ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਦੁਪਹਿਰ 9-15-15 subtitles

ਬਣਾਉ ਬਣਾਉ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਵਾਇਰਡਫਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਵਾਇਰਲਫਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਵਾਈਡਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਏਅਰ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ. ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਦਿ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਅੱਗ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗ >>> ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗ >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ ਹੈ >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ 100% ਹੈ >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ 100% ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ. ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਆਈ ਟੀ ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ 600 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ 600 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਨ H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਨ ਖਰੀਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿ THEਨਿਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿUNਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟੇਲੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਟੇਲਨਟ ਅਤੇ ਕਮਿ OFਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟੇਲਨਟ ਅਤੇ ਕਮਿ OFਨਿਟੀਜ਼ ਟੇਲੇਂਟ ਅਤੇ ਫਿਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿ COਨਿਟੀਜ਼. ਫੋਨੀਕਸ. ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰਡਾ ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰ .ੇ ਤਾਪਮਾਨ ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰEMੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ >>> ਠੰEMੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ >>> ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰ >>> ਠੰ Tੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਮੀ >>> ਠੰ Tੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿਮਿਟੀ ਹਨ >>> ਠੰ .ੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿਮਿਟੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁਮਿਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਹਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ ਇਹ 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ. ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਹੱਦ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਏ ਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਵਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟਵੀਡ. ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ ਹਨ ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਹਨ 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 1100 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 1100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 1100 ਘਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 1100 ਘਰ 500 ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ 1100 ਘਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 500 ਹੋਰ 1100 ਘਰ ਹੋਰ 500ਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 500 ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 500 ਹੋਰ Lਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 500 ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਦਫਤਰੀ ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਦਫਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅੱਗ ਹੈ. ਅੱਗ. ਅੱਗ. ਅਤੇ ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਹਨ. ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਇਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱ Pਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ Eਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ TOਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਏ.ਐੱਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਉਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਉਹ ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, >> ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ >> ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ - ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਹਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ. ਲਾਈਨਜ਼. ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥਨ ਲਾਈਨਜ਼. ਅਥੇਨ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਜ਼. ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਲਾਈਨਜ਼. ਅਥੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਥੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਉਹ. ਉਹ. >> ਉਹ. >> ਡੀਆਈਡੀ ਉਹ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੋ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤਰਣ? ਦਿਨ? ਦਿਨ? 400 ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖਰਾ. ਵੱਖਰਾ. ਆਈ ਟੀ ਵੱਖਰਾ. ਇਹ ਹੈ ਵੱਖਰਾ. ਇਹ ਓਵਰ ਹੈ ਵੱਖਰਾ. ਇਹ 134,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਵੱਖਰਾ. ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. JUST ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਲ ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੈ ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੈ ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੀ ਬੀਚ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੀ ਬੀਚ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਆਈ ਟੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ. ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਚੰਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਨਮਸਕਾਰ, ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਇਹ ਹੈ ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਚੰਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਨਮਸਕਾਰ. ਨਮਸਕਾਰ. ਨਮਸਕਾਰ. ਆਈ ਟੀ ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ. ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਏ ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਈ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਏ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਆਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਥੇ. ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਆਈ ਟੀ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਦਿ ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ >> ਸੂਰਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ >> ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸੈੱਟ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਸੈਟ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲੌਕ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਡ ਬਲੌਕਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ. ਅੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਏ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵੀ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ A ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ >> ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਸਿਰਫ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਸਿਰਫ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, >> ਸਿਰਫ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ >> ਘਰ ਨਾ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ ਹਾਰਣਾ >> ਘਰ ਨਾ ਗੁਆਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਲਓ >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਦਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕਰੈਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਏ >> ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਿਮੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਨਿਯਨ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਦੀ ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਿਕਡ ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾ .ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾ .ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾOUਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਕਲਾOUਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੋਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੋਕ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਦਿਨ. ਦਿਨ. ਆਈ ਟੀ. ਆਈ ਟੀ. ਆਈ ਟੀ. >> ਆਈ ਟੀ. >> ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਹਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਹਾਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਟੀ >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੈ >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਦੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗ CO ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਅ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਕਾਰਨ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਕਰਕੇ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ >> ਹੁਣ, ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ >> ਹੁਣ, ਰੌਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ >> ਹੁਣ, ਰਕਾਲ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ >> ਹੁਣ, ਰੌਕ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਉਨਡ ਦੇ ਕਾਰਨ >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹੈ ਵੱALੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ Tੀਆਂ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਾਰਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਾਰਗ੍ਰਾਉਂਡਜ਼ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਗਰੋਗ੍ਰਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ ਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ. ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, BOY, ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਬੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਬੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਆਈ ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੰਡੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸੁਣੋ ਇਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਸੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੀਂਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਉਹ. ਉਹ. >> ਉਹ. >> ਐਲਈਟੀ ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਲਓ ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਓ ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਕੋਈ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵੇਲੇ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲੋ ਏ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲੋ ਏ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਝਾਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਆਈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ. ਐਮ.ਈ. ਐਮ.ਈ. ਉੱਥੇ ਐਮ.ਈ. ਓਥੇ ਹਨ ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਐਮ.ਈ. ਕੁਝ ਪਤਲੇ ਹਨ ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਪੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੂਚਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੂਚਕ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਏ ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਿਨਿਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਸ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਟਾਈਨਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੋਟਾਇਨੀਅਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਪਟੀਨਿਟੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਟਾਈਨੈਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੋਟੀਨੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੌਟਿਨੀਸ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੌਟੀਨੇਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਉਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੋਟੀਨੇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਦੀ ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡਾਪਲਰ ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੋਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਹੈ ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੌਪਲੇਡਰ ਰਾਡਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੌਪਲੇਡਰ ਰਾਡਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਦੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਉੱਤਮ ਚੈਨਸ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਸੈਂਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਸੈਂਸ ਹੈ ਸਰਬੋਤਮ ਚੈਨਸੈਸ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਹੈ. ਕਾਸਟ. ਕਾਸਟ. ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਹਨ. ਰੇਨ. ਰੇਨ. ਐਸ.ਓ. ਰੇਨ. ਹੁਣ ਤਕ, ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਆਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਬਣਾਓ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ GRੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਸਮੋਕ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, 70 ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, 70 ਲੋਕ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਹੋਣਗੇ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੰਚ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਏ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਟੱਚ ਹੈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਟੱਚ ਹਿਮਿਡ ਹੈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਛੋਹਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਓਥੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਰੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈ.ਟੀ. ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈ ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਾਰਜ਼ਰ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਰਜ਼ਰੂਸ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਗੁਣਵਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਵਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ. ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਐਸ.ਓ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਿੱਟ ਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਉਹ ਹਫਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਹਫਤਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਫਤਾ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਫਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਫਤਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪਤਲੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਮੋਕ. ਸਮੋਕ. >> ਸਮੋਕ. >> ਆਈ ਟੀ ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਨਟ ਹੈ >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਨਟ ਹੈ >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਹੈ >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >> ਉਹ ਟਾ .ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >> ਉਹ ਟਾ .ਨ ਆਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >> ਉਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >> ਉਹ ਨੀਲੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟੌਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਆਈ ਟੀ ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਹੈ ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਮੁASਲੀ ਹੈ ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਨਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਨਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਮਿ Rਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿਨਸਾਈ ਰਾਈਵਰ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਹੈ. ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਦਿ ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੇ ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੀ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੀ ਡਾ Aਨ ਖੇਤਰ ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰਾ ਡਾਉਨੋਟੋਨ ਖੇਤਰ ਹੈ >> ਪੂਰਾ ਡਾਉਨੋਟੋਨ ਖੇਤਰ ਹੈ >> ਸਾਰੀ ਡਾ AਨਟਾREਨ ਏਰੀਆ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ >> ਪੂਰੀ ਡਾ Aਨਲੋਡ ਏਰੀਆ ਸਾੜਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ >> ਪੂਰੀ ਡਾਉਨ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ >> ਪੂਰੀ ਡਾOWਨ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ. ਰਿਵਰ. ਰਿਵਰ. ਐਸ.ਓ. ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਟੀ. ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਆਈ ਰਿਵਰ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ ਰਿਵਰ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਧਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ >> ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰ ਲੇਵਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੈੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ 166,000 ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਵੈਲ, ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਫਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ. ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. FACEBOOK ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਟਾਓ ਅੰਤਿਫਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅੰਤਿਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਓਰਗਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਓਰੇਗਨ ਓਰੇਗਨ ਏ.ਐੱਸ ਓਰੇਗਨ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਰੇਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਰੇਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਾਂਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. >> ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. >> ਦਿ. >> ਦਿ. >> ਦਿ. >> >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਟੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਫਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਂਟੀਫਾ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੰਟੀਫ਼ਾ ਓਰਗਨ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨ ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾੜਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਏ ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪਿ .ਟ ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪਿUTਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਰੀਫ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਆਈ >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਓਥੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਣ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹਨ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਏ ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰੱਖੋ ਸਟੈਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. >> ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੰਗੀ >> ਫੇਰ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੰਗੀ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਐਫੋਰਸਮੈਂਟ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ >> ਫੇਰ ਵੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਤਿਆਗ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡੈਪੂਟੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡੈਪੂਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਸ ਡੈਪੂਟੀ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡੈਪੂਟੀ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਟਿਟੀ ਛੂਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾYਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਪੋਲੋਜਡ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਕਮਿAਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿITYਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਕਮਿOLਨਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹੈ. ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਆਈ ਟੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਬੱਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਆਂਟੀਫਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਪਰੰਤੂ ਅਸਟਿਫ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੈ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ. ਖੇਤਰ. ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੈਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ ਲੋਕ ਚੇਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ. ਫਾਇਰ ਫਾਇਰ >> ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ. ਇਹ. ਦੀ ਇਹ. ਡਰ ਇਹ. ਡਰ ਹੈ ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਓਥੇ ਹਨ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਦਿ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗਾ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ >> ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੋ >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. IF ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਓ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਆਈ ਟੀ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕਲੀ ਹੋਪ ਕੁਝ ਟਰੈਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਟਰੈਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਗਿਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕੁਝ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੁਝ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਹੀਂ. ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ. ਤੁਸੀਂ. >>> ਤੁਸੀਂ. >>> ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. >>> ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. >>> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਓ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ.ਕਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ' ਤੇ ਜਾਣੋ. KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ >>> KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਦਿ KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਸ਼ਰਿਫ ਦਾ KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ >>> ਸ਼ਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਏ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਏ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟੈਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਪਬਲਿਕ' ਤੇ ਹੈ ਪਬਲੀਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਵੈਲ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ >>> ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਜਵਾਬ ਫੰਡ. JUST ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਜਸਟ ਟੈਕਸਟ ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਬੱਸ ਟੈਕਸਟ ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ (503) 226-5088. (503) 226-5088. (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਠ ਗਏ ਹਾਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ $ 1.4 ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ $ 1.4 ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਬਸ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲੀਅਨ ਬਸ ਅੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ. ਸਹਾਇਤਾ. ਸਹਾਇਤਾ. ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ. ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਥੇ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਥੇ. ਇਥੇ. ਅਸੀਂ ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ

ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਦੁਪਹਿਰ 9-15-15

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.468" dur="0.066"> ਬਣਾਉ </text>
<text sub="clublinks" start="1.534" dur="0.1"> ਬਣਾਉ </text>
<text sub="clublinks" start="1.634" dur="2.036"> ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="1.668"> ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="5.338" dur="2.102"> ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="7.44" dur="0.267"> ਵਾਇਰਡਫਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="7.707" dur="0.401"> ਵਾਇਰਲਫਾਇਰਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="8.108" dur="1.401"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="9.509" dur="2.035"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="11.544" dur="0.201"> ਵਾਈਡਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਏਅਰ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਬਣਾਓ ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.166"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.568"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="2.035"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="14.514" dur="3.504"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="18.018" dur="1.267"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਅੱਗ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="19.285" dur="0.468"> ਸਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >>> ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="19.753" dur="0.233"> >>> ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="19.986" dur="0.067"> >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="1.034"> >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.668"> >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ 100% ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="21.755" dur="0.1"> >>> ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗ 100% ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.167"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.133"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="22.155" dur="0.234"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="22.389" dur="0.834"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="23.223" dur="0.2"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="1.068"> ਐਸ਼ਲੈਂਡ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="24.491" dur="0.233"> ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="24.724" dur="0.067"> ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="24.791" dur="0.133"> ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ 600 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.101"> ਇਹ 5700 ਏਕੜ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ 600 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="0.2"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="25.225" dur="0.734"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="25.959" dur="0.233"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.868"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="27.06" dur="0.233"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ </text>
<text sub="clublinks" start="27.293" dur="0.234"> H 600 H ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ. ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। </text>
<text sub="clublinks" start="27.527" dur="0.234"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.133"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="27.894" dur="0.1"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="27.994" dur="0.134"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.128" dur="0.5"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.628" dur="1.068"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.2"> ਇਥੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.896" dur="0.2"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.134"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.23" dur="0.333"> ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.563" dur="0.267"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.834"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="31.664" dur="0.201"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="31.865" dur="0.133"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ੍ਰੀਦ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="31.998" dur="0.034"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="32.032" dur="0.2"> ਇਹ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="2.402"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੋਨ ਖਰੀਦੋ </text>
<text sub="clublinks" start="34.634" dur="0.601"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="35.235" dur="0.3"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.1"> ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100% ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="0.2"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.835" dur="0.067"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.1"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="36.002" dur="0.401"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.7"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="37.103" dur="0.2"> ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.334"> ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="37.637" dur="0.033"> ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿ THEਨਿਟੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="37.67" dur="2.436"> ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿUNਨਿਟੀਆਂ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="40.106" dur="0.467"> ਉਹ ਵੀ ਟੇਲੇਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.167"> ਉਹ ਵੀ ਟੇਲਨਟ ਅਤੇ ਕਮਿ OFਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="40.74" dur="0.267"> ਟੇਲਨਟ ਅਤੇ ਕਮਿ OFਨਿਟੀਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.1"> ਟੇਲੇਂਟ ਅਤੇ ਫਿਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਮਿ COਨਿਟੀਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="41.107" dur="0.167"> ਫੋਨੀਕਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.134"> ਫੋਨੀਕਸ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="41.408" dur="0.367"> ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰਡਾ </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="0.066"> ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰ .ੇ ਤਾਪਮਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="41.841" dur="0.201"> ਫੋਨੀਕਸ. >>> ਠੰEMੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="42.042" dur="0.233"> >>> ਠੰEMੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="42.275" dur="0.2"> >>> ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਭਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="42.475" dur="0.367"> >>> ਠੰ Tੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਮੀ </text>
<text sub="clublinks" start="42.842" dur="0.267"> >>> ਠੰ Tੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿਮਿਟੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="43.109" dur="0.1"> >>> ਠੰ .ੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿਮਿਟੀ ਆਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.209" dur="0.201"> ਵਧ ਰਹੀ ਹੁਮਿਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.41" dur="0.133"> ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.543" dur="0.067"> ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.61" dur="0.066"> ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="43.676" dur="0.601"> ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.277" dur="0.167"> ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.444" dur="0.1"> ਵਧ ਰਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.544" dur="0.3"> 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="44.844" dur="0.467"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="45.311" dur="0.267"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="45.578" dur="0.167"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.167"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. </text>
<text sub="clublinks" start="45.912" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.901"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="46.913" dur="0.534"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="2.002"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="49.449" dur="0.133"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ. ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="49.582" dur="0.234"> ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="49.816" dur="4.304"> ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="54.12" dur="1.135"> ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਭਗ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="0.133"> ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.388" dur="0.167"> ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="55.555" dur="0.868"> ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 </text>
<text sub="clublinks" start="56.423" dur="0.266"> ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="56.689" dur="0.101"> ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ. 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.166"> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="0.201"> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="1.568"> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.334"> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="59.059" dur="0.1"> 34 ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟੈਟਵੀਡ. >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="59.159" dur="0.333"> >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="59.492" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਰਡ-ਹਿੱਟ ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="59.592" dur="0.167"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="59.759" dur="0.134"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.033"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਹੱਦ </text>
<text sub="clublinks" start="59.926" dur="0.1"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="60.026" dur="0.134"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="60.16" dur="0.367"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="60.527" dur="0.2"> ਕਮਿMMਨਿਟੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="60.727" dur="0.267"> ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="60.994" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="61.061" dur="0.4"> ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.233"> ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="61.694" dur="0.167"> ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="0.167"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.134"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਏ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.367"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="62.529" dur="0.4"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਵਜੇ </text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="1.568"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.367"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.167"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਫ ਕਰੋ. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.3"> ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.331" dur="0.101"> ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.432" dur="0.166"> ਸਟੈਟਵੀਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="65.598" dur="0.1"> ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 </text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="1.802"> ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.401"> ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.1"> ਸਟੈਟਵੀਡ. 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="68.001" dur="0.2"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="68.201" dur="0.167"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 </text>
<text sub="clublinks" start="68.368" dur="0.133"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ </text>
<text sub="clublinks" start="68.501" dur="1.468"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="69.969" dur="0.267"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.236" dur="0.1"> 22 ਹੋਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ. 1100 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.234"> 1100 ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.1"> 1100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.67" dur="0.134"> 1100 ਘਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.804" dur="0.834"> 1100 ਘਰ 500 ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="71.638" dur="0.534"> 1100 ਘਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 500 ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="72.172" dur="0.1"> 1100 ਘਰ ਹੋਰ 500ਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="72.272" dur="0.2"> 500 ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="72.472" dur="0.1"> ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 500 ਹੋਰ Lਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="72.572" dur="1.335"> ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="73.907" dur="0.267"> ਸਾਰੇ 500 ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="74.174" dur="0.166"> ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ Uਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="74.34" dur="0.301"> ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.167"> ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਧਿਕਾਰਤ </text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.467"> ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਦਫਤਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.267"> ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਦਫਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.542" dur="0.1"> ਬਾਰਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.642" dur="0.167"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.809" dur="0.166"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.975" dur="0.167"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="76.142" dur="0.501"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="76.643" dur="0.967"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="77.61" dur="0.434"> ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="78.044" dur="0.167"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="78.211" dur="0.2"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.634"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.234"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.834"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ </text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.334"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="80.447" dur="0.2"> ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜ </text>
<text sub="clublinks" start="80.647" dur="0.167"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜ </text>
<text sub="clublinks" start="80.814" dur="0.133"> ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="81.047" dur="1.001"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="82.048" dur="1.235"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਮੈਟਰੋ ਏਰੀਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="83.283" dur="2.068"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.134"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅੱਗ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="85.485" dur="0.2"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="85.685" dur="0.1"> ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅੱਗ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.2"> ਅੱਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="85.985" dur="0.568"> ਅੱਗ. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="86.553" dur="0.333"> ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="86.886" dur="0.768"> ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ </text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="0.801"> ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ </text>
