ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਅਪਡੇਟ: ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ subtitles

ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਰੇਨਫਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰਸ, ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ, ਸਹੀ, ਡੇਵੇ? ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >> ਇਹ ਹੈ ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਤੋਂ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਬਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Bਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾ USਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਅਲਾਬਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇਕ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਚੀਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ ਅਪ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਇੱਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਅਪ ਕਰੋ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਲੀ ਦੇ ਇਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਨ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਆਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰੀਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਪਾਹੀ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਣਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀ ਆਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਲਾਮਾਮਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਿਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਈਵਿਨ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭੇਜਣਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਗੇਟਿੰਗ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਨਸੁਲਾ ਇਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਨਸੁਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪੈਨਸੁਲਾ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਏ ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫੇਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਕ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਚੁਆਇਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਚੁਆਇਟ ਗਰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ QUਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ QUਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿIਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮ ਕਰੋ ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਐਸ.ਓ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੱ Oੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਉਟ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਏ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਬੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਰਾਡਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਡਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਡਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉਥੇ ਹੈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉਚਾਈ ਹੈ. ਉਚਾਈ ਹੈ. ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਂਟਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਇੰਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ. ਇਸ ਨਾਲ. ਇਸ ਨਾਲ. ਆਈ ਟੀ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ 60 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ 60 ਮੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਮਾOUਥ ਤੋਂ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 60 ਮੀਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ. ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਐਸ.ਓ. ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੁਸੀਆਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ .ੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ AYੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਐਸ.ਓ. ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਏ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ. ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਮਾਡਲਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਲੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੱਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੱਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਅਲਾਬਾਮਾ. ਅਲਾਬਾਮਾ. ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਾਮਾ. ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਾਮਾ. ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਲਾਬਾਮਾ. ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਉਥੇ ਹਨ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣੇ ਤੂਫਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਏ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ. . . ਐਸ.ਓ. . ਫਿਰ ਵੀ . ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ . ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਿੰਗ ਵਿੰਡਸਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਿੰਗ ਵਿੰਡਸਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੰਡਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਮੂਵਿੰਗ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਮੋਵਿੰਗ ਵੈਸਟ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 2:00 ਵਜੇ. ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਐਸ.ਓ. ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੋ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ. ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਥੇ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਖੇਤਰ. ਖੇਤਰ. ਐਸ.ਓ. ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰ. ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰ. ਇਥੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਥੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਥੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਥੇ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮੂਵ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਏ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲੋਜਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਰਹਣ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ' ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਉਥੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪ-ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਜਿਥੇ ਏਅਰਪਲੇਸ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਏਅਰਪਲਾਈਨਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਪੁਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਓ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਓ. ਖੇਤਰ. ਖੇਤਰ. ਐਸ.ਓ. ਖੇਤਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤਰ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਓਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭੋਗੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ' ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 85 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੇਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮਾਈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਐਸ.ਓ. ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਕੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਬ੍ਰਾਇਟਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਧ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਣਨਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜੂਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੂਝਣਾ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਬਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨ ਬੱਟ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਖਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਸਾਗੌਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪੈਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪੈਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼ ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼ ਆਰਗੂ ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀਆਈ, ਵਿੰਡਜ਼ ਅਰਾUਂਡ 85 ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡੋਜ਼ 85 ਮੀਲ ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, 85 ਮੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ. 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਵੈਲਡ 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਓਸੀਆਰ 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਓਸੀਆਰ ਕਹੇਗਾ 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਲੰਡਫਲ ਓਮਕੋਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਮਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੋਰਨੀ ਕਹੇਗਾ. ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਐਮਿਸ਼ੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਰੋਕੀ 'ਤੇ ਤੌਹਫੇ' ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਅਮਿ੍ਸ਼ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਅਧੂਰਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀਆਈ, ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰਡ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਵਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਐੱਸ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਵਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏ ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾYਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰਪਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੈਪਿਕਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਓ'ਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੈਪਿਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਓ'ਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਇਕ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੌਪਿਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਓਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੱਕਿਕਲ ਕਰਨਾ ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਓਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲਈ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਹਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਂਡਿੰਗ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਸਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰ UBਬਰਨ ਓਵਰ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਅਬਰਨ ਐਂਡ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਗੇਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬਸ, UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ UBਬਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ UBਬਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਭਾਗ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਡਬਲਿਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਓਰਜੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੀਓਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਐਸ.ਓ. ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ. ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ. ਐਸ.ਓ. ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਅਰ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ. ਕਾਸਟ. ਕਾਸਟ. ਇਹ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸਟ. ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 1 ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 1 ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਖੋ 1 ਤੂਫਾਨ ਅੱਜ ਤੂਫਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਰਿਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੀਕਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਰਿਕੀਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੈਰੀਕਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਣਾ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੂਰ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਵੀ. ਵੀ. ਐਸ.ਓ. ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਵੀ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ Iੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ Iੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੀਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਣੋ. ਆਈ ਟੀ. ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਏ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧੱਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਹੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਓ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੋਸਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਜਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਫਲੱਡਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੋ ਸਰਚ ਕਸਟਲ ਫਲਾਈਡਿੰਗ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਏਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰਚ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਕੰਨਸਟਰਨ ਹੈ ਸੋ ਸਰਚ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਾਈਨਸਲ ਇਨਕਰੈਸਿੰਗ ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਨਡੇਸਡੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਧਾਉਣਾ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਉਣਾ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਇੰਚ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ. ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਏ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਇੰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਇੰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਏ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਦੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ. ਵੀ. ਐਸ.ਓ. ਵੀ. ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ. ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ. ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਹੈ ਵੀ. ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਵਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਵਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੋਰਸਿਟ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ. ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਹੈ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਹੈ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਆਈ ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਹੈ ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਹੈ ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੋ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਫੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡਫੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਫਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਹੀ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸਕੌਗਲਾ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸਾਗੌਲਾ ਸੱਜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸਕੌਲਾ ਪਾਸਕੌਗਲਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸਕੌਗਲਾ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਸਾਗੌਲਾ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਫੁਟਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋਗੇ NINE ਫੀਟ ਲਈ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ NINE ਫੀਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਫੀਲਡ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫੀਨ ਫੀਲਡ ਜੋੜਨ ਲਈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਥੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਥੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਥੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਥੇ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਰੱਖਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੁਝ ਉੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁAਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁAਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁAਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁASਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਰਿਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਫੀਟਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ ਅਕਾਉਂਸ ਲੀਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਅਕਾROਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਕਾSSਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕਰਾਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਕਾSSਂਟ ਲੀਕ ਕਰੋ ਪਾਰਟੈਕਟਰੀਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ. ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟਨ ਐਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਈਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ ਉਥੇ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਵਿਚ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋਡਿੰਗ ਸਲਾਈਡ, EAT ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਡ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਬਣੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋਡ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਬਣੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਗਰਮ ਫਲੌਡਿੰਗ ਬਣੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਬਣੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਫਲਾਈਡਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲੋਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਫਲੱਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀਆਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ ਲਗਭਗ. ਮੈਕਸਿਕੋ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬੱਸ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਏ ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਇਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ 20 ਤੋਂ ਇਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਮੈਕਸਿਕੋ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤਦ ਜਲਦੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਗਰੇਡੀਏਂਟ ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਗਰੇਡੀਏਂਟ ਤਦ ਵੀ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਅਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 55 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾPSਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਸ.ਓ. ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁੱਲ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. IF ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭੜਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਜ ਫਲਾਈਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ. ਉੱਥੇ. ਉੱਥੇ. ਕਿਸਮ ਉੱਥੇ. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ. ਕਿਸਮ ਦਾ ਉੱਥੇ. ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਥੇ. ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭੌਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਬਕਸੇ ਸ਼ਾਵਰ ਬੱਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕੁੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. . . ਉੱਥੇ . ਤੁਸੀਂ ਵੀ . ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ . ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ . ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੂਫਾਨੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਪੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮੇਨੇਸ ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸ਼ਿਮਿਨਜ਼ ਪਰੀਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮੇਨੇਜ ਪਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲਾਕਮਿਨੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲਾਕਮਿਨਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ LEਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਓਰਿਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿ OR ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਈਸਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਓਵਰਡੇਨ ਮਈ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਟਾਰਵਰਡ ਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਰਵਰਡ ਮਈ ਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਲੇ ਸਲਾਈਟ ਐਲੀਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਲੇ ਸਲਾਈਟ ਐਲੀਸਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਇਲਿਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਰੋਕਿਆ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਤੀਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੀਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੀਜੀ ਨੀਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੀਜੀ ਨਾਈਲ ਮਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਨਾਇਨ ਮਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਪਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਨਾਈਲ ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਘੰਟਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼. NINE MILS PER HOUR. NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾਇਨ ਮੇਲ. ਪਰ ਫਿਰ NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਫਿਰ NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾਇਨ ਮੇਲ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਟਾਵਰ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਟਾਵਰ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਡਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਂਡਫਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਡਫਲ ਉਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਲੈਂਡਫਾਲਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਂਡਫਾਲਲ ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੈਂਡਫੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਅਪਡੇਟ: ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2 ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.603" dur="0.067">ਠੰਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.1"> ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.133"> ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.167"> ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.067"> ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.334"> ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.471" dur="0.1"> ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.066"> ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.134"> ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.771" dur="0.067"> ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.267"> ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.134"> ਰੇਨਫਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰਸ,</text>
<text sub="clublinks" start="5.305" dur="0.1"> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਕੋਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="5.405" dur="0.1"> ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ, ਸਹੀ, ਡੇਵੇ?</text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.167"> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ?</text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="0.133"> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >></text>
<text sub="clublinks" start="5.805" dur="0.1"> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >> ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.101"> ਰੇਨਫਲ, ਸਹੀ, ਡੇਵ? >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="6.006" dur="0.2"> >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="6.206" dur="0.1"> >> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="6.306" dur="1.268"> ਹਾਂਜੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.167"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.233"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="7.974" dur="0.034"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.1"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.067"> ਹਾਂਜੀ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.267"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.1"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="0.2"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਤੋਂ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="8.942" dur="0.233"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="9.175" dur="0.1"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਬਟ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.409" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Bਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="2.236"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾ Dਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="11.778" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਡਾ USਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="11.845" dur="0.2"> ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.1"> ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="12.145" dur="0.067"> ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="12.212" dur="0.1"> ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.312" dur="0.1"> ਅਲਾਬਮਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.1"> ਅਲਾਬਮਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.2"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.067"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.1"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="0.067"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.046" dur="0.167"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.066"> ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ. ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.279" dur="0.201"> ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.48" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.546" dur="0.1"> ਹੁਣ ਇਕ ਚੀਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ</text>
<text sub="clublinks" start="13.646" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਇਕ ਚੀਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="13.78" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="13.847" dur="0.333"> ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਇਰ ਅਪ</text>
<text sub="clublinks" start="14.18" dur="0.1"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="14.347" dur="1.435"> ਇੱਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.067"> ਇਥੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰ ਅਪ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="15.849" dur="0.2"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.067"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.066"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.182" dur="0.067"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.249" dur="0.134"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.383" dur="0.1"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.483" dur="0.066"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.067"> ਥੰਡਰਸਟੋਰਮਜ਼ ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.616" dur="0.234"> ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.066"> ਇਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ</text>
<text sub="clublinks" start="16.983" dur="0.067"> ਸੈਲੀ ਦੇ ਇਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="17.05" dur="0.1"> ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="17.15" dur="0.133"> ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.234"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="17.584" dur="0.033"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="2.469"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.167"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.133"> ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="20.453" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.854" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="20.92" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.033"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="21.321" dur="0.233"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.067"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="21.621" dur="0.167"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="21.788" dur="0.1"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.067"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.067"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.2"> ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ</text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.066"> ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="1.836"> ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="24.124" dur="0.233"> ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="0.067"> ਛੋਟੇ ਬਿੱਟ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.167"> ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.1"> ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.133"> ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.167"> ਕੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="24.991" dur="0.067"> ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰੀਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.267"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.067"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ</text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.133"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.1"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.067"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="25.692" dur="0.067"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="25.759" dur="0.233"> ਸਿਪਾਹੀ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="25.992" dur="0.1"> ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.1"> ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.201"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="26.393" dur="0.066"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="26.459" dur="0.067"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="1.668"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.067"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.1"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.134"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.495" dur="0.066"> ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.561" dur="0.167"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.828" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="29.095" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="29.162" dur="0.133"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="29.295" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.362" dur="0.234"> ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.066"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="29.662" dur="0.101"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀ ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.066"> ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="0.134"> ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="30.063" dur="0.067"> ਅਲਾਮਾਮਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.166"> ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="30.296" dur="0.067"> ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="30.363" dur="1.969"> ਵਿਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="32.332" dur="0.167"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="32.499" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="32.599" dur="0.066"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਈਵਿਨ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਮਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="32.665" dur="0.301"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="32.966" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="33.066" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="0.066"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="33.199" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="33.333" dur="0.267"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.1"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="33.7" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਬਣਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="33.767" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭੇਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭੇਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> ਵੱਡੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="0.067"> ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.067"> ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਚ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="34.134" dur="0.267"> ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.066"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="34.534" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="34.667" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="1.735"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="36.469" dur="0.134"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="36.603" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਗੇਟਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="36.803" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸੁਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> ਪੈਨਸੁਲਾ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.101"> ਪੈਨਸੁਲਾ ਇਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="37.404" dur="0.1"> ਪੈਨਸੁਲਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="37.504" dur="0.1"> ਪੈਨਸੁਲਾ ਇਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="37.604" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="38.038" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.338" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ. ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.2"> ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.605" dur="0.066"> ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.671" dur="0.067"> ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.034"> ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.772" dur="1.868"> ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="40.64" dur="0.134"> ਪਰ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.166"> ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.067"> ਪਰ ਫੇਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਇਕ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="41.007" dur="0.167"> ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="41.174" dur="0.067"> ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.233"> ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="41.474" dur="0.1"> ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.234"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="41.908" dur="0.1"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="42.008" dur="0.134"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਚੁਆਇਟ</text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.066"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮ</text>
