"Ukholo Olusingatha Ubunzima" noMfundisi uRick Warren subtitles

- Sawubona, wonke umuntu, nginguRick Warren, Umfundisi eSaddleback Church nombhali kwe- "Inhloso Eqhutshwe Impilo" nesipika kuhlelo lwe- "Daily Hope". Siyabonga ngokungena kulo msakazo. Uyazi, kuleli sonto lapha e-Orange County, California, uhulumeni wamemezela ukuthi bebevinjela yonke imihlangano yanoma uluphi uhlobo kuze kube sekupheleni kwenyanga. Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. Ngijabule ukuthi ulapha. Futhi ngizobe ngifundisa ngevidiyo phakathi kwamanje noma nini lapho le nkinga ye-COVID-19 iphela. Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. Futhi ngifuna ukuthi ungilandele masonto onke, ube yingxenye yalezi zinkonzo zokukhonza ndawonye. Sizoba nomculo futhi sikhonze ndawonye, futhi ngizobe ngikhipha izwi elivela eZwini likaNkulunkulu. Uyazi, njengoba bengicabanga ngalokhu, ngendlela, okokuqala ngidinga ukukutshela. Ngabona ukuthi bazovele basikhansele ukuhlangana. Futhi ngakho kuleli sonto, ngibe nes studio seSaddleback bathuthela egalaji lami. Empeleni ngithepha lokhu egaraji lami. Ithimba lami lobuchwepheshe Ngenani nina bafana, nithi sawubona wonke umuntu. (ehleka) Basizile ukuyihambisa lapha futhi bayisetha konke ukuze sikwazi ukukhuluma nawe masonto onke. Manje, njengoba bengicabanga ngalokho okufanele simboze phakathi nale nkinga ye-COVID-19, Ngokushesha ngacabanga ngencwadi kaJames. Incwadi kaJakobe iyincwadi encane kakhulu ngasekupheleni kweTestamente eNtsha. Kepha kuyasebenza futhi kuyasiza kakhulu, futhi le ncwadi ngiyibiza ngokuthi ukholo olusebenza lapho impilo ingasebenzi. Futhi ngicabange ukuthi uma kukhona okudingeka manje, Ngabe sidinga ukholo olusebenzayo lapho impilo ingasebenzi. Ngoba ayisebenzi kahle njengamanje. Futhi namhlanje, kuleli sonto, sizoqala uhambo ndawonye oluzokukhuthaza ngokusebenzisa le nkinga. Futhi angifuni uphuthelwe noma imiphi yale milayezo. Ngoba incwadi kaJakobe empeleni ihlanganisa eziyi-14 ezinkulu amabhlogo wokwakha, izimpikiswano eziyishumi nane zokuphila, Izindawo eziyi-14 yilowo nalowo kini osubhekane nakho empilweni yakho, futhi uzobhekana nakho ngokuzayo. Isibonelo, esahlukweni sokuqala sikaJames, ake nginike nje ukubukeza okuncane kwalencwadi. Izahluko ezine kuphela. Isahluko sokuqala, sikhuluma okokuqala ngobunzima. Futhi sizokhuluma ngalokho namhlanje. Iyini injongo kaNkulunkulu ngezinkinga zakho? Bese kukhulunywa ngokukhetha. Uyakha kanjani ingqondo yakho? Wazi kanjani ukuthi kufanele uhlale, uzohamba nini? Wazi kanjani okufanele ukwenze, uzenza kanjani izinqumo? Bese kukhulunywa ngesilingo. Futhi sizobheka ukuthi unqoba kanjani izilingo ezivamile empilweni yakho ebonakala iqhubeka nokwenza ukuthi wehluleke. Futhi-ke ikhuluma ngokuholwa. Futhi ikhuluma ngokuthi singabusiswa kanjani ngebhayibheli. Hhayi nje ukuyifunda, kepha ubusiswe yiyo. Lokho konke kusahluko sokuqala. Futhi sizobheka labo emavikini azayo. Isahluko sesibili sikhuluma ngobudlelwano. Sizobheka ukuthi ubaphatha kanjani abantu kahle. Futhi nabantu kufanele bahlale ekhaya, bonke emndenini ndawonye, ​​izingane, omama nobaba, futhi abantu bazothola izinhlungu zomunye nomunye. Lowo kuzoba ngumyalezo obalulekile ebudlelwaneni. Bese kukhulunywa ngokholo. Ngabe umethemba kanjani uNkulunkulu uma ungazizwa unjalo futhi uma izinto zihamba ngendlela engafanele? Lokho konke kusahluko sesibili. Isahluko sesithathu, sizoxoxa ngezingxoxo. Amandla engxoxo. Futhi lokhu kungenye yezindima ezibaluleke kakhulu Ebhayibhelini ukuthi uwuphatha kanjani umlomo wakho. Lokho kubalulekile ukuthi ngabe sisenkingeni noma cha. Bese kukhulunywa ngobungani. Futhi isinikeza imininingwane engokoqobo uzakhela kanjani ubungane obuhlakani futhi uvikele ubungane obungenangqondo. Lokho kusahluko sesithathu. Isahluko sesine siyingxabano. Futhi esahlukweni sesine, sikhuluma ngakho uzigwema kanjani izimpikiswano Futhi lokho kuzoba wusizo lwangempela. Njengoba kukhuphuka ukungezwani nokukhungatheka, njengoba abantu sebephelelwe ngumsebenzi, uzigwema kanjani izingxabano? Futhi-ke ikhuluma ngokwahlulela abanye. Ukuyeka kanjani ukudlala uNkulunkulu? Lokho kungadala ukuthula okukhulu ezimpilweni zethu uma besingakwenza lokho. Futhi-ke ikhuluma ngekusasa. Uhlela kanjani ikusasa? Lokho konke kusahluko sesine. Manje, esahlukweni sokugcina, isahluko sesihlanu, ngikutshelile kwakukhona izahluko ezine, empeleni zikhona izahluko ezinhlanu kuJakobe. Sizoxoxa ngemali. Futhi kukhuluma ngokuthi ungaba kanjani uhlakaniphile ngengcebo yakho. Futhi-ke sizobheka ukubekezela. Wenzani uma ulinda uNkulunkulu? Igumbi elinzima kakhulu ukuhlala kulo usegunjini lokulinda lapho usuphuthuma kanti cha akunjalo. Futhi-ke sizobheka umkhuleko, okuwumyalezo wokugcina esizowubheka. Uthandaza kanjani ngezinkinga zakho? Ibhayibheli lithi kunendlela yokuthandaza nokuthola izimpendulo, futhi kunendlela yokungathandazi. Futhi sizokubheka lokho. Manje namhlanje, sizovele sibheke amavesi ayisithupha okuqala yencwadi kaJakobe. Uma ungenalo iBhayibheli, khona-ke ngifuna ulilande ngaphandle kwale webhusayithi uhlaka, amanothi wokufundisa, ngoba wonke amavesi esiwawabhekile zikhona ohlwini lwakho. UJakobe isahluko sokuqala, amavesi ayisithupha okuqala. Futhi iBhayibheli likusho lokhu lapho likhuluma ngakho ukubhekana nezinkinga zakho. Okokuqala, uJakobe 1: 1 usho lokhu. UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, ezizweni eziyi-12 ezihlakazekele phakathi kwezizwe, imikhonzo. Manje ake ngime lapha umzuzu bese ngithi lokhu kungeniswa okushayelwa phansi kakhulu yanoma iyiphi incwadi esebhayibhelini. Ngoba uyazi ukuthi wayengubani uJames? Wayengumnakwabo kaJesu. Ngabe usho ukuthini ngalokho? Kusho ukuthi wayeyindodana kaMariya noJosefu. UJesu wayeyindodana kaMariya kuphela. Wayengeyona indodana kaJosefa ngoba uNkulunkulu wayenguyise kaJesu. Kepha ibhayibheli lisitshela ukuthi uMariya noJoseph saba nezingane eziningi kamuva, futhi zize zisinikeze amagama abo. UJames wayengeyena umKristu. Wayengeyena umlandeli kaKristu. Wayengakholelwa ukuthi umnewabo wayenguMesiya phakathi nayo yonke inkonzo kaJesu. Wayengabaza. Futhi uzobona lokho, mfowethu omncane ongakholwayo kumfowethu osekhulile, kunjalo, lokho kuzocaca kahle. Yini leyenta Jakobe wakholwa kuJesu Khristu? Uvuko. Ngenkathi uJesu ebuya ekufeni wahambahamba UJakobe wambona ezinye izinsuku ezingama-40. waba yikholwa futhi kamuva waba ngumholi eSontweni laseJerusalema. Ngakho-ke uma noma ubani enelungelo lokushiya amagama, yilomlisa. Wayengasho nje, uJames, umgilwa owakhula noJesu. UJakobe, umfowabo kaJesu ngamzali munye. UJames, umngani kaJesu omkhulu ekhula. Lezo zinhlobo zezinto, kepha yena akazenzi. Umane athi uJames, inceku kaNkulunkulu. Akadonseli isikhundla, akakhuthazi ukuba kwakhe. Kepha bese evesini lesibili, uqala ukungena lo magazini wokuqala wenhloso kaNkulunkulu ezinkingeni zakho. Ake ngikufundele. Uthi, lapho zonke izinhlobo zezilingo hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, kepha mamukele njengabangani. Yazi ukuthi bazovivinya ukholo lwakho, futhi ukhiqize ngaphakathi kuwe ikhono lokukhuthazela. Kepha makuqhubeke lokho kuze kufike lokho kukhuthazela ukhule ngokugcwele, futhi uzoba ngumuntu wobuntu obuvuthiwe nobuqotho engenabala obuthakathaka. Lokho ukuhunyushwa kwePhillips kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi amabili kuya kwayisithupha. Manje, uthi lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho futhi bayangena empilweni yakho, uthe, ungabacasuli njengabangeneleli, mamukeleni njengabangane. Uthi, unezinkinga, ujabule. Unezinkinga, thokozani. Unezinkinga, ukumamatheka. Manje, ngiyazi ukuthi ucabangani. Uyahamba, uyangidina? Kungani kufanele ngijabule nge-COVID-19? Kungani kufanele ngazamukele lezi zivivinyo empilweni yami? Kungenzeka kanjani lokho? Ukhiye walesi simo sonke sokulondolozwa isimo sengqondo esihle phakathi kwenhlekelele yizwi eliqaphelekayo, yizwi eliqaphelekayo. Uthe, lapho zonke lezi zinhlobo zezilingo hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, kodwa bamukele njengabangani, bese uqaphela, uqaphele, beza ukuzohlola ukholo lwakho. Futhi-ke uyaqhubeka, lokho ozovele ukukhiqiza ezimpilweni zabo. Lokho akusho lapha ukuthi impumelelo yakho ekusingatheni amasonto aphambi kwethu kulesi bhubhane se-COVID-19 manje sekuzungeze umhlaba, futhi ngokwanda Izizwe ziyavala, futhi ziyavalwa izindawo zokudlela futhi bavala izitolo, futhi bavala izikole, futhi bavala amasonto, futhi bavala noma iyiphi indawo lapho abantu bebuthana khona, futhi njengalapha e-Orange County, lapho esingavunyelwe khona ukuhlangana nanoma ngubani kulenyanga. Uthi, impumelelo yakho ekusingatheni lezi zinkinga kuzonqunywa ngokuqonda kwakho. Ngokuqonda kwakho. Futhi ngesimo sakho sengqondo ngalezi zinkinga. Yilokho okwaziyo, yilokho okwaziyo. Manje, into yokuqala kule ndima ngifuna ukuba uyiqaphele ukuthi uNkulunkulu usinikeza izikhumbuzo ezine ngezinkinga. Ungafuna ukubhala lezi phansi. Izikhumbuzo ezine ngezinkinga empilweni yakho, okubandakanya ubunzima esibhekene nabo njengamanje. Okokuqala, uthi okokuqala, izinkinga azinakugwenywa. Izinkinga azinakugwenywa. Manje, ukusho kanjani lokho? Uthi, lapho kuza zonke izinhlobo zezilingo. Akasho uma zonke izinhlobo zezilingo zivela, usho ukuthi zizokwenzeka nini. Ungathembela. Leli akusilo izulu lapho konke kuphelele khona. Lona uMhlaba lapho yonke into ephukile. Futhi uthi uzoba nezinkinga, uzoba nobunzima, ungathembela kukho, ungathenga isitokhwe kuyo. Manje, lena akuyona into uJames athi yedwa. Kuyo yonke iBhayibhile kuyasho. UJesu wathi emhlabeni uzoba nezilingo nezilingo, futhi uyoba nosizi. Uthe uzoba nezinkinga empilweni. Manje kungani simangala lapho sinezinkinga? UPeter uthi ungamangali lapho udlula ekuvivinyweni ngomlilo. Uthe ungenzi sengathi yinto entsha. Wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima. Impilo inzima. Lokhu akulona izulu, lo nguMhlaba. Akekho umuntu ozivikelayo, akekho noyedwa, akekho owafakwa, akekho okhululwa. Uthi uzoba nezinkinga ngoba ayinakugwenywa. Uyazi, ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho ngangisekolishi. Eminyakeni eminingi edlule, bengibhekana nakho ezinye izikhathi ezinzima ngempela. Futhi ngaqala ukuthandaza, ngathi, "Nkulunkulu, nginike ukubekezela." Futhi esikhundleni sezilingo ziba ngcono, baba zimbi kakhulu. Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," futhi izinkinga zaba zimbi ngokwengeziwe. Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," futhi baba sibi kakhulu. Kwakuqhubeka ini? Hhayi, ekugcineni ngabona ukuthi ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, Bengibekezelela kakhulu kunangesikhathi sokuqala kwami, ukuthi indlela uNkulunkulu wayengifundisa ngayo ukubekezela Kwakudlula kulobunzima. Manje, izinkinga azilona uhlobo oluthile lwezifundo ezikhethiwe ukuthi unokhetho okufanele uluthathe empilweni. Cha, bayadingeka, awukwazi ukuphuma kubo. Ukuze uthole iziqu esikoleni sempilo, uzohamba udlule esikoleni sokungqongqoza kanzima. Uzobhekana nezinkinga, azinakugwenywa. Yilokho iBhayibheli elikushoyo. Okwesibili okushiwo yiBhayibheli ngezinkinga yilokhu. Izinkinga ziyahlukahluka, lokho kusho ukuthi azifani zonke. Awutholi inkinga efanayo ngokulandelana. Uthola eziningi ezahlukahlukene. Hhayi ukuthi uthola ama-em, kodwa uthola ehlukile. Uthi lapho uvivinya, lapho unezinkinga zazo zonke izinhlobo. Ungakujikeleza lokho uma uthatha amanothi. Lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho. Uyazi, ngingumlimi, futhi ngake ngenza isifundo, futhi ngithole ukuthi uhulumeni lapha e-United States yahlukaniswa Izinhlobo ezingafani ezingama-205 zokhula. Ngicabanga ukuthi ama-80% awo akhula engadini yami. (ehleka) Imvamisa ngicabanga ukuthi lapho ngitshala imifino, Kufanele ngikhokhise ukungena kweWarren's Weed Farm. Kepha kunezinhlobo eziningi zokhula, futhi kunezinhlobo eziningi zezilingo, kunezinhlobo eziningi zezinkinga. Beza ngobukhulu bonke, beza ngemidwebo yonke. Kunokunambitheka okungaphezulu kwama-31. Leli gama lapha, zonke izinhlobo, lapho lisho khona kukhona zonke izinhlobo zezilingo empilweni yakho, empeleni esiGrekini kusho okuxubile. Ngamanye amagama, ziningi izithunzi zokucindezela empilweni yakho, ungavuma lokho? Kunemithunzi eminingi yokucindezela. Zonke azifani. Kukhona ukucindezela kwezezimali, kunokucindezela okuhlobene, kunokucindezelwa kwempilo, kukhona ukucindezela ngokomzimba, kunengcindezi yesikhathi. Ukhuluma ukuthi yonke imibala ehlukene. Kepha uma uphuma uyothenga imoto futhi ufuna umbala wesiko, khona-ke kufanele ulinde. Futhi-ke lapho kwenziwa, khona-ke uthola umbala wakho ngokwezifiso. Empeleni lelo igama elisetshenziswe lapha. Umbala wangokwezifiso, izilingo ezinhlobonhlobo empilweni yakho. UNkulunkulu ubavumela ngesizathu. Ezinye zezinkinga zakho zenziwa ngokwezifiso. Abanye babo sonke nje esibahlanganyele ndawonye, njengalesi, COVID-19. Kepha uthi izinkinga ziyahlukahluka. Futhi engikushoyo yilapho ukuthi ziyehluka ngobukhulu. Ngamanye amagama, banjani kanzima. Ziyahluka ngokuvama, futhi lokho kungakanani. Asazi ukuthi lokhu kuzogcina isikhathi eside kangakanani. Asazi ukuthi kuzoba nzima kanjani. Ngabona isibonakaliso ngolunye usuku esasithi, "Yonke imvula kumele ingene kukho konke impilo "kodwa lokhu kuyahlekisa." (ehleka) Futhi ngicabanga ukuthi leyo yindlela abantu abaningi bazizwa njengamanje. Lokhu kuyahlekisa. Izinkinga azinakugwenywa futhi ziyahlukahluka. Izinto zesithathu uJames azisho ngakho asishaqeki Izinkinga azilindelekile. Abalindeleki. Uthi lapho ukulingwa kuhlangana empilweni yakho, uma uthatha amanothi, ukokele lelo binzana. Bayangena empilweni yakho. Bheka, akukho nkinga esefika lapho uyidinga noma lapho ungayidingi. Kufika nje lapho ufuna ukuza. Lokho yingxenye yesizathu ukuthi kuyinkinga. Izinkinga ziza ngesikhathi esingahambisani kakhulu nazo. Wake wazizwa njengenkinga wangena empilweni yakho, uya, hhayi manje. Ngempela, njengamanje? Lapha eSaddleback Church, besisemkhankasweni omkhulu ukuphupha ngekusasa. Futhi ngokuzumayo i-coronavirus ishaya. Futhi ngiyahamba, hhayi manje. (chuckles) Hhayi manje. Wake waba nethayela elisicaba lapho usephuze? Awutholi uthayi osicaba lapho uthola isikhathi esiningi. Ushesha ukuya kwenye indawo. Kufana nokhula lwezingane engutsheni yakho entsha njengoba uphuma ngokuzibandakanya obalulekile kusihlwa. Noma uhlukanisa ibhulukwe lakho ngaphambi kokukhuluma. Empeleni kwenzeka kimi ngesinye isikhathi ngeSonto kade kwenzeka. Abanye abantu, banesineke kakhulu, abakwazi ukulinda umnyango ovunguzayo. Bafanele nje, kufanele bakwenze, Kufanele bakwenze manje, kufanele bakwenze manje. Ngikhumbula eminyakeni eminingi edlule ngangiseJapan, futhi ngangimi esitimeleni esingaphansi komgwaqo ukufika, futhi lapho kuvulwa, iminyango ivulekile, futhi insizwa yaseJapan ngokushesha uhlanza kimi njengoba ngangimi lapho. Futhi ngacabanga, kungani mina, kungani manje? Abalindeleki, beza uma ungadingi i-em. Awukwazi ukubikezela izinkinga empilweni yakho. Manje qaphela, ithi lapho zonke izinhlobo zezilingo, nini, akunakugwenywa, zonke izinhlobo, ziyahlukahluka, hlangana nempilo yakho, ukuthi akulindeleki, uthi ungabacasuli njengabangeneleli. Uthini lapha? Yebo, ngizochaza lokhu ngokuningiliziwe. Kepha nayi into yesine iBhayibheli elikushoyo ngezinkinga. Izinkinga zinenhloso. Izinkinga zinenhloso. UNkulunkulu unenhloso kukho konke. Ngisho nezinto ezimbi ezenzeka empilweni yethu, UNkulunkulu angakhipha okuhle kubo. Akumele uNkulunkulu adale zonke izinkinga. Iningi lezinkinga esizibangela zona. Abantu bathi, kungani abantu begula? Isizathu sokuqala ukuthi asikwenzi lokho uNkulunkulu athi masikwenze. Uma sidle lokho uNkulunkulu athi masikudle, uma silele njengoba uNkulunkulu ethi masiphumule, uma sisebenza njengoba uNkulunkulu asitshela ukuthi sisebenze, ukube besingavumeli imizwa engemihle ezimpilweni zethu njengoba kusho uNkulunkulu, uma silalela uNkulunkulu, ngeke sibe nezinkinga zethu eziningi. