വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി: ഫ്ലോറിഡയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസായസിന് മുന്നോടിയായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി subtitles

ദി സൺ‌ഷൈൻ സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഒന്ന് സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഒരു കാര്യം സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 4 @ TO >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 4 @ TO >>> ഞങ്ങൾ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 4 കാര്യം >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 4 ആഗ്രഹിക്കുന്നു >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 @ ആഗ്രഹിക്കുന്നു >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 4 ആഗ്രഹിക്കുന്നു >>> ഇന്ന് രാത്രി 4 കണ്ണിൽ തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക, ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് എന്നിവയിൽ ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ ഒരു കണ്ണു സൂക്ഷിക്കുക ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് ബോബി ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, പരിശോധിക്കുന്നു ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, പരിശോധിക്കുന്നു 4 @ ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, 4 പരിശോധിക്കുന്നു ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, 4 പരിശോധിക്കുന്നു UR ചുഴലിക്കാറ്റ് ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, 4 പരിശോധിക്കുന്നു @ ഹുറിക്കൻ ഐസിയാസ് ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, പരിശോധിക്കുന്നു 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> പ്രെറ്റി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന് രാത്രി, 4 @ >> പ്രെറ്റി സ്മാൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> പ്രെറ്റി ചെറിയ ടെൻ‌സ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന് രാത്രി, 4 @ >> പ്രെറ്റി ചെറിയ പത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> TH4 @ E ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് >> TH4 @ E ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് >> TH4 @ E കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് >> TH4 TH E കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് >> TH4 TH E പ്രെറ്റി ചെറിയ ടെൻ‌സ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു >> TH4 ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു >> TH4 ന്റെ മനോഹരമായ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, >> TH4 ന്റെ മനോഹരമായ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാനുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിനുള്ള മാത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, വലുതായി മാത്രം, അതിനുള്ള ഗണിതം പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, വലിയവനായി, ആരാണ് നിങ്ങൾ‌ക്കറിയാവുന്ന ഗണിതം പ്രയോഗിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു, അറിയാവുന്നവർ‌ അത്, അറിയുന്നവർ മാത്രം എന്താണെന്നറിയാവുന്ന വലിയ, അത് മാത്രം എന്താണെന്നറിയാവുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും അതായത്, 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയുന്നവർ, 2020.4 ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ 2020.4 ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ ചെയ്യും 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ ലഭിക്കും 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ തിരികെ ലഭിക്കും 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ തിരികെ ലഭിക്കും 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് @ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, സ്ഥിരീകരിക്കുക പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, കണക്കുകൂട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, അവിടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാം ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. അങ്ങനെയാകട്ടെ, ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശവും, നമുക്ക് ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശവും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കൊടുങ്കാറ്റ്. കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-മണിക്കൂർ കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-മണിക്കൂർ വിൻഡ്സ്, CAME ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, ഇപ്പോൾ ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, ഇപ്പോൾ ഓ CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ O. CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം വാട്ടർ CACE ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? ഷീർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? ഷിയർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? അത് ഷിയർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ വരുന്ന ഷിയർ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ ഇവിടെ, ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ, 4 @ ലൈറ്റെനി ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റ്നെനി ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റ്നി അപ്, ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റെനി യുപി, പിന്തുണ ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റെനി യുപി, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അതാണ് UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. ഭാഗം UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് ഭാഗമാണ് UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ AS അത് ഫോറെകാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് @ ഇത് പോലെ അത് ഫോറസസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 this ഈ ബോസോ പോലെ അത് ഫോറസ്റ്റ് 4 ന്റെ ഭാഗമാണ് @ ഈ ബോസോ ടവർഡുകളായി അത് ഫോറസ്‌കാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 this ഈ ബോസോ ടവാർഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് പോലെ ഈ ബോസോ ടവാർഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് ആയി ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ എന്ന നിലയിൽ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ എന്ന നിലയിൽ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു. ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു. 4 @ തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് നേടുന്നു തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് റ OU ണ്ടറിന് പുറത്താണ് ഇത് റ OU ണ്ടറിന് പുറത്താണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, അതാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, അതാണ് ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള റ OU ണ്ടറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേടുന്നു ഇത് ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റായ റ OU ണ്ടറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേടുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 85 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 85 BY എക്‌സൈറ്റഡ് 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, TOMORROW മുഖേന 85 ടോമോറോയിലൂടെ 85 എക്‌സൈറ്റ് ചെയ്‌തു ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂൺ‌ 85 ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾ ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ടോമോറോ ആഫ്റ്റർനൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ വരുന്നു റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC ആക്രോസ് റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC സമീപ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരിക റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC ആക്‍സസ് പാർ‌ട്ടുകൾ‌ റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC അതിൻറെ ഭാഗങ്ങൾ‌ വരുന്നു റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നത് @ 4 ന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക @ 4 @ ന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക 4 @ ബഹമാസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക 4 @ ബഹാമസ് വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വരൂ 4 @ ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക, 4 @ ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകളുടെ ആക്രോസ് ഭാഗങ്ങൾ വരിക ബഹമാസ് നോർത്ത് കീസ്, ഓവർ ബഹമാസ് നോർത്ത് കീകൾ, ടവറുകളിലൂടെ ബഹമാസ് നോർത്തേൺ കീകൾ, ടവർഡുകളിലൂടെ ബഹാമസ് നോർത്തേൺ കീകൾ, നേപ്പിൾസിനെ മറികടക്കുന്നു ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകൾ, നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ മറികടന്ന്, ടവാർഡ്സ് ദി നേപ്പിൾസ് ഏരിയ, അനിവാര്യമായും നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു ടവാർഡ്സ് ദി നേപ്പിൾസ് ഏരിയ, അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു, അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു, അവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ. അതിനെ ചുറ്റുന്നു. അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നുമില്ല അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നുമില്ല അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിനെ ചുറ്റുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയത് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. @ ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ @ ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ @ 5:00 ന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ, @ 5:00 ന് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ, തീവ്രത, @ 5:00, തീവ്രത, 85 ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ @ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW- ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ @ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW of ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. നേടുന്നു AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 നേടുന്നു @ E. AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 @ E TO നേടുന്നു AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 @ E നേടുന്നു AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക്, ഷിയർ ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ഷിയർ ഓൺ ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അത് ഷിയർ ചെയ്യുക ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അതിൽ തന്നെ ഷിയർ ചെയ്യുക 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. വളരെ നല്ലത് ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും നല്ല കാര്യം ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും നല്ല കാര്യം ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഐ.ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഇത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, അത് എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, അത് എടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഇത് ഏറ്റവും മോശമായത് എടുക്കും കാരണം, ഇത് ഏറ്റവും മോശമായത് എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശം കാലാവസ്ഥ എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശം കാലാവസ്ഥ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥയെ വശത്ത് എടുക്കും കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും കാലാവസ്ഥ വശത്ത് തുടരുക കാലാവസ്ഥ അതിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുക കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത്, 4 @ കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത്, 4 @ എവിടെ കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നു, 4 @ വരുന്നിടത്ത് കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത് കാലാവസ്ഥ ഒട്ടിക്കുക, 4 @ എവിടെ വരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ വരുന്നിടത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 ON പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 @ ചിന്തിക്കുക കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 4 ചിന്തിക്കുക കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 E കിഴക്കിന്റെ മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 E കിഴക്കൻ തീരത്ത് മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക. കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അതാണ് കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അത് എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് അവർ എവിടെയാണ് അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകൾ ഉള്ളത് അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകൾ ഉള്ളത് അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉള്ളത് അവിടെയാണ് അവർ വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉള്ളത് 4 @ അവിടെ, വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ച വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, വിഭാഗം വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, കാറ്റഗറി വൺ ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി വൺ ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഓവർ ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിലൂടെ സൺ‌ഡേ ആഫ്റ്റർ‌നൂൺ, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. ഞായറാഴ്ച, തീരദേശത്തെ കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഇത് ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, ദി ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, റെഡ് ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റിനു മുകളിലുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിലെ ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ കരുതുന്നു ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രം ചിന്തിക്കുന്നു ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് കരുതുന്നു ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് പോകുന്നു. ഇത് പോകുന്നു. നോക്കൂ ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ നോക്കുക 4 @ ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ കാണുക 4 @ ഓവർ ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ നോക്കുക @ അതിലൂടെ ഇത് പോകുന്നു. പിന്നിലേക്ക് നോക്കുക @ അവകാശികളിലൂടെ ഇത് പോകുന്നു. മടങ്ങുക 4 @ അവകാശികൾക്കപ്പുറത്ത് മടങ്ങുക 4 @ അവകാശികൾക്കപ്പുറത്ത് മടങ്ങുക 4 @ അവർക്കുള്ള അവകാശികളിലൂടെ ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച അവകാശികൾക്ക് മുകളിലൂടെ, ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ, സെന്റർ ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ, കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയും ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ, സെന്റർ വീഴാം നിർമ്മിച്ചു, കേന്ദ്രം വീഴാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക, കേന്ദ്രം എവിടെയും വീഴാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക, കേന്ദ്രം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വീഴാം നിർമ്മിച്ചു, കേന്ദ്രം ഇവിടെ എവിടെയും വീഴാം 4 @ എവിടെയും എവിടെയും 4 @ ഇവിടെ എവിടെയും @ ട്രെൻഡിംഗ് ഇവിടെ എവിടെയും @ ട്രെൻഡിംഗ് എ ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ലിറ്റിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ട്രെൻഡിംഗ് ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 വരെ വ്യാപിപ്പിക്കുക @ പടിഞ്ഞാറ്, എ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ 4 ലേക്ക് ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ലിറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ TO 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ ടു 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ടു 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, എ TO 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. EVEN റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. എന്നിരുന്നാലും റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും, റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ @ സംഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ @ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്, ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്. 