Kana Mwari, Nei Coronavirus subtitles

- Izvi "nei?" mubvunzo, unowanzo bvunzwa, neruoko rwechigaro chevanhu, uye vamwe vedu vangangodaro vakabvunza mubvunzo saizvozvo pane dzimwe nguva muhupenyu hwedu, asi hapana wekubvunza mubvunzo munzira iyoyo izvozvi. Ndosaka kuri kubvunzwa nechemumoyo chaipo, uye kune vanhu vazhinji, kunyangwe nekusuwa. Ini ndinogara ndichiedza kuyeuka kuti yekutanga hurukuro Ndakambotambura nezvekutambura, mushure mekunge ndazova muKristu mumakore angu eku koreji, yaive kuna tete vangu Regina, uye akataura neni nezveimwe kutambudzika kwakanyanya muhupenyu hwake uye muhupenyu hwemwanakomana wake, hama yangu, Charles, zvino ndakati ndamuteerera achitaura izvi, panguva iyoyo, ndainyanya kufarira mubvunzo, mubvunzo weuzivi, pane unobvunza, uye ndakakurumidza kutanga kubuda dzimwe tsanangudzo dzangu dzehunyanzvi nekuti nei Mwari vangatendera Charles kuti atambure uye tete vangu Regina vakanyatsoteerera kwandiri zvino pakupedzisira, akati, "asi Vince, "haataure neni saamai." Uye ndakagara ndichiedza kuyeuka iyo mutsara kana uchiedza kupindura kune uyu rudzi rwemubvunzo. Jesu aive nani kupfuura ini pakurangarira iwo manzwiro pakarwara shamwari yake yakanaka Razaro. Jesu akamirira mazuva akati wandei asati aenda kunomuona. naRazaro akakuvara achifa Jesu asati asvika, nekuverenga pakati pemitsetse nepasita, Mary naMarita havana kunyanyo fadzwa, Hanzvadzi dzaRazaro uye vakati. "Jesu, nei usina kuuya nekukurumidza, Dai wanga uri pano, hama yedu ingadai ichiri mupenyu. Unoti chii kwauri? Uye semuKristu, Ndinotenda panguva iyoyo, Jesu aigona kunge akapa tsananguro, asi haana. Rugwaro runoti Jesu akachema. Ndiro rinopfupisa kwazvo muBhaibheri, uye zvakakosha kwandiri somuKristu, kutanga nekutanga, Mwari vanochema nekutambudzika kwenyika ino, uye izvo zvinofanirwa kuve mhinduro yedu yekutanga zvakare. Ndichataura zvimwe zvinhu, asi ndokumbirawo undinzwe panguva yekutaurwa yekutaura izvi hazvireve munzira chero ipi zvazvinoreva kuva mhinduro inopedza simba kumubvunzo uyu. Ndinofunga zvinonakidza, kana tichitaura nezve chimwe chinhu seCoronavirus. Muuzivi, hwaizonzi "huipi hwechisikigo". Uye izvo mukati mawo ishoko razvino rinonakidza, iwe ungafunga kuti iri oxymoron, unogona kufunga kana zviri zvechokwadi, kana achingoita saizvozvo kana iriyo nzira chete iyo fizikisi inofanirwa kushanda, zvirokwazvo zvakaipa here? Unogona kuwana chikamu chetsika senge zvakaipa kunze kwechimwe chinhu chinongova chemuviri nechisikigo? Uye kana zvakaipa, saka ndozvazviri chaizvo here? Kana zvakaipa pachokwadi, hazvingadaro kuti zvisiri zvisikwa, uye zvisiri zvakasikwa? Uye saka inonakidza mazwi. Ini ndinozviona ndichifunga kana chaiko kurongeka uku, kana ichinongedzera kuna Mwari, pane kure naMwari. Kana ikanongedza kune wetsika mutemo unopa uyo anogona kuve pasi yeyehu hutsika of more real chinogona kutiwanisa isu chikamu kunge zvakaipa zvetsika. Uye zvakare, takananga kurondedzero izvo zvinoita imwe pfungwa yechokwadi chekuti izvi zvinoita zvisiri zvechisikigo, izvi zvinoita sekunge isiri nzira zvinhu zvinofanirwa kuve. Imwe pfungwa yandaizoda kuvhura apa. zvakaipa zvakasikwa here, ivo havana kungozvifunga ivo pachavo. Kana uine dambudzo, uye uri kuriona kubva kure kwakachengeteka, inogona kuva yakaisvonaka kuona, inogona kunaka kuona. Kana iwe ukaisa hutachiona pasi peiyo microscope, zvingave zvakanaka kuona, uye kune