ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 10-17-20 subtitles

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਇਕਰੌਸ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਇਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰਨੀਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ OFਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ. OFਰਤ ਦੀ. OFਰਤ ਦੀ. >> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਏ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੈ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ ਹੈ OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ >> ਅਤੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Rਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Aਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈ >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈ ਹੈ. ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਕਾੱਵਿਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲਸ HOLIDAYAYS ਕਾਵਿਨ ਏਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲਸ HOLIDAYAYS ਕਾਵਿਨ ਏਰਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਐਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ ਪਲਸ ਹੋਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ ਪਲਸ ਹਾਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਐਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਸਾਨੂੰ ਏ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰਜ਼ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਓਰਿਜਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਸਾਲ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਿਚ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਓਰਿਗਨ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਓਰਿਜਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਧੰਨਵਾਦ >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਧੰਨਵਾਦ >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿ NEWਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ >> ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ >> ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਨੂੰ. ਸਾਨੂੰ. >> ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਰਿਗਨ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਰਿਜਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ JUST ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਸ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀ ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੀ ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ. ਰਾਜ. ਰਾਜ. ਪਰ ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣੇ ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਇੱਕ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਗ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹੈ ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋਿੰਗ ਹੈ ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਇਹ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ. ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. JOE ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੇਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਈ ਰੈਨੀਰੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ >> ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ >> ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ >> ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ. >> ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ. ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਸਾੜਿਆ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਬਰਨਡ ਏ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ >> ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ >> ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ >> ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਏਕੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ >> ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸੀਫਿਕ ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਲਈ ਏਕੜ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਉੱਤਰੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ 2020. 2020. 2020. ਬਹੁਤ 2020. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2020. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2020. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ 2020. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2020. ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਏ 2020. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਧੱਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ. ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> IN ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਏ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਏ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਮਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾੜੇ ਗਏ. ਧਰਤੀ. ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਹੈ ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਹੈ ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਹੈ ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਹੈ ਜੋਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਨਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਗੇਂਸਈ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ. ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿIਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸੀ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ >> ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦ ਤਕ ਸੌਦੇ ਰਹੇ ਸੀ >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤਦ ਤਕ ਲੇਬਰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਹਫਤੇ ਤੱਕ. ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਕੀ ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱROੀਏ ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੱ Dੋ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੱ Dੋ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਚਾਲੂ. ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ I ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ .ੰਗ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਏ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਡ੍ਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ, ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਗਰਮ ਡ੍ਰਾਈ ਇੰਧਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਾ ਮੇਲ ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਤੀਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਨਿੱਘੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੰਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ >> ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਾ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦਿਵਸ ਤੇ >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਡੇਅ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਖ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁਖ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਅਗਾਂਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਦ ਅਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਕਾਈ. ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਓਵਰ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਓਵਰ ਏ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟਰ, ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ >> ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲਡਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡਾ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਆੱਰਗੇਨ ਵਿਚ. ਓਰੇਗਨ ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇੱਕ ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਆਈ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ. ਉਹ. ਉਹ. ਉਹ ਉਹ. ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਉਹ. ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹ. ਉਹ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FSਪਰਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ. ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਈਸਟਰੀਲੀ ਈਵੈਂਟ ਵਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰੀਲੀ ਈਵੈਂਟ ਈਵੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਈਵੈਂਟਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਲ ਜੋ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਈਸਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਓ. ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪੂਰਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ >> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ >> ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ >> ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ >> ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ, >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸੀਅਨਿਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੇਨੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਓਸੀਕੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ. ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣ ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. DRY. DRY. ਦੀ DRY. ਦੱਖਣ DRY. ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, DRY. ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਸਾ Pਥਨ ਪਲੇਨਜ਼, ਸਾ Sਥਰਨ ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀਆ ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾ Pਥਨ ਪਲੇਨਜ਼, ਸਾ Rਥਰਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> JOE ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਇ ਰੈਨੇਰੀ ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਈ ਰੈਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦ >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋ ਵਫਦ >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ ਕਰੋ >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਮਲਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਮਲਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਖੇਤਰ. ਖੇਤਰ. ਦੀ ਖੇਤਰ. ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ ਖੇਤਰ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ ਹੈ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਹੈ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ ਹੈ 72 ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾ COUNTਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 72 ਪਰਚੇਂਟ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾ COUNTਂਟੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 72 ਪਰਸੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਸੈਂਟ ਮਾਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਕਾੱਨਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕਰਿਕ ਫਾਇਰ ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਸੇਂਟ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈ ਪਰਿੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟੈੰਡਡ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲੇਸ਼ਡ ਫਾਇਰ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ੇਡ ਫਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਦੋ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਲਾਇਨਸ਼ੇਡ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਅਗਨੀ ਦੋਨੋ ਮੈਰਿਯਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਕਮਿ INਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਕਮਿ INਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ 46 ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ 46 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ LYNN ਸਭਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 46 ਪਰਸੈਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ. ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਸਟੋਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰੋ ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਏ ਐਸਟੋਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡਾਂ ਛੱਡੋ ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੋ. ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੀ ਪਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ. ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸੁਨਿਸਨਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਿਨ. ਧੁੱਪ ਲਈ. ਧੁੱਪ ਲਈ. ਆਓ ਧੁੱਪ ਲਈ. ਲੈ ਆਓ ਧੁੱਪ ਲਈ. ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਧੁੱਪ ਲਈ. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ ਧੁੱਪ ਲਈ. ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਇਸ ਸਿਫਟ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ. ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ >> ਹਾਂ, ਗੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵ ਅਤੇ ਪੰਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵ ਅਤੇ ਪਿੰਪਿੰਸ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਪਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਮਪਿਨਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਪਿਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਅਤੇ ਪਿੰਪਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. STUFF. STUFF. ਓ STUFF. ਓਏ ਹਾਂ. ਓਏ ਹਾਂ. ਓਏ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਨੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਨੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਨੀ ਹੈ. ਪੂਰੇ شمال ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਵਿਚ ਸਨਸਾਈਨ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ. ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਬੱਦਲ ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾOUਡਜ਼ ਹਨ ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾਸ ਰੋਲਡ ਹਨ ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਸ A ਵਿੱਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹਨ ਪਰ ਕਲਾਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਕੂਲਰ ਵਿਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਡ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ. ਰੇਨ. ਰੇਨ. ਸਾਰੇ ਰੇਨ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਦੀ ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਰੇਨਫਲ ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਰੇਨਫਲ ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੇਨਫਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ ਤਿੰਨ ਇੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਨਫਲ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਸ ਹੋਰ ਜੋਗਾ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਸ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹੋਰ ਜੰਪਸ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ OVਸਤ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ERਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ AVਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ. ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਉਂਟੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਸਵੱਛਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾUNTਂਟੈੱਨ ਸੌਨਫਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੱਛ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਹੈ ਸਕਾਈ ਰਿਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਮਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ MOਂਟ ਹੁੱਡ ਉੱਤੇ ਸਕੀ ਰਿਸੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ MOਂਟ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ Hਂਟ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਕੀ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ .ੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ AYੰਗ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਪੂਰਵਜ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੇਅ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੇਅ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਖਾ ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚਾਈ ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਚਾਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਟੋਮੋਰੋ. ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੀਏ ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਓ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਆਲ ਕਰੀਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ. ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਦੀ ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸਟੀਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Tਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਜ਼ ਹਿੱਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਛਿੜਕ شمال ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਖਣਾ ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ. ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਰੇਗਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਵਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਵਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਆਈ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫੇਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱ .ਲਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱ Lਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ, ਮੁੱ Lਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ. ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਹੋਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਹੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇੱਕ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਕ ਬਿੱਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੱਜੇ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਾ SIੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਾ SIੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਈ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ. ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਐਸ.ਓ. ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਤ ਈਵਿਨਿੰਗ. ਸ਼ਾਮ. ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੂਮੋਰੋ ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਮੀਂਹ ਦਾ ਟੋਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮ ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮ ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਪੂਰਵ ਜਸਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਪੂਰਵ ਜਸਟ ਏ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵਜ ਏ ਬੱਸ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ. ਬਿੱਟ. ਬਿੱਟ. >> ਬਿੱਟ. >> ਸਾਰੇ ਬਿੱਟ. >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਧੰਨਵਾਦ >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਧੰਨਵਾਦ >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿ SAਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿ Bਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਿਜ਼ ਬੇਸਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਂਡਲਸ ਪ੍ਰੋਟੇਟਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮਿAਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ. ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ.ਬੀ.ਬੀ. ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀਬੀਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਈਨ ਕਰੇਗੀ ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਸੌਂਪੇਗਾ ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ. ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਆਰੰਭਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਅਸਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁMਲੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾੱਲਮੇਟਸ' ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾELਾਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾ Mਾਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿ Dਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿ Dਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਿROਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿ PROਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿTIਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਓ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵਜਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਨੈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. OMਰਤ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. Mਰਤ ਬਣਾਉ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. THEਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. THEਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ LEਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ LEਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਹੈਡ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਹੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ਕੱARCHੇ ਗਏ ਮਾਰਚ। ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰੰਭ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ. ਉਹ. ਉਹ. ਦੀ ਉਹ. ਸ਼ਬਦ ਉਹ. ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ. ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ. ਡਬਲਯੂ ਬਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ. ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ. ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰੌਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾ Sੂਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾITਨਟਾITਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਐਕਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾ. PDX ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ PDX FORਰਤਾਂ ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ ਪੀਡੀਐਕਸ OMਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਡੀਐਕਸ OMਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾ PDX Wਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ OMਰਤ ਦਾ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਨਿਆਂ ਲਈ OMਰਤਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ। ਨਿਆਂ. ਨਿਆਂ. >> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ. ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਖੇਡ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ >> ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ >> ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ >> ਲੋਕ OMਰਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ >> ਲੋਕ OMਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ >> ਲੋਕ OMਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋਤੇ ਅਤੇ Rਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਖੜੋ Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ Rਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਲੀਆ ਬੈਲੇ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਲੀਆ ਬੈਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਇਸ REਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ STRਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੀ REਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਮਾਜ ਦੀ OFਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ. ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ A >> ਇਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ >> ਇਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ >> ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ >> ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਪਰੈਕਟਿਵ ਬੱਟ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਪਰਸਪਰੈਕਟਿਵ ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਪੈਕਟਿਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਉਨ ਪਰਪਰੈਕਟਿਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਟਮ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਟਮ ਟਾਪ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਲਾਭ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ >> ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ >> ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸੀ >> ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਬਿਪੋਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਬਿਪੋਕ OMਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਹਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਹਨ. ਤੋਂ ਹਨ. ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਰੋਜ਼ਲੈੱਨ ਤੋਂ ਹਨ. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੈਲੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਏਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਏਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਵੈਨ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਇਕ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਹੈ >> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿERਟੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> IN ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ >> ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ >> ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ >> ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ >> ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੁਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੁਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਸਿਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਸਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਲਿਆ ਨਿ WHਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਰ ਨਿ USਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਨਿAਜ਼ ਹੈਡੋਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਨਿSਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਥੋਰਨੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਆਈ ਟੀ ਐਲ ਐੱਲ ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਿਡ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਿਡ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਿਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਿਜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਸਵੇਰ ਦਾ. ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਹਾ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਮਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ 10-17-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="4.604" dur="0.167">ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="2.236"> ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.007" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.207" dur="0.267"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.474" dur="0.166"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.64" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.774" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਇਕਰੌਸ</text>
<text sub="clublinks" start="7.874" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.267"> ਇਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="8.341" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਰਨੀਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="1.769"> ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="10.377" dur="0.066"> ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="10.443" dur="0.167"> ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="10.61" dur="0.167"> ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="10.777" dur="0.067"> OFਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="10.844" dur="0.2"> OFਰਤ ਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="11.044" dur="0.1"> OFਰਤ ਦੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="11.144" dur="0.1"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="11.244" dur="0.134"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="11.378" dur="0.1"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="11.478" dur="0.133"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="11.611" dur="0.1"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="11.711" dur="0.1"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="11.811" dur="0.067"> OFਰਤ ਦੀ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="11.878" dur="0.2"> >> ਅਤੇ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.078" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕ੍ਰਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.201"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Rਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="1.801"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Aਣ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="14.18" dur="0.301"> >> ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="14.481" dur="0.333"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="14.814" dur="0.167"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="14.981" dur="0.134"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS</text>
<text sub="clublinks" start="15.115" dur="0.1"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="15.215" dur="0.133"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ HOLIDAYS</text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.1"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲੱਸ HOLIDAYS ਕਾੱਵਿਨ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.067"> ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਪਲਸ HOLIDAYAYS ਕਾਵਿਨ ਏਰਾ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.267"> ਪਲਸ HOLIDAYAYS ਕਾਵਿਨ ਏਰਾ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.2"> ਪਲੱਸ ਐਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੀਨ</text>
<text sub="clublinks" start="15.982" dur="2.169"> ਪਲਸ ਹੋਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵਪਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="18.151" dur="0.2"> ਪਲਸ ਹਾਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="18.351" dur="0.067"> ਪਲੱਸ ਐਲੀਡੇਅਜ਼ ਕਾਵਿਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="18.418" dur="0.2"> ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="18.618" dur="0.1"> ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="18.718" dur="0.1"> ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="18.818" dur="0.134"> ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="18.952" dur="0.067"> ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="19.019" dur="0.133"> ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="19.152" dur="0.067"> ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="19.219" dur="0.233"> ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="19.452" dur="0.134"> ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="19.586" dur="2.436"> ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.233"> ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="22.255" dur="0.267"> ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="0.234"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="22.756" dur="0.133"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="22.889" dur="0.2"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="23.089" dur="0.134"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="23.223" dur="0.066"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ</text>
<text sub="clublinks" start="23.289" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="23.456" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ. ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="23.523" dur="1.702"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.2"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="25.425" dur="0.2"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.234"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.1"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="25.959" dur="0.233"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਸਾਨੂੰ ਏ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.067"> ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਫਟ. ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.493" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.559" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.726" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰਜ਼ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.793" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਓਰਿਜਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.993" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਲਈ ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="1.836"> ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਿਚ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.2"> ਓਰਿਗਨ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="29.429" dur="0.233"> ਓਰਿਜਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.067"> ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਲਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.729" dur="0.234"> ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.133"> ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.067"> ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="30.33" dur="0.167"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="30.497" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.2"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.201"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="31.031" dur="0.2"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="3.87"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="35.101" dur="0.267"> ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="35.368" dur="0.334"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="35.702" dur="2.436"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="38.138" dur="0.233"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="0.167"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="38.538" dur="0.234"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="38.772" dur="0.2"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿ NEWਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="38.972" dur="0.067"> >> ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿSਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਸਹੀ. >> ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="39.039" dur="0.2"> >> ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="39.239" dur="0.066"> >> ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.201"> ਸਾਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="39.506" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="39.606" dur="0.167"> ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.166"> ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ. >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="40.006" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="40.273" dur="0.134"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.407" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.707" dur="1.435"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਫਾਲਕਰ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="0.3"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="0.2"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਰਿਗਨ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.067"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਓਰਿਜਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="42.976" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="43.176" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ JUST</text>
<text sub="clublinks" start="43.276" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="43.376" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="43.576" dur="0.167"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="43.743" dur="0.067"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="43.81" dur="0.2"> ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="2.036"> ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="46.046" dur="0.2"> ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.2"> ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="46.446" dur="0.2"> ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="0.067"> ਬੱਸ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="46.713" dur="0.2"> ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.134"> ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="47.047" dur="0.033"> ਕਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ</text>
<text sub="clublinks" start="47.08" dur="0.133"> ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="47.213" dur="0.234"> ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="1.835"> ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੇਠਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.282" dur="0.067"> ਅੱਗ ਦੇ ਬਲੈਕ ਬਲੈਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.167"> ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.516" dur="0.133"> ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.649" dur="0.1"> ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.749" dur="0.134"> ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ. ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="49.883" dur="0.1"> ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="49.983" dur="0.067"> ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.266"> ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="50.316" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="50.383" dur="0.2"> ਰਾਜ.</text>
<text sub="clublinks" start="50.583" dur="0.067"> ਰਾਜ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="50.65" dur="0.1"> ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣ</text>
<text sub="clublinks" start="50.75" dur="0.167"> ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="50.917" dur="0.067"> ਰਾਜ. ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="2.002"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="52.986" dur="0.233"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.167"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.034"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="53.42" dur="0.2"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="53.62" dur="0.066"> ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="53.686" dur="0.234"> ਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="53.92" dur="0.134"> ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.133"> ਮੀਂਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ,</text>
<text sub="clublinks" start="54.187" dur="0.133"> ਇੱਕ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.201"> ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.521" dur="0.066"> ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.267"> ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="2.136"> ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="56.99" dur="0.2"> ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋਿੰਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.3"> ਰੇਨਸ ਸੀਜ਼ਨ, ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.334"> ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="57.824" dur="0.2"> ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.024" dur="0.067"> ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.091" dur="0.1"> ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.067"> ਤੁਰੰਤ ਵਿੰਡਿੰਗ ਡਾਉਨ. ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.258" dur="0.3"> ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.2"> ਇਹ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.067"> ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.825" dur="0.367"> ਉੱਤਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ</text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="2.035"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="61.227" dur="0.234"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.334"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="61.795" dur="0.133"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. JOE</text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੇਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਈ ਰੈਨੀਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.128" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.134"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.362" dur="0.067"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.429" dur="0.266"> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.101"> ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="1.635"> ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.266"> ਜੋਇ ਰੈਨੈਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.334"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.2"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >></text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="2.837"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ</text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.2"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.233"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="68.501" dur="0.2"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="68.701" dur="0.067"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="68.768" dur="0.167"> >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="68.935" dur="0.134"> >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="69.069" dur="0.2"> >> ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="69.269" dur="0.1"> >> ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="69.369" dur="0.2"> >> ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="2.436"> >> ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="72.005" dur="0.067"> >> ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="72.072" dur="0.266"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="72.338" dur="0.134"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="72.472" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="72.772" dur="0.134"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="72.906" dur="0.066"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="72.972" dur="0.234"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.1"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >></text>
