ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਸ਼ਾਮ 9-15-20 subtitles

>> >> ਇਹ >> ਇਹ ਸੀ >> ਇਹ ਸੀ >> ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ >> ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ >> ਇਹ ਅੱਗ ਸੀ >> ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ >> ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ >> ਇਹ ਅਗਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ >> ਇਹ ਅਗਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓਰੇਗਨ ਨਿ NEWਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਡ ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਡ ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਡ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਸੀ, ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਗਲਾਈਪਸ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਸੀ ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ. ਅੱਗ ਅੱਗ ਪਲੱਸ ਅੱਗ ਪਲੱਸ ਉਹ ਅੱਗ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਗ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੱਗ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਅੱਗ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਏ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਲ. ਪਲ. >> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ >> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ >> ਅਸੀਂ ਉਹ 80 ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ >> ਅਸੀਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਏ >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਈ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਂਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ. ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਕਰੇਗੀ ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਤਦ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਹਰ? ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਅਾ ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਅੱਜ >> ਅੱਜ >> ਇਹ ਅੱਜ >> ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾਜਾਵ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਐਸ.ਓ. ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਐਸ ਓ ਸਰ ਸਰ, ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ. ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਏ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇਕ ਆਦਮੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜੋ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ. ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦਾ ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਹੈ ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਏ ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੈਗਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੌਲੰਟਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੌਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਮੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀ ਵੈਪਰ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗੀ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਹੈ ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਆਈ ਟੀ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਦਿਨ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਦਿਨ ਬਾਅਦ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਉਸ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਉਸ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦਿਨ >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭੱਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੱਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜਣਾ. ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ >> ਡੌਨ ਟੈਸਲਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਟ੍ਰੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਰੁੱਖ ਹਨ ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ. ਅਸਲ ਹਾਰਡ. ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਡਾਇਸਰੈਕਟਿਵ ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਚਾਲੂ ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ >> ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ >> ਹਰ ਕੁਝ 'ਤੇ ਖੋਜ >> ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼' ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ >> ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ >> ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ >> ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ >> ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ. ਜਾਓ ਜਾਓ >> ਜਾਓ >> ਦਿ ਜਾਓ >> 50 ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਬਲ ਡਿUTਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਡਬਲ ਡਿUTਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ >> 50 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿUTਟੀ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਬਲ ਡਿUTਟੀ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿUTਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੂਲੰਟ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲ ਡੀਯੂਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਟੇਜ਼ ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਟ ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਧਾਹਲ ਸ਼ਾਟ ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇਜ਼ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਟੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਦਿਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਜ਼ਲ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਟ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇਜ਼ AHਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਤਿਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ. ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸਦਾ ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਲੇਮਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ੀ ਗਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ >> ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ' ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਇਕਰੋਸ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੇਸਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੈਸਟਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਟੇਡਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਕਿਡਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ >> ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ >> ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ >> ਕਿਡਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਉਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਘੱਟ. ਘੱਟ. ਥਾਮਸ ਘੱਟ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘੱਟ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਘੱਟ. ਥੋਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਘੱਟ. ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਘੱਟ. ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਉਥੇ ਹੈ ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਦਿ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਫੈਮਲੀ ਡ੍ਰਾਵ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਫੈਮਲੀ ਡਰਾਵ ਈਸਟ >> ਫੈਮਲੀ ਡਰਾਵ ਈਸਟ >> ਪਰਿਵਾਰ ਈਸਟ ਦੁਆਰਾ >> ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ >> ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਾ ਕੇ >> ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਟਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਧੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ. ਘਬਰਾਹਟ. ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ ਗੁਆਂEੀ ਚਲੇ ਗਏ ਘਬਰਾਹਟ. ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ >> ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ >> ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਪੀਰੀਓਡ. ਪੀਰੀਓਡ. ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਸੀ ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਸੀ ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਸੀ ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਨੋ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਨ ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਸਨ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਸ ਚਾਲੂ ਸਨ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਗੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਗੇਟਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਸਨ ਗੇਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਦੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਰੈਸਟਰਾਂਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਸਟਰਾਂਟ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਯੰਤਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ. ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਹਾਰਡੇਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡਸਟ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ. ਭਾਗ ਭਾਗ >> ਭਾਗ >> ਦੋਨੋ ਭਾਗ >> ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਭਾਗ >> ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਭਾਗ >> ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਗ >> ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਗ >> ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਸੀ >> ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਸੀ >> ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ >> ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. NEITHER ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂEੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਹੈ ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਘਰ. ਘਰ. >> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂਗ ਹਾਂ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਟਕਦਾ ਹਾਂ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਉਥੇ ਹੈ ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾOUਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿIN ਨੀਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਨਿOਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿIN ਨਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੌਲਰ ਡਿਸਕ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਡੌਲਰ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੌਲਰ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੀ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਡੋਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, >> ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ >> ਹੁਣ ਹੋਰ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੋ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਂਡਰ ਹਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ. ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. TESDAL ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਟੇਲਿੰਗ ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਐਸ ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੇਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਗਈ ਟੈਸਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿ Bਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਸਗੰਡਾ ਸਾੜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ I ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਡੈਪਰਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਡੀਟ੍ਰਾਇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਹੁਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ. ਹੁਣੇ. ਹੁਣੇ. >> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀਟ੍ਰਾਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਓ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਓ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਲਓ. ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗਜੀ ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ VOSPER, ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵਾਈਸਪਰ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >> ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >> JUST ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਣ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱTਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱTਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦਾ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱEਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਚ ਕਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦਾ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ. ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਮਰਿਆ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰੇ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਰਿਆ ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮਰੇ. ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਯਾਤਰਾ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ >> ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਹੋ ਰਿਹਾ. ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਇਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਇਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਇਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਗ ਨੇ ਇਕ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ ਅੱਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਏਕੜ. ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ C ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ C ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਆਈ ਟੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. . . ਕੀ . ਅਸੀਂ ਕੀ . ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਆਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਵਿਡੀਓ 'ਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਡੀਓ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਕ ਓਰਜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਓਰਿਜਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਕ ਓਰਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਓਰਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਇੱਕ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਓਰਿਜਨ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵ ਕਰਨਾ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ. ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੈ 22. ਏ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਦਰਜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਟਰੌਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਪੈਟਰੌਲ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਟਰੌਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾASਨ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਾਰ. ਕਾਰ. ਦੀ ਕਾਰ. ਟਰੂਪਰ ਕਾਰ. ਟਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਰ. ਟਰੂਪ ਹੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਾਰ. ਟਰੂਗਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਟਰੂਗਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਟਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਟਰੂਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖੀ ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਏ ਟਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਟਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ. ਖੇਤਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅੱਗ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹੈ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੀਚ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜਲਵਾਉਣਾ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਬੀਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਬੀਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਬੀਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਵੱਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜੋ ਇਸ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਸ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ. ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਟੀ >> ਕਾਉਂਟੀ >> ਆਈ ਟੀ ਕਾਉਂਟੀ >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਸੌਦਾ ਅਧੀਨ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ >> ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ. ACRES. ACRES. ਅੱਗ ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਕਹੇ ACRES. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ACRES. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੋ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ. ਅੱਗ 'ਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਹੌਟਸਪਾਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਰਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਮਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱLੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ. ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹਨਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਧੋ ਵਧੋ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਖਾਲੀ. ਖਾਲੀ. ਪਰ ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਏ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਏ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ Pਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Pਾਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਗ ਪਰ ਉਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਹਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ. ਘਰ. ਘਰ. MIKE ਘਰ. ਮਿਕ ਬੈਨਰ ਘਰ. ਬੈਨਰ ਮਾਈਕ ਕਰੋ ਘਰ. ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਨਕਲ ਰੱਖੋ ਘਰ. ਬੈਨਰ ਇਕ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਘਰ. ਬਿਕਸ ਬਣਾਓ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਬਿਕਸ ਬਣਾਓ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਨਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ. ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਟਾ .ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ ਇਸ ਚਾਰਰੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾNਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ ਇਸ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚਾਰਰੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਦਾ ਡਾ CHਨ ਸਟੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੀ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤਰ ਉਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਪਰ. ਪਰ. ਐਸ.ਓ. ਪਰ. ਇਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਪਰ. ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰ. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਓ. ਪਰਿਵਾਰ. ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰੀਂਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦੁਪਿਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਖੱਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਕਾੱਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਆਈ ਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਉ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਉ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੌਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਲੀ >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਪਿਛਲੇ >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ. ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ. ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ. ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ. ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਫਲੇਮਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਤੋਂ ਉਡਦੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਤੋਂ ਉਡਾਓ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਅੱਗ ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਗੋਲਫ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ. ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਫੁਟ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ. ਫੁਟ ਘਰ. ਫੁਟ ਘਰ. ਆਈ ਟੀ ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਸੀ ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ILEੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ILEੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਏ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਬਦੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਆਈ ਟੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ 20/20 ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ 20/20 ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ 20/20 ਡੌਸਨਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 20/20 ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 20/20 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਜੋਹਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੀਫਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੇਫਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਏ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੀਫਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਬੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਲੀਬੱਧ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਬੱਧ ਵੇਸਟ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਬੱਧ. ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਰ. ਹੋਰ. ਐਸ.ਓ. ਹੋਰ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ. ਇਕੋ ਤਾਂ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਜਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ. ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਐਸ.ਓ. ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੁਰਮਾਨਾ. ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ >> ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਪਹਿਰ >> ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਪਿਹਰ >> ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਬਿ .ਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ >> ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾਬੀਸ ਦੁਆਰਾ >> ਡੱਬਸਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਬ੍ਰੇਸ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਡੈਬ੍ਰਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੀ ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਦਿ ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕਰੋਵੇ, ਦਿ ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ ਆਫ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੈਮ ਆਫ ਏ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਦਾ ਫਰੇਮ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਬੱਟ ਦਾ ਫਰੇਮ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਬਟਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਪਰ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਬੇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੈਮ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇਕ ਬੇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੈਮ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਡ ਦੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਉਥੇ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲਵਾਂਗੇ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਵਾਂਗੇ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ A ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਓ ਏ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਓ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਰਕਮ ਲਓ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐੱਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐੱਸ. ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਰਹੈਪਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਐੱਸ. ਪਰਹੇਜ਼. ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ >> ਪਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ >> ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ >> ਪਰ ਡੌਜ਼ਨਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ >> ਪਰ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਹੈਡ. ਅਹੈਡ. >> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਡੂਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ >> ਡੂਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ >> ਡੌਜ਼ਨਸ ਫੈਮਲੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ. ਪਰਿਵਾਰ. ਪਰਿਵਾਰ. ਆਈ ਟੀ ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡੌਟ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਮਿਕ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣੇ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਝਾਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ HOLIDAY ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ HOLIDAY ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ HOLIDAY ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਇਹ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲੀਡੇ ਫਾਰਮ ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਸੀ ਫਰਮ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਰ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਜਿਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇਥੋਂ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਏ ਤੋਂ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ WIND ਅਸਲ ਫਲੈਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ. ਅੱਗ ਅੱਗ ਲਓ ਅੱਗ ਲਓ ਏ ਅੱਗ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲਓ ਅੱਗ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਝਲਕ ਦੇਖੋ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਝਲਕ ਦੇਖੋ. ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਟੀ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ IDEA ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਫੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਹੀ? ? ? ਤੁਸੀਂ ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰੁੱਖ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰੱਖਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰੱਖਤ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ. ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਾALਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘੋ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਏ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੀਡੇ ਦੇ ਐਵੇਕਯੂਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ HOLIDAY ਦਾ ਐਵੈਕਯੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ HOLIDAY ਫਾਰਮ ਦਾ ਐਵੈਕਯੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ HOLIDAY FARM ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ੋਨ HOLIDAY ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੋਨ. ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 126 ਹੈ. ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 126 ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 126 ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ 126 ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ 126 ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਪੱਧਰ. ਪੱਧਰ. ਹੋਰ ਪੱਧਰ. ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੱਧਰ. ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਪੱਧਰ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੱਧਰ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏ ਪੱਧਰ. ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਾਲ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਲਓ ਅੱਜ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਲਓ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਬਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਕਟਮਜ਼ ਲਈ ਰੁਬਲ ਚੈੱਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ. ਪੀੜਤ ਪੀੜਤ ਇਹ ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਪੀੜਤ ਇਹ ਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਇਕ ਸੌ ਸਿਕਸਟੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਕਸ ਸੌ ਏਕੜ ਵਿਚ ਛੇ ਸੌ. ACRES. ACRES. ਆਈ ਟੀ ACRES. ਇਹ ਹੈ ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹੈ ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਗੁਪਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪੁਰਸਕ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪਰਸੈਂਟੈਂਟ ਹੈ. ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਰਟ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ. ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਖਾਓ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਖਾਓ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾ MOਂਟੇਨ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਬਾਲਡ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਬਲਡ ਪਿਕ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਪਿਕ ਫਾਇਰ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਪਿਕ ਫਾਇਰ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਅਗਨੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨੇ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨੇ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਗਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜੁਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਹਤ ਬੁਝਾਇਆ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਫੀਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸੁਕਾਓ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਾਲਣ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਕਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬਾਲੋ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਲਾਓ ਫੁੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਫੈਲਾਓ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਰੋ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ ਏਕੜ. ਪੰਜ ਏਕੜ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗ ਅੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਆਈ ਟੀ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਹੈ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਹਨ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਅਤੇ ਪੁਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ 'ਤੇ ਪੁਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ 'ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੌਲਡਰਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਏਰੀਏਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ TOਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ. . . >> . >> ਦਿ . >> ਵੱਡਾ . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਬਰ ਲੋਕੇਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਬਰਬਾਰਾ ਲੋਕੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੱਕਨ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਬਰਬਾਰਾ ਲੁਕਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾਕੇਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾੱਕਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੁਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾਕੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅੰਡਰ ਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਅੰਡਰਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਅੰਡਰਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ. ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਹਵਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਹੈ. ਸਾਫ ਹਵਾ ਸਾਫ ਹਵਾ ਆਈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਠੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਿਅਲ ਗੇਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਲ ਜੀਸਰ I ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਿਅਲ ਗੈਸਲਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਚੈਰਿਅਲ ਗੈਸਲਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੈਰਿਅਲ ਗਾਈਸਲਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਸੁੰਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਭਾਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਧੂਮ ਧੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ. ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਓ ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਓ ਹੁਣੇ ਆਓ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਹੁਣੇ ਆਓ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਟਿੰਗ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੈਟਿੰਗ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕੇਤ ਬੱਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੱROੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸਟਰੇਲ ਲੌਰੇਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਆਈ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੂਰਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੂਰਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਹੋਲ ਹੋਲ ਸਾਰੇ ਹੋਲ ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਆਈ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ A ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਬਿੱਟ. ਬਿੱਟ. KEY ਬਿੱਟ. ਕੁੰਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਿੱਟ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਟ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਬਿੱਟ. ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਟ. ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸਟ੍ਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ 64 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ 64 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਅਤੇ 64 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਡਿਗਰੀ. ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡਿਗਰੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਗਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਗਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਨ ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ. ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਏ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਏ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਏ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਅੱਧਾ ਏ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਕੋਰਵਾਲੀਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਕਾਰਵਾਲੀਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਲੀਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੋਰਵੇਲਿਜ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਾਰਵਾਲੀਅਸ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੋਰਵਾਲੀਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੇਖੋ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਠਾਂ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱLEਣਾ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘੰਟੇ, ਅੱਠ ਮੀਲ ਉਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਥੇ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ. ਦੁਨੀਆ. ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸਡੀਆਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ, ਬੇਟੀਵਿਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬਿਟਵਿਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰੋ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ. ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਜਾਉ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੀਜੇ ਪੈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਉ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੀਜੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰੇ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਉ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਉ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਟੌਨਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੇਲਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟੌਨਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਮਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ ਉੱਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਾTHERਥਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਰੇਗਨ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਰਗਨ ਓਵਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਸਾ Oਥਰਨ ਓਰੇਗਨ ਸਿਕਸ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਸਾ Oਥ ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਐਸ.ਓ. ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਫਿਰ ਵੀ ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੱਛਮੀ ਓਰੀਗਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੈਸਟਨ ਓਰੇਗਨ ਹੈ ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਸਿਮਟਲ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਸ ਸਿਮਟਲ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਐਸ.ਓ. ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ. ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਐਸ.ਓ. ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਦੀ ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ ਹੈ ਚੰਗਾ. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ ਐਸਾ ਹੈ ਚੰਗਾ. ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਸਮੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਾਲੇ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੇਲ ਸੀ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈੱਟਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਸਾ ਦੀ ਮਹਾਂਤੰਤਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰੂਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਲੀਸ਼ੁਦਾ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ ਧਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਬੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਨ ਬੱਟ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੱਲ ਬਦਲੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਵੋ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ 'ਤੇ ਬਦਲੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਖ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਸੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਦੂਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਅਸੀਂ ਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੂਫਾਨੀ ਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨੀ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਤੂਫਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੌਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ .ਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ .ੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਸ਼ਾਮ 9-15-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="9.909" dur="0.101">>></text>