<text sub="clublinks" start="42.208" dur="0.1"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਚੁਆਇਟ ਗਰਮ ਬਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="42.308" dur="0.067"> ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ QUਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ QUਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿIਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="42.642" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="0.1"> ਦਿਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਇਟ ਗਰਮੀ</text>
<text sub="clublinks" start="42.809" dur="0.1"> ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.067"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="43.143" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="43.243" dur="1.368"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.033"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="44.911" dur="0.067"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.978" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="45.145" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="45.245" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="45.345" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="45.445" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.133"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕੱ Oੇ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="45.712" dur="0.2"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="45.912" dur="0.033"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="45.945" dur="0.067"> ਆਉਟ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਏ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="46.012" dur="0.067"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="46.079" dur="0.1"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="46.179" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="46.246" dur="0.1"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="46.346" dur="0.067"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.066"> ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਬੱਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="46.479" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="46.646" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਤ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="46.846" dur="0.034"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="46.88" dur="1.701"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="48.581" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="48.748" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="48.815" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.015" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="49.315" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.234"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ</text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.1"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ</text>
<text sub="clublinks" start="49.816" dur="0.234"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਰਾਡਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.066"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="50.116" dur="0.234"> ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਡਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.1"> ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਡਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="50.45" dur="0.1"> ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="50.55" dur="0.1"> ਨਵੀਨਤਮ ਰਾਡਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="50.65" dur="0.234"> ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="1.869"> ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="52.819" dur="0.1"> ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="52.919" dur="0.1"> ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ. ਉਚਾਈ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="53.019" dur="0.2"> ਉਚਾਈ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.134"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="53.353" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="53.653" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="53.753" dur="0.134"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.067"> ਉਚਾਈ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.166"> ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.167"> ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.454" dur="0.133"> ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਪੇਟਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.587" dur="0.067"> ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="54.654" dur="0.067"> ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="54.721" dur="2.069"> ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="56.79" dur="0.166"> ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="56.956" dur="0.101"> ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="57.057" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲਪੇਟ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.233"> ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸੈਂਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.034"> ਸੈਂਟਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.524" dur="0.1"> ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.066"> ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.69" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.824" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਵਰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.233"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="58.124" dur="0.067"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.1"> ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.1"> ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.134"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="58.525" dur="0.066"> ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="2.403"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="60.994" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="61.094" dur="0.233"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="61.327" dur="0.034"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="61.361" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="61.461" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.067"> ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="61.628" dur="0.333"> ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="61.961" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="62.295" dur="0.2"> ਸਿਗਨਲ ਇੰਟੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="62.495" dur="0.1"> ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਇੰਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="62.595" dur="0.1"> ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.167"> ਇਸ ਨਾਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="62.862" dur="0.067"> ਇਸ ਨਾਲ. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="0.1"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.029" dur="0.067"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.096" dur="0.1"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ 60 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.1"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ 60 ਮੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.1"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਲਗਭਗ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.396" dur="0.067"> ਇਸ ਨਾਲ. ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.463" dur="0.2"> ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="63.663" dur="1.335"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="64.998" dur="0.167"> ਇਹ ਮਾOUਥ ਤੋਂ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.165" dur="0.066"> ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.134"> ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.365" dur="0.167"> ਇਹ ਰਿਵਾਇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 60 ਮੀਲ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.166"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ.</text>
<text sub="clublinks" start="65.698" dur="0.067"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.134"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.066" dur="0.133"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.133"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.332" dur="0.067"> ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.399" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੁਸੀਆਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.234"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="67.167" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="67.267" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.033"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="67.4" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.067"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="67.567" dur="0.167"> ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੋਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="67.734" dur="0.1"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.834" dur="0.067"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.901" dur="0.033"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.934" dur="1.135"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.069" dur="0.133"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.202" dur="0.1"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ .ੰਗ ਮਿਲੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="69.302" dur="0.1"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.067"> ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.469" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ AYੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.669" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="69.769" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.167"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.033"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="70.136" dur="0.167"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="70.303" dur="0.067"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.167"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1</text>
<text sub="clublinks" start="70.537" dur="0.066"> ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.234"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.033"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ 1 ਤੂਫਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="1.869"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="73.106" dur="0.1"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="73.206" dur="0.133"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈ</text>
<text sub="clublinks" start="73.339" dur="0.101"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="73.44" dur="0.166"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.1"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.167"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.067"> ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="73.94" dur="0.2"> ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.14" dur="0.067"> ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.207" dur="0.067"> ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.2"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.067"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ</text>
<text sub="clublinks" start="74.808" dur="0.066"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਜਿਆਦਾਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.134"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.1"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਮਾਡਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="75.108" dur="0.067"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਲੈ</text>
<text sub="clublinks" start="75.175" dur="0.066"> ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="75.241" dur="2.002"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੱਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="77.243" dur="0.167"> ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੱਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="77.41" dur="0.2"> ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੱਡਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="77.61" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="77.677" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="77.744" dur="0.267"> ਉਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅੱਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="78.111" dur="0.167"> ਅਲਾਬਾਮਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="78.278" dur="0.133"> ਅਲਾਬਾਮਾ. ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.1"> ਅਲਾਬਾਮਾ. ਹੁਣ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="78.511" dur="0.134"> ਅਲਾਬਾਮਾ. ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.1"> ਅਲਾਬਾਮਾ. ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.233"> ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.134"> ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਉੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਉਥੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.133"> ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.067"> ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="79.379" dur="2.035"> ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="81.414" dur="0.134"> ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="81.548" dur="0.166"> ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="81.714" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="81.915" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.267"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.248" dur="0.034"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.066"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.348" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.415" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.1"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="82.682" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.749" dur="0.2"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="82.949" dur="0.134"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.066"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.1"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="2.369"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਹੁਣੇ ਤੂਫਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="85.685" dur="0.234"> ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="85.919" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ</text>