<text sub="clublinks" start="88.455" dur="0.166"> ਅੱਗ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.166"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.101"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="0.166"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="89.255" dur="0.1"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="89.355" dur="0.067"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="89.422" dur="0.134"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="89.556" dur="0.133"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="89.689" dur="1.902"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੀਨ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.591" dur="1.268"> ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="92.859" dur="0.2"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.1"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.134"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.1"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.2"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="93.593" dur="0.2"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="93.793" dur="0.067"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.534"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.133"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.527" dur="0.234"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਨੋਟਿਸ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.233"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="94.994" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="95.228" dur="0.601"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="95.829" dur="0.433"> ਫਾਇਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="96.262" dur="0.167"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.2"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.629" dur="0.234"> ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="96.863" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.066"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.996" dur="0.101"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="1.201"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱ Pਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="98.431" dur="0.801"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.234"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.3"> ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ Eਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.133"> ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ TOਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="99.899" dur="0.1"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="99.999" dur="0.167"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.034"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.1"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਏ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="100.3" dur="0.1"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਉਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.301"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਉਹ ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="101.701" dur="0.768"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="102.469" dur="0.166"> ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ. >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="102.635" dur="0.234"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਟਰੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.1"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.1"> >> ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="103.069" dur="0.134"> >> ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.203" dur="0.166"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.968"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.337" dur="0.2"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.2"> >> ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ - </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.201"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - </text>
<text sub="clublinks" start="104.938" dur="0.1"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="105.038" dur="0.067"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.1"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.1"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="105.305" dur="0.767"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="0.267"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="106.339" dur="0.1"> ਲਾਈਨਜ਼, ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="106.439" dur="0.2"> ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੌਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="106.639" dur="0.134"> ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="106.773" dur="1.702"> ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="108.475" dur="5.105"> ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="113.58" dur="0.1"> ਉਹ ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.233"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="113.913" dur="2.403"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.233"> ਲਾਈਨਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="116.549" dur="0.067"> ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥਨ </text>
<text sub="clublinks" start="116.616" dur="0.901"> ਲਾਈਨਜ਼. ਅਥੇਨ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="117.517" dur="2.069"> ਲਾਈਨਜ਼. ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="119.586" dur="0.867"> ਲਾਈਨਜ਼. ਅਥੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="120.453" dur="0.167"> ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="120.62" dur="0.167"> ਲਾਈਨਜ਼. ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.233"> ਏਥੇਨ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.101"> ਅਥੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.166"> ਉਹ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.067"> ਉਹ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.1"> ਉਹ. >> ਡੀਆਈਡੀ </text>
<text sub="clublinks" start="121.454" dur="0.134"> ਉਹ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="121.588" dur="0.066"> ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="121.654" dur="0.734"> ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="122.388" dur="0.534"> ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="122.922" dur="0.201"> ਉਹ. >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="123.123" dur="0.3"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="123.423" dur="0.067"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.066"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.834"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.233"> >> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੋ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.234"> ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯੰਤਰਣ? </text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.167"> ਦਿਨ? </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.233"> ਦਿਨ? 400 </text>
<text sub="clublinks" start="125.558" dur="0.1"> ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="125.658" dur="0.835"> ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="126.493" dur="0.834"> ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.233"> ਦਿਨ? 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="127.56" dur="0.301"> 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="127.861" dur="0.1"> 400 ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। </text>
<text sub="clublinks" start="127.961" dur="0.167"> ਵੱਖਰਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.128" dur="0.033"> ਵੱਖਰਾ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ਵੱਖਰਾ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.167"> ਵੱਖਰਾ. ਇਹ ਓਵਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.233"> ਵੱਖਰਾ. ਇਹ 134,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.1"> ਵੱਖਰਾ. ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.201"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.1"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. JUST </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.133"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="129.195" dur="0.668"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਲ </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.166"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ </text>
<text sub="clublinks" start="130.029" dur="0.434"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="130.463" dur="0.334"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.167"> ਇਹ 134,000 ਏਸੀਆਰਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੀ ਬੀਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="130.964" dur="0.167"> ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹੀ ਬੀਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="131.131" dur="0.433"> ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="131.564" dur="0.167"> ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.167"> ਬੱਸ ਇਕ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.167"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="132.065" dur="1.334"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.267"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਸਦੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="133.666" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="133.8" dur="0.233"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="134.033" dur="1.535"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="135.568" dur="0.367"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ. ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="135.935" dur="0.167"> ਇਹ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.134"> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.236" dur="0.133"> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.1"> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.067"> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="2.636"> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="139.172" dur="0.233"> ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ </text>
<text sub="clublinks" start="139.405" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.234"> ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="139.906" dur="0.2"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.067"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="140.173" dur="0.133"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.134"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="140.44" dur="1.101"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="1.969"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="143.51" dur="0.2"> ਵਿਅਕਤੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="143.71" dur="0.3"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.01" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.2"> ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="4.338"> ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਚੰਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="148.648" dur="0.133"> ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਨਮਸਕਾਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="1.569"> ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.233"> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="150.583" dur="0.367"> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="0.167"> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ, ਬ੍ਰਾਇਨ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.2"> ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.317" dur="0.201"> ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਚੰਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.1"> ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਨਮਸਕਾਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.618" dur="0.166"> ਨਮਸਕਾਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.784" dur="0.034"> ਨਮਸਕਾਰ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="151.818" dur="0.033"> ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="151.851" dur="0.1"> ਨਮਸਕਾਰ. ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.1"> ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="152.051" dur="0.601"> ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.4"> ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਏ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.052" dur="0.101"> ਨਮਸਕਾਰ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.166"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="153.319" dur="0.067"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.386" dur="0.1"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.234"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="153.72" dur="0.233"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.201"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.433"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="154.587" dur="0.534"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="155.121" dur="0.167"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਘੱਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.2"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="155.488" dur="0.067"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="155.555" dur="0.067"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="155.622" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="155.722" dur="0.734"> ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="156.456" dur="0.5"> ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.134"> ਮੈਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="157.09" dur="0.2"> ਲੋਕ ਸੜਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.1"> ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦਾ ਬਲਾਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="157.39" dur="0.167"> ਇਥੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.1"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.133"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="157.79" dur="0.101"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.7"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.234"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="158.825" dur="0.167"> ਇਥੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="158.992" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="159.159" dur="0.133"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="159.292" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="159.359" dur="0.467"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="159.826" dur="0.233"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="160.059" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੌਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="160.226" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="160.393" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="160.493" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="160.593" dur="0.301"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="160.894" dur="0.166"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.06" dur="0.367"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.427" dur="0.801"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.228" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.201"> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.629" dur="0.467"> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="0.4"> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="163.496" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="163.596" dur="0.167"> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ </text>
<text sub="clublinks" start="163.763" dur="0.234"> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> </text>
<text sub="clublinks" start="163.997" dur="2.569"> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="1.068"> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.1"> ਘਰ ਅਤੇ ਜੀਵ >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="167.734" dur="0.167"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="167.901" dur="1.668"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="169.569" dur="3.67"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="173.239" dur="0.167"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="173.406" dur="0.234"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.3"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="173.94" dur="0.767"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="174.707" dur="2.169"> >> ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="176.876" dur="0.167"> ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="3.103"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.3"> ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.513" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾੱਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="180.613" dur="0.167"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="180.78" dur="0.067"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="180.847" dur="0.067"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.367"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ </text>
<text sub="clublinks" start="181.281" dur="0.267"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="181.548" dur="0.6"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="182.148" dur="0.701"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="182.849" dur="0.233"> ਅਤੇ ਰੋਡਬਲੌਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ. >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="183.082" dur="0.201"> >> ਸੂਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="183.283" dur="0.166"> >> ਸੂਰਜ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="183.449" dur="0.101"> >> ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="183.55" dur="0.2"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="0.1"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ </text>
<text sub="clublinks" start="183.85" dur="0.067"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ </text>
<text sub="clublinks" start="183.917" dur="0.533"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.234"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸੈੱਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="184.684" dur="0.734"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਸੈਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="185.418" dur="0.367"> ਦੁਆਰਾ ਆਓ. ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="185.785" dur="0.2"> ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="185.985" dur="0.134"> ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="186.119" dur="0.067"> ਸੜਕ ਦੇ ਬਲੌਕ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="186.186" dur="0.834"> ਸੜਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="187.02" dur="0.267"> ਰੋਡ ਬਲੌਕਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="3.503"> ਰੋਡ ਬਲੌਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="190.79" dur="0.968"> ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="0.2"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ </text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.067"> ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ </text>
<text sub="clublinks" start="192.025" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ </text>
<text sub="clublinks" start="192.125" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਹ. </text>