kunyange chikamu chehutachiona, hutachiona hutachiwana, tinoada iwo mumuviri wedu. Iyo yakawanda yehutachiona isiri kuwana yakaipa vari kuwana mhedzisiro yakanaka, uyezve, dai tisina mavairasi munyika, Bhakitiriya yaizokurumidza kuita saizvozvo nekukurumidza kuti raizofukidza nyika yose uye hapana chaigona kugara pasi, kusanganisira isu. Zvinomutsa mubvunzo: Chinetso ndicho chakakosha here, masikirwo yezvose zvakasikwa, kana dambudziko nzira yatiri kushanda munharaunda yedu? Zvingave zvakadaro here, kuti hatisi kushanda, miviri yedu, nenzira yatinofanirwa kuita munharaunda yatiri mairi. Kana mwana wekunyepedzera akabviswa munharaunda yese, kubva muhukama hwese, iye mwana iyeye yakagadzirirwa, mwana haashande nemazvo munzvimbo yayo. Zvingave zvakadaro here kuti isu, sevanhu vese, vari kurarama vakaparadzaniswa kubva kunze kwezvakanyorwa zvehukama hwataive takarongedzerwa, uye isu hatisi kushanda nemazvo munzvimbo yatiri? Kune zvimwe zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyi, Ndichavhura imwe kona imwe, kungoita kwako kufunga. Kazhinji nguva kana tichifunga nezvekutambudzika, tinofunga nezvazvo seizvi: Tinozvifungidzira tiri pasi pano, pamwe nekutambudzika kwese. Isu tinobva tazvifungidzira mune imwe nyika yakasiyana kwazvo, Tisina kutambudzika, kana kutambudzika kushoma, zvino isu tinoshamisika pachedu, chokwadi, Mwari angadai akandiita mune imwe nyika. Pfungwa dzinonzwisisika, asi zvinogona kunetsa, nekuti hatina kumbobvunza mubvunzo: Chingave chako iwe neni here, uye vanhu vatinoda munyika iyoyo yakasiyana chaizvo isu tinofunga tinoshuva kuti dai Mwari vaita. Munguva yekushushikana nababa vangu, izvi hazvingambo nyatsoitika, baba, asi panguva yekushushikana nababa vangu, Ndingashuve kuti dai amai vangu vakaroora mumwe munhu. Ndingave ndakareba, saAbdu, kungave kuri kutaridzika zviri nani, saAbdu, Ndingadai ndakave zviri nane, Ndinogona kunge ndichifunga seizvi, asi ipapo ini ndinofanira kumira uye kuziva haisi iyo nzira yakanaka yekufunga, kana amai vangu vakasangana neumwe munhu asiri baba vangu, ingadai isiri ini ndakavapo, angave ari mwana akasiyana zvachose uyo akavapo. Zvakanaka ikozvino fungidzira kuchinja kwete chete chidimbu chidiki chenhoroondo, asi fungidzira uchichinja nzira iyo yese yakasikwa inoshanda. Fungidzira dai tisina kumbobatwa nechirwere, kana kufungidzira kana sahani tectonics isina kuita maitiro avakaita kana mitemo yefizikisi vakanga vaita runyoro, chingave chii mhedzisiro? Uye ini ndinofunga imwe yemhedzisiro Ko hapana mumwe wedu angamborarama here, uye semuKristu, Handifunge kuti Mwari anoda zvakadaro nekuti ini ndinofunga chimwe chezvinhu anokoshesa nezvenyika ino, kunyangwe ndichifunga kuti anovenga kutambudzika kuri mukati, ndeyekuti nyika yakatenderwa kuti iwe ugarepo, Akabvumirwa kuti ndivepo, uye inobvumirwa munhu wese watinoona achifamba munzira kusvika pakuvapo. Ndinotenda kuti Mwari ndivo vakakugadzirira nyika isati yasikwa, Akakusunga pamwe chete mudumbu raamai vako. kuti Anokuziva usati waberekwa. Akakushuvira, uye iyi yaive nyika izvo zvakatenderwa kuti iwe uvepo uye kukokwa muhukama naye. Tichava nemhinduro dzese kumubvunzo uyu? Kwete, hatisi, asi handifungi kuti isu tinofanirwa kutarisira. Ndanga ndichifunga mangwanani ano nezve Mwanakomana wangu ane gore rimwe, Rafael, uye kazhinji haanzwisisi sei dzimwe nguva ndichibvumira kumutambura, uye ndanga ndichifunga