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi cishe i-80% yezinkinga zempilo kulelizwe, eMelika, kubangelwa yilokho okubizwa ngokuthi ukukhetha okungapheli kwendlela yokuphila. Ngamanye amagama, asikwenzi into efanele. Asenzi into enempilo. Imvamisa senza into ezenzakalisayo. Kepha akushoyo lapha, izinkinga zinenhloso. Uthi lapho uhlangabezana nezinkinga, qaphela ukuthi beza ukuzokhiqiza. Kokelezela lelo binzana, bazokhiqiza. Izinkinga zingakhiqiza. Manje, azakhiqizi ngokuzenzakalelayo. Leli gciwane le-COVID, uma ngingaphenduli ngosuku olulungile, ngeke ikhiqize noma yini enhle empilweni yami. Kepha uma ngiphendula ngendlela efanele, ngisho nezinto ezingezinhle kakhulu empilweni yami kungakhiqiza ukukhula futhi kusizakale futhi kubusise, empilweni yakho nasempilweni yami. Beza ukuzokhiqiza. Usho lapha ukuthi ukuhlupheka nengcindezi nosizi, yebo, ngisho nokugula kungafeza okuthile zenani uma sikuvumela. Konke kukhetho lwethu, konke kusimo sethu sengqondo. UNkulunkulu usebenzisa ubunzima ezimpilweni zethu. Uthi, kuhle, ukukwenza kanjani lokho? UNkulunkulu ubusebenzisa kanjani ubunzima nezinkinga empilweni yethu? Yebo, ngiyabonga ngokubuza, ngoba isigaba esilandelayo noma ingxenye elandelayo yamavesi ithi ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa ngezindlela ezintathu. Izindlela ezintathu, uNkulunkulu usebenzisa izinkinga empilweni yakho izindlela ezintathu. Okokuqala, izinkinga zivivinya ukholo lwami. Manje, ukholo lwakho lufana nomsipha. Umsipha awukwazi ukuqiniswa ngaphandle kokuthi uhlolwe, ngaphandle kokuthi weluliwe, ngaphandle kokuthi ifakwe ngaphansi kwengcindezi. Awukhulisi izicubu eziqinile ngokungenzi lutho. Uhlakulela izicubu eziqinile ngokuzelula futhi sibaqinise futhi sibavivinye nokuzicindezela kuze kube semkhawulweni. Ngakho-ke uthi kunezinkinga eza ukuvivinya ukholo lwami. Uthi qaphela ukuthi beza ukuzohlola ukholo lwakho. Manje, lelo gama lokuvivinya khona lapho, lelo yigama ezikhathini zebhayibheli elalisetshenziselwa ukucwilisa izinsimbi. Futhi into obungayenza ukuthi uthathe insimbi eyigugu njengesiliva noma igolide noma enye into, ubuyifaka ebhodweni elikhulu, ubelishisa emazingeni okushisa aphezulu kakhulu, ngani? Emazingeni okushisa aphezulu, konke ukungcola sekushisiwe. Futhi into kuphela esele igolide elimsulwa noma isiliva elihlanzekile. Ligama lesiGrikhi lapha lokuhlola. Ungumlilo wokucwilisa lapho uNkulunkulu ebeka ukushisa futhi ikuvumela lokho ezimpilweni zethu, kushisa izinto ezingabalulekile. Uyazi ukuthi kuzokwenzekani emasontweni ambalwa ezayo? Izinto ezithi sonke besicabanga ukuthi zibalulekile, sizobona, hmm, ngihlangane kulungile ngaphandle kwalokho. Sizohlela kabusha izinto eziza kuqala kithi, ngoba izinto zizoshintsha. Manje, isibonelo zakudala sokuthi izinkinga zivivinya kanjani ukholo lwakho yizindaba ezikhuluma ngoJobe ezisebhayibhelini. Kukhona incwadi ephelele ephathelene noJobe. Uyazi, uJobe wayengumuntu ocebile kunabo bonke eBhayibhelini, kwathi ngosuku olulodwa, walahlekelwa yikho konke. Walahlekelwa ngumndeni wakhe wonke, waphulukana nayo yonke ingcebo yakhe, ulahlekelwe bonke abangane bakhe, abashokobezi bahlasela umndeni wakhe, waba nesifo esingalapheki, esibuhlungu kakhulu lokho akunakwelashwa. Kulungile, ukuphela kwakhe. Futhi nokho uNkulunkulu wayevivinya ukholo lwayo. Futhi kamuva uNkulunkulu umbuyisela empeleni lokho ayenakho ngaphambi kokudlula esivivinyweni esikhulu. Ngesinye isikhathi ngifunde isicaphuna ndawo ndawo kudala wathi abantu banjengezikhwama zewathi. Awazi ngempela ukuthi yini eku-em uze uphonsa 'emanzini ashisayo. Futhi-ke ungabona okungaphakathi kubo. Wake waba nolunye lwalezozinsuku zamanzi ashisayo? Wake waba nelilodwa lalawo masonto noma izinyanga ezishisayo zamanzi? Sisesimweni samanzi ashisayo njengamanje. Futhi okusazophuma kuwe yikho okungaphakathi kuwe. Kufana nokuxubha kwamazinyo. Uma ngineshubhu lokuxubha izinyo futhi ngiyicindezela, yini ezophuma? Uthi, kuhle, izinyo lamazinyo. Cha, hhayi ngempela. Kungasho amazinyo ngaphandle, kepha yayingaba nesoso se-marinara noma ibhotela lamantongomane noma imayonnaise ngaphakathi. Yini ezophuma uma ifakwa ngaphansi kwengcindezi noma yini ekuyo. Futhi ezinsukwini ezizayo njengoba usebenza ne-COVID virus, okuzovela kuwe yilokho okungaphakathi kuwe. Futhi uma ugcwala ulaka, lokho kuzophuma. Futhi uma ugcwele ukukhungatheka, lokho kuzophuma. Futhi uma ugcwele intukuthelo noma ukukhathazeka noma umuzwa wecala noma amahloni noma ukungavikeleki, lokho kuzovela. Uma ugcwala ukwesaba lokho, noma yini ingaphakathi kuwe yini ezophuma lapho ingcindezi ifakwa kuwe. Futhi yilokho akushoyo lapha, ukuthi izinkinga zivivinya ukholo lwami. Uyazi, eminyakeni edlule, ngahlangana nendoda endala impela engqungqutheleni eminyakeni eminingi edlule emuva eMpumalanga. Ngicabanga ukuthi kwakunguTennessee. Futhi yena, le ndoda endala yangitshela ukuthi kuhlukaniswa kanjani kwaba inzuzo enkulu kunazo zonke empilweni yakhe. Futhi ngathi, “Kulungile, ngifuna ukuzwa le ndaba. "Ngitshele konke ngakho." Futhi ukuthi kwakuyini ayesebenzile ekubumbeni izinkuni impilo yakhe yonke. Wayekade engumboni impilo yakhe yonke. Kepha ngolunye usuku ngesikhathi sokuwohloka komnotho, umphathi wakhe ungene ngaphakathi maqede wamemezela, "Uxoshiwe." Futhi bonke ubuchwepheshe bakhe baphuma ngomnyango. Futhi wayekhulelwe eneminyaka engama-40 enomfazi nomndeni futhi alikho elinye ithuba lomsebenzi eduze kwakhe, futhi kwaba nokuwohloka komnotho okwenzeka ngaleso sikhathi. Futhi wayedangele, futhi wayesaba. Abanye kini bangazizwa ngaleyo ndlela njengamanje. Kungenzeka ukuthi usuvele ulahliwe. Mhlawumbe wesaba ukuthi uzoba njalo elele phakathi nale nkinga. Futhi wayecindezeleke kakhulu, wayenovalo. Uthe, ngibhale lokhu phansi, wathi, “Ngizwe sengathi "umhlaba wami wawa ngosuku engixoshwe ngalo. "Kepha ngithe uma ngibuyela ekhaya, ngatshela umkami ngokwenzekile, "wabuza, 'Manje uzokwenzenjani?' "Futhi ngathi, kahle-ke selokhu ngaxoshwa, "Ngizovele ngenze engangifuna ukukwenza." "Yiba ngumakhi. "Ngizobolekwa imali ekhaya "futhi ngizongena ebhizinisini lokwakha." Futhi wangitshela, “Uyazi, Rick, umsebenzi wami wokuqala "bekungokwakhiwa kwezimoto ezimbili ezincane." Yilokho akwenza. Kepha wathi, "Ingakapheli iminyaka emihlanu, bengingumbhali wezigidi eziningi." Igama laleyo ndoda, indoda ebengikhuluma nayo, kwakunguWallace Johnson, nebhizinisi awaqala ngalo ngemuva kokuxoshwa wabizwa ngokuthi yiHoliday Inns. Amaholide Eholide. UWallace ungitshele ukuthi, "URick, namuhla, uma ngingathola "umuntu ongixoshile, bengingathanda ngobuqotho "ngiyabonga ngokwenzile." Ngaleso sikhathi lapho kwenzeka, ngangingaqondi kungani ngaxoshwa, kungani ngachithwa. Kepha kamuva ngabona ukuthi kwakuwukungeniswa kukaNkulunkulu futhi necebo elihle lokungingenisa emsebenzini wokukhethwa kwakhe. Izinkinga zinenhloso. Banenhloso. Yazi ukuthi bazokhiqiza, futhi enye yezinto zokuqala bakhiqiza ukholo olukhulu, bavivinya ukholo lwakho. Inombolo yesibili, nansi inzuzo yesibili yezinkinga. Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. Bakhulisa ukukhuthazela kwami. Leyo ngxenye elandelayo yesisho, ithi lezi zinkinga ziza ukuthuthukisa ukukhuthazela. Bakhulisa ukukhuthazela empilweni yakho. Yini imiphumela yezinkinga empilweni yakho? Ukuhlala amandla. Kungokoqobo amandla okubhekana nengcindezi. Namuhla sikubiza ngokuthi ukuqina. Amandla okugoqa emuva. Futhi esinye sezimfanelo ezinkulu kunazo zonke ingane okudingeka zifunde futhi wonke umuntu omdala kudingeka afunde ukukhuthala. Ngoba wonke umuntu uyawa, wonke umuntu uyakhubeka, wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima, wonke umuntu uyagula ngezikhathi ezihlukile. Wonke umuntu unokwehluleka empilweni yabo. Uyisingatha kanjani ingcindezi. Ukukhuthazela, uyaqhubeka nokuqhubeka nokunamathela. Hhayi-ke, ufunda kanjani ukwenza lokho? Ufunda kanjani ukubhekana nengcindezi? Ngokuhlangenwe nakho, leyo ukuphela kwendlela. Awufundi ukuphatha ingcindezi encwadini. Awufundi ukuthi ungamelana kanjani nengcindezi kumhlangano. Ufunda ukubhekana nengcindezi ngokuba ngaphansi kwengcindezi. Futhi awazi ukuthi yini okukuwe kuze kube yilapho ubekwe kuleso simo. Ngonyaka wesibili weSaddleback Church, 1981, Ngadlula enkathini yokudangala lapho maviki onke bengifuna ukuhoxa. Futhi ngangifuna ukuyeka njalo ngeSonto ntambama. Kodwa-ke, bengibhekene nobunzima empilweni yami, kodwa nokho ngangibeka unyawo olulodwa phambi kolunye njengoNkulunkulu, ungangitholi ngakhe ibandla elikhulu, kepha uNkulunkulu, ngithole kuleli sonto. Futhi angizange ngidikibale. Ngijabule kakhulu ukuthi angiyekanga. Kepha ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu akazange angilahle ithemba. Ngoba lokho kwakuyivivinyo. Futhi ngalowo nyaka wokuqulwa kwecala, ngakhula ngokomoya namandla obuhlobo nangokomzwelo nangokwengqondo lokho kwangivumela eminyakeni eminingi kamuva ukujikisa zonke izinhlobo zamabhola futhi ubhekane nezingcindezi ezinkulu zokucindezelwa emehlweni omphakathi ngoba ngadlula kulowo nyaka sobunzima obucashile, omunye emva komunye. Uyazi, iMelika ibilithandana kalula. Sithanda ukusebenziseka lula. Ezinsukwini nasemavikini azayo kule nkinga, kuzoba nezinto eziningi eziphazamisayo. Okungalungile. Futhi yini esizoyenza nathi lapho konke kungahambi kahle, lapho kufanele uqhubeke nje ukuqhubeka lapho ungazizwa ufuna ukuqhubeka. Uyazi, inhloso kanxantathu noma inhloso yomashi empeleni akuphathelene nesivinini, ukuthi ufika ngokushesha kangakanani lapho, kumayelana nokukhuthazela. Ngabe uyawuqeda umncintiswano? Uzilungiselela kanjani lezo zinhlobo zezinto? Ngokudlula kubo. Ngakho-ke lapho welule ezinsukwini ezizayo, ungakhathazeki ngakho, ungakhathazeki ngakho. Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. Izinkinga zinenhloso, zinenhloso. Into yesithathu uJames asitshela yona ngezinkinga esidlula kukho ukuthi izinkinga zivuthisa isimilo sami. Futhi ukusho lokhu evesini lesine sikaJakobe isahluko sokuqala. Uthi kodwa, vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu abanobuntu obuvuthiwe nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. Ubungeke uthande ukuba nakho lokho? Ubungeke uthande ukuzwa abantu bethi, uyazi, ukuthi lowesifazane akanazindawo ezibuthakathaka esimweni sakhe. Leya ndoda, leyo ndoda ayinazindawo ezibuthakathaka isimilo sayo. Ngabe uluthola kanjani lolo hlobo lomlingiswa ovuthiwe? Vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu, abesilisa nabesifazane, abanezinhlamvu ezivuthiwe nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. Uyazi, bekukhona ucwaningo oludumile olwenziwe abaningi, eminyakeni eminingi edlule eRussia engikukhumbulayo ukubhala phansi, futhi kwakusemphumela wokuthi izimo zokuphila ezahlukahlukene kanjani kuthinte isikhathi eside noma isikhathi sokuphila kwezilwane ezahlukene. Futhi-ke babeka ezinye izilwane zibe lula, futhi bafaka ezinye izilwane kwezinye ubunzima nezimo ezinesihluku. Futhi ososayensi bathola ukuthi izilwane ezazibekwe ezintofontofo nezimo ezilula, izimo, lezo zimo zokuphila, empeleni zaba buthaka. Ngenxa yokuthi izimo zazilula kakhulu, baba buthaka futhi usengozini yokugula. Futhi labo ababesesimweni esikahle bafa kungekudala kunalabo abavunyelwe ukuzwa ubunzima obujwayelekile bempilo. Akujabulisi lokho? Yini eyiqiniso ngezilwane engiqinisekile ukuthi iyiqiniso wesimilo sethu, futhi. Nakwisiko laseNtshonalanga ikakhulukazi emhlabeni wanamuhla, sikuthole kulula ngezindlela eziningi. Ukuphila izimpilo lula. Injongo kaNkulunkulu yokuqala empilweni yakho ukukwenza ube njengoJesu Kristu ngesimo. Ukucabanga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, ukuphila njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, ukuba nethemba njengoKristu. Futhi uma lokho kuyiqiniso, futhi ibhayibheli likusho lokhu kaninginingi, khona-ke uNkulunkulu uzokuhambisa ezintweni ezifanayo uJesu adlula kukho ukukhulisa isimilo sakho. Uthi, kuhle, unjani uJesu? UJesu uluthando nenjabulo nokuthula nokubekezela nomusa, isithelo sikaMoya, zonke lezo zinto. Futhi uNkulunkulu uzikhiqiza kanjani lezo? Ngokusibeka esimweni esiphambene. Sifunda ukubekezela lapho silingwa ukuba siphelelwe isineke. Sifunda uthando lapho sibekwa phambi kwabantu abangenaluthando. Sifunda injabulo phakathi kosizi. Sifunda ukulinda futhi sibe nalolo hlobo lokubekezela lapho kufanele silinde. Sifunda umusa lapho silingwa ukuba sibe nobugovu. Ezinsukwini ezizayo, kuzoba isilingo kakhulu ukuvele uzingeke engxenyeni engaphansi yomzimba, ukudonsela emuva ngaphakathi, futhi ngathi, sizosinakekela. Mina, uqobo, nami, umndeni wami, thina sobane futhi akusekho bese ukhohlwa ngabo bonke abanye abantu. Kepha lokho kuzonciphisa umphefumulo wakho. Uma uzoqala ukucabanga abanye abantu nokusiza labo ababuthakathaka, asebekhulile nalabo abanezimiso zepreexisting, futhi uma uzofinyelela, umphefumulo wakho uyokhula, inhliziyo yakho izokhula, uzoba ngumuntu ongcono ekugcineni kwale nkinga ukwedlula indlela owawunayo ekuqaleni, kulungile? Uyabona, uNkulunkulu, lapho efuna ukwakha isimilo sakho, angasebenzisa izinto ezimbili. Angasebenzisa iZwi lakhe, iqiniso liyasiguqula, futhi angasebenzisa izimo, okunzima kakhulu. Manje, uNkulunkulu angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, iZwi. Kepha asihlali sililalela iZwi, ngakho usebenzisa izimo ukuze sinake. Futhi kunzima kakhulu, kepha kuvame ukusebenza kakhudlwana. Manje, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ngiyakuthola, ukuthi izinkinga ziyahlukahluka futhi zinenhloso, futhi balapha ukuvivinya ukholo lwami, futhi bazoba zonke izinhlobo ezahlukene, futhi azifiki lapho ngifuna 'em. Futhi uNkulunkulu angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sami nokuvulela impilo yami. Manje yini okufanele ngiyenze? Ezinsukwini ezimbalwa ezizayo nasemavikini mhlawumbe ezinyangeni ezizayo njengoba sibhekene nale nkinga ye-coronavirus sindawonye, kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni empilweni yami? Futhi angikhulumi nje ngegciwane. Ngikhuluma ngezinkinga ezizofika njengomphumela yokungasebenzi noma izingane zisekhaya noma zonke ezinye izinto eziphazamisa impilo njengoba bekulokhu kwenzeka. Kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni zempilo yami? Yebo, futhi, uJames ucacile. futhi usinika izinto ezintathu ezisebenzayo, izimpendulo ezinkulu, kepha yizimpendulo ezilungile. Eqinisweni, lapho ngikutshela okokuqala, uzohamba, kufanele ungidlale. Kepha kunezimpendulo ezintathu, zonke ziqala ngo-R. Impendulo yokuqala athi uma uku uhamba ngezikhathi ezinzima, thokozani. Uyahamba, uyadlala? Lokho kuzwakala kungafanele. Angisho ukuthokoza ngalenkinga. Ngilandele kulokhu umzuzu nje. Esho akubheke njengensolo yenjabulo. Phatha lezi zinkinga njengabangane. Manje, ungangiqondi. Akusho ukuthi kunamanga. Akasho ukuthi beka ukumamatheka kwepulasitiki, yenza sengathi konke kulungile futhi akulungile, ngoba akunjalo. Pollyanna, Little Orphan Annie, ilanga izophuma kusasa, ingahle iphume kusasa. Akasho ukuthi aphike okungokoqobo, angikho nakancane. Akasho ukuthi yi-isochist. Hawu mfana, ngidlula ebuhlungwini. UZimu ubuzonda ubuhlungu njengawe. O, ngiyahlupheka, ubani. Futhi unale nkinga yokufela ukholo, futhi uyazi, Ngiba nalo muzwa ongokomoya kuphela lapho ngizwa kabi. Cha, cha, cha, uNkulunkulu akafuni ukuba umfel 'ukholo. UNkulunkulu akafuni ukuthi ube nakho isimo sengqondo sokukhathazeka ngobuhlungu. Uyazi, ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ebengikudlula isikhathi esinzima impela futhi umngane wayezama ukuba nomusa bathi, "Uyazi, Rick, hloka "ngoba izinto zingaba zimbi kakhulu." Futhi qagela ukuthi, baba banjani. Lokho kwakungekho lusizo nhlobo. Bengijabule futhi baba bengixakile. (amazwibela) Ngakho-ke akuphathelene nokucabanga okuyiphutha kukaPollyanna. Uma ngenza umdlandla, ngizoba nomdlandla. Cha, cha, cha, cha, kuningi, kujule kakhulu kunalokho. Asithokozi, asilaleli, asijabuli ngenkinga. Siyajabula ngenkinga, ngenkathi sisenkingeni, kusenezinto eziningi okufanele zijabule ngazo. Hhayi inkinga uqobo lwayo, kodwa ezinye izinto ukuthi sithokoze ngazo ezinkingeni. Kungani sikwazi ukujabula ngisho nasenkingeni? Ngoba siyazi ukuthi kunenhloso ngakho. Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze asishiya. Ngoba sazi izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyazi ukuthi uNkulunkulu unenjongo. Phawula uthi uyibheka njengensolo yenjabulo. Zungelezela igama elithi. Cabanga izindlela zokwenza umqondo wakho ngamabomu. Unokuguqulwa kwesimo ukuthi uzokwenza lapha. Kungumqondo wakho ukukhetha? KumaHubo 34 ivesi lokuqala, uthi Ngiyoyibonga iNkosi ngaso sonke isikhathi. Ngazo zonke izikhathi. Futhi uthi ngizokwenza. Kukhetho lwentando, isinqumo. Kuzinikela, ukukhetha. Manje, uzohamba kulezi zinyanga ezizayo nganoma yisiphi isimo esihle noma isimo esibi. Uma umbono wakho mubi, uzozenzela futhi bonke abanye abaseduze kwakho badabukisa. Kepha uma isimo sakho sengqondo sihle, ukukhetha kwakho ukujabula. Uthi, ake sibheke ohlangothini oluqhakazile. Asitholeni izinto esingambonga uNkulunkulu ngazo. Futhi masiqonde ukuthi noma kubi, UNkulunkulu angakhipha okuhle kokubi. Ngakho-ke yenza ukulungisa isimo. Ngeke ngibe munyu kule nkinga. Ngizoba ngcono kule nkinga. Ngizokhetha, kungukukhetha kwami ​​ukujabula. Kulungile, inombolo yesibili, i-R yesibili iyisicelo. Futhi lokho kucela uNkulunkulu ukuhlakanipha. Lokhu yilokho ofuna ukukwenza noma kunini lapho usenkingeni. Ufuna ukucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Isonto eledlule, uma ulalele umlayezo weviki eledlule, futhi uma uwuphuthele, buyela ku-inthanethi bese ubuka lowo mlayezo ukuyenza idlule esigodini segciwane ngaphandle kokwesaba. Kukhetho lwakho ukujabula, kodwa-ke ubuza uNkulunkulu ukuhlakanipha. Futhi ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu futhi uyakhuleka futhi uthandazela ngezinkinga zakho. Ivesi lesikhombisa lisho lokhu kuJakobe owodwa. Uma kule nqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani noma iyiphi inkinga ethile, lokhu kuphume ekuhunyushweni kwePhillips. Uma kwinqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani noma iyiphi inkinga ethile kuphela onayo kufanele ubuze uNkulunkulu opha bonke ngesandla esivulekile ngaphandle kokubenza bazizwe benecala. Futhi ungaqiniseka ukuthi ukuhlakanipha okudingekayo uzokunikwa. Bathi kungani kuzo zonke izinto bengizocela ukuhlakanipha phakathi kwenkinga? Ngakho-ke ufunda kuyo. Ngakho-ke ungafunda enkingeni, yingakho ucela ukuhlakanipha. Kuyasiza kakhulu uma uzoyeka ukubuza ukuthi kungani, kungani lokhu kwenzeka, bese uqala ukubuza ukuthi, ufuna ngifundeni? Ufuna ngibe yiphi? Ngingakhula kanjani kulokhu? Ngingaba kanjani ngowesifazane ongcono? Ngingaba kanjani indoda engcono kule nkinga? Yebo, ngiyahlolwa. Angikhathazeki ngokuthi kungani. Kungani ngisho kungenandaba. Okubalulekile ukuthi yini, ngizoba yini, futhi yini engizoyifunda kulesi simo? Futhi ukuze wenze lokho, kufanele ubuze ukuhlakanipha. Ngakho-ke uthi noma nini lapho udinga ukuhlakanipha, cela uNkulunkulu nje, UNkulunkulu uzokupha. Ngakho-ke uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha njengomama. Izingane zami zizoba sekhaya ngenyanga ezayo. Ngidinga ukuhlakanipha njengobaba. Ngihola kanjani lapho imisebenzi yethu isengozini futhi angikwazi ukusebenza njengamanje? Cela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Musa ukubuza ukuthi kungani, kodwa ubuze ukuthi yini. Ngakho-ke okokuqala ujabule, uthola isimo sengqondo esihle yokuthi ngizobonga uNkulunkulu hhayi inkinga, kodwa ngizokubonga uNkulunkulu enkingeni. Ngoba okuhle kukaNkulunkulu ngisho nalapho impilo imunca. Kungakho ngibiza lolu chungechunge "Ukholo lwangempela olusebenza lapho impilo ingasebenzi." Lapho impilo ingasebenzi. Ngakho-ke ngiyathokoza futhi ngiyacela. Into yesithathu uJames athi ayenze ukuphumula. Yebo, vele ushaye nje, ungazitholi konke kugcwele inqwaba yezinzwa. Musa ukucindezelwa kakhulu ukuthi awukwazi ukwenza lutho. Ungakhathazeki ngekusasa. Unkulunkulu uthi ngizokunakekela, ngethembe. Uthemba uNkulunkulu ukuthi wazi okungcono kakhulu. Usebenzisana naye. Awusifinqanisi isimo obhekene naso. Kepha uthi nje, Nkulunkulu, ngiphumula. Angingabazi. Angingabazi. Ngizokuthemba kulesi simo. Ivesi lesishiyagalombili ivesi lokugcina esizolibuka. Yebo, sizobheka eyodwa ngomzuzu. Kepha ivesi lesishiyagalombili lithi, kepha kufanele ucele ngokholo lwangempela ngaphandle kokungabaza okuyimfihlo. Yini oyicelayo ekukholweni okuqotho? Cela ukuhlakanipha. Bese uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha, futhi ngiyabonga uzonginika ukuhlakanipha. Ngiyabonga, unginika ukuhlakanipha. Ungakhathazeki, ungangabazi, kepha yikhiphe kuNkulunkulu. Uyazi, kusho iBhayibheli, ngaphambili lapho ngiveza ukuthi washo lezi zinhlobo eziningi zezinkinga. Uyazi, sikhuluma ngamagama ahlukahlukene, eziningi, izinhlobo eziningi zezinkinga. Leli gama ngesiGreek, izinhlobo eziningi zenkinga, yigama elifanayo elimbozwe kuPeter wokuQala Isahluko sesine, ivesi lesine elathi UNkulunkulu unezinhlobo eziningi zomusa ongakunika zona. Izinhlobo eziningi zomusa kaNkulunkulu. Kuyinto efanayo enemikhakha eminingi, ehlukahlukene, njengedayimane. Uthini lapho? Kuzo zonke izinkinga onazo, kunomusa ovela kuNkulunkulu otholakalayo. Kuzo zonke izinhlobo eziningi zokulingwa nosizi nobunzima, kukhona uhlobo lomusa nesihe namandla uNkulunkulu afuna ukukunikeza ukufanisa leyo nkinga ethile. Udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu. UNkulunkulu uthi umusa wami unjengezinto eziningi njengezinkinga obhekene nazo. Manje ngithini? Ngithi zonke izinkinga ezikhona empilweni yakho, kufaka phakathi le nkinga ye-COVID, usathane kusho ukukuhlula ngalezi zinkinga. Kepha uNkulunkulu kusho ukuthi uzokuthuthukisa kulezi zinkinga. Ufuna ukukuhlula, Sathane, kepha uNkulunkulu ufuna ukuthuthukisa wena. Manje, izinkinga eziza empilweni yakho akwenzi ngokuzenzakalelayo ube umuntu ongcono. Abantu abaningi baba ngabantu abababayo abavela ku-em. Akukwenzi ngokuzenzekelayo ube ngumuntu ongcono. Yisimo sakho sengqondo esenza umehluko. Futhi yilapho engifuna ukukunikeza enye into okufanele uyikhumbule. Inombolo yesine, into yesine okufanele uyikhumbule lapho ubhekene nezinkinga ukukhumbula izithembiso zikaNkulunkulu. Khumbula izethembiso zikaNkulunkulu. Lokho kuphansi evesini 12. Ake ngikufundele lesi sithembiso. UJakobe isahluko sokuqala, ivesi 12. Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, ngoba lapho esesivivile, uzokwamukela umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile, kukhona izwi, kulabo abamthandayo. Ake ngifunde futhi. Ngifuna ulalele kakhulu. Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, obhekana nobunzima, njengesimo esikuso njengamanje. Ubusisiwe umuntu okhuthazayo, obekezelayo, othembela uNkulunkulu, oqhubeka ekholwa ngaphansi kovivinyo, ngoba lapho esemi isivivinyo, siphuma ngasemuva, lesi sivivinyo asihlali ekugcineni. Kukhona ukuphela kwayo. Uzophuma komunye umkhawulo womhubhe. Uzothola umqhele wokuphila. Angazi nokuthi kusho ukuthini lokho, kodwa kuhle. Umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile kulabo abamthandayo. Kukhetho lwakho ukujabula. Kukhetho lwakho ukwethemba ukuhlakanipha kukaNkulunkulu esikhundleni sokungabaza. Cela uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha ukuze akusize kulesimo sakho. Bese ucela uNkulunkulu ukuthi ukholo lukhuthazele. Bese uthi, Nkulunkulu, angizukunikezela. Lokhu kuzodlula. Omunye wake wabuzwa, yini okuthandayo ivesi leBhayibheli? Yathi, kwenzeka. Futhi kungani ulithanda lelo vesi? Ngoba uma kufika izinkinga, ngiyazi ukuthi azizelanga ukuzohlala. Zenzeka. (amazwibela) Futhi kuyiqiniso kulesi simo esithile. Akuzi ukuhlala, kuzokwenzeka. Manje, ngifuna ukusondela lo mqondo. Inkinga ayigcini nje ukudala izinkinga. Ihlala izembulela, ihlala izembulela. Le nkinga ingaveza eminye imifantu emshadweni wakho. Le nkinga ingaveza eminye imifantu ebuhlotsheni bakho noNkulunkulu. Le nkinga ingaveza imifantu ethile kwindlela yakho yokuphila, ukuthi indlela uzicindezela ngayo kanzima. Futhi-ke zimisele ukuvumela uNkulunkulu ukuba akhulume nawe mayelana nezidingo okudingeka zishintshe empilweni yakho, kulungile? Ngifuna ucabange ngalokhu kuleli sonto, futhi ake ngininikeze izinyathelo ezisebenzayo, kulungile? Izinyathelo ezisebenzayo, inombolo yokuqala, ngifuna wena ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi alalele lo mlayezo. Uzokukwenza lokho? Ngabe uzosidlulisela lesi sixhumanisi bese usithumela kumngani? Uma lokhu kukukhuthaze, kudlulise, futhi ube yisikhuthazo kuleli sonto. Wonke umuntu osondele kuwe udinga isikhuthazo ngesikhathi sale nkathazo. Ngakho-ke thumela isixhumanisi. Emasontweni amabili edlule lapho sinesonto kumakhampasi ethu, e-Lake Forest nawo wonke amanye amakhampasi eSaddleback, babalelwa ku-30,000 abantu esontweni. Kepha kuleli sonto eledlule lapho kwadingeka sikhansele izinsizakalo futhi sonke kufanele sibuke ku-inthanethi, ngathi, wonke umuntu uya eqenjini lakho elincane futhi ameme omakhelwane bakho futhi umeme abangani bakho eqenjini lakho elincane, sathola abangu-181,000 Ama-ISPs amakhaya ethu axhunyiwe kwinkonzo. Lokho kusho ukuthi mhlawumbe isigamu sesigidi sabantu ubuke umyalezo wesonto eledlule. Isigamu sabantu noma ngaphezulu. Ngani, ngoba utshele omunye umuntu ukuthi azibukele. Futhi ngifuna ukukukhuthaza ukuba ube ngufakazi wezindaba ezinhle kuleli sonto ezweni elidinga izindaba ezinhle. Abantu badinga ukuzwa lokhu. Thumela isixhumanisi. Ngikholwa ukuthi singakhuthaza abantu abayisigidi kuleli sonto uma sonke singadlulisa umyalezo, kulungile? Inombolo yesibili, uma useqenjini elincane, asijahi ukwazi ukuhlangana, okungenani le nyanga, lokho nakanjani. Futhi ngakho-ke ngingakukhuthaza ukuthi usethe umhlangano obonakalayo. Ungaba neqembu eliku-inthanethi. Ukwenza kanjani lokho? Yebo, kukhona imikhiqizo laphaya efana ne-Zoom. Ufuna ukubheka ukuthi, Sondeza, kumahhala. Futhi ungangena lapho utshele wonke umuntu ukuthi enze i-Zoom ocingweni noma ekhompyutheni yabo, futhi ungaxhuma abantu abayisithupha noma abayisishiyagalombili noma abayi-10, futhi ungaba neqembu lakho kuleli sonto ku-Zoom. Futhi niyakwazi ukubonana, njenge-Facebook Live, noma kufana nabanye, niyazi, yini eku-iPhone uma ubheka i-FaceTime. Hhayi, awukwazi ukukwenza lokho ngeqembu elikhulu, kepha ungakwenza nomuntu oyedwa. Futhi ngakho-ke khuthazana ubuso nobuso ngobuchwepheshe. Manje sinobuchwepheshe obabungatholakali. Ngakho-ke hlola ukusondeza kweqembu elincane le-virtual group. Futhi empeleni lapha ku-inthanethi ungathola neminye imininingwane. Inombolo yesithathu, uma ungekho eqenjini elincane, Ngizokusiza ungene eqenjini eliku-inthanethi kuleli sonto, ngizo. Konke okudingeka ukwenze ukuthumela i-imeyili, PastorRick@saddleback.com. PastorRick @ saddleback, igama elilodwa, SADDLEBACK, saddleback.com, futhi ngizokuxhumanisa eqenjini eliku-inthanethi, kulungile? Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi uyingxenye yeSonto leSaddleback ukufunda incwadi yakho yansuku zonke engiyithumelayo nsuku zonke phakathi nale nhlekelele. Ibizwa nge- "Saddleback Ekhaya." Inezeluleko, inemiyalezo ekhuthazayo, kunezindaba ongazisebenzisa. Into engokoqobo. Sifuna ukuxhumana nawe nsuku zonke. Thola "iSaddleback Ekhaya." Uma ngingenalo ikheli lakho le-imeyili, khona-ke awuyitholi. Futhi ungangithumela i-imeyili ikheli lakho le-imeyili ku-PrinceRick@saddleback.com, futhi ngizokubeka ohlwini, futhi uzothola ukuxhumana kwansuku zonke, iphephandaba lansuku zonke elithi "Saddleback Ekhaya". Ngivele ngifune ukusondela ngaphambi kokuba ngithandaze ngokusho futhi ukuthi ngikuthanda kangakanani. Bengikukhuleka nsuku zonke, futhi ngizoqhubeka ngikuthandazele. Sizodlula kulokhu ndawonye. Lesi akusona ukuphela kwendaba. UNkulunkulu usesesihlalweni sakhe sobukhosi, futhi uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu ukukhulisa ukholo lwakho, ukuletha abantu ekukholweni. Futhi ngubani owaziyo ukuthi kwenzekani. Singathola imvuselelo ngokomoya kukho konke lokhu ngoba abantu bavame ukuguqukela kuNkulunkulu lapho bedlula ezikhathini ezinzima. Ake ngikuthandazele. Baba ngifuna ukunibonga ngawo wonke umuntu ubani olalele njengamanje. Kwangathi singawuphila umyalezo kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi okuqala ayisithupha noma ayisikhombisa. Kwangathi sifunde ukuthi izinkinga ziyeza, zizokwenzeka, ziyahlukahluka, zinenhloso, nokuthi uzohamba sizisebenzisele okuhle ezimpilweni zethu uma singakwethemba. Sisize singangabazi. Sisize sijabule, sicele, futhi ukhumbule izithembiso zakho. Futhi ngithandazela wonke umuntu ukuthi babe nesonto elinempilo. Ngegama likaJesu, amen. Unkulunkulu anibusise, nonke. Dlulisa lokhu komunye umuntu.

"Ukholo Olusingatha Ubunzima" noMfundisi uRick Warren

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.34" dur="1.42"> - Sawubona, wonke umuntu, nginguRick Warren, </text>
<text sub="clublinks" start="2.76" dur="1.6"> Umfundisi eSaddleback Church nombhali </text>
<text sub="clublinks" start="4.36" dur="2.58"> kwe- "Inhloso Eqhutshwe Impilo" nesipika </text>
<text sub="clublinks" start="6.94" dur="2.71"> kuhlelo lwe- "Daily Hope". </text>
<text sub="clublinks" start="9.65" dur="2.53"> Siyabonga ngokungena kulo msakazo. </text>
<text sub="clublinks" start="12.18" dur="3.59"> Uyazi, kuleli sonto lapha e-Orange County, California, </text>
<text sub="clublinks" start="15.77" dur="2.47"> uhulumeni wamemezela ukuthi bebevinjela </text>
<text sub="clublinks" start="18.24" dur="4.19"> yonke imihlangano yanoma uluphi uhlobo </text>
<text sub="clublinks" start="22.43" dur="1.46"> kuze kube sekupheleni kwenyanga. </text>
<text sub="clublinks" start="23.89" dur="2.81"> Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. </text>
<text sub="clublinks" start="26.7" dur="1.41"> Ngijabule ukuthi ulapha. </text>
<text sub="clublinks" start="28.11" dur="5"> Futhi ngizobe ngifundisa ngevidiyo </text>
<text sub="clublinks" start="33.31" dur="4.59"> phakathi kwamanje noma nini lapho le nkinga ye-COVID-19 iphela. </text>
<text sub="clublinks" start="37.9" dur="2.12"> Uyemukelwa eSontweni leSaddleback ekhaya. </text>
<text sub="clublinks" start="40.02" dur="3.34"> Futhi ngifuna ukuthi ungilandele masonto onke, </text>
<text sub="clublinks" start="43.36" dur="2.25"> ube yingxenye yalezi zinkonzo zokukhonza ndawonye. </text>
<text sub="clublinks" start="45.61" dur="2.91"> Sizoba nomculo futhi sikhonze ndawonye, </text>
<text sub="clublinks" start="48.52" dur="2.44"> futhi ngizobe ngikhipha izwi elivela eZwini likaNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="50.96" dur="3.01"> Uyazi, njengoba bengicabanga ngalokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="53.97" dur="2.15"> ngendlela, okokuqala ngidinga ukukutshela. </text>
<text sub="clublinks" start="56.12" dur="3.84"> Ngabona ukuthi bazovele basikhansele ukuhlangana. </text>
<text sub="clublinks" start="59.96" dur="3.6"> Futhi ngakho kuleli sonto, ngibe nes studio seSaddleback </text>
<text sub="clublinks" start="63.56" dur="1.32"> bathuthela egalaji lami. </text>
<text sub="clublinks" start="64.88" dur="2.34"> Empeleni ngithepha lokhu egaraji lami. </text>
<text sub="clublinks" start="67.22" dur="2.46"> Ithimba lami lobuchwepheshe </text>
<text sub="clublinks" start="69.68" dur="1.979"> Ngenani nina bafana, nithi sawubona wonke umuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="71.659" dur="2.101"> (ehleka) </text>
<text sub="clublinks" start="73.76" dur="3.12"> Basizile ukuyihambisa lapha futhi bayisetha konke </text>
<text sub="clublinks" start="76.88" dur="4.74"> ukuze sikwazi ukukhuluma nawe masonto onke. </text>
<text sub="clublinks" start="81.62" dur="3.32"> Manje, njengoba bengicabanga ngalokho okufanele simboze </text>
<text sub="clublinks" start="84.94" dur="3.22"> phakathi nale nkinga ye-COVID-19, </text>
<text sub="clublinks" start="88.16" dur="2.98"> Ngokushesha ngacabanga ngencwadi kaJames. </text>
<text sub="clublinks" start="91.14" dur="2.67"> Incwadi kaJakobe iyincwadi encane kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="93.81" dur="2.15"> ngasekupheleni kweTestamente eNtsha. </text>
<text sub="clublinks" start="95.96" dur="3.81"> Kepha kuyasebenza futhi kuyasiza kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="99.77" dur="5"> futhi le ncwadi ngiyibiza ngokuthi ukholo olusebenza lapho impilo ingasebenzi. </text>
<text sub="clublinks" start="105.56" dur="3.67"> Futhi ngicabange ukuthi uma kukhona okudingeka manje, </text>
<text sub="clublinks" start="109.23" dur="4.75"> Ngabe sidinga ukholo olusebenzayo lapho impilo ingasebenzi. </text>
<text sub="clublinks" start="113.98" dur="2.86"> Ngoba ayisebenzi kahle njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="116.84" dur="2.75"> Futhi namhlanje, kuleli sonto, sizoqala </text>
<text sub="clublinks" start="119.59" dur="3.25"> uhambo ndawonye oluzokukhuthaza </text>
<text sub="clublinks" start="122.84" dur="1.03"> ngokusebenzisa le nkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="123.87" dur="3.22"> Futhi angifuni uphuthelwe noma imiphi yale milayezo. </text>
<text sub="clublinks" start="127.09" dur="4.1"> Ngoba incwadi kaJakobe empeleni ihlanganisa eziyi-14 ezinkulu </text>
<text sub="clublinks" start="131.19" dur="4.34"> amabhlogo wokwakha, izimpikiswano eziyishumi nane zokuphila, </text>
<text sub="clublinks" start="135.53" dur="3.76"> Izindawo eziyi-14 yilowo nalowo kini </text>
<text sub="clublinks" start="139.29" dur="1.91"> osubhekane nakho empilweni yakho, </text>
<text sub="clublinks" start="141.2" dur="3.17"> futhi uzobhekana nakho ngokuzayo. </text>
<text sub="clublinks" start="144.37" dur="3.52"> Isibonelo, esahlukweni sokuqala sikaJames, </text>
<text sub="clublinks" start="147.89" dur="1.6"> ake nginike nje ukubukeza okuncane kwalencwadi. </text>
<text sub="clublinks" start="149.49" dur="1.42"> Izahluko ezine kuphela. </text>
<text sub="clublinks" start="150.91" dur="2.99"> Isahluko sokuqala, sikhuluma okokuqala ngobunzima. </text>
<text sub="clublinks" start="153.9" dur="1.77"> Futhi sizokhuluma ngalokho namhlanje. </text>
<text sub="clublinks" start="155.67" dur="4.13"> Iyini injongo kaNkulunkulu ngezinkinga zakho? </text>
<text sub="clublinks" start="159.8" dur="1.6"> Bese kukhulunywa ngokukhetha. </text>
<text sub="clublinks" start="161.4" dur="1.62"> Uyakha kanjani ingqondo yakho? </text>
<text sub="clublinks" start="163.02" dur="2.085"> Wazi kanjani ukuthi kufanele uhlale, uzohamba nini? </text>
<text sub="clublinks" start="165.105" dur="2.335"> Wazi kanjani okufanele ukwenze, uzenza kanjani izinqumo? </text>
<text sub="clublinks" start="167.44" dur="2.41"> Bese kukhulunywa ngesilingo. </text>
<text sub="clublinks" start="169.85" dur="3.29"> Futhi sizobheka ukuthi unqoba kanjani izilingo ezivamile </text>
<text sub="clublinks" start="173.14" dur="3.24"> empilweni yakho ebonakala iqhubeka nokwenza ukuthi wehluleke. </text>
<text sub="clublinks" start="176.38" dur="2.04"> Futhi-ke ikhuluma ngokuholwa. </text>
<text sub="clublinks" start="178.42" dur="2.68"> Futhi ikhuluma ngokuthi singabusiswa kanjani ngebhayibheli. </text>
<text sub="clublinks" start="181.1" dur="2.24"> Hhayi nje ukuyifunda, kepha ubusiswe yiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="183.34" dur="1.56"> Lokho konke kusahluko sokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="184.9" dur="2.36"> Futhi sizobheka labo emavikini azayo. </text>
<text sub="clublinks" start="187.26" dur="2.7"> Isahluko sesibili sikhuluma ngobudlelwano. </text>
<text sub="clublinks" start="189.96" dur="3.06"> Sizobheka ukuthi ubaphatha kanjani abantu kahle. </text>
<text sub="clublinks" start="193.02" dur="2.628"> Futhi nabantu kufanele bahlale ekhaya, </text>
<text sub="clublinks" start="195.648" dur="4.242"> bonke emndenini ndawonye, ​​izingane, omama nobaba, </text>
<text sub="clublinks" start="199.89" dur="2.32"> futhi abantu bazothola izinhlungu zomunye nomunye. </text>
<text sub="clublinks" start="202.21" dur="2.74"> Lowo kuzoba ngumyalezo obalulekile ebudlelwaneni. </text>
<text sub="clublinks" start="204.95" dur="1.39"> Bese kukhulunywa ngokholo. </text>
<text sub="clublinks" start="206.34" dur="4.76"> Ngabe umethemba kanjani uNkulunkulu uma ungazizwa unjalo </text>
<text sub="clublinks" start="211.1" dur="2.18"> futhi uma izinto zihamba ngendlela engafanele? </text>
<text sub="clublinks" start="213.28" dur="1.64"> Lokho konke kusahluko sesibili. </text>
<text sub="clublinks" start="214.92" dur="3.32"> Isahluko sesithathu, sizoxoxa ngezingxoxo. </text>
<text sub="clublinks" start="218.24" dur="1.66"> Amandla engxoxo. </text>
<text sub="clublinks" start="219.9" dur="2.12"> Futhi lokhu kungenye yezindima ezibaluleke kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="222.02" dur="3.73"> Ebhayibhelini ukuthi uwuphatha kanjani umlomo wakho. </text>
<text sub="clublinks" start="225.75" dur="2.25"> Lokho kubalulekile ukuthi ngabe sisenkingeni noma cha. </text>
<text sub="clublinks" start="228" dur="2.27"> Bese kukhulunywa ngobungani. </text>
<text sub="clublinks" start="230.27" dur="2.21"> Futhi isinikeza imininingwane engokoqobo </text>
<text sub="clublinks" start="232.48" dur="2.71"> uzakhela kanjani ubungane obuhlakani </text>
<text sub="clublinks" start="235.19" dur="2.7"> futhi uvikele ubungane obungenangqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="237.89" dur="2.24"> Lokho kusahluko sesithathu. </text>
<text sub="clublinks" start="240.13" dur="3.5"> Isahluko sesine siyingxabano. </text>
<text sub="clublinks" start="243.63" dur="2.39"> Futhi esahlukweni sesine, sikhuluma ngakho </text>
<text sub="clublinks" start="246.02" dur="1.88"> uzigwema kanjani izimpikiswano </text>
<text sub="clublinks" start="247.9" dur="1.56"> Futhi lokho kuzoba wusizo lwangempela. </text>
<text sub="clublinks" start="249.46" dur="2.78"> Njengoba kukhuphuka ukungezwani nokukhungatheka, </text>
<text sub="clublinks" start="252.24" dur="2.94"> njengoba abantu sebephelelwe ngumsebenzi, uzigwema kanjani izingxabano? </text>
<text sub="clublinks" start="255.18" dur="2.03"> Futhi-ke ikhuluma ngokwahlulela abanye. </text>
<text sub="clublinks" start="257.21" dur="2.74"> Ukuyeka kanjani ukudlala uNkulunkulu? </text>
<text sub="clublinks" start="259.95" dur="1.84"> Lokho kungadala ukuthula okukhulu ezimpilweni zethu </text>
<text sub="clublinks" start="261.79" dur="1.08"> uma besingakwenza lokho. </text>
<text sub="clublinks" start="262.87" dur="1.67"> Futhi-ke ikhuluma ngekusasa. </text>
<text sub="clublinks" start="264.54" dur="1.82"> Uhlela kanjani ikusasa? </text>
<text sub="clublinks" start="266.36" dur="1.56"> Lokho konke kusahluko sesine. </text>
<text sub="clublinks" start="267.92" dur="2.75"> Manje, esahlukweni sokugcina, isahluko sesihlanu, ngikutshelile </text>
<text sub="clublinks" start="270.67" dur="0.98"> kwakukhona izahluko ezine, empeleni zikhona </text>
<text sub="clublinks" start="271.65" dur="1.683"> izahluko ezinhlanu kuJakobe. </text>
<text sub="clublinks" start="274.327" dur="2.243"> Sizoxoxa ngemali. </text>
<text sub="clublinks" start="276.57" dur="3.65"> Futhi kukhuluma ngokuthi ungaba kanjani uhlakaniphile ngengcebo yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="280.22" dur="1.73"> Futhi-ke sizobheka ukubekezela. </text>
<text sub="clublinks" start="281.95" dur="3.26"> Wenzani uma ulinda uNkulunkulu? </text>
<text sub="clublinks" start="285.21" dur="1.92"> Igumbi elinzima kakhulu ukuhlala kulo </text>
<text sub="clublinks" start="287.13" dur="3.87"> usegunjini lokulinda lapho usuphuthuma kanti cha akunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="291" dur="1.29"> Futhi-ke sizobheka umkhuleko, </text>
<text sub="clublinks" start="292.29" dur="2.07"> okuwumyalezo wokugcina esizowubheka. </text>
<text sub="clublinks" start="294.36" dur="1.94"> Uthandaza kanjani ngezinkinga zakho? </text>
<text sub="clublinks" start="296.3" dur="2.58"> Ibhayibheli lithi kunendlela yokuthandaza nokuthola izimpendulo, </text>