<text sub="clublinks" start="73.306" dur="0.134"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="73.44" dur="0.2"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਸਾੜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="73.64" dur="0.2"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਬਰਨਡ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="73.84" dur="0.2"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.04" dur="0.067"> ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="74.107" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.834"> >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ ਏਕੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="75.308" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਏਕੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="75.708" dur="0.067"> >> ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.334"> ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਕਰਾਰਿਆਂ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="76.109" dur="0.067"> ਪੇਸੀਫਿਕ ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="76.176" dur="0.1"> ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.133"> ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.1"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਧਰੀ ਲਈ ਏਕੜ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="76.509" dur="0.067"> ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬ ਲਈ ਇਕਰਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="76.576" dur="2.402"> ਉੱਤਰੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਉੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.267"> ਉੱਤਰੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ 2020.</text>
<text sub="clublinks" start="79.245" dur="0.334"> 2020.</text>
<text sub="clublinks" start="79.579" dur="0.067"> 2020. ਬਹੁਤ</text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> 2020. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.234"> 2020. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.1"> 2020. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.2"> 2020. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="80.313" dur="0.1"> 2020. ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="80.413" dur="0.067"> 2020. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="80.48" dur="0.233"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="80.713" dur="0.034"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="80.747" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="80.88" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="81.081" dur="1.234"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="82.315" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="82.382" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="82.515" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.234"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.133"> ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="82.949" dur="0.167"> ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="83.116" dur="0.067"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="83.183" dur="0.2"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="83.383" dur="0.1"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >></text>
<text sub="clublinks" start="83.483" dur="0.133"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> IN</text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.134"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.167"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ,</text>
<text sub="clublinks" start="83.917" dur="0.1"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.133"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="84.15" dur="0.067"> ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਹਫਤਾ. >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="84.217" dur="0.267"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="84.484" dur="0.133"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="84.617" dur="1.602"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ</text>
<text sub="clublinks" start="86.219" dur="0.234"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾੜੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="86.453" dur="0.2"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.066"> >> ਓਰੇਗਨ ਇਕੱਲੇ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.201"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.167"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਏ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.134"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="87.287" dur="0.133"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="87.42" dur="0.067"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.067"> ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਮਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="87.554" dur="0.2"> ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="87.754" dur="0.167"> ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="87.921" dur="0.066"> ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾੜੇ ਗਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="87.987" dur="0.234"> ਧਰਤੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="88.221" dur="1.835"> ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="90.056" dur="0.2"> ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ</text>
<text sub="clublinks" start="90.256" dur="0.201"> ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="90.457" dur="0.2"> ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="90.657" dur="0.066"> ਧਰਤੀ. ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="90.723" dur="0.267"> ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.167"> ਜੋਹਨ ਸਾਲਟਬਰਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.167"> ਜੌਹਨ ਸਾਲਟਨਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.1"> ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.424" dur="0.067"> ਜੌਹਨ ਸਾਲਟੈਨਗਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.2"> ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ</text>
<text sub="clublinks" start="91.691" dur="0.167"> ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ</text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ</text>
<text sub="clublinks" start="92.058" dur="0.067"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਗੇਂਸਈ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ</text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="1.969"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿਲਚਸਪੀ</text>
<text sub="clublinks" start="94.094" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="94.294" dur="0.267"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਟਰਜੀੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="94.561" dur="0.267"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="94.928" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.133"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="95.161" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.134"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="95.395" dur="0.1"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਹੋਏ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.067"> ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ. >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.166"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.728" dur="0.134"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.1"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿIਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="95.962" dur="0.134"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.166"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="96.262" dur="1.836"> >> ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਦ ਤਕ ਸੌਦੇ ਰਹੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="98.098" dur="0.066"> >> ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.2"> ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤਦ ਤਕ ਲੇਬਰ</text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.201"> ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="98.565" dur="0.066"> ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਹਫਤੇ ਤੱਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="98.631" dur="0.234"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.1"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >></text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.134"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.067"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.133"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱROੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="99.432" dur="0.067"> ਦਿਨ ਹਫਤੇ >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੱ Dੋ</text>
<text sub="clublinks" start="99.499" dur="0.2"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੱ Dੋ</text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.1"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="99.799" dur="0.167"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.1"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="100.066" dur="0.134"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.066"> >> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="1.202"> ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="101.468" dur="0.066"> ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="101.534" dur="0.134"> ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="101.668" dur="0.2"> ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.2"> ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.067"> ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="102.135" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.067"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="102.402" dur="0.067"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="102.469" dur="0.2"> ਚਾਲੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="102.669" dur="0.1"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="102.769" dur="0.133"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="102.902" dur="0.167"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.2"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ I</text>
<text sub="clublinks" start="103.269" dur="1.836"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.066"> ਚਾਲੂ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.167"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.234"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="105.572" dur="0.2"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ .ੰਗ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.067"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="0.367"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="0.233"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="106.639" dur="0.067"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਇੱਕ ਮੇਲ</text>
<text sub="clublinks" start="106.706" dur="0.067"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ</text>
<text sub="clublinks" start="106.773" dur="0.133"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਡ੍ਰਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ</text>
<text sub="clublinks" start="106.906" dur="0.067"> ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ. ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="106.973" dur="0.234"> ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="107.207" dur="0.166"> ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਗਰਮ</text>
<text sub="clublinks" start="107.373" dur="1.702"> ਡ੍ਰਾਈ ਇੰਧਨ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ</text>
<text sub="clublinks" start="109.075" dur="0.234"> ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="109.309" dur="0.233"> ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਦਾ ਮੇਲ</text>
<text sub="clublinks" start="109.542" dur="0.067"> ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ</text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.267"> ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਤੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="109.876" dur="0.067"> ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.133"> ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="110.076" dur="0.067"> ਨਿੱਘੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >></text>
<text sub="clublinks" start="110.41" dur="0.133"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ</text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.201"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="110.944" dur="2.235"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="113.179" dur="0.067"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="113.246" dur="0.3"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="113.546" dur="0.067"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="113.613" dur="0.2"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="113.813" dur="0.134"> >> ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="113.947" dur="0.1"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.1"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਦਿਵਸ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="114.147" dur="0.067"> >> ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.233"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="114.447" dur="0.1"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="114.547" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="114.614" dur="0.133"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="0.101"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="114.848" dur="0.2"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਡੇਅ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="115.048" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="1.201"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="116.516" dur="0.2"> ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਖ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.716" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="116.916" dur="0.1"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.016" dur="0.134"> ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.067"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.217" dur="0.267"> ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ</text>
<text sub="clublinks" start="117.484" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁਖ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="117.584" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.167"> ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="117.851" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.951" dur="0.066"> ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="118.017" dur="0.301"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="118.384" dur="0.101"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="118.485" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੱਡਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="118.585" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="118.651" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="118.751" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੀਮ</text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="1.502"> ਅਗਾਂਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="120.32" dur="0.2"> ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਭਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.2"> ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="120.72" dur="0.067"> ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਦ ਅਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਕਾਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.233"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.134"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਓਵਰ</text>
<text sub="clublinks" start="121.154" dur="0.133"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਓਵਰ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.134"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="121.421" dur="0.067"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਬਾ</text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.2"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="121.688" dur="0.066"> ਸਮੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ. ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="121.754" dur="0.301"> ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="2.102"> ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="124.157" dur="0.4"> ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਟਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="124.557" dur="0.134"> ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.066"> ਸਾਰੇ ਅਮਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="124.757" dur="0.234"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="124.991" dur="0.067"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.1"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.1"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.258" dur="0.067"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.067"> ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਦੇਸ਼, ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.266"> ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.758" dur="0.201"> ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.959" dur="0.066"> ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵ-ਉੱਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="126.025" dur="0.167"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.134"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.066"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ,</text>
<text sub="clublinks" start="126.392" dur="1.702"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="128.094" dur="0.2"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="128.294" dur="0.201"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.066"> ਪੈਸਿਫਿਕ ਉੱਤਰ. >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="128.561" dur="0.2"> >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.101"> >> ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.862" dur="0.166"> >> ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.134"> >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲਡਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.1"> >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="129.262" dur="0.133"> >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="129.395" dur="0.067"> >> ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="1.635"> ਸਾਡਾ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.234"> ਸਾਡਾ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਆੱਰਗੇਨ ਵਿਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="131.331" dur="0.367"> ਓਰੇਗਨ</text>
<text sub="clublinks" start="131.698" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.167"> ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.133"> ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.067"> ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.165" dur="0.067"> ਓਰੇਗਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.232" dur="0.333"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.067"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="132.632" dur="0.167"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.233"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >></text>