zvakananga nezveimwe nguva kwavaifanira kuyedza nemoyo wake, zvino ini ndakanga ndiripo, ndichimubata, paakanga achitya kwazvo aine waya idzi dzese dzaibuda muchipfuva chake sezvavaiita izvi bvunzo. Haana kunzwisisa. Haana kunzwisisa kuti ndaimuda kubudikidza nemaminetsi iwayo, uye zvese zvandaigona kuita sababa, ndakangoramba ndichingoti, "Ndiri pano, ndiri pano, ndauya." Ndakangoramba ndichidaro zvodzokorora. Kupedzisira, chikonzero chekuti ndinovimba Mwari kuburikidza nechimwe chinhu seCoronavirus hachisi nekuda kwehunyanzvi, asi nekuti ini ndinotenda Mwari wechiKristu akauya uye akatambura nesu. Ndinotenda kuti mumunhu waJesu, Ndiwo maitiro aMwari ekuti, "Ndiri pano," "Ndiri pano. Ndiri pano." Uye semashoko aJesu pachake, "Ndiri pano. Ndakamira pamusuvo ndichigogodza, kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, Ini ndichipinda ndidye naye, uye neni. Ndiyo tariro yatiri, tariro yehukama hwakanaka izvo zvinogona kuve zvisingagumi uye ndiyo tariro Ndinotenda isu tinofanirwa kubatirira munguva ino.

Kana Mwari, Nei Coronavirus

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="4.28" dur="4.52"> - Izvi "nei?" mubvunzo, unowanzo bvunzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="8.8" dur="2.18"> neruoko rwechigaro chevanhu, </text>
<text sub="clublinks" start="10.98" dur="3.7"> uye vamwe vedu vangangodaro vakabvunza mubvunzo saizvozvo </text>
<text sub="clublinks" start="14.68" dur="1.92"> pane dzimwe nguva muhupenyu hwedu, asi hapana wekubvunza </text>
<text sub="clublinks" start="16.6" dur="2.06"> mubvunzo munzira iyoyo izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="18.66" dur="4.36"> Ndosaka kuri kubvunzwa nechemumoyo chaipo, </text>
<text sub="clublinks" start="23.02" dur="3.4"> uye kune vanhu vazhinji, kunyangwe nekusuwa. </text>
<text sub="clublinks" start="26.42" dur="3.48"> Ini ndinogara ndichiedza kuyeuka kuti yekutanga hurukuro </text>
<text sub="clublinks" start="29.9" dur="1.27"> Ndakambotambura nezvekutambura, </text>
<text sub="clublinks" start="31.17" dur="3.05"> mushure mekunge ndazova muKristu mumakore angu eku koreji, </text>
<text sub="clublinks" start="34.22" dur="2.2"> yaive kuna tete vangu Regina, </text>
<text sub="clublinks" start="36.42" dur="2.53"> uye akataura neni nezveimwe kutambudzika kwakanyanya </text>
<text sub="clublinks" start="38.95" dur="3.2"> muhupenyu hwake uye muhupenyu hwemwanakomana wake, hama yangu, Charles, </text>
<text sub="clublinks" start="42.15" dur="2.5"> zvino ndakati ndamuteerera achitaura izvi, </text>
<text sub="clublinks" start="44.65" dur="2.84"> panguva iyoyo, ndainyanya kufarira mubvunzo, </text>
<text sub="clublinks" start="47.49" dur="2.68"> mubvunzo weuzivi, pane unobvunza, </text>
<text sub="clublinks" start="50.17" dur="1.7"> uye ndakakurumidza kutanga kubuda </text>
<text sub="clublinks" start="51.87" dur="2.07"> dzimwe tsanangudzo dzangu dzehunyanzvi </text>
<text sub="clublinks" start="53.94" dur="4.39"> nekuti nei Mwari vangatendera Charles kuti atambure </text>
<text sub="clublinks" start="58.33" dur="3.74"> uye tete vangu Regina vakanyatsoteerera kwandiri </text>
<text sub="clublinks" start="62.07" dur="2.14"> zvino pakupedzisira, akati, "asi Vince, </text>
<text sub="clublinks" start="64.21" dur="3.01"> "haataure neni saamai." </text>
<text sub="clublinks" start="67.22" dur="2.6"> Uye ndakagara ndichiedza kuyeuka iyo mutsara </text>
