Doraemon parody 51 Pakati pedu # 2 Ndiani akatsetseka? subtitles

Ah ... oh .... Ndibatsireiwo ndapota ndibatsireiwo munhu anogona kundibatsira Chii chakaipa gogo? Ini ndichatevera mumwe munhu kuti andibatsire. kwete! Hapana chikonzero Murume, mukomana uya, batsira gogo, hee Saka, Ambuya vanomuka zvishoma nezvishoma ?! Ndizvozvo. Zvishoma. O, zvava padhuze. Oops. Oops. Oops. Oo! Mwana uyu akanaka chose.Ndatenda. Ndiri kufara chaizvo Kusangana nejaya iri Ini ndinonzi Meriel. Zita rake ndiani Zita Jai ​​An Oo, handiti? O mukomana. Tarisa uone! Shiri dziripi? Oo, ndizvozvo. Bhururukira uko kweana kana mashanu. Iko, ambuya, handisi kuona zvachose. Ah, ndizvozvo.Oo mukomana. Ndichiri kushaya simba. Makadii myopia? Handikwanise kurwa naambuya Maziso angu achiri kunyatso kuoneka, Ambuya, oo Ndinyengese Ehe! Lol Uyu mukomana mudiki Zviri nyore kupusa Kwete, pachava nevanhu vanouya kuzomuona. Wese munhu, tarisa izvi! Hei hahahahahahahahah, uyu moyo wesvosve !! Zvakaipa ngarava iyi ine mhondi! Tiri! Ngatikurumidzei kuudza munhu wese. Hei, chii chiri kuitika? Sei wakafa zvakadai? Imi varume munoti kudini? Sekuru. Chete zvatiri Kufamba kunge Ndiri kufamba kutsenga, pew, pew, pew. Pakarepo, tinonzwira tsitsi Svosve. Zviri muchimiro ichi. Ah, chii? Hongu. Hatizivi chaizvo, Hongu, hongu. Isu hatinyatso ziva kuti Giants. Ungaite seizvi? Zvakanaka, ipapo ini handigoni kuzvibatsira. Iwe uri mutakuri wekare here? Ungaenda hako ndokuzvironga? Ini handidi kuti ngarava yedu iwane tsvina zvachose, yakanyatsogadzikana! Iri ndiro basa rangu rekare. Oppa, uye Miss Giant. Chii chaakafa? Kubva pamamiriro ake Zvichida nzvimbo yemakemikari, ini ndakaidzidza. Ndinoziva, iripi uye ndiani inzwi iro? Rudzi urwu rwemamiriro ezvinhu zviri pachena humhondi, hei! Mwana, usauye kuzova nyanzvi pazviri. Ndiudze kuti iwe uri weergoria kune allergies. Hei, chii ichi? Jai Svosve akafa pakati pehusiku uye maminetsi matatu, ha, iwe wakazviziva sei? Izvo hazvina kunyorwa. Eya, akaipa angave ari munhu anononoka. Kazhinji kubata nemunhu. Uye shandisa nzira kuita kuti nyajambwa afe Pasina mubvunzo Kunogona kunge kuri kunyengerera kune akabatwa. Kuchenjerera kune chimwe chinhu Wobva watora matanho Wakazviziva sei? Hongu. Hongu, iwe wakazviziva sei? Heino, iri pano, yakanyorwa pairi. Kune mumwe chete akaipa: Ambuya Meriel! Ndingazviite sei izvozvo? Jaya iro rakanakisa, rinofa, handikwanise kuzviita. Uyezve, ini ndakwegura. Unoisa kupi simba rako rekuitira mumwe munhu? Kwete, hama, chimbomira zvishoma. Ndokumbirawo uuye utarise pano! Sezvizvi Ndave kuziva manje Mugadzi chaiye Kune imwe chete! Ndiye Shizuka! Chii? Shizuka! Handina kufunga Iwe unozogona kuita zvinhu seizvi.Giants ishamwari yako. Hongu, hongu, hongu.Iwe wakashata Shizuka, ngatirambane! Muri pano, ngatitaurei. Nei ndichifanira kuita chinhu chakadai? Ndizvozvo, unogona kuva chapupu. Kuti mwana uyu aive murume kwaye. Pese pandinondiona ndinonamata. Oops. Ndatenda. Ambuya vanotsvoda. Nezuro ndakakuona iwe neGiant. Wakarwa