<text sub="clublinks" start="85.985" dur="0.034"> ਇੱਥੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.019" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="86.152" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.219" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.453" dur="0.166"> ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="86.619" dur="0.067"> ਸਰਜਰੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="86.686" dur="0.167"> .</text>
<text sub="clublinks" start="86.853" dur="0.1"> . ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="86.953" dur="0.167"> . ਫਿਰ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> . ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="0.067"> . ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਿੰਗ ਵਿੰਡਸਰ</text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.234"> ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕੈਪਿੰਗ ਵਿੰਡਸਰ</text>
<text sub="clublinks" start="87.554" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ</text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="2.736"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੰਡਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="90.39" dur="0.167"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="0.133"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ</text>
<text sub="clublinks" start="90.69" dur="0.067"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿੰਡਸਰ ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਮੂਵਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="90.757" dur="0.2"> ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਚਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="90.957" dur="0.167"> ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਮੋਵਿੰਗ ਵੈਸਟ</text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.067"> ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="91.191" dur="0.1"> ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ</text>
<text sub="clublinks" start="91.291" dur="0.1"> ਅੱਸੀ ਪੰਜ ਗੈਸਟਰਨ ਪੰਜ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ 2:00 ਵਜੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="91.391" dur="0.167"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="91.558" dur="0.066"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.067"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="91.691" dur="0.167"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.858" dur="0.067"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.066"> ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰੀ 2:00 ਵਜੇ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="92.158" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="92.358" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="2.269"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="94.694" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="94.794" dur="0.134"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="94.928" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.095" dur="0.2"> ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.066"> ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.361" dur="0.067"> ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.066"> ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="95.628" dur="0.234"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.167"> ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.1"> ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="96.296" dur="0.267"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.133"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="96.696" dur="0.033"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.101"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਟਿਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="1.835"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.033"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="98.898" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="98.998" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="99.065" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="99.165" dur="0.134"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="99.299" dur="0.066"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="99.365" dur="0.201"> ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="99.666" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.167"> ਖੇਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.1"> ਖੇਤਰ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.067"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.166"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.101"> ਖੇਤਰ. ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.467" dur="0.066"> ਖੇਤਰ. ਇਥੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.533" dur="0.167"> ਇਥੇ ਇਹ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.067"> ਇਥੇ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.767" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101.034" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਥੇ ਡ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101.267" dur="1.602"> ਇਸ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="102.869" dur="0.1"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.167"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="103.136" dur="0.067"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮੂਵ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="103.203" dur="0.133"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਏ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="103.336" dur="0.134"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="103.47" dur="0.066"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲੋਜਰ ਨੂੰ ਚਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.2"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.067"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਭੇਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.2"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.101"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.104" dur="0.033"> ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.137" dur="0.1"> ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.067"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.304" dur="0.3"> ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.604" dur="0.033"> ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.101"> ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.838" dur="0.066"> ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="0.067"> ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ' ਤੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="1.835"> ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਰਹਣ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="107.006" dur="0.034"> ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="107.04" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="107.14" dur="0.133"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="107.273" dur="0.067"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ' ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="107.34" dur="0.167"> ਉੱਤਰ ਵੱਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="107.507" dur="0.133"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="107.64" dur="0.267"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.101"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="108.308" dur="0.066"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੋ. ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.234"> ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="108.608" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="108.675" dur="0.167"> ਉਥੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਪ-ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਜਿਥੇ ਏਅਰਪਲੇਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="108.908" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਏਅਰਪਲਾਈਨਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="2.203"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.2"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.411" dur="0.033"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.2"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.644" dur="0.034"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.678" dur="0.1"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.778" dur="0.067"> ਹਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.845" dur="0.2"> ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.067"> ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.112" dur="0.033"> ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.145" dur="0.1"> ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.1"> ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.345" dur="0.1"> ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.445" dur="0.134"> ਇਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.066"> ਇਹ ਇਸ ਪੁਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਰਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="112.645" dur="0.167"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.879" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="2.202"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="115.248" dur="0.234"> ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹ,</text>
<text sub="clublinks" start="115.482" dur="0.066"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ</text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="0.067"> ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="115.615" dur="0.2"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="116.015" dur="0.134"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.149" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.249" dur="0.067"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.233"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.549" dur="0.1"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.649" dur="0.1"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.133"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="116.983" dur="0.067"> ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="117.05" dur="0.2"> ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.1"> ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="117.35" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਫੈਲਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="117.45" dur="0.167"> ਖੇਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="117.617" dur="0.067"> ਖੇਤਰ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.066"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="117.75" dur="0.067"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="1.502"> ਖੇਤਰ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="119.319" dur="0.066"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="119.385" dur="0.067"> ਖੇਤਰ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="119.452" dur="0.234"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="0.066"> ਤਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.752" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.133"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.019" dur="0.101"> ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਓਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.12" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.301"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.587" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਵੇਖੋਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.687" dur="0.133"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭੋਗੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ' ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.887" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="120.954" dur="2.502"> ਦੁਪਹਿਰ 85 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="123.456" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="123.523" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੇਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਮਾਈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="123.857" dur="0.166"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਹੋਰ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਹੋਰ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.134"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="124.524" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਕੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.067"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="124.924" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="124.991" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਇਫਲੀ ਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਘੱਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.234"> ਬ੍ਰਾਇਟਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="125.725" dur="1.869"> ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.694" dur="0.133"> ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.1"> ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.167"> ਵੱਧ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.067"> ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="128.328" dur="0.1"> ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.066"> ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="128.895" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="129.095" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.267"> ਇਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.562" dur="0.1"> ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਣਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.067"> ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.896" dur="0.033"> ਬੱਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.929" dur="1.602"> ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="131.598" dur="0.2"> ਜੂਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="131.798" dur="0.1"> ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ</text>
<text sub="clublinks" start="131.898" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="131.965" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.134"> ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="132.165" dur="0.067"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੂਝਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="132.232" dur="0.066"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਬਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.201"> ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨ ਬੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="132.665" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="132.765" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਖਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.832" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.899" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.3"> ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="2.402"> ਪੈਸਾਗੌਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ,</text>
<text sub="clublinks" start="135.668" dur="0.234"> ਪੈਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ,</text>