<text sub="clublinks" start="133.032" dur="2.103"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="135.135" dur="0.233"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="135.368" dur="0.234"> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="135.602" dur="0.267"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="135.869" dur="0.1"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.1"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.069" dur="0.133"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.1"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.302" dur="0.134"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.436" dur="0.1"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.067"> >> ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਡ੍ਰਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.603" dur="0.233"> ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.067"> ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.903" dur="0.267"> ਉਹ.</text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> ਉਹ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="1.835"> ਉਹ. ਉਹ ਹੋ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="139.105" dur="0.2"> ਉਹ. ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="139.305" dur="0.201"> ਉਹ. ਉਹ ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.066"> ਉਹ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.167"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.739" dur="0.167"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.906" dur="0.133"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.067"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ FSਪਰਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.2"> ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.1"> ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.134"> ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ</text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.066"> ਬਾਹਰ ਭਜਾਓ. ਜੋ ਈਸਟਰੀਲੀ ਈਵੈਂਟ ਵਿੰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.267"> ਜੋ ਕਿ ਈਸਟਰੀਲੀ ਈਵੈਂਟ ਈਵੈਂਟ</text>
<text sub="clublinks" start="141.04" dur="0.067"> ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਈਸਟਰਲੀ ਵਿੰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.1"> ਜੋ ਕਿ ਈਵੈਂਟਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਿਮਟਲ</text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.067"> ਜੋ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="1.034"> ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="142.308" dur="0.201"> ਜੋ ਈਸਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="142.509" dur="0.2"> ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.066"> ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਈਸਟਰਲ ਈਵੈਂਟਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਬਣਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="142.775" dur="0.201"> ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="142.976" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ</text>
<text sub="clublinks" start="143.143" dur="0.2"> ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="143.343" dur="0.066"> ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪੂਰਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="143.409" dur="0.201"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="143.61" dur="0.066"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="143.676" dur="0.1"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਤਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="143.776" dur="0.134"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="143.91" dur="0.234"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="144.144" dur="0.066"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="1.969"> ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.233"> ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.201"> ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="146.613" dur="0.133"> ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="146.746" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="146.813" dur="0.2"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="147.013" dur="0.234"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >></text>
<text sub="clublinks" start="147.247" dur="0.166"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.133"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="147.647" dur="0.133"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="147.78" dur="0.067"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾ DRਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="147.847" dur="0.2"> >> ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="148.114" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="148.381" dur="1.802"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="150.183" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.25" dur="0.233"> ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.483" dur="0.167"> ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.65" dur="0.133"> ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.783" dur="0.067"> ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="150.85" dur="0.134"> ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="150.984" dur="0.066"> ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.05" dur="0.167"> ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.217" dur="0.067"> ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.284" dur="0.1"> ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.384" dur="0.067"> ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.451" dur="0.1"> ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.551" dur="0.133"> ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.201"> ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.885" dur="0.2"> ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.067"> ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.152" dur="1.001"> ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.2"> ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.2"> ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.2"> ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="153.753" dur="0.2"> ਇਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.067"> ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="154.02" dur="0.234"> ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="0.133"> ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.2"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="154.654" dur="0.167"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="154.821" dur="0.1"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸੀਅਨਿਕ</text>
<text sub="clublinks" start="154.921" dur="2.236"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ</text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.2"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਕਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="0.233"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.067"> ਅੱਗ ਸੀਜ਼ਨ. ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.267"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.924" dur="0.067"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="157.991" dur="0.033"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.134"> ਓਸ਼ੇਨੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="158.158" dur="0.1"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾਅ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.258" dur="0.1"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.358" dur="0.133"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="158.491" dur="0.1"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.067"> ਓਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.658" dur="0.234"> ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="158.892" dur="0.166"> ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਨੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="159.058" dur="2.269"> ਇੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਓਸੀਕੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="161.327" dur="0.234"> ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲਾ ਨੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.233"> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.201"> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="161.995" dur="0.2"> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣ</text>
<text sub="clublinks" start="162.195" dur="0.133"> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.067"> ਨੀਨਾ ਓਸਕਰ ਟਾਈਪਿਕਲੀ. >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.395" dur="0.2"> >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.067"> >> ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="162.662" dur="0.2"> DRY.</text>
<text sub="clublinks" start="162.862" dur="0.167"> DRY. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="163.029" dur="0.134"> DRY. ਦੱਖਣ</text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.1"> DRY. ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.066"> DRY. ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="163.329" dur="1.869"> ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="165.198" dur="0.2"> ਸਾ Pਥਨ ਪਲੇਨਜ਼, ਸਾ Sਥਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="165.398" dur="0.2"> ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.134"> ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="165.732" dur="0.066"> ਸਾ Pਥਨ ਪਲੇਨਜ਼, ਸਾ Rਥਰਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.234"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="166.032" dur="0.2"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="166.232" dur="0.2"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> JOE</text>
<text sub="clublinks" start="166.432" dur="2.636"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਇ ਰੈਨੇਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.201"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਈ ਰੈਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="169.269" dur="0.3"> ਦੱਖਣੀ ਰੌਕੀ ਸੁੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="169.569" dur="0.334"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="169.903" dur="0.1"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >></text>
<text sub="clublinks" start="170.003" dur="0.133"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="170.136" dur="0.167"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦ</text>
<text sub="clublinks" start="170.303" dur="0.133"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋ ਵਫਦ</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.101"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="170.537" dur="0.066"> >> ਜੋਇ ਰਾਇਨੇਰੀ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.603" dur="0.267"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.87" dur="1.335"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="172.205" dur="0.4"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ,</text>
<text sub="clublinks" start="172.605" dur="0.2"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.167"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="172.972" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.039" dur="0.167"> ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.206" dur="0.1"> ਲਪੇਟ ਕੇ, ਕਰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.306" dur="0.167"> ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.473" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.54" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਲਪੇਟਣਾ, ਚਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.166"> ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ, ਕਰੂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="2.236"> ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.2"> ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="176.309" dur="0.2"> ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="176.509" dur="0.2"> ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਮਲਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="176.709" dur="0.201"> ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਮਲਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="176.91" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="176.976" dur="0.234"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="177.21" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="177.277" dur="0.2"> ਖੇਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="177.477" dur="0.167"> ਖੇਤਰ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="177.644" dur="0.1"> ਖੇਤਰ. ਵੱਖਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.133"> ਖੇਤਰ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.067"> ਖੇਤਰ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="177.944" dur="2.035"> ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="179.979" dur="0.201"> ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ</text>
<text sub="clublinks" start="180.18" dur="0.2"> ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="180.38" dur="0.2"> ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਮ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="180.58" dur="0.1"> ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="180.68" dur="0.067"> ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.267"> ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ ਹੈ 72</text>
<text sub="clublinks" start="181.014" dur="0.167"> ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.181" dur="0.166"> ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾ COUNTਂਟੀ ਹੁਣ 72 ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.347" dur="2.036"> ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 72 ਪਰਚੇਂਟ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.383" dur="0.066"> ਕਲਾਕਮਾਸ ਕਾ COUNTਂਟੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 72 ਪਰਸੈਂਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.449" dur="0.267"> ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="183.716" dur="0.067"> ਪਰਿਸੈਂਟ ਮਾਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਚ ਕਾੱਨਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.234"> ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.133"> ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="184.15" dur="0.134"> ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ</text>
<text sub="clublinks" start="184.284" dur="0.1"> ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ</text>
<text sub="clublinks" start="184.384" dur="0.066"> ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕਰਿਕ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.234"> ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="184.684" dur="0.067"> ਕਾਉਂਟੀ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="184.751" dur="0.267"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="185.018" dur="2.135"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="187.153" dur="0.2"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਸੇਂਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="187.353" dur="0.201"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="187.554" dur="0.066"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ 80 ਪਰਿੰਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="187.62" dur="0.301"> ਪਰਿੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="187.921" dur="0.1"> ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ</text>
<text sub="clublinks" start="188.021" dur="0.066"> ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟੈੰਡਡ ਅਤੇ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.101"> ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="188.188" dur="0.133"> ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲੇਸ਼ਡ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.067"> ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="188.388" dur="0.2"> ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ੇਡ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="188.588" dur="0.133"> ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਅਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="188.721" dur="1.635"> ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਦੋ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਲਾਇਨ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="190.356" dur="0.201"> ਲਾਇਨਸ਼ੇਡ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.2"> ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਅਗਨੀ ਦੋਨੋ ਮੈਰਿਯਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.1"> ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਕਮਿ INਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.067"> ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਿਅਨ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਕਮਿ INਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨਸ਼ਾਡ ਫਾਇਰ ਸਿਰਫ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="190.924" dur="0.2"> ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="191.124" dur="0.167"> ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ 46 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="191.291" dur="0.2"> ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸਿਰਫ 46 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.067"> ਅਤੇ LYNN ਸਭਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 46 ਪਰਸੈਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="191.558" dur="2.736"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="194.294" dur="0.2"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >></text>
<text sub="clublinks" start="194.494" dur="0.2"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="194.694" dur="0.1"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="194.794" dur="0.2"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="194.994" dur="0.134"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.1"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.067"> 46 ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.295" dur="0.166"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.101"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.562" dur="0.133"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਛੋਟਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.695" dur="0.133"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.828" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.895" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="195.995" dur="2.236"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="198.231" dur="0.067"> >> ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.298" dur="0.2"> ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="198.498" dur="0.2"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.133"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.067"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="198.898" dur="0.234"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="199.132" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="199.232" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.332" dur="0.133"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="199.465" dur="0.101"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.566" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.666" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.766" dur="0.066"> ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇਕੋ. ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.832" dur="0.267"> ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.099" dur="0.101"> ਇਹ ਉਸਦੀ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.2" dur="0.066"> ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਸਟੋਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.266" dur="0.2"> ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.801"> ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.067"> ਇਹ ਉਸ ਅਸਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="201.334" dur="0.234"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="201.568" dur="0.133"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="201.701" dur="0.133"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.134"> ਐਸਟੋਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="201.968" dur="0.1"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਛੱਡੋ</text>
