"Kutenda Kunobata Matambudziko" naPastor Rick Warren subtitles

- Mhoroi munhu wese, ini ndiRick Warren, Mufundisi paSaddleback Church uye munyori ye "Icho Chinangwa Chakatengeswa Hupenyu" uye mutauri pane ye "Zuva Nezuva Tariro" chirongwa. Maita basa nekutepfenyura. Iwe unoziva, vhiki ino pano muOrange County, California, hurumende yakazivisa kuti ivo vari kurambidza Misangano yose yemhando ipi neipi, yezve chero saizi kusvika pakupera kwemwedzi. Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. Ndiri kufara kuti mave pano. Uye ini ndiri kuzokudzidzisa iwe nevhidhiyo pakati pezvino uye chero nguva iyi dambudziko reCOVID-19 rinopera. Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. Uye ndinoda kukukoka kuti unditevere vhiki yega yega, kuve chikamu cheminamato iyi yekunamata pamwe chete. Tichava nemimhanzi uye tinamate pamwechete, uye ndinenge ndichiendesa izwi kubva muIzwi raMwari. Iwe unoziva, sezvandaifunga pamusoro peizvi, nenzira, kutanga ini ndinofanira kukuudza. Ndakafunga kuti ivo vaizotitadzisa kusangana. Uye saka vhiki ino, ini ndanga ndine iyo Saddleback studio ndakaenda kugaraji kwangu. Ndiri kunyatsopaka izvi mugaraji mangu. Yangu skeletal tech vashandi. Huya upinde, vakomana, uti wani kune wese munhu. (anoseka) Ivo vakabatsira kuifambisa pamusoro apa uye kuisa iyo kumusoro kuitira kuti tigone kutaura newe pasvondo. Zvino, sezvandaifunga pamusoro pezvatinofanira kufukidza pakati peiyi COVID-19 dambudziko, Ndakabva ndangofunga bhuku raJames. Bhuku raJakobho ibhuku diki chaizvo pedyo nekuguma kweTestamente Itsva. Asi zvinoshanda uye zvinobatsira kwazvo, uye ndinodaidza bhuku iri kutenda uko kunoshanda kana hupenyu husinoshanda. Uye ndakafunga kana paine chero chinhu chinodiwa izvozvi, isu tinoda here kutenda kunoshanda kana hupenyu husingaite. Nekuti haisi kushanda zvakanaka izvozvi. Uye saka nhasi, vhiki rino, tiri kutanga rwendo pamwechete urwo kukukurudzira kubudikidza nedambudziko iri. Uye ini handidi kuti iwe upotsa chero yeiyi mameseji. Nekuti bhuku raJakobho rinonyatsoverenga gumi nemaviri zvivakwa zvehupenyu, 14 nyaya dzakakosha dzehupenyu, 14 nzvimbo idzo yega yega yako ndatova nechekuita neupenyu hwako, uye uchafanirwa kubata mune ramangwana. Semuenzaniso, muchitsauko chimwe chaJames, rega ndimbokupa chidimbu chidiki chebhuku racho. Ingori zvitsauko zvina. Chitsauko chekutanga, chinotanga kutaura nezvekuomerwa. Uye isu tiri kuzotaura nezvazvo nhasi. Chii chinangwa chaMwari pamatambudziko ako? Ipapo inotaura pamusoro pesarudzo. Unoita sei pfungwa dzako? Unoziva sei nguva yekugara, yekuenda? Unoziva sei zvekuita, unoita sei sarudzo? Uyezve inotaura nezvemuedzo. Uye isu tichatarisa kuti unokunda sei miedzo inowanzoitika muhupenyu hwako zvinoita senge zvichiramba zvichikuita kuti utadze. Uyezve inotaura nezve kutungamira. Uye inotaura pamusoro patingaropafadza sei Bhaibheri. Kwete kungoverenga chete, asi kukomborerwe nazvo. Izvi ndizvo zvese muchitsauko chekutanga. Uye isu tichatarisa kune avo mumavhiki anotevera. Chitsauko chechipiri chinotaura nezvehukama. Tiri kutarisa kuti unoita sei vanhu zvakanaka. Uye nevanhu vanofanirwa kugara pamba, vese mumhuri pamwe chete, vanaamai naamai nanababa, uye vanhu vanozosvika panjodzi dzeumwe neumwe. Ndiko kunenge kuri meseji yakakosha pahukama. Ipapo chinotaura nezvekutenda. Unotenda sei Mwari kana usinga farire zvakadaro? uye kana zvinhu zvaenda nenzira isiriyo? Izvi ndizvo zvese muchitsauko chechipiri. Chitsauko chechitatu, isu tiri kuzotaura nezvekukurukurirana. Simba rekutaura. Uye ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvakakosha mubhaibheri mune sei akabata muromo wako. Izvo zvakakosha kana tiri munyatwa kana kwete. Uyezve inotaura nezvehushamwari. Uye inotipa ruzivo runoshanda chaizvo paunoita sei kuvaka huchenjeri hushamwari uye dzivisa ushamwari husina kuchenjera. Icho chitsauko chechitatu. Chitsauko chechina chiri pakupokana. Uye muchitsauko chechina, tinotaura nezvazvo unodzivirira sei kupokana Uye izvozvo zvichabatsira chaizvo. Sezvo kukakavara kuchimuka uye kushungurudzika kuchikura, Sezvo vanhu vari kubva kubasa, iwe unodzivisa sei kupokana? Uyezve inotaura nezve kutonga vamwe. Iwe unorega sei kutamba Mwari? Izvo zvaizokonzeresa rugare rwakawanda muhupenyu hwedu kana isu taigona kuzviita. Uyezve inotaura nezveramangwana. Unoronga sei ramangwana? Izvo chete zviri muchitsauko chechina. Zvino, muchitsauko chekupedzisira, chitsauko chechishanu, ndakakuudza pakanga paine zvitsauko zvina, zviripo zvitsauko zvishanu munaJakobho. Tiri kutaura nezvemari. Uye inotaura nezvekuti ungave wakachenjera nefuma yako sei. Uye isu tiri kuzotarisa kutsungirira. Unoitei kana iwe uchimirira Mwari? Imba yakaoma kwazvo kugara mukati iri mukamuri yekumirira kana iwe uri muchimhanyisa uye kwete Mwari. Ndipo patiri kutarisa munamato, iri meseji yekupedzisira yatichatarisa. Unonamata sei nezvematambudziko ako? Bhaibheri rinoti pane nzira yekunyengetera uye kuwana mhinduro, uye pane nzira yekusanamata. Uye isu tichave tiri kutarisa izvo. Zvino nhasi, tirikungotarisa pandima nhanhatu dzekutanga yebhuku raJakobho. Kana iwe usina Bhaibheri, saka ndinoda kuti iwe utore kubva pawebhusaiti iyi tsananguro, zvinyorwa zvekudzidzisa, nekuti mavhesi ese atiri kutarisa varipo pane yako pepa. James chitsauko chekutanga, ndima nhanhatu dzekutanga. Uye Bhaibheri rinotaura izvi kana richitaura nezvazvo kuva nematambudziko ako. Kutanga, James 1: 1 inotaura izvi. James, muranda waMwari newaIshe Jesu Kristu, kumadzinza gumi nemaviri akapararira pakati pendudzi, kwaziso. Zvino, rega ndimbomira pano kweminiti uye nditi uku ndiko kuiswa kwakanyanya rebhuku chero ripi zvaro riri muBhaibheri. Nekuti unoziva kuti James aive ani? Aive mukoma waJesu. Unorevei nezvazvo? Zvinoreva kuti aive Maria nemwanakomana waJoseph. Jesu aingova mwanakomana waMariya. Aisava mwanakomana waJoseph nekuti Mwari aive baba vaJesu. Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Maria naJosefa takava nevana vazhinji gare gare, uye anototipa mazita avo. James anga asiri Mukristu. Aive asiri muteveri waKristu. Haana kutenda kuti mukoma wake aive Mesia panguva yehushumiri hwaJesu hwese. Aive akahadzika. Uye unozoona izvozvo, hama mudiki isingatendi mune hama yakura, zvakanaka, izvo zvingave zvakajeka. Chii chakaita kuti James ave mutendi munaJesu Kristu? Kumuka. Jesu paakadzoka kubva kurufu akafamba famba kwemamwe mazuva makumi mana uye James akamuona. Akave mutendi uye akazova mutungamiri kuChechi yeJerusarema. Saka kana paine chero munhu anga aine kodzero yekudonsa mazita, ndiye mukomana uyu. Aigona kunge akati, James, murume akakura pamwe naJesu. James, mukoma waJesu. James, shamwari yaJesu yepamoyo inokura. Ndiwo marudzi ezvinhu, asi iye haadaro. Anongoti James, muranda waMwari. Haakwezhe chinzvimbo, haasimudzi chimiro chake. Asi ipapo mundima yechipiri, iye anotanga kupinda mukati ichi chinyorwa chekutanga chechinangwa chaMwari mumatambudziko ako. Rega ndiverenge iwe. Anodaro, apo marudzi ese emiedzo kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, asi vagamuchirei seshamwari. Ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako, uye kugadzira mamuri kunaka kwekutsungirira. Asi rega izvo zviitike zvirambe zviripo kusvikira iko kutsungirira yakakura kwazvo, uye iwe uchave uri munhu yeunhu hwakakura uye kutendeka isina mavara asina kusimba. Ndiro Shanduro yePhillips yaJakobho chitsauko chimwe, ndima mbiri kusvika ku6. Zvino, anoti kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako uye vanoungana muhupenyu hwako, akadaro, usazvitsamwira sevanopinda, muvagamuchire seshamwari. Anoti, une matambudziko, fara. Iwe une matambudziko, fara. Iwe une matambudziko, kunyemwerera. Zvino, ini ndoziva zvaunofunga. Unoenda, urikundibata mbichana? Nei ndichifanira kufara nezve COVID-19? Sei ndichifanira kugamuchira iyi miedzo muhupenyu hwangu? Izvi zvinogoneka sei? Kiyi yeiyi yose mafungiro ekuchengetedza mafungiro akanaka pakati penhamo ishoko rinoziva, ishoko reziva. Akataura, apo marudzi ese emhando idzi kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, asi vagamuchirei seshamwari, uye muzive, muzive, vanouya kuzoedza kutenda kwako. Uye anoenderera mberi, izvo izvo zvicha gadzira muhupenyu hwavo. Izvo zvaari kutaura pano kuti kubudirira kwako mukubata mavhiki ari pamberi pedu mune ino COVID-19 denda izvo zvave kutenderera nyika, uye nekuwedzera Marudzi ari kudzima, uye ari kudzima maresitorendi uye ari kudzima zvitoro, uye vari kudzima zvikoro, uye vari kudzima machechi, uye vari kuvhara chero nzvimbo panoungana vanhu, uye senge pano muOrange County, uko kwatisingabvumidzwe kusangana nemunhu wese mwedzi uno. Anoti, kubudirira kwako mukubata nematambudziko aya inocherechedzwa nokunzwisisa kwako. Nenjere dzako. Uye nemafungiro ako kumatambudziko iwayo. Ndo zvaunoziva, ndizvo zvaunoziva. Zvino, chinhu chekutanga mundima iyi ndinoda kuti iwe uzive ndekuti Mwari anotipa zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko. Unogona kuda kunyora izvi pasi. Zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko muhupenyu hwako, zvinosanganisira dambudziko ratiri kupfuura izvozvi. Nhamba yekutanga, anodaro kutanga, matambudziko haadzivisiki. Matambudziko haadzivisiki. Zvino, ari kutaura sei izvozvo? Anoti, apo marudzi ese emiedzo anouya. Haatauri kana marudzi ese emiedzo akauya, anodaro kana. Unogona kuvimba nazvo. Ino haizi kudenga umo zvese zvakakwana. Iyi ndiyo Pasi panoputswa zvese. Uye ari kuti uchaita matambudziko, iwe uchaomerwa, iwe unovimba nazvo, unogona kutenga stock mariri. Zvino, ichi hachisi chinhu chinotaurwa naJames chete. Kwese kuburikidza nebhaibheri kunozvitaura. Jesu akati munyika muchava nemiedzo nemiedzo, uye muchava nedambudziko. Akataura kuti uchave nematambudziko muhupenyu. Saka sei tichishamisika kana tine matambudziko? Peter anoti usashamisika paunosangana nemiedzo inotyisa. Wati usaite senge chinhu chitsva. Wese munhu anopfuura nenguva yakaoma. Hupenyu hwakaoma. Iri harisi denga, iri Nyika. Hapana anodzivirira, hapana akasarudzika, hapana akachengetedzwa, hapana anosununguka. Anoti iwe unenge uine matambudziko nekuti hazvingadzivisiki. Iwe unoziva, ndinorangarira imwe nguva pandakanga ndiri kukoreji. Makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichifambira dzimwe nguva dzakaoma chaizvo. Uye ndakatanga kunyengetera, ndakati, "Mwari, ndipeiwo moyo murefu." Uye panzvimbo yemiedzo zvave kuita zvirinani, ivo vakawedzera kutonyanya. Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," uye matambudziko akatowedzera. Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," uye zvakawedzera kunyanyisa. Chii chaiitika? Zvakanaka, pakupedzisira ndakazoona kuti mushure memwedzi mitanhatu, Ini ndakanga ndiri munhu ane mwoyo murefu kupfuura pandakatanga kubuda, nenzira iyo Mwari yaindidzidzisa kushivirira yaive kuburikidza nematambudziko iwayo. Zvino, matambudziko haasi mamwe maitiro enzira yakasarudzwa kuti une sarudzo yekutora muhupenyu. Kwete, ivo vanodiwa, haukwanise kubuda kubva kwavari. Kuti upedze chikoro chehupenyu, uri kuenda kuburikidza nechikoro chakagogodza. Iwe unozotarisana nematambudziko, haadzivisiki. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Chechipiri chinhu chinotaurwa nebhaibheri nezvematambudziko ichi. Matambudziko akasiyana, izvo zvinoreva kuti ivo havana kufanana. Iwe hautore rimwe dambudziko rimwe mushure meimwe. Iwe unowana zvakawanda zvakasiyana zvakasiyana. Kwete chete iwe unowana 'em, asi iwe unowana akasiyana. Anoti kana iwe uchiedza, kana uine matambudziko emarudzi ese. Iwe unogona kutenderera izvo kana iwe uri kutora zvinyorwa. Kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako. Munoziva, ndiri murimi, uye ini ndakambodzidza. uye ini ndakawana kuti iyo hurumende pano muUnited States makamurwa 205 mhando dzakasiyana dzemasora. Ini ndinofunga 80% yavo inokura mubindu rangu. (anoseka) Ndinowanzo funga kuti kana ndichirima miriwo. Ini ndinofanira kubhadharisa kubvuma kuWarren's Weed Farm. Asi kune marudzi mazhinji emasora, uye kune marudzi mazhinji emiedzo, kune akawanda marudzi matambudziko. Ivo vanouya muhukuru hwese, vanouya mumhando dzose. Kune zvinopfuura makumi matatu nezvinonaka. Iri izwi pano, marudzi ese, parinoti kune marudzi ese emiedzo muhupenyu hwako, izvo chaizvo muchiGreek zvinoreva multicolored. Mune mamwe mazwi, kune akawanda emumvuri wekunetseka muhupenyu hwako, ungabvumirana nazvo here? Kune akawanda mimvuri yekushushikana. Hazvitarise zvese zvakafanana. Kune kushushikana mune zvemari, kune hukama hwehukama, kune kushushikana kwehutano, kune kusagadzikana kwemuviri, kune kushushikana kwenguva. Ari kuti iwo ese akasiyana mavara. Asi kana iwe ukabuda uye unotenga mota uye iwe uchida ruvara rwetsika, saka iwe unofanirwa kumirira iyo. Uyezve kana yagadzirwa, ipapo iwe unowana wako ruvara tsika. Ndiro chaizvo izwi rinoshandiswa pano. Iwo ruvara rwetsika, miyedzo yakawanda mune hwako hupenyu. Mwari anovatendera nechikonzero. Mamwe matambudziko ako akajairwa kuitwa. Vamwe vacho isu tese takangotarisana, seiyi, COVID-19. Asi arikuti matambudziko anosiyana. Uye zvandiri kureva nezvazvo ndezvinoita zvakasiyana mukukura. Mune mamwe mazwi, zvakaoma sei ivo vanouya. Dzakasiyana-siyana pakukwikwidzana, uye ndizvozvo. Hatizive kuti izvi zvichaguma rinhi. Hatizive kuti zvakaoma sei. Ndakaona chiratidzo rimwe zuva rikati, "Mune hupenyu hwese imwe mvura inonaya. "asi izvi zvinopusa." (anoseka) Uye ini ndinofunga kuti ndiyo nzira vanhu vazhinji vari kunzwa izvozvi. Uku kupusa. Matambudziko haadzivirike uye anosiyana. Zvinhu zvechitatu zvinotaurwa naJakobho kuti tisashamiswa zvinetso hazvifungidziriki. Ivo havana kufanofunga. Anoti apo miedzo inosangana muhupenyu hwako, kana iwe uchinge uchitora zvinyorwa, penderedza mutsara uyo. Vanopindirana muhupenyu hwako. Munoona, hapana dambudziko rinombouya kana iwe waririda kana pausingade. Zvinongouya kana zvoda kuuya. Icho chikamu chechikonzero idambudziko. Matambudziko anouya panguva isingafadzi kwazvo. Wakambonzwa senge dambudziko here yakauya muhupenyu hwako, iwe enda, kwete ikozvino. Chaizvoizvo, senge ikozvino? Kuno kuCaddleback Church, taive mushandirapamwe wakakura kurota nezveramangwana. Uye zvese zvakangoerekana zvaitika. Uye ndiri kuenda, kwete izvozvi. (chuckles) Kwete ikozvino. Wati wambove uine tirera flat pawanonoka? Iwe hautore tayara rakasununguka kana iwe uine nguva yakawanda. Uri mukukasira kuenda kumwe. Yakafanana neyevana masora pahembe yako itsva paunenge uchifamba uchienda kunokosha rinokosha manheru. Kana kuti unotsemura mabhurugwa ako usati wataura. Izvo chaizvo zvakaitika kwandiri imwe nguva paSvondo kare kare. Vamwe vanhu, vanoshivirira, havakwanise kumirira suo rinopfuurira. Vanongowana, vanofanira kuzviita, vanofanirwa kuzviita izvozvi, vanofanira kuzviita izvozvi. Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura ndiri muJapan, uye ini ndakanga ndakamira pasitadhi yakamirira subway kusvika, uye paakavhura, magonhi akazaruka, uye jaya reJapan pakarepo projectile yakarutsa pandiri pandakanga ndimire ipapo. Uye ndakafunga, sei ini, sei ikozvino? Ivo havafungidzirike, vanouya kana iwe usingade 'em. Iwe haugone kufanotaura nezvematambudziko ari muhupenyu hwako. Zvino tarisa, inoti kana marudzi ese emiedzo, riini, hazvibviri, marudzi ese, zvinosiyana, kuungana muhupenyu hwako, izvo hazvifungike, anoti usagumbuke sevatorwa. Ari kuti chii pano? Zvakanaka, ini ndiri kuzotsanangura izvi zvakadzama. Asi hechino chechina chinotaurwa neBhaibheri pamusoro pematambudziko. Matambudziko ane chinangwa. Matambudziko ane chinangwa. Mwari vane chinangwa mune zvese. Kunyangwe zvinhu zvakaipa zvinoitika muhupenyu hwedu, Mwari vanogona kuburitsa zvakanaka kubva mazviri. Mwari haafanire kukonzera dambudziko rese. Akawanda ematambudziko atinozvikonzera isu pachedu. Vanhu vanoti, nei vanhu vachirwara? Zvakanaka, chimwe chikonzero ndechekuti hatiite izvo Mwari anotiudza kuti tiite. Kana isu takadya izvo Mwari anotiudza tidye, kana isu takarara senge Mwari atiudza kuti tizorore, kana tichirovedza seizvo Mwari anotiudza kurovedza. kana isu tisingatenderi kusagadzikana pamoyo muhupenyu hwedu sekureva kunoita Mwari, kana isu toteerera Mwari, isu hatingazove nematambudziko edu mazhinji. Zvidzidzo zvakaratidza kuti inenge 80% yehutano hutano munyika ino, muAmerica, zvinokonzerwa nezvinonzi chisingaperi mararamiro sarudzo. Mune mamwe mazwi, isu hatingoite zvakanaka. Isu hatiite chinhu chine hutano. Tinowanzoita izvo zvinokuvadza-zvinokuvadza. Asi zvaari kutaura pano, matambudziko ane chinangwa. Anodaro paunosangana nematambudziko. ziva kuti vauya kuzogadzira. Tenderedza mutsara uyo, vanouya kuzogadzira. Matambudziko anogona kubereka. Zvino, ivo havana kungozvigadzira. Hutachiona hweCOVID uhwu, kana ndikasapindure nezuva chairo. hazvingaburitse chero chinhu chikuru muhupenyu hwangu. Asi kana ndikapindura nenzira kwayo. kunyangwe zvinhu zvisina kunaka zvakanyanya muhupenyu hwangu inogona kubereka kukura uye kubatsire uye kukomborera, muhupenyu hwako uye nehupenyu hwangu. Vauya kuzogadzira. Ari kutaura pano kutambudzika nekushushikana uye kusuwa, ehe, uye kunyange kurwara kunogona kuzadza chimwe chinhu kukosha kana tikazvirega. Izvo zvese mune yedu sarudzo, zvese zviri mumaonero edu. Mwari vanoshandisa zvikukutu muhupenyu hwedu. Iwe unoti, zvakanaka, anozviita sei izvozvo? Mwari anoshandisa sei matambudziko nematambudziko muhupenyu hwedu? Zvakanaka, ndinotenda nekubvunza, nekuti ndima inotevera kana chikamu chinotevera chemavhesi acho chinodaro kuti Mwari anoshandisa iwo matatu nzira. Nzira nhatu, Mwari anoshandisa matambudziko muhupenyu hwako nzira nhatu. Kutanga, matambudziko anoidza kutenda kwangu. Zvino, kutenda kwako kwakafanana nemuswe. Muswe haugone kusimbiswa kunze kwekunge waedzwa, kunze kwekunge yakatambanudzwa, kunze kwekunge yaiswa pasi pekumanikidzwa. Iwe haugadzire mhasuru dzakasimba nekusaita chero chinhu. Unokudziridza tsandanyama dzakasimba nokuvatambanudza uye kuvasimbisa uye kuvayedza uye kuvasundira kusvikira kumagumo. Saka arikuti matambudziko auye kuzoedza kutenda kwangu. Anoti ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako. Zvino, iro izwi rekuyedza ipapo, icho chirefu munguva dzeBhaibheri dzaishandiswa kunatsa simbi. Uye zvawaizoita ndezvekuti iwe unotora simbi yakakosha sirivha kana goridhe kana chimwe chinhu, uye waizoisa muhari hombe, uye waidzipisa pakunyanyisa kupisa, nei? Mukudziya kukuru, zvese zvakasviba zvatsvairwa. Uye chinhu chimwe chasara igoridhe rakachena kana sirivheri yakachena. Ndiro izwi reChigiriki pano rekuyedza. Iyo ndiyo moto inonatsa apo Mwari paanoisa kupisa uye tinobvumira izvozvo muhupenyu hwedu, inopisa zvinhu zvisina basa. Unoziva chii chichaitika