'ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਹੈ' subtitles

. . >> . >> ਨਹੀਂ, . >> ਨਹੀਂ, ਆਈ ਟੀ . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਏ . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾOUਥ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾOUਥ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾ Sਥ ਟੈਕਸਸ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੈਂਡੋਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੈਂਡੋਰਡਡ ਡੌਲਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੰਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੰਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੰਡੋਰਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿTIONਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਲੈਂਡੋਰਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿTIONਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਈਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਈਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡੌਲਰਸ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਉਸਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲਰਸ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖੱਬੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਹਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਹਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੇਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈਲਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਟੇਕਸਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਆਪਕ ਹੌਲਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੇਕਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਜ ਵਾਈਡ ਹੈਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ' ਤੇ ਸਟਾਲ ਵਾਈਡ ਹੈਲਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਹੌਲਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚ ਭੜਕਾਓ ਪੈਕ 'ਤੇ ਮੇਅ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਮੇਅ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਮੇਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ 'ਤੇ ਭੜਕਾਓ ਪੈਕ' ਤੇ ਮੇਅ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਰੀਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਲਾੱਪਡ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੌਰਟੋਰੀਅਮ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੌਰਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪ ਕੀਤਾ. ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਅੱਖ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਨਿYਜ਼ ਨਿSਜ਼ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਨਿYਜ਼ ਨਿ REਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਿYਜ਼ ਨਿ REਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਝਲਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਿਪਲੇਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈ ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੀਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਈਵੀਟਨੀਸ ਨਿ NEWਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਏ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਹਨ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਫੇਸਿੰਗ ਹਨ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ACੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ. ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਕੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਕੀ ਸੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ ਏ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ >> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀ ਸੀ? >> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀ ਸੀ? >> ਸੰਭਾਵਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸੀ? >> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿਟਫਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਤਫਾਲ ਚੱਲਣ' ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿਤਫੁੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਲੂ ਹੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਬਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿਟਫੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਵਾਕਿੰਗ ਡੇਬੋਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬੀ ਵੈਲਅ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਬੀ ਵਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਬੀ ਵੈਲਿOME ਹੋਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਬੀ ਵੈਲ ਹੋਮ ਅਟਟ ਆ .ਟ ਇਸ ਬੀ ਘਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਇਸ ਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਵਲੈੱਡ ਕਰੋ ਇਸ ਬੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈਕ ਲਈ ਚੁਣੇ. ਕੈਮ. ਕੈਮ. >> ਕੈਮ. >> ਪਿਛਲੇ ਕੈਮ. >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੈਮ. >> ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ I ਕੈਮ. >> ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਕੈਮ. >> ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ >> ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ >> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ >> ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਏ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ I ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ. . . ਤਿੰਨ . ਤਿਨ ਦਿਨ . ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ . ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ . ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ . ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਮੈਂ ਤਿਆਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਈ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਰੌਸੀਅਤ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਏ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈੱਗਿਸਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਿਪਲੇਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਇਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਰਾਈਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਈਵਿਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਸ਼ਨਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲਓਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੁੱਰਖਿਆ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਪਰੈਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਮਾਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡੋਰਡ ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਮੱਧ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡੋਰਡ ਸਪੇਸ ਬੈਟਲਸ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਰ ਸਪੇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਂਡਲੌਰਡ ਸਪੇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ INਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਆਮਦਨੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੋ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਰਚੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ

'ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਹੈ'

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="4.17" dur="0.234"> . </text>
<text sub="clublinks" start="4.404" dur="0.067"> . >> </text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.133"> . >> ਨਹੀਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="4.604" dur="0.167"> . >> ਨਹੀਂ, ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.067"> . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.1"> . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="4.938" dur="0.133"> . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.067"> . >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾOUਥ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="5.138" dur="2.87"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾOUਥ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾ Sਥ ਟੈਕਸਸ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.167"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.167"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.408" dur="0.067"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.475" dur="0.066"> >> ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਦੱਖਣੀ ਟੇਕਸ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.234"> ਲੈਂਡੋਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.775" dur="0.133"> ਲੈਂਡੋਰਡਡ ਡੌਲਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.908" dur="0.067"> ਲੰਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.134"> ਲੰਡਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.109" dur="0.1"> ਲੰਡੋਰਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿTIONਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.209" dur="0.066"> ਲੈਂਡੋਰਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿTIONਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.201"> ਦੁਬਾਰਾ ਈਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> ਈਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡੌਲਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="2.403"> ਖਬਰਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="11.945" dur="0.133"> ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.078" dur="0.134"> ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਲਰਸ ਉਸਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.212" dur="0.066"> ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਲਰਸ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.301"> ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖੱਬੇ </text>
