ඉහළම කථා 5pm 10-17-20 subtitles

දැන් දැන් දැන් පස්වෙනි දැන් පස්වන වෙළඳාමේ දැන් පස්වෙනි වෙළඳාමේ දැන් පස්වන වෙළඳාමේ දී සහ දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර ඉදිරියට යන්න දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර ඒවා ලබා ගන්න දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර රට අත්පත් කර ගන්න රට මෙතැනට ගෙන යන්න රටෙහි හානිය මෙතැනින් ලබා ගන්න රට හර්නස් කරන්න මෙතැනින් සහ රට තුළට දේශපාලනය හිරිහැර කරන්න දේශපාලන බලය මෙතැනින් හා රට තුළට ගෙන යන්න දේශපාලන බලය හසුරුවන්න දේශපාලන බලය හසුරුවන්න කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන බලය හසුරුවන්න. කාන්තා කාන්තා >> කාන්තා >> සහ කාන්තා >> සහ මෙය කාන්තා >> මේ වසර කාන්තා >> සහ මේ වසර A. කාන්තා >> මේ වසර රැලියක් කාන්තා >> මේ අවුරුද්දේ රැලි කෑල්ලක් කාන්තා >> මේ වසර සඳහා විශාල හ ry ක් >> මේ වසර සඳහා විශාල හ ry ක් >> සහ මේ වසර ලබා ගැනීම සඳහා විශාල හ ry ක් >> ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ පිටතට යෑමට විශාල හ ry ක් >> මේ වසරෙන් පිටතදී ලබා ගැනීමට විශාල හ ry ක් >> මේ වසරෙන් ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා විශාල හ ry ක්. ඡන්දය ලබා ගන්න. ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස් ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස් ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස් ඡන්දය ලබා ගන්න. කුවේන් හි ප්ලස් හොලිඩේස් ඡන්දය ලබා ගන්න. කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් විශ්වාස කළ කාවින් යුගයේ ප්ලස් නිවාඩු කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් විශ්වාසදායක වෙළඳාම කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් විශ්වාසදායක වෙළඳාම් හෝ කාවින් යුගයේ ප්ලස් නිවාඩු දින වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ ඔබ වෙනස් කරන දේ විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම විශ්වාසදායක වෙළඳාම් හෝ විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම, විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ, විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ, ආරක්ෂිතයි විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ අපේක්ෂා කළ හැකි දේ විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ උත්සවය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ උත්සව සමය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ. ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමුව, ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, ඒ ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, මාරුව ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, මාරුව ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අප නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි බලනවා නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි විනාශකාරී දෙයක් දෙස ආපසු හැරී බලමු අපි විනාශකාරී දෙයක් දෙස ආපසු හැරී බලමු විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු විනාශකාරී වසරක් සඳහා අපි ආපසු හැරී බලමු WILDFIRES සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු විල්ෆයර්ස් සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ ඔරෙගන් සහ කුමක් සඳහා වූ විල්ෆයර් සඳහා වසර ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ වෙනස් වන දේ ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ වෙනස් වන දේ ඔරෙගන් වල විල්ෆයර් සඳහා වසරක් සහ කාලගුණය වෙනස් වන්නේ කුමක් ද? සහ කාලගුණය වෙනස් වන්නේ කුමක් ද? සහ කාලගුණික වෙනස්වීම් මොනවාද? සහ කාලගුණ චලනයන්හි වෙනසක් ඉදිරියට ගෙනයන කාලගුණික විපර්යාසයන්. ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ පුවත් ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භක අයිතිය ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> ස්තූතියි >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> ස්තූතියි >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> බොහෝම ස්තූතියි >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> බොහෝම ස්තූතියි >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි >> සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි >> අප හා සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි. එක්සත් ජනපදය. එක්සත් ජනපදය. >> එක්සත් ජනපදය. >> මම එක්සත් ජනපදය. >> මම බ්‍රිටනි එක්සත් ජනපදය. >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. හා >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. සහ අපි >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි පටන් ගනිමු >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි පටන් ගනිමු >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. සහ අපි ආරම්භ කරමු >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි යාවත්කාලීනයක් සමඟ ආරම්භ කරමු >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු අපි යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු අපි ඔරෙගන් යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු අපි ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් ආරම්භ කරමු. ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. JUST ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. ගැන ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. පස්වෙනි ගැන ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. සති පහක් ගැන ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. සති පහකට පෙර ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. අපි සති පහකට පෙර අපි සති පහකට පෙර අපි ගිය සති පහ ගැන අපි සති පහකට පෙර අපි සති පහකට පෙර සිතුවිල්ලට යටත්ව සිටියෙමු සති පහකට පෙර අපි කළු පැහැයට යටත්ව සිටියෙමු සති පහකට පෙර අපි තද කළු දුමාරයට යටත්ව සිටියෙමු තද කළු දුමාරයට යටින් තද කළු දුමාරය යටතේ සහ තද කළු දුම් හා දුසිම් ගනනක් යටතේ කළු දුමාරය සහ දුසිම් ගනනක් යටින් තද කළු දුම් හා දුසිම් ගනනක් යටින් තද කළු දුමාරය සහ ගිනි දැවෙන දුසිම් ගනනක් යටතේ තද කළු දුමාරය සහ දැවෙන ගිනි දුසිම් ගනනක් යටින් ගින්නෙන් දැවෙන දුසිම් ගනනක් ගිනිදැල් දුසිම් ගණනක් දැවී යයි සහ පාලනයෙන් දැවෙන ගිනිදැල් දුසිම් ගනනක් සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් පාලනය කිරීමෙන් පිටත සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් පාලනය කර ගත නොහැක සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් අපගේ සියලු පාලනයන් පාලනය කිරීම අපගේ සියලු පාලනයන් පාලනය කරන්න අපගේ තත්වය පාලනය කරන්න. රජයේ. රජයේ. නමුත් රජයේ. නමුත් දැන් රජයේ. නමුත් දැන් රජයේ. නමුත් දැන් අපි නමුත් දැන් අපි නමුත් දැන් අපි සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු නමුත් දැන් අපි සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු නමුත් දැන් අපි තව දුරටත් හුවමාරු කර ගනිමු නමුත් දැන් අපි වැඩි වශයෙන් හුවමාරු කර ගනිමු නමුත් දැන් අපි තව දුරටත් සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු තව දුරටත් මාරු කිරීම වැස්සකට වැඩි දුරක් මාරු කිරීම වැසි සහිත කාලයකදී හුවමාරුව, වැසි සහිත කාලයකදී ගින්න, ගින්න වැසි සහිත කාලයකදී, ගිනි මුහුදේ හුවමාරුව වැසි සහිත කාලයකදී හුවමාරුව, ගිනි සමය රේනි සීසන්, ගිනි සීසන් රේනි සීසන්, ගිනි සීසන් ඉතා ඉක්මන් ය වැසි සමය, ගිනි සමය ඉක්මන් වින්ඩෝස් වේ රයිනි සීසන්, ගිනි සීසන් වේගයෙන් වින්ඩෝස් වේ. ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. ඒක ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. එය එකඟයි ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. ඒකට එකඟයි ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. එය එකඟ වේ එය එකඟ වේ එය වයඹ දෙසට ය එය වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයට එකඟයි නෝර්ත්වෙස්ට් ඉන්ටර්ජන්සි වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණය වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. JOE සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි තවත් ඇත සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි තව දුරටත් සිටී සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි අපගේ තවත් බොහෝ දේ ඇත ජෝ රයිනරි අපගේ තවත් බොහෝ දේ ඇත ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාසය පිළිබඳ වැඩි යමක් ඇත ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාස ගින්න මත වැඩිය ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාස ගිනි මුහුදේ තවත් බොහෝ දේ ඇත. හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ළඟ හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ආසන්නයේ A. හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ගින්නක් ආසන්නයේ හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ගිනි මුහුදකට ආසන්නයි >> දැන් ගිනි මුහුදකට ආසන්නයි >> දැන් ගිනි මුහුදක් ආසන්නයේ >> දැන් ගිනි මුහුදක් ආසන්නයේ >> දැන් වයඹදිග ගිනි මුහුදක් අසල >> මේ වන විට වයඹ දිග ගිනිකොන අසල >> මේ වසරේ වයඹදිග ගිනි මුහුදක් අසල >> මේ වසරේ වයඹ දිග ගින්නෙන් යුත් මුහුදක් අසල වයඹ දෙසින් මෙම වසර විය වයඹ දෙසින් මෙම වසර ඉතිහාසගත විය වයඹ දෙසින් මෙම වසර ඉතිහාසගත විය වයඹ දෙසින් මෙම වසර කීමට ඉතිහාසයක් ඇත වයඹ දෙසින් මෙම වසර කීමට ඉතිහාස ගත විය වයඹ දෙසින් මෙම වසර අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසගත විය. අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> WE අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි පුළුස්සා දැමුවෙමු අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි පුළුස්සා දැමුවෙමු අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි වාර්තාවක් පුළුස්සා දැමුවෙමු අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි ඒ සඳහා වාර්තා ගණනක් පුළුස්සා දැමුවෙමු >> අපි පැසිෆික් සඳහා වාර්තා ගණනක් පුළුස්සා දැමුවෙමු පැසිෆික් සඳහා වන අක්‍රමිකතා පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය වයඹදිග පැසිෆික් සඳහා වන අක්‍රමිකතා ගින්නෙහි පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය ගිනි මුහුදේ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය ගිනි මුහුදේ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ග ගිනි මුහුදේ වයඹදිග 2020 දී ගිනි මුහුදේ වයඹ. 2020. 2020. බොහෝ 2020. බොහෝ 2020. එයින් බොහොමයක් 2020. එන බොහෝ දේ 2020. එන බොහෝ දේ 2020. ඒ සමඟ එන බොහෝ දේ 2020. විශාල එකක් සමඟ එන බොහෝ දේ විශාල එකක් සමඟ එන බොහෝ දේ විශාල තල්ලුවක් සමඟ එන බොහෝ දේ විශාල තල්ලුවක් සමඟ එන බොහෝ දේ විශාල විෂ්කම්භයකින් එන බොහෝ දේ විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ අවසාන වශයෙන් විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ අවසාන වශයෙන් විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ අවසාන භාගයේදී විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ අවසානයෙහි වින්ඩ්ස් තල්ලු කරන්න කම්කරුවාගේ අවසානයට වින්ඩ්ස් තල්ලු කරන්න කම්කරු දිනය අවසානයේ වින්ඩ්ස් තල්ලු කිරීම කම්කරු දින සති අන්තයේ වින්ඩ්ස් තල්ලු කිරීම. LABOR DAY WEEKEND. LABOR DAY WEEKEND. >> LABOR DAY WEEKEND. >> IN LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් හි LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, තවත් LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, ඊට වඩා LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, ඒ >> ඔරෙගන් තනිවම, ඒ >> ඔරෙගන් තනිවම, මිලියනයකට වඩා >> ඔරෙගන් තනිවම, මිලියනයකට වඩා වැඩිය >> ඔරෙගන් තනිවම, දහස් ගණනක් පුළුස්සා දමනු ලැබේ >> ඔරෙගන් තනිවම, මෙය පුළුස්සා දැමූ මිලියනයකට වඩා වැඩිය >> ඔරෙගන් තනිවම, මෙම වසර දහස් ගණනක් ගිනිබත් කර ඇත මිලියන ගණනක් මෙම වසර පුළුස්සා දැමීය මිලියන ගණනක් මෙම වසර පුළුස්සා දමයි මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා දසුන් පුළුස්සා ඇත මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා දහනය කර ඇත මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා නිවාසවල දැවී ගියේය මිලියනයක අක්කර මෙම වසර සහ පිළිස්සුණු නිවාසවල දැවී ඇත මිලියනයක අක්කර මෙම වසර පුළුස්සා දමා ඇති අතර නිවාස දහනය කර ඇත සහ දැවී ගිය නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක් සහ නිවාස දහනය කිරීම සහ ගෙවල්වල ගෙවල් ගොඩබිමට පුළුස්සා දමනු ලැබේ. GROUND. GROUND. ජෝන් GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර් GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර් අයි GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර්ග් යනු එයයි GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර් යනු ගින්නයි ජෝන් සැල්ටෙන්බර් යනු ගින්නයි ජෝන් සල්ටෙන්බර් යනු ගිනිමය කාලගුණයයි ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු ගින්දර කාලගුණ වැඩසටහනයි ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු ගිනි කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු ය ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු දැවෙන කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු ය කාලගුණ කළමනාකරු සමඟ කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු වයඹ පළාතේ කාලගුණ කළමනාකරු වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සමඟ කාලගුණ කළමනාකරු වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය වයඹ අන්තර් සම්බන්ධීකරණ සම්බන්ධීකරණය වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> ඔහු සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> ඔහු පැවසීය සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. අපි කිව්වා අපි ගනුදෙනු කළා කියලා සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වේ අපි ගනුදෙනු කරන බවයි >> අපි කිව්වේ අපි ගනුදෙනු කරන බවයි >> ඔහු පැවසුවේ අපි ඒ සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි >> අපි කිව්වේ අපි කඩිනමින් ගනුදෙනු කරන බවයි >> අපි කිව්වේ අපි ඉක්මන් ගින්නක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි >> අපි කිව්වේ අපි ගිනි නිවන මුහුදු වෙරළක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි >> අපි කිව්වේ අපි ඉක්මන් ගිනි මුහුදක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි >> ඔහු කියා සිටියේ අපි ඉක්මන් ගිනි නිවීමේ මුහුදු වෙරළක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි. QUIET FIRE SEASON UNTIL LABOR ක්විට් ෆයර් සීසන් යුනිටල් ලේබර් දිනය ක්විට් ෆයර් සීසන් යුනිටල් ලේබර් දින සති අන්තය. සතියේ සතිය. සතියේ සතිය. >> සතියේ සතිය. >> WHAT සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම කුමක්ද සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම ඇදගෙන ගිය දේ සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම ඇදගෙන ගිය දේ සතියේ සතිය. >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවුයේ කුමක්ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් වූයේ කුමක්ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් වූයේ කුමක් ද? >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් කිරීම සහ සිදුවීම කුමක්ද? ශක්තිය සහ ශක්තිය හා සනීපාරක්ෂාව විය ශක්තිමත් බව සහ සාරාංශය එහි ශක්තිය හා සාරාංශය විය වින්ඩ්ස් වල ශක්තිය හා සාරාංශය විය වින්ඩ්ස් වල ශක්තිමත්භාවය සහ සාරාංශය වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය ඉදිරියට එන වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය. CAME ON. CAME ON. හා CAME ON. සහ මම CAME ON. මම විශ්වාස කරනවා CAME ON. මම විශ්වාස කරමි CAME ON. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා CAME ON. මම අධිෂ් was ාන කරගෙන සිටියෙමි මම අධිෂ් was ාන කරගෙන සිටියෙමි ඒ වගේම මම සහතික වුනා ඒ වගේම මම සහතික වුණේ කොහොමද කියලා ඒ වගේම මම කොතරම් ශක්තිමත්ද කියා සහතික කළා ඒ වගේම මම එය කොතරම් ශක්තිමත්ද කියා සහතික කළා එය කොතරම් ශක්තිමත්දැයි මට සහතික විය. එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. ඒ එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. සංයෝජනයක් එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. ඒකාබද්ධ කිරීම එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. වියළි සංයෝජනයක් එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්, වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්, වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්, යුද්ධය වියළි කාලගුණයක් සහිත වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක් වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ සංයෝජනයක් වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් ඒකාබද්ධ කිරීම උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් පැතිරීම උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් පැතිරෙයි උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් ගින්න පැතිරෙයි. ගින්න පැතිරෙන්න. ගින්න පැතිරෙන්න. >> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සන්ක් ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සන්ක් ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සඳුදා >> මගේ හදවත සඳුදා >> මගේ හදවත සඳුදා පසු >> සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක් >> සඳුදා සිට මගේ හදවත ලේබර් මත >> ලේබර් දිනයේ සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක් >> ලේබර් දිනයේ සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක් >> ලේබර් දිනයේ පසු සඳුදා මගේ හදවත සන්ක් ලේබර් දිනයට පසුව වින්ඩෝස් ලැබුණු දිනට පසුව වින්ඩෝස් ලැබුණු විට ලේබර් දිනයට පසුව වින්ඩෝස් ලැබුණු විට ලේබර් දිනයේදී වින්ඩෝස් ශක්තිමත් වූ විට ලේබර් දිනයට පසුව වින්ඩෝස් ශක්තිමත් වූ විට ලේබර් දිනයේදී ලේබර් දිනයේ පසු වින්ඩ්ස් බොහෝ සෙයින් ශක්තිමත් වූ විට බොහෝ දේ ශක්තිමත් වී ඇත බොහෝ දේ ශක්තිමත් වී ඇත බොහෝ ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් වින්ඩ්ස් ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බව දැනේ මගේ ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ මගේ නිවසේ ඇති ගස්වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ මගේ නිවසේ ඇති ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ මගේ නිවසේ ඇති ගස් මගේ නිවසේ ඇති ගස් බැඳ තිබේ මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා බැඳී ඇත මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා බැඳී ඇත මගේ නිවසේ ඇති ගස් හා බ්රැන්කස් වලට බැඳී ඇත මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා නැඹුරු වී තිබේ බ්රාහ්මණය සහ බ්රැන්කස් තිබේ බ්රේං කිරීම සහ බ්රේන්ච් BREAKING නැමීම සහ අතු බෙදීම BREAKING බ්රේන්ච් කිරීම සහ අතු බෙදීම BREAKING සහ බ්රාහ්මණය සහ බ්රැන්කස් BREAKING සහ පසුව බ්රාහ්මණයන් සහ බ්රැන්කස් නැමීම BREAKING සහ පසුව බ්රේන්ච් කිරීම සහ බ්රේන්ච් කිරීම අහෝසි වන අතර ස්කයි BREAKING OF OF SKY BREAKING OFF සහ ස්කයි පිරවූ විට BREAKING සහ ස්කයි පිරවූ විට BREAKING කිරීම සහ දුම් පානයෙන් පිරුණු ස්කයි. දුම් සමඟ පුරවා ඇත. දුම් සමඟ පුරවා ඇත. ඉහළින් දුම් සමඟ පුරවා ඇත. අධික දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට වැඩි කාලයක් දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට පසු දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට පසු දුම් සමඟ පුරවා ඇත. සියල්ලටම මාසයකට පසු සියල්ලටම මාසයකට පසු සියලුම ප්‍රායෝගික සඳහා මාසයකට පසු සියලුම ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා මාසයක් ප්‍රමාද වී, සියලු ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා මාසයකට පසු, සියළුම ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා ගින්නෙන් මාසයකට පසු ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගින්න ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඉක්මවා ඇත ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය සමග ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඒ සඳහා ය ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඒ සඳහාම වේ මුහුදු වෙරළ ඒ සඳහා ය සාමය පැසිෆික් සඳහා වේ මුහුදු වෙරළ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය සමඟ වේ. පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි බලමු පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි විය හැකිය පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ >> හොඳයි, අපි අපේ ඇඳුම් අතුගා දැමිය හැකිය >> හොඳයි, අපි අපේ කැමැත්ත මැඩපවත්වන්නෙමු >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද ඔතාගෙන යන්නෙමු >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද එතෙර කරන්නෙමු >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද මෙතනින් එතීමට ඉඩ තිබේ අපේ විල්ෆයර් මුහුදු වෙරළ මෙතැනින් ඔරෙගන් හි අපගේ විල්ෆයර් මුහුද ඉහළට. ඔරෙගන්. ඔරෙගන්. එය ඔරෙගන්. එය ඔරෙගන්. එය වෙනස් ය ඔරෙගන්. එය වෙනස් කතාවකි ඔරෙගන්. එය වෙනස් කතාවකි එය වෙනස් කතාවකි එය කැලිෆෝර්නියාවේ විවිධ කතාවකි. කැලිෆෝර්නියා. කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා රෙමයින්ස් කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මම >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට පේනවා >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට නැත >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට වැස්සක් නැහැ >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට වැස්සක් නැහැ >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැහැ >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැත මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැත මම ඔවුන්ට කිසිම වැස්සක් දකින්නේ නැහැ. ඔවුන්ට. ඔවුන්ට. ඔවුන් ඔවුන්ට. ඔවුන් සිටියා ඔවුන්ට. ඔවුන් තේරුම් ගෙන ඇත ඔවුන්ට. ඔවුන් ඒ යටතේ ඇත ඔවුන්ට. ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි ඔවුන් බොහෝ කාර්යාල වලට යටත් වී ඇත ඔවුන් විශාල ප්‍රමාණයේ මල් පිපීමකට ලක්ව ඇත. ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. බව ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. ඊස්ටර්ලි ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. පෙරදිග වින්ඩ් ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. පෙරදිග සිදුවීම පෙරදිග සිදුවීම පෙරදිග වින්ඩ් සිදුවීම් සමානයි පෙරදිග සිදුවීම් සමානයි එය පෙරට වඩා සමාන දෙයකි අප කුමක් කළ යුතුද යන්නට පෙර සමාන සිදුවීම් අප සතුව ඇති දෙයට සමාන වේ අප මෙහි ඇති දෙයට සමානව සමාන වේ අප මෙහි ඇති දෙයට සමානව සමාන වේ අප මෙහි ඇති දේට සමානයි අප මෙහි ඇති දේට සමානය පැසිෆික් හි අප සතුව ඇති දේට සමානය පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අප සතුව ඇති දේට සමානය. පැසිෆික් වයඹදිග. පැසිෆික් වයඹදිග. හා පැසිෆික් වයඹදිග. ඉතිං මොක ද පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම දිගටම කරගෙන යන්න ඒ වගේම දිගටම කරගෙන යන්න කොන්දේසි පමණක් තබා ගන්න කොන්දේසි වියළීමට ඉඩ හරින්න කොන්දේසි පමණක් වියළී යයි කොන්දේසි එතැනම වියළී යයි. කොන්දේසි වියළී තිබේ. කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ බැලීම කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ සොයමින් කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ ඒ දෙස බැලීම කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ පසුකාලීනව බැලීම >> සහ පසුකාලීනව බැලීම >> සහ අවසාන කොටස දෙස බැලීම >> සහ අවසාන කොටස දෙස බැලීම >> සහ මෙහි අවසාන කොටස දෙස බැලීම >> සහ මේ වසරේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම, >> මේ වසරේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම, එය >> සහ මෙම වර්ෂයේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම, එය සිදු නොවේ මෙම වසරේ කොටස, එය එසේ නොවේ මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය නොපෙන්වයි මෙම වසරේ කොටස, එය මවට නොපෙනේ මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ මවගේ ස්වභාවය කරුණාවෙන් පෙනේ මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ මවගේ ස්වභාවය A ට සමාන වේ මවගේ ස්වභාවය රාජ්‍යයට කරුණාවන්ත වනු ඇත මවගේ ස්වභාවය දර්ශනය වන තත්වයකට පත්වේ මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබෙන තත්වයකට පත්වේ පවතින තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම දැනටමත් පවතින තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම දැනටමත් දැක ඇති තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම එය දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම එහි ඉතිහාසය දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම දැනටමත් එහි ඉතිහාසය දැක ඇත දැනටමත් එහි ඉතිහාසය ගිනි ගනී දැනටමත් එහි ඉතිහාසය ගිනිගත් මුහුද දැක ඇත. ගිනි සීසන්. ගිනි සීසන්. එම ගිනි සීසන්. සාගර ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය යනවා ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී සාගර චක්‍රය ලා නිනා හි දැනටමත් පවතී සාගර චක්‍රය ලා නිනාහි දැනටමත් පවතී සාගර චක්‍රය දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් තැනක පවතී සාගර චක්‍රය ලා නිනා සහ එක් ලා හි දැනටමත් පවතී දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් ලා ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා හි දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා ඔකුර් හි දැනටමත් දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා ඔකුර් ටයිපිකල් හි. නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා ඉතිරි වේ >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා ඉතිරි වේ >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. වියළන්න. වියළන්න. එම වියළන්න. දකුණු වියළන්න. දකුණු ප්‍රදේශ, වියළන්න. දකුණු පෙදෙස්, ද දකුණු පෙදෙස්, ද දකුණු පෙදෙස්, දකුණු දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස් දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස් ඉතිරිව ඇත දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස් වියළී යයි. දකුණු රොකීස් වියළීම. දකුණු රොකීස් වියළීම. >> දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI KGW දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ WHILE >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ සුදු පැහැය >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ විල් විල්ෆයර් සීසන් >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් වේ >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් වේ >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් ඔතා ඇත >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සමය අවසන් වෙමින් පවතී, >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන්, ක්‍රව්ස් >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් එක ඔතාගෙන යන විට, කාර්ය මණ්ඩලය කරන්න >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සමය අවසන් වෙමින් පවතින අතර, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යයි ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න එතීම, කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා දිගටම කරගෙන යන්න ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රගතිය දිගටම කරගෙන යන්න තුන්වන වරටත් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යයි ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය තුන්වන විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට දිගටම කරගෙන යයි තුන්වන විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට විශාල ගිනිවලින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට විශාල ගිනිදැල් වලින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා තවමත් මෘදුයි තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා තවමත් මෘදුයි තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ දුම්පානය තවමත් සිදුවේ ගිනිදැල් අපගේ දුම් පානය කරයි අපේ ප්‍රදේශයේ ගිනිදැල් තවමත් සිදුවේ. ප්‍රදේශය. ප්‍රදේශය. එම ප්‍රදේශය. ගංගාව ප්‍රදේශය. ගංගා ගින්න ප්‍රදේශය. ගංගා ගින්න සහ ගංගා ගින්න සහ රිවර්සයිඩ් ගින්න සහ ක්ලැකාමාස් රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි රිවර්සයිඩ් ගින්න සහ ක්ලැකාමාස් රට රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 කි ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 යි CLACKAMAS COUNTY දැන් 72 PERCENT ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 ක් අඛණ්ඩව පවතී ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 ක් අඛණ්ඩව පවතී ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් මේරියන් හි 72 ප්‍රතිශතයක් පවත්වා ගෙන යයි මේරියන් හි දිගටම පවතින කොටස මේරියන් කවුන්ටි හි ස්ථීරව පවතී. COUNTY. COUNTY. එම COUNTY. බීචි COUNTY. බීචි ක්‍රීක් COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න 80 යි බීචි ක්‍රීක් ගින්න 80 යි බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 කි බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ සිංහයා ප්‍රතිශතය සහ ලයන්ෂීඩ් ගින්න ප්‍රතිශතය දිගටම පවතින අතර ලයන්ෂීඩ් ගින්න ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ ලයන්ෂීඩ් ගින්න ස්ථීරව පවත්වා ගෙන යන අතර මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න සහ මේරියන් සහ ලින්න් වල ලයන්ෂීඩ් ගින්න මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න තවමත් පවතී මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න තවමත් පවතී සහ ලයින් රටවල් පමණක් පවතී සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණි සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණි සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණක් අඛණ්ඩව පවතී. 46 ප්‍රතිශතයක්. 46 ප්‍රතිශතයක්. >> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපි 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට තේරුණා 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට ඒ 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට කුඩා දෙයක් ලැබුණි 46 ප්‍රතිශතයක්. >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි >> සහ අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි >> සහ අපට වැසි පිළිබඳ කුඩා රසයක් ලැබුණි >> තවද අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි >> සහ අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි >> තවද අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි >> අපි අන්තිම කාලයේ වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලබා ගත්තා අන්තිම වැසි සහිත මුහුදේ පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදේ පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදු හෝ පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදේ හෝ එසේ. සතිය හෝ එසේ. සතිය හෝ එසේ. මෙය සතිය හෝ එසේ. මෙය සතිය හෝ එසේ. මේක සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි සතිය හෝ එසේ. මෙය ඔහුගේ දර්ශනයකි මෙය ඔහුගේ දර්ශනයකි මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි මෙය ඔබ සිටින තැන ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි ඇස්ටෝරියා ඔබ දකින තැන ඇස්ටෝරියා ඔබ කොතැනක සිටිය හැකිද? ඇස්ටෝරියා ඔබ කොතැනක සිටිය හැකිද? ඇස්ටෝරියා ඔබට ස්වල්පයක් දැකිය හැකි තැන ඇස්ටෝරියා වලාකුළු ස්වල්පයක් ඔබ දකින්නේ කොහේද? ඇස්ටෝරියා වලාකුළු ස්වල්පයක් ඔබ දැක ඇති තැන ඇස්ටෝරියා ඔබ කොහෙන්ද කියා බැලූ විට එහි වලාකුළු කිහිපයක් තිබේ. එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් සඳහා එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දේ සඳහා එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දේ සඳහා එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි බොහෝ දෙනෙකුට නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි බොහෝ දෙනෙකුට නමුත් පෝට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ හි බොහෝ දෙනෙකුට නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට නමුත් අද පෝට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද තිබුණා නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද ඒ නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද ඇත්ත වශයෙන්ම මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද ඇත්ත වශයෙන්ම විය මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද නියමයි මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද ඇත්තටම නයිස් වැටීමකි මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සැබවින්ම හොඳ වැටෙන දිනයකි මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සැබවින්ම හොඳ වැටීමක් සහිත දිනයකි මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සමහර දිනවල නියම නයිස් වැටෙන දිනයකි මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සමහර දිනවල ඇත්තෙන්ම හොඳ වැටීමක් විය සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය සන්ෂයින් සඳහා සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය. සන්ෂයින් සඳහා. සන්ෂයින් සඳහා. කරමු සන්ෂයින් සඳහා. අපි ගේමු සන්ෂයින් සඳහා. අපි ගේමු සන්ෂයින් සඳහා. අපි ක්‍රිස් වෙත ගෙන එන්නෙමු සන්ෂයින් සඳහා. අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. ඔව්, අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, ඩබ්ලිව් අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. ඔව්, ක්‍රිස්, අපි අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි බැලීමට පටන් ගනිමු යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි දැනෙනවා යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි දැනෙන්නේ සුවඳ දැනීමටයි යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මෙය දැනෙනවා යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මේ මාරුව දැනෙනවා. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මේ මාරුව දැනෙන බව දැකීමට පටන් ගනිමු මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න මුහුදේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න මුහුදු වෙරළේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න මුහුදු වෙරළේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න. මුහුද එතන. මුහුද එතන. >> මුහුද එතන. >> ඔව්, මුහුද එතන. >> ඔව්, වගේ මුහුද එතන. >> ඔව්, වගේ මුහුද එතන. >> ඔව්, රොටන් වගේ මුහුද එතන. >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන් >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන් >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන් >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන් >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වගේ >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වැනි >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වැනි සියල්ලම සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම. STUFF. STUFF. ඕ.එච් STUFF. ඔව්, ඇත්ත. ඔව්, ඇත්ත. ඔව්, ඇත්ත. ඔව්. ඔව්. ඔව්. ඔව්. ඔව්. ඔව්. හා ඔව්. සහ අපි ඔව්. අපිට තේරුණා ඔව්. අපි තවත් ගත්තා ඔව්. අපි තවත් වැසි ලැබුනෙමු ඔව්. අපි තව දුරටත් වැසි ලැබුනෙමු ඔව්. අපි තව තවත් වැසි ලැබුනෙමු අපි තව තවත් වැසි ලැබුනෙමු අපි වෙරළ තීරයේ තවත් වැසි ලැබුනෙමු. අනාවැකිය. අනාවැකිය. වල අනාවැකිය. ඇත්ත වශයෙන් අනාවැකිය. පා UR මාලා බ්‍රිට්නි අනාවැකිය. පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි අනාවැකිය. පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි ඇතුල් වෙමු පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි ඇතුල් වෙමු පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි අපේ වර්ෂාවට ඇතුළු වෙමු පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි අපේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසෙමු පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි මෙහි වැසි සහිත කාලයට පිවිසෙමු අපේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙතැනින් අපගේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙතැනින් අපගේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙහි අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම සාමකාමීව අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපගේ වැසි සහිත මුහුදු වෙරළට පිවිසීම පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම අප වැනි පැසිෆික් වයඹ දෙසින් පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි අප බැලූ බැල්මට පැසිෆික් වයඹ දෙසින් පැසිෆික් වයඹදිග අපි ජීවත් වන ආකාරයට පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි ජීවත්ව සිටිමු පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි ජීවත් වන්නේ ඒ පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි කතාවකින් ජීවත් වෙමු පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි කතන්දරයකින් ජීවත් වෙමු පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අප සතුව ඇති කතාවකින් අපි ජීවත් වෙමු අප සතුව ඇති කතාවකින් ජීවත් වන්න අපි සමහර කතන්දර වලින් සජීවීව බලන්න අපට සමහර සන්ෂයින් ඇති කතන්දරයකින් සජීවීව බලන්න අපි සූර්යාලෝකයෙන් යුත් කතන්දරයකින් සජීවීව බලන්න අපි සූර්යාලෝකයෙන් යුත් කතාවකින් සජීවීව බලන්න අපි උතුරු දෙසින් සමහර සන්ෂයින් ඇති කතන්දරයකින් ජීවත් වන්න උතුරු දිශාවට සමහර සන්ෂයින් උතුරු ඔරිගන්හි සමහර සන්ෂයින් උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින් උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින් අද උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින්. අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු තිබේ අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. වලාකුළු පෙරළී ඇත වලාකුළු පෙරළී ඇත නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත නමුත් වලාකුළු පෙරනිමිත්තක පෙරළී තිබේ එහෙත්, වලාකුළු පෙරනිමිත්තක පෙරළී තිබේ වලාකුළු පෙර නොවූ විරූ ලෙස පෙරළී ඇත, නමුත් වලාකුළු පෙරළා දමා ඇත, සමහරක් ඔව්, සමහරක් ඔව්, සමහර වැසි. රේන්. රේන්. සියල්ල රේන්. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. එම කමක් නැහැ. තෙත් කමක් නැහැ. තෙත් සමය, කමක් නැහැ. තෙත් සමය, අපගේ කමක් නැහැ. තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍යය තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍යය තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍ය වැසි තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍ය වැසි පෝර්ට්ලන්ඩ් හි අපගේ සාමාන්‍ය වැසි සමය තෙත් සමය, පෝර්ට්ලන්ඩ් හි අපගේ සාමාන්‍ය වැසි සහ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි වැසි සහ පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්තෝබර් වල වැසි වැටීම පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි වැටීම පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි තුනක් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි වැසි සහ අඟල් තුනක් ගැන පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි තුනක් අඟල් සහ තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර් සහ තුන් අඟල් සහ පසුව පිළිබඳ ඔක්තෝබර් තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර් සහ පසුව තුන් අඟල් ගැන සහ පසුව පැනීම පිළිබඳ ඔක්තෝබර් තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ පසුව පැනීම තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර්වරු සහ පසුව පැනීම තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ තවත් බොහෝ දේ තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් ඊට වඩා වැඩි යමක් පහකට වඩා වැඩි ගණනක් පැනීම පහට වඩා වැඩි ගණනක් පැනනගින විට පහට වඩා වැඩි ගණනක් පැනනගින විට සහ ඒ පහක් හා අඩක් ඉක්මවා යන විට පහක් හා අඩක් අඟල් වලට වඩා වැඩි ගණනක් පැනීම පහක් හා අඩක් අඟල් වැඩි ගණනක් ඉක්මවා යන විට පහක් සහ අඩක් අඟල් නොවැම්බරයේ පහක් සහ අඩක් අඟල්. නොවැම්බර්. නොවැම්බර්. නොවැම්බර් නොවැම්බර්. නොවැම්බර් නොවැම්බර්. නොවැම්බර් ය නොවැම්බර්. නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනයයි නොවැම්බර්. නොවැම්බර් යනු තෙතමනය සහිත මාසයයි නොවැම්බර් යනු තෙතමනය සහිත මාසයයි නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනය සහිත මාසයයි නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනය සහිත මාසයයි නොවැම්බර් යනු වසරේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසයයි නොවැම්බර් යනු වසරේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසයයි නොවැම්බරයේ සාමාන්‍ය වර්ෂයේ තෙතමනය මාසය වේ නොවැම්බරයේ සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසය වේ සාමාන්‍ය වර්ෂයේ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසර පහත දැක්වේ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසරක් අනුගමනය නොකෙරුණි පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසරක් අනුගමනය නොකෙරේ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් අනුගමනය නොකෙරුණි පෝර්ට්ලන්ඩ් වැඩි දුරක් අනුගමනය කළේ නැත පෝර්ට්ලන්ඩ් වැඩි දුරක් අනුගමනය කළේ නැත පෝර්ට්ලන්ඩ් අනුගමනය කළේ එතරම් දුර නොවේ පෝර්ට්ලන්ඩ් දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත පෝර්ට්ලන්ඩ් දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත පෝර්ට්ලන්ඩ් බොහෝ දුරට දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත බොහෝ දේ සමඟ දෙසින් බලන්න බොහෝ පස්වන දෙසැම්බරයේ සිට දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන හා පසුව දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන දක්වා සහ ඒ දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන හා අඩක් සමඟ බොහෝ පස්වන හා අර්ධ අඟල් සමඟ දෙසින් බලන්න. පහක් සහ අඩක් අඟල්. පහක් සහ අඩක් අඟල්. හා පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු පහක් සහ අඩක් අඟල්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු පහක් සහ අඩක් අඟල්. අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලීමට පටන් ගනිමු අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලීමට පටන් ගනිමු අපි එය බැලීමට පටන් ගනිමු අපි සාමාන්‍යයෙන් මවුන්ටන් එක බැලීමට පටන් ගනිමු තවද, අපි කඳු මුදුන දැකීමට පටන් ගනිමු කඳුකරයේ ස්නෝෆල් වීම දැකීමට අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු මවුන්ටන් ස්නෝෆල් බවට පත්වේ කඳුකරය බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ MOUNTAIN SNOWFAL තවත් බොහෝ දේ බවට පත්වේ MOUNTAIN SNOWFALL බොහෝ වාර ගණනක් බවට පත්වේ MOUNTAIN SNOWFALL බොහෝ වාර ගණනක් බවට පත්වේ මවුන්ටන් ස්නෝෆල් බොහෝ වාර ගණනක් සහ තවත් බොහෝ දේ බවට පත්වේ බොහෝ වාර ගණනක් සහ තවත් වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක් වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක් අපි නිතර නිතර හා වැඩි බරක් දරන්නෙමු අපට ලැබෙන තරමට වැඩි හා වැඩි බරක් අපට නිතර නිතර ලැබෙන සහ වැඩි බරක් අපට නොවැම්බර් මාසයට වඩා වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක් නොවැම්බරයට අපට ලැබෙන හෙවි අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට හෙවි අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට ඔබටත් අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට ඔබ දන්නා හෙවි, අපි නොවැම්බරයට යන විට හෙවි සහ ඔබ දන්නවා, එය අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට සහ ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට සහ ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම වේ ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කීගේ බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කී සම්පත් වල බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කී රිසෝර්ට්ස් වල බලාපොරොත්තුවයි ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම ස්කී රිසෝර්ට් වල බලාපොරොත්තුවයි ස්කී සම්පත් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණනය කෙරේ ස්කී හි බලාපොරොත්තුව MOUNT HOOD මත පදනම් වේ ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර මත සහ ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර සහ ඉන් ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර හා බොහෝ දේ මත ය MOUNT HOOD සහ බොහෝ MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල ඒවාට පිවිසෙන්න MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල වයඹ දෙසින් වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන විය යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන ස්තුති කිරීම සඳහා විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන. ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මාර්ගය ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මාර්ගය ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින් යන්න ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින් යන්න ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින්ම කිරීමට මාර්ගය ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින්ම කළ යුතු මාර්ගය A. මුලින්ම කළ යුතු මාර්ගය A. පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී ඒ සඳහා පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී ඒ සඳහා පූර්ව නිගමනයක් කිරීමට මුලදී. ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මම ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට කියන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට ඔබට කියන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට එය ඔබට පැවසිය හැකිය ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට ඔබට කියන්න පුළුවන් ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස කියලා නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස බව නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස බව නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව මුහුදු වෙරළේ වැසි ඇති විය හැක වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර විට වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර විට ඉහළට වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර ඉහළ දියුණුව ඇති විය හැකිය පෙරදිග වැසි ඇද හැළෙන අතර සමහර ඉහළ මට්ටමේ දැනුමක් තිබිය හැකිය සමහර ඉහළ මට්ටමේ දැනීම් සමහර ඉහළ මට්ටමේ ටොමෝරෝව දැනේ. හෙට. හෙට. කරමු හෙට. අපි ලබා ගනිමු හෙට. අපි ඔබට ලබා ගනිමු හෙට. අපි ඔබට ඇතුල් වෙමු හෙට. අනාගතයට අපි යමු හෙට. අනාගත කාලයට අපි යමු අනාගත කාලයට අපි යමු අනාගත කැස්ට් යථාර්ථයට අපි යමු අනාගත කැස්ට් රියල් ක්වික් වෙත ඔබව යොමු කරමු. නියම ක්ෂණික. නියම ක්ෂණික. එම නියම ක්ෂණික. ඉතිරිය නියම ක්ෂණික. විවේකය නියම ක්ෂණික. අද දවසේ විවේකය නියම ක්ෂණික. අද දවසේ විවේකය නියම ක්ෂණික. වලාකුළු අදින විවේකය වලාකුළු අදින විවේකය වලාකුළු ඇලවීම පිළිබඳ විවේකය වලාකුළු ඇලවීම සහ වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ විවේකය වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණකය සම්බන්ධ කිරීම වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මාදිලිය සම්බන්ධ කිරීම ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක ආකෘතිය ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය කරයි ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මාදිලිය පෙන්වයි ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය සමහරක් පෙන්වයි ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය සමහර ඉස්මතු පෙන්වයි සමහර ස්ප්රින්ක් පෙන්වයි සමහර ඉසින පහරවල් පෙන්වයි පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි උතුරට පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි උතුරු ඔරිගන් වලට පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දෙන සමහර ඉසින පෙන්වයි උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම අද දින උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම මුලදී උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම මුල් ටොමෝරෝවෙන් අද රාත්‍රියේ මුල් ටොමෝරෝවෙන් අද රෑ මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මුල් ටොමරෝ උදේ පාන්දර සිට අද දක්වා මම හිතන්නේ මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි හිතනවා මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි තෙත් වී ඇති බවයි මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි තව දුරටත් තෙත් වී ඇති බවයි උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි හොඳින් ඉන්නවා කියලා උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි අතරමං වෙලා කියලා උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි ඔරෙගන් වල ඉන්නවා කියලා උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ ඉන්නවා කියලා. ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. හා ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. සහ IF ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි නම් ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි එසේ නොවේ නම් ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි තෙත් නොවන්නේ නම් ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි තෙත් නොවන්නේ නම් ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි පෙර සිටම තෙත් නොවන්නේ නම් අපි පෙර සිටම තෙත් නොවන්නේ නම් අපි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම් අපි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම් අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් හි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම් පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පෙර පැය වලින් අප තෙත් නොවන්නේ නම්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පෙර පැය වලින් අප තෙත් නොවන්නේ නම්, එය පෝට්ලන්ඩ් ටොමොරෝ හි පැය, එය පෝට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය එසේ වනු ඇත පෝට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය එසේ වනු ඇත පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය තෙත් වනු ඇත පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය ඉතා කෙටි කාලයකදී තෙත් වනු ඇත. කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. යළි, කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමිකව කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික ආලෝකය කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ හෝ නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස හෝ ඒ සඳහා නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ ඉරිදා සඳහා. හෝ ඉරිදාට. හෝ ඉරිදාට. තව හෝ ඉරිදාට. තවත් ක්‍රියාත්මකයි හෝ ඉරිදාට. තව දුරටත් හෝ ඉරිදාට. තව දුරටත් ඒ හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක් හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක් ලස්සනයි හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක් නිවැරදි අයිතිය තව ටිකක් නිවැරදි අයිතිය දැන් තරමක් නිවැරදි අයිතියක් දැන් තරමක් හොඳ අයිතියක් ඇති බව දැන් හයවෙනි වතාවට වඩා හොඳ අයිතියක් දැන් පස්වෙනි වතාවට වඩා හොඳ අයිතියක් ඇත හයවෙනි පහේ සහ දැන් ඉතා හොඳ අයිතියක් ඇති තවත් බොහෝ දේ හයවෙනි සහ දැන් ඔබ සතුව ඇති තරමක් නිවැරදි අයිතිය හයවෙනි පස්වෙනි මොහොතේදී ඔබට තරමක් නිවැරදි අයිතියක් ඇති අතර ඔබට හැකිය දැන් හයවෙනි පස්වෙනි සහ ඔබට පුළුවන් දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට තවමත් සිටිය හැකිය දැන් පස්වෙනි වතාවට ඔබට දැක ගත හැකිය දැන් හයවෙනි පහට ඔබට තවම දැක ගත හැකිය දැන් හයවෙනි පහේදී ඔබට යම් නිල් පැහැයක් දැකිය හැකිය දැන් හයවෙනි පහේදී ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි දැකිය හැකිය දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් දැක ගත හැකිය දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් දැක ගත හැකිය සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න තවම නිල් පාට ස්කයි ඕෆ් බලන්න දුරස්ථව සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න බෙදාහැරීමේ දී සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න මෙතැන් සිට යම් නිල් පාට ස්කයි ඕෆ් එකක් බලන්න අපගේ දුරස්ථභාවය තුළ සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න අපගේ විස්තාරණය මෙතැනින් අපගේ යහපැවැත්මෙන් මෙහි විපාකය අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ වෙතින් මෙහි වෙනස අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි වෙතින් මෙහි වෙනස අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාවෙන් මෙහි වෙනස. වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. නිසා වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. එසේය වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. එසේ නම් ඒ වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. ඒ නිසා ලස්සනයි වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. ඒ නිසා ලස්සන නයිස් එකක් වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. සෙනසුරාදා ලස්සන නයිස් සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා ලස්සන නයිස් සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා ලස්සන රාත්‍රියක්. සිදුවීම. සිදුවීම. රේන් සිදුවීම. වැසි ටොමරෝ සිදුවීම. වැහි ටොමෝරෝ ඔබ සිදුවීම. වැසිකිළිය ඔබට 70 යි වැසිකිළිය ඔබට 70 යි වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ 70 ක් පමණ වේ වැසි ටොමෝරෝ ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි වැසි ටොමෝරෝ ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි වැසි ටොමෝරෝ ඔබ 70 ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටියි විදේශගත වීම තව ටික වේලාවකින් ඉදිරියට පැමිණීම. BIT. BIT. >> BIT. >> සියල්ලම BIT. >> සියලු අයිතිය. >> සියලු අයිතිය. >> සියලු අයිතිය. ස්තූතියි >> සියලු අයිතිය. ස්තූතියි >> සියලු අයිතිය. බොහෝම ස්තූතියි >> සියලු අයිතිය. බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. එම බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ් බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝට්ලන්ඩ් පොලිසිය බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසයි පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසයි පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් බියුරෝ එය පවසයි පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසන්නේ එය සෑදීම බවයි පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය එය සිදුකරන වෙනස්කම් පවසයි පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් බියුරෝ එය වෙනස් කරන බව පවසයි පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසන්නේ එය වෙනස් වන ආකාරයයි පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය එය කරන ආකාරය වෙනස් කරයි එය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද? එය හසුරුවන ආකාරය වෙනස් කරයි එය හසුරුවන ආකාරය වෙනස් කරයි එය හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගත් ආකාරය වෙනස් කරයි එය හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගත් ආකාරය වෙනස් කරයි හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගෙන ඇත ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වේ සන්නිවේදනයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපෝෂණය මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට්. ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී. ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී. ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී එය පවසයි ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී එය පවසනු ඇත ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී. ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී සෑම දෙයක්ම කියා සිටිනු ඇත පීබීබී සෑම දෙයක්ම කියා සිටිනු ඇත සෑම නිලධාරියෙකුටම එය පැවරෙනු ඇතැයි පීබීබී පවසයි සෑම නිලධාරියෙකුටම එය පැවරෙනු ඇතැයි පීබීබී පවසයි සෑම නිලධාරියෙකුටම තුන් වතාවක්ම එය ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි සෑම නිලධාරියෙකුටම තුන්වන ඉලක්කයක් ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි සෑම නිලධාරියෙකුටම ඉලක්කම් තුනක අංකයක් ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි. නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් එසේ වනු ඇත නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් අවශ්‍ය වේ නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් අවශ්‍ය වේ ඔවුන් අවශ්‍ය වේ ඔවුන් මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වේ ඔවුන් මූලික වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ ඔවුන් එය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත එම අංකය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වනු ඇත එම අංකය ප්‍රදර්ශනය කරන්න අංක මත ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඒවායේ ඇති ප්‍රමාණය ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔවුන්ගේ හිස් ආවරණවල ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔවුන්ගේ හිස් ආවරණවල ඇති බව වහාම ප්‍රදර්ශනය කරන්න ගොරෝසු වෙමින් පවතින ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම්වල අංකයක් ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත ක්‍රෝඩ් මැනේජ්මන්ට් හි ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත ක්‍රෝඩ් කළමණාකරණ සිදුවීම් වලදී ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත. කළමනාකරණ සිදුවීම්. කළමනාකරණ සිදුවීම්. එම කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය කළමනාකරණ සිදුවීම්. බුරෝ පවසයි කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය පවසයි කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය පවසයි කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය ද පවසයි කාර්යාංශය එය ද පවසයි කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කර ඇති බවයි කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කර ඇති බවයි කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කළ පස්දෙනෙකු බවයි කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කළ පස්දෙනෙකු බවයි පස්දෙනෙකුගෙන් නැවත ලියාපදිංචි කිරීම ආරක්ෂිතව පස් දෙනෙකු නැවත පත් කිරීම ආරක්ෂිත රාජකාරිවලින් පස් දෙනෙකු නැවත පත් කිරීම ආරක්ෂිත රාජකාරි වලින් පස් දෙනෙකු නැවත ලියාපදිංචි කිරීම ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂිත රාජකාරි වලින් පස් දෙනෙකු නැවත ලියාපදිංචි කිරීම ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි පරික්ෂා කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි කොන්ක්‍රීට් ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි අභිමතාර්ථයන් ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි ආවරණ හරහා ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි ඒ තුළින් සොයාගත හැකි ආරක්‍ෂිත රාජකාරි ඒ හරහා සංවර්‍ධනය වේ මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම මහජනතාව පිළිබඳ අදහස් විමසීම ඒ පිළිබඳ මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම. මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. හා මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. සහ මම මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම යනවා මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම යනවා මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම පළමුවෙන් යන්නෙමි මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි මම පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි මම පළමු ආරම්භය සමඟ යන්නෙමි මම මේ සමඟ පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි මම මෙම කරුණාවෙන් පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි මම කරුණාකර මෙම ඡන්දය සමඟ පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි. මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තා මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් සාදයි මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන් සාදයි මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ make වල් සාදයි මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ හ ices අසයි කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ හ ices අසයි ස්ත්‍රීන් ඔවුන්ගේ කටහ H වල් ඇසෙනවා ස්ත්‍රීන් ඔවුන්ගේ හ ices ඇසෙනවා කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් මැතිවරණයට සවන් දෙන්න කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් මැතිවරණ දිනයට ඇහුම්කන් දෙන්න කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් තෝරා ගැනීමේ දිනයට සවන් දෙන්න මැතිවරණ දිනය සමඟ මාර්තු සමඟ මැතිවරණ දිනය අවට ඇති මැතිවරණ දිනය ඒ වටා ඇති මාර්තු සමඟ මැතිවරණ දිනය රට වටා ගමන් කරන මැතිවරණ දිනය රට වටා ගමන් කරන මැතිවරණ දිනය සහ රට වටා ගමන් සහ රට වටා ගමන් කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම රට වටා ගමන් සහ නිවැරදිව මෙහි රට වටා ගමන් සහ නිවැරදිව මෙහි ඇත පෝර්ට්ලන්ඩ් හි රට සහ නිවැරදිව මෙතැනින් ගමන් කරයි. පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ස් Y ටික පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය ගනී පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාව පහතට ගෙන යයි ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත පහතට ගෙන යයි ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය අපව පහතට ගෙන යයි ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත යම් ස්ථානයකින් පහතට ගෙන යයි. සමහර ස්ථානවල පහළට. සමහර ස්ථානවල පහළට. >> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> WE සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට අවශ්‍යයි සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට අවශ්‍යයි සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට නැවැත්වීමට අවශ්‍යයි සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපි ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුයි සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුය >> අපට ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුය >> අපගේ ඉල්ලීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය >> අපගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා ඉල්ලීම නැවැත්වීමට සහ ආරම්භ කිරීමට අපට අවශ්‍යය >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට සහ අවලංගු කිරීමට අපට අවශ්‍යය අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඉල්ලීම ආරම්භ කරන්න අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඔවුන්ව පහත් කරන්න. ඔවුන්ට. ඔවුන්ට. එම ඔවුන්ට. වචන ඔවුන්ට. වචන ඔවුන්ට. ඩබ්ලිව්. ඔවුන්ට. ඩබ්. බිල්ගේ වචන ඔවුන්ට. ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමූහය සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමූහ සෙනසුරාදා සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන, සෙනසුරාදා උදේ වරුවේ ප්‍රතිනිර්මාණය විය ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදේ රැස්වීම සමඟ ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන රැස්කළ ඩවුන්ටවුන් සමඟ ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදේ එකතු කිරීම සඳහා ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන රැස්වීම සමඟ පීඩීඑක්ස් සඳහා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා උදේ වරුවේ එකතු වී ඇත පීඩීඑක්ස් සඳහා එකතු කර ඇත පීඩීඑක්ස් කාන්තාවන් සඳහා එකතු කර ඇත පීඩීඑක්ස් කාන්තා එක්සත්කම සඳහා එකතු කර ඇත පීඩීඑක්ස් කාන්තා යුනිටි මාර්ච් සඳහා එකතු කර ඇත පීඩීඑක්ස් කාන්තාවන්ගේ එක්සත් ගමන සඳහා එකතු කර ඇත කාන්තා එක්සත් ගමන යුක්තිය සඳහා කාන්තා එක්සත් ගමන. යුක්තිය. යුක්තිය. >> යුක්තිය. >> මම යුක්තිය. >> මම යුක්තිය. >> මම මෙහි සිටිමි යුක්තිය. >> මම මෙතැනට යුක්තිය. >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි යුක්තිය. >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි >> මම විවිධත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි >> මම වෙනස් මාර්ගයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි >> මම වෙනස් ක්‍රමයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි >> මම විවිධාකාරයේ මාර්ගයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි. විවිධාකාරයේ මාර්ගය. විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව එකට පැමිණියා විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව එකට පැමිණියහ >> ජනතාව එකට පැමිණියහ >> ජනතාව නැගී සිටීමට එකට පැමිණියහ >> ජනතාව නැගී සිටීමට එකට පැමිණියහ >> කාන්තාවන් සඳහා නැගී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ >> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ >> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරන්න කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් නැවත කතා කරන්න කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් වර්තමානයට එරෙහිව කථා කරන්න වර්තමානයට එරෙහිව කතා කරන්න වර්තමාන පරිපාලනයට එරෙහිව කතා කරන්න. පරිපාලනය. පරිපාලනය. ඩාලියා පරිපාලනය. ඩාලියා බේල් පරිපාලනය. ඩාලියා බේල් එන්කියුරේජ් පරිපාලනය. ඩාලියා බේල් ඒ සඳහා අනුබල දෙයි ඩාලියා බේල් ඒ සඳහා අනුබල දෙයි ඩාලියා බේල් සමූහය දිරිමත් කරයි ඩාලියා බේල් විසින් සමූහය දිරිමත් කරයි ඩාලියා බේල් නැවත සිතීම සඳහා සමූහය දිරිමත් කරයි ඩාලියා බේල් නැවත සිතා බැලීමට සමූහය දිරිමත් කරයි ඩාලියා බේල් ව්‍යුහය නැවත සිතා බැලීමට සමූහය දිරිමත් කරයි ව්‍යුහය නැවත සිතීමට ක්‍රෝඩ් ව්‍යුහය නැවත සිතීමට ක්‍රෝඩ් සමාජයේ ව්‍යුහය නැවත සිතා බැලීමට. සමාජයේ සමාජයේ >> සමාජයේ >> සිතන්න සමාජයේ >> සිතන්න සමාජයේ >> ඒ ගැන සිතන්න සමාජයේ >> එය නොසිතන්න සමාජයේ >> එසේ නොසිතන්න සමාජයේ >> එය බොහෝ දේ ගැන සිතන්න සමාජයේ >> බොහෝ දේ ගැන සිතන්න >> බොහෝ දේ ගැන සිතන්න >> ඒ ගැන එතරම් සිතුවේ නැත >> ඉහළින් සිතන්න >> ඉහළින්ම එය ගැන සිතන්න >> ඉහළ කාර්යසාධනයක් ගැන සිතන්න >> ඉහළ කාර්යසාධනයක් ගැන සිතන්න එපා ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩනැගීමෙන් ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ගොඩනැඟීමෙන් සැබවින්ම ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන් ඇත්තෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන් ඇත්තෙන්ම එය ගොඩනඟා ගැනීමෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩ නැගීමෙන් ඇත්තෙන්ම එය සෑදී ඇත්තේ ඉතා පහළිනි ඉතා බොටම් යුනිට්ල් හි ගොඩනැගීමෙන් සැබවින්ම ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඉතා බොත්තම් වලින් ගොඩනඟා ගැනීම සැබවින්ම අප සියල්ලන්ම ඉතා පහළින් ගොඩනඟා ගැනීමෙන් අපි සියල්ලම ඉතා පහළින් අපි හැමෝටම ලැබුණා අපි හැමෝටම ලැබුණේ ඉතා පහළින් ඉතා පහළින් අපි සියල්ලන්ටම බෙදා ගන්නෙමු ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ලන්ටම බෙදා ගන්නෙමු ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ල බෙදාහදා ගන්නෙමු ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ල බෙදාහදා ගන්නෙමු කුමක් වුවත් බෙදාහදා ගන්න ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න එම සමාජයේ ප්‍රතිලාභ කුමක් දැයි බෙදා ගන්න සමාජයේ ඇති වාසි මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න. සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය එක් අයෙකි සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය එක් අයෙකි සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය සෙවන් එකක් විය >> ඇය සෙවන් එකක් විය >> ඇය දැඩි කථිකයන්ගෙන් කෙනෙකි >> ඇය සෙනසුරාදා කථා කළ අයගෙන් කෙනෙකි. ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙය ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මේ අවුරුද්දේ ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම විය ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම නවාතැන් ගෙන තිබේ මෙම වසරේ සිදුවීම නවාතැන් ගෙන තිබේ මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ මෙම වසරේ සිදුවීම සත්කාරක සහ LED ය මෙම වසරේ සිදුවීම සත්කාරක සහ LED මගින් ලබා දී ඇත මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ බයිපොක් මඟින් LED කර ඇත මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ බයිපොක් කාන්තාවන් විසින් LED කර ඇත. සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මම සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට පුළුවන් සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට කියන්න පුළුවන් සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මම ඔබට කියන්න පුළුවන් සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන් සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන් සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන් මට ඔබට කියන්න පුළුවන් මට ඔබට කියන්න පුළුවන් මට මේ ගැන කියන්න පුළුවන් මෙම භූමියේ පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙම භූමියේ පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙම ඉඩමෙහි පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙය මා සිටින තැන මෙම ඉඩමෙන් මම සිටින්නේ කොහේද? මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොහෙන්ද? මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ ස්ථාන වලින් මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොහෙන්ද? මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොතැනකද? මෙම ඉඩමෙන් මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින් මම සිටින්නේ කොහේද? මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින් මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින් මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින්. සිට. සිට. සංවිධායක සිට. සංවිධායක රොසෙලවන් සිට. සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි සිට. සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි සංවිධායක රොසෙලන් සිදුවීම පවසයි සංවිධායක රොසෙලන් සිදුවීම යැයි පවසයි සංවිධායක රොසෙලන් පවසන්නේ සිදුවීම ඒ සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම වේදිකාවක් බවයි සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම වේදිකාවක් බවයි සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමට වේදිකාවක් බවයි සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමේ වේදිකාවක් විය සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමේ වේදිකාවක් විය සිදුවීම කටහ amp වල් වර්ධනය කිරීමේ වේදිකාවක් විය සිදුවීම හ O වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය සිදුවීම කාන්තාවන්ගේ හ ices වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය සිදුවීම කාන්තාවන්ගේ හ ices වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය කාන්තාවන්ගේ හ ices කාන්තාවන්ගේ හ O විවෘතව තිබේ විවෘත සන්නිවේදනයේ කාන්තාවන්ගේ හ o. විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මම විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මට දැනෙනවා විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මට ඒක දැනුණා විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මෙය මට දැනේ විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මෙම අයිතිය මට දැනේ විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මේ අයිතිය දැන් මට දැනෙනවා >> මේ අයිතිය දැන් මට දැනෙනවා >> මෙම අයිතිය දැන් ඇති බව මට හැඟේ >> මෙම අයිතිය දැන් නිසැකවම බව මට හැඟේ >> මෙම අයිතිය දැන් නිසැකවම බව මට හැඟේ >> මෙම අයිතිය දැන් බොහෝමයක් බව මට හැඟේ නියත වශයෙන්ම වඩාත්ම අතිශයින්ම වැදගත් ය අතිශයින්ම වැදගත් කාලයයි අනිවාර්යයෙන්ම වඩාත්ම වැදගත් කාලයයි පැමිණීමට වඩාත්ම වැදගත් කාලය නියත ය එකට පැමිණීමට වඩාත්ම වැදගත් කාලය නියත ය එකට පැමිණීමට වැදගත් වේලාව එකට පැමිණීමට වැදගත් වේලාව සහ එකට පැමිණීමට සහ වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව එකට පැමිණීමට සහ වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව එකට පැමිණීමට හා වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව එකට පැමිණ අපේ සියලු දේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැදගත් වේලාව අපගේ සියලු කටහ To වල් එකට පැමිණීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැදගත් වේලාව සහ අපගේ සියලු කටහ AM වල් වැඩි දියුණු කරන්න සහ අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන්න සහ අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම දියුණු කර ගන්න අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම වෙනස් කර වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් කරන්න. හා සහ වෙනස් කරන්න. සහ WHILE සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් නොවන විට සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට නොපැමිණේ සහ වෙනස් වන විට නොපැමිණේ සහ වෙනස්වන විට ඉහළින් එන්නේ නැත සහ වෙනස්වන විට ඉහළ ආදායම් ලැබෙන්නේ නැත සහ වෙනස්වන විට ඒවාට එන්නේ නැත සහ වෙනස වෙනස් වන විට සමූහය ධෛර්යමත් නොවේ සමූහය අභිබවා යයි ඉක්මවා යන පිරිස වැඩි දියුණු කරයි ව්‍යායාම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි ඔවුන්ගේ ව්‍යායාම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි ඔවුන්ගේ පුරවැසිභාවය ව්‍යායාම කිරීම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ව්‍යායාම කිරීම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි. ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> IN ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> දී ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අර්ථයෙන් ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අර්ථයෙන් අපි ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන් ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන් >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන් >> අප උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති අර්ථයෙන් >> අපට අවශ්‍ය දේ උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති හැකියාව >> අපට අවශ්‍ය මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි >> අප විසින් භාවිතා කරන මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා අප සතුව ඇත >> අප සතුව ඇති මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා අප සතුව ඇත අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න අපි ආදරය සඳහා ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න අප ආදරය කරන දේ සඳහා මෙවලම් භාවිතා කරන්න සියලු දෙනාගේම ආදරය සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා සියල්ලටම ආදරය කිරීම යහපත් ය සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා මේ සියල්ලේ හොඳ දේ සඳහා මෙම ලෝකයේ හොඳ සියල්ලන්ගේ ආදරය සඳහා. මෙම ලෝකයේ හොඳයි. මෙම ලෝකයේ හොඳයි. කරුණාකර මෙම ලෝකයේ හොඳයි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න මෙම ලෝකයේ හොඳයි. ඡන්ද ස් ry ටිකය කරුණාකර කරන්න මෙම ලෝකයේ හොඳයි. හොඳ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න මෙම ලෝකයේ හොඳයි. කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස් හෙඩ්ස් කරුණාකර කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස් හෙඩ්ස් ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති සඳහා කරුණාකර කරුණාකර කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති ජනතාව සඳහා යොමු කරන්න ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති කරුණාකර ජනතාව සඳහා යොමු වන්න ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති සඳහා යොමු වේ භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති හැව්තෝර්න් භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා යොමු වේ හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති. හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. ඒක හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය එසේ වනු ඇත හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය වසා දමනු ඇත හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය වසා දමනු ලැබේ හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් සඳහා වසා දමනු ඇත එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් සඳහා වසා දමනු ඇත එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා වසා දමනු ඇත ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු ආරම්භය සඳහා එය වසා දමනු ඇත ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා එය වසා දමනු ඇත හයවන ස්ථානයේ ආරම්භ වන ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා එය වසා දමනු ඇත හය ආරම්භයේදී නඩත්තු කිරීම හය උදේ සිට ආරම්භ කිරීම හයවෙනි ටෝමෝරෝ හි ආරම්භය නඩත්තු කිරීම. AM TOMORROW. AM TOMORROW. ඒක AM TOMORROW. ඒ ඉරිදා AM TOMORROW. එය ඉරිදා උදේ. එය ඉරිදා උදේ. එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ වසා දැමීමයි MULTNOMAH COUNTY පවසන්නේ වසා දැමිය හැකි බවයි MULTNOMAH COUNTY අවසාන වශයෙන් පවසන්නේ සමීප විය හැකි බවයි MULTNOMAH COUNTY පවසන්නේ අවසාන වාරය අවසන් විය හැකි බවයි මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ අවසාන වරට අවසන් විය හැකි බවයි මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ අවසාන වශයෙන් අවසන් විය හැකි බවයි අවසන් වරට වසා දැමිය හැකිය අවසාන වශයෙන් වසා දැමිය හැකිය අවසාන වශයෙන් වසා දැමිය හැකිය හයවෙනි වතාවට වසා දැමිය හැකිය

ඉහළම කථා 5pm 10-17-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="4.604" dur="0.167">දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="2.236"> දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="7.007" dur="0.2"> දැන් පස්වෙනි</text>
<text sub="clublinks" start="7.207" dur="0.267"> දැන් පස්වන වෙළඳාමේ</text>
<text sub="clublinks" start="7.474" dur="0.166"> දැන් පස්වෙනි වෙළඳාමේ</text>
<text sub="clublinks" start="7.64" dur="0.134"> දැන් පස්වන වෙළඳාමේ දී සහ</text>
<text sub="clublinks" start="7.774" dur="0.1"> දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර ඉදිරියට යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="7.874" dur="0.134"> දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර ඒවා ලබා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> දැන් මෙතැනින් පස් වතාවක් ගමන් කර රට අත්පත් කර ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.267"> රට මෙතැනට ගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="8.341" dur="0.1"> රටෙහි හානිය මෙතැනින් ලබා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="0.167"> රට හර්නස් කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="1.769"> මෙතැනින් සහ රට තුළට දේශපාලනය හිරිහැර කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="10.377" dur="0.066"> දේශපාලන බලය මෙතැනින් හා රට තුළට ගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="10.443" dur="0.167"> දේශපාලන බලය හසුරුවන්න</text>
<text sub="clublinks" start="10.61" dur="0.167"> දේශපාලන බලය හසුරුවන්න</text>
<text sub="clublinks" start="10.777" dur="0.067"> කාන්තාවන්ගේ දේශපාලන බලය හසුරුවන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="10.844" dur="0.2"> කාන්තා</text>
<text sub="clublinks" start="11.044" dur="0.1"> කාන්තා >></text>
<text sub="clublinks" start="11.144" dur="0.1"> කාන්තා >> සහ</text>
<text sub="clublinks" start="11.244" dur="0.134"> කාන්තා >> සහ මෙය</text>
<text sub="clublinks" start="11.378" dur="0.1"> කාන්තා >> මේ වසර</text>
<text sub="clublinks" start="11.478" dur="0.133"> කාන්තා >> සහ මේ වසර A.</text>
<text sub="clublinks" start="11.611" dur="0.1"> කාන්තා >> මේ වසර රැලියක්</text>
<text sub="clublinks" start="11.711" dur="0.1"> කාන්තා >> මේ අවුරුද්දේ රැලි කෑල්ලක්</text>
<text sub="clublinks" start="11.811" dur="0.067"> කාන්තා >> මේ වසර සඳහා විශාල හ ry ක්</text>
<text sub="clublinks" start="11.878" dur="0.2"> >> මේ වසර සඳහා විශාල හ ry ක්</text>
<text sub="clublinks" start="12.078" dur="0.1"> >> සහ මේ වසර ලබා ගැනීම සඳහා විශාල හ ry ක්</text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.201"> >> ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ පිටතට යෑමට විශාල හ ry ක්</text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="1.801"> >> මේ වසරෙන් පිටතදී ලබා ගැනීමට විශාල හ ry ක්</text>
<text sub="clublinks" start="14.18" dur="0.301"> >> මේ වසරෙන් ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා විශාල හ ry ක්.</text>
<text sub="clublinks" start="14.481" dur="0.333"> ඡන්දය ලබා ගන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="14.814" dur="0.167"> ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස්</text>
<text sub="clublinks" start="14.981" dur="0.134"> ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.115" dur="0.1"> ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.215" dur="0.133"> ඡන්දය ලබා ගන්න. ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.1"> ඡන්දය ලබා ගන්න. කුවේන් හි ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.067"> ඡන්දය ලබා ගන්න. කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.515" dur="0.267"> කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස්</text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.2"> විශ්වාස කළ කාවින් යුගයේ ප්ලස් නිවාඩු</text>
<text sub="clublinks" start="15.982" dur="2.169"> කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් විශ්වාසදායක වෙළඳාම</text>
<text sub="clublinks" start="18.151" dur="0.2"> කාවින් යුගයේ ප්ලස් හොලිඩේස් විශ්වාසදායක වෙළඳාම් හෝ</text>
<text sub="clublinks" start="18.351" dur="0.067"> කාවින් යුගයේ ප්ලස් නිවාඩු දින වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="18.418" dur="0.2"> විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="18.618" dur="0.1"> විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="18.718" dur="0.1"> විශ්වාස කළ වෙළඳාම් හෝ ඔබ වෙනස් කරන දේ</text>
<text sub="clublinks" start="18.818" dur="0.134"> විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="18.952" dur="0.067"> විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="19.019" dur="0.133"> විශ්වාස කළ හැකි වෙළඳාම් හෝ ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="19.152" dur="0.067"> විශ්වාසදායක වෙළඳාම් හෝ විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ වෙනස් කිරීම,</text>
<text sub="clublinks" start="19.219" dur="0.233"> විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ,</text>
<text sub="clublinks" start="19.452" dur="0.134"> විනෝදය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ, ආරක්ෂිතයි</text>
<text sub="clublinks" start="19.586" dur="2.436"> විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ අපේක්ෂා කළ හැකි දේ</text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.233"> විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ උත්සවය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ</text>
<text sub="clublinks" start="22.255" dur="0.267"> විනෝදය, සුරක්ෂිතභාවය සහ උත්සව සමය සඳහා ඔබට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ.</text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="0.234"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන.</text>
<text sub="clublinks" start="22.756" dur="0.133"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="22.889" dur="0.2"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමුව,</text>
<text sub="clublinks" start="23.089" dur="0.134"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="23.223" dur="0.066"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, මාරුව</text>
<text sub="clublinks" start="23.289" dur="0.167"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමු, මාරුව</text>
<text sub="clublinks" start="23.456" dur="0.067"> ආරක්ෂිත හා උත්සව සමරන. නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්.</text>
<text sub="clublinks" start="23.523" dur="1.702"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්.</text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.2"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අප</text>
<text sub="clublinks" start="25.425" dur="0.2"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි බලනවා</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.234"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.1"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="25.959" dur="0.233"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.067"> නමුත් පළමුවෙන්ම, මුහුදේ මාරුවක්. අපි විනාශකාරී දෙයක් දෙස ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.234"> අපි විනාශකාරී දෙයක් දෙස ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.493" dur="0.066"> විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.559" dur="0.167"> විනාශකාරී වසරක් සඳහා අපි ආපසු හැරී බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.726" dur="0.067"> WILDFIRES සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.793" dur="0.133"> විල්ෆයර්ස් සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.067"> ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා විනාශකාරී වසරක් දෙස අපි බලා සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="26.993" dur="0.2"> ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර</text>
<text sub="clublinks" start="27.193" dur="1.836"> ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ</text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.2"> ඔරෙගන් සහ කුමක් සඳහා වූ විල්ෆයර් සඳහා වසර</text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.2"> ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ වෙනස් වන දේ</text>
<text sub="clublinks" start="29.429" dur="0.233"> ඔරෙගන් හි විල්ෆයර් සඳහා වසර සහ වෙනස් වන දේ</text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.067"> ඔරෙගන් වල විල්ෆයර් සඳහා වසරක් සහ කාලගුණය වෙනස් වන්නේ කුමක් ද?</text>
<text sub="clublinks" start="29.729" dur="0.234"> සහ කාලගුණය වෙනස් වන්නේ කුමක් ද?</text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.133"> සහ කාලගුණික වෙනස්වීම් මොනවාද?</text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> සහ කාලගුණ චලනයන්හි වෙනසක්</text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.067"> ඉදිරියට ගෙනයන කාලගුණික විපර්යාසයන්.</text>
<text sub="clublinks" start="30.33" dur="0.167"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම.</text>
<text sub="clublinks" start="30.497" dur="0.133"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >></text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.2"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ</text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.201"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ පුවත්</text>
<text sub="clublinks" start="31.031" dur="0.2"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය</text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="3.87"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භක අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="35.101" dur="0.267"> ඉදිරියට ගෙන යාමේ තේරුම. >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය.</text>
<text sub="clublinks" start="35.368" dur="0.334"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය.</text>
<text sub="clublinks" start="35.702" dur="2.436"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >></text>
<text sub="clublinks" start="38.138" dur="0.233"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="0.167"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="38.538" dur="0.234"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> බොහෝම ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="38.772" dur="0.2"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> බොහෝම ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="38.972" dur="0.067"> >> දැන් ඔබේ ප්‍රවෘත්ති ආරම්භය. >> සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="39.039" dur="0.2"> >> සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="39.239" dur="0.066"> >> අප හා සම්බන්ධ වීමට බොහෝම ස්තූතියි.</text>
<text sub="clublinks" start="39.305" dur="0.201"> එක්සත් ජනපදය.</text>
<text sub="clublinks" start="39.506" dur="0.1"> එක්සත් ජනපදය. >></text>
<text sub="clublinks" start="39.606" dur="0.167"> එක්සත් ජනපදය. >> මම</text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.166"> එක්සත් ජනපදය. >> මම බ්‍රිටනි</text>
<text sub="clublinks" start="39.939" dur="0.067"> එක්සත් ජනපදය. >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="40.006" dur="0.2"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="40.206" dur="0.067"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. හා</text>
<text sub="clublinks" start="40.273" dur="0.134"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. සහ අපි</text>
<text sub="clublinks" start="40.407" dur="0.1"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="40.507" dur="0.2"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="40.707" dur="1.435"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. සහ අපි ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි යාවත්කාලීනයක් සමඟ ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> >> මම බ්‍රිටනි ෆැල්කර්ස්. අපි යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="0.3"> අපි යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="0.2"> අපි ඔරෙගන් යාවත්කාලීන කිරීමක් සමඟ ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.067"> අපි ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස් පිළිබඳ යාවත්කාලීන කිරීමක් ආරම්භ කරමු.</text>
<text sub="clublinks" start="42.976" dur="0.2"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="43.176" dur="0.1"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. JUST</text>
<text sub="clublinks" start="43.276" dur="0.1"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. ගැන</text>
<text sub="clublinks" start="43.376" dur="0.1"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. පස්වෙනි ගැන</text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.1"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. සති පහක් ගැන</text>
<text sub="clublinks" start="43.576" dur="0.167"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. සති පහකට පෙර</text>
<text sub="clublinks" start="43.743" dur="0.067"> ඔරෙගන්ගේ විල්ෆයර්ස්. අපි සති පහකට පෙර</text>
<text sub="clublinks" start="43.81" dur="0.2"> අපි සති පහකට පෙර</text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="2.036"> අපි ගිය සති පහ ගැන</text>
<text sub="clublinks" start="46.046" dur="0.2"> අපි සති පහකට පෙර</text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.2"> අපි සති පහකට පෙර සිතුවිල්ලට යටත්ව සිටියෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="46.446" dur="0.2"> සති පහකට පෙර අපි කළු පැහැයට යටත්ව සිටියෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="0.067"> සති පහකට පෙර අපි තද කළු දුමාරයට යටත්ව සිටියෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="46.713" dur="0.2"> තද කළු දුමාරයට යටින්</text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.134"> තද කළු දුමාරය යටතේ සහ</text>
<text sub="clublinks" start="47.047" dur="0.033"> තද කළු දුම් හා දුසිම් ගනනක් යටතේ</text>
<text sub="clublinks" start="47.08" dur="0.133"> කළු දුමාරය සහ දුසිම් ගනනක් යටින්</text>
<text sub="clublinks" start="47.213" dur="0.234"> තද කළු දුම් හා දුසිම් ගනනක් යටින්</text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="1.835"> තද කළු දුමාරය සහ ගිනි දැවෙන දුසිම් ගනනක් යටතේ</text>
<text sub="clublinks" start="49.282" dur="0.067"> තද කළු දුමාරය සහ දැවෙන ගිනි දුසිම් ගනනක් යටින්</text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.167"> ගින්නෙන් දැවෙන දුසිම් ගනනක්</text>
<text sub="clublinks" start="49.516" dur="0.133"> ගිනිදැල් දුසිම් ගණනක් දැවී යයි</text>
<text sub="clublinks" start="49.649" dur="0.1"> සහ පාලනයෙන් දැවෙන ගිනිදැල් දුසිම් ගනනක්</text>
<text sub="clublinks" start="49.749" dur="0.134"> සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් පාලනය කිරීමෙන් පිටත</text>
<text sub="clublinks" start="49.883" dur="0.1"> සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් පාලනය කර ගත නොහැක</text>
<text sub="clublinks" start="49.983" dur="0.067"> සහ ගින්නෙන් දුසිම් ගනනක් අපගේ සියලු පාලනයන් පාලනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.266"> අපගේ සියලු පාලනයන් පාලනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="50.316" dur="0.067"> අපගේ තත්වය පාලනය කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="50.383" dur="0.2"> රජයේ.</text>
<text sub="clublinks" start="50.583" dur="0.067"> රජයේ. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="50.65" dur="0.1"> රජයේ. නමුත් දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="50.75" dur="0.167"> රජයේ. නමුත් දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="50.917" dur="0.067"> රජයේ. නමුත් දැන් අපි</text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="2.002"> නමුත් දැන් අපි</text>
<text sub="clublinks" start="52.986" dur="0.233"> නමුත් දැන් අපි සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.167"> නමුත් දැන් අපි සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.034"> නමුත් දැන් අපි තව දුරටත් හුවමාරු කර ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="53.42" dur="0.2"> නමුත් දැන් අපි වැඩි වශයෙන් හුවමාරු කර ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="53.62" dur="0.066"> නමුත් දැන් අපි තව දුරටත් සංක්‍රමණය වෙමින් සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="53.686" dur="0.234"> තව දුරටත් මාරු කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="53.92" dur="0.134"> වැස්සකට වැඩි දුරක් මාරු කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.133"> වැසි සහිත කාලයකදී හුවමාරුව,</text>
<text sub="clublinks" start="54.187" dur="0.133"> වැසි සහිත කාලයකදී ගින්න, ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.201"> වැසි සහිත කාලයකදී, ගිනි මුහුදේ හුවමාරුව</text>
<text sub="clublinks" start="54.521" dur="0.066"> වැසි සහිත කාලයකදී හුවමාරුව, ගිනි සමය</text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.267"> රේනි සීසන්, ගිනි සීසන්</text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="2.136"> රේනි සීසන්, ගිනි සීසන් ඉතා ඉක්මන් ය</text>
<text sub="clublinks" start="56.99" dur="0.2"> වැසි සමය, ගිනි සමය ඉක්මන් වින්ඩෝස් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.3"> රයිනි සීසන්, ගිනි සීසන් වේගයෙන් වින්ඩෝස් වේ.</text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.334"> ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්.</text>
<text sub="clublinks" start="57.824" dur="0.2"> ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. ඒක</text>
<text sub="clublinks" start="58.024" dur="0.067"> ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. එය එකඟයි</text>
<text sub="clublinks" start="58.091" dur="0.1"> ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. ඒකට එකඟයි</text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.067"> ඉක්මන් වින්ඩින් ඩවුන්. එය එකඟ වේ</text>
<text sub="clublinks" start="58.258" dur="0.3"> එය එකඟ වේ</text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.2"> එය වයඹ දෙසට ය</text>
<text sub="clublinks" start="58.758" dur="0.067"> එය වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වයට එකඟයි</text>
<text sub="clublinks" start="58.825" dur="0.367"> නෝර්ත්වෙස්ට් ඉන්ටර්ජන්සි</text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="2.035"> වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණය</text>
<text sub="clublinks" start="61.227" dur="0.234"> වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය.</text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.334"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය.</text>
<text sub="clublinks" start="61.795" dur="0.133"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. JOE</text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි</text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි</text>
<text sub="clublinks" start="62.128" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි තවත් ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.134"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි තව දුරටත් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="62.362" dur="0.067"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. ජෝ රයිනරි අපගේ තවත් බොහෝ දේ ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="62.429" dur="0.266"> ජෝ රයිනරි අපගේ තවත් බොහෝ දේ ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.101"> ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාසය පිළිබඳ වැඩි යමක් ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="1.635"> ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාස ගින්න මත වැඩිය</text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.266"> ජෝ රයිනරි අපගේ ඉතිහාස ගිනි මුහුදේ තවත් බොහෝ දේ ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.334"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්.</text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.2"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >></text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="2.837"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.2"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ළඟ</text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.233"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ආසන්නයේ A.</text>
<text sub="clublinks" start="68.501" dur="0.2"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ගින්නක් ආසන්නයේ</text>
<text sub="clublinks" start="68.701" dur="0.067"> හිස්ටරික් ෆයර් සීසන්. >> දැන් ගිනි මුහුදකට ආසන්නයි</text>
<text sub="clublinks" start="68.768" dur="0.167"> >> දැන් ගිනි මුහුදකට ආසන්නයි</text>
<text sub="clublinks" start="68.935" dur="0.134"> >> දැන් ගිනි මුහුදක් ආසන්නයේ</text>
<text sub="clublinks" start="69.069" dur="0.2"> >> දැන් ගිනි මුහුදක් ආසන්නයේ</text>
<text sub="clublinks" start="69.269" dur="0.1"> >> දැන් වයඹදිග ගිනි මුහුදක් අසල</text>
<text sub="clublinks" start="69.369" dur="0.2"> >> මේ වන විට වයඹ දිග ගිනිකොන අසල</text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="2.436"> >> මේ වසරේ වයඹදිග ගිනි මුහුදක් අසල</text>