sei? Hei, Svosve, wadii kuenda kundotarisa mawaya uko? Ndaneta. Unogona kuzviita panzvimbo. Iwo maGiants ari pano, saka batsirai mumwe nemumwe. Iwe unofunga kuti uri wega, uye pane zvawakaita here? Zvakanaka, ndizvozvo.Iyewo simbe futi !!!!! Handikwanise kugamuchira !!!! Whoa, ndiudze, uone mufananidzo. Pane chinhu chekundiregerera here? Shizuka Ndanyadziswa mauri. Handizivi Achave akadai Ndokunge, ndataura izvozvo. Zvakajairika, o Ah, chii chiri kuitika? Isu tatoziva akaipa! Chaizvoizvo ndiani? Kunyangwe aisemesa sei shamwari dzake Asi haufanirwe kupedzisira uine mumwe munhu. Kungoti nekuda kwechimbichimbi mood Chinonyanya kukosha Wow !!!! Hei, moto uri kudzima sei? Zviri sekufunga kwandanga ndisina kuita. Panofanirwa kuve neanopfuura mumwe akaipa. Uye mumwe wavo akadaro Zvakadii nasekuru Undertaker? Handisi ini, handisi ini. Ini hapana chandati ndaita, ndinongo tarisa kadhi. Zvakaipisisa! Handifunge Uchave iwe here? Ini ndanyadziswa chaizvo. Funga kwauri kuenda kuti uve munhu akanaka, huh !! Iye akaipa achazoshandisa panguva yemoto ave nedambudziko. Mukuuraya munhu akabatwa Ndeupi babamunini vangangoziva izvozvo Moto pachikepe chedu Yakanga isiri yakanaka kwazvo, saka ndakavimba nenguva iyo munhu wese paaizogadzira mwenje. Neraki, isu tine backup moto bhatani. Uye kune mumwe chete akaipa, ndibabamunini. Hei, mirira, mirira, mirira, mirira Ini ndinogona kutsanangura izvo. Saka anoshandisa chii sechombo? Ko iri kadhi? Tarisa uone. Iri kadhi rakagadzirwa kubva chaiye A giredhi aruminiyamu, inofanirwa kunge iine FDA chitupa. Iyo inopinza kwazvo kana ukasangwarira. O, ini ndakanyatsonaka. Chii chinonzi gonzo? Zita randu ndi! Detective Conan Ndizvo here? Ndicharangarira Usatambisa nguva yako zvekare. Imi varume, chenjerai. Villains vanogona kunge vanopfuura maviri. Hei, ndokumbira utore muti uyu. Unogona kuzviisa uko? Hongu. Mhoro, urikuitei, jaya? O, ndinofunga ndichaedza kurima bhinzi. Ndichaona kuti zvichaitika here kana kuti kwete. Ko kana rakafa, o, kana rakafa? Ndinofunga ndinofanira kuibvisa, o, zvino kana jaya iri rikafa? Jaya, ndokumbira undipewo chimwe chinhu, hongu, unogona here? Hoy! Batsirai, batsirai. Mukomana, achandikuvadza. Imwe, batsira! Muri kuitei ambuya? Ini handizive nezvazvo. Usavhunduke. Izvo zvakatoitwa. Chii chakaitika? Hei Nobita !! Sunio, iwe! Iwe hausi chaizvo, handiti? Kwete chaizvo, ndizvo here? Handivimbe newe zvachose. Ndichiri mudiki, ndichakasimba, ichokwadi Mwana uyu, ramangwana riri kure. Kukura, anogona kunge ari mutungamiriri wehurumende, hee, hazvina mhosva, ndichave ini. Ini handisi mugadziri Ini handisi mugadziri weNobita! Ambuya ndiambuya here ava? Ambuya, vakanditambidza banga, mukomana, unogona kurega kunyepa. Ndakakuona uchizviita pamberi pemeso angu chaipo. Pano, kana munhu wese akasabata. Ini ndinogona kunge ndiri anotevera.Hmmm. Kwete, Ambuya. Tauya kuzobatsira asi! Pano jaya Humbowo hwakatotya.Hongu.Hungu.Mira kutaura. Uye ipapo kurangwa! Chave kuda kuenda? Mhondi Uye