mumavhiki anotevera? Stuff yataifunga zvese yaikosha, tiri kuzoziva, hmm, ndakabatana ndizvozvo pasina izvozvo. Kuri kuzotangazve zvatinokoshesa, nekuti zvinhu zvichachinja. Zvino, iwo muenzaniso wemhando yekuti matambudziko anoedza sei kutenda kwako idzo nyaya dziri pamusoro paJobho mubhaibheri. Pane bhuku rese raJobho. Munoziva, Jobho akange ari murume akapfuma kwazvo muBhaibheri, uye muzuva rimwe chete, akarasikirwa nezvose. Akarasikirwa nemhuri yake yose, akarasikirwa nefuma yake yose, akarasikirwa neshamwari dzake dzose, magandanga akarwisa mhuri yake, akarwara nechirwere chisingaperi izvo zvaitadza kurapwa. Zvakanaka, iye ari terminal. Uye zvakadaro Mwari aive achiidza kutenda kwake. Uye Mwari anozodzorera iye zvakapetwa kaviri izvo zvaakanga anazvo asati apfuura muedzo mukuru. Pane imwe nguva ndakaverenga kuverenga kune imwe nzvimbo kare kare izvo zvakati vanhu vakaita senge mabhegi emuti. Iwe haunyatsoziva zviri 'em kusvikira iwe wadonha mumvura inopisa. Uye ipapo unogona kuona izvo chaizvo mukati mavo. Wakambove newe rimwe remazuva anopisa emvura here? Wakambove neimwe yemavhiki emvura anopisa kana mwedzi here? Tiri mumvura inopisa mamiriro izvozvi. Uye chii chave kuzobuda mauri ndizvo zviri mukati mako. Zvinoita kunge mazino. Kana ndiine mazino chubu uye ini ndinosundidzira, chii chave kubuda? Iwe unoti, zvakanaka, mazino. Kwete, kwete hazvo. Inogona kutaura mazino ekunze, asi inogona kunge ine marinara mchero kana peanut butter kana mayonnaise mukati. Chii chinobuda kunze kana chakaiswa pasi pekumanikidzwa chero zvirimo. Uye mumazuva ari pamberi apo paunobata nehutachiona hweCOVID, chii chave kubuda mauri ndizvo zviri mukati mako. Uye kana iwe uchizadzwa neshungu, izvo zvinobuda. Uye kana iwe uchizadzwa nekushushikana, izvo zvinobuda. Uye kana iwe uchizadzwa nehasha kana kunetseka kana mhosva kana kunyara kana kusagadzikana, izvo zvichabuda. Kana iwe uchizadzwa nekutya izvo, chero zviri mukati mako chii chinobuda kunze kwekumanikidzwa pauri? Uye ndizvo zvaari kutaura pano, idzo matambudziko anoidza kutenda kwangu. Unoziva, makore apfuura, ndakasangana nemurume akura chaizvo mumusangano makore mazhinji apfuura kumashure kuEast. Ndinofunga aive Tennessee. Uye iye, murume uyu akura andiudza magariro akabatsirwa zvakanyanya muhupenyu hwake. Uye ini ndakati, "Zvakanaka, ndinoda kunzwa nyaya iyi." "Ndiudze zvese nezvazvo." Uye kuti chaive chii chaakange ashanda pakuwaridza huni hupenyu hwake hwese. Aive ari muvezi wemaroni kwehupenyu hwake hwese. Asi rimwe zuva panguva yekuderera kwehupfumi, sahwira wake akapinda mukati ndokuerekana azivisa, "Wadzingwa." Uye hunyanzvi hwake hwese akabuda pamusuwo. Uye akaradzikwa aine makore makumi mana ekuzvarwa nemukadzi uye mhuri uye hapana mamwe mikana yebasa yakamupoteredza, uye kuderera kwezvinhu kuri kuitika panguva iyoyo. Uye akaora mwoyo, uye akatya. Vamwe vako vanganzwa saizvozvo izvozvi. Iwe unogona kunge watove wakaraswa kare. Zvimwe uri kutya kuti uchave kurara pasi panguva yeKutambudzika uku. Uye akange akaora mwoyo, aive akanaka pakutya. Iye akati, Ndanyora izvi pasi, akati, "Ndakaita senge "nyika yangu yakabaira nezuva randakadzingwa." "Asi ini pandakaenda kumba, ndakaudza mukadzi wangu zvakaitika, "akabvunza," Saka urikuitei manje? " "Uye ini ndati, saka kubvira pandakadzingwa," "Ndiri kuita izvo zvandagara ndichida kuita." "Iva anovaka. "Ndiri kuenda kumba imba yedu." "uye ndiri kuenda mubhizinesi rekuvaka." Uye akandiudza, "Unoziva, Rick, yangu yekutanga basa." "Kwaive kugadzirwa kwemotel maviri madiki." Ndozvakaita iye. Asi akati, "Mukati memakore mashanu, ndakanga ndiri mamirioni mazhinji." Iro zita remurume iyeye, murume wandaitaura naye, aive Wallace Johnson, uye bhizinesi raakatanga mushure mekudzingwa yakanzi Holiday Inns. Holiday Inns. Wallace akandiudza, "Rick, nhasi, kana ndichigona kuwana "murume akandidzinga, ndaida nemoyo wese." "titende nezvaakaita." Panguva iyoyo pazvakaitika, ini handina kunzwisisa Nei ndakadzingwa, nei ndakadzingwa. Asi ndakazongoona pava paya kuti kwaive kusanganisa kwaMwari uye chinoshamisa chirongwa chekuti andiise pabasa rekusarudza kwake. Matambudziko ane chinangwa. Ivo vane chinangwa. Ziva kuti vanouya kuzogadzira, uye chimwe chezvinhu zvekutanga vanogadzira kutenda kukuru, vanoedza kutenda kwako. Nhamba yechipiri, heyi yechipiri kubatsirwa kwezvinetso. Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. Ivo vanokudziridza kutsungirira kwangu. Ndicho chikamu chinotevera chemitsara, chinodaro matambudziko aya anouya kukudziridza kutsungirira. Ivo vanokudziridza kutsungirira muhupenyu hwako. Ndeipi mhedzisiro yezvinetso muhupenyu hwako? Kugara simba. Chaizvoizvo kugona kubata kumanikidzwa. Nhasi tinozvidaidza kuti resilience. Kugona kukwirira kumashure. Uye humwe hwehunhu hukuru hunofanirwa nemwana wese kuti adzidze uye munhu wese mukuru anofanira kudzidza kusimba. Nekuti munhu wese anowa, munhu wese anogumburwa, munhu wese anofamba nenguva yakaoma, munhu wese anorwara panguva dzakasiyana. Wese munhu ane kukundikana muhupenyu hwavo. Ndoita sei iwe kubata. Kutsungirira, iwe unoramba uchingopfuurira uye uchisendamira. Zvakanaka, iwe unodzidza sei kuita izvozvo? Unodzidza sei kubata nekumanikidzwa? Kuburikidza nezviitiko, ndiyo chete nzira. Iwe haudzidze kubata kumanikidzwa mune zvinyorwa. Iwe haudzidze kubata kwekumanikidza mumusangano. Iwe unodzidza kubata kumanikidzwa nekuiswa pasi pekumanikidzwa. Uye hauzive zviri mauri kusvikira iwe wanyatso kuiswa mumamiriro ezvinhu akadaro. Mugore rechipiri reSaddleback Church, 1981, Ndakapfuura nenguva yekushushikana ipo vhiki yega yega ndaida kusiya basa. Uye ndaida kurega wega wega Svondo masikati. Uye zvakadaro, ndakanga ndiri kuenda munguva yakaoma muhupenyu hwangu, uye zvakadaro ndaigona kuisa tsoka imwe pamberi peimwe saMwari, usanditorere kuvaka chechi yakanaka, asi Mwari, ndipeiwo vhiki rino. Uye ini ndaingoramba. Ndiri kufara kuti handina kukanda mapfumo pasi. Asi ndinotonyanya kufara kuti Mwari havana kundisiya. Nekuti icho chaive muyedzo. Uye mukati megore iro remuyedzo, ndakakura mune mumweya uye hukama uye hwepamoyo uye hwepfungwa simba zvakandibvumidza makore gare gare kuti ndigunde mabhora emarudzi ese uye kubata kwakakura kusagadzikana muziso revanhu nekuti ndakaenda mugore iro yepa flat kunze kwakaoma, imwe mushure meimwe. Iwe unoziva, America yakave nerudo rwekufambidzana neyakareruka. Tinoda zviri nyore. Mumazuva uye mavhiki ari pamberi padambudziko iri, pane zvichave zvinhu zvakawanda zvisingafadzi. Kuvhiringidza. Uye chii chatiri kuita isu pachedu kana zvese zvisina kugadzikana, kana iwe uchingofanira kuramba uchingopfuurira mberi pausinganzwe uchida kuramba uchienderera. Munoziva, chinangwa chetrathlon kana chinangwa chemarathon Hazvisi zvekumhanyisa, kuti unosvika sei ipapo, zviri pamusoro pekutsungirira. Unopedza mujaho here? Iwe unogadzirira sei iyo mhando dzezvinhu? Kupfuura chete kuburikidza navo. Saka kana watambanudzwa mumazuva anotevera. usazvinetsa nezvazvo, usazvidya moyo nazvo. Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. Matambudziko ane chinangwa, ane chinangwa. Chinhu chechitatu icho James anotiudza nezvematambudziko isu tinoenderera tichidaro kuti matambudziko anokura hunhu hwangu. Uye anoti izvi mundima ina yaJakobho chitsauko chimwe. Anoti asi, regai izvo zvienderere mberi kutozosvikira mava vanhu vane hunhu hwakakura uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. Haungadi here kuva nazvo? Haudi here kunzwa vanhu vachiti, iwe unoziva, mukadzi iyeye haana kana husina kusimba muhunhu hwake. Iye murume, murume iyeye haana kana asina kusimba mavara emunhu. Iwe unowana sei iwo rudzi rwehuunhu hwakasimba? Rega chiitiko chienderere mberi kusvikira waita vanhu, varume nevakadzi, vane hunhu hwakasimba uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. Munoziva, pane yakakurumbira ongororo yakaitwa yakawanda, makore mazhinji apfuura muRussia yandinoyeuka ichinyora, uye yaive pamhedzisiro yemaitiro akasiyana emararamiro zvakakanganisa kureba kana hupenyu hwehupenyu hwemhuka dzakasiyana. Uye saka vanoisa dzimwe mhuka muhupenyu hwakareruka, uye vanoisa dzimwe mhuka mune zvakanyanya kuomesa nenzvimbo dzakaipisisa. Uye masayendisiti akawana kuti mhuka izvo zvakaiswa mune yakasununguka uye nzvimbo dziri nyore, mamiriro, iwo mararamiro ehupenyu, chaizvo akave asina kusimba. Nekuda kwekuti magariro akange ari nyore, vakave vasina simba uye kukurumidza kupinda nechirwere. Uye avo vaive vakadzikama vakafa munguva pfupi pane avo vaitenderwa kusangana matambudziko akajairwa neupenyu. Izvo hazvifadze here? Zviri chokwadi mhuka ndine chokwadi ichokwadi zvehunhu hwedu, futi. Uye mutsika yekuMadokero kunyanya munyika yanhasi. takave nazvo zviri nyore nenzira dzakawanda. Kurarama hupenyu hwekureruka. Chikamu chikuru cheupenyu hwako muhupenyu hwako kukuita iwe uve saJesu Kristu mune hunhu. Kufunga saKristu, kuita saKristu, kurarama saKristu, kuda saKristu, kuva akanaka saKristu. Uye kana chiri chokwadi, uye Bhaibheri rinotaura izvi kakawanda, ipapo Mwari anozokutora iwe kuburikidza nezvinhu zvimwe chete izvo Jesu akapfuura kuti akure hunhu hwako. Iwe unoti, zvakanaka, Jesu akaita sei? Jesu rudo uye mufaro nerunyararo nemoyo murefu nemutsa, muchero weMweya, izvo zvinhu zvese izvo. Uye Mwari anozvigadzira sei izvo? Nekutiisa mune zvakapesana. Tinodzidza kushivirira kana tichiedzwa kusashivirira. Isu tinodzidza rudo kana takaiswa nevanhu vasina rudo. Isu tinodzidza mufaro mukati mekusuwa. Isu tinodzidza kumirira uye kuva nemhando iyoyo yekutsungirira kana tichifanira kumirira. Tinodzidza mutsa kana tichiedzwa kuva noudyire. Mumazuva ari pamberi, iko kuzenge kuri kuedza kwazvo kungo tsvaga mushop, ndokukwevera mukati, uye ini ndakati, tiri kuzotitarisira. Ini, pachezvangu, uye neni, mhuri yangu, isu vana uye kusapfuura uye kanganwa nezvevamwe vese. Asi izvo zvinodzikisira mweya wako. Kana iwe uchizotanga kufunga nezve vamwe vanhu uye kubatsira avo vari vasina kuchengetedzeka, vakuru uye avo vane preexisting mamiriro, uye kana iwe ukavavarira, mweya wako uchakura. mwoyo wako uchakura, iwe uchave uri munhu ari nani pakupera kwedambudziko iri kupfuura zvawaive pakutanga, zvakanaka? Unoona, Mwari, pavanoda kuvaka hunhu hwako, anogona kushandisa zvinhu zviviri. Anogona kushandisa Shoko rake, chokwadi chinotishandura, uye anogona kushandisa mamiriro, ayo akaoma zvakanyanya. Zvino, Mwari vangasarudza kushandisa nzira yekutanga, iro Shoko. Asi isu hatigaro teerera kuIzwi, saka anoshandisa mamiriro ezvinhu kuti atipe hanya. Uye zvakanyanya kuoma, asi kazhinji zvinonyanya kushanda. Zvino, iwe unoti, zvakanaka, zvakanaka, Rick, ndinowana, kuti matambudziko anosiyana uye ane chinangwa, uye vari pano kuti vaedze kutenda kwangu, uye ivo vachazove marudzi ese akasiyana, uye haauye pandiri kuda 'em. Uye Mwari vanogona kushandisa 'em kukurisa hunhu hwangu uye nekuvandudza hupenyu hwangu. Saka chii chandinofanirwa kuita? Mumazuva mashoma anotevera uye mumavhiki uye pamwe mwedzi iri pamberi apo isu takatarisana nedambudziko re coronavirus iri pamwe, ndinofanira kuita sei kumatambudziko muhupenyu hwangu? Uye handisi kungotaura nezveutachiona. Ndiri kutaura nezve matambudziko achauya semhedzisiro kwekuva kunze kwebasa kana vana vari kumba kana zvimwe zvinhu zvese zviri kushungurudza hupenyu sezvazvinowanzoitika. Ndinofanira kuita sei kumatambudziko ehupenyu hwangu? Zvakanaka, zvakare, James akatsanangudza chaizvo, uye anotipa matatu anoshanda kwazvo. iwo anopindirana mhinduro, asi ndiwo mhinduro dzakakodzera. Naizvozvo, kana ini ndikakuudza wekutanga, urikuenda, unofanirwa kunge uchindibata mbichana. Asi pane mhinduro nhatu, dzese dzinotanga naR. Mhinduro yekutanga yaanoti kana iwe uri vachipfuura nenguva yakaoma, fara. Iwe enda, uri kutamba here? Izvo zvinonzwika kutyisa. Handisi kutaura kufara pamusoro pechinetso. Nditevere pane izvi kweminiti chete. Anoti chiona icho chakachena mufaro. Bata matambudziko aya seshamwari. Zvino, usandinzwisisa. Iye haasi kutaura zvisiri izvo. Iye haasi kutaura pfeka purasitiki kunyemwerera, kunyepedzera kuti zvinhu zvese zvakanaka uye hazvina, nekuti handizvo. Pollyanna, Little Orphan Annie, zuva ichabuda mangwana, ingangobuda mangwana. Iye haasi kutaura kuramba chokwadi, kana zvachose. Iye haasi kutaura kuva anochist. Ah mukomana, ndinofanira kupfuura nekurwadziwa. Mwari anovenga kurwadziwa zvakanyanya sezvaunoita. O, ini ndinofanira kutambudzika, ndiani. Uye iwe une kuuraya uku, uye iwe unoziva, Ini ndinongova nekunzwa uku kwemweya kana ini ndonzwa zvakaipa. Aiwa, aiwa, aiwa, Mwari haadi kuti iwe uve muurayi. Mwari havadi kuti uwane maonero ekuona kurwadziwa. Unoziva, ndinorangarira imwe nguva yandakanga ndichidarika nguva yakaoma chaizvo uye shamwari yakanga ichiedza kuva nemutsa Ivo ndokuti: Unoziva, Rick, simbisa moyo "nekuti zvinhu zvinogona kutowedzera." Uye fungidzira chii, ivo vakawedzera kukuvara. Izvo zvaive zvisiri kubatsira zvachose. Ini ndakafara uye ivo vakawedzera kukuvara. (chuckles) Saka hazvisi zvekunyepedzera Pollyanna mafungiro akanaka. Kana ndikashanda nesimba, ndichave ndinofarira. Kwete, kwete, kwete, kwete, zvakanyanya, zvakadzama kupfuura ipapo. Hatifarire, teerera, isu hatifarire nekuda kwedambudziko. Isu tinofara mudambudziko, tichiri mudambudziko, pachine zvinhu zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. Kwete dambudziko iro roga, asi zvimwe zvinhu kuti isu tinogona kufara nezvazvo mumatambudziko. Nei tichigona kufara kunyange padambudziko? Nekuti tinoziva kuti kune chinangwa nazvo. Nekuti tinoziva kuti Mwari haazombotisiyi. Nekuti isu tinoziva zvakawanda zvakasiyana zvinhu. Isu tinoziva kuti Mwari vane chinangwa. Cherekedza anoti anoti chiona mufaro wakachena. Tenderedza izwi rinoti. Funga zvinoreva kugadzira nemaune pfungwa dzako. Iwe une maitiro ekugadzirisa kuti iwe uchafanirwa kugadzira pano. Iko kusarudza kwako kufara? MuPisarema 34 vhesi yekutanga, anodaro Ndicharumbidza Mwari nguva dzose. Nguva dzose. Uye anoti ndicha. Iko kusarudza kwemakuda, chisarudzo. Kuzvipira, sarudzo. Zvino, uri kuenda kuburikidza mwedzi ino pamberi neine maitiro akanaka kana maitiro akaipa. Kana maitiro ako akaipa, unozozvigadzira nevamwe vese vakakukomberedza vakasuwa. Asi kana chimiro chako chakanaka, chisarudzo chako kuti ufare. Iwe unoti, ngatitarisei kudivi rakajeka. Ngatitsvagei zvinhu izvo zvatinogona kutenda Mwari nazvo. Uye ngatizivei kuti kunyange pane zvakaipa, Mwari anogona kuburitsa zvakanaka pane zvakaipa. Saka ita mafungiro ekugadzirisa. Handisi kuzova neshungu panhamo iyi. Ndiri kuzova nani mudambudziko iri. Ndiri kuzosarudza, sarudzo yangu kufara. Zvakanaka, nhamba yechipiri, yechipiri R iko chikumbiro. Uye ikoko kukumbira Mwari huchenjeri. Izvi ndizvo zvaunoda kuita chero iwe uri munhamo. Unoda kukumbira Mwari huchenjeri. Svondo rapfuura, kana wakateerera kumharidzo yesvondo rapfuura, uye kana uchinge warikusha, dzokera online uye tarisa iwo meseji pakugadzira iyo kuburikidza nemupata wehutachiona pasina kutya. Sarudzo yako kuti ufare, asi wozobvunza Mwari njere. Uye iwe kumbira kuna Mwari huchenjeri, uye iwe unamate uye iwe unonamata nezvematambudziko ako. Ndima yechinomwe inotaura izvi munaJakobho wani. Kana muchirongwa ichi chero wako asingazive kusangana chero dambudziko, iri kunze kweshanduro yePhillips. Kana muchirongwa chero chipi zvacho chako asingazive kusangana chero dambudziko ripi neripi raunongofanira kubvunza kuna Mwari uyo anopa zvikuru kuvanhu vese pasina kuvaita kuti vanzwe vaine mhosva. Uye iwe unogona kuve nechokwadi chekuti huchenjeri hunodiwa uchapihwa. Ivo vanoti nei pazvinhu zvese ndaizokumbira huchenjeri pakati pechinetso? Saka iwe dzidza kubva mazviri. Saka iwe unogona kudzidza kubva padambudziko, ndosaka uchibvunza huchenjeri. Zvinonyanya kubatsira kana ukazomira kubvunza kuti nei, nei izvi zvichiitika, uye tanga kubvunza kuti chii, unoda kuti ndidzidze chii? Unoda kuti ndive chii? Ndingakura sei kubva pane izvi? Ndingaite sei kuti ndive mukadzi ari nani? Ndingaite sei kuti ndive murume ari nani kubudikidza nedambudziko iri? Ehe, ndiri kuedzwa. Ini handisi kuzonetseka kuti nei. Nei zvisingaite hazvo. Chii chakakosha chii, ndiri chii ndichave, uye chii chandiri kudzidza kubva pane izvi? Uye kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kukumbira huchenjeri. Saka iye anoti pese paunoda huchenjeri, bvunza Mwari chete, Mwari vanozokupa iwe. Saka unoti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri samai. Vana vangu vari kuzogara kumusha kwemwedzi unotevera. Ini ndinoda huchenjeri sababa. Ini ndinotungamira sei kana mabasa edu ari munjodzi uye handikwanise kushanda izvozvi? Bvunza Mwari huchenjeri. Usabvunze nei, asi bvunza chii. Saka chekutanga iwe unofara, iwe unowana hunhu hwakanaka wekutaura kuti ndiri kuzotenda Mwari kwete nedambudziko, asi ndiri kuzotenda Mwari padambudziko. Nekuti zvakanaka zvaMwari kunyangwe hupenyu hwakamira. Ndosaka ndiri kudana aya akateedzana "Kutenda Kwechokwadi Kunoshanda Kana Hupenyu Husina." Kana hupenyu husina kushanda. Saka ndinofara uye ndinokumbira. Chinhu chechitatu chinonzi naJames kuita kuita zororo. Ehe, kungo rira kunze, usazvitorere zvese mumurwi wemitsipa. Usaore mwoyo zvakanyanya kuti hapana chaungaite. Usanetseka nezveramangwana. Mwari vanoti ndichakuchengeta, vimba neni. Iwe unovimba kuna Mwari kuti uzive zvakanakira. Unobatana naye. Iwe haupfupi-kutenderera mamiriro auri kuenda mairi. Asi iwe chingoti, Mwari, ini ndiri kuzorora. Handisi kusava nechokwadi. Handisi kusava nechokwadi. Ndiri kuzokuvimba mune aya mamiriro. Ndima yechisere ndiyo vhesi yekupedzisira yatiri kutarisa. Zvakanaka, isu tichatarisa imwezve muminiti. Asi ndima yechisere inoti, asi iwe unofanirwa kukumbira nokutendeka pasina kusahadzika kwekuvanzika. Chii chauri kukumbira mukutenda kwechokwadi? Bvunza huchenjeri. Uye uti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri, uye ndinokutendai uri kuzondipa huchenjeri. Ndatenda, mave kundipa huchenjeri. Usafambire kunze, usakahadzika, asi chibvisei kuna Mwari. Munoziva, Bhaibheri rinodaro, pakutanga pandakataura kuti zvakataura izvi akawanda marudzi matambudziko. Iwe unoziva, tinotaura pamusoro pevakakomberedzwa, akawanda, akawanda marudzi ematambudziko. Iro izwi muchiGreek, marudzi mazhinji edambudziko, ndiro izwi rimwe chete iro rakafukidzwa muna 1 Petro chitsauko chechina, vhesi ina rakadaro Mwari vane marudzi mazhinji enyasha ekukupa. Mhando zhinji dzaMwari dzenyasha. Ndiyo yakafanana yakavhenganiswa, yakagadzirwa zvakasiyana, sedhaimani. Ari kuti chii ikoko? Pamatambudziko ese aunawo, pane nyasha kubva kuna Mwari dziripo. Kune ese marudzi mazhinji emuyedzo nedambudziko uye kuoma, kune mhando yenyasha nengoni uye simba iro Mwari anoda kukupa kuenzanisa iro dambudziko chairo. Unoda nyasha dzeizvi, unoda nyasha dze izvo, unoda nyasha dzeizvi. Mwari vanoti Nyasha dzangu dzakawanda nematambudziko auri kusangana nawo. Saka ndiri kuti chii? Ndiri kuti matambudziko ese ari muhupenyu hwako, kusanganisira dambudziko iri reCOVID, Dhiyabhorosi zvinoreva kukukunda iwe nematambudziko aya. Asi Mwari anoreva kukudziridza iwe kubudikidza nematambudziko aya. Anoda kukurira, satani, asi Mwari arikuda kukudziridza. Zvino, matambudziko anouya muhupenyu hwako hazviite kuti uve munhu uri nani. Vazhinji vanhu vanova vanovava vanhu kubva 'em. Hazvingoite kuti uve munhu ari nani. Iwo mafungiro ako ndiwo anoita mutsauko. Ndipo pandinoda kukupa chimwe chinhu kuti iwe urangarira. Nhamba yechina, chinhu chechina chekuyeuka paunenge uchisangana nematambudziko ndiko kuyeuka zvipikirwa zvaMwari. Rangarira zvipikirwa zvaMwari. Izvo zviri pasi mundima 12. Rega ndikuverengere ichi chipikirwa. James chitsauko chimwe, vhesi 12. Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, nekuti kana amira muedzo, achagamuchira korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari, pane izwi, kune avo vanomuda. Rega ndiverenge zvakare. Ndinoda kuti iwe uzviteerere kwazvo. Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, Ndiani anogadzirisa matambudziko, semamiriro ezvinhu atiri izvozvi. Akaropafadzwa munhu anotsungirira, anotsungirira, Ndiani unotenda kuna Mwari, unoramba achitenda mukuedzwa, nekuti kana amira muedzo, unobuda kumashure, kutongwa uku hakusi kwekupedzisira. Pane magumo azvo. Uchabuda pane imwe mugumo wemugero. Iwe uchagamuchira korona yehupenyu. Zvakanaka, ini handitomboziva zvese izvo zvinoreva, asi zvakanaka. Korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari kune vanomuda. Sarudzo yako kuti ufare. Chisarudzo chako kuvimba nehungwaru dzaMwari pane kusava nechokwadi. Kumbira Mwari huchenjeri kuti akubatsire kubva pamamiriro ako ezvinhu. Uye kumbira kuna Mwari kuti rutendo rutsungirire. Uye uti, Mwari, ini handisi kuzorega. Izvi zvichapfuurawo. Mumwe munhu akambobvunzwa, chii chaunofarira ndima yeBhaibheri? Vati, zvakaitika. Uye saka nei uchida iyo vhesi? Nekuti kana matambudziko auya, ndoziva kuti havana kuuya kuzogara. Vakazoitika. (chuckles) Uye ichokwadi mune aya mamiriro ezvinhu. Izvo hazvisi kuuya kuzogara, zviri kuitika. Zvino, ini ndinoda padyo nepfungwa idzi. Dambudziko haringori matambudziko. Izvo zvinowanzovazivisa, zvinowanzovazivisa. Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe macheka muwanano yako. Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe maroke muhukama hwako kuna Mwari. Dambudziko iri rinogona kuburitsa humwe hunhu mumararamiro ako, kuti uri munzira uchizvimanikidza iwe zvakanyanyisa. Uye saka tendera kuti Mwari vataure kwauri nezve izvo zvinoda kuchinja muhupenyu hwako, zvakanaka? Ndinoda kuti mufunge nezve vhiki rino, uye rega ini ndikupe mamwe matanho anoshanda, zvakanaka? Matanho anoshanda, nhamba yekutanga, ini ndinoda iwe kukurudzira mumwe munhu kuti vateerere meseji iyi. Iwe uchazviita here? Iwe uchapfuudza iyi link uye wotumira kune shamwari? Kana izvi zvakukurudzira, zvipfuure, uye uve unokurudzira vhiki rino. Wese munhu akakukomberedza anoda kukurudziro panguva yeKutambudzika uku. Saka tumira 'em kiungo. Vhiki mbiri dzakapfuura patakanga tine chechi mumamisasa edu, paLake Forest uye nemamwe mamwe makompasi edu eSaddleback, vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakazviratidza kuchechi. Asi vhiki ino yekupedzisira apo taifanira kumisa masevhisi uye isu tese taifanira kuona pamhepo, ini ndokuti, munhu wese enda kuboka rako diki unokoka vavakidzani vako uye koka shamwari dzako kuboka rako diki, taive nezviuru gumi nezvisere ISPs dzedzimba dzedu dzakabatana muvhisi. Izvi zvinoreva kuti pamwe hafu yemiriyoni yakatarisa meseji yesvondo rapfuura. Hafu yemiriyoni kana kupfuura. Sei, nekuti wakaudza mumwe munhu kuti vatarise. Uye ndinoda kukurudzira kuti uve chapupu chemashoko akanaka vhiki rino munyika inoda chaizvo nhau dzakanaka. Vanhu vanofanirwa kunzwa izvi. Tumira chinongedzo. Ndinotenda isu tinogona kukurudzira vanhu vane miriyoni vhiki ino kana isu tese tikapfuudza meseji, zvakanaka? Nhamba yechipiri, kana iwe uri muboka diki, hatisi gonna kukwanisa kusangana, kanenge mwedzi uno, ndizvozvo. Uye saka ndinokukurudzira kuti utange musangano wakasarudzika. Unogona kuva neboka repamhepo. Unoita sei iwe? Zvakanaka, pane zvigadzirwa kunze uko seZoom. Iwe unoda kutarisa kuti kunze, Zoom, ndeye mahara. Uye iwe unogona kusvika ipapo ndokuudza munhu wese kuti atore Zoom pafoni yavo kana pakombuta yavo, uye unogona kubatanidza vanhu vatanhatu kana vasere kana gumi, uye iwe unogona kuve neboka rako vhiki ino paZoom. Uye iwe unogona kuona mumwe nemumwe chiso, se Facebook Live, kana zvakaita sevamwe, munoziva, chii chiri pa iPhone kana uchitarisa paFaceTime. Zvakanaka, iwe haugone kuzviita neboka guru, asi unogona kuzviita nemunhu mumwe. Uye saka kurudzirana kutarisana kumeso kuburikidza nehunyanzvi. Isu tine ikozvino tekinoroji iyo yakanga isingawanikwe. Saka tarisa Zoom yeboka revaridzi boka. Uye chaizvo pano online iwe unogona kuwana rumwe ruzivo, zvakare. Nhamba yechitatu, kana usiri muboka diki, Ini ndichakubatsira iwe kuti uve muboka reInternet vhiki ino, ndicha. Zvese zvaunoda kuita is Email me, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, izwi-rimwe, SADDLEBack, saddleback.com, uye ini ndichaita kuti iwe ubatanidzwe kuboka repamhepo, zvakanaka? Wobva waita chokwadi kana iwe uri chikamu cheSaddleback Church kuverenga tsamba yako yezuva nezuva yandiri kutumira zuva nezuva panguva yekutambudzika uku. Inonzi "Saddleback kumba." Iyo ine matipi, ine meseji inokurudzira, ine nhau dzaunogona kushandisa. Chinhu chinoshanda. Tinoda kugara tichikutana newe mazuva ese. Tora "Saddleback kumba." Kana ndisina email yako kero. saka hausi kuitora. Uye iwe unogona kunditumira email yako email kero kuna PastorRick@saddleback.com, uye ini ndichaisa iwe pane zvinyorwa, uye iwe unowana kubatana kwezuva nezuva, iyo yemazuva ese "Saddleback muImba" tsamba yepamhepo. Ini ndinongoda padhuze ndisati ndanamata nekutaura zvakare kuti ndinokuda sei. Ndanga ndichikunyengetererai mazuva ese, uye ndiri kuzoramba ndichikunyengeterera iwe. Tichapfuura izvi pamwechete. Uku hakusi kupera kwenyaya. Mwari achiri pachigaro chake, uye Mwari ari kushandisa izvi kukurisa kutenda kwako, kuunza vanhu pakutenda. Uye ndiani anoziva chii chichaitika. Tinogona kuve nerumutsiriro rwemweya kubva pane izvi zvese nekuti vanhu kazhinji vanotendeukira kuna Mwari pavanenge vari munguva yakaoma. Rega ndikunamatire. Baba ndinoda kukutendai kune wese munhu ndiani arikuteerera izvozvi. Ngatiraramei meseji yaJakobho chitsauko chekutanga, mavhesi matanhatu kana manomwe. Ngatidzidzei kuti matambudziko anouya, anozoitika, Ivo vakasiyana, ivo vane chinangwa, uye kuti iwe uri gonna vashandise zvakanaka muhupenyu hwedu kana tichivimba newe. Tibatsirei kusava nechokwadi. Ndibatsireiwo kufara, kukumbira, Ishe, uye kurangarira zvipikirwa zvako. Uye ndinonamatira munhu wese kuti vave nevhiki ine hutano. Muzita raJesu, ameni. Mwari vakuropafadze, munhu wese. Pfuudza izvi pane mumwe munhu.

"Kutenda Kunobata Matambudziko" naPastor Rick Warren

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.34" dur="1.42"> - Mhoroi munhu wese, ini ndiRick Warren, </text>
<text sub="clublinks" start="2.76" dur="1.6"> Mufundisi paSaddleback Church uye munyori </text>
<text sub="clublinks" start="4.36" dur="2.58"> ye "Icho Chinangwa Chakatengeswa Hupenyu" uye mutauri </text>
<text sub="clublinks" start="6.94" dur="2.71"> pane ye "Zuva Nezuva Tariro" chirongwa. </text>
<text sub="clublinks" start="9.65" dur="2.53"> Maita basa nekutepfenyura. </text>
<text sub="clublinks" start="12.18" dur="3.59"> Iwe unoziva, vhiki ino pano muOrange County, California, </text>
<text sub="clublinks" start="15.77" dur="2.47"> hurumende yakazivisa kuti ivo vari kurambidza </text>
<text sub="clublinks" start="18.24" dur="4.19"> Misangano yose yemhando ipi neipi, yezve chero saizi </text>
<text sub="clublinks" start="22.43" dur="1.46"> kusvika pakupera kwemwedzi. </text>
<text sub="clublinks" start="23.89" dur="2.81"> Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. </text>
<text sub="clublinks" start="26.7" dur="1.41"> Ndiri kufara kuti mave pano. </text>
<text sub="clublinks" start="28.11" dur="5"> Uye ini ndiri kuzokudzidzisa iwe nevhidhiyo </text>
<text sub="clublinks" start="33.31" dur="4.59"> pakati pezvino uye chero nguva iyi dambudziko reCOVID-19 rinopera. </text>
<text sub="clublinks" start="37.9" dur="2.12"> Saka tinogamuchirwa kuCaddleback Church mumusha. </text>
<text sub="clublinks" start="40.02" dur="3.34"> Uye ndinoda kukukoka kuti unditevere vhiki yega yega, </text>
<text sub="clublinks" start="43.36" dur="2.25"> kuve chikamu cheminamato iyi yekunamata pamwe chete. </text>
<text sub="clublinks" start="45.61" dur="2.91"> Tichava nemimhanzi uye tinamate pamwechete, </text>
<text sub="clublinks" start="48.52" dur="2.44"> uye ndinenge ndichiendesa izwi kubva muIzwi raMwari. </text>
<text sub="clublinks" start="50.96" dur="3.01"> Iwe unoziva, sezvandaifunga pamusoro peizvi, </text>
<text sub="clublinks" start="53.97" dur="2.15"> nenzira, kutanga ini ndinofanira kukuudza. </text>
<text sub="clublinks" start="56.12" dur="3.84"> Ndakafunga kuti ivo vaizotitadzisa kusangana. </text>
<text sub="clublinks" start="59.96" dur="3.6"> Uye saka vhiki ino, ini ndanga ndine iyo Saddleback studio </text>
<text sub="clublinks" start="63.56" dur="1.32"> ndakaenda kugaraji kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="64.88" dur="2.34"> Ndiri kunyatsopaka izvi mugaraji mangu. </text>
<text sub="clublinks" start="67.22" dur="2.46"> Yangu skeletal tech vashandi. </text>
<text sub="clublinks" start="69.68" dur="1.979"> Huya upinde, vakomana, uti wani kune wese munhu. </text>
<text sub="clublinks" start="71.659" dur="2.101"> (anoseka) </text>
<text sub="clublinks" start="73.76" dur="3.12"> Ivo vakabatsira kuifambisa pamusoro apa uye kuisa iyo kumusoro </text>
<text sub="clublinks" start="76.88" dur="4.74"> kuitira kuti tigone kutaura newe pasvondo. </text>
<text sub="clublinks" start="81.62" dur="3.32"> Zvino, sezvandaifunga pamusoro pezvatinofanira kufukidza </text>
<text sub="clublinks" start="84.94" dur="3.22"> pakati peiyi COVID-19 dambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="88.16" dur="2.98"> Ndakabva ndangofunga bhuku raJames. </text>
<text sub="clublinks" start="91.14" dur="2.67"> Bhuku raJakobho ibhuku diki chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="93.81" dur="2.15"> pedyo nekuguma kweTestamente Itsva. </text>
<text sub="clublinks" start="95.96" dur="3.81"> Asi zvinoshanda uye zvinobatsira kwazvo, </text>
<text sub="clublinks" start="99.77" dur="5"> uye ndinodaidza bhuku iri kutenda uko kunoshanda kana hupenyu husinoshanda. </text>
<text sub="clublinks" start="105.56" dur="3.67"> Uye ndakafunga kana paine chero chinhu chinodiwa izvozvi, </text>
<text sub="clublinks" start="109.23" dur="4.75"> isu tinoda here kutenda kunoshanda kana hupenyu husingaite. </text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="2.86"> Nekuti haisi kushanda zvakanaka izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="116.84" dur="2.75"> Uye saka nhasi, vhiki rino, tiri kutanga </text>
<text sub="clublinks" start="119.59" dur="3.25"> rwendo pamwechete urwo kukukurudzira </text>
<text sub="clublinks" start="122.84" dur="1.03"> kubudikidza nedambudziko iri. </text>
<text sub="clublinks" start="123.87" dur="3.22"> Uye ini handidi kuti iwe upotsa chero yeiyi mameseji. </text>
<text sub="clublinks" start="127.09" dur="4.1"> Nekuti bhuku raJakobho rinonyatsoverenga gumi nemaviri </text>
<text sub="clublinks" start="131.19" dur="4.34"> zvivakwa zvehupenyu, 14 nyaya dzakakosha dzehupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="135.53" dur="3.76"> 14 nzvimbo idzo yega yega yako </text>
<text sub="clublinks" start="139.29" dur="1.91"> ndatova nechekuita neupenyu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="141.2" dur="3.17"> uye uchafanirwa kubata mune ramangwana. </text>
<text sub="clublinks" start="144.37" dur="3.52"> Semuenzaniso, muchitsauko chimwe chaJames, </text>
<text sub="clublinks" start="147.89" dur="1.6"> rega ndimbokupa chidimbu chidiki chebhuku racho. </text>
<text sub="clublinks" start="149.49" dur="1.42"> Ingori zvitsauko zvina. </text>
<text sub="clublinks" start="150.91" dur="2.99"> Chitsauko chekutanga, chinotanga kutaura nezvekuomerwa. </text>
<text sub="clublinks" start="153.9" dur="1.77"> Uye isu tiri kuzotaura nezvazvo nhasi. </text>
<text sub="clublinks" start="155.67" dur="4.13"> Chii chinangwa chaMwari pamatambudziko ako? </text>
<text sub="clublinks" start="159.8" dur="1.6"> Ipapo inotaura pamusoro pesarudzo. </text>
<text sub="clublinks" start="161.4" dur="1.62"> Unoita sei pfungwa dzako? </text>
<text sub="clublinks" start="163.02" dur="2.085"> Unoziva sei nguva yekugara, yekuenda? </text>
<text sub="clublinks" start="165.105" dur="2.335"> Unoziva sei zvekuita, unoita sei sarudzo? </text>
<text sub="clublinks" start="167.44" dur="2.41"> Uyezve inotaura nezvemuedzo. </text>
<text sub="clublinks" start="169.85" dur="3.29"> Uye isu tichatarisa kuti unokunda sei miedzo inowanzoitika </text>
<text sub="clublinks" start="173.14" dur="3.24"> muhupenyu hwako zvinoita senge zvichiramba zvichikuita kuti utadze. </text>
<text sub="clublinks" start="176.38" dur="2.04"> Uyezve inotaura nezve kutungamira. </text>
<text sub="clublinks" start="178.42" dur="2.68"> Uye inotaura pamusoro patingaropafadza sei Bhaibheri. </text>
<text sub="clublinks" start="181.1" dur="2.24"> Kwete kungoverenga chete, asi kukomborerwe nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="183.34" dur="1.56"> Izvi ndizvo zvese muchitsauko chekutanga. </text>
<text sub="clublinks" start="184.9" dur="2.36"> Uye isu tichatarisa kune avo mumavhiki anotevera. </text>
<text sub="clublinks" start="187.26" dur="2.7"> Chitsauko chechipiri chinotaura nezvehukama. </text>
<text sub="clublinks" start="189.96" dur="3.06"> Tiri kutarisa kuti unoita sei vanhu zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="193.02" dur="2.628"> Uye nevanhu vanofanirwa kugara pamba, </text>
<text sub="clublinks" start="195.648" dur="4.242"> vese mumhuri pamwe chete, vanaamai naamai nanababa, </text>
<text sub="clublinks" start="199.89" dur="2.32"> uye vanhu vanozosvika panjodzi dzeumwe neumwe. </text>
<text sub="clublinks" start="202.21" dur="2.74"> Ndiko kunenge kuri meseji yakakosha pahukama. </text>
<text sub="clublinks" start="204.95" dur="1.39"> Ipapo chinotaura nezvekutenda. </text>
<text sub="clublinks" start="206.34" dur="4.76"> Unotenda sei Mwari kana usinga farire zvakadaro? </text>
<text sub="clublinks" start="211.1" dur="2.18"> uye kana zvinhu zvaenda nenzira isiriyo? </text>
<text sub="clublinks" start="213.28" dur="1.64"> Izvi ndizvo zvese muchitsauko chechipiri. </text>
<text sub="clublinks" start="214.92" dur="3.32"> Chitsauko chechitatu, isu tiri kuzotaura nezvekukurukurirana. </text>
<text sub="clublinks" start="218.24" dur="1.66"> Simba rekutaura. </text>
<text sub="clublinks" start="219.9" dur="2.12"> Uye ichi ndicho chimwe chezvinyorwa zvakakosha </text>
<text sub="clublinks" start="222.02" dur="3.73"> mubhaibheri mune sei akabata muromo wako. </text>
<text sub="clublinks" start="225.75" dur="2.25"> Izvo zvakakosha kana tiri munyatwa kana kwete. </text>
<text sub="clublinks" start="228" dur="2.27"> Uyezve inotaura nezvehushamwari. </text>
<text sub="clublinks" start="230.27" dur="2.21"> Uye inotipa ruzivo runoshanda chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="232.48" dur="2.71"> paunoita sei kuvaka huchenjeri hushamwari </text>
<text sub="clublinks" start="235.19" dur="2.7"> uye dzivisa ushamwari husina kuchenjera. </text>
<text sub="clublinks" start="237.89" dur="2.24"> Icho chitsauko chechitatu. </text>
<text sub="clublinks" start="240.13" dur="3.5"> Chitsauko chechina chiri pakupokana. </text>
<text sub="clublinks" start="243.63" dur="2.39"> Uye muchitsauko chechina, tinotaura nezvazvo </text>
<text sub="clublinks" start="246.02" dur="1.88"> unodzivirira sei kupokana </text>
<text sub="clublinks" start="247.9" dur="1.56"> Uye izvozvo zvichabatsira chaizvo. </text>
<text sub="clublinks" start="249.46" dur="2.78"> Sezvo kukakavara kuchimuka uye kushungurudzika kuchikura, </text>
<text sub="clublinks" start="252.24" dur="2.94"> Sezvo vanhu vari kubva kubasa, iwe unodzivisa sei kupokana? </text>
<text sub="clublinks" start="255.18" dur="2.03"> Uyezve inotaura nezve kutonga vamwe. </text>
<text sub="clublinks" start="257.21" dur="2.74"> Iwe unorega sei kutamba Mwari? </text>
<text sub="clublinks" start="259.95" dur="1.84"> Izvo zvaizokonzeresa rugare rwakawanda muhupenyu hwedu </text>
<text sub="clublinks" start="261.79" dur="1.08"> kana isu taigona kuzviita. </text>
<text sub="clublinks" start="262.87" dur="1.67"> Uyezve inotaura nezveramangwana. </text>
<text sub="clublinks" start="264.54" dur="1.82"> Unoronga sei ramangwana? </text>
<text sub="clublinks" start="266.36" dur="1.56"> Izvo chete zviri muchitsauko chechina. </text>
<text sub="clublinks" start="267.92" dur="2.75"> Zvino, muchitsauko chekupedzisira, chitsauko chechishanu, ndakakuudza </text>
<text sub="clublinks" start="270.67" dur="0.98"> pakanga paine zvitsauko zvina, zviripo </text>
<text sub="clublinks" start="271.65" dur="1.683"> zvitsauko zvishanu munaJakobho. </text>
<text sub="clublinks" start="274.327" dur="2.243"> Tiri kutaura nezvemari. </text>
<text sub="clublinks" start="276.57" dur="3.65"> Uye inotaura nezvekuti ungave wakachenjera nefuma yako sei. </text>
<text sub="clublinks" start="280.22" dur="1.73"> Uye isu tiri kuzotarisa kutsungirira. </text>
<text sub="clublinks" start="281.95" dur="3.26"> Unoitei kana iwe uchimirira Mwari? </text>
<text sub="clublinks" start="285.21" dur="1.92"> Imba yakaoma kwazvo kugara mukati </text>
<text sub="clublinks" start="287.13" dur="3.87"> iri mukamuri yekumirira kana iwe uri muchimhanyisa uye kwete Mwari. </text>
<text sub="clublinks" start="291" dur="1.29"> Ndipo patiri kutarisa munamato, </text>
<text sub="clublinks" start="292.29" dur="2.07"> iri meseji yekupedzisira yatichatarisa. </text>
<text sub="clublinks" start="294.36" dur="1.94"> Unonamata sei nezvematambudziko ako? </text>
<text sub="clublinks" start="296.3" dur="2.58"> Bhaibheri rinoti pane nzira yekunyengetera uye kuwana mhinduro, </text>
<text sub="clublinks" start="298.88" dur="2.29"> uye pane nzira yekusanamata. </text>