4 @ യുഎസിനായി. 4 @ യുഎസിനായി. 4 @ ഒന്നുമില്ല യുഎസിനായി. 4 @ ഒന്നുമില്ല യുഎസിനായി. 4 @ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല യുഎസിനായി. 4 @ എന്താണെന്നപോലെ യുഎസിനായി. 4 E കിഴക്കിനെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ല കിഴക്ക് എന്താണെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കിഴക്കൻ തീരത്തെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ല ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കിഴക്കൻ തീരത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, 4 @ കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എ തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും, 4 @ ഒരു ചെറിയ തുക തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 IN ഒരു ചെറിയ തുകയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ചെറിയ തുകയുടെ ലിറ്റിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു പെയിൻ ബട്ടിലെ ഒരു പെയിന്റെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബട്ടിലുള്ള ഒരു പെയിൻ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അവയ്‌ക്കായുള്ള ഒരു പെയിൻ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ, അവയ്‌ക്കായുള്ള ഒരു പെയിന്റെ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ, സാധ്യതയുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, സാധ്യതയുള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, സമൃദ്ധമായി അവയ്‌ക്കായുള്ള ബട്ട്, സാധ്യതയുള്ള പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ അവർക്കായുള്ള ബട്ട്, സാധ്യതയുള്ള പ്ലാൻഡിഫുൾ ടവർഡുകൾ അവയ്‌ക്കായുള്ള ബട്ട്, അവനിലേക്ക്‌ സമൃദ്ധമായ ടവർ‌ഡുകൾ‌ അവനിലേക്ക്‌ സമൃദ്ധമായ ടവറുകൾ വടക്കോട്ടുള്ള പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ വടക്കൻ കരോലിനയിലേക്ക് പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ. നോർത്ത് കരോലിന. നോർത്ത് കരോലിന. ചലിക്കുന്നു നോർത്ത് കരോലിന. O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു നോർത്ത് കരോലിന. O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു നോർത്ത് കരോലിന. 4 @ ടവർഡുകളിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു 4 @ ടവർഡുകളിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു 4 @ ടവർഡ്‌സ് വിർജീനിയയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു 4 @ ടവർഡ്‌സ് വിർജീനിയ ബീച്ചിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു. വിർജീനിയ ബീച്ച്. വിർജീനിയ ബീച്ച്. FORECAST വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ സിസ്റ്റം ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ സിസ്റ്റം ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, ദുർബലമായ സംവിധാനം ഫോറെകാസ്റ്റ് മോഡൽ, യുഎസ് 4 നായുള്ള വീക്കർ സിസ്റ്റം @ യുഎസ് 4 for യുഎസ് 4 @ വരുന്നു യുഎസ് 4 ന് FOR വരുന്നു യുഎസ് 4 for നായി വരുന്നു യുഎസ് 4 for എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു യുഎസ് 4 for എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു യുഎസ് 4 ന് W പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാളിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ നമുക്ക് കഴിയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേടാനാകും ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേടാനാകും, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് 4 @ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, ഇത് 4 @ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് 4 @ ആണെങ്കിൽ ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് 4 @ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, ഇത് 4 @ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, ഇത് 4 If ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ, ഇത് 4 E കിഴക്കോട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ. കിഴക്ക്. കിഴക്ക്. ശക്തൻ കിഴക്ക്. ശക്തമായ പ്രഭാവം കിഴക്ക്. ശക്തമായ പ്രഭാവം കൂടുതൽ കിഴക്ക്. കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം കിഴക്ക്. കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം കിഴക്കിന്റെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഫലം കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. WE ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ആകുന്നു ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ എ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ 4 on ന് ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങൾ 4 on ന് ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എ ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് ഒരു നോട്ടം ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എത്രയെണ്ണം കാണുന്നു ആത്മാവ് എത്രയെണ്ണം കാണുന്നു ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകളെ നോക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് നോക്കുന്നു ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കുന്നു. ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാം ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ UP ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ മുകളിലൂടെ ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. @ എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. @ എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. R ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, വെറുതെ ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഏകദേശം ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഈന്തപ്പനയെക്കുറിച്ച്, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഈന്തപ്പനയെക്കുറിച്ച്, നോർത്ത്വാർഡ്. പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾ പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, വെറും മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, വെറുതെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, ഈസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, ഈസ്റ്റ് ഓഫ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി, പോക്കിന്റെ ഈസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ JUST മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ വെറും ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 @ വെറും ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 @ വെറുതെ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 H ഹൈലാൻ‌ഡുകളുടെ ഈസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 H ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്. ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. WE ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 4 @ ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾ, 4 @ എ ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 4 @ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് വാച്ച് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുക ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുക, ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം വാച്ച്, ട്രാക്ടറുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം വാച്ച്, ട്രാക്ടറുകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ്, ട്രാക്ടറുകൾ ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടർമാർ ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടറുകൾ ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടർമാർ ഇവിടെ കാണുക, പടിഞ്ഞാറുള്ള ട്രാക്ടറുകൾ. പടിഞ്ഞാറോട്ട്. പടിഞ്ഞാറോട്ട്. നിശ്ചലമായ പടിഞ്ഞാറോട്ട്. ഇപ്പോഴും അല്ല പടിഞ്ഞാറോട്ട്. തിരയുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറോട്ട്. വളരെ തിരയുന്നില്ല പടിഞ്ഞാറോട്ട്. വളരെ 4 നോക്കുന്നില്ല വളരെ 4 നോക്കുന്നില്ല വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ലത് പോലെ വളരെ നല്ലതായി കാണരുത് 4 @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ, വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ, പ്രോബബിലിറ്റി നല്ല വാർത്തകൾ, സാധ്യത നല്ല വാർത്തകൾ, അതിനുള്ള സാധ്യത നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും 4 @ THE നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ടത് വിൻഡിന്, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ടത് വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് വിൻഡിന്, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഡാർക്ക് ഷേഡ് എവിടെയാണ് വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 We ഇരുണ്ട ഷേഡ് എവിടെയാണ് വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഷേഡ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത ട്രോപ്പിക്കൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ഫോർ ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, BY ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, വൈകി ടമ്പയ്‌ക്ക് 10%, 10-20%, വൈകി ടാംപയ്ക്ക് 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച ടമ്പയ്‌ക്കായി 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ടമ്പയ്‌ക്കായി 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, INTO 10% ടമ്പയ്‌ക്ക്, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 4 @ ING. MORN4 @ ING. MORN4 @ ING. അതാണ് MORN4 @ ING. അത് എപ്പോൾ MORN4 @ ING. അത് എപ്പോൾ MORN4 @ ING. അത് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ MORN4 @ ING. കാലാവസ്ഥ പോകുമ്പോൾ MORN4 @ ING. കാലാവസ്ഥ എപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഡ H ൺ‌ഹിൽ 4 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ @. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഐ.ടി. LITTLE BIT DOWNHILL4 @. അത് പോലെ LITTLE BIT DOWNHILL4 @. എ LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു എ LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് കാണുന്നു LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 @ വരുന്നു ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 through വരുന്നു ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, ചെയ്യരുത് ' 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, ചെയ്യരുത് ' 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, റദ്ദാക്കരുത് 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കുക 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച റദ്ദാക്കുക 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, കാണുക നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഇത് കാണുക നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഈ ദ്രുതഗതിയിൽ കാണുക നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഈ ദ്രുത ചലനം കാണുക ഈ ദ്രുത ചലനം കാണുക ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക വരുന്ന ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക അതിലൂടെ വരുന്ന ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക, അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, അവസാനിക്കും അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെ അവസാനിക്കും അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം, അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം, കാണും അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക @ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക @ വളരെക്കാലം, @ AN കാണുക വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടവയ്ക്കായി കാണുക വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്പിനോഫിനായി കാണുക, വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 for കാണുക ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ TO ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ ടു ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്കുകിഴക്ക് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്ക് കിഴക്ക് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്കുകിഴക്ക് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 C കേന്ദ്രത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക്, സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക്, സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക്, എ.എസ് സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് പോലെ ഈ ചലനങ്ങൾ പോലെ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കുന്നത് പോലെ, സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കുന്നത് പോലെ സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കിയത് പോലെ, ശനിയാഴ്ച ഇത് ശനിയാഴ്ച, ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഇത് നീങ്ങുന്നത് പോലെ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ളതാണ് രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് സാധിക്കും രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചിലത് നേടും രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചിലത് നേടും രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചിലത് നേടും ഇതിൽ ചിലത് നേടുക ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക ഈ റെയിനിന്റെ പിന്നിൽ ചിലത് നേടുക, 4 @ പുറകിൽ ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക, 4 @ പ്രധാനമായും പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും കിഴക്ക് ബാക്ക്സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, I-75, പുറകുവശത്ത് മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ -75, സ്റ്റിൽ പുറകുവശത്ത് മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, 75 പോയി ബാക്ക്സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, 75-ലേക്ക് പോയി ബാക്ക്‌സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, കാണാൻ തുടരും ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ -75, കാണാൻ പോയി ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, അത് എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ തുടരും ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും 4 @ പോകുന്നു I-75 ന്റെ കിഴക്ക്, 4 എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും I-75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും 4 L നോക്കാൻ പോകുന്നു അത് എവിടെയാണ് L നോക്കാൻ പോകുന്നു 4 എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ട്രോപ്പിക്കൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ട്രോപ്പിക്കൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 രൂപപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 രൂപപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 എ ആയി രൂപപ്പെടുത്തി ഡിപ്രഷൻ 10 എ ആയി രൂപപ്പെടുത്തി ഡിപ്രഷൻ 10 ഒരു 5:00 ആയി രൂപപ്പെടുത്തി. 5:00. 5:00. 3800 5:00. 3800 മില്ലുകൾ 5:00. 3800 മില്ലുകൾ അകലെ 5:00. 3800 മില്ലുകൾ അകലെ നിന്ന് 5:00. 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു, 5:00. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 3800 മില്ലുകൾ അകലെ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 3800 മില്ലുകൾ അകലെ, ഞങ്ങൾ 3800 മില്ലുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ ചെയ്യും 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ എ 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രക്ക് എടുക്കും 3800 മില്ലുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രക്ക് നൽകും നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ‌ക്കൊരു ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ‌ ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ ഇവിടെ വരുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. 4 @ ബിറ്റ്. 4 @ ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 M, മൂവിംഗ് സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, നീങ്ങുന്നു, സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച ടൈപ്പിക്കൽ