<text sub="clublinks" start="69.82" dur="2.25"> kana uchiedza kupindura kune uyu rudzi rwemubvunzo. </text>
<text sub="clublinks" start="72.07" dur="1.5"> Jesu aive nani kupfuura ini </text>
<text sub="clublinks" start="73.57" dur="2.39"> pakurangarira iwo manzwiro </text>
<text sub="clublinks" start="75.96" dur="2.04"> pakarwara shamwari yake yakanaka Razaro. </text>
<text sub="clublinks" start="78" dur="1.27"> Jesu akamirira mazuva akati wandei </text>
<text sub="clublinks" start="79.27" dur="1.71"> asati aenda kunomuona. </text>
<text sub="clublinks" start="80.98" dur="2.68"> naRazaro akakuvara achifa Jesu asati asvika, </text>
<text sub="clublinks" start="83.66" dur="1.9"> nekuverenga pakati pemitsetse nepasita, </text>
<text sub="clublinks" start="85.56" dur="2.1"> Mary naMarita havana kunyanyo fadzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="87.66" dur="1.35"> Hanzvadzi dzaRazaro uye vakati. </text>
<text sub="clublinks" start="89.01" dur="1.65"> "Jesu, nei usina kuuya nekukurumidza, </text>
<text sub="clublinks" start="90.66" dur="1.95"> Dai wanga uri pano, hama yedu ingadai ichiri mupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="92.61" dur="1.54"> Unoti chii kwauri? </text>
<text sub="clublinks" start="94.15" dur="1.11"> Uye semuKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="95.26" dur="2.27"> Ndinotenda panguva iyoyo, </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="3.05"> Jesu aigona kunge akapa tsananguro, asi haana. </text>
<text sub="clublinks" start="100.58" dur="3.14"> Rugwaro runoti Jesu akachema. </text>
<text sub="clublinks" start="103.72" dur="2.49"> Ndiro rinopfupisa kwazvo muBhaibheri, </text>
<text sub="clublinks" start="106.21" dur="3.08"> uye zvakakosha kwandiri somuKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="109.29" dur="1.42"> kutanga nekutanga, </text>
<text sub="clublinks" start="110.71" dur="2.63"> Mwari vanochema nekutambudzika kwenyika ino, </text>
<text sub="clublinks" start="113.34" dur="2.45"> uye izvo zvinofanirwa kuve mhinduro yedu yekutanga zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="115.79" dur="1.97"> Ndichataura zvimwe zvinhu, </text>
<text sub="clublinks" start="117.76" dur="1.95"> asi ndokumbirawo undinzwe panguva yekutaurwa yekutaura </text>
<text sub="clublinks" start="119.71" dur="3.42"> izvi hazvireve munzira chero ipi zvazvinoreva kuva mhinduro inopedza simba </text>
<text sub="clublinks" start="123.13" dur="1.29"> kumubvunzo uyu. </text>
<text sub="clublinks" start="124.42" dur="2.05"> Ndinofunga zvinonakidza, </text>
<text sub="clublinks" start="126.47" dur="3.33"> kana tichitaura nezve chimwe chinhu seCoronavirus. </text>
<text sub="clublinks" start="129.8" dur="4.61"> Muuzivi, hwaizonzi "huipi hwechisikigo". </text>
<text sub="clublinks" start="134.41" dur="3.44"> Uye izvo mukati mawo ishoko razvino rinonakidza, </text>
<text sub="clublinks" start="137.85" dur="2.18"> iwe ungafunga kuti iri oxymoron, </text>
<text sub="clublinks" start="140.03" dur="2.06"> unogona kufunga kana zviri zvechokwadi, </text>
<text sub="clublinks" start="142.09" dur="2.23"> kana achingoita saizvozvo </text>
<text sub="clublinks" start="144.32" dur="4.08"> kana iriyo nzira chete iyo fizikisi inofanirwa kushanda, </text>
<text sub="clublinks" start="148.4" dur="1.22"> zvirokwazvo zvakaipa here? </text>