takaona pamwe chete kuti iwe ndiwe mhondi, saka unofanirwa kukandwa. Yaya anokandwa kunze kwechikepe sevamwe vese, handiti? Kana iri tenzi, yakajeka uye yakavhurika mhosva. Pamberi pemaziso angu, jaya Naizvozvo, chirango hachina kufanana nemumwe munhu. Unofanira kukandirwa mumabota! Oops! Kwete, kwete, ini handikwanise kutsanangura. Pombi yakanga yadambuka, saka ndakadzika ndokuitarisa. Zvino pane mhondi ina muchikepe chedu? Mumwe Shisuka, babamunini vaviri veUnderaker. Vatatu Sunio naVana Mbuya, ndinovimba zvapera, ehe! Ndiri kubhoikana chaizvo. Nyaya dzine chiuru zvakadii! Sei musingadanane, kubatana, zvino rudzi ruchaenderera mberi sei? Zvirinani enda kubasa Ipapo hama. Ndinofanira kutanga kuzvipembedza. Nekuti panguva ino Mumba, wiring yemagetsi yakanga yadambuka. Ndapota O kare Inguva yako, hei, ini ndichamirira. Handishingi kuenda ndega Mira kana paizoonekwa imwe mhondi Ndakabatikana Oo, izvi zvinoitwa here? Ini handikwanise kuzviita.Nei ndisingagone? Edza zvakare. Ndizvozvo! Tarisa, handikwanise. Ah, nei isingakwanise? Chishandiso changu chakatyoka? Edza zvakare, haugone kuzviita, haugone kuzviitazve, haugone kuzviitazve. Iwe haugone kuzviita. Hei. Iwe unogona kuraira. Hahaha. Hahaha. Kufa! Nhai Dora, iwe wakadii? Oo, ini ndaswera zvakanaka, chii chiri kunetsa? Hapana. Enda enda enda enda Ndobva ndaenda. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Batsirai, mumwe munhu afa zvakare. Batsira ndapota Hei, zvakaipa, ndiani akaita izvi? Ndizvozvo. Ugh. Chero ani, asi kwete ini. Ndiudze. Ini, ini, ini, ini handizviite chaizvo. ndinopika Chiso changu ngachive chakawedzera kunaka Uye tingaite sei kuronga izvozvo Haana kuzviita Ahadora. Ndinorangarira kuti wakangopfuura nepangu. Asi, asi, asi ini handina kunyatso kuzviita. Rudyi? Maona, ndakaudza Dora kuti chii icho icho? O, iropa. Hei, hesi Dora, ari kutaura chokwadi? Kwete ini Hyung, ipapo unogona kuvhura bhegi isu kuti tione. Chii chiri mukati? Madhora, hongu, kana ichokwadi. Yakavhurwa ikatarisa Hei, banga. Oo, akafa. Zvakauya sei? Kwete chaizvo! Kwete saizvozvo. Zviri sei muhomwe mangu? Hei ipapo, ndinofungidzira iwe unofanirwa kunge uri mhondi, enda unotora. Mira, ko iwe, Doraemon? Wakaenda kupi? Zvakanaka .. Ndakaenda sei kuchimbuzi? Kurwadziwa kwakawanda mumuti wangu, he? Hei hei hesi, uye waendepi ??? Yeon mutikitivha O, ndiri mumba. Zvakadii neCCTV kamera? Hei !! Usandiudze !! Ndakakuona uine babamunini Tu vasati vafa Sekuru Tu. Uye ndinokuona Kuuraya Sekuru Tu Hui! Uye ndikakuona uchinyura pasi mupombi, Mwari! Uye wozoonekwa zvakare kana Dora achifamba, hei! Dora paakakufuratira? Iwe wakatora banga, hei! Usadaro Isa iri muhombodo yaDora, hei! Ndizvo here? Ndinoda kuvhara nyaya yacho Kune mumwe chete akaipa uye ndiko, hey !!!!!! izvo! Ndiani iyeye ??? Kana shamwari dzeshamwari yako dzichifarira clip iyi, tinya Dhinda share uye uteedzere zvakawanda. Usakanganwa kumanikidza mafeni pamwe chete, munhu wese.

Doraemon parody 51 Pakati pedu # 2 Ndiani akatsetseka?