<text sub="clublinks" start="10.01" dur="0.1"> >> ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.133"> >> ਇਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="10.243" dur="0.1"> >> ਇਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="10.343" dur="0.1"> >> ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="10.443" dur="0.134"> >> ਇਹ ਰਾਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="10.577" dur="0.367"> >> ਇਹ ਅੱਗ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="10.944" dur="0.067"> >> ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="11.011" dur="1.434"> >> ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="12.445" dur="0.2"> >> ਇਹ ਅਗਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.067"> >> ਇਹ ਅਗਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.267"> ਓਰੇਗਨ ਨਿ NEWਲੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਡ</text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਡ</text>
<text sub="clublinks" start="13.079" dur="0.134"> ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.133"> ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="13.346" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲਡ</text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="0.067"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.2"> ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.167"> ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="13.88" dur="2.436"> ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.2"> ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="16.516" dur="0.2"> ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="16.716" dur="0.2"> ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.234"> ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਸੀ, ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.15" dur="0.067"> ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.217" dur="0.2"> ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.417" dur="0.1"> ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.1"> ਯੂ.ਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="0.1"> ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਗਲਾਈਪਸ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.717" dur="0.167"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂ ਲਈ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.884" dur="0.067"> ਯੂਐਸ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="17.951" dur="0.2"> ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="18.151" dur="2.202"> ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="20.353" dur="0.234"> ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.333"> ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="20.92" dur="0.201"> ਅੱਗ ਪਲੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="21.121" dur="0.1"> ਅੱਗ ਪਲੱਸ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.133"> ਅੱਗ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="21.354" dur="0.167"> ਅੱਗ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.067"> ਅੱਗ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="21.588" dur="0.066"> ਅੱਗ ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="21.654" dur="0.201"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.133"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="21.988" dur="0.034"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.066"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.167"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="22.255" dur="0.2"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="22.455" dur="0.067"> ਪਲੱਸ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="1.001"> ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="23.523" dur="0.267"> ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="23.79" dur="0.334"> ਪਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="24.124" dur="0.2"> ਪਲ. >></text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.1"> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.133"> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.134"> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.067"> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="24.758" dur="0.066"> ਪਲ. >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.234"> >> ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.1"> >> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="25.158" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="2.035"> >> ਅਸੀਂ ਉਹ 80 ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="27.36" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.201"> >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਏ</text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.066"> >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.267"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="28.094" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.101"> ਮਦਦ ਕੀਤੀ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="28.395" dur="0.066"> ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="0.2"> ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.067"> ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.2"> ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="2.436"> ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸਾਰੇ ਕੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="31.364" dur="0.067"> ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="31.431" dur="0.133"> ਵੇਖਿਆ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਂਸਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="31.564" dur="0.267"> ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="31.831" dur="0.267"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="32.098" dur="0.1"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="32.198" dur="0.1"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="32.298" dur="0.234"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦ</text>
<text sub="clublinks" start="32.532" dur="0.2"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="32.732" dur="2.636"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਕਰੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="35.368" dur="0.067"> ਬਚਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ. ਤਦ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="35.435" dur="0.233"> ਤਦ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="35.668" dur="0.067"> ਤਦ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ?</text>
<text sub="clublinks" start="35.735" dur="0.267"> ਬਾਹਰ?</text>
<text sub="clublinks" start="36.002" dur="0.134"> ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.1"> ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਅਾ</text>
<text sub="clublinks" start="36.236" dur="0.2"> ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="36.436" dur="0.2"> ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="36.636" dur="0.067"> ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="1.802"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="38.505" dur="0.3"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="38.805" dur="0.334"> ਅੱਜ</text>
<text sub="clublinks" start="39.139" dur="0.1"> ਅੱਜ >></text>
<text sub="clublinks" start="39.239" dur="0.2"> ਅੱਜ >> ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> ਅੱਜ >> ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> ਅੱਜ >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.234"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ.</text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.2"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.2"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="40.273" dur="2.236"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="42.509" dur="0.2"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="2.035"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.067"> >> ਇਹ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="0.234"> ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="45.045" dur="0.166"> ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="45.211" dur="0.201"> ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="45.412" dur="6.072"> ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="51.484" dur="0.301"> ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾਜਾਵ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="51.785" dur="0.333"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="3.437"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="55.555" dur="0.2"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ</text>
<text sub="clublinks" start="55.755" dur="0.401"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਐਸ ਓ ਸਰ ਸਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="56.156" dur="0.233"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ, ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="56.389" dur="0.2"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="56.589" dur="2.837"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.066"> ਇਥੇ ਮੌਸੇਜਾ ਤੋਂ ਰੂਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="59.492" dur="0.334"> ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="59.826" dur="0.133"> ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ</text>
<text sub="clublinks" start="59.959" dur="0.101"> ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="60.06" dur="0.066"> ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.167"> ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="60.293" dur="0.067"> ਸੋ ਸਰ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="60.36" dur="0.167"> ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="60.527" dur="0.1"> ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.033"> ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="60.66" dur="0.1"> ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?</text>
<text sub="clublinks" start="60.76" dur="0.134"> ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="60.894" dur="0.066"> ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="60.96" dur="0.234"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="61.194" dur="2.236"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.2"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.2"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="63.83" dur="0.2"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="64.03" dur="0.134"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="0.234"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="64.464" dur="0.1"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="64.564" dur="0.133"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ</text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.201"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="64.898" dur="0.1"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇਕ ਆਦਮੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="64.998" dur="0.2"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.198" dur="0.067"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.265" dur="0.167"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.432" dur="0.066"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="1.769"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.267" dur="0.233"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.2"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.067"> ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.767" dur="0.267"> ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ</text>
<text sub="clublinks" start="68.034" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="68.134" dur="0.167"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ</text>
<text sub="clublinks" start="68.301" dur="0.1"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ</text>
<text sub="clublinks" start="68.401" dur="0.067"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ</text>
<text sub="clublinks" start="68.468" dur="0.067"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜੋ ਵਲਡਫਾਇਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="68.535" dur="0.2"> ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="68.735" dur="1.835"> ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.033"> ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.167"> ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="70.77" dur="0.067"> ਲੋਕ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.334"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.2"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.133"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦਾ ਘਰ</text>
<text sub="clublinks" start="71.504" dur="0.2"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦਾ ਘਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="71.704" dur="0.201"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="2.469"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.067"> ਕਪੜੇ ਦਾ ਟੌਨ. ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.2"> ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.2"> ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.167"> ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.133"> ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="0.067"> ਉਸਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.3"> ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.067"> ਉਸ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਣਥੱਕ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.2"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.2"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="75.975" dur="2.436"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.234"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.066"> ਕਮਿMMਨਿਟੀ. ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="78.711" dur="0.267"> ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.134"> ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੈਗਜ਼ੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.167"> ਉਹ ਇੱਕ ਵੌਲੰਟਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.2"> ਉਹ ਇੱਕ ਵੌਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਮੈਗੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="2.069"> ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀ ਵੈਪਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="81.548" dur="0.267"> ਉਹ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗੀ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="81.815" dur="0.333"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="82.148" dur="0.1"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="82.248" dur="0.201"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="82.449" dur="0.233"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="82.682" dur="6.673"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="89.355" dur="0.301"> ਮੈਗੀ ਵੈਪਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="89.656" dur="0.333"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="89.989" dur="0.101"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.2"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="90.29" dur="0.2"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="90.49" dur="2.035"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="92.525" dur="0.301"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ. >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="92.826" dur="0.233"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.1"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.134"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.133"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਦਿਨ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="93.426" dur="0.067"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.493" dur="0.133"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.626" dur="0.067"> >> ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. >> ਉਸ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.693" dur="0.234"> >> ਉਸ ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.927" dur="0.066"> >> ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="93.993" dur="0.167"> >> ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="94.16" dur="0.134"> >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="94.294" dur="2.035"> >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.067"> >> ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.267"> ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭੱਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.033"> ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.696" dur="0.1"> ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭੱਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.796" dur="0.2"> ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.996" dur="0.067"> ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੱਜਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="97.063" dur="0.334"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.133"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >></text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.134"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡਨ</text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.1"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ</text>
<text sub="clublinks" start="97.764" dur="0.2"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="97.964" dur="0.2"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="1.235"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="0.067"> ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ. >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.2"> >> ਡੌਨ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="99.666" dur="0.167"> >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.2"> >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.167"> >> ਡੌਨ ਟੈਸਡਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.066"> >> ਡੌਨ ਟੈਸਲਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="0.201"> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="100.467" dur="0.1"> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >></text>
<text sub="clublinks" start="100.567" dur="0.133"> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਟ੍ਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.2"> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਰੁੱਖ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="100.9" dur="0.067"> ਉਸਦਾ ਘਰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਵਿੱਚ. >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="2.569"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.2"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="1.836"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="105.572" dur="0.2"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.2"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.067"> >> ਰੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="7.441"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="0.2"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.2"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਹ ਸ਼ਾਟ</text>
<text sub="clublinks" start="113.88" dur="0.2"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.134"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.066"> ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="114.28" dur="0.267"> ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="114.547" dur="0.134"> ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.066"> ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਰਡ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="2.069"> ਅਸਲ ਹਾਰਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="116.816" dur="4.071"> ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >></text>
<text sub="clublinks" start="120.887" dur="0.2"> ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਡਾਇਸਰੈਕਟਿਵ</text>
<text sub="clublinks" start="121.087" dur="0.2"> ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਚਾਲੂ</text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.067"> ਅਸਲ ਹਾਰਡ. >> ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.2"> >> ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="121.554" dur="0.067"> >> ਹਰ ਕੁਝ 'ਤੇ ਖੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="121.621" dur="0.1"> >> ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼' ਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.167"> >> ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="121.888" dur="0.2"> >> ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ</text>
<text sub="clublinks" start="122.088" dur="2.236"> >> ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> >> ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.234"> ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.2"> ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.234"> ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.233"> ਜਾਓ >></text>
<text sub="clublinks" start="125.291" dur="0.1"> ਜਾਓ >> ਦਿ</text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.101"> ਜਾਓ >> 50</text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.1"> ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="125.592" dur="0.233"> ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.067"> ਜਾਓ >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ</text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="0.267"> >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ</text>
<text sub="clublinks" start="126.159" dur="2.135"> >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ</text>
<text sub="clublinks" start="128.294" dur="0.201"> >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.233"> >> 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.728" dur="0.1"> >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਬਲ ਡਿUTਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.134"> >> 50 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਡਬਲ ਡਿUTਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.066"> >> 50 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿUTਟੀ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.301"> ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਬਲ ਡਿUTਟੀ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="129.329" dur="0.233"> ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿUTਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="129.562" dur="0.067"> ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੂਲੰਟ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲ ਡੀਯੂਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="129.629" dur="0.234"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.1"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਟੇਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="129.963" dur="0.1"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="130.063" dur="1.301"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਟ</text>
<text sub="clublinks" start="131.364" dur="0.2"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਧਾਹਲ ਸ਼ਾਟ</text>
<text sub="clublinks" start="131.564" dur="0.067"> ਵੋਲੰਟਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ. ਤੇਜ਼ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="131.631" dur="0.234"> ਤੇਜ਼ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="131.865" dur="0.166"> ਟੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ ਦਿਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀਡੀਓ</text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.167"> ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਜ਼ਲ ਡਾਹਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="132.265" dur="0.067"> ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਟ</text>
<text sub="clublinks" start="132.332" dur="0.1"> ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ AHਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.166"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="132.665" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.2"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="132.999" dur="2.436"> ਸੰਤਿਅਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="135.435" dur="0.3"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="135.735" dur="0.234"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.133"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.2"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="136.302" dur="0.1"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="136.402" dur="0.067"> ਸੰਤਿਅਮ ਕੈਨਿਯਨ ਵਿਚ. ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.234"> ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="136.703" dur="0.066"> ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="1.802"> ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="138.571" dur="0.2"> ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="138.771" dur="0.234"> ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="139.005" dur="0.067"> ਉਸਦੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਲੇਮਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="139.072" dur="0.2"> ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ੀ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="139.272" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="139.339" dur="0.167"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.1"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >></text>
<text sub="clublinks" start="139.606" dur="0.1"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="139.706" dur="0.1"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.167"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.133"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.134"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.066"> ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.54" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="1.635"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="142.509" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.066"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ' ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="142.775" dur="0.234"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="143.009" dur="0.067"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਇਕਰੋਸ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="143.076" dur="0.2"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ</text>
<text sub="clublinks" start="143.276" dur="0.2"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="143.476" dur="2.836"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.201"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="146.513" dur="0.066"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੌਗ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="146.579" dur="0.2"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="146.779" dur="0.201"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="146.98" dur="0.2"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="147.18" dur="0.1"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="147.28" dur="0.133"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਬਾਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.1"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="147.614" dur="0.066"> ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="147.68" dur="0.234"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="147.914" dur="0.133"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੇਸਲ</text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.166"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.134"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="148.448" dur="0.233"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="148.681" dur="0.067"> ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਟੈਸਟਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="148.748" dur="1.602"> >> ਟੈਸਟਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.2"> >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="150.55" dur="0.2"> >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.2"> >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="0.1"> >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="151.05" dur="0.134"> >> ਟੈਸਟਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="151.184" dur="0.067"> >> ਟੇਡਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="151.251" dur="0.267"> ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.1"> ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="151.618" dur="0.066"> ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.167"> ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="151.851" dur="0.067"> ਕਿਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="151.918" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="1.401"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >></text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਕਿਡਜ਼</text>