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണി: ഫ്ലോറിഡയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസായസിന് മുന്നോടിയായി ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.601" dur="0.167"> ദി </text>
<text sub="clublinks" start="1.768" dur="0.1"> സൺ‌ഷൈൻ </text>
<text sub="clublinks" start="1.868" dur="0.701"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="2.569" dur="1.568"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.701"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.066"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.167"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.167"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഒരു കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="5.238" dur="0.234"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.233"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="5.705" dur="0.2"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="5.905" dur="0.367"> സൺ‌ഷൈൻ സ്റ്റേറ്റ് റെഡി ചെറുത്. >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.272" dur="0.134"> >>> ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="6.406" dur="0.067"> >>> ഞങ്ങൾ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 4 കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="6.473" dur="0.1"> >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 4 ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="6.573" dur="0.734"> >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 @ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="7.307" dur="0.934"> >>> ഒരു കാര്യം തുടരാൻ ഞങ്ങൾ 4 4 ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.601"> >>> ഇന്ന് രാത്രി 4 കണ്ണിൽ തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="8.842" dur="0.2"> ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക, </text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.1"> ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.234"> ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് എന്നിവയിൽ ഒരു കണ്ണ് സൂക്ഷിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="9.376" dur="0.1"> ഇന്ന് രാത്രി, ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് എന്നിവയിൽ ഒരു കണ്ണു സൂക്ഷിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.133"> ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.167"> ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്റീരിയോളജിസ്റ്റ് ബോബി </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.167"> ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, </text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="0.167"> ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, പരിശോധിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="10.11" dur="0.033"> ട്രോപിക്സ്, ചീഫ് മെറ്ററോളജിസ്റ്റ് ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, പരിശോധിക്കുന്നു 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="10.143" dur="0.2"> ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, 4 പരിശോധിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="10.343" dur="0.434"> ബോബി ഡെസ്കിനുകൾ, 4 പരിശോധിക്കുന്നു UR ചുഴലിക്കാറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="10.777" dur="3.704"> ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, 4 പരിശോധിക്കുന്നു @ ഹുറിക്കൻ ഐസിയാസ് </text>
<text sub="clublinks" start="14.481" dur="0.6"> ബോബി ഡെസ്കിൻസ്, പരിശോധിക്കുന്നു 4 @ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.081" dur="0.1"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="15.181" dur="0.134"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> </text>
<text sub="clublinks" start="15.315" dur="0.133"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> പ്രെറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="15.448" dur="0.167"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന് രാത്രി, 4 @ >> പ്രെറ്റി സ്മാൾ </text>
<text sub="clublinks" start="15.615" dur="0.2"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> പ്രെറ്റി ചെറിയ ടെൻ‌സ് </text>
<text sub="clublinks" start="15.815" dur="0.234"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന് രാത്രി, 4 @ >> പ്രെറ്റി ചെറിയ പത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.367"> ചുഴലിക്കാറ്റ് ഐസിയാസ് ഇന്ന്, 4 @ >> TH4 @ E ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് </text>
<text sub="clublinks" start="16.416" dur="0.167"> >> TH4 @ E ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് </text>
<text sub="clublinks" start="16.583" dur="0.1"> >> TH4 @ E കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ പത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.067"> >> TH4 TH E കാര്യങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് </text>
<text sub="clublinks" start="16.75" dur="0.166"> >> TH4 TH E പ്രെറ്റി ചെറിയ ടെൻ‌സ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.201"> >> TH4 ന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="17.117" dur="0.233"> >> TH4 ന്റെ മനോഹരമായ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.334"> >> TH4 ന്റെ മനോഹരമായ ചെറിയ ടെൻ‌സ് @ E കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="17.684" dur="0.1"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 </text>
<text sub="clublinks" start="17.784" dur="0.1"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 നിങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="17.884" dur="0.1"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="17.984" dur="0.234"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്കിത് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="18.218" dur="0.167"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, 2020 നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം </text>
<text sub="clublinks" start="18.385" dur="0.266"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="18.651" dur="0.735"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാനുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="19.386" dur="0.166"> കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി, 2020 നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.167"> നിങ്ങൾക്ക് മാത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="19.719" dur="0.401"> അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.2"> അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="20.32" dur="0.267"> അതിനുള്ള കണക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="20.587" dur="0.133"> അതിനുള്ള മാത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, വലുതായി മാത്രം, </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.234"> അതിനുള്ള ഗണിതം പ്രയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, വലിയവനായി, ആരാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="20.954" dur="0.333"> നിങ്ങൾ‌ക്കറിയാവുന്ന ഗണിതം പ്രയോഗിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു, അറിയാവുന്നവർ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.134"> അത്, അറിയുന്നവർ മാത്രം </text>
<text sub="clublinks" start="21.421" dur="0.1"> എന്താണെന്നറിയാവുന്ന വലിയ, അത് മാത്രം </text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.167"> എന്താണെന്നറിയാവുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.634"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="22.322" dur="2.602"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നവർ, അത് വലുതായിരിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="24.924" dur="0.601"> അതായത്, 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് അറിയുന്നവർ, </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.133"> 2020.4 ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ </text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="0.067"> 2020.4 ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="25.725" dur="0.134"> 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ ലഭിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.167"> 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ തിരികെ ലഭിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="26.026" dur="0.233"> 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ തിരികെ ലഭിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.267"> 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക @ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, </text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.3"> 2020.4-ൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് @ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, സ്ഥിരീകരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="26.826" dur="0.1"> പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.201"> നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, </text>
<text sub="clublinks" start="27.127" dur="0.133"> നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, കണക്കുകൂട്ടൽ </text>
<text sub="clublinks" start="27.26" dur="0.234"> നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും, പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക, അവിടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="27.494" dur="0.1"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="27.594" dur="0.133"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാം </text>
<text sub="clublinks" start="27.727" dur="0.1"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. അങ്ങനെയാകട്ടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.167"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശവും, നമുക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="27.994" dur="0.234"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശവും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="28.228" dur="0.7"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="28.928" dur="0.201"> ഓൺ, കണക്കുകൂട്ടൽ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.734"> എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.6"> എല്ലാ അവകാശങ്ങളും, കൊടുങ്കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.167"> കൊടുങ്കാറ്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.067"> കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.534"> കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.133"> കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-മണിക്കൂർ </text>
<text sub="clublinks" start="31.364" dur="0.734"> കൊടുങ്കാറ്റ്. ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="32.098" dur="0.134"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="32.232" dur="2.169"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-മണിക്കൂർ വിൻഡ്സ്, CAME </text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.6"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="35.001" dur="0.2"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, </text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.134"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, ഇപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.2"> ഐസിയാസ്, 75 മൈൽ-പെർ-വിൻഡ്സ്, കേം അക്രോസ് 4 @ ഹിസ്പാനിയോള, ഇപ്പോൾ ഓ </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.133"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ O. </text>
<text sub="clublinks" start="35.668" dur="0.101"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.734"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം </text>
<text sub="clublinks" start="36.503" dur="0.667"> CAME ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം വാട്ടർ </text>
<text sub="clublinks" start="37.17" dur="0.601"> CACE ACROSS4 @ HISPANIOLA, ഇപ്പോൾ ഓവർ വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? </text>
<text sub="clublinks" start="37.771" dur="0.133"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? ഷീർ </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.067"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="38.071" dur="0.233"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? അത് ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="38.304" dur="0.167"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="38.471" dur="0.267"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="38.738" dur="0.301"> വാം വാട്ടർ റൈറ്റ്? വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="39.039" dur="0.133"> വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="39.172" dur="0.167"> ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="39.339" dur="0.1"> ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="39.439" dur="0.801"> ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ ഇവിടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.066"> ഈ ദിശയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഷിയർ, 4 @ ലൈറ്റെനി </text>