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="10.3" dur="10.86">Ah ... oh .... Ndibatsireiwo ndapota ndibatsireiwo munhu anogona kundibatsira</text>
<text sub="clublinks" start="21.66" dur="4.113"> Chii chakaipa gogo? Ini ndichatevera mumwe munhu kuti andibatsire.</text>
<text sub="clublinks" start="26.264" dur="2.967"> kwete! Hapana chikonzero</text>
<text sub="clublinks" start="29.231" dur="3.992"> Murume, mukomana uya, batsira gogo, hee</text>
<text sub="clublinks" start="33.223" dur="4.121"> Saka, Ambuya vanomuka zvishoma nezvishoma ?!</text>
<text sub="clublinks" start="37.344" dur="7.616"> Ndizvozvo. Zvishoma. O, zvava padhuze. Oops. Oops. Oops. Oo!</text>
<text sub="clublinks" start="44.96" dur="3.68"> Mwana uyu akanaka chose.Ndatenda.</text>
<text sub="clublinks" start="48.64" dur="7.78"> Ndiri kufara chaizvo Kusangana nejaya iri Ini ndinonzi Meriel.</text>
<text sub="clublinks" start="56.42" dur="3.58"> Zita rake ndiani Zita Jai ​​An</text>
<text sub="clublinks" start="60" dur="9.62"> Oo, handiti? O mukomana. Tarisa uone! Shiri dziripi? Oo, ndizvozvo.</text>
<text sub="clublinks" start="69.62" dur="4.12"> Bhururukira uko kweana kana mashanu. Iko, ambuya, handisi kuona zvachose.</text>
<text sub="clublinks" start="73.74" dur="6.874"> Ah, ndizvozvo.Oo mukomana. Ndichiri kushaya simba.</text>
<text sub="clublinks" start="80.614" dur="7.646"> Makadii myopia? Handikwanise kurwa naambuya Maziso angu achiri kunyatso kuoneka, Ambuya, oo</text>
<text sub="clublinks" start="88.26" dur="1.376"> Ndinyengese</text>
<text sub="clublinks" start="89.636" dur="3.404"> Ehe! Lol</text>
<text sub="clublinks" start="93.04" dur="3.78"> Uyu mukomana mudiki Zviri nyore kupusa</text>
<text sub="clublinks" start="96.82" dur="4.44"> Kwete, pachava nevanhu vanouya kuzomuona.</text>
<text sub="clublinks" start="108.94" dur="9.99"> Wese munhu, tarisa izvi! Hei hahahahahahahahah, uyu moyo wesvosve !! Zvakaipa ngarava iyi ine mhondi!</text>
<text sub="clublinks" start="118.93" dur="3.79"> Tiri! Ngatikurumidzei kuudza munhu wese.</text>
<text sub="clublinks" start="126" dur="4.82"> Hei, chii chiri kuitika? Sei wakafa zvakadai?</text>
<text sub="clublinks" start="130.82" dur="4.32"> Imi varume munoti kudini? Sekuru. Chete zvatiri</text>
<text sub="clublinks" start="135.14" dur="3.89"> Kufamba kunge Ndiri kufamba kutsenga, pew, pew, pew.</text>
<text sub="clublinks" start="139.03" dur="2.07"> Pakarepo, tinonzwira tsitsi Svosve.</text>
<text sub="clublinks" start="141.1" dur="3.4"> Zviri muchimiro ichi. Ah, chii? Hongu.</text>
<text sub="clublinks" start="144.5" dur="3.24"> Hatizivi chaizvo, Hongu, hongu.</text>
<text sub="clublinks" start="147.74" dur="2.4"> Isu hatinyatso ziva kuti Giants.</text>
<text sub="clublinks" start="150.14" dur="5.56"> Ungaite seizvi? Zvakanaka, ipapo ini handigoni kuzvibatsira.</text>
<text sub="clublinks" start="155.7" dur="3.7"> Iwe uri mutakuri wekare here? Ungaenda hako ndokuzvironga?</text>
<text sub="clublinks" start="159.4" dur="3.44"> Ini handidi kuti ngarava yedu iwane tsvina zvachose, yakanyatsogadzikana!</text>
<text sub="clublinks" start="162.84" dur="3.28"> Iri ndiro basa rangu rekare.</text>
<text sub="clublinks" start="172" dur="6.86"> Oppa, uye Miss Giant. Chii chaakafa?</text>
<text sub="clublinks" start="178.86" dur="4.2"> Kubva pamamiriro ake Zvichida nzvimbo yemakemikari, ini ndakaidzidza.</text>
<text sub="clublinks" start="183.06" dur="4.76"> Ndinoziva, iripi uye ndiani inzwi iro?</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="5.8"> Rudzi urwu rwemamiriro ezvinhu zviri pachena humhondi, hei!</text>