<text sub="clublinks" start="301.17" dur="1.27"> Uye isu tichave tiri kutarisa izvo. </text>
<text sub="clublinks" start="302.44" dur="3.763"> Zvino nhasi, tirikungotarisa pandima nhanhatu dzekutanga </text>
<text sub="clublinks" start="306.203" dur="2.072"> yebhuku raJakobho. </text>
<text sub="clublinks" start="308.275" dur="5"> Kana iwe usina Bhaibheri, saka ndinoda kuti iwe utore </text>
<text sub="clublinks" start="313.46" dur="3.73"> kubva pawebhusaiti iyi tsananguro, zvinyorwa zvekudzidzisa, </text>
<text sub="clublinks" start="317.19" dur="2.02"> nekuti mavhesi ese atiri kutarisa </text>
<text sub="clublinks" start="319.21" dur="2.04"> varipo pane yako pepa. </text>
<text sub="clublinks" start="321.25" dur="3.22"> James chitsauko chekutanga, ndima nhanhatu dzekutanga. </text>
<text sub="clublinks" start="324.47" dur="4.07"> Uye Bhaibheri rinotaura izvi kana richitaura nezvazvo </text>
<text sub="clublinks" start="328.54" dur="2.33"> kuva nematambudziko ako. </text>
<text sub="clublinks" start="330.87" dur="2.35"> Kutanga, James 1: 1 inotaura izvi. </text>
<text sub="clublinks" start="333.22" dur="5"> James, muranda waMwari newaIshe Jesu Kristu, </text>
<text sub="clublinks" start="338.86" dur="4.18"> kumadzinza gumi nemaviri akapararira pakati pendudzi, kwaziso. </text>
<text sub="clublinks" start="343.04" dur="2.23"> Zvino, rega ndimbomira pano kweminiti uye nditi </text>
<text sub="clublinks" start="345.27" dur="2.95"> uku ndiko kuiswa kwakanyanya </text>
<text sub="clublinks" start="348.22" dur="1.71"> rebhuku chero ripi zvaro riri muBhaibheri. </text>
<text sub="clublinks" start="349.93" dur="2.01"> Nekuti unoziva kuti James aive ani? </text>
<text sub="clublinks" start="351.94" dur="3.073"> Aive mukoma waJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="355.013" dur="1.507"> Unorevei nezvazvo? </text>
<text sub="clublinks" start="356.52" dur="2.19"> Zvinoreva kuti aive Maria nemwanakomana waJoseph. </text>
<text sub="clublinks" start="358.71" dur="2.899"> Jesu aingova mwanakomana waMariya. </text>
<text sub="clublinks" start="361.609" dur="4.591"> Aisava mwanakomana waJoseph nekuti Mwari aive baba vaJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="366.2" dur="2.47"> Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Maria naJosefa </text>
<text sub="clublinks" start="368.67" dur="3.52"> takava nevana vazhinji gare gare, uye anototipa mazita avo. </text>
<text sub="clublinks" start="372.19" dur="2.87"> James anga asiri Mukristu. </text>
<text sub="clublinks" start="375.06" dur="2.27"> Aive asiri muteveri waKristu. </text>
<text sub="clublinks" start="377.33" dur="3.54"> Haana kutenda kuti mukoma wake aive Mesia </text>
<text sub="clublinks" start="380.87" dur="1.78"> panguva yehushumiri hwaJesu hwese. </text>
<text sub="clublinks" start="382.65" dur="1.29"> Aive akahadzika. </text>
<text sub="clublinks" start="383.94" dur="3.14"> Uye unozoona izvozvo, hama mudiki isingatendi </text>
<text sub="clublinks" start="387.08" dur="3.22"> mune hama yakura, zvakanaka, izvo zvingave zvakajeka. </text>
<text sub="clublinks" start="390.3" dur="3.81"> Chii chakaita kuti James ave mutendi munaJesu Kristu? </text>
<text sub="clublinks" start="394.11" dur="1.56"> Kumuka. </text>
<text sub="clublinks" start="395.67" dur="4.42"> Jesu paakadzoka kubva kurufu akafamba famba </text>
<text sub="clublinks" start="400.09" dur="1.96"> kwemamwe mazuva makumi mana uye James akamuona. </text>
<text sub="clublinks" start="402.05" dur="3.79"> Akave mutendi uye akazova mutungamiri </text>
<text sub="clublinks" start="405.84" dur="2.09"> kuChechi yeJerusarema. </text>
<text sub="clublinks" start="407.93" dur="3.82"> Saka kana paine chero munhu anga aine kodzero yekudonsa mazita, ndiye mukomana uyu. </text>
<text sub="clublinks" start="411.75" dur="4.06"> Aigona kunge akati, James, murume akakura pamwe naJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="415.81" dur="2.95"> James, mukoma waJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="418.76" dur="3.87"> James, shamwari yaJesu yepamoyo inokura. </text>
<text sub="clublinks" start="422.63" dur="1.47"> Ndiwo marudzi ezvinhu, asi iye haadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="424.1" dur="2.68"> Anongoti James, muranda waMwari. </text>
<text sub="clublinks" start="426.78" dur="4.97"> Haakwezhe chinzvimbo, haasimudzi chimiro chake. </text>
<text sub="clublinks" start="431.75" dur="2.24"> Asi ipapo mundima yechipiri, iye anotanga kupinda mukati </text>
<text sub="clublinks" start="433.99" dur="5"> ichi chinyorwa chekutanga chechinangwa chaMwari mumatambudziko ako. </text>
<text sub="clublinks" start="439.07" dur="1.86"> Rega ndiverenge iwe. </text>
<text sub="clublinks" start="440.93" dur="2.41"> Anodaro, apo marudzi ese emiedzo </text>
<text sub="clublinks" start="444.2" dur="5"> kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, </text>
<text sub="clublinks" start="449.52" dur="3.15"> asi vagamuchirei seshamwari. </text>
<text sub="clublinks" start="452.67" dur="2.82"> Ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako, </text>
<text sub="clublinks" start="455.49" dur="4.8"> uye kugadzira mamuri kunaka kwekutsungirira. </text>
<text sub="clublinks" start="460.29" dur="4.32"> Asi rega izvo zviitike zvirambe zviripo kusvikira iko kutsungirira </text>
<text sub="clublinks" start="464.61" dur="5"> yakakura kwazvo, uye iwe uchave uri munhu </text>
<text sub="clublinks" start="470.01" dur="5"> yeunhu hwakakura uye kutendeka </text>
<text sub="clublinks" start="475.11" dur="2.71"> isina mavara asina kusimba. </text>
<text sub="clublinks" start="477.82" dur="2.24"> Ndiro Shanduro yePhillips </text>
<text sub="clublinks" start="480.06" dur="2.73"> yaJakobho chitsauko chimwe, ndima mbiri kusvika ku6. </text>
<text sub="clublinks" start="482.79" dur="3.377"> Zvino, anoti kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako </text>
<text sub="clublinks" start="486.167" dur="2.963"> uye vanoungana muhupenyu hwako, akadaro, usazvitsamwira </text>
<text sub="clublinks" start="489.13" dur="1.69"> sevanopinda, muvagamuchire seshamwari. </text>
<text sub="clublinks" start="490.82" dur="2.57"> Anoti, une matambudziko, fara. </text>
<text sub="clublinks" start="493.39" dur="2.09"> Iwe une matambudziko, fara. </text>
<text sub="clublinks" start="495.48" dur="1.807"> Iwe une matambudziko, kunyemwerera. </text>
<text sub="clublinks" start="499.51" dur="0.87"> Zvino, ini ndoziva zvaunofunga. </text>
<text sub="clublinks" start="500.38" dur="1.94"> Unoenda, urikundibata mbichana? </text>
<text sub="clublinks" start="502.32" dur="3.15"> Nei ndichifanira kufara nezve COVID-19? </text>
<text sub="clublinks" start="505.47" dur="5"> Sei ndichifanira kugamuchira iyi miedzo muhupenyu hwangu? </text>
<text sub="clublinks" start="510.6" dur="2.31"> Izvi zvinogoneka sei? </text>
<text sub="clublinks" start="512.91" dur="3.74"> Kiyi yeiyi yose mafungiro ekuchengetedza </text>
<text sub="clublinks" start="516.65" dur="2.85"> mafungiro akanaka pakati penhamo </text>
<text sub="clublinks" start="519.5" dur="3.65"> ishoko rinoziva, ishoko reziva. </text>
<text sub="clublinks" start="523.15" dur="2.19"> Akataura, apo marudzi ese emhando idzi </text>
<text sub="clublinks" start="525.34" dur="2.99"> kuungana muhupenyu hwako, usavagumbukira sevanopindira, </text>
<text sub="clublinks" start="528.33" dur="4.89"> asi vagamuchirei seshamwari, uye muzive, muzive, </text>
<text sub="clublinks" start="533.22" dur="3.75"> vanouya kuzoedza kutenda kwako. </text>
<text sub="clublinks" start="536.97" dur="3.839"> Uye anoenderera mberi, izvo izvo zvicha gadzira muhupenyu hwavo. </text>
<text sub="clublinks" start="540.809" dur="5"> Izvo zvaari kutaura pano kuti kubudirira kwako mukubata </text>
<text sub="clublinks" start="545.99" dur="4.44"> mavhiki ari pamberi pedu mune ino COVID-19 denda </text>
<text sub="clublinks" start="550.43" dur="2.87"> izvo zvave kutenderera nyika, uye nekuwedzera </text>
<text sub="clublinks" start="553.3" dur="3.11"> Marudzi ari kudzima, uye ari kudzima </text>
<text sub="clublinks" start="556.41" dur="2.31"> maresitorendi uye ari kudzima zvitoro, </text>
<text sub="clublinks" start="558.72" dur="1.89"> uye vari kudzima zvikoro, </text>
<text sub="clublinks" start="560.61" dur="1.57"> uye vari kudzima machechi, </text>
<text sub="clublinks" start="562.18" dur="1.69"> uye vari kuvhara chero nzvimbo </text>
<text sub="clublinks" start="563.87" dur="3.86"> panoungana vanhu, uye senge pano muOrange County, </text>
<text sub="clublinks" start="567.73" dur="4.29"> uko kwatisingabvumidzwe kusangana nemunhu wese mwedzi uno. </text>
<text sub="clublinks" start="572.02" dur="3.75"> Anoti, kubudirira kwako mukubata nematambudziko aya </text>
<text sub="clublinks" start="575.77" dur="3.49"> inocherechedzwa nokunzwisisa kwako. </text>
<text sub="clublinks" start="579.26" dur="1.3"> Nenjere dzako. </text>
<text sub="clublinks" start="580.56" dur="3.24"> Uye nemafungiro ako kumatambudziko iwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="583.8" dur="3.69"> Ndo zvaunoziva, ndizvo zvaunoziva. </text>
<text sub="clublinks" start="587.49" dur="3.79"> Zvino, chinhu chekutanga mundima iyi ndinoda kuti iwe uzive </text>
<text sub="clublinks" start="591.28" dur="3.957"> ndekuti Mwari anotipa zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="595.237" dur="2.253"> Unogona kuda kunyora izvi pasi. </text>
<text sub="clublinks" start="597.49" dur="2.07"> Zviyeuchidzo zvina nezvematambudziko muhupenyu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="599.56" dur="2.35"> zvinosanganisira dambudziko ratiri kupfuura izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="601.91" dur="5"> Nhamba yekutanga, anodaro kutanga, matambudziko haadzivisiki. </text>
<text sub="clublinks" start="607.42" dur="2.34"> Matambudziko haadzivisiki. </text>
<text sub="clublinks" start="609.76" dur="1.04"> Zvino, ari kutaura sei izvozvo? </text>
<text sub="clublinks" start="610.8" dur="4.33"> Anoti, apo marudzi ese emiedzo anouya. </text>
<text sub="clublinks" start="615.13" dur="4.41"> Haatauri kana marudzi ese emiedzo akauya, anodaro kana. </text>
<text sub="clublinks" start="619.54" dur="1.72"> Unogona kuvimba nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="621.26" dur="3.27"> Ino haizi kudenga umo zvese zvakakwana. </text>
<text sub="clublinks" start="624.53" dur="2.66"> Iyi ndiyo Pasi panoputswa zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="627.19" dur="2.05"> Uye ari kuti uchaita matambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="629.24" dur="3.44"> iwe uchaomerwa, iwe unovimba nazvo, </text>
<text sub="clublinks" start="632.68" dur="2.37"> unogona kutenga stock mariri. </text>
<text sub="clublinks" start="635.05" dur="2.99"> Zvino, ichi hachisi chinhu chinotaurwa naJames chete. </text>
<text sub="clublinks" start="638.04" dur="1.62"> Kwese kuburikidza nebhaibheri kunozvitaura. </text>
<text sub="clublinks" start="639.66" dur="2.77"> Jesu akati munyika muchava nemiedzo </text>
<text sub="clublinks" start="642.43" dur="3.68"> nemiedzo, uye muchava nedambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="646.11" dur="2.29"> Akataura kuti uchave nematambudziko muhupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="648.4" dur="3.07"> Saka sei tichishamisika kana tine matambudziko? </text>
<text sub="clublinks" start="651.47" dur="1.632"> Peter anoti usashamisika </text>
<text sub="clublinks" start="653.102" dur="2.558"> paunosangana nemiedzo inotyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="655.66" dur="1.786"> Wati usaite senge chinhu chitsva. </text>
<text sub="clublinks" start="657.446" dur="2.744"> Wese munhu anopfuura nenguva yakaoma. </text>
<text sub="clublinks" start="660.19" dur="2.04"> Hupenyu hwakaoma. </text>
<text sub="clublinks" start="662.23" dur="2.53"> Iri harisi denga, iri Nyika. </text>
<text sub="clublinks" start="664.76" dur="3.18"> Hapana anodzivirira, hapana akasarudzika, </text>
<text sub="clublinks" start="667.94" dur="2.94"> hapana akachengetedzwa, hapana anosununguka. </text>
<text sub="clublinks" start="670.88" dur="1.73"> Anoti iwe unenge uine matambudziko </text>
<text sub="clublinks" start="672.61" dur="2.78"> nekuti hazvingadzivisiki. </text>
<text sub="clublinks" start="675.39" dur="3.84"> Iwe unoziva, ndinorangarira imwe nguva pandakanga ndiri kukoreji. </text>
<text sub="clublinks" start="679.23" dur="2.27"> Makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichifambira </text>
<text sub="clublinks" start="681.5" dur="1.71"> dzimwe nguva dzakaoma chaizvo. </text>
<text sub="clublinks" start="683.21" dur="3.09"> Uye ndakatanga kunyengetera, ndakati, "Mwari, ndipeiwo moyo murefu." </text>
<text sub="clublinks" start="686.3" dur="2.91"> Uye panzvimbo yemiedzo zvave kuita zvirinani, ivo vakawedzera kutonyanya. </text>
<text sub="clublinks" start="689.21" dur="2.22"> Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," </text>
<text sub="clublinks" start="691.43" dur="1.72"> uye matambudziko akatowedzera. </text>
<text sub="clublinks" start="693.15" dur="2.43"> Ndipo pandakazoti, "Mwari, ndinoda moyo murefu," </text>
<text sub="clublinks" start="695.58" dur="2.93"> uye zvakawedzera kunyanyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="698.51" dur="1.77"> Chii chaiitika? </text>
<text sub="clublinks" start="700.28" dur="1.82"> Zvakanaka, pakupedzisira ndakazoona kuti mushure memwedzi mitanhatu, </text>
<text sub="clublinks" start="702.1" dur="2.64"> Ini ndakanga ndiri munhu ane mwoyo murefu kupfuura pandakatanga kubuda, </text>
<text sub="clublinks" start="704.74" dur="2.07"> nenzira iyo Mwari yaindidzidzisa kushivirira </text>
<text sub="clublinks" start="706.81" dur="3.2"> yaive kuburikidza nematambudziko iwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="710.01" dur="2.85"> Zvino, matambudziko haasi mamwe maitiro enzira yakasarudzwa </text>
<text sub="clublinks" start="712.86" dur="2.44"> kuti une sarudzo yekutora muhupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="715.3" dur="2.863"> Kwete, ivo vanodiwa, haukwanise kubuda kubva kwavari. </text>
<text sub="clublinks" start="719.01" dur="3.71"> Kuti upedze chikoro chehupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="722.72" dur="1.96"> uri kuenda kuburikidza nechikoro chakagogodza. </text>
<text sub="clublinks" start="724.68" dur="2.87"> Iwe unozotarisana nematambudziko, haadzivisiki. </text>
<text sub="clublinks" start="727.55" dur="1.35"> Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. </text>
<text sub="clublinks" start="728.9" dur="2.43"> Chechipiri chinhu chinotaurwa nebhaibheri nezvematambudziko ichi. </text>
<text sub="clublinks" start="731.33" dur="3.923"> Matambudziko akasiyana, izvo zvinoreva kuti ivo havana kufanana. </text>
<text sub="clublinks" start="735.253" dur="2.817"> Iwe hautore rimwe dambudziko rimwe mushure meimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="738.07" dur="1.89"> Iwe unowana zvakawanda zvakasiyana zvakasiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="739.96" dur="2.11"> Kwete chete iwe unowana 'em, asi iwe unowana akasiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="742.07" dur="5"> Anoti kana iwe uchiedza, kana uine matambudziko emarudzi ese. </text>
<text sub="clublinks" start="748.25" dur="2.09"> Iwe unogona kutenderera izvo kana iwe uri kutora zvinyorwa. </text>
<text sub="clublinks" start="750.34" dur="3.54"> Kana marudzi ese emiedzo akauya muhupenyu hwako. </text>
<text sub="clublinks" start="753.88" dur="3.25"> Munoziva, ndiri murimi, uye ini ndakambodzidza. </text>
<text sub="clublinks" start="757.13" dur="2.32"> uye ini ndakawana kuti iyo hurumende pano </text>
<text sub="clublinks" start="759.45" dur="2.18"> muUnited States makamurwa </text>
<text sub="clublinks" start="761.63" dur="3.493"> 205 mhando dzakasiyana dzemasora. </text>
<text sub="clublinks" start="765.123" dur="4.767"> Ini ndinofunga 80% yavo inokura mubindu rangu. (anoseka) </text>
<text sub="clublinks" start="769.89" dur="2.52"> Ndinowanzo funga kuti kana ndichirima miriwo. </text>
<text sub="clublinks" start="772.41" dur="2.85"> Ini ndinofanira kubhadharisa kubvuma kuWarren's Weed Farm. </text>
<text sub="clublinks" start="775.26" dur="3.62"> Asi kune marudzi mazhinji emasora, </text>
<text sub="clublinks" start="778.88" dur="1.82"> uye kune marudzi mazhinji emiedzo, </text>
<text sub="clublinks" start="780.7" dur="1.76"> kune akawanda marudzi matambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="782.46" dur="2.282"> Ivo vanouya muhukuru hwese, vanouya mumhando dzose. </text>
<text sub="clublinks" start="784.742" dur="2.898"> Kune zvinopfuura makumi matatu nezvinonaka. </text>
<text sub="clublinks" start="787.64" dur="2.75"> Iri izwi pano, marudzi ese, parinoti </text>
<text sub="clublinks" start="790.39" dur="1.55"> kune marudzi ese emiedzo muhupenyu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="791.94" dur="4.26"> izvo chaizvo muchiGreek zvinoreva multicolored. </text>
<text sub="clublinks" start="796.2" dur="2.795"> Mune mamwe mazwi, kune akawanda emumvuri wekunetseka </text>
<text sub="clublinks" start="798.995" dur="2.205"> muhupenyu hwako, ungabvumirana nazvo here? </text>
<text sub="clublinks" start="801.2" dur="1.9"> Kune akawanda mimvuri yekushushikana. </text>
<text sub="clublinks" start="803.1" dur="1.62"> Hazvitarise zvese zvakafanana. </text>
<text sub="clublinks" start="804.72" dur="2.67"> Kune kushushikana mune zvemari, kune hukama hwehukama, </text>
<text sub="clublinks" start="807.39" dur="2.37"> kune kushushikana kwehutano, kune kusagadzikana kwemuviri, </text>
<text sub="clublinks" start="809.76" dur="1.62"> kune kushushikana kwenguva. </text>
<text sub="clublinks" start="811.38" dur="5"> Ari kuti iwo ese akasiyana mavara. </text>
<text sub="clublinks" start="816.41" dur="2.82"> Asi kana iwe ukabuda uye unotenga mota uye iwe uchida </text>
<text sub="clublinks" start="819.23" dur="3.44"> ruvara rwetsika, saka iwe unofanirwa kumirira iyo. </text>
<text sub="clublinks" start="822.67" dur="2.98"> Uyezve kana yagadzirwa, ipapo iwe unowana wako ruvara tsika. </text>
<text sub="clublinks" start="825.65" dur="2.01"> Ndiro chaizvo izwi rinoshandiswa pano. </text>
<text sub="clublinks" start="827.66" dur="4.99"> Iwo ruvara rwetsika, miyedzo yakawanda mune hwako hupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="832.65" dur="2.14"> Mwari anovatendera nechikonzero. </text>
<text sub="clublinks" start="834.79" dur="3.07"> Mamwe matambudziko ako akajairwa kuitwa. </text>