<text sub="clublinks" start="135.902" dur="0.067"> ਪੈਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੱਖਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.233"> ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.067"> ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡਜ਼ ਆਰਗੂ</text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.1"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀਆਈ, ਵਿੰਡਜ਼ ਅਰਾUਂਡ 85</text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.067"> ਪਾਸਕੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਵਿੰਡੋਜ਼ 85 ਮੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="136.436" dur="0.1"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, 85 ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.133"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, 85 ਮੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.669" dur="0.267"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.936" dur="0.1"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ</text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="0.101"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਵੈਲਡ</text>
<text sub="clublinks" start="137.137" dur="0.066"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਓਸੀਆਰ</text>
<text sub="clublinks" start="137.203" dur="2.503"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੰਡਫਲ ਓਸੀਆਰ ਕਹੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="139.706" dur="0.066"> 85 ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ. ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="139.772" dur="0.267"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.134"> ਲੰਡਫਲ ਓਮਕੋਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਹੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="140.173" dur="0.067"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਮਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਮਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੋਰਨੀ ਕਹੇਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="140.44" dur="0.067"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਓਕਸਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.266"> ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.101"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਐਮਿਸ਼ੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.1"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੀ ਰੋਕੀ 'ਤੇ ਤੌਹਫੇ' ਤੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="140.974" dur="0.1"> ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਅਮੀਸ਼ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.067"> ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਅਮਿ੍ਸ਼ 'ਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="141.141" dur="0.066"> ਅਧੂਰਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="0.334"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="2.302"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ,</text>
<text sub="clublinks" start="143.843" dur="0.167"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀਆਈ, ਅਲਾਬਾਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="144.01" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="144.077" dur="0.233"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ</text>
<text sub="clublinks" start="144.31" dur="0.134"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="144.444" dur="0.133"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰ ਮੋਬਾਈਲ</text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟੂਵਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.033"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਵਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ, ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਵਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.267"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="145.011" dur="0.033"> ਇੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.167"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.167"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="145.378" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾYਂਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="0.167"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਖੁਰਾਕ</text>
<text sub="clublinks" start="145.612" dur="3.169"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਿਆਲ</text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸਕਰ</text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.167"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰਪਿਕਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.182" dur="0.133"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੈਪਿਕਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.315" dur="0.067"> ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨੀ ਇਕ ਓ'ਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੈਪਿਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.167"> ਇਕ ਓ'ਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.549" dur="0.067"> ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ</text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="0.166"> ਇਕ ਵਿਚੋ ਇਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੌਪਿਕਲ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਓਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟਰੱਕਿਕਲ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="149.849" dur="0.1"> ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.949" dur="0.067"> ਦੁਪਿਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਓਕਲੌਕ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="150.016" dur="0.3"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="150.316" dur="0.034"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.133"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="150.483" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="150.55" dur="0.133"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="150.683" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.2"> ਸਾਹਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="1.902"> ਸਾਧਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.267"> ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.134"> ਹੈਂਡਿੰਗ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਉਪਰ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.066"> ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਸਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="153.319" dur="0.234"> ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰ UBਬਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.1"> ਓਵਰ ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਅਬਰਨ ਐਂਡ</text>
<text sub="clublinks" start="153.72" dur="0.2"> ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="153.92" dur="0.067"> ਓਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਗੇਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="153.987" dur="0.267"> ਆਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="0.166"> UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬਸ,</text>
<text sub="clublinks" start="154.42" dur="0.067"> UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="154.487" dur="0.1"> UBਬਰਨ ਅਤੇ ਤਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="154.587" dur="0.1"> UBਬਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="154.687" dur="0.067"> UBਬਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.234"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="154.988" dur="0.066"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਭਾਗ</text>
<text sub="clublinks" start="155.054" dur="1.869"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.1"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜੌਰਜੀਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.023" dur="0.1"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="157.123" dur="0.1"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.134"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.357" dur="0.066"> ਕੋਲੰਬਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.423" dur="0.201"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.624" dur="0.1"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.133"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="157.857" dur="0.167"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਡਬਲਿਨ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.067"> ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਓਰਜੀਆ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="158.191" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="158.391" dur="0.134"> ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੀਓਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="158.525" dur="0.033"> ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਹੈਡਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="158.558" dur="0.133"> ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਸਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="158.691" dur="2.269"> ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਉਥੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="160.96" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਡਬਲਿਨ ਤੋਂ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="161.027" dur="0.2"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="161.227" dur="0.067"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="161.294" dur="0.067"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="161.361" dur="0.033"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="161.394" dur="0.167"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.133"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="161.694" dur="0.1"> ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲਿਨਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.167"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.167"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="162.128" dur="0.1"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.228" dur="0.1"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.1"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.101"> ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="162.529" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ</text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="162.996" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="163.096" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="163.196" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.166"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="1.669"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="165.098" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="165.198" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="165.331" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="165.431" dur="0.201"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="165.632" dur="0.166"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਫੇਰ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="165.999" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.132" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.199" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.332" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.399" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.633" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="0.033"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="166.866" dur="0.134"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="167" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.267"> ਕੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="167.333" dur="0.1"> ਕੀ ਇਹ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.101"> ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="167.534" dur="0.1"> ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="167.634" dur="0.1"> ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,</text>
<text sub="clublinks" start="167.734" dur="0.066"> ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਬੈਟਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="167.8" dur="1.435"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.167"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਜ਼ੋਰਦਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="169.402" dur="0.1"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ</text>
<text sub="clublinks" start="169.502" dur="0.1"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਅਰ</text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.1"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਅਰ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="169.702" dur="0.067"> ਕੁਝ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੀਅਰ</text>
<text sub="clublinks" start="169.769" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="170.003" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖਤ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="170.103" dur="0.233"> ਕਾਸਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="170.336" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.034"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.47" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.57" dur="0.033"> ਕਾਸਟ. ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.603" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.703" dur="0.1"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.067"> ਕਾਸਟ. ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="170.87" dur="0.2"> ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="171.07" dur="0.101"> ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="171.171" dur="0.033"> ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="171.204" dur="0.167"> ਇਹ ਰੱਖੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="171.371" dur="0.033"> ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="171.404" dur="0.067"> ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1</text>
<text sub="clublinks" start="171.471" dur="0.267"> ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 1</text>
<text sub="clublinks" start="171.738" dur="0.2"> ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੂਫਾਨ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="171.938" dur="1.435"> ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ 1 ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="173.373" dur="0.066"> ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਖੋ 1 ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.267"> ਅੱਜ ਤੂਫਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="173.706" dur="0.067"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਰਿਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰੀਕਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਰਿਕੀਨ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ</text>
<text sub="clublinks" start="173.873" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੈਰੀਕਨ</text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.134"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="174.107" dur="0.067"> ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="174.174" dur="0.2"> ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="174.374" dur="0.1"> ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="174.474" dur="0.1"> ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਲੇਖ</text>
<text sub="clublinks" start="174.574" dur="0.167"> ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ</text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.066"> ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੂਰ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ</text>
<text sub="clublinks" start="174.807" dur="0.101"> ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸੂਮ</text>