<text sub="clublinks" start="193.62" dur="4.6"> Mwana, usauye kuzova nyanzvi pazviri. Ndiudze kuti iwe uri weergoria kune allergies.</text>
<text sub="clublinks" start="198.22" dur="7.4"> Hei, chii ichi?</text>
<text sub="clublinks" start="208.551" dur="6.069"> Jai Svosve akafa pakati pehusiku uye maminetsi matatu, ha, iwe wakazviziva sei?</text>
<text sub="clublinks" start="214.62" dur="7.04"> Izvo hazvina kunyorwa. Eya, akaipa angave ari munhu anononoka.</text>
<text sub="clublinks" start="221.66" dur="4.92"> Kazhinji kubata nemunhu. Uye shandisa nzira kuita kuti nyajambwa afe</text>
<text sub="clublinks" start="226.58" dur="4.2"> Pasina mubvunzo Kunogona kunge kuri kunyengerera kune akabatwa.</text>
<text sub="clublinks" start="230.78" dur="4.84"> Kuchenjerera kune chimwe chinhu Wobva watora matanho Wakazviziva sei?</text>
<text sub="clublinks" start="235.62" dur="6.58"> Hongu. Hongu, iwe wakazviziva sei? Heino, iri pano, yakanyorwa pairi.</text>
<text sub="clublinks" start="242.2" dur="7.534"> Kune mumwe chete akaipa: Ambuya Meriel!</text>
<text sub="clublinks" start="249.917" dur="8.302"> Ndingazviite sei izvozvo? Jaya iro rakanakisa, rinofa, handikwanise kuzviita.</text>
<text sub="clublinks" start="258.22" dur="5.61"> Uyezve, ini ndakwegura. Unoisa kupi simba rako rekuitira mumwe munhu?</text>
<text sub="clublinks" start="263.83" dur="4.69"> Kwete, hama, chimbomira zvishoma.</text>
<text sub="clublinks" start="268.52" dur="8.96"> Ndokumbirawo uuye utarise pano! Sezvizvi Ndave kuziva manje</text>
<text sub="clublinks" start="277.48" dur="2.84"> Mugadzi chaiye Kune imwe chete!</text>
<text sub="clublinks" start="280.32" dur="10.04"> Ndiye Shizuka! Chii? Shizuka! Handina kufunga</text>
<text sub="clublinks" start="290.36" dur="5"> Iwe unozogona kuita zvinhu seizvi.Giants ishamwari yako.</text>
<text sub="clublinks" start="295.766" dur="6.074"> Hongu, hongu, hongu.Iwe wakashata Shizuka, ngatirambane!</text>
<text sub="clublinks" start="301.84" dur="5.12"> Muri pano, ngatitaurei. Nei ndichifanira kuita chinhu chakadai?</text>
<text sub="clublinks" start="306.96" dur="4.68"> Ndizvozvo, unogona kuva chapupu.</text>
<text sub="clublinks" start="311.64" dur="3.96"> Kuti mwana uyu aive murume kwaye.</text>
<text sub="clublinks" start="315.6" dur="6.12"> Pese pandinondiona ndinonamata. Oops. Ndatenda. Ambuya vanotsvoda.</text>
<text sub="clublinks" start="321.72" dur="5.604"> Nezuro ndakakuona iwe neGiant. Wakarwa sei?</text>
<text sub="clublinks" start="328.482" dur="5.638"> Hei, Svosve, wadii kuenda kundotarisa mawaya uko?</text>
<text sub="clublinks" start="334.12" dur="3.2"> Ndaneta. Unogona kuzviita panzvimbo.</text>
<text sub="clublinks" start="337.32" dur="3.72"> Iwo maGiants ari pano, saka batsirai mumwe nemumwe.</text>
<text sub="clublinks" start="341.04" dur="4.16"> Iwe unofunga kuti uri wega, uye pane zvawakaita here?</text>
<text sub="clublinks" start="345.2" dur="7.8"> Zvakanaka, ndizvozvo.Iyewo simbe futi !!!!!</text>
<text sub="clublinks" start="353" dur="2.92"> Handikwanise kugamuchira !!!!</text>
<text sub="clublinks" start="358.5" dur="6.9"> Whoa, ndiudze, uone mufananidzo. Pane chinhu chekundiregerera here? Shizuka</text>
<text sub="clublinks" start="365.4" dur="7.16"> Ndanyadziswa mauri. Handizivi Achave akadai</text>
<text sub="clublinks" start="372.56" dur="5.92"> Ndokunge, ndataura izvozvo. Zvakajairika, o</text>
<text sub="clublinks" start="378.48" dur="5.52"> Ah, chii chiri kuitika? Isu tatoziva akaipa!</text>
<text sub="clublinks" start="384" dur="4.018"> Chaizvoizvo ndiani?</text>
<text sub="clublinks" start="389.043" dur="8.789"> Kunyangwe aisemesa sei shamwari dzake Asi haufanirwe kupedzisira uine mumwe munhu. Kungoti nekuda kwechimbichimbi mood</text>