<text sub="clublinks" start="40.306" dur="0.935"> ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റ്നെനി </text>
<text sub="clublinks" start="41.241" dur="0.534"> ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റ്നി അപ്, </text>
<text sub="clublinks" start="41.775" dur="0.1"> ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റെനി യുപി, പിന്തുണ </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.367"> ഈ ദിശ ഇവിടെ, 4 @ ലൈറ്റെനി യുപി, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="0.133"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.067"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് </text>
<text sub="clublinks" start="42.442" dur="0.133"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.167"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. ഭാഗം </text>
<text sub="clublinks" start="42.742" dur="0.734"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് ഭാഗമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="1.569"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="45.045" dur="0.6"> UP, പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.1"> അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.1"> അത് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 @ AS </text>
<text sub="clublinks" start="45.845" dur="0.134"> അത് ഫോറെകാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് @ ഇത് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="45.979" dur="0.233"> അത് ഫോറസസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 this ഈ ബോസോ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.201"> അത് ഫോറസ്റ്റ് 4 ന്റെ ഭാഗമാണ് @ ഈ ബോസോ ടവർഡുകളായി </text>
<text sub="clublinks" start="46.413" dur="0.867"> അത് ഫോറസ്‌കാസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് 4 this ഈ ബോസോ ടവാർഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="0.167"> ഈ ബോസോ ടവാർഡ്സ് ഗ്രാൻഡ് ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="47.447" dur="0.1"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, </text>
<text sub="clublinks" start="47.547" dur="0.334"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി </text>
<text sub="clublinks" start="47.881" dur="0.167"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ </text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.233"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.2"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ എന്ന നിലയിൽ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="48.481" dur="0.367"> ഈ ബോസോ ടവർഡ്‌സ് ഗ്രാൻഡ് ബഹാമ എന്ന നിലയിൽ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="48.848" dur="0.134"> ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="48.982" dur="0.5"> ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.701"> ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="50.183" dur="0.534"> ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.033"> ബഹാമ, മിയാമി ഷീർ തിരികെ പോകാൻ പോകുന്നു. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.75" dur="0.134"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="50.884" dur="0.066"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="0.167"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="51.117" dur="0.2"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="51.317" dur="0.167"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="51.484" dur="0.334"> തിരികെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 4 @ ഇത് റ OU ണ്ടറിന് പുറത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="51.818" dur="0.133"> ഇത് റ OU ണ്ടറിന് പുറത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.101"> ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="52.052" dur="0.1"> ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, അതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.267"> ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റ OU ണ്ടർ നേടുന്നു, അതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.7"> ഇത് ആരോഗ്യമുള്ള റ OU ണ്ടറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="53.119" dur="0.134"> ഇത് ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റായ റ OU ണ്ടറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേടുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="53.253" dur="3.27"> ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. </text>
<text sub="clublinks" start="56.523" dur="0.033"> ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 </text>
<text sub="clublinks" start="56.556" dur="0.467"> ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 </text>
<text sub="clublinks" start="57.023" dur="0.134"> ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR </text>
<text sub="clublinks" start="57.157" dur="0.1"> ആരോഗ്യകരമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇവിടെ. 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="57.257" dur="0.167"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, </text>
<text sub="clublinks" start="57.424" dur="0.066"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED </text>
<text sub="clublinks" start="57.49" dur="0.134"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, EXCITED 85 </text>
<text sub="clublinks" start="57.624" dur="0.3"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, 85 BY എക്‌സൈറ്റഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.267"> 70 5 MILE-4 @ PER-HOUR WINDS, TOMORROW മുഖേന 85 </text>
<text sub="clublinks" start="58.191" dur="0.234"> ടോമോറോയിലൂടെ 85 എക്‌സൈറ്റ് ചെയ്‌തു </text>
<text sub="clublinks" start="58.425" dur="0.066"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂൺ‌ 85 </text>
<text sub="clublinks" start="58.491" dur="0.401"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.2"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="59.092" dur="0.267"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർനൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.2"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="59.559" dur="0.334"> ടോമോറോ ആഫ്റ്റർ‌നൂണിലൂടെ 85 ആവേശഭരിതനായി, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="59.893" dur="0.1"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="59.993" dur="0.133"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="60.126" dur="0.167"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, </text>
<text sub="clublinks" start="60.293" dur="0.2"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം തന്നെ റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="60.493" dur="0.134"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="60.627" dur="0.934"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="61.561" dur="0.033"> അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് റേറ്ററിൽ മഴ കാണാൻ കഴിയും, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.594" dur="0.134"> റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ </text>
<text sub="clublinks" start="61.728" dur="0.6"> റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു @ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.468"> റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC ആക്രോസ് </text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="0.2"> റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC സമീപ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരിക </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC ആക്‍സസ് പാർ‌ട്ടുകൾ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.334"> റേറ്റർ‌, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നു AC അതിൻറെ ഭാഗങ്ങൾ‌ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="63.53" dur="0.033"> റേറ്റർ, ഇതിനകം ആരംഭിക്കുന്നത് @ 4 ന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക @ </text>
<text sub="clublinks" start="63.563" dur="0.167"> 4 @ ന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക </text>
<text sub="clublinks" start="63.73" dur="0.167"> 4 @ ബഹമാസിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക </text>
<text sub="clublinks" start="63.897" dur="0.1"> 4 @ ബഹാമസ് വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ വരൂ </text>
<text sub="clublinks" start="63.997" dur="0.1"> 4 @ ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ വരിക, </text>
<text sub="clublinks" start="64.097" dur="0.334"> 4 @ ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകളുടെ ആക്രോസ് ഭാഗങ്ങൾ വരിക </text>
<text sub="clublinks" start="64.431" dur="0.166"> ബഹമാസ് നോർത്ത് കീസ്, ഓവർ </text>
<text sub="clublinks" start="64.597" dur="0.067"> ബഹമാസ് നോർത്ത് കീകൾ, ടവറുകളിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="64.664" dur="0.634"> ബഹമാസ് നോർത്തേൺ കീകൾ, ടവർഡുകളിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="65.298" dur="1.335"> ബഹാമസ് നോർത്തേൺ കീകൾ, നേപ്പിൾസിനെ മറികടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="66.633" dur="0.6"> ബഹാമസ് നോർത്ത് കീകൾ, നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ മറികടന്ന്, </text>
<text sub="clublinks" start="67.233" dur="0.234"> ടവാർഡ്സ് ദി നേപ്പിൾസ് ഏരിയ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.133"> അനിവാര്യമായും നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.1"> ടവാർഡ്സ് ദി നേപ്പിൾസ് ഏരിയ, അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.067"> നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു, അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="67.767" dur="0.301"> നേപ്പിൾസ് ഏരിയയെ ടവർഡ് ചെയ്യുന്നു, അവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="68.068" dur="0.2"> അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="68.268" dur="0.467"> കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="68.735" dur="1.735"> ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.601"> അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="71.071" dur="0.166"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.134"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.067"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.166"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നും തന്നെയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="71.604" dur="0.234"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. ഒന്നും തന്നെയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="71.838" dur="0.3"> അതിനെ ചുറ്റുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="72.138" dur="0.167"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="72.305" dur="0.067"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="72.372" dur="0.167"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="72.539" dur="0.133"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="72.672" dur="0.734"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="73.406" dur="0.3"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="73.706" dur="0.601"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.033"> അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും ഇല്ല. @ ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="74.34" dur="0.134"> @ ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.2"> @ 5:00 ന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.067"> @ 5:00 ന് ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ, തീവ്രത, </text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.767"> @ 5:00, തീവ്രത, 85 ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.067"> @ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW- ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="75.575" dur="0.033"> @ 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW of ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രാക്ക് ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="1.535"> 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ </text>
<text sub="clublinks" start="77.143" dur="0.067"> 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, </text>
<text sub="clublinks" start="77.21" dur="0.767"> 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, </text>
<text sub="clublinks" start="77.977" dur="0.901"> 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.601"> 5:00, തീവ്രത, 85 TOMORR4 @ OW @ AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. </text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="0.167"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. </text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.133"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="79.779" dur="0.067"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 നേടുന്നു @ E. </text>
<text sub="clublinks" start="79.846" dur="0.167"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 @ E TO നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.801"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. CLOS4 @ E നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="80.814" dur="0.834"> AFTERNOON, 80, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ. 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="81.648" dur="0.133"> 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="81.781" dur="0.067"> ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക്, ഷിയർ </text>
<text sub="clublinks" start="81.848" dur="0.133"> ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ഷിയർ ഓൺ </text>
<text sub="clublinks" start="81.981" dur="0.201"> ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അത് ഷിയർ ചെയ്യുക </text>
