ඉහළ කතන්දර: සවස 9-15-20 subtitles

>> >> මෙය >> මෙය විය >> මෙය විය >> මෙය රාත්‍රියයි >> මෙය රාත්‍රියයි >> මෙය රාත්‍රියයි >> මෙය ගිනිගත් රාත්‍රියයි >> මෙය ගිනිගත් රාත්‍රියයි >> මෙය ඔරෙගන් හි පුපුරා ගිය රාත්‍රියයි >> මෙය රාත්‍රියේදී ඔරිගන් හි ගවේෂණය කරන ලද ගිනිදැල් විය ඔරිගන් හි අළුත් ලෙස ගවේෂණය කර ඇත අලුතින් නිකුත් කරන ලද ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කර ඇත ඔරෙගන් හි අළුත් ලෙස මුදා හරින ලද ඩෑෂ් ඔරෙගන් හි අළුත් ලෙස මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැමරාව ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කරන ලද අළුතින් නිකුත් කරන ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කරන ලද අළුතින් නිකුත් කරන ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ අපට ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට දීප්තියක් ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට දීප්තිමත් දේ ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට එය ලබා දෙයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ එය කුමක් දැයි අපට පැහැදිලි කරයි මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට කැමති දේ ලබා දෙයි එක්සත් ජනපදය කැමති දේ එක්සත් ජනපදය එය සඳහා කැමති දේ එක්සත් ජනපදය ඒ සඳහා කැමති දේ පිළිබඳ ඉඟියක් පළමුවෙන්ම කැමති දේ එක්සත් ජනපදය එක්සත් ජනපදය පළමු කාර්ය මණ්ඩලයට කැමති දේ පළමු කාර්ය මණ්ඩල සටන සඳහා එය කුමක් දැයි එක්සත් ජනපදය පැහැදිලි කරයි පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සටන් කිරීම ගිනිදැල් සමඟ සටන් කරන පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා. ගිනිදැල්. ගිනිදැල්. ප්ලස් ගිනිදැල්. ප්ලස් එච් ගිනිදැල්. ඔහු විසින් සාදන ලද ප්ලස් ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු විසින් සාදන ලදී ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු තීරණය කළේය ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කර ඇත ප්ලස් ඔහු විසින් තීරණය කරන ලදී ප්ලස් ඔහු දැන් තීරණය කර ඇත ප්ලස් ඔහු දැන් හෝ වෙනත් තීරණයක් ගෙන ඇත ප්ලස් ඔහු තීරණය කළේ දැන් හෝ කවදාවත් නොවේ දැන් හෝ කවදාවත් නැත දැන් හෝ කිසිදිනක නැත. මොහොත. මොහොත. >> මොහොත. >> WE මොහොත. >> අපි හමුවෙමු මොහොත. >> අපි හමුවෙමු මොහොත. >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු මොහොත. >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු >> අපට උදව් කළ හීරෝස් හමුවෙමු >> අපට ඉතිරි කළ හීරෝස් හමුවෙමු >> 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු >> මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කිරීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු >> මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු >> අපට පසුව මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් හමුවෙමු 80 දෙනෙකුගෙන් පසුව ඉතිරි කිරීමට උදව් විය බැලූ බැල්මට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය බැලූ බැල්මට පසුව මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් විය ගිනිදැල් මෙන් බැලූ පසු 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් විය ගිනිදැල් මෙන් පෙනේ ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට සියල්ල කපා දමා ඇත ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර තිබේ ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර ඇත ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට ගැලවීමේ සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර ඇත. ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. එවිට ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. එහෙනම් කවද්ද ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. කවදාද? ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙය සිදු වූ විට ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙම දුම් පානය කරන විට ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙම දුම් ඉවත් කරන විට මෙම දුම් ඉවත් කරන විට මෙම දුම් ඉවත් කරන්නේ කවදාද? පිටතට? පිටතට? අප පිටතට? අපි දැක්කා පිටතට? අපි සමහරක් දුටුවෙමු පිටතට? අපි සමහර පොරොන්දු දුටුවෙමු පිටතට? අපි පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු අපි පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු අපි අද දින පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු. අද. අද. >> අද. >> මෙය අද. >> මෙය අද. >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ කිව්වා >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔයා කිව්වා >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ ජීවත් වූ බව පැවසුවා >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි ඔබ ඔබේ මාර්ගය හරහා ජීවත් වන බව පැවසුවා ඔබ ඔබේ මාර්ගය හරහා ජීවත් වන බව පැවසුවා මූසෙජා හරහා ඔබේ මාර්ගය හරහා ඔබ ජීවත් වන බව ඔබ පැවසුවා මූසෙජා හරහා ඔබේ මාර්ගය හරහා ඔබ ජීවත් වන බව ඔබ පැවසුවා. මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. නිසා මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, WE මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි ආරම්භ කරමු මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි ආරම්භ කරමු මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි A සමඟ ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි A සමඟ ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී දෙයක් සමඟ ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු සමග ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු SO SIR SIR, අපි ආරම්භයේ සිටම විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු පළමු බැල්ම විනාශ කිරීම පළමු බැල්ම කුමක්දැයි සොයා බැලීම ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම ස්ථානයෙන් ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම. ස්ථානයෙන් වමට. ස්ථානයෙන් වමට. >> ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ භාවිතා ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ භාවිතා කර ඇත ස්ථානයෙන් වමට. >> ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ ස්ථානයෙන් වමට. >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. ඒ >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් බෙදා ගනී >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් මෙය බෙදා ගනී >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝ පටය බෙදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදාහදා ගනී මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව පෙන්වීමට බෙදා හැරීම බෙදා ගනී පෙන්විය යුතු විනාශයේ මිනිසුන්ට පෙන්වීමේ විනාශය මිනිසුන්ට පෙන්වීමට ඇති විනාශයේ අයහපත් දේ පෙන්වීමට බෙදා හැරීම වැරැදි කළ දේ ජනතාවට පෙන්වීමේ ව්‍යාප්තිය කළ යුතු දේ ජනතාවට පෙන්වීම සඳහා වූ බෙදාහැරීම කැමති අය කැමති දේ අභිමතාර්ථයන් කළ අය නගරයට වැරැදි කළ අය නගරයට ගිය අය කැමති දේ ඩෙට්රොයිට් නගරයට වැරැදි කළ අය. ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් විය ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස සියල්ලම ගිනිබත් විය ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස සියල්ලම පුළුස්සා දැමීය ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමුවේය ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමුවේය ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමූ සියල්ලම පුළුස්සා දැමීය ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී සිටි සෑම දෙයක්ම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් කළේය ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී උදව් කළ සෑම දෙයක්ම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් කළේය ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී ඔහුට උදව් කළ සෑම අවස්ථාවකම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් විය වෙහෙසකර ලෙස ඔහුට උදව් කළා වෙහෙස මහන්සි නොබලා ඔහුගේ ප්‍රජාවට උදව් කළා. සන්නිවේදනය. සන්නිවේදනය. ඔහුගේ සන්නිවේදනය. ඔහු සන්නිවේදනය. ඔහු ස්වේච්ඡා සේවකයෙක් සන්නිවේදනය. ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙක් ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙක් ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහු සතුය ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මගේ ය මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මගේ නිවසයි. >> මෙය මගේ නිවසයි. >> මෙය මගේ නිවසයි. >> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය එසේ නොවේ >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය මගේ නොවේ >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> දින >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> දින පසු >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඔහුගේ ඇසුරුමෙන් පසු දින >> ඔහුගේ ඇසුරුමෙන් පසු දින >> ඔහුගේ පවුල ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින >> ඔහුගේ පවුල ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින සහ >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින පවුල තුළ පලා යාම පවුල තුළ පලායාම සහ පලා යාම පවුල තුළ පලායාම සහ පලා යාම පවුල මැදින් පලා යාම රාත්‍රියේ මැද භාගයේ පවුල් හා පලායාම. රාත්‍රියේ මැද. රාත්‍රියේ මැද. >> රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩාල් රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩල් සාදන ලදී රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩාල් එය සාදන ලදී රාත්‍රියේ මැද. >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ආපසු සාදා ඇත රාත්‍රියේ මැද. >> ටෙස්ඩල් එය ආපසු ලබා දී ඇත >> ටෙස්ඩල් එය ආපසු ලබා දී ඇත >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුට ආපසු ලබා දුන්නේය >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුගේ නිවසට ගෙන ආවේය >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුගේ නිවසට ගෙන එන ලදි >> ඩොන් ටෙස්ඩල් ඩෙට්‍රොයිට් හි ඔහුගේ නිවසට ආපසු පැමිණියේය. ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් තිබේ ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් ඉවරයි. >> ගස් ඉවරයි. >> ගස් ඉවරයි. ඔහු >> ගස් ඉවරයි. ඔහු හිතුවා >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සිතුවා >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සිතුවා >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු සරාගියි ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙය වෙඩි තබා ඇත ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙම රිය පැදවීම වෙඩි තබා ඇත ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙම රිය පැදවීම නතර කළේය ඔහු මෙම රිය පැදවීම නතර කළේය ඔහු මෙම රිය පැදවීම සැබවින්ම සිදු කළේය ඔහු මෙම රිය පැදවීම සැබවින්ම දුෂ්කරය. ඇත්තෙන්ම හාඩ්. ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> විනාශකාරී ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> විනාශකාරීයි ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> අප සතු සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> මේ පිළිබඳව අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න >> මෙම ස්ථානය ගැන අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න මෙම ස්ථානය ගැන අප දන්නා බව මෙම ස්ථානය ගැන අපි දනිමු. ගියා. ගියා. >> ගියා. >> THE ගියා. >> 50 ගියා. >> අවුරුදු 50 යි ගියා. >> අවුරුදු 50 පැරණි ගියා. >> අවුරුදු 50 පැරණි තත්වය >> අවුරුදු 50 පැරණි තත්වය >> අවුරුදු 50 ක පැරණි රාජ්ය සේවකයා >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා කරයි >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා දෙගුණ කරයි >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ඩබල් ඩියුටි කරයි >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ඩබල් ඩියුටි ලෙස කටයුතු කරයි >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ද්විත්ව රාජකාරියක් කරයි සේවකයා ඩබල් ඩියුටි ඒ සේවකයා ස්වේච්ඡා සේවකයෙකු ලෙස ඩබල් ඩියුටි කරයි සේවකයා ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙකු ලෙස ඩබල් ඩියුටි කරයි. VOLUNTEER FIREFIGHTER. VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL SHOT VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL SHOT THOSE VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන පසුව TEZZ DAHL දින කිහිපයකට පසු මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි TEZZ DAHL දින කිහිපයකට පසු මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි TEZZ DAHL සටන් කරන දිනට පසුව මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි TEZZ DAHL සටන් කළ දිනට පසුව මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසු ටෙස් ඩෝල් මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසු ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසුව ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසුව සන්තියම් හි ගින්න මැඩපැවැත්වූ දිනට පසුව සැන්ටියම් කැනියොන්හි ගින්න මැඩපැවැත්වූ දිනට පසුව. සැන්ටියම් කැනියොන් හි. සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුල සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුල ඉවත්ව ගියේය සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට ඔහුගේ පවුල පසුගිය සඳුදා ඉවත්ව ගියේය ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා ඔහුගේ පවුල පසුගිය සඳුදා ගිනිදැල් ලෙස ඉවත් කර ඇත ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා ගිනිදැල් වේගයෙන් ගමන් කළහ ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා දින ගිනිදැල් කරා ඇදී ගියහ සඳුදා ඔවුන්ගේ ගිනිදැල් ලෙස සඳුදා ගිනිදැල් ඔවුන්ගේ මාර්ගය කරා. මාර්ගය. මාර්ගය. >> මාර්ගය. >> මම මාර්ගය. >> මට තේරුණා මාර්ගය. >> මට ගින්නක් ඇතිවිය මාර්ගය. >> මම ගිනි ගත්තා මාර්ගය. >> මම දෙකටම ගිනි ගත්තා මාර්ගය. >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා >> මට පාරේ දෙපැත්තෙන්ම ගින්නක් ඇතිවිය >> මට පාරේ දෙපැත්තෙන්ම ගින්නක් ඇතිවිය >> මේ පාරේ දෙපැත්තෙන්ම මට ගින්නක් ඇතිවිය >> මෙම ස්ථානයේ මාර්ගයේ දෙපැත්තෙන්ම මම ගිනිගෙන ඇත්තෙමි >> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් වල පාරේ දෙපැත්තෙන්ම මට ගින්නක් ඇතිවිය මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ මාර්ගයෙන් මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ මාර්ගයෙන් මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසේ මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙයි මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙන අතර අපි සිටිමු මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙන අතර අපි ඒ ගැන ය මාර්ගය පසුකර අපි යන්නෙමු මාර්ගය තරණය කර අපි ඒ ගැන ය මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අප බිය ගන්වන්නෙමු මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අප බිය ගන්වන්නෙමු මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අපි ඒ ගැන බිය වෙමු මාර්ගය දිගේ ගමන් කරන්න, අපි පුද්ගලයෙකු ලෙස බිය ගන්වන්නෙමු මාර්ගය දිගේ ගමන් කර පුද්ගලයකු ලෙස අප බිය ගන්වයි පාරට පිවිස පුද්ගලයෙකුට ලැබිය හැකි ලෙස අප බිය ගන්වයි. පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් වාස් පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් රිය පැදවීම පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් රිය පැදවීම පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් ඔහු සමඟ ගමන් කළේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහු සමඟ ගමන් කළේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ දරුවන් සමඟ රිය පැදවීය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් අයෙකු සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරයි කිඩ්ස් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳ ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳට පෙර ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ භාර්යාව ඔවුන්ට පෙර ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳ ළමුන් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ භාර්යාව වෙනත් කෙනෙකු තුළ සිටියි. ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> කිඩ්ස් ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> KIDS WERE ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> ළමයින් ඉල්ලනවා ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසයි >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසයි >> ප්‍රශ්න අසන ළමයින් උත්සාහ කරයි >> ළමයින් උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි >> ළමුන් ප්‍රශ්න සඳහා ප්‍රශ්න අසමින් සිටියි >> ළමයින් එය විමසීමට උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි >> ළමයින් එය ඇසීමට උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි >> ළමයින් ප්‍රශ්න ඇසීමට උත්සාහ කරමින් සිටියි >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසන විට එය දිගටම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරයි එය දිගටම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම අඩු මට්ටමක තබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. අඩු. අඩු. තෝමස් අඩු. තෝමස් අසයි අඩු. තෝමස් අසයි අඩු. තෝමස් ඉල්ලන්නේ මෙයයි අඩු. තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි අඩු. තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. තෝමස් නොවේ. තෝමස් නොවේ. තියෙනවා තෝමස් නොවේ. කිසිවක් නැත තෝමස් නොවේ. කිසිවක් නැත තෝමස් නොවේ. සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කිසිවක් නැත සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කිසිවක් නැත මේ ගැන කිසිවක් සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ මෙම අයිතිය පිළිබඳ සාමාන්‍ය කිසිවක් නැත මෙම අයිතිය ගැන දැන් කිසිවක් නැත. මෙම අයිතිය දැන්. මෙම අයිතිය දැන්. මෙය මෙම අයිතිය දැන්. මෙය මෙම අයිතිය දැන්. මෙය අසාමාන්‍යයි. මෙය අසාමාන්‍යයි. මෙය අසාමාන්‍යයි. >> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> THE මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුල මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුල් ඇදීම මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුලේ ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් >> පවුලේ ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් >> ෆැමිලි ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් හරහා >> බ්ලින්ඩින් හරහා පවුලේ අය ගමන් කිරීම >> දුමාර දුමාරය හරහා පවුලේ අය ගමන් කිරීම >> අවසාන වශයෙන් දුමාර දුමාරය හරහා පවුලේ අය ගමන් කරයි අවසාන වශයෙන් දුමාර දුමාරය හරහා දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් සෑදීම දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය සෑදීම දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය සෑදීම දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම එය අතරට නැමීම භීතිකාව මධ්‍යයේ එය බැඳ තැබීම. සංත්රාසය. සංත්රාසය. අනික් සංත්රාසය. වෙනත් අසල්වැසියන් සංත්රාසය. වෙනත් අසල්වැසියන් ගියා සංත්රාසය. අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ වචනානුසාරයෙන් අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා >> ඔබ ඔබේ වචනාර්ථයෙන් ධාවනය වෙමින් පවතී >> ඔබ ඔබේ ජීවිතය සඳහා දුවමින් සිටී. ඔබේ ජීවිතය. ඔබේ ජීවිතය. කාලය. කාලය. කාලය. ඩේවිඩ් කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් එක් කෙනෙක් කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් එකකි කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙකම ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්ත ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්තක් තිබේ ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපසම ක්‍රියාත්මකයි ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් විය >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් තිබුනා >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් මේ මොහොතේ ගින්නෙන් දැවී ගියේය ගේට්ස් මේ මොහොතේ ගින්නෙන් දැවී ගියේය ගේට්ස් අපි වෙලාවට ගින්නෙන් හිටියේ අපට ලැබුණු වේලාවේදී ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය අපි ගිය මොහොතේ ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවුණා අපි ඇඹරීමට ගිය මොහොතේ ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය අපි නගරයට යාමට මොහොතකට පෙර ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය. අපි නගරයට ගියෙමු. අපි නගරයට ගියෙමු. SAID අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය පැවසීය අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය කිව්වා අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය ක්‍රියාත්මකයි අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. එම නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ආපනශාලා නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. අවට ඇති අවන්හල් නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ගින්න අවට ඇති අවන්හල් නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ගින්න අවට ඇති අවන්හල් ගින්න අවට ඇති අවන්හල් ගින්න අවට ඇති අවන්හල් ගින්න අවට ඇති අවන්හල් ගින්න අවට ඇති අවන්හල් ගින්න අවට ඇති අවන්හල් පාරේ ගින්න අවට ඇති අවන්හල්. පාරේ පැත්ත. පාරේ පැත්ත. සියළු පාරේ පැත්ත. මුළු පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, නිවාස සියලුම ව්‍යාපාර, නිවාස සියලුම ව්‍යාපාර, පසුව ඇති නිවාස සියලු ව්‍යාපාර, පලායාමෙන් පසු නිවාස සියලු ව්‍යාපාර, පලායාමෙන් පසු නිවාස සියලු ව්‍යාපාර, දුෂ්කරම දේවලින් පසු නිවාස දැඩි ලෙස පැන ගිය පසු දරුණුම කොටස ගැලවීමෙන් පසුව. කොටස. කොටස. >> කොටස. >> දෙකම කොටස. >> දෙදෙනාම කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසූහ කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසුවා කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසුවා කොටස. >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ >> ලිම්බෝ හි ජීවත් වූ බව දෙදෙනාම පැවසූහ. ලිම්බෝ හි. ලිම්බෝ හි. තවත් ලිම්බෝ හි. තවත් දැනුමක් ලිම්බෝ හි. නොදන්නා දේ ලිම්බෝ හි. කුමක් දැයි දැන නොසිටින්න ලිම්බෝ හි. ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මෙන්න ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ අසල්වැසියන් ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න >> මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න >> මෙන්න මගේ අසල්වැසියන් >> දැන් ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් >> ඔවුන් ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න >> ඔවුන්ගේ තට්ටුව ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න >> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනිටල් ලෙස ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනිට් කරන්න ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් සාදන්න ටෙස්ඩල් වලින් සාදන ලද ඔවුන්ගේ තට්ටුව ගොඩනඟන්න ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් විසින් සාදන ලදී ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් විසින් සාදන ලදී. ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. ටෙස්ඩාල් එය නැවත සකස් කළේය. >> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු කතා කරනවා ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු කතා කරමින් සිටී ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු හදවතින්ම කතා කරයි >> ඔහු හදවතින්ම කතා කරයි >> ඔහු හෝට්ගේ නිවස ගැන කතා කරයි. නිවස. නිවස. >> නිවස. >> මම නිවස. >> මම නිවස. >> මම හං නිවස. >> මම මගේ හන්ග් එක නිවස. >> මම මගේ හිස ගසා දමමි නිවස. >> මම මගේ හිස පහත් කරමි නිවස. >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි >> මගේ හිස පහතට වැටී ඇත. ඒක ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. තියෙනවා ඒක ඉවරයි. එතන ඒක ඉවරයි. සාධනය ඇත ඒක ඉවරයි. සාධනය අයිතිය ඒක ඉවරයි. එහි සාධනය නිවැරදි ය. එහි සාධනය නිවැරදි ය. එහි සාධනය නිවැරදි ය. තියෙනවා එහි සාධනය නිවැරදි ය. මගේ එහි සාධනය නිවැරදි ය. මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. තියෙනවා මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. කොහෙද මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. කොහෙද මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. නිවස කොහෙද? මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. නිවාස ගබඩාව කොහේද? නිවාස ගබඩාව කොහේද? නිවාස ගබඩාව සහ නිවාස ගබඩාව සහ මගේ ස්ථානය නිවාස ගබඩාව සහ මගේ වෙළඳ නාමය කොහේද? නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් තැන කොහෙද? නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් නවය නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් නවය කොතැනද? සහ මගේ අලුත් නවය සහ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොල්ලාර් සහ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් ඒ වගේම මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් ඒ වගේම මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නයින් නවය ඩොලාර් ඩෙක් සාධාරණ ඩොල්ලර් ඩෙක් නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් තව දුරටත් නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් දින හතරක් පමණක් නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් දින හතරකට පෙර නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක්. පෙර දින හතර අවසන්. පෙර දින හතර අවසන්. >> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් කැමතියි පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් බොහෝ දේ පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් මෙන් පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් වෙනත් දේ මෙන් >> දැන් වෙනත් දේ මෙන් >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, >> දැන්, වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, දෙදෙනාම >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියන්, පවුල් දෙකම මෙන් >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, පවුල් දෙකම ඔරිගෝනියන්ස්, පවුල් දෙකම ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම නැඹුරු වේ ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම නැඹුරු වේ ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරයි ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරන අය මත රඳා සිටිති ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරන අය මත රඳා සිටිති ආදරණීයයන් කෙරෙහි නැඹුරු වීම සහ ආදරණීයයන් සහ ශක්තිමත් අය කෙරෙහි නැඹුරු වීම ආදරණීයයන් සහ ශක්තිමත් කරන්නන් කෙරෙහි නැඹුරු වීම ආදරණීයයන් සහ උපකාර සඳහා ශක්තිමත් අය මත රඳා සිටීම ආදරණීයයන් සහ උදව් සඳහා නැඹුරු වීම උදව් සහ දෙකටම ආදරය කරන අය සහ ශක්තිමත් අය මත රඳා සිටීම ආදරණීයයන් සහ උදව් සඳහා නැඹුරු වීම සහ උපකාර කිරීම උදව් සහ දෙකම සඳහා ශක්තිමත් උදව් සඳහා ශක්තිමත් කරන්නන් සහ දෙදෙනාම ස්තුතිවන්ත වෙති. කෘත. කෘත. ටෙස්ඩාල් කෘත. ටෙස්ඩාල් ටෙලින්ග් කෘත. ටෙස්ඩාල් අපට කියනවා කෘත. ටෙස්ඩාල් අපට පැවසීම කෘත. ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට පවසයි ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට පවසයි ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය පුළුස්සා දැමූ බව අපට පවසයි ටෙස්ඩාල් ඔවුන්ගේ නගරය පුළුස්සා දැමූ බව අපට පැවසීම ටෙස්ඩාල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාව පුළුස්සා දැමූ බවයි ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ සමාජ ස්ථාවරය පුළුස්සා දැමූ බවයි ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය පුළුස්සා දමනු ලැබේ ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇත ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් සහ ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර එය ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර එය ඇයි ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මා එසේ වන්නේ ඇයි ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මට අවශ්‍ය වන්නේ එයයි ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මා එසේ කිරීමට කැමති ඇයි ශක්තිමත් සහ මා කැමති ඇයි ශක්තිමත් සහ මා පෝස්ට් කිරීමට කැමති ඇයි ශක්තිමත් සහ එය පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි ශක්තිමත් සහ මම වීඩියෝ පළ කිරීමට කැමති ඇයි ශක්තිමත් සහ වීඩියෝ පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි? ශක්තිමත් සහ මම වීඩියෝ පළ කිරීමට කැමති ඇයි? ශක්තිමත් සහ මට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි? මට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න මම ඔබට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න මම ඔබට ගැහැනු ළමයින් වීමට කැමති නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න වීඩියෝ දර්ශන පළ කරන්න මම ඔබට කැමති නිසා ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න වීඩියෝව පළ කරන්න මම ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න මම ඔබට එය දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න ඔබ නිසා මම දැන ගැනීමට කැමති නිසා ඔබ දන්නවා නම් ඔබ දැනගන්නවා ඔබ යන්නේ නම් එය දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි ඔබ ආපසු යන්නේ නම් දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි ඔබ ආපසු යන්නේ නම් දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි ඔබ බැලීමට ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි ඔබ බැලීමට ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි අලංකාරය දැකීමට ඔබ ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම ඩෙට්රොයිට් අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යන්න, ඔබ ඩෙට්රොයිට් අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ එසේ නොවේ ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ යන්නේ නැත ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ යන්නේ නැත ඩෙට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ යන්නේ නැහැ ඩෙට්‍රොයිට්, ඔබ සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත ඩිට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත ඩිට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත ඩෙට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත ඩෙට්රොයිට් වලින්, ඔබ එය භූ දර්ශනයේදී සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත ඩෙට්රොයිට් වලින්, ඔබ එය භූමි අයිතියෙන් සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත භූමි අයිතියෙන් එය සොයා ගන්න දැන් ලෑන්ඩ්ස්කේප් අයිතිය සොයා ගන්න. දැන්. දැන්. >> දැන්. >> ඔබ දැන්. >> ඔබට අවශ්‍යයි දැන්. >> ඔබට අවශ්‍යයි දැන්. >> ඔබ සිතීමට අවශ්‍යයි දැන්. >> ඔබ ඒ ගැන සිතා බැලිය යුතුය දැන්. >> ඔබ කුමක් ගැන සිතා බැලිය යුතුද? >> ඔබ කුමක් ගැන සිතා බැලිය යුතුද? >> ඔබ එය ගැන සිතා බැලිය යුතුය >> එය කුමක්දැයි ඔබ සිතා බැලිය යුතුය >> ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන සිතා බැලිය යුතුය >> ජීවත්වීම යනු කුමක්දැයි ඔබ සිතා බැලිය යුතුය >> ඔබ ජීවත්වීම ගැන කුමක් දැයි සිතා බැලිය යුතුය >> ඩෙට්රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? එය ඩෙට්රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය සැබවින්ම අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය සැබවින්ම අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය. ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ASIDE ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. සිට ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ඒ පැත්තෙන් ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ගස අසල ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ගසෙන් බැහැරව ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ඔබේ ගසෙන් බැහැරව ඔබේ ගසෙන් බැහැරව ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැරව ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැර වන්න ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් ඔබ්බට වන්න ඔබේ ගසෙහි ඇති ගසෙන් බැහැරව ඔබේ ගස් නිසා ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැරව ඔබේ ගස් ගොස් ඇත. YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> JUST මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> හදවතින්ම. >> හදවතින්ම. >> හදවතින්ම. සහ >> හදවතින්ම. සහ අපේ >> හදවතින්ම. සහ අපේ හදවත් >> හදවතින්ම. අපේ හදවත් යන්න >> හදවතින්ම. අපගේ හදවත් පිටතට යයි >> හදවතින්ම. අපගේ හදවත් පිටතට යයි >> හදවතින්ම. අපේ හදවත් ඉවරයි අපේ හදවත් ඉවරයි අපේ හදවත් එළියට යන්න අපගේ හදවත් ඉටු නොකෙරේ අපගේ හදවත් ඉටු කිරීමට සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන්ට යන්න අපගේ හදවත් ඉටු කිරීමට සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන්ට සහ අපගේ හදවත් ඩොන් සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් හා සෑම කෙනෙකුටම පිටව යයි සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ සෑම කෙනෙකුම සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ කවුරුන්ද සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ නැතිවූ සියල්ලන් ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන් අහිමි වූ සියල්ලන්ම ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ මෙම නිවාසවල ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම මෙම නිවාසවල ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වී ඇත්තේ කවුද? මෙම ඉතිහාසයේ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ අය මෙම H තිහාසික ඉතිහාසයේ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ අය. ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අප ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි දන්නවා ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහරක් දනිමු ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහර අය දන්නවා ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහර අය දන්නවා ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. සමහර පුද්ගලයින් ද අපි දනිමු සමහර පුද්ගලයින් ද අපි දනිමු සමහර පුද්ගලයින් අපට අහිමි වී ඇති බව අපි දනිමු සමහර පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ නැතිවූ බව අපි දනිමු සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වී ඇති බව අපි දනිමු. ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. එම ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් කවුන්ටි ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් කාර්යාලය අද මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් කාර්යාලය මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ්ගේ කාර්යාලය අද දින තහවුරු කර ඇත මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ්ගේ කාර්යාලය අද දින තහවුරු කර ඇත අද දින කාර්යාලය විසින් තහවුරු කරන ලදී අද දින කාර්යාලය අනන්‍යතා තහවුරු කර ඇත අද දින කාර්යාලය අනන්‍යතා තහවුරු කර ඇත අද දින කාර්යාලය දෙවරක්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත අද දින කාර්යාලය තවත් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත අද දින කාර්යාලය තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත තවත් පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතා දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා නොදත් තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා නොකළ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා එයින් පිටතට නොපැමිණි තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා කවුරුන් විසින් එය සිදු නොකළේ ද? බීචි වලින් පිටතට නොපැමිණියේ කවුද? බීචි ක්‍රීක් වලින් එය සිදු නොකළේ කවුද? බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් එය සිදු නොකළේ කවුද? බීචි ක්‍රීක් ගිනි. බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇය බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත් ජස්ටින් බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් මිය ගියේය කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ළඟ මිය ගියේය කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන් අසල මිය ගියේය කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන්ගේ නිවස අසල මිය ගියේය කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන්ගේ නිවස අසල මිය ගියේය කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් මිය ගියේ ඔවුන්ගේ නිවස අසල ය. ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් පවසයි ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් ඔහු පවසයි ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පැමිණ ඇති බව පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පැමිණ ඇති බව පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණි බව පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණි බව පවසයි ට්‍රැවිස් කුක් පවසන්නේ ඔහුගේ සහෝදරයා උදව් කිරීමට ලයන වෙත පැමිණි බවයි ට්‍රැවිස් කුක් පවසන්නේ ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණියේ උදව් කිරීමට බවයි ගැනීමට උදව් කිරීමට ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයනස් වෙත පැමිණ ඇත සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත ඔවුන්ගේ මව රැකබලා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයනස් වෙත පැමිණ ඇත. ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු උත්සාහ කරයි ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු උත්සාහ කරයි ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි දැන් ඔහු තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි දැන් ඔහු තේරුම් ගන්නේ කෙසේද? දැන් ඔහු ඒවා තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් තේරුම් ගන්නේ කෙසේද යන්නයි දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා කෙසේ විය හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා කෙසේ විය හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් යන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය. ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම කවදාවත් නැහැ ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ >> මම කිසි දෙයක් ගැන නොසිතමි >> මම කැමති කිසිම දෙයක් නැහැ >> මම මේ වගේ කිසිම දෙයක් ගැන හිතුවේ නැහැ. මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. සහ මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. හා එහි මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය සාධාරණයි මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය එයයි මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය සාධාරණයි එය සාධාරණයි එය විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් ය. විශ්වාස කළ නොහැකි. විශ්වාස කළ නොහැකි. මම විශ්වාස කළ නොහැකි. මම තවමත් විශ්වාස කළ නොහැකි. මම තවමත් නැහැ විශ්වාස කළ නොහැකි. මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අතහරින්නේ නැහැ. මම මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදිවෙනවා මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වෙමි මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වුණෙමි මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වුණා මම අතහරින්නේ නැහැ. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි මම අතහරින්නේ නැහැ. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී සිටිමි මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී එය සාධාරණයි මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී එය කැමතියි මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වූ අතර එය ඇත්තෙන්ම කැමතියි එය ඇත්තෙන්ම කැමතියි එය ඇත්තෙන්ම සිදුවීමට කැමතියි. සිදුවෙමින් පවතී. සිදුවෙමින් පවතී. >> සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙක් සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙක් සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙකු සනාථ කර ඇත >> හතර දෙනෙකු සනාථ කර ඇත >> හතර දෙනෙක් මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී ඇත >> සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත >> සිව්දෙනා මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත >> මුහුදු වෙරළේ සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත >> මුහුදු වෙරළේ සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත >> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත. බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. එක බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තවත් එකක් බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් මග හැරී ඇත. තව එකක් මග හැරී ඇත. තව එකක් මග හැරී ඇත. එම තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න ඇති තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න දැවී ඇත තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න එක පිලිස්සී ඇත තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න එක් දැවයක් පුළුස්සා ඇත ගින්න එක් දැවයක් පුළුස්සා ඇත ගින්න එක් දැවැන්ත අනූවක් පුළුස්සා ඇත ගින්නෙන් අනූනවයක් පමණ දැවී ඇත ගින්නෙන් දැවී ගොස් ඇත්තේ අනූවක් පමණ වන විටය. අනූවකි. අනූවකි. ඒත් අනූවකි. නමුත් ගින්න අනූවකි. නමුත් ගිනි නිවන අනූවකි. නමුත් ගිනි නිවන භටයෝ සිටිති අනූවකි. නමුත් ගිනි මැහුම් සෑදී ඇත නමුත් ගිනි මැහුම් සෑදී ඇත නමුත් ගිනි නිවන යාත්‍රා ප්‍රගතියක් ලබා ඇත නමුත් ගිනි නිවන භටයින් ප්‍රගතියක් ලබා ඇත නමුත් ගිනි නිවන යන්ත්‍ර එය මත ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. තොරතුරු තාක්‍ෂණය. තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් ය තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15 යි තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15% කි තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී. . . මොනවාද . අපි . අප නොකළ දේ . අප නොදන්නා දේ . අප නොදන්නා දේ . අප නොදන්නා දේ . අප නොදන්නා දේ දැන් කෙසේද අප නොදන්නා දේ දැන් කෙසේද අප නොදන්නා දේ බොහෝ ය අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස තිබේ අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස තිබුනේ කෙසේද අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇත්තේ කෙසේද අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති ආකාරය අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති ආකාරය සහ මෙය බොහෝ නිවාස නැතිවී ගොස් ඇත බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව උපකාර කරයි බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට හේතුව පැහැදිලි කරයි බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට උපකාර කරයි බොහෝ නිවාස නැතිවී ගොස් ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කරන්නේ ඇයි? වීඩියෝ උදව් කිරීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න වීඩියෝව පැහැදිලි කරන්නේ ඇයි? ඔරෙගන් සිට කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි ඔරිගන් ප්‍රදේශයෙන් කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් වෙතින් වන්නේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් වෙතින් වන්නේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් වයිල් ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඩ්‍රයිවින් ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඇතුළත රිය පැදවීම ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඇතුළත රිය පැදවීම කැමරාව ඇතුළත රිය පැදවීම CAM WHILE DRIVING LEVEL තුන්වන මට්ටමේ ඇතුළත කැම් වයිල් තුන්වන මට්ටමේ ඇතුළත කැම් වයිල් රිය පැදවීම CAM WHILE තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය තුළ රිය පැදවීම. තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය ක්‍රියාත්මකයි තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ ය තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22 වේ. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22 වේ. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. අ මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාලයි මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් එහි තිබේ මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් එහි පැමිණේ විශාල ගසක් එයි විශාල ගස් අයිතියක් කඩා වැටේ විශාල ගස් අයිතියක් කඩා වැටෙමින් තිබේ විශාල ගස් අයිතියක් පහළට කඩා වැටේ විශාල ගස් අයිතියක් එහි බිඳ වැටෙමින් තිබේ විශාල ගස් අයිතියක් පැට්‍රොල් මතට කඩා වැටේ පැට්රෝලය මතට කඩා වැටීම පැට්‍රෝල් කාරය මතට කඩා වැටීම. මෝටර් රථ. මෝටර් රථ. එම මෝටර් රථ. භටයා මෝටර් රථ. භටයා සිටියේ නැත මෝටර් රථ. සෙබළාට කරදරයක් නොවීය මෝටර් රථ. සෙබළාට කරදරයක් නොවීය සෙබළාට කරදරයක් නොවීය සෙබළාට මෙය රිදවූයේ නැත සෙබළාට මෙය රිදවූයේ නැත සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය අ සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාලයි සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවකි සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවකි සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? මෙය මිනිසුන් නොසිටින විශාල හේතුවකි මෙය විශාල හේතුවක් නොවන්නේ ඇයි? මෙය මිනිසුන්ට ඉඩ නොදීමට විශාල හේතුවකි මෙය විශාල හේතුවක් නිසා මිනිසුන්ට ආපසු නොපැමිණේ මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ මිනිසුන්ට ආපසු නොපැමිණෙන්නේ මන්ද යන්නයි ආපසු යාමට අවසර නැත පරීක්ෂා කිරීමට ආපසු අවසර දී නොමැත නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අවසර නැත ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට අවසර නැත ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ බොහෝ දෙනෙකුගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ බොහෝ ඔවුන්ගේ නිවාස පරීක්ෂා කරන්න බොහෝ ප්‍රදේශවල ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කරන්න. ප්‍රදේශ. ප්‍රදේශ. සහ ප්‍රදේශ. සහ ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාව ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ ගින්න ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ ගින්න ප්‍රදේශ. පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් පවතී පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් පවතී පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවෙමින් පවතී පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවී යයි පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවී යයි පා UR මාලාවේ ගින්න බීච් එකෙන් දැවෙනවා පා UR මාලාවේ ගින්න බීච් ක්‍රීක් වෙතින් දැවෙනවා බීච් ක්‍රීක් වලින් පුළුස්සා දැමීම බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් ගංගාව ගිනිබත් කිරීම බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් ගින්නෙන් ගින්න ගින්නෙන් ගින්න ගින්නෙන් ගින්න එහි ගින්නෙන් දැවෙන ගින්න එය දැවෙන ගින්නෙන් ගින්න එය දැවෙන ක්ලැකමස් ගංගාවේ ගින්නට ගින්න එය දැවෙන ක්ලැකමස් එය දැවෙන ක්ලැකමස් කවුන්ටි. COUNTY. COUNTY. >> COUNTY. >> තොරතුරු තාක්ෂණය COUNTY. >> එය COUNTY. >> එය දැන් ය COUNTY. >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත COUNTY. >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත >> එය දැන් එක් අතකින් ආවරණය කර ඇත >> එය දැන් තුනෙන් එකක් ආවරණය කර ඇත >> එය දැන් තුන්වන පස්වන ආවරණය කර ඇත >> එය දැන් තුන්වන පස්වන වර්‍ගයෙන් ආවරණය කර ඇත තුන්වන පස්වන විය තුන්වන පස්වන වියේ පසුවෙයි. අක්කර. අක්කර. ගිනි අක්කර. ගින්දර අක්කර. ගින්දර කිව්වා අක්කර. ගිනි නිවන භටයෝ අපට කීහ අක්කර. අද අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයන් අක්කර. අද ඔවුන් අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයෝ අද ඔවුන් අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයෝ අද දින ඔවුන් අපේක්ෂා කළ ගිනි නිවන භටයෝ අපට කීහ අද දින ඔවුන් අපේක්ෂා කළ ගිනි නිවන භටයෝ අපට පැවසූහ ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් අපේක්ෂා කළ යුතු බවයි ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන දේ සමහරක් ඇති බවයි ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න යම් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න ගින්නෙන් යම් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න ගින්නෙන් යම් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න. ගින්නෙන්. ගින්නෙන්. අයිතිය ගින්නෙන්. මේ දැන් ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් හරි ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් භාවිතා කරයි ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි දැන් ඔවුන් සොයා ගැනීමට ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි දැන් ඔවුන් හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි. හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. සහ හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඔවුන් හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඔවුන් වැඩ කරනවා හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඒ වගේම ඔවුන් වැඩ කරනවා ඒ වගේම ඔවුන් වැඩ කරනවා ඔවුන් ඉවත් කිරීමට වැඩ කරනවා ඔවුන් ඕනෑම දෙයක් තුරන් කිරීමට කටයුතු කරයි තවද ඔවුන් ඕනෑම දෙයක් තුරන් කිරීමට කටයුතු කරයි තවද ඔවුන් මේ කිසිවක් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරයි ඒ වගේම ඔවුන් අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කරන්න අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කරන්න පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න ගින්නෙහි පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න. ගින්නෙහි පරිමිතිය. ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් සතුයි ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් සිට ඇත ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් දක්ෂයි ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් ඒ සඳහා සමත් වී ඇත ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් අලස වීමට සමත් වී ඇත ඔවුන් අලස වීමට සමත් වී ඇත ඔවුන් වැඩීමට ඉඩ තිබේ ඔවුන් ඉතා හොඳින් වර්ධනය වීමට සමත් වී ඇත ඔවුන් සිහින් ව වර්ධනය වීමට ඉඩ තිබේ ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව හා සමහරක් වර්ධනය කිරීමට සමත් වී ඇත සං IG ා සහ සමහරක් වර්ධනය කරන්න සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් වර්ධනය කරන්න සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීමේ මට්ටම් වර්ධනය කරන්න වර්ධනය වන සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් මට්ටම් තිබේ වර්ධනය වී ඇති සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් මට්ටම් තිබේ ඉවත්වීමේ මට්ටම් තිබේ ඉවත්වීමේ මට්ටම් අඩු කර ඇත. අඩු කර ඇත. අඩු කර ඇත. ඒත් අඩු කර ඇත. නමුත් සෑම කෙනෙකුම අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ම අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ම අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ටම යටින් අඩු කර ඇත. නමුත් ඒ යටතේ සිටින සියල්ලන්ම නමුත් ඒ යටතේ සිටින සියල්ලන්ම නමුත් මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම තුන්වන මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටත්ව සිටින සියල්ලන්ම නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටත්ව සිටින සියල්ලන්ම තවමත් පවතී තුන්වන ඉවත්වීම තවමත් පවතී තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් පවතින්නේ නැත තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවේ තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් කළ නොහැක තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යාමට හැකියාවක් නැත තුන්වන ඉවත්වීම ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත තුන්වන ඉවත්වීම මට්ටමින් ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත තුන්වන ඉවත්වීම මේ සඳහා ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මේ සඳහා ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මෙම ස්ථානයට මුලින් යාමට හැකියාවක් නැත මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත මෙම කාරණයේදී ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත, එය මුලින් පැවසිය යුතුය මෙම ස්ථානයේ ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත එය කෙසේ කිව යුතුද යන්න මුලදී මුලින් කියන්න කොහොමද කියලා බොහෝ දේ පැවසීමට මුලදී එය යොමු කරන්න බොහෝ ව්‍යුහයන් කෙතරම් දැයි පැවසීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න බොහෝ ව්‍යුහයන් පැවතියේ කෙසේදැයි කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇති ආකාරය කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇති ආකාරය කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න බොහෝ ව්‍යුහයන් අහිමි වී ඇත බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇත බොහෝ ව්‍යුහයන් ගංගාවේ අහිමි වී ඇත ගංවතුර ගින්නෙන් බොහෝ ව්‍යුහයන් නැතිවී ගොස් ඇත බොහෝ ව්‍යුහයන් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇත ගංවතුර ගින්නෙන් බොහෝ ව්‍යුහයන් නැතිවී ගොස් ඇත රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් එහි ගංගා ගින්න නමුත් එහි ඇත ගංගා ගින්න නමුත් බොහෝ ඇත ගංගා ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ ගංගා ගින්න නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ මේවායින් බොහොමයක් නිවාස වේ. නිවාස. නිවාස. මයික් නිවාස. මයික් බෙනර් නිවාස. මයික් බෙනර් වාස් නිවාස. මයික් බෙනර් සමඟ විය නිවාස. මයික් බෙනර් එක් අයෙකු සමඟ සිටියේය නිවාස. මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය මයික් බෙනර් ඇස්තමේන්තු කර ඇති එක් පවුලක් සමඟ විය මයික් බෙනර් ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රියේ එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රියේ මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ ඇස්තමේන්තුගත අද දින ඔවුන් සමඟ සිටියේය ඔවුන් ලෙස තක්සේරු කළ අද රාත්‍රිය ඔවුන් ආරම්භ කළ පරිදි අද දක්වා තක්සේරු කර ඇත ආරම්භයේ සිටම ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පටන් ගත් පරිදි ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පෙර ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පටන් ගත් පරිදි ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය ඒවා තක්සේරු කිරීමට පටන් ගත් විට ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය. පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි ගැන පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි ඒ ගැන පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි සැතපුමක් ගැන පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි පහළින් පිටත සැතපුම් ගණනක් ගැන >> අපි ඩවුන්ටවුන් ස්ටේක් පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි ඩවුන්ටවුන් ස්ටේක් පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි මේ සඳහා ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් පිටත සැතපුමක් ගැන >> අපි මෙම වර්‍ගයට පහළින් ඇති සැතපුම් කණුවකට පිටතින් මෙම චාර්ඩ් වෙත ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළින් පහළට මා ඉදිරිපිට මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළට මට පෙර මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළට යන්න මෙම චාර්ඩ් පෙදෙසට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මා හට පෙර මෙම චාර්ඩ් පෙදෙසට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මා හට පෙර දර්ශනයක් වේ මා සිටින ප්‍රදේශය දර්ශකයකි මට පෙර ප්‍රදේශය යනු දර්ශකයකි මට පෙර ප්‍රදේශය යනු සාධාරණ දර්ශකයකි මට පෙර ප්‍රදේශය යනු කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඇඟවීමකි මා සිටින ප්‍රදේශය යනු කෙතරම් සමීපද යන්න පිළිබඳ ඇඟවීමකි ප්‍රදේශය මා මෙය වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඇඟවීමකි ප්‍රදේශය මා හට මෙම ගින්න වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඇඟවීමකි මෙම ගින්න වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ දර්ශනයක් මා ඉදිරියේ ඇත මෙම ගින්න අවසන් වූයේ කෙසේද? මෙම ගින්න අවසන් වූයේ කෙසේද? මෙම ගින්න පහව ගොස් ඇත්තේ කෙසේද? පහළට. පහළට. ඒත් පහළට. නමුත් එය පහළට. නමුත් එම ප්‍රදේශය පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය විහිදුවා ඇත පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය ආරක්ෂා විය නමුත් ප්‍රදේශය ආරක්ෂා විය නමුත් එම ප්‍රදේශය එකම ආකාරයකින් ආරක්ෂා විය නමුත් එම ප්‍රදේශයටම ඉඩක් නොතිබුණි නමුත් එම ප්‍රදේශය එකම ආකාරයකින් පැවතිය නොහැක නමුත් ප්‍රදේශය එකම තැනක පැවතුන බව පැවසිය නොහැක නමුත් ප්‍රදේශය ආරෝපණය කර ඇති බව පැවසිය නොහැක ප්‍රදේශය පුරා පැතිරී ඇති නමුත් සෑම කෙනෙකුටම පැවසිය නොහැක සෑම කෙනෙකුටම එකම දේ පැවසිය නොහැක සෑම කෙනෙකුටම එකම දේ පැවසිය නොහැක. THOUGH. THOUGH. නිසා THOUGH. බොහෝ THOUGH. බොහෝ මිනිසුන් THOUGH. බොහෝ මිනිසුන් THOUGH. මේ නිසා බොහෝ මිනිසුන් THOUGH. මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත බොහෝ දේ ඇතුලත් කරන්න පවුල ඇතුළුව බොහෝ දේ අහිමි වන්න. පවුලේ. පවුලේ. අපි පවුලේ. අපි ඉන්නේ පවුලේ. අපි මේ ගැන පවුලේ. අපි හැඳින්වීම ගැන පවුලේ. අපි ඔබව හඳුන්වා දීමට සූදානම් පවුලේ. අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට පමණයි අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට යන්නේ ඒ සඳහා පමණි අපි ඔබව දෙවන වරට හඳුන්වා දීමට සූදානම් දෙවන වතාවට පමණක් ඔබව හඳුන්වා දීමට අපි සූදානම් දෙවන වරට පමණක් ඔබව හඳුන්වා දීමට අපි සූදානම් දෙවන කාල පදය සඳහා පමණි දෙවන වරට පව් කිරීම සඳහා පමණි අවසාන සතියේ දෙවන සතිය සඳහා පමණි අවසාන සතියේ දෙවන සතිය සඳහා පමණි දෙවන වතාවට පමණක් ඩොඩ්සන් සතියකට පසු දෙවන වතාවට ඩොඩ්සන් පවුලෙන් අවසන් සතියේ පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල කුලියට නැවත පැමිණේ පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල කුලී දේපල වෙත නැවත පැමිණේ කුලී දේපල වෙත නැවත පැමිණේ කුලී දේපල වෙත ආපසු යාම හෝ කුලී දේපල හෝ කුමක් සඳහා ආපසු පැමිණේ කුලී දේපල හෝ වම් පැත්තට නැවත පැමිණේ කුලී දේපල හෝ ඉතිරිව ඇති දේ වෙත ආපසු පැමිණේ කුලී දේපල හෝ තොරතුරු වල වම් පැත්තට නැවත පැමිණේ කුලී දේපල වෙත ආපසු යාම හෝ එහි ඉතිරිව ඇති දේ කුලී දේපල වෙත ආපසු පැමිණීම හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්ද? හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? හෝ ඩෙකැටුර් ලෙස ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? ඩෙකැටුර් ලෙස. ඩෙකැටුර් ලෙස. >> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් ඒ ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් සිහිනයක් ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය සිහිනයක් හෝ වේ >> එය සිහිනයක් හෝ වේ >> එය තවමත් සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් >> එය තවමත් සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් >> එය මම සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් >> මම බලාපොරොත්තු වන සිහිනය හෝ රාත්‍රිය තවමත් පවතී >> මම බලාපොරොත්තු වන සිහිනය හෝ රාත්‍රිය තවමත් පවතී >> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය නමුත් මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය සමහර විට මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය සමහර විට මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන නමුත් බොහෝ විට යන්න මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන නයිට්මෙයාර් නමුත් සමහර විට යන්නට ඇත නමුත් සමහරවිට යන්න එහෙත්, තවමත් ඉදිරියට යාමට ඉඩ තිබේ එහෙත් සමහර විට එසේ විය හැකිය එහෙත් සමහර විට එය එසේ වනු ඇත නමුත් සමහර විට එකම තත්වයට පත්වීමට ඉඩ තිබේ නමුත් බොහෝ විට එකම ප්‍රති T ල ලැබෙනු ඇත. එකම කාර්යය වන්න. එකම කාර්යය වන්න. >> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල ඉවත් කර ඇත >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල පසුගිය අඟහරුවාදා ඉවත් කර ඇත. අවසන් වරට අද දින. අවසන් වරට අද දින. ඉක්මනින් අවසන් වරට අද දින. ඉක්මණින්. ඉක්මණින්. ඉක්මණින්. ගිනිදැල් ඉක්මණින්. ගිනිදැල් ඉක්මණින්. ගිනිදැල් ඉක්මණින්. ගංගාවේ සිට ගිනිදැල් ඉක්මණින්. ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් ගොල්ෆ් ගංගාවේ ගින්නෙන් ගිනිදැල්. ගොල්ෆ් හි. ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් තවත් ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් ඊට වඩා වැඩිය ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් 3000 ට වඩා වැඩිය ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් වර්ග 3000 ට වඩා වැඩිය ඔවුන් වර්ග 3000 ට වඩා වැඩිය ඔවුන් වර්ග අඩි 3000 ට වඩා වැඩිය ඔවුන් වර්ග අඩි 3000 ට වඩා වැඩිය. ෆුට් හෝම්. ෆුට් හෝම්. එය ෆුට් හෝම්. විය ෆුට් හෝම්. එය අඩු කරන ලදි ෆුට් හෝම්. එය අඩු කර ඇත ෆුට් හෝම්. එය කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත ෆුට් හෝම්. එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත මෙයට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත මෙම ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත මෙම ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත මෙම රබල් ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත. මෙම රළු ගොඩට වඩා. මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> ඒ මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> WHOLE මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> සම්පූර්ණයි මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> සම්පූර්ණයි මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> දේවල් ගොඩක් මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> දේවල් ගොඩක් >> දේවල් ගොඩක් >> බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය >> බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය >> ඔබට කළ හැකි බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය >> ඔබ දන්නා බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය, >> ඔබ දන්නා දේ බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය ඔබ දන්නා විට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මා දන්නා විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මා සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මා දන්නා විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මා ඒ ගැන සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මම ඒ ගැන සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න එය වඩා හොඳ යැයි මා සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න මම හිතන්නේ එය වඩා හොඳයි මම හිතනවා ඊට වඩා හොඳයි කියලා එය වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි මම හිතන්නේ එය කළ හැකි දේට වඩා හොඳයි කියා එය ලැබීමට වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි එය සිදුවීමට වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි. සිදුවිය හැකි දේට වඩා. සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය කැපී පෙනේ සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය කැපී පෙනේ සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය ජෝන් විසින් කැපී පෙනේ සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය ජෝන් බව සඳහන් කළ හැකිය >> එය ජෝන් බව සඳහන් කළ හැකිය >> ජෝන් යනු එය වැදගත් ය >> ජෝන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ >> ජෝන් ධනාත්මක ලෙස එය සටහන් කර ඇත >> ජෝන් ඔහු මෙන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ >> ජෝන් ඔහු මෙන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ. ඔහු ධනාත්මක ලෙස. ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 HAS ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 නැත ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 සිදුවී නැත ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත 20/20 ඩොඩ්සන්වලට කරුණාවන්ත වී නැත 20/20 ඩොඩ්සන් ඉර්ලියර්ට කරුණාවන්ත වී නැත 20/20 මෙය මුලින් ඩොඩ්සන්වරුන් සමඟ සම්බන්ධ වී නොමැත 20/20 මේ වසර මුලදී ඩොඩ්සන්වරුන්ට කරුණාවන්ත වී නැත. මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන්ගේ භාර්යාව මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆනි දුක් වින්දා ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆනි දුක් වින්දා ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි ඒ ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළට ගොදුරු විය ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළට ගොදුරු විය ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළ තුවාල වීමෙන් පීඩා වින්දා ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි විසින් කොඳු ඇට පෙළේ තුවාලයක් සහ ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළ තුවාල වීමෙන් පීඩා විඳිති ස්පිනල් කෝඩ් තුවාලයක් සහ වේ ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් සහ වර්තමානයේදී ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර එය හරියටම සමාන්තර වේ ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර එය හරියටම සමාන්තරව පවතී ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර ඒවායින් එකවරම සමාන්තර වේ වර්තමානයේ සිට සමාන්තරව ඉණෙන් දැන් සමාන්තරව රැඳී සිට පහළට සමාන්තරව. WAIST DOWN. WAIST DOWN. ඔබ WAIST DOWN. ඔබට අවශ්‍යයි WAIST DOWN. ඔබ කවදාවත් නොසිටිනු ඇත WAIST DOWN. ඔබ කවදාවත් නොදැන සිටියි WAIST DOWN. ඔබ එය නොදැන සිටියි WAIST DOWN. ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අප ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපිට තියනවා ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අප සතුව ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපි ලස්සනයි ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපි ඉතා ශක්තිමත් කෙනෙක් ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> WE අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි කියමු අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි කියමු අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි විශ්වාස කරන්නෙමු අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු >> අපි සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු >> අපි අනෙක් සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු. අනික්. අනික්. නිසා අනික්. ඉතින් කවදද අනික්. එසේ වූ විට අනික්. එසේ වූ විට අනික්. අපෙන් එක් අයෙක් අනික්. අපෙන් එක් අයෙක් එසේ නම් අනික්. අපෙන් එක් අයෙකු විය හැකි විට අනික්. අපෙන් එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට අපෙන් එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට එක්සත් ජනපදයේ එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට අපෙන් එක් අයෙකු කුඩා විය හැකි විට අපෙන් එක් අයෙකු කුඩා බිට් එකක් පහළට වැටෙන විට අපෙන් එක් අයෙක් කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩු කළ විට අපෙන් එක් අයෙක් අනෙක් අයට වඩා කුඩා එකක් විය හැක අපෙන් එක් අයෙක් අනෙක් අයට වඩා කුඩා දෙයක් විය හැක එසේ නම්, අපෙන් එක් අයෙකු අනෙක් අය සිටින විට කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩු විය හැකිය ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය හරි ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය හරි ලිට්ල් එකක් අනෙක් අයට හරි ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය තෝරා ගැනීමට නිවැරදි ය ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය තෝරා ගැනීමට නිවැරදි ය. තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. නිසා තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔයා තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, ඒක තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය සාධාරණයි ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය සාධාරණයි ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් එකක් ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් කෙනෙක් ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් දවසක් පමණයි ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය ඔබට තවත් දවසක් පමණයි ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය ඔබට තවත් දවසක් පමණයි ඔබ තවත් දවසක් ඔබට තවත් දවසක් තිබේ ඔබට තවත් දවසක් තිබේ ඔබට ලැබිය යුතු තවත් දවසක් තවත් දවසක් ඔබ ලබා ගත යුතුය තවත් දවසක් ඔබ ලබා ගත යුතුව ඇත තවත් දවසක් ඔබ මුහුණට මුහුණලා මුහුණට මුහුණ ලා සිටියි තවත් දවසක් ඔබට එය ලබා ගැනීමට හා මුහුණ දීමට සිදුවී තිබේ තවත් දවසක ඔබ එය ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණ ලා සිටිය යුතුය ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණ ලා සිටින්න ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණලා තිබේ නම් එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ සිටී නම් ඔබ එකට එකතු වී ඇත්නම් එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණ දීමට සිදුවේ එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ එකට සිටී නම් එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ එකට සිටියහොත් ඔබ එසේ වනු ඇත ඔබ එකට සිටී නම් ඔබ එකට සිටී නම් ඔබ හොඳ වනු ඇත. සිහින්. සිහින්. >> සිහින්. >> එකට සිහින්. >> එකට සිහින්. >> ඩොඩ්සන් එකට සිහින්. >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත >> ඩොඩ්සන් එකට එකතු වී ඩෙබ්රිස් හරහා වෙන් කර ඇත >> ඩොඩ්සන් එකට බෙදී ඇති ඩෙබ්‍රිස් හරහා >> ඩොඩ්සන් එකට බෙදී ඇති ඩෙබ්රිස් හරහා තිබූ සුන්බුන් හරහා එක් වරක් තිබූ සුන්බුන් හරහා එක් වරක් තිබූ සුන්බුන් හරහා එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස වූ සුන්බුන් හරහා. එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී ඇත එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී ඇත එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> THE ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, ද ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, ෆ්‍රේම් >> මයික්‍රෝවේව්, ෆ්‍රේම් >> මයික්‍රෝවේව්, රාමුව >> මයික්‍රෝවේව්, ඒ රාමුව >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳේ රාමුව >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳේ රාමුව නමුත් නැත >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ නොවේ >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ දේ නැත >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ දේ නැත ඇඳක් නමුත් බොහෝ නොවේ ඇඳක් නමුත් බොහෝ දේ පිළිගත නොහැකි විය. ලියාපදිංචි කළ හැකි. ලියාපදිංචි කළ හැකි. තියෙනවා ලියාපදිංචි කළ හැකි. කිසිවෙකු නැත ලියාපදිංචි කළ හැකි. කිසිවෙකු නැත ලියාපදිංචි කළ හැකි. වීමට කිසිවෙකු නැත ලියාපදිංචි කළ හැකි. හැදෑරීමට කිසිවෙකු නැත ලියාපදිංචි කළ හැකි. තැනීමට කිසිවෙකු නැත. තැනීමට කිසිවෙකු නැත. තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළා තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කරමි තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළේ අපි තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළේ අපි කැමතියි >> මම අදහස් කළේ අපි කැමතියි >> මම අදහස් කළේ අපි ගන්නවා කියලයි >> මම තව දුරටත් ගත යුතු යැයි අදහස් කරමි >> මම අදහස් කළේ අපි තව දුරටත් ගත යුතු බවයි >> මම අදහස් කළේ අපි තවත් බොහෝ දේ ගනු ඇතැයි කියාය >> මම අදහස් කළේ අපි තවත් බොහෝ දේ ගත යුතු බවයි >> මම අදහස් කළේ අපි තව බොහෝ දේ ගනු ඇතැයි කියාය වැඩි වැඩියෙන් ගන්න A තවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නයිස් එකක් ගනීවි තවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් ගනු ඇත වැඩි වැඩියෙන් ගන්න නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ තවත් බොහෝ දේ ගන්න මගේ මත නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ තවත් හොඳ දේවල් ගන්න මගේ හොඳ දේ සඳහා හොඳ ඇඩ්සෝවක් තිබේ තවත් හොඳ දේවල් ගන්න මගේ හොඳ ඇඳුම් මත නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ මගේ හොඳ ඇඳුම් මත නයිස් ඇඩ්සෝ මගේ හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳ නයිස් ඇඩ්සෝ. පර්හාප්ස්. පර්හාප්ස්. >> පර්හාප්ස්. >> නමුත් පර්හාප්ස්. >> නමුත් කුමක්ද පර්හාප්ස්. >> නමුත් කුමක්ද පර්හාප්ස්. >> නමුත් ඩොඩ්සන් යනු කුමක්ද? පර්හාප්ස්. >> නමුත් ඩොඩ්සන් කරන්නේ කුමක්ද >> නමුත් ඩොඩ්සන් කරන්නේ කුමක්ද >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් කරන්නේ කුමක්ද? >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් යනු කුමක්ද? >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් සිදු වන්නේ කුමක්ද? >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් සිදු වන්නේ කුමක්ද යන්න අනෙක් ඒවාය. සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ සාධාරණයි සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ සමහර විට සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සමහරක් විය හැකිය සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. ඊට වඩා හොඳ විය හැකිය සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. ඊට වඩා හොඳ දින කිහිපයක් ගත කරන්න ඊට වඩා හොඳ දින කිහිපයක් ගත කරන්න ඊට වඩා හොඳ දවස් කිහිපයක් තිබිය හැක. ඉදිරියෙන්. ඉදිරියෙන්. >> ඉදිරියෙන්. >> මම ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළා ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළේ ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළේ ඉදිරියෙන්. >> මම හිතන්නේ මම හිතනවා ඉදිරියෙන්. >> මම හිතන්නේ අපි හිතනවා ඉදිරියෙන්. >> මට තේරුණා අපි හිතුවා >> මට තේරුණා අපි හිතුවා >> මට තේරුණා අපි හිතුවා අපි නරකයි කියලා >> මට තේරුණා අපි හිතුවා අපි නරකයි කියලා >> මම හිතුවා අපි මේක හොයාගත්තා කියලා >> මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපි හොඳට හිතුවා. මේ අවුරුද්දේ නරකයි. මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> සහ මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම ඊළඟ බලාපොරොත්තුව මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම ඊළඟ වසර බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි >> මම ඊළඟ වසර බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි >> මම ඉදිරි වසර බොහෝ බලාපොරොත්තු වෙමි >> මම ඊළඟ වසරට වඩා හොඳ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි. වඩා හොඳයි. වඩා හොඳයි. >> වඩා හොඳයි. >> අපේ වඩා හොඳයි. >> අපගේ ඉතා වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම දේ වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම දේ වඩා හොඳයි. >> ඩොඩ්සන්වලට අපගේ හොඳම දේ >> ඩොඩ්සන්වලට අපගේ හොඳම දේ >> ඩොඩ්සන් පවුලට අපගේ හොඳම දේ. පවුලේ. පවුලේ. එය පවුලේ. එය පවුලේ. එය වටිනවා පවුලේ. එය වටිනවා පවුලේ. එය ඔවුන් සඳහන් කිරීම වටී එය ඔවුන් සඳහන් කිරීම වටී එය ආරම්භ කිරීම වටී එය ආරම්භ කිරීම වටී ඔවුන් යන්නට පටන් ගැනීම වටී එය අරමුදල් සඳහා යොමු කිරීම වටී ඔවුන් මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගෙන තිබීම වටී එය මා වෙත යොමු කිරීම වටී යැයි සඳහන් කිරීම වටී ඔවුන් මට උපකාර කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී මට උදව් කිරීමට පටන් ගත්තා ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා ඔවුන්ට ආපසු යාමට මට උදව් කිරීමට පටන් ගන්න ඔවුන්ට ආපසු යාමට උපකාර කිරීම සඳහා මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගෙන තිබේ ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යාමට ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සොයා ගැනීමට පටන් ගත්තා. ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබ ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔයාට පුළුවන් ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සොයාගත හැකිය ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සොයාගත හැකිය ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට එයට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට එය සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔබට එය සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔබට අපගේ සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියේ සබැඳියක් සොයාගත හැකිය අපගේ වෙබ් අඩවියේ KGW වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය අපගේ වෙබ් අඩවියේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ඩොට් වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය අපගේ වෙබ් අඩවියේ KGW DOT COM වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය. අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. වාර්තා අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. වාර්තා කිරීම අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම කැමතියි මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම බෙනර් වගේ මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම බෙනර් සඳහා කැමතියි මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම KGW සඳහා බෙනර් වගේ මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතනවා මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා >> මම හිතන්නේ අපි සියල්ලම බලාපොරොත්තු වෙනවා >> මම හිතන්නේ අපි සියල්ලටම වඩා හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති බවයි >> මම හිතන්නේ අපි හොඳ අවුරුද්දක් බලාපොරොත්තු වෙනවා >> මම හිතන්නේ අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති >> මම හිතන්නේ අපි හොඳ වසරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> WE වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි හිටියා වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි දුරින් සිටියෙමු වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි ලබා ගන්නවා >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි අ >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි බලමු >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි ඇතුළතින් බැලුවෙමු දැන් අපි ඇතුළතින් බැලුවෙමු දැන් අපි ඇතුළතින් බැලූ බැල්මක් ලබා ගනිමු දැන් අපි එය ඇතුළත සොයා බලමු දැන් අපි එය කුමක් දැයි සොයා බලමු දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු දැන් අපි නිවාඩු දිනය ලෙස කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු නිවාඩු දිනය ලෙස එය කුමක්ද? නිවාඩු ගොවිපල ලෙස එය කුමක්ද? නිවාඩු ගොවිපල ගින්නක් ලෙස එය කුමක්ද? හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊස්ට් ලෙස එය කුමක්ද? හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊස්ට් ලෙස එය කැමති වූයේ කුමක් ද? හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊජන් ඊස්ට් ලෙස එය කැමති වූයේ කුමක්ද? ඉයුජින් හි නැගෙනහිර ගොවිපල ගිනිගැනීම මෙන් එය කුමක්ද? ගොවිපල ගිනි ඊජන් ඊස්ට් ගොවිපල ගිනි ඊජන් පැතිරීම පැතිර ගියේය ගොවිපල ගිනි ඊජන් පැතිරීම අවසන් විය ඉයුජින්හි ගොවිපල ගින්න පැතිරෙමින් තිබේ ගොවිපල ගිනි ඊජන් පාලනය පාලනයෙන් පිටත පැතිර ගියේය. පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය A වෙතින් පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකින් පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකට පෙර සිට ය පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකට පෙර සිට ය මෙය සතියකට පෙර සිට ය මෙය සතියකට පෙර සිට ය මෙය සතියකට පෙර සිට ය මෙය සතියකට පෙර සිට ය මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම සතියකට පෙර සිට ය වින්ඩ් සැබවින්ම පැතිරෙන විට මෙය සතියකට පෙර සිට ය වින්ඩ් සැබවින්ම පැතිරෙමින් තිබුණි වින්ඩ් සැබවින්ම ව්‍යාප්ත විය වින්ඩ් ඇත්තෙන්ම ගිනිදැල් විහිදුවයි. ගිනිදැල්. ගිනිදැල්. ගන්න ගිනිදැල්. ගන්න A. ගිනිදැල්. බලන්න ගිනිදැල්. බලන්න ගිනිදැල්. මේ දෙස බලන්න ගිනිදැල්. මෙම ඩෑෂ් එක දෙස බලන්න ගිනිදැල්. මෙම ඩෑෂ් කැමරාව දෙස බලන්න මෙම ඩෑෂ් කැමරාව දෙස බලන්න මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝවෙන් බලන්න ගින්නෙන් මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න ගිනි නිවන භටයින්ගෙන් මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න. ගින්නෙන් වීඩියෝ. ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය ලබා දෙයි ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට ලබා දෙයි ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහරක් ලබා දෙයි ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහර අයිඩීඒ ලබා දෙයි ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහර හැඳුනුම්පත් ලබා දෙයි ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සාධාරණ අයිඩීඒ කිහිපයක් ලබා දෙයි එය අපට යුක්තිසහගත අයිඩියා කිහිපයක් ලබා දෙයි එය අපට කෙසේ හෝ ලබා දෙයි එය අපට උනන්දුවක් දක්වන ආකාරය පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු ලබා දෙයි එය අපට උනන්දුවක් දක්වන ආකාරය පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු ලබා දෙයි එය අපට යම් අයිඩියාවක් ලබා දෙයි. එය සිදු වූයේ කෙසේද? එය සිදු වූයේ කෙසේද? පුළුවන් එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට පුලුවන්ද එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔයාට හිතාගන්න පුලුවන්ද එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට සිතාගත හැකිද? එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට සිතාගත හැකිද? එය සිදු වූයේ කෙසේද? උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? නිවැරදිව හසු කර ගැනීමට ඔබට සිතිය හැකිද? මධ්යකාලීනව උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? මැද භාගයේ දී උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? මධ්යකාලීනව උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? ගින්න මැදට කොටු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? ගින්න මැද ගින්න මැද හරිද? ? ? ඔබ ? ඔයාට පුළුවන් ? ඔබට දැකිය හැකිය ? ඔබට ගිනිදැල් දැකිය හැකිය ? ඔබට ගිනි දැල්වීම දැකිය හැකිය ? ගිනි දැල්වීම ඔබට දැක ගත හැකිය ගිනි දැල්වීම ඔබට දැක ගත හැකිය ඔබට දැවෙන ගිනිදැල් දැකිය හැකිය දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය මාර්ගයේ දෙපස දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය. මාර්ග දෙපස. මාර්ග දෙපස. එම මාර්ග දෙපස. ගස් මාර්ග දෙපස. ගස් තිබේ මාර්ග දෙපස. ගස් තිබේ මාර්ග දෙපස. ගස් විසි වී ඇත ගස් විසි වී ඇත ගස් වටා ඇත ගස් වටා ඇත ගස් වටා එහාට මෙහාට යමින් තිබේ ගස් විප්ලවය හරහා ගමන් කරයි. වින්ඩ් වටා. වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයින් වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයින් පවසති වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුන් පවසති වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුහු කියති ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුහු කියති ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වැටී ඇති බවයි ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ පහත වැටී ඇති බවයි ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් සියල්ල වැටී ඇති බවයි ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වටේටම වැටී ඇති බවයි ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වටා ඇති සියල්ල වැටී ඇති බවයි. ඔවුන් වටා වැටී ඇත. ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් පානයකි ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා එම්බර්ස් ය ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ ඇක්‍රෝස් ය මෙය දුම් හා එම්බර්ස් ලෙස ඔවුන් වෙතට පැමිණේ මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙතට පැමිණේ. ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අප ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් ගියා ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් ඒ ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිට සංචාරයක් ලැබුණා ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා ඉවත්ව යාමේ ඇතුළත අපට සංචාරයක් ලැබුණි ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණා ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි නිවාඩු නිකේතනයේ ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි නිවාඩු නිකේතනයේ කලාපය නිවාඩු නිකේතනයේ ඉවත්වීමේ කලාපය නිවාඩු ගොවිපල ගිනිගැනීමේ කලාපය අද දින ගොවිපල ගිනි නිවීමේ කලාපය. අද දින ගොවිපල ගිනි. අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය දිගින් දිගටම අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය හයිවේ වේ අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126 වේ. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126 වේ. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා තිබේ මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සාධාරණයි බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සාධාරණයි බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සමතලා කර ඇත. සමතලා කර ඇත. සමතලා කර ඇත. අන් අය සමතලා කර ඇත. අඩු කරන ලද වෙනත් අය සමතලා කර ඇත. වෙනත් අය අඩු කර ඇත සමතලා කර ඇත. සාධාරණ ලෙස අඩු කරන ලද වෙනත් අය සමතලා කර ඇත. සාධාරණ ලෙස අඩු කරන ලද වෙනත් අය සමතලා කර ඇත. වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම සහ වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම සහ බේරා ගැනීම වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් පිටතට ගොස් ඇත අද දින සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් අද දින තිබේ සෙවුම් සහ බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් අද දින බල්ලන් සමඟ සිටියි සෙවුම් සහ බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් අද දින බල්ලන් සමඟ පිටව ගොස් ඇත අද දින බල්ලන් සමඟ අද දින බල්ලන් සමඟ පිටතට අද දින බල්ලන් සමඟ පිටතට යාම අද දින සුනඛයන් සමඟ රබල් හරහා ගමන් කරයි රළු චෙක්පත හරහා යන බල්ලන් සමඟ අද අද වන විට සුනඛයන් සමඟ රළු පරික්ෂා කිරීම හරහා යමින් රබල් පරික්ෂා කිරීම හරහා දුෂ්ටයන් සඳහා රළු පරික්ෂා කිරීම හරහා. වික්ටිම්ස්. වික්ටිම්ස්. මෙය වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න ඇති වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න නිවී ඇත වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න එකකි මෙම ගින්න එකකි මෙම ගින්න එක් අතකට හසු වී ඇත මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සංක්ෂිප්ත කර ඇත මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සහිත හයවෙනි සංයෝජනය කර ඇත මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සහිත හයක් පාලනය කර ඇත හන්ඩ්‍රඩ් සික්ස්ටි හයවන හන්ඩ්‍රඩ් සික්ස්ටි හයවන ඇක්සස්. අක්කර. අක්කර. එය අක්කර. එය අක්කර. එය පමණි අක්කර. එය හයයි අක්කර. එය හයවන ප්‍රතිශතය පමණි එය හයවන ප්‍රතිශතය පමණි එය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතය පමණි එය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතයක් පමණි මෙය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතයකි මෙම පොයින්ට් එකෙහි පමණක් පවතින හයවන ප්‍රතිශතය පමණි. මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි ඉගෙන ගත්තා මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි ඉගෙන ගත්තා මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි හේතුව ඉගෙන ගත්තා මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා අපි එක දවසක හේතුව ඉගෙන ගත්තා අපි එක දවසක හේතුව ඉගෙන ගත්තා අපි එක් අයෙකුගේ හේතුව දැනගත්තා කුඩා තැනැත්තාගේ එක් හේතුවක් අපි දැනගෙන සිටිමු කුඩා ගිනිදැල් වලින් එකක් ගැන අපි දැනගත්තා කුඩා ගිනි වලින් එකක් කුඩා ගිනි වලින් එකක් ආරම්භ කරන ලද කුඩා ගිනි වලින් එකක් ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි ආරම්භ කළ පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ දේ පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ සතියේ. ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> ආයෝජකයින් ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> ආයෝජකයින් පවසයි ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> පරීක්ෂකයින් පවසන්නේ ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> පර්යේෂකයෝ ප්‍රදර්ශනය කියති >> පර්යේෂකයෝ ප්‍රදර්ශනය කියති >> ගවේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් කියති >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටයින් පවසති >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් කියති >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් පීක් කියති >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් පීක් ගින්න හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගින්න හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි ගත්තේය නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ආරම්භ විය නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ආරම්භ විය නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ විය නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ වූයේ ඒ නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ කර ඇත්තේ නුසුදුසු ලෙසිනි නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ කර ඇත්තේ නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කිරීමෙනි නුසුදුසු ලෙස නිමවා ඇත නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් එකක් පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ අනවශ්‍ය ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ අනවශ්‍ය ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයරයක් පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පයර් පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් ඉහළ දේපල නිසා පුද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් ඉහළ අරමුණු නිසා පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ කැම්පස් ඉහළ අරමුණු නිසා සහ පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ කැම්පස් ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියලි නිසා ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළන ඉන්ධන නිසා ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළන ඉන්ධන නිසා එය ඉසින්න ස්ප්රීඩ් ඇක්රෝස් වල ඉන්ධන වියළන්න ස්ප්රෙඩ් ඇක්රෝස් අටේ ඉන්ධන වියළන්න වියළන ලද ඉන්ධන දහය දක්වා වේගයෙන් විහිදුවන්න වියළි ඉන්ධන දහය හතළිස් හත දක්වා විහිදුවන්න අටවෙනි හත්වන විය අටවෙනි හතළිස් හතට පිවිසෙන්න අටවන හන්ඩ්‍රඩ් සෙවන්ටි ෆයිව් ඒක්‍රස්. පනස් පහක්. පනස් පහක්. එම පනස් පහක්. ගින්න පනස් පහක්. ගින්න LED පනස් පහක්. ගිනි දැල්වීම පනස් පහක්. ගින්නෙන් දැල්වීම ගින්නෙන් දැල්වීම අවසාන වශයෙන් ගින්නෙන් දැල්වීම පසුගිය සතියේ ඉවත්වීමට ගිනි දැල්වීම පසුගිය සතියේ ගින්නෙන් දැල්වීම අන්තිම සතියේ නමුත් සියල්ලන්ටම ගින්න දැල්වීම අන්තිම සතියේ දී ගින්නෙන් දැල්වෙන නමුත් සෑම කෙනෙකුම සිටියි පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම සිදුවිය අන්තිම සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අවසර දී ඇත අන්තිම සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අවසර දී ඇත පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම නැවත පැමිණීමට අවසර දී ඇත පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම නැවත නිවසට පැමිණීමට අවසර දී ඇත පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය සලකා බලනු ලැබේ දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය සම්පුර්ණයෙන්ම සලකා බලනු ලැබේ එය සම්පුර්ණයෙන්ම සලකා බලනු ලැබේ එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇත එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇත එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇති නමුත් ගිනි නිවන භටයින් එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇති නමුත් ගිනි නිවන භටයින් සිටී අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් සිටී අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් තවමත් සිටිති අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් තව දුරටත් තබා ඇත අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් පිටතට පැමිණේ අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම්ව සිටියි අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වේ අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වේ. උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඒවාය උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වී ඔවුන් අසයි උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලයි ඔවුන් නැරඹීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත ඔවුන් පිටතින් බැලීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී ඔවුන් දුම් පානය සඳහා නැරඹීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී දුමාර සහිත ප්‍රදේශ නැරඹීම සඳහා ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න ඒවා මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලා සිටින්න ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලා සිටින්න සහ සූදානම් වන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සූදානම්ව සිටින්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සූදානම්ව සිටින්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ ඉවත් වීමට සූදානම් වන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම් වන්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම්ව සිටින්න ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම්ව සිටින්න නැවත පැමිණීමට සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට සිද්ධි කොන්දේසි වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත පැමිණීමට සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට වෙනස් වේ සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට ඒවා වෙනස් කරන්න සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට ඒවා වෙනස් නොවේ කොන්දේසි වෙනස් නොවේ කොන්දේසි සෘජුවම වෙනස් නොවේ සෘජුවම ක්‍රියාත්මක නොවූ කොන්දේසි වෙනස් වේ කොන්දේසි සෘජුවම ක්‍රියාවට නංවා නැති ඒවාට වෙනස් වේ කොන්දේසි සෘජුවම ක්‍රියාවට නංවා නැති ඒවාට වෙනස් වේ කොන්දේසි ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක නොවන ඒවාට වෙනස් වේ ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වේ ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වේ. . . >> . >> THE . >> විශාල . >> විශාල ප්‍රශ්නය . >> විශාල ප්‍රශ්නය . >> විශාල ප්‍රශ්නය ඇති විට >> විශාල ප්‍රශ්නය ඇති විට >> විශාල ප්‍රශ්නය වන්නේ කවදාද යන්නයි >> විශාල ප්‍රශ්නය මෙය සිදු වන්නේ කවදාද යන්නයි >> මෙම ප්‍රශ්නය දුම් පානය කරන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ >> මෙම දුමාරය පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ >> මෙම දුමාරයෙන් පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ >> මෙම දුමාරයෙන් පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ මෙම දුම් ඉවත් කිරීමට ස්තූතියි මෙම දුමාරය පැහැදිලි කිරීමට ස්තූතියි මෙම දුම් ඉවත් කිරීම බාබරා බැලීමට ස්තූතියි මෙම දුම් ඉවත් කිරීම බාබරා ලොකන් බැලීමට ස්තූතියි මෙම දුම් පානයෙන් පැහැදිලි වන්නේ බාබරා බැලීමට කැමති අයයි යවන ලද බාබරා ලොකන්ව බැලීමට මෙම දුම් පැහැදිලි කිරීම ස්තූතියි. යවන ලද පුද්ගලයා බාබරා ලොකන් අප වෙත එවූ අයව බලන්න මේවා අප වෙත එවූ අයව බලන්න මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයව බලන්න මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයව බලන්න යටින් මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයෙක් බාර්බරාට පෙනේ මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදයෙන් වොන්ඩින්ටන් වොෂිංටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය වොන්ඩින්ටන් වොෂිංටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය වොන්ඩින්ටන් වොන්ඩින්ටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය ජෝර්ජ්හි වොන්ඩින්ටන් වොන්ඩින්ටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය. ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය කියනවා ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය කියනවා ඇය ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය දිගු වේලාවක් පවසයි ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය දිගු කලක් පවසනවා ඇය දිගු කලක් පවසනවා ඇය පැහැදිලි කිරීම සඳහා දිගු කාලයක් පවසයි ඇය පැහැදිලි වාතය සඳහා දිගු කාලයක් පවසයි. වාතය පිරිසිදු කරන්න. වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම සිතනවා වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් අයි මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් මම හිතනවා මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගීස්ලර් මම කතා කරනවා හිතනවා චෙරිල් ගීස්ලර් මම කතා කරනවා හිතනවා චෙරිල් ගයිස්ලර් මම කතා කරන්න හිතනවා චෙරිල් ගීස්ලර් මම බොහෝ දේ කතා කරනවා යැයි සිතමි චෙරිල් ගීස්ලර් මම බොහෝ දේ කතා කරනවා යැයි සිතමි චෙරිල් ගීස්ලර් මම හිතන්නේ එක්සත් ජනපදයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය සාධාරණයි බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය ඉතා උද්යෝගිමත් විය බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය ඒ සඳහා උනන්දු වූවාය බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය බැලීමට උනන්දු වූවාය බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය එය දැකීමට උනන්දු වූවාය ඇය එය දැකීමට උනන්දු වූවාය ඇය සූර්යයා දැකීමට උනන්දු වූවාය ඇය සූර්යයා දැකීමට උනන්දු වූවාය ඇය සූර්යයා දෙස බැලීමට උනන්දු වූවාය ඇය සූර්යයා දෙස බලා සිටීම සතුටට කරුණකි ඇය සූර්යයා දෙස බැලීමට උනන්දු වූවාය සූර්යයා ඒ දෙස බලා සිටී සූර්යයා දුම්පානය හරහා ගමන් කරයි අද දින දුම්පානය දෙස බලා සිටින්න. අද දුම් පානය කරන්න. අද දුම් පානය කරන්න. ඒක අද දුම් පානය කරන්න. ඒක තියෙනවා අද දුම් පානය කරන්න. එය කැමස් වල. එය කැමස් වල. එය කැමස් වල. කරමු එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු එය කැමස් වල. අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු එය කැමස් වල. අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු අපි තව දුරටත් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉක්මනින්. ඉක්මනින්. කරමු ඉක්මනින්. අපි ගේමු ඉක්මනින්. අපි ගෙන එමු ඉක්මනින්. අපි ගෙන එනු ඇත ඉක්මනින්. දැන් අපි ගෙන එමු ඉක්මනින්. දැන් අපි ගෙන එමු දැන් අපි ගෙන එමු අපි මේට් ගෙනැවිත් දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් සූර්යයා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමු අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තු වෙමු තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව නමුත් තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි සිටියෙමු තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව, නමුත් අපි ද එසේමය තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි ගත්තෙමු තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව, නමුත් අපි තවත් ගෙන ඇත තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි තවත් වැස්සක් ගත්තෙමු නමුත් අපි තවත් වැස්සක් ගත්තෙමු නමුත් අපි තවත් වැසි බිංදු ගන්නෙමු නමුත් අපි තවත් වැසි ඇද හැළෙමු නමුත් අපි තව දුරටත් වැසි වැටේ. මැට් කිරීමට බින්දු. මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව් මම දන්නවා මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල් දන්නවා මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල්ව දන්නවා මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල් ඊයේ දන්නවා ඔව්, මම ලෝරල් ඊයේ දන්නවා ඔව්, මම දුටු ලෝරල් පෙරේදා ඔව්, මම ලොරල් ගැන දන්නවා මම මගේ දවස දුටුවා ඔව්, මම මගේ සෙවනැල්ල දුටු බව ලෝරල් දැන සිටියෙමි. මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මම මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට දැනෙනවා මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට කැමතියි මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට පුන්ක්සුටව්නි වගේ දැනෙනවා මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් වගේ දැනෙනවා මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් වගේ දැනෙනවා මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් අවශ්‍යයි වගේ මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට අවශ්‍ය යැයි හැඟුණි මට දැනෙනවා පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට බඩගාගෙන යන්න ඕන කියලා මට දැනෙන්නේ පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් පසුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍ය බවය මට දැනෙන්නේ පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් පසුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍ය බවය මගේ පසුපසට රිංගා ගැනීමට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට අවශ්‍ය යැයි මට හැඟේ මගේ පිටුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍යයි මගේ කුහරය තුළට ආපසු යාමට අවශ්‍යයි. සිදුර. සිදුර. සියළු සිදුර. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. මම කමක් නැහැ. මට අවශ්යයි කමක් නැහැ. මට උවමනයි කමක් නැහැ. මට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි කමක් නැහැ. මට ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි කමක් නැහැ. මට ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි කමක් නැහැ. මට අවශ්‍ය දේ ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි මට අවශ්‍ය දේ ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි මට අවශ්‍ය කුමක්ද යන්න ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි පිටතින් යන්නේ කුමක්දැයි ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය පිටත අයිතියට යන්නේ කුමක්දැයි ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය දැන් පිටත ඇති දේ ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය. දැන් පිටත. දැන් පිටත. දේවල් දැන් පිටත. දේවල් තිබේ දැන් පිටත. දේවල් දියුණු කර ඇත දැන් පිටත. වැඩිදියුණු කළ දේවල් අ දැන් පිටත. දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත. BIT. BIT. යතුර BIT. KEY අපි BIT. KEY අපි ඉන්නවා BIT. KEY අපි අ BIT. කේ අපි පොඩි කෙනෙක් BIT. KEY අපි පොඩි පොඩි කෙනෙක් KEY අපි පොඩි පොඩි කෙනෙක් KEY අපි පොඩි පොඩි පොඩි කෙනෙක් KEY අපි ඊයේ සිට කුඩා බිට් එකක්. ඊයේ සිට. ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නැත ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව එසේ නොවේ ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත සහ 64 නොවේ දෘශ්‍යතාව නරක නැත සහ 64 නොවේ දෘශ්‍යතාව නරක නොවන අතර උපාධි 64 කි. උපාධි. උපාධි. අප උපාධි. අපි නැහැ උපාධි. අපට නැත උපාධි. අපට කිසිවක් නැත උපාධි. අපට කිසිම වැස්සක් නැත උපාධි. අපිට කිසිම වැස්සක් නැහැ අපිට කිසිම වැස්සක් නැහැ අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් වල කිසිම වැස්සක් නැහැ අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් රයිට් වල කිසිම වැස්සක් නැහැ අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි කිසිදු වැස්සක් නැත අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ්හි කිසිදු වැස්සක් නැත අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ්හි කිසිදු වැස්සක් නැත පෝර්ට්ලන්ඩ් දැන් අපේ නමුත් පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව ගැන පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව ගැන පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව තුන ගැන ය දෘශ්‍යතාව තුන ගැන ය දෘශ්‍යතාව තුන් වතාවක් පමණ වේ දෘශ්‍යතාව යනු තුන් වතාවක් වඩා හොඳය දෘශ්‍යතාව දෙවරක් වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි දෘශ්‍යතාව දෙවරක් හෝ ඊට වඩා තුන් වතාවක් වේ දෘශ්‍යතාව යනු දෙවරක් හෝ තුනකට වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි දෘශ්‍යතාව යනු දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් වඩා හොඳ දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් කාලයට වඩා දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳය පෙර දිනට වඩා දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන්. පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. MILE පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ ඒ පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ අඩක්. මයිල් සහ අඩක්. මයිල් සහ අඩක්. WHEREAS මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම ස්ථානය මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය කොතැනද? මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය ගැන මයිල් සහ අඩක්. අවසාන රාත්‍රිය A ගැන අවසාන රාත්‍රිය A ගැන අන්තිම රාත්‍රිය අඩක් පමණ විය අඩක් පමණ ගත වූ අවසාන රාත්‍රිය A. අන්තිම රාත්‍රිය අඩක් පමණ සැතපුමක් ගැන. අඩක් සැතපුමක්. අඩක් සැතපුමක්. බලන්න අඩක් සැතපුමක්. බලන්න අඩක් සැතපුමක්. කොර්වාලිස් දෙස බලන්න අඩක් සැතපුමක්. නැවතත් කොර්වාලිස් දෙස බලන්න නැවතත් කොර්වාලිස් දෙස බලන්න පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳ කොර්වාලිස් දෙස බලන්න ඉවත් කිරීමට පෙර කොර්වාලිස් දෙස බලන්න කොර්වාලිස් දෙස බලන්න අටෙන් ඉවත් කරන්න කෝවාලිස් දෙස බලන්න අට සැතපුම් ඉවත් කරන්න කොර්වාලිස් දෙස බලන්න අටවෙනි සැතපුම් ඉවත් කිරීම අටවන සැතපුම් ඉවත් කිරීම AN පැය අටක් පිටත පිරිසිදු කිරීම, පැය අටක් පිටත සැතපුම් ඉවත් කිරීම පැය අටක්, පැය අටක් ඉවත් කිරීම පැය අටක් පිටත පිරිසිදු කිරීම පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ එහි පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය ඇත පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය ද තිබේ වෙරළ තීරය ද තිබේ වෙරළ තීරය ද පිරිසිදු කර ඇත වෙරළ තීරය එළිපෙහෙළි කර ඇත වෙරළ තීරය හැරුණු විට පිරිසිදු කර ඇත වෙරළ තීරය සහ පිටත වෙරළ තීරය ඉවත් කර ඇත ගබඩාව හැරුණු විට වෙරළ සහ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කර ඇත. ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන්ට තේරුණා ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. සමහර ඒවා ලැබුණා ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. වරක් ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය ගනී නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය ගනී නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ලෝකය ජය ගනී නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් විසින් ලෝක කුසලානය නරකම ලෙස ජය ගනී නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී පෝර්ට්ලන්ඩ් නැවත වරක් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න. ලොව. ලොව. සහ ලොව. සහ අපි ලොව. අපිත් ලොව. අපිත් ඇතුළට ආවා ලොව. ඒ වගේම අපි ලොව. අපි කැස්කැඩියාවේද සිටිමු ලොව. අපිත් කැස්කැඩියා කප් එකේ අපිත් කැස්කැඩියා කප් එකේ අපි ද කැස්කැඩියා කුසලාන අතර සිටියෙමු අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් අතර කැස්කැඩියා කප් එකේ, පෝර්ට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර් අතර කැස්කැඩියා කුසලානෙහි අපි පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර පෝර්ට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර ඔබ දකින පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර ඔබ අපව දකිනවා ක්‍රි.පූ සහ ආසන ඔබ අපගේ ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ වාතය දකිනවා ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ ගුවන් තත්ත්වය දකිනවා ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය බලන්න ක්‍රි.පූ සහ ආසනය අපගේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය බලන්න ක්‍රි.පූ සහ ආසනය අපගේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය වෙත යන්න ක්‍රි.පූ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය විසිවන විය ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් විසිතුන් වතාවක් යන්න ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් විසි තුන්වන තාලයට යන්න ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් තුන්වන තාලයට යන්න ගුවන් ගුණාත්මකභාවය දර්ශකය සංසන්දනය කිරීමේදී විසි තුන්වන තලයට ගමන් කරයි ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය සංසන්දනය කිරීමේදී විසි තුන්වන තටාක වෙත යන්න සැසඳීමේදී තුන් ඉරියව් අනෙක් ඒවාට සාපේක්ෂව තුන් ඉරියව් අනෙක් කුඩා හා සසඳන විට තට්ටු තුනක් වෙනත් කුඩා නගර හා සසඳන විට තට්ටු තුනක් වෙනත් කුඩා නගර සමඟ සසඳන විට තට්ටු තුනක් අනෙක් කුඩා නගර හා සසඳන විට තුන් ඉරියව් වෙනත් කුඩා නගර වයඹ දිග කුඩා නගර වයඹදිග විලියම්ස් හි අනෙකුත් කුඩා නගර වයඹදිග විලියම්ස් හි අනෙකුත් කුඩා නගර සහ වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණේ අනෙකුත් කුඩා නගර වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරෙගන් වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරිගන් වයඹ දිග විලියම්ස් සහ හයවන දකුණු ඔරිගන් වයඹ දිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරිගන් හයක් පුරා. ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නිසා ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නැවතත් ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නැවතත් ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. වයඹ දෙසින් වයඹ දෙසින් වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි නමුත් වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි සිටියත් වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු ආධිපත්‍යය නමුත් අපි දැන් සිටිමු ඩොමිනේට්ස් නමුත් අපි දැන් බොහෝමයක් ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්නවය ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩයේ ය ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩයේ ය ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩය ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩය වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය වඩා හොඳ සෞඛ්‍යයට අහිතකර කාණ්ඩය උපද්‍රවකාරී තත්ත්වයට වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය උපද්‍රවකාරී වීමට වඩා හොඳයි උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය අන්තරාදායක කාණ්ඩයට වඩා හොඳය විවිධ ස්ථානවල උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය අවට ඇති ස්ථානවල කාණ්ඩය බටහිර අවට ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය බටහිර ඔරිගන් වටා ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය බටහිර ඔරිගන් අවට ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය බටහිර ඔරිගන් වටා බටහිර ඔරෙගන් අවට යාවත්කාලීන කර ඇත බටහිර ඔරිගන් වටා යාවත්කාලීන කර ඇත බටහිර ඔරිගන් වටා යන්තම් යාවත්කාලීන කර ඇත බටහිර ඔරිගන් අවට සරල ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත සරල ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත සරල සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත සරලව සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත ඉතා සරල සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන සෞඛ්‍යයට සරළව යාවත්කාලීන කර ඇත සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන සෞඛ්‍ය සම්පන්න සෞඛ්‍යයට අහිතකර හෝ අහිතකර හෝ සෞඛ්‍යයට අහිතකර හෝ අන්තරාදායක. හෝ උපද්‍රවකාරී. හෝ උපද්‍රවකාරී. නිසා හෝ උපද්‍රවකාරී. SO IT හෝ උපද්‍රවකාරී. එය රඳා පවතී හෝ උපද්‍රවකාරී. එය කෙසේ බලපායිද? හෝ උපද්‍රවකාරී. එය ඔබට කෙසේ බලපායිද? හෝ උපද්‍රවකාරී. එය ඔබ බලන ආකාරය තීරණය කරයි හෝ උපද්‍රවකාරී. ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි, එසේ නම්, ඔබ එය නිවැරදිව බැලූ බැල්මට පෙනේ. තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. තොරතුරු තාක්‍ෂණය. නිසා තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. SO WE තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. ඉතින් අපි තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අපි හෙඩ් තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අප හිස තබා ඇත තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අපි හෙඩ් හෙඩ් තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. අප නිවැරදිව හිස තබා ඇත අප නිවැරදිව හිස තබා ඇත එබැවින් අපි නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු ඒ නිසා අපි නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු අපි අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු අප අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී ඇත අප අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී ඇත අවම වශයෙන් දිශාව අවම වශයෙන් දිශාව පා UR මාලාවේ අවම දිශාව පා UR මාලාවට වඩා හොඳ දිශාව පා UR මාලාවට වඩා හොඳ දිශාව දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක් ඇති දිශාව. දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. සියළු දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. සියළු කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. එම කමක් නැහැ. දුම් කමක් නැහැ. දුමාරය තිබේ කමක් නැහැ. දුම් පානය කර ඇත කමක් නැහැ. දුමාරය එසේ වී ඇත කමක් නැහැ. දුමාරය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත දුමාරය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත දුම් පානය එතරම්ම ප්‍රචලිත වී ඇත දුම්පානය මුල් කාලයේ සිටම ක්‍රියාත්මක විය මෙම දුමාරය මීට පෙර සිටම ප්‍රචලිත වී ඇත මෙම සතිය මුලදී දුම් පානය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත මෙම සතිය මුලදී දුම් පානය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත මෙම සතිය මුලදී දුමාරය එතරම්ම ප්‍රචලිත වී ඇත මෙම සතිය මුලදී මෙම සතිය මුලදී මෙම සතිය මුලදී දැක ඇත මෙම සතිය මුලදී දැක ඇති අ මෙම සතිය මුලදී එය මිලියන ගණනක් දැක ඇත මෙම සතිය මුලදී එය මිලියන ගණනක් දැක ඇත මෙම සතිය මුලදී එය සැතපුම් මිලියනයක් දැක ඇත මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත නාසා විසින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත නාසාගේ එපික් එකෙන් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත නාසාගේ එපික් සැටලයිට් වෙතින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් වෙතින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා නාසා හි එපික් සැටලයිට් ඊපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා පෘථිවිය සඳහා නාසා හි එපික් සැටලයිට් ඊපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති සඳහා පෘථිවි ප්‍රතිපත්තිය සඳහා වන ස්ථාවරය පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් සඳහා වන ස්ථාවරය පෘථිවි ක්‍රෝමටික් රූපකරණය සඳහා වන ස්ථාවරය පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් ඉමේජිං කැමරාව පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් ඉමේජිං කැමරාව සඳහා වන ස්ථාවරය ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව තේරුම ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව මෙයින් අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව කළ යුතු ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව පර්යේෂණ කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව පර්යේෂණය කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව පර්යේෂණ කිරීමට අදහස් කරන්න පර්යේෂණ සහ අධීක්ෂක කිරීමට අදහස් කරන්න පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්න සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කළ හැකි නමුත් එය කළ හැකිය සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කළ හැකි නමුත් එය කළ හැකිය සූර්යයා අධීක්ෂණය කරන්න නමුත් එය කළ හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කළත් එය එසේ විය හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ද නිවා දැමිය හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය පෘථිවියට හැරවිය හැකිය සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය පෘථිවියට හැරවිය හැකිය පෘථිවියට හරවන්න මිලියනයක් පෘථිවියට හරවන්න මිලියනයක මිලියනයක් පෘථිවියට හරවන්න මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් පෘථිවියට හරවන්න මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ පොළොව මතට හරවන්න මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දුම් හෝ දුම් පානය කරන්න මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ දුමාරයක් පොළොව මතට හරවන්න මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් දැක ඇත මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් දැක ඇත මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ දුම් දමන ලදී මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුමාරය වෙනත් අධීක්ෂණයක් දැක ඇත වෙනත් අධීක්ෂණයක් දුටුවේය වෙනත් අධීක්ෂණ අද දින බලන්න අනෙක් අධීක්ෂණ අද දින ඔහු දුටුවේය ඔහුගේ අධීක්‍ෂණය අනෙක් අධීක්‍ෂණය දෙස බලන්න ඔහුගේ අධීක්‍ෂණය සනිටුහන් කරමින් වෙනත් අධීක්ෂණ ටොනිට් බලන්න. ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අප ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපිට තියනවා ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අප සතුව ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපි කාණ්ඩයක් ඇත ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපි දෙවරක් කාණ්ඩයක් ඇත අපි දෙවරක් කාණ්ඩයක් ඇත අපි දෙවරක් හදිසියේම වර්ගීකරණයක් ඇත්තෙමු අපි දෙවරක් කුණාටුවක් ගැන කතා කර ඇත්තෙමු අපි දෙවරක් කුණාටුවක් කර ඇත අප විසින් සිදු කළ යුතු හදිසි අවස්ථා දෙකක් තිබේ සෑදීම පිළිබඳ හදිසි ගොඩබිම සෑදීම පිළිබඳ හදිසි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි එක්සත් ජනපදයේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා හි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි. එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. හොඳින් එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඉන්නවා එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි තව බොහෝ දේ ඇත එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි තව දුරටත් සිටිමු එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ ඇත එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇත්තෙමු එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ හා තවත් බොහෝ දේ ඇත අපි ඒ හා තවත් බොහෝ දේ ඇත අපි ඒ ගැන සහ වැස්ස ගැන තව බොහෝ දේ ඇත අපි ඒ ගැන සහ වැස්ස ගැන තව බොහෝ දේ ඇත අපි ඒ ගැන තව දුරටත් සිටිමු අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇති අතර අපගේ හිස ඇති වැස්ස අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇති අතර අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. නැහැ අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. ඉක්මන් නොවේ අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. ඉක්මන් වැස්ස නොවේ අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ නමුත් අපි අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි ඉක්මන් වැස්සක් නොවේ, නමුත් අපි යනවා සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි යන්නේ ඉක්මන් වැස්සක් නොව අපි ලබා ගැනීමට යන්නේ

ඉහළ කතන්දර: සවස 9-15-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="9.909" dur="0.101"> >> </text>
<text sub="clublinks" start="10.01" dur="0.1"> >> මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.133"> >> මෙය විය </text>
<text sub="clublinks" start="10.243" dur="0.1"> >> මෙය විය </text>
<text sub="clublinks" start="10.343" dur="0.1"> >> මෙය රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="10.443" dur="0.134"> >> මෙය රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="10.577" dur="0.367"> >> මෙය රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="10.944" dur="0.067"> >> මෙය ගිනිගත් රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="11.011" dur="1.434"> >> මෙය ගිනිගත් රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="12.445" dur="0.2"> >> මෙය ඔරෙගන් හි පුපුරා ගිය රාත්‍රියයි </text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.067"> >> මෙය රාත්‍රියේදී ඔරිගන් හි ගවේෂණය කරන ලද ගිනිදැල් විය </text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.267"> ඔරිගන් හි අළුත් ලෙස ගවේෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="12.979" dur="0.1"> අලුතින් නිකුත් කරන ලද ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="13.079" dur="0.134"> ඔරෙගන් හි අළුත් ලෙස මුදා හරින ලද ඩෑෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.133"> ඔරෙගන් හි අළුත් ලෙස මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="13.346" dur="0.1"> ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කරන ලද අළුතින් නිකුත් කරන ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව </text>
<text sub="clublinks" start="13.446" dur="0.067"> ඔරෙගන් හි ගවේෂණය කරන ලද අළුතින් නිකුත් කරන ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.2"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.167"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ අපට ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="13.88" dur="2.436"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.2"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට දීප්තියක් ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.516" dur="0.2"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට දීප්තිමත් දේ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.716" dur="0.2"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට එය ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.234"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝ එය කුමක් දැයි අපට පැහැදිලි කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="17.15" dur="0.067"> මුදා හරින ලද ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව අපට කැමති දේ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="17.217" dur="0.2"> එක්සත් ජනපදය කැමති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="17.417" dur="0.1"> එක්සත් ජනපදය එය සඳහා කැමති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.1"> එක්සත් ජනපදය ඒ සඳහා කැමති දේ පිළිබඳ ඉඟියක් </text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="0.1"> පළමුවෙන්ම කැමති දේ එක්සත් ජනපදය </text>
<text sub="clublinks" start="17.717" dur="0.167"> එක්සත් ජනපදය පළමු කාර්ය මණ්ඩලයට කැමති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="17.884" dur="0.067"> පළමු කාර්ය මණ්ඩල සටන සඳහා එය කුමක් දැයි එක්සත් ජනපදය පැහැදිලි කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="17.951" dur="0.2"> පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා </text>
<text sub="clublinks" start="18.151" dur="2.202"> පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සටන් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="20.353" dur="0.234"> ගිනිදැල් සමඟ සටන් කරන පළමු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා. </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.333"> ගිනිදැල්. </text>
<text sub="clublinks" start="20.92" dur="0.201"> ගිනිදැල්. ප්ලස් </text>
<text sub="clublinks" start="21.121" dur="0.1"> ගිනිදැල්. ප්ලස් එච් </text>
<text sub="clublinks" start="21.221" dur="0.133"> ගිනිදැල්. ඔහු විසින් සාදන ලද ප්ලස් </text>
<text sub="clublinks" start="21.354" dur="0.167"> ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු විසින් සාදන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.067"> ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු තීරණය කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="21.588" dur="0.066"> ගිනිදැල්. ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="21.654" dur="0.201"> ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.133"> ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="21.988" dur="0.034"> ප්ලස් ඔහු එය තීරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="22.022" dur="0.066"> ප්ලස් ඔහු විසින් තීරණය කරන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.167"> ප්ලස් ඔහු දැන් තීරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="22.255" dur="0.2"> ප්ලස් ඔහු දැන් හෝ වෙනත් තීරණයක් ගෙන ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="22.455" dur="0.067"> ප්ලස් ඔහු තීරණය කළේ දැන් හෝ කවදාවත් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="1.001"> දැන් හෝ කවදාවත් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="23.523" dur="0.267"> දැන් හෝ කිසිදිනක නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="23.79" dur="0.334"> මොහොත. </text>
<text sub="clublinks" start="24.124" dur="0.2"> මොහොත. >> </text>
<text sub="clublinks" start="24.324" dur="0.1"> මොහොත. >> WE </text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.133"> මොහොත. >> අපි හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.134"> මොහොත. >> අපි හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.067"> මොහොත. >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="24.758" dur="0.066"> මොහොත. >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.234"> >> අපි හීරෝස් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="25.058" dur="0.1"> >> අපට උදව් කළ හීරෝස් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="25.158" dur="0.167"> >> අපට ඉතිරි කළ හීරෝස් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="2.035"> >> 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="27.36" dur="0.2"> >> මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කිරීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="27.56" dur="0.201"> >> මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් අපට හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.066"> >> අපට පසුව මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් කළ වීරයන් හමුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.267"> 80 දෙනෙකුගෙන් පසුව ඉතිරි කිරීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.094" dur="0.1"> බැලූ බැල්මට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.194" dur="0.1"> බැලූ බැල්මට පසුව මිනිසුන් 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.101"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ පසු 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.395" dur="0.066"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="0.2"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට 80 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.067"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට 80 ක් ඉතිරි කර ගැනීමට උදව් විය </text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.2"> ගිනිදැල් මෙන් පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="2.436"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට සියල්ල කපා දමා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="31.364" dur="0.067"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="31.431" dur="0.133"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ විට සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="31.564" dur="0.267"> ගිනිදැල් මෙන් බැලූ බැල්මට ගැලවීමේ සියලු අවස්ථාවන් කපා හැර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="31.831" dur="0.267"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. </text>
<text sub="clublinks" start="32.098" dur="0.1"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. එවිට </text>
<text sub="clublinks" start="32.198" dur="0.1"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. එහෙනම් කවද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="32.298" dur="0.234"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. කවදාද? </text>
<text sub="clublinks" start="32.532" dur="0.2"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙය සිදු වූ විට </text>
<text sub="clublinks" start="32.732" dur="2.636"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙම දුම් පානය කරන විට </text>
<text sub="clublinks" start="35.368" dur="0.067"> ගැලවීමේ සියලු අවස්ථා. මෙම දුම් ඉවත් කරන විට </text>
<text sub="clublinks" start="35.435" dur="0.233"> මෙම දුම් ඉවත් කරන විට </text>
<text sub="clublinks" start="35.668" dur="0.067"> මෙම දුම් ඉවත් කරන්නේ කවදාද? </text>
<text sub="clublinks" start="35.735" dur="0.267"> පිටතට? </text>
<text sub="clublinks" start="36.002" dur="0.134"> පිටතට? අප </text>
<text sub="clublinks" start="36.136" dur="0.1"> පිටතට? අපි දැක්කා </text>
<text sub="clublinks" start="36.236" dur="0.2"> පිටතට? අපි සමහරක් දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="36.436" dur="0.2"> පිටතට? අපි සමහර පොරොන්දු දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="36.636" dur="0.067"> පිටතට? අපි පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="36.703" dur="1.802"> අපි පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="38.505" dur="0.3"> අපි අද දින පොරොන්දු වූ සං S ා කිහිපයක් දුටුවෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="38.805" dur="0.334"> අද. </text>
<text sub="clublinks" start="39.139" dur="0.1"> අද. >> </text>
<text sub="clublinks" start="39.239" dur="0.2"> අද. >> මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.133"> අද. >> මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="39.572" dur="0.067"> අද. >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. </text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.234"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. </text>
<text sub="clublinks" start="39.873" dur="0.2"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.2"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ කිව්වා </text>
<text sub="clublinks" start="40.273" dur="2.236"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔයා කිව්වා </text>
<text sub="clublinks" start="42.509" dur="0.2"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ ජීවත් වූ බව පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="42.709" dur="2.035"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.067"> >> මෙය කේ.ජී.ඩබ්ලිව්. ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="0.234"> ඔබ පැවසුවේ ඔබ ජීවත් වන බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="45.045" dur="0.166"> ඔබ ඔබේ මාර්ගය හරහා ජීවත් වන බව පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="45.211" dur="0.201"> ඔබ ඔබේ මාර්ගය හරහා ජීවත් වන බව පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="45.412" dur="6.072"> මූසෙජා හරහා ඔබේ මාර්ගය හරහා ඔබ ජීවත් වන බව ඔබ පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="51.484" dur="0.301"> මූසෙජා හරහා ඔබේ මාර්ගය හරහා ඔබ ජීවත් වන බව ඔබ පැවසුවා. </text>
<text sub="clublinks" start="51.785" dur="0.333"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="3.437"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="55.555" dur="0.2"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR </text>
<text sub="clublinks" start="55.755" dur="0.401"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, </text>
<text sub="clublinks" start="56.156" dur="0.233"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, WE </text>
<text sub="clublinks" start="56.389" dur="0.2"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="56.589" dur="2.837"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="59.426" dur="0.066"> මූසෙජා හරහා ගමන් කරන්න. SO SIR SIR, අපි A සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="59.492" dur="0.334"> SO SIR SIR, අපි A සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="59.826" dur="0.133"> SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී දෙයක් සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="59.959" dur="0.101"> SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු සමග ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="60.06" dur="0.066"> SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.167"> SO SIR SIR, අපි විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="60.293" dur="0.067"> SO SIR SIR, අපි ආරම්භයේ සිටම විනාශකාරී පළමු බැල්ම සමඟ ආරම්භ කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="60.36" dur="0.167"> පළමු බැල්ම විනාශ කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="60.527" dur="0.1"> පළමු බැල්ම කුමක්දැයි සොයා බැලීම </text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.033"> ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම </text>
<text sub="clublinks" start="60.66" dur="0.1"> ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම </text>
<text sub="clublinks" start="60.76" dur="0.134"> ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම </text>
<text sub="clublinks" start="60.894" dur="0.066"> ස්ථානයෙන් ඉතිරිව ඇති දේ දෙස පළමු බැල්ම හෙළීම. </text>
<text sub="clublinks" start="60.96" dur="0.234"> ස්ථානයෙන් වමට. </text>
<text sub="clublinks" start="61.194" dur="2.236"> ස්ථානයෙන් වමට. >> </text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.2"> ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ </text>
<text sub="clublinks" start="63.63" dur="0.2"> ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ භාවිතා </text>
<text sub="clublinks" start="63.83" dur="0.2"> ස්ථානයෙන් වමට. >> බොහෝ භාවිතා කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="64.03" dur="0.134"> ස්ථානයෙන් වමට. >> ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.066"> ස්ථානයෙන් වමට. >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="64.23" dur="0.234"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="64.464" dur="0.1"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="64.564" dur="0.133"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.201"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="64.898" dur="0.1"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="64.998" dur="0.2"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙක් මෙය බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="65.198" dur="0.067"> >> නිවස ඇමතීමට බොහෝ භාවිතා වේ. මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="65.265" dur="0.167"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="65.432" dur="0.066"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="1.769"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="67.267" dur="0.233"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝ පටය බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="67.5" dur="0.2"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව බෙදාහදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.067"> මිනිසෙකු මෙම වීඩියෝව පෙන්වීමට බෙදා හැරීම බෙදා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="67.767" dur="0.267"> පෙන්විය යුතු විනාශයේ </text>
<text sub="clublinks" start="68.034" dur="0.1"> මිනිසුන්ට පෙන්වීමේ විනාශය </text>
<text sub="clublinks" start="68.134" dur="0.167"> මිනිසුන්ට පෙන්වීමට ඇති විනාශයේ </text>
<text sub="clublinks" start="68.301" dur="0.1"> අයහපත් දේ පෙන්වීමට බෙදා හැරීම </text>
<text sub="clublinks" start="68.401" dur="0.067"> වැරැදි කළ දේ ජනතාවට පෙන්වීමේ ව්‍යාප්තිය </text>
<text sub="clublinks" start="68.468" dur="0.067"> කළ යුතු දේ ජනතාවට පෙන්වීම සඳහා වූ බෙදාහැරීම </text>
<text sub="clublinks" start="68.535" dur="0.2"> කැමති අය කැමති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="68.735" dur="1.835"> අභිමතාර්ථයන් කළ අය </text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.033"> නගරයට වැරැදි කළ අය </text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.167"> නගරයට ගිය අය කැමති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="70.77" dur="0.067"> ඩෙට්රොයිට් නගරයට වැරැදි කළ අය. </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.334"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.2"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.133"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස </text>
<text sub="clublinks" start="71.504" dur="0.2"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් විය </text>
<text sub="clublinks" start="71.704" dur="0.201"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස සියල්ලම ගිනිබත් විය </text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="2.469"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස සියල්ලම පුළුස්සා දැමීය </text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.067"> ඩෙට්රොයිට් නගරය. ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමුවේය </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.2"> ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමුවේය </text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.2"> ඔහුගේ නිවස ඔහු පුළුස්සා දැමූ සියල්ලම පුළුස්සා දැමීය </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.167"> ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී සිටි සෑම දෙයක්ම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.133"> ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී උදව් කළ සෑම දෙයක්ම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="0.067"> ඔහු වෙහෙස මහන්සි වී ඔහුට උදව් කළ සෑම අවස්ථාවකම ඔහුගේ නිවස ගිනිබත් විය </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.3"> වෙහෙසකර ලෙස ඔහුට උදව් කළා </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.067"> වෙහෙස මහන්සි නොබලා ඔහුගේ ප්‍රජාවට උදව් කළා. </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.2"> සන්නිවේදනය. </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.2"> සන්නිවේදනය. ඔහුගේ </text>
<text sub="clublinks" start="75.975" dur="2.436"> සන්නිවේදනය. ඔහු </text>
<text sub="clublinks" start="78.411" dur="0.234"> සන්නිවේදනය. ඔහු ස්වේච්ඡා සේවකයෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.066"> සන්නිවේදනය. ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="78.711" dur="0.267"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.134"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී </text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.167"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් </text>
<text sub="clublinks" start="79.279" dur="0.2"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් </text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="2.069"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහු සතුය </text>
<text sub="clublinks" start="81.548" dur="0.267"> ඔහු ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="81.815" dur="0.333"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="82.148" dur="0.1"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> </text>
<text sub="clublinks" start="82.248" dur="0.201"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="82.449" dur="0.233"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="82.682" dur="6.673"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මගේ ය </text>
<text sub="clublinks" start="89.355" dur="0.301"> මැගී වෙස්පර් ඔහුගේ කතාව ඇත. >> මෙය මගේ නිවසයි. </text>
<text sub="clublinks" start="89.656" dur="0.333"> >> මෙය මගේ නිවසයි. </text>
<text sub="clublinks" start="89.989" dur="0.101"> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="90.09" dur="0.2"> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය </text>
<text sub="clublinks" start="90.29" dur="0.2"> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය එසේ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="90.49" dur="2.035"> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය මගේ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="92.525" dur="0.301"> >> මෙය මගේ නිවසයි. >> එය මගේ නිවස නොවේ. </text>
<text sub="clublinks" start="92.826" dur="0.233"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.1"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.134"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.133"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> දින පසු </text>
<text sub="clublinks" start="93.426" dur="0.067"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.493" dur="0.133"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.626" dur="0.067"> >> එය මගේ නිවස නොවේ. >> ඔහුගේ ඇසුරුමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.693" dur="0.234"> >> ඔහුගේ ඇසුරුමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.927" dur="0.066"> >> ඔහුගේ පවුල ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="93.993" dur="0.167"> >> ඔහුගේ පවුල ඇසුරුම් කිරීමෙන් පසු දින සහ </text>
<text sub="clublinks" start="94.16" dur="0.134"> >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="94.294" dur="2.035"> >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.067"> >> ඔහුගේ පවුල හා පලායාමෙන් පසු දින </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.267"> පවුල තුළ පලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.033"> පවුල තුළ පලායාම සහ පලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="96.696" dur="0.1"> පවුල තුළ පලායාම සහ පලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="96.796" dur="0.2"> පවුල මැදින් පලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="96.996" dur="0.067"> රාත්‍රියේ මැද භාගයේ පවුල් හා පලායාම. </text>
<text sub="clublinks" start="97.063" dur="0.334"> රාත්‍රියේ මැද. </text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.133"> රාත්‍රියේ මැද. >> </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.134"> රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් </text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.1"> රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩාල් </text>
<text sub="clublinks" start="97.764" dur="0.2"> රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩල් සාදන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="97.964" dur="0.2"> රාත්‍රියේ මැද. >> ඩොන් ටෙස්ඩාල් එය සාදන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="98.164" dur="1.235"> රාත්‍රියේ මැද. >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ආපසු සාදා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="0.067"> රාත්‍රියේ මැද. >> ටෙස්ඩල් එය ආපසු ලබා දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.2"> >> ටෙස්ඩල් එය ආපසු ලබා දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="99.666" dur="0.167"> >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුට ආපසු ලබා දුන්නේය </text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.2"> >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුගේ නිවසට ගෙන ආවේය </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.167"> >> ටොන් ටෙස්ඩල් එය ඔහුගේ නිවසට ගෙන එන ලදි </text>
<text sub="clublinks" start="100.2" dur="0.066"> >> ඩොන් ටෙස්ඩල් ඩෙට්‍රොයිට් හි ඔහුගේ නිවසට ආපසු පැමිණියේය. </text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="0.201"> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. </text>
<text sub="clublinks" start="100.467" dur="0.1"> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> </text>
<text sub="clublinks" start="100.567" dur="0.133"> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.2"> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="100.9" dur="0.067"> ඔහුගේ නිවස ඩෙට්‍රොයිට් වල. >> ගස් ඉවරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="2.569"> >> ගස් ඉවරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.2"> >> ගස් ඉවරයි. ඔහු </text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="1.836"> >> ගස් ඉවරයි. ඔහු හිතුවා </text>
<text sub="clublinks" start="105.572" dur="0.2"> >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සිතුවා </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.2"> >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සිතුවා </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.067"> >> ගස් ඉවරයි. ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. </text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="7.441"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. </text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="0.2"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු </text>
<text sub="clublinks" start="113.68" dur="0.2"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු සරාගියි </text>
<text sub="clublinks" start="113.88" dur="0.2"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙය වෙඩි තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.134"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙම රිය පැදවීම වෙඩි තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="114.214" dur="0.066"> ඔහු සූදානම් කර ඇති බව ඔහු සිතුවා. ඔහු මෙම රිය පැදවීම නතර කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="114.28" dur="0.267"> ඔහු මෙම රිය පැදවීම නතර කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="114.547" dur="0.134"> ඔහු මෙම රිය පැදවීම සැබවින්ම සිදු කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.066"> ඔහු මෙම රිය පැදවීම සැබවින්ම දුෂ්කරය. </text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="2.069"> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. </text>
<text sub="clublinks" start="116.816" dur="4.071"> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="120.887" dur="0.2"> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> විනාශකාරී </text>
<text sub="clublinks" start="121.087" dur="0.2"> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> විනාශකාරීයි </text>
<text sub="clublinks" start="121.287" dur="0.067"> ඇත්තෙන්ම හාඩ්. >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.2"> >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="121.554" dur="0.067"> >> සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="121.621" dur="0.1"> >> අප සතු සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.167"> >> අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="121.888" dur="0.2"> >> අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="122.088" dur="2.236"> >> මේ පිළිබඳව අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> >> මෙම ස්ථානය ගැන අප දන්නා සෑම දෙයක්ම විනාශ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.234"> මෙම ස්ථානය ගැන අප දන්නා බව </text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.2"> මෙම ස්ථානය ගැන අපි දනිමු. </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.234"> ගියා. </text>
<text sub="clublinks" start="125.058" dur="0.233"> ගියා. >> </text>
<text sub="clublinks" start="125.291" dur="0.1"> ගියා. >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.101"> ගියා. >> 50 </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.1"> ගියා. >> අවුරුදු 50 යි </text>
<text sub="clublinks" start="125.592" dur="0.233"> ගියා. >> අවුරුදු 50 පැරණි </text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.067"> ගියා. >> අවුරුදු 50 පැරණි තත්වය </text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="0.267"> >> අවුරුදු 50 පැරණි තත්වය </text>
<text sub="clublinks" start="126.159" dur="2.135"> >> අවුරුදු 50 ක පැරණි රාජ්ය සේවකයා </text>
<text sub="clublinks" start="128.294" dur="0.201"> >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.233"> >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා දෙගුණ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.728" dur="0.1"> >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ඩබල් ඩියුටි කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.134"> >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ඩබල් ඩියුටි ලෙස කටයුතු කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.066"> >> අවුරුදු 50 ක් පැරණි රාජ්ය සේවකයා ද්විත්ව රාජකාරියක් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.301"> සේවකයා ඩබල් ඩියුටි ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="129.329" dur="0.233"> සේවකයා ස්වේච්ඡා සේවකයෙකු ලෙස ඩබල් ඩියුටි කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="129.562" dur="0.067"> සේවකයා ස්වේච්ඡා ගිනි නිවන භටයෙකු ලෙස ඩබල් ඩියුටි කරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="129.629" dur="0.234"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. </text>
<text sub="clublinks" start="129.863" dur="0.1"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ </text>
<text sub="clublinks" start="129.963" dur="0.1"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL </text>
<text sub="clublinks" start="130.063" dur="1.301"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL SHOT </text>
<text sub="clublinks" start="131.364" dur="0.2"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL SHOT THOSE </text>
<text sub="clublinks" start="131.564" dur="0.067"> VOLUNTEER FIREFIGHTER. TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන </text>
<text sub="clublinks" start="131.631" dur="0.234"> TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන </text>
<text sub="clublinks" start="131.865" dur="0.166"> TEZZ DAHL මෙම වීඩියෝ දර්ශන පසුව </text>
<text sub="clublinks" start="132.031" dur="0.067"> TEZZ DAHL දින කිහිපයකට පසු මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.167"> TEZZ DAHL දින කිහිපයකට පසු මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="132.265" dur="0.067"> TEZZ DAHL සටන් කරන දිනට පසුව මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="132.332" dur="0.1"> TEZZ DAHL සටන් කළ දිනට පසුව මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="0.067"> ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසු ටෙස් ඩෝල් මෙම වීඩියෝ දර්ශන පෙන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.166"> ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසු </text>
<text sub="clublinks" start="132.665" dur="0.134"> ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසුව </text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="0.2"> ගින්න මැඩපවත්වූ දිනට පසුව </text>
<text sub="clublinks" start="132.999" dur="2.436"> සන්තියම් හි ගින්න මැඩපැවැත්වූ දිනට පසුව </text>
<text sub="clublinks" start="135.435" dur="0.3"> සැන්ටියම් කැනියොන්හි ගින්න මැඩපැවැත්වූ දිනට පසුව. </text>
<text sub="clublinks" start="135.735" dur="0.234"> සැන්ටියම් කැනියොන් හි. </text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.133"> සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.2"> සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුල </text>
<text sub="clublinks" start="136.302" dur="0.1"> සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුල ඉවත්ව ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="136.402" dur="0.067"> සැන්ටියම් කැනියොන් හි. ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.234"> ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට </text>
<text sub="clublinks" start="136.703" dur="0.066"> ඔහුගේ පවුල පසුගිය සඳුදා ඉවත්ව ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="1.802"> ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා </text>
<text sub="clublinks" start="138.571" dur="0.2"> ඔහුගේ පවුල පසුගිය සඳුදා ගිනිදැල් ලෙස ඉවත් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="138.771" dur="0.234"> ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා ගිනිදැල් වේගයෙන් ගමන් කළහ </text>
<text sub="clublinks" start="139.005" dur="0.067"> ඔහුගේ පවුලේ අය පසුගිය සඳුදා දින ගිනිදැල් කරා ඇදී ගියහ </text>
<text sub="clublinks" start="139.072" dur="0.2"> සඳුදා ඔවුන්ගේ ගිනිදැල් ලෙස </text>
<text sub="clublinks" start="139.272" dur="0.067"> සඳුදා ගිනිදැල් ඔවුන්ගේ මාර්ගය කරා. </text>
<text sub="clublinks" start="139.339" dur="0.167"> මාර්ගය. </text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.1"> මාර්ගය. >> </text>
<text sub="clublinks" start="139.606" dur="0.1"> මාර්ගය. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="139.706" dur="0.1"> මාර්ගය. >> මට තේරුණා </text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.167"> මාර්ගය. >> මට ගින්නක් ඇතිවිය </text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.133"> මාර්ගය. >> මම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.106" dur="0.134"> මාර්ගය. >> මම දෙකටම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.066"> මාර්ගය. >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.067"> >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.54" dur="0.1"> >> මම දෙපැත්තෙන්ම ගිනි ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.067"> >> මට පාරේ දෙපැත්තෙන්ම ගින්නක් ඇතිවිය </text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.167"> >> මට පාරේ දෙපැත්තෙන්ම ගින්නක් ඇතිවිය </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="1.635"> >> මේ පාරේ දෙපැත්තෙන්ම මට ගින්නක් ඇතිවිය </text>
<text sub="clublinks" start="142.509" dur="0.2"> >> මෙම ස්ථානයේ මාර්ගයේ දෙපැත්තෙන්ම මම ගිනිගෙන ඇත්තෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.066"> >> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් වල පාරේ දෙපැත්තෙන්ම මට ගින්නක් ඇතිවිය </text>
<text sub="clublinks" start="142.775" dur="0.234"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ මාර්ගයෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="143.009" dur="0.067"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ මාර්ගයෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="143.076" dur="0.2"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="143.276" dur="0.2"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසේ </text>
<text sub="clublinks" start="143.476" dur="2.836"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="146.312" dur="0.201"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙන අතර අපි සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="146.513" dur="0.066"> මෙම පොයින්ට් බ්ලොග් අඩවියේ ඇති මාර්ගය මාර්ගයට පිවිසෙන අතර අපි ඒ ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="146.579" dur="0.2"> මාර්ගය පසුකර අපි යන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="146.779" dur="0.201"> මාර්ගය තරණය කර අපි ඒ ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="146.98" dur="0.2"> මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අප බිය ගන්වන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="147.18" dur="0.1"> මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අප බිය ගන්වන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="147.28" dur="0.133"> මාර්ගය දිගේ ගමන් කර අපි ඒ ගැන බිය වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> මාර්ගය දිගේ ගමන් කරන්න, අපි පුද්ගලයෙකු ලෙස බිය ගන්වන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.1"> මාර්ගය දිගේ ගමන් කර පුද්ගලයකු ලෙස අප බිය ගන්වයි </text>
<text sub="clublinks" start="147.614" dur="0.066"> පාරට පිවිස පුද්ගලයෙකුට ලැබිය හැකි ලෙස අප බිය ගන්වයි. </text>
<text sub="clublinks" start="147.68" dur="0.234"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. </text>