<text sub="clublinks" start="72.005" dur="0.067"> >> මේ වසරේ වයඹ දිග ගින්නෙන් යුත් මුහුදක් අසල</text>
<text sub="clublinks" start="72.072" dur="0.266"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර විය</text>
<text sub="clublinks" start="72.338" dur="0.134"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර ඉතිහාසගත විය</text>
<text sub="clublinks" start="72.472" dur="0.2"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර ඉතිහාසගත විය</text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.1"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර කීමට ඉතිහාසයක් ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="72.772" dur="0.134"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර කීමට ඉතිහාස ගත විය</text>
<text sub="clublinks" start="72.906" dur="0.066"> වයඹ දෙසින් මෙම වසර අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසගත විය.</text>
<text sub="clublinks" start="72.972" dur="0.234"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය.</text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.1"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >></text>
<text sub="clublinks" start="73.306" dur="0.134"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> WE</text>
<text sub="clublinks" start="73.44" dur="0.2"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="73.64" dur="0.2"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="73.84" dur="0.2"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි වාර්තාවක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="74.04" dur="0.067"> අවම වශයෙන් පැවසීමට ඉතිහාසය. >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="74.107" dur="0.167"> >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.834"> >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.2"> >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="75.308" dur="0.2"> >> අපි වාර්තා අංකයක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.2"> >> අපි ඒ සඳහා වාර්තා ගණනක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="75.708" dur="0.067"> >> අපි පැසිෆික් සඳහා වාර්තා ගණනක් පුළුස්සා දැමුවෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.334"> පැසිෆික් සඳහා වන අක්‍රමිකතා</text>
<text sub="clublinks" start="76.109" dur="0.067"> පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය</text>
<text sub="clublinks" start="76.176" dur="0.1"> වයඹදිග පැසිෆික් සඳහා වන අක්‍රමිකතා</text>
<text sub="clublinks" start="76.276" dur="0.133"> ගින්නෙහි පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය</text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.1"> ගිනි මුහුදේ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය</text>
<text sub="clublinks" start="76.509" dur="0.067"> ගිනි මුහුදේ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ග</text>
<text sub="clublinks" start="76.576" dur="2.402"> ගිනි මුහුදේ වයඹදිග</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.267"> 2020 දී ගිනි මුහුදේ වයඹ.</text>
<text sub="clublinks" start="79.245" dur="0.334"> 2020.</text>
<text sub="clublinks" start="79.579" dur="0.067"> 2020. බොහෝ</text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> 2020. බොහෝ</text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.234"> 2020. එයින් බොහොමයක්</text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.1"> 2020. එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.2"> 2020. එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.313" dur="0.1"> 2020. ඒ සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.413" dur="0.067"> 2020. විශාල එකක් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.48" dur="0.233"> විශාල එකක් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.713" dur="0.034"> විශාල තල්ලුවක් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.747" dur="0.133"> විශාල තල්ලුවක් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.88" dur="0.067"> විශාල විෂ්කම්භයකින් එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.134"> විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="81.081" dur="1.234"> විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="82.315" dur="0.067"> අවසාන වශයෙන් විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="82.382" dur="0.133"> අවසාන වශයෙන් විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="82.515" dur="0.067"> අවසාන භාගයේදී විශාල වින්ඩ්ස් සමඟ එන බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.234"> අවසානයෙහි වින්ඩ්ස් තල්ලු කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="82.816" dur="0.133"> කම්කරුවාගේ අවසානයට වින්ඩ්ස් තල්ලු කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="82.949" dur="0.167"> කම්කරු දිනය අවසානයේ වින්ඩ්ස් තල්ලු කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="83.116" dur="0.067"> කම්කරු දින සති අන්තයේ වින්ඩ්ස් තල්ලු කිරීම.</text>
<text sub="clublinks" start="83.183" dur="0.2"> LABOR DAY WEEKEND.</text>
<text sub="clublinks" start="83.383" dur="0.1"> LABOR DAY WEEKEND. >></text>
<text sub="clublinks" start="83.483" dur="0.133"> LABOR DAY WEEKEND. >> IN</text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.134"> LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් හි</text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.167"> LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම,</text>
<text sub="clublinks" start="83.917" dur="0.1"> LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, තවත්</text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.133"> LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, ඊට වඩා</text>
<text sub="clublinks" start="84.15" dur="0.067"> LABOR DAY WEEKEND. >> ඔරෙගන් තනිවම, ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="84.217" dur="0.267"> >> ඔරෙගන් තනිවම, ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="84.484" dur="0.133"> >> ඔරෙගන් තනිවම, මිලියනයකට වඩා</text>
<text sub="clublinks" start="84.617" dur="1.602"> >> ඔරෙගන් තනිවම, මිලියනයකට වඩා වැඩිය</text>
<text sub="clublinks" start="86.219" dur="0.234"> >> ඔරෙගන් තනිවම, දහස් ගණනක් පුළුස්සා දමනු ලැබේ</text>
<text sub="clublinks" start="86.453" dur="0.2"> >> ඔරෙගන් තනිවම, මෙය පුළුස්සා දැමූ මිලියනයකට වඩා වැඩිය</text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.066"> >> ඔරෙගන් තනිවම, මෙම වසර දහස් ගණනක් ගිනිබත් කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.201"> මිලියන ගණනක් මෙම වසර පුළුස්සා දැමීය</text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.167"> මිලියන ගණනක් මෙම වසර පුළුස්සා දමයි</text>
<text sub="clublinks" start="87.087" dur="0.066"> මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා දසුන් පුළුස්සා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.134"> මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා දහනය කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="87.287" dur="0.133"> මිලියනයක අක්කර මෙම වසර හා නිවාසවල දැවී ගියේය</text>
<text sub="clublinks" start="87.42" dur="0.067"> මිලියනයක අක්කර මෙම වසර සහ පිළිස්සුණු නිවාසවල දැවී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.067"> මිලියනයක අක්කර මෙම වසර පුළුස්සා දමා ඇති අතර නිවාස දහනය කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="87.554" dur="0.2"> සහ දැවී ගිය නිවාස විශාල ප්‍රමාණයක්</text>
<text sub="clublinks" start="87.754" dur="0.167"> සහ නිවාස දහනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="87.921" dur="0.066"> සහ ගෙවල්වල ගෙවල් ගොඩබිමට පුළුස්සා දමනු ලැබේ.</text>
<text sub="clublinks" start="87.987" dur="0.234"> GROUND.</text>
<text sub="clublinks" start="88.221" dur="1.835"> GROUND. ජෝන්</text>
<text sub="clublinks" start="90.056" dur="0.2"> GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර්</text>
<text sub="clublinks" start="90.256" dur="0.201"> GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර් අයි</text>
<text sub="clublinks" start="90.457" dur="0.2"> GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර්ග් යනු එයයි</text>
<text sub="clublinks" start="90.657" dur="0.066"> GROUND. ජෝන් සැල්ටෙන්බර් යනු ගින්නයි</text>
<text sub="clublinks" start="90.723" dur="0.267"> ජෝන් සැල්ටෙන්බර් යනු ගින්නයි</text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.167"> ජෝන් සල්ටෙන්බර් යනු ගිනිමය කාලගුණයයි</text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.167"> ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු ගින්දර කාලගුණ වැඩසටහනයි</text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.1"> ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු ගිනි කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු ය</text>
<text sub="clublinks" start="91.424" dur="0.067"> ජෝන් සල්ටෙන්බර්ජර් යනු දැවෙන කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු ය</text>
<text sub="clublinks" start="91.491" dur="0.2"> කාලගුණ කළමනාකරු සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="91.691" dur="0.167"> කාලගුණ වැඩසටහන් කළමනාකරු</text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.2"> වයඹ පළාතේ කාලගුණ කළමනාකරු</text>
<text sub="clublinks" start="92.058" dur="0.067"> වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය සමඟ කාලගුණ කළමනාකරු</text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="1.969"> වයඹදිග අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය</text>
<text sub="clublinks" start="94.094" dur="0.2"> වයඹ අන්තර් සම්බන්ධීකරණ සම්බන්ධීකරණය</text>
<text sub="clublinks" start="94.294" dur="0.267"> වයඹ අන්තර්ජාතික සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය.</text>
<text sub="clublinks" start="94.561" dur="0.267"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය.</text>
<text sub="clublinks" start="94.828" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >></text>
<text sub="clublinks" start="94.928" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> ඔහු</text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.133"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> ඔහු පැවසීය</text>
<text sub="clublinks" start="95.161" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වා</text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.134"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වා</text>
<text sub="clublinks" start="95.395" dur="0.1"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. අපි කිව්වා අපි ගනුදෙනු කළා කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.067"> සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය. >> අපි කිව්වේ අපි ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.166"> >> අපි කිව්වේ අපි ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="95.728" dur="0.134"> >> ඔහු පැවසුවේ අපි ඒ සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.1"> >> අපි කිව්වේ අපි කඩිනමින් ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="95.962" dur="0.134"> >> අපි කිව්වේ අපි ඉක්මන් ගින්නක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.166"> >> අපි කිව්වේ අපි ගිනි නිවන මුහුදු වෙරළක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="96.262" dur="1.836"> >> අපි කිව්වේ අපි ඉක්මන් ගිනි මුහුදක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="98.098" dur="0.066"> >> ඔහු කියා සිටියේ අපි ඉක්මන් ගිනි නිවීමේ මුහුදු වෙරළක් සමඟ ගනුදෙනු කරන බවයි.</text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="0.2"> QUIET FIRE SEASON UNTIL LABOR</text>
<text sub="clublinks" start="98.364" dur="0.201"> ක්විට් ෆයර් සීසන් යුනිටල් ලේබර් දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="98.565" dur="0.066"> ක්විට් ෆයර් සීසන් යුනිටල් ලේබර් දින සති අන්තය.</text>
<text sub="clublinks" start="98.631" dur="0.234"> සතියේ සතිය.</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.1"> සතියේ සතිය. >></text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.134"> සතියේ සතිය. >> WHAT</text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.133"> සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම කුමක්ද</text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.067"> සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම ඇදගෙන ගිය දේ</text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.133"> සතියේ සතිය. >> ඇත්තටම ඇදගෙන ගිය දේ</text>
<text sub="clublinks" start="99.432" dur="0.067"> සතියේ සතිය. >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="99.499" dur="0.2"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.1"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවුයේ කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="99.799" dur="0.167"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.1"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් වූයේ කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="100.066" dur="0.134"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් වූයේ කුමක් ද?</text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.066"> >> ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවීම ශක්තිමත් කිරීම සහ සිදුවීම කුමක්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="1.202"> ශක්තිය සහ</text>
<text sub="clublinks" start="101.468" dur="0.066"> ශක්තිය හා සනීපාරක්ෂාව විය</text>
<text sub="clublinks" start="101.534" dur="0.134"> ශක්තිමත් බව සහ සාරාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="101.668" dur="0.2"> එහි ශක්තිය හා සාරාංශය විය</text>
<text sub="clublinks" start="101.868" dur="0.2"> වින්ඩ්ස් වල ශක්තිය හා සාරාංශය විය</text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.067"> වින්ඩ්ස් වල ශක්තිමත්භාවය සහ සාරාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="102.135" dur="0.2"> වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.067"> වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="102.402" dur="0.067"> ඉදිරියට එන වින්ඩ්ස් වල සාරාංශය.</text>
<text sub="clublinks" start="102.469" dur="0.2"> CAME ON.</text>
<text sub="clublinks" start="102.669" dur="0.1"> CAME ON. හා</text>
<text sub="clublinks" start="102.769" dur="0.133"> CAME ON. සහ මම</text>
<text sub="clublinks" start="102.902" dur="0.167"> CAME ON. මම විශ්වාස කරනවා</text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.2"> CAME ON. මම විශ්වාස කරමි</text>
<text sub="clublinks" start="103.269" dur="1.836"> CAME ON. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා</text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.066"> CAME ON. මම අධිෂ් was ාන කරගෙන සිටියෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.167"> මම අධිෂ් was ාන කරගෙන සිටියෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.234"> ඒ වගේම මම සහතික වුනා</text>
<text sub="clublinks" start="105.572" dur="0.2"> ඒ වගේම මම සහතික වුණේ කොහොමද කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.1"> ඒ වගේම මම කොතරම් ශක්තිමත්ද කියා සහතික කළා</text>
<text sub="clublinks" start="105.872" dur="0.1"> ඒ වගේම මම එය කොතරම් ශක්තිමත්ද කියා සහතික කළා</text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.067"> එය කොතරම් ශක්තිමත්දැයි මට සහතික විය.</text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="0.367"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="106.406" dur="0.233"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="106.639" dur="0.067"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. සංයෝජනයක්</text>
<text sub="clublinks" start="106.706" dur="0.067"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. ඒකාබද්ධ කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="106.773" dur="0.133"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. වියළි සංයෝජනයක්</text>
<text sub="clublinks" start="106.906" dur="0.067"> එය කෙතරම් ශක්තිමත්ද යන්න. වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්,</text>
<text sub="clublinks" start="106.973" dur="0.234"> වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්,</text>
<text sub="clublinks" start="107.207" dur="0.166"> වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්, යුද්ධය</text>
<text sub="clublinks" start="107.373" dur="1.702"> වියළි කාලගුණයක් සහිත වියළි ඉන්ධන සංයෝජනයක්</text>
<text sub="clublinks" start="109.075" dur="0.234"> වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ</text>
<text sub="clublinks" start="109.309" dur="0.233"> වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ සංයෝජනයක්</text>
<text sub="clublinks" start="109.542" dur="0.067"> වියළි ඉන්ධන, උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් ඒකාබද්ධ කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="109.609" dur="0.267"> උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස්</text>
<text sub="clublinks" start="109.876" dur="0.067"> උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් පැතිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.133"> උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් පැතිරෙයි</text>
<text sub="clublinks" start="110.076" dur="0.067"> උණුසුම් කාලගුණය සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් ගින්න පැතිරෙයි.</text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.167"> ගින්න පැතිරෙන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.1"> ගින්න පැතිරෙන්න. >></text>
<text sub="clublinks" start="110.41" dur="0.133"> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ</text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.2"> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත</text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.201"> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="110.944" dur="2.235"> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="113.179" dur="0.067"> ගින්න පැතිරෙන්න. >> මගේ හදවත සඳුදා</text>
<text sub="clublinks" start="113.246" dur="0.3"> >> මගේ හදවත සඳුදා</text>
<text sub="clublinks" start="113.546" dur="0.067"> >> මගේ හදවත සඳුදා පසු</text>
<text sub="clublinks" start="113.613" dur="0.2"> >> සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="113.813" dur="0.134"> >> සඳුදා සිට මගේ හදවත ලේබර් මත</text>
<text sub="clublinks" start="113.947" dur="0.1"> >> ලේබර් දිනයේ සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="114.047" dur="0.1"> >> ලේබර් දිනයේ සඳුදා සිට මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="114.147" dur="0.067"> >> ලේබර් දිනයේ පසු සඳුදා මගේ හදවත සන්ක්</text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.233"> ලේබර් දිනයට පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="114.447" dur="0.1"> වින්ඩෝස් ලැබුණු දිනට පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="114.547" dur="0.067"> වින්ඩෝස් ලැබුණු විට ලේබර් දිනයට පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="114.614" dur="0.133"> වින්ඩෝස් ලැබුණු විට ලේබර් දිනයේදී</text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="0.101"> වින්ඩෝස් ශක්තිමත් වූ විට ලේබර් දිනයට පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="114.848" dur="0.2"> වින්ඩෝස් ශක්තිමත් වූ විට ලේබර් දිනයේදී</text>
<text sub="clublinks" start="115.048" dur="0.067"> ලේබර් දිනයේ පසු වින්ඩ්ස් බොහෝ සෙයින් ශක්තිමත් වූ විට</text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="1.201"> බොහෝ දේ ශක්තිමත් වී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.2"> බොහෝ දේ ශක්තිමත් වී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="116.516" dur="0.2"> බොහෝ ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් වින්ඩ්ස්</text>
<text sub="clublinks" start="116.716" dur="0.2"> ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බව දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="116.916" dur="0.1"> මගේ ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="117.016" dur="0.134"> මගේ නිවසේ ඇති ගස්වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.067"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් වලට වඩා ශක්තිමත් බවක් දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="117.217" dur="0.267"> මගේ නිවසේ ඇති ගස්</text>
<text sub="clublinks" start="117.484" dur="0.1"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් බැඳ තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="117.584" dur="0.1"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා බැඳී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.167"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා බැඳී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="117.851" dur="0.1"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් හා බ්රැන්කස් වලට බැඳී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="117.951" dur="0.066"> මගේ නිවසේ ඇති ගස් ඊට වඩා නැඹුරු වී තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="118.017" dur="0.301"> බ්රාහ්මණය සහ බ්රැන්කස් තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="118.318" dur="0.066"> බ්රේං කිරීම සහ බ්රේන්ච් BREAKING</text>
<text sub="clublinks" start="118.384" dur="0.101"> නැමීම සහ අතු බෙදීම BREAKING</text>
<text sub="clublinks" start="118.485" dur="0.1"> බ්රේන්ච් කිරීම සහ අතු බෙදීම BREAKING සහ</text>
<text sub="clublinks" start="118.585" dur="0.066"> බ්රාහ්මණය සහ බ්රැන්කස් BREAKING සහ පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="118.651" dur="0.1"> බ්රාහ්මණයන් සහ බ්රැන්කස් නැමීම BREAKING සහ පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="118.751" dur="0.067"> බ්රේන්ච් කිරීම සහ බ්රේන්ච් කිරීම අහෝසි වන අතර ස්කයි</text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="1.502"> BREAKING OF OF SKY</text>
<text sub="clublinks" start="120.32" dur="0.2"> BREAKING OFF සහ ස්කයි පිරවූ විට</text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.2"> BREAKING සහ ස්කයි පිරවූ විට</text>
<text sub="clublinks" start="120.72" dur="0.067"> BREAKING කිරීම සහ දුම් පානයෙන් පිරුණු ස්කයි.</text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.233"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.134"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. ඉහළින්</text>
<text sub="clublinks" start="121.154" dur="0.133"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. අධික</text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.134"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට වැඩි කාලයක්</text>
<text sub="clublinks" start="121.421" dur="0.067"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="121.488" dur="0.2"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="121.688" dur="0.066"> දුම් සමඟ පුරවා ඇත. සියල්ලටම මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="121.754" dur="0.301"> සියල්ලටම මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="2.102"> සියලුම ප්‍රායෝගික සඳහා මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="124.157" dur="0.4"> සියලුම ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා මාසයක් ප්‍රමාද වී,</text>
<text sub="clublinks" start="124.557" dur="0.134"> සියලු ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා මාසයකට පසු,</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.066"> සියළුම ප්‍රායෝගික අරමුණු සඳහා ගින්නෙන් මාසයකට පසු</text>
<text sub="clublinks" start="124.757" dur="0.234"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="124.991" dur="0.067"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය</text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.1"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය</text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.1"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඉක්මවා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="125.258" dur="0.067"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය සමග</text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඒ සඳහා ය</text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.067"> ප්‍රායෝගික අරමුණු, ගිනි සමය ඒ සඳහාම වේ</text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.266"> මුහුදු වෙරළ ඒ සඳහා ය</text>
<text sub="clublinks" start="125.758" dur="0.201"> සාමය පැසිෆික් සඳහා වේ</text>
<text sub="clublinks" start="125.959" dur="0.066"> මුහුදු වෙරළ පැසිෆික් වයඹදිග ප්‍රදේශය සමඟ වේ.</text>
<text sub="clublinks" start="126.025" dur="0.167"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්.</text>
<text sub="clublinks" start="126.192" dur="0.134"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >></text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="0.066"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි,</text>
<text sub="clublinks" start="126.392" dur="1.702"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි</text>
<text sub="clublinks" start="128.094" dur="0.2"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි බලමු</text>
<text sub="clublinks" start="128.294" dur="0.201"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි විය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.066"> පැසිෆික් නෝර්ත්වෙස්ට්. >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="128.561" dur="0.2"> >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.101"> >> හොඳයි, අපි එතීමට ඉඩ තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="128.862" dur="0.166"> >> හොඳයි, අපි අපේ ඇඳුම් අතුගා දැමිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.134"> >> හොඳයි, අපි අපේ කැමැත්ත මැඩපවත්වන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.1"> >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද ඔතාගෙන යන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="129.262" dur="0.133"> >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද එතෙර කරන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="129.395" dur="0.067"> >> හොඳයි, අපි අපේ විල්ෆයර් මුහුද මෙතනින් එතීමට ඉඩ තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="1.635"> අපේ විල්ෆයර් මුහුදු වෙරළ මෙතැනින්</text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.234"> ඔරෙගන් හි අපගේ විල්ෆයර් මුහුද ඉහළට.</text>
<text sub="clublinks" start="131.331" dur="0.367"> ඔරෙගන්.</text>
<text sub="clublinks" start="131.698" dur="0.1"> ඔරෙගන්. එය</text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.167"> ඔරෙගන්. එය</text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.133"> ඔරෙගන්. එය වෙනස් ය</text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.067"> ඔරෙගන්. එය වෙනස් කතාවකි</text>
<text sub="clublinks" start="132.165" dur="0.067"> ඔරෙගන්. එය වෙනස් කතාවකි</text>
<text sub="clublinks" start="132.232" dur="0.333"> එය වෙනස් කතාවකි</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.067"> එය කැලිෆෝර්නියාවේ විවිධ කතාවකි.</text>
<text sub="clublinks" start="132.632" dur="0.167"> කැලිෆෝර්නියා.</text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.233"> කැලිෆෝර්නියා. >></text>
<text sub="clublinks" start="133.032" dur="2.103"> කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා</text>
<text sub="clublinks" start="135.135" dur="0.233"> කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා රෙමයින්ස්</text>
<text sub="clublinks" start="135.368" dur="0.234"> කැලිෆෝර්නියා. >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="135.602" dur="0.267"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="135.869" dur="0.1"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මම</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.1"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට පේනවා</text>
<text sub="clublinks" start="136.069" dur="0.133"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට නැත</text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.1"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට වැස්සක් නැහැ</text>
<text sub="clublinks" start="136.302" dur="0.134"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට වැස්සක් නැහැ</text>
<text sub="clublinks" start="136.436" dur="0.1"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැහැ</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.067"> >> කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි. මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="136.603" dur="0.233"> මට කිසිම වැස්සක් පෙනෙන්නේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.067"> මම ඔවුන්ට කිසිම වැස්සක් දකින්නේ නැහැ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.903" dur="0.267"> ඔවුන්ට.</text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> ඔවුන්ට. ඔවුන්</text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="1.835"> ඔවුන්ට. ඔවුන් සිටියා</text>
<text sub="clublinks" start="139.105" dur="0.2"> ඔවුන්ට. ඔවුන් තේරුම් ගෙන ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="139.305" dur="0.201"> ඔවුන්ට. ඔවුන් ඒ යටතේ ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.066"> ඔවුන්ට. ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි</text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.167"> ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි</text>
<text sub="clublinks" start="139.739" dur="0.167"> ඔවුන් බොහෝ දේ යටතේ සිටියි</text>
<text sub="clublinks" start="139.906" dur="0.133"> ඔවුන් බොහෝ කාර්යාල වලට යටත් වී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.067"> ඔවුන් විශාල ප්‍රමාණයේ මල් පිපීමකට ලක්ව ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.2"> ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ.</text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. බව</text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.1"> ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. ඊස්ටර්ලි</text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.134"> ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. පෙරදිග වින්ඩ්</text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.066"> ඕෆ්ෂෝර් ෆ්ලෝ. පෙරදිග සිදුවීම</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.267"> පෙරදිග සිදුවීම</text>
<text sub="clublinks" start="141.04" dur="0.067"> පෙරදිග වින්ඩ් සිදුවීම් සමානයි</text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.1"> පෙරදිග සිදුවීම් සමානයි</text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.067"> එය පෙරට වඩා සමාන දෙයකි</text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="1.034"> අප කුමක් කළ යුතුද යන්නට පෙර සමාන සිදුවීම්</text>