<text sub="clublinks" start="82.182" dur="0.8"> ക്ലോസ് 4 @ ഇ 4 ദി ലാൻഡിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അതിൽ തന്നെ ഷിയർ ചെയ്യുക </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="1.535"> 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="84.517" dur="0.601"> 4 @ ലാൻഡിലേക്ക് CLOS4 @ E നേടുന്നു, ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.167"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. </text>
<text sub="clublinks" start="85.285" dur="0.066"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. വളരെ നല്ലത് </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.133"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും നല്ല കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="85.585" dur="0.2"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ശരിക്കും നല്ല കാര്യം </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.401"> ആ സമയത്ത് ഷിയർ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. </text>
<text sub="clublinks" start="86.186" dur="0.2"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. </text>
<text sub="clublinks" start="86.386" dur="0.033"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, </text>
<text sub="clublinks" start="86.419" dur="0.1"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="86.519" dur="0.2"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഇത് ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.167"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, അത് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="86.886" dur="0.467"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, അത് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="87.353" dur="0.334"> ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നല്ല കാര്യം. കാരണം, ഇത് ഏറ്റവും മോശമായത് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="87.687" dur="0.167"> കാരണം, ഇത് ഏറ്റവും മോശമായത് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="87.854" dur="0.1"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശം കാലാവസ്ഥ എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="87.954" dur="0.067"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശം കാലാവസ്ഥ സ്റ്റിക്ക് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="88.021" dur="0.167"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="88.188" dur="0.2"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.233"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥയെ വശത്ത് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.9"> കാരണം, അത് ഏറ്റവും മോശമായ കാലാവസ്ഥ എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="89.722" dur="0.101"> കാലാവസ്ഥ വശത്ത് തുടരുക </text>
<text sub="clublinks" start="89.823" dur="3.67"> കാലാവസ്ഥ അതിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="93.493" dur="0.534"> കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത്, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="94.027" dur="0.2"> കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത്, 4 @ എവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="94.227" dur="0.167"> കാലാവസ്ഥ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത് നിൽക്കുന്നു, 4 @ വരുന്നിടത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="94.394" dur="0.367"> കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വശത്ത് കാലാവസ്ഥ ഒട്ടിക്കുക, 4 @ എവിടെ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.133"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ വരുന്നിടത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="94.894" dur="0.134"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ എവിടെയാണ് വരുന്നത്, </text>
<text sub="clublinks" start="95.028" dur="0.033"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 ON പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="95.061" dur="0.234"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.2"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 @ ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.233"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 4 ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="95.728" dur="0.368"> കൊടുങ്കാറ്റ്, 4 @ കൂടുതൽ വരുന്നിടത്ത്, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.133"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.229" dur="0.1"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.067"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.167"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="0.233"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 M MOS ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="96.796" dur="0.367"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 E കിഴക്കിന്റെ മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="97.163" dur="0.1"> കൂടുതൽ, പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു 4 E കിഴക്കൻ തീരത്ത് മോസ് ഭാഗം ചിന്തിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="97.263" dur="0.167"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. </text>
<text sub="clublinks" start="97.43" dur="0.1"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="97.53" dur="0.134"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അത് എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.233"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="97.897" dur="0.167"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="0.367"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഭാഗം. അവർ എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="98.431" dur="0.167"> അവർ എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="98.598" dur="0.067"> അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകൾ ഉള്ളത് </text>
<text sub="clublinks" start="98.665" dur="0.2"> അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകൾ ഉള്ളത് </text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.167"> അവർ എവിടെയാണ് വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉള്ളത് </text>
<text sub="clublinks" start="99.032" dur="0.801"> അവിടെയാണ് അവർ വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉള്ളത് 4 @ അവിടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.166"> വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="99.999" dur="0.167"> വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="1.368"> വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, </text>
<text sub="clublinks" start="101.534" dur="0.434"> വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, വിഭാഗം </text>
<text sub="clublinks" start="101.968" dur="0.334"> വാച്ചുകളും മുന്നറിയിപ്പുകളും 4 @ അവിടെ, ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം, കാറ്റഗറി വൺ </text>
<text sub="clublinks" start="102.302" dur="0.233"> ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി വൺ </text>
<text sub="clublinks" start="102.535" dur="0.301"> ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, </text>
<text sub="clublinks" start="102.836" dur="0.734"> ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഓവർ </text>
<text sub="clublinks" start="103.57" dur="1.334"> ഞായറാഴ്ച, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="1.101"> സൺ‌ഡേ ആഫ്റ്റർ‌നൂൺ, കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. </text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.034"> ഞായറാഴ്ച, തീരദേശത്തെ കാറ്റഗറി ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.039" dur="0.133"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="106.172" dur="1.302"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="107.474" dur="0.433"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.201"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="108.108" dur="0.266"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, റെഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.201"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, റെഡ് സ്പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.367"> ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീരത്ത്. 4 @ ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="108.942" dur="0.1"> ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.167"> ഈ കോൺ, ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="109.209" dur="0.133"> ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റിനു മുകളിലുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="109.342" dur="0.134"> ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിലെ ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.333"> ഈ കോൺ, ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ചുവന്ന സ്പോട്ടുകൾ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="109.809" dur="0.134"> ചുഴലിക്കാറ്റ് കേന്ദ്രം ചിന്തിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="109.943" dur="0.1"> ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="110.043" dur="0.067"> ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="110.11" dur="0.166"> ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് പോകുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="110.276" dur="0.935"> ഹ്യൂറിക്കൻ സെന്റർ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="111.211" dur="0.133"> ഇത് പോകുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="111.344" dur="1.034"> ഇത് പോകുന്നു. നോക്കൂ </text>
<text sub="clublinks" start="112.378" dur="0.468"> ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ നോക്കുക 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.2"> ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ കാണുക 4 @ ഓവർ </text>
<text sub="clublinks" start="113.046" dur="0.267"> ഇത് പോകുന്നു. തിരികെ നോക്കുക @ അതിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="0.2"> ഇത് പോകുന്നു. പിന്നിലേക്ക് നോക്കുക @ അവകാശികളിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="113.513" dur="0.334"> ഇത് പോകുന്നു. മടങ്ങുക 4 @ അവകാശികൾക്കപ്പുറത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.133"> മടങ്ങുക 4 @ അവകാശികൾക്കപ്പുറത്ത് </text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="0.1"> മടങ്ങുക 4 @ അവർക്കുള്ള അവകാശികളിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.167"> ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച അവകാശികൾക്ക് മുകളിലൂടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.1"> ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ, സെന്റർ </text>
<text sub="clublinks" start="114.347" dur="0.234"> ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ, കേന്ദ്രത്തിന് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.333"> ബാക്ക് 4 നോക്കുക @ അവർ നിർമ്മിച്ച തലക്കെട്ടുകളിലൂടെ, സെന്റർ വീഴാം </text>
<text sub="clublinks" start="114.914" dur="0.201"> നിർമ്മിച്ചു, കേന്ദ്രം വീഴാം </text>
<text sub="clublinks" start="115.115" dur="0.433"> നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക, കേന്ദ്രം എവിടെയും വീഴാം </text>
<text sub="clublinks" start="115.548" dur="3.27"> നിർമ്മിച്ചിരിക്കുക, കേന്ദ്രം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വീഴാം </text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="0.167"> നിർമ്മിച്ചു, കേന്ദ്രം ഇവിടെ എവിടെയും വീഴാം 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.2"> എവിടെയും എവിടെയും 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="119.185" dur="0.034"> ഇവിടെ എവിടെയും @ ട്രെൻഡിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="119.219" dur="0.133"> ഇവിടെ എവിടെയും @ ട്രെൻഡിംഗ് എ </text>
<text sub="clublinks" start="119.352" dur="0.167"> ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ലിറ്റിൽ ട്രെൻഡിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="119.519" dur="0.267"> ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ട്രെൻഡിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="119.786" dur="0.267"> ഇവിടെ എവിടെയും 4 L ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="120.053" dur="0.1"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="120.153" dur="0.1"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="120.253" dur="0.167"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="120.42" dur="0.1"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.334"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 വരെ വ്യാപിപ്പിക്കുക @ പടിഞ്ഞാറ്, എ </text>
<text sub="clublinks" start="120.854" dur="0.166"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ 4 ലേക്ക് ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ലിറ്റിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="0.234"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.834"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് 4 ലേക്ക് കൂടുതൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്നു @ പടിഞ്ഞാറ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="122.088" dur="0.134"> TO 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ </text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.033"> ടു 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, </text>
<text sub="clublinks" start="122.255" dur="0.133"> ടു 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, എ </text>
<text sub="clublinks" start="122.388" dur="0.201"> TO 4 @ വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ </text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.333"> TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="122.922" dur="0.434"> TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="123.356" dur="0.334"> TO 4 @ ദി വെസ്റ്റ്, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് മോർ റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. </text>
<text sub="clublinks" start="123.69" dur="0.133"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. </text>
<text sub="clublinks" start="123.823" dur="0.067"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. EVEN </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.167"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. എന്നിരുന്നാലും </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.2"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും </text>