<text sub="clublinks" start="149.62" dur="2.92"> Unogona kuwana chikamu chetsika senge zvakaipa </text>
<text sub="clublinks" start="152.54" dur="3.69"> kunze kwechimwe chinhu chinongova chemuviri nechisikigo? </text>
<text sub="clublinks" start="156.23" dur="3.62"> Uye kana zvakaipa, saka ndozvazviri chaizvo here? </text>
<text sub="clublinks" start="159.85" dur="1.55"> Kana zvakaipa pachokwadi, </text>
<text sub="clublinks" start="161.4" dur="3.27"> hazvingadaro kuti zvisiri zvisikwa, uye zvisiri zvakasikwa? </text>
<text sub="clublinks" start="164.67" dur="1.99"> Uye saka inonakidza mazwi. </text>
<text sub="clublinks" start="166.66" dur="2.996"> Ini ndinozviona ndichifunga kana chaiko kurongeka uku, </text>
<text sub="clublinks" start="169.656" dur="4.684"> kana ichinongedzera kuna Mwari, pane kure naMwari. </text>
<text sub="clublinks" start="174.34" dur="2.92"> Kana ikanongedza kune wetsika mutemo unopa </text>
<text sub="clublinks" start="177.26" dur="2.06"> uyo anogona kuve pasi yeyehu hutsika </text>
<text sub="clublinks" start="179.32" dur="2.65"> of more real chinogona kutiwanisa isu chikamu </text>
<text sub="clublinks" start="181.97" dur="1.67"> kunge zvakaipa zvetsika. </text>
<text sub="clublinks" start="183.64" dur="2.29"> Uye zvakare, takananga kurondedzero </text>
<text sub="clublinks" start="185.93" dur="2.89"> izvo zvinoita imwe pfungwa yechokwadi chekuti izvi zvinoita </text>
<text sub="clublinks" start="188.82" dur="3.51"> zvisiri zvechisikigo, izvi zvinoita sekunge isiri nzira </text>
<text sub="clublinks" start="192.33" dur="1.523"> zvinhu zvinofanirwa kuve. </text>
<text sub="clublinks" start="195.8" dur="3.78"> Imwe pfungwa yandaizoda kuvhura apa. </text>
<text sub="clublinks" start="199.58" dur="2.21"> zvakaipa zvakasikwa here, </text>
<text sub="clublinks" start="201.79" dur="3.09"> ivo havana kungozvifunga ivo pachavo. </text>
<text sub="clublinks" start="204.88" dur="2.66"> Kana uine dambudzo, uye uri kuriona </text>
<text sub="clublinks" start="207.54" dur="1.78"> kubva kure kwakachengeteka, </text>
<text sub="clublinks" start="209.32" dur="2.53"> inogona kuva yakaisvonaka kuona, </text>
<text sub="clublinks" start="211.85" dur="1.75"> inogona kunaka kuona. </text>
<text sub="clublinks" start="213.6" dur="2.16"> Kana iwe ukaisa hutachiona pasi peiyo microscope, </text>
<text sub="clublinks" start="215.76" dur="3.04"> zvingave zvakanaka kuona, </text>
<text sub="clublinks" start="218.8" dur="2.33"> uye kune kunyange chikamu chehutachiona, </text>
<text sub="clublinks" start="221.13" dur="3.17"> hutachiona hutachiwana, tinoada iwo mumuviri wedu. </text>
<text sub="clublinks" start="224.3" dur="3.9"> Iyo yakawanda yehutachiona isiri kuwana yakaipa </text>
<text sub="clublinks" start="228.2" dur="1.6"> vari kuwana mhedzisiro yakanaka, uyezve, </text>
<text sub="clublinks" start="229.8" dur="1.75"> dai tisina mavairasi munyika, </text>
<text sub="clublinks" start="231.55" dur="1.9"> Bhakitiriya yaizokurumidza kuita saizvozvo nekukurumidza </text>
<text sub="clublinks" start="233.45" dur="2.18"> kuti raizofukidza nyika yose </text>
<text sub="clublinks" start="235.63" dur="4.39"> uye hapana chaigona kugara pasi, kusanganisira isu. </text>
<text sub="clublinks" start="240.02" dur="1.22"> Zvinomutsa mubvunzo: </text>
<text sub="clublinks" start="241.24" dur="3.03"> Chinetso ndicho chakakosha here, masikirwo </text>