<text sub="clublinks" start="192.225" dur="0.167"> ਅੱਗ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="192.392" dur="0.066"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="192.458" dur="0.101"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਸ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="192.559" dur="1.001"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="193.56" dur="0.233"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="193.793" dur="0.567"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="194.36" dur="2.069"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਏ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="196.429" dur="0.2"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.167"> ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="196.796" dur="0.467"> ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="197.263" dur="4.271"> ਉਹ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="201.534" dur="0.167"> ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="201.701" dur="0.2"> ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="201.901" dur="0.167"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="202.068" dur="0.033"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.101" dur="0.101"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="202.202" dur="0.033"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="202.235" dur="0.233"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.167"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="202.635" dur="0.267"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.834"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="203.736" dur="1.969"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="205.705" dur="0.267"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ. >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="205.972" dur="0.133"> >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="206.105" dur="0.968"> >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ A ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="207.073" dur="0.4"> >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="207.473" dur="0.167"> >> ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="207.64" dur="0.167"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. </text>
<text sub="clublinks" start="207.807" dur="0.067"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="207.874" dur="0.167"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ </text>
<text sub="clublinks" start="208.041" dur="0.1"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ </text>
<text sub="clublinks" start="208.141" dur="0.3"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ </text>
<text sub="clublinks" start="208.441" dur="0.3"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="208.741" dur="0.201"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ. >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="208.942" dur="0.233"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="209.175" dur="0.034"> >> ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="0.233"> >> ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="209.442" dur="0.134"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="209.576" dur="0.166"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="209.742" dur="0.601"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="210.343" dur="0.167"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="210.51" dur="0.1"> >> ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="210.61" dur="0.167"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="210.777" dur="0.1"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="210.877" dur="0.133"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="211.01" dur="0.401"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਬੱਸ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="211.411" dur="0.967"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਸਿਰਫ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="212.378" dur="2.036"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਸਿਰਫ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="214.414" dur="0.167"> ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ. >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="214.581" dur="0.2"> >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.1"> >> ਸਿਰਫ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="214.881" dur="0.367"> >> ਘਰ ਨਾ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ ਹਾਰਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="215.248" dur="0.334"> >> ਘਰ ਨਾ ਗੁਆਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.1"> >> ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="215.682" dur="0.133"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="215.815" dur="0.1"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="215.915" dur="0.067"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.801"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="216.783" dur="0.467"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="217.25" dur="0.1"> ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="217.35" dur="0.167"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="217.517" dur="0.1"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="217.617" dur="0.133"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="217.75" dur="0.501"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ </text>
<text sub="clublinks" start="218.251" dur="1.234"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="219.485" dur="0.534"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕਰੈਕ </text>
<text sub="clublinks" start="220.019" dur="0.201"> ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ </text>
<text sub="clublinks" start="220.22" dur="0.266"> >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ </text>
<text sub="clublinks" start="220.486" dur="0.034"> >> ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="220.52" dur="0.1"> >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="220.62" dur="0.1"> >> ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬੀਚ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ </text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="1.068"> >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="221.788" dur="0.2"> >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="221.988" dur="0.2"> >> ਬੀਚ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਕ ਫਾਇਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="222.188" dur="0.234"> ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.1"> ਰਿਮੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="222.522" dur="1.635"> ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="224.157" dur="1.435"> ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="225.592" dur="0.467"> ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="226.059" dur="0.167"> ਕੈਨਿਯਨ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="226.226" dur="0.166"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="226.392" dur="0.1"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="226.492" dur="0.134"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="226.626" dur="0.1"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਿਕਡ </text>
<text sub="clublinks" start="226.726" dur="0.501"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="227.227" dur="0.467"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="227.694" dur="0.2"> ਕੈਨਿਯਨ ਦਾ ਰੀਮੋਟ ਖੇਤਰ. ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="227.894" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="228.094" dur="0.134"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ </text>
<text sub="clublinks" start="228.228" dur="0.133"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.701"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="229.062" dur="0.8"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="229.862" dur="0.134"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="229.996" dur="0.234"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। </text>
<text sub="clublinks" start="230.23" dur="0.066"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="230.296" dur="0.1"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.801"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ </text>
<text sub="clublinks" start="231.197" dur="0.3"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="231.497" dur="0.301"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="231.798" dur="0.167"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ। ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾ .ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="231.965" dur="0.166"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾ .ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="232.131" dur="0.134"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾOUਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="232.265" dur="0.233"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਕਲਾOUਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.501"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="2.002"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਉਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="235.001" dur="0.2"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="235.201" dur="0.2"> ਸੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="235.401" dur="0.201"> ਸਮੋਕ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="235.602" dur="0.1"> ਸਮੋਕ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="235.702" dur="0.166"> ਦਿਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="235.868" dur="0.101"> ਦਿਨ. ਆਈ ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="235.969" dur="0.166"> ਆਈ ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="236.135" dur="0.034"> ਆਈ ਟੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.1"> ਆਈ ਟੀ. >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="236.269" dur="0.1"> ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="236.369" dur="0.067"> ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਹਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="236.436" dur="0.1"> ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਹਾਰਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.167"> ਆਈ ਟੀ. >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="236.703" dur="0.166"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="236.869" dur="0.067"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="236.936" dur="0.1"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="237.036" dur="0.568"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="2.002"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="239.606" dur="0.3"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="239.906" dur="0.133"> >> ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="240.039" dur="0.167"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="240.206" dur="0.1"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="240.306" dur="0.067"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਗਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="240.373" dur="0.067"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗ CO </text>
<text sub="clublinks" start="240.44" dur="0.934"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="241.374" dur="0.367"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.1"> ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਹੈ. ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. </text>
<text sub="clublinks" start="241.841" dur="0.2"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. </text>
<text sub="clublinks" start="242.041" dur="0.067"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="242.108" dur="0.067"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="242.175" dur="0.1"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.567"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="242.842" dur="2.403"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="245.245" dur="1.034"> ਪੇਸ਼ਾਅ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਵਾਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="246.279" dur="0.167"> ਪੇਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗW. ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="246.446" dur="0.2"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="246.646" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="246.746" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="246.846" dur="0.167"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="247.013" dur="0.701"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="247.714" dur="0.233"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, </text>
<text sub="clublinks" start="247.947" dur="0.1"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="248.047" dur="0.367"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਕਰਕੇ </text>
<text sub="clublinks" start="248.414" dur="0.568"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="248.982" dur="0.166"> ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਲ. >> ਹੁਣ, ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="249.148" dur="0.234"> >> ਹੁਣ, ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="249.382" dur="1.101"> >> ਹੁਣ, ਰੌਕ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="250.483" dur="0.3"> >> ਹੁਣ, ਰਕਾਲ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.201"> >> ਹੁਣ, ਰੌਕ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਉਨਡ ਦੇ ਕਾਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="250.984" dur="2.135"> >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="1.068"> >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="254.187" dur="0.2"> >> ਹੁਣ, ਰੱਕੜ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾ Tਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="254.387" dur="0.2"> ਵੱALੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ Tੀਆਂ ਰੁੱਖ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="254.587" dur="0.1"> ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="1.235"> ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="255.922" dur="0.4"> ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="256.322" dur="0.1"> ਵੈਲ ਅਤੇ ਡਾਉਨ ਟ੍ਰੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="256.422" dur="0.234"> ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ </text>
<text sub="clublinks" start="256.656" dur="0.133"> ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਹ </text>
<text sub="clublinks" start="256.789" dur="0.701"> ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="257.49" dur="0.234"> ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="257.724" dur="0.267"> ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="257.991" dur="0.033"> ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="258.024" dur="0.234"> ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿUNਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="258.258" dur="0.433"> ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="258.691" dur="0.167"> ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="258.858" dur="0.234"> ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="259.092" dur="0.3"> ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="259.392" dur="0.067"> ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਾਰਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="259.459" dur="0.1"> ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਾਰਗ੍ਰਾਉਂਡਜ਼ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="259.559" dur="0.4"> ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="259.959" dur="0.2"> ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="260.159" dur="0.201"> ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੈਗਰੋਗ੍ਰਾਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="260.36" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="260.56" dur="0.1"> ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ </text>
<text sub="clublinks" start="260.66" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="260.727" dur="0.1"> ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਮਕਸਦ </text>
<text sub="clublinks" start="260.827" dur="2.102"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="262.929" dur="5.038"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="267.967" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="268.134" dur="0.167"> ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ </text>
<text sub="clublinks" start="268.301" dur="0.133"> ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ </text>
<text sub="clublinks" start="268.434" dur="2.102"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="270.536" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="270.703" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="270.77" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="270.87" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="270.97" dur="0.134"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="271.104" dur="0.567"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="271.671" dur="0.267"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="271.938" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="272.105" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="272.305" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ </text>
<text sub="clublinks" start="272.405" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="272.472" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਲਓ ਜੀ </text>
<text sub="clublinks" start="272.572" dur="0.367"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="272.939" dur="0.367"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="273.306" dur="0.367"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="273.673" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ. ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="273.873" dur="0.2"> ਆਓ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="274.073" dur="0.668"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="274.741" dur="0.233"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="274.974" dur="0.167"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੋਜ ਸਿਟੀ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="275.141" dur="0.2"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. </text>
<text sub="clublinks" start="275.341" dur="0.401"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, </text>
<text sub="clublinks" start="275.742" dur="0.133"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, BOY, </text>