<text sub="clublinks" start="298.88" dur="2.29"> futhi kunendlela yokungathandazi. </text>
<text sub="clublinks" start="301.17" dur="1.27"> Futhi sizokubheka lokho. </text>
<text sub="clublinks" start="302.44" dur="3.763"> Manje namhlanje, sizovele sibheke amavesi ayisithupha okuqala </text>
<text sub="clublinks" start="306.203" dur="2.072"> yencwadi kaJakobe. </text>
<text sub="clublinks" start="308.275" dur="5"> Uma ungenalo iBhayibheli, khona-ke ngifuna ulilande </text>
<text sub="clublinks" start="313.46" dur="3.73"> ngaphandle kwale webhusayithi uhlaka, amanothi wokufundisa, </text>
<text sub="clublinks" start="317.19" dur="2.02"> ngoba wonke amavesi esiwawabhekile </text>
<text sub="clublinks" start="319.21" dur="2.04"> zikhona ohlwini lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="321.25" dur="3.22"> UJakobe isahluko sokuqala, amavesi ayisithupha okuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="324.47" dur="4.07"> Futhi iBhayibheli likusho lokhu lapho likhuluma ngakho </text>
<text sub="clublinks" start="328.54" dur="2.33"> ukubhekana nezinkinga zakho. </text>
<text sub="clublinks" start="330.87" dur="2.35"> Okokuqala, uJakobe 1: 1 usho lokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="333.22" dur="5"> UJakobe, inceku kaNkulunkulu neyeNkosi uJesu Kristu, </text>
<text sub="clublinks" start="338.86" dur="4.18"> ezizweni eziyi-12 ezihlakazekele phakathi kwezizwe, imikhonzo. </text>
<text sub="clublinks" start="343.04" dur="2.23"> Manje ake ngime lapha umzuzu bese ngithi </text>
<text sub="clublinks" start="345.27" dur="2.95"> lokhu kungeniswa okushayelwa phansi kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="348.22" dur="1.71"> yanoma iyiphi incwadi esebhayibhelini. </text>
<text sub="clublinks" start="349.93" dur="2.01"> Ngoba uyazi ukuthi wayengubani uJames? </text>
<text sub="clublinks" start="351.94" dur="3.073"> Wayengumnakwabo kaJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="355.013" dur="1.507"> Ngabe usho ukuthini ngalokho? </text>
<text sub="clublinks" start="356.52" dur="2.19"> Kusho ukuthi wayeyindodana kaMariya noJosefu. </text>
<text sub="clublinks" start="358.71" dur="2.899"> UJesu wayeyindodana kaMariya kuphela. </text>
<text sub="clublinks" start="361.609" dur="4.591"> Wayengeyona indodana kaJosefa ngoba uNkulunkulu wayenguyise kaJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="366.2" dur="2.47"> Kepha ibhayibheli lisitshela ukuthi uMariya noJoseph </text>
<text sub="clublinks" start="368.67" dur="3.52"> saba nezingane eziningi kamuva, futhi zize zisinikeze amagama abo. </text>
<text sub="clublinks" start="372.19" dur="2.87"> UJames wayengeyena umKristu. </text>
<text sub="clublinks" start="375.06" dur="2.27"> Wayengeyena umlandeli kaKristu. </text>
<text sub="clublinks" start="377.33" dur="3.54"> Wayengakholelwa ukuthi umnewabo wayenguMesiya </text>
<text sub="clublinks" start="380.87" dur="1.78"> phakathi nayo yonke inkonzo kaJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="382.65" dur="1.29"> Wayengabaza. </text>
<text sub="clublinks" start="383.94" dur="3.14"> Futhi uzobona lokho, mfowethu omncane ongakholwayo </text>
<text sub="clublinks" start="387.08" dur="3.22"> kumfowethu osekhulile, kunjalo, lokho kuzocaca kahle. </text>
<text sub="clublinks" start="390.3" dur="3.81"> Yini leyenta Jakobe wakholwa kuJesu Khristu? </text>
<text sub="clublinks" start="394.11" dur="1.56"> Uvuko. </text>
<text sub="clublinks" start="395.67" dur="4.42"> Ngenkathi uJesu ebuya ekufeni wahambahamba </text>
<text sub="clublinks" start="400.09" dur="1.96"> UJakobe wambona ezinye izinsuku ezingama-40. </text>
<text sub="clublinks" start="402.05" dur="3.79"> waba yikholwa futhi kamuva waba ngumholi </text>
<text sub="clublinks" start="405.84" dur="2.09"> eSontweni laseJerusalema. </text>
<text sub="clublinks" start="407.93" dur="3.82"> Ngakho-ke uma noma ubani enelungelo lokushiya amagama, yilomlisa. </text>
<text sub="clublinks" start="411.75" dur="4.06"> Wayengasho nje, uJames, umgilwa owakhula noJesu. </text>
<text sub="clublinks" start="415.81" dur="2.95"> UJakobe, umfowabo kaJesu ngamzali munye. </text>
<text sub="clublinks" start="418.76" dur="3.87"> UJames, umngani kaJesu omkhulu ekhula. </text>
<text sub="clublinks" start="422.63" dur="1.47"> Lezo zinhlobo zezinto, kepha yena akazenzi. </text>
<text sub="clublinks" start="424.1" dur="2.68"> Umane athi uJames, inceku kaNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="426.78" dur="4.97"> Akadonseli isikhundla, akakhuthazi ukuba kwakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="431.75" dur="2.24"> Kepha bese evesini lesibili, uqala ukungena </text>
<text sub="clublinks" start="433.99" dur="5"> lo magazini wokuqala wenhloso kaNkulunkulu ezinkingeni zakho. </text>
<text sub="clublinks" start="439.07" dur="1.86"> Ake ngikufundele. </text>
<text sub="clublinks" start="440.93" dur="2.41"> Uthi, lapho zonke izinhlobo zezilingo </text>
<text sub="clublinks" start="444.2" dur="5"> hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, </text>
<text sub="clublinks" start="449.52" dur="3.15"> kepha mamukele njengabangani. </text>
<text sub="clublinks" start="452.67" dur="2.82"> Yazi ukuthi bazovivinya ukholo lwakho, </text>
<text sub="clublinks" start="455.49" dur="4.8"> futhi ukhiqize ngaphakathi kuwe ikhono lokukhuthazela. </text>
<text sub="clublinks" start="460.29" dur="4.32"> Kepha makuqhubeke lokho kuze kufike lokho kukhuthazela </text>
<text sub="clublinks" start="464.61" dur="5"> ukhule ngokugcwele, futhi uzoba ngumuntu </text>
<text sub="clublinks" start="470.01" dur="5"> wobuntu obuvuthiwe nobuqotho </text>
<text sub="clublinks" start="475.11" dur="2.71"> engenabala obuthakathaka. </text>
<text sub="clublinks" start="477.82" dur="2.24"> Lokho ukuhunyushwa kwePhillips </text>
<text sub="clublinks" start="480.06" dur="2.73"> kaJakobe isahluko sokuqala, amavesi amabili kuya kwayisithupha. </text>
<text sub="clublinks" start="482.79" dur="3.377"> Manje, uthi lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho </text>
<text sub="clublinks" start="486.167" dur="2.963"> futhi bayangena empilweni yakho, uthe, ungabacasuli </text>
<text sub="clublinks" start="489.13" dur="1.69"> njengabangeneleli, mamukeleni njengabangane. </text>
<text sub="clublinks" start="490.82" dur="2.57"> Uthi, unezinkinga, ujabule. </text>
<text sub="clublinks" start="493.39" dur="2.09"> Unezinkinga, thokozani. </text>
<text sub="clublinks" start="495.48" dur="1.807"> Unezinkinga, ukumamatheka. </text>
<text sub="clublinks" start="499.51" dur="0.87"> Manje, ngiyazi ukuthi ucabangani. </text>
<text sub="clublinks" start="500.38" dur="1.94"> Uyahamba, uyangidina? </text>
<text sub="clublinks" start="502.32" dur="3.15"> Kungani kufanele ngijabule nge-COVID-19? </text>
<text sub="clublinks" start="505.47" dur="5"> Kungani kufanele ngazamukele lezi zivivinyo empilweni yami? </text>
<text sub="clublinks" start="510.6" dur="2.31"> Kungenzeka kanjani lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="512.91" dur="3.74"> Ukhiye walesi simo sonke sokulondolozwa </text>
<text sub="clublinks" start="516.65" dur="2.85"> isimo sengqondo esihle phakathi kwenhlekelele </text>
<text sub="clublinks" start="519.5" dur="3.65"> yizwi eliqaphelekayo, yizwi eliqaphelekayo. </text>
<text sub="clublinks" start="523.15" dur="2.19"> Uthe, lapho zonke lezi zinhlobo zezilingo </text>
<text sub="clublinks" start="525.34" dur="2.99"> hlanganisa ezimpilweni zakho, ungabacasuli njengabangeneleli, </text>
<text sub="clublinks" start="528.33" dur="4.89"> kodwa bamukele njengabangani, bese uqaphela, uqaphele, </text>
<text sub="clublinks" start="533.22" dur="3.75"> beza ukuzohlola ukholo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="536.97" dur="3.839"> Futhi-ke uyaqhubeka, lokho ozovele ukukhiqiza ezimpilweni zabo. </text>
<text sub="clublinks" start="540.809" dur="5"> Lokho akusho lapha ukuthi impumelelo yakho ekusingatheni </text>
<text sub="clublinks" start="545.99" dur="4.44"> amasonto aphambi kwethu kulesi bhubhane se-COVID-19 </text>
<text sub="clublinks" start="550.43" dur="2.87"> manje sekuzungeze umhlaba, futhi ngokwanda </text>
<text sub="clublinks" start="553.3" dur="3.11"> Izizwe ziyavala, futhi ziyavalwa </text>
<text sub="clublinks" start="556.41" dur="2.31"> izindawo zokudlela futhi bavala izitolo, </text>
<text sub="clublinks" start="558.72" dur="1.89"> futhi bavala izikole, </text>
<text sub="clublinks" start="560.61" dur="1.57"> futhi bavala amasonto, </text>
<text sub="clublinks" start="562.18" dur="1.69"> futhi bavala noma iyiphi indawo </text>
<text sub="clublinks" start="563.87" dur="3.86"> lapho abantu bebuthana khona, futhi njengalapha e-Orange County, </text>
<text sub="clublinks" start="567.73" dur="4.29"> lapho esingavunyelwe khona ukuhlangana nanoma ngubani kulenyanga. </text>
<text sub="clublinks" start="572.02" dur="3.75"> Uthi, impumelelo yakho ekusingatheni lezi zinkinga </text>
<text sub="clublinks" start="575.77" dur="3.49"> kuzonqunywa ngokuqonda kwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="579.26" dur="1.3"> Ngokuqonda kwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="580.56" dur="3.24"> Futhi ngesimo sakho sengqondo ngalezi zinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="583.8" dur="3.69"> Yilokho okwaziyo, yilokho okwaziyo. </text>
<text sub="clublinks" start="587.49" dur="3.79"> Manje, into yokuqala kule ndima ngifuna ukuba uyiqaphele </text>
<text sub="clublinks" start="591.28" dur="3.957"> ukuthi uNkulunkulu usinikeza izikhumbuzo ezine ngezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="595.237" dur="2.253"> Ungafuna ukubhala lezi phansi. </text>
<text sub="clublinks" start="597.49" dur="2.07"> Izikhumbuzo ezine ngezinkinga empilweni yakho, </text>
<text sub="clublinks" start="599.56" dur="2.35"> okubandakanya ubunzima esibhekene nabo njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="601.91" dur="5"> Okokuqala, uthi okokuqala, izinkinga azinakugwenywa. </text>
<text sub="clublinks" start="607.42" dur="2.34"> Izinkinga azinakugwenywa. </text>
<text sub="clublinks" start="609.76" dur="1.04"> Manje, ukusho kanjani lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="610.8" dur="4.33"> Uthi, lapho kuza zonke izinhlobo zezilingo. </text>
<text sub="clublinks" start="615.13" dur="4.41"> Akasho uma zonke izinhlobo zezilingo zivela, usho ukuthi zizokwenzeka nini. </text>
<text sub="clublinks" start="619.54" dur="1.72"> Ungathembela. </text>
<text sub="clublinks" start="621.26" dur="3.27"> Leli akusilo izulu lapho konke kuphelele khona. </text>
<text sub="clublinks" start="624.53" dur="2.66"> Lona uMhlaba lapho yonke into ephukile. </text>
<text sub="clublinks" start="627.19" dur="2.05"> Futhi uthi uzoba nezinkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="629.24" dur="3.44"> uzoba nobunzima, ungathembela kukho, </text>
<text sub="clublinks" start="632.68" dur="2.37"> ungathenga isitokhwe kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="635.05" dur="2.99"> Manje, lena akuyona into uJames athi yedwa. </text>
<text sub="clublinks" start="638.04" dur="1.62"> Kuyo yonke iBhayibhile kuyasho. </text>
<text sub="clublinks" start="639.66" dur="2.77"> UJesu wathi emhlabeni uzoba nezilingo </text>
<text sub="clublinks" start="642.43" dur="3.68"> nezilingo, futhi uyoba nosizi. </text>
<text sub="clublinks" start="646.11" dur="2.29"> Uthe uzoba nezinkinga empilweni. </text>
<text sub="clublinks" start="648.4" dur="3.07"> Manje kungani simangala lapho sinezinkinga? </text>
<text sub="clublinks" start="651.47" dur="1.632"> UPeter uthi ungamangali </text>
<text sub="clublinks" start="653.102" dur="2.558"> lapho udlula ekuvivinyweni ngomlilo. </text>
<text sub="clublinks" start="655.66" dur="1.786"> Uthe ungenzi sengathi yinto entsha. </text>
<text sub="clublinks" start="657.446" dur="2.744"> Wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima. </text>
<text sub="clublinks" start="660.19" dur="2.04"> Impilo inzima. </text>
<text sub="clublinks" start="662.23" dur="2.53"> Lokhu akulona izulu, lo nguMhlaba. </text>
<text sub="clublinks" start="664.76" dur="3.18"> Akekho umuntu ozivikelayo, akekho noyedwa, </text>
<text sub="clublinks" start="667.94" dur="2.94"> akekho owafakwa, akekho okhululwa. </text>
<text sub="clublinks" start="670.88" dur="1.73"> Uthi uzoba nezinkinga </text>
<text sub="clublinks" start="672.61" dur="2.78"> ngoba ayinakugwenywa. </text>
<text sub="clublinks" start="675.39" dur="3.84"> Uyazi, ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho ngangisekolishi. </text>
<text sub="clublinks" start="679.23" dur="2.27"> Eminyakeni eminingi edlule, bengibhekana nakho </text>
<text sub="clublinks" start="681.5" dur="1.71"> ezinye izikhathi ezinzima ngempela. </text>
<text sub="clublinks" start="683.21" dur="3.09"> Futhi ngaqala ukuthandaza, ngathi, "Nkulunkulu, nginike ukubekezela." </text>
<text sub="clublinks" start="686.3" dur="2.91"> Futhi esikhundleni sezilingo ziba ngcono, baba zimbi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="689.21" dur="2.22"> Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," </text>
<text sub="clublinks" start="691.43" dur="1.72"> futhi izinkinga zaba zimbi ngokwengeziwe. </text>
<text sub="clublinks" start="693.15" dur="2.43"> Futhi-ke ngathi, "Nkulunkulu, ngidinga ukubekezela ngempela," </text>
<text sub="clublinks" start="695.58" dur="2.93"> futhi baba sibi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="698.51" dur="1.77"> Kwakuqhubeka ini? </text>
<text sub="clublinks" start="700.28" dur="1.82"> Hhayi, ekugcineni ngabona ukuthi ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, </text>
<text sub="clublinks" start="702.1" dur="2.64"> Bengibekezelela kakhulu kunangesikhathi sokuqala kwami, </text>
<text sub="clublinks" start="704.74" dur="2.07"> ukuthi indlela uNkulunkulu wayengifundisa ngayo ukubekezela </text>
<text sub="clublinks" start="706.81" dur="3.2"> Kwakudlula kulobunzima. </text>
<text sub="clublinks" start="710.01" dur="2.85"> Manje, izinkinga azilona uhlobo oluthile lwezifundo ezikhethiwe </text>
<text sub="clublinks" start="712.86" dur="2.44"> ukuthi unokhetho okufanele uluthathe empilweni. </text>
<text sub="clublinks" start="715.3" dur="2.863"> Cha, bayadingeka, awukwazi ukuphuma kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="719.01" dur="3.71"> Ukuze uthole iziqu esikoleni sempilo, </text>
<text sub="clublinks" start="722.72" dur="1.96"> uzohamba udlule esikoleni sokungqongqoza kanzima. </text>
<text sub="clublinks" start="724.68" dur="2.87"> Uzobhekana nezinkinga, azinakugwenywa. </text>
<text sub="clublinks" start="727.55" dur="1.35"> Yilokho iBhayibheli elikushoyo. </text>
<text sub="clublinks" start="728.9" dur="2.43"> Okwesibili okushiwo yiBhayibheli ngezinkinga yilokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="731.33" dur="3.923"> Izinkinga ziyahlukahluka, lokho kusho ukuthi azifani zonke. </text>
<text sub="clublinks" start="735.253" dur="2.817"> Awutholi inkinga efanayo ngokulandelana. </text>
<text sub="clublinks" start="738.07" dur="1.89"> Uthola eziningi ezahlukahlukene. </text>
<text sub="clublinks" start="739.96" dur="2.11"> Hhayi ukuthi uthola ama-em, kodwa uthola ehlukile. </text>
<text sub="clublinks" start="742.07" dur="5"> Uthi lapho uvivinya, lapho unezinkinga zazo zonke izinhlobo. </text>
<text sub="clublinks" start="748.25" dur="2.09"> Ungakujikeleza lokho uma uthatha amanothi. </text>
<text sub="clublinks" start="750.34" dur="3.54"> Lapho zonke izinhlobo zezilingo zingena empilweni yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="753.88" dur="3.25"> Uyazi, ngingumlimi, futhi ngake ngenza isifundo, </text>
<text sub="clublinks" start="757.13" dur="2.32"> futhi ngithole ukuthi uhulumeni lapha </text>
<text sub="clublinks" start="759.45" dur="2.18"> e-United States yahlukaniswa </text>
<text sub="clublinks" start="761.63" dur="3.493"> Izinhlobo ezingafani ezingama-205 zokhula. </text>
<text sub="clublinks" start="765.123" dur="4.767"> Ngicabanga ukuthi ama-80% awo akhula engadini yami. (ehleka) </text>
<text sub="clublinks" start="769.89" dur="2.52"> Imvamisa ngicabanga ukuthi lapho ngitshala imifino, </text>
<text sub="clublinks" start="772.41" dur="2.85"> Kufanele ngikhokhise ukungena kweWarren's Weed Farm. </text>
<text sub="clublinks" start="775.26" dur="3.62"> Kepha kunezinhlobo eziningi zokhula, </text>
<text sub="clublinks" start="778.88" dur="1.82"> futhi kunezinhlobo eziningi zezilingo, </text>
<text sub="clublinks" start="780.7" dur="1.76"> kunezinhlobo eziningi zezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="782.46" dur="2.282"> Beza ngobukhulu bonke, beza ngemidwebo yonke. </text>
<text sub="clublinks" start="784.742" dur="2.898"> Kunokunambitheka okungaphezulu kwama-31. </text>
<text sub="clublinks" start="787.64" dur="2.75"> Leli gama lapha, zonke izinhlobo, lapho lisho khona </text>
<text sub="clublinks" start="790.39" dur="1.55"> kukhona zonke izinhlobo zezilingo empilweni yakho, </text>
<text sub="clublinks" start="791.94" dur="4.26"> empeleni esiGrekini kusho okuxubile. </text>
<text sub="clublinks" start="796.2" dur="2.795"> Ngamanye amagama, ziningi izithunzi zokucindezela </text>
<text sub="clublinks" start="798.995" dur="2.205"> empilweni yakho, ungavuma lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="801.2" dur="1.9"> Kunemithunzi eminingi yokucindezela. </text>
<text sub="clublinks" start="803.1" dur="1.62"> Zonke azifani. </text>
<text sub="clublinks" start="804.72" dur="2.67"> Kukhona ukucindezela kwezezimali, kunokucindezela okuhlobene, </text>
<text sub="clublinks" start="807.39" dur="2.37"> kunokucindezelwa kwempilo, kukhona ukucindezela ngokomzimba, </text>
<text sub="clublinks" start="809.76" dur="1.62"> kunengcindezi yesikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="811.38" dur="5"> Ukhuluma ukuthi yonke imibala ehlukene. </text>
<text sub="clublinks" start="816.41" dur="2.82"> Kepha uma uphuma uyothenga imoto futhi ufuna </text>
<text sub="clublinks" start="819.23" dur="3.44"> umbala wesiko, khona-ke kufanele ulinde. </text>
<text sub="clublinks" start="822.67" dur="2.98"> Futhi-ke lapho kwenziwa, khona-ke uthola umbala wakho ngokwezifiso. </text>
<text sub="clublinks" start="825.65" dur="2.01"> Empeleni lelo igama elisetshenziswe lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="827.66" dur="4.99"> Umbala wangokwezifiso, izilingo ezinhlobonhlobo empilweni yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="832.65" dur="2.14"> UNkulunkulu ubavumela ngesizathu. </text>