<text sub="clublinks" start="244.27" dur="1.66"> yezvose zvakasikwa, kana dambudziko </text>
<text sub="clublinks" start="245.93" dur="4.22"> nzira yatiri kushanda munharaunda yedu? </text>
<text sub="clublinks" start="250.15" dur="2.9"> Zvingave zvakadaro here, kuti hatisi kushanda, </text>
<text sub="clublinks" start="253.05" dur="1.88"> miviri yedu, nenzira yatinofanirwa kuita </text>
<text sub="clublinks" start="254.93" dur="1.48"> munharaunda yatiri mairi. </text>
<text sub="clublinks" start="256.41" dur="2.77"> Kana mwana wekunyepedzera akabviswa munharaunda yese, </text>
<text sub="clublinks" start="259.18" dur="2.27"> kubva muhukama hwese, iye mwana iyeye </text>
<text sub="clublinks" start="261.45" dur="3.09"> yakagadzirirwa, mwana haashande nemazvo </text>
<text sub="clublinks" start="264.54" dur="1.26"> munzvimbo yayo. </text>
<text sub="clublinks" start="265.8" dur="2.71"> Zvingave zvakadaro here kuti isu, </text>
<text sub="clublinks" start="268.51" dur="1.78"> sevanhu vese, </text>
<text sub="clublinks" start="270.29" dur="2.89"> vari kurarama vakaparadzaniswa kubva kunze kwezvakanyorwa </text>
<text sub="clublinks" start="273.18" dur="3.83"> zvehukama hwataive takarongedzerwa, </text>
<text sub="clublinks" start="277.01" dur="3.51"> uye isu hatisi kushanda nemazvo munzvimbo yatiri? </text>
<text sub="clublinks" start="280.52" dur="3.15"> Kune zvimwe zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya iyi, </text>
<text sub="clublinks" start="283.67" dur="3.76"> Ndichavhura imwe kona imwe, kungoita kwako kufunga. </text>
<text sub="clublinks" start="287.43" dur="2.31"> Kazhinji nguva kana tichifunga nezvekutambudzika, </text>
<text sub="clublinks" start="289.74" dur="1.79"> tinofunga nezvazvo seizvi: </text>
<text sub="clublinks" start="291.53" dur="1.59"> Tinozvifungidzira tiri pasi pano, </text>
<text sub="clublinks" start="293.12" dur="1.59"> pamwe nekutambudzika kwese. </text>
<text sub="clublinks" start="294.71" dur="2.98"> Isu tinobva tazvifungidzira mune imwe nyika yakasiyana kwazvo, </text>
<text sub="clublinks" start="297.69" dur="2.33"> Tisina kutambudzika, kana kutambudzika kushoma, </text>
<text sub="clublinks" start="300.02" dur="1.37"> zvino isu tinoshamisika pachedu, </text>
<text sub="clublinks" start="301.39" dur="3.93"> chokwadi, Mwari angadai akandiita mune imwe nyika. </text>
<text sub="clublinks" start="305.32" dur="1.84"> Pfungwa dzinonzwisisika, </text>
<text sub="clublinks" start="307.16" dur="1.97"> asi zvinogona kunetsa, </text>
<text sub="clublinks" start="309.13" dur="2.2"> nekuti hatina kumbobvunza mubvunzo: </text>
<text sub="clublinks" start="311.33" dur="3.67"> Chingave chako iwe neni here, </text>
<text sub="clublinks" start="315" dur="2.08"> uye vanhu vatinoda </text>
<text sub="clublinks" start="317.08" dur="2.06"> munyika iyoyo yakasiyana chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="319.14" dur="3.59"> isu tinofunga tinoshuva kuti dai Mwari vaita. </text>
<text sub="clublinks" start="322.73" dur="1.94"> Munguva yekushushikana nababa vangu, </text>
<text sub="clublinks" start="324.67" dur="1.4"> izvi hazvingambo nyatsoitika, baba, </text>
<text sub="clublinks" start="326.07" dur="1.78"> asi panguva yekushushikana nababa vangu, </text>
<text sub="clublinks" start="327.85" dur="3.67"> Ndingashuve kuti dai amai vangu vakaroora mumwe munhu. </text>