<text sub="clublinks" start="147.914" dur="0.133"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> </text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් </text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.166"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් වාස් </text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.134"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="148.448" dur="0.233"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="148.681" dur="0.067"> පුද්ගලයෙකුට බිය විය හැක. >> ටෙස්ඩාල් ඔහු සමඟ ගමන් කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="148.748" dur="1.602"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහු සමඟ ගමන් කළේය </text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.2"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="150.55" dur="0.2"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ දරුවන් සමඟ රිය පැදවීය </text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.2"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් අයෙකු සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="150.95" dur="0.1"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="151.05" dur="0.134"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරමින් සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="151.184" dur="0.067"> >> ටෙස්ඩාල් ඔහුගේ ළමයින් හා එක් මෝටර් රථයක් සමඟ ගමන් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="151.251" dur="0.267"> කිඩ්ස් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳ </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.1"> ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="151.618" dur="0.066"> ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ භාර්යාව ඔවුන්ට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.167"> ළමයින් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ බිරිඳ </text>
<text sub="clublinks" start="151.851" dur="0.067"> ළමුන් සහ එක් මෝටර් රථයක් ඔහුගේ භාර්යාව වෙනත් කෙනෙකු තුළ සිටියි. </text>
<text sub="clublinks" start="151.918" dur="0.167"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="1.401"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.2"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> කිඩ්ස් </text>
<text sub="clublinks" start="153.686" dur="0.201"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> KIDS WERE </text>
<text sub="clublinks" start="153.887" dur="0.2"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> ළමයින් ඉල්ලනවා </text>
<text sub="clublinks" start="154.087" dur="0.067"> ඔවුන් එකිනෙකා ඉදිරියේ. >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.233"> >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> >> ප්‍රශ්න අසන ළමයින් උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.1"> >> ළමයින් උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="154.554" dur="0.2"> >> ළමුන් ප්‍රශ්න සඳහා ප්‍රශ්න අසමින් සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="0.2"> >> ළමයින් එය විමසීමට උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="2.636"> >> ළමයින් එය ඇසීමට උත්සාහ කරන ප්‍රශ්න අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.234"> >> ළමයින් ප්‍රශ්න ඇසීමට උත්සාහ කරමින් සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="157.824" dur="0.067"> >> කිඩ්ස් ප්‍රශ්න අසන විට එය දිගටම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.2"> එය දිගටම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="158.091" dur="0.067"> අඩු මට්ටමක තබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම. </text>
<text sub="clublinks" start="158.158" dur="0.233"> අඩු. </text>
<text sub="clublinks" start="158.391" dur="0.134"> අඩු. තෝමස් </text>
<text sub="clublinks" start="158.525" dur="0.066"> අඩු. තෝමස් අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.234"> අඩු. තෝමස් අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="158.825" dur="0.2"> අඩු. තෝමස් ඉල්ලන්නේ මෙයයි </text>
<text sub="clublinks" start="159.025" dur="2.436"> අඩු. තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි </text>
<text sub="clublinks" start="161.461" dur="0.067"> අඩු. තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි </text>
<text sub="clublinks" start="161.528" dur="0.2"> තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයකි </text>
<text sub="clublinks" start="161.728" dur="0.167"> තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.066"> තෝමස් අසන්නේ මෙය සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. </text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.334"> තෝමස් නොවේ. </text>
<text sub="clublinks" start="162.295" dur="0.133"> තෝමස් නොවේ. තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.134"> තෝමස් නොවේ. කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="162.562" dur="0.133"> තෝමස් නොවේ. කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="162.695" dur="0.067"> තෝමස් නොවේ. සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="162.762" dur="0.2"> සාමාන්‍ය දෙයක් ගැන කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="162.962" dur="0.1"> මේ ගැන කිසිවක් සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="163.062" dur="0.101"> මෙම අයිතිය පිළිබඳ සාමාන්‍ය කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.066"> මෙම අයිතිය ගැන දැන් කිසිවක් නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="163.229" dur="1.402"> මෙම අයිතිය දැන්. </text>
<text sub="clublinks" start="164.631" dur="0.233"> මෙම අයිතිය දැන්. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="164.864" dur="0.2"> මෙම අයිතිය දැන්. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="165.064" dur="0.067"> මෙම අයිතිය දැන්. මෙය අසාමාන්‍යයි. </text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.234"> මෙය අසාමාන්‍යයි. </text>
<text sub="clublinks" start="165.365" dur="0.1"> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="165.465" dur="0.133"> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.1"> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුල </text>
<text sub="clublinks" start="165.698" dur="0.1"> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුල් ඇදීම </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.067"> මෙය අසාමාන්‍යයි. >> පවුලේ ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් </text>
<text sub="clublinks" start="165.865" dur="0.267"> >> පවුලේ ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් </text>
<text sub="clublinks" start="166.132" dur="0.167"> >> ෆැමිලි ඩ්‍රයිව් ඊස්ට් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="166.299" dur="2.002"> >> බ්ලින්ඩින් හරහා පවුලේ අය ගමන් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="168.301" dur="0.2"> >> දුමාර දුමාරය හරහා පවුලේ අය ගමන් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="168.501" dur="0.067"> >> අවසාන වශයෙන් දුමාර දුමාරය හරහා පවුලේ අය ගමන් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="168.568" dur="0.233"> අවසාන වශයෙන් දුමාර දුමාරය හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="168.801" dur="0.134"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් සෑදීම </text>
<text sub="clublinks" start="168.935" dur="0.133"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය සෑදීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.101"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය සෑදීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.169" dur="0.1"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.269" dur="0.133"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.402" dur="0.067"> දුමාර දුමාරය හරහා අවසාන වශයෙන් එය බැඳ තැබීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.469" dur="0.233"> එය අතරට නැමීම </text>
<text sub="clublinks" start="169.702" dur="0.067"> භීතිකාව මධ්‍යයේ එය බැඳ තැබීම. </text>
<text sub="clublinks" start="169.769" dur="2.636"> සංත්රාසය. </text>
<text sub="clublinks" start="172.405" dur="0.2"> සංත්රාසය. අනික් </text>
<text sub="clublinks" start="172.605" dur="0.2"> සංත්රාසය. වෙනත් අසල්වැසියන් </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.134"> සංත්රාසය. වෙනත් අසල්වැසියන් ගියා </text>
<text sub="clublinks" start="172.939" dur="0.067"> සංත්රාසය. අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. </text>
<text sub="clublinks" start="173.006" dur="0.2"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. </text>
<text sub="clublinks" start="173.206" dur="0.133"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> </text>
<text sub="clublinks" start="173.339" dur="0.201"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="173.54" dur="0.133"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ වචනානුසාරයෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="173.673" dur="0.1"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා </text>
<text sub="clublinks" start="173.773" dur="0.067"> අනෙක් අසල්වැසියන් බටහිරට ගියා. >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා </text>
<text sub="clublinks" start="173.84" dur="0.233"> >> ඔබ සැහැල්ලුවෙන් දුවනවා </text>
<text sub="clublinks" start="174.073" dur="0.134"> >> ඔබ ඔබේ වචනාර්ථයෙන් ධාවනය වෙමින් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="174.207" dur="0.067"> >> ඔබ ඔබේ ජීවිතය සඳහා දුවමින් සිටී. </text>
<text sub="clublinks" start="174.274" dur="1.268"> ඔබේ ජීවිතය. </text>
<text sub="clublinks" start="175.542" dur="0.266"> ඔබේ ජීවිතය. කාලය. </text>
<text sub="clublinks" start="175.808" dur="0.267"> කාලය. </text>
<text sub="clublinks" start="176.075" dur="0.201"> කාලය. ඩේවිඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="176.276" dur="0.1"> කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් </text>
<text sub="clublinks" start="176.376" dur="0.133"> කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් </text>
<text sub="clublinks" start="176.509" dur="0.067"> කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් එක් කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.1"> කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් එකකි </text>
<text sub="clublinks" start="176.676" dur="0.067"> කාලය. ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. </text>
<text sub="clublinks" start="176.743" dur="0.167"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. </text>
<text sub="clublinks" start="176.91" dur="0.2"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="0.133"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙකම </text>
<text sub="clublinks" start="177.243" dur="0.1"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්ත </text>
<text sub="clublinks" start="177.343" dur="0.1"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්තක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.134"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපසම ක්‍රියාත්මකයි </text>
<text sub="clublinks" start="177.577" dur="0.067"> ඩේවිඩ් හාර්ට් ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකි. >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. </text>
<text sub="clublinks" start="177.644" dur="0.333"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. </text>
<text sub="clublinks" start="177.977" dur="1.402"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් </text>
<text sub="clublinks" start="179.379" dur="0.2"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් විය </text>
<text sub="clublinks" start="179.579" dur="0.2"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් තිබුනා </text>
<text sub="clublinks" start="179.779" dur="0.234"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.013" dur="0.1"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="0.1"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.067"> >> දෙපැත්තටම ගින්නක් තිබේ. ගේට්ස් මේ මොහොතේ ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.28" dur="0.166"> ගේට්ස් මේ මොහොතේ ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.446" dur="0.101"> ගේට්ස් අපි වෙලාවට ගින්නෙන් හිටියේ </text>
<text sub="clublinks" start="180.547" dur="0.066"> අපට ලැබුණු වේලාවේදී ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.613" dur="0.1"> අපි ගිය මොහොතේ ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවුණා </text>
<text sub="clublinks" start="180.713" dur="0.134"> අපි ඇඹරීමට ගිය මොහොතේ ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="180.847" dur="0.067"> අපි නගරයට යාමට මොහොතකට පෙර ගේට්ස් ගින්නෙන් දැවී ගියේය. </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.233"> අපි නගරයට ගියෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="181.147" dur="0.1"> අපි නගරයට ගියෙමු. SAID </text>
<text sub="clublinks" start="181.247" dur="0.1"> අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය පැවසීය </text>
<text sub="clublinks" start="181.347" dur="0.1"> අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය කිව්වා </text>
<text sub="clublinks" start="181.447" dur="0.201"> අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය ක්‍රියාත්මකයි </text>
<text sub="clublinks" start="181.648" dur="0.066"> අපි නගරයට ගියෙමු. නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. </text>
<text sub="clublinks" start="181.714" dur="1.168"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. </text>
<text sub="clublinks" start="182.882" dur="0.234"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. එම </text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="0.133"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ආපනශාලා </text>
<text sub="clublinks" start="183.249" dur="0.1"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.349" dur="0.167"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.516" dur="0.067"> නගරය ගිනිගෙන ඇති බව පැවසීය. ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.583" dur="0.2"> ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.1"> ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.883" dur="0.034"> ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="183.917" dur="0.1"> ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.133"> ගින්න අවට ඇති අවන්හල් </text>
<text sub="clublinks" start="184.15" dur="0.067"> පාරේ ගින්න අවට ඇති අවන්හල්. </text>
<text sub="clublinks" start="184.217" dur="0.2"> පාරේ පැත්ත. </text>
<text sub="clublinks" start="184.417" dur="0.167"> පාරේ පැත්ත. සියළු </text>
<text sub="clublinks" start="184.584" dur="2.035"> පාරේ පැත්ත. මුළු </text>
<text sub="clublinks" start="186.619" dur="0.434"> පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, </text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.134"> පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, </text>
<text sub="clublinks" start="187.187" dur="0.066"> පාරේ පැත්ත. සියලුම ව්‍යාපාර, නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.253" dur="0.234"> සියලුම ව්‍යාපාර, නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.487" dur="0.167"> සියලුම ව්‍යාපාර, පසුව ඇති නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.654" dur="0.1"> සියලු ව්‍යාපාර, පලායාමෙන් පසු නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.133"> සියලු ව්‍යාපාර, පලායාමෙන් පසු නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.887" dur="0.067"> සියලු ව්‍යාපාර, දුෂ්කරම දේවලින් පසු නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="0.234"> දැඩි ලෙස පැන ගිය පසු </text>
<text sub="clublinks" start="188.188" dur="0.066"> දරුණුම කොටස ගැලවීමෙන් පසුව. </text>
<text sub="clublinks" start="188.254" dur="0.167"> කොටස. </text>
<text sub="clublinks" start="188.421" dur="0.1"> කොටස. >> </text>
<text sub="clublinks" start="188.521" dur="0.1"> කොටස. >> දෙකම </text>
<text sub="clublinks" start="188.621" dur="1.702"> කොටස. >> දෙදෙනාම </text>
<text sub="clublinks" start="190.323" dur="0.234"> කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසූහ </text>
<text sub="clublinks" start="190.557" dur="0.2"> කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.2"> කොටස. >> දෙදෙනාම පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="190.957" dur="0.067"> කොටස. >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ </text>
<text sub="clublinks" start="191.024" dur="0.167"> >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ </text>
<text sub="clublinks" start="191.191" dur="0.133"> >> දෙදෙනාම ජීවත් වූ බව පැවසූහ </text>
<text sub="clublinks" start="191.324" dur="0.067"> >> ලිම්බෝ හි ජීවත් වූ බව දෙදෙනාම පැවසූහ. </text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.267"> ලිම්බෝ හි. </text>
<text sub="clublinks" start="191.658" dur="0.1"> ලිම්බෝ හි. තවත් </text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="0.2"> ලිම්බෝ හි. තවත් දැනුමක් </text>
<text sub="clublinks" start="191.958" dur="0.167"> ලිම්බෝ හි. නොදන්නා දේ </text>
<text sub="clublinks" start="192.125" dur="2.235"> ලිම්බෝ හි. කුමක් දැයි දැන නොසිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="194.36" dur="0.301"> ලිම්බෝ හි. ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="194.661" dur="0.333"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="194.994" dur="0.134"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.1"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.2"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ </text>
<text sub="clublinks" start="195.428" dur="0.1"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ අසල්වැසියන් </text>
<text sub="clublinks" start="195.528" dur="0.067"> ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්දැයි නොදන්න. >> මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="195.595" dur="0.2"> >> මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="195.795" dur="0.1"> >> මෙන්න මගේ අසල්වැසියන් </text>
<text sub="clublinks" start="195.895" dur="0.134"> >> දැන් ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් </text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.1"> >> ඔවුන් ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="196.129" dur="0.1"> >> ඔවුන්ගේ තට්ටුව ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් මෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="196.229" dur="0.067"> >> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනිටල් ලෙස ගොඩනඟන මගේ අසල්වැසියන් </text>
<text sub="clublinks" start="196.296" dur="1.201"> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනිට් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="197.497" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් සාදන්න </text>
<text sub="clublinks" start="197.697" dur="0.2"> ටෙස්ඩල් වලින් සාදන ලද ඔවුන්ගේ තට්ටුව ගොඩනඟන්න </text>
<text sub="clublinks" start="197.897" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් විසින් සාදන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="198.097" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ තට්ටුව යුනයිල් ටෙස්ඩල් විසින් සාදන ලදී. </text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="0.234"> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. </text>
<text sub="clublinks" start="198.398" dur="0.1"> ටෙස්ඩාල් එය නැවත සකස් කළේය. >> </text>
<text sub="clublinks" start="198.498" dur="0.133"> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු </text>
<text sub="clublinks" start="198.631" dur="0.2"> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු කතා කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.201"> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු කතා කරමින් සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="199.032" dur="0.066"> ටෙස්ඩාල් එය පසුපසට සාදන ලදී. >> ඔහු හදවතින්ම කතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="199.098" dur="2.403"> >> ඔහු හදවතින්ම කතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="201.501" dur="0.3"> >> ඔහු හෝට්ගේ නිවස ගැන කතා කරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="201.801" dur="0.334"> නිවස. </text>
<text sub="clublinks" start="202.135" dur="0.1"> නිවස. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.235" dur="0.1"> නිවස. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="202.335" dur="0.133"> නිවස. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="202.468" dur="0.101"> නිවස. >> මම හං </text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.1"> නිවස. >> මම මගේ හන්ග් එක </text>
<text sub="clublinks" start="202.669" dur="0.1"> නිවස. >> මම මගේ හිස ගසා දමමි </text>
<text sub="clublinks" start="202.769" dur="0.233"> නිවස. >> මම මගේ හිස පහත් කරමි </text>
<text sub="clublinks" start="203.002" dur="0.067"> නිවස. >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි </text>
<text sub="clublinks" start="203.069" dur="0.234"> >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි </text>
<text sub="clublinks" start="203.303" dur="2.002"> >> මම මගේ හිස පහතට ඇද දමමි </text>
<text sub="clublinks" start="205.305" dur="0.233"> >> මගේ හිස පහතට වැටී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="205.538" dur="0.334"> ඒක ඉවරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="205.872" dur="0.133"> ඒක ඉවරයි. තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="206.005" dur="0.201"> ඒක ඉවරයි. එතන </text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.1"> ඒක ඉවරයි. සාධනය ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="206.306" dur="0.133"> ඒක ඉවරයි. සාධනය අයිතිය </text>
<text sub="clublinks" start="206.439" dur="0.067"> ඒක ඉවරයි. එහි සාධනය නිවැරදි ය. </text>
<text sub="clublinks" start="206.506" dur="0.267"> එහි සාධනය නිවැරදි ය. </text>
<text sub="clublinks" start="206.773" dur="0.066"> එහි සාධනය නිවැරදි ය. තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="206.839" dur="0.134"> එහි සාධනය නිවැරදි ය. මගේ </text>
<text sub="clublinks" start="206.973" dur="0.067"> එහි සාධනය නිවැරදි ය. මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. </text>
<text sub="clublinks" start="207.04" dur="0.3"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. </text>
<text sub="clublinks" start="207.34" dur="1.235"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="208.575" dur="0.2"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. කොහෙද </text>
<text sub="clublinks" start="208.775" dur="0.233"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. කොහෙද </text>
<text sub="clublinks" start="209.008" dur="0.134"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. නිවස කොහෙද? </text>
<text sub="clublinks" start="209.142" dur="0.067"> මගේ ට්‍රක් එක තියෙනවා. නිවාස ගබඩාව කොහේද? </text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="0.2"> නිවාස ගබඩාව කොහේද? </text>
<text sub="clublinks" start="209.409" dur="0.066"> නිවාස ගබඩාව සහ </text>
<text sub="clublinks" start="209.475" dur="0.101"> නිවාස ගබඩාව සහ මගේ ස්ථානය </text>
<text sub="clublinks" start="209.576" dur="0.1"> නිවාස ගබඩාව සහ මගේ වෙළඳ නාමය කොහේද? </text>
<text sub="clublinks" start="209.676" dur="0.1"> නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් තැන කොහෙද? </text>
<text sub="clublinks" start="209.776" dur="0.167"> නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් නවය </text>
<text sub="clublinks" start="209.943" dur="0.066"> නිවාස ගබඩාව සහ මගේ අලුත් නවය කොතැනද? </text>
<text sub="clublinks" start="210.009" dur="0.234"> සහ මගේ අලුත් නවය </text>
<text sub="clublinks" start="210.243" dur="0.1"> සහ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොල්ලාර් </text>
<text sub="clublinks" start="210.343" dur="0.1"> සහ මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="210.443" dur="0.067"> මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="210.51" dur="0.1"> ඒ වගේම මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නවය ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="210.61" dur="0.067"> ඒ වගේම මගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් නයින් නවය ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="1.801"> සාධාරණ ඩොල්ලර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="212.478" dur="0.201"> නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="212.679" dur="0.2"> තව දුරටත් නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="212.879" dur="0.133"> දින හතරක් පමණක් නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="213.012" dur="0.067"> දින හතරකට පෙර නිම කළ ඩොලාර් ඩෙක්. </text>
<text sub="clublinks" start="213.079" dur="0.234"> පෙර දින හතර අවසන්. </text>
<text sub="clublinks" start="213.313" dur="0.233"> පෙර දින හතර අවසන්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="213.546" dur="0.1"> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="213.646" dur="0.2"> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="213.846" dur="0.067"> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් බොහෝ දේ </text>
<text sub="clublinks" start="213.913" dur="0.167"> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් මෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="214.08" dur="0.067"> පෙර දින හතර අවසන්. >> දැන් වෙනත් දේ මෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="214.147" dur="2.202"> >> දැන් වෙනත් දේ මෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="216.349" dur="0.4"> >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, </text>
<text sub="clublinks" start="216.749" dur="0.167"> >> දැන්, වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, දෙදෙනාම </text>
<text sub="clublinks" start="216.916" dur="0.167"> >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියන්, පවුල් දෙකම මෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="217.083" dur="0.067"> >> දැන් වෙනත් ඔරිගෝනියානුවන් මෙන්, පවුල් දෙකම </text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.267"> ඔරිගෝනියන්ස්, පවුල් දෙකම </text>
<text sub="clublinks" start="217.417" dur="0.066"> ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම නැඹුරු වේ </text>
<text sub="clublinks" start="217.483" dur="0.134"> ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම නැඹුරු වේ </text>
<text sub="clublinks" start="217.617" dur="0.1"> ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="217.717" dur="0.067"> ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරන අය මත රඳා සිටිති </text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.066"> ඔරෙගෝනියානුවන්, පවුල් දෙකම ආදරය කරන අය මත රඳා සිටිති </text>
<text sub="clublinks" start="217.85" dur="0.301"> ආදරණීයයන් කෙරෙහි නැඹුරු වීම සහ </text>
<text sub="clublinks" start="218.151" dur="0.067"> ආදරණීයයන් සහ ශක්තිමත් අය කෙරෙහි නැඹුරු වීම </text>
<text sub="clublinks" start="218.218" dur="1.334"> ආදරණීයයන් සහ ශක්තිමත් කරන්නන් කෙරෙහි නැඹුරු වීම </text>
<text sub="clublinks" start="219.552" dur="0.2"> ආදරණීයයන් සහ උපකාර සඳහා ශක්තිමත් අය මත රඳා සිටීම </text>
<text sub="clublinks" start="219.752" dur="0.201"> ආදරණීයයන් සහ උදව් සඳහා නැඹුරු වීම </text>
<text sub="clublinks" start="219.953" dur="0.1"> උදව් සහ දෙකටම ආදරය කරන අය සහ ශක්තිමත් අය මත රඳා සිටීම </text>
<text sub="clublinks" start="220.053" dur="0.066"> ආදරණීයයන් සහ උදව් සඳහා නැඹුරු වීම සහ උපකාර කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="220.119" dur="0.301"> උදව් සහ දෙකම සඳහා ශක්තිමත් </text>
<text sub="clublinks" start="220.42" dur="0.066"> උදව් සඳහා ශක්තිමත් කරන්නන් සහ දෙදෙනාම ස්තුතිවන්ත වෙති. </text>
<text sub="clublinks" start="220.486" dur="0.234"> කෘත. </text>
<text sub="clublinks" start="220.72" dur="0.167"> කෘත. ටෙස්ඩාල් </text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.067"> කෘත. ටෙස්ඩාල් ටෙලින්ග් </text>
<text sub="clublinks" start="220.954" dur="0.133"> කෘත. ටෙස්ඩාල් අපට කියනවා </text>
<text sub="clublinks" start="221.087" dur="2.402"> කෘත. ටෙස්ඩාල් අපට පැවසීම </text>
<text sub="clublinks" start="223.489" dur="0.067"> කෘත. ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="223.556" dur="0.234"> ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="223.79" dur="0.133"> ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය පුළුස්සා දැමූ බව අපට පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="223.923" dur="0.2"> ටෙස්ඩාල් ඔවුන්ගේ නගරය පුළුස්සා දැමූ බව අපට පැවසීම </text>
<text sub="clublinks" start="224.123" dur="0.134"> ටෙස්ඩාල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ ප්‍රජාව පුළුස්සා දැමූ බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="224.257" dur="0.067"> ටෙස්ඩල් ඔවුන්ගේ නගරය අපට කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ සමාජ ස්ථාවරය පුළුස්සා දැමූ බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="224.324" dur="0.233"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය පුළුස්සා දමනු ලැබේ </text>
<text sub="clublinks" start="224.557" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="224.624" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් සහ </text>
<text sub="clublinks" start="224.757" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර එය </text>
<text sub="clublinks" start="224.924" dur="2.436"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර එය ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="227.36" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මා එසේ වන්නේ ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="227.56" dur="0.234"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මට අවශ්‍ය වන්නේ එයයි </text>
<text sub="clublinks" start="227.794" dur="0.066"> ඔවුන්ගේ සන්නිවේදන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ඇති අතර මා එසේ කිරීමට කැමති ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="227.86" dur="0.201"> ශක්තිමත් සහ මා කැමති ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="228.061" dur="0.167"> ශක්තිමත් සහ මා පෝස්ට් කිරීමට කැමති ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="228.228" dur="0.133"> ශක්තිමත් සහ එය පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.133"> ශක්තිමත් සහ මම වීඩියෝ පළ කිරීමට කැමති ඇයි </text>
<text sub="clublinks" start="228.494" dur="0.067"> ශක්තිමත් සහ වීඩියෝ පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="228.561" dur="0.1"> ශක්තිමත් සහ මම වීඩියෝ පළ කිරීමට කැමති ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="228.661" dur="0.067"> ශක්තිමත් සහ මට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කිරීමට මා කැමති ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="228.728" dur="0.2"> මට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="228.928" dur="0.1"> මම ඔබට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="229.028" dur="0.1"> මම ඔබට ගැහැනු ළමයින් වීමට කැමති නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="229.128" dur="0.201"> වීඩියෝ දර්ශන පළ කරන්න මම ඔබට කැමති නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="229.329" dur="1.201"> ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා වීඩියෝ පළ කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="230.53" dur="0.233"> වීඩියෝව පළ කරන්න මම ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="230.763" dur="0.201"> වීඩියෝ පළ කරන්න මම ඔබට එය දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="230.964" dur="0.066"> වීඩියෝ පළ කරන්න ඔබ නිසා මම දැන ගැනීමට කැමති නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="231.03" dur="0.234"> ඔබ දන්නවා නම් ඔබ දැනගන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="231.264" dur="0.1"> ඔබ යන්නේ නම් එය දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.364" dur="0.067"> ඔබ ආපසු යන්නේ නම් දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.431" dur="0.2"> ඔබ ආපසු යන්නේ නම් දැන ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.631" dur="0.1"> ඔබ බැලීමට ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.731" dur="0.133"> ඔබ බැලීමට ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.864" dur="0.067"> අලංකාරය දැකීමට ඔබ ආපසු යන්නේ නම් ඔබ දැන ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="231.931" dur="0.167"> අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම </text>
<text sub="clublinks" start="232.098" dur="0.167"> අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම </text>
<text sub="clublinks" start="232.265" dur="0.133"> ඩෙට්රොයිට් අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, </text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.067"> ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යන්න, ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="232.465" dur="1.969"> ඩෙට්රොයිට් අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ එසේ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="234.434" dur="0.2"> ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="234.634" dur="0.067"> ඩෙට්රොයිට් වල අලංකාරය දැකීමට ආපසු යාම, ඔබ යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.2"> ඩෙට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ යන්නේ නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="234.901" dur="0.1"> ඩෙට්‍රොයිට්, ඔබ සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.001" dur="0.1"> ඩිට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.101" dur="0.134"> ඩිට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.235" dur="0.166"> ඩෙට්‍රොයිට් වලින්, ඔබ එය සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.401" dur="0.134"> ඩෙට්රොයිට් වලින්, ඔබ එය භූ දර්ශනයේදී සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.535" dur="0.067"> ඩෙට්රොයිට් වලින්, ඔබ එය භූමි අයිතියෙන් සොයා ගැනීමට යන්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="235.602" dur="0.233"> භූමි අයිතියෙන් එය සොයා ගන්න </text>
<text sub="clublinks" start="235.835" dur="0.067"> දැන් ලෑන්ඩ්ස්කේප් අයිතිය සොයා ගන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="235.902" dur="0.2"> දැන්. </text>
<text sub="clublinks" start="236.102" dur="0.067"> දැන්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="236.169" dur="0.1"> දැන්. >> ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="236.269" dur="0.067"> දැන්. >> ඔබට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="236.336" dur="0.1"> දැන්. >> ඔබට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="236.436" dur="0.133"> දැන්. >> ඔබ සිතීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="236.569" dur="0.1"> දැන්. >> ඔබ ඒ ගැන සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="236.669" dur="0.067"> දැන්. >> ඔබ කුමක් ගැන සිතා බැලිය යුතුද? </text>
<text sub="clublinks" start="236.736" dur="0.167"> >> ඔබ කුමක් ගැන සිතා බැලිය යුතුද? </text>
<text sub="clublinks" start="236.903" dur="0.1"> >> ඔබ එය ගැන සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="237.003" dur="0.601"> >> එය කුමක්දැයි ඔබ සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="0.233"> >> ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="237.837" dur="0.2"> >> ජීවත්වීම යනු කුමක්දැයි ඔබ සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="238.037" dur="0.201"> >> ඔබ ජීවත්වීම ගැන කුමක් දැයි සිතා බැලිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="238.238" dur="0.066"> >> ඩෙට්රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="238.304" dur="3.237"> එය ඩෙට්රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="241.541" dur="0.2"> එය ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.234"> එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="241.975" dur="0.1"> එය සැබවින්ම අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="242.075" dur="0.1"> එය සැබවින්ම අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="242.175" dur="0.133"> එය ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="242.308" dur="0.1"> එය ඇත්ත වශයෙන්ම බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="242.408" dur="0.067"> එය ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් කරන ඩෙට්‍රොයිට් හි ජීවත් වීම ගැන ය. </text>
<text sub="clublinks" start="242.475" dur="0.267"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="242.742" dur="0.1"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ASIDE </text>
<text sub="clublinks" start="242.842" dur="0.1"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. සිට </text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="0.134"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ඒ පැත්තෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="243.076" dur="0.2"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ගස අසල </text>
<text sub="clublinks" start="243.276" dur="0.2"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ගසෙන් බැහැරව </text>
<text sub="clublinks" start="243.476" dur="0.067"> ඇත්තෙන්ම ඔබට බොහෝ දේ අදහස් වේ. ඔබේ ගසෙන් බැහැරව </text>
<text sub="clublinks" start="243.543" dur="1.802"> ඔබේ ගසෙන් බැහැරව </text>
<text sub="clublinks" start="245.345" dur="0.2"> ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැරව </text>
<text sub="clublinks" start="245.545" dur="0.233"> ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැර වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="245.778" dur="0.201"> ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් ඔබ්බට වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="245.979" dur="0.1"> ඔබේ ගසෙහි ඇති ගසෙන් බැහැරව ඔබේ ගස් නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="246.079" dur="0.066"> ඔබේ මිදුලේ ඇති ගසෙන් බැහැරව ඔබේ ගස් ගොස් ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="246.145" dur="0.234"> YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. </text>
<text sub="clublinks" start="246.379" dur="0.2"> YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී </text>
<text sub="clublinks" start="246.579" dur="0.234"> YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, </text>
<text sub="clublinks" start="246.813" dur="2.469"> YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් </text>
<text sub="clublinks" start="249.282" dur="0.233"> YARD ඔබේ ගස් නැති නිසා. මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. </text>
<text sub="clublinks" start="249.515" dur="0.334"> මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. </text>
<text sub="clublinks" start="249.849" dur="0.2"> මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="250.049" dur="0.267"> මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> JUST </text>
<text sub="clublinks" start="250.316" dur="0.067"> මැගී වොස්පර්, කේ.ජී.ඩබ්ලිව් නිව්ස්. >> හදවතින්ම. </text>
<text sub="clublinks" start="250.383" dur="0.2"> >> හදවතින්ම. </text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.1"> >> හදවතින්ම. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="250.683" dur="0.134"> >> හදවතින්ම. සහ අපේ </text>
<text sub="clublinks" start="250.817" dur="0.1"> >> හදවතින්ම. සහ අපේ හදවත් </text>
<text sub="clublinks" start="250.917" dur="0.2"> >> හදවතින්ම. අපේ හදවත් යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="251.117" dur="0.2"> >> හදවතින්ම. අපගේ හදවත් පිටතට යයි </text>
<text sub="clublinks" start="251.317" dur="1.435"> >> හදවතින්ම. අපගේ හදවත් පිටතට යයි </text>
<text sub="clublinks" start="252.752" dur="0.067"> >> හදවතින්ම. අපේ හදවත් ඉවරයි </text>
<text sub="clublinks" start="252.819" dur="0.2"> අපේ හදවත් ඉවරයි </text>
<text sub="clublinks" start="253.019" dur="0.167"> අපේ හදවත් එළියට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="253.186" dur="0.2"> අපගේ හදවත් ඉටු නොකෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="253.386" dur="0.067"> අපගේ හදවත් ඉටු කිරීමට සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන්ට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="253.453" dur="0.167"> අපගේ හදවත් ඉටු කිරීමට සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන්ට සහ </text>
<text sub="clublinks" start="253.62" dur="0.066"> අපගේ හදවත් ඩොන් සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් හා සෑම කෙනෙකුටම පිටව යයි </text>
<text sub="clublinks" start="253.686" dur="0.234"> සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ සෑම කෙනෙකුම </text>
<text sub="clublinks" start="253.92" dur="0.1"> සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ කවුරුන්ද </text>
<text sub="clublinks" start="254.02" dur="0.133"> සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ නැතිවූ සියල්ලන් </text>
<text sub="clublinks" start="254.153" dur="0.101"> ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන් අහිමි වූ සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="254.254" dur="0.066"> ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="254.32" dur="0.134"> සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.066"> සහ ඔහුගේ අසල්වැසියන් සහ මෙම නිවාසවල ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="254.52" dur="1.969"> මෙම නිවාසවල ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වී ඇත්තේ කවුද? </text>
<text sub="clublinks" start="256.489" dur="0.267"> මෙම ඉතිහාසයේ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ අය </text>
<text sub="clublinks" start="256.756" dur="0.234"> මෙම H තිහාසික ඉතිහාසයේ ඔවුන්ගේ නිවාස අහිමි වූ අය. </text>
<text sub="clublinks" start="256.99" dur="0.267"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. </text>
<text sub="clublinks" start="257.257" dur="0.1"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අප </text>
<text sub="clublinks" start="257.357" dur="0.1"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="257.457" dur="0.133"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහරක් දනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="257.59" dur="0.1"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහර අය දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="257.69" dur="0.2"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. අපි සමහර අය දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="257.89" dur="0.067"> ඉතිහාස විල්ඩ්ෆයර්ස්. සමහර පුද්ගලයින් ද අපි දනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="257.957" dur="0.2"> සමහර පුද්ගලයින් ද අපි දනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="258.157" dur="2.236"> සමහර පුද්ගලයින් අපට අහිමි වී ඇති බව අපි දනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="260.393" dur="0.2"> සමහර පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ නැතිවූ බව අපි දනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="260.593" dur="0.267"> සමහර මිනිසුන් ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වී ඇති බව අපි දනිමු. </text>
<text sub="clublinks" start="260.86" dur="0.334"> ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="261.194" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. එම </text>
<text sub="clublinks" start="261.327" dur="0.134"> ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් </text>
<text sub="clublinks" start="261.461" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් කවුන්ටි </text>
<text sub="clublinks" start="261.661" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ ජීවිත අහිමි වන්න. මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් </text>
<text sub="clublinks" start="261.728" dur="0.267"> මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් </text>
<text sub="clublinks" start="261.995" dur="0.133"> මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් කාර්යාලය </text>
<text sub="clublinks" start="262.128" dur="0.167"> අද මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ් කාර්යාලය </text>
<text sub="clublinks" start="262.295" dur="0.1"> මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ්ගේ කාර්යාලය අද දින තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="262.395" dur="0.067"> මේරියන් කවුන්ටි ෂෙරිෆ්ගේ කාර්යාලය අද දින තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="262.462" dur="2.235"> අද දින කාර්යාලය විසින් තහවුරු කරන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="264.697" dur="0.067"> අද දින කාර්යාලය අනන්‍යතා තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="264.764" dur="0.133"> අද දින කාර්යාලය අනන්‍යතා තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="264.897" dur="0.201"> අද දින කාර්යාලය දෙවරක්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="265.098" dur="0.133"> අද දින කාර්යාලය තවත් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="265.231" dur="0.067"> අද දින කාර්යාලය තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.2"> තවත් පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="265.498" dur="0.134"> දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="265.632" dur="0.133"> නොදත් තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="265.765" dur="0.1"> නොකළ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="265.865" dur="0.134"> එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="265.999" dur="0.066"> එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="266.065" dur="0.067"> එය සිදු නොකළ දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="266.132" dur="0.067"> එයින් පිටතට නොපැමිණි තවත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ අනන්‍යතා </text>
<text sub="clublinks" start="266.199" dur="0.233"> කවුරුන් විසින් එය සිදු නොකළේ ද? </text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.1"> බීචි වලින් පිටතට නොපැමිණියේ කවුද? </text>
<text sub="clublinks" start="266.532" dur="1.836"> බීචි ක්‍රීක් වලින් එය සිදු නොකළේ කවුද? </text>
<text sub="clublinks" start="268.368" dur="0.3"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් එය සිදු නොකළේ කවුද? </text>
<text sub="clublinks" start="268.668" dur="0.334"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. </text>
<text sub="clublinks" start="269.002" dur="0.1"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී </text>
<text sub="clublinks" start="269.102" dur="0.1"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ </text>
<text sub="clublinks" start="269.202" dur="0.133"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇය </text>
<text sub="clublinks" start="269.335" dur="0.2"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා </text>
<text sub="clublinks" start="269.535" dur="0.201"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත් ජස්ටින් </text>
<text sub="clublinks" start="269.736" dur="0.066"> බීචි ක්‍රීක් ගිනි. කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් </text>
<text sub="clublinks" start="269.802" dur="2.436"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් </text>
<text sub="clublinks" start="272.238" dur="0.167"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් මිය ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="272.405" dur="0.234"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ළඟ මිය ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="272.639" dur="0.2"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන් අසල මිය ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="272.839" dur="0.2"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන්ගේ නිවස අසල මිය ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="273.039" dur="0.133"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් ඔවුන්ගේ නිවස අසල මිය ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="273.172" dur="0.067"> කැතී සහ ඇගේ පුත්‍රයා ජස්ටින් කුක් මිය ගියේ ඔවුන්ගේ නිවස අසල ය. </text>
<text sub="clublinks" start="273.239" dur="0.234"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. </text>
<text sub="clublinks" start="273.473" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් </text>
<text sub="clublinks" start="273.606" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් </text>