<text sub="clublinks" start="834.79" dur="3.07"> Ezinye zezinkinga zakho zenziwa ngokwezifiso. </text>
<text sub="clublinks" start="837.86" dur="1.842"> Abanye babo sonke nje esibahlanganyele ndawonye, </text>
<text sub="clublinks" start="839.702" dur="2.908"> njengalesi, COVID-19. </text>
<text sub="clublinks" start="842.61" dur="1.95"> Kepha uthi izinkinga ziyahlukahluka. </text>
<text sub="clublinks" start="844.56" dur="2.845"> Futhi engikushoyo yilapho ukuthi ziyehluka ngobukhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="847.405" dur="3.143"> Ngamanye amagama, banjani kanzima. </text>
<text sub="clublinks" start="850.548" dur="3.792"> Ziyahluka ngokuvama, futhi lokho kungakanani. </text>
<text sub="clublinks" start="854.34" dur="1.421"> Asazi ukuthi lokhu kuzogcina isikhathi eside kangakanani. </text>
<text sub="clublinks" start="855.761" dur="2.699"> Asazi ukuthi kuzoba nzima kanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="858.46" dur="2.197"> Ngabona isibonakaliso ngolunye usuku esasithi, </text>
<text sub="clublinks" start="860.657" dur="3.98"> "Yonke imvula kumele ingene kukho konke impilo </text>
<text sub="clublinks" start="864.637" dur="2.743"> "kodwa lokhu kuyahlekisa." (ehleka) </text>
<text sub="clublinks" start="867.38" dur="1.9"> Futhi ngicabanga ukuthi leyo yindlela </text>
<text sub="clublinks" start="869.28" dur="1.77"> abantu abaningi bazizwa njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="871.05" dur="1.92"> Lokhu kuyahlekisa. </text>
<text sub="clublinks" start="872.97" dur="3.07"> Izinkinga azinakugwenywa futhi ziyahlukahluka. </text>
<text sub="clublinks" start="876.04" dur="2.86"> Izinto zesithathu uJames azisho ngakho asishaqeki </text>
<text sub="clublinks" start="878.9" dur="2.87"> Izinkinga azilindelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="881.77" dur="1.6"> Abalindeleki. </text>
<text sub="clublinks" start="883.37" dur="4.01"> Uthi lapho ukulingwa kuhlangana empilweni yakho, </text>
<text sub="clublinks" start="887.38" dur="2.05"> uma uthatha amanothi, ukokele lelo binzana. </text>
<text sub="clublinks" start="889.43" dur="3.13"> Bayangena empilweni yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="892.56" dur="3.28"> Bheka, akukho nkinga esefika lapho uyidinga </text>
<text sub="clublinks" start="895.84" dur="1.6"> noma lapho ungayidingi. </text>
<text sub="clublinks" start="897.44" dur="1.97"> Kufika nje lapho ufuna ukuza. </text>
<text sub="clublinks" start="899.41" dur="1.97"> Lokho yingxenye yesizathu ukuthi kuyinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="901.38" dur="3.05"> Izinkinga ziza ngesikhathi esingahambisani kakhulu nazo. </text>
<text sub="clublinks" start="904.43" dur="1.582"> Wake wazizwa njengenkinga </text>
<text sub="clublinks" start="906.012" dur="2.778"> wangena empilweni yakho, uya, hhayi manje. </text>
<text sub="clublinks" start="908.79" dur="2.51"> Ngempela, njengamanje? </text>
<text sub="clublinks" start="911.3" dur="3.82"> Lapha eSaddleback Church, besisemkhankasweni omkhulu </text>
<text sub="clublinks" start="915.12" dur="2.45"> ukuphupha ngekusasa. </text>
<text sub="clublinks" start="917.57" dur="3.27"> Futhi ngokuzumayo i-coronavirus ishaya. </text>
<text sub="clublinks" start="920.84" dur="2.06"> Futhi ngiyahamba, hhayi manje. </text>
<text sub="clublinks" start="922.9" dur="1.673"> (chuckles) Hhayi manje. </text>
<text sub="clublinks" start="926.75" dur="3.073"> Wake waba nethayela elisicaba lapho usephuze? </text>
<text sub="clublinks" start="931.729" dur="2.361"> Awutholi uthayi osicaba lapho uthola isikhathi esiningi. </text>
<text sub="clublinks" start="934.09" dur="1.823"> Ushesha ukuya kwenye indawo. </text>
<text sub="clublinks" start="937.12" dur="4.08"> Kufana nokhula lwezingane engutsheni yakho entsha </text>
<text sub="clublinks" start="941.2" dur="4.952"> njengoba uphuma ngokuzibandakanya obalulekile kusihlwa. </text>
<text sub="clublinks" start="946.152" dur="2.918"> Noma uhlukanisa ibhulukwe lakho ngaphambi kokukhuluma. </text>
<text sub="clublinks" start="949.07" dur="2.55"> Empeleni kwenzeka kimi ngesinye isikhathi </text>
<text sub="clublinks" start="951.62" dur="1.713"> ngeSonto kade kwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="956" dur="4.64"> Abanye abantu, banesineke kakhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="960.64" dur="1.77"> abakwazi ukulinda umnyango ovunguzayo. </text>
<text sub="clublinks" start="962.41" dur="1.72"> Bafanele nje, kufanele bakwenze, </text>
<text sub="clublinks" start="964.13" dur="2.38"> Kufanele bakwenze manje, kufanele bakwenze manje. </text>
<text sub="clublinks" start="966.51" dur="3.99"> Ngikhumbula eminyakeni eminingi edlule ngangiseJapan, </text>
<text sub="clublinks" start="970.5" dur="3.34"> futhi ngangimi esitimeleni esingaphansi komgwaqo </text>
<text sub="clublinks" start="973.84" dur="2.55"> ukufika, futhi lapho kuvulwa, iminyango ivulekile, </text>
<text sub="clublinks" start="976.39" dur="3.33"> futhi insizwa yaseJapan ngokushesha </text>
<text sub="clublinks" start="979.72" dur="4.49"> uhlanza kimi njengoba ngangimi lapho. </text>
<text sub="clublinks" start="984.21" dur="5"> Futhi ngacabanga, kungani mina, kungani manje? </text>
<text sub="clublinks" start="989.9" dur="3.583"> Abalindeleki, beza uma ungadingi i-em. </text>
<text sub="clublinks" start="994.47" dur="2.94"> Awukwazi ukubikezela izinkinga empilweni yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="997.41" dur="3.69"> Manje qaphela, ithi lapho zonke izinhlobo zezilingo, nini, </text>
<text sub="clublinks" start="1001.1" dur="3"> akunakugwenywa, zonke izinhlobo, ziyahlukahluka, </text>
<text sub="clublinks" start="1004.1" dur="3.98"> hlangana nempilo yakho, ukuthi akulindeleki, </text>
<text sub="clublinks" start="1008.08" dur="3.213"> uthi ungabacasuli njengabangeneleli. </text>
<text sub="clublinks" start="1012.19" dur="1.01"> Uthini lapha? </text>
<text sub="clublinks" start="1013.2" dur="2.16"> Yebo, ngizochaza lokhu ngokuningiliziwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1015.36" dur="2.6"> Kepha nayi into yesine iBhayibheli elikushoyo ngezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="1017.96" dur="2.553"> Izinkinga zinenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1021.4" dur="2.69"> Izinkinga zinenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1024.09" dur="3.07"> UNkulunkulu unenhloso kukho konke. </text>
<text sub="clublinks" start="1027.16" dur="2.72"> Ngisho nezinto ezimbi ezenzeka empilweni yethu, </text>
<text sub="clublinks" start="1029.88" dur="2.16"> UNkulunkulu angakhipha okuhle kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="1032.04" dur="1.64"> Akumele uNkulunkulu adale zonke izinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="1033.68" dur="2.62"> Iningi lezinkinga esizibangela zona. </text>
<text sub="clublinks" start="1036.3" dur="2.1"> Abantu bathi, kungani abantu begula? </text>
<text sub="clublinks" start="1038.4" dur="3.69"> Isizathu sokuqala ukuthi asikwenzi lokho uNkulunkulu athi masikwenze. </text>
<text sub="clublinks" start="1042.09" dur="3.02"> Uma sidle lokho uNkulunkulu athi masikudle, </text>
<text sub="clublinks" start="1045.11" dur="2.71"> uma silele njengoba uNkulunkulu ethi masiphumule, </text>
<text sub="clublinks" start="1047.82" dur="3.28"> uma sisebenza njengoba uNkulunkulu asitshela ukuthi sisebenze, </text>
<text sub="clublinks" start="1051.1" dur="3.16"> ukube besingavumeli imizwa engemihle ezimpilweni zethu </text>
<text sub="clublinks" start="1054.26" dur="2.06"> njengoba kusho uNkulunkulu, uma silalela uNkulunkulu, </text>
<text sub="clublinks" start="1056.32" dur="2.65"> ngeke sibe nezinkinga zethu eziningi. </text>
<text sub="clublinks" start="1058.97" dur="3.07"> Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi cishe i-80% yezinkinga zempilo </text>
<text sub="clublinks" start="1062.04" dur="3.57"> kulelizwe, eMelika, kubangelwa yilokho okubizwa ngokuthi </text>
<text sub="clublinks" start="1065.61" dur="3"> ukukhetha okungapheli kwendlela yokuphila. </text>
<text sub="clublinks" start="1068.61" dur="3.05"> Ngamanye amagama, asikwenzi into efanele. </text>
<text sub="clublinks" start="1071.66" dur="1.14"> Asenzi into enempilo. </text>
<text sub="clublinks" start="1072.8" dur="2.66"> Imvamisa senza into ezenzakalisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1075.46" dur="2.58"> Kepha akushoyo lapha, izinkinga zinenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1078.04" dur="3.53"> Uthi lapho uhlangabezana nezinkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="1081.57" dur="3.46"> qaphela ukuthi beza ukuzokhiqiza. </text>
<text sub="clublinks" start="1085.03" dur="3.56"> Kokelezela lelo binzana, bazokhiqiza. </text>
<text sub="clublinks" start="1088.59" dur="3.22"> Izinkinga zingakhiqiza. </text>
<text sub="clublinks" start="1091.81" dur="2.23"> Manje, azakhiqizi ngokuzenzakalelayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1094.04" dur="3.06"> Leli gciwane le-COVID, uma ngingaphenduli ngosuku olulungile, </text>
<text sub="clublinks" start="1097.1" dur="3.35"> ngeke ikhiqize noma yini enhle empilweni yami. </text>
<text sub="clublinks" start="1100.45" dur="2.17"> Kepha uma ngiphendula ngendlela efanele, </text>
<text sub="clublinks" start="1102.62" dur="2.25"> ngisho nezinto ezingezinhle kakhulu empilweni yami </text>
<text sub="clublinks" start="1104.87" dur="3.89"> kungakhiqiza ukukhula futhi kusizakale futhi kubusise, </text>
<text sub="clublinks" start="1108.76" dur="2.23"> empilweni yakho nasempilweni yami. </text>
<text sub="clublinks" start="1110.99" dur="2.26"> Beza ukuzokhiqiza. </text>
<text sub="clublinks" start="1113.25" dur="4.59"> Usho lapha ukuthi ukuhlupheka nengcindezi </text>
<text sub="clublinks" start="1117.84" dur="5"> nosizi, yebo, ngisho nokugula kungafeza okuthile </text>
<text sub="clublinks" start="1123.42" dur="2.913"> zenani uma sikuvumela. </text>
<text sub="clublinks" start="1127.363" dur="3.887"> Konke kukhetho lwethu, konke kusimo sethu sengqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="1131.25" dur="4.043"> UNkulunkulu usebenzisa ubunzima ezimpilweni zethu. </text>
<text sub="clublinks" start="1136.9" dur="2.33"> Uthi, kuhle, ukukwenza kanjani lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="1139.23" dur="4.04"> UNkulunkulu ubusebenzisa kanjani ubunzima nezinkinga empilweni yethu? </text>
<text sub="clublinks" start="1143.27" dur="3.29"> Yebo, ngiyabonga ngokubuza, ngoba isigaba esilandelayo </text>
<text sub="clublinks" start="1146.56" dur="1.75"> noma ingxenye elandelayo yamavesi ithi </text>
<text sub="clublinks" start="1148.31" dur="2.61"> ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa ngezindlela ezintathu. </text>
<text sub="clublinks" start="1150.92" dur="3.09"> Izindlela ezintathu, uNkulunkulu usebenzisa izinkinga empilweni yakho izindlela ezintathu. </text>
<text sub="clublinks" start="1154.01" dur="4.18"> Okokuqala, izinkinga zivivinya ukholo lwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1158.19" dur="2.03"> Manje, ukholo lwakho lufana nomsipha. </text>
<text sub="clublinks" start="1160.22" dur="3.8"> Umsipha awukwazi ukuqiniswa ngaphandle kokuthi uhlolwe, </text>
<text sub="clublinks" start="1164.02" dur="3.3"> ngaphandle kokuthi weluliwe, ngaphandle kokuthi ifakwe ngaphansi kwengcindezi. </text>
<text sub="clublinks" start="1167.32" dur="4.99"> Awukhulisi izicubu eziqinile ngokungenzi lutho. </text>
<text sub="clublinks" start="1172.31" dur="3.09"> Uhlakulela izicubu eziqinile ngokuzelula </text>
<text sub="clublinks" start="1175.4" dur="2.53"> futhi sibaqinise futhi sibavivinye </text>
<text sub="clublinks" start="1177.93" dur="2.7"> nokuzicindezela kuze kube semkhawulweni. </text>
<text sub="clublinks" start="1180.63" dur="5"> Ngakho-ke uthi kunezinkinga eza ukuvivinya ukholo lwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1185.88" dur="4.38"> Uthi qaphela ukuthi beza ukuzohlola ukholo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1190.26" dur="3.28"> Manje, lelo gama lokuvivinya khona lapho, lelo yigama </text>
<text sub="clublinks" start="1193.54" dur="5"> ezikhathini zebhayibheli elalisetshenziselwa ukucwilisa izinsimbi. </text>
<text sub="clublinks" start="1198.61" dur="3.05"> Futhi into obungayenza ukuthi uthathe insimbi eyigugu </text>
<text sub="clublinks" start="1201.66" dur="1.768"> njengesiliva noma igolide noma enye into, </text>
<text sub="clublinks" start="1203.428" dur="2.932"> ubuyifaka ebhodweni elikhulu, ubelishisa </text>
<text sub="clublinks" start="1206.36" dur="2.54"> emazingeni okushisa aphezulu kakhulu, ngani? </text>
<text sub="clublinks" start="1208.9" dur="1.17"> Emazingeni okushisa aphezulu, </text>
<text sub="clublinks" start="1210.07" dur="3.34"> konke ukungcola sekushisiwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1213.41" dur="4.05"> Futhi into kuphela esele igolide elimsulwa </text>
<text sub="clublinks" start="1217.46" dur="1.946"> noma isiliva elihlanzekile. </text>
<text sub="clublinks" start="1219.406" dur="3.164"> Ligama lesiGrikhi lapha lokuhlola. </text>
<text sub="clublinks" start="1222.57" dur="4.54"> Ungumlilo wokucwilisa lapho uNkulunkulu ebeka ukushisa </text>
<text sub="clublinks" start="1227.11" dur="1.705"> futhi ikuvumela lokho ezimpilweni zethu, </text>
<text sub="clublinks" start="1228.815" dur="3.345"> kushisa izinto ezingabalulekile. </text>
<text sub="clublinks" start="1232.16" dur="2.94"> Uyazi ukuthi kuzokwenzekani emasontweni ambalwa ezayo? </text>
<text sub="clublinks" start="1235.1" dur="2.134"> Izinto ezithi sonke besicabanga ukuthi zibalulekile, </text>
<text sub="clublinks" start="1237.234" dur="1.726"> sizobona, hmm, ngihlangane </text>
<text sub="clublinks" start="1238.96" dur="1.273"> kulungile ngaphandle kwalokho. </text>
<text sub="clublinks" start="1241.1" dur="2.51"> Sizohlela kabusha izinto eziza kuqala kithi, </text>
<text sub="clublinks" start="1243.61" dur="2.41"> ngoba izinto zizoshintsha. </text>
<text sub="clublinks" start="1246.02" dur="4.22"> Manje, isibonelo zakudala sokuthi izinkinga zivivinya kanjani ukholo lwakho </text>
<text sub="clublinks" start="1251.17" dur="4.02"> yizindaba ezikhuluma ngoJobe ezisebhayibhelini. </text>
<text sub="clublinks" start="1255.19" dur="1.75"> Kukhona incwadi ephelele ephathelene noJobe. </text>
<text sub="clublinks" start="1256.94" dur="3.49"> Uyazi, uJobe wayengumuntu ocebile kunabo bonke eBhayibhelini, </text>
<text sub="clublinks" start="1260.43" dur="2.74"> kwathi ngosuku olulodwa, walahlekelwa yikho konke. </text>
<text sub="clublinks" start="1263.17" dur="2.82"> Walahlekelwa ngumndeni wakhe wonke, waphulukana nayo yonke ingcebo yakhe, </text>
<text sub="clublinks" start="1265.99" dur="3.97"> ulahlekelwe bonke abangane bakhe, abashokobezi bahlasela umndeni wakhe, </text>
<text sub="clublinks" start="1269.96" dur="4.567"> waba nesifo esingalapheki, esibuhlungu kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="1276.283" dur="3.437"> lokho akunakwelashwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1279.72" dur="1.323"> Kulungile, ukuphela kwakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="1282.109" dur="3.721"> Futhi nokho uNkulunkulu wayevivinya ukholo lwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1285.83" dur="3.27"> Futhi kamuva uNkulunkulu umbuyisela empeleni </text>
<text sub="clublinks" start="1289.1" dur="3.423"> lokho ayenakho ngaphambi kokudlula esivivinyweni esikhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="1293.59" dur="2.82"> Ngesinye isikhathi ngifunde isicaphuna ndawo ndawo kudala </text>
<text sub="clublinks" start="1296.41" dur="2.92"> wathi abantu banjengezikhwama zewathi. </text>
<text sub="clublinks" start="1299.33" dur="1.34"> Awazi ngempela ukuthi yini eku-em </text>
<text sub="clublinks" start="1300.67" dur="2.67"> uze uphonsa 'emanzini ashisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1303.34" dur="3.09"> Futhi-ke ungabona okungaphakathi kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="1306.43" dur="2.77"> Wake waba nolunye lwalezozinsuku zamanzi ashisayo? </text>
<text sub="clublinks" start="1309.2" dur="3.763"> Wake waba nelilodwa lalawo masonto noma izinyanga ezishisayo zamanzi? </text>
<text sub="clublinks" start="1313.82" dur="3.78"> Sisesimweni samanzi ashisayo njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="1317.6" dur="2.41"> Futhi okusazophuma kuwe yikho okungaphakathi kuwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1320.01" dur="1.33"> Kufana nokuxubha kwamazinyo. </text>
<text sub="clublinks" start="1321.34" dur="4.15"> Uma ngineshubhu lokuxubha izinyo futhi ngiyicindezela, </text>
<text sub="clublinks" start="1325.49" dur="1.18"> yini ezophuma? </text>
<text sub="clublinks" start="1326.67" dur="0.9"> Uthi, kuhle, izinyo lamazinyo. </text>
<text sub="clublinks" start="1327.57" dur="1.65"> Cha, hhayi ngempela. </text>
<text sub="clublinks" start="1329.22" dur="1.95"> Kungasho amazinyo ngaphandle, </text>
<text sub="clublinks" start="1331.17" dur="1.67"> kepha yayingaba nesoso se-marinara </text>
<text sub="clublinks" start="1332.84" dur="2.6"> noma ibhotela lamantongomane noma imayonnaise ngaphakathi. </text>
<text sub="clublinks" start="1335.44" dur="2.92"> Yini ezophuma uma ifakwa ngaphansi kwengcindezi </text>
<text sub="clublinks" start="1338.36" dur="1.403"> noma yini ekuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="1341.13" dur="3.603"> Futhi ezinsukwini ezizayo njengoba usebenza ne-COVID virus, </text>
<text sub="clublinks" start="1346.266" dur="2.224"> okuzovela kuwe yilokho okungaphakathi kuwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1348.49" dur="2.24"> Futhi uma ugcwala ulaka, lokho kuzophuma. </text>
<text sub="clublinks" start="1350.73" dur="2.23"> Futhi uma ugcwele ukukhungatheka, lokho kuzophuma. </text>
<text sub="clublinks" start="1352.96" dur="3.79"> Futhi uma ugcwele intukuthelo noma ukukhathazeka noma umuzwa wecala </text>
<text sub="clublinks" start="1356.75" dur="3.46"> noma amahloni noma ukungavikeleki, lokho kuzovela. </text>
<text sub="clublinks" start="1360.21" dur="4"> Uma ugcwala ukwesaba lokho, noma yini ingaphakathi kuwe </text>
<text sub="clublinks" start="1364.21" dur="3.52"> yini ezophuma lapho ingcindezi ifakwa kuwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1367.73" dur="1.44"> Futhi yilokho akushoyo lapha, </text>