<text sub="clublinks" start="142.308" dur="0.201"> අප සතුව ඇති දෙයට සමාන වේ</text>
<text sub="clublinks" start="142.509" dur="0.2"> අප මෙහි ඇති දෙයට සමානව සමාන වේ</text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.066"> අප මෙහි ඇති දෙයට සමානව සමාන වේ</text>
<text sub="clublinks" start="142.775" dur="0.201"> අප මෙහි ඇති දේට සමානයි</text>
<text sub="clublinks" start="142.976" dur="0.167"> අප මෙහි ඇති දේට සමානය</text>
<text sub="clublinks" start="143.143" dur="0.2"> පැසිෆික් හි අප සතුව ඇති දේට සමානය</text>
<text sub="clublinks" start="143.343" dur="0.066"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අප සතුව ඇති දේට සමානය.</text>
<text sub="clublinks" start="143.409" dur="0.201"> පැසිෆික් වයඹදිග.</text>
<text sub="clublinks" start="143.61" dur="0.066"> පැසිෆික් වයඹදිග. හා</text>
<text sub="clublinks" start="143.676" dur="0.1"> පැසිෆික් වයඹදිග. ඉතිං මොක ද</text>
<text sub="clublinks" start="143.776" dur="0.134"> පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම</text>
<text sub="clublinks" start="143.91" dur="0.234"> පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම</text>
<text sub="clublinks" start="144.144" dur="0.066"> පැසිෆික් වයඹදිග. ඒ වගේම දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="1.969"> ඒ වගේම දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.233"> කොන්දේසි පමණක් තබා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.201"> කොන්දේසි වියළීමට ඉඩ හරින්න</text>
<text sub="clublinks" start="146.613" dur="0.133"> කොන්දේසි පමණක් වියළී යයි</text>
<text sub="clublinks" start="146.746" dur="0.067"> කොන්දේසි එතැනම වියළී යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="146.813" dur="0.2"> කොන්දේසි වියළී තිබේ.</text>
<text sub="clublinks" start="147.013" dur="0.234"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >></text>
<text sub="clublinks" start="147.247" dur="0.166"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ</text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.133"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ සොයමින්</text>
<text sub="clublinks" start="147.647" dur="0.133"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ ඒ දෙස බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="147.78" dur="0.067"> කොන්දේසි වියළී තිබේ. >> සහ පසුකාලීනව බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="147.847" dur="0.2"> >> සහ පසුකාලීනව බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.067"> >> සහ අවසාන කොටස දෙස බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="148.114" dur="0.1"> >> සහ අවසාන කොටස දෙස බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="0.1"> >> සහ මෙහි අවසාන කොටස දෙස බැලීම</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.067"> >> සහ මේ වසරේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම,</text>
<text sub="clublinks" start="148.381" dur="1.802"> >> මේ වසරේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම, එය</text>
<text sub="clublinks" start="150.183" dur="0.067"> >> සහ මෙම වර්ෂයේ අවසාන කොටස දෙස බැලීම, එය සිදු නොවේ</text>
<text sub="clublinks" start="150.25" dur="0.233"> මෙම වසරේ කොටස, එය එසේ නොවේ</text>
<text sub="clublinks" start="150.483" dur="0.167"> මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය නොපෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="150.65" dur="0.133"> මෙම වසරේ කොටස, එය මවට නොපෙනේ</text>
<text sub="clublinks" start="150.783" dur="0.067"> මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="150.85" dur="0.134"> මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="150.984" dur="0.066"> මෙම වර්ෂයේ කොටස, එය මවගේ ස්වභාවය නොපෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="151.05" dur="0.167"> මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.217" dur="0.067"> මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.284" dur="0.1"> මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.384" dur="0.067"> මවගේ ස්වභාවය කරුණාවෙන් පෙනේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.451" dur="0.1"> මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.551" dur="0.133"> මවගේ ස්වභාවය A ට සමාන වේ</text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.201"> මවගේ ස්වභාවය රාජ්‍යයට කරුණාවන්ත වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="151.885" dur="0.2"> මවගේ ස්වභාවය දර්ශනය වන තත්වයකට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.067"> මවගේ ස්වභාවය පෙනෙන්නට තිබෙන තත්වයකට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="152.152" dur="1.001"> පවතින තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.2"> දැනටමත් පවතින තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.2"> දැනටමත් දැක ඇති තත්වයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.2"> දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="153.753" dur="0.2"> එය දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.067"> එහි ඉතිහාසය දැනටමත් දැක ඇති රාජ්‍යයකට කරුණාවන්ත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="154.02" dur="0.234"> දැනටමත් එහි ඉතිහාසය දැක ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="0.133"> දැනටමත් එහි ඉතිහාසය ගිනි ගනී</text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> දැනටමත් එහි ඉතිහාසය ගිනිගත් මුහුද දැක ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.2"> ගිනි සීසන්.</text>
<text sub="clublinks" start="154.654" dur="0.167"> ගිනි සීසන්. එම</text>
<text sub="clublinks" start="154.821" dur="0.1"> ගිනි සීසන්. සාගර</text>
<text sub="clublinks" start="154.921" dur="2.236"> ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය</text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.2"> ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය</text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="0.233"> ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය යනවා</text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.067"> ගිනි සීසන්. සාගර චක්‍රය සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.267"> සාගර චක්‍රය සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="157.924" dur="0.067"> සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="157.991" dur="0.033"> සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.134"> සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.158" dur="0.1"> සාගර චක්‍රය දැනටමත් සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.258" dur="0.1"> සාගර චක්‍රය ලා නිනා හි දැනටමත් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.358" dur="0.133"> සාගර චක්‍රය ලා නිනාහි දැනටමත් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.491" dur="0.1"> සාගර චක්‍රය දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් තැනක පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.067"> සාගර චක්‍රය ලා නිනා සහ එක් ලා හි දැනටමත් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="158.658" dur="0.234"> දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් ලා</text>
<text sub="clublinks" start="158.892" dur="0.166"> ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා හි දැනටමත්</text>
<text sub="clublinks" start="159.058" dur="2.269"> ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා ඔකුර් හි දැනටමත්</text>
<text sub="clublinks" start="161.327" dur="0.234"> දැනටමත් ලා නිනා සහ එක් ලා නිනා ඔකුර් ටයිපිකල් හි.</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.233"> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි.</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.201"> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >></text>
<text sub="clublinks" start="161.995" dur="0.2"> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු</text>
<text sub="clublinks" start="162.195" dur="0.133"> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා</text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.067"> නිනා ඔක්කුර් ටයිපිකලි. >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා ඉතිරි වේ</text>
<text sub="clublinks" start="162.395" dur="0.2"> >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා ඉතිරි වේ</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.067"> >> දකුණු කැලිෆෝර්නියා වියළී යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="162.662" dur="0.2"> වියළන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="162.862" dur="0.167"> වියළන්න. එම</text>
<text sub="clublinks" start="163.029" dur="0.134"> වියළන්න. දකුණු</text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.1"> වියළන්න. දකුණු ප්‍රදේශ,</text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.066"> වියළන්න. දකුණු පෙදෙස්, ද</text>
<text sub="clublinks" start="163.329" dur="1.869"> දකුණු පෙදෙස්, ද</text>
<text sub="clublinks" start="165.198" dur="0.2"> දකුණු පෙදෙස්, දකුණු</text>
<text sub="clublinks" start="165.398" dur="0.2"> දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස්</text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.134"> දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස් ඉතිරිව ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="165.732" dur="0.066"> දකුණු පෙදෙස්, දකුණු රොකීස් වියළී යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.234"> දකුණු රොකීස් වියළීම.</text>
<text sub="clublinks" start="166.032" dur="0.2"> දකුණු රොකීස් වියළීම. >></text>
<text sub="clublinks" start="166.232" dur="0.2"> දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE</text>
<text sub="clublinks" start="166.432" dur="2.636"> දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI</text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.201"> දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI KGW</text>
<text sub="clublinks" start="169.269" dur="0.3"> දකුණු රොකීස් වියළීම. >> JOE RAINERI KGW NEWS.</text>
<text sub="clublinks" start="169.569" dur="0.334"> >> JOE RAINERI KGW NEWS.</text>
<text sub="clublinks" start="169.903" dur="0.1"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >></text>
<text sub="clublinks" start="170.003" dur="0.133"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ</text>
<text sub="clublinks" start="170.136" dur="0.167"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ WHILE</text>
<text sub="clublinks" start="170.303" dur="0.133"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ සුදු පැහැය</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.101"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ විල් විල්ෆයර් සීසන්</text>
<text sub="clublinks" start="170.537" dur="0.066"> >> JOE RAINERI KGW NEWS. >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="170.603" dur="0.267"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="170.87" dur="1.335"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් ඔතා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="172.205" dur="0.4"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සමය අවසන් වෙමින් පවතී,</text>
<text sub="clublinks" start="172.605" dur="0.2"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන්, ක්‍රව්ස්</text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.167"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සීසන් එක ඔතාගෙන යන විට, කාර්ය මණ්ඩලය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="172.972" dur="0.067"> >> සහ විල්ඩ්ෆයර් සමය අවසන් වෙමින් පවතින අතර, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="173.039" dur="0.167"> ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="173.206" dur="0.1"> ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="173.306" dur="0.167"> ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="173.473" dur="0.067"> එතීම, කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="173.54" dur="0.1"> ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රගතිය දිගටම කරගෙන යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.166"> තුන්වන වරටත් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට කාර්ය මණ්ඩලය දිගටම කරගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.067"> ඔතා, කාර්ය මණ්ඩලය තුන්වන විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට දිගටම කරගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="2.236"> තුන්වන විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට</text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.2"> විශාල ගිනිවලින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට</text>
<text sub="clublinks" start="176.309" dur="0.2"> විශාල ගිනිදැල් වලින් ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට</text>
<text sub="clublinks" start="176.509" dur="0.2"> තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා තවමත් මෘදුයි</text>
<text sub="clublinks" start="176.709" dur="0.201"> තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා තවමත් මෘදුයි</text>
<text sub="clublinks" start="176.91" dur="0.066"> තුන්වන විශාල ගිනිදැල්වල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ දුම්පානය තවමත් සිදුවේ</text>
<text sub="clublinks" start="176.976" dur="0.234"> ගිනිදැල් අපගේ දුම් පානය කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="177.21" dur="0.067"> අපේ ප්‍රදේශයේ ගිනිදැල් තවමත් සිදුවේ.</text>
<text sub="clublinks" start="177.277" dur="0.2"> ප්‍රදේශය.</text>
<text sub="clublinks" start="177.477" dur="0.167"> ප්‍රදේශය. එම</text>
<text sub="clublinks" start="177.644" dur="0.1"> ප්‍රදේශය. ගංගාව</text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.133"> ප්‍රදේශය. ගංගා ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.067"> ප්‍රදේශය. ගංගා ගින්න සහ</text>
<text sub="clublinks" start="177.944" dur="2.035"> ගංගා ගින්න සහ</text>
<text sub="clublinks" start="179.979" dur="0.201"> රිවර්සයිඩ් ගින්න සහ ක්ලැකාමාස්</text>
<text sub="clublinks" start="180.18" dur="0.2"> රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි</text>
<text sub="clublinks" start="180.38" dur="0.2"> රිවර්සයිඩ් ගින්න සහ ක්ලැකාමාස් රට</text>
<text sub="clublinks" start="180.58" dur="0.1"> රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන්</text>
<text sub="clublinks" start="180.68" dur="0.067"> රිවර්සයිඩ් ෆයර් සහ ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 කි</text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.267"> ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 යි</text>
<text sub="clublinks" start="181.014" dur="0.167"> CLACKAMAS COUNTY දැන් 72 PERCENT</text>
<text sub="clublinks" start="181.181" dur="0.166"> ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 ක් අඛණ්ඩව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="181.347" dur="2.036"> ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් 72 ක් අඛණ්ඩව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="183.383" dur="0.066"> ක්ලැකාමාස් කවුන්ටි දැන් මේරියන් හි 72 ප්‍රතිශතයක් පවත්වා ගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="183.449" dur="0.267"> මේරියන් හි දිගටම පවතින කොටස</text>
<text sub="clublinks" start="183.716" dur="0.067"> මේරියන් කවුන්ටි හි ස්ථීරව පවතී.</text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.234"> COUNTY.</text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.133"> COUNTY. එම</text>
<text sub="clublinks" start="184.15" dur="0.134"> COUNTY. බීචි</text>
<text sub="clublinks" start="184.284" dur="0.1"> COUNTY. බීචි ක්‍රීක්</text>
<text sub="clublinks" start="184.384" dur="0.066"> COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.234"> COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="184.684" dur="0.067"> COUNTY. බීචි ක්‍රීක් ගින්න 80 යි</text>
<text sub="clublinks" start="184.751" dur="0.267"> බීචි ක්‍රීක් ගින්න 80 යි</text>
<text sub="clublinks" start="185.018" dur="2.135"> බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 කි</text>
<text sub="clublinks" start="187.153" dur="0.2"> බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="187.353" dur="0.201"> බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="187.554" dur="0.066"> බීචි ක්‍රීක් ගින්න සියයට 80 ක් අඛණ්ඩව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="187.62" dur="0.301"> ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ</text>
<text sub="clublinks" start="187.921" dur="0.1"> ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ සිංහයා</text>
<text sub="clublinks" start="188.021" dur="0.066"> ප්‍රතිශතය සහ ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.101"> ප්‍රතිශතය දිගටම පවතින අතර ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="188.188" dur="0.133"> ප්‍රතිශතය අඛණ්ඩව සහ ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.067"> ස්ථීරව පවත්වා ගෙන යන අතර මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="188.388" dur="0.2"> මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="188.588" dur="0.133"> මේරියන්හි ලයන්ෂීඩ් ගින්න සහ</text>
<text sub="clublinks" start="188.721" dur="1.635"> මේරියන් සහ ලින්න් වල ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="190.356" dur="0.201"> මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.2"> මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න</text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.1"> මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න තවමත් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.067"> මේරියන් සහ ලයින් රටවල ලයන්ෂීඩ් ගින්න තවමත් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="190.924" dur="0.2"> සහ ලයින් රටවල් පමණක් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="191.124" dur="0.167"> සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණි</text>
<text sub="clublinks" start="191.291" dur="0.2"> සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණි</text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.067"> සහ ලයින් රටවල් 46 ක් පමණක් අඛණ්ඩව පවතී.</text>
<text sub="clublinks" start="191.558" dur="2.736"> 46 ප්‍රතිශතයක්.</text>
<text sub="clublinks" start="194.294" dur="0.2"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >></text>
<text sub="clublinks" start="194.494" dur="0.2"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ</text>
<text sub="clublinks" start="194.694" dur="0.1"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපි</text>
<text sub="clublinks" start="194.794" dur="0.2"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට තේරුණා</text>
<text sub="clublinks" start="194.994" dur="0.134"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.1"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> සහ අපට කුඩා දෙයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.067"> 46 ප්‍රතිශතයක්. >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.295" dur="0.166"> >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.101"> >> අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.562" dur="0.133"> >> සහ අපට කුඩා රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.695" dur="0.133"> >> සහ අපට වැසි පිළිබඳ කුඩා රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.828" dur="0.067"> >> තවද අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.895" dur="0.1"> >> සහ අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="195.995" dur="2.236"> >> තවද අපට වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලැබුණි</text>
<text sub="clublinks" start="198.231" dur="0.067"> >> අපි අන්තිම කාලයේ වැසි සහිත මුහුදේ සුළු රසයක් ලබා ගත්තා</text>
<text sub="clublinks" start="198.298" dur="0.2"> අන්තිම වැසි සහිත මුහුදේ</text>
<text sub="clublinks" start="198.498" dur="0.2"> පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදේ</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.133"> පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදු හෝ</text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.067"> පසුගිය සතියේ වැසි සහිත මුහුදේ හෝ එසේ.</text>
<text sub="clublinks" start="198.898" dur="0.234"> සතිය හෝ එසේ.</text>
<text sub="clublinks" start="199.132" dur="0.1"> සතිය හෝ එසේ. මෙය</text>
<text sub="clublinks" start="199.232" dur="0.1"> සතිය හෝ එසේ. මෙය</text>
<text sub="clublinks" start="199.332" dur="0.133"> සතිය හෝ එසේ. මේක</text>
<text sub="clublinks" start="199.465" dur="0.101"> සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="199.566" dur="0.1"> සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="199.666" dur="0.1"> සතිය හෝ එසේ. මෙය දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="199.766" dur="0.066"> සතිය හෝ එසේ. මෙය ඔහුගේ දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="199.832" dur="0.267"> මෙය ඔහුගේ දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="200.099" dur="0.101"> මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="200.2" dur="0.066"> මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="200.266" dur="0.2"> මෙය ඔබ සිටින තැන ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.801"> මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.067"> මෙය ඔහුගේ ඇස්ටෝරියා හි දර්ශනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="201.334" dur="0.234"> ඇස්ටෝරියා ඔබ දකින තැන</text>
<text sub="clublinks" start="201.568" dur="0.133"> ඇස්ටෝරියා ඔබ කොතැනක සිටිය හැකිද?</text>
<text sub="clublinks" start="201.701" dur="0.133"> ඇස්ටෝරියා ඔබ කොතැනක සිටිය හැකිද?</text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.134"> ඇස්ටෝරියා ඔබට ස්වල්පයක් දැකිය හැකි තැන</text>
<text sub="clublinks" start="201.968" dur="0.1"> ඇස්ටෝරියා වලාකුළු ස්වල්පයක් ඔබ දකින්නේ කොහේද?</text>
<text sub="clublinks" start="202.068" dur="0.134"> ඇස්ටෝරියා වලාකුළු ස්වල්පයක් ඔබ දැක ඇති තැන</text>
<text sub="clublinks" start="202.202" dur="0.066"> ඇස්ටෝරියා ඔබ කොහෙන්ද කියා බැලූ විට එහි වලාකුළු කිහිපයක් තිබේ.</text>
<text sub="clublinks" start="202.268" dur="0.2"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.101"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.1"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="202.669" dur="0.133"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දේ සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="202.802" dur="0.1"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දේ සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.167"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="203.069" dur="0.067"> එහි පිටත වලාකුළු කිහිපයක් කියවන්න. නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="203.136" dur="0.233"> නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="203.369" dur="0.1"> නමුත් පෝට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ හි බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="203.469" dur="1.836"> නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="205.305" dur="0.2"> නමුත් අද පෝට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට</text>
<text sub="clublinks" start="205.505" dur="0.2"> නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද තිබුණා</text>
<text sub="clublinks" start="205.705" dur="0.2"> නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="205.905" dur="0.067"> නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශයේ බොහෝ දෙනෙකුට අද ඇත්ත වශයෙන්ම</text>
<text sub="clublinks" start="205.972" dur="0.234"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද ඇත්ත වශයෙන්ම විය</text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.1"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද නියමයි</text>
<text sub="clublinks" start="206.306" dur="0.066"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද ඇත්තටම නයිස් වැටීමකි</text>
<text sub="clublinks" start="206.372" dur="0.1"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සැබවින්ම හොඳ වැටෙන දිනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="206.472" dur="0.101"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සැබවින්ම හොඳ වැටීමක් සහිත දිනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="206.573" dur="0.133"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සමහර දිනවල නියම නයිස් වැටෙන දිනයකි</text>
<text sub="clublinks" start="206.706" dur="0.067"> මෙට්‍රෝ ප්‍රදේශය අද සමහර දිනවල ඇත්තෙන්ම හොඳ වැටීමක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="206.773" dur="0.2"> සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="206.973" dur="0.2"> සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="207.173" dur="0.067"> සන්ෂයින් සඳහා සමහර BREAKS සමඟ නයිස් වැටෙන දිනය.</text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="1.868"> සන්ෂයින් සඳහා.</text>
<text sub="clublinks" start="209.108" dur="0.201"> සන්ෂයින් සඳහා. කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="209.309" dur="0.2"> සන්ෂයින් සඳහා. අපි ගේමු</text>
<text sub="clublinks" start="209.509" dur="0.2"> සන්ෂයින් සඳහා. අපි ගේමු</text>
<text sub="clublinks" start="209.709" dur="0.234"> සන්ෂයින් සඳහා. අපි ක්‍රිස් වෙත ගෙන එන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="209.943" dur="0.066"> සන්ෂයින් සඳහා. අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි.</text>
<text sub="clublinks" start="210.009" dur="0.234"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි.</text>
<text sub="clublinks" start="210.243" dur="0.2"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. ඔව්,</text>
<text sub="clublinks" start="210.443" dur="0.234"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්,</text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="0.1"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, ඩබ්ලිව්</text>
<text sub="clublinks" start="210.777" dur="0.167"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. ඔව්, ක්‍රිස්, අපි</text>
<text sub="clublinks" start="210.944" dur="0.133"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="211.077" dur="0.067"> අපි ක්‍රිස් එම්.සී.ජී.නි. යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="211.144" dur="0.2"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="1.802"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි බැලීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="213.146" dur="0.2"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි දැනෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="213.346" dur="0.2"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි දැනෙන්නේ සුවඳ දැනීමටයි</text>
<text sub="clublinks" start="213.546" dur="0.134"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මෙය දැනෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="213.68" dur="0.2"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මේ මාරුව දැනෙනවා.</text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.067"> යෙහ්, ක්‍රිස්, අපි මේ මාරුව දැනෙන බව දැකීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="213.947" dur="0.2"> මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="214.147" dur="0.133"> මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="214.28" dur="0.1"> මුහුදේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="214.38" dur="0.134"> මුහුදු වෙරළේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.067"> මුහුදු වෙරළේ මෙම මාරුව දැනෙන බව බලන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="214.581" dur="0.2"> මුහුද එතන.</text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="1.601"> මුහුද එතන. >></text>
<text sub="clublinks" start="216.382" dur="0.201"> මුහුද එතන. >> ඔව්,</text>
<text sub="clublinks" start="216.583" dur="0.233"> මුහුද එතන. >> ඔව්, වගේ</text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.167"> මුහුද එතන. >> ඔව්, වගේ</text>
<text sub="clublinks" start="216.983" dur="0.133"> මුහුද එතන. >> ඔව්, රොටන් වගේ</text>
<text sub="clublinks" start="217.116" dur="0.067"> මුහුද එතන. >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="217.183" dur="0.2"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="217.383" dur="0.1"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="217.483" dur="0.167"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ මෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="217.65" dur="0.1"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වගේ</text>
<text sub="clublinks" start="217.75" dur="0.067"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වැනි</text>
<text sub="clublinks" start="217.817" dur="0.1"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම</text>
<text sub="clublinks" start="217.917" dur="0.067"> >> ඔව්, කුණු වූ කොළ සහ පම්ප්කින්ස් වැනි සියල්ලම</text>
<text sub="clublinks" start="217.984" dur="0.267"> සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම</text>
<text sub="clublinks" start="218.251" dur="0.067"> සහ පම්ප්කින්ස් සහ සියල්ලම.</text>
<text sub="clublinks" start="218.318" dur="0.166"> STUFF.</text>
<text sub="clublinks" start="218.484" dur="0.134"> STUFF. ඕ.එච්</text>
<text sub="clublinks" start="218.618" dur="0.067"> STUFF. ඔව්, ඇත්ත.</text>
<text sub="clublinks" start="218.685" dur="0.233"> ඔව්, ඇත්ත.</text>
<text sub="clublinks" start="218.918" dur="0.067"> ඔව්, ඇත්ත. ඔව්.</text>
<text sub="clublinks" start="218.985" dur="1.568"> ඔව්.</text>
<text sub="clublinks" start="220.553" dur="0.234"> ඔව්. ඔව්.</text>
<text sub="clublinks" start="220.787" dur="0.233"> ඔව්.</text>
<text sub="clublinks" start="221.02" dur="0.134"> ඔව්. හා</text>
<text sub="clublinks" start="221.154" dur="0.1"> ඔව්. සහ අපි</text>
<text sub="clublinks" start="221.254" dur="0.1"> ඔව්. අපිට තේරුණා</text>
<text sub="clublinks" start="221.354" dur="0.1"> ඔව්. අපි තවත් ගත්තා</text>
<text sub="clublinks" start="221.454" dur="0.134"> ඔව්. අපි තවත් වැසි ලැබුනෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="221.588" dur="0.1"> ඔව්. අපි තව දුරටත් වැසි ලැබුනෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="221.688" dur="0.066"> ඔව්. අපි තව තවත් වැසි ලැබුනෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="221.754" dur="0.301"> අපි තව තවත් වැසි ලැබුනෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.066"> අපි වෙරළ තීරයේ තවත් වැසි ලැබුනෙමු.</text>
<text sub="clublinks" start="222.121" dur="0.167"> අනාවැකිය.</text>