<text sub="clublinks" start="397.832" dur="2.484"> Chinonyanya kukosha</text>
<text sub="clublinks" start="401.007" dur="2"> Wow !!!!</text>
<text sub="clublinks" start="446" dur="6.5"> Hei, moto uri kudzima sei? Zviri sekufunga kwandanga ndisina kuita.</text>
<text sub="clublinks" start="452.5" dur="4.44"> Panofanirwa kuve neanopfuura mumwe akaipa. Uye mumwe wavo akadaro</text>
<text sub="clublinks" start="456.94" dur="3.88"> Zvakadii nasekuru Undertaker? Handisi ini, handisi ini.</text>
<text sub="clublinks" start="460.82" dur="3.314"> Ini hapana chandati ndaita, ndinongo tarisa kadhi.</text>
<text sub="clublinks" start="464.134" dur="1.606"> Zvakaipisisa!</text>
<text sub="clublinks" start="465.74" dur="5.6"> Handifunge Uchave iwe here? Ini ndanyadziswa chaizvo.</text>
<text sub="clublinks" start="471.34" dur="3.36"> Funga kwauri kuenda kuti uve munhu akanaka, huh !!</text>
<text sub="clublinks" start="474.7" dur="5.1"> Iye akaipa achazoshandisa panguva yemoto ave nedambudziko. Mukuuraya munhu akabatwa</text>
<text sub="clublinks" start="479.8" dur="2.72"> Ndeupi babamunini vangangoziva izvozvo Moto pachikepe chedu</text>
<text sub="clublinks" start="482.52" dur="4.16"> Yakanga isiri yakanaka kwazvo, saka ndakavimba nenguva iyo munhu wese paaizogadzira mwenje.</text>
<text sub="clublinks" start="486.68" dur="4.56"> Neraki, isu tine backup moto bhatani.</text>
<text sub="clublinks" start="491.24" dur="4.922"> Uye kune mumwe chete akaipa, ndibabamunini.</text>
<text sub="clublinks" start="496.162" dur="1.878"> Hei, mirira, mirira, mirira, mirira</text>
<text sub="clublinks" start="498.04" dur="2.284"> Ini ndinogona kutsanangura izvo.</text>
<text sub="clublinks" start="502" dur="6.434"> Saka anoshandisa chii sechombo? Ko iri kadhi? Tarisa uone.</text>
<text sub="clublinks" start="510.24" dur="5.7"> Iri kadhi rakagadzirwa kubva chaiye A giredhi aruminiyamu, inofanirwa kunge iine FDA chitupa.</text>
<text sub="clublinks" start="515.94" dur="5.64"> Iyo inopinza kwazvo kana ukasangwarira. O, ini ndakanyatsonaka.</text>
<text sub="clublinks" start="521.58" dur="6.795"> Chii chinonzi gonzo? Zita randu ndi! Detective Conan</text>
<text sub="clublinks" start="529.421" dur="7.052"> Ndizvo here? Ndicharangarira Usatambisa nguva yako zvekare.</text>
<text sub="clublinks" start="538.7" dur="4.811"> Imi varume, chenjerai. Villains vanogona kunge vanopfuura maviri.</text>
<text sub="clublinks" start="556.12" dur="6.42"> Hei, ndokumbira utore muti uyu. Unogona kuzviisa uko?</text>
<text sub="clublinks" start="562.54" dur="3.13"> Hongu.</text>
<text sub="clublinks" start="579" dur="6.98"> Mhoro, urikuitei, jaya? O, ndinofunga ndichaedza kurima bhinzi.</text>
<text sub="clublinks" start="585.98" dur="4.6"> Ndichaona kuti zvichaitika here kana kuti kwete.</text>
<text sub="clublinks" start="590.58" dur="3.76"> Ko kana rakafa, o, kana rakafa?</text>
<text sub="clublinks" start="594.34" dur="8.394"> Ndinofunga ndinofanira kuibvisa, o, zvino kana jaya iri rikafa?</text>
<text sub="clublinks" start="611.06" dur="7.14"> Jaya, ndokumbira undipewo chimwe chinhu, hongu, unogona here?</text>
<text sub="clublinks" start="618.2" dur="6.9"> Hoy! Batsirai, batsirai. Mukomana, achandikuvadza. Imwe, batsira!</text>
<text sub="clublinks" start="628.7" dur="3.66"> Muri kuitei ambuya? Ini handizive nezvazvo.</text>
<text sub="clublinks" start="632.36" dur="4.52"> Usavhunduke. Izvo zvakatoitwa.</text>
<text sub="clublinks" start="636.88" dur="5.6"> Chii chakaitika? Hei Nobita !! Sunio, iwe!</text>