<text sub="clublinks" start="124.424" dur="0.267"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.1"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും, </text>
<text sub="clublinks" start="124.791" dur="0.367"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="125.158" dur="0.033"> റെയിൻ, ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് MORE4 @ WIND. സംഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.134"> സംഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ @ </text>
<text sub="clublinks" start="125.325" dur="0.1"> സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="125.425" dur="0.133"> സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="125.558" dur="0.134"> സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഞാൻ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.2"> സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഇതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="125.892" dur="0.234"> സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.266"> സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.392" dur="0.334"> സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല, </text>
<text sub="clublinks" start="126.726" dur="0.1"> ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്, </text>
<text sub="clublinks" start="126.826" dur="0.067"> ഇത് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.133"> ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്. </text>
<text sub="clublinks" start="127.026" dur="0.034"> ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാടാണെന്ന് കരുതരുത്. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.06" dur="0.167"> യുഎസിനായി. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.1"> യുഎസിനായി. 4 @ ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.133"> യുഎസിനായി. 4 @ ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="0.2"> യുഎസിനായി. 4 @ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="127.66" dur="0.267"> യുഎസിനായി. 4 @ എന്താണെന്നപോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.301"> യുഎസിനായി. 4 E കിഴക്കിനെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.228" dur="0.133"> കിഴക്ക് എന്താണെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.1"> കിഴക്കൻ തീരത്തെപ്പോലെ ഒന്നുമില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.461" dur="0.134"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.133"> കിഴക്കൻ തീരത്ത് എന്താണുള്ളതെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.728" dur="0.234"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.2"> കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.3"> കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.034"> കിഴക്കൻ തീരത്തെ നേരിടാൻ എന്തും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.496" dur="0.166"> കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="129.662" dur="0.067"> കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="129.729" dur="0.1"> കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.167"> തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="129.996" dur="0.167"> തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="130.163" dur="0.267"> കോസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 @ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എ </text>
<text sub="clublinks" start="130.43" dur="0.2"> തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും, 4 @ ഒരു ചെറിയ തുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.367"> തീരത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും, 4 IN ഒരു ചെറിയ തുകയിൽ കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="130.997" dur="0.1"> ഒരു ചെറിയ തുകയുടെ ലിറ്റിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.1"> ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരു പെയിൻ </text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.1"> ബട്ടിലെ ഒരു പെയിന്റെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="131.297" dur="0.234"> ബട്ടിലുള്ള ഒരു പെയിൻ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="131.531" dur="0.3"> അവയ്‌ക്കായുള്ള ഒരു പെയിൻ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="0.267"> അവയ്‌ക്കായുള്ള ഒരു പെയിന്റെ ലിറ്റിൽ കൂടുതൽ, സാധ്യതയുള്ളത് </text>
<text sub="clublinks" start="132.098" dur="0.2"> അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, സാധ്യതയുള്ളത് </text>
<text sub="clublinks" start="132.298" dur="0.134"> അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്, സമൃദ്ധമായി </text>
<text sub="clublinks" start="132.432" dur="0.067"> അവയ്‌ക്കായുള്ള ബട്ട്, സാധ്യതയുള്ള പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="132.499" dur="0.1"> അവർക്കായുള്ള ബട്ട്, സാധ്യതയുള്ള പ്ലാൻഡിഫുൾ ടവർഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="132.599" dur="0.367"> അവയ്‌ക്കായുള്ള ബട്ട്, അവനിലേക്ക്‌ സമൃദ്ധമായ ടവർ‌ഡുകൾ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="132.966" dur="0.133"> അവനിലേക്ക്‌ സമൃദ്ധമായ ടവറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.099" dur="0.167"> വടക്കോട്ടുള്ള പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="0.667"> വടക്കൻ കരോലിനയിലേക്ക് പ്ലാൻറിഫുൾ ടവർഡുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="133.933" dur="0.167"> നോർത്ത് കരോലിന. </text>
<text sub="clublinks" start="134.1" dur="0.868"> നോർത്ത് കരോലിന. ചലിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="134.968" dur="0.5"> നോർത്ത് കരോലിന. O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.234"> നോർത്ത് കരോലിന. O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="135.702" dur="0.3"> നോർത്ത് കരോലിന. 4 @ ടവർഡുകളിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="136.002" dur="0.2"> 4 @ ടവർഡുകളിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="136.202" dur="0.134"> 4 @ ടവർഡ്‌സ് വിർജീനിയയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="136.336" dur="0.634"> 4 @ ടവർഡ്‌സ് വിർജീനിയ ബീച്ചിൽ O ട്ട്‌ബോർഡുകൾ നീക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="136.97" dur="0.2"> വിർജീനിയ ബീച്ച്. </text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> വിർജീനിയ ബീച്ച്. FORECAST </text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="0.133"> വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="137.403" dur="0.334"> വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ </text>
<text sub="clublinks" start="137.737" dur="0.768"> വിർജീനിയ ബീച്ച്. ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ സിസ്റ്റം </text>
<text sub="clublinks" start="138.505" dur="0.1"> ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, വീക്കർ സിസ്റ്റം </text>
<text sub="clublinks" start="138.605" dur="2.202"> ഫോറകാസ്റ്റ് മോഡൽ, ദുർബലമായ സംവിധാനം </text>
<text sub="clublinks" start="140.807" dur="0.6"> ഫോറെകാസ്റ്റ് മോഡൽ, യുഎസ് 4 നായുള്ള വീക്കർ സിസ്റ്റം @ </text>
<text sub="clublinks" start="141.407" dur="0.134"> യുഎസ് 4 for </text>
<text sub="clublinks" start="141.541" dur="0.067"> യുഎസ് 4 @ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="141.608" dur="0.1"> യുഎസ് 4 ന് FOR വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> യുഎസ് 4 for നായി വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.2"> യുഎസ് 4 for എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="142.075" dur="0.801"> യുഎസ് 4 for എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.166"> യുഎസ് 4 ന് W പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="143.042" dur="1.168"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="144.21" dur="0.467"> ലാൻഡ്‌ഫാളിലെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="144.677" dur="0.201"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.233"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.2"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ നമുക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="145.311" dur="0.334"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="145.645" dur="0.167"> പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു, ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="145.812" dur="0.133"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേടാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="145.945" dur="0.067"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേടാനാകും, </text>
<text sub="clublinks" start="146.012" dur="0.167"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.233"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="146.412" dur="0.201"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് 4 @ തുടരുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="146.613" dur="0.2"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, ഇത് 4 @ തുടരുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="146.813" dur="0.233"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ, അത് 4 @ ആണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.367"> ലാൻഡ്‌ഫാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് 4 @ ആണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="147.413" dur="0.101"> ഇവിടെ, ഇത് 4 @ ആണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="147.514" dur="0.1"> ഇവിടെ, ഇത് 4 If ആണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="147.614" dur="0.133"> ഇവിടെ, ഇത് 4 E കിഴക്കോട്ട് തുടരുകയാണെങ്കിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="147.747" dur="0.2"> കിഴക്ക്. </text>
<text sub="clublinks" start="147.947" dur="0.1"> കിഴക്ക്. ശക്തൻ </text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.101"> കിഴക്ക്. ശക്തമായ പ്രഭാവം </text>
<text sub="clublinks" start="148.148" dur="0.2"> കിഴക്ക്. ശക്തമായ പ്രഭാവം കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="148.348" dur="0.2"> കിഴക്ക്. കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം </text>
<text sub="clublinks" start="148.548" dur="0.934"> കിഴക്ക്. കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം </text>
<text sub="clublinks" start="149.482" dur="0.134"> കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം </text>
<text sub="clublinks" start="149.616" dur="1.134"> കിഴക്കിന്റെ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഫലം </text>
<text sub="clublinks" start="150.75" dur="0.601"> കിഴക്കൻ തീരത്തിന്റെ ശക്തമായ സ്വാധീനം. </text>
<text sub="clublinks" start="151.351" dur="0.1"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="151.451" dur="0.067"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. WE </text>
<text sub="clublinks" start="151.518" dur="0.166"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ആകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="151.684" dur="0.134"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="151.818" dur="0.267"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ എ </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.267"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="152.352" dur="0.1"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.333"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.034"> ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ 4 on ന് ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="152.819" dur="0.1"> ഞങ്ങൾ 4 on ന് ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.133"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="153.052" dur="0.067"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.234"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എ </text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.2"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് ഒരു നോട്ടം </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.233"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എങ്ങനെ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="153.786" dur="0.334"> ഞങ്ങൾ 4-ൽ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്താണ് @ ആത്മാവ് എത്രയെണ്ണം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.12" dur="0.167"> ആത്മാവ് എത്രയെണ്ണം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.287" dur="0.1"> ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകളെ നോക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.067"> ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.454" dur="0.167"> ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.621" dur="0.333"> ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് നോക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.234"> ആത്മാവ് ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് നോക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="155.188" dur="0.1"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="155.288" dur="0.067"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാം </text>
<text sub="clublinks" start="155.355" dur="0.133"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ </text>
<text sub="clublinks" start="155.488" dur="0.2"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും </text>
<text sub="clublinks" start="155.688" dur="0.835"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ UP </text>
<text sub="clublinks" start="156.523" dur="0.233"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ മുകളിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="156.756" dur="0.534"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 @ പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.033"> ആളുകൾ സ്വാധീനിക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.201"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. @ </text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.166"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="157.69" dur="0.067"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.757" dur="0.234"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.991" dur="0.634"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. UR ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.625" dur="0.166"> എല്ലാ വഴികളും 4 MA പ്രധാന വഴിയിലൂടെ. R ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="158.791" dur="0.935"> ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="159.726" dur="0.467"> അടിസ്ഥാനപരമായി ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="160.193" dur="0.801"> ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, </text>