<text sub="clublinks" start="1369.17" dur="2.23"> ukuthi izinkinga zivivinya ukholo lwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1371.4" dur="5"> Uyazi, eminyakeni edlule, ngahlangana nendoda endala impela </text>
<text sub="clublinks" start="1376.98" dur="3.23"> engqungqutheleni eminyakeni eminingi edlule emuva eMpumalanga. </text>
<text sub="clublinks" start="1380.21" dur="1.74"> Ngicabanga ukuthi kwakunguTennessee. </text>
<text sub="clublinks" start="1381.95" dur="3.91"> Futhi yena, le ndoda endala yangitshela ukuthi kuhlukaniswa kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="1387.13" dur="4.8"> kwaba inzuzo enkulu kunazo zonke empilweni yakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="1391.93" dur="2.017"> Futhi ngathi, “Kulungile, ngifuna ukuzwa le ndaba. </text>
<text sub="clublinks" start="1393.947" dur="1.523"> "Ngitshele konke ngakho." </text>
<text sub="clublinks" start="1395.47" dur="1.67"> Futhi ukuthi kwakuyini ayesebenzile </text>
<text sub="clublinks" start="1397.14" dur="2.823"> ekubumbeni izinkuni impilo yakhe yonke. </text>
<text sub="clublinks" start="1400.83" dur="2.41"> Wayekade engumboni impilo yakhe yonke. </text>
<text sub="clublinks" start="1403.24" dur="3.34"> Kepha ngolunye usuku ngesikhathi sokuwohloka komnotho, </text>
<text sub="clublinks" start="1406.58" dur="3.607"> umphathi wakhe ungene ngaphakathi maqede wamemezela, "Uxoshiwe." </text>
<text sub="clublinks" start="1411.19" dur="3.54"> Futhi bonke ubuchwepheshe bakhe baphuma ngomnyango. </text>
<text sub="clublinks" start="1414.73" dur="4.62"> Futhi wayekhulelwe eneminyaka engama-40 enomfazi </text>
<text sub="clublinks" start="1419.35" dur="3.85"> nomndeni futhi alikho elinye ithuba lomsebenzi eduze kwakhe, </text>
<text sub="clublinks" start="1423.2" dur="2.923"> futhi kwaba nokuwohloka komnotho okwenzeka ngaleso sikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="1427.03" dur="3.5"> Futhi wayedangele, futhi wayesaba. </text>
<text sub="clublinks" start="1430.53" dur="1.77"> Abanye kini bangazizwa ngaleyo ndlela njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="1432.3" dur="1.58"> Kungenzeka ukuthi usuvele ulahliwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1433.88" dur="1.76"> Mhlawumbe wesaba ukuthi uzoba njalo </text>
<text sub="clublinks" start="1435.64" dur="2.63"> elele phakathi nale nkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="1438.27" dur="2.45"> Futhi wayecindezeleke kakhulu, wayenovalo. </text>
<text sub="clublinks" start="1440.72" dur="1.827"> Uthe, ngibhale lokhu phansi, wathi, “Ngizwe sengathi </text>
<text sub="clublinks" start="1442.547" dur="3.97"> "umhlaba wami wawa ngosuku engixoshwe ngalo. </text>
<text sub="clublinks" start="1446.517" dur="2.2"> "Kepha ngithe uma ngibuyela ekhaya, ngatshela umkami ngokwenzekile, </text>
<text sub="clublinks" start="1448.717" dur="3.57"> "wabuza, 'Manje uzokwenzenjani?' </text>
<text sub="clublinks" start="1452.287" dur="2.98"> "Futhi ngathi, kahle-ke selokhu ngaxoshwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1455.267" dur="3.9"> "Ngizovele ngenze engangifuna ukukwenza." </text>
<text sub="clublinks" start="1459.167" dur="1.84"> "Yiba ngumakhi. </text>
<text sub="clublinks" start="1461.007" dur="1.61"> "Ngizobolekwa imali ekhaya </text>
<text sub="clublinks" start="1462.617" dur="2.413"> "futhi ngizongena ebhizinisini lokwakha." </text>
<text sub="clublinks" start="1465.03" dur="2.887"> Futhi wangitshela, “Uyazi, Rick, umsebenzi wami wokuqala </text>
<text sub="clublinks" start="1467.917" dur="4.13"> "bekungokwakhiwa kwezimoto ezimbili ezincane." </text>
<text sub="clublinks" start="1472.965" dur="2.115"> Yilokho akwenza. </text>
<text sub="clublinks" start="1475.08" dur="4.267"> Kepha wathi, "Ingakapheli iminyaka emihlanu, bengingumbhali wezigidi eziningi." </text>
<text sub="clublinks" start="1480.21" dur="2.99"> Igama laleyo ndoda, indoda ebengikhuluma nayo, </text>
<text sub="clublinks" start="1483.2" dur="3.5"> kwakunguWallace Johnson, nebhizinisi awaqala ngalo </text>
<text sub="clublinks" start="1486.7" dur="4.39"> ngemuva kokuxoshwa wabizwa ngokuthi yiHoliday Inns. </text>
<text sub="clublinks" start="1491.09" dur="1.44"> Amaholide Eholide. </text>
<text sub="clublinks" start="1492.53" dur="2.877"> UWallace ungitshele ukuthi, "URick, namuhla, uma ngingathola </text>
<text sub="clublinks" start="1495.407" dur="3.13"> "umuntu ongixoshile, bengingathanda ngobuqotho </text>
<text sub="clublinks" start="1498.537" dur="2.143"> "ngiyabonga ngokwenzile." </text>
<text sub="clublinks" start="1500.68" dur="2.56"> Ngaleso sikhathi lapho kwenzeka, ngangingaqondi </text>
<text sub="clublinks" start="1503.24" dur="2.83"> kungani ngaxoshwa, kungani ngachithwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1506.07" dur="3.94"> Kepha kamuva ngabona ukuthi kwakuwukungeniswa kukaNkulunkulu </text>
<text sub="clublinks" start="1510.01" dur="4.483"> futhi necebo elihle lokungingenisa emsebenzini wokukhethwa kwakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="1515.76" dur="3.05"> Izinkinga zinenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1518.81" dur="1.17"> Banenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1519.98" dur="4.18"> Yazi ukuthi bazokhiqiza, futhi enye yezinto zokuqala </text>
<text sub="clublinks" start="1524.16" dur="3.984"> bakhiqiza ukholo olukhulu, bavivinya ukholo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1528.144" dur="3.226"> Inombolo yesibili, nansi inzuzo yesibili yezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="1531.37" dur="3.27"> Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1534.64" dur="1.52"> Bakhulisa ukukhuthazela kwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1536.16" dur="2.23"> Leyo ngxenye elandelayo yesisho, ithi </text>
<text sub="clublinks" start="1538.39" dur="5"> lezi zinkinga ziza ukuthuthukisa ukukhuthazela. </text>
<text sub="clublinks" start="1543.45" dur="2.33"> Bakhulisa ukukhuthazela empilweni yakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1545.78" dur="1.91"> Yini imiphumela yezinkinga empilweni yakho? </text>
<text sub="clublinks" start="1547.69" dur="1.52"> Ukuhlala amandla. </text>
<text sub="clublinks" start="1549.21" dur="2.82"> Kungokoqobo amandla okubhekana nengcindezi. </text>
<text sub="clublinks" start="1552.03" dur="2.253"> Namuhla sikubiza ngokuthi ukuqina. </text>
<text sub="clublinks" start="1555.12" dur="1.79"> Amandla okugoqa emuva. </text>
<text sub="clublinks" start="1556.91" dur="3.197"> Futhi esinye sezimfanelo ezinkulu kunazo zonke ingane okudingeka zifunde </text>
<text sub="clublinks" start="1560.107" dur="3.473"> futhi wonke umuntu omdala kudingeka afunde ukukhuthala. </text>
<text sub="clublinks" start="1563.58" dur="2.92"> Ngoba wonke umuntu uyawa, wonke umuntu uyakhubeka, </text>
<text sub="clublinks" start="1566.5" dur="2.05"> wonke umuntu ubhekana nezikhathi ezinzima, </text>
<text sub="clublinks" start="1568.55" dur="3.31"> wonke umuntu uyagula ngezikhathi ezihlukile. </text>
<text sub="clublinks" start="1571.86" dur="2.39"> Wonke umuntu unokwehluleka empilweni yabo. </text>
<text sub="clublinks" start="1574.25" dur="2.7"> Uyisingatha kanjani ingcindezi. </text>
<text sub="clublinks" start="1576.95" dur="3.613"> Ukukhuthazela, uyaqhubeka nokuqhubeka nokunamathela. </text>
<text sub="clublinks" start="1581.52" dur="1.99"> Hhayi-ke, ufunda kanjani ukwenza lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="1583.51" dur="3.53"> Ufunda kanjani ukubhekana nengcindezi? </text>
<text sub="clublinks" start="1587.04" dur="2.28"> Ngokuhlangenwe nakho, leyo ukuphela kwendlela. </text>
<text sub="clublinks" start="1589.32" dur="4.93"> Awufundi ukuphatha ingcindezi encwadini. </text>
<text sub="clublinks" start="1594.25" dur="4.02"> Awufundi ukuthi ungamelana kanjani nengcindezi kumhlangano. </text>
<text sub="clublinks" start="1598.27" dur="3.76"> Ufunda ukubhekana nengcindezi ngokuba ngaphansi kwengcindezi. </text>
<text sub="clublinks" start="1602.03" dur="2.53"> Futhi awazi ukuthi yini okukuwe </text>
<text sub="clublinks" start="1604.56" dur="3.063"> kuze kube yilapho ubekwe kuleso simo. </text>
<text sub="clublinks" start="1609.77" dur="2.7"> Ngonyaka wesibili weSaddleback Church, 1981, </text>
<text sub="clublinks" start="1612.47" dur="1.36"> Ngadlula enkathini yokudangala </text>
<text sub="clublinks" start="1613.83" dur="2.823"> lapho maviki onke bengifuna ukuhoxa. </text>
<text sub="clublinks" start="1617.64" dur="3.88"> Futhi ngangifuna ukuyeka njalo ngeSonto ntambama. </text>
<text sub="clublinks" start="1621.52" dur="3.14"> Kodwa-ke, bengibhekene nobunzima empilweni yami, </text>
<text sub="clublinks" start="1624.66" dur="2.3"> kodwa nokho ngangibeka unyawo olulodwa phambi kolunye </text>
<text sub="clublinks" start="1626.96" dur="3.19"> njengoNkulunkulu, ungangitholi ngakhe ibandla elikhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="1630.15" dur="1.973"> kepha uNkulunkulu, ngithole kuleli sonto. </text>
<text sub="clublinks" start="1633.01" dur="2.1"> Futhi angizange ngidikibale. </text>
<text sub="clublinks" start="1635.11" dur="2.22"> Ngijabule kakhulu ukuthi angiyekanga. </text>
<text sub="clublinks" start="1637.33" dur="3.09"> Kepha ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu akazange angilahle ithemba. </text>
<text sub="clublinks" start="1640.42" dur="1.46"> Ngoba lokho kwakuyivivinyo. </text>
<text sub="clublinks" start="1641.88" dur="5"> Futhi ngalowo nyaka wokuqulwa kwecala, ngakhula ngokomoya </text>
<text sub="clublinks" start="1647.51" dur="3.56"> namandla obuhlobo nangokomzwelo nangokwengqondo </text>
<text sub="clublinks" start="1651.07" dur="4.28"> lokho kwangivumela eminyakeni eminingi kamuva ukujikisa zonke izinhlobo zamabhola </text>
<text sub="clublinks" start="1655.35" dur="4.64"> futhi ubhekane nezingcindezi ezinkulu zokucindezelwa emehlweni omphakathi </text>
<text sub="clublinks" start="1659.99" dur="2.01"> ngoba ngadlula kulowo nyaka </text>
<text sub="clublinks" start="1662" dur="3.363"> sobunzima obucashile, omunye emva komunye. </text>
<text sub="clublinks" start="1666.51" dur="5"> Uyazi, iMelika ibilithandana kalula. </text>
<text sub="clublinks" start="1672.57" dur="2.113"> Sithanda ukusebenziseka lula. </text>
<text sub="clublinks" start="1675.593" dur="3.187"> Ezinsukwini nasemavikini azayo kule nkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="1678.78" dur="2.58"> kuzoba nezinto eziningi eziphazamisayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1681.36" dur="1.13"> Okungalungile. </text>
<text sub="clublinks" start="1682.49" dur="2.95"> Futhi yini esizoyenza nathi </text>
<text sub="clublinks" start="1685.44" dur="2.503"> lapho konke kungahambi kahle, </text>
<text sub="clublinks" start="1688.96" dur="2.52"> lapho kufanele uqhubeke nje ukuqhubeka </text>
<text sub="clublinks" start="1691.48" dur="2.1"> lapho ungazizwa ufuna ukuqhubeka. </text>
<text sub="clublinks" start="1693.58" dur="5"> Uyazi, inhloso kanxantathu noma inhloso yomashi </text>
<text sub="clublinks" start="1698.71" dur="3.1"> empeleni akuphathelene nesivinini, ukuthi ufika ngokushesha kangakanani lapho, </text>
<text sub="clublinks" start="1701.81" dur="1.86"> kumayelana nokukhuthazela. </text>
<text sub="clublinks" start="1703.67" dur="2.34"> Ngabe uyawuqeda umncintiswano? </text>
<text sub="clublinks" start="1706.01" dur="2.43"> Uzilungiselela kanjani lezo zinhlobo zezinto? </text>
<text sub="clublinks" start="1708.44" dur="2.13"> Ngokudlula kubo. </text>
<text sub="clublinks" start="1710.57" dur="3.487"> Ngakho-ke lapho welule ezinsukwini ezizayo, </text>
<text sub="clublinks" start="1714.057" dur="2.213"> ungakhathazeki ngakho, ungakhathazeki ngakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1716.27" dur="3.02"> Izinkinga zithuthukisa ukukhuthazela kwami. </text>
<text sub="clublinks" start="1719.29" dur="3.21"> Izinkinga zinenhloso, zinenhloso. </text>
<text sub="clublinks" start="1722.5" dur="2.6"> Into yesithathu uJames asitshela yona ngezinkinga </text>
<text sub="clublinks" start="1725.1" dur="3.68"> esidlula kukho ukuthi izinkinga zivuthisa isimilo sami. </text>
<text sub="clublinks" start="1728.78" dur="3.68"> Futhi ukusho lokhu evesini lesine sikaJakobe isahluko sokuqala. </text>
<text sub="clublinks" start="1732.46" dur="4.18"> Uthi kodwa, vumela inqubo iqhubeke </text>
<text sub="clublinks" start="1736.64" dur="4.49"> uze ube ngabantu abanobuntu obuvuthiwe </text>
<text sub="clublinks" start="1741.13" dur="3.663"> nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. </text>
<text sub="clublinks" start="1746.3" dur="1.32"> Ubungeke uthande ukuba nakho lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="1747.62" dur="2.42"> Ubungeke uthande ukuzwa abantu bethi, uyazi, </text>
<text sub="clublinks" start="1750.04" dur="3.32"> ukuthi lowesifazane akanazindawo ezibuthakathaka esimweni sakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="1753.36" dur="4.53"> Leya ndoda, leyo ndoda ayinazindawo ezibuthakathaka isimilo sayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1757.89" dur="3.04"> Ngabe uluthola kanjani lolo hlobo lomlingiswa ovuthiwe? </text>
<text sub="clublinks" start="1760.93" dur="4.58"> Vumela inqubo iqhubeke uze ube ngabantu, </text>
<text sub="clublinks" start="1765.51" dur="3.38"> abesilisa nabesifazane, abanezinhlamvu ezivuthiwe </text>
<text sub="clublinks" start="1768.89" dur="3.33"> nobuqotho obungenazindawo ezibuthakathaka. </text>
<text sub="clublinks" start="1772.22" dur="2.6"> Uyazi, bekukhona ucwaningo oludumile olwenziwe abaningi, </text>
<text sub="clublinks" start="1774.82" dur="4"> eminyakeni eminingi edlule eRussia engikukhumbulayo ukubhala phansi, </text>
<text sub="clublinks" start="1778.82" dur="4.08"> futhi kwakusemphumela wokuthi izimo zokuphila ezahlukahlukene kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="1782.9" dur="5"> kuthinte isikhathi eside noma isikhathi sokuphila kwezilwane ezahlukene. </text>
<text sub="clublinks" start="1789.11" dur="3.6"> Futhi-ke babeka ezinye izilwane zibe lula, </text>
<text sub="clublinks" start="1792.71" dur="2.91"> futhi bafaka ezinye izilwane kwezinye ubunzima </text>
<text sub="clublinks" start="1795.62" dur="1.89"> nezimo ezinesihluku. </text>
<text sub="clublinks" start="1797.51" dur="2.87"> Futhi ososayensi bathola ukuthi izilwane </text>
<text sub="clublinks" start="1800.38" dur="2.22"> ezazibekwe ezintofontofo </text>
<text sub="clublinks" start="1802.6" dur="2.88"> nezimo ezilula, izimo, </text>
<text sub="clublinks" start="1805.48" dur="4.73"> lezo zimo zokuphila, empeleni zaba buthaka. </text>
<text sub="clublinks" start="1810.21" dur="4.41"> Ngenxa yokuthi izimo zazilula kakhulu, baba buthaka </text>
<text sub="clublinks" start="1814.62" dur="2.22"> futhi usengozini yokugula. </text>
<text sub="clublinks" start="1816.84" dur="5"> Futhi labo ababesesimweni esikahle bafa kungekudala </text>
<text sub="clublinks" start="1821.9" dur="2.418"> kunalabo abavunyelwe ukuzwa </text>
<text sub="clublinks" start="1824.318" dur="3.105"> ubunzima obujwayelekile bempilo. </text>
<text sub="clublinks" start="1828.72" dur="1.163"> Akujabulisi lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="1830.81" dur="2.2"> Yini eyiqiniso ngezilwane engiqinisekile ukuthi iyiqiniso </text>
<text sub="clublinks" start="1833.01" dur="1.94"> wesimilo sethu, futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="1834.95" dur="4.92"> Nakwisiko laseNtshonalanga ikakhulukazi emhlabeni wanamuhla, </text>
<text sub="clublinks" start="1839.87" dur="3.38"> sikuthole kulula ngezindlela eziningi. </text>
<text sub="clublinks" start="1843.25" dur="1.973"> Ukuphila izimpilo lula. </text>
<text sub="clublinks" start="1846.94" dur="1.71"> Injongo kaNkulunkulu yokuqala empilweni yakho </text>
<text sub="clublinks" start="1848.65" dur="2.67"> ukukwenza ube njengoJesu Kristu ngesimo. </text>
<text sub="clublinks" start="1851.32" dur="1.87"> Ukucabanga njengoKristu, ukwenza njengoKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="1853.19" dur="3.94"> ukuphila njengoKristu, ukuthanda njengoKristu, </text>
<text sub="clublinks" start="1857.13" dur="2.2"> ukuba nethemba njengoKristu. </text>
<text sub="clublinks" start="1859.33" dur="3.62"> Futhi uma lokho kuyiqiniso, futhi ibhayibheli likusho lokhu kaninginingi, </text>
<text sub="clublinks" start="1862.95" dur="2.13"> khona-ke uNkulunkulu uzokuhambisa ezintweni ezifanayo </text>
<text sub="clublinks" start="1865.08" dur="4.304"> uJesu adlula kukho ukukhulisa isimilo sakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1869.384" dur="2.786"> Uthi, kuhle, unjani uJesu? </text>
<text sub="clublinks" start="1872.17" dur="3.8"> UJesu uluthando nenjabulo nokuthula nokubekezela nomusa, </text>
<text sub="clublinks" start="1875.97" dur="2.34"> isithelo sikaMoya, zonke lezo zinto. </text>
<text sub="clublinks" start="1878.31" dur="1.4"> Futhi uNkulunkulu uzikhiqiza kanjani lezo? </text>
<text sub="clublinks" start="1879.71" dur="2.9"> Ngokusibeka esimweni esiphambene. </text>
<text sub="clublinks" start="1882.61" dur="3.76"> Sifunda ukubekezela lapho silingwa ukuba siphelelwe isineke. </text>
<text sub="clublinks" start="1886.37" dur="3.37"> Sifunda uthando lapho sibekwa phambi kwabantu abangenaluthando. </text>
<text sub="clublinks" start="1889.74" dur="2.49"> Sifunda injabulo phakathi kosizi. </text>
<text sub="clublinks" start="1892.23" dur="4.67"> Sifunda ukulinda futhi sibe nalolo hlobo lokubekezela </text>
<text sub="clublinks" start="1896.9" dur="1.56"> lapho kufanele silinde. </text>
<text sub="clublinks" start="1898.46" dur="3.423"> Sifunda umusa lapho silingwa ukuba sibe nobugovu. </text>
<text sub="clublinks" start="1902.77" dur="3.66"> Ezinsukwini ezizayo, kuzoba isilingo kakhulu </text>
<text sub="clublinks" start="1906.43" dur="2.83"> ukuvele uzingeke engxenyeni engaphansi yomzimba, ukudonsela emuva ngaphakathi, </text>
<text sub="clublinks" start="1909.26" dur="2.54"> futhi ngathi, sizosinakekela. </text>
<text sub="clublinks" start="1911.8" dur="4.22"> Mina, uqobo, nami, umndeni wami, thina sobane futhi akusekho </text>
<text sub="clublinks" start="1916.02" dur="2.14"> bese ukhohlwa ngabo bonke abanye abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="1918.16" dur="2.62"> Kepha lokho kuzonciphisa umphefumulo wakho. </text>
<text sub="clublinks" start="1920.78" dur="2.51"> Uma uzoqala ukucabanga abanye abantu </text>
<text sub="clublinks" start="1923.29" dur="3.254"> nokusiza labo ababuthakathaka, asebekhulile </text>
<text sub="clublinks" start="1926.544" dur="4.026"> nalabo abanezimiso zepreexisting, </text>