<text sub="clublinks" start="837.86" dur="1.842"> Vamwe vacho isu tese takangotarisana, </text>
<text sub="clublinks" start="839.702" dur="2.908"> seiyi, COVID-19. </text>
<text sub="clublinks" start="842.61" dur="1.95"> Asi arikuti matambudziko anosiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="844.56" dur="2.845"> Uye zvandiri kureva nezvazvo ndezvinoita zvakasiyana mukukura. </text>
<text sub="clublinks" start="847.405" dur="3.143"> Mune mamwe mazwi, zvakaoma sei ivo vanouya. </text>
<text sub="clublinks" start="850.548" dur="3.792"> Dzakasiyana-siyana pakukwikwidzana, uye ndizvozvo. </text>
<text sub="clublinks" start="854.34" dur="1.421"> Hatizive kuti izvi zvichaguma rinhi. </text>
<text sub="clublinks" start="855.761" dur="2.699"> Hatizive kuti zvakaoma sei. </text>
<text sub="clublinks" start="858.46" dur="2.197"> Ndakaona chiratidzo rimwe zuva rikati, </text>
<text sub="clublinks" start="860.657" dur="3.98"> "Mune hupenyu hwese imwe mvura inonaya. </text>
<text sub="clublinks" start="864.637" dur="2.743"> "asi izvi zvinopusa." (anoseka) </text>
<text sub="clublinks" start="867.38" dur="1.9"> Uye ini ndinofunga kuti ndiyo nzira </text>
<text sub="clublinks" start="869.28" dur="1.77"> vanhu vazhinji vari kunzwa izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="871.05" dur="1.92"> Uku kupusa. </text>
<text sub="clublinks" start="872.97" dur="3.07"> Matambudziko haadzivirike uye anosiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="876.04" dur="2.86"> Zvinhu zvechitatu zvinotaurwa naJakobho kuti tisashamiswa </text>
<text sub="clublinks" start="878.9" dur="2.87"> zvinetso hazvifungidziriki. </text>
<text sub="clublinks" start="881.77" dur="1.6"> Ivo havana kufanofunga. </text>
<text sub="clublinks" start="883.37" dur="4.01"> Anoti apo miedzo inosangana muhupenyu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="887.38" dur="2.05"> kana iwe uchinge uchitora zvinyorwa, penderedza mutsara uyo. </text>
<text sub="clublinks" start="889.43" dur="3.13"> Vanopindirana muhupenyu hwako. </text>
<text sub="clublinks" start="892.56" dur="3.28"> Munoona, hapana dambudziko rinombouya kana iwe waririda </text>
<text sub="clublinks" start="895.84" dur="1.6"> kana pausingade. </text>
<text sub="clublinks" start="897.44" dur="1.97"> Zvinongouya kana zvoda kuuya. </text>
<text sub="clublinks" start="899.41" dur="1.97"> Icho chikamu chechikonzero idambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="901.38" dur="3.05"> Matambudziko anouya panguva isingafadzi kwazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="904.43" dur="1.582"> Wakambonzwa senge dambudziko here </text>
<text sub="clublinks" start="906.012" dur="2.778"> yakauya muhupenyu hwako, iwe enda, kwete ikozvino. </text>
<text sub="clublinks" start="908.79" dur="2.51"> Chaizvoizvo, senge ikozvino? </text>
<text sub="clublinks" start="911.3" dur="3.82"> Kuno kuCaddleback Church, taive mushandirapamwe wakakura </text>
<text sub="clublinks" start="915.12" dur="2.45"> kurota nezveramangwana. </text>
<text sub="clublinks" start="917.57" dur="3.27"> Uye zvese zvakangoerekana zvaitika. </text>
<text sub="clublinks" start="920.84" dur="2.06"> Uye ndiri kuenda, kwete izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Kwete ikozvino. </text>
<text sub="clublinks" start="926.75" dur="3.073"> Wati wambove uine tirera flat pawanonoka? </text>
<text sub="clublinks" start="931.729" dur="2.361"> Iwe hautore tayara rakasununguka kana iwe uine nguva yakawanda. </text>
<text sub="clublinks" start="934.09" dur="1.823"> Uri mukukasira kuenda kumwe. </text>
<text sub="clublinks" start="937.12" dur="4.08"> Yakafanana neyevana masora pahembe yako itsva </text>
<text sub="clublinks" start="941.2" dur="4.952"> paunenge uchifamba uchienda kunokosha rinokosha manheru. </text>
<text sub="clublinks" start="946.152" dur="2.918"> Kana kuti unotsemura mabhurugwa ako usati wataura. </text>
<text sub="clublinks" start="949.07" dur="2.55"> Izvo chaizvo zvakaitika kwandiri imwe nguva </text>
<text sub="clublinks" start="951.62" dur="1.713"> paSvondo kare kare. </text>
<text sub="clublinks" start="956" dur="4.64"> Vamwe vanhu, vanoshivirira, </text>
<text sub="clublinks" start="960.64" dur="1.77"> havakwanise kumirira suo rinopfuurira. </text>
<text sub="clublinks" start="962.41" dur="1.72"> Vanongowana, vanofanira kuzviita, </text>
<text sub="clublinks" start="964.13" dur="2.38"> vanofanirwa kuzviita izvozvi, vanofanira kuzviita izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="966.51" dur="3.99"> Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura ndiri muJapan, </text>
<text sub="clublinks" start="970.5" dur="3.34"> uye ini ndakanga ndakamira pasitadhi yakamirira subway </text>
<text sub="clublinks" start="973.84" dur="2.55"> kusvika, uye paakavhura, magonhi akazaruka, </text>
<text sub="clublinks" start="976.39" dur="3.33"> uye jaya reJapan pakarepo </text>
<text sub="clublinks" start="979.72" dur="4.49"> projectile yakarutsa pandiri pandakanga ndimire ipapo. </text>
<text sub="clublinks" start="984.21" dur="5"> Uye ndakafunga, sei ini, sei ikozvino? </text>
<text sub="clublinks" start="989.9" dur="3.583"> Ivo havafungidzirike, vanouya kana iwe usingade 'em. </text>
<text sub="clublinks" start="994.47" dur="2.94"> Iwe haugone kufanotaura nezvematambudziko ari muhupenyu hwako. </text>
<text sub="clublinks" start="997.41" dur="3.69"> Zvino tarisa, inoti kana marudzi ese emiedzo, riini, </text>
<text sub="clublinks" start="1001.1" dur="3"> hazvibviri, marudzi ese, zvinosiyana, </text>
<text sub="clublinks" start="1004.1" dur="3.98"> kuungana muhupenyu hwako, izvo hazvifungike, </text>
<text sub="clublinks" start="1008.08" dur="3.213"> anoti usagumbuke sevatorwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1012.19" dur="1.01"> Ari kuti chii pano? </text>
<text sub="clublinks" start="1013.2" dur="2.16"> Zvakanaka, ini ndiri kuzotsanangura izvi zvakadzama. </text>
<text sub="clublinks" start="1015.36" dur="2.6"> Asi hechino chechina chinotaurwa neBhaibheri pamusoro pematambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="1017.96" dur="2.553"> Matambudziko ane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1021.4" dur="2.69"> Matambudziko ane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1024.09" dur="3.07"> Mwari vane chinangwa mune zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="1027.16" dur="2.72"> Kunyangwe zvinhu zvakaipa zvinoitika muhupenyu hwedu, </text>
<text sub="clublinks" start="1029.88" dur="2.16"> Mwari vanogona kuburitsa zvakanaka kubva mazviri. </text>
<text sub="clublinks" start="1032.04" dur="1.64"> Mwari haafanire kukonzera dambudziko rese. </text>
<text sub="clublinks" start="1033.68" dur="2.62"> Akawanda ematambudziko atinozvikonzera isu pachedu. </text>
<text sub="clublinks" start="1036.3" dur="2.1"> Vanhu vanoti, nei vanhu vachirwara? </text>
<text sub="clublinks" start="1038.4" dur="3.69"> Zvakanaka, chimwe chikonzero ndechekuti hatiite izvo Mwari anotiudza kuti tiite. </text>
<text sub="clublinks" start="1042.09" dur="3.02"> Kana isu takadya izvo Mwari anotiudza tidye, </text>
<text sub="clublinks" start="1045.11" dur="2.71"> kana isu takarara senge Mwari atiudza kuti tizorore, </text>
<text sub="clublinks" start="1047.82" dur="3.28"> kana tichirovedza seizvo Mwari anotiudza kurovedza. </text>
<text sub="clublinks" start="1051.1" dur="3.16"> kana isu tisingatenderi kusagadzikana pamoyo muhupenyu hwedu </text>
<text sub="clublinks" start="1054.26" dur="2.06"> sekureva kunoita Mwari, kana isu toteerera Mwari, </text>
<text sub="clublinks" start="1056.32" dur="2.65"> isu hatingazove nematambudziko edu mazhinji. </text>
<text sub="clublinks" start="1058.97" dur="3.07"> Zvidzidzo zvakaratidza kuti inenge 80% yehutano hutano </text>
<text sub="clublinks" start="1062.04" dur="3.57"> munyika ino, muAmerica, zvinokonzerwa nezvinonzi </text>
<text sub="clublinks" start="1065.61" dur="3"> chisingaperi mararamiro sarudzo. </text>
<text sub="clublinks" start="1068.61" dur="3.05"> Mune mamwe mazwi, isu hatingoite zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="1071.66" dur="1.14"> Isu hatiite chinhu chine hutano. </text>
<text sub="clublinks" start="1072.8" dur="2.66"> Tinowanzoita izvo zvinokuvadza-zvinokuvadza. </text>
<text sub="clublinks" start="1075.46" dur="2.58"> Asi zvaari kutaura pano, matambudziko ane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1078.04" dur="3.53"> Anodaro paunosangana nematambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="1081.57" dur="3.46"> ziva kuti vauya kuzogadzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1085.03" dur="3.56"> Tenderedza mutsara uyo, vanouya kuzogadzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1088.59" dur="3.22"> Matambudziko anogona kubereka. </text>
<text sub="clublinks" start="1091.81" dur="2.23"> Zvino, ivo havana kungozvigadzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1094.04" dur="3.06"> Hutachiona hweCOVID uhwu, kana ndikasapindure nezuva chairo. </text>
<text sub="clublinks" start="1097.1" dur="3.35"> hazvingaburitse chero chinhu chikuru muhupenyu hwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1100.45" dur="2.17"> Asi kana ndikapindura nenzira kwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1102.62" dur="2.25"> kunyangwe zvinhu zvisina kunaka zvakanyanya muhupenyu hwangu </text>
<text sub="clublinks" start="1104.87" dur="3.89"> inogona kubereka kukura uye kubatsire uye kukomborera, </text>
<text sub="clublinks" start="1108.76" dur="2.23"> muhupenyu hwako uye nehupenyu hwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1110.99" dur="2.26"> Vauya kuzogadzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1113.25" dur="4.59"> Ari kutaura pano kutambudzika nekushushikana </text>
<text sub="clublinks" start="1117.84" dur="5"> uye kusuwa, ehe, uye kunyange kurwara kunogona kuzadza chimwe chinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1123.42" dur="2.913"> kukosha kana tikazvirega. </text>
<text sub="clublinks" start="1127.363" dur="3.887"> Izvo zvese mune yedu sarudzo, zvese zviri mumaonero edu. </text>
<text sub="clublinks" start="1131.25" dur="4.043"> Mwari vanoshandisa zvikukutu muhupenyu hwedu. </text>
<text sub="clublinks" start="1136.9" dur="2.33"> Iwe unoti, zvakanaka, anozviita sei izvozvo? </text>
<text sub="clublinks" start="1139.23" dur="4.04"> Mwari anoshandisa sei matambudziko nematambudziko muhupenyu hwedu? </text>
<text sub="clublinks" start="1143.27" dur="3.29"> Zvakanaka, ndinotenda nekubvunza, nekuti ndima inotevera </text>
<text sub="clublinks" start="1146.56" dur="1.75"> kana chikamu chinotevera chemavhesi acho chinodaro </text>
<text sub="clublinks" start="1148.31" dur="2.61"> kuti Mwari anoshandisa iwo matatu nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1150.92" dur="3.09"> Nzira nhatu, Mwari anoshandisa matambudziko muhupenyu hwako nzira nhatu. </text>
<text sub="clublinks" start="1154.01" dur="4.18"> Kutanga, matambudziko anoidza kutenda kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1158.19" dur="2.03"> Zvino, kutenda kwako kwakafanana nemuswe. </text>
<text sub="clublinks" start="1160.22" dur="3.8"> Muswe haugone kusimbiswa kunze kwekunge waedzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1164.02" dur="3.3"> kunze kwekunge yakatambanudzwa, kunze kwekunge yaiswa pasi pekumanikidzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1167.32" dur="4.99"> Iwe haugadzire mhasuru dzakasimba nekusaita chero chinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1172.31" dur="3.09"> Unokudziridza tsandanyama dzakasimba nokuvatambanudza </text>
<text sub="clublinks" start="1175.4" dur="2.53"> uye kuvasimbisa uye kuvayedza </text>
<text sub="clublinks" start="1177.93" dur="2.7"> uye kuvasundira kusvikira kumagumo. </text>
<text sub="clublinks" start="1180.63" dur="5"> Saka arikuti matambudziko auye kuzoedza kutenda kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1185.88" dur="4.38"> Anoti ziva kuti vanouya kuzoedza kutenda kwako. </text>
<text sub="clublinks" start="1190.26" dur="3.28"> Zvino, iro izwi rekuyedza ipapo, icho chirefu </text>
<text sub="clublinks" start="1193.54" dur="5"> munguva dzeBhaibheri dzaishandiswa kunatsa simbi. </text>
<text sub="clublinks" start="1198.61" dur="3.05"> Uye zvawaizoita ndezvekuti iwe unotora simbi yakakosha </text>
<text sub="clublinks" start="1201.66" dur="1.768"> sirivha kana goridhe kana chimwe chinhu, </text>
<text sub="clublinks" start="1203.428" dur="2.932"> uye waizoisa muhari hombe, uye waidzipisa </text>
<text sub="clublinks" start="1206.36" dur="2.54"> pakunyanyisa kupisa, nei? </text>
<text sub="clublinks" start="1208.9" dur="1.17"> Mukudziya kukuru, </text>
<text sub="clublinks" start="1210.07" dur="3.34"> zvese zvakasviba zvatsvairwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1213.41" dur="4.05"> Uye chinhu chimwe chasara igoridhe rakachena </text>
<text sub="clublinks" start="1217.46" dur="1.946"> kana sirivheri yakachena. </text>
<text sub="clublinks" start="1219.406" dur="3.164"> Ndiro izwi reChigiriki pano rekuyedza. </text>
<text sub="clublinks" start="1222.57" dur="4.54"> Iyo ndiyo moto inonatsa apo Mwari paanoisa kupisa </text>
<text sub="clublinks" start="1227.11" dur="1.705"> uye tinobvumira izvozvo muhupenyu hwedu, </text>
<text sub="clublinks" start="1228.815" dur="3.345"> inopisa zvinhu zvisina basa. </text>
<text sub="clublinks" start="1232.16" dur="2.94"> Unoziva chii chichaitika mumavhiki anotevera? </text>
<text sub="clublinks" start="1235.1" dur="2.134"> Stuff yataifunga zvese yaikosha, </text>
<text sub="clublinks" start="1237.234" dur="1.726"> tiri kuzoziva, hmm, ndakabatana </text>
<text sub="clublinks" start="1238.96" dur="1.273"> ndizvozvo pasina izvozvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1241.1" dur="2.51"> Kuri kuzotangazve zvatinokoshesa, </text>
<text sub="clublinks" start="1243.61" dur="2.41"> nekuti zvinhu zvichachinja. </text>
<text sub="clublinks" start="1246.02" dur="4.22"> Zvino, iwo muenzaniso wemhando yekuti matambudziko anoedza sei kutenda kwako </text>
<text sub="clublinks" start="1251.17" dur="4.02"> idzo nyaya dziri pamusoro paJobho mubhaibheri. </text>
<text sub="clublinks" start="1255.19" dur="1.75"> Pane bhuku rese raJobho. </text>
<text sub="clublinks" start="1256.94" dur="3.49"> Munoziva, Jobho akange ari murume akapfuma kwazvo muBhaibheri, </text>
<text sub="clublinks" start="1260.43" dur="2.74"> uye muzuva rimwe chete, akarasikirwa nezvose. </text>
<text sub="clublinks" start="1263.17" dur="2.82"> Akarasikirwa nemhuri yake yose, akarasikirwa nefuma yake yose, </text>
<text sub="clublinks" start="1265.99" dur="3.97"> akarasikirwa neshamwari dzake dzose, magandanga akarwisa mhuri yake, </text>
<text sub="clublinks" start="1269.96" dur="4.567"> akarwara nechirwere chisingaperi </text>
<text sub="clublinks" start="1276.283" dur="3.437"> izvo zvaitadza kurapwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1279.72" dur="1.323"> Zvakanaka, iye ari terminal. </text>
<text sub="clublinks" start="1282.109" dur="3.721"> Uye zvakadaro Mwari aive achiidza kutenda kwake. </text>
<text sub="clublinks" start="1285.83" dur="3.27"> Uye Mwari anozodzorera iye zvakapetwa kaviri </text>
<text sub="clublinks" start="1289.1" dur="3.423"> izvo zvaakanga anazvo asati apfuura muedzo mukuru. </text>
<text sub="clublinks" start="1293.59" dur="2.82"> Pane imwe nguva ndakaverenga kuverenga kune imwe nzvimbo kare kare </text>
<text sub="clublinks" start="1296.41" dur="2.92"> izvo zvakati vanhu vakaita senge mabhegi emuti. </text>
<text sub="clublinks" start="1299.33" dur="1.34"> Iwe haunyatsoziva zviri 'em </text>
<text sub="clublinks" start="1300.67" dur="2.67"> kusvikira iwe wadonha mumvura inopisa. </text>
<text sub="clublinks" start="1303.34" dur="3.09"> Uye ipapo unogona kuona izvo chaizvo mukati mavo. </text>
<text sub="clublinks" start="1306.43" dur="2.77"> Wakambove newe rimwe remazuva anopisa emvura here? </text>
<text sub="clublinks" start="1309.2" dur="3.763"> Wakambove neimwe yemavhiki emvura anopisa kana mwedzi here? </text>
<text sub="clublinks" start="1313.82" dur="3.78"> Tiri mumvura inopisa mamiriro izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="1317.6" dur="2.41"> Uye chii chave kuzobuda mauri ndizvo zviri mukati mako. </text>
<text sub="clublinks" start="1320.01" dur="1.33"> Zvinoita kunge mazino. </text>
<text sub="clublinks" start="1321.34" dur="4.15"> Kana ndiine mazino chubu uye ini ndinosundidzira, </text>
<text sub="clublinks" start="1325.49" dur="1.18"> chii chave kubuda? </text>
<text sub="clublinks" start="1326.67" dur="0.9"> Iwe unoti, zvakanaka, mazino. </text>
<text sub="clublinks" start="1327.57" dur="1.65"> Kwete, kwete hazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1329.22" dur="1.95"> Inogona kutaura mazino ekunze, </text>
<text sub="clublinks" start="1331.17" dur="1.67"> asi inogona kunge ine marinara mchero </text>
<text sub="clublinks" start="1332.84" dur="2.6"> kana peanut butter kana mayonnaise mukati. </text>
<text sub="clublinks" start="1335.44" dur="2.92"> Chii chinobuda kunze kana chakaiswa pasi pekumanikidzwa </text>
<text sub="clublinks" start="1338.36" dur="1.403"> chero zvirimo. </text>
<text sub="clublinks" start="1341.13" dur="3.603"> Uye mumazuva ari pamberi apo paunobata nehutachiona hweCOVID, </text>
<text sub="clublinks" start="1346.266" dur="2.224"> chii chave kubuda mauri ndizvo zviri mukati mako. </text>
<text sub="clublinks" start="1348.49" dur="2.24"> Uye kana iwe uchizadzwa neshungu, izvo zvinobuda. </text>
<text sub="clublinks" start="1350.73" dur="2.23"> Uye kana iwe uchizadzwa nekushushikana, izvo zvinobuda. </text>
<text sub="clublinks" start="1352.96" dur="3.79"> Uye kana iwe uchizadzwa nehasha kana kunetseka kana mhosva </text>
<text sub="clublinks" start="1356.75" dur="3.46"> kana kunyara kana kusagadzikana, izvo zvichabuda. </text>
<text sub="clublinks" start="1360.21" dur="4"> Kana iwe uchizadzwa nekutya izvo, chero zviri mukati mako </text>
<text sub="clublinks" start="1364.21" dur="3.52"> chii chinobuda kunze kwekumanikidzwa pauri? </text>
<text sub="clublinks" start="1367.73" dur="1.44"> Uye ndizvo zvaari kutaura pano, </text>
<text sub="clublinks" start="1369.17" dur="2.23"> idzo matambudziko anoidza kutenda kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1371.4" dur="5"> Unoziva, makore apfuura, ndakasangana nemurume akura chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="1376.98" dur="3.23"> mumusangano makore mazhinji apfuura kumashure kuEast. </text>