<text sub="clublinks" start="222.288" dur="0.134"> අනාවැකිය. වල</text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.167"> අනාවැකිය. ඇත්ත වශයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="222.589" dur="0.066"> අනාවැකිය. පා UR මාලා බ්‍රිට්නි</text>
<text sub="clublinks" start="222.655" dur="0.134"> අනාවැකිය. පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි</text>
<text sub="clublinks" start="222.789" dur="0.066"> අනාවැකිය. පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි</text>
<text sub="clublinks" start="222.855" dur="1.402"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි</text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.2"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි ඇතුල් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="0.234"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි ඇතුල් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.2"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි අපේ වර්ෂාවට ඇතුළු වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="224.891" dur="0.1"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි අපේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="224.991" dur="0.067"> පා UR මාලාවේ බ්‍රිට්නි අපි මෙහි වැසි සහිත කාලයට පිවිසෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="225.058" dur="0.167"> අපේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙතැනින්</text>
<text sub="clublinks" start="225.225" dur="0.1"> අපගේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙතැනින්</text>
<text sub="clublinks" start="225.325" dur="0.166"> අපගේ වැසි සහිත කාලයට පිවිසීම මෙහි</text>
<text sub="clublinks" start="225.491" dur="0.167"> අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම සාමකාමීව</text>
<text sub="clublinks" start="225.658" dur="0.067"> අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම පැසිෆික් වයඹ දෙසින්</text>
<text sub="clublinks" start="225.725" dur="0.067"> අපගේ වැසි සහිත මුහුදු වෙරළට පිවිසීම පැසිෆික් වයඹ දෙසින්</text>
<text sub="clublinks" start="225.792" dur="0.066"> අපගේ වැසි සහිත මුහුදට පිවිසීම අප වැනි පැසිෆික් වයඹ දෙසින්</text>
<text sub="clublinks" start="225.858" dur="0.201"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි</text>
<text sub="clublinks" start="226.059" dur="0.1"> අප බැලූ බැල්මට පැසිෆික් වයඹ දෙසින්</text>
<text sub="clublinks" start="226.159" dur="0.1"> පැසිෆික් වයඹදිග අපි ජීවත් වන ආකාරයට</text>
<text sub="clublinks" start="226.259" dur="0.1"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි ජීවත්ව සිටිමු</text>
<text sub="clublinks" start="226.359" dur="1.835"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි ජීවත් වන්නේ ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="228.194" dur="0.234"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි කතාවකින් ජීවත් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="228.428" dur="0.2"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අපි කතන්දරයකින් ජීවත් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="228.628" dur="0.067"> පැසිෆික් වයඹ දෙසින් අප සතුව ඇති කතාවකින් අපි ජීවත් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.233"> අප සතුව ඇති කතාවකින් ජීවත් වන්න</text>
<text sub="clublinks" start="228.928" dur="0.167"> අපි සමහර කතන්දර වලින් සජීවීව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="229.095" dur="0.134"> අපට සමහර සන්ෂයින් ඇති කතන්දරයකින් සජීවීව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="229.229" dur="0.066"> අපි සූර්යාලෝකයෙන් යුත් කතන්දරයකින් සජීවීව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.1"> අපි සූර්යාලෝකයෙන් යුත් කතාවකින් සජීවීව බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="229.395" dur="0.067"> අපි උතුරු දෙසින් සමහර සන්ෂයින් ඇති කතන්දරයකින් ජීවත් වන්න</text>
<text sub="clublinks" start="229.462" dur="0.267"> උතුරු දිශාවට සමහර සන්ෂයින්</text>
<text sub="clublinks" start="229.729" dur="0.133"> උතුරු ඔරිගන්හි සමහර සන්ෂයින්</text>
<text sub="clublinks" start="229.862" dur="0.167"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින්</text>
<text sub="clublinks" start="230.029" dur="0.134"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින්</text>
<text sub="clublinks" start="230.163" dur="0.067"> අද උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ සමහර සන්ෂයින්.</text>
<text sub="clublinks" start="230.23" dur="0.2"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය.</text>
<text sub="clublinks" start="230.43" dur="0.066"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="230.496" dur="0.134"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="230.63" dur="0.634"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු</text>
<text sub="clublinks" start="231.264" dur="0.2"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="231.464" dur="0.234"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="231.698" dur="0.066"> අද ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. වලාකුළු පෙරළී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="231.764" dur="0.167"> වලාකුළු පෙරළී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="231.931" dur="0.2"> නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="232.131" dur="0.201"> නමුත් වලාකුළු පෙරළී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="232.332" dur="0.066"> නමුත් වලාකුළු පෙරනිමිත්තක පෙරළී තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.1"> එහෙත්, වලාකුළු පෙරනිමිත්තක පෙරළී තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.167"> වලාකුළු පෙර නොවූ විරූ ලෙස පෙරළී ඇත,</text>
<text sub="clublinks" start="232.665" dur="0.067"> නමුත් වලාකුළු පෙරළා දමා ඇත, සමහරක්</text>
<text sub="clublinks" start="232.732" dur="0.234"> ඔව්, සමහරක්</text>
<text sub="clublinks" start="232.966" dur="0.066"> ඔව්, සමහර වැසි.</text>
<text sub="clublinks" start="233.032" dur="0.201"> රේන්.</text>
<text sub="clublinks" start="233.233" dur="0.133"> රේන්. සියල්ල</text>
<text sub="clublinks" start="233.366" dur="0.067"> රේන්. කමක් නැහැ.</text>
<text sub="clublinks" start="233.433" dur="1.935"> කමක් නැහැ.</text>
<text sub="clublinks" start="235.368" dur="0.2"> කමක් නැහැ. එම</text>
<text sub="clublinks" start="235.568" dur="0.2"> කමක් නැහැ. තෙත්</text>
<text sub="clublinks" start="235.768" dur="0.201"> කමක් නැහැ. තෙත් සමය,</text>
<text sub="clublinks" start="235.969" dur="0.2"> කමක් නැහැ. තෙත් සමය, අපගේ</text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.067"> කමක් නැහැ. තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="236.236" dur="0.3"> තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.067"> තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍ය වැසි</text>
<text sub="clublinks" start="236.603" dur="0.166"> තෙත් සමය, අපගේ සාමාන්‍ය වැසි</text>
<text sub="clublinks" start="236.769" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි අපගේ සාමාන්‍ය වැසි සමය</text>
<text sub="clublinks" start="236.836" dur="0.067"> තෙත් සමය, පෝර්ට්ලන්ඩ් හි අපගේ සාමාන්‍ය වැසි සහ</text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.3"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි වැසි සහ</text>
<text sub="clublinks" start="237.203" dur="1.235"> පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්තෝබර් වල වැසි වැටීම</text>
<text sub="clublinks" start="238.438" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි වැටීම</text>
<text sub="clublinks" start="238.638" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි තුනක්</text>
<text sub="clublinks" start="238.838" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි වැසි සහ අඟල් තුනක් ගැන</text>
<text sub="clublinks" start="239.038" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් සහ ඔක්ටෝබර් වල වැසි තුනක් අඟල් සහ</text>
<text sub="clublinks" start="239.105" dur="0.2"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර් සහ</text>
<text sub="clublinks" start="239.305" dur="0.1"> තුන් අඟල් සහ පසුව පිළිබඳ ඔක්තෝබර්</text>
<text sub="clublinks" start="239.405" dur="0.134"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර් සහ පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="239.539" dur="0.067"> තුන් අඟල් ගැන සහ පසුව පැනීම පිළිබඳ ඔක්තෝබර්</text>
<text sub="clublinks" start="239.606" dur="0.066"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ පසුව පැනීම</text>
<text sub="clublinks" start="239.672" dur="0.1"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්තෝබර්වරු සහ පසුව පැනීම</text>
<text sub="clublinks" start="239.772" dur="0.1"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ තවත් බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="239.872" dur="0.067"> තුන් අඟල් පිළිබඳ ඔක්ටෝබර්ස් සහ ඊට වඩා වැඩි ගණනක්</text>
<text sub="clublinks" start="239.939" dur="0.234"> ඊට වඩා වැඩි යමක්</text>
<text sub="clublinks" start="240.173" dur="0.1"> පහකට වඩා වැඩි ගණනක් පැනීම</text>
<text sub="clublinks" start="240.273" dur="0.067"> පහට වඩා වැඩි ගණනක් පැනනගින විට</text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.2"> පහට වඩා වැඩි ගණනක් පැනනගින විට සහ ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="240.54" dur="1.802"> පහක් හා අඩක් ඉක්මවා යන විට</text>
<text sub="clublinks" start="242.342" dur="0.233"> පහක් හා අඩක් අඟල් වලට වඩා වැඩි ගණනක් පැනීම</text>
<text sub="clublinks" start="242.575" dur="0.067"> පහක් හා අඩක් අඟල් වැඩි ගණනක් ඉක්මවා යන විට</text>
<text sub="clublinks" start="242.642" dur="0.3"> පහක් සහ අඩක් අඟල්</text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="0.067"> නොවැම්බරයේ පහක් සහ අඩක් අඟල්.</text>
<text sub="clublinks" start="243.009" dur="0.3"> නොවැම්බර්.</text>
<text sub="clublinks" start="243.309" dur="0.067"> නොවැම්බර්. නොවැම්බර්</text>
<text sub="clublinks" start="243.376" dur="0.1"> නොවැම්බර්. නොවැම්බර්</text>
<text sub="clublinks" start="243.476" dur="0.167"> නොවැම්බර්. නොවැම්බර් ය</text>
<text sub="clublinks" start="243.643" dur="0.133"> නොවැම්බර්. නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනයයි</text>
<text sub="clublinks" start="243.776" dur="0.067"> නොවැම්බර්. නොවැම්බර් යනු තෙතමනය සහිත මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="243.843" dur="0.167"> නොවැම්බර් යනු තෙතමනය සහිත මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="244.01" dur="0.067"> නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනය සහිත මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="244.077" dur="0.1"> නොවැම්බර් යනු වඩාත්ම තෙතමනය සහිත මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="244.177" dur="0.067"> නොවැම්බර් යනු වසරේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="244.244" dur="0.133"> නොවැම්බර් යනු වසරේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසයයි</text>
<text sub="clublinks" start="244.377" dur="0.067"> නොවැම්බරයේ සාමාන්‍ය වර්ෂයේ තෙතමනය මාසය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="244.444" dur="0.066"> නොවැම්බරයේ සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වඩාත්ම තෙතමනය මාසය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="244.51" dur="1.602"> සාමාන්‍ය වර්ෂයේ</text>
<text sub="clublinks" start="246.112" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ</text>
<text sub="clublinks" start="246.312" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසර පහත දැක්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="246.512" dur="0.234"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසරක් අනුගමනය නොකෙරුණි</text>
<text sub="clublinks" start="246.746" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වසරක් අනුගමනය නොකෙරේ</text>
<text sub="clublinks" start="246.846" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි සාමාන්‍ය වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් අනුගමනය නොකෙරුණි</text>
<text sub="clublinks" start="246.913" dur="0.267"> පෝර්ට්ලන්ඩ් වැඩි දුරක් අනුගමනය කළේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් වැඩි දුරක් අනුගමනය කළේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="247.247" dur="0.166"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අනුගමනය කළේ එතරම් දුර නොවේ</text>
<text sub="clublinks" start="247.413" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ් දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත</text>
<text sub="clublinks" start="247.513" dur="0.134"> පෝර්ට්ලන්ඩ් දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත</text>
<text sub="clublinks" start="247.647" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් බොහෝ දුරට දෙසැම්බරයට වඩා වැඩි දුරක් අනුගමනය කර නැත</text>
<text sub="clublinks" start="247.714" dur="0.2"> බොහෝ දේ සමඟ දෙසින් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="247.914" dur="0.067"> බොහෝ පස්වන දෙසැම්බරයේ සිට</text>
<text sub="clublinks" start="247.981" dur="0.033"> දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන හා පසුව</text>
<text sub="clublinks" start="248.014" dur="1.401"> දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන දක්වා සහ ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="249.415" dur="0.234"> දෙසැම්බරයේ සිට පස්වන හා අඩක් සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.067"> බොහෝ පස්වන හා අර්ධ අඟල් සමඟ දෙසින් බලන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="249.716" dur="0.333"> පහක් සහ අඩක් අඟල්.</text>
<text sub="clublinks" start="250.049" dur="0.1"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. හා</text>
<text sub="clublinks" start="250.149" dur="0.201"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි</text>
<text sub="clublinks" start="250.35" dur="0.1"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි සාමාන්‍යයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="250.45" dur="0.066"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. සහ අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.067"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.067"> පහක් සහ අඩක් අඟල්. අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="250.65" dur="0.2"> අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="250.85" dur="0.167"> අපි එය බැලීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="251.017" dur="0.167"> අපි සාමාන්‍යයෙන් මවුන්ටන් එක බැලීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="251.184" dur="2.002"> තවද, අපි කඳු මුදුන දැකීමට පටන් ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="253.186" dur="0.067"> කඳුකරයේ ස්නෝෆල් වීම දැකීමට අපි සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="253.253" dur="0.233"> මවුන්ටන් ස්නෝෆල් බවට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="253.486" dur="0.167"> කඳුකරය බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="253.653" dur="0.2"> MOUNTAIN SNOWFAL තවත් බොහෝ දේ බවට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="253.853" dur="0.1"> MOUNTAIN SNOWFALL බොහෝ වාර ගණනක් බවට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="253.953" dur="0.1"> MOUNTAIN SNOWFALL බොහෝ වාර ගණනක් බවට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="254.053" dur="0.067"> මවුන්ටන් ස්නෝෆල් බොහෝ වාර ගණනක් සහ තවත් බොහෝ දේ බවට පත්වේ</text>
<text sub="clublinks" start="254.12" dur="0.234"> බොහෝ වාර ගණනක් සහ තවත්</text>
<text sub="clublinks" start="254.354" dur="0.066"> වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක්</text>
<text sub="clublinks" start="254.42" dur="0.067"> වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක්</text>
<text sub="clublinks" start="254.487" dur="0.067"> අපි නිතර නිතර හා වැඩි බරක් දරන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="254.554" dur="0.2"> අපට ලැබෙන තරමට වැඩි හා වැඩි බරක්</text>
<text sub="clublinks" start="254.754" dur="0.2"> අපට නිතර නිතර ලැබෙන සහ වැඩි බරක්</text>
<text sub="clublinks" start="254.954" dur="0.067"> අපට නොවැම්බර් මාසයට වඩා වැඩි වාර ගණනක් සහ වැඩි බරක්</text>
<text sub="clublinks" start="255.021" dur="2.236"> නොවැම්බරයට අපට ලැබෙන හෙවි</text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.2"> අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට හෙවි</text>
<text sub="clublinks" start="257.457" dur="0.2"> අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට ඔබටත්</text>
<text sub="clublinks" start="257.657" dur="0.2"> අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට ඔබ දන්නා හෙවි,</text>
<text sub="clublinks" start="257.857" dur="0.234"> අපි නොවැම්බරයට යන විට හෙවි සහ ඔබ දන්නවා, එය</text>
<text sub="clublinks" start="258.091" dur="0.2"> අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට සහ ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම</text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.067"> අපි නොවැම්බරයට ඇතුළු වන විට සහ ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම වේ</text>
<text sub="clublinks" start="258.358" dur="0.233"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම</text>
<text sub="clublinks" start="258.591" dur="0.034"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="258.625" dur="0.1"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="258.725" dur="0.1"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="258.825" dur="0.133"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කීගේ බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="258.958" dur="0.067"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කී සම්පත් වල බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="259.025" dur="0.067"> ඔබ දන්නවා, එය සැමවිටම ස්කී රිසෝර්ට්ස් වල බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="259.092" dur="0.066"> ඔබ දන්නා පරිදි, එය සැමවිටම ස්කී රිසෝර්ට් වල බලාපොරොත්තුවයි</text>
<text sub="clublinks" start="259.158" dur="0.234"> ස්කී සම්පත් පිළිබඳ බලාපොරොත්තුව</text>
<text sub="clublinks" start="259.392" dur="0.1"> ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණනය කෙරේ</text>
<text sub="clublinks" start="259.492" dur="0.1"> ස්කී හි බලාපොරොත්තුව MOUNT HOOD මත පදනම් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="259.592" dur="0.067"> ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර මත සහ</text>
<text sub="clublinks" start="259.659" dur="0.1"> ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර සහ ඉන්</text>
<text sub="clublinks" start="259.759" dur="0.067"> ස්කී හි බලාපොරොත්තුව ගණන් කළ හැකි ආහාර හා බොහෝ දේ මත ය</text>
<text sub="clublinks" start="259.826" dur="1.201"> MOUNT HOOD සහ බොහෝ</text>
<text sub="clublinks" start="261.027" dur="0.2"> MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල</text>
<text sub="clublinks" start="261.227" dur="0.2"> MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල</text>
<text sub="clublinks" start="261.427" dur="0.201"> MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල ඒවාට පිවිසෙන්න</text>
<text sub="clublinks" start="261.628" dur="0.066"> MOUNT HOOD සහ බොහෝ ස්ථානවල වයඹ දෙසින්</text>
<text sub="clublinks" start="261.694" dur="0.2"> වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන</text>
<text sub="clublinks" start="261.894" dur="0.101"> වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන</text>
<text sub="clublinks" start="261.995" dur="0.1"> විය යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන</text>
<text sub="clublinks" start="262.095" dur="0.133"> විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන</text>
<text sub="clublinks" start="262.228" dur="0.267"> විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන</text>
<text sub="clublinks" start="262.495" dur="0.067"> ස්තුති කිරීම සඳහා විවෘත කළ යුතු වයඹ දෙසින් පිහිටි ස්ථාන.</text>
<text sub="clublinks" start="262.562" dur="2.102"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට.</text>
<text sub="clublinks" start="264.664" dur="0.2"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මාර්ගය</text>
<text sub="clublinks" start="264.864" dur="0.134"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මාර්ගය</text>
<text sub="clublinks" start="264.998" dur="0.1"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින් යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="265.098" dur="0.1"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින් යන්න</text>
<text sub="clublinks" start="265.198" dur="0.1"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින්ම කිරීමට මාර්ගය</text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.067"> ස්තූතියි සඳහා විවෘත වීමට. මුලින්ම කළ යුතු මාර්ගය A.</text>
<text sub="clublinks" start="265.365" dur="0.3"> මුලින්ම කළ යුතු මාර්ගය A.</text>
<text sub="clublinks" start="265.665" dur="0.067"> පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී</text>
<text sub="clublinks" start="265.732" dur="0.1"> පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී</text>
<text sub="clublinks" start="265.832" dur="0.1"> ඒ සඳහා පුරෝකථනයක් කිරීමට මුලදී</text>
<text sub="clublinks" start="265.932" dur="0.067"> ඒ සඳහා පූර්ව නිගමනයක් කිරීමට මුලදී.</text>
<text sub="clublinks" start="265.999" dur="0.2"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය.</text>
<text sub="clublinks" start="266.199" dur="0.033"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="266.232" dur="0.1"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මම</text>
<text sub="clublinks" start="266.332" dur="0.1"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.1"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="266.532" dur="0.201"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="266.733" dur="0.233"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට එය ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="266.966" dur="1.201"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="268.167" dur="0.067"> ඒ පිළිබඳ පුරෝකථනය. නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="268.234" dur="0.234"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="268.468" dur="0.167"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="268.635" dur="0.1"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස බව</text>
<text sub="clublinks" start="268.735" dur="0.166"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වැස්ස බව</text>
<text sub="clublinks" start="268.901" dur="0.101"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව</text>
<text sub="clublinks" start="269.002" dur="0.1"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව</text>
<text sub="clublinks" start="269.102" dur="0.066"> නමුත් අපි ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි වෙරළ තීරයේ වැසි ඇති බව</text>
<text sub="clublinks" start="269.168" dur="0.201"> මුහුදු වෙරළේ වැසි ඇති විය හැක</text>
<text sub="clublinks" start="269.369" dur="0.166"> වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර විට</text>
<text sub="clublinks" start="269.535" dur="0.201"> වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර විට ඉහළට</text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="1.735"> වෙරළ තීරයේ වැසි සහ සමහර ඉහළ දියුණුව ඇති විය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="271.471" dur="0.066"> පෙරදිග වැසි ඇද හැළෙන අතර සමහර ඉහළ මට්ටමේ දැනුමක් තිබිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="271.537" dur="0.301"> සමහර ඉහළ මට්ටමේ දැනීම්</text>
<text sub="clublinks" start="271.838" dur="0.066"> සමහර ඉහළ මට්ටමේ ටොමෝරෝව දැනේ.</text>
<text sub="clublinks" start="271.904" dur="0.234"> හෙට.</text>
<text sub="clublinks" start="272.138" dur="0.067"> හෙට. කරමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.205" dur="0.133"> හෙට. අපි ලබා ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.338" dur="0.1"> හෙට. අපි ඔබට ලබා ගනිමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.438" dur="0.134"> හෙට. අපි ඔබට ඇතුල් වෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.572" dur="0.1"> හෙට. අනාගතයට අපි යමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.672" dur="0.067"> හෙට. අනාගත කාලයට අපි යමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.739" dur="0.2"> අනාගත කාලයට අපි යමු</text>
<text sub="clublinks" start="272.939" dur="0.133"> අනාගත කැස්ට් යථාර්ථයට අපි යමු</text>
<text sub="clublinks" start="273.072" dur="0.067"> අනාගත කැස්ට් රියල් ක්වික් වෙත ඔබව යොමු කරමු.</text>
<text sub="clublinks" start="273.139" dur="0.2"> නියම ක්ෂණික.</text>
<text sub="clublinks" start="273.339" dur="0.1"> නියම ක්ෂණික. එම</text>
<text sub="clublinks" start="273.439" dur="0.034"> නියම ක්ෂණික. ඉතිරිය</text>
<text sub="clublinks" start="273.473" dur="0.167"> නියම ක්ෂණික. විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="273.64" dur="0.1"> නියම ක්ෂණික. අද දවසේ විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="273.74" dur="0.2"> නියම ක්ෂණික. අද දවසේ විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="273.94" dur="0.067"> නියම ක්ෂණික. වලාකුළු අදින විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="274.007" dur="1.401"> වලාකුළු අදින විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="275.408" dur="0.234"> වලාකුළු ඇලවීම පිළිබඳ විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="275.642" dur="0.2"> වලාකුළු ඇලවීම සහ</text>
<text sub="clublinks" start="275.842" dur="0.167"> වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ විවේකය</text>
<text sub="clublinks" start="276.009" dur="0.1"> වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණකය සම්බන්ධ කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="276.109" dur="0.066"> වලාකුළු ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මාදිලිය සම්බන්ධ කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="276.175" dur="0.234"> ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක ආකෘතිය</text>
<text sub="clublinks" start="276.409" dur="0.1"> ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="276.509" dur="0.1"> ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මාදිලිය පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="276.609" dur="0.2"> ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය සමහරක් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="276.809" dur="0.067"> ඇලවීම සහ අපගේ පරිගණක මොඩලය සමහර ඉස්මතු පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="276.876" dur="0.267"> සමහර ස්ප්රින්ක් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.143" dur="0.1"> සමහර ඉසින පහරවල් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.243" dur="0.134"> පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.377" dur="0.133"> උතුරට පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="0.1"> උතුරු ඔරිගන් වලට පහර දෙන සමහර ඉසව් පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.61" dur="0.067"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දෙන සමහර ඉසින පෙන්වයි</text>
<text sub="clublinks" start="277.677" dur="1.702"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම</text>
<text sub="clublinks" start="279.379" dur="0.233"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම</text>
<text sub="clublinks" start="279.612" dur="0.2"> උතුරු ඔරෙගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම</text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.134"> අද දින උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම</text>
<text sub="clublinks" start="279.946" dur="0.167"> උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම මුලදී</text>
<text sub="clublinks" start="280.113" dur="0.066"> උතුරු ඔරිගන් වෙරළ තීරයට පහර දීම මුල් ටොමෝරෝවෙන් අද රාත්‍රියේ</text>
<text sub="clublinks" start="280.179" dur="0.267"> මුල් ටොමෝරෝවෙන් අද රෑ</text>
<text sub="clublinks" start="280.446" dur="0.034"> මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම</text>
<text sub="clublinks" start="280.48" dur="0.1"> මුල් ටොමරෝ උදේ පාන්දර සිට අද දක්වා</text>
<text sub="clublinks" start="280.58" dur="0.133"> මම හිතන්නේ මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම</text>
<text sub="clublinks" start="280.713" dur="0.067"> මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි හිතනවා</text>
<text sub="clublinks" start="280.78" dur="0.1"> මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි තෙත් වී ඇති බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="280.88" dur="0.067"> මුල් ටොමෝරෝ උදේ පාන්දරින්ම මම හිතන්නේ අපි තව දුරටත් තෙත් වී ඇති බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="280.947" dur="0.2"> උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි හොඳින් ඉන්නවා කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="281.147" dur="0.167"> උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි අතරමං වෙලා කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="281.314" dur="0.133"> උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි ඔරෙගන් වල ඉන්නවා කියලා</text>
<text sub="clublinks" start="281.447" dur="0.067"> උදේ පාන්දර මම හිතන්නේ අපි ඔරෙගන් වෙරළ තීරයේ ඉන්නවා කියලා.</text>
<text sub="clublinks" start="281.514" dur="0.801"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය.</text>
<text sub="clublinks" start="282.315" dur="0.2"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. හා</text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.2"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. සහ IF</text>
<text sub="clublinks" start="282.715" dur="0.234"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි නම්</text>
<text sub="clublinks" start="282.949" dur="0.1"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි එසේ නොවේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.049" dur="0.1"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.067"> ඔරෙගන් වෙරළ තීරය. අපි පෙර සිටම තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.383" dur="0.233"> අපි පෙර සිටම තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.616" dur="0.067"> අපි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.683" dur="0.167"> අපි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="283.85" dur="2.402"> අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් හි පෙර පැය වලින් තෙත් නොවන්නේ නම්</text>