<text sub="clublinks" start="1930.57" dur="3.47"> futhi uma uzofinyelela, umphefumulo wakho uyokhula, </text>
<text sub="clublinks" start="1934.04" dur="3.34"> inhliziyo yakho izokhula, uzoba ngumuntu ongcono </text>
<text sub="clublinks" start="1937.38" dur="5"> ekugcineni kwale nkinga ukwedlula indlela owawunayo ekuqaleni, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="1943.52" dur="2.98"> Uyabona, uNkulunkulu, lapho efuna ukwakha isimilo sakho, </text>
<text sub="clublinks" start="1946.5" dur="1.37"> angasebenzisa izinto ezimbili. </text>
<text sub="clublinks" start="1947.87" dur="2.92"> Angasebenzisa iZwi lakhe, iqiniso liyasiguqula, </text>
<text sub="clublinks" start="1950.79" dur="3.56"> futhi angasebenzisa izimo, okunzima kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="1954.35" dur="4"> Manje, uNkulunkulu angathanda ukusebenzisa indlela yokuqala, iZwi. </text>
<text sub="clublinks" start="1958.35" dur="1.63"> Kepha asihlali sililalela iZwi, </text>
<text sub="clublinks" start="1959.98" dur="3.77"> ngakho usebenzisa izimo ukuze sinake. </text>
<text sub="clublinks" start="1963.75" dur="4.6"> Futhi kunzima kakhulu, kepha kuvame ukusebenza kakhudlwana. </text>
<text sub="clublinks" start="1968.35" dur="3.23"> Manje, uthi, kulungile, kulungile, Rick, ngiyakuthola, </text>
<text sub="clublinks" start="1971.58" dur="4.22"> ukuthi izinkinga ziyahlukahluka futhi zinenhloso, </text>
<text sub="clublinks" start="1975.8" dur="3.18"> futhi balapha ukuvivinya ukholo lwami, futhi bazoba </text>
<text sub="clublinks" start="1978.98" dur="2.47"> zonke izinhlobo ezahlukene, futhi azifiki lapho ngifuna 'em. </text>
<text sub="clublinks" start="1981.45" dur="4.393"> Futhi uNkulunkulu angasebenzisa 'em ukukhulisa isimilo sami nokuvulela impilo yami. </text>
<text sub="clublinks" start="1986.95" dur="1.72"> Manje yini okufanele ngiyenze? </text>
<text sub="clublinks" start="1988.67" dur="4.94"> Ezinsukwini ezimbalwa ezizayo nasemavikini mhlawumbe ezinyangeni ezizayo </text>
<text sub="clublinks" start="1993.61" dur="3.75"> njengoba sibhekene nale nkinga ye-coronavirus sindawonye, </text>
<text sub="clublinks" start="1997.36" dur="4.09"> kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni empilweni yami? </text>
<text sub="clublinks" start="2001.45" dur="1.98"> Futhi angikhulumi nje ngegciwane. </text>
<text sub="clublinks" start="2003.43" dur="2.747"> Ngikhuluma ngezinkinga ezizofika njengomphumela </text>
<text sub="clublinks" start="2006.177" dur="5"> yokungasebenzi noma izingane zisekhaya </text>
<text sub="clublinks" start="2011.26" dur="3.12"> noma zonke ezinye izinto eziphazamisa impilo </text>
<text sub="clublinks" start="2014.38" dur="1.553"> njengoba bekulokhu kwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="2017.04" dur="2.24"> Kufanele ngiphendule kanjani ezinkingeni zempilo yami? </text>
<text sub="clublinks" start="2019.28" dur="2.9"> Yebo, futhi, uJames ucacile. </text>
<text sub="clublinks" start="2022.18" dur="3.39"> futhi usinika izinto ezintathu ezisebenzayo, </text>
<text sub="clublinks" start="2025.57" dur="4.45"> izimpendulo ezinkulu, kepha yizimpendulo ezilungile. </text>
<text sub="clublinks" start="2030.02" dur="1.32"> Eqinisweni, lapho ngikutshela okokuqala, </text>
<text sub="clublinks" start="2031.34" dur="2.21"> uzohamba, kufanele ungidlale. </text>
<text sub="clublinks" start="2033.55" dur="3.07"> Kepha kunezimpendulo ezintathu, zonke ziqala ngo-R. </text>
<text sub="clublinks" start="2036.62" dur="2.76"> Impendulo yokuqala athi uma uku </text>
<text sub="clublinks" start="2039.38" dur="4.46"> uhamba ngezikhathi ezinzima, thokozani. </text>
<text sub="clublinks" start="2043.84" dur="2.41"> Uyahamba, uyadlala? </text>
<text sub="clublinks" start="2046.25" dur="1.73"> Lokho kuzwakala kungafanele. </text>
<text sub="clublinks" start="2047.98" dur="2.29"> Angisho ukuthokoza ngalenkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2050.27" dur="1.69"> Ngilandele kulokhu umzuzu nje. </text>
<text sub="clublinks" start="2051.96" dur="3.54"> Esho akubheke njengensolo yenjabulo. </text>
<text sub="clublinks" start="2055.5" dur="2.69"> Phatha lezi zinkinga njengabangane. </text>
<text sub="clublinks" start="2058.19" dur="1.78"> Manje, ungangiqondi. </text>
<text sub="clublinks" start="2059.97" dur="3.14"> Akusho ukuthi kunamanga. </text>
<text sub="clublinks" start="2063.11" dur="3.57"> Akasho ukuthi beka ukumamatheka kwepulasitiki, </text>
<text sub="clublinks" start="2066.68" dur="2.33"> yenza sengathi konke kulungile futhi akulungile, </text>
<text sub="clublinks" start="2069.01" dur="1.36"> ngoba akunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="2070.37" dur="3.12"> Pollyanna, Little Orphan Annie, ilanga </text>
<text sub="clublinks" start="2073.49" dur="3.512"> izophuma kusasa, ingahle iphume kusasa. </text>
<text sub="clublinks" start="2077.002" dur="3.568"> Akasho ukuthi aphike okungokoqobo, angikho nakancane. </text>
<text sub="clublinks" start="2080.57" dur="2.76"> Akasho ukuthi yi-isochist. </text>
<text sub="clublinks" start="2083.33" dur="2.87"> Hawu mfana, ngidlula ebuhlungwini. </text>
<text sub="clublinks" start="2086.2" dur="1.72"> UZimu ubuzonda ubuhlungu njengawe. </text>
<text sub="clublinks" start="2087.92" dur="2.1"> O, ngiyahlupheka, ubani. </text>
<text sub="clublinks" start="2090.02" dur="3.49"> Futhi unale nkinga yokufela ukholo, futhi uyazi, </text>
<text sub="clublinks" start="2093.51" dur="1.937"> Ngiba nalo muzwa ongokomoya kuphela lapho ngizwa kabi. </text>
<text sub="clublinks" start="2095.447" dur="2.983"> Cha, cha, cha, uNkulunkulu akafuni ukuba umfel 'ukholo. </text>
<text sub="clublinks" start="2098.43" dur="1.54"> UNkulunkulu akafuni ukuthi ube nakho </text>
<text sub="clublinks" start="2099.97" dur="3.453"> isimo sengqondo sokukhathazeka ngobuhlungu. </text>
<text sub="clublinks" start="2104.74" dur="2.5"> Uyazi, ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ebengikudlula </text>
<text sub="clublinks" start="2107.24" dur="3.21"> isikhathi esinzima impela futhi umngane wayezama ukuba nomusa </text>
<text sub="clublinks" start="2110.45" dur="2.307"> bathi, "Uyazi, Rick, hloka </text>
<text sub="clublinks" start="2112.757" dur="1.86"> "ngoba izinto zingaba zimbi kakhulu." </text>
<text sub="clublinks" start="2115.61" dur="2.14"> Futhi qagela ukuthi, baba banjani. </text>
<text sub="clublinks" start="2117.75" dur="2.23"> Lokho kwakungekho lusizo nhlobo. </text>
<text sub="clublinks" start="2119.98" dur="2.225"> Bengijabule futhi baba bengixakile. </text>
<text sub="clublinks" start="2122.205" dur="1.105"> (amazwibela) </text>
<text sub="clublinks" start="2123.31" dur="4.588"> Ngakho-ke akuphathelene nokucabanga okuyiphutha kukaPollyanna. </text>
<text sub="clublinks" start="2127.898" dur="3.352"> Uma ngenza umdlandla, ngizoba nomdlandla. </text>
<text sub="clublinks" start="2131.25" dur="2.88"> Cha, cha, cha, cha, kuningi, kujule kakhulu kunalokho. </text>
<text sub="clublinks" start="2134.13" dur="5"> Asithokozi, asilaleli, asijabuli ngenkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2140.17" dur="5"> Siyajabula ngenkinga, ngenkathi sisenkingeni, </text>
<text sub="clublinks" start="2145.71" dur="2.13"> kusenezinto eziningi okufanele zijabule ngazo. </text>
<text sub="clublinks" start="2147.84" dur="2.92"> Hhayi inkinga uqobo lwayo, kodwa ezinye izinto </text>
<text sub="clublinks" start="2150.76" dur="2.514"> ukuthi sithokoze ngazo ezinkingeni. </text>
<text sub="clublinks" start="2153.274" dur="2.836"> Kungani sikwazi ukujabula ngisho nasenkingeni? </text>
<text sub="clublinks" start="2156.11" dur="2.54"> Ngoba siyazi ukuthi kunenhloso ngakho. </text>
<text sub="clublinks" start="2158.65" dur="1.74"> Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu akasoze asishiya. </text>
<text sub="clublinks" start="2160.39" dur="2.97"> Ngoba sazi izinto eziningi ezahlukahlukene. </text>
<text sub="clublinks" start="2163.36" dur="1.81"> Siyazi ukuthi uNkulunkulu unenjongo. </text>
<text sub="clublinks" start="2165.17" dur="4.58"> Phawula uthi uyibheka njengensolo yenjabulo. </text>
<text sub="clublinks" start="2169.75" dur="1.98"> Zungelezela igama elithi. </text>
<text sub="clublinks" start="2171.73" dur="4.8"> Cabanga izindlela zokwenza umqondo wakho ngamabomu. </text>
<text sub="clublinks" start="2176.53" dur="2.22"> Unokuguqulwa kwesimo </text>
<text sub="clublinks" start="2178.75" dur="1.71"> ukuthi uzokwenza lapha. </text>
<text sub="clublinks" start="2180.46" dur="3.869"> Kungumqondo wakho ukukhetha? </text>
<text sub="clublinks" start="2184.329" dur="3.201"> KumaHubo 34 ivesi lokuqala, uthi </text>
<text sub="clublinks" start="2187.53" dur="3.69"> Ngiyoyibonga iNkosi ngaso sonke isikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="2191.22" dur="1.39"> Ngazo zonke izikhathi. </text>
<text sub="clublinks" start="2192.61" dur="0.92"> Futhi uthi ngizokwenza. </text>
<text sub="clublinks" start="2193.53" dur="2.48"> Kukhetho lwentando, isinqumo. </text>
<text sub="clublinks" start="2196.01" dur="1.66"> Kuzinikela, ukukhetha. </text>
<text sub="clublinks" start="2197.67" dur="4.08"> Manje, uzohamba kulezi zinyanga ezizayo </text>
<text sub="clublinks" start="2201.75" dur="2.4"> nganoma yisiphi isimo esihle noma isimo esibi. </text>
<text sub="clublinks" start="2204.15" dur="2.7"> Uma umbono wakho mubi, uzozenzela </text>
<text sub="clublinks" start="2206.85" dur="2.35"> futhi bonke abanye abaseduze kwakho badabukisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2209.2" dur="3.15"> Kepha uma isimo sakho sengqondo sihle, ukukhetha kwakho ukujabula. </text>
<text sub="clublinks" start="2212.35" dur="1.76"> Uthi, ake sibheke ohlangothini oluqhakazile. </text>
<text sub="clublinks" start="2214.11" dur="3.09"> Asitholeni izinto esingambonga uNkulunkulu ngazo. </text>
<text sub="clublinks" start="2217.2" dur="2.15"> Futhi masiqonde ukuthi noma kubi, </text>
<text sub="clublinks" start="2219.35" dur="2.88"> UNkulunkulu angakhipha okuhle kokubi. </text>
<text sub="clublinks" start="2222.23" dur="2.29"> Ngakho-ke yenza ukulungisa isimo. </text>
<text sub="clublinks" start="2224.52" dur="3.25"> Ngeke ngibe munyu kule nkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2227.77" dur="3.23"> Ngizoba ngcono kule nkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2231" dur="4.39"> Ngizokhetha, kungukukhetha kwami ​​ukujabula. </text>
<text sub="clublinks" start="2235.39" dur="3.41"> Kulungile, inombolo yesibili, i-R yesibili iyisicelo. </text>
<text sub="clublinks" start="2238.8" dur="4.08"> Futhi lokho kucela uNkulunkulu ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2242.88" dur="3.29"> Lokhu yilokho ofuna ukukwenza noma kunini lapho usenkingeni. </text>
<text sub="clublinks" start="2246.17" dur="2.39"> Ufuna ukucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2248.56" dur="2.1"> Isonto eledlule, uma ulalele umlayezo weviki eledlule, </text>
<text sub="clublinks" start="2250.66" dur="2.72"> futhi uma uwuphuthele, buyela ku-inthanethi bese ubuka lowo mlayezo </text>
<text sub="clublinks" start="2253.38" dur="5"> ukuyenza idlule esigodini segciwane ngaphandle kokwesaba. </text>
<text sub="clublinks" start="2260.09" dur="2.15"> Kukhetho lwakho ukujabula, </text>
<text sub="clublinks" start="2262.24" dur="2.733"> kodwa-ke ubuza uNkulunkulu ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2265.89" dur="2.13"> Futhi ucela ukuhlakanipha kuNkulunkulu futhi uyakhuleka </text>
<text sub="clublinks" start="2268.02" dur="1.51"> futhi uthandazela ngezinkinga zakho. </text>
<text sub="clublinks" start="2269.53" dur="2.99"> Ivesi lesikhombisa lisho lokhu kuJakobe owodwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2272.52" dur="4.83"> Uma kule nqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="2277.35" dur="4.05"> noma iyiphi inkinga ethile, lokhu kuphume ekuhunyushweni kwePhillips. </text>
<text sub="clublinks" start="2281.4" dur="2.24"> Uma kwinqubo noma ngubani kini angazi ukuthi uhlangana kanjani </text>
<text sub="clublinks" start="2283.64" dur="3.44"> noma iyiphi inkinga ethile kuphela onayo kufanele ubuze uNkulunkulu </text>
<text sub="clublinks" start="2287.08" dur="2.65"> opha bonke ngesandla esivulekile </text>
<text sub="clublinks" start="2289.73" dur="2.6"> ngaphandle kokubenza bazizwe benecala. </text>
<text sub="clublinks" start="2292.33" dur="3.45"> Futhi ungaqiniseka ukuthi ukuhlakanipha okudingekayo </text>
<text sub="clublinks" start="2295.78" dur="1.963"> uzokunikwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2298.65" dur="2.18"> Bathi kungani kuzo zonke izinto bengizocela ukuhlakanipha </text>
<text sub="clublinks" start="2300.83" dur="1.35"> phakathi kwenkinga? </text>
<text sub="clublinks" start="2303.29" dur="2.07"> Ngakho-ke ufunda kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="2305.36" dur="1.57"> Ngakho-ke ungafunda enkingeni, </text>
<text sub="clublinks" start="2306.93" dur="1.48"> yingakho ucela ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2308.41" dur="4.26"> Kuyasiza kakhulu uma uzoyeka ukubuza ukuthi kungani, </text>
<text sub="clublinks" start="2312.67" dur="3.04"> kungani lokhu kwenzeka, bese uqala ukubuza ukuthi, </text>
<text sub="clublinks" start="2315.71" dur="1.45"> ufuna ngifundeni? </text>
<text sub="clublinks" start="2318.09" dur="1.92"> Ufuna ngibe yiphi? </text>
<text sub="clublinks" start="2320.01" dur="2.27"> Ngingakhula kanjani kulokhu? </text>
<text sub="clublinks" start="2322.28" dur="2.17"> Ngingaba kanjani ngowesifazane ongcono? </text>
<text sub="clublinks" start="2324.45" dur="4.51"> Ngingaba kanjani indoda engcono kule nkinga? </text>
<text sub="clublinks" start="2328.96" dur="1.32"> Yebo, ngiyahlolwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2330.28" dur="1.53"> Angikhathazeki ngokuthi kungani. </text>
<text sub="clublinks" start="2331.81" dur="1.71"> Kungani ngisho kungenandaba. </text>
<text sub="clublinks" start="2333.52" dur="3.77"> Okubalulekile ukuthi yini, ngizoba yini, </text>
<text sub="clublinks" start="2337.29" dur="3.7"> futhi yini engizoyifunda kulesi simo? </text>
<text sub="clublinks" start="2340.99" dur="2.71"> Futhi ukuze wenze lokho, kufanele ubuze ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2343.7" dur="2.56"> Ngakho-ke uthi noma nini lapho udinga ukuhlakanipha, cela uNkulunkulu nje, </text>
<text sub="clublinks" start="2346.26" dur="1.61"> UNkulunkulu uzokupha. </text>
<text sub="clublinks" start="2347.87" dur="2.2"> Ngakho-ke uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha njengomama. </text>
<text sub="clublinks" start="2350.07" dur="3.23"> Izingane zami zizoba sekhaya ngenyanga ezayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2353.3" dur="2.22"> Ngidinga ukuhlakanipha njengobaba. </text>
<text sub="clublinks" start="2355.52" dur="3.48"> Ngihola kanjani lapho imisebenzi yethu isengozini </text>
<text sub="clublinks" start="2359" dur="1.553"> futhi angikwazi ukusebenza njengamanje? </text>
<text sub="clublinks" start="2362.05" dur="1.45"> Cela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2363.5" dur="1.84"> Musa ukubuza ukuthi kungani, kodwa ubuze ukuthi yini. </text>
<text sub="clublinks" start="2365.34" dur="2.99"> Ngakho-ke okokuqala ujabule, uthola isimo sengqondo esihle </text>
<text sub="clublinks" start="2368.33" dur="3.14"> yokuthi ngizobonga uNkulunkulu hhayi inkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="2371.47" dur="3.14"> kodwa ngizokubonga uNkulunkulu enkingeni. </text>
<text sub="clublinks" start="2374.61" dur="2.92"> Ngoba okuhle kukaNkulunkulu ngisho nalapho impilo imunca. </text>
<text sub="clublinks" start="2377.53" dur="2.137"> Kungakho ngibiza lolu chungechunge </text>
<text sub="clublinks" start="2379.667" dur="5"> "Ukholo lwangempela olusebenza lapho impilo ingasebenzi." </text>
<text sub="clublinks" start="2385.41" dur="1.473"> Lapho impilo ingasebenzi. </text>
<text sub="clublinks" start="2387.96" dur="1.69"> Ngakho-ke ngiyathokoza futhi ngiyacela. </text>
<text sub="clublinks" start="2389.65" dur="4.32"> Into yesithathu uJames athi ayenze ukuphumula. </text>
<text sub="clublinks" start="2393.97" dur="4.83"> Yebo, vele ushaye nje, ungazitholi </text>
<text sub="clublinks" start="2398.8" dur="3.86"> konke kugcwele inqwaba yezinzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2402.66" dur="2.64"> Musa ukucindezelwa kakhulu ukuthi awukwazi ukwenza lutho. </text>
<text sub="clublinks" start="2405.3" dur="1.33"> Ungakhathazeki ngekusasa. </text>
<text sub="clublinks" start="2406.63" dur="2.83"> Unkulunkulu uthi ngizokunakekela, ngethembe. </text>
<text sub="clublinks" start="2409.46" dur="2.42"> Uthemba uNkulunkulu ukuthi wazi okungcono kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2411.88" dur="2.17"> Usebenzisana naye. </text>
<text sub="clublinks" start="2414.05" dur="4.84"> Awusifinqanisi isimo obhekene naso. </text>
<text sub="clublinks" start="2418.89" dur="3.07"> Kepha uthi nje, Nkulunkulu, ngiphumula. </text>
<text sub="clublinks" start="2421.96" dur="2.28"> Angingabazi. </text>
<text sub="clublinks" start="2424.24" dur="1.87"> Angingabazi. </text>
<text sub="clublinks" start="2426.11" dur="2.76"> Ngizokuthemba kulesi simo. </text>
<text sub="clublinks" start="2428.87" dur="3.15"> Ivesi lesishiyagalombili ivesi lokugcina esizolibuka. </text>
<text sub="clublinks" start="2432.02" dur="1.26"> Yebo, sizobheka eyodwa ngomzuzu. </text>
<text sub="clublinks" start="2433.28" dur="5"> Kepha ivesi lesishiyagalombili lithi, kepha kufanele ucele ngokholo lwangempela </text>
<text sub="clublinks" start="2438.9" dur="2.49"> ngaphandle kokungabaza okuyimfihlo. </text>
<text sub="clublinks" start="2441.39" dur="1.86"> Yini oyicelayo ekukholweni okuqotho? </text>
<text sub="clublinks" start="2443.25" dur="1.57"> Cela ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2444.82" dur="2.07"> Bese uthi, Nkulunkulu, ngidinga ukuhlakanipha, futhi ngiyabonga </text>
<text sub="clublinks" start="2446.89" dur="1.26"> uzonginika ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2448.15" dur="2.89"> Ngiyabonga, unginika ukuhlakanipha. </text>
<text sub="clublinks" start="2451.04" dur="3.06"> Ungakhathazeki, ungangabazi, </text>
<text sub="clublinks" start="2454.1" dur="2.57"> kepha yikhiphe kuNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2456.67" dur="5"> Uyazi, kusho iBhayibheli, ngaphambili lapho ngiveza </text>