<text sub="clublinks" start="1380.21" dur="1.74"> Ndinofunga aive Tennessee. </text>
<text sub="clublinks" start="1381.95" dur="3.91"> Uye iye, murume uyu akura andiudza magariro </text>
<text sub="clublinks" start="1387.13" dur="4.8"> akabatsirwa zvakanyanya muhupenyu hwake. </text>
<text sub="clublinks" start="1391.93" dur="2.017"> Uye ini ndakati, "Zvakanaka, ndinoda kunzwa nyaya iyi." </text>
<text sub="clublinks" start="1393.947" dur="1.523"> "Ndiudze zvese nezvazvo." </text>
<text sub="clublinks" start="1395.47" dur="1.67"> Uye kuti chaive chii chaakange ashanda </text>
<text sub="clublinks" start="1397.14" dur="2.823"> pakuwaridza huni hupenyu hwake hwese. </text>
<text sub="clublinks" start="1400.83" dur="2.41"> Aive ari muvezi wemaroni kwehupenyu hwake hwese. </text>
<text sub="clublinks" start="1403.24" dur="3.34"> Asi rimwe zuva panguva yekuderera kwehupfumi, </text>
<text sub="clublinks" start="1406.58" dur="3.607"> sahwira wake akapinda mukati ndokuerekana azivisa, "Wadzingwa." </text>
<text sub="clublinks" start="1411.19" dur="3.54"> Uye hunyanzvi hwake hwese akabuda pamusuwo. </text>
<text sub="clublinks" start="1414.73" dur="4.62"> Uye akaradzikwa aine makore makumi mana ekuzvarwa nemukadzi </text>
<text sub="clublinks" start="1419.35" dur="3.85"> uye mhuri uye hapana mamwe mikana yebasa yakamupoteredza, </text>
<text sub="clublinks" start="1423.2" dur="2.923"> uye kuderera kwezvinhu kuri kuitika panguva iyoyo. </text>
<text sub="clublinks" start="1427.03" dur="3.5"> Uye akaora mwoyo, uye akatya. </text>
<text sub="clublinks" start="1430.53" dur="1.77"> Vamwe vako vanganzwa saizvozvo izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="1432.3" dur="1.58"> Iwe unogona kunge watove wakaraswa kare. </text>
<text sub="clublinks" start="1433.88" dur="1.76"> Zvimwe uri kutya kuti uchave </text>
<text sub="clublinks" start="1435.64" dur="2.63"> kurara pasi panguva yeKutambudzika uku. </text>
<text sub="clublinks" start="1438.27" dur="2.45"> Uye akange akaora mwoyo, aive akanaka pakutya. </text>
<text sub="clublinks" start="1440.72" dur="1.827"> Iye akati, Ndanyora izvi pasi, akati, "Ndakaita senge </text>
<text sub="clublinks" start="1442.547" dur="3.97"> "nyika yangu yakabaira nezuva randakadzingwa." </text>
<text sub="clublinks" start="1446.517" dur="2.2"> "Asi ini pandakaenda kumba, ndakaudza mukadzi wangu zvakaitika, </text>
<text sub="clublinks" start="1448.717" dur="3.57"> "akabvunza," Saka urikuitei manje? " </text>
<text sub="clublinks" start="1452.287" dur="2.98"> "Uye ini ndati, saka kubvira pandakadzingwa," </text>
<text sub="clublinks" start="1455.267" dur="3.9"> "Ndiri kuita izvo zvandagara ndichida kuita." </text>
<text sub="clublinks" start="1459.167" dur="1.84"> "Iva anovaka. </text>
<text sub="clublinks" start="1461.007" dur="1.61"> "Ndiri kuenda kumba imba yedu." </text>
<text sub="clublinks" start="1462.617" dur="2.413"> "uye ndiri kuenda mubhizinesi rekuvaka." </text>
<text sub="clublinks" start="1465.03" dur="2.887"> Uye akandiudza, "Unoziva, Rick, yangu yekutanga basa." </text>
<text sub="clublinks" start="1467.917" dur="4.13"> "Kwaive kugadzirwa kwemotel maviri madiki." </text>
<text sub="clublinks" start="1472.965" dur="2.115"> Ndozvakaita iye. </text>
<text sub="clublinks" start="1475.08" dur="4.267"> Asi akati, "Mukati memakore mashanu, ndakanga ndiri mamirioni mazhinji." </text>
<text sub="clublinks" start="1480.21" dur="2.99"> Iro zita remurume iyeye, murume wandaitaura naye, </text>
<text sub="clublinks" start="1483.2" dur="3.5"> aive Wallace Johnson, uye bhizinesi raakatanga </text>
<text sub="clublinks" start="1486.7" dur="4.39"> mushure mekudzingwa yakanzi Holiday Inns. </text>
<text sub="clublinks" start="1491.09" dur="1.44"> Holiday Inns. </text>
<text sub="clublinks" start="1492.53" dur="2.877"> Wallace akandiudza, "Rick, nhasi, kana ndichigona kuwana </text>
<text sub="clublinks" start="1495.407" dur="3.13"> "murume akandidzinga, ndaida nemoyo wese." </text>
<text sub="clublinks" start="1498.537" dur="2.143"> "titende nezvaakaita." </text>
<text sub="clublinks" start="1500.68" dur="2.56"> Panguva iyoyo pazvakaitika, ini handina kunzwisisa </text>
<text sub="clublinks" start="1503.24" dur="2.83"> Nei ndakadzingwa, nei ndakadzingwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1506.07" dur="3.94"> Asi ndakazongoona pava paya kuti kwaive kusanganisa kwaMwari </text>
<text sub="clublinks" start="1510.01" dur="4.483"> uye chinoshamisa chirongwa chekuti andiise pabasa rekusarudza kwake. </text>
<text sub="clublinks" start="1515.76" dur="3.05"> Matambudziko ane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1518.81" dur="1.17"> Ivo vane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1519.98" dur="4.18"> Ziva kuti vanouya kuzogadzira, uye chimwe chezvinhu zvekutanga </text>
<text sub="clublinks" start="1524.16" dur="3.984"> vanogadzira kutenda kukuru, vanoedza kutenda kwako. </text>
<text sub="clublinks" start="1528.144" dur="3.226"> Nhamba yechipiri, heyi yechipiri kubatsirwa kwezvinetso. </text>
<text sub="clublinks" start="1531.37" dur="3.27"> Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1534.64" dur="1.52"> Ivo vanokudziridza kutsungirira kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1536.16" dur="2.23"> Ndicho chikamu chinotevera chemitsara, chinodaro </text>
<text sub="clublinks" start="1538.39" dur="5"> matambudziko aya anouya kukudziridza kutsungirira. </text>
<text sub="clublinks" start="1543.45" dur="2.33"> Ivo vanokudziridza kutsungirira muhupenyu hwako. </text>
<text sub="clublinks" start="1545.78" dur="1.91"> Ndeipi mhedzisiro yezvinetso muhupenyu hwako? </text>
<text sub="clublinks" start="1547.69" dur="1.52"> Kugara simba. </text>
<text sub="clublinks" start="1549.21" dur="2.82"> Chaizvoizvo kugona kubata kumanikidzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1552.03" dur="2.253"> Nhasi tinozvidaidza kuti resilience. </text>
<text sub="clublinks" start="1555.12" dur="1.79"> Kugona kukwirira kumashure. </text>
<text sub="clublinks" start="1556.91" dur="3.197"> Uye humwe hwehunhu hukuru hunofanirwa nemwana wese kuti adzidze </text>
<text sub="clublinks" start="1560.107" dur="3.473"> uye munhu wese mukuru anofanira kudzidza kusimba. </text>
<text sub="clublinks" start="1563.58" dur="2.92"> Nekuti munhu wese anowa, munhu wese anogumburwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1566.5" dur="2.05"> munhu wese anofamba nenguva yakaoma, </text>
<text sub="clublinks" start="1568.55" dur="3.31"> munhu wese anorwara panguva dzakasiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="1571.86" dur="2.39"> Wese munhu ane kukundikana muhupenyu hwavo. </text>
<text sub="clublinks" start="1574.25" dur="2.7"> Ndoita sei iwe kubata. </text>
<text sub="clublinks" start="1576.95" dur="3.613"> Kutsungirira, iwe unoramba uchingopfuurira uye uchisendamira. </text>
<text sub="clublinks" start="1581.52" dur="1.99"> Zvakanaka, iwe unodzidza sei kuita izvozvo? </text>
<text sub="clublinks" start="1583.51" dur="3.53"> Unodzidza sei kubata nekumanikidzwa? </text>
<text sub="clublinks" start="1587.04" dur="2.28"> Kuburikidza nezviitiko, ndiyo chete nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1589.32" dur="4.93"> Iwe haudzidze kubata kumanikidzwa mune zvinyorwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1594.25" dur="4.02"> Iwe haudzidze kubata kwekumanikidza mumusangano. </text>
<text sub="clublinks" start="1598.27" dur="3.76"> Iwe unodzidza kubata kumanikidzwa nekuiswa pasi pekumanikidzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1602.03" dur="2.53"> Uye hauzive zviri mauri </text>
<text sub="clublinks" start="1604.56" dur="3.063"> kusvikira iwe wanyatso kuiswa mumamiriro ezvinhu akadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="1609.77" dur="2.7"> Mugore rechipiri reSaddleback Church, 1981, </text>
<text sub="clublinks" start="1612.47" dur="1.36"> Ndakapfuura nenguva yekushushikana </text>
<text sub="clublinks" start="1613.83" dur="2.823"> ipo vhiki yega yega ndaida kusiya basa. </text>
<text sub="clublinks" start="1617.64" dur="3.88"> Uye ndaida kurega wega wega Svondo masikati. </text>
<text sub="clublinks" start="1621.52" dur="3.14"> Uye zvakadaro, ndakanga ndiri kuenda munguva yakaoma muhupenyu hwangu, </text>
<text sub="clublinks" start="1624.66" dur="2.3"> uye zvakadaro ndaigona kuisa tsoka imwe pamberi peimwe </text>
<text sub="clublinks" start="1626.96" dur="3.19"> saMwari, usanditorere kuvaka chechi yakanaka, </text>
<text sub="clublinks" start="1630.15" dur="1.973"> asi Mwari, ndipeiwo vhiki rino. </text>
<text sub="clublinks" start="1633.01" dur="2.1"> Uye ini ndaingoramba. </text>
<text sub="clublinks" start="1635.11" dur="2.22"> Ndiri kufara kuti handina kukanda mapfumo pasi. </text>
<text sub="clublinks" start="1637.33" dur="3.09"> Asi ndinotonyanya kufara kuti Mwari havana kundisiya. </text>
<text sub="clublinks" start="1640.42" dur="1.46"> Nekuti icho chaive muyedzo. </text>
<text sub="clublinks" start="1641.88" dur="5"> Uye mukati megore iro remuyedzo, ndakakura mune mumweya </text>
<text sub="clublinks" start="1647.51" dur="3.56"> uye hukama uye hwepamoyo uye hwepfungwa simba </text>
<text sub="clublinks" start="1651.07" dur="4.28"> zvakandibvumidza makore gare gare kuti ndigunde mabhora emarudzi ese </text>
<text sub="clublinks" start="1655.35" dur="4.64"> uye kubata kwakakura kusagadzikana muziso revanhu </text>
<text sub="clublinks" start="1659.99" dur="2.01"> nekuti ndakaenda mugore iro </text>
<text sub="clublinks" start="1662" dur="3.363"> yepa flat kunze kwakaoma, imwe mushure meimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1666.51" dur="5"> Iwe unoziva, America yakave nerudo rwekufambidzana neyakareruka. </text>
<text sub="clublinks" start="1672.57" dur="2.113"> Tinoda zviri nyore. </text>
<text sub="clublinks" start="1675.593" dur="3.187"> Mumazuva uye mavhiki ari pamberi padambudziko iri, </text>
<text sub="clublinks" start="1678.78" dur="2.58"> pane zvichave zvinhu zvakawanda zvisingafadzi. </text>
<text sub="clublinks" start="1681.36" dur="1.13"> Kuvhiringidza. </text>
<text sub="clublinks" start="1682.49" dur="2.95"> Uye chii chatiri kuita isu pachedu </text>
<text sub="clublinks" start="1685.44" dur="2.503"> kana zvese zvisina kugadzikana, </text>
<text sub="clublinks" start="1688.96" dur="2.52"> kana iwe uchingofanira kuramba uchingopfuurira mberi </text>
<text sub="clublinks" start="1691.48" dur="2.1"> pausinganzwe uchida kuramba uchienderera. </text>
<text sub="clublinks" start="1693.58" dur="5"> Munoziva, chinangwa chetrathlon kana chinangwa chemarathon </text>
<text sub="clublinks" start="1698.71" dur="3.1"> Hazvisi zvekumhanyisa, kuti unosvika sei ipapo, </text>
<text sub="clublinks" start="1701.81" dur="1.86"> zviri pamusoro pekutsungirira. </text>
<text sub="clublinks" start="1703.67" dur="2.34"> Unopedza mujaho here? </text>
<text sub="clublinks" start="1706.01" dur="2.43"> Iwe unogadzirira sei iyo mhando dzezvinhu? </text>
<text sub="clublinks" start="1708.44" dur="2.13"> Kupfuura chete kuburikidza navo. </text>
<text sub="clublinks" start="1710.57" dur="3.487"> Saka kana watambanudzwa mumazuva anotevera. </text>
<text sub="clublinks" start="1714.057" dur="2.213"> usazvinetsa nezvazvo, usazvidya moyo nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1716.27" dur="3.02"> Matambudziko anovandudza kutsungirira kwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1719.29" dur="3.21"> Matambudziko ane chinangwa, ane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1722.5" dur="2.6"> Chinhu chechitatu icho James anotiudza nezvematambudziko </text>
<text sub="clublinks" start="1725.1" dur="3.68"> isu tinoenderera tichidaro kuti matambudziko anokura hunhu hwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1728.78" dur="3.68"> Uye anoti izvi mundima ina yaJakobho chitsauko chimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1732.46" dur="4.18"> Anoti asi, regai izvo zvienderere mberi </text>
<text sub="clublinks" start="1736.64" dur="4.49"> kutozosvikira mava vanhu vane hunhu hwakakura </text>
<text sub="clublinks" start="1741.13" dur="3.663"> uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. </text>
<text sub="clublinks" start="1746.3" dur="1.32"> Haungadi here kuva nazvo? </text>
<text sub="clublinks" start="1747.62" dur="2.42"> Haudi here kunzwa vanhu vachiti, iwe unoziva, </text>
<text sub="clublinks" start="1750.04" dur="3.32"> mukadzi iyeye haana kana husina kusimba muhunhu hwake. </text>
<text sub="clublinks" start="1753.36" dur="4.53"> Iye murume, murume iyeye haana kana asina kusimba mavara emunhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1757.89" dur="3.04"> Iwe unowana sei iwo rudzi rwehuunhu hwakasimba? </text>
<text sub="clublinks" start="1760.93" dur="4.58"> Rega chiitiko chienderere mberi kusvikira waita vanhu, </text>
<text sub="clublinks" start="1765.51" dur="3.38"> varume nevakadzi, vane hunhu hwakasimba </text>
<text sub="clublinks" start="1768.89" dur="3.33"> uye kuvimbika pasina mavara asina kusimba. </text>
<text sub="clublinks" start="1772.22" dur="2.6"> Munoziva, pane yakakurumbira ongororo yakaitwa yakawanda, </text>
<text sub="clublinks" start="1774.82" dur="4"> makore mazhinji apfuura muRussia yandinoyeuka ichinyora, </text>
<text sub="clublinks" start="1778.82" dur="4.08"> uye yaive pamhedzisiro yemaitiro akasiyana emararamiro </text>
<text sub="clublinks" start="1782.9" dur="5"> zvakakanganisa kureba kana hupenyu hwehupenyu hwemhuka dzakasiyana. </text>
<text sub="clublinks" start="1789.11" dur="3.6"> Uye saka vanoisa dzimwe mhuka muhupenyu hwakareruka, </text>
<text sub="clublinks" start="1792.71" dur="2.91"> uye vanoisa dzimwe mhuka mune zvakanyanya kuomesa </text>
<text sub="clublinks" start="1795.62" dur="1.89"> nenzvimbo dzakaipisisa. </text>
<text sub="clublinks" start="1797.51" dur="2.87"> Uye masayendisiti akawana kuti mhuka </text>
<text sub="clublinks" start="1800.38" dur="2.22"> izvo zvakaiswa mune yakasununguka </text>
<text sub="clublinks" start="1802.6" dur="2.88"> uye nzvimbo dziri nyore, mamiriro, </text>
<text sub="clublinks" start="1805.48" dur="4.73"> iwo mararamiro ehupenyu, chaizvo akave asina kusimba. </text>
<text sub="clublinks" start="1810.21" dur="4.41"> Nekuda kwekuti magariro akange ari nyore, vakave vasina simba </text>
<text sub="clublinks" start="1814.62" dur="2.22"> uye kukurumidza kupinda nechirwere. </text>
<text sub="clublinks" start="1816.84" dur="5"> Uye avo vaive vakadzikama vakafa munguva pfupi </text>
<text sub="clublinks" start="1821.9" dur="2.418"> pane avo vaitenderwa kusangana </text>
<text sub="clublinks" start="1824.318" dur="3.105"> matambudziko akajairwa neupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="1828.72" dur="1.163"> Izvo hazvifadze here? </text>
<text sub="clublinks" start="1830.81" dur="2.2"> Zviri chokwadi mhuka ndine chokwadi ichokwadi </text>
<text sub="clublinks" start="1833.01" dur="1.94"> zvehunhu hwedu, futi. </text>
<text sub="clublinks" start="1834.95" dur="4.92"> Uye mutsika yekuMadokero kunyanya munyika yanhasi. </text>
<text sub="clublinks" start="1839.87" dur="3.38"> takave nazvo zviri nyore nenzira dzakawanda. </text>
<text sub="clublinks" start="1843.25" dur="1.973"> Kurarama hupenyu hwekureruka. </text>
<text sub="clublinks" start="1846.94" dur="1.71"> Chikamu chikuru cheupenyu hwako muhupenyu hwako </text>
<text sub="clublinks" start="1848.65" dur="2.67"> kukuita iwe uve saJesu Kristu mune hunhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1851.32" dur="1.87"> Kufunga saKristu, kuita saKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="1853.19" dur="3.94"> kurarama saKristu, kuda saKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="1857.13" dur="2.2"> kuva akanaka saKristu. </text>
<text sub="clublinks" start="1859.33" dur="3.62"> Uye kana chiri chokwadi, uye Bhaibheri rinotaura izvi kakawanda, </text>
<text sub="clublinks" start="1862.95" dur="2.13"> ipapo Mwari anozokutora iwe kuburikidza nezvinhu zvimwe chete </text>
<text sub="clublinks" start="1865.08" dur="4.304"> izvo Jesu akapfuura kuti akure hunhu hwako. </text>
<text sub="clublinks" start="1869.384" dur="2.786"> Iwe unoti, zvakanaka, Jesu akaita sei? </text>
<text sub="clublinks" start="1872.17" dur="3.8"> Jesu rudo uye mufaro nerunyararo nemoyo murefu nemutsa, </text>
<text sub="clublinks" start="1875.97" dur="2.34"> muchero weMweya, izvo zvinhu zvese izvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1878.31" dur="1.4"> Uye Mwari anozvigadzira sei izvo? </text>
<text sub="clublinks" start="1879.71" dur="2.9"> Nekutiisa mune zvakapesana. </text>
<text sub="clublinks" start="1882.61" dur="3.76"> Tinodzidza kushivirira kana tichiedzwa kusashivirira. </text>
<text sub="clublinks" start="1886.37" dur="3.37"> Isu tinodzidza rudo kana takaiswa nevanhu vasina rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="1889.74" dur="2.49"> Isu tinodzidza mufaro mukati mekusuwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1892.23" dur="4.67"> Isu tinodzidza kumirira uye kuva nemhando iyoyo yekutsungirira </text>
<text sub="clublinks" start="1896.9" dur="1.56"> kana tichifanira kumirira. </text>
<text sub="clublinks" start="1898.46" dur="3.423"> Tinodzidza mutsa kana tichiedzwa kuva noudyire. </text>
<text sub="clublinks" start="1902.77" dur="3.66"> Mumazuva ari pamberi, iko kuzenge kuri kuedza kwazvo </text>
<text sub="clublinks" start="1906.43" dur="2.83"> kungo tsvaga mushop, ndokukwevera mukati, </text>
<text sub="clublinks" start="1909.26" dur="2.54"> uye ini ndakati, tiri kuzotitarisira. </text>
<text sub="clublinks" start="1911.8" dur="4.22"> Ini, pachezvangu, uye neni, mhuri yangu, isu vana uye kusapfuura </text>
<text sub="clublinks" start="1916.02" dur="2.14"> uye kanganwa nezvevamwe vese. </text>
<text sub="clublinks" start="1918.16" dur="2.62"> Asi izvo zvinodzikisira mweya wako. </text>
<text sub="clublinks" start="1920.78" dur="2.51"> Kana iwe uchizotanga kufunga nezve vamwe vanhu </text>
<text sub="clublinks" start="1923.29" dur="3.254"> uye kubatsira avo vari vasina kuchengetedzeka, vakuru </text>
<text sub="clublinks" start="1926.544" dur="4.026"> uye avo vane preexisting mamiriro, </text>
<text sub="clublinks" start="1930.57" dur="3.47"> uye kana iwe ukavavarira, mweya wako uchakura. </text>
<text sub="clublinks" start="1934.04" dur="3.34"> mwoyo wako uchakura, iwe uchave uri munhu ari nani </text>
<text sub="clublinks" start="1937.38" dur="5"> pakupera kwedambudziko iri kupfuura zvawaive pakutanga, zvakanaka? </text>