<text sub="clublinks" start="331.52" dur="1.35"> Ndingave ndakareba, saAbdu, </text>
<text sub="clublinks" start="332.87" dur="1.72"> kungave kuri kutaridzika zviri nani, saAbdu, </text>
<text sub="clublinks" start="334.59" dur="1.11"> Ndingadai ndakave zviri nane, </text>
<text sub="clublinks" start="335.7" dur="1.59"> Ndinogona kunge ndichifunga seizvi, </text>
<text sub="clublinks" start="337.29" dur="1.5"> asi ipapo ini ndinofanira kumira uye kuziva </text>
<text sub="clublinks" start="338.79" dur="1.14"> haisi iyo nzira yakanaka yekufunga, </text>
<text sub="clublinks" start="339.93" dur="2.44"> kana amai vangu vakasangana neumwe munhu asiri baba vangu, </text>
<text sub="clublinks" start="342.37" dur="1.46"> ingadai isiri ini ndakavapo, </text>
<text sub="clublinks" start="343.83" dur="1.88"> angave ari mwana akasiyana zvachose </text>
<text sub="clublinks" start="345.71" dur="1.39"> uyo akavapo. </text>
<text sub="clublinks" start="347.1" dur="1.83"> Zvakanaka ikozvino fungidzira kuchinja kwete chete </text>
<text sub="clublinks" start="348.93" dur="1.09"> chidimbu chidiki chenhoroondo, </text>
<text sub="clublinks" start="350.02" dur="1.63"> asi fungidzira uchichinja nzira </text>
<text sub="clublinks" start="351.65" dur="2.72"> iyo yese yakasikwa inoshanda. </text>
<text sub="clublinks" start="354.37" dur="2.86"> Fungidzira dai tisina kumbobatwa nechirwere, </text>
<text sub="clublinks" start="357.23" dur="2.43"> kana kufungidzira kana sahani tectonics isina kuita </text>
<text sub="clublinks" start="359.66" dur="1.92"> maitiro avakaita kana mitemo yefizikisi </text>
<text sub="clublinks" start="361.58" dur="1.19"> vakanga vaita runyoro, </text>
<text sub="clublinks" start="362.77" dur="1.78"> chingave chii mhedzisiro? </text>
<text sub="clublinks" start="364.55" dur="1.77"> Uye ini ndinofunga imwe yemhedzisiro </text>
<text sub="clublinks" start="366.32" dur="2.97"> Ko hapana mumwe wedu angamborarama here, </text>
<text sub="clublinks" start="369.29" dur="1.76"> uye semuKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="371.05" dur="1.87"> Handifunge kuti Mwari anoda zvakadaro </text>
<text sub="clublinks" start="372.92" dur="1.4"> nekuti ini ndinofunga chimwe chezvinhu </text>
<text sub="clublinks" start="374.32" dur="1.62"> anokoshesa nezvenyika ino, </text>
<text sub="clublinks" start="375.94" dur="3.46"> kunyangwe ndichifunga kuti anovenga kutambudzika kuri mukati, </text>
<text sub="clublinks" start="379.4" dur="2.91"> ndeyekuti nyika yakatenderwa kuti iwe ugarepo, </text>
<text sub="clublinks" start="382.31" dur="1.64"> Akabvumirwa kuti ndivepo, </text>
<text sub="clublinks" start="383.95" dur="2.76"> uye inobvumirwa munhu wese watinoona achifamba munzira </text>
<text sub="clublinks" start="386.71" dur="0.93"> kusvika pakuvapo. </text>
<text sub="clublinks" start="387.64" dur="2.18"> Ndinotenda kuti Mwari ndivo vakakugadzirira </text>
<text sub="clublinks" start="389.82" dur="1.91"> nyika isati yasikwa, </text>
<text sub="clublinks" start="391.73" dur="2.66"> Akakusunga pamwe chete mudumbu raamai vako. </text>
<text sub="clublinks" start="394.39" dur="2.77"> kuti Anokuziva usati waberekwa. </text>
<text sub="clublinks" start="397.16" dur="1.91"> Akakushuvira, uye iyi yaive nyika </text>
<text sub="clublinks" start="399.07" dur="2.08"> izvo zvakatenderwa kuti iwe uvepo </text>