<text sub="clublinks" start="273.706" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="273.906" dur="0.201"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් ඔහු පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="274.107" dur="0.066"> ඔවුන්ගේ නිවස ලයන්ස් අසල මිය ගියේය. ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="274.173" dur="1.202"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="275.375" dur="0.2"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="275.575" dur="0.2"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පැමිණ ඇති බව පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="275.775" dur="0.2"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා පැමිණ ඇති බව පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="275.975" dur="0.2"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණි බව පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="276.175" dur="0.234"> ට්‍රැවිස් කුක් ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණි බව පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="276.409" dur="0.1"> ට්‍රැවිස් කුක් පවසන්නේ ඔහුගේ සහෝදරයා උදව් කිරීමට ලයන වෙත පැමිණි බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="276.509" dur="0.067"> ට්‍රැවිස් කුක් පවසන්නේ ඔහුගේ සහෝදරයා ලයන්ස් වෙත පැමිණියේ උදව් කිරීමට බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="276.576" dur="0.2"> ගැනීමට උදව් කිරීමට ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="276.776" dur="0.033"> සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයනස් වෙත පැමිණ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="276.809" dur="0.134"> සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="276.943" dur="0.1"> ඔවුන් ගැන සැලකිලිමත් වීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයන්ස් වෙත පැමිණ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="277.043" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ මව රැකබලා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා ලයනස් වෙත පැමිණ ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="277.11" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="277.31" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="277.51" dur="1.802"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු </text>
<text sub="clublinks" start="279.312" dur="0.233"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="279.545" dur="0.201"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="279.746" dur="0.066"> ඔවුන්ගේ මව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් ඔහු තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="279.812" dur="0.201"> දැන් ඔහු තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="280.013" dur="0.166"> දැන් ඔහු තේරුම් ගන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="280.179" dur="0.134"> දැන් ඔහු ඒවා තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="280.313" dur="0.1"> දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් තේරුම් ගන්නේ කෙසේද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="280.413" dur="0.1"> දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා කෙසේ විය හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය </text>
<text sub="clublinks" start="280.513" dur="0.134"> දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් දෙදෙනා කෙසේ විය හැකිද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය </text>
<text sub="clublinks" start="280.647" dur="0.066"> දැන් ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් යන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට ය. </text>
<text sub="clublinks" start="280.713" dur="0.334"> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="281.047" dur="1.635"> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> </text>
<text sub="clublinks" start="282.682" dur="0.2"> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.2"> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම කවදාවත් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="283.082" dur="0.067"> ඔවුන් යන්නේ කෙසේද? >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.167"> >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="283.316" dur="0.167"> >> මම කවදාවත් හිතුවේ නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="283.483" dur="0.1"> >> මම කිසි දෙයක් ගැන නොසිතමි </text>
<text sub="clublinks" start="283.583" dur="0.133"> >> මම කැමති කිසිම දෙයක් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="283.716" dur="0.067"> >> මම මේ වගේ කිසිම දෙයක් ගැන හිතුවේ නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="283.783" dur="0.2"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. </text>
<text sub="clublinks" start="283.983" dur="0.1"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.1"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. හා එහි </text>
<text sub="clublinks" start="284.183" dur="0.101"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.233"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය එයයි </text>
<text sub="clublinks" start="284.517" dur="0.067"> මේ වගේ ඕනෑම දෙයක්. එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="284.584" dur="2.002"> එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="286.586" dur="0.3"> එය විශ්වාස කළ නොහැකි තරම් ය. </text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.234"> විශ්වාස කළ නොහැකි. </text>
<text sub="clublinks" start="287.12" dur="0.1"> විශ්වාස කළ නොහැකි. මම </text>
<text sub="clublinks" start="287.22" dur="0.133"> විශ්වාස කළ නොහැකි. මම තවමත් </text>
<text sub="clublinks" start="287.353" dur="0.134"> විශ්වාස කළ නොහැකි. මම තවමත් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="287.487" dur="0.066"> විශ්වාස කළ නොහැකි. මම අතහරින්නේ නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="287.553" dur="0.201"> මම අතහරින්නේ නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="287.754" dur="0.233"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම </text>
<text sub="clublinks" start="287.987" dur="0.1"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදිවෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="288.087" dur="0.1"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.187" dur="0.101"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වුණෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.288" dur="0.166"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම අවදි වුණා </text>
<text sub="clublinks" start="288.454" dur="0.1"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.554" dur="0.067"> මම අතහරින්නේ නැහැ. මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.621" dur="0.2"> මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වුණෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.821" dur="0.134"> මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී සිටිමි </text>
<text sub="clublinks" start="288.955" dur="1.435"> මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="290.39" dur="0.233"> මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වී එය කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="290.623" dur="0.067"> මම උදේ පාන්දරින්ම අවදි වූ අතර එය ඇත්තෙන්ම කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="290.69" dur="0.3"> එය ඇත්තෙන්ම කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="290.99" dur="0.067"> එය ඇත්තෙන්ම සිදුවීමට කැමතියි. </text>
<text sub="clublinks" start="291.057" dur="0.2"> සිදුවෙමින් පවතී. </text>
<text sub="clublinks" start="291.257" dur="0.1"> සිදුවෙමින් පවතී. >> </text>
<text sub="clublinks" start="291.357" dur="0.234"> සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර </text>
<text sub="clublinks" start="291.591" dur="0.2"> සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="291.791" dur="1.635"> සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="293.426" dur="0.067"> සිදුවෙමින් පවතී. >> හතර දෙනෙකු සනාථ කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="293.493" dur="0.2"> >> හතර දෙනෙකු සනාථ කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="293.693" dur="0.167"> >> හතර දෙනෙක් මියගොස් ඇති බව තහවුරු වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="293.86" dur="0.233"> >> සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="294.093" dur="0.134"> >> සිව්දෙනා මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="294.227" dur="0.1"> >> මුහුදු වෙරළේ සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.133"> >> මුහුදු වෙරළේ සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="294.46" dur="0.067"> >> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් සිව්දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව තහවුරු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="294.527" dur="0.2"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.1"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. එක </text>
<text sub="clublinks" start="294.827" dur="0.1"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="294.927" dur="0.134"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තවත් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="295.061" dur="0.2"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.067"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් මිය යන්න. තව එකක් මග හැරී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="295.328" dur="2.369"> තව එකක් මග හැරී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="297.697" dur="0.2"> තව එකක් මග හැරී ඇත. එම </text>
<text sub="clublinks" start="297.897" dur="0.2"> තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="298.097" dur="0.134"> තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න ඇති </text>
<text sub="clublinks" start="298.231" dur="0.167"> තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න දැවී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="298.398" dur="0.133"> තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න එක පිලිස්සී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="298.531" dur="0.067"> තව එකක් මග හැරී ඇත. ගින්න එක් දැවයක් පුළුස්සා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="298.598" dur="0.267"> ගින්න එක් දැවයක් පුළුස්සා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="298.865" dur="0.167"> ගින්න එක් දැවැන්ත අනූවක් පුළුස්සා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="299.032" dur="0.133"> ගින්නෙන් අනූනවයක් පමණ දැවී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="299.165" dur="0.067"> ගින්නෙන් දැවී ගොස් ඇත්තේ අනූවක් පමණ වන විටය. </text>
<text sub="clublinks" start="299.232" dur="0.2"> අනූවකි. </text>
<text sub="clublinks" start="299.432" dur="1.902"> අනූවකි. ඒත් </text>
<text sub="clublinks" start="301.334" dur="0.2"> අනූවකි. නමුත් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="301.534" dur="0.2"> අනූවකි. නමුත් ගිනි නිවන </text>
<text sub="clublinks" start="301.734" dur="0.2"> අනූවකි. නමුත් ගිනි නිවන භටයෝ සිටිති </text>
<text sub="clublinks" start="301.934" dur="0.067"> අනූවකි. නමුත් ගිනි මැහුම් සෑදී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="302.001" dur="0.301"> නමුත් ගිනි මැහුම් සෑදී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="302.302" dur="0.066"> නමුත් ගිනි නිවන යාත්‍රා ප්‍රගතියක් ලබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="302.368" dur="0.1"> නමුත් ගිනි නිවන භටයින් ප්‍රගතියක් ලබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="302.468" dur="0.067"> නමුත් ගිනි නිවන යන්ත්‍ර එය මත ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="302.535" dur="0.167"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. </text>
<text sub="clublinks" start="302.702" dur="0.133"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය </text>
<text sub="clublinks" start="302.835" dur="0.1"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය </text>
<text sub="clublinks" start="302.935" dur="0.201"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් ය </text>
<text sub="clublinks" start="303.136" dur="0.2"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15 යි </text>
<text sub="clublinks" start="303.336" dur="2.035"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15% කි </text>
<text sub="clublinks" start="305.371" dur="0.067"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="305.438" dur="0.2"> එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="305.638" dur="0.067"> එය දැන් 15% අඛණ්ඩව පවතී. </text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.233"> . </text>
<text sub="clublinks" start="305.938" dur="0.101"> . මොනවාද </text>
<text sub="clublinks" start="306.039" dur="0.133"> . අපි </text>
<text sub="clublinks" start="306.172" dur="0.1"> . අප නොකළ දේ </text>
<text sub="clublinks" start="306.272" dur="0.1"> . අප නොදන්නා දේ </text>
<text sub="clublinks" start="306.372" dur="0.1"> . අප නොදන්නා දේ </text>
<text sub="clublinks" start="306.472" dur="0.134"> . අප නොදන්නා දේ </text>
<text sub="clublinks" start="306.606" dur="0.067"> . අප නොදන්නා දේ දැන් කෙසේද </text>
<text sub="clublinks" start="306.673" dur="0.233"> අප නොදන්නා දේ දැන් කෙසේද </text>
<text sub="clublinks" start="306.906" dur="0.134"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ ය </text>
<text sub="clublinks" start="307.04" dur="0.1"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="307.14" dur="1.434"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස තිබුනේ කෙසේද </text>
<text sub="clublinks" start="308.574" dur="0.234"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇත්තේ කෙසේද </text>
<text sub="clublinks" start="308.808" dur="0.2"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති ආකාරය </text>
<text sub="clublinks" start="309.008" dur="0.067"> අප නොදන්නා දේ බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති ආකාරය සහ මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="309.075" dur="0.234"> බොහෝ නිවාස නැතිවී ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="309.309" dur="0.1"> බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව </text>
<text sub="clublinks" start="309.409" dur="0.166"> බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව උපකාර කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="309.575" dur="0.101"> බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට උපකාරී වේ </text>
<text sub="clublinks" start="309.676" dur="2.869"> බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට හේතුව පැහැදිලි කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="312.545" dur="0.2"> බොහෝ නිවාස අහිමි වී ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කිරීමට උපකාර කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="312.745" dur="0.067"> බොහෝ නිවාස නැතිවී ගොස් ඇති අතර මෙම වීඩියෝව පැහැදිලි කරන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="312.812" dur="0.2"> වීඩියෝ උදව් කිරීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="313.012" dur="0.134"> වීඩියෝව පැහැදිලි කරන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="313.146" dur="0.1"> ඔරෙගන් සිට කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="313.246" dur="0.167"> ඔරිගන් ප්‍රදේශයෙන් කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="313.413" dur="0.1"> ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් වෙතින් වන්නේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="313.513" dur="0.066"> ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් වෙතින් වන්නේ ඇයිද යන්න පැහැදිලි කිරීමට වීඩියෝ උදව් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="313.579" dur="0.201"> ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="313.78" dur="0.1"> ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="0.167"> ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් වයිල් </text>
<text sub="clublinks" start="314.047" dur="2.402"> ඔරෙගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඩ්‍රයිවින් </text>
<text sub="clublinks" start="316.449" dur="0.2"> ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඇතුළත රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="316.649" dur="0.067"> ඔරිගන් ස්ටේට් ට්‍රොපර්ස් ඩෑෂ් කැම් ඇතුළත රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="316.716" dur="0.233"> කැමරාව ඇතුළත රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="316.949" dur="0.167"> CAM WHILE DRIVING LEVEL </text>
<text sub="clublinks" start="317.116" dur="0.201"> තුන්වන මට්ටමේ ඇතුළත කැම් වයිල් </text>
<text sub="clublinks" start="317.317" dur="0.133"> තුන්වන මට්ටමේ ඇතුළත කැම් වයිල් රිය පැදවීම </text>
<text sub="clublinks" start="317.45" dur="0.067"> CAM WHILE තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය තුළ රිය පැදවීම. </text>
<text sub="clublinks" start="317.517" dur="0.233"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. </text>
<text sub="clublinks" start="317.75" dur="0.067"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="317.817" dur="0.067"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="317.884" dur="0.167"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය ක්‍රියාත්මකයි </text>
<text sub="clublinks" start="318.051" dur="0.1"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ ය </text>
<text sub="clublinks" start="318.151" dur="0.066"> තුන්වන ඉවත්වීමේ ප්‍රදේශය. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22 වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="318.217" dur="0.267"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22 වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="318.484" dur="1.035"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. අ </text>
<text sub="clublinks" start="319.519" dur="0.2"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාලයි </text>
<text sub="clublinks" start="319.719" dur="0.2"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් </text>
<text sub="clublinks" start="319.919" dur="0.234"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් </text>
<text sub="clublinks" start="320.153" dur="0.133"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් එහි තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="320.286" dur="0.067"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 22. විශාල ගසක් එහි පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="320.353" dur="0.3"> විශාල ගසක් එයි </text>
<text sub="clublinks" start="320.653" dur="0.1"> විශාල ගස් අයිතියක් කඩා වැටේ </text>
<text sub="clublinks" start="320.753" dur="0.067"> විශාල ගස් අයිතියක් කඩා වැටෙමින් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="320.82" dur="0.1"> විශාල ගස් අයිතියක් පහළට කඩා වැටේ </text>
<text sub="clublinks" start="320.92" dur="0.134"> විශාල ගස් අයිතියක් එහි බිඳ වැටෙමින් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="321.054" dur="0.066"> විශාල ගස් අයිතියක් පැට්‍රොල් මතට කඩා වැටේ </text>
<text sub="clublinks" start="321.12" dur="0.201"> පැට්රෝලය මතට කඩා වැටීම </text>
<text sub="clublinks" start="321.321" dur="0.066"> පැට්‍රෝල් කාරය මතට කඩා වැටීම. </text>
<text sub="clublinks" start="321.387" dur="2.336"> මෝටර් රථ. </text>
<text sub="clublinks" start="323.723" dur="0.2"> මෝටර් රථ. එම </text>
<text sub="clublinks" start="323.923" dur="0.234"> මෝටර් රථ. භටයා </text>
<text sub="clublinks" start="324.157" dur="0.1"> මෝටර් රථ. භටයා සිටියේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="324.257" dur="0.1"> මෝටර් රථ. සෙබළාට කරදරයක් නොවීය </text>
<text sub="clublinks" start="324.357" dur="0.067"> මෝටර් රථ. සෙබළාට කරදරයක් නොවීය </text>
<text sub="clublinks" start="324.424" dur="0.233"> සෙබළාට කරදරයක් නොවීය </text>
<text sub="clublinks" start="324.657" dur="0.067"> සෙබළාට මෙය රිදවූයේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="324.724" dur="0.033"> සෙබළාට මෙය රිදවූයේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="324.757" dur="0.2"> සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය අ </text>
<text sub="clublinks" start="324.957" dur="0.167"> සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාලයි </text>
<text sub="clublinks" start="325.124" dur="2.236"> සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවකි </text>
<text sub="clublinks" start="327.36" dur="0.233"> සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවකි </text>
<text sub="clublinks" start="327.593" dur="0.067"> සෙබළාට හානියක් නොවූවත් මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="327.66" dur="0.2"> මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="327.86" dur="0.067"> මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="327.927" dur="0.134"> මෙය මිනිසුන් නොසිටින විශාල හේතුවකි </text>
<text sub="clublinks" start="328.061" dur="0.166"> මෙය විශාල හේතුවක් නොවන්නේ ඇයි? </text>
<text sub="clublinks" start="328.227" dur="0.101"> මෙය මිනිසුන්ට ඉඩ නොදීමට විශාල හේතුවකි </text>
<text sub="clublinks" start="328.328" dur="0.066"> මෙය විශාල හේතුවක් නිසා මිනිසුන්ට ආපසු නොපැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="328.394" dur="0.067"> මෙය විශාල හේතුවක් වන්නේ මිනිසුන්ට ආපසු නොපැමිණෙන්නේ මන්ද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="328.461" dur="0.234"> ආපසු යාමට අවසර නැත </text>
<text sub="clublinks" start="328.695" dur="0.066"> පරීක්ෂා කිරීමට ආපසු අවසර දී නොමැත </text>
<text sub="clublinks" start="328.761" dur="0.134"> නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අවසර නැත </text>
<text sub="clublinks" start="328.895" dur="0.133"> ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="329.028" dur="0.134"> ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට අවසර නැත </text>
<text sub="clublinks" start="329.162" dur="1.434"> ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="330.596" dur="0.067"> බොහෝ දෙනෙකුගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කිරීමට පසුබට නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="330.663" dur="0.267"> බොහෝ ඔවුන්ගේ නිවාස පරීක්ෂා කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="330.93" dur="0.067"> බොහෝ ප්‍රදේශවල ඔවුන්ගේ නිවෙස් පරීක්ෂා කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="330.997" dur="0.233"> ප්‍රදේශ. </text>
<text sub="clublinks" start="331.23" dur="0.067"> ප්‍රදේශ. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="331.297" dur="0.134"> ප්‍රදේශ. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="331.431" dur="0.1"> ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාව </text>
<text sub="clublinks" start="331.531" dur="0.133"> ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ </text>
<text sub="clublinks" start="331.664" dur="0.2"> ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="331.864" dur="0.201"> ප්‍රදේශ. සහ පා UR මාලාවේ ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="332.065" dur="0.066"> ප්‍රදේශ. පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="332.131" dur="2.203"> පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="334.334" dur="0.2"> පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවෙමින් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="334.534" dur="0.2"> පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවී යයි </text>
<text sub="clublinks" start="334.734" dur="0.233"> පා UR මාලාවේ ගින්න තවමත් දැවී යයි </text>
<text sub="clublinks" start="334.967" dur="0.134"> පා UR මාලාවේ ගින්න බීච් එකෙන් දැවෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="335.101" dur="0.067"> පා UR මාලාවේ ගින්න බීච් ක්‍රීක් වෙතින් දැවෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="335.168" dur="0.2"> බීච් ක්‍රීක් වලින් පුළුස්සා දැමීම </text>
<text sub="clublinks" start="335.368" dur="0.067"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම </text>
<text sub="clublinks" start="335.435" dur="0.1"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම </text>
<text sub="clublinks" start="335.535" dur="0.167"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් දැවීම </text>
<text sub="clublinks" start="335.702" dur="0.133"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් ගංගාව ගිනිබත් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="335.835" dur="0.067"> බීච් ක්‍රීක් ගින්නෙන් ගින්නෙන් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="335.902" dur="0.167"> ගින්නෙන් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="336.069" dur="0.1"> ගින්නෙන් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="336.169" dur="2.169"> එහි ගින්නෙන් දැවෙන ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="338.338" dur="0.2"> එය දැවෙන ගින්නෙන් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="338.538" dur="0.066"> එය දැවෙන ක්ලැකමස් ගංගාවේ ගින්නට ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="338.604" dur="0.267"> එය දැවෙන ක්ලැකමස් </text>
<text sub="clublinks" start="338.871" dur="0.067"> එය දැවෙන ක්ලැකමස් කවුන්ටි. </text>
<text sub="clublinks" start="338.938" dur="0.267"> COUNTY. </text>
<text sub="clublinks" start="339.205" dur="0.2"> COUNTY. >> </text>
<text sub="clublinks" start="339.405" dur="0.1"> COUNTY. >> තොරතුරු තාක්ෂණය </text>
<text sub="clublinks" start="339.505" dur="0.134"> COUNTY. >> එය </text>
<text sub="clublinks" start="339.639" dur="0.167"> COUNTY. >> එය දැන් ය </text>
<text sub="clublinks" start="339.806" dur="0.066"> COUNTY. >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="339.872" dur="0.067"> COUNTY. >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="339.939" dur="0.267"> >> එය දැන් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="340.206" dur="0.134"> >> එය දැන් එක් අතකින් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="340.34" dur="1.267"> >> එය දැන් තුනෙන් එකක් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="341.607" dur="0.201"> >> එය දැන් තුන්වන පස්වන ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="341.808" dur="0.066"> >> එය දැන් තුන්වන පස්වන වර්‍ගයෙන් ආවරණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="341.874" dur="0.234"> තුන්වන පස්වන විය </text>
<text sub="clublinks" start="342.108" dur="0.067"> තුන්වන පස්වන වියේ පසුවෙයි. </text>
<text sub="clublinks" start="342.175" dur="0.2"> අක්කර. </text>
<text sub="clublinks" start="342.375" dur="0.133"> අක්කර. ගිනි </text>
<text sub="clublinks" start="342.508" dur="0.1"> අක්කර. ගින්දර </text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.101"> අක්කර. ගින්දර කිව්වා </text>
<text sub="clublinks" start="342.709" dur="0.233"> අක්කර. ගිනි නිවන භටයෝ අපට කීහ </text>
<text sub="clublinks" start="342.942" dur="0.2"> අක්කර. අද අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයන් </text>
<text sub="clublinks" start="343.142" dur="0.067"> අක්කර. අද ඔවුන් අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයෝ </text>
<text sub="clublinks" start="343.209" dur="2.202"> අද ඔවුන් අපට පැවසූ ගිනි නිවන භටයෝ </text>
<text sub="clublinks" start="345.411" dur="0.2"> අද දින ඔවුන් අපේක්ෂා කළ ගිනි නිවන භටයෝ අපට කීහ </text>
<text sub="clublinks" start="345.611" dur="0.201"> අද දින ඔවුන් අපේක්ෂා කළ ගිනි නිවන භටයෝ අපට පැවසූහ </text>
<text sub="clublinks" start="345.812" dur="0.2"> ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් අපේක්ෂා කළ යුතු බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="346.012" dur="0.233"> ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන දේ සමහරක් ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="346.245" dur="0.067"> ගිනි නිවන භටයින් අද අපට කියා සිටියේ ඔවුන් යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="346.312" dur="0.167"> යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="346.479" dur="0.1"> යම් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="346.579" dur="0.1"> යම් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="346.679" dur="0.1"> ගින්නෙන් යම් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="346.779" dur="0.067"> ගින්නෙන් යම් සම්බන්ධයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="346.846" dur="0.267"> ගින්නෙන්. </text>
<text sub="clublinks" start="347.113" dur="0.2"> ගින්නෙන්. අයිතිය </text>
<text sub="clublinks" start="347.313" dur="2.036"> ගින්නෙන්. මේ දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="349.349" dur="0.2"> ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් හරි </text>
<text sub="clublinks" start="349.549" dur="0.2"> ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් භාවිතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="349.749" dur="0.067"> ගින්නෙන්. දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="349.816" dur="0.2"> දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="350.016" dur="0.2"> දැන් ඔවුන් ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="350.216" dur="0.2"> දැන් ඔවුන් සොයා ගැනීමට ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="350.416" dur="0.067"> දැන් ඔවුන් හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට ඩ්‍රෝන භාවිතා කරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="350.483" dur="0.2"> හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. </text>
<text sub="clublinks" start="350.683" dur="0.167"> හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="350.85" dur="0.133"> හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඔවුන් </text>
<text sub="clublinks" start="350.983" dur="0.167"> හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඔවුන් වැඩ කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="351.15" dur="0.067"> හොට්ස්පොට් සොයා ගැනීමට. ඒ වගේම ඔවුන් වැඩ කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="351.217" dur="1.401"> ඒ වගේම ඔවුන් වැඩ කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="352.618" dur="0.201"> ඔවුන් ඉවත් කිරීමට වැඩ කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="352.819" dur="0.033"> ඔවුන් ඕනෑම දෙයක් තුරන් කිරීමට කටයුතු කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="352.852" dur="0.167"> තවද ඔවුන් ඕනෑම දෙයක් තුරන් කිරීමට කටයුතු කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="353.019" dur="0.2"> තවද ඔවුන් මේ කිසිවක් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.067"> ඒ වගේම ඔවුන් අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනවා </text>
<text sub="clublinks" start="353.286" dur="0.2"> අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="353.486" dur="0.2"> අවට ඇති ඕනෑම දෙයක් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="353.686" dur="0.067"> පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="353.753" dur="0.067"> පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="353.82" dur="0.1"> පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="353.92" dur="0.066"> ගින්නෙහි පරිමිතිය වටා ඇති ඕනෑම එකක් ඉවත් කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="353.986" dur="0.234"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. </text>
<text sub="clublinks" start="354.22" dur="0.134"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් </text>
<text sub="clublinks" start="354.354" dur="0.1"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් සතුයි </text>
<text sub="clublinks" start="354.454" dur="0.2"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් සිට ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="354.654" dur="0.2"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් දක්ෂයි </text>
<text sub="clublinks" start="354.854" dur="1.835"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් ඒ සඳහා සමත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="356.689" dur="0.067"> ගින්නෙහි පරිමිතිය. ඔවුන් අලස වීමට සමත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="356.756" dur="0.233"> ඔවුන් අලස වීමට සමත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="356.989" dur="0.234"> ඔවුන් වැඩීමට ඉඩ තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="357.223" dur="0.067"> ඔවුන් ඉතා හොඳින් වර්ධනය වීමට සමත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="357.29" dur="0.1"> ඔවුන් සිහින් ව වර්ධනය වීමට ඉඩ තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="357.39" dur="0.067"> ඔවුන් ඉතා පැහැදිලිව හා සමහරක් වර්ධනය කිරීමට සමත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="357.457" dur="0.333"> සං IG ා සහ සමහරක් වර්ධනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="357.79" dur="0.134"> සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් වර්ධනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="357.924" dur="2.536"> සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීමේ මට්ටම් වර්ධනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="360.46" dur="0.2"> වර්ධනය වන සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් මට්ටම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="360.66" dur="0.067"> වර්ධනය වී ඇති සං IG ා සහ සමහර ඉවත්වීම් මට්ටම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="360.727" dur="0.3"> ඉවත්වීමේ මට්ටම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="361.027" dur="0.067"> ඉවත්වීමේ මට්ටම් අඩු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="361.094" dur="0.2"> අඩු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="361.294" dur="0.167"> අඩු කර ඇත. ඒත් </text>
<text sub="clublinks" start="361.461" dur="0.1"> අඩු කර ඇත. නමුත් සෑම කෙනෙකුම </text>
<text sub="clublinks" start="361.561" dur="0.1"> අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="361.661" dur="0.1"> අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="361.761" dur="0.1"> අඩු කර ඇත. නමුත් සියල්ලන්ටම යටින් </text>
<text sub="clublinks" start="361.861" dur="0.067"> අඩු කර ඇත. නමුත් ඒ යටතේ සිටින සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="361.928" dur="0.233"> නමුත් ඒ යටතේ සිටින සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="362.161" dur="0.134"> නමුත් මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම </text>
<text sub="clublinks" start="362.295" dur="2.235"> තුන්වන මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම </text>
<text sub="clublinks" start="364.53" dur="0.234"> නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටත්ව සිටින සියල්ලන්ම </text>
<text sub="clublinks" start="364.764" dur="0.2"> නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටින් සිටින සෑම කෙනෙකුම </text>
<text sub="clublinks" start="364.964" dur="0.067"> නමුත් තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යටත්ව සිටින සියල්ලන්ම තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="365.031" dur="0.2"> තුන්වන ඉවත්වීම තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="365.231" dur="0.1"> තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් පවතින්නේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="365.331" dur="0.1"> තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="365.431" dur="0.1"> තුන්වන මට්ටමේ මට්ටම තවමත් කළ නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="365.531" dur="0.1"> තුන්වන මට්ටමේ මට්ටමට යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="365.631" dur="0.234"> තුන්වන ඉවත්වීම ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="365.865" dur="0.2"> තුන්වන ඉවත්වීම මට්ටමින් ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="366.065" dur="0.067"> තුන්වන ඉවත්වීම මේ සඳහා ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="366.132" dur="1.401"> මේ සඳහා ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="367.533" dur="0.201"> මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="367.734" dur="0.233"> මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="367.967" dur="0.2"> මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="368.167" dur="0.234"> මෙම ස්ථානයට මුලින් යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.1"> මෙම ස්ථානයට ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="368.501" dur="0.1"> මෙම කාරණයේදී ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත, එය මුලින් පැවසිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="368.601" dur="0.067"> මෙම ස්ථානයේ ගෙදර යාමට හැකියාවක් නැත එය කෙසේ කිව යුතුද යන්න මුලදී </text>
<text sub="clublinks" start="368.668" dur="0.2"> මුලින් කියන්න කොහොමද කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="368.868" dur="0.2"> බොහෝ දේ පැවසීමට මුලදී එය යොමු කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="369.068" dur="0.1"> බොහෝ ව්‍යුහයන් කෙතරම් දැයි පැවසීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="369.168" dur="0.1"> බොහෝ ව්‍යුහයන් පැවතියේ කෙසේදැයි කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="369.268" dur="0.067"> බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇති ආකාරය කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="369.335" dur="0.067"> බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇති ආකාරය කීමට එය මුලින් ම යොමු කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="369.402" dur="0.2"> බොහෝ ව්‍යුහයන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="369.602" dur="1.969"> බොහෝ ව්‍යුහයන් නැති වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="371.571" dur="0.2"> බොහෝ ව්‍යුහයන් ගංගාවේ අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="371.771" dur="0.233"> ගංවතුර ගින්නෙන් බොහෝ ව්‍යුහයන් නැතිවී ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.004" dur="0.201"> බොහෝ ව්‍යුහයන් ගින්නෙන් විනාශ වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.205" dur="0.066"> ගංවතුර ගින්නෙන් බොහෝ ව්‍යුහයන් නැතිවී ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.271" dur="0.201"> රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් එහි </text>
<text sub="clublinks" start="372.472" dur="0.1"> ගංගා ගින්න නමුත් එහි ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.572" dur="0.1"> ගංගා ගින්න නමුත් බොහෝ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.672" dur="0.1"> ගංගා ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.772" dur="0.033"> රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.805" dur="0.167"> රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="372.972" dur="0.2"> රිවර්සයිඩ් ගින්න නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="373.172" dur="0.067"> ගංගා ගින්න නමුත් ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="373.239" dur="2.469"> ඒවායින් බොහොමයක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="375.708" dur="0.234"> මේවායින් බොහොමයක් නිවාස වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="375.942" dur="0.233"> නිවාස. </text>
<text sub="clublinks" start="376.175" dur="0.134"> නිවාස. මයික් </text>
<text sub="clublinks" start="376.309" dur="0.1"> නිවාස. මයික් බෙනර් </text>
<text sub="clublinks" start="376.409" dur="0.1"> නිවාස. මයික් බෙනර් වාස් </text>
<text sub="clublinks" start="376.509" dur="0.1"> නිවාස. මයික් බෙනර් සමඟ විය </text>
<text sub="clublinks" start="376.609" dur="0.134"> නිවාස. මයික් බෙනර් එක් අයෙකු සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="376.743" dur="0.066"> නිවාස. මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="376.809" dur="0.234"> මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="377.043" dur="0.2"> මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="377.243" dur="2.169"> මයික් බෙනර් ඇස්තමේන්තු කර ඇති එක් පවුලක් සමඟ විය </text>
<text sub="clublinks" start="379.412" dur="0.2"> මයික් බෙනර් ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රියේ එක් පවුලක් සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="379.612" dur="0.2"> මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රියේ </text>
<text sub="clublinks" start="379.812" dur="0.067"> මයික් බෙනර් එක් පවුලක් සමඟ ඇස්තමේන්තුගත අද දින ඔවුන් සමඟ සිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="379.879" dur="0.234"> ඔවුන් ලෙස තක්සේරු කළ අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="380.113" dur="0.066"> ඔවුන් ආරම්භ කළ පරිදි අද දක්වා තක්සේරු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="380.179" dur="0.1"> ආරම්භයේ සිටම ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="380.279" dur="0.201"> ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පටන් ගත් පරිදි ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="380.48" dur="0.2"> ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පෙර ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="380.68" dur="1.835"> ඔවුන් තෝරා ගැනීමට පටන් ගත් පරිදි ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.3"> ඒවා තක්සේරු කිරීමට පටන් ගත් විට ඇස්තමේන්තුගත අද රාත්‍රිය. </text>
<text sub="clublinks" start="382.815" dur="0.334"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="383.149" dur="0.133"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> </text>
<text sub="clublinks" start="383.282" dur="0.101"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි </text>
<text sub="clublinks" start="383.383" dur="0.2"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="383.583" dur="0.1"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි ඒ ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="383.683" dur="0.233"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="383.916" dur="0.067"> පයික්ස් ගන්න පටන් ගන්න. >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="383.983" dur="0.167"> >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.15" dur="0.167"> >> අපි පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.317" dur="0.067"> >> අපි පහළින් පිටත සැතපුම් ගණනක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.384" dur="0.066"> >> අපි ඩවුන්ටවුන් ස්ටේක් පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.45" dur="0.1"> >> අපි ඩවුන්ටවුන් ස්ටේක් පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.55" dur="0.167"> >> අපි මේ සඳහා ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් පිටත සැතපුමක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="384.717" dur="0.067"> >> අපි මෙම වර්‍ගයට පහළින් ඇති සැතපුම් කණුවකට පිටතින් </text>
<text sub="clublinks" start="384.784" dur="1.802"> මෙම චාර්ඩ් වෙත ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් </text>
<text sub="clublinks" start="386.586" dur="0.2"> මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් </text>
<text sub="clublinks" start="386.786" dur="0.2"> මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළින් පහළට </text>
<text sub="clublinks" start="386.986" dur="0.2"> මා ඉදිරිපිට මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළට </text>
<text sub="clublinks" start="387.186" dur="0.1"> මට පෙර මෙම චාර්ඩ් ප්‍රදේශයට පහළට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="387.286" dur="0.201"> මෙම චාර්ඩ් පෙදෙසට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මා හට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="387.487" dur="0.066"> මෙම චාර්ඩ් පෙදෙසට ඩවුන්ටවුන් ස්ටක් මා හට පෙර දර්ශනයක් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="387.553" dur="0.167"> මා සිටින ප්‍රදේශය දර්ශකයකි </text>
<text sub="clublinks" start="387.72" dur="0.1"> මට පෙර ප්‍රදේශය යනු දර්ශකයකි </text>
<text sub="clublinks" start="387.82" dur="0.1"> මට පෙර ප්‍රදේශය යනු සාධාරණ දර්ශකයකි </text>
<text sub="clublinks" start="387.92" dur="0.134"> මට පෙර ප්‍රදේශය යනු කෙසේද යන්න පිළිබඳ ඇඟවීමකි </text>
<text sub="clublinks" start="388.054" dur="0.1"> මා සිටින ප්‍රදේශය යනු කෙතරම් සමීපද යන්න පිළිබඳ ඇඟවීමකි </text>
<text sub="clublinks" start="388.154" dur="0.1"> ප්‍රදේශය මා මෙය වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඇඟවීමකි </text>
<text sub="clublinks" start="388.254" dur="2.169"> ප්‍රදේශය මා හට මෙම ගින්න වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ඇඟවීමකි </text>
<text sub="clublinks" start="390.423" dur="0.067"> මෙම ගින්න වසා දැමිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ දර්ශනයක් මා ඉදිරියේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="390.49" dur="0.2"> මෙම ගින්න අවසන් වූයේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="390.69" dur="0.2"> මෙම ගින්න අවසන් වූයේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="390.89" dur="0.067"> මෙම ගින්න පහව ගොස් ඇත්තේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="390.957" dur="0.333"> පහළට. </text>
<text sub="clublinks" start="391.29" dur="0.101"> පහළට. ඒත් </text>
<text sub="clublinks" start="391.391" dur="0.1"> පහළට. නමුත් එය </text>
<text sub="clublinks" start="391.491" dur="0.1"> පහළට. නමුත් එම ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="391.591" dur="0.233"> පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="391.824" dur="0.2"> පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය විහිදුවා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="392.024" dur="0.067"> පහළට. නමුත් ප්‍රදේශය ආරක්ෂා විය </text>
<text sub="clublinks" start="392.091" dur="1.602"> නමුත් ප්‍රදේශය ආරක්ෂා විය </text>
<text sub="clublinks" start="393.693" dur="0.233"> නමුත් එම ප්‍රදේශය එකම ආකාරයකින් ආරක්ෂා විය </text>
<text sub="clublinks" start="393.926" dur="0.167"> නමුත් එම ප්‍රදේශයටම ඉඩක් නොතිබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="394.093" dur="0.134"> නමුත් එම ප්‍රදේශය එකම ආකාරයකින් පැවතිය නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="394.227" dur="0.1"> නමුත් ප්‍රදේශය එකම තැනක පැවතුන බව පැවසිය නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="394.327" dur="0.167"> නමුත් ප්‍රදේශය ආරෝපණය කර ඇති බව පැවසිය නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="394.494" dur="0.066"> ප්‍රදේශය පුරා පැතිරී ඇති නමුත් සෑම කෙනෙකුටම පැවසිය නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="394.56" dur="0.267"> සෑම කෙනෙකුටම එකම දේ පැවසිය නොහැක </text>
<text sub="clublinks" start="394.827" dur="0.067"> සෑම කෙනෙකුටම එකම දේ පැවසිය නොහැක. </text>
<text sub="clublinks" start="394.894" dur="0.167"> THOUGH. </text>
<text sub="clublinks" start="395.061" dur="0.1"> THOUGH. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="395.161" dur="0.133"> THOUGH. බොහෝ </text>
<text sub="clublinks" start="395.294" dur="0.067"> THOUGH. බොහෝ මිනිසුන් </text>
<text sub="clublinks" start="395.361" dur="0.1"> THOUGH. බොහෝ මිනිසුන් </text>
<text sub="clublinks" start="395.461" dur="0.1"> THOUGH. මේ නිසා බොහෝ මිනිසුන් </text>
<text sub="clublinks" start="395.561" dur="0.067"> THOUGH. මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් </text>
<text sub="clublinks" start="395.628" dur="0.234"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් </text>
<text sub="clublinks" start="395.862" dur="1.768"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="397.63" dur="0.2"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="397.83" dur="0.234"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="398.064" dur="0.1"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="398.164" dur="0.067"> මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ මිනිසුන් අහිමි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="398.231" dur="0.267"> බොහෝ දේ ඇතුලත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="398.498" dur="0.066"> පවුල ඇතුළුව බොහෝ දේ අහිමි වන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="398.564" dur="0.234"> පවුලේ. </text>
<text sub="clublinks" start="398.798" dur="0.1"> පවුලේ. අපි </text>
<text sub="clublinks" start="398.898" dur="0.067"> පවුලේ. අපි ඉන්නේ </text>
<text sub="clublinks" start="398.965" dur="0.167"> පවුලේ. අපි මේ ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="399.132" dur="0.133"> පවුලේ. අපි හැඳින්වීම ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="399.265" dur="1.435"> පවුලේ. අපි ඔබව හඳුන්වා දීමට සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="400.7" dur="0.067"> පවුලේ. අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="400.767" dur="0.2"> අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="400.967" dur="0.167"> අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="401.134" dur="0.1"> අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට පමණයි </text>