<text sub="clublinks" start="174.908" dur="0.066"> ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="174.974" dur="0.201"> ਅਤੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="175.175" dur="0.1"> ਅਤੇ ਤਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ 'ਤੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="175.275" dur="0.166"> ਵੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="175.441" dur="0.067"> ਵੀ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="175.508" dur="0.067"> ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="175.575" dur="0.067"> ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="175.642" dur="0.1"> ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="175.742" dur="1.701"> ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.167"> ਵੀ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="177.61" dur="0.067"> ਵੀ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ Iੰਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ Iੰਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="177.977" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੀਅਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.044" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੀਅਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.133"> ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।</text>
<text sub="clublinks" start="178.411" dur="0.167"> ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="178.578" dur="0.1"> ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੁਣੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.234"> ਆਈ ਟੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.1"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.012" dur="0.033"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.045" dur="0.167"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.212" dur="0.067"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.279" dur="0.1"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.379" dur="0.066"> ਆਈ ਟੀ. ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.445" dur="0.267"> ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.712" dur="0.067"> ਇਹ ਗੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.134"> ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.913" dur="0.133"> ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,</text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.067"> ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="1.401"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.514" dur="0.067"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.581" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="181.781" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.881" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.201"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="182.182" dur="0.1"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="182.282" dur="0.066"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="182.348" dur="0.1"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.101"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="182.549" dur="0.1"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ</text>
<text sub="clublinks" start="182.649" dur="0.066"> ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="182.715" dur="0.167"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="182.882" dur="0.134"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰੀ ਵਿੰਡੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="183.016" dur="0.1"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="0.1"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.067"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.283" dur="0.033"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="183.316" dur="0.1"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="183.416" dur="0.067"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="183.483" dur="0.2"> ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="183.683" dur="0.067"> ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="183.75" dur="2.602"> ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="186.452" dur="0.101"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="186.553" dur="0.166"> ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਵੱਲ ਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="186.719" dur="0.167"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="186.886" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="186.986" dur="0.134"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="187.12" dur="0.167"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਕੋਸਟਲ</text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਰਜਰੀ ਰਸਾਇਣਕ ਫਲੱਡਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.066"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="187.453" dur="0.167"> ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="187.62" dur="0.134"> ਸੋ ਸਰਚ ਕਸਟਲ ਫਲਾਈਡਿੰਗ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.066"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਲ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.134"> ਏਨਾ ਸਰਜੀਕਲ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.133"> ਸੋ ਸਰਚ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਕੰਨਸਟਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="188.087" dur="0.067"> ਸੋ ਸਰਚ ਕੋਸਟਲ ਫਲੱਡਿੰਗ ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="188.154" dur="0.3"> ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਿੱਤ</text>
<text sub="clublinks" start="188.454" dur="2.103"> ਇਕ ਨੰਬਰ ਇਕ ਵਾਈਨਸਲ ਇਨਕਰੈਸਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.033"> ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="190.59" dur="0.2"> ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="190.79" dur="0.067"> ਅੱਜ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਨਡੇਸਡੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.2"> ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਧਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.057" dur="0.1"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.157" dur="0.134"> ਵੈਡਨੇਸਡੇ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.291" dur="0.1"> ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.1"> ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="0.033"> ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="191.524" dur="0.067"> ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਾਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.591" dur="0.233"> ਅਤੇ ਰੇਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="191.824" dur="0.067"> ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 10</text>
<text sub="clublinks" start="191.891" dur="0.067"> ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.1"> ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="192.058" dur="0.1"> ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਇੰਚ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="192.158" dur="0.2"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="192.358" dur="2.203"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.1"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="194.727" dur="0.134"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.067"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="194.928" dur="0.267"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.195" dur="0.066"> ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ. ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.167"> ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.428" dur="0.067"> ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.495" dur="0.133"> ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.628" dur="0.1"> ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.728" dur="0.067"> ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਇੰਚ ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.795" dur="0.067"> ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਇੰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="195.862" dur="0.1"> ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ</text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.067"> ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ 10 ਵਾਂ ਇੰਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.333"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="196.362" dur="0.067"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="196.429" dur="0.134"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="196.563" dur="0.066"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.034"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚ</text>
<text sub="clublinks" start="196.663" dur="0.066"> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਇੰਚਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="196.729" dur="0.201"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="1.768"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.133"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ</text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="198.898" dur="0.2"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="199.098" dur="0.201"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="199.299" dur="0.166"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="199.465" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="199.632" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="199.699" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਬਦਲ ਹਨ. ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.866" dur="0.2"> ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> ਪੂਰਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.167"> ਵੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="200.333" dur="0.133"> ਵੀ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="200.466" dur="0.067"> ਵੀ. ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.533" dur="0.134"> ਵੀ. ਇਥੇ ਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.667" dur="0.166"> ਵੀ. ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="200.833" dur="0.067"> ਵੀ. ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਵਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="1.802"> ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਵਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="202.702" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੋਰਸਿਟ ਟਰੈਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="202.869" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.233"> ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="0.067"> ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.336" dur="0.2"> ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.134"> ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.67" dur="0.066"> ਟਰੈਕ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.736" dur="0.234"> ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਾਮਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.97" dur="0.1"> ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.1"> ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਈਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.17" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.067"> ਇਥੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਅਲਾਬਮਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸਭ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.404" dur="0.233"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.637" dur="0.134"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="204.771" dur="0.066"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੋ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="2.169"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.006" dur="0.1"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਫੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.067"> ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹੱਕ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="207.173" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡਫੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.407" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਲੰਡਫਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.507" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.707" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਹੀ ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="207.907" dur="0.301"> ਸੱਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸਕੌਗਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="208.208" dur="0.066"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇੜੇ ਪੈਸਾਗੌਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="208.274" dur="0.134"> ਸੱਜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸਕੌਲਾ ਪਾਸਕੌਗਲਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="208.408" dur="0.1"> ਪੈਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਸਕੌਗਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="208.508" dur="0.067"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਸਾਗੌਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="208.575" dur="0.066"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.2"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="208.841" dur="2.236"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="211.077" dur="0.067"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="211.144" dur="0.1"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="211.244" dur="0.133"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="211.377" dur="0.234"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="211.611" dur="0.067"> ਪਾਸਾਗੌਲਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="211.678" dur="0.166"> ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="211.844" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="211.911" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="212.011" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="212.111" dur="0.034"> ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="212.245" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="212.345" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਫੁਟਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="212.412" dur="0.167"> NINE ਫੀਟ ਲਈ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.1"> NINE ਫੀਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.1"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫੁੱਟ ਫੀਲਡ ਜੋੜਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="212.779" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਫੀਨ ਫੀਲਡ ਜੋੜਨ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.267"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="213.146" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="213.279" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="213.379" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="213.446" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਥੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="1.535"> ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਥੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.167"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="215.215" dur="0.166"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.166"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.034"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="215.782" dur="0.2"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.033"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.015" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.182" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.2"> ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.1"> ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.549" dur="0.067"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.616" dur="0.133"> ਇਹ ਸਭ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.749" dur="0.067"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.1"> ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="216.916" dur="0.067"> ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="216.983" dur="0.2"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="217.183" dur="2.102"> ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="219.285" dur="0.067"> ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="219.352" dur="0.067"> ਉਹ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ</text>
<text sub="clublinks" start="219.419" dur="0.167"> ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="219.586" dur="0.133"> ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="219.719" dur="0.067"> ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ</text>