<text sub="clublinks" start="153.686" dur="0.201"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="153.887" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.087" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੋ. >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.233"> >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> >> ਕਿਡਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.1"> >> ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.554" dur="0.2"> >> ਕਿਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.2"> >> ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="2.636"> >> ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.234"> >> ਕਿਡਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="157.824" dur="0.067"> >> ਕਿਡਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.2"> ਡਾਉਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="158.091" dur="0.067"> ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="158.158" dur="0.233"> ਘੱਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="158.391" dur="0.134"> ਘੱਟ. ਥਾਮਸ</text>
<text sub="clublinks" start="158.525" dur="0.066"> ਘੱਟ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.234"> ਘੱਟ. ਥਾਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.825" dur="0.2"> ਘੱਟ. ਥੋਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="159.025" dur="2.436"> ਘੱਟ. ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.461" dur="0.067"> ਘੱਟ. ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.528" dur="0.2"> ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.728" dur="0.167"> ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.066"> ਥੌਮਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਪਿਤਾ ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.334"> ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="162.295" dur="0.133"> ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.134"> ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="162.562" dur="0.133"> ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਧਾਰਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="162.695" dur="0.067"> ਥੌਮਸ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="162.762" dur="0.2"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="162.962" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਮ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="163.062" dur="0.101"> ਇਸ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="163.229" dur="1.402"> ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="164.631" dur="0.233"> ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="164.864" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="165.064" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.234"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="165.365" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="165.465" dur="0.133"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਦਿ</text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਪਰਿਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="165.698" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਫੈਮਲੀ ਡ੍ਰਾਵ</text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.067"> ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ. >> ਫੈਮਲੀ ਡਰਾਵ ਈਸਟ</text>
<text sub="clublinks" start="165.865" dur="0.267"> >> ਫੈਮਲੀ ਡਰਾਵ ਈਸਟ</text>
<text sub="clublinks" start="166.132" dur="0.167"> >> ਪਰਿਵਾਰ ਈਸਟ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="166.299" dur="2.002"> >> ਪਰਿਵਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ</text>
<text sub="clublinks" start="168.301" dur="0.2"> >> ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲਾ ਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="168.501" dur="0.067"> >> ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="168.568" dur="0.233"> ਸਿਮਟਟ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="168.801" dur="0.134"> ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਆਖਰੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="168.935" dur="0.133"> ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.101"> ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="169.169" dur="0.1"> ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਧੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.269" dur="0.133"> ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.402" dur="0.067"> ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="169.469" dur="0.233"> ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="169.702" dur="0.067"> ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="169.769" dur="2.636"> ਘਬਰਾਹਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="172.405" dur="0.2"> ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="172.605" dur="0.2"> ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.134"> ਘਬਰਾਹਟ. ਹੋਰ ਗੁਆਂEੀ ਚਲੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="172.939" dur="0.067"> ਘਬਰਾਹਟ. ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="173.006" dur="0.2"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="173.206" dur="0.133"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >></text>
<text sub="clublinks" start="173.339" dur="0.201"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.54" dur="0.133"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.673" dur="0.1"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.067"> ਦੂਸਰੇ ਨੇਬਰ ਪੱਛਮੀ ਚਲੇ ਗਏ. >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="173.84" dur="0.233"> >> ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="174.073" dur="0.134"> >> ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="174.207" dur="0.067"> >> ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="174.274" dur="1.268"> ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="175.542" dur="0.266"> ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ. ਪੀਰੀਓਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="175.808" dur="0.267"> ਪੀਰੀਓਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="176.075" dur="0.201"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ</text>
<text sub="clublinks" start="176.276" dur="0.1"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ</text>
<text sub="clublinks" start="176.376" dur="0.133"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="176.509" dur="0.067"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.1"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਇੱਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="176.676" dur="0.067"> ਪੀਰੀਓਡ. ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="176.743" dur="0.167"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="176.91" dur="0.2"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="0.133"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਨੋ</text>
<text sub="clublinks" start="177.243" dur="0.1"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="177.343" dur="0.1"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.134"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="177.577" dur="0.067"> ਡੇਵਿਡ ਹਾਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="177.644" dur="0.333"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="177.977" dur="1.402"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="179.379" dur="0.2"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="179.579" dur="0.2"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਸ ਚਾਲੂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.234"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.013" dur="0.1"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="0.1"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਾਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.067"> >> ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਗੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.28" dur="0.166"> ਗੇਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.446" dur="0.101"> ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.547" dur="0.066"> ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.613" dur="0.1"> ਗੇਟਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="180.713" dur="0.134"> ਗੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="180.847" dur="0.067"> ਗੇਟਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.233"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ।</text>
<text sub="clublinks" start="181.147" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="181.247" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="181.347" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="181.447" dur="0.201"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="181.648" dur="0.066"> ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ।</text>
<text sub="clublinks" start="181.714" dur="1.168"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ।</text>
<text sub="clublinks" start="182.882" dur="0.234"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="0.133"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ</text>
<text sub="clublinks" start="183.249" dur="0.1"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਰੈਸਟਰਾਂਟ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="183.349" dur="0.167"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੈਸਟਰਾਂਟ</text>
<text sub="clublinks" start="183.516" dur="0.067"> ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="183.583" dur="0.2"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="183.883" dur="0.034"> ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="183.917" dur="0.1"> ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.133"> ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਯੰਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="184.15" dur="0.067"> ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="184.217" dur="0.2"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="184.417" dur="0.167"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="184.584" dur="2.035"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="186.619" dur="0.434"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.134"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="187.187" dur="0.066"> ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ. ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="187.253" dur="0.234"> ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="187.487" dur="0.167"> ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="187.654" dur="0.1"> ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.133"> ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="187.887" dur="0.067"> ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ</text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.234"> ਹਾਰਡੇਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="188.188" dur="0.066"> ਹਾਰਡਸਟ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="188.254" dur="0.167"> ਭਾਗ</text>
<text sub="clublinks" start="188.421" dur="0.1"> ਭਾਗ >></text>
<text sub="clublinks" start="188.521" dur="0.1"> ਭਾਗ >> ਦੋਨੋ</text>
<text sub="clublinks" start="188.621" dur="1.702"> ਭਾਗ >> ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ</text>
<text sub="clublinks" start="190.323" dur="0.234"> ਭਾਗ >> ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.2"> ਭਾਗ >> ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.2"> ਭਾਗ >> ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="190.957" dur="0.067"> ਭਾਗ >> ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="191.024" dur="0.167"> >> ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਿਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="191.191" dur="0.133"> >> ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="191.324" dur="0.067"> >> ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.267"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="191.658" dur="0.1"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. NEITHER</text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="0.2"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.167"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="192.125" dur="2.235"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਕੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="194.36" dur="0.301"> ਲਿਮਬੋ ਵਿਚ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="194.661" dur="0.333"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="194.994" dur="0.134"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.2"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="195.428" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="195.528" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ. >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="195.595" dur="0.2"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="195.795" dur="0.1"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ</text>
<text sub="clublinks" start="195.895" dur="0.134"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.1"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="196.129" dur="0.1"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="196.229" dur="0.067"> >> ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂEੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="196.296" dur="1.201"> ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="197.497" dur="0.2"> ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="197.697" dur="0.2"> ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="197.897" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.097" dur="0.067"> ਜਦ ਤਕ ਟੈਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="0.234"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="198.398" dur="0.1"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >></text>
<text sub="clublinks" start="198.498" dur="0.133"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.631" dur="0.2"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.201"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.032" dur="0.066"> ਟੈਸਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਣਾਇਆ. >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.098" dur="2.403"> >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="201.501" dur="0.3"> >> ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="201.801" dur="0.334"> ਘਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="202.135" dur="0.1"> ਘਰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="202.235" dur="0.1"> ਘਰ. >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="202.335" dur="0.133"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਬਸ</text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.101"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂਗ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.1"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="202.669" dur="0.1"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਟਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="202.769" dur="0.233"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="203.002" dur="0.067"> ਘਰ. >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="203.069" dur="0.234"> >> ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="203.303" dur="2.002"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="205.305" dur="0.233"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="205.538" dur="0.334"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="205.872" dur="0.133"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.005" dur="0.201"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.1"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.306" dur="0.133"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.439" dur="0.067"> ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="206.506" dur="0.267"> ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="206.773" dur="0.066"> ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.839" dur="0.134"> ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="206.973" dur="0.067"> ਸਬੂਤ ਉਥੇ ਹਨ. ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="207.04" dur="0.3"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="207.34" dur="1.235"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.575" dur="0.2"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.775" dur="0.233"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="209.008" dur="0.134"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.142" dur="0.067"> ਮੇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੈ. ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="0.2"> ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.409" dur="0.066"> ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.475" dur="0.101"> ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.576" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.676" dur="0.1"> ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹਾOUਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="209.776" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="209.943" dur="0.066"> ਉਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿIN ਨੀਨ</text>
<text sub="clublinks" start="210.009" dur="0.234"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="210.243" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਵਾਂ ਨਿOਨ</text>
<text sub="clublinks" start="210.343" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿIN ਨਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੌਲਰ ਡਿਸਕ ਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="210.443" dur="0.067"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਡੌਲਰ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="210.51" dur="0.1"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਸੀ ਜੋ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="210.61" dur="0.067"> ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿ N ਨਾਇਨ ਜਿਹੜੀ ਡੌਲਰ ਡੈਕ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ</text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="1.801"> ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="212.478" dur="0.201"> ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.2"> ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.133"> ਡੌਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="213.012" dur="0.067"> ਡੋਲਰ ਡੈਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="213.079" dur="0.234"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="213.313" dur="0.233"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >></text>
<text sub="clublinks" start="213.546" dur="0.1"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ</text>
<text sub="clublinks" start="213.646" dur="0.2"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਪਸੰਦ</text>
<text sub="clublinks" start="213.846" dur="0.067"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="213.913" dur="0.167"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਪਸੰਦ</text>
<text sub="clublinks" start="214.08" dur="0.067"> ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. >> ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="214.147" dur="2.202"> >> ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="216.349" dur="0.4"> >> ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="216.749" dur="0.167"> >> ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਜ਼ ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="216.916" dur="0.167"> >> ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ</text>
<text sub="clublinks" start="217.083" dur="0.067"> >> ਹੁਣ ਹੋਰ ਓਰਜੀਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.267"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.417" dur="0.066"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀ ਝੁਕੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.483" dur="0.134"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="217.617" dur="0.1"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.717" dur="0.067"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.066"> ਓਰੇਗੋਨੀਅਨਜ਼, ਦੋ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="217.85" dur="0.301"> ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="218.151" dur="0.067"> ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="218.218" dur="1.334"> ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="219.552" dur="0.2"> ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="219.752" dur="0.201"> ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਤਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕੋ</text>
<text sub="clublinks" start="219.953" dur="0.1"> ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="220.053" dur="0.066"> ਮਦਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਬਿਆਂ 'ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="220.119" dur="0.301"> ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਂਡਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="220.42" dur="0.066"> ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="220.486" dur="0.234"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="0.167"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. TESDAL</text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਟੇਲਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="220.954" dur="0.133"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਐਸ</text>
<text sub="clublinks" start="221.087" dur="2.402"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="223.489" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਪਾਤਮਕ. ਟੇਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="223.556" dur="0.234"> ਟੇਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="223.79" dur="0.133"> ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="223.923" dur="0.2"> ਟੈਸਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="224.123" dur="0.134"> ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿ Bਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.067"> ਟੇਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="224.324" dur="0.233"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="224.557" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਸਗੰਡਾ ਸਾੜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="224.624" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਸਖਤ ਅਤੇ ਸੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="224.757" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="224.924" dur="2.436"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="227.36" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="227.56" dur="0.234"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="227.794" dur="0.066"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿ STਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="227.86" dur="0.201"> ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.061" dur="0.167"> ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.228" dur="0.133"> ਸਖਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.133"> ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.494" dur="0.067"> ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="228.561" dur="0.1"> ਸਖਤ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ I</text>
<text sub="clublinks" start="228.661" dur="0.067"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.728" dur="0.2"> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="228.928" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਇਸ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="229.028" dur="0.1"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="229.128" dur="0.201"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="229.329" dur="1.201"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="230.53" dur="0.233"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="230.763" dur="0.201"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="230.964" dur="0.066"> ਵੀਡੀਓ ਲਿਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.03" dur="0.234"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.264" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.364" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.431" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.631" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.731" dur="0.133"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="231.864" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="231.931" dur="0.167"> ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="232.098" dur="0.167"> ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="232.265" dur="0.133"> ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.067"> ਡੈਪਰਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="232.465" dur="1.969"> ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="234.434" dur="0.2"> ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="234.634" dur="0.067"> ਡੈਟਰੋਇਟ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.2"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="234.901" dur="0.1"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.001" dur="0.1"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.101" dur="0.134"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.235" dur="0.166"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.401" dur="0.134"> ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.535" dur="0.067"> ਡੀਟ੍ਰਾਇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="235.602" dur="0.233"> ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ</text>
<text sub="clublinks" start="235.835" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="235.902" dur="0.2"> ਹੁਣੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="236.102" dur="0.067"> ਹੁਣੇ. >></text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.1"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="236.269" dur="0.067"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.336" dur="0.1"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.436" dur="0.133"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.569" dur="0.1"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.669" dur="0.067"> ਹੁਣੇ. >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.736" dur="0.167"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.1"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="237.003" dur="0.601"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="0.233"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="237.837" dur="0.2"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="238.037" dur="0.201"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="238.238" dur="0.066"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="238.304" dur="3.237"> ਇਹ ਡੀਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="241.541" dur="0.2"> ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.234"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="241.975" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.1"> ਇਹ ਡੀਟ੍ਰਾਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="242.175" dur="0.133"> ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="242.308" dur="0.1"> ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="242.408" dur="0.067"> ਇਹ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="242.475" dur="0.267"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="242.742" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਪਾਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="242.842" dur="0.1"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਤੋਂ ਪਾਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="0.134"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ</text>
<text sub="clublinks" start="243.076" dur="0.2"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="243.276" dur="0.2"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਉਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="243.476" dur="0.067"> ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="243.543" dur="1.802"> ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="245.345" dur="0.2"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="245.545" dur="0.233"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="245.778" dur="0.201"> ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="245.979" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="246.079" dur="0.066"> ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰੱਖਤ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਲਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="246.145" dur="0.234"> ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="246.379" dur="0.2"> ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗਜੀ</text>
<text sub="clublinks" start="246.579" dur="0.234"> ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ VOSPER,</text>
<text sub="clublinks" start="246.813" dur="2.469"> ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵਾਈਸਪਰ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="249.282" dur="0.233"> ਯਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="249.515" dur="0.334"> ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="249.849" dur="0.2"> ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >></text>
<text sub="clublinks" start="250.049" dur="0.267"> ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >> JUST</text>
<text sub="clublinks" start="250.316" dur="0.067"> ਮੈਗੀ ਵੋਸਰ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿ .ਜ਼. >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="250.383" dur="0.2"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.1"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="250.683" dur="0.134"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="250.817" dur="0.1"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ</text>
<text sub="clublinks" start="250.917" dur="0.2"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਣ</text>