<text sub="clublinks" start="12.579" dur="0.2"> ਉਸਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.234"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.113" dur="0.1"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.1"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.1"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="13.413" dur="1.702"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.115" dur="0.166"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੇਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="15.281" dur="0.067"> ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਣ. ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਹਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.167"> ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪਕ ਹਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.167"> ਟੇਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈਲਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="15.682" dur="0.1"> ਟੇਕਸਸ ਨੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਆਪਕ ਹੌਲਟ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.067"> ਟੇਕਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੈਕ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟੇਜ ਵਾਈਡ ਹੈਲਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.849" dur="0.066"> ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ' ਤੇ ਸਟਾਲ ਵਾਈਡ ਹੈਲਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.915" dur="0.101"> ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="16.016" dur="0.066"> ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ' ਤੇ ਹੌਲਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.082" dur="0.167"> ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚ ਭੜਕਾਓ ਪੈਕ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.249" dur="0.134"> ਮੇਅ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.383" dur="0.133"> ਮੇਅ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.516" dur="0.067"> ਮੇਜ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ 'ਤੇ ਭੜਕਾਓ ਪੈਕ' ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.583" dur="0.066"> ਮੇਅ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਰੀਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ </text>
<text sub="clublinks" start="16.649" dur="2.403"> ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ </text>
<text sub="clublinks" start="19.052" dur="0.167"> ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੋਰਟਰਿਅਮ </text>
<text sub="clublinks" start="19.219" dur="0.1"> ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਲਾੱਪਡ </text>
<text sub="clublinks" start="19.319" dur="0.133"> ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੌਰਟੋਰੀਅਮ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="19.452" dur="0.167"> ਫੈਡਰਲ ਕੇਅਰਜ਼ ਐਕਟ ਮੌਰਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪ ਕੀਤਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="19.619" dur="0.334"> ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.1"> ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਅੱਖ </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.167"> ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਨਿYਜ਼ ਨਿSਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="20.22" dur="0.066"> ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ. ਨਿYਜ਼ ਨਿ REਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="20.286" dur="0.234"> ਨਿYਜ਼ ਨਿ REਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="2.436"> ਝਲਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਿਪਲੇਟਰ ਜੂਲੀਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="22.956" dur="0.133"> ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.089" dur="0.1"> ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੀਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="23.189" dur="0.1"> ਈਵੀਟਨੀਸ ਨਿ NEWਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.289" dur="0.067"> ਈਵੀਟਨੀਅਸ ਨਿSਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="23.356" dur="0.3"> ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.656" dur="0.101"> ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.757" dur="0.166"> ਜੂਲੀਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.923" dur="0.067"> ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਏ </text>
<text sub="clublinks" start="23.99" dur="0.067"> ਜੂਲੀਸਾ ਇਰੈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="24.057" dur="0.267"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.067"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਫੇਸਿੰਗ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="24.391" dur="0.066"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.457" dur="0.434"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.134"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="0.1"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੌਂਡਲੋਰਡਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="25.125" dur="0.066"> Uਖੇ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡਸ ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="25.191" dur="3.804"> ਏ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.167"> ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ACੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="29.162" dur="0.167"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="29.329" dur="0.1"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="29.429" dur="0.1"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਕੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.529" dur="0.1"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.629" dur="0.067"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.167"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.066"> ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ. >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="0.201"> >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.166"> >> ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="30.296" dur="1.936"> >> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਕੀ ਸੀ? </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="0.133"> >> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖਰੀਦ ਕੀ ਸੀ? </text>
<text sub="clublinks" start="32.365" dur="0.134"> >> ਸੰਭਾਵਤ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਖਰੀਦ ਸੀ? </text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.066"> >> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਰੀਦਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="32.565" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="32.732" dur="0.134"> ਸੰਭਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="32.866" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਿਟਫਲ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="3.169"> ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਤਫਾਲ ਚੱਲਣ' ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.202" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿਤਫੁੱਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚਾਲੂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.369" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਬਰਾ ਵਿਖੇ ਪਿਟਫੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.436" dur="0.267"> ਡੇਬੋਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਵਾਕਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="0.133"> ਡੇਬੋਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.836" dur="0.134"> ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.97" dur="0.167"> ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਟਫਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="37.137" dur="0.066"> ਡੇਬੋਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ </text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.201"> ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.066"> ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.47" dur="0.1"> ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="1.769"> ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="39.339" dur="0.167"> ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="39.506" dur="0.133"> ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.067"> ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="39.706" dur="0.067"> ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.233"> ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="40.006" dur="3.303"> ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.309" dur="0.067"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.376" dur="0.167"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.543" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="43.643" dur="0.134"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="43.777" dur="0.066"> ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.843" dur="0.067"> ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.91" dur="0.234"> ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.1"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="44.244" dur="2.836"> ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="47.08" dur="0.167"> ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.247" dur="0.133"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਚਣ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਉਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.38" dur="0.067"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.2"> ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.647" dur="0.1"> ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.747" dur="0.034"> ਇਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.781" dur="0.1"> ਇਸ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.1"> ਇਸ ਬੀ ਵੈਲਅ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.981" dur="0.1"> ਇਸ ਬੀ ਵਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="48.081" dur="0.067"> ਇਸ ਬੀ ਵੈਲਿOME ਹੋਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.148" dur="0.2"> ਇਸ ਬੀ ਵੈਲ ਹੋਮ ਅਟਟ ਆ .ਟ </text>