<text sub="clublinks" start="219.786" dur="0.2"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ</text>
<text sub="clublinks" start="219.986" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.086" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.186" dur="0.034"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.22" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.286" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.353" dur="0.367"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="0.1"> ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.067"> ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="221.054" dur="0.267"> ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="221.321" dur="0.1"> ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਚ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="221.421" dur="1.835"> ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="223.256" dur="0.167"> ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="223.423" dur="0.1"> ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="223.523" dur="0.067"> ਕੁਝ ਉੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="223.59" dur="0.166"> ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="223.756" dur="0.1"> ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="223.856" dur="0.101"> ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="223.957" dur="0.3"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.067"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਬੁਨਿਆਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="224.324" dur="0.033"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ</text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.1"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="224.457" dur="0.1"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="224.557" dur="0.067"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁAਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="224.624" dur="0.067"> ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ. ਮੁAਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.2"> ਮੁAਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="224.891" dur="0.2"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="225.091" dur="0.1"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁASਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="225.191" dur="0.1"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁASਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="225.291" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="225.358" dur="0.267"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਰਿਵਰ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="225.625" dur="0.067"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="225.692" dur="1.635"> ਮਿਸੀਸਿਪੀਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.233"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="227.56" dur="0.034"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.1"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="227.694" dur="0.066"> ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="227.76" dur="0.201"> ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="227.961" dur="0.1"> ਪੰਜ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.061" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਫੀਟਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.194" dur="0.1"> ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.294" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਫੀਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.334"> ਇੱਥੇ ਅਕਾਉਂਸ ਲੀਕ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਅਕਾROਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="228.795" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਅਕਾSSਂਟ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="228.895" dur="0.167"> ਇਥੇ ਇਕਰਾਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.062" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਅਕਾSSਂਟ ਲੀਕ ਕਰੋ ਪਾਰਟੈਕਟਰੀਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.128" dur="0.201"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ</text>
<text sub="clublinks" start="229.329" dur="0.1"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.429" dur="0.167"> ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.033"> ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.629" dur="0.067"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="229.696" dur="0.066"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="2.636"> ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.067"> ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="232.465" dur="0.167"> ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="232.632" dur="0.2"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="232.832" dur="0.2"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.032" dur="0.034"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.066" dur="0.133"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.199" dur="0.1"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.299" dur="0.134"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.433" dur="0.066"> ਅੰਦਰ ਧੱਕਿਆ. ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.499" dur="0.167"> ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.666" dur="0.067"> ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.733" dur="0.133"> ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.866" dur="0.101"> ਇਹ ਪੱਛਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="233.967" dur="0.066"> ਇਹ ਵੈਸਟਨ ਐਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="234.033" dur="0.067"> ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="234.1" dur="0.1"> ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="234.2" dur="0.067"> ਇਹ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਈਜ਼ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="234.267" dur="0.233"> ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> ਉਥੇ ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.066"> ਲੀਕ ਦੇ ਵੈਸਟਨ ਐਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="234.767" dur="0.1"> ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="234.867" dur="0.101"> ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.066"> ਲੀਕ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="235.034" dur="0.234"> ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="235.268" dur="1.134"> ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="236.402" dur="0.134"> ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.167"> ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="236.703" dur="0.2"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.067"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="237.07" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="237.17" dur="0.167"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="237.337" dur="0.133"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਡੋਜ਼. ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ,</text>
<text sub="clublinks" start="237.47" dur="0.234"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫਤੇ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ,</text>
<text sub="clublinks" start="237.704" dur="0.066"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="237.77" dur="0.1"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="237.87" dur="0.101"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.066"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="238.037" dur="0.1"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="238.137" dur="0.067"> ਇਕ ਵਾਰ ਤੂਫਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="238.204" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="238.438" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="238.538" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ</text>
<text sub="clublinks" start="238.671" dur="1.936"> ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬਾਈਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="240.607" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਬਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਵਿਚ,</text>
<text sub="clublinks" start="240.74" dur="0.167"> ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ,</text>
<text sub="clublinks" start="240.907" dur="0.067"> ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋਡਿੰਗ ਸਲਾਈਡ, EAT</text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.1"> ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਡ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="241.074" dur="0.133"> ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ,</text>
<text sub="clublinks" start="241.207" dur="0.134"> ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="241.341" dur="0.133"> ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="241.474" dur="0.067"> ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੋਡ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="241.541" dur="0.233"> ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="241.774" dur="0.167"> ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="241.941" dur="0.067"> ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਗਰਮ ਫਲੌਡਿੰਗ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.008" dur="0.067"> ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.133"> ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.208" dur="0.067"> ਇਕ ਖੇਤਰ ਖਾਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.167"> ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਫਲਾਈਡਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="242.442" dur="0.066"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਵਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="242.508" dur="0.101"> ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲੋਰਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.066"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.675" dur="0.134"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="242.909" dur="1.601"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮ ਫਲੱਡਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="244.51" dur="0.067"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗੈਰ ਸਰਦੀਆਂ ਫਲੱਡਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.3"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.101"> ਇਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="244.978" dur="0.066"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.1"> ਇਹ ਡਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="245.144" dur="0.067"> ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="245.211" dur="0.067"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰੇਨ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="245.278" dur="0.233"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਲਫ ਦੇ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="245.511" dur="0.101"> ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ ਲਗਭਗ.</text>
<text sub="clublinks" start="245.612" dur="0.2"> ਮੈਕਸਿਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="245.812" dur="0.133"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="245.945" dur="0.134"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ ਕੁੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="246.079" dur="0.1"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="246.179" dur="0.233"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="246.412" dur="0.067"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="246.479" dur="0.067"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="246.546" dur="2.102"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="248.648" dur="0.167"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="248.815" dur="0.066"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="248.881" dur="0.067"> ਰੇਨ ਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="248.948" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.148" dur="0.034"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.182" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="249.315" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.415" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="249.482" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="249.582" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.267"> ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="249.916" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="249.983" dur="0.033"> ਬੱਸ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.133"> ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="250.149" dur="0.067"> ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="250.216" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="250.283" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.35" dur="0.166"> ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.516" dur="0.067"> ਇਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.1"> ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.683" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> ਇਕ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="1.836"> ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.133"> ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ 15 ਤੋਂ 20 ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="252.852" dur="0.067"> ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="252.919" dur="0.2"> ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="253.119" dur="0.1"> ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.034"> ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ 20 ਤੋਂ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="253.253" dur="0.1"> ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="253.353" dur="0.1"> ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="253.453" dur="0.1"> ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਤੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="253.553" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="253.62" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="253.82" dur="0.1"> ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="253.92" dur="0.067"> ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="253.987" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.053" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.153" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.32" dur="0.067"> ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.387" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.233"> ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗੁਲਫ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ.</text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.201"> ਮੈਕਸਿਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="254.988" dur="1.801"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="256.789" dur="0.134"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="256.923" dur="0.1"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਤਦ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="257.023" dur="0.167"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="257.19" dur="0.067"> ਮੈਕਸਿਕੋ ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਗਰੇਡੀਏਂਟ</text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.233"> ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਗਰੇਡੀਏਂਟ</text>
<text sub="clublinks" start="257.49" dur="0.1"> ਤਦ ਵੀ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="257.59" dur="0.134"> ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਅਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="257.724" dur="0.133"> ਪਰ ਫਿਰ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="257.857" dur="0.1"> ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="257.957" dur="0.067"> ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਗਰੇਡਿਏਂਟ ਸੁੱਟੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="258.024" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ</text>