<text sub="clublinks" start="275.875" dur="0.801"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਬੋਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="276.676" dur="0.4"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਬੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="277.076" dur="0.234"> ਗੁਲਾਬ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ. ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="277.31" dur="0.133"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="277.443" dur="0.067"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="0.134"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="277.644" dur="0.166"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="277.81" dur="0.434"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="278.244" dur="0.267"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="278.511" dur="0.167"> ਓਹ, ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="278.678" dur="0.267"> ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="278.945" dur="0.067"> ਮੈਂ ਬਾਰੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="279.012" dur="0.166"> ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="279.178" dur="0.601"> ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="279.779" dur="0.2"> ਮੈਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="279.979" dur="0.167"> ਮੈਂ ਬਾਰੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="280.146" dur="0.2"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="280.346" dur="0.067"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="280.413" dur="0.1"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="280.513" dur="0.167"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="280.68" dur="0.2"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="280.88" dur="1.001"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="281.881" dur="0.367"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="282.248" dur="0.267"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.234"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਏ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="282.749" dur="0.133"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.267"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.4"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="283.716" dur="0.367"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.201"> ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.1"> ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="284.384" dur="0.133"> ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="284.517" dur="0.067"> ਅੱਜ ਵਿੰਡੋ ਥੋੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="284.584" dur="0.1"> ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="284.684" dur="0.467"> ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="285.151" dur="0.634"> ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੰਡੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="285.785" dur="0.501"> ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੰਡੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="286.286" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="286.486" dur="0.133"> ਉਥੇ ਸੁਣੋ ਇਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="286.619" dur="1.502"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="288.121" dur="0.867"> ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="288.988" dur="1.201"> ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="290.189" dur="0.334"> ਇੱਥੇ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="290.523" dur="0.234"> ਮੀਂਹ ਸੁੱਟੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="290.757" dur="0.1"> ਮੀਂਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="290.857" dur="0.167"> ਉਹ. </text>
<text sub="clublinks" start="291.024" dur="0.066"> ਉਹ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="291.09" dur="0.067"> ਉਹ. >> ਐਲਈਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="291.157" dur="0.1"> ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="291.257" dur="1.568"> ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਓ </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="0.201"> ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਕਹਿਣ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="293.026" dur="0.166"> ਉਹ. >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="293.192" dur="0.234"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="293.426" dur="0.1"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਕੋਈ </text>
<text sub="clublinks" start="293.526" dur="0.1"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵੇਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="293.626" dur="0.1"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="293.726" dur="0.134"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="293.86" dur="0.567"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="294.427" dur="0.3"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.267"> >> ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਓ. ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲੋ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="294.994" dur="0.2"> ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲੋ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="295.194" dur="0.167"> ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝਾਤ ਮਾਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="295.361" dur="0.167"> ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ, </text>
<text sub="clublinks" start="295.528" dur="0.267"> ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="295.795" dur="0.133"> ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਝਾਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੀਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="295.928" dur="0.167"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="296.095" dur="0.1"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="296.195" dur="0.067"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="296.262" dur="0.067"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.167"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="296.496" dur="0.2"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="296.696" dur="0.133"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="296.829" dur="5.005"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="301.834" dur="0.167"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="302.001" dur="0.1"> ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="302.101" dur="0.234"> ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="302.335" dur="1.034"> ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="303.369" dur="0.167"> ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="303.536" dur="0.167"> ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="303.703" dur="0.167"> ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="303.87" dur="0.467"> ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ </text>
<text sub="clublinks" start="304.337" dur="0.167"> ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ </text>
<text sub="clublinks" start="304.504" dur="0.167"> ਪ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ. ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ </text>
<text sub="clublinks" start="304.671" dur="0.166"> ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ </text>
<text sub="clublinks" start="304.837" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="304.937" dur="0.201"> ਐਮ.ਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="305.138" dur="0.066"> ਐਮ.ਈ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.101"> ਐਮ.ਈ. ਓਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="305.305" dur="0.1"> ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="305.405" dur="0.133"> ਐਮ.ਈ. ਕੁਝ ਪਤਲੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="305.538" dur="0.067"> ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="305.605" dur="0.701"> ਐਮ.ਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="306.306" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="306.506" dur="0.066"> ਉਥੇ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="306.572" dur="0.101"> ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੋਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="306.673" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="306.739" dur="0.601"> ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਪੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="307.34" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੂਚਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="307.54" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੂਚਕ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="307.64" dur="0.267"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="307.907" dur="0.134"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="308.041" dur="0.033"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, </text>
<text sub="clublinks" start="308.074" dur="0.1"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="308.174" dur="0.634"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="308.808" dur="0.534"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="309.342" dur="0.167"> ਕਸਟਮ ਰੈਂਜ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="309.509" dur="0.3"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="309.809" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਿਨਿਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="309.876" dur="0.133"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="310.009" dur="2.936"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਟਾਈਨਾਈਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="312.945" dur="0.234"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.179" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੌਟਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.346" dur="0.233"> ਸਪੋਟਾਇਨੀਅਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.134"> ਸਪਪਟੀਨਿਟੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.713" dur="0.067"> ਸਪੋਟਾਈਨੈਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.78" dur="0.066"> ਸਪੋਟੀਨੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.846" dur="1.836"> ਸਪੌਟਿਨੀਸ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="315.682" dur="0.467"> ਸਪੌਟੀਨੇਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਉਪਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="316.149" dur="0.233"> ਸਪੋਟੀਨੇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="316.382" dur="0.2"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="316.582" dur="0.167"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="316.749" dur="0.134"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡਾਪਲਰ </text>
<text sub="clublinks" start="316.883" dur="0.133"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੋਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ </text>
<text sub="clublinks" start="317.016" dur="0.501"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="317.517" dur="0.4"> ਅਪਰ ਲੇਵਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ. ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="317.917" dur="0.134"> ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.133"> ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਇਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="318.184" dur="0.267"> ਡੌਪਲੇਡਰ ਰੈਡਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="318.451" dur="0.234"> ਡੌਪਲੇਡਰ ਰਾਡਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="318.685" dur="0.166"> ਡੌਪਲੇਡਰ ਰਾਡਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="318.851" dur="0.201"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="319.052" dur="0.1"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="319.152" dur="0.133"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸੱਬਤੋਂ ਉੱਤਮ </text>
<text sub="clublinks" start="319.285" dur="1.735"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ </text>
<text sub="clublinks" start="321.02" dur="5.072"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਉੱਤਮ ਚੈਨਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="326.092" dur="0.167"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="326.259" dur="0.1"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਕਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਸੈਂਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="326.359" dur="0.233"> ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੈਨਸੈਂਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="326.592" dur="1.902"> ਸਰਬੋਤਮ ਚੈਨਸੈਸ ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="328.494" dur="0.167"> ਕਾਸਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="328.661" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="328.761" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="328.861" dur="0.134"> ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="328.995" dur="0.834"> ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="329.829" dur="0.167"> ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="329.996" dur="0.2"> ਕਾਸਟ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="330.196" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="330.43" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="330.53" dur="0.167"> ਰੇਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="330.697" dur="0.1"> ਰੇਨ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="330.797" dur="0.066"> ਰੇਨ. ਹੁਣ ਤਕ, </text>
<text sub="clublinks" start="330.863" dur="0.601"> ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="331.464" dur="0.167"> ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="331.631" dur="0.2"> ਰੇਨ. ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="331.831" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="331.964" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="332.098" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="332.231" dur="0.101"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="332.332" dur="0.233"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="332.565" dur="0.467"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="333.032" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="333.266" dur="0.3"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="333.566" dur="0.1"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="333.666" dur="0.2"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="333.866" dur="0.468"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.167"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="334.701" dur="0.1"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="334.801" dur="0.133"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="334.934" dur="0.1"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.034" dur="0.367"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.401" dur="0.801"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.202" dur="0.134"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.336" dur="0.2"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ GRੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.536" dur="0.1"> ਇਹ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.636" dur="0.1"> ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਗਾਉਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="336.736" dur="0.267"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="337.003" dur="0.067"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="337.07" dur="0.1"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="337.17" dur="0.6"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਸਮੋਕ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="337.77" dur="0.234"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="338.004" dur="0.167"> ਹੁਣ ਸੱਜੇ. ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="338.171" dur="0.267"> ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="338.438" dur="0.066"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, </text>
<text sub="clublinks" start="338.504" dur="0.201"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, 70 </text>
<text sub="clublinks" start="338.705" dur="0.166"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾਡਸ ਛੱਡੋ, 70 ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="338.871" dur="0.434"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="339.305" dur="0.267"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="339.572" dur="0.134"> ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਕਲਾSPਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="339.706" dur="0.3"> ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="340.006" dur="0.2"> ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="340.206" dur="0.067"> ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="340.273" dur="0.5"> ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="340.773" dur="0.167"> ਕਲਾਉਡਜ਼, 70 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="340.94" dur="0.2"> ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="341.14" dur="0.034"> ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="341.174" dur="0.333"> ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="341.507" dur="0.234"> ਲੰਚ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="341.741" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ </text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.167"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="342.075" dur="0.066"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="342.141" dur="0.067"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.208" dur="1.969"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="344.177" dur="0.8"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਟੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="344.977" dur="4.972"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਟੱਚ ਹਿਮਿਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="349.949" dur="0.234"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਛੋਹਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="350.183" dur="0.1"> ਇਕ ਪੂਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="350.283" dur="0.233"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="350.516" dur="0.167"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="350.683" dur="0.234"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਓਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="350.917" dur="0.5"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.417" dur="0.2"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹਰੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.617" dur="0.101"> ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="351.718" dur="0.133"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="351.851" dur="0.1"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="351.951" dur="0.067"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="352.018" dur="0.233"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="352.251" dur="1.035"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="353.286" dur="1.001"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="354.287" dur="0.167"> ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="354.454" dur="0.233"> ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="354.687" dur="0.2"> ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="354.887" dur="0.1"> ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="354.987" dur="0.301"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="355.288" dur="0.067"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, </text>
<text sub="clublinks" start="355.355" dur="0.066"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਈ.ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="355.421" dur="2.303"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="357.724" dur="0.133"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="357.857" dur="0.1"> ਫੈਲੀ ਗਲਤੀ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="357.957" dur="0.3"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="358.257" dur="0.067"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਾਰਜ਼ਰ ਲਈ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="358.324" dur="0.434"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਵਾਜਾਈ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="358.758" dur="0.601"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="359.359" dur="0.2"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹਰਜ਼ਰੂਸ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਗੁਣਵਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="359.559" dur="0.267"> ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="359.826" dur="0.1"> ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਵਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="359.926" dur="0.2"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="360.126" dur="0.133"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="360.259" dur="0.067"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="360.326" dur="0.067"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="360.393" dur="3.07"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.463" dur="0.133"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.596" dur="0.1"> ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.696" dur="0.2"> ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.896" dur="0.1"> ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="363.996" dur="0.167"> ਕੋਈ ਨਹੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="364.163" dur="0.467"> ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="364.63" dur="0.134"> ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="364.764" dur="0.2"> ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="364.964" dur="0.2"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="365.164" dur="1.669"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁੱਝ </text>
