පොමෝනා පොලිස් නිලධාරියා වෙඩි තබා, මොන්ට්ක්ල් හි රථවාහන නැවැත්වීමෙන් පසු ගින්නක් විවෘත කළ බවට චෝදනා කරයි subtitles

පියා සහ දරුවා තෝරා ගැනීමේදී නෝර්ත්රිජ් හි නැවත ලබා ගනී හෙඩ්ලයිට්. PAT: MONTCLAIR, PURSUIT ලැබුනු ලැබීම් වලින් අවසන් විය වෙඩි තැබීම, පොමෝනා පොලිස් එක කියන්න ඔවුන්ගේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ වී ඇත.

පොමෝනා පොලිස් නිලධාරියා වෙඩි තබා, මොන්ට්ක්ල් හි රථවාහන නැවැත්වීමෙන් පසු ගින්නක් විවෘත කළ බවට චෝදනා කරයි

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.85" dur="1.33"> පියා සහ දරුවා තෝරා ගැනීමේදී </text>
<text sub="clublinks" start="2.18" dur="0.3"> නෝර්ත්රිජ් හි නැවත ලබා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="2.48" dur="1.8"> හෙඩ්ලයිට්. </text>
<text sub="clublinks" start="4.28" dur="2.47"> PAT: MONTCLAIR, PURSUIT </text>
<text sub="clublinks" start="6.75" dur="2.54"> ලැබුනු ලැබීම් වලින් අවසන් විය </text>
<text sub="clublinks" start="9.29" dur="2.35"> වෙඩි තැබීම, පොමෝනා පොලිස් එක කියන්න </text>
<text sub="clublinks" start="14.99" dur="2.35"> ඔවුන්ගේ නිලධාරීන් සම්බන්ධ වී ඇත. </text>