<text sub="clublinks" start="202.068" dur="0.134"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡਾਂ ਛੱਡੋ</text>
<text sub="clublinks" start="202.202" dur="0.066"> ਅਸਟੋਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾOUਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਤਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="202.268" dur="0.2"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.101"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.1"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="202.669" dur="0.133"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="202.802" dur="0.1"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.167"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="203.069" dur="0.067"> ਕੁਝ ਕਲਾOUਡ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="203.136" dur="0.233"> ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="203.369" dur="0.1"> ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="203.469" dur="1.836"> ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="205.305" dur="0.2"> ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="205.505" dur="0.2"> ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="205.705" dur="0.2"> ਪਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="205.905" dur="0.067"> ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Portland ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="205.972" dur="0.234"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.306" dur="0.066"> ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.372" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.472" dur="0.101"> ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.573" dur="0.133"> ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="206.706" dur="0.067"> ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="206.773" dur="0.2"> ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="206.973" dur="0.2"> ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="207.173" dur="0.067"> ਸੁਨਿਸਨਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਿਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="1.868"> ਧੁੱਪ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="209.108" dur="0.201"> ਧੁੱਪ ਲਈ. ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="209.309" dur="0.2"> ਧੁੱਪ ਲਈ. ਲੈ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="209.509" dur="0.2"> ਧੁੱਪ ਲਈ. ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="209.709" dur="0.234"> ਧੁੱਪ ਲਈ. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="209.943" dur="0.066"> ਧੁੱਪ ਲਈ. ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="210.009" dur="0.234"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="210.243" dur="0.2"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="210.443" dur="0.234"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ,</text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="0.1"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="210.777" dur="0.167"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="210.944" dur="0.133"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="211.077" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਸ ਮੈਕਗਨਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਓ. ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="211.144" dur="0.2"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="1.802"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.146" dur="0.2"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.346" dur="0.2"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.546" dur="0.134"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.68" dur="0.2"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.067"> ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="213.947" dur="0.2"> ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="214.147" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="214.28" dur="0.1"> ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="214.38" dur="0.134"> ਇਸ ਸਿਫਟ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.067"> ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="214.581" dur="0.2"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="1.601"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="216.382" dur="0.201"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="216.583" dur="0.233"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.167"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="216.983" dur="0.133"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.116" dur="0.067"> ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਹਰ. >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.183" dur="0.2"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.383" dur="0.1"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="217.483" dur="0.167"> >> ਹਾਂ, ਗੰਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="217.65" dur="0.1"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵ ਅਤੇ ਪੰਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.75" dur="0.067"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵ ਅਤੇ ਪਿੰਪਿੰਸ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.817" dur="0.1"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਪਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.917" dur="0.067"> >> ਹਾਂ, ਰੋਟੇਨ ਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਪੇਮਪਿਨਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.984" dur="0.267"> ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਪਿਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="218.251" dur="0.067"> ਅਤੇ ਪਿੰਪਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="218.318" dur="0.166"> STUFF.</text>
<text sub="clublinks" start="218.484" dur="0.134"> STUFF. ਓ</text>
<text sub="clublinks" start="218.618" dur="0.067"> STUFF. ਓਏ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="218.685" dur="0.233"> ਓਏ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="218.918" dur="0.067"> ਓਏ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="218.985" dur="1.568"> ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="220.553" dur="0.234"> ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="220.787" dur="0.233"> ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="221.02" dur="0.134"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="221.154" dur="0.1"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="221.254" dur="0.1"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="221.354" dur="0.1"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="221.454" dur="0.134"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="221.588" dur="0.1"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="221.688" dur="0.066"> ਹਾਂਜੀ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="221.754" dur="0.301"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਏ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.066"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="222.121" dur="0.167"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="222.288" dur="0.134"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.167"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਜ਼ਰੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="222.589" dur="0.066"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="222.655" dur="0.134"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="222.789" dur="0.066"> ਪਰੇਸ਼ਾਨ. ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="222.855" dur="1.402"> ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.2"> ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="0.234"> ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.2"> ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="224.891" dur="0.1"> ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="224.991" dur="0.067"> ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਿਟਨੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="225.058" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="225.225" dur="0.1"> ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="225.325" dur="0.166"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="225.491" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="225.658" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="225.725" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="225.792" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੇਨੀਅਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="225.858" dur="0.201"> ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="226.059" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਨੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="226.159" dur="0.1"> ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="226.259" dur="0.1"> ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="226.359" dur="1.835"> ਪੂਰਵ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.194" dur="0.234"> ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.428" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.628" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.233"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.928" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆ ਵਿਚੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.095" dur="0.134"> ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੰਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="229.229" dur="0.066"> ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.1"> ਇਕ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="229.395" dur="0.067"> ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਨੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="229.462" dur="0.267"> ਪੂਰੇ شمال ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ</text>
<text sub="clublinks" start="229.729" dur="0.133"> ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਵਿਚ ਸਨਸਾਈਨ</text>
<text sub="clublinks" start="229.862" dur="0.167"> ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ</text>
<text sub="clublinks" start="230.029" dur="0.134"> ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਪੂਰਬੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ</text>
<text sub="clublinks" start="230.163" dur="0.067"> ਅੱਜ ਪੂਰਬੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਨਸਾਈਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="230.23" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="230.43" dur="0.066"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="230.496" dur="0.134"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="230.63" dur="0.634"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਬੱਦਲ</text>
<text sub="clublinks" start="231.264" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾOUਡਜ਼ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="231.464" dur="0.234"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾਸ ਰੋਲਡ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="231.698" dur="0.066"> ਓਰੇਗਨ ਕੋਸਟ ਅੱਜ ਅਰਲੀਅਰ. ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="231.764" dur="0.167"> ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="231.931" dur="0.2"> ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.131" dur="0.201"> ਪਰ ਕਲਾਸ A ਵਿੱਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="232.332" dur="0.066"> ਪਰ ਕਲਾਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.1"> ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਕੂਲਰ ਵਿਚ ਰੋਲਡ ਬੈਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.167"> ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲਡ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ,</text>
<text sub="clublinks" start="232.665" dur="0.067"> ਪਰ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.732" dur="0.234"> ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿਚ, ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="232.966" dur="0.066"> ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਰਸਰ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬਰਸਾਤ.</text>
<text sub="clublinks" start="233.032" dur="0.201"> ਰੇਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="233.233" dur="0.133"> ਰੇਨ. ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="233.366" dur="0.067"> ਰੇਨ. ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="233.433" dur="1.935"> ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="235.368" dur="0.2"> ਚੰਗਾ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="235.568" dur="0.2"> ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="235.768" dur="0.201"> ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="235.969" dur="0.2"> ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.067"> ਚੰਗਾ. ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ</text>
<text sub="clublinks" start="236.236" dur="0.3"> ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ</text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.067"> ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="236.603" dur="0.166"> ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਣ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="236.769" dur="0.067"> ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="236.836" dur="0.067"> ਗਿੱਲਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਣ ਵਰਖਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.3"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੇਨਫਲ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="237.203" dur="1.235"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="238.438" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="238.638" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="238.838" dur="0.2"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਨਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="239.038" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="239.105" dur="0.2"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="239.305" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ</text>
<text sub="clublinks" start="239.405" dur="0.134"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ</text>
<text sub="clublinks" start="239.539" dur="0.067"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਪਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ</text>
<text sub="clublinks" start="239.606" dur="0.066"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਪਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ</text>
<text sub="clublinks" start="239.672" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="239.772" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਸ ਹੋਰ ਜੋਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="239.872" dur="0.067"> ਤਿੰਨ ਇੰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਪਸ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="239.939" dur="0.234"> ਤਦ ਹੋਰ ਜੰਪਸ</text>
<text sub="clublinks" start="240.173" dur="0.1"> ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="240.273" dur="0.067"> ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.2"> ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="240.54" dur="1.802"> ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="242.342" dur="0.233"> ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="242.575" dur="0.067"> ਤਦ ਉਹ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="242.642" dur="0.3"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="0.067"> ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="243.009" dur="0.3"> ਨਵੰਬਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="243.309" dur="0.067"> ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ</text>
<text sub="clublinks" start="243.376" dur="0.1"> ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="243.476" dur="0.167"> ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="243.643" dur="0.133"> ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="243.776" dur="0.067"> ਨਵੰਬਰ. ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="243.843" dur="0.167"> ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.01" dur="0.067"> ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.077" dur="0.1"> ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.177" dur="0.067"> ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.244" dur="0.133"> ਨਵੰਬਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.377" dur="0.067"> OVਸਤ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.444" dur="0.066"> ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ERਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹੀਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.51" dur="1.602"> AVਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="246.112" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="246.312" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="246.512" dur="0.234"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="246.746" dur="0.1"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਸਾਲ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="246.846" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਸਾਲਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="246.913" dur="0.267"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="247.247" dur="0.166"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="247.413" dur="0.1"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="247.513" dur="0.134"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="247.647" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="247.714" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ</text>
<text sub="clublinks" start="247.914" dur="0.067"> ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="247.981" dur="0.033"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ</text>