<text sub="clublinks" start="251.117" dur="0.2"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="251.317" dur="1.435"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="252.752" dur="0.067"> >> ਬੱਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="252.819" dur="0.2"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="253.019" dur="0.167"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="253.186" dur="0.2"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="253.386" dur="0.067"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="253.453" dur="0.167"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="253.62" dur="0.066"> ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂ .ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="253.686" dur="0.234"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="253.92" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.02" dur="0.133"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.153" dur="0.101"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.254" dur="0.066"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.32" dur="0.134"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.066"> ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਬਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="254.52" dur="1.969"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="256.489" dur="0.267"> ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="256.756" dur="0.234"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਗੁਆਉਂਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="256.99" dur="0.267"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.1"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="257.357" dur="0.1"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="257.457" dur="0.133"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="257.59" dur="0.1"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="257.69" dur="0.2"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="257.89" dur="0.067"> ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਲਡਫਾਇਰਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="257.957" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="258.157" dur="2.236"> ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="260.393" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="260.593" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="260.86" dur="0.334"> ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="261.194" dur="0.133"> ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="261.327" dur="0.134"> ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਵਿਆਹ</text>
<text sub="clublinks" start="261.461" dur="0.2"> ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="261.661" dur="0.067"> ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ. ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="261.728" dur="0.267"> ਮੈਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="261.995" dur="0.133"> ਮੈਰੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="262.128" dur="0.167"> ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਾ ਦਫਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="262.295" dur="0.1"> ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="262.395" dur="0.067"> ਅੱਜ ਮਾਰਿਅਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="262.462" dur="2.235"> ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="264.697" dur="0.067"> ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="264.764" dur="0.133"> ਦਫਤਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="264.897" dur="0.201"> ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.098" dur="0.133"> ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.231" dur="0.067"> ਦਫਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.2"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ</text>
<text sub="clublinks" start="265.498" dur="0.134"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ</text>
<text sub="clublinks" start="265.632" dur="0.133"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="265.765" dur="0.1"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="265.865" dur="0.134"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="265.999" dur="0.066"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.065" dur="0.067"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱTਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.132" dur="0.067"> ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱTਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="266.199" dur="0.233"> ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.1"> ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱEਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="266.532" dur="1.836"> ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਚ ਕਰੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="268.368" dur="0.3"> ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="268.668" dur="0.334"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="269.002" dur="0.1"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ</text>
<text sub="clublinks" start="269.102" dur="0.1"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="269.202" dur="0.133"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="269.335" dur="0.2"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕਾਠੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="269.535" dur="0.201"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="0.066"> ਬੀਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਕ ਕਰੋ. ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="269.802" dur="2.436"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="272.238" dur="0.167"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="272.405" dur="0.234"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇੜਿਓਂ ਮਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="272.639" dur="0.2"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="272.839" dur="0.2"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="273.039" dur="0.133"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਰਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="273.172" dur="0.067"> ਕੈਥੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮਰੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.239" dur="0.234"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="273.473" dur="0.133"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਯਾਤਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="273.606" dur="0.1"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="273.706" dur="0.2"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="273.906" dur="0.201"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="274.107" dur="0.066"> ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰ ਗਿਆ. ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="274.173" dur="1.202"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="275.375" dur="0.2"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਭਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="275.575" dur="0.2"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="275.775" dur="0.2"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="275.975" dur="0.2"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="276.175" dur="0.234"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="276.409" dur="0.1"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਆਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="276.509" dur="0.067"> ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="276.576" dur="0.2"> ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="276.776" dur="0.033"> ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="276.809" dur="0.134"> ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="276.943" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="277.043" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="277.11" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="277.31" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="1.802"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="279.312" dur="0.233"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="279.545" dur="0.201"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="279.746" dur="0.066"> ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ. ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.201"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="280.013" dur="0.166"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="280.179" dur="0.134"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="280.313" dur="0.1"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="280.413" dur="0.1"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="280.513" dur="0.134"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="280.647" dur="0.066"> ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="280.713" dur="0.334"> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="281.047" dur="1.635"> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >></text>
<text sub="clublinks" start="282.682" dur="0.2"> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.2"> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="283.082" dur="0.067"> ਉਹ ਦੋਨੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ. >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="283.483" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="283.583" dur="0.133"> >> ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="283.716" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="283.783" dur="0.2"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="283.983" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="284.183" dur="0.101"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.233"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="284.517" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="284.584" dur="2.002"> ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="286.586" dur="0.3"> ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.234"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ.</text>
<text sub="clublinks" start="287.12" dur="0.1"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="287.22" dur="0.133"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="287.353" dur="0.134"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.487" dur="0.066"> ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.553" dur="0.201"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="287.754" dur="0.233"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="287.987" dur="0.1"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="288.087" dur="0.1"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="288.187" dur="0.101"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="288.288" dur="0.166"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="288.454" dur="0.1"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="288.554" dur="0.067"> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="288.621" dur="0.2"> ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="288.821" dur="0.134"> ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="288.955" dur="1.435"> ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵਿਚ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="290.39" dur="0.233"> ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="290.623" dur="0.067"> ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="290.69" dur="0.3"> ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="290.99" dur="0.067"> ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="291.057" dur="0.2"> ਹੋ ਰਿਹਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="291.257" dur="0.1"> ਹੋ ਰਿਹਾ. >></text>
<text sub="clublinks" start="291.357" dur="0.234"> ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="291.591" dur="0.2"> ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="291.791" dur="1.635"> ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="293.426" dur="0.067"> ਹੋ ਰਿਹਾ. >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="293.493" dur="0.2"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="293.693" dur="0.167"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="293.86" dur="0.233"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੁਰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="294.093" dur="0.134"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="294.227" dur="0.1"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰ .ੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.133"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="294.46" dur="0.067"> >> ਚਾਰ ਲੋਕ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="294.527" dur="0.2"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.1"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="294.827" dur="0.1"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="294.927" dur="0.134"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਕ ਹੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.061" dur="0.2"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.067"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="295.328" dur="2.369"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="297.697" dur="0.2"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="297.897" dur="0.2"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="298.097" dur="0.134"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="298.231" dur="0.167"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="298.398" dur="0.133"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਇਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="298.531" dur="0.067"> ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅੱਗ ਇਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="298.598" dur="0.267"> ਅੱਗ ਇਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="298.865" dur="0.167"> ਅੱਗ ਨੇ ਇਕ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="299.032" dur="0.133"> ਅੱਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="299.165" dur="0.067"> ਅੱਗ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ ਨੌਂ ਪੱਕਾ ਹੈ।</text>
<text sub="clublinks" start="299.232" dur="0.2"> ਨੌਂ ਏਕੜ.</text>
<text sub="clublinks" start="299.432" dur="1.902"> ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="301.334" dur="0.2"> ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="301.534" dur="0.2"> ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="301.734" dur="0.2"> ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="301.934" dur="0.067"> ਨੌਂ ਏਕੜ. ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ C ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="302.001" dur="0.301"> ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ C ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="302.302" dur="0.066"> ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="302.368" dur="0.1"> ਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="302.468" dur="0.067"> ਪਰ ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="302.535" dur="0.167"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="302.702" dur="0.133"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="302.835" dur="0.1"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="302.935" dur="0.201"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="303.136" dur="0.2"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="303.336" dur="2.035"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.371" dur="0.067"> ਇਸ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ. ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.438" dur="0.2"> ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="305.638" dur="0.067"> ਇਹ ਹੁਣ 15 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.233"> .</text>
<text sub="clublinks" start="305.938" dur="0.101"> . ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="306.039" dur="0.133"> . ਅਸੀਂ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="306.172" dur="0.1"> . ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="306.272" dur="0.1"> . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="306.372" dur="0.1"> . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="306.472" dur="0.134"> . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="306.606" dur="0.067"> . ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="306.673" dur="0.233"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="306.906" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="307.04" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="307.14" dur="1.434"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="308.574" dur="0.234"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="308.808" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਆਚੇ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="309.008" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="309.075" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="309.309" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇਸ ਵਿਡੀਓ 'ਤੇ ਗੁਆਚ ਗਏ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="309.409" dur="0.166"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="309.575" dur="0.101"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="309.676" dur="2.869"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="312.545" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="312.745" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="312.812" dur="0.2"> ਵਿਡੀਓ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="313.012" dur="0.134"> ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ</text>
<text sub="clublinks" start="313.146" dur="0.1"> ਵਿਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਕ ਓਰਜਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="313.246" dur="0.167"> ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਓਰਿਜਨ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="313.413" dur="0.1"> ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਕ ਓਰਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="313.513" dur="0.066"> ਵਿਡੀਓਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਓਰਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.201"> ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼</text>
<text sub="clublinks" start="313.78" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ</text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="0.167"> ਇੱਕ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ</text>
<text sub="clublinks" start="314.047" dur="2.402"> ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ</text>
<text sub="clublinks" start="316.449" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਸਟੇਟ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="316.649" dur="0.067"> ਓਰਿਜਨ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੂਪਰਜ਼ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="316.716" dur="0.233"> ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="316.949" dur="0.167"> ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="317.116" dur="0.201"> ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="317.317" dur="0.133"> ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="317.45" dur="0.067"> ਕੈਮ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="317.517" dur="0.233"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="317.75" dur="0.067"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="317.817" dur="0.067"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="317.884" dur="0.167"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="318.151" dur="0.066"> ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ. ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="318.217" dur="0.267"> ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="318.484" dur="1.035"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੈ 22. ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="319.519" dur="0.2"> ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="319.719" dur="0.2"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ</text>
<text sub="clublinks" start="319.919" dur="0.234"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="320.153" dur="0.133"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 ਤੇ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.286" dur="0.067"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 22 'ਤੇ ਹੈ. ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ ਦਰਜੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="320.353" dur="0.3"> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਉਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.653" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.753" dur="0.067"> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.82" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="320.92" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="321.054" dur="0.066"> ਪੈਟਰੌਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਟੁੱਟਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="321.12" dur="0.201"> ਪੈਟਰੌਲ 'ਤੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="321.321" dur="0.066"> ਪੈਟਰੌਲ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਾASਨ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="321.387" dur="2.336"> ਕਾਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="323.723" dur="0.2"> ਕਾਰ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="323.923" dur="0.234"> ਕਾਰ. ਟਰੂਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="324.157" dur="0.1"> ਕਾਰ. ਟਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="324.257" dur="0.1"> ਕਾਰ. ਟਰੂਪ ਹੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="324.357" dur="0.067"> ਕਾਰ. ਟਰੂਗਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="324.424" dur="0.233"> ਟਰੂਗਰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="324.657" dur="0.067"> ਟਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="324.724" dur="0.033"> ਟਰੂਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖੀ</text>
<text sub="clublinks" start="324.757" dur="0.2"> ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="324.957" dur="0.167"> ਟਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="325.124" dur="2.236"> ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="327.36" dur="0.233"> ਟਰੂਗਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="327.593" dur="0.067"> ਟਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="327.66" dur="0.2"> ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="327.86" dur="0.067"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="327.927" dur="0.134"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.061" dur="0.166"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.227" dur="0.101"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="328.328" dur="0.066"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.394" dur="0.067"> ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="328.461" dur="0.234"> ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="328.695" dur="0.066"> ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="328.761" dur="0.134"> ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="328.895" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="329.028" dur="0.134"> ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="329.162" dur="1.434"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="330.596" dur="0.067"> ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="330.663" dur="0.267"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="330.93" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="330.997" dur="0.233"> ਖੇਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="331.23" dur="0.067"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="331.297" dur="0.134"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="331.431" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="331.531" dur="0.133"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="331.664" dur="0.2"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="331.864" dur="0.201"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="332.065" dur="0.066"> ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="332.131" dur="2.203"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁੜ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.2"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="334.734" dur="0.233"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੁਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="334.967" dur="0.134"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੀਚ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="335.101" dur="0.067"> ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਅੱਗ ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="335.168" dur="0.2"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜਲਵਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="335.368" dur="0.067"> ਬੀਚ ਕ੍ਰੀਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="335.435" dur="0.1"> ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾੜ ਦੇਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="335.535" dur="0.167"> ਬੀਚੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="335.702" dur="0.133"> ਬੀਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="335.835" dur="0.067"> ਬੀਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="335.902" dur="0.167"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="336.069" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="336.169" dur="2.169"> ਇਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="338.338" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇ ਜਲਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="338.538" dur="0.066"> ਇਸ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="338.604" dur="0.267"> ਇਸ ਦੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="338.871" dur="0.067"> ਇਸ ਦੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਕਲਾਸੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="338.938" dur="0.267"> ਕਾਉਂਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="339.205" dur="0.2"> ਕਾਉਂਟੀ >></text>
<text sub="clublinks" start="339.405" dur="0.1"> ਕਾਉਂਟੀ >> ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="339.505" dur="0.134"> ਕਾਉਂਟੀ >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="339.639" dur="0.167"> ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="339.806" dur="0.066"> ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="339.872" dur="0.067"> ਕਾਉਂਟੀ >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="339.939" dur="0.267"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਧੀਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="340.206" dur="0.134"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਸੌਦਾ ਅਧੀਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="340.34" dur="1.267"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="341.607" dur="0.201"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="341.808" dur="0.066"> >> ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="341.874" dur="0.234"> ਤੀਜੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="342.108" dur="0.067"> ਤੀਸਰੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ.</text>
<text sub="clublinks" start="342.175" dur="0.2"> ACRES.</text>
<text sub="clublinks" start="342.375" dur="0.133"> ACRES. ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="342.508" dur="0.1"> ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.101"> ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਕਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="342.709" dur="0.233"> ACRES. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="342.942" dur="0.2"> ACRES. ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="343.142" dur="0.067"> ACRES. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="343.209" dur="2.202"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="345.411" dur="0.2"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="345.611" dur="0.201"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="345.812" dur="0.2"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="346.012" dur="0.233"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="346.245" dur="0.067"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="346.312" dur="0.167"> ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ</text>
<text sub="clublinks" start="346.479" dur="0.1"> ਕੁਝ ਸੰਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="346.579" dur="0.1"> 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ</text>
<text sub="clublinks" start="346.679" dur="0.1"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ</text>
<text sub="clublinks" start="346.779" dur="0.067"> ਅੱਗ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭ.</text>
<text sub="clublinks" start="346.846" dur="0.267"> ਅੱਗ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="347.113" dur="0.2"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="347.313" dur="2.036"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="349.349" dur="0.2"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="349.549" dur="0.2"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="349.749" dur="0.067"> ਅੱਗ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="349.816" dur="0.2"> ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="350.016" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="350.216" dur="0.2"> ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="350.416" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਹੌਟਸਪਾਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="350.483" dur="0.2"> ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="350.683" dur="0.167"> ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="350.85" dur="0.133"> ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="350.983" dur="0.167"> ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="351.15" dur="0.067"> ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੱਭਣ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="351.217" dur="1.401"> ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="352.618" dur="0.201"> ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="352.819" dur="0.033"> ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="352.852" dur="0.167"> ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="353.019" dur="0.2"> ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.067"> ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="353.286" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="353.486" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="353.686" dur="0.067"> ਪਰਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="353.753" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਮਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱLੋ</text>
<text sub="clublinks" start="353.82" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ</text>
<text sub="clublinks" start="353.92" dur="0.066"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="353.986" dur="0.234"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ</text>
<text sub="clublinks" start="354.22" dur="0.134"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="354.354" dur="0.1"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="354.454" dur="0.2"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="354.654" dur="0.2"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="354.854" dur="1.835"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="356.689" dur="0.067"> ਅੱਗ ਦਾ ਪਰੀਮੀਟਰ ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="356.756" dur="0.233"> ਉਹ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="356.989" dur="0.234"> ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="357.223" dur="0.067"> ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="357.29" dur="0.1"> ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="357.39" dur="0.067"> ਉਹ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="357.457" dur="0.333"> ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੋ</text>
<text sub="clublinks" start="357.79" dur="0.134"> ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਉਤਾਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="357.924" dur="2.536"> ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="360.46" dur="0.2"> ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਵਧੋ</text>