<text sub="clublinks" start="48.348" dur="0.1"> ਇਸ ਬੀ ਘਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="48.448" dur="0.067"> ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ </text>
<text sub="clublinks" start="48.515" dur="0.066"> ਇਸ ਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="48.581" dur="0.134"> ਇਸ ਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="48.715" dur="1.601"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹ ਬੀ ਵਲੈੱਡ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="50.316" dur="0.067"> ਇਸ ਬੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="50.383" dur="0.234"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.066"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="50.683" dur="0.167"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="50.85" dur="0.167"> ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="51.017" dur="0.1"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.067"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="51.184" dur="0.267"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="51.451" dur="0.067"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="51.518" dur="0.1"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="51.618" dur="0.133"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="51.751" dur="2.469"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਚੇਰੀਅਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਚੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> ਤਦ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੋਰਟਰਿਅਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.2"> ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.487" dur="0.1"> ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈਕ ਲਈ ਚੁਣੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.167"> ਕੈਮ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.754" dur="0.1"> ਕੈਮ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="0.1"> ਕੈਮ. >> ਪਿਛਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="0.034"> ਕੈਮ. >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.167"> ਕੈਮ. >> ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ I </text>
<text sub="clublinks" start="55.155" dur="0.166"> ਕੈਮ. >> ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="55.321" dur="0.067"> ਕੈਮ. >> ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="55.388" dur="0.234"> >> ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="55.622" dur="0.1"> >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="55.722" dur="1.735"> >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="57.457" dur="0.067"> >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="57.524" dur="0.1"> >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.066"> >> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="57.69" dur="0.067"> >> ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.167"> ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.1"> ਏ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.024" dur="0.1"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="58.124" dur="0.167"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.1"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.1"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.067"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.1"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.167"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.066"> ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="2.369"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.327" dur="0.167"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.494" dur="0.1"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.594" dur="0.1"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.694" dur="0.134"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੌਪਰਟੀ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.828" dur="0.133"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.961" dur="0.067"> >> ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="2.469"> ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.167"> ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="64.664" dur="0.134"> ਸੀਜ਼ਨਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="64.798" dur="0.066"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.067"> ਸੀਜ਼ਨਡ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ I ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="64.931" dur="0.234"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="65.165" dur="0.1"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="65.265" dur="0.1"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="65.365" dur="0.1"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="65.465" dur="0.067"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.033"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="65.565" dur="3.036"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="68.601" dur="0.067"> ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="68.668" dur="0.167"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="68.835" dur="0.067"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="68.902" dur="0.233"> . </text>
<text sub="clublinks" start="69.135" dur="0.1"> . ਤਿੰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="69.235" dur="0.134"> . ਤਿਨ ਦਿਨ </text>
<text sub="clublinks" start="69.369" dur="0.067"> . ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="69.436" dur="0.133"> . ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="0.067"> . ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.066"> . ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="69.702" dur="2.737"> ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="72.439" dur="0.066"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="72.505" dur="0.167"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="72.772" dur="0.134"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="72.906" dur="0.133"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="73.039" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.139" dur="0.067"> ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.267"> ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.473" dur="0.067"> ਮੈਂ ਤਿਆਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.54" dur="0.066"> ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.134"> ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="73.74" dur="2.602"> ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.342" dur="0.067"> ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.2"> ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.609" dur="0.067"> ਲਈ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.676" dur="0.1"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.776" dur="0.1"> ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਰੌਸੀਅਤ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.876" dur="0.067"> ਇਸ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="76.943" dur="0.1"> ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="77.043" dur="0.067"> ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="77.11" dur="0.267"> ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="77.377" dur="0.033"> ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="77.41" dur="0.1"> ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="77.51" dur="2.036"> ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.546" dur="0.1"> ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.067"> ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.846" dur="0.3"> ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ </text>