<text sub="clublinks" start="286.252" dur="0.434"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පෙර පැය වලින් අප තෙත් නොවන්නේ නම්,</text>
<text sub="clublinks" start="286.686" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පෙර පැය වලින් අප තෙත් නොවන්නේ නම්, එය</text>
<text sub="clublinks" start="286.753" dur="0.2"> පෝට්ලන්ඩ් ටොමොරෝ හි පැය, එය</text>
<text sub="clublinks" start="286.953" dur="0.2"> පෝට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය එසේ වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="287.153" dur="0.1"> පෝට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය එසේ වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="287.253" dur="0.134"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය තෙත් වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="287.387" dur="0.233"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="287.62" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ටොමෝරෝ හි පැය, එය ඉතා කෙටි කාලයකදී තෙත් වනු ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="287.687" dur="0.233"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="287.92" dur="0.201"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. යළි,</text>
<text sub="clublinks" start="288.121" dur="0.1"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමිකව</text>
<text sub="clublinks" start="288.221" dur="0.1"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික ආලෝකය</text>
<text sub="clublinks" start="288.321" dur="0.2"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස</text>
<text sub="clublinks" start="288.521" dur="0.067"> කෙටියෙන් තෙත් වනු ඇත. නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ</text>
<text sub="clublinks" start="288.588" dur="1.802"> නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ</text>
<text sub="clublinks" start="290.39" dur="0.2"> නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ හෝ</text>
<text sub="clublinks" start="290.59" dur="0.2"> නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස හෝ ඒ සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="290.79" dur="0.067"> නැවතත්, ප්‍රාථමික සැහැල්ලු වැස්ස සහ ඉරිදා සඳහා.</text>
<text sub="clublinks" start="290.857" dur="0.233"> හෝ ඉරිදාට.</text>
<text sub="clublinks" start="291.09" dur="0.234"> හෝ ඉරිදාට. තව</text>
<text sub="clublinks" start="291.324" dur="0.1"> හෝ ඉරිදාට. තවත් ක්‍රියාත්මකයි</text>
<text sub="clublinks" start="291.424" dur="0.1"> හෝ ඉරිදාට. තව දුරටත්</text>
<text sub="clublinks" start="291.524" dur="0.134"> හෝ ඉරිදාට. තව දුරටත් ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="291.658" dur="0.133"> හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක්</text>
<text sub="clublinks" start="291.791" dur="0.133"> හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක් ලස්සනයි</text>
<text sub="clublinks" start="291.924" dur="0.067"> හෝ ඉරිදාට. තව ටිකක් නිවැරදි අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="291.991" dur="0.2"> තව ටිකක් නිවැරදි අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="292.191" dur="0.067"> දැන් තරමක් නිවැරදි අයිතියක්</text>
<text sub="clublinks" start="292.258" dur="0.1"> දැන් තරමක් හොඳ අයිතියක් ඇති බව</text>
<text sub="clublinks" start="292.358" dur="0.1"> දැන් හයවෙනි වතාවට වඩා හොඳ අයිතියක්</text>
<text sub="clublinks" start="292.458" dur="0.067"> දැන් පස්වෙනි වතාවට වඩා හොඳ අයිතියක් ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="292.525" dur="0.134"> හයවෙනි පහේ සහ දැන් ඉතා හොඳ අයිතියක් ඇති තවත් බොහෝ දේ</text>
<text sub="clublinks" start="292.659" dur="0.2"> හයවෙනි සහ දැන් ඔබ සතුව ඇති තරමක් නිවැරදි අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="292.859" dur="0.066"> හයවෙනි පස්වෙනි මොහොතේදී ඔබට තරමක් නිවැරදි අයිතියක් ඇති අතර ඔබට හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="292.925" dur="1.235"> දැන් හයවෙනි පස්වෙනි සහ ඔබට පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="294.16" dur="0.167"> දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට තවමත් සිටිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.233"> දැන් පස්වෙනි වතාවට ඔබට දැක ගත හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="294.56" dur="0.201"> දැන් හයවෙනි පහට ඔබට තවම දැක ගත හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="294.761" dur="0.2"> දැන් හයවෙනි පහේදී ඔබට යම් නිල් පැහැයක් දැකිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="294.961" dur="0.1"> දැන් හයවෙනි පහේදී ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි දැකිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="295.061" dur="0.133"> දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් දැක ගත හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="295.194" dur="0.067"> දැන් හයවෙනි පහට සහ ඔබට සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් දැක ගත හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.2"> සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.461" dur="0.167"> තවම නිල් පාට ස්කයි ඕෆ් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.628" dur="0.1"> දුරස්ථව සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.728" dur="0.1"> බෙදාහැරීමේ දී සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.828" dur="0.067"> මෙතැන් සිට යම් නිල් පාට ස්කයි ඕෆ් එකක් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.895" dur="0.067"> අපගේ දුරස්ථභාවය තුළ සමහර නිල් පැහැති ස්කයි ඕෆ් බලන්න</text>
<text sub="clublinks" start="295.962" dur="0.233"> අපගේ විස්තාරණය මෙතැනින්</text>
<text sub="clublinks" start="296.195" dur="0.134"> අපගේ යහපැවැත්මෙන් මෙහි විපාකය</text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.067"> අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ වෙතින් මෙහි වෙනස</text>
<text sub="clublinks" start="296.396" dur="0.133"> අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි වෙතින් මෙහි වෙනස</text>
<text sub="clublinks" start="296.529" dur="0.067"> අපගේ වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාවෙන් මෙහි වෙනස.</text>
<text sub="clublinks" start="296.596" dur="0.667"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව.</text>
<text sub="clublinks" start="297.263" dur="0.2"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. නිසා</text>
<text sub="clublinks" start="297.463" dur="0.201"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. එසේය</text>
<text sub="clublinks" start="297.664" dur="0.2"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. එසේ නම් ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="297.864" dur="0.2"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. ඒ නිසා ලස්සනයි</text>
<text sub="clublinks" start="298.064" dur="0.167"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. ඒ නිසා ලස්සන නයිස් එකක්</text>
<text sub="clublinks" start="298.231" dur="0.067"> වෙල්ස් ෆාගෝ ස්කයි කැමරාව. සෙනසුරාදා ලස්සන නයිස් සෙනසුරාදා</text>
<text sub="clublinks" start="298.298" dur="0.3"> සෙනසුරාදා ලස්සන නයිස් සෙනසුරාදා</text>
<text sub="clublinks" start="298.598" dur="0.067"> සෙනසුරාදා ලස්සන රාත්‍රියක්.</text>
<text sub="clublinks" start="298.665" dur="0.2"> සිදුවීම.</text>
<text sub="clublinks" start="298.865" dur="0.167"> සිදුවීම. රේන්</text>
<text sub="clublinks" start="299.032" dur="0.133"> සිදුවීම. වැසි ටොමරෝ</text>
<text sub="clublinks" start="299.165" dur="0.067"> සිදුවීම. වැහි ටොමෝරෝ ඔබ</text>
<text sub="clublinks" start="299.232" dur="0.067"> සිදුවීම. වැසිකිළිය ඔබට 70 යි</text>
<text sub="clublinks" start="299.299" dur="1.968"> වැසිකිළිය ඔබට 70 යි</text>
<text sub="clublinks" start="301.267" dur="0.167"> වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ 70 ක් පමණ වේ</text>
<text sub="clublinks" start="301.434" dur="0.234"> වැසි ටොමෝරෝ ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි</text>
<text sub="clublinks" start="301.668" dur="0.2"> වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි</text>
<text sub="clublinks" start="301.868" dur="0.1"> වැසි ටොමෝරෝ ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි</text>
<text sub="clublinks" start="301.968" dur="0.1"> වැසි ටොමෝරෝව් ඔබ පැමිණෙන්නේ 70 ක් පමණයි</text>
<text sub="clublinks" start="302.068" dur="0.067"> වැසි ටොමෝරෝ ඔබ 70 ක් පමණ ඉදිරියෙන් සිටියි</text>
<text sub="clublinks" start="302.135" dur="0.2"> විදේශගත වීම</text>
<text sub="clublinks" start="302.335" dur="0.067"> තව ටික වේලාවකින් ඉදිරියට පැමිණීම.</text>
<text sub="clublinks" start="302.402" dur="0.166"> BIT.</text>
<text sub="clublinks" start="302.568" dur="0.101"> BIT. >></text>
<text sub="clublinks" start="302.669" dur="0.133"> BIT. >> සියල්ලම</text>
<text sub="clublinks" start="302.802" dur="0.067"> BIT. >> සියලු අයිතිය.</text>
<text sub="clublinks" start="302.869" dur="0.233"> >> සියලු අයිතිය.</text>
<text sub="clublinks" start="303.102" dur="0.1"> >> සියලු අයිතිය. ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="303.202" dur="0.101"> >> සියලු අයිතිය. ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="303.303" dur="0.2"> >> සියලු අයිතිය. බොහෝම ස්තූතියි</text>
<text sub="clublinks" start="303.503" dur="0.066"> >> සියලු අයිතිය. බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි.</text>
<text sub="clublinks" start="303.569" dur="0.935"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි.</text>
<text sub="clublinks" start="304.504" dur="0.2"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. එම</text>
<text sub="clublinks" start="304.704" dur="0.2"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ්</text>
<text sub="clublinks" start="304.904" dur="0.134"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝට්ලන්ඩ් පොලිසිය</text>
<text sub="clublinks" start="305.038" dur="0.1"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="305.138" dur="0.066"> බොහෝ ක්‍රිස්ට ස්තූතියි. පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.234"> පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.438" dur="0.133"> පෝර්ට්ලන්ඩ් පොලිස් බියුරෝ එය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.571" dur="0.134"> පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසන්නේ එය සෑදීම බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.067"> පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය එය සිදුකරන වෙනස්කම් පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.772" dur="0.066"> පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් බියුරෝ එය වෙනස් කරන බව පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="305.838" dur="0.201"> පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය පවසන්නේ එය වෙනස් වන ආකාරයයි</text>
<text sub="clublinks" start="306.039" dur="0.066"> පෝට්ලන්ඩ් පොලිස් කාර්යාංශය එය කරන ආකාරය වෙනස් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="306.105" dur="2.236"> එය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?</text>
<text sub="clublinks" start="308.341" dur="0.2"> එය හසුරුවන ආකාරය වෙනස් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="308.541" dur="0.2"> එය හසුරුවන ආකාරය වෙනස් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="308.741" dur="0.1"> එය හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගත් ආකාරය වෙනස් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="308.841" dur="0.067"> එය හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගත් ආකාරය වෙනස් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="308.908" dur="0.267"> හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් පදනම් කර ගෙන ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="309.175" dur="0.1"> ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට්</text>
<text sub="clublinks" start="309.275" dur="0.1"> ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට්</text>
<text sub="clublinks" start="309.375" dur="0.2"> හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට් ෆීඩ්බැක් මත පදනම් වේ</text>
<text sub="clublinks" start="309.575" dur="0.067"> සන්නිවේදනයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපෝෂණය මත පදනම් වූ හැන්ඩ්ල්ස් ප්‍රොටෙස්ට්.</text>
<text sub="clublinks" start="309.642" dur="0.2"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය.</text>
<text sub="clublinks" start="309.842" dur="2.436"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී.</text>
<text sub="clublinks" start="312.278" dur="0.2"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී.</text>
<text sub="clublinks" start="312.478" dur="0.201"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී එය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="312.679" dur="0.233"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී එය පවසනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="312.912" dur="0.2"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පී.බී.බී.</text>
<text sub="clublinks" start="313.112" dur="0.067"> ප්‍රජාවෙන් ප්‍රතිපෝෂණය. පීබීබී සෑම දෙයක්ම කියා සිටිනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="313.179" dur="0.267"> පීබීබී සෑම දෙයක්ම කියා සිටිනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="313.446" dur="0.033"> සෑම නිලධාරියෙකුටම එය පැවරෙනු ඇතැයි පීබීබී පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="313.479" dur="0.1"> සෑම නිලධාරියෙකුටම එය පැවරෙනු ඇතැයි පීබීබී පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.134"> සෑම නිලධාරියෙකුටම තුන් වතාවක්ම එය ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="313.713" dur="0.133"> සෑම නිලධාරියෙකුටම තුන්වන ඉලක්කයක් ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="313.846" dur="0.067"> සෑම නිලධාරියෙකුටම ඉලක්කම් තුනක අංකයක් ලබා දෙන බව පීබීබී පවසයි.</text>
<text sub="clublinks" start="313.913" dur="2.536"> නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්.</text>
<text sub="clublinks" start="316.449" dur="0.2"> නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන්</text>
<text sub="clublinks" start="316.649" dur="0.2"> නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් එසේ වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="316.849" dur="0.134"> නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් අවශ්‍ය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="316.983" dur="0.067"> නිලධාරියා තුන්වන අංකයක්. ඔවුන් අවශ්‍ය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="317.05" dur="0.333"> ඔවුන් අවශ්‍ය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="317.383" dur="0.167"> ඔවුන් මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="317.55" dur="0.1"> ඔවුන් මූලික වශයෙන් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="317.65" dur="0.134"> ඔවුන් එය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="317.784" dur="0.066"> එම අංකය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="317.85" dur="0.201"> එම අංකය ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.1"> අංක මත ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="318.151" dur="1.168"> ඒවායේ ඇති ප්‍රමාණය ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="319.319" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ හිස් ආවරණවල ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="319.519" dur="0.233"> ඔවුන්ගේ හිස් ආවරණවල ඇති බව වහාම ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="319.752" dur="0.067"> ගොරෝසු වෙමින් පවතින ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම්වල අංකයක් ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="319.819" dur="0.3"> ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත</text>
<text sub="clublinks" start="320.119" dur="0.134"> ක්‍රෝඩ් මැනේජ්මන්ට් හි ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත</text>
<text sub="clublinks" start="320.253" dur="0.067"> ක්‍රෝඩ් කළමණාකරණ සිදුවීම් වලදී ඔවුන්ගේ හිස්වැසුම් මත.</text>
<text sub="clublinks" start="320.32" dur="0.2"> කළමනාකරණ සිදුවීම්.</text>
<text sub="clublinks" start="320.52" dur="0.133"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. එම</text>
<text sub="clublinks" start="320.653" dur="0.1"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය</text>
<text sub="clublinks" start="320.753" dur="0.1"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. බුරෝ පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="320.853" dur="0.201"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="321.054" dur="2.235"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="323.289" dur="0.067"> කළමනාකරණ සිදුවීම්. කාර්යාංශය එය ද පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="323.356" dur="0.334"> කාර්යාංශය එය ද පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="323.69" dur="0.1"> කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කර ඇති බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="323.79" dur="0.166"> කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කර ඇති බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="323.956" dur="0.101"> කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කළ පස්දෙනෙකු බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="324.057" dur="0.066"> කාර්යාංශය පවසන්නේ එය නැවත සකස් කළ පස්දෙනෙකු බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="324.123" dur="0.267"> පස්දෙනෙකුගෙන් නැවත ලියාපදිංචි කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="324.39" dur="0.134"> ආරක්ෂිතව පස් දෙනෙකු නැවත පත් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="324.524" dur="0.1"> ආරක්ෂිත රාජකාරිවලින් පස් දෙනෙකු නැවත පත් කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="324.624" dur="2.836"> ආරක්ෂිත රාජකාරි වලින් පස් දෙනෙකු නැවත ලියාපදිංචි කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="327.46" dur="0.067"> ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂිත රාජකාරි වලින් පස් දෙනෙකු නැවත ලියාපදිංචි කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="327.527" dur="0.267"> ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="327.794" dur="0.166"> පරික්ෂා කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="327.96" dur="0.067"> කොන්ක්‍රීට් ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="328.027" dur="0.1"> අභිමතාර්ථයන් ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="328.127" dur="0.1"> ආවරණ හරහා ආයෝජනය කරන විට ආරක්ෂාකාරී රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="328.227" dur="0.067"> ඒ තුළින් සොයාගත හැකි ආරක්‍ෂිත රාජකාරි</text>
<text sub="clublinks" start="328.294" dur="0.234"> ඒ හරහා සංවර්‍ධනය වේ</text>
<text sub="clublinks" start="328.528" dur="0.1"> මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම</text>
<text sub="clublinks" start="328.628" dur="0.167"> මහජනතාව පිළිබඳ අදහස් විමසීම</text>
<text sub="clublinks" start="328.795" dur="2.435"> ඒ පිළිබඳ මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම</text>
<text sub="clublinks" start="331.23" dur="0.267"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ මහජනතාවගේ අදහස් විමසීම.</text>
<text sub="clublinks" start="331.497" dur="0.334"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු.</text>
<text sub="clublinks" start="331.831" dur="0.2"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. හා</text>
<text sub="clublinks" start="332.031" dur="0.134"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. සහ මම</text>
<text sub="clublinks" start="332.165" dur="0.1"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම යනවා</text>
<text sub="clublinks" start="332.265" dur="0.2"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම යනවා</text>
<text sub="clublinks" start="332.465" dur="0.2"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම පළමුවෙන් යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="332.665" dur="0.067"> මෙම නිලධාරීන් පිළිබඳ පොදු. මම පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="332.732" dur="1.602"> මම පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> මම පළමු ආරම්භය සමඟ යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.233"> මම මේ සමඟ පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="334.767" dur="3.437"> මම මෙම කරුණාවෙන් පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි</text>
<text sub="clublinks" start="338.204" dur="0.267"> මම කරුණාකර මෙම ඡන්දය සමඟ පළමු ආරම්භයට යන්නෙමි.</text>
<text sub="clublinks" start="338.471" dur="0.234"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="338.705" dur="0.133"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තා</text>
<text sub="clublinks" start="338.838" dur="0.133"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් සාදයි</text>
<text sub="clublinks" start="338.971" dur="0.167"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන් සාදයි</text>
<text sub="clublinks" start="339.138" dur="0.234"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ make වල් සාදයි</text>
<text sub="clublinks" start="339.372" dur="0.067"> මෙම කරුණාකර ඡන්දය දෙන්න. කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ හ ices අසයි</text>
<text sub="clublinks" start="339.439" dur="0.233"> කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ හ ices අසයි</text>
<text sub="clublinks" start="339.672" dur="0.067"> ස්ත්‍රීන් ඔවුන්ගේ කටහ H වල් ඇසෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="339.739" dur="1.702"> ස්ත්‍රීන් ඔවුන්ගේ හ ices ඇසෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="341.441" dur="0.2"> කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් මැතිවරණයට සවන් දෙන්න</text>
<text sub="clublinks" start="341.641" dur="0.2"> කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් මැතිවරණ දිනයට ඇහුම්කන් දෙන්න</text>
<text sub="clublinks" start="341.841" dur="0.067"> කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ කටහ E වල් තෝරා ගැනීමේ දිනයට සවන් දෙන්න</text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.267"> මැතිවරණ දිනය සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="342.175" dur="0.133"> මාර්තු සමඟ මැතිවරණ දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="342.308" dur="0.067"> අවට ඇති මැතිවරණ දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="342.375" dur="0.167"> ඒ වටා ඇති මාර්තු සමඟ මැතිවරණ දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="342.542" dur="0.066"> රට වටා ගමන් කරන මැතිවරණ දිනය</text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.067"> රට වටා ගමන් කරන මැතිවරණ දිනය සහ</text>
<text sub="clublinks" start="342.675" dur="0.234"> රට වටා ගමන් සහ</text>
<text sub="clublinks" start="342.909" dur="0.1"> රට වටා ගමන් කිරීම සහ නිවැරදි කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="343.009" dur="0.067"> රට වටා ගමන් සහ නිවැරදිව මෙහි</text>
<text sub="clublinks" start="343.076" dur="0.166"> රට වටා ගමන් සහ නිවැරදිව මෙහි ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="343.242" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි රට සහ නිවැරදිව මෙතැනින් ගමන් කරයි.</text>
<text sub="clublinks" start="343.309" dur="2.236"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි.</text>
<text sub="clublinks" start="345.545" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ස් Y ටික</text>
<text sub="clublinks" start="345.745" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ</text>
<text sub="clublinks" start="345.945" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය</text>
<text sub="clublinks" start="346.045" dur="0.134"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය ගනී</text>
<text sub="clublinks" start="346.179" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී</text>
<text sub="clublinks" start="346.379" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි හරි. ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී</text>
<text sub="clublinks" start="346.446" dur="0.3"> ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත ගනී</text>
<text sub="clublinks" start="346.746" dur="2.302"> ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාව පහතට ගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="349.048" dur="0.2"> ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත පහතට ගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="349.248" dur="0.267"> ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාර්ගය අපව පහතට ගෙන යයි</text>
<text sub="clublinks" start="349.515" dur="0.234"> ක්‍රිස්ටල් කොමූ මාවත යම් ස්ථානයකින් පහතට ගෙන යයි.</text>
<text sub="clublinks" start="349.749" dur="0.233"> සමහර ස්ථානවල පහළට.</text>
<text sub="clublinks" start="349.982" dur="0.134"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >></text>
<text sub="clublinks" start="350.116" dur="0.1"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> WE</text>
<text sub="clublinks" start="350.216" dur="0.1"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට අවශ්‍යයි</text>
<text sub="clublinks" start="350.316" dur="0.134"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට අවශ්‍යයි</text>
<text sub="clublinks" start="350.45" dur="0.2"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට නැවැත්වීමට අවශ්‍යයි</text>
<text sub="clublinks" start="350.65" dur="0.2"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපි ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුයි</text>
<text sub="clublinks" start="350.85" dur="0.067"> සමහර ස්ථානවල පහළට. >> අපට ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුය</text>
<text sub="clublinks" start="350.917" dur="1.401"> >> අපට ඉල්ලීම නැවැත්විය යුතුය</text>
<text sub="clublinks" start="352.318" dur="0.2"> >> අපගේ ඉල්ලීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="352.518" dur="0.201"> >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="352.719" dur="0.233"> >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට අපට අවශ්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="352.952" dur="0.2"> >> අපගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා ඉල්ලීම නැවැත්වීමට සහ ආරම්භ කිරීමට අපට අවශ්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="353.152" dur="0.067"> >> අපගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීම නැවැත්වීමට සහ අවලංගු කිරීමට අපට අවශ්‍යය</text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.234"> අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඉල්ලීම ආරම්භ කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="353.453" dur="0.066"> අපගේ අයිතිවාසිකම් සහ ඔවුන්ව පහත් කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="353.519" dur="3.037"> ඔවුන්ට.</text>
<text sub="clublinks" start="356.556" dur="0.2"> ඔවුන්ට. එම</text>
<text sub="clublinks" start="356.756" dur="0.033"> ඔවුන්ට. වචන</text>
<text sub="clublinks" start="356.789" dur="0.167"> ඔවුන්ට. වචන</text>
<text sub="clublinks" start="356.956" dur="0.1"> ඔවුන්ට. ඩබ්ලිව්.</text>
<text sub="clublinks" start="357.056" dur="0.2"> ඔවුන්ට. ඩබ්. බිල්ගේ වචන</text>
<text sub="clublinks" start="357.256" dur="0.067"> ඔවුන්ට. ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="357.323" dur="0.234"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="357.557" dur="0.1"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="357.657" dur="0.133"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="357.79" dur="2.403"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමූහය සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="360.193" dur="0.2"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන සමූහ සෙනසුරාදා සමඟ ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="360.393" dur="0.067"> ඩබ්ලිව්. බිල්ගේ වචන, සෙනසුරාදා උදේ වරුවේ ප්‍රතිනිර්මාණය විය</text>
<text sub="clublinks" start="360.46" dur="0.3"> ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන</text>
<text sub="clublinks" start="360.76" dur="0.167"> ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදේ රැස්වීම සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="360.927" dur="0.1"> ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන රැස්කළ ඩවුන්ටවුන් සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="361.027" dur="0.1"> ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදේ එකතු කිරීම සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="361.127" dur="0.133"> ක්‍රෝඩ් සෙනසුරාදා උදෑසන රැස්වීම සමඟ</text>
<text sub="clublinks" start="361.26" dur="0.067"> පීඩීඑක්ස් සඳහා සෙනසුරාදා සෙනසුරාදා උදේ වරුවේ එකතු වී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="361.327" dur="0.267"> පීඩීඑක්ස් සඳහා එකතු කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="361.594" dur="1.769"> පීඩීඑක්ස් කාන්තාවන් සඳහා එකතු කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="363.363" dur="0.2"> පීඩීඑක්ස් කාන්තා එක්සත්කම සඳහා එකතු කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="363.563" dur="0.2"> පීඩීඑක්ස් කාන්තා යුනිටි මාර්ච් සඳහා එකතු කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="363.763" dur="0.067"> පීඩීඑක්ස් කාන්තාවන්ගේ එක්සත් ගමන සඳහා එකතු කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="363.83" dur="0.267"> කාන්තා එක්සත් ගමන</text>
<text sub="clublinks" start="364.097" dur="0.066"> යුක්තිය සඳහා කාන්තා එක්සත් ගමන.</text>
<text sub="clublinks" start="364.163" dur="0.167"> යුක්තිය.</text>
<text sub="clublinks" start="364.33" dur="0.034"> යුක්තිය. >></text>
<text sub="clublinks" start="364.364" dur="0.1"> යුක්තිය. >> මම</text>
<text sub="clublinks" start="364.464" dur="0.1"> යුක්තිය. >> මම</text>
<text sub="clublinks" start="364.564" dur="0.1"> යුක්තිය. >> මම මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="364.664" dur="0.2"> යුක්තිය. >> මම මෙතැනට</text>
<text sub="clublinks" start="364.864" dur="0.2"> යුක්තිය. >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="365.064" dur="0.067"> යුක්තිය. >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="365.131" dur="2.236"> >> මම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="367.367" dur="0.2"> >> මම විවිධත්වයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="367.567" dur="0.033"> >> මම වෙනස් මාර්ගයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="367.6" dur="0.167"> >> මම වෙනස් ක්‍රමයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි</text>