<text sub="clublinks" start="401.234" dur="0.133"> අපි ඔබව හඳුන්වාදීමට යන්නේ ඒ සඳහා පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="401.367" dur="0.1"> අපි ඔබව දෙවන වරට හඳුන්වා දීමට සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="401.467" dur="0.134"> දෙවන වතාවට පමණක් ඔබව හඳුන්වා දීමට අපි සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="401.601" dur="0.066"> දෙවන වරට පමණක් ඔබව හඳුන්වා දීමට අපි සූදානම් </text>
<text sub="clublinks" start="401.667" dur="0.234"> දෙවන කාල පදය සඳහා පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="401.901" dur="0.1"> දෙවන වරට පව් කිරීම සඳහා පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="402.001" dur="0.134"> අවසාන සතියේ දෙවන සතිය සඳහා පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="402.135" dur="2.669"> අවසාන සතියේ දෙවන සතිය සඳහා පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="404.804" dur="0.2"> දෙවන වතාවට පමණක් ඩොඩ්සන් සතියකට පසු </text>
<text sub="clublinks" start="405.004" dur="0.067"> දෙවන වතාවට ඩොඩ්සන් පවුලෙන් අවසන් සතියේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.267"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල </text>
<text sub="clublinks" start="405.338" dur="0.067"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.405" dur="0.1"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.505" dur="0.133"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.638" dur="0.167"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල කුලියට නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.805" dur="0.067"> පසුගිය සතියේ ඩොඩ්සන් පවුල කුලී දේපල වෙත නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="405.872" dur="0.166"> කුලී දේපල වෙත නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="406.038" dur="0.134"> කුලී දේපල වෙත ආපසු යාම හෝ </text>
<text sub="clublinks" start="406.172" dur="0.167"> කුලී දේපල හෝ කුමක් සඳහා ආපසු පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="406.339" dur="0.033"> කුලී දේපල හෝ වම් පැත්තට නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="406.372" dur="2.202"> කුලී දේපල හෝ ඉතිරිව ඇති දේ වෙත ආපසු පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="408.574" dur="0.234"> කුලී දේපල හෝ තොරතුරු වල වම් පැත්තට නැවත පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="408.808" dur="0.2"> කුලී දේපල වෙත ආපසු යාම හෝ එහි ඉතිරිව ඇති දේ </text>
<text sub="clublinks" start="409.008" dur="0.067"> කුලී දේපල වෙත ආපසු පැමිණීම හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? </text>
<text sub="clublinks" start="409.075" dur="0.167"> හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="409.242" dur="0.167"> හෝ ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? </text>
<text sub="clublinks" start="409.409" dur="0.066"> හෝ ඩෙකැටුර් ලෙස ග්‍රාමීය වශයෙන් එය ඉතිරිව ඇත්තේ කුමක් ද? </text>
<text sub="clublinks" start="409.475" dur="0.2"> ඩෙකැටුර් ලෙස. </text>
<text sub="clublinks" start="409.675" dur="0.101"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> </text>
<text sub="clublinks" start="409.776" dur="0.133"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය </text>
<text sub="clublinks" start="409.909" dur="0.1"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් </text>
<text sub="clublinks" start="410.009" dur="0.134"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="410.143" dur="0.066"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය තවමත් සිහිනයක් </text>
<text sub="clublinks" start="410.209" dur="0.067"> ඩෙකැටුර් ලෙස. >> එය සිහිනයක් හෝ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="410.276" dur="0.3"> >> එය සිහිනයක් හෝ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="410.576" dur="0.1"> >> එය තවමත් සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් </text>
<text sub="clublinks" start="410.676" dur="0.034"> >> එය තවමත් සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් </text>
<text sub="clublinks" start="410.71" dur="0.2"> >> එය මම සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් </text>
<text sub="clublinks" start="410.91" dur="1.602"> >> මම බලාපොරොත්තු වන සිහිනය හෝ රාත්‍රිය තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="412.512" dur="0.2"> >> මම බලාපොරොත්තු වන සිහිනය හෝ රාත්‍රිය තවමත් පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="412.712" dur="0.067"> >> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින සිහිනයක් හෝ රාත්‍රියක් </text>
<text sub="clublinks" start="412.779" dur="0.2"> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="412.979" dur="0.1"> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="413.079" dur="0.1"> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="413.179" dur="0.167"> නමුත් මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="413.346" dur="0.1"> සමහර විට මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="413.446" dur="0.067"> සමහර විට මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන නමුත් බොහෝ විට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="413.513" dur="0.066"> මම අවදි වීමට බලාපොරොත්තු වන නයිට්මෙයාර් නමුත් සමහර විට යන්නට ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="413.579" dur="0.234"> නමුත් සමහරවිට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="413.813" dur="0.067"> එහෙත්, තවමත් ඉදිරියට යාමට ඉඩ තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="413.88" dur="0.1"> එහෙත් සමහර විට එසේ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="413.98" dur="0.233"> එහෙත් සමහර විට එය එසේ වනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="414.213" dur="1.202"> නමුත් සමහර විට එකම තත්වයට පත්වීමට ඉඩ තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="415.415" dur="0.266"> නමුත් බොහෝ විට එකම ප්‍රති T ල ලැබෙනු ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="415.681" dur="0.334"> එකම කාර්යය වන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="416.015" dur="0.234"> එකම කාර්යය වන්න. >> </text>
<text sub="clublinks" start="416.249" dur="0.133"> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් </text>
<text sub="clublinks" start="416.382" dur="0.067"> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් </text>
<text sub="clublinks" start="416.449" dur="0.1"> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ </text>
<text sub="clublinks" start="416.549" dur="0.133"> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ </text>
<text sub="clublinks" start="416.682" dur="0.067"> එකම කාර්යය වන්න. >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල </text>
<text sub="clublinks" start="416.749" dur="0.3"> >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල </text>
<text sub="clublinks" start="417.049" dur="0.101"> >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල ඉවත් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="417.15" dur="0.166"> >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුලේ අය අවසන් වරට </text>
<text sub="clublinks" start="417.316" dur="0.067"> >> ජෝන් ඩොට්සන් සහ ඔහුගේ පවුල පසුගිය අඟහරුවාදා ඉවත් කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="417.383" dur="2.202"> අවසන් වරට අද දින. </text>
<text sub="clublinks" start="419.585" dur="0.201"> අවසන් වරට අද දින. ඉක්මනින් </text>
<text sub="clublinks" start="419.786" dur="0.066"> අවසන් වරට අද දින. ඉක්මණින්. </text>
<text sub="clublinks" start="419.852" dur="0.334"> ඉක්මණින්. </text>
<text sub="clublinks" start="420.186" dur="0.2"> ඉක්මණින්. ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="420.386" dur="0.1"> ඉක්මණින්. ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="420.486" dur="0.167"> ඉක්මණින්. ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="420.653" dur="0.1"> ඉක්මණින්. ගංගාවේ සිට ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="420.753" dur="0.067"> ඉක්මණින්. ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="420.82" dur="0.2"> ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="421.02" dur="0.134"> ගංගා ගින්නෙන් ගිනිදැල් </text>
<text sub="clublinks" start="421.154" dur="0.066"> ගොල්ෆ් ගංගාවේ ගින්නෙන් ගිනිදැල්. </text>
<text sub="clublinks" start="421.22" dur="0.267"> ගොල්ෆ් හි. </text>
<text sub="clublinks" start="421.487" dur="0.1"> ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් </text>
<text sub="clublinks" start="421.587" dur="1.035"> ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් තවත් </text>
<text sub="clublinks" start="422.622" dur="0.2"> ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් ඊට වඩා වැඩිය </text>
<text sub="clublinks" start="422.822" dur="0.2"> ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් 3000 ට වඩා වැඩිය </text>
<text sub="clublinks" start="423.022" dur="0.067"> ගොල්ෆ් හි. ඔවුන් වර්ග 3000 ට වඩා වැඩිය </text>
<text sub="clublinks" start="423.089" dur="0.2"> ඔවුන් වර්ග 3000 ට වඩා වැඩිය </text>
<text sub="clublinks" start="423.289" dur="0.1"> ඔවුන් වර්ග අඩි 3000 ට වඩා වැඩිය </text>
<text sub="clublinks" start="423.389" dur="0.067"> ඔවුන් වර්ග අඩි 3000 ට වඩා වැඩිය. </text>
<text sub="clublinks" start="423.456" dur="0.233"> ෆුට් හෝම්. </text>
<text sub="clublinks" start="423.689" dur="0.101"> ෆුට් හෝම්. එය </text>
<text sub="clublinks" start="423.79" dur="0.166"> ෆුට් හෝම්. විය </text>
<text sub="clublinks" start="423.956" dur="0.067"> ෆුට් හෝම්. එය අඩු කරන ලදි </text>
<text sub="clublinks" start="424.023" dur="0.2"> ෆුට් හෝම්. එය අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="424.223" dur="0.201"> ෆුට් හෝම්. එය කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="424.424" dur="0.066"> ෆුට් හෝම්. එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="424.49" dur="2.002"> එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="426.492" dur="0.234"> එය තවත් කිසිවක් සඳහා අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="426.726" dur="0.167"> මෙයට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="426.893" dur="0.033"> මෙම ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="426.926" dur="0.2"> මෙම ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="427.126" dur="0.067"> මෙම රබල් ගොඩට වඩා වැඩි යමක් සඳහා එය අඩු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="427.193" dur="0.334"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. </text>
<text sub="clublinks" start="427.527" dur="0.2"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> </text>
<text sub="clublinks" start="427.727" dur="0.2"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="427.927" dur="0.2"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> WHOLE </text>
<text sub="clublinks" start="428.127" dur="0.067"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> සම්පූර්ණයි </text>
<text sub="clublinks" start="428.194" dur="2.369"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> සම්පූර්ණයි </text>
<text sub="clublinks" start="430.563" dur="0.2"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> දේවල් ගොඩක් </text>
<text sub="clublinks" start="430.763" dur="0.067"> මෙම රළු ගොඩට වඩා. >> දේවල් ගොඩක් </text>
<text sub="clublinks" start="430.83" dur="0.334"> >> දේවල් ගොඩක් </text>
<text sub="clublinks" start="431.164" dur="0.1"> >> බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="431.264" dur="0.1"> >> බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="431.364" dur="0.1"> >> ඔබට කළ හැකි බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="431.464" dur="0.2"> >> ඔබ දන්නා බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය, </text>
<text sub="clublinks" start="431.664" dur="0.067"> >> ඔබ දන්නා දේ බොහෝ දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="431.731" dur="0.167"> ඔබ දන්නා විට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="431.898" dur="0.1"> මා දන්නා විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="431.998" dur="0.133"> මා සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="432.131" dur="0.2"> මා දන්නා විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="432.331" dur="2.236"> මා ඒ ගැන සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="434.567" dur="0.2"> මම ඒ ගැන සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="434.767" dur="0.067"> එය වඩා හොඳ යැයි මා සිතන විට ඔබ දන්නා දේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="434.834" dur="0.233"> මම හිතන්නේ එය වඩා හොඳයි </text>
<text sub="clublinks" start="435.067" dur="0.167"> මම හිතනවා ඊට වඩා හොඳයි කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="435.234" dur="0.134"> එය වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි </text>
<text sub="clublinks" start="435.368" dur="0.1"> මම හිතන්නේ එය කළ හැකි දේට වඩා හොඳයි කියා </text>
<text sub="clublinks" start="435.468" dur="0.133"> එය ලැබීමට වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි </text>
<text sub="clublinks" start="435.601" dur="0.067"> එය සිදුවීමට වඩා හොඳ යැයි මම සිතමි. </text>
<text sub="clublinks" start="435.668" dur="0.2"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. </text>
<text sub="clublinks" start="435.868" dur="0.1"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> </text>
<text sub="clublinks" start="435.968" dur="0.201"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය </text>
<text sub="clublinks" start="436.169" dur="0.1"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය කැපී පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="436.269" dur="0.1"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය කැපී පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="436.369" dur="0.133"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය ජෝන් විසින් කැපී පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="436.502" dur="0.067"> සිදුවිය හැකි දේට වඩා. >> එය ජෝන් බව සඳහන් කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="436.569" dur="0.2"> >> එය ජෝන් බව සඳහන් කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="436.769" dur="1.802"> >> ජෝන් යනු එය වැදගත් ය </text>
<text sub="clublinks" start="438.571" dur="0.2"> >> ජෝන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="438.771" dur="0.2"> >> ජෝන් ධනාත්මක ලෙස එය සටහන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="438.971" dur="0.134"> >> ජෝන් ඔහු මෙන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="439.105" dur="0.067"> >> ජෝන් ඔහු මෙන් ධනාත්මක බව එය කැපී පෙනේ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.172" dur="0.233"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. </text>
<text sub="clublinks" start="439.405" dur="0.2"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 </text>
<text sub="clublinks" start="439.605" dur="0.1"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 HAS </text>
<text sub="clublinks" start="439.705" dur="0.134"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 නැත </text>
<text sub="clublinks" start="439.839" dur="0.1"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 සිදුවී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="439.939" dur="0.2"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="440.139" dur="0.2"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="440.339" dur="0.067"> ඔහු ධනාත්මක ලෙස. 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="440.406" dur="1.201"> 20/20 කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="441.607" dur="0.201"> 20/20 ඩොඩ්සන්වලට කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="441.808" dur="0.2"> 20/20 ඩොඩ්සන් ඉර්ලියර්ට කරුණාවන්ත වී නැත </text>
<text sub="clublinks" start="442.008" dur="0.2"> 20/20 මෙය මුලින් ඩොඩ්සන්වරුන් සමඟ සම්බන්ධ වී නොමැත </text>
<text sub="clublinks" start="442.208" dur="0.067"> 20/20 මේ වසර මුලදී ඩොඩ්සන්වරුන්ට කරුණාවන්ත වී නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="442.275" dur="0.267"> මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. </text>
<text sub="clublinks" start="442.542" dur="0.1"> මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් </text>
<text sub="clublinks" start="442.642" dur="0.167"> මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන්ගේ භාර්යාව </text>
<text sub="clublinks" start="442.809" dur="0.166"> මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි </text>
<text sub="clublinks" start="442.975" dur="0.067"> මේ අවුරුද්දේ ඩොඩ්සන් මුලින්. ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆනි දුක් වින්දා </text>
<text sub="clublinks" start="443.042" dur="0.167"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆනි දුක් වින්දා </text>
<text sub="clublinks" start="443.209" dur="0.133"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="443.342" dur="2.203"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළට ගොදුරු විය </text>
<text sub="clublinks" start="445.545" dur="0.2"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළට ගොදුරු විය </text>
<text sub="clublinks" start="445.745" dur="0.233"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළ තුවාල වීමෙන් පීඩා වින්දා </text>
<text sub="clublinks" start="445.978" dur="0.201"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි විසින් කොඳු ඇට පෙළේ තුවාලයක් සහ </text>
<text sub="clublinks" start="446.179" dur="0.066"> ජෝන් වයිෆ් ස්ටෙෆානි කොඳු ඇට පෙළ තුවාල වීමෙන් පීඩා විඳිති </text>
<text sub="clublinks" start="446.245" dur="0.301"> ස්පිනල් කෝඩ් තුවාලයක් සහ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="446.546" dur="0.166"> ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් සහ වර්තමානයේදී </text>
<text sub="clublinks" start="446.712" dur="0.101"> ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර එය හරියටම සමාන්තර වේ </text>
<text sub="clublinks" start="446.813" dur="0.1"> ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර එය හරියටම සමාන්තරව පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="446.913" dur="0.066"> ස්පයිනල් කෝඩ් තුවාලයක් වන අතර ඒවායින් එකවරම සමාන්තර වේ </text>
<text sub="clublinks" start="446.979" dur="0.234"> වර්තමානයේ සිට සමාන්තරව </text>
<text sub="clublinks" start="447.213" dur="0.1"> ඉණෙන් දැන් සමාන්තරව </text>
<text sub="clublinks" start="447.313" dur="0.067"> රැඳී සිට පහළට සමාන්තරව. </text>
<text sub="clublinks" start="447.38" dur="2.169"> WAIST DOWN. </text>
<text sub="clublinks" start="449.549" dur="0.2"> WAIST DOWN. ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="449.749" dur="0.2"> WAIST DOWN. ඔබට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="449.949" dur="0.2"> WAIST DOWN. ඔබ කවදාවත් නොසිටිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="450.149" dur="0.134"> WAIST DOWN. ඔබ කවදාවත් නොදැන සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="450.283" dur="0.167"> WAIST DOWN. ඔබ එය නොදැන සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="450.45" dur="0.066"> WAIST DOWN. ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="450.516" dur="0.167"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="450.683" dur="0.1"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අප </text>
<text sub="clublinks" start="450.783" dur="0.134"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපිට තියනවා </text>
<text sub="clublinks" start="450.917" dur="0.133"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අප සතුව </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.134"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපි ලස්සනයි </text>
<text sub="clublinks" start="451.184" dur="0.166"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපි ඉතා ශක්තිමත් කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="451.35" dur="0.067"> ඔබ එය දැන නොසිටිනු ඇත. අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="451.417" dur="0.167"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="451.584" dur="0.067"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> </text>
<text sub="clublinks" start="451.651" dur="0.1"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> WE </text>
<text sub="clublinks" start="451.751" dur="0.2"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි කියමු </text>
<text sub="clublinks" start="451.951" dur="0.234"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි කියමු </text>
<text sub="clublinks" start="452.185" dur="0.4"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි විශ්වාස කරන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="452.585" dur="0.2"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="452.785" dur="0.067"> අපට ශක්තිමත් පවුලක් ඇත. >> අපි සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="452.852" dur="0.267"> >> අපි සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="453.119" dur="0.067"> >> අපි අනෙක් සෑම කෙනෙකුම විශ්වාස කිරීමට කැමැත්තෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="453.186" dur="0.233"> අනික්. </text>
<text sub="clublinks" start="453.419" dur="0.234"> අනික්. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="453.653" dur="0.1"> අනික්. ඉතින් කවදද </text>
<text sub="clublinks" start="453.753" dur="0.033"> අනික්. එසේ වූ විට </text>
<text sub="clublinks" start="453.786" dur="0.067"> අනික්. එසේ වූ විට </text>
<text sub="clublinks" start="453.853" dur="0.133"> අනික්. අපෙන් එක් අයෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="453.986" dur="0.134"> අනික්. අපෙන් එක් අයෙක් එසේ නම් </text>
<text sub="clublinks" start="454.12" dur="0.1"> අනික්. අපෙන් එක් අයෙකු විය හැකි විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.22" dur="0.067"> අනික්. අපෙන් එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.287" dur="0.167"> අපෙන් එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.454" dur="0.133"> එක්සත් ජනපදයේ එක් අයෙකු පහත වැටී ඇති විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.587" dur="0.067"> අපෙන් එක් අයෙකු කුඩා විය හැකි විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.654" dur="0.1"> අපෙන් එක් අයෙකු කුඩා බිට් එකක් පහළට වැටෙන විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.754" dur="0.133"> අපෙන් එක් අයෙක් කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩු කළ විට </text>
<text sub="clublinks" start="454.887" dur="0.2"> අපෙන් එක් අයෙක් අනෙක් අයට වඩා කුඩා එකක් විය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="455.087" dur="1.435"> අපෙන් එක් අයෙක් අනෙක් අයට වඩා කුඩා දෙයක් විය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="456.522" dur="0.067"> එසේ නම්, අපෙන් එක් අයෙකු අනෙක් අය සිටින විට කුඩා ප්‍රමාණයක් අඩු විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="456.589" dur="0.234"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය </text>
<text sub="clublinks" start="456.823" dur="0.133"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය හරි </text>
<text sub="clublinks" start="456.956" dur="0.1"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය හරි </text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="0.134"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අයට හරි </text>
<text sub="clublinks" start="457.19" dur="0.1"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය තෝරා ගැනීමට නිවැරදි ය </text>
<text sub="clublinks" start="457.29" dur="0.066"> ලිට්ල් එකක් අනෙක් අය තෝරා ගැනීමට නිවැරදි ය. </text>
<text sub="clublinks" start="457.356" dur="0.234"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. </text>
<text sub="clublinks" start="457.59" dur="0.133"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="457.723" dur="0.101"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් </text>
<text sub="clublinks" start="457.824" dur="0.133"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔයා </text>
<text sub="clublinks" start="457.957" dur="0.167"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, </text>
<text sub="clublinks" start="458.124" dur="1.635"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, ඒක </text>
<text sub="clublinks" start="459.759" dur="0.067"> තෝරා ගැනීමට නිවැරදි තැන. ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="459.826" dur="0.266"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="460.092" dur="0.167"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="460.259" dur="0.067"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="460.326" dur="0.1"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය තවත් දවසක් පමණයි </text>
<text sub="clublinks" start="460.426" dur="0.134"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය ඔබට තවත් දවසක් පමණයි </text>
<text sub="clublinks" start="460.56" dur="0.066"> ඉතින් ඔබ දන්නවා, එය ඔබට තවත් දවසක් පමණයි </text>
<text sub="clublinks" start="460.626" dur="0.201"> ඔබ තවත් දවසක් </text>
<text sub="clublinks" start="460.827" dur="0.066"> ඔබට තවත් දවසක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="460.893" dur="0.067"> ඔබට තවත් දවසක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="460.96" dur="0.067"> ඔබට ලැබිය යුතු තවත් දවසක් </text>
<text sub="clublinks" start="461.027" dur="0.1"> තවත් දවසක් ඔබ ලබා ගත යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="461.127" dur="0.1"> තවත් දවසක් ඔබ ලබා ගත යුතුව ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="461.227" dur="0.2"> තවත් දවසක් ඔබ මුහුණට මුහුණලා මුහුණට මුහුණ ලා සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="461.427" dur="0.234"> තවත් දවසක් ඔබට එය ලබා ගැනීමට හා මුහුණ දීමට සිදුවී තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="461.661" dur="0.066"> තවත් දවසක ඔබ එය ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණ ලා සිටිය යුතුය </text>
<text sub="clublinks" start="461.727" dur="0.768"> ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණ ලා සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="462.495" dur="0.2"> ලබා ගැනීමට හා මුහුණට මුහුණලා තිබේ නම් </text>
<text sub="clublinks" start="462.695" dur="0.2"> එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ සිටී නම් </text>
<text sub="clublinks" start="462.895" dur="0.134"> ඔබ එකට එකතු වී ඇත්නම් එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණ දීමට සිදුවේ </text>
<text sub="clublinks" start="463.029" dur="0.1"> එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ එකට සිටී නම් </text>
<text sub="clublinks" start="463.129" dur="0.067"> එය ලබා ගැනීමට සහ මුහුණට මුහුණ ලා ඔබ එකට සිටියහොත් ඔබ එසේ වනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="463.196" dur="0.233"> ඔබ එකට සිටී නම් </text>
<text sub="clublinks" start="463.429" dur="0.067"> ඔබ එකට සිටී නම් ඔබ හොඳ වනු ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="463.496" dur="3.036"> සිහින්. </text>
<text sub="clublinks" start="466.532" dur="0.2"> සිහින්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="466.732" dur="0.201"> සිහින්. >> එකට </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.166"> සිහින්. >> එකට </text>
<text sub="clublinks" start="467.099" dur="0.167"> සිහින්. >> ඩොඩ්සන් එකට </text>
<text sub="clublinks" start="467.266" dur="0.067"> සිහින්. >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="467.333" dur="0.267"> >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="467.6" dur="0.1"> >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="467.7" dur="0.134"> >> ඩොඩ්සන් එකට වෙන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="467.834" dur="0.1"> >> ඩොඩ්සන් එකට එකතු වී ඩෙබ්රිස් හරහා වෙන් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="467.934" dur="0.1"> >> ඩොඩ්සන් එකට බෙදී ඇති ඩෙබ්‍රිස් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="468.034" dur="0.066"> >> ඩොඩ්සන් එකට බෙදී ඇති ඩෙබ්රිස් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="468.1" dur="2.403"> තිබූ සුන්බුන් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="470.503" dur="0.233"> එක් වරක් තිබූ සුන්බුන් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="470.736" dur="0.201"> එක් වරක් තිබූ සුන්බුන් හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="470.937" dur="0.066"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස වූ සුන්බුන් හරහා. </text>
<text sub="clublinks" start="471.003" dur="0.334"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. </text>
<text sub="clublinks" start="471.337" dur="0.167"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් </text>
<text sub="clublinks" start="471.504" dur="0.133"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී </text>
<text sub="clublinks" start="471.637" dur="0.067"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="471.704" dur="0.167"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් පැකිලී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="471.871" dur="0.067"> එක් වරක් ඔවුන්ගේ නිවස. ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. </text>
<text sub="clublinks" start="471.938" dur="1.968"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. </text>
<text sub="clublinks" start="473.906" dur="0.2"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="474.106" dur="0.201"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="474.307" dur="0.1"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, </text>
<text sub="clublinks" start="474.407" dur="0.2"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, ද </text>
<text sub="clublinks" start="474.607" dur="0.067"> ඔවුන් බාධාවකින් තොරව ගබඩාවට පැමිණේ. >> මයික්‍රෝවේව්, ෆ්‍රේම් </text>
<text sub="clublinks" start="474.674" dur="0.167"> >> මයික්‍රෝවේව්, ෆ්‍රේම් </text>
<text sub="clublinks" start="474.841" dur="0.033"> >> මයික්‍රෝවේව්, රාමුව </text>
<text sub="clublinks" start="474.874" dur="0.1"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඒ රාමුව </text>
<text sub="clublinks" start="474.974" dur="0.1"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව </text>
<text sub="clublinks" start="475.074" dur="0.1"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳේ රාමුව </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.234"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳේ රාමුව නමුත් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="475.408" dur="0.2"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="475.608" dur="2.035"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ දේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="477.643" dur="0.067"> >> මයික්‍රෝවේව්, ඇඳක රාමුව නමුත් බොහෝ දේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="477.71" dur="0.367"> ඇඳක් නමුත් බොහෝ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="478.077" dur="0.067"> ඇඳක් නමුත් බොහෝ දේ පිළිගත නොහැකි විය. </text>
<text sub="clublinks" start="478.144" dur="0.267"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. </text>
<text sub="clublinks" start="478.411" dur="0.133"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="478.544" dur="0.067"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. කිසිවෙකු නැත </text>
<text sub="clublinks" start="478.611" dur="0.067"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. කිසිවෙකු නැත </text>
<text sub="clublinks" start="478.678" dur="0.066"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. වීමට කිසිවෙකු නැත </text>
<text sub="clublinks" start="478.744" dur="0.101"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. හැදෑරීමට කිසිවෙකු නැත </text>
<text sub="clublinks" start="478.845" dur="0.066"> ලියාපදිංචි කළ හැකි. තැනීමට කිසිවෙකු නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="478.911" dur="0.334"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="479.245" dur="0.2"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> </text>
<text sub="clublinks" start="479.445" dur="2.036"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="481.481" dur="0.2"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළා </text>
<text sub="clublinks" start="481.681" dur="0.233"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කරමි </text>
<text sub="clublinks" start="481.914" dur="0.2"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළේ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="482.114" dur="0.067"> තැනීමට කිසිවෙකු නැත. >> මම අදහස් කළේ අපි කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="482.181" dur="0.234"> >> මම අදහස් කළේ අපි කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="482.415" dur="0.1"> >> මම අදහස් කළේ අපි ගන්නවා කියලයි </text>
<text sub="clublinks" start="482.515" dur="0.1"> >> මම තව දුරටත් ගත යුතු යැයි අදහස් කරමි </text>
<text sub="clublinks" start="482.615" dur="0.133"> >> මම අදහස් කළේ අපි තව දුරටත් ගත යුතු බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="482.748" dur="0.101"> >> මම අදහස් කළේ අපි තවත් බොහෝ දේ ගනු ඇතැයි කියාය </text>
<text sub="clublinks" start="482.849" dur="0.033"> >> මම අදහස් කළේ අපි තවත් බොහෝ දේ ගත යුතු බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="482.882" dur="0.067"> >> මම අදහස් කළේ අපි තව බොහෝ දේ ගනු ඇතැයි කියාය </text>
<text sub="clublinks" start="482.949" dur="0.233"> වැඩි වැඩියෙන් ගන්න A </text>
<text sub="clublinks" start="483.182" dur="0.1"> තවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නයිස් එකක් ගනීවි </text>
<text sub="clublinks" start="483.282" dur="0.067"> තවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් ගනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="483.349" dur="1.435"> වැඩි වැඩියෙන් ගන්න නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="484.784" dur="0.2"> තවත් බොහෝ දේ ගන්න මගේ මත නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="484.984" dur="0.234"> තවත් හොඳ දේවල් ගන්න මගේ හොඳ දේ සඳහා හොඳ ඇඩ්සෝවක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="485.218" dur="0.066"> තවත් හොඳ දේවල් ගන්න මගේ හොඳ ඇඳුම් මත නයිස් ඇඩ්සෝ එකක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="485.284" dur="0.301"> මගේ හොඳ ඇඳුම් මත නයිස් ඇඩ්සෝ </text>
<text sub="clublinks" start="485.585" dur="0.066"> මගේ හොඳ ඇඳුම් පැළඳුම් පිළිබඳ නයිස් ඇඩ්සෝ. </text>
<text sub="clublinks" start="485.651" dur="0.167"> පර්හාප්ස්. </text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="0.1"> පර්හාප්ස්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="485.918" dur="0.1"> පර්හාප්ස්. >> නමුත් </text>
<text sub="clublinks" start="486.018" dur="0.1"> පර්හාප්ස්. >> නමුත් කුමක්ද </text>
<text sub="clublinks" start="486.118" dur="0.134"> පර්හාප්ස්. >> නමුත් කුමක්ද </text>
<text sub="clublinks" start="486.252" dur="0.167"> පර්හාප්ස්. >> නමුත් ඩොඩ්සන් යනු කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="486.419" dur="0.067"> පර්හාප්ස්. >> නමුත් ඩොඩ්සන් කරන්නේ කුමක්ද </text>
<text sub="clublinks" start="486.486" dur="2.002"> >> නමුත් ඩොඩ්සන් කරන්නේ කුමක්ද </text>
<text sub="clublinks" start="488.488" dur="0.2"> >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් කරන්නේ කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="488.688" dur="0.2"> >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් යනු කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="488.888" dur="0.2"> >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් සිදු වන්නේ කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="489.088" dur="0.067"> >> නමුත් ඩොඩ්සන්ස් සිදු වන්නේ කුමක්ද යන්න අනෙක් ඒවාය. </text>
<text sub="clublinks" start="489.155" dur="0.334"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="489.489" dur="0.133"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="489.622" dur="0.133"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="489.755" dur="0.101"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සහ සමහර විට </text>
<text sub="clublinks" start="489.856" dur="0.133"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. සමහරක් විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="489.989" dur="0.1"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. ඊට වඩා හොඳ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="490.089" dur="0.067"> සිදුවීම් සෑම එකක්ම වේ. ඊට වඩා හොඳ දින කිහිපයක් ගත කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="490.156" dur="0.233"> ඊට වඩා හොඳ දින කිහිපයක් ගත කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="490.389" dur="0.067"> ඊට වඩා හොඳ දවස් කිහිපයක් තිබිය හැක. </text>
<text sub="clublinks" start="490.456" dur="2.269"> ඉදිරියෙන්. </text>
<text sub="clublinks" start="492.725" dur="0.2"> ඉදිරියෙන්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="492.925" dur="0.2"> ඉදිරියෙන්. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="493.125" dur="0.201"> ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළා </text>
<text sub="clublinks" start="493.326" dur="0.133"> ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළේ </text>
<text sub="clublinks" start="493.459" dur="0.1"> ඉදිරියෙන්. >> මම අදහස් කළේ </text>
<text sub="clublinks" start="493.559" dur="0.134"> ඉදිරියෙන්. >> මම හිතන්නේ මම හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="493.693" dur="0.1"> ඉදිරියෙන්. >> මම හිතන්නේ අපි හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="493.793" dur="0.067"> ඉදිරියෙන්. >> මට තේරුණා අපි හිතුවා </text>
<text sub="clublinks" start="493.86" dur="0.2"> >> මට තේරුණා අපි හිතුවා </text>
<text sub="clublinks" start="494.06" dur="0.1"> >> මට තේරුණා අපි හිතුවා අපි නරකයි කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="494.16" dur="0.1"> >> මට තේරුණා අපි හිතුවා අපි නරකයි කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="494.26" dur="0.1"> >> මම හිතුවා අපි මේක හොයාගත්තා කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="494.36" dur="0.067"> >> මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්දේ අපි හොඳට හිතුවා. </text>
<text sub="clublinks" start="494.427" dur="0.167"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. </text>
<text sub="clublinks" start="494.594" dur="0.1"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="494.694" dur="0.1"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> සහ </text>
<text sub="clublinks" start="494.794" dur="0.2"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="494.994" dur="0.234"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම බලාපොරොත්තු වෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="495.228" dur="0.4"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම ඊළඟ බලාපොරොත්තුව </text>
<text sub="clublinks" start="495.628" dur="0.067"> මේ අවුරුද්දේ නරකයි. >> මම ඊළඟ වසර බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි </text>
<text sub="clublinks" start="495.695" dur="0.233"> >> මම ඊළඟ වසර බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි </text>
<text sub="clublinks" start="495.928" dur="0.134"> >> මම ඉදිරි වසර බොහෝ බලාපොරොත්තු වෙමි </text>
<text sub="clublinks" start="496.062" dur="0.066"> >> මම ඊළඟ වසරට වඩා හොඳ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමි. </text>
<text sub="clublinks" start="496.128" dur="0.334"> වඩා හොඳයි. </text>
<text sub="clublinks" start="496.462" dur="0.1"> වඩා හොඳයි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="496.562" dur="0.234"> වඩා හොඳයි. >> අපේ </text>
<text sub="clublinks" start="496.796" dur="0.1"> වඩා හොඳයි. >> අපගේ ඉතා </text>
<text sub="clublinks" start="496.896" dur="0.1"> වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම </text>
<text sub="clublinks" start="496.996" dur="0.234"> වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම දේ </text>
<text sub="clublinks" start="497.23" dur="0.2"> වඩා හොඳයි. >> අපගේ හොඳම දේ </text>
<text sub="clublinks" start="497.43" dur="0.067"> වඩා හොඳයි. >> ඩොඩ්සන්වලට අපගේ හොඳම දේ </text>
<text sub="clublinks" start="497.497" dur="2.202"> >> ඩොඩ්සන්වලට අපගේ හොඳම දේ </text>
<text sub="clublinks" start="499.699" dur="0.267"> >> ඩොඩ්සන් පවුලට අපගේ හොඳම දේ. </text>
<text sub="clublinks" start="499.966" dur="0.267"> පවුලේ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.233" dur="0.1"> පවුලේ. එය </text>
<text sub="clublinks" start="500.333" dur="0.1"> පවුලේ. එය </text>
<text sub="clublinks" start="500.433" dur="0.2"> පවුලේ. එය වටිනවා </text>
<text sub="clublinks" start="500.633" dur="0.133"> පවුලේ. එය වටිනවා </text>
<text sub="clublinks" start="500.766" dur="0.067"> පවුලේ. එය ඔවුන් සඳහන් කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="500.833" dur="0.267"> එය ඔවුන් සඳහන් කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.1" dur="0.067"> එය ආරම්භ කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.167" dur="0.067"> එය ආරම්භ කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.234" dur="0.1"> ඔවුන් යන්නට පටන් ගැනීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.334" dur="0.066"> එය අරමුදල් සඳහා යොමු කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.067"> ඔවුන් මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගෙන තිබීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.467" dur="0.1"> එය මා වෙත යොමු කිරීම වටී යැයි සඳහන් කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.567" dur="0.067"> ඔවුන් මට උපකාර කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බව සඳහන් කිරීම වටී </text>
<text sub="clublinks" start="501.634" dur="0.2"> මට උදව් කිරීමට පටන් ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="501.834" dur="0.1"> ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="501.934" dur="1.602"> ඔවුන්ට උපකාර කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="503.536" dur="0.233"> ඔවුන්ට ආපසු යාමට මට උදව් කිරීමට පටන් ගන්න </text>
<text sub="clublinks" start="503.769" dur="0.201"> ඔවුන්ට ආපසු යාමට උපකාර කිරීම සඳහා මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="503.97" dur="0.133"> ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සමඟ සම්බන්ධ වීමට පටන් ගෙන තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="504.103" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යාමට ඔවුන්ට උදව් කිරීමට මා සොයා ගැනීමට පටන් ගත්තා. </text>
<text sub="clublinks" start="504.17" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="504.37" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="504.47" dur="0.134"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔයාට පුළුවන් </text>
<text sub="clublinks" start="504.604" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="504.704" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="504.804" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="504.937" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.037" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට එයට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.137" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ පාදයට ආපසු යන්න. ඔබට එය සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.204" dur="0.2"> ඔබට එය සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.404" dur="0.101"> ඔබට අපගේ සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.505" dur="0.2"> ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියට සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="505.705" dur="1.635"> ඔබට අපගේ වෙබ් අඩවියේ සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.2"> අපගේ වෙබ් අඩවියේ KGW වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="507.54" dur="0.2"> අපගේ වෙබ් අඩවියේ කේ.ජී.ඩබ්ලිව් ඩොට් වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="507.74" dur="0.067"> අපගේ වෙබ් අඩවියේ KGW DOT COM වෙත සබැඳියක් සොයාගත හැකිය. </text>
<text sub="clublinks" start="507.807" dur="0.333"> අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. </text>
<text sub="clublinks" start="508.14" dur="0.234"> අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. වාර්තා </text>
<text sub="clublinks" start="508.374" dur="0.2"> අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. වාර්තා කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="508.574" dur="0.067"> අපගේ වෙබ් අඩවිය KGW DOT COM. මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. </text>
<text sub="clublinks" start="508.641" dur="0.2"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. </text>
<text sub="clublinks" start="508.841" dur="0.1"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම </text>
<text sub="clublinks" start="508.941" dur="0.167"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="509.108" dur="0.2"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම බෙනර් වගේ </text>
<text sub="clublinks" start="509.308" dur="1.202"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම බෙනර් සඳහා කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="510.51" dur="0.266"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම KGW සඳහා බෙනර් වගේ </text>
<text sub="clublinks" start="510.776" dur="0.234"> මාස්ටික් වාර්තා කිරීම. මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. </text>
<text sub="clublinks" start="511.01" dur="0.334"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. </text>
<text sub="clublinks" start="511.344" dur="0.1"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="511.444" dur="0.133"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම </text>
<text sub="clublinks" start="511.577" dur="0.134"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="511.711" dur="0.066"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="511.777" dur="0.134"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම </text>
<text sub="clublinks" start="511.911" dur="0.1"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="512.011" dur="0.067"> මම KGW ප්‍රවෘත්ති සඳහා බෙනර් වගේ. >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="512.078" dur="0.167"> >> මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="512.245" dur="0.133"> >> මම හිතන්නේ අපි සියල්ලම බලාපොරොත්තු වෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="512.378" dur="0.1"> >> මම හිතන්නේ අපි සියල්ලටම වඩා හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="512.478" dur="0.2"> >> මම හිතන්නේ අපි හොඳ අවුරුද්දක් බලාපොරොත්තු වෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="512.678" dur="1.869"> >> මම හිතන්නේ අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ හොඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති </text>
<text sub="clublinks" start="514.547" dur="0.233"> >> මම හිතන්නේ අපි හොඳ වසරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. </text>
<text sub="clublinks" start="514.78" dur="0.334"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. </text>
<text sub="clublinks" start="515.114" dur="0.134"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> </text>
<text sub="clublinks" start="515.248" dur="0.1"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> WE </text>
<text sub="clublinks" start="515.348" dur="0.133"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි හිටියා </text>
<text sub="clublinks" start="515.481" dur="0.134"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි දුරින් සිටියෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="515.615" dur="0.066"> වඩා හොඳ වසරක් ඊළඟ වසර. >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="515.681" dur="0.201"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="515.882" dur="0.1"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="515.982" dur="0.166"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි </text>