<text sub="clublinks" start="642.48" dur="6.2"> Iwe hausi chaizvo, handiti? Kwete chaizvo, ndizvo here? Handivimbe newe zvachose.</text>
<text sub="clublinks" start="648.68" dur="3.8"> Ndichiri mudiki, ndichakasimba, ichokwadi Mwana uyu, ramangwana riri kure.</text>
<text sub="clublinks" start="652.48" dur="5.32"> Kukura, anogona kunge ari mutungamiriri wehurumende, hee, hazvina mhosva, ndichave ini.</text>
<text sub="clublinks" start="657.8" dur="6.92"> Ini handisi mugadziri Ini handisi mugadziri weNobita! Ambuya ndiambuya here ava?</text>
<text sub="clublinks" start="664.72" dur="4.68"> Ambuya, vakanditambidza banga, mukomana, unogona kurega kunyepa.</text>
<text sub="clublinks" start="669.4" dur="5.6"> Ndakakuona uchizviita pamberi pemeso angu chaipo. Pano, kana munhu wese akasabata.</text>
<text sub="clublinks" start="675" dur="6.04"> Ini ndinogona kunge ndiri anotevera.Hmmm. Kwete, Ambuya.</text>
<text sub="clublinks" start="681.04" dur="4.6"> Tauya kuzobatsira asi! Pano jaya</text>
<text sub="clublinks" start="685.64" dur="5.92"> Humbowo hwakatotya.Hongu.Hungu.Mira kutaura.</text>
<text sub="clublinks" start="691.56" dur="4.24"> Uye ipapo kurangwa! Chave kuda kuenda?</text>
<text sub="clublinks" start="695.8" dur="1.822"> Mhondi</text>
<text sub="clublinks" start="699.16" dur="5.986"> Uye takaona pamwe chete kuti iwe ndiwe mhondi, saka unofanirwa kukandwa.</text>
<text sub="clublinks" start="705.146" dur="4.507"> Yaya anokandwa kunze kwechikepe sevamwe vese, handiti?</text>
<text sub="clublinks" start="709.653" dur="4.936"> Kana iri tenzi, yakajeka uye yakavhurika mhosva.</text>
<text sub="clublinks" start="714.589" dur="2.93"> Pamberi pemaziso angu, jaya</text>
<text sub="clublinks" start="717.818" dur="7.829"> Naizvozvo, chirango hachina kufanana nemumwe munhu. Unofanira kukandirwa mumabota!</text>
<text sub="clublinks" start="740.5" dur="7.5"> Oops! Kwete, kwete, ini handikwanise kutsanangura.</text>
<text sub="clublinks" start="748" dur="4.68"> Pombi yakanga yadambuka, saka ndakadzika ndokuitarisa.</text>
<text sub="clublinks" start="756.94" dur="7.3"> Zvino pane mhondi ina muchikepe chedu? Mumwe Shisuka, babamunini vaviri veUnderaker.</text>
<text sub="clublinks" start="764.24" dur="8.04"> Vatatu Sunio naVana Mbuya, ndinovimba zvapera, ehe!</text>
<text sub="clublinks" start="772.28" dur="2.56"> Ndiri kubhoikana chaizvo. Nyaya dzine chiuru zvakadii!</text>
<text sub="clublinks" start="774.84" dur="5.52"> Sei musingadanane, kubatana, zvino rudzi ruchaenderera mberi sei?</text>
<text sub="clublinks" start="780.36" dur="6.48"> Zvirinani enda kubasa Ipapo hama. Ndinofanira kutanga kuzvipembedza.</text>
<text sub="clublinks" start="786.84" dur="3.6"> Nekuti panguva ino Mumba, wiring yemagetsi yakanga yadambuka.</text>
<text sub="clublinks" start="790.44" dur="3"> Ndapota</text>
<text sub="clublinks" start="800" dur="6.26"> O kare Inguva yako, hei, ini ndichamirira.</text>
<text sub="clublinks" start="806.26" dur="3.12"> Handishingi kuenda ndega Mira kana paizoonekwa imwe mhondi</text>
<text sub="clublinks" start="809.38" dur="1.89"> Ndakabatikana</text>
<text sub="clublinks" start="818.24" dur="7.14"> Oo, izvi zvinoitwa here? Ini handikwanise kuzviita.Nei ndisingagone?</text>
<text sub="clublinks" start="825.38" dur="5.96"> Edza zvakare. Ndizvozvo! Tarisa, handikwanise.</text>
<text sub="clublinks" start="831.34" dur="3.8"> Ah, nei isingakwanise? Chishandiso changu chakatyoka?</text>
<text sub="clublinks" start="835.14" dur="9.32"> Edza zvakare, haugone kuzviita, haugone kuzviitazve, haugone kuzviitazve.</text>
<text sub="clublinks" start="844.46" dur="6.502"> Iwe haugone kuzviita. Hei. Iwe unogona kuraira. Hahaha. Hahaha. Kufa!</text>