<text sub="clublinks" start="1943.52" dur="2.98"> Unoona, Mwari, pavanoda kuvaka hunhu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="1946.5" dur="1.37"> anogona kushandisa zvinhu zviviri. </text>
<text sub="clublinks" start="1947.87" dur="2.92"> Anogona kushandisa Shoko rake, chokwadi chinotishandura, </text>
<text sub="clublinks" start="1950.79" dur="3.56"> uye anogona kushandisa mamiriro, ayo akaoma zvakanyanya. </text>
<text sub="clublinks" start="1954.35" dur="4"> Zvino, Mwari vangasarudza kushandisa nzira yekutanga, iro Shoko. </text>
<text sub="clublinks" start="1958.35" dur="1.63"> Asi isu hatigaro teerera kuIzwi, </text>
<text sub="clublinks" start="1959.98" dur="3.77"> saka anoshandisa mamiriro ezvinhu kuti atipe hanya. </text>
<text sub="clublinks" start="1963.75" dur="4.6"> Uye zvakanyanya kuoma, asi kazhinji zvinonyanya kushanda. </text>
<text sub="clublinks" start="1968.35" dur="3.23"> Zvino, iwe unoti, zvakanaka, zvakanaka, Rick, ndinowana, </text>
<text sub="clublinks" start="1971.58" dur="4.22"> kuti matambudziko anosiyana uye ane chinangwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1975.8" dur="3.18"> uye vari pano kuti vaedze kutenda kwangu, uye ivo vachazove </text>
<text sub="clublinks" start="1978.98" dur="2.47"> marudzi ese akasiyana, uye haauye pandiri kuda 'em. </text>
<text sub="clublinks" start="1981.45" dur="4.393"> Uye Mwari vanogona kushandisa 'em kukurisa hunhu hwangu uye nekuvandudza hupenyu hwangu. </text>
<text sub="clublinks" start="1986.95" dur="1.72"> Saka chii chandinofanirwa kuita? </text>
<text sub="clublinks" start="1988.67" dur="4.94"> Mumazuva mashoma anotevera uye mumavhiki uye pamwe mwedzi iri pamberi </text>
<text sub="clublinks" start="1993.61" dur="3.75"> apo isu takatarisana nedambudziko re coronavirus iri pamwe, </text>
<text sub="clublinks" start="1997.36" dur="4.09"> ndinofanira kuita sei kumatambudziko muhupenyu hwangu? </text>
<text sub="clublinks" start="2001.45" dur="1.98"> Uye handisi kungotaura nezveutachiona. </text>
<text sub="clublinks" start="2003.43" dur="2.747"> Ndiri kutaura nezve matambudziko achauya semhedzisiro </text>
<text sub="clublinks" start="2006.177" dur="5"> kwekuva kunze kwebasa kana vana vari kumba </text>
<text sub="clublinks" start="2011.26" dur="3.12"> kana zvimwe zvinhu zvese zviri kushungurudza hupenyu </text>
<text sub="clublinks" start="2014.38" dur="1.553"> sezvazvinowanzoitika. </text>
<text sub="clublinks" start="2017.04" dur="2.24"> Ndinofanira kuita sei kumatambudziko ehupenyu hwangu? </text>
<text sub="clublinks" start="2019.28" dur="2.9"> Zvakanaka, zvakare, James akatsanangudza chaizvo, </text>
<text sub="clublinks" start="2022.18" dur="3.39"> uye anotipa matatu anoshanda kwazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2025.57" dur="4.45"> iwo anopindirana mhinduro, asi ndiwo mhinduro dzakakodzera. </text>
<text sub="clublinks" start="2030.02" dur="1.32"> Naizvozvo, kana ini ndikakuudza wekutanga, </text>
<text sub="clublinks" start="2031.34" dur="2.21"> urikuenda, unofanirwa kunge uchindibata mbichana. </text>
<text sub="clublinks" start="2033.55" dur="3.07"> Asi pane mhinduro nhatu, dzese dzinotanga naR. </text>
<text sub="clublinks" start="2036.62" dur="2.76"> Mhinduro yekutanga yaanoti kana iwe uri </text>
<text sub="clublinks" start="2039.38" dur="4.46"> vachipfuura nenguva yakaoma, fara. </text>
<text sub="clublinks" start="2043.84" dur="2.41"> Iwe enda, uri kutamba here? </text>
<text sub="clublinks" start="2046.25" dur="1.73"> Izvo zvinonzwika kutyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2047.98" dur="2.29"> Handisi kutaura kufara pamusoro pechinetso. </text>
<text sub="clublinks" start="2050.27" dur="1.69"> Nditevere pane izvi kweminiti chete. </text>
<text sub="clublinks" start="2051.96" dur="3.54"> Anoti chiona icho chakachena mufaro. </text>
<text sub="clublinks" start="2055.5" dur="2.69"> Bata matambudziko aya seshamwari. </text>
<text sub="clublinks" start="2058.19" dur="1.78"> Zvino, usandinzwisisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2059.97" dur="3.14"> Iye haasi kutaura zvisiri izvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2063.11" dur="3.57"> Iye haasi kutaura pfeka purasitiki kunyemwerera, </text>
<text sub="clublinks" start="2066.68" dur="2.33"> kunyepedzera kuti zvinhu zvese zvakanaka uye hazvina, </text>
<text sub="clublinks" start="2069.01" dur="1.36"> nekuti handizvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little Orphan Annie, zuva </text>
<text sub="clublinks" start="2073.49" dur="3.512"> ichabuda mangwana, ingangobuda mangwana. </text>
<text sub="clublinks" start="2077.002" dur="3.568"> Iye haasi kutaura kuramba chokwadi, kana zvachose. </text>
<text sub="clublinks" start="2080.57" dur="2.76"> Iye haasi kutaura kuva anochist. </text>
<text sub="clublinks" start="2083.33" dur="2.87"> Ah mukomana, ndinofanira kupfuura nekurwadziwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2086.2" dur="1.72"> Mwari anovenga kurwadziwa zvakanyanya sezvaunoita. </text>
<text sub="clublinks" start="2087.92" dur="2.1"> O, ini ndinofanira kutambudzika, ndiani. </text>
<text sub="clublinks" start="2090.02" dur="3.49"> Uye iwe une kuuraya uku, uye iwe unoziva, </text>
<text sub="clublinks" start="2093.51" dur="1.937"> Ini ndinongova nekunzwa uku kwemweya kana ini ndonzwa zvakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="2095.447" dur="2.983"> Aiwa, aiwa, aiwa, Mwari haadi kuti iwe uve muurayi. </text>
<text sub="clublinks" start="2098.43" dur="1.54"> Mwari havadi kuti uwane </text>
<text sub="clublinks" start="2099.97" dur="3.453"> maonero ekuona kurwadziwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2104.74" dur="2.5"> Unoziva, ndinorangarira imwe nguva yandakanga ndichidarika </text>
<text sub="clublinks" start="2107.24" dur="3.21"> nguva yakaoma chaizvo uye shamwari yakanga ichiedza kuva nemutsa </text>
<text sub="clublinks" start="2110.45" dur="2.307"> Ivo ndokuti: Unoziva, Rick, simbisa moyo </text>
<text sub="clublinks" start="2112.757" dur="1.86"> "nekuti zvinhu zvinogona kutowedzera." </text>
<text sub="clublinks" start="2115.61" dur="2.14"> Uye fungidzira chii, ivo vakawedzera kukuvara. </text>
<text sub="clublinks" start="2117.75" dur="2.23"> Izvo zvaive zvisiri kubatsira zvachose. </text>
<text sub="clublinks" start="2119.98" dur="2.225"> Ini ndakafara uye ivo vakawedzera kukuvara. </text>
<text sub="clublinks" start="2122.205" dur="1.105"> (chuckles) </text>
<text sub="clublinks" start="2123.31" dur="4.588"> Saka hazvisi zvekunyepedzera Pollyanna mafungiro akanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="2127.898" dur="3.352"> Kana ndikashanda nesimba, ndichave ndinofarira. </text>
<text sub="clublinks" start="2131.25" dur="2.88"> Kwete, kwete, kwete, kwete, zvakanyanya, zvakadzama kupfuura ipapo. </text>
<text sub="clublinks" start="2134.13" dur="5"> Hatifarire, teerera, isu hatifarire nekuda kwedambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2140.17" dur="5"> Isu tinofara mudambudziko, tichiri mudambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="2145.71" dur="2.13"> pachine zvinhu zvakawanda zvekufara pamusoro pazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2147.84" dur="2.92"> Kwete dambudziko iro roga, asi zvimwe zvinhu </text>
<text sub="clublinks" start="2150.76" dur="2.514"> kuti isu tinogona kufara nezvazvo mumatambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2153.274" dur="2.836"> Nei tichigona kufara kunyange padambudziko? </text>
<text sub="clublinks" start="2156.11" dur="2.54"> Nekuti tinoziva kuti kune chinangwa nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2158.65" dur="1.74"> Nekuti tinoziva kuti Mwari haazombotisiyi. </text>
<text sub="clublinks" start="2160.39" dur="2.97"> Nekuti isu tinoziva zvakawanda zvakasiyana zvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="2163.36" dur="1.81"> Isu tinoziva kuti Mwari vane chinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2165.17" dur="4.58"> Cherekedza anoti anoti chiona mufaro wakachena. </text>
<text sub="clublinks" start="2169.75" dur="1.98"> Tenderedza izwi rinoti. </text>
<text sub="clublinks" start="2171.73" dur="4.8"> Funga zvinoreva kugadzira nemaune pfungwa dzako. </text>
<text sub="clublinks" start="2176.53" dur="2.22"> Iwe une maitiro ekugadzirisa </text>
<text sub="clublinks" start="2178.75" dur="1.71"> kuti iwe uchafanirwa kugadzira pano. </text>
<text sub="clublinks" start="2180.46" dur="3.869"> Iko kusarudza kwako kufara? </text>
<text sub="clublinks" start="2184.329" dur="3.201"> MuPisarema 34 vhesi yekutanga, anodaro </text>
<text sub="clublinks" start="2187.53" dur="3.69"> Ndicharumbidza Mwari nguva dzose. </text>
<text sub="clublinks" start="2191.22" dur="1.39"> Nguva dzose. </text>
<text sub="clublinks" start="2192.61" dur="0.92"> Uye anoti ndicha. </text>
<text sub="clublinks" start="2193.53" dur="2.48"> Iko kusarudza kwemakuda, chisarudzo. </text>
<text sub="clublinks" start="2196.01" dur="1.66"> Kuzvipira, sarudzo. </text>
<text sub="clublinks" start="2197.67" dur="4.08"> Zvino, uri kuenda kuburikidza mwedzi ino pamberi </text>
<text sub="clublinks" start="2201.75" dur="2.4"> neine maitiro akanaka kana maitiro akaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="2204.15" dur="2.7"> Kana maitiro ako akaipa, unozozvigadzira </text>
<text sub="clublinks" start="2206.85" dur="2.35"> nevamwe vese vakakukomberedza vakasuwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2209.2" dur="3.15"> Asi kana chimiro chako chakanaka, chisarudzo chako kuti ufare. </text>
<text sub="clublinks" start="2212.35" dur="1.76"> Iwe unoti, ngatitarisei kudivi rakajeka. </text>
<text sub="clublinks" start="2214.11" dur="3.09"> Ngatitsvagei zvinhu izvo zvatinogona kutenda Mwari nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2217.2" dur="2.15"> Uye ngatizivei kuti kunyange pane zvakaipa, </text>
<text sub="clublinks" start="2219.35" dur="2.88"> Mwari anogona kuburitsa zvakanaka pane zvakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="2222.23" dur="2.29"> Saka ita mafungiro ekugadzirisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2224.52" dur="3.25"> Handisi kuzova neshungu panhamo iyi. </text>
<text sub="clublinks" start="2227.77" dur="3.23"> Ndiri kuzova nani mudambudziko iri. </text>
<text sub="clublinks" start="2231" dur="4.39"> Ndiri kuzosarudza, sarudzo yangu kufara. </text>
<text sub="clublinks" start="2235.39" dur="3.41"> Zvakanaka, nhamba yechipiri, yechipiri R iko chikumbiro. </text>
<text sub="clublinks" start="2238.8" dur="4.08"> Uye ikoko kukumbira Mwari huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2242.88" dur="3.29"> Izvi ndizvo zvaunoda kuita chero iwe uri munhamo. </text>
<text sub="clublinks" start="2246.17" dur="2.39"> Unoda kukumbira Mwari huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2248.56" dur="2.1"> Svondo rapfuura, kana wakateerera kumharidzo yesvondo rapfuura, </text>
<text sub="clublinks" start="2250.66" dur="2.72"> uye kana uchinge warikusha, dzokera online uye tarisa iwo meseji </text>
<text sub="clublinks" start="2253.38" dur="5"> pakugadzira iyo kuburikidza nemupata wehutachiona pasina kutya. </text>
<text sub="clublinks" start="2260.09" dur="2.15"> Sarudzo yako kuti ufare, </text>
<text sub="clublinks" start="2262.24" dur="2.733"> asi wozobvunza Mwari njere. </text>
<text sub="clublinks" start="2265.89" dur="2.13"> Uye iwe kumbira kuna Mwari huchenjeri, uye iwe unamate </text>
<text sub="clublinks" start="2268.02" dur="1.51"> uye iwe unonamata nezvematambudziko ako. </text>
<text sub="clublinks" start="2269.53" dur="2.99"> Ndima yechinomwe inotaura izvi munaJakobho wani. </text>
<text sub="clublinks" start="2272.52" dur="4.83"> Kana muchirongwa ichi chero wako asingazive kusangana </text>
<text sub="clublinks" start="2277.35" dur="4.05"> chero dambudziko, iri kunze kweshanduro yePhillips. </text>
<text sub="clublinks" start="2281.4" dur="2.24"> Kana muchirongwa chero chipi zvacho chako asingazive kusangana </text>
<text sub="clublinks" start="2283.64" dur="3.44"> chero dambudziko ripi neripi raunongofanira kubvunza kuna Mwari </text>
<text sub="clublinks" start="2287.08" dur="2.65"> uyo anopa zvikuru kuvanhu vese </text>
<text sub="clublinks" start="2289.73" dur="2.6"> pasina kuvaita kuti vanzwe vaine mhosva. </text>
<text sub="clublinks" start="2292.33" dur="3.45"> Uye iwe unogona kuve nechokwadi chekuti huchenjeri hunodiwa </text>
<text sub="clublinks" start="2295.78" dur="1.963"> uchapihwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2298.65" dur="2.18"> Ivo vanoti nei pazvinhu zvese ndaizokumbira huchenjeri </text>
<text sub="clublinks" start="2300.83" dur="1.35"> pakati pechinetso? </text>
<text sub="clublinks" start="2303.29" dur="2.07"> Saka iwe dzidza kubva mazviri. </text>
<text sub="clublinks" start="2305.36" dur="1.57"> Saka iwe unogona kudzidza kubva padambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="2306.93" dur="1.48"> ndosaka uchibvunza huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2308.41" dur="4.26"> Zvinonyanya kubatsira kana ukazomira kubvunza kuti nei, </text>
<text sub="clublinks" start="2312.67" dur="3.04"> nei izvi zvichiitika, uye tanga kubvunza kuti chii, </text>
<text sub="clublinks" start="2315.71" dur="1.45"> unoda kuti ndidzidze chii? </text>
<text sub="clublinks" start="2318.09" dur="1.92"> Unoda kuti ndive chii? </text>
<text sub="clublinks" start="2320.01" dur="2.27"> Ndingakura sei kubva pane izvi? </text>
<text sub="clublinks" start="2322.28" dur="2.17"> Ndingaite sei kuti ndive mukadzi ari nani? </text>
<text sub="clublinks" start="2324.45" dur="4.51"> Ndingaite sei kuti ndive murume ari nani kubudikidza nedambudziko iri? </text>
<text sub="clublinks" start="2328.96" dur="1.32"> Ehe, ndiri kuedzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2330.28" dur="1.53"> Ini handisi kuzonetseka kuti nei. </text>
<text sub="clublinks" start="2331.81" dur="1.71"> Nei zvisingaite hazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2333.52" dur="3.77"> Chii chakakosha chii, ndiri chii ndichave, </text>
<text sub="clublinks" start="2337.29" dur="3.7"> uye chii chandiri kudzidza kubva pane izvi? </text>
<text sub="clublinks" start="2340.99" dur="2.71"> Uye kuti uite izvozvo, iwe unofanirwa kukumbira huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2343.7" dur="2.56"> Saka iye anoti pese paunoda huchenjeri, bvunza Mwari chete, </text>
<text sub="clublinks" start="2346.26" dur="1.61"> Mwari vanozokupa iwe. </text>
<text sub="clublinks" start="2347.87" dur="2.2"> Saka unoti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri samai. </text>
<text sub="clublinks" start="2350.07" dur="3.23"> Vana vangu vari kuzogara kumusha kwemwedzi unotevera. </text>
<text sub="clublinks" start="2353.3" dur="2.22"> Ini ndinoda huchenjeri sababa. </text>
<text sub="clublinks" start="2355.52" dur="3.48"> Ini ndinotungamira sei kana mabasa edu ari munjodzi </text>
<text sub="clublinks" start="2359" dur="1.553"> uye handikwanise kushanda izvozvi? </text>
<text sub="clublinks" start="2362.05" dur="1.45"> Bvunza Mwari huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2363.5" dur="1.84"> Usabvunze nei, asi bvunza chii. </text>
<text sub="clublinks" start="2365.34" dur="2.99"> Saka chekutanga iwe unofara, iwe unowana hunhu hwakanaka </text>
<text sub="clublinks" start="2368.33" dur="3.14"> wekutaura kuti ndiri kuzotenda Mwari kwete nedambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="2371.47" dur="3.14"> asi ndiri kuzotenda Mwari padambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2374.61" dur="2.92"> Nekuti zvakanaka zvaMwari kunyangwe hupenyu hwakamira. </text>
<text sub="clublinks" start="2377.53" dur="2.137"> Ndosaka ndiri kudana aya akateedzana </text>
<text sub="clublinks" start="2379.667" dur="5"> "Kutenda Kwechokwadi Kunoshanda Kana Hupenyu Husina." </text>
<text sub="clublinks" start="2385.41" dur="1.473"> Kana hupenyu husina kushanda. </text>
<text sub="clublinks" start="2387.96" dur="1.69"> Saka ndinofara uye ndinokumbira. </text>
<text sub="clublinks" start="2389.65" dur="4.32"> Chinhu chechitatu chinonzi naJames kuita kuita zororo. </text>
<text sub="clublinks" start="2393.97" dur="4.83"> Ehe, kungo rira kunze, usazvitorere </text>
<text sub="clublinks" start="2398.8" dur="3.86"> zvese mumurwi wemitsipa. </text>
<text sub="clublinks" start="2402.66" dur="2.64"> Usaore mwoyo zvakanyanya kuti hapana chaungaite. </text>
<text sub="clublinks" start="2405.3" dur="1.33"> Usanetseka nezveramangwana. </text>
<text sub="clublinks" start="2406.63" dur="2.83"> Mwari vanoti ndichakuchengeta, vimba neni. </text>
<text sub="clublinks" start="2409.46" dur="2.42"> Iwe unovimba kuna Mwari kuti uzive zvakanakira. </text>
<text sub="clublinks" start="2411.88" dur="2.17"> Unobatana naye. </text>
<text sub="clublinks" start="2414.05" dur="4.84"> Iwe haupfupi-kutenderera mamiriro auri kuenda mairi. </text>
<text sub="clublinks" start="2418.89" dur="3.07"> Asi iwe chingoti, Mwari, ini ndiri kuzorora. </text>
<text sub="clublinks" start="2421.96" dur="2.28"> Handisi kusava nechokwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="2424.24" dur="1.87"> Handisi kusava nechokwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="2426.11" dur="2.76"> Ndiri kuzokuvimba mune aya mamiriro. </text>
<text sub="clublinks" start="2428.87" dur="3.15"> Ndima yechisere ndiyo vhesi yekupedzisira yatiri kutarisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2432.02" dur="1.26"> Zvakanaka, isu tichatarisa imwezve muminiti. </text>
<text sub="clublinks" start="2433.28" dur="5"> Asi ndima yechisere inoti, asi iwe unofanirwa kukumbira nokutendeka </text>
<text sub="clublinks" start="2438.9" dur="2.49"> pasina kusahadzika kwekuvanzika. </text>
<text sub="clublinks" start="2441.39" dur="1.86"> Chii chauri kukumbira mukutenda kwechokwadi? </text>
<text sub="clublinks" start="2443.25" dur="1.57"> Bvunza huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2444.82" dur="2.07"> Uye uti, Mwari, ini ndinoda huchenjeri, uye ndinokutendai </text>
<text sub="clublinks" start="2446.89" dur="1.26"> uri kuzondipa huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2448.15" dur="2.89"> Ndatenda, mave kundipa huchenjeri. </text>
<text sub="clublinks" start="2451.04" dur="3.06"> Usafambire kunze, usakahadzika, </text>
<text sub="clublinks" start="2454.1" dur="2.57"> asi chibvisei kuna Mwari. </text>
<text sub="clublinks" start="2456.67" dur="5"> Munoziva, Bhaibheri rinodaro, pakutanga pandakataura </text>