<text sub="clublinks" start="516.148" dur="0.067"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි ලබා ගන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="516.215" dur="0.1"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි අ </text>
<text sub="clublinks" start="516.315" dur="0.134"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="516.449" dur="0.067"> >> අපි දුර දකුණු දෙසින් සිටියෙමු. දැන් අපි ඇතුළතින් බැලුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="516.516" dur="0.2"> දැන් අපි ඇතුළතින් බැලුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="516.716" dur="0.066"> දැන් අපි ඇතුළතින් බැලූ බැල්මක් ලබා ගනිමු </text>
<text sub="clublinks" start="516.782" dur="0.201"> දැන් අපි එය ඇතුළත සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="516.983" dur="0.834"> දැන් අපි එය කුමක් දැයි සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="517.817" dur="0.2"> දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="518.017" dur="0.2"> දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="518.217" dur="0.134"> දැන් අපි කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="518.351" dur="0.066"> දැන් අපි නිවාඩු දිනය ලෙස කැමති දේ ඇතුළත සොයා බලමු </text>
<text sub="clublinks" start="518.417" dur="0.201"> නිවාඩු දිනය ලෙස එය කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="518.618" dur="0.1"> නිවාඩු ගොවිපල ලෙස එය කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="518.718" dur="0.2"> නිවාඩු ගොවිපල ගින්නක් ලෙස එය කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="518.918" dur="0.067"> හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊස්ට් ලෙස එය කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="518.985" dur="0.133"> හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊස්ට් ලෙස එය කැමති වූයේ කුමක් ද? </text>
<text sub="clublinks" start="519.118" dur="2.436"> හොලිඩේ ෆාම් ෆයර් ඊජන් ඊස්ට් ලෙස එය කැමති වූයේ කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="521.554" dur="0.067"> ඉයුජින් හි නැගෙනහිර ගොවිපල ගිනිගැනීම මෙන් එය කුමක්ද? </text>
<text sub="clublinks" start="521.621" dur="0.3"> ගොවිපල ගිනි ඊජන් ඊස්ට් </text>
<text sub="clublinks" start="521.921" dur="0.067"> ගොවිපල ගිනි ඊජන් පැතිරීම පැතිර ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="521.988" dur="0.033"> ගොවිපල ගිනි ඊජන් පැතිරීම අවසන් විය </text>
<text sub="clublinks" start="522.021" dur="0.2"> ඉයුජින්හි ගොවිපල ගින්න පැතිරෙමින් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="522.221" dur="0.067"> ගොවිපල ගිනි ඊජන් පාලනය පාලනයෙන් පිටත පැතිර ගියේය. </text>
<text sub="clublinks" start="522.288" dur="0.334"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. </text>
<text sub="clublinks" start="522.622" dur="0.1"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="522.722" dur="0.133"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="522.855" dur="0.1"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="522.955" dur="0.1"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය A වෙතින් </text>
<text sub="clublinks" start="523.055" dur="0.134"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකින් </text>
<text sub="clublinks" start="523.189" dur="0.2"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="523.389" dur="0.067"> පාලනයෙන් පිටත පැතිරීම. මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="523.456" dur="0.2"> මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="523.656" dur="2.035"> මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="525.691" dur="0.201"> මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="525.892" dur="0.2"> මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="526.092" dur="0.2"> මෙය ඇත්ත වශයෙන්ම සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="526.292" dur="0.067"> වින්ඩ් සැබවින්ම පැතිරෙන විට මෙය සතියකට පෙර සිට ය </text>
<text sub="clublinks" start="526.359" dur="0.2"> වින්ඩ් සැබවින්ම පැතිරෙමින් තිබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="526.559" dur="0.167"> වින්ඩ් සැබවින්ම ව්‍යාප්ත විය </text>
<text sub="clublinks" start="526.726" dur="0.066"> වින්ඩ් ඇත්තෙන්ම ගිනිදැල් විහිදුවයි. </text>
<text sub="clublinks" start="526.792" dur="0.201"> ගිනිදැල්. </text>
<text sub="clublinks" start="526.993" dur="0.033"> ගිනිදැල්. ගන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.026" dur="0.1"> ගිනිදැල්. ගන්න A. </text>
<text sub="clublinks" start="527.126" dur="0.067"> ගිනිදැල්. බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.193" dur="0.1"> ගිනිදැල්. බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.293" dur="0.133"> ගිනිදැල්. මේ දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.426" dur="0.201"> ගිනිදැල්. මෙම ඩෑෂ් එක දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.627" dur="0.066"> ගිනිදැල්. මෙම ඩෑෂ් කැමරාව දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.693" dur="0.234"> මෙම ඩෑෂ් කැමරාව දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="527.927" dur="1.568"> මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="529.495" dur="0.2"> මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝවෙන් බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="529.695" dur="0.201"> ගින්නෙන් මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="529.896" dur="0.066"> ගිනි නිවන භටයින්ගෙන් මෙම ඩෑෂ් කැම් වීඩියෝව බලන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="529.962" dur="0.234"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. </text>
<text sub="clublinks" start="530.196" dur="0.133"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය </text>
<text sub="clublinks" start="530.329" dur="0.201"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="530.53" dur="0.1"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="530.63" dur="0.1"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහරක් ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="530.73" dur="0.066"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහර අයිඩීඒ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="530.796" dur="0.167"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සමහර හැඳුනුම්පත් ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="530.963" dur="0.067"> ගින්නෙන් වීඩියෝ. එය අපට සාධාරණ අයිඩීඒ කිහිපයක් ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="531.03" dur="0.2"> එය අපට යුක්තිසහගත අයිඩියා කිහිපයක් ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="531.23" dur="1.368"> එය අපට කෙසේ හෝ ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="532.598" dur="0.234"> එය අපට උනන්දුවක් දක්වන ආකාරය පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="532.832" dur="0.2"> එය අපට උනන්දුවක් දක්වන ආකාරය පිළිබඳ යම් යම් තොරතුරු ලබා දෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="533.032" dur="0.067"> එය අපට යම් අයිඩියාවක් ලබා දෙයි. </text>
<text sub="clublinks" start="533.099" dur="0.333"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="533.432" dur="0.201"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? පුළුවන් </text>
<text sub="clublinks" start="533.633" dur="0.166"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට පුලුවන්ද </text>
<text sub="clublinks" start="533.799" dur="0.067"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔයාට හිතාගන්න පුලුවන්ද </text>
<text sub="clublinks" start="533.866" dur="0.1"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට සිතාගත හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="533.966" dur="0.134"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? ඔබට සිතාගත හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.1" dur="0.066"> එය සිදු වූයේ කෙසේද? උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.166" dur="0.234"> උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.4" dur="0.067"> උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.467" dur="0.067"> උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.534" dur="0.2"> නිවැරදිව හසු කර ගැනීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.734" dur="0.066"> මධ්යකාලීනව උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="0.134"> මැද භාගයේ දී උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="534.934" dur="1.635"> මධ්යකාලීනව උගුලට හසු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="536.569" dur="0.067"> ගින්න මැදට කොටු වීමට ඔබට සිතිය හැකිද? </text>
<text sub="clublinks" start="536.636" dur="0.166"> ගින්න මැද </text>
<text sub="clublinks" start="536.802" dur="0.067"> ගින්න මැද හරිද? </text>
<text sub="clublinks" start="536.869" dur="0.334"> ? </text>
<text sub="clublinks" start="537.203" dur="0.133"> ? ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="537.336" dur="0.1"> ? ඔයාට පුළුවන් </text>
<text sub="clublinks" start="537.436" dur="0.134"> ? ඔබට දැකිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="537.57" dur="0.133"> ? ඔබට ගිනිදැල් දැකිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="537.703" dur="0.167"> ? ඔබට ගිනි දැල්වීම දැකිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="537.87" dur="0.067"> ? ගිනි දැල්වීම ඔබට දැක ගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="537.937" dur="0.2"> ගිනි දැල්වීම ඔබට දැක ගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="538.137" dur="0.1"> ඔබට දැවෙන ගිනිදැල් දැකිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="538.237" dur="0.067"> දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="538.304" dur="0.067"> දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="538.371" dur="0.1"> දෙපැත්තෙන්ම දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="538.471" dur="0.067"> මාර්ගයේ දෙපස දැවෙන ගිනිදැල් ඔබට දැක ගත හැකිය. </text>
<text sub="clublinks" start="538.538" dur="2.135"> මාර්ග දෙපස. </text>
<text sub="clublinks" start="540.673" dur="0.234"> මාර්ග දෙපස. එම </text>
<text sub="clublinks" start="540.907" dur="0.2"> මාර්ග දෙපස. ගස් </text>
<text sub="clublinks" start="541.107" dur="0.2"> මාර්ග දෙපස. ගස් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="541.307" dur="0.133"> මාර්ග දෙපස. ගස් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="541.44" dur="0.067"> මාර්ග දෙපස. ගස් විසි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="541.507" dur="0.267"> ගස් විසි වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="541.774" dur="0.067"> ගස් වටා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="541.841" dur="0.067"> ගස් වටා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="541.908" dur="0.133"> ගස් වටා එහාට මෙහාට යමින් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="542.041" dur="0.067"> ගස් විප්ලවය හරහා ගමන් කරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="542.108" dur="2.436"> වින්ඩ් වටා. </text>
<text sub="clublinks" start="544.544" dur="0.2"> වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයින් </text>
<text sub="clublinks" start="544.744" dur="0.2"> වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයින් පවසති </text>
<text sub="clublinks" start="544.944" dur="0.2"> වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුන් පවසති </text>
<text sub="clublinks" start="545.144" dur="0.067"> වින්ඩ් වටා. ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුහු කියති </text>
<text sub="clublinks" start="545.211" dur="0.267"> ගිනි නිවන භටයෝ ඔවුහු කියති </text>
<text sub="clublinks" start="545.478" dur="0.1"> ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වැටී ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="545.578" dur="0.067"> ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ පහත වැටී ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="545.645" dur="0.133"> ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් සියල්ල වැටී ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="545.778" dur="0.134"> ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වටේටම වැටී ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="545.912" dur="0.066"> ගිනි නිවන භටයින් පවසන්නේ ඔවුන් වටා ඇති සියල්ල වැටී ඇති බවයි. </text>
<text sub="clublinks" start="545.978" dur="0.2"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="546.178" dur="0.101"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="546.279" dur="2.235"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="548.514" dur="0.2"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් පානයකි </text>
<text sub="clublinks" start="548.714" dur="0.201"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා </text>
<text sub="clublinks" start="548.915" dur="0.2"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා එම්බර්ස් ය </text>
<text sub="clublinks" start="549.115" dur="0.066"> ඔවුන් වටා වැටී ඇත. මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ </text>
<text sub="clublinks" start="549.181" dur="0.267"> මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ </text>
<text sub="clublinks" start="549.448" dur="0.101"> මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ ඇක්‍රෝස් ය </text>
<text sub="clublinks" start="549.549" dur="0.233"> මෙය දුම් හා එම්බර්ස් ලෙස ඔවුන් වෙතට පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="549.782" dur="0.067"> මෙය දුම් හා එම්බර්ස් බ්ලූ ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙතට පැමිණේ. </text>
<text sub="clublinks" start="549.849" dur="2.069"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="551.918" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අප </text>
<text sub="clublinks" start="552.118" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් </text>
<text sub="clublinks" start="552.318" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් ගියා </text>
<text sub="clublinks" start="552.518" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිත් ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="552.618" dur="0.134"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපිට සංචාරයක් ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="552.752" dur="0.2"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="552.952" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වෙත පිවිසෙන්න. අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="553.019" dur="0.333"> අපට තවත් සංචාරයක් ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="553.352" dur="0.1"> ඉවත්ව යාමේ ඇතුළත අපට සංචාරයක් ලැබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="553.452" dur="0.034"> ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="553.486" dur="0.1"> ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="553.586" dur="0.133"> ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="553.719" dur="0.067"> නිවාඩු නිකේතනයේ ඉවත්වීමේ කලාපය තුළ අපට සංචාරයක් ලැබුණි </text>
<text sub="clublinks" start="553.786" dur="0.234"> නිවාඩු නිකේතනයේ කලාපය </text>
<text sub="clublinks" start="554.02" dur="1.801"> නිවාඩු නිකේතනයේ ඉවත්වීමේ කලාපය </text>
<text sub="clublinks" start="555.821" dur="0.201"> නිවාඩු ගොවිපල ගිනිගැනීමේ කලාපය </text>
<text sub="clublinks" start="556.022" dur="0.066"> අද දින ගොවිපල ගිනි නිවීමේ කලාපය. </text>
<text sub="clublinks" start="556.088" dur="0.334"> අද දින ගොවිපල ගිනි. </text>
<text sub="clublinks" start="556.422" dur="0.1"> අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="556.522" dur="0.2"> අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="556.722" dur="0.167"> අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය දිගින් දිගටම </text>
<text sub="clublinks" start="556.889" dur="0.1"> අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය හයිවේ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="556.989" dur="0.067"> අද දින ගොවිපල ගිනි. මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126 වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="557.056" dur="2.536"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126 වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="559.592" dur="0.2"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ </text>
<text sub="clublinks" start="559.792" dur="0.2"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="559.992" dur="0.2"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ </text>
<text sub="clublinks" start="560.192" dur="0.134"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා </text>
<text sub="clublinks" start="560.326" dur="0.1"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="560.426" dur="0.067"> මෙය අධිවේගී මාර්ගයේ 126. බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="560.493" dur="0.3"> බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="560.793" dur="0.067"> බොහෝ නිවාස සහ ගබඩා සමතලා කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="560.86" dur="1.768"> සමතලා කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="562.628" dur="0.2"> සමතලා කර ඇත. අන් අය </text>
<text sub="clublinks" start="562.828" dur="0.201"> සමතලා කර ඇත. අඩු කරන ලද වෙනත් අය </text>
<text sub="clublinks" start="563.029" dur="0.2"> සමතලා කර ඇත. වෙනත් අය අඩු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="563.229" dur="0.1"> සමතලා කර ඇත. සාධාරණ ලෙස අඩු කරන ලද වෙනත් අය </text>
<text sub="clublinks" start="563.329" dur="0.133"> සමතලා කර ඇත. සාධාරණ ලෙස අඩු කරන ලද වෙනත් අය </text>
<text sub="clublinks" start="563.462" dur="0.067"> සමතලා කර ඇත. වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="563.529" dur="0.234"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="563.763" dur="0.2"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම </text>
<text sub="clublinks" start="563.963" dur="0.2"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම සහ </text>
<text sub="clublinks" start="564.163" dur="2.436"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවීම සහ බේරා ගැනීම </text>
<text sub="clublinks" start="566.599" dur="0.2"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් </text>
<text sub="clublinks" start="566.799" dur="0.067"> වෙනත් අය රාමුවක් සඳහා අඩු කර ඇත. සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="566.866" dur="0.2"> සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="567.066" dur="0.2"> සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් පිටතට ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="0.2"> අද දින සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="567.466" dur="0.101"> සෙවුම් සහ අවදානම් කණ්ඩායම් අද දින තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="567.567" dur="0.1"> සෙවුම් සහ බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් අද දින බල්ලන් සමඟ සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="567.667" dur="0.066"> සෙවුම් සහ බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම් අද දින බල්ලන් සමඟ පිටව ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="567.733" dur="0.267"> අද දින බල්ලන් සමඟ </text>
<text sub="clublinks" start="568" dur="0.067"> අද දින බල්ලන් සමඟ පිටතට </text>
<text sub="clublinks" start="568.067" dur="0.133"> අද දින බල්ලන් සමඟ පිටතට යාම </text>
<text sub="clublinks" start="568.2" dur="0.167"> අද දින සුනඛයන් සමඟ රබල් හරහා ගමන් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="568.367" dur="0.1"> රළු චෙක්පත හරහා යන බල්ලන් සමඟ අද </text>
<text sub="clublinks" start="568.467" dur="0.067"> අද වන විට සුනඛයන් සමඟ රළු පරික්ෂා කිරීම හරහා යමින් </text>
<text sub="clublinks" start="568.534" dur="2.002"> රබල් පරික්ෂා කිරීම හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="570.536" dur="0.267"> දුෂ්ටයන් සඳහා රළු පරික්ෂා කිරීම හරහා. </text>
<text sub="clublinks" start="570.803" dur="0.334"> වික්ටිම්ස්. </text>
<text sub="clublinks" start="571.137" dur="0.1"> වික්ටිම්ස්. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="571.237" dur="0.133"> වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="571.37" dur="0.167"> වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න ඇති </text>
<text sub="clublinks" start="571.537" dur="0.1"> වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න නිවී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="571.637" dur="0.067"> වික්ටිම්ස්. මෙම ගින්න එකකි </text>
<text sub="clublinks" start="571.704" dur="0.267"> මෙම ගින්න එකකි </text>
<text sub="clublinks" start="571.971" dur="0.1"> මෙම ගින්න එක් අතකට හසු වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="572.071" dur="0.1"> මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සංක්ෂිප්ත කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="572.171" dur="2.436"> මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සහිත හයවෙනි සංයෝජනය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="574.607" dur="0.067"> මෙම ගින්න එක් හෑන්ඩ් හයක් සහිත හයක් පාලනය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="574.674" dur="0.233"> හන්ඩ්‍රඩ් සික්ස්ටි හයවන </text>
<text sub="clublinks" start="574.907" dur="0.067"> හන්ඩ්‍රඩ් සික්ස්ටි හයවන ඇක්සස්. </text>
<text sub="clublinks" start="574.974" dur="0.267"> අක්කර. </text>
<text sub="clublinks" start="575.241" dur="0.1"> අක්කර. එය </text>
<text sub="clublinks" start="575.341" dur="0.1"> අක්කර. එය </text>
<text sub="clublinks" start="575.441" dur="0.134"> අක්කර. එය පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="575.575" dur="0.166"> අක්කර. එය හයයි </text>
<text sub="clublinks" start="575.741" dur="0.067"> අක්කර. එය හයවන ප්‍රතිශතය පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="575.808" dur="0.3"> එය හයවන ප්‍රතිශතය පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="576.108" dur="0.067"> එය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතය පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="576.175" dur="0.1"> එය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතයක් පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="576.275" dur="1.368"> මෙය අඛණ්ඩව හයවන ප්‍රතිශතයකි </text>
<text sub="clublinks" start="577.643" dur="0.301"> මෙම පොයින්ට් එකෙහි පමණක් පවතින හයවන ප්‍රතිශතය පමණි. </text>
<text sub="clublinks" start="577.944" dur="0.333"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="578.277" dur="0.134"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි </text>
<text sub="clublinks" start="578.411" dur="0.167"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="578.578" dur="0.233"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="578.811" dur="0.167"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි හේතුව ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="578.978" dur="0.067"> මෙම කරුණ සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.045" dur="0.166"> අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.211" dur="0.101"> අපි අද රාත්‍රියේ ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.312" dur="0.066"> අපි එක දවසක හේතුව ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.378" dur="0.067"> අපි එක දවසක හේතුව ඉගෙන ගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.445" dur="0.167"> අපි එක් අයෙකුගේ හේතුව දැනගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.612" dur="0.1"> කුඩා තැනැත්තාගේ එක් හේතුවක් අපි දැනගෙන සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="579.712" dur="0.067"> කුඩා ගිනිදැල් වලින් එකක් ගැන අපි දැනගත්තා </text>
<text sub="clublinks" start="579.779" dur="1.968"> කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="581.747" dur="0.201"> කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="581.948" dur="0.2"> ආරම්භ කරන ලද කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="582.148" dur="0.133"> ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="582.281" dur="0.167"> ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="582.448" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි ආරම්භ කර ඇති කුඩා ගිනි වලින් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="582.515" dur="0.2"> පෝර්ට්ලන්ඩ් හි ආරම්භ කළ </text>
<text sub="clublinks" start="582.715" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ </text>
<text sub="clublinks" start="582.815" dur="0.134"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ දේ </text>
<text sub="clublinks" start="582.949" dur="0.066"> පෝර්ට්ලන්ඩ් ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වූ සතියේ. </text>
<text sub="clublinks" start="583.015" dur="0.167"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. </text>
<text sub="clublinks" start="583.182" dur="0.234"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> </text>
<text sub="clublinks" start="583.416" dur="0.1"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> ආයෝජකයින් </text>
<text sub="clublinks" start="583.516" dur="0.1"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> ආයෝජකයින් පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="583.616" dur="0.1"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> පරීක්ෂකයින් පවසන්නේ </text>
<text sub="clublinks" start="583.716" dur="0.067"> ප්‍රදේශය පසුගිය සතිය. >> පර්යේෂකයෝ ප්‍රදර්ශනය කියති </text>
<text sub="clublinks" start="583.783" dur="19.252"> >> පර්යේෂකයෝ ප්‍රදර්ශනය කියති </text>
<text sub="clublinks" start="603.035" dur="0.2"> >> ගවේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් කියති </text>
<text sub="clublinks" start="603.235" dur="0.201"> >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටයින් පවසති </text>
<text sub="clublinks" start="603.436" dur="0.2"> >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් කියති </text>
<text sub="clublinks" start="603.636" dur="0.233"> >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් පීක් කියති </text>
<text sub="clublinks" start="603.869" dur="0.067"> >> පර්යේෂකයෝ ෂෝ හැලෙම් මවුන්ටන් බෝල්ඩ් පීක් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="603.936" dur="0.234"> හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="604.17" dur="0.033"> හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි </text>
<text sub="clublinks" start="604.203" dur="0.167"> හැලෙම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි </text>
<text sub="clublinks" start="604.37" dur="0.167"> නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් </text>
<text sub="clublinks" start="604.537" dur="0.2"> නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ගිනි ගත්තේය </text>
<text sub="clublinks" start="604.737" dur="0.1"> නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ආරම්භ විය </text>
<text sub="clublinks" start="604.837" dur="0.067"> නිව්බර්ග් හි උතුරු දෙසින් හැලම් මවුන්ටයින් බෝල්ඩ් පීක් ආරම්භ විය </text>
<text sub="clublinks" start="604.904" dur="0.167"> නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ විය </text>
<text sub="clublinks" start="605.071" dur="0.2"> නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ වූයේ ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="605.271" dur="0.233"> නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ කර ඇත්තේ නුසුදුසු ලෙසිනි </text>
<text sub="clublinks" start="605.504" dur="0.067"> නිව්බර්ග් හි උතුරු ප්‍රදේශය ආරම්භ කර ඇත්තේ නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කිරීමෙනි </text>
<text sub="clublinks" start="605.571" dur="0.3"> නුසුදුසු ලෙස නිමවා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="605.871" dur="0.067"> නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් </text>
<text sub="clublinks" start="605.938" dur="0.167"> නුසුදුසු ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="606.105" dur="0.167"> පෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ අනවශ්‍ය ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයර් </text>
<text sub="clublinks" start="606.272" dur="0.067"> පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ අනවශ්‍ය ලෙස විස්තාරණය කරන ලද කැම්පයරයක් </text>
<text sub="clublinks" start="606.339" dur="0.267"> පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පයර් </text>
<text sub="clublinks" start="606.606" dur="0.033"> පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="606.639" dur="0.1"> පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="606.739" dur="0.1"> පෞද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="606.839" dur="0.1"> ඉහළ දේපල නිසා පුද්ගලික දේපල පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="606.939" dur="0.1"> ඉහළ අරමුණු නිසා පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="607.039" dur="0.067"> ඉහළ අරමුණු නිසා සහ පෞද්ගලික දේපළ පිළිබඳ කැම්පස් </text>
<text sub="clublinks" start="607.106" dur="0.2"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ </text>
<text sub="clublinks" start="607.306" dur="0.1"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියලි නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.406" dur="0.067"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.473" dur="0.1"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.573" dur="0.067"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළන ඉන්ධන නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.64" dur="0.133"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළි ඉන්ධන නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.773" dur="0.067"> ඉහළ වින්ඩ්ස් සහ වියළන ඉන්ධන නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="607.84" dur="0.267"> එය ඉසින්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.107" dur="0.133"> ස්ප්රීඩ් ඇක්රෝස් වල ඉන්ධන වියළන්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.24" dur="0.167"> ස්ප්රෙඩ් ඇක්රෝස් අටේ ඉන්ධන වියළන්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.407" dur="0.134"> වියළන ලද ඉන්ධන දහය දක්වා වේගයෙන් විහිදුවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.541" dur="0.067"> වියළි ඉන්ධන දහය හතළිස් හත දක්වා විහිදුවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.608" dur="0.2"> අටවෙනි හත්වන විය </text>
<text sub="clublinks" start="608.808" dur="0.133"> අටවෙනි හතළිස් හතට පිවිසෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="608.941" dur="0.067"> අටවන හන්ඩ්‍රඩ් සෙවන්ටි ෆයිව් ඒක්‍රස්. </text>
<text sub="clublinks" start="609.008" dur="0.2"> පනස් පහක්. </text>
<text sub="clublinks" start="609.208" dur="0.1"> පනස් පහක්. එම </text>
<text sub="clublinks" start="609.308" dur="0.067"> පනස් පහක්. ගින්න </text>
<text sub="clublinks" start="609.375" dur="0.067"> පනස් පහක්. ගින්න LED </text>
<text sub="clublinks" start="609.442" dur="0.2"> පනස් පහක්. ගිනි දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="609.642" dur="0.067"> පනස් පහක්. ගින්නෙන් දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="609.709" dur="0.233"> ගින්නෙන් දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="609.942" dur="0.1"> අවසාන වශයෙන් ගින්නෙන් දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="610.042" dur="0.1"> පසුගිය සතියේ ඉවත්වීමට ගිනි දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="610.142" dur="0.201"> පසුගිය සතියේ ගින්නෙන් දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="610.343" dur="0.1"> අන්තිම සතියේ නමුත් සියල්ලන්ටම ගින්න දැල්වීම </text>
<text sub="clublinks" start="610.443" dur="0.066"> අන්තිම සතියේ දී ගින්නෙන් දැල්වෙන නමුත් සෑම කෙනෙකුම සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="610.509" dur="0.267"> පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම සිදුවිය </text>
<text sub="clublinks" start="610.776" dur="0.067"> අන්තිම සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අවසර දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="610.843" dur="0.134"> අන්තිම සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම අවසර දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="610.977" dur="0.1"> පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම නැවත පැමිණීමට අවසර දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="611.077" dur="0.1"> පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම නැවත නිවසට පැමිණීමට අවසර දී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="611.177" dur="0.066"> පසුගිය සතිය නමුත් සෑම කෙනෙකුටම දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="611.243" dur="0.167"> දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="611.41" dur="0.067"> දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය </text>
<text sub="clublinks" start="611.477" dur="0.2"> දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය </text>
<text sub="clublinks" start="611.677" dur="0.1"> දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය සලකා බලනු ලැබේ </text>
<text sub="clublinks" start="611.777" dur="0.067"> දැන් ආපසු ගෙදර යාමට අවසර දී ඇත. එය සම්පුර්ණයෙන්ම සලකා බලනු ලැබේ </text>
<text sub="clublinks" start="611.844" dur="0.3"> එය සම්පුර්ණයෙන්ම සලකා බලනු ලැබේ </text>
<text sub="clublinks" start="612.144" dur="0.1"> එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="612.244" dur="0.201"> එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="612.445" dur="0.1"> එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇති නමුත් ගිනි නිවන භටයින් </text>
<text sub="clublinks" start="612.545" dur="0.067"> එය සම්පුර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ කර ඇති නමුත් ගිනි නිවන භටයින් සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="612.612" dur="0.233"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="612.845" dur="0.167"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් තවමත් සිටිති </text>
<text sub="clublinks" start="613.012" dur="0.067"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් තව දුරටත් තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="613.079" dur="0.1"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් පිටතට පැමිණේ </text>
<text sub="clublinks" start="613.179" dur="0.133"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම්ව සිටියි </text>
<text sub="clublinks" start="613.312" dur="0.067"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="613.379" dur="0.067"> අඛණ්ඩව නමුත් ගිනි නිවන භටයින් උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="613.446" dur="0.267"> උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ </text>
<text sub="clublinks" start="613.713" dur="0.133"> උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඒවාය </text>
<text sub="clublinks" start="613.846" dur="0.2"> උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් වී ඔවුන් අසයි </text>
<text sub="clublinks" start="614.046" dur="0.067"> උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="614.113" dur="0.067"> උණුසුම් ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සහ ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="614.18" dur="0.233"> ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලයි </text>
<text sub="clublinks" start="614.413" dur="0.067"> ඔවුන් නැරඹීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="614.48" dur="0.1"> ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් විමසනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="614.58" dur="0.2"> ඔවුන් පිටතින් බැලීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="614.78" dur="0.1"> ඔවුන් දුම් පානය සඳහා නැරඹීමට පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="614.88" dur="0.067"> දුමාර සහිත ප්‍රදේශ නැරඹීම සඳහා ඔවුන් පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="614.947" dur="0.167"> දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.114" dur="0.1"> දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.214" dur="0.167"> ඒවා මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.381" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.481" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.548" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලා සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.681" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ දේපල මත දුමාර සහිත ප්‍රදේශ සඳහා බලා සිටින්න සහ සූදානම් වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.748" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සූදානම්ව සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="615.915" dur="0.167"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සූදානම්ව සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="616.082" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ ඉවත් වීමට සූදානම් වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="616.215" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම් වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="616.282" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම්ව සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="616.382" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ දේපල මත සහ නැවත පැමිණීමට සූදානම්ව සිටින්න </text>
<text sub="clublinks" start="616.449" dur="0.333"> නැවත පැමිණීමට </text>
<text sub="clublinks" start="616.782" dur="1.802"> සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට </text>
<text sub="clublinks" start="618.584" dur="0.2"> සිද්ධි කොන්දේසි වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත පැමිණීමට </text>
<text sub="clublinks" start="618.784" dur="0.234"> සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට වෙනස් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.018" dur="0.1"> සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට ඒවා වෙනස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="619.118" dur="0.067"> සිද්ධි කොන්දේසි වලින් ඉවත් වීමට ඒවා වෙනස් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.185" dur="0.267"> කොන්දේසි වෙනස් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.452" dur="0.167"> කොන්දේසි සෘජුවම වෙනස් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.619" dur="0.066"> සෘජුවම ක්‍රියාත්මක නොවූ කොන්දේසි වෙනස් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.685" dur="0.2"> කොන්දේසි සෘජුවම ක්‍රියාවට නංවා නැති ඒවාට වෙනස් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="619.885" dur="1.836"> කොන්දේසි සෘජුවම ක්‍රියාවට නංවා නැති ඒවාට වෙනස් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="621.721" dur="0.066"> කොන්දේසි ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක නොවන ඒවාට වෙනස් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="621.787" dur="0.201"> ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වේ </text>
<text sub="clublinks" start="621.988" dur="0.066"> ගින්නෙන් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වේ. </text>
<text sub="clublinks" start="622.054" dur="0.334"> . </text>
<text sub="clublinks" start="622.388" dur="0.1"> . >> </text>
<text sub="clublinks" start="622.488" dur="0.134"> . >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="622.622" dur="0.166"> . >> විශාල </text>
<text sub="clublinks" start="622.788" dur="0.067"> . >> විශාල ප්‍රශ්නය </text>
<text sub="clublinks" start="622.855" dur="0.1"> . >> විශාල ප්‍රශ්නය </text>
<text sub="clublinks" start="622.955" dur="0.067"> . >> විශාල ප්‍රශ්නය ඇති විට </text>
<text sub="clublinks" start="623.022" dur="0.233"> >> විශාල ප්‍රශ්නය ඇති විට </text>
<text sub="clublinks" start="623.255" dur="0.101"> >> විශාල ප්‍රශ්නය වන්නේ කවදාද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="623.356" dur="0.133"> >> විශාල ප්‍රශ්නය මෙය සිදු වන්නේ කවදාද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="623.489" dur="2.035"> >> මෙම ප්‍රශ්නය දුම් පානය කරන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="625.524" dur="0.234"> >> මෙම දුමාරය පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="625.758" dur="0.2"> >> මෙම දුමාරයෙන් පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="625.958" dur="0.067"> >> මෙම දුමාරයෙන් පැහැදිලි වන විට විශාල ප්‍රශ්නය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="626.025" dur="0.267"> මෙම දුම් ඉවත් කිරීමට ස්තූතියි </text>
<text sub="clublinks" start="626.292" dur="0.167"> මෙම දුමාරය පැහැදිලි කිරීමට ස්තූතියි </text>
<text sub="clublinks" start="626.459" dur="0.133"> මෙම දුම් ඉවත් කිරීම බාබරා බැලීමට ස්තූතියි </text>
<text sub="clublinks" start="626.592" dur="0.067"> මෙම දුම් ඉවත් කිරීම බාබරා ලොකන් බැලීමට ස්තූතියි </text>
<text sub="clublinks" start="626.659" dur="0.1"> මෙම දුම් පානයෙන් පැහැදිලි වන්නේ බාබරා බැලීමට කැමති අයයි </text>
<text sub="clublinks" start="626.759" dur="0.067"> යවන ලද බාබරා ලොකන්ව බැලීමට මෙම දුම් පැහැදිලි කිරීම ස්තූතියි. </text>
<text sub="clublinks" start="626.826" dur="0.2"> යවන ලද පුද්ගලයා බාබරා ලොකන් </text>
<text sub="clublinks" start="627.026" dur="0.133"> අප වෙත එවූ අයව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="627.159" dur="0.134"> මේවා අප වෙත එවූ අයව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="627.293" dur="0.1"> මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="627.393" dur="2.135"> මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයව බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="629.528" dur="0.067"> යටින් මෙම ඡායාරූප අප වෙත එවූ අයෙක් බාර්බරාට පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="629.595" dur="0.3"> මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදයෙන් </text>
<text sub="clublinks" start="629.895" dur="0.101"> වොන්ඩින්ටන් වොෂිංටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය </text>
<text sub="clublinks" start="629.996" dur="0.2"> වොන්ඩින්ටන් වොෂිංටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය </text>
<text sub="clublinks" start="630.196" dur="0.133"> වොන්ඩින්ටන් වොන්ඩින්ටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය </text>
<text sub="clublinks" start="630.329" dur="0.067"> ජෝර්ජ්හි වොන්ඩින්ටන් වොන්ඩින්ටන් වෙතින් මෙම ඡායාරූප එක්සත් ජනපදය. </text>
<text sub="clublinks" start="630.396" dur="0.2"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. </text>
<text sub="clublinks" start="630.596" dur="0.134"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය </text>
<text sub="clublinks" start="630.73" dur="0.1"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය කියනවා </text>
<text sub="clublinks" start="630.83" dur="0.2"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය කියනවා ඇය </text>
<text sub="clublinks" start="631.03" dur="0.233"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය දිගු වේලාවක් පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="631.263" dur="0.067"> ජෝර්ජ් හි වොෂිංටන්. ඇය දිගු කලක් පවසනවා </text>
<text sub="clublinks" start="631.33" dur="2.202"> ඇය දිගු කලක් පවසනවා </text>
<text sub="clublinks" start="633.532" dur="0.201"> ඇය පැහැදිලි කිරීම සඳහා දිගු කාලයක් පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="633.733" dur="0.3"> ඇය පැහැදිලි වාතය සඳහා දිගු කාලයක් පවසයි. </text>
<text sub="clublinks" start="634.033" dur="0.334"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="634.367" dur="0.1"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම </text>
<text sub="clublinks" start="634.467" dur="0.1"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම සිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="634.567" dur="0.133"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="634.7" dur="0.1"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම </text>
<text sub="clublinks" start="634.8" dur="0.067"> වාතය පිරිසිදු කරන්න. මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. </text>
<text sub="clublinks" start="634.867" dur="0.234"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. </text>
<text sub="clublinks" start="635.101" dur="0.133"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් </text>
<text sub="clublinks" start="635.234" dur="0.2"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් </text>
<text sub="clublinks" start="635.434" dur="0.201"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් අයි </text>
<text sub="clublinks" start="635.635" dur="1.001"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගයිස්ලර් මම හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="636.636" dur="0.066"> මම හිතන්නේ අපි හැමෝම කියලා. චෙරිල් ගීස්ලර් මම කතා කරනවා හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="636.702" dur="0.2"> චෙරිල් ගීස්ලර් මම කතා කරනවා හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="636.902" dur="0.201"> චෙරිල් ගයිස්ලර් මම කතා කරන්න හිතනවා </text>
<text sub="clublinks" start="637.103" dur="0.033"> චෙරිල් ගීස්ලර් මම බොහෝ දේ කතා කරනවා යැයි සිතමි </text>
<text sub="clublinks" start="637.136" dur="0.167"> චෙරිල් ගීස්ලර් මම බොහෝ දේ කතා කරනවා යැයි සිතමි </text>
<text sub="clublinks" start="637.303" dur="0.067"> චෙරිල් ගීස්ලර් මම හිතන්නේ එක්සත් ජනපදයේ බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා. </text>
<text sub="clublinks" start="637.37" dur="0.333"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. </text>
<text sub="clublinks" start="637.703" dur="0.1"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය </text>
<text sub="clublinks" start="637.803" dur="0.134"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය </text>
<text sub="clublinks" start="637.937" dur="0.167"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය සාධාරණයි </text>
<text sub="clublinks" start="638.104" dur="0.066"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය ඉතා උද්යෝගිමත් විය </text>
<text sub="clublinks" start="638.17" dur="0.1"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය ඒ සඳහා උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="638.27" dur="0.101"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය බැලීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="638.371" dur="0.066"> බොහෝ එක්සත් ජනපද සඳහා. ඇය එය දැකීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="638.437" dur="0.201"> ඇය එය දැකීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="638.638" dur="0.2"> ඇය සූර්යයා දැකීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="638.838" dur="1.802"> ඇය සූර්යයා දැකීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="640.64" dur="0.233"> ඇය සූර්යයා දෙස බැලීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="640.873" dur="0.2"> ඇය සූර්යයා දෙස බලා සිටීම සතුටට කරුණකි </text>
<text sub="clublinks" start="641.073" dur="0.067"> ඇය සූර්යයා දෙස බැලීමට උනන්දු වූවාය </text>
<text sub="clublinks" start="641.14" dur="0.234"> සූර්යයා ඒ දෙස බලා සිටී </text>
<text sub="clublinks" start="641.374" dur="0.133"> සූර්යයා දුම්පානය හරහා ගමන් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="641.507" dur="0.067"> අද දින දුම්පානය දෙස බලා සිටින්න. </text>
<text sub="clublinks" start="641.574" dur="0.267"> අද දුම් පානය කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="641.841" dur="0.066"> අද දුම් පානය කරන්න. ඒක </text>
<text sub="clublinks" start="641.907" dur="0.134"> අද දුම් පානය කරන්න. ඒක තියෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="642.041" dur="0.067"> අද දුම් පානය කරන්න. එය කැමස් වල. </text>
<text sub="clublinks" start="642.108" dur="0.233"> එය කැමස් වල. </text>
<text sub="clublinks" start="642.341" dur="0.1"> එය කැමස් වල. කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="642.441" dur="0.067"> එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="642.508" dur="0.167"> එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="642.675" dur="1.835"> එය කැමස් වල. අපි බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="644.51" dur="0.234"> එය කැමස් වල. අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="644.744" dur="0.066"> එය කැමස් වල. අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="644.81" dur="0.234"> අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="645.044" dur="0.067"> අපි තව දුරටත් දකින්න බලාපොරොත්තු වෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="645.111" dur="0.3"> ඉක්මනින්. </text>