<text sub="clublinks" start="360.66" dur="0.067"> ਵਧੋ ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="360.727" dur="0.3"> ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="361.027" dur="0.067"> ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="361.094" dur="0.2"> ਖਾਲੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="361.294" dur="0.167"> ਖਾਲੀ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="361.461" dur="0.1"> ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="361.561" dur="0.1"> ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="361.661" dur="0.1"> ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="361.761" dur="0.1"> ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="361.861" dur="0.067"> ਖਾਲੀ. ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="361.928" dur="0.233"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="362.161" dur="0.134"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="362.295" dur="2.235"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="364.53" dur="0.234"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="364.764" dur="0.2"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="364.964" dur="0.067"> ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਇਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.031" dur="0.2"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.231" dur="0.1"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.331" dur="0.1"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.431" dur="0.1"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀਕਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.531" dur="0.1"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.631" dur="0.234"> ਲੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="365.865" dur="0.2"> ਪੱਧਰ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="366.065" dur="0.067"> ਲੇਵਲ ਤਿੰਨ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="366.132" dur="1.401"> ਇਸ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.533" dur="0.201"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.734" dur="0.233"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="367.967" dur="0.2"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="368.167" dur="0.234"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.1"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="368.501" dur="0.1"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="368.601" dur="0.067"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="368.668" dur="0.2"> ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="368.868" dur="0.2"> ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="369.068" dur="0.1"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="369.168" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="369.268" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ Pਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ</text>
<text sub="clublinks" start="369.335" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Pਾਂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="369.402" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="369.602" dur="1.969"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="371.571" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Uਾਂਚੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="371.771" dur="0.233"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="372.004" dur="0.201"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="372.205" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ Uਾਂਚੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="372.271" dur="0.201"> ਵਹਿਸ਼ੀ ਅੱਗ ਪਰ ਉਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="372.472" dur="0.1"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="372.572" dur="0.1"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="372.672" dur="0.1"> ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="372.772" dur="0.033"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="372.805" dur="0.167"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="372.972" dur="0.2"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="373.172" dur="0.067"> ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="373.239" dur="2.469"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="375.708" dur="0.234"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="0.233"> ਘਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="376.175" dur="0.134"> ਘਰ. MIKE</text>
<text sub="clublinks" start="376.309" dur="0.1"> ਘਰ. ਮਿਕ ਬੈਨਰ</text>
<text sub="clublinks" start="376.409" dur="0.1"> ਘਰ. ਬੈਨਰ ਮਾਈਕ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="376.509" dur="0.1"> ਘਰ. ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਨਕਲ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="376.609" dur="0.134"> ਘਰ. ਬੈਨਰ ਇਕ ਨਾਲ ਬਣਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="376.743" dur="0.066"> ਘਰ. ਬਿਕਸ ਬਣਾਓ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="376.809" dur="0.234"> ਬਿਕਸ ਬਣਾਓ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="377.043" dur="0.2"> ਬੈਨਰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="377.243" dur="2.169"> ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="379.412" dur="0.2"> ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="379.612" dur="0.2"> ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="379.812" dur="0.067"> ਮੀਕ ਬੈਨਰ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਗਭਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="379.879" dur="0.234"> ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="380.113" dur="0.066"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="380.179" dur="0.1"> ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਤ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="380.279" dur="0.201"> ਉਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤੀ ਰਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="380.48" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="380.68" dur="1.835"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.3"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="382.815" dur="0.334"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="383.149" dur="0.133"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >></text>
<text sub="clublinks" start="383.282" dur="0.101"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.383" dur="0.2"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.583" dur="0.1"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.683" dur="0.233"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.916" dur="0.067"> ਟੁਕੜੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="383.983" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.15" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.317" dur="0.067"> >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਟਾ .ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.384" dur="0.066"> >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਸਟੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.45" dur="0.1"> >> ਅਸੀਂ ਡਾਉਨ ਸਟੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.55" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.717" dur="0.067"> >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="384.784" dur="1.802"> ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.2"> ਇਸ ਚਾਰਰੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾNਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="386.786" dur="0.2"> ਇਸ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="386.986" dur="0.2"> ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚਾਰਰੇਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="387.186" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨ ਸਟੌਕ ਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="387.286" dur="0.201"> ਡਾ CHਨ ਸਟੱਕ ਤੋਂ ਇਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="387.487" dur="0.066"> ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾ STਨਲੋਡ ਸਟੈਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="387.553" dur="0.167"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="387.72" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="387.82" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="387.92" dur="0.134"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="388.054" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="388.154" dur="0.1"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="388.254" dur="2.169"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="390.423" dur="0.067"> ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="390.49" dur="0.2"> ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="390.69" dur="0.2"> ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="390.89" dur="0.067"> ਇਸ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="390.957" dur="0.333"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="391.29" dur="0.101"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="391.391" dur="0.1"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="391.491" dur="0.1"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="391.591" dur="0.233"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="391.824" dur="0.2"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="392.024" dur="0.067"> ਡਾ TOਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ. ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="392.091" dur="1.602"> ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="393.693" dur="0.233"> ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="393.926" dur="0.167"> ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.093" dur="0.134"> ਪਰ ਖੇਤਰ ਉਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="394.227" dur="0.1"> ਪਰ ਖੇਤਰ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="394.327" dur="0.167"> ਪਰ ਜੋ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="394.494" dur="0.066"> ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="394.56" dur="0.267"> ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="394.827" dur="0.067"> ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="394.894" dur="0.167"> ਪਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="395.061" dur="0.1"> ਪਰ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="395.161" dur="0.133"> ਪਰ. ਇਨੇ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="395.294" dur="0.067"> ਪਰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="395.361" dur="0.1"> ਪਰ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ</text>
<text sub="clublinks" start="395.461" dur="0.1"> ਪਰ. ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="395.561" dur="0.067"> ਪਰ. ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="395.628" dur="0.234"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="395.862" dur="1.768"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="397.63" dur="0.2"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="397.83" dur="0.234"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="398.064" dur="0.1"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="398.164" dur="0.067"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="398.231" dur="0.267"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="398.498" dur="0.066"> ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="398.564" dur="0.234"> ਪਰਿਵਾਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="398.798" dur="0.1"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.898" dur="0.067"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="398.965" dur="0.167"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="399.132" dur="0.133"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="399.265" dur="1.435"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.7" dur="0.067"> ਪਰਿਵਾਰ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.767" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="400.967" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.134" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.234" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.367" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.467" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="401.601" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰੀਂਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="401.667" dur="0.234"> ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="401.901" dur="0.1"> ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="402.001" dur="0.134"> ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="402.135" dur="2.669"> ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="404.804" dur="0.2"> ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="405.004" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.267"> ਦੁਪਿਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="405.338" dur="0.067"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.405" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.505" dur="0.133"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.638" dur="0.167"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.805" dur="0.067"> ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡੈਸਨਜ਼ ਫੈਮਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="405.872" dur="0.166"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਾਪਸ</text>
<text sub="clublinks" start="406.038" dur="0.134"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="406.172" dur="0.167"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="406.339" dur="0.033"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ</text>
<text sub="clublinks" start="406.372" dur="2.202"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ</text>
<text sub="clublinks" start="408.574" dur="0.234"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="408.808" dur="0.2"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="409.008" dur="0.067"> ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="409.075" dur="0.167"> ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="409.242" dur="0.167"> ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀ ਖੱਬਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="409.409" dur="0.066"> ਜਾਂ ਡੇਕਾੱਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੀ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="409.475" dur="0.2"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="409.675" dur="0.101"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="409.776" dur="0.133"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="409.909" dur="0.1"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="410.009" dur="0.134"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="410.143" dur="0.066"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="410.209" dur="0.067"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ. >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="410.276" dur="0.3"> >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="410.576" dur="0.1"> >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="410.676" dur="0.034"> >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="410.71" dur="0.2"> >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="410.91" dur="1.602"> >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="412.512" dur="0.2"> >> ਇਹ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="412.712" dur="0.067"> >> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="412.779" dur="0.2"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="412.979" dur="0.1"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.079" dur="0.1"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="0.167"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.346" dur="0.1"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.446" dur="0.067"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.513" dur="0.066"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="413.579" dur="0.234"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="413.813" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="413.88" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ</text>
<text sub="clublinks" start="413.98" dur="0.233"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ</text>
<text sub="clublinks" start="414.213" dur="1.202"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਉ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="415.415" dur="0.266"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਉ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="415.681" dur="0.334"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="416.015" dur="0.234"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >></text>
<text sub="clublinks" start="416.249" dur="0.133"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੌਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="416.382" dur="0.067"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="416.449" dur="0.1"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="416.549" dur="0.133"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="416.682" dur="0.067"> ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣੋ. >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="416.749" dur="0.3"> >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="417.049" dur="0.101"> >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਾਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="417.15" dur="0.166"> >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਪਿਛਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="417.316" dur="0.067"> >> ਜੋਹਨ ਡੌਟਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="417.383" dur="2.202"> ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="419.585" dur="0.201"> ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ. ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="419.786" dur="0.066"> ਪਿਛਲੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ. ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="419.852" dur="0.334"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ.</text>
<text sub="clublinks" start="420.186" dur="0.2"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਫਲੇਮਸ</text>
<text sub="clublinks" start="420.386" dur="0.1"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਤੋਂ ਉਡਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="420.486" dur="0.167"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਤੋਂ ਉਡਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="420.653" dur="0.1"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="420.753" dur="0.067"> ਥੋੜੇ ਸਮੇ ਬਾਦ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="420.82" dur="0.2"> ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="421.02" dur="0.134"> ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="421.154" dur="0.066"> ਗੋਲਫ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="421.22" dur="0.267"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="421.487" dur="0.1"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="421.587" dur="1.035"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="422.622" dur="0.2"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="422.822" dur="0.2"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="423.022" dur="0.067"> ਗੋਲਫ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="423.089" dur="0.2"> ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="423.289" dur="0.1"> ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="423.389" dur="0.067"> ਉਹ 3000 ਵਰਗ ਫੁਟ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="423.456" dur="0.233"> ਫੁਟ ਘਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="423.689" dur="0.101"> ਫੁਟ ਘਰ. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="423.79" dur="0.166"> ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="423.956" dur="0.067"> ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="424.023" dur="0.2"> ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="424.223" dur="0.201"> ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="424.424" dur="0.066"> ਫੁਟ ਘਰ. ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="424.49" dur="2.002"> ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="426.492" dur="0.234"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="426.726" dur="0.167"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="426.893" dur="0.033"> ਇਸ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="426.926" dur="0.2"> ਇਸ ILEੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="427.126" dur="0.067"> ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ILEੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="427.193" dur="0.334"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="427.527" dur="0.2"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="427.727" dur="0.2"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="427.927" dur="0.2"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਪੂਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="428.127" dur="0.067"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="428.194" dur="2.369"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="430.563" dur="0.2"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="430.763" dur="0.067"> ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ILEੇਰ. >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="430.83" dur="0.334"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="431.164" dur="0.1"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="431.264" dur="0.1"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="431.364" dur="0.1"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="431.464" dur="0.2"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,</text>
<text sub="clublinks" start="431.664" dur="0.067"> >> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="431.731" dur="0.167"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤਬਦੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="431.898" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="431.998" dur="0.133"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="432.131" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="432.331" dur="2.236"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="434.567" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="434.767" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="434.834" dur="0.233"> ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="435.067" dur="0.167"> ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="435.234" dur="0.134"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="435.368" dur="0.1"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="435.468" dur="0.133"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="435.601" dur="0.067"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="435.668" dur="0.2"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="435.868" dur="0.1"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="435.968" dur="0.201"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="436.169" dur="0.1"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="436.269" dur="0.1"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="436.369" dur="0.133"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="436.502" dur="0.067"> ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="436.569" dur="0.2"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="436.769" dur="1.802"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="438.571" dur="0.2"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="438.771" dur="0.2"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="438.971" dur="0.134"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="439.105" dur="0.067"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="439.172" dur="0.233"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="439.405" dur="0.2"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20</text>
<text sub="clublinks" start="439.605" dur="0.1"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="439.705" dur="0.134"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="439.839" dur="0.1"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="439.939" dur="0.2"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="440.139" dur="0.2"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="440.339" dur="0.067"> ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ 20/20 ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="440.406" dur="1.201"> 20/20 ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="441.607" dur="0.201"> 20/20 ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="441.808" dur="0.2"> 20/20 ਡੌਸਨਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="442.008" dur="0.2"> 20/20 ਇਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="442.208" dur="0.067"> 20/20 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.275" dur="0.267"> ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="442.542" dur="0.1"> ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਜੋਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="442.642" dur="0.167"> ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="442.809" dur="0.166"> ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੀਫਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="442.975" dur="0.067"> ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੌਡਸਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="443.042" dur="0.167"> ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="443.209" dur="0.133"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੇਫਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="443.342" dur="2.203"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="445.545" dur="0.2"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੀਫਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="445.745" dur="0.233"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="445.978" dur="0.201"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="446.179" dur="0.066"> ਜੌਨਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੈਫਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.245" dur="0.301"> ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.546" dur="0.166"> ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.712" dur="0.101"> ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.813" dur="0.1"> ਇਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਬੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਬਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.913" dur="0.066"> ਇੱਕ ਸਪਿਨਲ ਕੋਰਡ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.234"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਲੀਬੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="447.213" dur="0.1"> ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਬੱਧ</text>
<text sub="clublinks" start="447.313" dur="0.067"> ਵੇਸਟ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਬੱਧ.</text>
<text sub="clublinks" start="447.38" dur="2.169"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="449.549" dur="0.2"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="449.749" dur="0.2"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="449.949" dur="0.2"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="450.149" dur="0.134"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="450.283" dur="0.167"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="0.066"> ਘੱਟ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="450.516" dur="0.167"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="450.683" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="450.783" dur="0.134"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ</text>
<text sub="clublinks" start="450.917" dur="0.133"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.134"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="451.184" dur="0.166"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="451.35" dur="0.067"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="451.417" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="451.584" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >></text>
<text sub="clublinks" start="451.651" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="451.751" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="451.951" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="452.185" dur="0.4"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="452.585" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="452.785" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ. >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="452.852" dur="0.267"> >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="453.119" dur="0.067"> >> ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="453.186" dur="0.233"> ਹੋਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="453.419" dur="0.234"> ਹੋਰ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="453.653" dur="0.1"> ਹੋਰ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="453.753" dur="0.033"> ਹੋਰ. ਇਕੋ ਤਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="453.786" dur="0.067"> ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="453.853" dur="0.133"> ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="453.986" dur="0.134"> ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.12" dur="0.1"> ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.22" dur="0.067"> ਹੋਰ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.287" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.454" dur="0.133"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="454.587" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.654" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.754" dur="0.133"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="454.887" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="455.087" dur="1.435"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="456.522" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="456.589" dur="0.234"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="456.823" dur="0.133"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="456.956" dur="0.1"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="0.134"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="457.19" dur="0.1"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਜਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="457.29" dur="0.066"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="457.356" dur="0.234"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="457.59" dur="0.133"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="457.723" dur="0.101"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਇਸ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="457.824" dur="0.133"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="457.957" dur="0.167"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="458.124" dur="1.635"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="459.759" dur="0.067"> ਉੱਤਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ. ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="459.826" dur="0.266"> ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.092" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.259" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.326" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.426" dur="0.134"> ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.56" dur="0.066"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="460.626" dur="0.201"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="460.827" dur="0.066"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.893" dur="0.067"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="460.96" dur="0.067"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="461.027" dur="0.1"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="461.127" dur="0.1"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="461.227" dur="0.2"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="461.427" dur="0.234"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="461.661" dur="0.066"> ਇਕ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="461.727" dur="0.768"> ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="462.495" dur="0.2"> ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="462.695" dur="0.2"> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="462.895" dur="0.134"> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="463.029" dur="0.1"> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="463.129" dur="0.067"> ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="463.196" dur="0.233"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="463.429" dur="0.067"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="463.496" dur="3.036"> ਜੁਰਮਾਨਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="466.532" dur="0.2"> ਜੁਰਮਾਨਾ. >></text>