<text sub="clublinks" start="367.767" dur="0.067"> >> මම විවිධාකාරයේ මාර්ගයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමට මෙහි සිටිමි.</text>
<text sub="clublinks" start="367.834" dur="0.367"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය.</text>
<text sub="clublinks" start="368.201" dur="0.2"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >></text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.1"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව</text>
<text sub="clublinks" start="368.501" dur="0.167"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව</text>
<text sub="clublinks" start="368.668" dur="0.067"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව එකට පැමිණියා</text>
<text sub="clublinks" start="368.735" dur="0.066"> විවිධාකාරයේ මාර්ගය. >> ජනතාව එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="368.801" dur="0.234"> >> ජනතාව එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="369.035" dur="0.1"> >> ජනතාව නැගී සිටීමට එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="369.135" dur="0.167"> >> ජනතාව නැගී සිටීමට එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="369.302" dur="1.835"> >> කාන්තාවන් සඳහා නැගී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="371.137" dur="0.2"> >> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="371.337" dur="0.067"> >> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට ජනතාව එකට පැමිණියහ</text>
<text sub="clublinks" start="371.404" dur="0.233"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න</text>
<text sub="clublinks" start="371.637" dur="0.134"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="371.771" dur="0.133"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න</text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="0.1"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් නැවත කතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="372.004" dur="0.167"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න</text>
<text sub="clublinks" start="372.171" dur="0.067"> කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් වර්තමානයට එරෙහිව කථා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="372.238" dur="0.4"> වර්තමානයට එරෙහිව කතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="372.638" dur="0.067"> වර්තමාන පරිපාලනයට එරෙහිව කතා කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="372.705" dur="1.735"> පරිපාලනය.</text>
<text sub="clublinks" start="374.44" dur="0.2"> පරිපාලනය. ඩාලියා</text>
<text sub="clublinks" start="374.64" dur="0.201"> පරිපාලනය. ඩාලියා බේල්</text>
<text sub="clublinks" start="374.841" dur="0.233"> පරිපාලනය. ඩාලියා බේල් එන්කියුරේජ්</text>
<text sub="clublinks" start="375.074" dur="0.067"> පරිපාලනය. ඩාලියා බේල් ඒ සඳහා අනුබල දෙයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.141" dur="0.234"> ඩාලියා බේල් ඒ සඳහා අනුබල දෙයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.375" dur="0.066"> ඩාලියා බේල් සමූහය දිරිමත් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.441" dur="0.167"> ඩාලියා බේල් විසින් සමූහය දිරිමත් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.608" dur="0.134"> ඩාලියා බේල් නැවත සිතීම සඳහා සමූහය දිරිමත් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.742" dur="0.2"> ඩාලියා බේල් නැවත සිතා බැලීමට සමූහය දිරිමත් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="0.066"> ඩාලියා බේල් ව්‍යුහය නැවත සිතා බැලීමට සමූහය දිරිමත් කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="376.008" dur="0.167"> ව්‍යුහය නැවත සිතීමට ක්‍රෝඩ්</text>
<text sub="clublinks" start="376.175" dur="2.036"> ව්‍යුහය නැවත සිතීමට ක්‍රෝඩ්</text>
<text sub="clublinks" start="378.211" dur="0.267"> සමාජයේ ව්‍යුහය නැවත සිතා බැලීමට.</text>
<text sub="clublinks" start="378.478" dur="0.333"> සමාජයේ</text>
<text sub="clublinks" start="378.811" dur="0.234"> සමාජයේ >></text>
<text sub="clublinks" start="379.045" dur="0.033"> සමාජයේ >> සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.078" dur="0.167"> සමාජයේ >> සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.245" dur="0.1"> සමාජයේ >> ඒ ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.345" dur="0.1"> සමාජයේ >> එය නොසිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.445" dur="0.134"> සමාජයේ >> එසේ නොසිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.579" dur="0.1"> සමාජයේ >> එය බොහෝ දේ ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.679" dur="0.067"> සමාජයේ >> බොහෝ දේ ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.746" dur="0.166"> >> බොහෝ දේ ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="379.912" dur="0.067"> >> ඒ ගැන එතරම් සිතුවේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="379.979" dur="0.1"> >> ඉහළින් සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="380.079" dur="0.2"> >> ඉහළින්ම එය ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="380.279" dur="0.167"> >> ඉහළ කාර්යසාධනයක් ගැන සිතන්න</text>
<text sub="clublinks" start="380.446" dur="0.067"> >> ඉහළ කාර්යසාධනයක් ගැන සිතන්න එපා</text>
<text sub="clublinks" start="380.513" dur="1.835"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත්</text>
<text sub="clublinks" start="382.348" dur="0.167"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් ඇත්ත වශයෙන්ම</text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.234"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම</text>
<text sub="clublinks" start="382.749" dur="0.1"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩනැගීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="382.849" dur="0.133"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ගොඩනැඟීමෙන් සැබවින්ම</text>
<text sub="clublinks" start="382.982" dur="0.067"> ඉහළ කාර්යසාධනයක් නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="383.049" dur="0.167"> ඇත්තෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="383.216" dur="0.1"> ඇත්තෙන්ම එය ගොඩනඟා ගැනීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="383.316" dur="0.133"> ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ගොඩනැගීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="383.449" dur="0.2"> ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩ නැගීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="383.649" dur="1.836"> ඇත්තෙන්ම එය සෑදී ඇත්තේ ඉතා පහළිනි</text>
<text sub="clublinks" start="385.485" dur="0.2"> ඉතා බොටම් යුනිට්ල් හි ගොඩනැගීමෙන් සැබවින්ම</text>
<text sub="clublinks" start="385.685" dur="0.2"> ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ඉතා බොත්තම් වලින් ගොඩනඟා ගැනීම</text>
<text sub="clublinks" start="385.885" dur="0.067"> සැබවින්ම අප සියල්ලන්ම ඉතා පහළින් ගොඩනඟා ගැනීමෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="385.952" dur="0.2"> අපි සියල්ලම ඉතා පහළින්</text>
<text sub="clublinks" start="386.152" dur="0.067"> අපි හැමෝටම ලැබුණා</text>
<text sub="clublinks" start="386.219" dur="0.133"> අපි හැමෝටම ලැබුණේ ඉතා පහළින්</text>
<text sub="clublinks" start="386.352" dur="0.067"> ඉතා පහළින් අපි සියල්ලන්ටම බෙදා ගන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="386.419" dur="0.167"> ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ලන්ටම බෙදා ගන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.1"> ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ල බෙදාහදා ගන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="386.686" dur="0.067"> ඉතා බොටම් එකේදී අපි සියල්ල බෙදාහදා ගන්නෙමු</text>
<text sub="clublinks" start="386.753" dur="0.3"> කුමක් වුවත් බෙදාහදා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="387.053" dur="0.033"> ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="387.086" dur="0.1"> ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="387.186" dur="2.203"> එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="389.389" dur="0.233"> එම සමාජයේ ප්‍රතිලාභ කුමක් දැයි බෙදා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="389.622" dur="0.234"> සමාජයේ ඇති වාසි මොනවාද යන්න බෙදාහදා ගන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="389.856" dur="0.333"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ.</text>
<text sub="clublinks" start="390.189" dur="0.201"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >></text>
<text sub="clublinks" start="390.39" dur="0.133"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය</text>
<text sub="clublinks" start="390.523" dur="0.1"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය</text>
<text sub="clublinks" start="390.623" dur="0.067"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය එක් අයෙකි</text>
<text sub="clublinks" start="390.69" dur="0.133"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය එක් අයෙකි</text>
<text sub="clublinks" start="390.823" dur="0.067"> සමාජයේ ප්‍රතිලාභ. >> ඇය සෙවන් එකක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="390.89" dur="0.267"> >> ඇය සෙවන් එකක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="391.157" dur="0.167"> >> ඇය දැඩි කථිකයන්ගෙන් කෙනෙකි</text>
<text sub="clublinks" start="391.324" dur="0.067"> >> ඇය සෙනසුරාදා කථා කළ අයගෙන් කෙනෙකි.</text>
<text sub="clublinks" start="391.391" dur="0.233"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා.</text>
<text sub="clublinks" start="391.624" dur="1.602"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙය</text>
<text sub="clublinks" start="393.226" dur="0.233"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මේ අවුරුද්දේ</text>
<text sub="clublinks" start="393.459" dur="0.167"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම</text>
<text sub="clublinks" start="393.626" dur="0.234"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම විය</text>
<text sub="clublinks" start="393.86" dur="0.066"> ස්පීකර්ස් සෙනසුරාදා. මෙම වසරේ සිදුවීම නවාතැන් ගෙන තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="393.926" dur="0.201"> මෙම වසරේ සිදුවීම නවාතැන් ගෙන තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="394.127" dur="0.066"> මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ</text>
<text sub="clublinks" start="394.193" dur="0.134"> මෙම වසරේ සිදුවීම සත්කාරක සහ LED ය</text>
<text sub="clublinks" start="394.327" dur="0.133"> මෙම වසරේ සිදුවීම සත්කාරක සහ LED මගින් ලබා දී ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="394.46" dur="0.134"> මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ බයිපොක් මඟින් LED කර ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="394.594" dur="0.066"> මෙම වසරේ සිදුවීම ආගන්තුක සත්කාරය සහ බයිපොක් කාන්තාවන් විසින් LED කර ඇත.</text>
<text sub="clublinks" start="394.66" dur="0.267"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED.</text>
<text sub="clublinks" start="394.927" dur="0.201"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මම</text>
<text sub="clublinks" start="395.128" dur="2.035"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="397.163" dur="0.2"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="397.363" dur="0.2"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මම ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="397.563" dur="0.234"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="397.797" dur="0.2"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="397.997" dur="0.067"> සහ BIPOC කාන්තාවන් විසින් LED. මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="398.064" dur="0.167"> මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="398.231" dur="0.1"> මට ඔබට කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="398.331" dur="0.1"> මට මේ ගැන කියන්න පුළුවන්</text>
<text sub="clublinks" start="398.431" dur="0.1"> මෙම භූමියේ පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="398.531" dur="0.067"> මෙම භූමියේ පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="398.598" dur="0.167"> මෙම ඉඩමෙහි පුරවැසියෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="398.765" dur="0.2"> මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="398.965" dur="1.435"> මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="400.4" dur="0.066"> මෙම ඉඩමෙහි වෙසෙන අයෙකු ලෙස මට ඔබට පැවසිය හැකිය මෙය මා සිටින තැන</text>
<text sub="clublinks" start="400.466" dur="0.2"> මෙම ඉඩමෙන් මම සිටින්නේ කොහේද?</text>
<text sub="clublinks" start="400.666" dur="0.167"> මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොහෙන්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="400.833" dur="0.2"> මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ ස්ථාන වලින්</text>
<text sub="clublinks" start="401.033" dur="0.134"> මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොහෙන්ද?</text>
<text sub="clublinks" start="401.167" dur="0.2"> මෙම ඉඩමෙන් මා සිටින්නේ කොතැනකද?</text>
<text sub="clublinks" start="401.367" dur="0.067"> මෙම ඉඩමෙන් මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින් මම සිටින්නේ කොහේද?</text>
<text sub="clublinks" start="401.434" dur="0.2"> මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින්</text>
<text sub="clublinks" start="401.634" dur="0.134"> මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින්</text>
<text sub="clublinks" start="401.768" dur="0.066"> මගේ මුතුන් මිත්තන් සිටින ස්ථාන වලින්.</text>
<text sub="clublinks" start="401.834" dur="0.301"> සිට.</text>
<text sub="clublinks" start="402.135" dur="2.235"> සිට. සංවිධායක</text>
<text sub="clublinks" start="404.37" dur="0.2"> සිට. සංවිධායක රොසෙලවන්</text>
<text sub="clublinks" start="404.57" dur="0.201"> සිට. සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="404.771" dur="0.066"> සිට. සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="404.837" dur="0.234"> සංවිධායක රොසෙලාන් පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.1"> සංවිධායක රොසෙලන් සිදුවීම පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.171" dur="0.067"> සංවිධායක රොසෙලන් සිදුවීම යැයි පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.238" dur="0.2"> සංවිධායක රොසෙලන් පවසන්නේ සිදුවීම ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="405.438" dur="0.067"> සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම වේදිකාවක් බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.505" dur="0.166"> සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම වේදිකාවක් බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.067"> සංවිධායක රොසෙලාන් පවසන්නේ සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමට වේදිකාවක් බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="405.738" dur="0.2"> සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="405.938" dur="2.436"> සිදුවීම විස්තාරණය කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="408.374" dur="0.034"> සිදුවීම කටහ amp වල් වර්ධනය කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="408.408" dur="0.166"> සිදුවීම හ O වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="408.574" dur="0.234"> සිදුවීම කාන්තාවන්ගේ හ ices වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="408.808" dur="0.067"> සිදුවීම කාන්තාවන්ගේ හ ices වැඩි දියුණු කිරීමේ වේදිකාවක් විය</text>
<text sub="clublinks" start="408.875" dur="0.3"> කාන්තාවන්ගේ හ ices</text>
<text sub="clublinks" start="409.175" dur="0.234"> කාන්තාවන්ගේ හ O විවෘතව තිබේ</text>
<text sub="clublinks" start="409.409" dur="0.066"> විවෘත සන්නිවේදනයේ කාන්තාවන්ගේ හ o.</text>
<text sub="clublinks" start="409.475" dur="0.167"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්.</text>
<text sub="clublinks" start="409.642" dur="0.033"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >></text>
<text sub="clublinks" start="409.675" dur="0.101"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මම</text>
<text sub="clublinks" start="409.776" dur="0.2"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මට දැනෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="409.976" dur="0.2"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මට ඒක දැනුණා</text>
<text sub="clublinks" start="410.176" dur="2.035"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මෙය මට දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="412.211" dur="0.234"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මෙම අයිතිය මට දැනේ</text>
<text sub="clublinks" start="412.445" dur="0.067"> විවෘත කළ ප්‍රජාවන්. >> මේ අයිතිය දැන් මට දැනෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="412.512" dur="0.166"> >> මේ අයිතිය දැන් මට දැනෙනවා</text>
<text sub="clublinks" start="412.678" dur="0.201"> >> මෙම අයිතිය දැන් ඇති බව මට හැඟේ</text>
<text sub="clublinks" start="412.879" dur="0.1"> >> මෙම අයිතිය දැන් නිසැකවම බව මට හැඟේ</text>
<text sub="clublinks" start="412.979" dur="0.133"> >> මෙම අයිතිය දැන් නිසැකවම බව මට හැඟේ</text>
<text sub="clublinks" start="413.112" dur="0.067"> >> මෙම අයිතිය දැන් බොහෝමයක් බව මට හැඟේ</text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="0.3"> නියත වශයෙන්ම වඩාත්ම</text>
<text sub="clublinks" start="413.479" dur="0.1"> අතිශයින්ම වැදගත් ය</text>
<text sub="clublinks" start="413.579" dur="0.067"> අතිශයින්ම වැදගත් කාලයයි</text>
<text sub="clublinks" start="413.646" dur="0.1"> අනිවාර්යයෙන්ම වඩාත්ම වැදගත් කාලයයි</text>
<text sub="clublinks" start="413.746" dur="0.167"> පැමිණීමට වඩාත්ම වැදගත් කාලය නියත ය</text>
<text sub="clublinks" start="413.913" dur="0.067"> එකට පැමිණීමට වඩාත්ම වැදගත් කාලය නියත ය</text>
<text sub="clublinks" start="413.98" dur="0.2"> එකට පැමිණීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="414.18" dur="2.102"> එකට පැමිණීමට වැදගත් වේලාව සහ</text>
<text sub="clublinks" start="416.282" dur="0.2"> එකට පැමිණීමට සහ වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="416.482" dur="0.067"> එකට පැමිණීමට සහ වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="416.549" dur="0.133"> එකට පැමිණීමට හා වර්ධනය කිරීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="416.682" dur="0.201"> එකට පැමිණ අපේ සියලු දේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="416.883" dur="0.066"> අපගේ සියලු කටහ To වල් එකට පැමිණීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැදගත් වේලාව</text>
<text sub="clublinks" start="416.949" dur="0.201"> සහ අපගේ සියලු කටහ AM වල් වැඩි දියුණු කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="417.15" dur="0.133"> සහ අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="417.283" dur="0.134"> සහ අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම දියුණු කර ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="417.417" dur="0.066"> අපගේ කටහ A වල් සියල්ලම වෙනස් කර වෙනස් කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="417.483" dur="0.2"> සහ වෙනස් කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="417.683" dur="0.101"> සහ වෙනස් කරන්න. හා</text>
<text sub="clublinks" start="417.784" dur="0.133"> සහ වෙනස් කරන්න. සහ WHILE</text>
<text sub="clublinks" start="417.917" dur="0.1"> සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට</text>
<text sub="clublinks" start="418.017" dur="0.2"> සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට</text>
<text sub="clublinks" start="418.217" dur="0.201"> සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් නොවන විට</text>
<text sub="clublinks" start="418.418" dur="0.066"> සහ වෙනස් කරන්න. සහ වෙනස් වන විට නොපැමිණේ</text>
<text sub="clublinks" start="418.484" dur="1.802"> සහ වෙනස් වන විට නොපැමිණේ</text>
<text sub="clublinks" start="420.286" dur="0.2"> සහ වෙනස්වන විට ඉහළින් එන්නේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="420.486" dur="0.2"> සහ වෙනස්වන විට ඉහළ ආදායම් ලැබෙන්නේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="420.686" dur="0.134"> සහ වෙනස්වන විට ඒවාට එන්නේ නැත</text>
<text sub="clublinks" start="420.82" dur="0.067"> සහ වෙනස වෙනස් වන විට සමූහය ධෛර්යමත් නොවේ</text>
<text sub="clublinks" start="420.887" dur="0.166"> සමූහය අභිබවා යයි</text>
<text sub="clublinks" start="421.053" dur="0.167"> ඉක්මවා යන පිරිස වැඩි දියුණු කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="421.22" dur="0.134"> ව්‍යායාම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="421.354" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ ව්‍යායාම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="421.454" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පුරවැසිභාවය ව්‍යායාම කිරීම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි</text>
<text sub="clublinks" start="421.554" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ව්‍යායාම කිරීම සඳහා සමූහය අධීක්ෂණය කරයි.</text>
<text sub="clublinks" start="421.621" dur="1.902"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට.</text>
<text sub="clublinks" start="423.523" dur="0.233"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >></text>
<text sub="clublinks" start="423.756" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> IN</text>
<text sub="clublinks" start="423.923" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> දී</text>
<text sub="clublinks" start="424.09" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අර්ථයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="424.257" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අර්ථයෙන් අපි</text>
<text sub="clublinks" start="424.357" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="424.457" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ සිවිල් රාජකාරිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="424.524" dur="0.267"> >> අප සතුව ඇති අර්ථයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="424.791" dur="0.166"> >> අප උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති අර්ථයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="424.957" dur="0.1"> >> අපට අවශ්‍ය දේ උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති හැකියාව</text>
<text sub="clublinks" start="425.057" dur="0.101"> >> අපට අවශ්‍ය මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති හැකියාවයි</text>
<text sub="clublinks" start="425.158" dur="2.035"> >> අප විසින් භාවිතා කරන මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා අප සතුව ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="427.193" dur="0.067"> >> අප සතුව ඇති මෙවලම් උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා අප සතුව ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="427.26" dur="0.2"> අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="427.46" dur="0.167"> අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="427.627" dur="0.2"> අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="427.827" dur="0.067"> අපි ආදරය සඳහා ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="427.894" dur="0.133"> අප ආදරය කරන දේ සඳහා මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="428.027" dur="0.1"> සියලු දෙනාගේම ආදරය සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="428.127" dur="0.134"> සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="428.261" dur="0.066"> සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා අප සතුව ඇති මෙවලම් භාවිතා කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="428.327" dur="0.201"> සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="428.528" dur="0.066"> සියල්ලටම ආදරය කිරීම යහපත් ය</text>
<text sub="clublinks" start="428.594" dur="0.1"> සියල්ලටම ආදරය කිරීම සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="428.694" dur="0.134"> මේ සියල්ලේ හොඳ දේ සඳහා</text>
<text sub="clublinks" start="428.828" dur="0.067"> මෙම ලෝකයේ හොඳ සියල්ලන්ගේ ආදරය සඳහා.</text>
<text sub="clublinks" start="428.895" dur="1.468"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි.</text>
<text sub="clublinks" start="430.363" dur="0.2"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි. කරුණාකර</text>
<text sub="clublinks" start="430.563" dur="0.2"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="430.763" dur="0.2"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි. ඡන්ද ස් ry ටිකය කරුණාකර කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="430.963" dur="0.234"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි. හොඳ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="431.197" dur="0.067"> මෙම ලෝකයේ හොඳයි. කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව්</text>
<text sub="clublinks" start="431.264" dur="3.036"> කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව්</text>
<text sub="clublinks" start="434.3" dur="0.2"> කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව්</text>
<text sub="clublinks" start="434.5" dur="0.2"> ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස් හෙඩ්ස් කරුණාකර</text>
<text sub="clublinks" start="434.7" dur="0.201"> කරුණාකර ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස් හෙඩ්ස්</text>
<text sub="clublinks" start="434.901" dur="0.133"> ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති සඳහා කරුණාකර කරුණාකර කරුණාකර</text>
<text sub="clublinks" start="435.034" dur="0.1"> ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති ජනතාව සඳහා යොමු කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="435.134" dur="0.067"> ඡන්දදායක ක්‍රිස්ටල් ගුඩ්වේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ප්‍රවෘත්ති කරුණාකර ජනතාව සඳහා යොමු වන්න</text>
<text sub="clublinks" start="435.201" dur="0.2"> ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති සඳහා යොමු වේ</text>
<text sub="clublinks" start="435.401" dur="0.167"> භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රවෘත්ති</text>
<text sub="clublinks" start="435.568" dur="2.636"> ප්‍රවෘත්ති භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති</text>
<text sub="clublinks" start="438.204" dur="0.234"> ප්‍රවෘත්ති හැව්තෝර්න් භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා යොමු වේ</text>
<text sub="clublinks" start="438.438" dur="0.066"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන පුද්ගලයින් සඳහා ප්‍රවෘත්ති.</text>
<text sub="clublinks" start="438.504" dur="0.334"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න.</text>
<text sub="clublinks" start="438.838" dur="0.1"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. ඒක</text>
<text sub="clublinks" start="438.938" dur="0.133"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය එසේ වනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="439.071" dur="0.101"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="439.172" dur="0.2"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය වසා දමනු ලැබේ</text>
<text sub="clublinks" start="439.372" dur="0.067"> හැව්තෝර්න් පාලම භාවිතා කරන්න. එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් සඳහා වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="439.439" dur="0.333"> එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් සඳහා වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="439.772" dur="0.167"> එය ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="439.939" dur="1.435"> ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු ආරම්භය සඳහා එය වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="441.374" dur="0.2"> ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා එය වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="441.574" dur="0.067"> හයවන ස්ථානයේ ආරම්භ වන ඩ්‍රෝබ්‍රිජ් නඩත්තු කිරීම සඳහා එය වසා දමනු ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="441.641" dur="0.233"> හය ආරම්භයේදී නඩත්තු කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="441.874" dur="0.167"> හය උදේ සිට ආරම්භ කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="442.041" dur="0.067"> හයවෙනි ටෝමෝරෝ හි ආරම්භය නඩත්තු කිරීම.</text>
<text sub="clublinks" start="442.108" dur="0.233"> AM TOMORROW.</text>
<text sub="clublinks" start="442.341" dur="0.134"> AM TOMORROW. ඒක</text>
<text sub="clublinks" start="442.475" dur="0.2"> AM TOMORROW. ඒ ඉරිදා</text>
<text sub="clublinks" start="442.675" dur="0.067"> AM TOMORROW. එය ඉරිදා උදේ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.742" dur="0.3"> එය ඉරිදා උදේ.</text>
<text sub="clublinks" start="443.042" dur="0.134"> එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා</text>
<text sub="clublinks" start="443.176" dur="2.135"> එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි</text>
<text sub="clublinks" start="445.311" dur="0.2"> එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="445.511" dur="0.067"> එය ඉරිදා උදේ. මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="445.578" dur="0.267"> මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසයි</text>
<text sub="clublinks" start="445.845" dur="0.133"> මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ වසා දැමීමයි</text>
<text sub="clublinks" start="445.978" dur="0.1"> MULTNOMAH COUNTY පවසන්නේ වසා දැමිය හැකි බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="446.078" dur="0.134"> MULTNOMAH COUNTY අවසාන වශයෙන් පවසන්නේ සමීප විය හැකි බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="446.212" dur="0.1"> MULTNOMAH COUNTY පවසන්නේ අවසාන වාරය අවසන් විය හැකි බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="446.312" dur="0.1"> මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ අවසාන වරට අවසන් විය හැකි බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="446.412" dur="0.067"> මල්ට්නෝමා කවුන්ටි පවසන්නේ අවසාන වශයෙන් අවසන් විය හැකි බවයි</text>
<text sub="clublinks" start="446.479" dur="0.233"> අවසන් වරට වසා දැමිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="446.712" dur="0.067"> අවසාන වශයෙන් වසා දැමිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="446.779" dur="0.2"> අවසාන වශයෙන් වසා දැමිය හැකිය</text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.634"> හයවෙනි වතාවට වසා දැමිය හැකිය</text>