<text sub="clublinks" start="2461.67" dur="3.24"> ukuthi washo lezi zinhlobo eziningi zezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2464.91" dur="1.8"> Uyazi, sikhuluma ngamagama ahlukahlukene, </text>
<text sub="clublinks" start="2466.71" dur="2.23"> eziningi, izinhlobo eziningi zezinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2468.94" dur="2.81"> Leli gama ngesiGreek, izinhlobo eziningi zenkinga, </text>
<text sub="clublinks" start="2471.75" dur="3.11"> yigama elifanayo elimbozwe kuPeter wokuQala </text>
<text sub="clublinks" start="2474.86" dur="1.97"> Isahluko sesine, ivesi lesine elathi </text>
<text sub="clublinks" start="2476.83" dur="4.11"> UNkulunkulu unezinhlobo eziningi zomusa ongakunika zona. </text>
<text sub="clublinks" start="2480.94" dur="3.35"> Izinhlobo eziningi zomusa kaNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2484.29" dur="5"> Kuyinto efanayo enemikhakha eminingi, ehlukahlukene, njengedayimane. </text>
<text sub="clublinks" start="2489.339" dur="1.694"> Uthini lapho? </text>
<text sub="clublinks" start="2492.28" dur="2.08"> Kuzo zonke izinkinga onazo, </text>
<text sub="clublinks" start="2494.36" dur="2.87"> kunomusa ovela kuNkulunkulu otholakalayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2497.23" dur="5"> Kuzo zonke izinhlobo eziningi zokulingwa nosizi </text>
<text sub="clublinks" start="2502.74" dur="4.5"> nobunzima, kukhona uhlobo lomusa nesihe </text>
<text sub="clublinks" start="2507.24" dur="2.25"> namandla uNkulunkulu afuna ukukunikeza </text>
<text sub="clublinks" start="2509.49" dur="2.05"> ukufanisa leyo nkinga ethile. </text>
<text sub="clublinks" start="2511.54" dur="2.04"> Udinga umusa ngalokhu, udinga umusa ngalokhu, </text>
<text sub="clublinks" start="2513.58" dur="1"> udinga umusa ngalokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="2514.58" dur="3.76"> UNkulunkulu uthi umusa wami unjengezinto eziningi </text>
<text sub="clublinks" start="2518.34" dur="1.99"> njengezinkinga obhekene nazo. </text>
<text sub="clublinks" start="2520.33" dur="1.27"> Manje ngithini? </text>
<text sub="clublinks" start="2521.6" dur="1.74"> Ngithi zonke izinkinga ezikhona empilweni yakho, </text>
<text sub="clublinks" start="2523.34" dur="2.44"> kufaka phakathi le nkinga ye-COVID, </text>
<text sub="clublinks" start="2525.78" dur="4.03"> usathane kusho ukukuhlula ngalezi zinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2529.81" dur="4.41"> Kepha uNkulunkulu kusho ukuthi uzokuthuthukisa kulezi zinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2534.22" dur="3.543"> Ufuna ukukuhlula, Sathane, kepha uNkulunkulu ufuna ukuthuthukisa wena. </text>
<text sub="clublinks" start="2539.44" dur="2.12"> Manje, izinkinga eziza empilweni yakho </text>
<text sub="clublinks" start="2541.56" dur="3.34"> akwenzi ngokuzenzakalelayo ube umuntu ongcono. </text>
<text sub="clublinks" start="2544.9" dur="2.51"> Abantu abaningi baba ngabantu abababayo abavela ku-em. </text>
<text sub="clublinks" start="2547.41" dur="3.28"> Akukwenzi ngokuzenzekelayo ube ngumuntu ongcono. </text>
<text sub="clublinks" start="2550.69" dur="2.96"> Yisimo sakho sengqondo esenza umehluko. </text>
<text sub="clublinks" start="2553.65" dur="2.86"> Futhi yilapho engifuna ukukunikeza enye into okufanele uyikhumbule. </text>
<text sub="clublinks" start="2556.51" dur="3.07"> Inombolo yesine, into yesine okufanele uyikhumbule </text>
<text sub="clublinks" start="2559.58" dur="3.75"> lapho ubhekene nezinkinga ukukhumbula </text>
<text sub="clublinks" start="2563.33" dur="1.99"> izithembiso zikaNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2565.32" dur="1.84"> Khumbula izethembiso zikaNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2567.16" dur="1.28"> Lokho kuphansi evesini 12. </text>
<text sub="clublinks" start="2568.44" dur="1.52"> Ake ngikufundele lesi sithembiso. </text>
<text sub="clublinks" start="2569.96" dur="2.363"> UJakobe isahluko sokuqala, ivesi 12. </text>
<text sub="clublinks" start="2573.55" dur="5"> Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, </text>
<text sub="clublinks" start="2579.84" dur="2.67"> ngoba lapho esesivivile, </text>
<text sub="clublinks" start="2582.51" dur="5"> uzokwamukela umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile, </text>
<text sub="clublinks" start="2587.82" dur="2.75"> kukhona izwi, kulabo abamthandayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2590.57" dur="0.833"> Ake ngifunde futhi. </text>
<text sub="clublinks" start="2591.403" dur="2.057"> Ngifuna ulalele kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2593.46" dur="5"> Ubusisiwe umuntu obekezelela ngaphansi kwecala, </text>
<text sub="clublinks" start="2598.84" dur="3.36"> obhekana nobunzima, </text>
<text sub="clublinks" start="2602.2" dur="2.12"> njengesimo esikuso njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="2604.32" dur="3.67"> Ubusisiwe umuntu okhuthazayo, obekezelayo, </text>
<text sub="clublinks" start="2607.99" dur="3.87"> othembela uNkulunkulu, oqhubeka ekholwa ngaphansi kovivinyo, </text>
<text sub="clublinks" start="2611.86" dur="3.12"> ngoba lapho esemi isivivinyo, siphuma </text>
<text sub="clublinks" start="2614.98" dur="2.72"> ngasemuva, lesi sivivinyo asihlali ekugcineni. </text>
<text sub="clublinks" start="2617.7" dur="1.4"> Kukhona ukuphela kwayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2619.1" dur="2.07"> Uzophuma komunye umkhawulo womhubhe. </text>
<text sub="clublinks" start="2621.17" dur="4.41"> Uzothola umqhele wokuphila. </text>
<text sub="clublinks" start="2625.58" dur="3.38"> Angazi nokuthi kusho ukuthini lokho, kodwa kuhle. </text>
<text sub="clublinks" start="2628.96" dur="2.7"> Umqhele wokuphila uNkulunkulu awuthembisile </text>
<text sub="clublinks" start="2631.66" dur="2.373"> kulabo abamthandayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2635.73" dur="2.32"> Kukhetho lwakho ukujabula. </text>
<text sub="clublinks" start="2638.05" dur="2.92"> Kukhetho lwakho ukwethemba ukuhlakanipha kukaNkulunkulu </text>
<text sub="clublinks" start="2640.97" dur="1.72"> esikhundleni sokungabaza. </text>
<text sub="clublinks" start="2642.69" dur="4.21"> Cela uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha ukuze akusize kulesimo sakho. </text>
<text sub="clublinks" start="2646.9" dur="3.23"> Bese ucela uNkulunkulu ukuthi ukholo lukhuthazele. </text>
<text sub="clublinks" start="2650.13" dur="2.27"> Bese uthi, Nkulunkulu, angizukunikezela. </text>
<text sub="clublinks" start="2652.4" dur="1.793"> Lokhu kuzodlula. </text>
<text sub="clublinks" start="2655.329" dur="2.111"> Omunye wake wabuzwa, yini okuthandayo </text>
<text sub="clublinks" start="2657.44" dur="0.833"> ivesi leBhayibheli? </text>
<text sub="clublinks" start="2658.273" dur="1.297"> Yathi, kwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="2659.57" dur="1.273"> Futhi kungani ulithanda lelo vesi? </text>
<text sub="clublinks" start="2660.843" dur="2.687"> Ngoba uma kufika izinkinga, ngiyazi ukuthi azizelanga ukuzohlala. </text>
<text sub="clublinks" start="2663.53" dur="1.194"> Zenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="2664.724" dur="1.116"> (amazwibela) </text>
<text sub="clublinks" start="2665.84" dur="2.88"> Futhi kuyiqiniso kulesi simo esithile. </text>
<text sub="clublinks" start="2668.72" dur="3.983"> Akuzi ukuhlala, kuzokwenzeka. </text>
<text sub="clublinks" start="2673.56" dur="2.24"> Manje, ngifuna ukusondela lo mqondo. </text>
<text sub="clublinks" start="2675.8" dur="3.77"> Inkinga ayigcini nje ukudala izinkinga. </text>
<text sub="clublinks" start="2679.57" dur="3.23"> Ihlala izembulela, ihlala izembulela. </text>
<text sub="clublinks" start="2682.8" dur="4.563"> Le nkinga ingaveza eminye imifantu emshadweni wakho. </text>
<text sub="clublinks" start="2688.77" dur="2.76"> Le nkinga ingaveza eminye imifantu </text>
<text sub="clublinks" start="2691.53" dur="1.823"> ebuhlotsheni bakho noNkulunkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2694.26" dur="5"> Le nkinga ingaveza imifantu ethile kwindlela yakho yokuphila, </text>
<text sub="clublinks" start="2699.29" dur="2.593"> ukuthi indlela uzicindezela ngayo kanzima. </text>
<text sub="clublinks" start="2702.949" dur="3.181"> Futhi-ke zimisele ukuvumela uNkulunkulu ukuba akhulume nawe </text>
<text sub="clublinks" start="2706.13" dur="5"> mayelana nezidingo okudingeka zishintshe empilweni yakho, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="2711.45" dur="1.7"> Ngifuna ucabange ngalokhu kuleli sonto, </text>
<text sub="clublinks" start="2713.15" dur="3.44"> futhi ake ngininikeze izinyathelo ezisebenzayo, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="2716.59" dur="2.47"> Izinyathelo ezisebenzayo, inombolo yokuqala, ngifuna wena </text>
<text sub="clublinks" start="2719.06" dur="5"> ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi alalele lo mlayezo. </text>
<text sub="clublinks" start="2724.55" dur="1.25"> Uzokukwenza lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="2725.8" dur="3.603"> Ngabe uzosidlulisela lesi sixhumanisi bese usithumela kumngani? </text>
<text sub="clublinks" start="2729.403" dur="3.337"> Uma lokhu kukukhuthaze, kudlulise, </text>
<text sub="clublinks" start="2732.74" dur="2.3"> futhi ube yisikhuthazo kuleli sonto. </text>
<text sub="clublinks" start="2735.04" dur="4.84"> Wonke umuntu osondele kuwe udinga isikhuthazo ngesikhathi sale nkathazo. </text>
<text sub="clublinks" start="2739.88" dur="1.779"> Ngakho-ke thumela isixhumanisi. </text>
<text sub="clublinks" start="2741.659" dur="5"> Emasontweni amabili edlule lapho sinesonto kumakhampasi ethu, </text>
<text sub="clublinks" start="2747.52" dur="3.11"> e-Lake Forest nawo wonke amanye amakhampasi eSaddleback, </text>
<text sub="clublinks" start="2750.63" dur="3.53"> babalelwa ku-30,000 abantu esontweni. </text>
<text sub="clublinks" start="2754.16" dur="4.14"> Kepha kuleli sonto eledlule lapho kwadingeka sikhansele izinsizakalo </text>
<text sub="clublinks" start="2758.3" dur="1.87"> futhi sonke kufanele sibuke ku-inthanethi, ngathi, </text>
<text sub="clublinks" start="2760.17" dur="3.38"> wonke umuntu uya eqenjini lakho elincane futhi ameme omakhelwane bakho </text>
<text sub="clublinks" start="2763.55" dur="2.94"> futhi umeme abangani bakho eqenjini lakho elincane, </text>
<text sub="clublinks" start="2766.49" dur="0.95"> sathola abangu-181,000 </text>
<text sub="clublinks" start="2767.44" dur="5"> Ama-ISPs amakhaya ethu axhunyiwe kwinkonzo. </text>
<text sub="clublinks" start="2776.3" dur="3.41"> Lokho kusho ukuthi mhlawumbe isigamu sesigidi sabantu </text>
<text sub="clublinks" start="2779.71" dur="1.96"> ubuke umyalezo wesonto eledlule. </text>
<text sub="clublinks" start="2781.67" dur="3.04"> Isigamu sabantu noma ngaphezulu. </text>
<text sub="clublinks" start="2784.71" dur="3.63"> Ngani, ngoba utshele omunye umuntu ukuthi azibukele. </text>
<text sub="clublinks" start="2788.34" dur="4.56"> Futhi ngifuna ukukukhuthaza ukuba ube ngufakazi wezindaba ezinhle </text>
<text sub="clublinks" start="2792.9" dur="2.79"> kuleli sonto ezweni elidinga izindaba ezinhle. </text>
<text sub="clublinks" start="2795.69" dur="1.4"> Abantu badinga ukuzwa lokhu. </text>
<text sub="clublinks" start="2797.09" dur="1.18"> Thumela isixhumanisi. </text>
<text sub="clublinks" start="2798.27" dur="5"> Ngikholwa ukuthi singakhuthaza abantu abayisigidi kuleli sonto </text>
<text sub="clublinks" start="2803.29" dur="3.8"> uma sonke singadlulisa umyalezo, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="2807.09" dur="3.16"> Inombolo yesibili, uma useqenjini elincane, asijahi </text>
<text sub="clublinks" start="2810.25" dur="3.45"> ukwazi ukuhlangana, okungenani le nyanga, lokho nakanjani. </text>
<text sub="clublinks" start="2813.7" dur="3.95"> Futhi ngakho-ke ngingakukhuthaza ukuthi usethe umhlangano obonakalayo. </text>
<text sub="clublinks" start="2817.65" dur="1.79"> Ungaba neqembu eliku-inthanethi. </text>
<text sub="clublinks" start="2819.44" dur="0.97"> Ukwenza kanjani lokho? </text>
<text sub="clublinks" start="2820.41" dur="2.63"> Yebo, kukhona imikhiqizo laphaya efana ne-Zoom. </text>
<text sub="clublinks" start="2823.04" dur="2.52"> Ufuna ukubheka ukuthi, Sondeza, kumahhala. </text>
<text sub="clublinks" start="2825.56" dur="2.56"> Futhi ungangena lapho utshele wonke umuntu ukuthi enze i-Zoom </text>
<text sub="clublinks" start="2828.12" dur="1.74"> ocingweni noma ekhompyutheni yabo, </text>
<text sub="clublinks" start="2829.86" dur="3.58"> futhi ungaxhuma abantu abayisithupha noma abayisishiyagalombili noma abayi-10, </text>
<text sub="clublinks" start="2833.44" dur="3.15"> futhi ungaba neqembu lakho kuleli sonto ku-Zoom. </text>
<text sub="clublinks" start="2836.59" dur="3.19"> Futhi niyakwazi ukubonana, njenge-Facebook Live, </text>
<text sub="clublinks" start="2839.78" dur="2.933"> noma kufana nabanye, niyazi, </text>
<text sub="clublinks" start="2844.84" dur="5"> yini eku-iPhone uma ubheka i-FaceTime. </text>
<text sub="clublinks" start="2850.12" dur="1.82"> Hhayi, awukwazi ukukwenza lokho ngeqembu elikhulu, </text>
<text sub="clublinks" start="2851.94" dur="2.39"> kepha ungakwenza nomuntu oyedwa. </text>
<text sub="clublinks" start="2854.33" dur="3.52"> Futhi ngakho-ke khuthazana ubuso nobuso ngobuchwepheshe. </text>
<text sub="clublinks" start="2857.85" dur="2.66"> Manje sinobuchwepheshe obabungatholakali. </text>
<text sub="clublinks" start="2860.51" dur="3.59"> Ngakho-ke hlola ukusondeza kweqembu elincane le-virtual group. </text>
<text sub="clublinks" start="2864.1" dur="1.17"> Futhi empeleni lapha ku-inthanethi </text>
<text sub="clublinks" start="2865.27" dur="1.85"> ungathola neminye imininingwane. </text>
<text sub="clublinks" start="2867.12" dur="3.244"> Inombolo yesithathu, uma ungekho eqenjini elincane, </text>
<text sub="clublinks" start="2870.364" dur="4.096"> Ngizokusiza ungene eqenjini eliku-inthanethi kuleli sonto, ngizo. </text>
<text sub="clublinks" start="2874.46" dur="2.33"> Konke okudingeka ukwenze ukuthumela i-imeyili, </text>
<text sub="clublinks" start="2876.79" dur="3.225"> PastorRick@saddleback.com. </text>
<text sub="clublinks" start="2880.015" dur="4.815"> PastorRick @ saddleback, igama elilodwa, SADDLEBACK, </text>
<text sub="clublinks" start="2884.83" dur="2.81"> saddleback.com, futhi ngizokuxhumanisa </text>
<text sub="clublinks" start="2887.64" dur="2.57"> eqenjini eliku-inthanethi, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="2890.21" dur="2.79"> Ngemuva kwalokho qiniseka ukuthi uyingxenye yeSonto leSaddleback </text>
<text sub="clublinks" start="2893" dur="2.84"> ukufunda incwadi yakho yansuku zonke engiyithumelayo </text>
<text sub="clublinks" start="2895.84" dur="2.03"> nsuku zonke phakathi nale nhlekelele. </text>
<text sub="clublinks" start="2897.87" dur="2.1"> Ibizwa nge- "Saddleback Ekhaya." </text>
<text sub="clublinks" start="2899.97" dur="3.5"> Inezeluleko, inemiyalezo ekhuthazayo, </text>
<text sub="clublinks" start="2903.47" dur="2.14"> kunezindaba ongazisebenzisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2905.61" dur="1.56"> Into engokoqobo. </text>
<text sub="clublinks" start="2907.17" dur="2.17"> Sifuna ukuxhumana nawe nsuku zonke. </text>
<text sub="clublinks" start="2909.34" dur="1.32"> Thola "iSaddleback Ekhaya." </text>
<text sub="clublinks" start="2910.66" dur="2.69"> Uma ngingenalo ikheli lakho le-imeyili, </text>
<text sub="clublinks" start="2913.35" dur="1.42"> khona-ke awuyitholi. </text>
<text sub="clublinks" start="2914.77" dur="2.46"> Futhi ungangithumela i-imeyili ikheli lakho le-imeyili </text>
<text sub="clublinks" start="2917.23" dur="4.41"> ku-PrinceRick@saddleback.com, futhi ngizokubeka ohlwini, </text>
<text sub="clublinks" start="2921.64" dur="2.37"> futhi uzothola ukuxhumana kwansuku zonke, </text>
<text sub="clublinks" start="2924.01" dur="3.76"> iphephandaba lansuku zonke elithi "Saddleback Ekhaya". </text>
<text sub="clublinks" start="2927.77" dur="2.09"> Ngivele ngifune ukusondela ngaphambi kokuba ngithandaze </text>
<text sub="clublinks" start="2929.86" dur="2.15"> ngokusho futhi ukuthi ngikuthanda kangakanani. </text>
<text sub="clublinks" start="2932.01" dur="1.72"> Bengikukhuleka nsuku zonke, </text>
<text sub="clublinks" start="2933.73" dur="1.9"> futhi ngizoqhubeka ngikuthandazele. </text>
<text sub="clublinks" start="2935.63" dur="2.68"> Sizodlula kulokhu ndawonye. </text>
<text sub="clublinks" start="2938.31" dur="2.33"> Lesi akusona ukuphela kwendaba. </text>
<text sub="clublinks" start="2940.64" dur="3.4"> UNkulunkulu usesesihlalweni sakhe sobukhosi, futhi uNkulunkulu uzokusebenzisa lokhu </text>
<text sub="clublinks" start="2944.04" dur="4.16"> ukukhulisa ukholo lwakho, ukuletha abantu ekukholweni. </text>
<text sub="clublinks" start="2948.2" dur="1.8"> Futhi ngubani owaziyo ukuthi kwenzekani. </text>
<text sub="clublinks" start="2950" dur="3.07"> Singathola imvuselelo ngokomoya kukho konke lokhu </text>
<text sub="clublinks" start="2953.07" dur="2.66"> ngoba abantu bavame ukuguqukela kuNkulunkulu </text>
<text sub="clublinks" start="2955.73" dur="1.87"> lapho bedlula ezikhathini ezinzima. </text>
<text sub="clublinks" start="2957.6" dur="1.09"> Ake ngikuthandazele. </text>
<text sub="clublinks" start="2958.69" dur="1.66"> Baba ngifuna ukunibonga ngawo wonke umuntu </text>
<text sub="clublinks" start="2960.35" dur="1.48"> ubani olalele njengamanje. </text>
<text sub="clublinks" start="2961.83" dur="5"> Kwangathi singawuphila umyalezo kaJakobe isahluko sokuqala, </text>
<text sub="clublinks" start="2967.39" dur="2.78"> amavesi okuqala ayisithupha noma ayisikhombisa. </text>
<text sub="clublinks" start="2970.17" dur="4.25"> Kwangathi sifunde ukuthi izinkinga ziyeza, zizokwenzeka, </text>
<text sub="clublinks" start="2974.42" dur="5"> ziyahlukahluka, zinenhloso, nokuthi uzohamba </text>
<text sub="clublinks" start="2979.81" dur="2.41"> sizisebenzisele okuhle ezimpilweni zethu uma singakwethemba. </text>
<text sub="clublinks" start="2982.22" dur="1.49"> Sisize singangabazi. </text>
<text sub="clublinks" start="2983.71" dur="4"> Sisize sijabule, sicele, </text>
<text sub="clublinks" start="2987.71" dur="3.53"> futhi ukhumbule izithembiso zakho. </text>
<text sub="clublinks" start="2991.24" dur="3.45"> Futhi ngithandazela wonke umuntu ukuthi babe nesonto elinempilo. </text>
<text sub="clublinks" start="2994.69" dur="2.87"> Ngegama likaJesu, amen. </text>
<text sub="clublinks" start="2997.56" dur="1.07"> Unkulunkulu anibusise, nonke. </text>
<text sub="clublinks" start="2998.63" dur="1.823"> Dlulisa lokhu komunye umuntu. </text>