<text sub="clublinks" start="857.08" dur="6.58"> Nhai Dora, iwe wakadii? Oo, ini ndaswera zvakanaka, chii chiri kunetsa? Hapana.</text>
<text sub="clublinks" start="863.66" dur="1.364"> Enda enda enda enda</text>
<text sub="clublinks" start="865.024" dur="3.636"> Ndobva ndaenda.</text>
<text sub="clublinks" start="870" dur="2.532"> Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh</text>
<text sub="clublinks" start="872.532" dur="2.898"> Batsirai, mumwe munhu afa zvakare.</text>
<text sub="clublinks" start="875.558" dur="1.526"> Batsira ndapota</text>
<text sub="clublinks" start="879" dur="4.184"> Hei, zvakaipa, ndiani akaita izvi?</text>
<text sub="clublinks" start="884.06" dur="5.22"> Ndizvozvo. Ugh. Chero ani, asi kwete ini. Ndiudze.</text>
<text sub="clublinks" start="889.28" dur="3.88"> Ini, ini, ini, ini handizviite chaizvo.</text>
<text sub="clublinks" start="893.16" dur="5.16"> ndinopika Chiso changu ngachive chakawedzera kunaka</text>
<text sub="clublinks" start="898.32" dur="3.963"> Uye tingaite sei kuronga izvozvo Haana kuzviita Ahadora.</text>
<text sub="clublinks" start="902.283" dur="2.437"> Ndinorangarira kuti wakangopfuura nepangu.</text>
<text sub="clublinks" start="904.72" dur="3.52"> Asi, asi, asi ini handina kunyatso kuzviita.</text>
<text sub="clublinks" start="908.24" dur="7.725"> Rudyi? Maona, ndakaudza Dora kuti chii icho icho?</text>
<text sub="clublinks" start="915.965" dur="6.535"> O, iropa. Hei, hesi Dora, ari kutaura chokwadi? Kwete ini</text>
<text sub="clublinks" start="922.5" dur="4.24"> Hyung, ipapo unogona kuvhura bhegi isu kuti tione.</text>
<text sub="clublinks" start="926.74" dur="5.961"> Chii chiri mukati? Madhora, hongu, kana ichokwadi. Yakavhurwa ikatarisa</text>
<text sub="clublinks" start="933.962" dur="4.758"> Hei, banga. Oo, akafa. Zvakauya sei? Kwete chaizvo!</text>
<text sub="clublinks" start="938.72" dur="3.16"> Kwete saizvozvo. Zviri sei muhomwe mangu?</text>
<text sub="clublinks" start="941.88" dur="5"> Hei ipapo, ndinofungidzira iwe unofanirwa kunge uri mhondi, enda unotora.</text>
<text sub="clublinks" start="946.88" dur="6.12"> Mira, ko iwe, Doraemon? Wakaenda kupi? Zvakanaka ..</text>
<text sub="clublinks" start="953" dur="3.52"> Ndakaenda sei kuchimbuzi? Kurwadziwa kwakawanda mumuti wangu, he?</text>
<text sub="clublinks" start="956.52" dur="5.4"> Hei hei hesi, uye waendepi ???</text>
<text sub="clublinks" start="961.92" dur="4.9"> Yeon mutikitivha O, ndiri mumba.</text>
<text sub="clublinks" start="966.82" dur="4.222"> Zvakadii neCCTV kamera? Hei !! Usandiudze !!</text>
<text sub="clublinks" start="972.28" dur="6.86"> Ndakakuona uine babamunini Tu vasati vafa Sekuru Tu. Uye ndinokuona</text>
<text sub="clublinks" start="979.14" dur="6.542"> Kuuraya Sekuru Tu Hui! Uye ndikakuona uchinyura pasi mupombi, Mwari!</text>
<text sub="clublinks" start="985.682" dur="4.378"> Uye wozoonekwa zvakare kana Dora achifamba, hei!</text>
<text sub="clublinks" start="990.06" dur="5.22"> Dora paakakufuratira? Iwe wakatora banga, hei! Usadaro</text>
<text sub="clublinks" start="995.28" dur="7.02"> Isa iri muhombodo yaDora, hei! Ndizvo here? Ndinoda kuvhara nyaya yacho</text>
<text sub="clublinks" start="1002.3" dur="4.85"> Kune mumwe chete akaipa uye ndiko, hey !!!!!!</text>
<text sub="clublinks" start="1007.15" dur="2.191"> izvo! Ndiani iyeye ???</text>
<text sub="clublinks" start="1023.74" dur="4.62"> Kana shamwari dzeshamwari yako dzichifarira clip iyi, tinya Dhinda share uye uteedzere zvakawanda.</text>
<text sub="clublinks" start="1028.36" dur="4.36"> Usakanganwa kumanikidza mafeni pamwe chete, munhu wese.</text>