<text sub="clublinks" start="466.732" dur="0.201"> ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਮਿਲ ਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.166"> ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="467.099" dur="0.167"> ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="467.266" dur="0.067"> ਜੁਰਮਾਨਾ. >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="467.333" dur="0.267"> >> ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="467.6" dur="0.1"> >> ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਪਹਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="467.7" dur="0.134"> >> ਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਦੁਪਿਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="467.834" dur="0.1"> >> ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਬਿ .ਸਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ</text>
<text sub="clublinks" start="467.934" dur="0.1"> >> ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੇਰਾਬੀਸ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="468.034" dur="0.066"> >> ਡੱਬਸਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਬ੍ਰੇਸ ਸੀ ਜੋ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="468.1" dur="2.403"> ਡੈਬ੍ਰਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="470.503" dur="0.233"> ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="470.736" dur="0.201"> ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="470.937" dur="0.066"> ਡੇਬ੍ਰਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="471.003" dur="0.334"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="471.337" dur="0.167"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="471.504" dur="0.133"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="471.637" dur="0.067"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਅੜਿੱਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="471.704" dur="0.167"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="471.871" dur="0.067"> ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ. ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="471.938" dur="1.968"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="473.906" dur="0.2"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >></text>
<text sub="clublinks" start="474.106" dur="0.201"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਦਿ</text>
<text sub="clublinks" start="474.307" dur="0.1"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ,</text>
<text sub="clublinks" start="474.407" dur="0.2"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕਰੋਵੇ, ਦਿ</text>
<text sub="clublinks" start="474.607" dur="0.067"> ਉਹ ਸਟੋਵ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ</text>
<text sub="clublinks" start="474.674" dur="0.167"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ</text>
<text sub="clublinks" start="474.841" dur="0.033"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫਰੇਮ ਆਫ</text>
<text sub="clublinks" start="474.874" dur="0.1"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੈਮ ਆਫ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="474.974" dur="0.1"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਦਾ ਫਰੇਮ</text>
<text sub="clublinks" start="475.074" dur="0.1"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਬੱਟ ਦਾ ਫਰੇਮ</text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.234"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਬਟਨ ਦਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="475.408" dur="0.2"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇੱਕ ਬੈਡ ਪਰ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="475.608" dur="2.035"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਬੇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੈਮ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="477.643" dur="0.067"> >> ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇਕ ਬੇਡ ਦਾ ਫ੍ਰੈਮ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="477.71" dur="0.367"> ਬੇਡ ਦੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="478.077" dur="0.067"> ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="478.144" dur="0.267"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ.</text>
<text sub="clublinks" start="478.411" dur="0.133"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="478.544" dur="0.067"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="478.611" dur="0.067"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="478.678" dur="0.066"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="478.744" dur="0.101"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="478.845" dur="0.066"> ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਯੋਗ. ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="478.911" dur="0.334"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="479.245" dur="0.2"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >></text>
<text sub="clublinks" start="479.445" dur="2.036"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="481.481" dur="0.2"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="481.681" dur="0.233"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="481.914" dur="0.2"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="482.114" dur="0.067"> ਇਥੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="482.181" dur="0.234"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="482.415" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="482.515" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="482.615" dur="0.133"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="482.748" dur="0.101"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="482.849" dur="0.033"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="482.882" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ A</text>
<text sub="clublinks" start="482.949" dur="0.233"> ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਓ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="483.182" dur="0.1"> ਵਧੇਰੇ ਸਵੱਛਤਾ ਲਓ ਇਕ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="483.282" dur="0.067"> ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਰਕਮ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="483.349" dur="1.435"> ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਜੀ</text>
<text sub="clublinks" start="484.784" dur="0.2"> ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="484.984" dur="0.234"> ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="485.218" dur="0.066"> ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਓ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਐੱਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="485.284" dur="0.301"> ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਛਾ</text>
<text sub="clublinks" start="485.585" dur="0.066"> ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਪੜੇ ਪਰਹੈਪਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਐੱਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="485.651" dur="0.167"> ਪਰਹੇਜ਼.</text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="0.1"> ਪਰਹੇਜ਼. >></text>
<text sub="clublinks" start="485.918" dur="0.1"> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="486.018" dur="0.1"> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="486.118" dur="0.134"> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="486.252" dur="0.167"> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="486.419" dur="0.067"> ਪਰਹੇਜ਼. >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="486.486" dur="2.002"> >> ਪਰ ਡੂਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="488.488" dur="0.2"> >> ਪਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="488.688" dur="0.2"> >> ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="488.888" dur="0.2"> >> ਪਰ ਡੌਜ਼ਨਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="489.088" dur="0.067"> >> ਪਰ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="489.155" dur="0.334"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="489.489" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="489.622" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="489.755" dur="0.101"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="489.856" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="489.989" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="490.089" dur="0.067"> ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="490.156" dur="0.233"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="490.389" dur="0.067"> ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="490.456" dur="2.269"> ਅਹੈਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="492.725" dur="0.2"> ਅਹੈਡ. >></text>
<text sub="clublinks" start="492.925" dur="0.2"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="493.125" dur="0.201"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="493.326" dur="0.133"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="493.459" dur="0.1"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="493.559" dur="0.134"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="493.693" dur="0.1"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="493.793" dur="0.067"> ਅਹੈਡ. >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ</text>
<text sub="clublinks" start="493.86" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ</text>
<text sub="clublinks" start="494.06" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="494.16" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="494.26" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="494.36" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="494.427" dur="0.167"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="494.594" dur="0.1"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >></text>
<text sub="clublinks" start="494.694" dur="0.1"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="494.794" dur="0.2"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="494.994" dur="0.234"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="495.228" dur="0.4"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="495.628" dur="0.067"> ਬੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ. >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="495.695" dur="0.233"> >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="495.928" dur="0.134"> >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="496.062" dur="0.066"> >> ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="496.128" dur="0.334"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="496.462" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >></text>
<text sub="clublinks" start="496.562" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="496.796" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ</text>
<text sub="clublinks" start="496.896" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="496.996" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="497.23" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="497.43" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ. >> ਡੂਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="497.497" dur="2.202"> >> ਡੂਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="499.699" dur="0.267"> >> ਡੌਜ਼ਨਸ ਫੈਮਲੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="499.966" dur="0.267"> ਪਰਿਵਾਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="500.233" dur="0.1"> ਪਰਿਵਾਰ. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="500.333" dur="0.1"> ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="500.433" dur="0.2"> ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="500.633" dur="0.133"> ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="500.766" dur="0.067"> ਪਰਿਵਾਰ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="500.833" dur="0.267"> ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.1" dur="0.067"> ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.167" dur="0.067"> ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.234" dur="0.1"> ਇਹ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.334" dur="0.066"> ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.067"> ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.467" dur="0.1"> ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.567" dur="0.067"> ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="501.634" dur="0.2"> ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="501.834" dur="0.1"> ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਏ</text>
<text sub="clublinks" start="501.934" dur="1.602"> ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="503.536" dur="0.233"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="503.769" dur="0.201"> ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="503.97" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="504.103" dur="0.067"> ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="504.17" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="504.37" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="504.47" dur="0.134"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="504.604" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="504.704" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="504.804" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="504.937" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.037" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.137" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.204" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.404" dur="0.101"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.505" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="505.705" dur="1.635"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਤੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="507.54" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="507.74" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡੌਟ ਕੌਮ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="507.807" dur="0.333"> ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ.</text>
<text sub="clublinks" start="508.14" dur="0.234"> ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="508.374" dur="0.2"> ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="508.574" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਡਾੱਟ ਕੋਮ. ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="508.641" dur="0.2"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="508.841" dur="0.1"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="508.941" dur="0.167"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਮਿਕ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="509.108" dur="0.2"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਬੇਕਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="509.308" dur="1.202"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="510.51" dur="0.266"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ</text>
<text sub="clublinks" start="510.776" dur="0.234"> ਮਾਸਟਰਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ. ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="511.01" dur="0.334"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="511.344" dur="0.1"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >></text>
<text sub="clublinks" start="511.444" dur="0.133"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="511.577" dur="0.134"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="511.711" dur="0.066"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="511.777" dur="0.134"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="511.911" dur="0.1"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.011" dur="0.067"> ਮੈਂ ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼ ਲਈ ਬੈਨਰ ਹਾਂ. >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.078" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.245" dur="0.133"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.378" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.478" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="512.678" dur="1.869"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="514.547" dur="0.233"> >> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="514.78" dur="0.334"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="515.114" dur="0.134"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >></text>
<text sub="clublinks" start="515.248" dur="0.1"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="515.348" dur="0.133"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="515.481" dur="0.134"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="515.615" dur="0.066"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="515.681" dur="0.201"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="515.882" dur="0.1"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="515.982" dur="0.166"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.148" dur="0.067"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.215" dur="0.1"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="516.315" dur="0.134"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="516.449" dur="0.067"> >> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਸੀ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.516" dur="0.2"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.716" dur="0.066"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.782" dur="0.201"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="516.983" dur="0.834"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="517.817" dur="0.2"> ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਝਾਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="518.017" dur="0.2"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.217" dur="0.134"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="518.351" dur="0.066"> ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ HOLIDAY ਵਾਂਗ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.417" dur="0.201"> ਇਸ ਨੂੰ HOLIDAY ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.618" dur="0.1"> ਇਹ HOLIDAY ਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.718" dur="0.2"> ਇਹ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.918" dur="0.067"> ਇਹ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="518.985" dur="0.133"> ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="519.118" dur="2.436"> ਇਹ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਹਾਲੀਡੇ ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="521.554" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲੀਡੇ ਫਾਰਮ ਈਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="521.621" dur="0.3"> ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="521.921" dur="0.067"> ਫਰਮ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="521.988" dur="0.033"> ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="522.021" dur="0.2"> ਫਾਰ ਈਸਟ ਈਜਿਅਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="522.221" dur="0.067"> ਫਾਰ ਐਸਟ ਈਜਿਨ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="522.288" dur="0.334"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="522.622" dur="0.1"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="522.722" dur="0.133"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="522.855" dur="0.1"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇਥੋਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="522.955" dur="0.1"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਏ ਤੋਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="523.055" dur="0.134"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="523.189" dur="0.2"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="523.389" dur="0.067"> ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਫੈਲਣਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="523.456" dur="0.2"> ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="523.656" dur="2.035"> ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="525.691" dur="0.201"> ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="525.892" dur="0.2"> ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="526.092" dur="0.2"> ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="526.292" dur="0.067"> ਇਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="526.359" dur="0.2"> ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="526.559" dur="0.167"> ਵਿੰਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="526.726" dur="0.066"> WIND ਅਸਲ ਫਲੈਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="526.792" dur="0.201"> ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="526.993" dur="0.033"> ਅੱਗ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="527.026" dur="0.1"> ਅੱਗ ਲਓ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="527.126" dur="0.067"> ਅੱਗ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="527.193" dur="0.1"> ਅੱਗ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="527.293" dur="0.133"> ਅੱਗ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="527.426" dur="0.201"> ਅੱਗ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="527.627" dur="0.066"> ਅੱਗ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="527.693" dur="0.234"> ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="527.927" dur="1.568"> ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="529.495" dur="0.2"> ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="529.695" dur="0.201"> ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਝਲਕ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="529.896" dur="0.066"> ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਝਲਕ ਦੇਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="529.962" dur="0.234"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ</text>
<text sub="clublinks" start="530.196" dur="0.133"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="530.329" dur="0.201"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="530.53" dur="0.1"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="530.63" dur="0.1"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="530.73" dur="0.066"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="530.796" dur="0.167"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="530.963" dur="0.067"> ਫਾਇਰ ਕਰੂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="531.03" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="531.23" dur="1.368"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="532.598" dur="0.234"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="532.832" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ IDEA ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="533.032" dur="0.067"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="533.099" dur="0.333"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="533.432" dur="0.201"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="533.633" dur="0.166"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="533.799" dur="0.067"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="533.866" dur="0.1"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="533.966" dur="0.134"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.1" dur="0.066"> ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਓ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਫੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.166" dur="0.234"> ਤੁਸੀਂ ਫੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.4" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.467" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.534" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="534.734" dur="0.066"> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="0.134"> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="534.934" dur="1.635"> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="536.569" dur="0.067"> ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="536.636" dur="0.166"> ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਹੀ</text>
<text sub="clublinks" start="536.802" dur="0.067"> ਅੱਗ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਸਹੀ?</text>
<text sub="clublinks" start="536.869" dur="0.334"> ?</text>
<text sub="clublinks" start="537.203" dur="0.133"> ? ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="537.336" dur="0.1"> ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="537.436" dur="0.134"> ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="537.57" dur="0.133"> ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="537.703" dur="0.167"> ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="537.87" dur="0.067"> ? ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="537.937" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="538.137" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="538.237" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="538.304" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="538.371" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="538.471" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="538.538" dur="2.135"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="540.673" dur="0.234"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="540.907" dur="0.2"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ</text>
<text sub="clublinks" start="541.107" dur="0.2"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.307" dur="0.133"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.44" dur="0.067"> ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.507" dur="0.267"> ਰੁੱਖ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.774" dur="0.067"> ਦਰੱਖਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.841" dur="0.067"> ਦਰੱਖਤ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="541.908" dur="0.133"> ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="542.041" dur="0.067"> ਲੜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="542.108" dur="2.436"> ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="544.544" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="544.744" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="544.944" dur="0.2"> ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.144" dur="0.067"> ਵਿੰਡੋ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.211" dur="0.267"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.478" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.578" dur="0.067"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.645" dur="0.133"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.778" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="545.912" dur="0.066"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਾALਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="545.978" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="546.178" dur="0.101"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="546.279" dur="2.235"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="548.514" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="548.714" dur="0.201"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="548.915" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਵਜੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="549.115" dur="0.066"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ. ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="549.181" dur="0.267"> ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="549.448" dur="0.101"> ਇਹ ਸਮੋਕ ਅਤੇ ਈਬਬਰਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੰਘੋ</text>
<text sub="clublinks" start="549.549" dur="0.233"> ਇਹ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="549.782" dur="0.067"> ਇਹ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਈਮਬਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਪਾਰ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="549.849" dur="2.069"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="551.918" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="552.118" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="552.318" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="552.518" dur="0.1"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="552.618" dur="0.134"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="552.752" dur="0.2"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="552.952" dur="0.067"> ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਸਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="553.019" dur="0.333"> ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="553.352" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੀ</text>
<text sub="clublinks" start="553.452" dur="0.034"> ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="553.486" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ</text>
<text sub="clublinks" start="553.586" dur="0.133"> ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="553.719" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੀਡੇ ਦੇ ਐਵੇਕਯੂਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਟੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="553.786" dur="0.234"> HOLIDAY ਦਾ ਐਵੈਕਯੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ</text>
<text sub="clublinks" start="554.02" dur="1.801"> HOLIDAY ਫਾਰਮ ਦਾ ਐਵੈਕਯੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ</text>
<text sub="clublinks" start="555.821" dur="0.201"> HOLIDAY FARM ਅੱਗ ਦਾ ਜ਼ੋਨ</text>
<text sub="clublinks" start="556.022" dur="0.066"> HOLIDAY ਫਾਰ ਫਾਇਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੋਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="556.088" dur="0.334"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="556.422" dur="0.1"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="556.522" dur="0.2"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="556.722" dur="0.167"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="556.889" dur="0.1"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="556.989" dur="0.067"> ਅੱਜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ. ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 126 ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="557.056" dur="2.536"> ਇਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 126 ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="559.592" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 126 ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="559.792" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ 126 ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ</text>
<text sub="clublinks" start="559.992" dur="0.2"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ 126 ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="560.192" dur="0.134"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="560.326" dur="0.1"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="560.426" dur="0.067"> ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ 126 ਵਿਚ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="560.493" dur="0.3"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="560.793" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="560.86" dur="1.768"> ਪੱਧਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="562.628" dur="0.2"> ਪੱਧਰ. ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="562.828" dur="0.201"> ਪੱਧਰ. ਹੋਰ ਖਰਚੇ</text>