<text sub="clublinks" start="248.014" dur="1.401"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.415" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="249.716" dur="0.333"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="250.049" dur="0.1"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="250.149" dur="0.201"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="250.35" dur="0.1"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="250.45" dur="0.066"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.067"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.067"> ਪੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇੰਚ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="250.65" dur="0.2"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="250.85" dur="0.167"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="251.017" dur="0.167"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਉਂਟੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="251.184" dur="2.002"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਸਵੱਛਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="253.186" dur="0.067"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾUNTਂਟੈੱਨ ਸੌਨਫਾਲ ਬਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="253.253" dur="0.233"> ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਣ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="253.486" dur="0.167"> ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="253.653" dur="0.2"> ਮੌਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="253.853" dur="0.1"> ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੱਛ ਬਣਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="253.953" dur="0.1"> ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.053" dur="0.067"> ਮਾUNTਂਟੇਨ ਸਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.12" dur="0.234"> ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="254.354" dur="0.066"> ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="254.42" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="254.487" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="254.554" dur="0.2"> ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="254.754" dur="0.2"> ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.954" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="255.021" dur="2.236"> ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.2"> ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰਬਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="257.457" dur="0.2"> ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="257.657" dur="0.2"> ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="257.857" dur="0.234"> ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.091" dur="0.2"> ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਨੌਂਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.358" dur="0.233"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.591" dur="0.034"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.625" dur="0.1"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.725" dur="0.1"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.825" dur="0.133"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="258.958" dur="0.067"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="259.025" dur="0.067"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="259.092" dur="0.066"> ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਈ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="259.158" dur="0.234"> ਸਕਾਈ ਰਿਜ਼ਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="259.392" dur="0.1"> ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਮਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ</text>
<text sub="clublinks" start="259.492" dur="0.1"> ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ MOਂਟ ਹੁੱਡ ਉੱਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="259.592" dur="0.067"> ਸਕੀ ਰਿਸੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ MOਂਟ ਹੁੱਡ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="259.659" dur="0.1"> ਸਕੀਮ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਾ Hਂਟ ਹੁੱਡ ਅਤੇ ਇਨ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="259.759" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਕੀ ਰਿਜੋਰਟਸ ਦੀ ਉਮੀਦ</text>
<text sub="clublinks" start="259.826" dur="1.201"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="261.027" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="261.227" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="261.427" dur="0.201"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="261.628" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="261.694" dur="0.2"> ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="261.894" dur="0.101"> ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="261.995" dur="0.1"> ਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="262.095" dur="0.133"> ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="262.228" dur="0.267"> ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="262.495" dur="0.067"> ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="262.562" dur="2.102"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="264.664" dur="0.2"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="264.864" dur="0.134"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="264.998" dur="0.1"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.098" dur="0.1"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.198" dur="0.1"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ</text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.067"> ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="265.365" dur="0.3"> ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="265.665" dur="0.067"> ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ .ੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="265.732" dur="0.1"> ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="265.832" dur="0.1"> ਇਸ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.932" dur="0.067"> ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ AYੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="265.999" dur="0.2"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="266.199" dur="0.033"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="266.232" dur="0.1"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈ</text>
<text sub="clublinks" start="266.332" dur="0.1"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.1"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="266.532" dur="0.201"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="266.733" dur="0.233"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="266.966" dur="1.201"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="268.167" dur="0.067"> ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸਕਸ਼ਨ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="268.234" dur="0.234"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="268.468" dur="0.167"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="268.635" dur="0.1"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="268.735" dur="0.166"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="268.901" dur="0.101"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਪੂਰਵਜ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="269.002" dur="0.1"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="269.102" dur="0.066"> ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੇਅ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="269.168" dur="0.201"> ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੇਅ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.369" dur="0.166"> ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਖਾ</text>
<text sub="clublinks" start="269.535" dur="0.201"> ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="1.735"> ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="271.471" dur="0.066"> ਪੂਰਵ-ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ</text>
<text sub="clublinks" start="271.537" dur="0.301"> ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="271.838" dur="0.066"> ਕੁਝ ਉਚਾਈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="271.904" dur="0.234"> ਟੋਮੋਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="272.138" dur="0.067"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="272.205" dur="0.133"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="272.338" dur="0.1"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="272.438" dur="0.134"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="272.572" dur="0.1"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="272.672" dur="0.067"> ਟੋਮੋਰੋ. ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="272.739" dur="0.2"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="272.939" dur="0.133"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਰਿਆਲ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="273.072" dur="0.067"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੀਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.139" dur="0.2"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.339" dur="0.1"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="273.439" dur="0.034"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਬਾਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="273.473" dur="0.167"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਬਾਕੀ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="273.64" dur="0.1"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="273.74" dur="0.2"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="273.94" dur="0.067"> ਅਸਲ ਤਤਕਾਲ. ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="274.007" dur="1.401"> ਰਾਤ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="275.408" dur="0.234"> ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="275.642" dur="0.2"> ਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਮ ਦਾ ਕਲਾਸ ਸਟੀਕਿੰਗ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="275.842" dur="0.167"> ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="276.009" dur="0.1"> ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Tਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="276.109" dur="0.066"> ਕਲਾਉਡ ਸਟਿੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="276.175" dur="0.234"> ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ</text>
<text sub="clublinks" start="276.409" dur="0.1"> ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="276.509" dur="0.1"> ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="276.609" dur="0.2"> ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="276.809" dur="0.067"> ਸਟਿਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿ Mਟਰ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="276.876" dur="0.267"> ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.143" dur="0.1"> ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਜ਼ ਹਿੱਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.243" dur="0.134"> ਕੀ ਕੁਝ ਛਿੜਕਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.377" dur="0.133"> ਕੀ ਕੁਝ ਛਿੜਕ شمال ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="277.61" dur="0.067"> ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="277.677" dur="1.702"> ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="279.379" dur="0.233"> ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="279.612" dur="0.2"> ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.134"> ਉੱਤਰੀ ਓਰੀਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="279.946" dur="0.167"> ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="280.113" dur="0.066"> ਉੱਤਰੀ ਓਰਗਨ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="280.179" dur="0.267"> ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="280.446" dur="0.034"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="280.48" dur="0.1"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="280.58" dur="0.133"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="280.713" dur="0.067"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="280.78" dur="0.1"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="280.88" dur="0.067"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="280.947" dur="0.2"> ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="281.147" dur="0.167"> ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="281.314" dur="0.133"> ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="281.447" dur="0.067"> ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਰੇਗਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="281.514" dur="0.801"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="282.315" dur="0.2"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.2"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.715" dur="0.234"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="282.949" dur="0.1"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.049" dur="0.1"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.067"> ਓਰੀਜਨ ਕੋਸਟ. ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਵਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.383" dur="0.233"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡਵਾਇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.616" dur="0.067"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.683" dur="0.167"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="283.85" dur="2.402"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="286.252" dur="0.434"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ,</text>
<text sub="clublinks" start="286.686" dur="0.067"> ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="286.753" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਆਈ.ਟੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="286.953" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.153" dur="0.1"> ਘੰਟਾ ਘਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.253" dur="0.134"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.387" dur="0.233"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.62" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟੋਮੋਰੋ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="287.687" dur="0.233"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="287.92" dur="0.201"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫੇਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="288.121" dur="0.1"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱ .ਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="288.221" dur="0.1"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱ Lਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="288.321" dur="0.2"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਰੇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="288.521" dur="0.067"> ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="288.588" dur="1.802"> ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="290.39" dur="0.2"> ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="290.59" dur="0.2"> ਫਿਰ, ਮੁੱIMਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="290.79" dur="0.067"> ਫਿਰ, ਮੁੱ Lਲੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="290.857" dur="0.233"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="291.09" dur="0.234"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.324" dur="0.1"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਹੋਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="291.424" dur="0.1"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.524" dur="0.134"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.658" dur="0.133"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇੱਕ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.791" dur="0.133"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="291.924" dur="0.067"> ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਲਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="291.991" dur="0.2"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="292.191" dur="0.067"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਇਕ ਬਿੱਟ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="292.258" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="292.358" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੱਜੇ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="292.458" dur="0.067"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਾ SIੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="292.525" dur="0.134"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਸਾ SIੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿੱਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="292.659" dur="0.2"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੰਜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੋ</text>
<text sub="clublinks" start="292.859" dur="0.066"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਇਕ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="292.925" dur="1.235"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="294.16" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.233"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="294.56" dur="0.201"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="294.761" dur="0.2"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="294.961" dur="0.1"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.061" dur="0.133"> ਹੁਣ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="295.194" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਸੱਠ ਗੁਣਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.2"> ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.461" dur="0.167"> ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.628" dur="0.1"> ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਵੀ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.728" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.828" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="295.895" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੀਲੀ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="295.962" dur="0.233"> ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.195" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="296.396" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="296.529" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਵੈਲਜ ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="296.596" dur="0.667"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="297.263" dur="0.2"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="297.463" dur="0.201"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="297.664" dur="0.2"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਅਜੇ ਵੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="297.864" dur="0.2"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="298.064" dur="0.167"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="298.231" dur="0.067"> ਫਾਰਗੋ ਸਕਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="298.298" dur="0.3"> ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="298.598" dur="0.067"> ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਤ ਈਵਿਨਿੰਗ.</text>
<text sub="clublinks" start="298.665" dur="0.2"> ਸ਼ਾਮ.</text>
<text sub="clublinks" start="298.865" dur="0.167"> ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="299.032" dur="0.133"> ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੂਮੋਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="299.165" dur="0.067"> ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="299.232" dur="0.067"> ਸ਼ਾਮ. ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="299.299" dur="1.968"> ਰੇਨ ਟੋਮੋਰੋ ਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="301.267" dur="0.167"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="301.434" dur="0.234"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਟੋਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="301.668" dur="0.2"> ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="301.868" dur="0.1"> ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ 70 ਪੂਰਵਗਾਮੀ</text>
<text sub="clublinks" start="301.968" dur="0.1"> ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਪੂਰਵ ਜਸਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="302.068" dur="0.067"> ਰੇਨ ਟਾਮੋਰੋ ਤੁਸੀਂ 70 ਪੂਰਵ ਜਸਟ ਏ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="302.135" dur="0.2"> ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵਜ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="302.335" dur="0.067"> ਬੱਸ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਿਚ ਆਉਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="302.402" dur="0.166"> ਬਿੱਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="302.568" dur="0.101"> ਬਿੱਟ. >></text>
<text sub="clublinks" start="302.669" dur="0.133"> ਬਿੱਟ. >> ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="302.802" dur="0.067"> ਬਿੱਟ. >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="302.869" dur="0.233"> >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="303.102" dur="0.1"> >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="303.202" dur="0.101"> >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="303.303" dur="0.2"> >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="303.503" dur="0.066"> >> ਸਾਰੇ ਹੱਕ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="303.569" dur="0.935"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="304.504" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="304.704" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ</text>