<text sub="clublinks" start="366.833" dur="0.967"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="367.8" dur="4.972"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="372.772" dur="0.133"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਿੱਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="372.905" dur="2.603"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈ. ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="375.508" dur="0.2"> ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="375.708" dur="0.134"> ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="375.842" dur="0.1"> ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਟ 80 ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="1.034"> ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="376.976" dur="0.134"> ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="377.11" dur="0.2"> ਕੁਝ ਖੇਤਰ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="377.31" dur="0.267"> ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="377.577" dur="0.1"> ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="377.677" dur="0.2"> ਹਫਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="377.877" dur="0.067"> ਹਫਤਾ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="377.944" dur="0.066"> ਹਫਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="378.01" dur="1.502"> ਹਫਤਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="379.512" dur="4.605"> ਹਫਤਾ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="384.117" dur="0.333"> ਹਫਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="384.45" dur="0.1"> ਹਫਤਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="384.55" dur="0.234"> ਇਹ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="384.784" dur="0.1"> ਇਹ ਪਤਲੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="384.884" dur="0.167"> ਸਮੋਕ. </text>
<text sub="clublinks" start="385.051" dur="0.067"> ਸਮੋਕ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="385.118" dur="0.166"> ਸਮੋਕ. >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="385.284" dur="0.101"> ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="385.385" dur="0.1"> ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="385.485" dur="0.667"> ਸਮੋਕ. >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਨਟ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="386.152" dur="0.234"> >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਨਟ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="386.386" dur="0.1"> >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="386.486" dur="0.1"> >> ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.1"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਟ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="386.686" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. </text>
<text sub="clublinks" start="386.853" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="386.919" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="386.986" dur="1.602"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="388.588" dur="0.967"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="389.555" dur="5.039"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="394.594" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਲੱਕੜ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="394.761" dur="0.2"> >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="394.961" dur="5.872"> >> ਉਹ ਟਾ .ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="400.833" dur="1.101"> >> ਉਹ ਟਾ .ਨ ਆਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="401.934" dur="0.234"> >> ਉਹ ਨੀਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="402.168" dur="0.167"> >> ਉਹ ਨੀਲੇ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟੌਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="402.335" dur="0.167"> ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="402.502" dur="0.066"> ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="402.568" dur="1.902"> ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="404.47" dur="0.301"> ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਮੁASਲੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="404.771" dur="0.133"> ਨੀਲਾ ਰਿਵਰ ਦਾ ਨਵਾਂ. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="404.904" dur="0.2"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="405.104" dur="0.1"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="405.204" dur="0.1"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="405.304" dur="0.367"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.735"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.406" dur="0.2"> ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਨਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.606" dur="0.267"> ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਨਸੀ ਰਿਵਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.873" dur="0.133"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਮਿ Rਨਿਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="407.006" dur="0.1"> ਇਹ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕਿਨਸਾਈ ਰਾਈਵਰ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="407.106" dur="0.167"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="407.273" dur="0.067"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="407.34" dur="0.1"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="407.44" dur="0.167"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="407.607" dur="0.467"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੀ ਡਾ .ਨਲੋਡ </text>
<text sub="clublinks" start="408.074" dur="0.133"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰੀ ਡਾ Aਨ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="408.207" dur="0.234"> ਕਮਿ Sਨਿਟੀ ਸਕੂਲ. >> ਪੂਰਾ ਡਾਉਨੋਟੋਨ ਖੇਤਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="408.441" dur="0.233"> >> ਪੂਰਾ ਡਾਉਨੋਟੋਨ ਖੇਤਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="408.674" dur="1.669"> >> ਸਾਰੀ ਡਾ AਨਟਾREਨ ਏਰੀਆ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="410.343" dur="1.501"> >> ਪੂਰੀ ਡਾ Aਨਲੋਡ ਏਰੀਆ ਸਾੜਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="411.844" dur="0.067"> >> ਪੂਰੀ ਡਾਉਨ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="411.911" dur="0.234"> >> ਪੂਰੀ ਡਾOWਨ ਏਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="412.145" dur="0.233"> ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਰਣਨੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="412.378" dur="0.1"> ਰਿਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="412.478" dur="0.167"> ਰਿਵਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="412.645" dur="0.534"> ਰਿਵਰ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="2.069"> ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="415.248" dur="0.8"> ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ </text>
<text sub="clublinks" start="416.048" dur="5.039"> ਰਿਵਰ. ਇਸ ਲਈ ਪੇਟ ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="421.087" dur="0.267"> ਰਿਵਰ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="421.354" dur="5.405"> ਰਿਵਰ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.759" dur="0.167"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.926" dur="0.067"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="426.993" dur="0.066"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ </text>
<text sub="clublinks" start="427.059" dur="0.468"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ ਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="427.527" dur="0.467"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਸਭ ਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="427.994" dur="0.567"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="428.561" dur="0.133"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਹਾਂ. >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="428.694" dur="0.201"> >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="428.895" dur="0.767"> >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="429.662" dur="1.168"> >> ਖੇਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਧਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="430.83" dur="0.334"> >> ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="431.164" dur="0.166"> >> ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਤਿੰਨ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="431.33" dur="0.234"> ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="431.564" dur="0.167"> ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਰਡਰ </text>
<text sub="clublinks" start="431.731" dur="0.333"> ਲੇਵਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ </text>
<text sub="clublinks" start="432.064" dur="0.167"> ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="432.231" dur="0.201"> ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="432.432" dur="0.266"> ਆਰਡਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="432.698" dur="0.067"> ਚੈੱਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="432.765" dur="3.57"> ਲੋਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="436.335" dur="0.835"> ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="437.17" dur="0.166"> ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="437.336" dur="0.301"> ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="437.637" dur="0.1"> ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="437.737" dur="0.167"> ਕਾਰੋਬਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="437.904" dur="0.1"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="438.004" dur="0.066"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="438.07" dur="0.701"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="438.771" dur="0.234"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ 166,000 ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="439.005" dur="0.1"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.105" dur="0.2"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.305" dur="0.134"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="439.439" dur="0.133"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਵੈਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="439.572" dur="0.767"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="440.339" dur="0.401"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="440.74" dur="0.333"> ਅੱਗ 166,000 ਏਕੜ ਹੈ. >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="441.073" dur="0.201"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="441.274" dur="0.066"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="441.34" dur="0.968"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="442.308" dur="0.2"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="442.508" dur="0.267"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="442.775" dur="1.168"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="443.943" dur="0.133"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="444.076" dur="0.201"> >>> ਚੰਗਾ, ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="444.277" dur="0.433"> ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="444.71" dur="0.134"> ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="444.844" dur="0.968"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="445.812" dur="1.001"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="446.813" dur="0.166"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.301"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="447.28" dur="0.133"> ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="447.413" dur="0.1"> ਇਹ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="447.513" dur="0.267"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="447.78" dur="0.067"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰਤ </text>
<text sub="clublinks" start="447.847" dur="0.1"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="447.947" dur="0.467"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="448.414" dur="1.602"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="450.016" dur="0.167"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਅਰੰਭ ਹੋਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="450.183" dur="0.267"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="0.233"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="450.683" dur="0.1"> ਦਫਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.783" dur="0.267"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.033"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. FACEBOOK </text>
<text sub="clublinks" start="451.083" dur="0.101"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਚਿਹਰਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="451.184" dur="0.467"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="451.651" dur="0.6"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.251" dur="0.201"> ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ. ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.452" dur="0.233"> ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.685" dur="0.134"> ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.819" dur="0.634"> ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਝੂਠੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="453.453" dur="0.567"> ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="454.02" dur="1.067"> ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="455.087" dur="0.234"> ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="455.321" dur="0.134"> ਅੰਤਿਫਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="455.455" dur="0.066"> ਅੰਤਿਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="455.521" dur="1.435"> ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="456.956" dur="0.534"> ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="457.49" dur="0.233"> ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="457.723" dur="0.267"> ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="457.99" dur="0.1"> ਐਂਟੀਫਾ ਨੇ ਓਰਗਨ ਵਿਚ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="458.09" dur="0.167"> ਓਰੇਗਨ </text>
<text sub="clublinks" start="458.257" dur="0.134"> ਓਰੇਗਨ ਏ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="458.391" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="458.591" dur="2.569"> ਓਰੇਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="461.16" dur="0.934"> ਓਰੇਗਨ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="462.094" dur="0.234"> ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="462.328" dur="0.134"> ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="462.462" dur="4.471"> ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.233"> ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਾਂਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="467.166" dur="0.1"> ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="467.266" dur="0.534"> ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="467.8" dur="0.167"> ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="467.967" dur="0.1"> ਰੋਮਰ ਫੈਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. >> ਦਿ. </text>
<text sub="clublinks" start="468.067" dur="0.167"> >> ਦਿ. </text>
<text sub="clublinks" start="468.234" dur="0.567"> >> ਦਿ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="468.801" dur="0.768"> >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="469.569" dur="0.634"> >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="470.203" dur="0.1"> >> ਦਿ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ </text>
<text sub="clublinks" start="470.303" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ </text>
<text sub="clublinks" start="470.57" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="470.67" dur="1.067"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="471.737" dur="0.468"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="472.205" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="472.305" dur="0.233"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="472.538" dur="0.067"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੰਟੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="472.605" dur="0.067"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="472.672" dur="0.133"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਫਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="472.805" dur="1.201"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="474.006" dur="0.267"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="474.273" dur="0.134"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟੀਫ਼ਾ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="474.407" dur="0.333"> ਐਂਟੀਫਾ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="474.74" dur="0.101"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ ਓਰਗਨ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="474.841" dur="0.233"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="475.074" dur="0.1"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.134"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="475.308" dur="0.1"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="475.408" dur="0.267"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="475.675" dur="0.333"> ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="476.008" dur="0.267"> ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="476.275" dur="0.1"> ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="476.375" dur="0.301"> ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="476.676" dur="0.3"> ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="476.976" dur="0.1"> ਜਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="477.076" dur="0.2"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ </text>
<text sub="clublinks" start="477.276" dur="0.1"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="477.376" dur="0.067"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="477.443" dur="0.067"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="477.51" dur="0.1"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="477.61" dur="0.167"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="477.777" dur="0.667"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="478.444" dur="0.501"> ਆਰਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="478.945" dur="0.2"> ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="479.145" dur="0.033"> ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="479.178" dur="0.067"> ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="479.245" dur="0.901"> ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="480.146" dur="0.133"> ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="480.279" dur="1.135"> ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="481.414" dur="0.167"> ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਭਾਸ਼ਣ </text>