<text sub="clublinks" start="563.029" dur="0.2"> ਪੱਧਰ. ਹੋਰ ਖਰਚੇ</text>
<text sub="clublinks" start="563.229" dur="0.1"> ਪੱਧਰ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="563.329" dur="0.133"> ਪੱਧਰ. ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="563.462" dur="0.067"> ਪੱਧਰ. ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="563.529" dur="0.234"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="563.763" dur="0.2"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਭਾਲ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="563.963" dur="0.2"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="564.163" dur="2.436"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="566.599" dur="0.2"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ</text>
<text sub="clublinks" start="566.799" dur="0.067"> ਦੂਸਰੇ ਇਕ ਫ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="566.866" dur="0.2"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="567.066" dur="0.2"> ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="0.2"> ਅੱਜ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="567.466" dur="0.101"> ਅੱਜ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="567.567" dur="0.1"> ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="567.667" dur="0.066"> ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="567.733" dur="0.267"> ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ</text>
<text sub="clublinks" start="568" dur="0.067"> ਅੱਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="568.067" dur="0.133"> ਅੱਜ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="568.2" dur="0.167"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="568.367" dur="0.1"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="568.467" dur="0.067"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="568.534" dur="2.002"> ਰਬਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="570.536" dur="0.267"> ਵਿਕਟਮਜ਼ ਲਈ ਰੁਬਲ ਚੈੱਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="570.803" dur="0.334"> ਪੀੜਤ</text>
<text sub="clublinks" start="571.137" dur="0.1"> ਪੀੜਤ ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="571.237" dur="0.133"> ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="571.37" dur="0.167"> ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="571.537" dur="0.1"> ਪੀੜਤ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="571.637" dur="0.067"> ਪੀੜਤ ਇਹ ਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="571.704" dur="0.267"> ਇਹ ਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="571.971" dur="0.1"> ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="572.071" dur="0.1"> ਇਹ ਫਾਇਰ ਇਕ ਸੌ ਗੁਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="572.171" dur="2.436"> ਇਹ ਅੱਗ ਇਕ ਸੌ ਸਿਕਸਟੀ ਗੁਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="574.607" dur="0.067"> ਇਹ ਅੱਗ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="574.674" dur="0.233"> ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਕਸ</text>
<text sub="clublinks" start="574.907" dur="0.067"> ਸੌ ਏਕੜ ਵਿਚ ਛੇ ਸੌ.</text>
<text sub="clublinks" start="574.974" dur="0.267"> ACRES.</text>
<text sub="clublinks" start="575.241" dur="0.1"> ACRES. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="575.341" dur="0.1"> ACRES. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="575.441" dur="0.134"> ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="575.575" dur="0.166"> ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="575.741" dur="0.067"> ACRES. ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="575.808" dur="0.3"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="576.108" dur="0.067"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਗੁਪਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="576.175" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪੁਰਸਕ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="576.275" dur="1.368"> ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="577.643" dur="0.301"> ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਛੇ ਪਰਸੈਂਟੈਂਟ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="577.944" dur="0.333"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ</text>
<text sub="clublinks" start="578.277" dur="0.134"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="578.411" dur="0.167"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="578.578" dur="0.233"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="578.811" dur="0.167"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="578.978" dur="0.067"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.045" dur="0.166"> ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.211" dur="0.101"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.312" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.378" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.445" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.612" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.712" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="579.779" dur="1.968"> ਛੋਟੇ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="581.747" dur="0.201"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="581.948" dur="0.2"> ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="582.148" dur="0.133"> ਸਮਾਰਟ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="582.281" dur="0.167"> ਸਮਾਰਟ ਫਾਇਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="582.448" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਇਕ</text>
<text sub="clublinks" start="582.515" dur="0.2"> ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="582.715" dur="0.1"> ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="582.815" dur="0.134"> ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="582.949" dur="0.066"> ਜੋ ਕਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="583.015" dur="0.167"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="583.182" dur="0.234"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >></text>
<text sub="clublinks" start="583.416" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ</text>
<text sub="clublinks" start="583.516" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="583.616" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="583.716" dur="0.067"> ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਖਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="583.783" dur="19.252"> >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਿਖਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="603.035" dur="0.2"> >> ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="603.235" dur="0.201"> >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾ MOਂਟੇਨ</text>
<text sub="clublinks" start="603.436" dur="0.2"> >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਬਾਲਡ</text>
<text sub="clublinks" start="603.636" dur="0.233"> >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾੱਲਮ ਮਾUNTਂਟੈਨ ਬਲਡ ਪਿਕ</text>
<text sub="clublinks" start="603.869" dur="0.067"> >> ਖੋਜਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਪਿਕ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="603.936" dur="0.234"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਪਿਕ ਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="604.17" dur="0.033"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਉੱਤਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="604.203" dur="0.167"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਾਲਡ ਅਗਨੀ ਅਗਾਂਹ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="604.37" dur="0.167"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਉਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="604.537" dur="0.2"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="604.737" dur="0.1"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨੇ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਗਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="604.837" dur="0.067"> ਹੈਲਮ ਮੌਂਟੇਨ ਬਲਦ ਨੇ ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਗਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="604.904" dur="0.167"> ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="605.071" dur="0.2"> ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="605.271" dur="0.233"> ਨ੍ਯੂਬਰ੍ਗ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="605.504" dur="0.067"> ਨ੍ਯੂਬਰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜੁਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="605.571" dur="0.3"> ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਹਤ ਬੁਝਾਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="605.871" dur="0.067"> ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="605.938" dur="0.167"> ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="606.105" dur="0.167"> ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਮਪਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.272" dur="0.067"> ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਫੀਅਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.339" dur="0.267"> ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.606" dur="0.033"> ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.639" dur="0.1"> ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.739" dur="0.1"> ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.839" dur="0.1"> ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="606.939" dur="0.1"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਮਫਾਇਰ</text>
<text sub="clublinks" start="607.039" dur="0.067"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="607.106" dur="0.2"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="607.306" dur="0.1"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="607.406" dur="0.067"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ</text>
<text sub="clublinks" start="607.473" dur="0.1"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="607.573" dur="0.067"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸੁਕਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="607.64" dur="0.133"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="607.773" dur="0.067"> ਉੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="607.84" dur="0.267"> ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਾਲਣ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="608.107" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਕਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="608.24" dur="0.167"> ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੁੱਲ ਬਾਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="608.407" dur="0.134"> ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਲਾਓ ਫੁੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ</text>
<text sub="clublinks" start="608.541" dur="0.067"> ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਫੈਲਾਓ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="608.608" dur="0.2"> ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="608.808" dur="0.133"> ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ ਪੰਜ</text>
<text sub="clublinks" start="608.941" dur="0.067"> ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਵੇਂ ਏਕੜ.</text>
<text sub="clublinks" start="609.008" dur="0.2"> ਪੰਜ ਏਕੜ</text>
<text sub="clublinks" start="609.208" dur="0.1"> ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="609.308" dur="0.067"> ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="609.375" dur="0.067"> ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਲੱਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="609.442" dur="0.2"> ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="609.642" dur="0.067"> ਪੰਜ ਏਕੜ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="609.709" dur="0.233"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="609.942" dur="0.1"> ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ</text>
<text sub="clublinks" start="610.042" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="610.142" dur="0.201"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗ</text>
<text sub="clublinks" start="610.343" dur="0.1"> ਅੱਗ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="610.443" dur="0.066"> ਅੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="610.509" dur="0.267"> ਆਖਰੀ ਹਫਤਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="610.776" dur="0.067"> ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ</text>
<text sub="clublinks" start="610.843" dur="0.134"> ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="610.977" dur="0.1"> ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="611.077" dur="0.1"> ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="611.177" dur="0.066"> ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="611.243" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="611.41" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਆਈ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="611.477" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="611.677" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="611.777" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ. ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="611.844" dur="0.3"> ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="612.144" dur="0.1"> ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="612.244" dur="0.201"> ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ</text>
<text sub="clublinks" start="612.445" dur="0.1"> ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="612.545" dur="0.067"> ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="612.612" dur="0.233"> ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="612.845" dur="0.167"> ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.012" dur="0.067"> ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.079" dur="0.1"> ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.179" dur="0.133"> ਬੰਨ੍ਹੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੌਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.312" dur="0.067"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.379" dur="0.067"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.446" dur="0.267"> ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਅਤੇ ਪੁਟਿੰਗ ਅਜੇ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="613.713" dur="0.133"> ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="613.846" dur="0.2"> ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="614.046" dur="0.067"> ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ 'ਤੇ ਪੁਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.113" dur="0.067"> ਹੌਟ ਸਪਾਟਸ 'ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ' ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.18" dur="0.233"> ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.413" dur="0.067"> ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.48" dur="0.1"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.58" dur="0.2"> ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.78" dur="0.1"> ਉਹ ਸੌਲਡਰਿੰਗ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.88" dur="0.067"> ਉਹ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਏਰੀਏਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="614.947" dur="0.167"> ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.114" dur="0.1"> ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.214" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.381" dur="0.1"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.481" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.548" dur="0.133"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.681" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸੋਲਡਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.748" dur="0.167"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="615.915" dur="0.167"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="616.082" dur="0.133"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="616.215" dur="0.067"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="616.282" dur="0.1"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ TOਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="616.382" dur="0.067"> ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="616.449" dur="0.333"> ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="616.782" dur="1.802"> ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="618.584" dur="0.2"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="618.784" dur="0.234"> ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="619.018" dur="0.1"> ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="619.118" dur="0.067"> ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="619.185" dur="0.267"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="619.452" dur="0.167"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="619.619" dur="0.066"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="619.685" dur="0.2"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="619.885" dur="1.836"> ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="621.721" dur="0.066"> ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="621.787" dur="0.201"> ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ</text>
<text sub="clublinks" start="621.988" dur="0.066"> ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ.</text>
<text sub="clublinks" start="622.054" dur="0.334"> .</text>
<text sub="clublinks" start="622.388" dur="0.1"> . >></text>
<text sub="clublinks" start="622.488" dur="0.134"> . >> ਦਿ</text>
<text sub="clublinks" start="622.622" dur="0.166"> . >> ਵੱਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="622.788" dur="0.067"> . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="622.855" dur="0.1"> . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="622.955" dur="0.067"> . >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦ</text>
<text sub="clublinks" start="623.022" dur="0.233"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦ</text>
<text sub="clublinks" start="623.255" dur="0.101"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="623.356" dur="0.133"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="623.489" dur="2.035"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="625.524" dur="0.234"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="625.758" dur="0.2"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="625.958" dur="0.067"> >> ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="626.025" dur="0.267"> ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="626.292" dur="0.167"> ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="626.459" dur="0.133"> ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="626.592" dur="0.067"> ਕੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਬਰ ਲੋਕੇਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ?</text>
<text sub="clublinks" start="626.659" dur="0.1"> ਕੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਧੂੰਆਂ ਬਰਬਾਰਾ ਲੋਕੇਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="626.759" dur="0.067"> ਕੀ ਇਹ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="626.826" dur="0.2"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੱਕਨ ਜੋ ਭੇਜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="627.026" dur="0.133"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਰਬਾਰਾ ਲੁਕਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="627.159" dur="0.134"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾਕੇਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="627.293" dur="0.1"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾੱਕਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="627.393" dur="2.135"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲੁਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="629.528" dur="0.067"> ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਰਬਾਰਾ ਲਾਕੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="629.595" dur="0.3"> ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="629.895" dur="0.101"> ਅੰਡਰ ਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="629.996" dur="0.2"> ਅੰਡਰਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="630.196" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="630.329" dur="0.067"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਅੰਡਰਵਰਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="630.396" dur="0.2"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="630.596" dur="0.134"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="630.73" dur="0.1"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="630.83" dur="0.2"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="631.03" dur="0.233"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="631.263" dur="0.067"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="631.33" dur="2.202"> ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="633.532" dur="0.201"> ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="633.733" dur="0.3"> ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਹਵਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="634.033" dur="0.334"> ਸਾਫ ਹਵਾ</text>
<text sub="clublinks" start="634.367" dur="0.1"> ਸਾਫ ਹਵਾ ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="634.467" dur="0.1"> ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="634.567" dur="0.133"> ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="634.7" dur="0.1"> ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="634.8" dur="0.067"> ਸਾਫ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="634.867" dur="0.234"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="635.101" dur="0.133"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਠੰਡਾ</text>
<text sub="clublinks" start="635.234" dur="0.2"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਿਅਲ ਗੇਜ਼ਰ</text>
<text sub="clublinks" start="635.434" dur="0.201"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਲ ਜੀਸਰ I</text>
<text sub="clublinks" start="635.635" dur="1.001"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="636.636" dur="0.066"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ. ਚੈਰਿਅਲ ਗੈਸਲਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="636.702" dur="0.2"> ਚੈਰਿਅਲ ਗੈਸਲਰ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="636.902" dur="0.201"> ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="637.103" dur="0.033"> ਚੈਰਿਅਲ ਗਾਈਸਲਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="637.136" dur="0.167"> ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="637.303" dur="0.067"> ਚੈਰਿਅਲ ਗਿਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="637.37" dur="0.333"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="637.703" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="637.803" dur="0.134"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="637.937" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.104" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਰੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.17" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.27" dur="0.101"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.371" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.437" dur="0.201"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.638" dur="0.2"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="638.838" dur="1.802"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="640.64" dur="0.233"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="640.873" dur="0.2"> ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="641.073" dur="0.067"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="641.14" dur="0.234"> ਸੁੰਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋਏ</text>
<text sub="clublinks" start="641.374" dur="0.133"> ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਧੁੱਪ ਭਾਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="641.507" dur="0.067"> ਅੱਜ ਹੀ ਧੂਮ ਧੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="641.574" dur="0.267"> ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="641.841" dur="0.066"> ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="641.907" dur="0.134"> ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="642.041" dur="0.067"> ਅੱਜ ਸਮੋਕ ਕਰੋ. ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="642.108" dur="0.233"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="642.341" dur="0.1"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="642.441" dur="0.067"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="642.508" dur="0.167"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="642.675" dur="1.835"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="644.51" dur="0.234"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="644.744" dur="0.066"> ਇਹ ਕੈਮਾਸ ਵਿਚ ਹੈ. ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="644.81" dur="0.234"> ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="645.044" dur="0.067"> ਆਓ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀਏ.</text>
<text sub="clublinks" start="645.111" dur="0.3"> ਹੁਣੇ</text>
<text sub="clublinks" start="645.411" dur="0.133"> ਹੁਣੇ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="645.544" dur="0.101"> ਹੁਣੇ ਲੈ ਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="645.645" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਆਓ ਲਿਆਓ ਮੈਟ</text>
<text sub="clublinks" start="645.711" dur="0.134"> ਹੁਣੇ ਆਓ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਟ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="645.845" dur="0.133"> ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ</text>
<text sub="clublinks" start="645.978" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.045" dur="0.233"> ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.278" dur="0.067"> ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਟਿੰਗ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.345" dur="0.1"> ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੈਟਿੰਗ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.445" dur="0.1"> ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.545" dur="0.167"> ਆਓ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.712" dur="0.067"> ਆਓ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਮੈਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="646.779" dur="0.2"> ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ</text>
<text sub="clublinks" start="646.979" dur="0.934"> ਵਧੇਰੇ ਸੰਕੇਤ ਬੱਟਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ</text>
<text sub="clublinks" start="647.913" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਆਸ</text>
<text sub="clublinks" start="648.08" dur="0.234"> ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ</text>
<text sub="clublinks" start="648.314" dur="0.2"> ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="648.514" dur="0.134"> ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="648.648" dur="0.066"> ਵਧੇਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="648.714" dur="0.234"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="648.948" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੱROੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="649.015" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="649.115" dur="0.066"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="649.181" dur="0.234"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="649.415" dur="0.1"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="649.515" dur="0.1"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="649.615" dur="0.134"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="649.749" dur="0.2"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="649.949" dur="0.033"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸਟਰੇਲ ਲੌਰੇਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="649.982" dur="0.067"> ਮੈਟ ਸੁੱਟੋ. ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="650.049" dur="0.2"> ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ</text>
<text sub="clublinks" start="650.249" dur="0.167"> ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="650.416" dur="1.401"> ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="651.817" dur="0.301"> ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="652.118" dur="0.233"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="652.351" dur="0.1"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="652.451" dur="0.1"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="652.551" dur="0.234"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="652.785" dur="0.1"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="652.885" dur="0.067"> ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ. ਮੈਂ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੂਰਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="652.952" dur="0.267"> ਮੈਂ ਪੈਨਕਸ ਸੁਤੂਰਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="653.219" dur="0.066"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="653.285" dur="0.101"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="653.386" dur="0.1"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਟਾਵੈਨੀ ਫਿਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="653.486" dur="0.066"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="653.552" dur="0.067"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="653.619" dur="0.067"> ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਸੁਤਵਾਨੀ ਫਿਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="653.686" dur="0.233"> ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="653.919" dur="0.067"> ਮੇਰੇ ਹੋਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="653.986" dur="1.702"> ਹੋਲ</text>
<text sub="clublinks" start="655.688" dur="0.2"> ਹੋਲ ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="655.888" dur="0.067"> ਹੋਲ ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="655.955" dur="0.333"> ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="656.288" dur="0.101"> ਚੰਗਾ. ਆਈ</text>
<text sub="clublinks" start="656.389" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="656.489" dur="0.133"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="656.622" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="656.722" dur="0.134"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="656.856" dur="0.133"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="656.989" dur="0.067"> ਚੰਗਾ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="657.056" dur="0.167"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="657.223" dur="0.167"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="657.39" dur="0.1"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="657.49" dur="0.1"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="657.59" dur="0.067"> ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="657.657" dur="0.266"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="657.923" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="657.99" dur="0.167"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="658.157" dur="0.601"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="658.758" dur="0.233"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ A</text>
<text sub="clublinks" start="658.991" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਬਾਹਰੋਂ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="659.058" dur="0.233"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="659.291" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="659.358" dur="0.267"> ਬਿੱਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="659.625" dur="0.1"> ਬਿੱਟ. KEY</text>