<text sub="clublinks" start="160.994" dur="0.901"> ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, വെറുതെ </text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.467"> ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഏകദേശം </text>
<text sub="clublinks" start="162.362" dur="0.901"> ചുവപ്പിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="163.263" dur="0.133"> അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="163.396" dur="2.536"> അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഈന്തപ്പനയെക്കുറിച്ച്, </text>
<text sub="clublinks" start="165.932" dur="0.634"> അടിസ്ഥാനപരമായി 4 @ നന്നായി, ഞങ്ങൾ ഈന്തപ്പനയെക്കുറിച്ച്, നോർത്ത്വാർഡ്. </text>
<text sub="clublinks" start="166.566" dur="0.133"> പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. </text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.1"> പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="166.799" dur="0.167"> പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.634"> പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="167.6" dur="0.167"> പാം, നോർത്ത്വാർഡ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="167.767" dur="0.934"> ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="168.701" dur="0.501"> ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="169.202" dur="0.233"> ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="169.435" dur="0.167"> ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, </text>
<text sub="clublinks" start="169.602" dur="0.334"> ഞങ്ങൾക്ക് ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, വെറും </text>
<text sub="clublinks" start="169.936" dur="0.133"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, വെറുതെ </text>
<text sub="clublinks" start="170.069" dur="0.067"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, ഈസ്റ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="170.136" dur="0.667"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, ഈസ്റ്റ് ഓഫ് </text>
<text sub="clublinks" start="170.803" dur="0.701"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് കൗണ്ടി, പോക്കിന്റെ ഈസ്റ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="171.504" dur="0.467"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="171.971" dur="0.234"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ JUST </text>
<text sub="clublinks" start="172.205" dur="0.334"> മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഓറഞ്ച് ക OUNT ണ്ടി, പോക്ക് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്റ്റ്, 4 @ വെറും ഈസ് </text>
<text sub="clublinks" start="172.539" dur="0.1"> ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 @ വെറും ഈസ് </text>
<text sub="clublinks" start="172.639" dur="0.166"> ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 @ വെറുതെ </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.134"> ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 H ഹൈലാൻ‌ഡുകളുടെ ഈസ് </text>
<text sub="clublinks" start="172.939" dur="0.801"> ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പോൾക്ക് ക OUNT ണ്ടി, 4 H ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടിയുടെ ഈസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="173.74" dur="0.1"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="173.84" dur="2.436"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. WE </text>
<text sub="clublinks" start="176.276" dur="0.4"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="176.676" dur="0.367"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾ, 4 @ എ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.134"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 4 @ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.367"> ഹൈലാൻഡ്സ് ക OUNT ണ്ടി. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="177.544" dur="0.133"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.067"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് വാച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.133"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 TR ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="177.877" dur="0.234"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുക, </text>
<text sub="clublinks" start="178.111" dur="0.1"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം വാച്ച്, ട്രാക്ടറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.233"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം വാച്ച്, ട്രാക്ടറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="178.444" dur="0.367"> ഞങ്ങൾക്കറിയാം, 4 @ ഇവിടെ ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ്, ട്രാക്ടറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="178.811" dur="0.101"> ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="178.912" dur="0.166"> ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.234"> ഇവിടെ കാണുക, ട്രാക്ടർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="179.312" dur="0.367"> ഇവിടെ കാണുക, പടിഞ്ഞാറുള്ള ട്രാക്ടറുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="179.679" dur="0.133"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="179.812" dur="0.067"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. നിശ്ചലമായ </text>
<text sub="clublinks" start="179.879" dur="0.167"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. ഇപ്പോഴും അല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="180.046" dur="0.167"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. തിരയുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="180.213" dur="0.233"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. വളരെ തിരയുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="180.446" dur="0.301"> പടിഞ്ഞാറോട്ട്. വളരെ 4 നോക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="180.747" dur="0.133"> വളരെ 4 നോക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="180.88" dur="0.501"> വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ലത് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="181.381" dur="1.568"> വളരെ നല്ലതായി കാണരുത് 4 @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.567"> വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ, </text>
<text sub="clublinks" start="183.516" dur="0.267"> വളരെ 4 നോക്കരുത് @ നല്ല വാർത്തകൾ പോലെ, പ്രോബബിലിറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="183.783" dur="0.1"> നല്ല വാർത്തകൾ, സാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="183.883" dur="0.534"> നല്ല വാർത്തകൾ, അതിനുള്ള സാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="184.417" dur="1.935"> നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, </text>
<text sub="clublinks" start="186.352" dur="0.434"> നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും </text>
<text sub="clublinks" start="186.786" dur="0.267"> നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും 4 @ THE </text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.334"> നല്ല വാർത്തകൾ, വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ടത് </text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.133"> വിൻഡിന്, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ടത് </text>
<text sub="clublinks" start="187.52" dur="0.067"> വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="187.587" dur="0.133"> വിൻഡിന്, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="187.72" dur="0.134"> വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഡാർക്ക് ഷേഡ് എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="187.854" dur="0.267"> വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="188.121" dur="0.2"> വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 We ഇരുണ്ട ഷേഡ് എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="188.321" dur="0.367"> വിൻ‌ഡിനായി, തീർച്ചയായും 4 @ ഇരുണ്ട ഷേഡ് എവിടെയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="188.688" dur="0.167"> ഞങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="188.855" dur="0.2"> ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="189.055" dur="0.1"> ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="189.155" dur="0.167"> ഞങ്ങൾ കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് ഷേഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="189.322" dur="0.2"> കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="189.522" dur="0.1"> ട്രോപ്പിക്കൽ കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="189.622" dur="0.568"> ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="190.19" dur="3.67"> ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റ് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="193.86" dur="0.6"> കണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="194.46" dur="0.101"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="194.561" dur="0.066"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% </text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.234"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ഫോർ </text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.267"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.133"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, </text>
<text sub="clublinks" start="195.261" dur="0.2"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, BY </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.301"> ട്രോപ്പിക്കൽ സ്റ്റോം ഫോഴ്സ് വിൻഡ്സ് 4 @ 4 @ 10% ടമ്പയ്ക്ക്, 10-20%, വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="195.762" dur="0.2"> ടമ്പയ്‌ക്ക് 10%, 10-20%, വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="195.962" dur="0.133"> ടാംപയ്ക്ക് 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="196.095" dur="0.101"> ടമ്പയ്‌ക്കായി 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.133"> ടമ്പയ്‌ക്കായി 10%, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, INTO </text>
<text sub="clublinks" start="196.329" dur="0.3"> 10% ടമ്പയ്‌ക്ക്, 10-20%, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="196.629" dur="0.234"> ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="196.863" dur="0.067"> ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 4 @ ING. </text>
<text sub="clublinks" start="196.93" dur="0.166"> MORN4 @ ING. </text>
<text sub="clublinks" start="197.096" dur="0.067"> MORN4 @ ING. അതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="197.163" dur="0.067"> MORN4 @ ING. അത് എപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="197.23" dur="0.167"> MORN4 @ ING. അത് എപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="197.397" dur="0.2"> MORN4 @ ING. അത് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="197.597" dur="0.167"> MORN4 @ ING. കാലാവസ്ഥ പോകുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="197.764" dur="0.4"> MORN4 @ ING. കാലാവസ്ഥ എപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="198.164" dur="0.167"> കാലാവസ്ഥ എപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="198.331" dur="0.434"> കാലാവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ അക്ഷരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="1.401"> കാലാവസ്ഥ ഒരു ചെറിയ ബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.634"> അത് ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഡ H ൺ‌ഹിൽ 4 ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ @. </text>
<text sub="clublinks" start="200.8" dur="0.1"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. </text>
<text sub="clublinks" start="200.9" dur="0.1"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.067"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. അത് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="201.067" dur="0.2"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. എ </text>
<text sub="clublinks" start="201.267" dur="0.2"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="201.467" dur="0.868"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു എ </text>
<text sub="clublinks" start="202.335" dur="1.168"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.033"> LITTLE BIT DOWNHILL4 @. ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="203.536" dur="0.334"> ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="203.87" dur="0.233"> ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 @ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="204.103" dur="0.234"> ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 through വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.133"> ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="204.47" dur="0.367"> ഇത് ഒരു ഫോർ‌കാസ്റ്റ് മോഡൽ കാണുന്നു, 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, ചെയ്യരുത് ' </text>
<text sub="clublinks" start="204.837" dur="0.167"> 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, ചെയ്യരുത് ' </text>
<text sub="clublinks" start="205.004" dur="0.1"> 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, റദ്ദാക്കരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="205.104" dur="0.167"> 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="205.271" dur="0.134"> 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച റദ്ദാക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="205.405" dur="0.233"> 4 T ടോമോറോയിലൂടെ വരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, </text>
<text sub="clublinks" start="205.638" dur="0.134"> നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, </text>