<text sub="clublinks" start="481.581" dur="0.367"> ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="481.948" dur="0.2"> ਸਾੜਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ </text>
<text sub="clublinks" start="482.148" dur="0.1"> ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="482.248" dur="0.267"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="482.515" dur="0.1"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="482.615" dur="0.133"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="482.748" dur="0.301"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="483.049" dur="0.734"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="483.783" dur="0.167"> ਹੇਠਾਂ ਸਾੜਨਾ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="483.95" dur="0.2"> ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="484.15" dur="0.2"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="484.35" dur="0.1"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="484.45" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="484.584" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="484.717" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ </text>
<text sub="clublinks" start="484.951" dur="0.4"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪਿ .ਟ </text>
<text sub="clublinks" start="485.351" dur="0.934"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪਿUTਟ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="486.285" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਔਖਾ. ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="486.419" dur="0.167"> ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="486.586" dur="0.133"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="486.719" dur="0.367"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="487.086" dur="0.968"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡੈਪੂਟੀ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="488.054" dur="0.167"> ਕੈਰੀਫ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਡੈਪੂਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="488.221" dur="0.166"> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="488.387" dur="0.101"> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="488.488" dur="0.3"> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="488.788" dur="0.367"> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="489.155" dur="0.1"> ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਤੇ. >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="489.255" dur="0.133"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="489.388" dur="0.067"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="489.455" dur="0.167"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="489.622" dur="0.1"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="489.722" dur="4.638"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="494.36" dur="2.069"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="496.429" dur="0.133"> >> ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="496.562" dur="0.234"> ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="496.796" dur="0.1"> ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅੰਟੀਫ਼ਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="496.896" dur="0.2"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="497.096" dur="1.368"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="498.464" dur="0.734"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="499.198" dur="0.301"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.499" dur="0.1"> ਅੰਟੀਫ਼ਾ. ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="499.599" dur="0.233"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="499.832" dur="0.067"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="499.899" dur="0.033"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਓਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.932" dur="0.067"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.999" dur="0.167"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="500.166" dur="0.4"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="500.566" dur="0.167"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਣ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="500.733" dur="0.2"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="500.933" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.133" dur="0.134"> ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.267" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.334"> ਇੱਥੇ ਸਟੈਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="501.734" dur="1.001"> ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="502.735" dur="0.234"> ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="502.969" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਸਟੈੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="503.069" dur="0.267"> ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਰਕਮ </text>
<text sub="clublinks" start="503.336" dur="0.467"> ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="503.803" dur="0.4"> ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="504.203" dur="0.134"> ਸਟੈਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="504.337" dur="0.167"> ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="504.504" dur="0.133"> ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="504.637" dur="1.735"> ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੰਗੀ >> ਫੇਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="506.372" dur="0.067"> ਪੱਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ </text>
<text sub="clublinks" start="506.439" dur="0.233"> ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੰਗੀ >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="506.672" dur="0.301"> >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="506.973" dur="0.166"> >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਨੂੰਨ ਐਫੋਰਸਮੈਂਟ </text>
<text sub="clublinks" start="507.139" dur="0.101"> >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="507.24" dur="0.1"> >> ਫੇਰ ਵੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.1"> >> ਫਿਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="507.44" dur="0.2"> ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="507.64" dur="0.534"> ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="508.174" dur="0.233"> ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="508.407" dur="0.167"> ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="508.574" dur="0.2"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="508.774" dur="0.134"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="508.908" dur="0.133"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਤਿਆਗ </text>
<text sub="clublinks" start="509.041" dur="0.267"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡੈਪੂਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="509.308" dur="0.467"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡੈਪੂਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="509.775" dur="0.468"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="510.243" dur="0.2"> ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਇਸ ਡੈਪੂਟੀ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="510.443" dur="0.233"> ਇਸ ਡੈਪੂਟੀ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="510.676" dur="0.067"> ਇਹ ਡਿਪਾਟਿਟੀ ਛੂਟ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="510.743" dur="0.1"> ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="510.843" dur="0.734"> ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="511.577" dur="0.234"> ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="511.811" dur="0.133"> ਇਹ ਡਿਪਾਟਟੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="511.944" dur="0.301"> ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾYਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ </text>
<text sub="clublinks" start="512.245" dur="0.2"> ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਅਪੋਲੋਜਡ </text>
<text sub="clublinks" start="512.445" dur="0.233"> ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ </text>
<text sub="clublinks" start="512.678" dur="2.069"> ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="514.747" dur="1.235"> ਕਮਿAਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="515.982" dur="0.233"> ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨੂੰ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="516.215" dur="0.2"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ </text>
<text sub="clublinks" start="516.415" dur="0.167"> ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮਿITYਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="516.582" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲਈ ਕਮਿOLਨਿਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ. </text>
<text sub="clublinks" start="516.682" dur="0.134"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="516.816" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="516.949" dur="1.669"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ </text>
<text sub="clublinks" start="518.618" dur="1.001"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="519.619" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ </text>
<text sub="clublinks" start="519.752" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ. ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="519.852" dur="0.2"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫਤਰ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="520.052" dur="0.334"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="520.386" dur="0.234"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="520.62" dur="0.1"> ਇੱਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਆਫ਼ਿਸ ਕੈਪਟੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="520.72" dur="0.167"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="520.887" dur="0.066"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="520.953" dur="0.067"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="521.02" dur="1.235"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="522.255" dur="0.867"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="523.122" dur="0.901"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="524.023" dur="0.167"> ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ. >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="524.19" dur="0.2"> >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="524.39" dur="0.467"> >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਬੱਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="524.857" dur="0.134"> >> ਇਹ ਆਂਟੀਫਾ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="524.991" dur="0.133"> >> ਇਹ ਐਂਟੀਫਾ ਪਰੰਤੂ ਅਸਟਿਫ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="525.124" dur="0.2"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="525.324" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="525.391" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="525.491" dur="0.667"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="526.158" dur="1.335"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.493" dur="0.768"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="528.261" dur="0.2"> ਪਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਐਂਟੀਫਾ. ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="528.461" dur="0.2"> ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="528.661" dur="0.1"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="528.761" dur="0.234"> ਖੇਤਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="528.995" dur="0.066"> ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="529.061" dur="0.167"> ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="529.228" dur="0.234"> ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ </text>
<text sub="clublinks" start="529.462" dur="0.167"> ਖੇਤਰ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="529.629" dur="0.233"> ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="529.862" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ </text>
<text sub="clublinks" start="529.962" dur="0.1"> ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ </text>
<text sub="clublinks" start="530.062" dur="0.201"> ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="530.263" dur="2.135"> ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="532.398" dur="0.2"> ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="532.598" dur="0.134"> ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="532.732" dur="0.2"> ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="532.932" dur="0.067"> ਲੋਕ ਚੈਅਨਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="532.999" dur="0.2"> ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="533.199" dur="1.134"> ਲੋਕ ਚੇਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="534.333" dur="0.768"> ਲੋਕ ਚੇਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.101" dur="0.133"> ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.234" dur="0.167"> ਲੋਕ ਚੈਨ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.401" dur="0.167"> ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.568" dur="0.133"> ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.701" dur="0.067"> ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.768" dur="0.768"> ਟੀਚਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="536.536" dur="0.2"> ਟੀਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="536.736" dur="0.1"> ਟੀਚਾ ਅੱਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਘਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="536.836" dur="0.233"> ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="537.069" dur="0.1"> ਅਗਨੀ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਚ. </text>
<text sub="clublinks" start="537.169" dur="0.167"> ਫਾਇਰ </text>
<text sub="clublinks" start="537.336" dur="0.201"> ਫਾਇਰ >> </text>
<text sub="clublinks" start="537.537" dur="0.2"> ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="537.737" dur="0.433"> ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="538.17" dur="0.434"> ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="538.604" dur="0.2"> ਫਾਇਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ </text>
<text sub="clublinks" start="538.804" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ </text>
<text sub="clublinks" start="538.971" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="539.071" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="539.205" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ </text>
<text sub="clublinks" start="539.505" dur="0.234"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="539.739" dur="1.234"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="540.973" dur="2.202"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="543.175" dur="0.201"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="543.376" dur="0.066"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="543.442" dur="0.134"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="543.576" dur="0.1"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="543.676" dur="0.5"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="544.176" dur="1.202"> ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="545.378" dur="0.233"> ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="545.611" dur="0.1"> ਕਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="545.711" dur="0.201"> ਇਹ. </text>
<text sub="clublinks" start="545.912" dur="0.066"> ਇਹ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="545.978" dur="0.067"> ਇਹ. ਡਰ </text>
<text sub="clublinks" start="546.045" dur="0.1"> ਇਹ. ਡਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="546.145" dur="0.467"> ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="546.612" dur="0.534"> ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="547.146" dur="0.134"> ਇਹ. ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="547.28" dur="0.2"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="547.48" dur="0.1"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="547.58" dur="1.234"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="548.814" dur="1.235"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="550.049" dur="0.234"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="550.283" dur="0.166"> ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="550.449" dur="0.234"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="550.683" dur="0.1"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="550.783" dur="0.134"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਓਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="550.917" dur="0.9"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="551.817" dur="0.234"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="552.051" dur="0.234"> ਲੋਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ. ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="552.285" dur="0.267"> ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="552.552" dur="0.133"> ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="552.685" dur="0.901"> ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="553.586" dur="0.3"> ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="553.886" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="554.053" dur="0.167"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="554.22" dur="0.067"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="554.287" dur="0.1"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="554.387" dur="0.1"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲਾ </text>
<text sub="clublinks" start="554.487" dur="0.1"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="554.587" dur="0.567"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="555.154" dur="0.167"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="555.321" dur="0.234"> ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ. >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="555.555" dur="0.166"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="555.721" dur="0.134"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="555.855" dur="0.167"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="556.022" dur="0.2"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="556.222" dur="0.2"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="556.422" dur="0.567"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="556.989" dur="0.2"> >> ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੋ </text>