<text sub="clublinks" start="304.904" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ</text>
<text sub="clublinks" start="305.038" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="305.138" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.234"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.438" dur="0.133"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿ SAਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.571" dur="0.134"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿ Bਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="305.772" dur="0.066"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="305.838" dur="0.201"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="306.039" dur="0.066"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਲਿਸ ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="306.105" dur="2.236"> ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="308.341" dur="0.2"> ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="308.541" dur="0.2"> ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="308.741" dur="0.1"> ਇਹ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਿਜ਼ ਬੇਸਡ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="308.841" dur="0.067"> ਇਹ ਹੈਂਡਲਸ ਪ੍ਰੋਟੇਟਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="308.908" dur="0.267"> 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ</text>
<text sub="clublinks" start="309.175" dur="0.1"> ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸ</text>
<text sub="clublinks" start="309.275" dur="0.1"> ਹੈਂਡਲਜ਼ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="309.375" dur="0.2"> ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ</text>
<text sub="clublinks" start="309.575" dur="0.067"> ਕਮਿAਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="309.642" dur="0.2"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="309.842" dur="2.436"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ.ਬੀ.ਬੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="312.278" dur="0.2"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="312.478" dur="0.201"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀਬੀਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="312.679" dur="0.233"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="312.912" dur="0.2"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਈਨ ਕਰੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="313.112" dur="0.067"> ਕਮਿ Fਨਿਟੀ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ. ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.179" dur="0.267"> ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.446" dur="0.033"> ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.479" dur="0.1"> ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.134"> ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.713" dur="0.133"> ਪੀ ਬੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਸੌਂਪੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="313.846" dur="0.067"> ਪੀਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="313.913" dur="2.536"> ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="316.449" dur="0.2"> ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="316.649" dur="0.2"> ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="316.849" dur="0.134"> ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="316.983" dur="0.067"> ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟ ਨੰਬਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="317.05" dur="0.333"> ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="317.383" dur="0.167"> ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="317.55" dur="0.1"> ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="317.65" dur="0.134"> ਉਹ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="317.784" dur="0.066"> ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="317.85" dur="0.201"> ਆਰੰਭਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.1"> ਅਸਲ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="318.151" dur="1.168"> ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁMਲੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="319.319" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="319.519" dur="0.233"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="319.752" dur="0.067"> ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾੱਲਮੇਟਸ' ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="319.819" dur="0.3"> ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="320.119" dur="0.134"> ਕ੍ਰਾELਾਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="320.253" dur="0.067"> ਕ੍ਰਾ Mਾਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="320.32" dur="0.2"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="320.52" dur="0.133"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="320.653" dur="0.1"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="320.753" dur="0.1"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.853" dur="0.201"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="321.054" dur="2.235"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="323.289" dur="0.067"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ. ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="323.356" dur="0.334"> ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="323.69" dur="0.1"> ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="323.79" dur="0.166"> ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="323.956" dur="0.101"> ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="324.057" dur="0.066"> ਬਿUREਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="324.123" dur="0.267"> ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="324.39" dur="0.134"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="324.524" dur="0.1"> ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿ Dਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="324.624" dur="2.836"> ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਡਿ Dਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="327.46" dur="0.067"> ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਡਿROਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="327.527" dur="0.267"> ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="327.794" dur="0.166"> ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="327.96" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿ PROਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.027" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.127" dur="0.1"> ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿUਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.227" dur="0.067"> ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਡਿTIਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.294" dur="0.234"> ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="328.528" dur="0.1"> ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.628" dur="0.167"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="328.795" dur="2.435"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="331.23" dur="0.267"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵਜਨਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="331.497" dur="0.334"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="331.831" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="332.031" dur="0.134"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="332.165" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="332.265" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="332.465" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="332.665" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="332.732" dur="1.602"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.233"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="334.767" dur="3.437"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਨੈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="338.204" dur="0.267"> ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="338.471" dur="0.234"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="338.705" dur="0.133"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. OMਰਤ</text>
<text sub="clublinks" start="338.838" dur="0.133"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. Mਰਤ ਬਣਾਉ</text>
<text sub="clublinks" start="338.971" dur="0.167"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. THEਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="339.138" dur="0.234"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. THEਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="339.372" dur="0.067"> ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ. IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="339.439" dur="0.233"> IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="339.672" dur="0.067"> IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="339.739" dur="1.702"> IRਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="341.441" dur="0.2"> ਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="341.641" dur="0.2"> LEਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="341.841" dur="0.067"> LEਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.267"> ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ</text>
<text sub="clublinks" start="342.175" dur="0.133"> ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="342.308" dur="0.067"> ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="342.375" dur="0.167"> ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਹੈਡ</text>
<text sub="clublinks" start="342.542" dur="0.066"> ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.067"> ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="342.675" dur="0.234"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="342.909" dur="0.1"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="343.009" dur="0.067"> ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="343.076" dur="0.166"> ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="343.242" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ਕੱARCHੇ ਗਏ ਮਾਰਚ।</text>
<text sub="clublinks" start="343.309" dur="2.236"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="345.545" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ</text>
<text sub="clublinks" start="345.745" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ</text>
<text sub="clublinks" start="345.945" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="346.045" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="346.179" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="346.379" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ. ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="346.446" dur="0.3"> ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="346.746" dur="2.302"> ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="349.048" dur="0.2"> ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="349.248" dur="0.267"> ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="349.515" dur="0.234"> ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੋਮੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="349.749" dur="0.233"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="349.982" dur="0.134"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >></text>
<text sub="clublinks" start="350.116" dur="0.1"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="350.216" dur="0.1"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="350.316" dur="0.134"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="350.45" dur="0.2"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="350.65" dur="0.2"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="350.85" dur="0.067"> ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਡਾOWਨਲੋਡ ਕਰੋ. >> ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="350.917" dur="1.401"> >> ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="352.318" dur="0.2"> >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="352.518" dur="0.201"> >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="352.719" dur="0.233"> >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="352.952" dur="0.2"> >> ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰੰਭ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="353.152" dur="0.067"> >> ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="353.453" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="353.519" dur="3.037"> ਉਹ.</text>
<text sub="clublinks" start="356.556" dur="0.2"> ਉਹ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="356.756" dur="0.033"> ਉਹ. ਸ਼ਬਦ</text>
<text sub="clublinks" start="356.789" dur="0.167"> ਉਹ. ਦੇ ਸ਼ਬਦ</text>
<text sub="clublinks" start="356.956" dur="0.1"> ਉਹ. ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ</text>
<text sub="clublinks" start="357.056" dur="0.2"> ਉਹ. ਡਬਲਯੂ ਬਿਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ</text>
<text sub="clublinks" start="357.256" dur="0.067"> ਉਹ. ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="357.323" dur="0.234"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="357.557" dur="0.1"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="357.657" dur="0.133"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ. ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="357.79" dur="2.403"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="360.193" dur="0.2"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="360.393" dur="0.067"> ਡਬਲਯੂਬਲਯੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਾਸਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="360.46" dur="0.3"> ਕ੍ਰੌਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="360.76" dur="0.167"> ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾਪੁਣੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="360.927" dur="0.1"> ਕ੍ਰਾ Sੂਡ ਸੱਤੂਰੀਏ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾITਨਟਾITਨ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="361.027" dur="0.1"> ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾਪੁਣੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="361.127" dur="0.133"> ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="361.26" dur="0.067"> ਪੀਡੀਐਕਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="361.327" dur="0.267"> PDX ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="361.594" dur="1.769"> PDX FORਰਤਾਂ ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="363.363" dur="0.2"> ਪੀਡੀਐਕਸ OMਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="363.563" dur="0.2"> ਪੀਡੀਐਕਸ OMਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="363.763" dur="0.067"> PDX Wਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ ਲਈ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਡਾ .ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="363.83" dur="0.267"> OMਰਤ ਦਾ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="364.097" dur="0.066"> ਨਿਆਂ ਲਈ OMਰਤਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਮਾਰਚ।</text>
<text sub="clublinks" start="364.163" dur="0.167"> ਨਿਆਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="364.33" dur="0.034"> ਨਿਆਂ. >></text>
<text sub="clublinks" start="364.364" dur="0.1"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="364.464" dur="0.1"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="364.564" dur="0.1"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="364.664" dur="0.2"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="364.864" dur="0.2"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="365.064" dur="0.067"> ਨਿਆਂ. >> ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="365.131" dur="2.236"> >> ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.367" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.567" dur="0.033"> >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.6" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.767" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵੱਖਰੇ PROੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="367.834" dur="0.367"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="368.201" dur="0.2"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >></text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.1"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="368.501" dur="0.167"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਖੇਡ</text>
<text sub="clublinks" start="368.668" dur="0.067"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="368.735" dur="0.066"> ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ. >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ</text>
<text sub="clublinks" start="368.801" dur="0.234"> >> ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ</text>
<text sub="clublinks" start="369.035" dur="0.1"> >> ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="369.135" dur="0.167"> >> ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="369.302" dur="1.835"> >> ਲੋਕ OMਰਤਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="371.137" dur="0.2"> >> ਲੋਕ OMਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="371.337" dur="0.067"> >> ਲੋਕ OMਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="371.404" dur="0.233"> Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋਤੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="371.637" dur="0.134"> Rਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਖੜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="371.771" dur="0.133"> Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਬੋਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="0.1"> Rਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="372.004" dur="0.167"> Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="372.171" dur="0.067"> Sਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੋ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="372.238" dur="0.4"> ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="372.638" dur="0.067"> ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="372.705" dur="1.735"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="374.44" dur="0.2"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="374.64" dur="0.201"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="374.841" dur="0.233"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="375.074" dur="0.067"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ. ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="375.141" dur="0.234"> ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="375.375" dur="0.066"> ਡਾਲੀਆ ਬੈਲੇ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="375.441" dur="0.167"> ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="375.608" dur="0.134"> ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="375.742" dur="0.2"> ਡਾਲੀਆ ਬੈਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="0.066"> ਡਾਲੀਆ ਬੇਲੇ ਇਸ REਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="376.008" dur="0.167"> STRਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ</text>
<text sub="clublinks" start="376.175" dur="2.036"> ਦੀ REਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ</text>
<text sub="clublinks" start="378.211" dur="0.267"> ਸਮਾਜ ਦੀ OFਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="378.478" dur="0.333"> ਸਮਾਜ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="378.811" dur="0.234"> ਸਮਾਜ ਦਾ >></text>
<text sub="clublinks" start="379.045" dur="0.033"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="379.078" dur="0.167"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="379.245" dur="0.1"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="379.345" dur="0.1"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="379.445" dur="0.134"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="379.579" dur="0.1"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="379.679" dur="0.067"> ਸਮਾਜ ਦਾ >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="379.746" dur="0.166"> >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="379.912" dur="0.067"> >> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ A</text>