<text sub="clublinks" start="258.224" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="258.291" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="258.391" dur="0.2"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="258.591" dur="2.403"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="260.994" dur="0.233"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 55 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾPSਨਲੋਡ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="261.227" dur="0.2"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="261.427" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਿਵੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="261.527" dur="0.101"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਕਿਵੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="261.628" dur="0.133"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ 55 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ?</text>
<text sub="clublinks" start="261.761" dur="0.2"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?</text>
<text sub="clublinks" start="261.961" dur="0.134"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="262.095" dur="0.167"> ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="262.262" dur="0.066"> ਹਾਂ ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.134"> ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="262.462" dur="0.133"> ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.134"> ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="262.729" dur="0.066"> ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="262.795" dur="0.067"> ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="262.862" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="263.062" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਕੁੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="263.129" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="263.196" dur="0.1"> ਸਾਡੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="263.463" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. IF</text>
<text sub="clublinks" start="263.563" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="263.663" dur="1.401"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.064" dur="0.201"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.331" dur="0.234"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.565" dur="0.133"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="265.698" dur="0.067"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.765" dur="0.1"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.865" dur="0.033"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.067"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="265.965" dur="0.067"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.032" dur="0.267"> ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.299" dur="0.067"> ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.366" dur="0.1"> ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.466" dur="0.167"> ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.633" dur="0.066"> ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭੜਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="266.699" dur="2.436"> ਸਰਜ ਫਲਾਈਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.135" dur="0.1"> ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.235" dur="0.1"> ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.335" dur="0.1"> ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਫਲੌਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.435" dur="0.134"> ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="269.569" dur="0.1"> ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.669" dur="0.067"> ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="0.233"> ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="269.969" dur="0.1"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="270.069" dur="0.201"> ਉੱਥੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="270.27" dur="0.066"> ਉੱਥੇ. ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="270.336" dur="0.034"> ਉੱਥੇ. ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="270.37" dur="0.133"> ਉੱਥੇ. ਕਿਸਮ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="270.503" dur="0.167"> ਉੱਥੇ. ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="270.67" dur="0.067"> ਉੱਥੇ. ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="270.737" dur="0.2"> ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="270.937" dur="0.067"> ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="271.004" dur="0.066"> ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="271.07" dur="0.134"> ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="271.204" dur="0.067"> ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਭੌਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="271.271" dur="1.901"> ਇਕ ਖਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="273.172" dur="0.134"> ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.306" dur="0.2"> ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.506" dur="0.1"> ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="273.606" dur="0.167"> ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="273.773" dur="0.133"> ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="273.906" dur="0.067"> ਦਿਨ ਇਥੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="273.973" dur="0.234"> ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="274.207" dur="0.067"> ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="274.274" dur="0.066"> ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="274.34" dur="0.134"> ਕੁਝ ਬਕਸੇ ਸ਼ਾਵਰ ਬੱਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="274.474" dur="0.066"> ਕੁਝ ਵੀ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="274.54" dur="0.067"> ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="274.607" dur="0.334"> ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="274.941" dur="0.1"> ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="275.041" dur="0.067"> ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="275.108" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="275.208" dur="0.067"> ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="275.275" dur="0.233"> ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="275.508" dur="1.835"> ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="277.343" dur="0.067"> ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="277.41" dur="0.133"> ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.543" dur="0.101"> ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.644" dur="0.166"> ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="277.81" dur="0.067"> ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="277.877" dur="0.167"> ਕੁੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="278.044" dur="0.067"> ਕੁੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="278.111" dur="0.233"> .</text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.067"> . ਉੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="278.411" dur="0.067"> . ਤੁਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="278.478" dur="0.1"> . ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="278.578" dur="0.167"> . ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="278.745" dur="0.066"> . ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="278.811" dur="0.234"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="279.045" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="279.145" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="279.245" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="279.412" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="279.479" dur="0.167"> ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ</text>
<text sub="clublinks" start="279.646" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ</text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="1.469"> ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਪੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="281.447" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="281.514" dur="0.267"> ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="281.781" dur="0.067"> ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="281.848" dur="0.2"> ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.048" dur="0.133"> ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮੇਨੇਸ</text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.067"> ਐਸਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮਿਨ ਪਰੀਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="282.248" dur="0.267"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮਿਨ ਪਰੀਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="282.515" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="282.582" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮਿਨ ਪਰੀਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="282.649" dur="0.1"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਸ਼ਿਮਿਨਜ਼ ਪਰੀਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="282.749" dur="0.066"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲੇਕੁਮੇਨੇਜ ਪਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.815" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲਾਕਮਿਨੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਅਤੇ ਪਲਾਕਮਿਨਾਂ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="282.949" dur="0.233"> ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="283.182" dur="0.101"> ਚਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="283.283" dur="0.066"> ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="283.349" dur="0.167"> ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="283.516" dur="1.935"> ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="285.451" dur="0.067"> ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.167"> ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="285.685" dur="0.133"> ਨੇੜੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="285.818" dur="0.067"> LEਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="285.885" dur="0.134"> ਓਰਿਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਵਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="286.019" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.066"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਈਸਟ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="286.185" dur="0.201"> ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.1"> ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="286.486" dur="0.1"> ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="286.586" dur="0.133"> ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="286.719" dur="0.1"> ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਾਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> ਨਵੇਂ ਓਰਿਯਨਜ਼ ਪੂਰਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਓਵਰਡੇਨ ਮਈ ਵੱਲ ਭੇਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.234"> ਟਾਰਵਰਡ ਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="287.12" dur="0.133"> ਟਾਰਵਰਡ ਮਈ ਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="287.253" dur="0.067"> ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਲੇ ਸਲਾਈਟ ਐਲੀਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="287.32" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਲੇ ਸਲਾਈਟ ਐਲੀਸਨ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="287.42" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਇਲਿਸਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="287.52" dur="3.17"> ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="290.69" dur="0.1"> ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਰੋਕਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="290.79" dur="0.133"> ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਨਿਰੰਤਰ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="290.923" dur="0.134"> ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅੱਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="291.057" dur="0.067"> ਬ੍ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਲੋਇਟ ਐਲਿਸਨ. ਤੀਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="291.124" dur="0.2"> ਤੀਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="291.324" dur="0.1"> ਤੀਜੀ ਨੀਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="291.424" dur="0.067"> ਤੀਜੀ ਨਾਈਲ ਮਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="291.491" dur="0.1"> ਸਥਾਪਤ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੀਸਰੇ ਨਾਇਨ ਮਾਈਲਜ਼ ਦੇ ਪਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.591" dur="0.1"> ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਨਾਈਲ ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਘੰਟਾ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="291.691" dur="0.2"> NINE MILS PER HOUR.</text>
<text sub="clublinks" start="291.891" dur="0.1"> NINE MILS PER HOUR. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.991" dur="0.067"> ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾਇਨ ਮੇਲ. ਪਰ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="292.058" dur="0.067"> NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="292.125" dur="0.1"> NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ</text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.1"> NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="292.325" dur="0.1"> NINE MILS PER HOUR. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="292.425" dur="0.067"> ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾਇਨ ਮੇਲ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="292.492" dur="0.267"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="292.759" dur="0.066"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="1.535"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="294.36" dur="0.134"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="294.494" dur="0.066"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="294.56" dur="0.201"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="294.761" dur="0.133"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="294.894" dur="0.1"> ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="294.994" dur="0.134"> ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="295.128" dur="0.1"> ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="295.228" dur="0.067"> ਇਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="295.295" dur="0.2"> ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ</text>
<text sub="clublinks" start="295.495" dur="0.167"> ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.662" dur="0.066"> ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="295.728" dur="0.1"> ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਟਾਵਰ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.828" dur="0.034"> ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.862" dur="0.066"> ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਟਾਵਰ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.928" dur="0.067"> ਇਹ ਫੈਲਾਓ ਓਵਰ ਟਾਵਰਡ, ਜਿਥੇ ਲੈਂਡਫਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.234"> ਲੰਡਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.229" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.1"> ਲੰਡਫਲ ਉਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="296.429" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫਾਲਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.529" dur="0.067"> ਲੈਂਡਫਾਲਲ ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="296.596" dur="0.067"> ਲੈਂਡਫੱਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="296.663" dur="0.2"> ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ</text>