<text sub="clublinks" start="205.772" dur="0.434"> നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="206.206" dur="0.2"> നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഇത് കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="206.406" dur="0.233"> നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഈ ദ്രുതഗതിയിൽ കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="206.639" dur="0.301"> നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച പദ്ധതികൾ റദ്ദാക്കുക, ഈ ദ്രുത ചലനം കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="206.94" dur="0.166"> ഈ ദ്രുത ചലനം കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="207.106" dur="0.134"> ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="207.24" dur="0.6"> വരുന്ന ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="207.84" dur="0.234"> ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="208.074" dur="0.567"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഈ ദ്രുത ചലിക്കുന്ന ഷവറുകൾ കാണുക, </text>
<text sub="clublinks" start="208.641" dur="0.134"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="208.775" dur="0.1"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.3"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, അവസാനിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="209.175" dur="0.2"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെ അവസാനിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="209.375" dur="0.234"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം, </text>
<text sub="clublinks" start="209.609" dur="0.167"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം, കാണും </text>
<text sub="clublinks" start="209.776" dur="0.901"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="210.677" dur="0.033"> അതിലൂടെ വരുന്ന ഷവറുകൾ, വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക @ </text>
<text sub="clublinks" start="210.71" dur="0.1"> വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, കാണുക @ </text>
<text sub="clublinks" start="210.81" dur="0.134"> വളരെക്കാലം, @ AN കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="210.944" dur="0.8"> വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടവയ്ക്കായി കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="211.744" dur="2.336"> വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സ്പിനോഫിനായി കാണുക, </text>
<text sub="clublinks" start="214.08" dur="0.434"> വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.367"> വളരെക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കും, IS ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 for കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="214.881" dur="0.1"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="214.981" dur="0.067"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ TO </text>
<text sub="clublinks" start="215.048" dur="0.267"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ ടു </text>
<text sub="clublinks" start="215.315" dur="0.066"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്കുകിഴക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="215.381" dur="0.201"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്ക് കിഴക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="215.582" dur="0.266"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 @ വടക്കുകിഴക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="215.848" dur="0.301"> ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് സ്പിനോഫ്, ടൊർണാഡോ 4 C കേന്ദ്രത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="216.149" dur="0.1"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="216.249" dur="0.1"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക്, എ.എസ് </text>
<text sub="clublinks" start="216.349" dur="0.167"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="216.516" dur="0.701"> ഈ ചലനങ്ങൾ പോലെ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="217.217" dur="0.3"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കുന്നത് പോലെ, </text>
<text sub="clublinks" start="217.517" dur="0.534"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കുന്നത് പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="218.051" dur="0.834"> സെന്ററിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക്, ഇത് നീക്കിയത് പോലെ, ശനിയാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="218.885" dur="0.167"> ഇത് ശനിയാഴ്ച, ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="219.052" dur="1.468"> ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="220.52" dur="0.434"> ഇത് നീങ്ങുന്നത് പോലെ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, </text>
<text sub="clublinks" start="220.954" dur="0.233"> ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="221.187" dur="0.334"> ഇത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ശനിയാഴ്ച രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="221.521" dur="0.233"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="221.754" dur="0.067"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ സാധ്യതയുള്ളതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="221.821" dur="0.1"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് സാധിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="221.921" dur="0.134"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചിലത് നേടും </text>
<text sub="clublinks" start="222.055" dur="0.233"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ചിലത് നേടും </text>
<text sub="clublinks" start="222.288" dur="0.334"> രാത്രി, ഞായറാഴ്ച, 4 @ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചിലത് നേടും </text>
<text sub="clublinks" start="222.622" dur="0.133"> ഇതിൽ ചിലത് നേടുക </text>
<text sub="clublinks" start="222.755" dur="0.067"> ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക </text>
<text sub="clublinks" start="222.822" dur="0.634"> ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="2.669"> ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക </text>
<text sub="clublinks" start="226.125" dur="0.468"> ഈ റെയിനിന്റെ പിന്നിൽ ചിലത് നേടുക, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="226.593" dur="0.3"> പുറകിൽ ഈ മഴയിൽ ചിലത് നേടുക, 4 @ പ്രധാനമായും </text>
<text sub="clublinks" start="226.893" dur="0.133"> പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.067"> പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="227.093" dur="0.167"> പുറകിൽ മഴ, 4 @ പ്രധാനമായും കിഴക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="227.26" dur="0.133"> ബാക്ക്സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, I-75, </text>
<text sub="clublinks" start="227.393" dur="0.201"> പുറകുവശത്ത് മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ -75, സ്റ്റിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="227.594" dur="0.2"> പുറകുവശത്ത് മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, 75 പോയി </text>
<text sub="clublinks" start="227.794" dur="0.2"> ബാക്ക്സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, 75-ലേക്ക് പോയി </text>
<text sub="clublinks" start="227.994" dur="0.367"> ബാക്ക്‌സൈഡിൽ മഴ, 4 I പ്രധാനമായും ഈസ്റ്റ് -75, കാണാൻ തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="228.361" dur="0.133"> ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ -75, കാണാൻ പോയി </text>
<text sub="clublinks" start="228.494" dur="0.134"> ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="228.628" dur="0.133"> ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, അത് എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="228.761" dur="0.067"> ഐ -75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും 4 @ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="228.828" dur="0.267"> I-75 ന്റെ കിഴക്ക്, 4 എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും </text>
<text sub="clublinks" start="229.095" dur="0.3"> I-75 ന്റെ കിഴക്ക്, എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകും 4 L നോക്കാൻ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="229.395" dur="0.134"> അത് എവിടെയാണ് L നോക്കാൻ പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="229.529" dur="0.067"> 4 എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="229.596" dur="0.166"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.034"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="229.796" dur="0.1"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് മുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="229.896" dur="0.2"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.096" dur="0.234"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.33" dur="0.734"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.267"> ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ട്രോപ്പിക്കൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.331" dur="0.233"> ട്രോപ്പിക്കൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.564" dur="0.034"> ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.598" dur="0.066"> ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 </text>
<text sub="clublinks" start="231.664" dur="0.234"> ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="231.898" dur="0.133"> ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 രൂപപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="232.031" dur="0.734"> ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 രൂപപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> ഞാൻ നിങ്ങളെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ 10 എ ആയി രൂപപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.767"> ഡിപ്രഷൻ 10 എ ആയി രൂപപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="233.766" dur="0.601"> ഡിപ്രഷൻ 10 ഒരു 5:00 ആയി രൂപപ്പെടുത്തി. </text>
<text sub="clublinks" start="234.367" dur="0.133"> 5:00. </text>
<text sub="clublinks" start="234.5" dur="0.101"> 5:00. 3800 </text>
<text sub="clublinks" start="234.601" dur="0.1"> 5:00. 3800 മില്ലുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="234.701" dur="0.734"> 5:00. 3800 മില്ലുകൾ അകലെ </text>
<text sub="clublinks" start="235.435" dur="1.101"> 5:00. 3800 മില്ലുകൾ അകലെ നിന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="236.536" dur="0.434"> 5:00. 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="236.97" dur="0.333"> 5:00. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 3800 മില്ലുകൾ അകലെ, ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="237.303" dur="0.134"> ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് 3800 മില്ലുകൾ അകലെ, ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="237.437" dur="0.1"> 3800 മില്ലുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="237.537" dur="0.067"> 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="237.604" dur="0.367"> 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും, ​​ഞങ്ങൾ എ </text>
<text sub="clublinks" start="237.971" dur="0.133"> 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="238.104" dur="0.167"> 3800 മില്ലുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രക്ക് എടുക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="238.271" dur="0.367"> 3800 മില്ലുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രക്ക് നൽകും </text>
<text sub="clublinks" start="238.638" dur="0.167"> നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="238.805" dur="0.066"> നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="238.871" dur="0.101"> നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="238.972" dur="0.133"> നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="239.105" dur="0.267"> നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="239.372" dur="0.133"> നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="239.505" dur="0.835"> നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ടാകും </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.133"> നിങ്ങൾ‌ക്കൊരു ട്രക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="240.473" dur="1.235"> ഒരു ചെറിയ ലിറ്റിൽ ഇവിടെ വരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.708" dur="0.534"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="242.242" dur="0.033"> ഒരു ചെറിയ ബിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.275" dur="0.2"> ബിറ്റ്. 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="242.475" dur="0.167"> ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ </text>
<text sub="clublinks" start="242.642" dur="0.1"> ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, </text>
<text sub="clublinks" start="242.742" dur="0.067"> ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ </text>
<text sub="clublinks" start="242.809" dur="0.2"> ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="243.009" dur="0.367"> ബിറ്റ്. 4 @ സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="243.376" dur="0.133"> സെവൻ-ഡേ ഫോറെകാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="243.509" dur="0.167"> സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="243.676" dur="0.134"> സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, </text>
<text sub="clublinks" start="243.81" dur="0.1"> സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 M, മൂവിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="243.91" dur="0.3"> സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, നീങ്ങുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="244.21" dur="0.034"> സെവൻ‌-ഡേ ഫോർ‌കാസ്റ്റ്, ഒരിക്കൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.244" dur="0.166"> കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ </text>
<text sub="clublinks" start="244.41" dur="0.167"> കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, </text>
<text sub="clublinks" start="244.577" dur="0.167"> കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, </text>
<text sub="clublinks" start="244.744" dur="0.133"> കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 4 @, മൂവിംഗ് എവേ, 4 @ തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="244.877" dur="0.167"> തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ </text>
<text sub="clublinks" start="245.044" dur="0.134"> തിങ്കളാഴ്ച, ചൊവ്വാഴ്ച, ബുധനാഴ്ച ടൈപ്പിക്കൽ </text>