<text sub="clublinks" start="645.411" dur="0.133"> ඉක්මනින්. කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="645.544" dur="0.101"> ඉක්මනින්. අපි ගේමු </text>
<text sub="clublinks" start="645.645" dur="0.066"> ඉක්මනින්. අපි ගෙන එමු </text>
<text sub="clublinks" start="645.711" dur="0.134"> ඉක්මනින්. අපි ගෙන එනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="645.845" dur="0.133"> ඉක්මනින්. දැන් අපි ගෙන එමු </text>
<text sub="clublinks" start="645.978" dur="0.067"> ඉක්මනින්. දැන් අපි ගෙන එමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.045" dur="0.233"> දැන් අපි ගෙන එමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.278" dur="0.067"> අපි මේට් ගෙනැවිත් දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.345" dur="0.1"> අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.445" dur="0.1"> අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.545" dur="0.167"> අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් සූර්යයා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.712" dur="0.067"> අපි මේට් ගෙන එමු, දැන් අපි තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තු වෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="646.779" dur="0.2"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව </text>
<text sub="clublinks" start="646.979" dur="0.934"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව නමුත් </text>
<text sub="clublinks" start="647.913" dur="0.167"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි සිටියෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="648.08" dur="0.234"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව, නමුත් අපි ද එසේමය </text>
<text sub="clublinks" start="648.314" dur="0.2"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි ගත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="648.514" dur="0.134"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුව, නමුත් අපි තවත් ගෙන ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="648.648" dur="0.066"> තවත් සූර්ය දර්ශන සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියත් අපි තවත් වැස්සක් ගත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="648.714" dur="0.234"> නමුත් අපි තවත් වැස්සක් ගත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="648.948" dur="0.067"> නමුත් අපි තවත් වැසි බිංදු ගන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="649.015" dur="0.1"> නමුත් අපි තවත් වැසි ඇද හැළෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="649.115" dur="0.066"> නමුත් අපි තව දුරටත් වැසි වැටේ. </text>
<text sub="clublinks" start="649.181" dur="0.234"> මැට් කිරීමට බින්දු. </text>
<text sub="clublinks" start="649.415" dur="0.1"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, </text>
<text sub="clublinks" start="649.515" dur="0.1"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම </text>
<text sub="clublinks" start="649.615" dur="0.134"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව් මම දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="649.749" dur="0.2"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල් දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="649.949" dur="0.033"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල්ව දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="649.982" dur="0.067"> මැට් කිරීමට බින්දු. ඔව්, මම ලෝරල් ඊයේ දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="650.049" dur="0.2"> ඔව්, මම ලෝරල් ඊයේ දන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="650.249" dur="0.167"> ඔව්, මම දුටු ලෝරල් පෙරේදා </text>
<text sub="clublinks" start="650.416" dur="1.401"> ඔව්, මම ලොරල් ගැන දන්නවා මම මගේ දවස දුටුවා </text>
<text sub="clublinks" start="651.817" dur="0.301"> ඔව්, මම මගේ සෙවනැල්ල දුටු බව ලෝරල් දැන සිටියෙමි. </text>
<text sub="clublinks" start="652.118" dur="0.233"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="652.351" dur="0.1"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මම </text>
<text sub="clublinks" start="652.451" dur="0.1"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට දැනෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="652.551" dur="0.234"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට කැමතියි </text>
<text sub="clublinks" start="652.785" dur="0.1"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට පුන්ක්සුටව්නි වගේ දැනෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="652.885" dur="0.067"> මගේ සෙවනැල්ල බලන්න. මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් වගේ දැනෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="652.952" dur="0.267"> මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් වගේ දැනෙනවා </text>
<text sub="clublinks" start="653.219" dur="0.066"> මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් අවශ්‍යයි වගේ </text>
<text sub="clublinks" start="653.285" dur="0.101"> මට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට අවශ්‍ය යැයි හැඟුණි </text>
<text sub="clublinks" start="653.386" dur="0.1"> මට දැනෙනවා පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට බඩගාගෙන යන්න ඕන කියලා </text>
<text sub="clublinks" start="653.486" dur="0.066"> මට දැනෙන්නේ පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් පසුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍ය බවය </text>
<text sub="clublinks" start="653.552" dur="0.067"> මට දැනෙන්නේ පුන්ක්සුටව්නි ෆිල් පසුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍ය බවය </text>
<text sub="clublinks" start="653.619" dur="0.067"> මගේ පසුපසට රිංගා ගැනීමට පුන්ක්සුටව්නි ෆිල්ට අවශ්‍ය යැයි මට හැඟේ </text>
<text sub="clublinks" start="653.686" dur="0.233"> මගේ පිටුපසට රිංගා ගැනීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="653.919" dur="0.067"> මගේ කුහරය තුළට ආපසු යාමට අවශ්‍යයි. </text>
<text sub="clublinks" start="653.986" dur="1.702"> සිදුර. </text>
<text sub="clublinks" start="655.688" dur="0.2"> සිදුර. සියළු </text>
<text sub="clublinks" start="655.888" dur="0.067"> සිදුර. කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="655.955" dur="0.333"> කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="656.288" dur="0.101"> කමක් නැහැ. මම </text>
<text sub="clublinks" start="656.389" dur="0.1"> කමක් නැහැ. මට අවශ්යයි </text>
<text sub="clublinks" start="656.489" dur="0.133"> කමක් නැහැ. මට උවමනයි </text>
<text sub="clublinks" start="656.622" dur="0.1"> කමක් නැහැ. මට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="656.722" dur="0.134"> කමක් නැහැ. මට ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="656.856" dur="0.133"> කමක් නැහැ. මට ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="656.989" dur="0.067"> කමක් නැහැ. මට අවශ්‍ය දේ ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="657.056" dur="0.167"> මට අවශ්‍ය දේ ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="657.223" dur="0.167"> මට අවශ්‍ය කුමක්ද යන්න ඔබට පෙන්වීමට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="657.39" dur="0.1"> පිටතින් යන්නේ කුමක්දැයි ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය </text>
<text sub="clublinks" start="657.49" dur="0.1"> පිටත අයිතියට යන්නේ කුමක්දැයි ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය </text>
<text sub="clublinks" start="657.59" dur="0.067"> දැන් පිටත ඇති දේ ඔබට පෙන්වීමට මට අවශ්‍යය. </text>
<text sub="clublinks" start="657.657" dur="0.266"> දැන් පිටත. </text>
<text sub="clublinks" start="657.923" dur="0.067"> දැන් පිටත. දේවල් </text>
<text sub="clublinks" start="657.99" dur="0.167"> දැන් පිටත. දේවල් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="658.157" dur="0.601"> දැන් පිටත. දේවල් දියුණු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="658.758" dur="0.233"> දැන් පිටත. වැඩිදියුණු කළ දේවල් අ </text>
<text sub="clublinks" start="658.991" dur="0.067"> දැන් පිටත. දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="659.058" dur="0.233"> දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="659.291" dur="0.067"> දේවල් වැඩි දියුණු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="659.358" dur="0.267"> BIT. </text>
<text sub="clublinks" start="659.625" dur="0.1"> BIT. යතුර </text>
<text sub="clublinks" start="659.725" dur="0.134"> BIT. KEY අපි </text>
<text sub="clublinks" start="659.859" dur="0.1"> BIT. KEY අපි ඉන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="659.959" dur="0.133"> BIT. KEY අපි අ </text>
<text sub="clublinks" start="660.092" dur="0.1"> BIT. කේ අපි පොඩි කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="660.192" dur="0.067"> BIT. KEY අපි පොඩි පොඩි කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="660.259" dur="0.234"> KEY අපි පොඩි පොඩි කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="660.493" dur="0.2"> KEY අපි පොඩි පොඩි පොඩි කෙනෙක් </text>
<text sub="clublinks" start="660.693" dur="0.067"> KEY අපි ඊයේ සිට කුඩා බිට් එකක්. </text>
<text sub="clublinks" start="660.76" dur="1.902"> ඊයේ සිට. </text>
<text sub="clublinks" start="662.662" dur="0.2"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="662.862" dur="0.233"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නැත </text>
<text sub="clublinks" start="663.095" dur="0.1"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව එසේ නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="663.195" dur="0.1"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත </text>
<text sub="clublinks" start="663.295" dur="0.134"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත </text>
<text sub="clublinks" start="663.429" dur="0.067"> ඊයේ සිට. දෘශ්‍යතාව නරක නැත සහ 64 නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="663.496" dur="0.267"> දෘශ්‍යතාව නරක නැත සහ 64 නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="663.763" dur="0.066"> දෘශ්‍යතාව නරක නොවන අතර උපාධි 64 කි. </text>
<text sub="clublinks" start="663.829" dur="0.167"> උපාධි. </text>
<text sub="clublinks" start="663.996" dur="0.1"> උපාධි. අප </text>
<text sub="clublinks" start="664.096" dur="0.1"> උපාධි. අපි නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="664.196" dur="0.067"> උපාධි. අපට නැත </text>
<text sub="clublinks" start="664.263" dur="0.1"> උපාධි. අපට කිසිවක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="664.363" dur="0.067"> උපාධි. අපට කිසිම වැස්සක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="664.43" dur="0.067"> උපාධි. අපිට කිසිම වැස්සක් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="664.497" dur="0.267"> අපිට කිසිම වැස්සක් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="664.764" dur="0.133"> අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් වල කිසිම වැස්සක් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="664.897" dur="1.602"> අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් රයිට් වල කිසිම වැස්සක් නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="666.499" dur="0.233"> අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ් හි කිසිදු වැස්සක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="666.732" dur="0.2"> අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ්හි කිසිදු වැස්සක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="666.932" dur="0.067"> අපට දැන් පෝර්ට්ලන්ඩ්හි කිසිදු වැස්සක් නැත </text>
<text sub="clublinks" start="666.999" dur="0.334"> පෝර්ට්ලන්ඩ් දැන් අපේ නමුත් </text>
<text sub="clublinks" start="667.333" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="667.4" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="667.5" dur="0.066"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="667.566" dur="0.134"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="667.7" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් අයිතිය දැන් නමුත් අපගේ දෘශ්‍යතාව තුන ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="667.767" dur="0.233"> දෘශ්‍යතාව තුන ගැන ය </text>
<text sub="clublinks" start="668" dur="0.134"> දෘශ්‍යතාව තුන් වතාවක් පමණ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="668.134" dur="0.066"> දෘශ්‍යතාව යනු තුන් වතාවක් වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="668.2" dur="0.1"> දෘශ්‍යතාව දෙවරක් වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි </text>
<text sub="clublinks" start="668.3" dur="1.435"> දෘශ්‍යතාව දෙවරක් හෝ ඊට වඩා තුන් වතාවක් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="669.735" dur="0.234"> දෘශ්‍යතාව යනු දෙවරක් හෝ තුනකට වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි </text>
<text sub="clublinks" start="669.969" dur="0.067"> දෘශ්‍යතාව යනු දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ අවස්ථා තුනකි </text>
<text sub="clublinks" start="670.036" dur="0.266"> දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් </text>
<text sub="clublinks" start="670.302" dur="0.101"> දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් </text>
<text sub="clublinks" start="670.403" dur="0.1"> වඩා හොඳ දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් </text>
<text sub="clublinks" start="670.503" dur="0.133"> දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන් </text>
<text sub="clublinks" start="670.636" dur="0.2"> කාලයට වඩා දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="670.836" dur="0.067"> පෙර දිනට වඩා දෙවරක් හෝ තුන් වතාවක් වඩා හොඳ වේලාවන්. </text>
<text sub="clublinks" start="670.903" dur="0.234"> පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. </text>
<text sub="clublinks" start="671.137" dur="0.066"> පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. MILE </text>
<text sub="clublinks" start="671.203" dur="0.067"> පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ </text>
<text sub="clublinks" start="671.27" dur="0.134"> පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="671.404" dur="0.066"> පසුගිය දිනට වඩා හොඳය. මයිල් සහ අඩක්. </text>
<text sub="clublinks" start="671.47" dur="0.267"> මයිල් සහ අඩක්. </text>
<text sub="clublinks" start="671.737" dur="0.167"> මයිල් සහ අඩක්. WHEREAS </text>
<text sub="clublinks" start="671.904" dur="0.2"> මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම ස්ථානය </text>
<text sub="clublinks" start="672.104" dur="1.435"> මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="673.539" dur="0.2"> මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය කොතැනද? </text>
<text sub="clublinks" start="673.739" dur="0.2"> මයිල් සහ අඩක්. අන්තිම රාත්‍රිය ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="673.939" dur="0.067"> මයිල් සහ අඩක්. අවසාන රාත්‍රිය A ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="674.006" dur="0.234"> අවසාන රාත්‍රිය A ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="674.24" dur="0.066"> අන්තිම රාත්‍රිය අඩක් පමණ විය </text>
<text sub="clublinks" start="674.306" dur="0.101"> අඩක් පමණ ගත වූ අවසාන රාත්‍රිය A. </text>
<text sub="clublinks" start="674.407" dur="0.066"> අන්තිම රාත්‍රිය අඩක් පමණ සැතපුමක් ගැන. </text>
<text sub="clublinks" start="674.473" dur="0.267"> අඩක් සැතපුමක්. </text>
<text sub="clublinks" start="674.74" dur="0.1"> අඩක් සැතපුමක්. බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="674.84" dur="0.201"> අඩක් සැතපුමක්. බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.041" dur="0.133"> අඩක් සැතපුමක්. කොර්වාලිස් දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.174" dur="0.067"> අඩක් සැතපුමක්. නැවතත් කොර්වාලිස් දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.241" dur="0.267"> නැවතත් කොර්වාලිස් දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.508" dur="0.066"> පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳ කොර්වාලිස් දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.574" dur="0.134"> ඉවත් කිරීමට පෙර කොර්වාලිස් දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.708" dur="0.1"> කොර්වාලිස් දෙස බලන්න අටෙන් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.808" dur="0.067"> කෝවාලිස් දෙස බලන්න අට සැතපුම් ඉවත් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="675.875" dur="0.066"> කොර්වාලිස් දෙස බලන්න අටවෙනි සැතපුම් ඉවත් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="675.941" dur="0.935"> අටවන සැතපුම් ඉවත් කිරීම AN </text>
<text sub="clublinks" start="676.876" dur="0.433"> පැය අටක් පිටත පිරිසිදු කිරීම, </text>
<text sub="clublinks" start="677.309" dur="0.201"> පැය අටක් පිටත සැතපුම් ඉවත් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="677.51" dur="0.2"> පැය අටක්, පැය අටක් ඉවත් කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="677.71" dur="0.067"> පැය අටක් පිටත පිරිසිදු කිරීම පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="677.777" dur="0.233"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="678.01" dur="0.1"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව </text>
<text sub="clublinks" start="678.11" dur="0.1"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ </text>
<text sub="clublinks" start="678.21" dur="0.134"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ එහි </text>
<text sub="clublinks" start="678.344" dur="0.1"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය </text>
<text sub="clublinks" start="678.444" dur="0.1"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="678.544" dur="0.067"> පැය, අට මයිල්ස් දෘශ්‍යතාව සහ වෙරළ තීරය ද තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="678.611" dur="0.267"> වෙරළ තීරය ද තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="678.878" dur="0.1"> වෙරළ තීරය ද පිරිසිදු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="678.978" dur="0.133"> වෙරළ තීරය එළිපෙහෙළි කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="679.111" dur="1.602"> වෙරළ තීරය හැරුණු විට පිරිසිදු කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="680.713" dur="0.233"> වෙරළ තීරය සහ පිටත වෙරළ තීරය ඉවත් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="680.946" dur="0.067"> ගබඩාව හැරුණු විට වෙරළ සහ වෙරළ තීරය පිරිසිදු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="681.013" dur="0.334"> ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="681.347" dur="0.1"> ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් </text>
<text sub="clublinks" start="681.447" dur="0.1"> ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන්ට තේරුණා </text>
<text sub="clublinks" start="681.547" dur="0.134"> ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. සමහර ඒවා ලැබුණා </text>
<text sub="clublinks" start="681.681" dur="0.066"> ගබඩාව හැර ඉවත් කර ඇත. ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. </text>
<text sub="clublinks" start="681.747" dur="0.234"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. </text>
<text sub="clublinks" start="681.981" dur="0.2"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. වරක් </text>
<text sub="clublinks" start="682.181" dur="0.2"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, </text>
<text sub="clublinks" start="682.381" dur="0.134"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="682.515" dur="0.2"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය </text>
<text sub="clublinks" start="682.715" dur="0.067"> ඔවුන් සමහර මීදුම ලබා ගත්තා. නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="682.782" dur="0.233"> නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ජය ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="683.015" dur="1.568"> නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ලෝකය ජය ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="684.583" dur="0.201"> නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="684.784" dur="0.2"> නැවත වරක්, පෝර්ට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="684.984" dur="0.2"> නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් විසින් ලෝක කුසලානය නරකම ලෙස ජය ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="685.184" dur="0.133"> නැවත වරක්, පෝට්ලන්ඩ් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="685.317" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ් නැවත වරක් ලෝක කුසලානය දිනා ගනී </text>
<text sub="clublinks" start="685.384" dur="0.2"> ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න </text>
<text sub="clublinks" start="685.584" dur="0.134"> ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න </text>
<text sub="clublinks" start="685.718" dur="0.067"> ලෝකයේ නරකම දේ කපන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="685.785" dur="0.2"> ලොව. </text>
<text sub="clublinks" start="685.985" dur="0.067"> ලොව. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="686.052" dur="0.1"> ලොව. සහ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="686.152" dur="0.066"> ලොව. අපිත් </text>
<text sub="clublinks" start="686.218" dur="0.1"> ලොව. අපිත් ඇතුළට ආවා </text>
<text sub="clublinks" start="686.318" dur="0.201"> ලොව. ඒ වගේම අපි </text>
<text sub="clublinks" start="686.519" dur="0.2"> ලොව. අපි කැස්කැඩියාවේද සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="686.719" dur="0.067"> ලොව. අපිත් කැස්කැඩියා කප් එකේ </text>
<text sub="clublinks" start="686.786" dur="1.801"> අපිත් කැස්කැඩියා කප් එකේ </text>
<text sub="clublinks" start="688.587" dur="0.201"> අපි ද කැස්කැඩියා කුසලාන අතර සිටියෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="688.788" dur="0.233"> අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් අතර කැස්කැඩියා කප් එකේ, </text>
<text sub="clublinks" start="689.021" dur="0.067"> පෝර්ට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර් අතර කැස්කැඩියා කුසලානෙහි අපි </text>
<text sub="clublinks" start="689.088" dur="0.233"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, </text>
<text sub="clublinks" start="689.321" dur="0.134"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ </text>
<text sub="clublinks" start="689.455" dur="0.167"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ </text>
<text sub="clublinks" start="689.622" dur="0.067"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර </text>
<text sub="clublinks" start="689.689" dur="0.1"> පෝර්ට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර </text>
<text sub="clublinks" start="689.789" dur="0.1"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර ඔබ දකින </text>
<text sub="clublinks" start="689.889" dur="0.066"> පෝට්ලන්ඩ්, වැන්කුවර්, ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් අතර ඔබ අපව දකිනවා </text>
<text sub="clublinks" start="689.955" dur="0.201"> ක්‍රි.පූ සහ ආසන ඔබ අපගේ </text>
<text sub="clublinks" start="690.156" dur="0.166"> ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ වාතය දකිනවා </text>
<text sub="clublinks" start="690.322" dur="0.134"> ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ ගුවන් තත්ත්වය දකිනවා </text>
<text sub="clublinks" start="690.456" dur="1.235"> ක්‍රි.පූ සහ සියැටල් ඔබ අපේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="691.691" dur="0.2"> ක්‍රි.පූ සහ ආසනය අපගේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="691.891" dur="0.2"> ක්‍රි.පූ සහ ආසනය අපගේ ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය වෙත යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="692.091" dur="0.067"> ක්‍රි.පූ </text>
<text sub="clublinks" start="692.158" dur="0.233"> ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය විසිවන විය </text>
<text sub="clublinks" start="692.391" dur="0.1"> ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් විසිතුන් වතාවක් යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="692.491" dur="0.067"> ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් විසි තුන්වන තාලයට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="692.558" dur="0.167"> ගුවන් තත්ත්ව ඉන්ඩෙක්ස් තුන්වන තාලයට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="692.725" dur="0.167"> ගුවන් ගුණාත්මකභාවය දර්ශකය සංසන්දනය කිරීමේදී විසි තුන්වන තලයට ගමන් කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="692.892" dur="0.066"> ගුවන් තත්ත්ව දර්ශකය සංසන්දනය කිරීමේදී විසි තුන්වන තටාක වෙත යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="692.958" dur="0.234"> සැසඳීමේදී තුන් ඉරියව් </text>
<text sub="clublinks" start="693.192" dur="2.402"> අනෙක් ඒවාට සාපේක්ෂව තුන් ඉරියව් </text>
<text sub="clublinks" start="695.594" dur="0.201"> අනෙක් කුඩා හා සසඳන විට තට්ටු තුනක් </text>
<text sub="clublinks" start="695.795" dur="0.2"> වෙනත් කුඩා නගර හා සසඳන විට තට්ටු තුනක් </text>
<text sub="clublinks" start="695.995" dur="0.2"> වෙනත් කුඩා නගර සමඟ සසඳන විට තට්ටු තුනක් </text>
<text sub="clublinks" start="696.195" dur="0.067"> අනෙක් කුඩා නගර හා සසඳන විට තුන් ඉරියව් </text>
<text sub="clublinks" start="696.262" dur="0.3"> වෙනත් කුඩා නගර </text>
<text sub="clublinks" start="696.562" dur="0.167"> වයඹ දිග කුඩා නගර </text>
<text sub="clublinks" start="696.729" dur="0.067"> වයඹදිග විලියම්ස් හි අනෙකුත් කුඩා නගර </text>
<text sub="clublinks" start="696.796" dur="0.166"> වයඹදිග විලියම්ස් හි අනෙකුත් කුඩා නගර සහ </text>
<text sub="clublinks" start="696.962" dur="0.067"> වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණේ අනෙකුත් කුඩා නගර </text>
<text sub="clublinks" start="697.029" dur="0.267"> වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු </text>
<text sub="clublinks" start="697.296" dur="0.1"> වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරෙගන් </text>
<text sub="clublinks" start="697.396" dur="0.1"> වයඹදිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරිගන් </text>
<text sub="clublinks" start="697.496" dur="1.168"> වයඹ දිග විලියම්ස් සහ හයවන දකුණු ඔරිගන් </text>
<text sub="clublinks" start="698.664" dur="0.267"> වයඹ දිග විලියම්ස් සහ දකුණු ඔරිගන් හයක් පුරා. </text>
<text sub="clublinks" start="698.931" dur="0.367"> ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. </text>
<text sub="clublinks" start="699.298" dur="0.134"> ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="699.432" dur="0.066"> ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නැවතත් </text>
<text sub="clublinks" start="699.498" dur="0.201"> ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. නැවතත් </text>
<text sub="clublinks" start="699.699" dur="0.066"> ඔරෙගන් ඕවර් සික්ස් හන්ඩ්‍රඩ්. වයඹ දෙසින් </text>
<text sub="clublinks" start="699.765" dur="0.334"> වයඹ දෙසින් </text>
<text sub="clublinks" start="700.099" dur="0.067"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව </text>
<text sub="clublinks" start="700.166" dur="2.536"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව </text>
<text sub="clublinks" start="702.702" dur="0.2"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි නමුත් </text>
<text sub="clublinks" start="702.902" dur="0.233"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි සිටියත් </text>
<text sub="clublinks" start="703.135" dur="0.1"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="703.235" dur="0.1"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="703.335" dur="0.067"> වයඹ දිග ආධිපත්‍යයට එරෙහිව අපි දැන් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="703.402" dur="0.2"> ආධිපත්‍යය නමුත් අපි දැන් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="703.602" dur="0.167"> ඩොමිනේට්ස් නමුත් අපි දැන් බොහෝමයක් </text>
<text sub="clublinks" start="703.769" dur="0.167"> ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්නවය </text>
<text sub="clublinks" start="703.936" dur="0.1"> ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩයේ ය </text>
<text sub="clublinks" start="704.036" dur="0.067"> ආධිපත්‍යය නමුත් අප දැන් සිටින්නේ ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩයේ ය </text>
<text sub="clublinks" start="704.103" dur="0.167"> ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="704.27" dur="0.133"> ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="704.403" dur="0.1"> වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="704.503" dur="2.102"> වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="706.605" dur="0.234"> වඩා හොඳ සෞඛ්‍යයට අහිතකර කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="706.839" dur="0.067"> උපද්‍රවකාරී තත්ත්වයට වඩා හොඳ සෞඛ්‍ය සම්පන්න කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="706.906" dur="0.3"> උපද්‍රවකාරී වීමට වඩා හොඳයි </text>
<text sub="clublinks" start="707.206" dur="0.067"> උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="707.273" dur="0.167"> උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="707.44" dur="0.166"> අන්තරාදායක කාණ්ඩයට වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="707.606" dur="0.067"> විවිධ ස්ථානවල උපද්‍රවකාරී කාණ්ඩයට වඩා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="707.673" dur="0.234"> විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="707.907" dur="2.702"> අවට ඇති ස්ථානවල කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="710.609" dur="0.201"> බටහිර අවට ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="710.81" dur="0.2"> බටහිර ඔරිගන් වටා ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="711.01" dur="0.067"> බටහිර ඔරිගන් අවට ඇති විවිධ ස්ථානවල කාණ්ඩය </text>
<text sub="clublinks" start="711.077" dur="0.266"> බටහිර ඔරිගන් වටා </text>
<text sub="clublinks" start="711.343" dur="0.067"> බටහිර ඔරෙගන් අවට යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="711.41" dur="0.134"> බටහිර ඔරිගන් වටා යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="711.544" dur="0.133"> බටහිර ඔරිගන් වටා යන්තම් යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="711.677" dur="0.067"> බටහිර ඔරිගන් අවට සරල ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="711.744" dur="2.002"> සරල ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="713.746" dur="0.2"> සරල සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="713.946" dur="0.2"> සරලව සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="714.146" dur="0.167"> ඉතා සරල සෞඛ්‍යයට අහිතකර ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="714.313" dur="0.067"> ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන සෞඛ්‍යයට සරළව යාවත්කාලීන කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="714.38" dur="0.167"> සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන සෞඛ්‍ය සම්පන්න </text>
<text sub="clublinks" start="714.547" dur="0.2"> සෞඛ්‍යයට අහිතකර හෝ අහිතකර හෝ </text>
<text sub="clublinks" start="714.747" dur="0.067"> සෞඛ්‍යයට අහිතකර හෝ අන්තරාදායක. </text>
<text sub="clublinks" start="714.814" dur="0.2"> හෝ උපද්‍රවකාරී. </text>
<text sub="clublinks" start="715.014" dur="0.067"> හෝ උපද්‍රවකාරී. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="715.081" dur="0.133"> හෝ උපද්‍රවකාරී. SO IT </text>
<text sub="clublinks" start="715.214" dur="0.067"> හෝ උපද්‍රවකාරී. එය රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="715.281" dur="0.066"> හෝ උපද්‍රවකාරී. එය කෙසේ බලපායිද? </text>
<text sub="clublinks" start="715.347" dur="0.101"> හෝ උපද්‍රවකාරී. එය ඔබට කෙසේ බලපායිද? </text>
<text sub="clublinks" start="715.448" dur="0.066"> හෝ උපද්‍රවකාරී. එය ඔබ බලන ආකාරය තීරණය කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="715.514" dur="0.067"> හෝ උපද්‍රවකාරී. ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="715.581" dur="0.2"> ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="715.781" dur="0.134"> ඔබ එය දෙස බලන ආකාරය තීරණය කරයි, </text>
<text sub="clublinks" start="715.915" dur="0.066"> එසේ නම්, ඔබ එය නිවැරදිව බැලූ බැල්මට පෙනේ. </text>
<text sub="clublinks" start="715.981" dur="1.702"> තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. </text>
<text sub="clublinks" start="717.683" dur="0.2"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. නිසා </text>
<text sub="clublinks" start="717.883" dur="0.201"> තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. SO WE </text>
<text sub="clublinks" start="718.084" dur="0.133"> තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. ඉතින් අපි </text>
<text sub="clublinks" start="718.217" dur="0.1"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අපි හෙඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="718.317" dur="0.1"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අප හිස තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="718.417" dur="0.134"> තොරතුරු තාක්‍ෂණය. අපි හෙඩ් හෙඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="718.551" dur="0.066"> තොරතුරු තාක්ෂණය, හරි. අප නිවැරදිව හිස තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="718.617" dur="0.301"> අප නිවැරදිව හිස තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="718.918" dur="0.066"> එබැවින් අපි නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="718.984" dur="0.101"> ඒ නිසා අපි නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="719.085" dur="0.133"> අපි අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="719.218" dur="0.067"> අප අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="719.285" dur="0.066"> අප අවම වශයෙන් නිවැරදි දිශාවට යොමු වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="719.351" dur="0.167"> අවම වශයෙන් දිශාව </text>
<text sub="clublinks" start="719.518" dur="0.134"> අවම වශයෙන් දිශාව </text>
<text sub="clublinks" start="719.652" dur="0.1"> පා UR මාලාවේ අවම දිශාව </text>
<text sub="clublinks" start="719.752" dur="0.934"> පා UR මාලාවට වඩා හොඳ දිශාව </text>
<text sub="clublinks" start="720.686" dur="0.267"> පා UR මාලාවට වඩා හොඳ දිශාව </text>
<text sub="clublinks" start="720.953" dur="0.234"> දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක් ඇති දිශාව. </text>
<text sub="clublinks" start="721.187" dur="0.267"> දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. </text>
<text sub="clublinks" start="721.454" dur="0.133"> දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. සියළු </text>
<text sub="clublinks" start="721.587" dur="0.067"> දැකීමට හොඳ පා UR මාලාවක්. කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="721.654" dur="0.2"> කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="721.854" dur="0.133"> කමක් නැහැ. සියළු </text>
<text sub="clublinks" start="721.987" dur="0.067"> කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="722.054" dur="0.234"> කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="722.288" dur="0.1"> කමක් නැහැ. එම </text>
<text sub="clublinks" start="722.388" dur="0.133"> කමක් නැහැ. දුම් </text>
<text sub="clublinks" start="722.521" dur="0.1"> කමක් නැහැ. දුමාරය තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="722.621" dur="0.101"> කමක් නැහැ. දුම් පානය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="722.722" dur="0.2"> කමක් නැහැ. දුමාරය එසේ වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="722.922" dur="0.066"> කමක් නැහැ. දුමාරය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="722.988" dur="0.201"> දුමාරය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="723.189" dur="1.401"> දුම් පානය එතරම්ම ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="724.59" dur="0.2"> දුම්පානය මුල් කාලයේ සිටම ක්‍රියාත්මක විය </text>
<text sub="clublinks" start="724.79" dur="0.2"> මෙම දුමාරය මීට පෙර සිටම ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="724.99" dur="0.134"> මෙම සතිය මුලදී දුම් පානය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="725.124" dur="0.1"> මෙම සතිය මුලදී දුම් පානය ඉතා ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="725.224" dur="0.067"> මෙම සතිය මුලදී දුමාරය එතරම්ම ප්‍රචලිත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="725.291" dur="0.233"> මෙම සතිය මුලදී </text>
<text sub="clublinks" start="725.524" dur="0.1"> මෙම සතිය මුලදී </text>
<text sub="clublinks" start="725.624" dur="0.034"> මෙම සතිය මුලදී දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="725.658" dur="0.167"> මෙම සතිය මුලදී දැක ඇති අ </text>
<text sub="clublinks" start="725.825" dur="0.166"> මෙම සතිය මුලදී එය මිලියන ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="725.991" dur="2.67"> මෙම සතිය මුලදී එය මිලියන ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="728.661" dur="0.067"> මෙම සතිය මුලදී එය සැතපුම් මිලියනයක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="728.728" dur="0.166"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="728.894" dur="0.201"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="729.095" dur="0.1"> නාසා විසින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="729.195" dur="0.166"> නාසාගේ එපික් එකෙන් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="729.361" dur="0.101"> නාසාගේ එපික් සැටලයිට් වෙතින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="729.462" dur="0.066"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් වෙතින් මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="729.528" dur="0.267"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් </text>
<text sub="clublinks" start="729.795" dur="0.067"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් </text>
<text sub="clublinks" start="729.862" dur="0.1"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් එපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා </text>
<text sub="clublinks" start="729.962" dur="0.134"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් ඊපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා පෘථිවිය සඳහා </text>
<text sub="clublinks" start="730.096" dur="0.066"> නාසා හි එපික් සැටලයිට් ඊපික් ස්ටෑන්ඩ්ස් සඳහා පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති සඳහා </text>
<text sub="clublinks" start="730.162" dur="1.602"> පෘථිවි ප්‍රතිපත්තිය සඳහා වන ස්ථාවරය </text>
<text sub="clublinks" start="731.764" dur="0.2"> පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් සඳහා වන ස්ථාවරය </text>
<text sub="clublinks" start="731.964" dur="0.2"> පෘථිවි ක්‍රෝමටික් රූපකරණය සඳහා වන ස්ථාවරය </text>
<text sub="clublinks" start="732.164" dur="0.134"> පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.298" dur="0.066"> පෘථිවි ප්‍රතිපත්ති ක්‍රෝමටික් ඉමේජිං කැමරාව සඳහා වන ස්ථාවරය </text>
<text sub="clublinks" start="732.364" dur="0.234"> ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.598" dur="0.067"> තේරුම ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.665" dur="0.067"> මෙයින් අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.732" dur="0.166"> කළ යුතු ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.898" dur="0.1"> පර්යේෂණ කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="732.998" dur="0.067"> පර්යේෂණය කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රෝමැටික් ඉමේජිං කැමරාව </text>
<text sub="clublinks" start="733.065" dur="0.267"> පර්යේෂණ කිරීමට අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="733.332" dur="0.067"> පර්යේෂණ සහ අධීක්ෂක කිරීමට අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="733.399" dur="2.169"> පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="735.568" dur="0.2"> සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="735.768" dur="0.2"> සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="735.968" dur="0.2"> සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට සහ අධීක්ෂණය කිරීමට අදහස් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="736.168" dur="0.234"> සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කළ හැකි නමුත් එය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.402" dur="0.067"> සූර්යයා පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම යන්නෙන් අදහස් කළ හැකි නමුත් එය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.469" dur="0.166"> සූර්යයා අධීක්ෂණය කරන්න නමුත් එය කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.635" dur="0.134"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කළත් එය එසේ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.769" dur="0.067"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ද නිවා දැමිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.836" dur="0.066"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="736.902" dur="0.1"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="737.002" dur="0.101"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය පෘථිවියට හැරවිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="737.103" dur="0.066"> සූර්යයා අධීක්‍ෂණය කරන්න, නමුත් එය පෘථිවියට හැරවිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="737.169" dur="0.267"> පෘථිවියට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.436" dur="0.1"> මිලියනයක් පෘථිවියට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.536" dur="0.1"> මිලියනයක මිලියනයක් පෘථිවියට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.636" dur="0.067"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් පෘථිවියට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.703" dur="0.1"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ පොළොව මතට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.803" dur="0.067"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් දුම් හෝ දුම් පානය කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.87" dur="0.067"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ දුමාරයක් පොළොව මතට හරවන්න </text>
<text sub="clublinks" start="737.937" dur="0.233"> මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් </text>
<text sub="clublinks" start="738.17" dur="0.067"> මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="738.237" dur="0.4"> මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුම් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="738.637" dur="0.234"> මිලියනයක සැතපුම් ගණනක් හෝ දුම් දමන ලදී </text>
<text sub="clublinks" start="738.871" dur="0.067"> මිලියනයක සැතපුම් හෝ දුමාරය වෙනත් අධීක්ෂණයක් දැක ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="738.938" dur="0.267"> වෙනත් අධීක්ෂණයක් දුටුවේය </text>
<text sub="clublinks" start="739.205" dur="0.1"> වෙනත් අධීක්ෂණ අද දින බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="739.305" dur="0.167"> අනෙක් අධීක්ෂණ අද දින ඔහු දුටුවේය </text>
<text sub="clublinks" start="739.472" dur="0.133"> ඔහුගේ අධීක්‍ෂණය අනෙක් අධීක්‍ෂණය දෙස බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="739.605" dur="0.067"> ඔහුගේ අධීක්‍ෂණය සනිටුහන් කරමින් වෙනත් අධීක්ෂණ ටොනිට් බලන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="739.672" dur="0.167"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="739.839" dur="0.233"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අප </text>
<text sub="clublinks" start="740.072" dur="0.2"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපිට තියනවා </text>
<text sub="clublinks" start="740.272" dur="2.436"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අප සතුව </text>
<text sub="clublinks" start="742.708" dur="0.234"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපි කාණ්ඩයක් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="742.942" dur="0.066"> ඔහුගේ සුළි කුණාටුව සනිටුහන් කරන්න. අපි දෙවරක් කාණ්ඩයක් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="743.008" dur="0.301"> අපි දෙවරක් කාණ්ඩයක් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="743.309" dur="0.1"> අපි දෙවරක් හදිසියේම වර්ගීකරණයක් ඇත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="743.409" dur="0.067"> අපි දෙවරක් කුණාටුවක් ගැන කතා කර ඇත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="743.476" dur="0.1"> අපි දෙවරක් කුණාටුවක් කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="743.576" dur="0.066"> අප විසින් සිදු කළ යුතු හදිසි අවස්ථා දෙකක් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="743.642" dur="0.267"> සෑදීම පිළිබඳ හදිසි </text>
<text sub="clublinks" start="743.909" dur="0.067"> ගොඩබිම සෑදීම පිළිබඳ හදිසි </text>
<text sub="clublinks" start="743.976" dur="0.067"> ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි </text>
<text sub="clublinks" start="744.043" dur="0.1"> ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි </text>
<text sub="clublinks" start="744.143" dur="0.133"> එක්සත් ජනපදයේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි </text>
<text sub="clublinks" start="744.276" dur="0.067"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා හි ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හදිසි. </text>
<text sub="clublinks" start="744.343" dur="0.234"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. </text>
<text sub="clublinks" start="744.577" dur="0.1"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. හොඳින් </text>
<text sub="clublinks" start="744.677" dur="0.133"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඉන්නවා </text>
<text sub="clublinks" start="744.81" dur="1.835"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි තව බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="746.645" dur="0.201"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි තව දුරටත් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="746.846" dur="0.2"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="747.046" dur="0.233"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇත්තෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="747.279" dur="0.067"> එක්සත් ජනපදයේ ලෝරා. අපි ඒ හා තවත් බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="747.346" dur="0.234"> අපි ඒ හා තවත් බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="747.58" dur="0.133"> අපි ඒ ගැන සහ වැස්ස ගැන තව බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="747.713" dur="0.134"> අපි ඒ ගැන සහ වැස්ස ගැන තව බොහෝ දේ ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="747.847" dur="0.066"> අපි ඒ ගැන තව දුරටත් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="747.913" dur="0.1"> අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇති අතර අපගේ හිස ඇති වැස්ස </text>
<text sub="clublinks" start="748.013" dur="0.067"> අපි ඒ ගැන තව බොහෝ දේ කර ඇති අතර අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. </text>
<text sub="clublinks" start="748.08" dur="0.2"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. </text>
<text sub="clublinks" start="748.28" dur="0.201"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="748.481" dur="0.1"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. ඉක්මන් නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="748.581" dur="0.1"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. ඉක්මන් වැස්ස නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="748.681" dur="0.067"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ </text>
<text sub="clublinks" start="748.748" dur="0.1"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ නමුත් අපි </text>
<text sub="clublinks" start="748.848" dur="0.066"> අපේ මාර්ගය හෙළන වැස්ස. සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි </text>
<text sub="clublinks" start="748.914" dur="0.234"> සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි </text>
<text sub="clublinks" start="749.148" dur="0.067"> ඉක්මන් වැස්සක් නොවේ, නමුත් අපි යනවා </text>
<text sub="clublinks" start="749.215" dur="0.166"> සුළි කුණාටු නොවේ, නමුත් අපි යන්නේ </text>
<text sub="clublinks" start="749.381" dur="0.134"> ඉක්මන් වැස්සක් නොව අපි ලබා ගැනීමට යන්නේ </text>