<text sub="clublinks" start="659.725" dur="0.134"> ਬਿੱਟ. ਕੁੰਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="659.859" dur="0.1"> ਬਿੱਟ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="659.959" dur="0.133"> ਬਿੱਟ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="660.092" dur="0.1"> ਬਿੱਟ. ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="660.192" dur="0.067"> ਬਿੱਟ. ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="660.259" dur="0.234"> ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="660.493" dur="0.2"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="660.693" dur="0.067"> ਕਯੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸਟ੍ਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="660.76" dur="1.902"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="662.662" dur="0.2"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="662.862" dur="0.233"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="663.095" dur="0.1"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="663.195" dur="0.1"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="663.295" dur="0.134"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="663.429" dur="0.067"> ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਤੋਂ. ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ 64 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="663.496" dur="0.267"> ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ 64 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="663.763" dur="0.066"> ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬੁਰੀ ਅਤੇ 64 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="663.829" dur="0.167"> ਡਿਗਰੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="663.996" dur="0.1"> ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="664.096" dur="0.1"> ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="664.196" dur="0.067"> ਡਿਗਰੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="664.263" dur="0.1"> ਡਿਗਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="664.363" dur="0.067"> ਡਿਗਰੀ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="664.43" dur="0.067"> ਡਿਗਰੀ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="664.497" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="664.764" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="664.897" dur="1.602"> ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="666.499" dur="0.233"> ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="666.732" dur="0.2"> ਅਸੀ ਹੁਣ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="666.932" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="666.999" dur="0.334"> ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="667.333" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ</text>
<text sub="clublinks" start="667.4" dur="0.1"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="667.5" dur="0.066"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="667.566" dur="0.134"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="667.7" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="667.767" dur="0.233"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="668" dur="0.134"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="668.134" dur="0.066"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="668.2" dur="0.1"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="668.3" dur="1.435"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="669.735" dur="0.234"> ਦਰਸ਼ਣ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="669.969" dur="0.067"> ਦਰਿਸ਼ਗੋਚਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="670.036" dur="0.266"> ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="670.302" dur="0.101"> ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="670.403" dur="0.1"> ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="670.503" dur="0.133"> ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="670.636" dur="0.2"> ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="670.836" dur="0.067"> ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="670.903" dur="0.234"> ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="671.137" dur="0.066"> ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="671.203" dur="0.067"> ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="671.27" dur="0.134"> ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="671.404" dur="0.066"> ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="671.47" dur="0.267"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ</text>
<text sub="clublinks" start="671.737" dur="0.167"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="671.904" dur="0.2"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਖਰੀ ਕਿੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="672.104" dur="1.435"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="673.539" dur="0.2"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="673.739" dur="0.2"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="673.939" dur="0.067"> ਮੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="674.006" dur="0.234"> ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="674.24" dur="0.066"> ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="674.306" dur="0.101"> ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਅੱਧਾ ਏ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="674.407" dur="0.066"> ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="674.473" dur="0.267"> ਅੱਧਾ ਮੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="674.74" dur="0.1"> ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="674.84" dur="0.201"> ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.041" dur="0.133"> ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਕੋਰਵਾਲੀਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.174" dur="0.067"> ਅੱਧਾ ਮੀਲ ਕਾਰਵਾਲੀਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.241" dur="0.267"> ਕਾਰਵਾਲੀਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.508" dur="0.066"> ਕੋਰਵੇਲਿਜ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.574" dur="0.134"> ਕਾਰਵਾਲੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.708" dur="0.1"> ਕਾਰਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.808" dur="0.067"> ਕਾਰਵਾਲੀਅਸ ਵਿਖੇ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.875" dur="0.066"> ਕੋਰਵਾਲੀਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="675.941" dur="0.935"> ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ</text>
<text sub="clublinks" start="676.876" dur="0.433"> ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ,</text>
<text sub="clublinks" start="677.309" dur="0.201"> ਅੱਠ ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ</text>
<text sub="clublinks" start="677.51" dur="0.2"> ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="677.71" dur="0.067"> ਅੱਠਾਂ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱLEਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="677.777" dur="0.233"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ</text>
<text sub="clublinks" start="678.01" dur="0.1"> ਘੰਟੇ, ਅੱਠ ਮੀਲ ਉਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="678.11" dur="0.1"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="678.21" dur="0.134"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="678.344" dur="0.1"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ</text>
<text sub="clublinks" start="678.444" dur="0.1"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="678.544" dur="0.067"> ਘੰਟਾ, ਅੱਠ ਮੀਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="678.611" dur="0.267"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="678.878" dur="0.1"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="678.978" dur="0.133"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="679.111" dur="1.602"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="680.713" dur="0.233"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="680.946" dur="0.067"> ਉਥੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="681.013" dur="0.334"> ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="681.347" dur="0.1"> ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="681.447" dur="0.1"> ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="681.547" dur="0.134"> ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="681.681" dur="0.066"> ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।</text>
<text sub="clublinks" start="681.747" dur="0.234"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।</text>
<text sub="clublinks" start="681.981" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="682.181" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="682.381" dur="0.134"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ</text>
<text sub="clublinks" start="682.515" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="682.715" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧੁੰਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="682.782" dur="0.233"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਜਿੱਤ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="683.015" dur="1.568"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="684.583" dur="0.201"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="684.784" dur="0.2"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="684.984" dur="0.2"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="685.184" dur="0.133"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="685.317" dur="0.067"> ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="685.384" dur="0.2"> ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="685.584" dur="0.134"> ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="685.718" dur="0.067"> ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="685.785" dur="0.2"> ਦੁਨੀਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="685.985" dur="0.067"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="686.052" dur="0.1"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="686.152" dur="0.066"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="686.218" dur="0.1"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="686.318" dur="0.201"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="686.519" dur="0.2"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="686.719" dur="0.067"> ਦੁਨੀਆ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="686.786" dur="1.801"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="688.587" dur="0.201"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="688.788" dur="0.233"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਸਡੀਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਂ,</text>
<text sub="clublinks" start="689.021" dur="0.067"> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸਡੀਆਡੀਆ ਕਪ ਵਿਚ,</text>
<text sub="clublinks" start="689.088" dur="0.233"> ਬੇਟੀਵਿਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ,</text>
<text sub="clublinks" start="689.321" dur="0.134"> ਬਿਟਵਿਨ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="689.455" dur="0.167"> ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="689.622" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="689.689" dur="0.1"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="689.789" dur="0.1"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="689.889" dur="0.066"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਵੈਨਕੁਵਰ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="689.955" dur="0.201"> ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="690.156" dur="0.166"> ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="690.322" dur="0.134"> ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="690.456" dur="1.235"> ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="691.691" dur="0.2"> ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="691.891" dur="0.2"> ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="692.091" dur="0.067"> ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="692.158" dur="0.233"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="692.391" dur="0.1"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਜਾਉ</text>
<text sub="clublinks" start="692.491" dur="0.067"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੀਜੇ ਪੈਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਉ</text>
<text sub="clublinks" start="692.558" dur="0.167"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੀਜੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="692.725" dur="0.167"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲਗਭਗ ਤੀਸਰੇ ਪੈਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਉ</text>
<text sub="clublinks" start="692.892" dur="0.066"> ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਉ</text>
<text sub="clublinks" start="692.958" dur="0.234"> ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ</text>
<text sub="clublinks" start="693.192" dur="2.402"> ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ</text>
<text sub="clublinks" start="695.594" dur="0.201"> ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="695.795" dur="0.2"> ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਟੌਨਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੇਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="695.995" dur="0.2"> ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟੌਨਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੇਸ</text>
<text sub="clublinks" start="696.195" dur="0.067"> ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਮਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੈਲੀਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="696.262" dur="0.3"> ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ</text>
<text sub="clublinks" start="696.562" dur="0.167"> ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ</text>
<text sub="clublinks" start="696.729" dur="0.067"> ਉੱਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ</text>
<text sub="clublinks" start="696.796" dur="0.166"> ਉੱਤਰੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="696.962" dur="0.067"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਾTHERਥਰਨ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ</text>
<text sub="clublinks" start="697.029" dur="0.267"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="697.296" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਰੇਗਨ</text>
<text sub="clublinks" start="697.396" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਰਗਨ ਓਵਰ</text>
<text sub="clublinks" start="697.496" dur="1.168"> ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਸਾ Oਥਰਨ ਓਰੇਗਨ ਸਿਕਸ</text>
<text sub="clublinks" start="698.664" dur="0.267"> ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਲਿਅਮਸ ਅਤੇ ਸਾ Oਥ ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="698.931" dur="0.367"> ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ.</text>
<text sub="clublinks" start="699.298" dur="0.134"> ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="699.432" dur="0.066"> ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਫਿਰ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="699.498" dur="0.201"> ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="699.699" dur="0.066"> ਓਰੇਗਨ ਓਵਰ ਸਿਕਸ ਹੰਡਰਡ. ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="699.765" dur="0.334"> ਉੱਤਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ</text>
<text sub="clublinks" start="700.099" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਦੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="700.166" dur="2.536"> ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="702.702" dur="0.2"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪਰਮਾਣੂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="702.902" dur="0.233"> ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="703.135" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="703.235" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="703.335" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="703.402" dur="0.2"> ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="703.602" dur="0.167"> ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="703.769" dur="0.167"> ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="703.936" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="704.036" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ</text>
<text sub="clublinks" start="704.103" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="704.27" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="704.403" dur="0.1"> ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="704.503" dur="2.102"> ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="706.605" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="706.839" dur="0.067"> ਹਰ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="706.906" dur="0.3"> ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="707.206" dur="0.067"> ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="707.273" dur="0.167"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="707.44" dur="0.166"> ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="707.606" dur="0.067"> ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="707.673" dur="0.234"> ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="707.907" dur="2.702"> ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="710.609" dur="0.201"> ਵੈਟਰਨ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="710.81" dur="0.2"> ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="711.01" dur="0.067"> ਪੱਛਮੀ ਓਰੀਗਨ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ</text>
<text sub="clublinks" start="711.077" dur="0.266"> ਵੈਸਟਨ ਓਰੇਗਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="711.343" dur="0.067"> ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="711.41" dur="0.134"> ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="711.544" dur="0.133"> ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="711.677" dur="0.067"> ਵੈਟਰਨ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਸਿਮਟਲ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="711.744" dur="2.002"> ਬੱਸ ਸਿਮਟਲ 'ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="713.746" dur="0.2"> ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="713.946" dur="0.2"> ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="714.146" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="714.313" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="714.38" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="714.547" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="714.747" dur="0.067"> ਅਤਿਅੰਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਸਤਿਤਵ ਤੋਂ।</text>
<text sub="clublinks" start="714.814" dur="0.2"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ.</text>
<text sub="clublinks" start="715.014" dur="0.067"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="715.081" dur="0.133"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="715.214" dur="0.067"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="715.281" dur="0.066"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="715.347" dur="0.101"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="715.448" dur="0.066"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="715.514" dur="0.067"> ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ. ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="715.581" dur="0.2"> ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="715.781" dur="0.134"> ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="715.915" dur="0.066"> ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="715.981" dur="1.702"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="717.683" dur="0.2"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="717.883" dur="0.201"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="718.084" dur="0.133"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="718.217" dur="0.1"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="718.317" dur="0.1"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="718.417" dur="0.134"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="718.551" dur="0.066"> ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="718.617" dur="0.301"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="718.918" dur="0.066"> ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="718.984" dur="0.101"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="719.085" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="719.218" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="719.285" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="719.351" dur="0.167"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="719.518" dur="0.134"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="719.652" dur="0.1"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="719.752" dur="0.934"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="720.686" dur="0.267"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="720.953" dur="0.234"> ਘੱਟੋ ਘੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="721.187" dur="0.267"> ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="721.454" dur="0.133"> ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="721.587" dur="0.067"> ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਲਈ. ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="721.654" dur="0.2"> ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="721.854" dur="0.133"> ਚੰਗਾ. ਸਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="721.987" dur="0.067"> ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="722.054" dur="0.234"> ਚੰਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="722.288" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਦੀ</text>
<text sub="clublinks" start="722.388" dur="0.133"> ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ</text>
<text sub="clublinks" start="722.521" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="722.621" dur="0.101"> ਚੰਗਾ. ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="722.722" dur="0.2"> ਚੰਗਾ. ਸਮੋਕ ਐਸਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="722.922" dur="0.066"> ਚੰਗਾ. ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="722.988" dur="0.201"> ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="723.189" dur="1.401"> ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="724.59" dur="0.2"> ਸਮੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="724.79" dur="0.2"> ਸਮੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="724.99" dur="0.134"> ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਾਲੇ</text>
<text sub="clublinks" start="725.124" dur="0.1"> ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.224" dur="0.067"> ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.291" dur="0.233"> ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.524" dur="0.1"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.624" dur="0.034"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.658" dur="0.167"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.825" dur="0.166"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="725.991" dur="2.67"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੇਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="728.661" dur="0.067"> ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="728.728" dur="0.166"> ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="728.894" dur="0.201"> ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ</text>
<text sub="clublinks" start="729.095" dur="0.1"> ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="729.195" dur="0.166"> ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖੇ ਗਏ</text>
<text sub="clublinks" start="729.361" dur="0.101"> ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈੱਟਲੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="729.462" dur="0.066"> ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="729.528" dur="0.267"> ਨਾਸਾ ਦੀ ਮਹਾਂਤੰਤਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="729.795" dur="0.067"> ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="729.862" dur="0.1"> ਦੇ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="729.962" dur="0.134"> ਧਰਤੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰੂਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਐਪਿਕ ਸਟੈੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="730.096" dur="0.066"> ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਾਸਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈਲੀਸ਼ੁਦਾ ਮਹਾਂਕਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡਸ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="730.162" dur="1.602"> ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ</text>
<text sub="clublinks" start="731.764" dur="0.2"> ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="731.964" dur="0.2"> ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="732.164" dur="0.134"> ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਸ</text>
<text sub="clublinks" start="732.298" dur="0.066"> ਧਰਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.364" dur="0.234"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.598" dur="0.067"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.665" dur="0.067"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.732" dur="0.166"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.898" dur="0.1"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="732.998" dur="0.067"> ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="733.065" dur="0.267"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="733.332" dur="0.067"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="733.399" dur="2.169"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="735.568" dur="0.2"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="735.768" dur="0.2"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਬੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="735.968" dur="0.2"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ</text>
<text sub="clublinks" start="736.168" dur="0.234"> ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.402" dur="0.067"> ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.469" dur="0.166"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.635" dur="0.134"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.769" dur="0.067"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.836" dur="0.066"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="736.902" dur="0.1"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="737.002" dur="0.101"> ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="737.103" dur="0.066"> ਸੁਨ ਬੱਟ ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ 'ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="737.169" dur="0.267"> ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="737.436" dur="0.1"> ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੱਲ ਬਦਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="737.536" dur="0.1"> ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ</text>
<text sub="clublinks" start="737.636" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਵੋ</text>
<text sub="clublinks" start="737.703" dur="0.1"> ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਵੋ</text>
<text sub="clublinks" start="737.803" dur="0.067"> ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ 'ਤੇ ਬਦਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="737.87" dur="0.067"> ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਖ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="737.937" dur="0.233"> ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="738.17" dur="0.067"> ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="738.237" dur="0.4"> ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="738.637" dur="0.234"> ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="738.871" dur="0.067"> ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮੋਕ ਦੂਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="738.938" dur="0.267"> ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="739.205" dur="0.1"> ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="739.305" dur="0.167"> ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="739.472" dur="0.133"> ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="739.605" dur="0.067"> ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਦੇਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="739.672" dur="0.167"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="739.839" dur="0.233"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="740.072" dur="0.2"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ</text>
<text sub="clublinks" start="740.272" dur="2.436"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਅਸੀਂ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="742.708" dur="0.234"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="742.942" dur="0.066"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="743.008" dur="0.301"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="743.309" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="743.409" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="743.476" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="743.576" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੂਫਾਨੀ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="743.642" dur="0.267"> ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="743.909" dur="0.067"> ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="743.976" dur="0.067"> ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="744.043" dur="0.1"> ਇਸ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂਫਾਨ</text>
<text sub="clublinks" start="744.143" dur="0.133"> ਤੂਫਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="744.276" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੌਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="744.343" dur="0.234"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="744.577" dur="0.1"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="744.677" dur="0.133"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="744.81" dur="1.835"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="746.645" dur="0.201"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="746.846" dur="0.2"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.046" dur="0.233"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.279" dur="0.067"> ਲੌਂਡਲ ਯੂ ਐੱਸ ਲੌਰਾ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.346" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.58" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.713" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="747.847" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="747.913" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ .ਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="748.013" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ .ੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="748.08" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ.</text>
<text sub="clublinks" start="748.28" dur="0.201"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="748.481" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="748.581" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="748.681" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="748.748" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="748.848" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਿਆ. ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="748.914" dur="0.234"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="749.148" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="749.215" dur="0.166"> ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="749.381" dur="0.134"> ਤੂਫਾਨੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>