<text sub="clublinks" start="80.146" dur="0.1"> ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="80.246" dur="0.201"> ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="80.447" dur="0.1"> ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="80.547" dur="0.066"> ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਕ ਖੱਬੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="80.613" dur="0.234"> ਲੈੱਗਿਸਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="80.847" dur="0.1"> ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.067"> ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="81.014" dur="0.067"> ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="81.081" dur="0.133"> ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="81.214" dur="0.067"> ਰਿਪਲੇਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਇਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="81.281" dur="2.235"> ਰਾਈਪਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="83.516" dur="0.134"> ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.2"> ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="83.85" dur="0.1"> ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="83.95" dur="0.067"> ਰਾਇਪਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਈਵਿਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.233"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ </text>
<text sub="clublinks" start="84.25" dur="0.067"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਸ਼ਨਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="84.317" dur="0.067"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.167"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਈਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="84.551" dur="0.133"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੇਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲਓਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="84.684" dur="0.067"> ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੁੱਰਖਿਆ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="84.751" dur="0.233"> ਚੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="84.984" dur="2.536"> ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="87.52" dur="0.067"> ਅਪਰੈਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="87.587" dur="0.167"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="87.754" dur="0.067"> ਚੰਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਓ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.066"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="87.887" dur="0.201"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਰਿਪੋਰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="88.088" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.188" dur="0.1"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.288" dur="0.1"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.067"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.455" dur="0.066"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.521" dur="0.167"> ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="88.688" dur="0.167"> 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="88.855" dur="0.1"> ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="88.955" dur="0.134"> ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="0.066"> ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਮਾਪ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="89.155" dur="2.336"> ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ </text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.1"> ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡੋਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="91.591" dur="0.2"> ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.067"> ਬੈਟਲਸ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.133"> ਬੈਟਲਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="91.991" dur="0.134"> ਮੱਧ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡੋਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="0.067"> ਬੈਟਲਸ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.192" dur="0.166"> ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਰ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.358" dur="0.167"> ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਡਰ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.525" dur="0.167"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਂਡਲੌਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.692" dur="0.067"> ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.067"> ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੌਂਡਲੋਰਡ ਸਪੇਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="92.826" dur="0.166"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="92.992" dur="2.536"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.528" dur="0.1"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="0.134"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.133"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.895" dur="0.1"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.995" dur="0.067"> ਮਹਾਂਮਾਰਗੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.2"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹ </text>
<text sub="clublinks" start="96.262" dur="0.134"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.496" dur="2.135"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.631" dur="0.067"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.134"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.832" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.932" dur="0.066"> ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.998" dur="0.234"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.133"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="99.365" dur="0.167"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="99.532" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="99.632" dur="0.067"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.2"> ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.067"> ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="2.502"> ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="102.535" dur="0.234"> ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="102.769" dur="0.1"> ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.2"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.1"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="103.169" dur="0.2"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.134"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="103.503" dur="0.067"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="103.57" dur="0.066"> ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ. >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="103.636" dur="0.167"> >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="1.969"> >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.066"> >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ INਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="0.067"> >> ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="106.239" dur="0.234"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="106.473" dur="0.066"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="106.539" dur="0.167"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="106.706" dur="2.936"> ਆਮਦਨੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="109.642" dur="0.167"> ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.067"> ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="109.876" dur="0.234"> ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="110.11" dur="0.1"> ਜੋ ਖਰਚੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="110.21" dur="0.066"> ਐਕਸਪੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="110.276" dur="0.067"> ਐਕਸਪੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="110.343" dur="0.134"> ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਕਸਪੇਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.1"> ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="110.577" dur="0.066"> ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="110.643" dur="0.234"> ਪਰੌਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੈਕ ਕਰੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="110.877" dur="0.1"> ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="110.977" dur="0.1"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="111.077" dur="0.067"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="111.144" dur="0.1"> ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="111.244" dur="2.402"> ਚੰਗੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="113.646" dur="0.067"> ਭਰਪਾਈ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="113.713" dur="0.2"> ਭੁਗਤਾਨ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="113.913" dur="0.1"> ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.013" dur="0.101"> ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="114.114" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.033"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.133"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.38" dur="0.101"> ਇਸ ਪਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.481" dur="0.066"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ 'ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="114.547" dur="0.167"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="114.714" dur="0.1"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.814" dur="0.067"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="1.001"> ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੀਸ਼ ਬੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ </text>