<text sub="clublinks" start="401.15" dur="3.22"> uye kukokwa muhukama naye. </text>
<text sub="clublinks" start="404.37" dur="2.65"> Tichava nemhinduro dzese kumubvunzo uyu? </text>
<text sub="clublinks" start="407.02" dur="3.1"> Kwete, hatisi, asi handifungi kuti isu tinofanirwa kutarisira. </text>
<text sub="clublinks" start="410.12" dur="1.82"> Ndanga ndichifunga mangwanani ano nezve </text>
<text sub="clublinks" start="411.94" dur="2.17"> Mwanakomana wangu ane gore rimwe, Rafael, </text>
<text sub="clublinks" start="414.11" dur="3.08"> uye kazhinji haanzwisisi </text>
<text sub="clublinks" start="417.19" dur="2.38"> sei dzimwe nguva ndichibvumira kumutambura, </text>
<text sub="clublinks" start="419.57" dur="2.04"> uye ndanga ndichifunga zvakananga nezveimwe nguva </text>
<text sub="clublinks" start="421.61" dur="2.34"> kwavaifanira kuyedza nemoyo wake, </text>
<text sub="clublinks" start="423.95" dur="3.063"> zvino ini ndakanga ndiripo, ndichimubata, </text>
<text sub="clublinks" start="427.88" dur="1.73"> paakanga achitya kwazvo </text>
<text sub="clublinks" start="429.61" dur="3.39"> aine waya idzi dzese dzaibuda muchipfuva chake </text>
<text sub="clublinks" start="433" dur="1.96"> sezvavaiita izvi bvunzo. </text>
<text sub="clublinks" start="434.96" dur="2.22"> Haana kunzwisisa. </text>
<text sub="clublinks" start="437.18" dur="2.2"> Haana kunzwisisa kuti ndaimuda </text>
<text sub="clublinks" start="439.38" dur="0.833"> kubudikidza nemaminetsi iwayo, </text>
<text sub="clublinks" start="440.213" dur="1.397"> uye zvese zvandaigona kuita sababa, </text>
<text sub="clublinks" start="441.61" dur="3.61"> ndakangoramba ndichingoti, "Ndiri pano, ndiri pano, ndauya." </text>
<text sub="clublinks" start="445.22" dur="2.52"> Ndakangoramba ndichidaro zvodzokorora. </text>
<text sub="clublinks" start="447.74" dur="2.38"> Kupedzisira, chikonzero chekuti ndinovimba Mwari </text>
<text sub="clublinks" start="450.12" dur="2.41"> kuburikidza nechimwe chinhu seCoronavirus </text>
<text sub="clublinks" start="452.53" dur="2.03"> hachisi nekuda kwehunyanzvi, </text>
<text sub="clublinks" start="454.56" dur="1.78"> asi nekuti ini ndinotenda Mwari wechiKristu </text>
<text sub="clublinks" start="456.34" dur="2.53"> akauya uye akatambura nesu. </text>
<text sub="clublinks" start="458.87" dur="2.04"> Ndinotenda kuti mumunhu waJesu, </text>
<text sub="clublinks" start="460.91" dur="2.33"> Ndiwo maitiro aMwari ekuti, "Ndiri pano," </text>
<text sub="clublinks" start="463.24" dur="2.5"> "Ndiri pano. Ndiri pano." </text>
<text sub="clublinks" start="465.74" dur="2.62"> Uye semashoko aJesu pachake, "Ndiri pano. </text>
<text sub="clublinks" start="468.36" dur="1.85"> Ndakamira pamusuvo ndichigogodza, </text>
<text sub="clublinks" start="470.21" dur="2.49"> kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, </text>
<text sub="clublinks" start="472.7" dur="1.77"> Ini ndichipinda ndidye naye, </text>
<text sub="clublinks" start="474.47" dur="1.47"> uye neni. </text>
<text sub="clublinks" start="475.94" dur="1.65"> Ndiyo tariro yatiri, </text>
<text sub="clublinks" start="477.59" dur="3.06"> tariro yehukama hwakanaka </text>
<text sub="clublinks" start="480.65" dur="1.73"> izvo zvinogona kuve zvisingagumi uye ndiyo tariro </text>
<text sub="clublinks" start="482.38" dur="2.483"> Ndinotenda isu tinofanirwa kubatirira munguva ino. </text>