<text sub="clublinks" start="2461.67" dur="3.24"> kuti zvakataura izvi akawanda marudzi matambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2464.91" dur="1.8"> Iwe unoziva, tinotaura pamusoro pevakakomberedzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="2466.71" dur="2.23"> akawanda, akawanda marudzi ematambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2468.94" dur="2.81"> Iro izwi muchiGreek, marudzi mazhinji edambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="2471.75" dur="3.11"> ndiro izwi rimwe chete iro rakafukidzwa muna 1 Petro </text>
<text sub="clublinks" start="2474.86" dur="1.97"> chitsauko chechina, vhesi ina rakadaro </text>
<text sub="clublinks" start="2476.83" dur="4.11"> Mwari vane marudzi mazhinji enyasha ekukupa. </text>
<text sub="clublinks" start="2480.94" dur="3.35"> Mhando zhinji dzaMwari dzenyasha. </text>
<text sub="clublinks" start="2484.29" dur="5"> Ndiyo yakafanana yakavhenganiswa, yakagadzirwa zvakasiyana, sedhaimani. </text>
<text sub="clublinks" start="2489.339" dur="1.694"> Ari kuti chii ikoko? </text>
<text sub="clublinks" start="2492.28" dur="2.08"> Pamatambudziko ese aunawo, </text>
<text sub="clublinks" start="2494.36" dur="2.87"> pane nyasha kubva kuna Mwari dziripo. </text>
<text sub="clublinks" start="2497.23" dur="5"> Kune ese marudzi mazhinji emuyedzo nedambudziko </text>
<text sub="clublinks" start="2502.74" dur="4.5"> uye kuoma, kune mhando yenyasha nengoni </text>
<text sub="clublinks" start="2507.24" dur="2.25"> uye simba iro Mwari anoda kukupa </text>
<text sub="clublinks" start="2509.49" dur="2.05"> kuenzanisa iro dambudziko chairo. </text>
<text sub="clublinks" start="2511.54" dur="2.04"> Unoda nyasha dzeizvi, unoda nyasha dze izvo, </text>
<text sub="clublinks" start="2513.58" dur="1"> unoda nyasha dzeizvi. </text>
<text sub="clublinks" start="2514.58" dur="3.76"> Mwari vanoti Nyasha dzangu dzakawanda </text>
<text sub="clublinks" start="2518.34" dur="1.99"> nematambudziko auri kusangana nawo. </text>
<text sub="clublinks" start="2520.33" dur="1.27"> Saka ndiri kuti chii? </text>
<text sub="clublinks" start="2521.6" dur="1.74"> Ndiri kuti matambudziko ese ari muhupenyu hwako, </text>
<text sub="clublinks" start="2523.34" dur="2.44"> kusanganisira dambudziko iri reCOVID, </text>
<text sub="clublinks" start="2525.78" dur="4.03"> Dhiyabhorosi zvinoreva kukukunda iwe nematambudziko aya. </text>
<text sub="clublinks" start="2529.81" dur="4.41"> Asi Mwari anoreva kukudziridza iwe kubudikidza nematambudziko aya. </text>
<text sub="clublinks" start="2534.22" dur="3.543"> Anoda kukurira, satani, asi Mwari arikuda kukudziridza. </text>
<text sub="clublinks" start="2539.44" dur="2.12"> Zvino, matambudziko anouya muhupenyu hwako </text>
<text sub="clublinks" start="2541.56" dur="3.34"> hazviite kuti uve munhu uri nani. </text>
<text sub="clublinks" start="2544.9" dur="2.51"> Vazhinji vanhu vanova vanovava vanhu kubva 'em. </text>
<text sub="clublinks" start="2547.41" dur="3.28"> Hazvingoite kuti uve munhu ari nani. </text>
<text sub="clublinks" start="2550.69" dur="2.96"> Iwo mafungiro ako ndiwo anoita mutsauko. </text>
<text sub="clublinks" start="2553.65" dur="2.86"> Ndipo pandinoda kukupa chimwe chinhu kuti iwe urangarira. </text>
<text sub="clublinks" start="2556.51" dur="3.07"> Nhamba yechina, chinhu chechina chekuyeuka </text>
<text sub="clublinks" start="2559.58" dur="3.75"> paunenge uchisangana nematambudziko ndiko kuyeuka </text>
<text sub="clublinks" start="2563.33" dur="1.99"> zvipikirwa zvaMwari. </text>
<text sub="clublinks" start="2565.32" dur="1.84"> Rangarira zvipikirwa zvaMwari. </text>
<text sub="clublinks" start="2567.16" dur="1.28"> Izvo zviri pasi mundima 12. </text>
<text sub="clublinks" start="2568.44" dur="1.52"> Rega ndikuverengere ichi chipikirwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2569.96" dur="2.363"> James chitsauko chimwe, vhesi 12. </text>
<text sub="clublinks" start="2573.55" dur="5"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, </text>
<text sub="clublinks" start="2579.84" dur="2.67"> nekuti kana amira muedzo, </text>
<text sub="clublinks" start="2582.51" dur="5"> achagamuchira korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari, </text>
<text sub="clublinks" start="2587.82" dur="2.75"> pane izwi, kune avo vanomuda. </text>
<text sub="clublinks" start="2590.57" dur="0.833"> Rega ndiverenge zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="2591.403" dur="2.057"> Ndinoda kuti iwe uzviteerere kwazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2593.46" dur="5"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira mumuedzo, </text>
<text sub="clublinks" start="2598.84" dur="3.36"> Ndiani anogadzirisa matambudziko, </text>
<text sub="clublinks" start="2602.2" dur="2.12"> semamiriro ezvinhu atiri izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="2604.32" dur="3.67"> Akaropafadzwa munhu anotsungirira, anotsungirira, </text>
<text sub="clublinks" start="2607.99" dur="3.87"> Ndiani unotenda kuna Mwari, unoramba achitenda mukuedzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="2611.86" dur="3.12"> nekuti kana amira muedzo, unobuda </text>
<text sub="clublinks" start="2614.98" dur="2.72"> kumashure, kutongwa uku hakusi kwekupedzisira. </text>
<text sub="clublinks" start="2617.7" dur="1.4"> Pane magumo azvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2619.1" dur="2.07"> Uchabuda pane imwe mugumo wemugero. </text>
<text sub="clublinks" start="2621.17" dur="4.41"> Iwe uchagamuchira korona yehupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="2625.58" dur="3.38"> Zvakanaka, ini handitomboziva zvese izvo zvinoreva, asi zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="2628.96" dur="2.7"> Korona yehupenyu yakavimbiswa naMwari </text>
<text sub="clublinks" start="2631.66" dur="2.373"> kune vanomuda. </text>
<text sub="clublinks" start="2635.73" dur="2.32"> Sarudzo yako kuti ufare. </text>
<text sub="clublinks" start="2638.05" dur="2.92"> Chisarudzo chako kuvimba nehungwaru dzaMwari </text>
<text sub="clublinks" start="2640.97" dur="1.72"> pane kusava nechokwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="2642.69" dur="4.21"> Kumbira Mwari huchenjeri kuti akubatsire kubva pamamiriro ako ezvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="2646.9" dur="3.23"> Uye kumbira kuna Mwari kuti rutendo rutsungirire. </text>
<text sub="clublinks" start="2650.13" dur="2.27"> Uye uti, Mwari, ini handisi kuzorega. </text>
<text sub="clublinks" start="2652.4" dur="1.793"> Izvi zvichapfuurawo. </text>
<text sub="clublinks" start="2655.329" dur="2.111"> Mumwe munhu akambobvunzwa, chii chaunofarira </text>
<text sub="clublinks" start="2657.44" dur="0.833"> ndima yeBhaibheri? </text>
<text sub="clublinks" start="2658.273" dur="1.297"> Vati, zvakaitika. </text>
<text sub="clublinks" start="2659.57" dur="1.273"> Uye saka nei uchida iyo vhesi? </text>
<text sub="clublinks" start="2660.843" dur="2.687"> Nekuti kana matambudziko auya, ndoziva kuti havana kuuya kuzogara. </text>
<text sub="clublinks" start="2663.53" dur="1.194"> Vakazoitika. </text>
<text sub="clublinks" start="2664.724" dur="1.116"> (chuckles) </text>
<text sub="clublinks" start="2665.84" dur="2.88"> Uye ichokwadi mune aya mamiriro ezvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="2668.72" dur="3.983"> Izvo hazvisi kuuya kuzogara, zviri kuitika. </text>
<text sub="clublinks" start="2673.56" dur="2.24"> Zvino, ini ndinoda padyo nepfungwa idzi. </text>
<text sub="clublinks" start="2675.8" dur="3.77"> Dambudziko haringori matambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="2679.57" dur="3.23"> Izvo zvinowanzovazivisa, zvinowanzovazivisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2682.8" dur="4.563"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe macheka muwanano yako. </text>
<text sub="clublinks" start="2688.77" dur="2.76"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa mamwe maroke </text>
<text sub="clublinks" start="2691.53" dur="1.823"> muhukama hwako kuna Mwari. </text>
<text sub="clublinks" start="2694.26" dur="5"> Dambudziko iri rinogona kuburitsa humwe hunhu mumararamiro ako, </text>
<text sub="clublinks" start="2699.29" dur="2.593"> kuti uri munzira uchizvimanikidza iwe zvakanyanyisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2702.949" dur="3.181"> Uye saka tendera kuti Mwari vataure kwauri </text>
<text sub="clublinks" start="2706.13" dur="5"> nezve izvo zvinoda kuchinja muhupenyu hwako, zvakanaka? </text>
<text sub="clublinks" start="2711.45" dur="1.7"> Ndinoda kuti mufunge nezve vhiki rino, </text>
<text sub="clublinks" start="2713.15" dur="3.44"> uye rega ini ndikupe mamwe matanho anoshanda, zvakanaka? </text>
<text sub="clublinks" start="2716.59" dur="2.47"> Matanho anoshanda, nhamba yekutanga, ini ndinoda iwe </text>
<text sub="clublinks" start="2719.06" dur="5"> kukurudzira mumwe munhu kuti vateerere meseji iyi. </text>
<text sub="clublinks" start="2724.55" dur="1.25"> Iwe uchazviita here? </text>
<text sub="clublinks" start="2725.8" dur="3.603"> Iwe uchapfuudza iyi link uye wotumira kune shamwari? </text>
<text sub="clublinks" start="2729.403" dur="3.337"> Kana izvi zvakukurudzira, zvipfuure, </text>
<text sub="clublinks" start="2732.74" dur="2.3"> uye uve unokurudzira vhiki rino. </text>
<text sub="clublinks" start="2735.04" dur="4.84"> Wese munhu akakukomberedza anoda kukurudziro panguva yeKutambudzika uku. </text>
<text sub="clublinks" start="2739.88" dur="1.779"> Saka tumira 'em kiungo. </text>
<text sub="clublinks" start="2741.659" dur="5"> Vhiki mbiri dzakapfuura patakanga tine chechi mumamisasa edu, </text>
<text sub="clublinks" start="2747.52" dur="3.11"> paLake Forest uye nemamwe mamwe makompasi edu eSaddleback, </text>
<text sub="clublinks" start="2750.63" dur="3.53"> vanhu vanosvika zviuru makumi matatu vakazviratidza kuchechi. </text>
<text sub="clublinks" start="2754.16" dur="4.14"> Asi vhiki ino yekupedzisira apo taifanira kumisa masevhisi </text>
<text sub="clublinks" start="2758.3" dur="1.87"> uye isu tese taifanira kuona pamhepo, ini ndokuti, </text>
<text sub="clublinks" start="2760.17" dur="3.38"> munhu wese enda kuboka rako diki unokoka vavakidzani vako </text>
<text sub="clublinks" start="2763.55" dur="2.94"> uye koka shamwari dzako kuboka rako diki, </text>
<text sub="clublinks" start="2766.49" dur="0.95"> taive nezviuru gumi nezvisere </text>
<text sub="clublinks" start="2767.44" dur="5"> ISPs dzedzimba dzedu dzakabatana muvhisi. </text>
<text sub="clublinks" start="2776.3" dur="3.41"> Izvi zvinoreva kuti pamwe hafu yemiriyoni </text>
<text sub="clublinks" start="2779.71" dur="1.96"> yakatarisa meseji yesvondo rapfuura. </text>
<text sub="clublinks" start="2781.67" dur="3.04"> Hafu yemiriyoni kana kupfuura. </text>
<text sub="clublinks" start="2784.71" dur="3.63"> Sei, nekuti wakaudza mumwe munhu kuti vatarise. </text>
<text sub="clublinks" start="2788.34" dur="4.56"> Uye ndinoda kukurudzira kuti uve chapupu chemashoko akanaka </text>
<text sub="clublinks" start="2792.9" dur="2.79"> vhiki rino munyika inoda chaizvo nhau dzakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="2795.69" dur="1.4"> Vanhu vanofanirwa kunzwa izvi. </text>
<text sub="clublinks" start="2797.09" dur="1.18"> Tumira chinongedzo. </text>
<text sub="clublinks" start="2798.27" dur="5"> Ndinotenda isu tinogona kukurudzira vanhu vane miriyoni vhiki ino </text>
<text sub="clublinks" start="2803.29" dur="3.8"> kana isu tese tikapfuudza meseji, zvakanaka? </text>
<text sub="clublinks" start="2807.09" dur="3.16"> Nhamba yechipiri, kana iwe uri muboka diki, hatisi gonna </text>
<text sub="clublinks" start="2810.25" dur="3.45"> kukwanisa kusangana, kanenge mwedzi uno, ndizvozvo. </text>
<text sub="clublinks" start="2813.7" dur="3.95"> Uye saka ndinokukurudzira kuti utange musangano wakasarudzika. </text>
<text sub="clublinks" start="2817.65" dur="1.79"> Unogona kuva neboka repamhepo. </text>
<text sub="clublinks" start="2819.44" dur="0.97"> Unoita sei iwe? </text>
<text sub="clublinks" start="2820.41" dur="2.63"> Zvakanaka, pane zvigadzirwa kunze uko seZoom. </text>
<text sub="clublinks" start="2823.04" dur="2.52"> Iwe unoda kutarisa kuti kunze, Zoom, ndeye mahara. </text>
<text sub="clublinks" start="2825.56" dur="2.56"> Uye iwe unogona kusvika ipapo ndokuudza munhu wese kuti atore Zoom </text>
<text sub="clublinks" start="2828.12" dur="1.74"> pafoni yavo kana pakombuta yavo, </text>
<text sub="clublinks" start="2829.86" dur="3.58"> uye unogona kubatanidza vanhu vatanhatu kana vasere kana gumi, </text>
<text sub="clublinks" start="2833.44" dur="3.15"> uye iwe unogona kuve neboka rako vhiki ino paZoom. </text>
<text sub="clublinks" start="2836.59" dur="3.19"> Uye iwe unogona kuona mumwe nemumwe chiso, se Facebook Live, </text>
<text sub="clublinks" start="2839.78" dur="2.933"> kana zvakaita sevamwe, munoziva, </text>
<text sub="clublinks" start="2844.84" dur="5"> chii chiri pa iPhone kana uchitarisa paFaceTime. </text>
<text sub="clublinks" start="2850.12" dur="1.82"> Zvakanaka, iwe haugone kuzviita neboka guru, </text>
<text sub="clublinks" start="2851.94" dur="2.39"> asi unogona kuzviita nemunhu mumwe. </text>
<text sub="clublinks" start="2854.33" dur="3.52"> Uye saka kurudzirana kutarisana kumeso kuburikidza nehunyanzvi. </text>
<text sub="clublinks" start="2857.85" dur="2.66"> Isu tine ikozvino tekinoroji iyo yakanga isingawanikwe. </text>
<text sub="clublinks" start="2860.51" dur="3.59"> Saka tarisa Zoom yeboka revaridzi boka. </text>
<text sub="clublinks" start="2864.1" dur="1.17"> Uye chaizvo pano online </text>
<text sub="clublinks" start="2865.27" dur="1.85"> iwe unogona kuwana rumwe ruzivo, zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="2867.12" dur="3.244"> Nhamba yechitatu, kana usiri muboka diki, </text>
<text sub="clublinks" start="2870.364" dur="4.096"> Ini ndichakubatsira iwe kuti uve muboka reInternet vhiki ino, ndicha. </text>
<text sub="clublinks" start="2874.46" dur="2.33"> Zvese zvaunoda kuita is Email me, </text>
<text sub="clublinks" start="2876.79" dur="3.225"> PastorRick@saddleback.com. </text>
<text sub="clublinks" start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, izwi-rimwe, SADDLEBack, </text>
<text sub="clublinks" start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, uye ini ndichaita kuti iwe ubatanidzwe </text>
<text sub="clublinks" start="2887.64" dur="2.57"> kuboka repamhepo, zvakanaka? </text>
<text sub="clublinks" start="2890.21" dur="2.79"> Wobva waita chokwadi kana iwe uri chikamu cheSaddleback Church </text>
<text sub="clublinks" start="2893" dur="2.84"> kuverenga tsamba yako yezuva nezuva yandiri kutumira </text>
<text sub="clublinks" start="2895.84" dur="2.03"> zuva nezuva panguva yekutambudzika uku. </text>
<text sub="clublinks" start="2897.87" dur="2.1"> Inonzi "Saddleback kumba." </text>
<text sub="clublinks" start="2899.97" dur="3.5"> Iyo ine matipi, ine meseji inokurudzira, </text>
<text sub="clublinks" start="2903.47" dur="2.14"> ine nhau dzaunogona kushandisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2905.61" dur="1.56"> Chinhu chinoshanda. </text>
<text sub="clublinks" start="2907.17" dur="2.17"> Tinoda kugara tichikutana newe mazuva ese. </text>
<text sub="clublinks" start="2909.34" dur="1.32"> Tora "Saddleback kumba." </text>
<text sub="clublinks" start="2910.66" dur="2.69"> Kana ndisina email yako kero. </text>
<text sub="clublinks" start="2913.35" dur="1.42"> saka hausi kuitora. </text>
<text sub="clublinks" start="2914.77" dur="2.46"> Uye iwe unogona kunditumira email yako email kero </text>
<text sub="clublinks" start="2917.23" dur="4.41"> kuna PastorRick@saddleback.com, uye ini ndichaisa iwe pane zvinyorwa, </text>
<text sub="clublinks" start="2921.64" dur="2.37"> uye iwe unowana kubatana kwezuva nezuva, </text>
<text sub="clublinks" start="2924.01" dur="3.76"> iyo yemazuva ese "Saddleback muImba" tsamba yepamhepo. </text>
<text sub="clublinks" start="2927.77" dur="2.09"> Ini ndinongoda padhuze ndisati ndanamata </text>
<text sub="clublinks" start="2929.86" dur="2.15"> nekutaura zvakare kuti ndinokuda sei. </text>
<text sub="clublinks" start="2932.01" dur="1.72"> Ndanga ndichikunyengetererai mazuva ese, </text>
<text sub="clublinks" start="2933.73" dur="1.9"> uye ndiri kuzoramba ndichikunyengeterera iwe. </text>
<text sub="clublinks" start="2935.63" dur="2.68"> Tichapfuura izvi pamwechete. </text>
<text sub="clublinks" start="2938.31" dur="2.33"> Uku hakusi kupera kwenyaya. </text>
<text sub="clublinks" start="2940.64" dur="3.4"> Mwari achiri pachigaro chake, uye Mwari ari kushandisa izvi </text>
<text sub="clublinks" start="2944.04" dur="4.16"> kukurisa kutenda kwako, kuunza vanhu pakutenda. </text>
<text sub="clublinks" start="2948.2" dur="1.8"> Uye ndiani anoziva chii chichaitika. </text>
<text sub="clublinks" start="2950" dur="3.07"> Tinogona kuve nerumutsiriro rwemweya kubva pane izvi zvese </text>
<text sub="clublinks" start="2953.07" dur="2.66"> nekuti vanhu kazhinji vanotendeukira kuna Mwari </text>
<text sub="clublinks" start="2955.73" dur="1.87"> pavanenge vari munguva yakaoma. </text>
<text sub="clublinks" start="2957.6" dur="1.09"> Rega ndikunamatire. </text>
<text sub="clublinks" start="2958.69" dur="1.66"> Baba ndinoda kukutendai kune wese munhu </text>
<text sub="clublinks" start="2960.35" dur="1.48"> ndiani arikuteerera izvozvi. </text>
<text sub="clublinks" start="2961.83" dur="5"> Ngatiraramei meseji yaJakobho chitsauko chekutanga, </text>
<text sub="clublinks" start="2967.39" dur="2.78"> mavhesi matanhatu kana manomwe. </text>
<text sub="clublinks" start="2970.17" dur="4.25"> Ngatidzidzei kuti matambudziko anouya, anozoitika, </text>
<text sub="clublinks" start="2974.42" dur="5"> Ivo vakasiyana, ivo vane chinangwa, uye kuti iwe uri gonna </text>
<text sub="clublinks" start="2979.81" dur="2.41"> vashandise zvakanaka muhupenyu hwedu kana tichivimba newe. </text>
<text sub="clublinks" start="2982.22" dur="1.49"> Tibatsirei kusava nechokwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="2983.71" dur="4"> Ndibatsireiwo kufara, kukumbira, Ishe, </text>
<text sub="clublinks" start="2987.71" dur="3.53"> uye kurangarira zvipikirwa zvako. </text>
<text sub="clublinks" start="2991.24" dur="3.45"> Uye ndinonamatira munhu wese kuti vave nevhiki ine hutano. </text>
<text sub="clublinks" start="2994.69" dur="2.87"> Muzita raJesu, ameni. </text>
<text sub="clublinks" start="2997.56" dur="1.07"> Mwari vakuropafadze, munhu wese. </text>
<text sub="clublinks" start="2998.63" dur="1.823"> Pfuudza izvi pane mumwe munhu. </text>