<text sub="clublinks" start="557.189" dur="0.167"> >> ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="557.356" dur="0.167"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="557.523" dur="0.1"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="557.623" dur="0.167"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="557.79" dur="0.067"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.857" dur="0.067"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.924" dur="0.133"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="558.057" dur="1.101"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="559.158" dur="0.134"> ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="559.292" dur="0.166"> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="559.458" dur="0.101"> ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="559.559" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="559.659" dur="0.166"> ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="559.825" dur="0.101"> ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. IF </text>
<text sub="clublinks" start="559.926" dur="0.233"> ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="560.159" dur="0.701"> ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="560.86" dur="0.6"> ਉਹਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ. ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="561.46" dur="0.334"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="561.794" dur="0.067"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, </text>
<text sub="clublinks" start="561.861" dur="0.067"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਕਾਲ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="561.928" dur="0.066"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="561.994" dur="0.1"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="562.094" dur="0.067"> ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਓ </text>
<text sub="clublinks" start="562.161" dur="0.601"> ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="562.762" dur="0.233"> ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="562.995" dur="0.1"> ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="563.095" dur="0.1"> ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="563.195" dur="0.167"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="563.362" dur="0.067"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="563.429" dur="0.167"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="563.596" dur="0.067"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="563.663" dur="1.568"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="565.231" dur="0.534"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="565.765" dur="0.1"> ਕਾਬੂ ਕਰੋ. ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="565.865" dur="0.167"> ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.032" dur="0.166"> ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.198" dur="0.101"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.299" dur="0.066"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.365" dur="0.1"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.465" dur="0.301"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.766" dur="0.233"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="566.999" dur="0.334"> ਇਹ ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="567.333" dur="0.234"> ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="567.567" dur="0.066"> ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="567.633" dur="0.067"> ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="567.7" dur="0.1"> ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="567.8" dur="0.467"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="568.267" dur="0.2"> ਗਨਪੋਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="568.467" dur="0.201"> ਗਨਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="568.668" dur="0.2"> ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="568.868" dur="0.133"> ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="569.001" dur="0.568"> ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="569.569" dur="0.767"> ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="570.336" dur="0.601"> ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="570.937" dur="0.133"> ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="571.07" dur="0.2"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="571.27" dur="0.067"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="571.337" dur="0.067"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="571.404" dur="0.467"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="571.871" dur="0.167"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="572.038" dur="0.4"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="572.438" dur="0.1"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="572.538" dur="0.1"> ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="572.638" dur="0.234"> ਇੱਕ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="572.872" dur="0.467"> ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="573.339" dur="0.3"> ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="573.639" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="573.739" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="573.906" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="574.006" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="574.106" dur="0.034"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਗੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="574.14" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="574.307" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="574.507" dur="0.934"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="575.441" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="575.641" dur="0.234"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="575.875" dur="0.267"> ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="576.142" dur="0.2"> ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="576.342" dur="0.133"> ਆਖਰੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="576.475" dur="0.101"> ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="576.576" dur="0.266"> ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕਲੀ ਹੋਪ </text>
<text sub="clublinks" start="576.842" dur="0.167"> ਕੁਝ ਟਰੈਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="577.009" dur="0.301"> ਕੁਝ ਟਰੈਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ </text>
<text sub="clublinks" start="577.31" dur="0.433"> ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਗਿਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="577.743" dur="0.334"> ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="578.077" dur="0.033"> ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="578.11" dur="0.167"> ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਮਝੋ </text>
<text sub="clublinks" start="578.277" dur="0.1"> ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="578.377" dur="0.167"> ਕੁਝ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="578.544" dur="0.234"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="578.778" dur="0.066"> ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="578.844" dur="0.167"> ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="579.011" dur="1.602"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="580.613" dur="0.334"> ਕੁਝ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="580.947" dur="1.067"> ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="582.014" dur="0.367"> ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="582.381" dur="0.201"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="582.582" dur="0.1"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="582.682" dur="0.2"> ਨਹੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="582.882" dur="0.1"> ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="582.982" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="583.182" dur="0.033"> ਤੁਸੀਂ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="583.215" dur="0.101"> ਤੁਸੀਂ. >>> ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="583.316" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ. >>> ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="583.416" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ. >>> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="583.616" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ. >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="583.716" dur="0.133"> ਤੁਸੀਂ. >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="583.849" dur="0.201"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="584.05" dur="0.233"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="584.283" dur="0.334"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="584.617" dur="0.3"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="584.917" dur="0.2"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, </text>
<text sub="clublinks" start="585.117" dur="0.501"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਓ </text>
<text sub="clublinks" start="585.618" dur="0.467"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="586.085" dur="0.1"> >>> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="586.185" dur="0.167"> ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="586.352" dur="0.3"> ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="586.652" dur="0.668"> ਸਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="587.32" dur="0.867"> ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="588.187" dur="0.134"> ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ.ਕਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ' ਤੇ ਜਾਣੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="588.321" dur="0.166"> KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="588.487" dur="0.334"> KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ >>> </text>
<text sub="clublinks" start="588.821" dur="0.234"> KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="589.055" dur="0.767"> KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਸ਼ਰਿਫ ਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="589.822" dur="0.167"> KGW.COM 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ' ਤੇ >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="589.989" dur="0.2"> KGW.COM ਵਿਖੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="590.189" dur="0.267"> >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="590.456" dur="0.067"> >>> ਸ਼ਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="590.523" dur="0.133"> >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="590.656" dur="0.1"> >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="590.756" dur="0.1"> >>> ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="590.856" dur="0.234"> >>> ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਏ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="591.09" dur="0.234"> ਏ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="591.324" dur="0.1"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="591.424" dur="0.433"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="591.857" dur="0.301"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="592.158" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੈਪਟੈਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="592.258" dur="0.267"> ਆਪਣੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="592.525" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="592.592" dur="0.1"> ਆਪਣੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="592.692" dur="0.834"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="593.526" dur="0.3"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੋ ਇਸ ਪਬਲਿਕ' ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="593.826" dur="0.1"> ਪਬਲੀਕ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟੈਨ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="593.926" dur="0.2"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="594.126" dur="0.1"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="594.226" dur="0.067"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਵੈਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="594.293" dur="0.1"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="594.393" dur="0.167"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="594.56" dur="0.401"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="594.961" dur="0.367"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="595.328" dur="0.166"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ. >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="595.494" dur="0.167"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="595.661" dur="0.134"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="595.795" dur="0.233"> >>> ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="596.028" dur="0.301"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="596.329" dur="0.267"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="596.596" dur="0.166"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="596.762" dur="0.201"> >>> ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="596.963" dur="0.266"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="597.229" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="597.296" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="597.496" dur="0.434"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="597.93" dur="0.134"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. </text>
<text sub="clublinks" start="598.064" dur="0.2"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. </text>
<text sub="clublinks" start="598.264" dur="0.067"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="598.331" dur="0.133"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="598.464" dur="0.834"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="599.298" dur="0.701"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="599.999" dur="0.801"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="600.8" dur="0.1"> ਅੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="600.9" dur="0.267"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="601.167" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="601.267" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੰਡ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="601.367" dur="0.2"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="601.567" dur="0.1"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. JUST </text>
<text sub="clublinks" start="601.667" dur="0.067"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਜਸਟ ਟੈਕਸਟ </text>
<text sub="clublinks" start="601.734" dur="1.869"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਬੱਸ ਟੈਕਸਟ </text>
<text sub="clublinks" start="603.603" dur="3.036"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="606.639" dur="0.267"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਬਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="606.906" dur="0.233"> ਜਵਾਬ ਫੰਡ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="607.139" dur="0.367"> ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="607.506" dur="0.101"> ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ (503) 226-5088. </text>
<text sub="clublinks" start="607.607" dur="0.2"> (503) 226-5088. </text>
<text sub="clublinks" start="607.807" dur="0.066"> (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="607.873" dur="2.903"> (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="610.776" dur="0.334"> (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="611.11" dur="0.1"> (503) 226-5088. ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="611.21" dur="0.401"> ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="611.611" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ Gਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. </text>
<text sub="clublinks" start="611.711" dur="0.166"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. </text>
<text sub="clublinks" start="611.877" dur="0.101"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="611.978" dur="1.167"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, </text>
<text sub="clublinks" start="613.145" dur="0.201"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="613.346" dur="0.2"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="613.546" dur="0.133"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਉਠ ਗਏ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="613.679" dur="0.534"> ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ $ 1.4 ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="614.213" dur="0.234"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ $ 1.4 ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="614.447" dur="1.668"> ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="616.115" dur="4.972"> ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="621.087" dur="0.166"> ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="621.253" dur="0.101"> ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="621.354" dur="0.3"> ਮਿਲੀਅਨ ਬਸ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="621.654" dur="1.868"> ਮਿਲੀਅਨ ਬਸ ਅੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ </text>
<text sub="clublinks" start="623.522" dur="0.167"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ </text>
<text sub="clublinks" start="623.689" dur="0.067"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="623.756" dur="0.234"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="623.99" dur="0.667"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="624.657" dur="0.3"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="624.957" dur="0.2"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="625.157" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="625.424" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="625.524" dur="0.201"> ਸਹਾਇਤਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="625.725" dur="0.1"> ਸਹਾਇਤਾ. ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="625.825" dur="0.066"> ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="625.891" dur="1.202"> ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="627.093" dur="0.5"> ਸਹਾਇਤਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="627.593" dur="0.1"> ਸਹਾਇਤਾ. ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. </text>
<text sub="clublinks" start="627.693" dur="0.2"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. </text>
<text sub="clublinks" start="627.893" dur="0.067"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="627.96" dur="0.1"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਭ </text>
<text sub="clublinks" start="628.06" dur="0.334"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="628.394" dur="0.234"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="628.628" dur="0.133"> ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="628.761" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="628.961" dur="0.1"> ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਥੇ ਸਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="629.061" dur="0.167"> ਇਥੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="629.228" dur="0.067"> ਇਥੇ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="629.295" dur="0.167"> ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="629.462" dur="0.133"> ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="629.595" dur="0.267"> ਇਥੇ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ </text>