<text sub="clublinks" start="379.979" dur="0.1"> >> ਇਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="380.079" dur="0.2"> >> ਇਕ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="380.279" dur="0.167"> >> ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="380.446" dur="0.067"> >> ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="380.513" dur="1.835"> ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਪਰੈਕਟਿਵ ਬੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="382.348" dur="0.167"> ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.234"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਸੈਕਟਿਵ ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="382.749" dur="0.1"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਪਰਸਪਰੈਕਟਿਵ ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="382.849" dur="0.133"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਡਾਉਨ ਪਰਪੈਕਟਿਵ</text>
<text sub="clublinks" start="382.982" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਉਨ ਪਰਪਰੈਕਟਿਵ</text>
<text sub="clublinks" start="383.049" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.216" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="383.316" dur="0.133"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="383.449" dur="0.2"> ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ' ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="383.649" dur="1.836"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਟਮ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="385.485" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਟਮ ਟਾਪ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="385.685" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="385.885" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="385.952" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="386.152" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="386.219" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="386.352" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="386.419" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="386.686" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਟ ਤੇ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="386.753" dur="0.3"> ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="387.053" dur="0.033"> ਲਾਭ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="387.086" dur="0.1"> ਦੇ ਲਾਭ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="387.186" dur="2.203"> ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="389.389" dur="0.233"> ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="389.622" dur="0.234"> ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="389.856" dur="0.333"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="390.189" dur="0.201"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >></text>
<text sub="clublinks" start="390.39" dur="0.133"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="390.523" dur="0.1"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="390.623" dur="0.067"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="390.69" dur="0.133"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਇੱਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="390.823" dur="0.067"> ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ. >> ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="390.89" dur="0.267"> >> ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="391.157" dur="0.167"> >> ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="391.324" dur="0.067"> >> ਉਹ ਸੱਤਵੇਂ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।</text>
<text sub="clublinks" start="391.391" dur="0.233"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="391.624" dur="1.602"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="393.226" dur="0.233"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਹ ਸਾਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="393.459" dur="0.167"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="393.626" dur="0.234"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="393.86" dur="0.066"> ਭਾਸ਼ਣਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="393.926" dur="0.201"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.127" dur="0.066"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.193" dur="0.134"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.327" dur="0.133"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="394.46" dur="0.134"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਬਿਪੋਕ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.594" dur="0.066"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਬਿਪੋਕ OMਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ LED ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="394.66" dur="0.267"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="394.927" dur="0.201"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="395.128" dur="2.035"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="397.163" dur="0.2"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="397.363" dur="0.2"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="397.563" dur="0.234"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="397.797" dur="0.2"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="397.997" dur="0.067"> ਅਤੇ ਬਾਈਪੋਕ Wਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਈਡੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.064" dur="0.167"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.231" dur="0.1"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.331" dur="0.1"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.431" dur="0.1"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.531" dur="0.067"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.598" dur="0.167"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="398.765" dur="0.2"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="398.965" dur="1.435"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="400.4" dur="0.066"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.466" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.666" dur="0.167"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.833" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.033" dur="0.134"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.167" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.367" dur="0.067"> ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.434" dur="0.2"> ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="401.634" dur="0.134"> ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="401.768" dur="0.066"> ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਐਂਸੈਸਟਰ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="401.834" dur="0.301"> ਤੋਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="402.135" dur="2.235"> ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ</text>
<text sub="clublinks" start="404.37" dur="0.2"> ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਰੋਜ਼ਲੈੱਨ</text>
<text sub="clublinks" start="404.57" dur="0.201"> ਤੋਂ ਹਨ. ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੈਲੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="404.771" dur="0.066"> ਤੋਂ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਏਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="404.837" dur="0.234"> ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਏਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.1"> ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਵੈਨ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.171" dur="0.067"> ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="405.238" dur="0.2"> ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="405.438" dur="0.067"> ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="405.505" dur="0.166"> ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਰੋਸੇਲਵੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.067"> ਸੰਗਠਨ ਰੋਸੈਲੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਇਕ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="405.738" dur="0.2"> ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="405.938" dur="2.436"> ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.374" dur="0.034"> ਇਵੈਂਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.408" dur="0.166"> ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.574" dur="0.234"> ਇਵੈਂਟ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.808" dur="0.067"> ਇਵੈਂਟ ਵਿਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.875" dur="0.3"> OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.175" dur="0.234"> ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.409" dur="0.066"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ OMਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.475" dur="0.167"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.642" dur="0.033"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >></text>
<text sub="clublinks" start="409.675" dur="0.101"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.776" dur="0.2"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="409.976" dur="0.2"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ</text>
<text sub="clublinks" start="410.176" dur="2.035"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="412.211" dur="0.234"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="412.445" dur="0.067"> ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਮਿ .ਨਿਟੀਆਂ >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="412.512" dur="0.166"> >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="412.678" dur="0.201"> >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="412.879" dur="0.1"> >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="412.979" dur="0.133"> >> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.112" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="0.3"> ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.479" dur="0.1"> ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.579" dur="0.067"> ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.646" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.746" dur="0.167"> ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.913" dur="0.067"> ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="413.98" dur="0.2"> ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="414.18" dur="2.102"> ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="416.282" dur="0.2"> ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="416.482" dur="0.067"> ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="416.549" dur="0.133"> ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="416.682" dur="0.201"> ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="416.883" dur="0.066"> ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="416.949" dur="0.201"> ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="417.15" dur="0.133"> ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="417.283" dur="0.134"> ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="417.417" dur="0.066"> ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਬਦਲੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="417.483" dur="0.2"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="417.683" dur="0.101"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="417.784" dur="0.133"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="417.917" dur="0.1"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="418.017" dur="0.2"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="418.217" dur="0.201"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="418.418" dur="0.066"> ਅਤੇ ਬਦਲੋ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="418.484" dur="1.802"> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="420.286" dur="0.2"> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="420.486" dur="0.2"> ਅਤੇ ਜਦੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="420.686" dur="0.134"> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="420.82" dur="0.067"> ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="420.887" dur="0.166"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="421.053" dur="0.167"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਾਸਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="421.22" dur="0.134"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰੌਡ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="421.354" dur="0.1"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="421.454" dur="0.1"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="421.554" dur="0.067"> ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿERਟੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="421.621" dur="1.902"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="423.523" dur="0.233"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="423.756" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> IN</text>
<text sub="clublinks" start="423.923" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="424.09" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="424.257" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="424.357" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="424.457" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਡਿ EXਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="424.524" dur="0.267"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="424.791" dur="0.166"> >> ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="424.957" dur="0.1"> >> ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="425.057" dur="0.101"> >> ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="425.158" dur="2.035"> >> ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="427.193" dur="0.067"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="427.26" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="427.46" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="427.627" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="427.827" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="427.894" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="428.027" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="428.127" dur="0.134"> ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="428.261" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲ ਹਨ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="428.327" dur="0.201"> ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="428.528" dur="0.066"> ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="428.594" dur="0.1"> ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="428.694" dur="0.134"> ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="428.828" dur="0.067"> ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="428.895" dur="1.468"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="430.363" dur="0.2"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="430.563" dur="0.2"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਵੋਟ ਦਿਓ ਜੀ</text>
<text sub="clublinks" start="430.763" dur="0.2"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ</text>
<text sub="clublinks" start="430.963" dur="0.234"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="431.197" dur="0.067"> ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੁਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="431.264" dur="3.036"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੁਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="434.3" dur="0.2"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="434.5" dur="0.2"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਸਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="434.7" dur="0.201"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਸਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="434.901" dur="0.133"> ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇਅ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="435.034" dur="0.1"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="435.134" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁੱਡਵੇ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ HEਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="435.201" dur="0.2"> ਨਿ WHਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="435.401" dur="0.167"> ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="435.568" dur="2.636"> ਨਿ USਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="438.204" dur="0.234"> ਨਿAਜ਼ ਹੈਡੋਰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="438.438" dur="0.066"> ਨਿSਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈਥੋਰਨੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="438.504" dur="0.334"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="438.838" dur="0.1"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਆਈ ਟੀ ਐਲ ਐੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="438.938" dur="0.133"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.071" dur="0.101"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.172" dur="0.2"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.372" dur="0.067"> ਹਥੌਰਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਿਡ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.439" dur="0.333"> ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਿਡ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.772" dur="0.167"> ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="439.939" dur="1.435"> ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਿਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="441.374" dur="0.2"> ਇਹ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="441.574" dur="0.067"> ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡ੍ਰਾਬ੍ਰਾਡਿਜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="441.641" dur="0.233"> ਸਿਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="441.874" dur="0.167"> ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="442.041" dur="0.067"> ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.108" dur="0.233"> ਸਵੇਰ ਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.341" dur="0.134"> ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="442.475" dur="0.2"> ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="442.675" dur="0.067"> ਸਵੇਰ ਦਾ. ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.742" dur="0.3"> ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="443.042" dur="0.134"> ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="443.176" dur="2.135"> ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="445.311" dur="0.2"> ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="445.511" dur="0.067"> ਇਹ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਸਵੇਰ ਹੈ. ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="445.578" dur="0.267"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="445.845" dur="0.133"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="445.978" dur="0.1"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="446.078" dur="0.134"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.212" dur="0.1"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="446.312" dur="0.1"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.412" dur="0.067"> ਬਹੁਨੋਮਾਹ ਕਾਉਂਟੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.479" dur="0.233"> ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="446.712" dur="0.067"> ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="446.779" dur="0.2"> ਸਮਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.634"> ਸਮਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ</text>