કેજીડબ્લ્યુ શીર્ષ વાર્તાઓ: બપોરના 6-29-20 subtitles

>>> >>> આઇટી >>> આઇટી છે >>> તે સમય છે >>> તે સમય છે >>> જાગવાનો સમય છે >>> જાગવાનો આ સમય છે >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. આ >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. સફેદ >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. વ્હાઇટ હાઉસ >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. સફેદ ઘર છે અમેરિકા. સફેદ ઘર છે અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ છે અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ આવેલું છે અમેરિકા. સફેદ ઘર દૈનિક કરવામાં આવ્યું છે અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ ડેનિઅલ પર હતું અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ કોરોનાવાયરસ પર ડેનિયલ હતું કોરોનાવાયરસ પર દૈનિક રહી કોરોનાવાયરસથી ડેનિઅલ ઇન તરફથી કોરોનાવાયરસ પરના દૈનિકમાં ગેટ-ગો તરફથી કોરોનાવાયરસ પરના રોજિંદા બનાવો GET-GO માંથી. GET-GO માંથી. અને GET-GO માંથી. અને GET-GO માંથી. અને ફેડરલ GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ છે GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત યોગ્ય છે અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત યોગ્ય છે અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત આવી છે અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત ખોટી છે. ખોટું થઈ ગયું. ખોટું થઈ ગયું. >>> ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે કુમો ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે ક્યુમો લાશિંગ ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર નીકળવું ખોટું થઈ ગયું. >>> એંડ્રે ક્યુમો લાશિંગ આઉટ >>> એંડ્રે ક્યુમો લાશિંગ આઉટ >>> REન્ડ્ર્યૂ ક્યુમો લાશિંગ >>> વ્હાઇટ પર REન્ડ્ર્યૂ કુમો લાશ >>> વ્હાઇટ હાઉસ પર એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર કાOો >>> વ્હાઇટ હાઉસ પર REન્ડ્રે ક્યુમો બહાર નીકળવું >>> તેના માટેના સફેદ મકાનમાં એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર કા Lો >>> એન્ડ્રે ક્યુમો આ માર્ગ માટેના સફેદ મકાનમાં બહાર નીકળી રહ્યો છે >>> તે રીતે વ્હાઇટ હાઉસ પર REન્ડ્ર્યૂ કુમો લાશિંગ આ માર્ગ માટે વ્હાઇટ હાઉસ વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ તે આને હેન્ડલ કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ તે આ રોગચાળાને નિયંત્રિત કરે છે. આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ છે આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ અમે છે આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે જોયું છે આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે જોયા છે આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે નંબર જોયો છે આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે નંબર જોયો છે આ આપણે નંબર જોયો છે આ આપણે નવા નંબર જોઈએ છીએ આ અમે નવી શોધવાની સંખ્યા જોયા છે આ અમે નવી માહિતીઓની સંખ્યા જોવી છે આ અમે નવી માહિતીઓની સંખ્યા જોયા છે આ આપણે પર નવી નવી સંખ્યાઓની સંખ્યા જોવી છે. રાઇઝ પર નવી માહિતી. રાઇઝ પર નવી માહિતી. આભાર રાઇઝ પર નવી માહિતી. ને માટે આભાર રાઇઝ પર નવી માહિતી. જોડાવા માટે આભાર રાઇઝ પર નવી માહિતી. અમને જોડાવા માટે આભાર, રાઇઝ પર નવી માહિતી. અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય અને યુ.એસ., રાજ્ય અને સ્થાનિકમાં જોડાવા માટે આભાર યુ.એસ., રાજ્ય અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ સાથે જોડાવા માટે આભાર અમેરિકા, રાજ્ય અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી જોડાવા માટે આભાર અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી આનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી આકૃતિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી કેવી રીતે અંજીર મૂકવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી કેવી રીતે અંજીર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે કેવી રીતે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો કેવી રીતે અટકવું તે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કેવી રીતે અટકવું તે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કેવી રીતે ફેલાવો તે કેવી રીતે અંજીર કા .વાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કેવી રીતે ફેલાવવું તે કેવી રીતે અંશો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને કેવી રીતે રોકી શકાય તે માટે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. એ.એસ. કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. જેમ કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. ગોરા તરીકે કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ તરીકે કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ ડીલ્સ તરીકે કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ સાથે સોદા તરીકે વ્હાઇટ હાઉસ સાથે સોદા તરીકે વ્હાઇટ હાઉસ જેમની સાથે વ્યવહાર કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, આ વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ સાથે વ્યવહાર કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, રાષ્ટ્રપતિ છે તે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ છે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિની પ્રતિક્રિયા છે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ તે સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ એ સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે કે રશિયા સમાચાર છે કે રશિયા પર પ્રતિક્રિયા રશિયા મૂકે છે તેવા સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા રશિયા મૂકે છે તેવા સમાચાર માટે પ્રતિક્રિયા એ સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા એક બOન્ટી મૂકે સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા બOન્ટી ચાલુ રાખે છે સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા યુએસ પર બ .ન્ટી મૂકે સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયાએ યુ.એસ. પર ભંડોળ મૂક્યું. યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ છે યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ છે યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રેસી પોટ્સ વિગતો છે ટ્રેસી પોટ્સ વિગતો છે ટ્રસી પોટ્સમાંથી વિગતો છે ટ્રેસી પોટ્સમાં વASશિંગ્ટનથી વિગતો છે, ટ્રેસી પોટ્સ વ .શિંગ્ટન, ડી.સી. દ્વારા વિગતો છે વASશિંગ્ટન, ડી.સી. વ Wશિંગ્ટન, ડીસી થી વASશિંગ્ટન, ડીસી થી રિપોર્ટર: વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: ધ વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: યુ.એસ. વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: હમણાં યુએસ વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે 2.5 >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન છે >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ છે >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ છે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ નવું 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ નવા રેકોર્ડ્સ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ નવા નોંધ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ ફ્લોરિડામાં નવા રેકોર્ડ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ, ફ્લોરિડામાં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે, ફ્લોરિડા, દક્ષિણમાં નવા રેકોર્ડ સાથે ફ્લોરિડા, દક્ષિણ કેરોલિનામાં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે, ફ્લોરિડા, દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, માં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે દક્ષિણ કેરોલિના, નેવાડા, >> અમે છે દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક છીએ દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસ છીએ દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે >> અમે દિવસનો એક દિવસનો સમાવિષ્ટ છીએ >> અમે એક દિવસનો એક દિવસ નજીક છીએ >> અમે એક દિવસનો દિવસ બંધ કરીએ છીએ અમે મૂકીએ છીએ >> અમે આ દિવસનો એક દિવસનો નજીક છે >> અમે આ દૈનિક મૂકો તે દિવસનો એક દિવસનો ક્લોઝર >> અમે આ દૈનિક મૂકો તે દિવસનો એક દિવસનો ક્લોઝર >> અમે તે દિવસનો એક દિવસનો કલોઝર છીએ અમે આ રોગચાળો મૂકીએ છીએ દિવસ અમે આ રોગચાળો મૂકીએ છીએ દિવસ અમે આ રોગચાળો ભૂતકાળમાં મૂકો. ભૂતકાળ. ભૂતકાળ. માટે ભૂતકાળ. માઇક માટે ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ માટે ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટ્ઝ માટે માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટ્ઝ માટે માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ માટે માઇક વાઇસ પ્રેસિડન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ માટે માઇક વાઇસ પ્રેસિડન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ આ માટે આ અઠવાડિયામાં મીક્સ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ માટે, આ અઠવાડિયે હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ, આ અઠવાડિયા, સરકારોની હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો છે આ અઠવાડિયામાં હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો છે આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારી ઓડ્સમાં છે આ અઠવાડિયામાં હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો Oડ્સ કરતા વધુ છે આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો Oડ્સમાં કેવી રીતે છે સરકારો કેવી રીતે Oડ્સમાં છે સરકાર કેવી રીતે Dડ્સમાં છે સરકારો Aડ્સમાં કેવી રીતે નિયંત્રિત થાય છે ગવર્નર Oડ્સમાં છે કેવી રીતે તેને નિયંત્રિત કરવું. તે નિયંત્રિત કરવા માટે. તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું છું તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું નથી તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું અફરાડ નથી તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું આફ્રેઇડ નથી તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું આફ્રેઇડ નથી >> હું આફ્રેઇડ નથી >> હું સ્પ્રેડથી ભરેલું નથી >> હું સ્પ્રેડ આવતાનો આનંદ નથી >> હું સ્પ્રેડ આવતા નથી ઓફ્રેઇડ >> હું બીજાથી આવતા સ્પ્રેડથી અફ્રેડ નથી >> હું બીજા સ્થળોએથી આવતા સ્પ્રેડથી અફ્રેડ નથી. અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે કરી શકીએ છીએ અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે મૂકી શકો છો અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે આ મૂકી શકો છો >> અમે આ મૂકી શકો છો >> અમે આ પ્રતિબંધો મૂકી શકીએ છીએ >> અમે આ પ્રતિબંધો મૂકી શકીએ છીએ >> અમે આ પ્રતિબંધોને દરેક પર મૂકી શકીએ છીએ >> અમે આ પ્રતિબંધોને દરેક અન્ય પર મૂકી શકીએ છીએ દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો દરેક અન્ય બંદરો પર પ્રતિબંધો દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો દેશને દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો. સમગ્ર દેશમાં. સમગ્ર દેશમાં. >> સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: આ સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ ટુ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ ટૂ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ વધુ પ્રશ્નો એડમિશનરેશન વિશે વધુ પ્રશ્નો એડમિનિસ્ટ્રેશન શા માટે આ વિશે વધુ પ્રશ્નો એડમિનિસ્ટ્રેશન કેમ છે તેના વિશે વધુ પ્રશ્નો શા માટે છે તેના વિશે પ્રશ્નો ત્યાં કેમ થયા તે વિશે પ્રશ્નો પ્રશ્નો કેમ થયા હતા બીજા કોઈ કેમ નથી તે વિશેના પ્રશ્નો આ વિશે કોઈ બીજા ઉત્તેજના શા માટે નથી આ વિશે કોઈ બીજા ઉત્તેજના શા માટે નથી પ્રશ્નો મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજના કેમ નથી તે વિશેના પ્રશ્નો મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજક નથી અમેરિકનોને મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજક નથી અમેરિકાની સહાય માટે બીજા કોઈ ઉત્સાહપૂર્ણ ન હતા નોકરીઓ સિવાય અમેરિકનોને મદદ કરવા માટે બીજું કોઈ ઉત્તેજક નથી. નોકરી સિવાય અમેરિકન. નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> આઇટી નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> તે સમય છે નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> તે માટેનો સમય છે નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> આનો આ સમય છે >> આનો આ સમય છે >> આ એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેનો આ સમય છે >> આ વહીવટ માટેનો આ સમય છે >> આ એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવા માટેનો આ સમય છે >> આ વહીવટ માટે આ સમય છે આ લેવા માટે એડમિનિસ્ટ્રેશન આ ગંભીરતાથી લેવાનું એડમિનિસ્ટ્રેશન. ગંભીરતાથી. ગંભીરતાથી. >> ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, આ >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, આ >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, પ્રમુખ ડેનિંગ >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, પ્રમુખ ડેનિંગ એ >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ નવી દૈનિક >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્કનું નિર્માણ કરે છે રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્કની કમાણી કરે છે રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્ક ટાઇમ ડેઇનીંગ પ્રમુખ નવું યોર્ક ટાઇમ્સ રિપોર્ટ રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્ક ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ યોર્કના સમયનો અહેવાલ આપ્યો કે તે રાષ્ટ્રપતિએ નવું યોર્ક ટાઇમ રિપોર્ટ કર્યો કે તે જાણતો હતો રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ યોર્કના સમયની જાણ કરી કે તે પાછળનો ભાગ જાણતો હતો. ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે પાછા જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે પાછા જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયા પટમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયા પટ એમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં એક પૈસા બUTંટમાં રાખે છે તે જાણતો હતો ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં પાછળનું બ Bન્ટી મૂકે છે. માર્ચ રશિયામાં એક બOન્ટી મૂકો માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ. પર બOન્ટી મૂકો માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ.ની ભંડોળ પર બક્ષિસ મૂકો માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ. પર એક બPSન્ટી મૂકો માર્ચ રશિયામાં અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> આઇટી અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> આઇટી છે અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> તે યાદગાર છે અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> તે યાદગાર છે >> તે યાદગાર છે >> તે રાષ્ટ્રપતિની નોંધપાત્ર છે >> તે પ્રમુખ છે તે યાદગાર છે >> તે રાષ્ટ્રપતિ જઈ રહ્યું છે તે યાદગાર છે >> તે રાષ્ટ્રપતિની યાદ અપાવે છે >> તે રાષ્ટ્રપતિની યાદ અપાવે છે >> તે રાષ્ટ્રપતિ તેનાથી આગળ વધી રહ્યું છે તે યાદગાર છે રાષ્ટ્રપતિ તેનાથી આગળ વધી રહ્યા છે રાષ્ટ્રપતિ તેમના માર્ગની બહાર જઇ રહ્યા છે રાષ્ટ્રપતિ તેની રીતે આગળ વધે છે પ્રમુખ કહેવાની તેમની રીત આગળ વધી રહ્યા છે પ્રમુખ તેમના કહેવાની રીત આગળ જતા હોય છે રાષ્ટ્રપતિ તેમના કહેવાની રીતથી આગળ વધે છે રાષ્ટ્રપતિ એમ કહેવાની તેમની રીત આગળ વધી રહ્યા છે રાષ્ટ્રપતિએ તે સાંભળ્યું નથી તેવું કહેવાની રીત તેણીએ જઇ રહી છે તે સાંભળવાની રીત તેમનું કહેવાની રીત તે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી તે કહેવાની રીત તે વિશે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી તે કહેવાની રીત તે વિશે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી. તે વિશે કંઈપણ. તે વિશે કંઈપણ. >> તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેન્સ તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ >> રિપોર્ટર: રશિયા તેઓ ચૂકવે છે >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ ચૂકવણી કરે છે >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક ચૂકવે છે તે ટેલિબન ચૂકવે છે >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિકો આપે છે તે ટેલિબાનને ચૂકવે છે >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેનિઝ કરે છે તેઓ ટેલિબિયનને શિકાર ચૂકવે છે >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેનિઝ કરે છે તેઓ ટેલિબનને શિકાર નીચે ચુકવે છે તાલીબાનને શિકાર ડાઉન કરવા મોકલો તાલીબાનને હન્ટ ડાઉન કરવા માટે અને ડાઉન અને કીલને ટેલિબાનને ચૂકવણી કરો તાલીબાનને હન્ટ ડાઉન કરવા અને અમેરિકનને મારી નાખવા માટે ચૂકવણી કરો તાલીબાનને ડાઉન કરવા અને અમેરિકન સૈનિકોને મારી નાખવા માટે ચૂકવણી કરો. અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. આ અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિ અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિની જોડણી અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિએ વેબસાઇટ લખી રાષ્ટ્રપતિએ વેબસાઇટ લખી રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજીન્સને લીધું રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીને મળી રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીની મુલાકાત લીધી રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીને ન હતી ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી ન હતી ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી વિચાર્યું નહીં ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારશો નહીં ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારતો ન હતો ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચાર્યું નહીં કે તે મુશ્કેલ હતું ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારતા નથી કે તે મુશ્કેલ હતું વિચારો કે તે જીવંત હતો વિચારો કે તે આશ્ચર્યજનક હતું કે જેટલું સારું વિચારો કે તે જીવંત હતો કે આશ્ચર્યજનક હતું વિચારો કે તે જીવંત હતો જે આશ્ચર્યજનક નથી વિચારો કે તે ક્રેસિબલ હતું જે આસુ સુધી પહોંચ્યું ન હતું વિચારો કે તે ક્રેસિબલ હતો જે આસુએ તેની પાસે ન પહોંચ્યું. ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. આ ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. સફેદ ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસ ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસ ટ્રાયિંગ ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસનો પ્રયાસ વ્હાઇટ હાઉસનો પ્રયાસ વ્હાઇટ હાઉસ વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો વ્હાઇટ હાઉસ જો વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટીની ચકાસણી કરવાની કોશિશ કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટી હોય તો તે વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટી પેઇડ હોય તો તે વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે જો બOન્ટી ચૂકવેલ હોય તો ચકાસો જો બOન્ટી પેઇડ હતી તેની ચકાસણી કરો અને જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદાકારો હતા તેની ચકાસણી કરો જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદેસરના હતા તો ચકાસો જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદા ધારકો મળી રહ્યા હોય તો ચકાસો જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદા ધારકો મળી રહ્યા હોય તો ચકાસો અને કાયદેસરના લોકો એ અને કાયદેસરના લોકો સંતાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રિફિંગ આપી રહ્યા છે, અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રાઇફિંગ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, એનબીસી અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રાઇફિંગ પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં છે, એનબીસી દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે આજે બ્રિફિંગ બ્રાઇફિંગ ટુડે, એનબીસી કન્ફર્મ થયેલ એટી આજની તારીખમાં બ્રિફિંગ, એનબીસીએ આની પુષ્ટિ કરી આજની તારીખમાં બ્રિફિંગ, એનબીસીએ આ મોર્નિંગ પર પુષ્ટિ આપી. આ સવારે. આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ અને આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ કLINલિંગ ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ માટે ક .લિંગ ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ માટે કALલિંગ ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ એક શોધ માટે બોલાવે છે. શોધ માટે કLINલ કરો. શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ છે ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ ફેલાય છે ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ ઝડપી છે >>> વાયરસ ઝડપી છે >>> વાયરસ ઝડપથી પ્રસરે છે >>> વાયરસ ઓરેગનમાં ઝડપી છે >>> વાયરસ ઓરેગોન તરીકે ઝડપી છે >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં સ્વસ્થ રૂપે ફેલાય છે, >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં ઝડપી તરીકે ફેલાય છે, માટે >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં ઝડપી તરીકે ફેલાય છે, ત્રણ માટે ઓરેગોનમાં જેમ કે, સારું STRરેગોનમાં સ્વતંત્ર રીતે, ત્રણ દૃ STRતા માટે STRરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, Oરેગોનમાં, ત્રણ દૃ D દિવસો માટે, ત્યાં Wરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, ત્યાં છે STRરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, ત્યાં બન્યા મજબૂત દિવસો, ત્યાં થયા છે મજબૂત દિવસો, ત્યાં થયા છે મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા થયા છે મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 થયા છે મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 નવા થયા છે સ્ટ્રેટ ડે, ઓછામાં ઓછા 200 નવી કેસોમાં આવી છે મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો થયા છે મક્કમ દિવસો, ઓછામાં ઓછા 200 નવી કેસોમાં દિવસનો સમય છે. ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. ગઇકાલે ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડેય એકલા, અહીં હતા ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, અહીં 247 યેસ્ટર્ડેય એકલા, અહીં 247 યેસ્ટર્ડે એકલા, અહીં 247 નવું છે યેસ્ટર્ડેય એકલા, 247 નવી માહિતી મળી. નવી માહિતી. નવી માહિતી. એ નવી માહિતી. ત્રીજું નવી માહિતી. એક તૃતીય નવી માહિતી. બધાની ત્રીજી નવી માહિતી. તમામ કેસોનો તૃતીય નવી માહિતી. તમામ કેસોનો ત્રીજો નવી માહિતી. ઓરેગોનમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો ભાગ ઓરેગોનમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો ભાગ ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો તૃતીય ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો અહેવાલ આપ્યો છે ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો અહેવાલ આપ્યો છે સિન માર્ચ ઓફ રિપોર્ટ કરવામાં આવી જસ્ટમાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો જસ્ટ સિન માર્ચ રિપોર્ટ કરવામાં આવી હતી ભૂતકાળમાં સિન માર્ચ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છેલ્લા બે વર્ષમાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ફક્ત બે અઠવાડિયા. ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં છે ફક્ત બે અઠવાડિયા. હમણાં છે ફક્ત બે અઠવાડિયા. હવે આવી ગયા છે ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં હજી વધુ છે ફક્ત બે અઠવાડિયા. હવેથી વધુ થયાં છે હવેથી વધુ થયાં છે હવેથી વધુ 8300 થયા છે કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે છે કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે થયા છે કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે સ્ટેટવીડ છે. 8300 કુલ કેસો STATWIDE. 8300 કુલ કેસો STATWIDE. >>> 8300 કુલ કેસો STATWIDE. >>> જી.ઓ.વી. >>> જી.ઓ.વી. >>> જી.ઓ.વી. કે >>> જી.ઓ.વી. K BROWN >>> જી.ઓ.વી. કે બ્રાઉન ચેતવણી >>> જી.ઓ.વી. કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર્સ, કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર્સ, કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, અન્ય કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, અન્ય વ્યવસાયો બાકીના, અન્ય વ્યવસાયો આરામ, અન્ય વ્યવસાયો હોઈ શકે છે આરામ, અન્ય વ્યવસાયો હોઈ શકે છે આરામ, અન્ય વ્યવસાયો દબાણ કરી શકાય છે રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો માટે દબાણ કરવામાં આવી શકે છે રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો બંધ કરવાની ફરજ પડી શકે છે રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે ફરીથી ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે. ફરી. ફરી. મેળવો ફરી. અનુસાર ફરી. આ પ્રમાણે ફરી. વિલમેટ્ટ સાથે જોડાણ વિલમેટ્ટ સાથે જોડાણ વિલ્મેટ સપ્તાહને અનુરૂપ, વિલ્મેટ અઠવાડિયાનો સમાવેશ, આ રાજ્ય સરકાર, વિલ્મેટ સપ્તાહ સાથે મેળવો રાજ્ય સરકાર કહે છે, વિલ્મેટ સપ્તાહ સાથે મેળવો અઠવાડિયા, સરકાર કહે છે અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે રિસુઝિંગ અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે કે રિસીઝિંગ એ અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે એક રીસ ફરી વળવું અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે એક સ્ટે પર ફરી વળવું અઠવાડિયું, સરકાર કહે છે કે ઘરે રહેવાની રીસિસ આપવી અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે કે ઘરના ઓર્ડર પર એક સ્ટેઈ ફરી વળવું ઘર ઓર્ડર પર એક પ્રાઇસ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ ઘર ઓર્ડર પર એક પ્રાઇસ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તે નથી ઘરની STર્ડર પર રોકાયેલી રીસીંગ તેણીની નથી ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તેણીનું પસંદ નથી ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તેણીનો પ્રિય અભિગમ નથી. તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. માટે તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હવે માટે, તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં, તેણી તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં, તેણી છે તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં માટે, તે પ્રભાવશાળી છે હમણાં માટે, તે પ્રભાવશાળી છે હમણાં માટે, તેણી ખાનગીમાં પ્રભાવશાળી છે હમણાં માટે, તે વ્યક્તિગત જવાબદારીને પ્રભાવિત કરી રહી છે, હમણાં, તેણી વ્યક્તિગત જવાબદારીને પ્રભાવિત કરે છે, પૂછે છે વ્યક્તિગત જવાબદારી, પૂછવું વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકો પૂછતા વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને પૂછવું વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને પહેરવાનું પૂછવું વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરવાનું કહેવું વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરીને પૂછવું વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરીને પૂછવું લોકો માસ્ક પહેરવા માટે બહાર જાહેરમાં માસ્ક પહેરવા માટેના લોકો, લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરવા માટે, અને લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ વ્યવહારમાં જાહેર, અને તે પણ પ્રેક્ટિસ જાહેર, અને વ્યવહારિક સામાજિક માટે પણ જાહેર, અને વ્યવહારિક સામાજિક આપત્તિ. સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા છે સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા લોકો છે સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા એ લોકોની સલાહકાર છે સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા એ લોકોના ધ્યાનમાં છે પ્રતિક્રિયા એ લોકોના ધ્યાનમાં છે પ્રતિક્રિયા એ લોકો માટે શ્રેષ્ઠ છે પ્રતિક્રિયા એ લોકોનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે પ્રતિક્રિયા એ લોકો માટેનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે પ્રતિક્રિયા એ લોકો ફરી વિચારવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: એ ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણો ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણી બધી ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો >> રિપોર્ટર: રહેવાસીઓની ઘણી બધી કહો >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે તેઓ >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે તેઓ હજી પણ ભરો >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે કે તેઓ હજી પણ ખૂબ ભરે છે તેઓ હજી પણ ખૂબ કહો કહો કે તેઓ હજી પણ ખૂબ કન્સર્ટેડ છે કહો કે તેઓ હજી પણ ખૂબ જ કન્સર્ટેડ છે તેઓ ક COવિડ -19 વિશે ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે કહો ક COવિડ -19 વિશે તેઓ ખૂબ ધ્યાન આપે છે તેમ કહો, તેઓ ક COવિડ -19 વિશે ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે કહો, તેઓ કોવિડ -19, તે અંગે કનેક્ટેડ કVવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારો કVવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારો કVવિડ -19 વિશે કન્ક્રર્ટેડ, તેઓ રાજ્યનો વિચાર કરે છે કોવિડ -19 વિશે કન્ક્રર્ટેડ, તેઓ સ્ટેટલને વિચારવું જોઈએ કોવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારે છે કે રાજ્ય હોવું જોઈએ કોવિડ -૧ C AB વિશે કન્સેર્ટેડ, તેઓ વિચારે છે કે સ્ટેટ ખૂબ સારું હોવું જોઈએ રાજ્ય ખૂબ હોવું જોઈએ વિચારો રાજ્ય ખૂબ જ સાવચેતીભર્યું હોવું જોઈએ સ્ટેટને ખૂબ જ સાવચેતીભર્યું ચાલવું જોઈએ તેવું વિચારો સ્ટેટને ખૂબ આગળ વધતા આગળ વધવું જોઈએ તેવું વિચારો સ્ટેટને આગળની સાથે આગળ વધતા ઘણી સાવચેતીભર્યું માનવું જોઈએ આગળ સાથે આગળ વધવું આગળ કંઈપણ સાથે આગળ વધવું. કંઈપણ. કંઈપણ. >> કંઈપણ. >> હું કંઈપણ. >> હું નથી કરતો કંઈપણ. >> હું વિચારતો નથી કંઈપણ. >> હું ઓરેગોન નથી માનતો કંઈપણ. >> હું ઓરેગોન નહીં માનો >> હું ઓરેગોન નહીં માનો >> હું ઓરેગોન નહીં લાગે >> હું ઓરિગનને ખૂબ નહીં માનતો >> મને નથી લાગતું કે ઓરેગોન ખૂબ આક્રમક બનવું જોઈએ >> હું ઓરેગોન વિશે ખૂબ જ આક્રમક ન હોવું જોઈએ. >> હું મૂંઝવણમાં ખૂબ આક્રમક ન હોઉં એવું ઓરેગોન માનતો નથી. મૂવિંગ વિશે ખૂબ જ આક્રમક બનો આગળ વધતા જતા ઘણાં આક્રમક બનો આગળ ધપાતા મૂવિંગ વિશે ખૂબ આક્રમક બનો. ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું માનું છું ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું વિચારું છું ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમે મળીએ ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ખૂબ મળશે ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ખૂબ મળશે ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ઘણું બધું મળશે મને લાગે છે કે અમને ઘણું બધું મળશે મને લાગે છે કે આપણે ઘણી બધી દેશો મેળવીશું મને લાગે છે કે આપણે ઘણા દેશો અને મને લાગે છે કે આપણે ઘણા દેશો અને તેમાંથી ઘણો મેળવો મને લાગે છે કે અમે ઘણા દેશો અને નિર્ણય સ્વીકારો છો મને લાગે છે કે અમે ઘણા દેશો અને તેઓનો નિર્ણય લેશો દેશો અને ઘોષણા તેઓ દેશો અને ઘોષણા તેઓ કરે છે દેશો અને ઘોષણા તેઓએ જોયા છે દેશો અને જાહેર કરે છે કે તેઓએ જોયું છે દેશો અને તસવીરો તેઓએ જોયું છે દેશો અને તસવીરો તેઓએ આખામાં જોયું છે, દેશો અને તસવીરો તેઓએ આખા પર જોયું છે, તે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તે છે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ આવ્યા છે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ કરી રહ્યા છે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ કરી રહ્યા છે સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ ઘણું બધું કરી રહ્યા છે તેઓ ઘણું કરી રહ્યા છે તેઓ ખૂબ સચોટ કરી રહ્યા છે તેઓ ખૂબ જ હમણાં કરી રહ્યા છે તેઓ મુસાફરી કરીને ખૂબ યોગ્ય કામ કરી રહ્યા છે તેઓ સ્ટેટિંગ શટ દ્વારા ખૂબ જ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યા છે તેઓ શટ ડાઉન દ્વારા ખૂબ જ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યા છે. શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: છે શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: છે શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: નંબર છે શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: સંખ્યા છે >> રિપોર્ટર: સંખ્યા છે >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 નો નંબર છે >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની સંખ્યા છે >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સની સંખ્યા છે >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સની સંખ્યા છે COVID-19 કેસ ક્લાઇમ્બ્સ ઇન Vરેગોનમાં કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સ, કોવિડ -19 કેરેસ ક્લાઇમ્બ્સ ઇન ઓરેગોન, જી.વો. ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે રિઇઝિંગ ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે કે બીજા કોઈને ફરી પ્રયાસ કરો બ્રાઉન કહે છે કે બીજા કોઈને ફરી પ્રયાસ કરો બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ પર ફરી પ્રયાસ કરો બ્રાઉન કહે છે કે અન્ય સ્ટે-એટી-હોમ ઓર્ડરની પુનર્વિચારણા કરવી બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડર ફરીથી છે બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડર રિસ્યુસિંગ નથી બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડરની પુનર્વિચારણા તેણીની નથી સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તે નથી સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તેણીનો પસંદ નથી સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તેણીની પસંદીદા અભિગમ નથી. પ્રિય એપ્લિકેશન. પ્રિય એપ્લિકેશન. માટે પ્રિય એપ્લિકેશન. હવે માટે, પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી છે પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી પૂછે છે પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં માટે, તે લોકો પૂછે છે હમણાં માટે, તે લોકો પૂછે છે હમણાં, તેણી લોકોને પૂછે છે હમણાં, તેણી સતત ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે હમણાં, તેણી ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે હમણાં, તેણી વસ્ત્રો ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે હમણાં માટે, તે લોકો માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવાનું કહી રહ્યો છે, હમણાં, તે માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે, અમુક માસ્ક પહેરો ચાલુ રાખવા માટે, અમુક માસ્ક પહેરો ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવું, તેવું કહો માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહે છે કે માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહે છે કે નહીં માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો કે જે ન હોઈ શકે માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો કે તે ખૂબ સુંદર ન બને. કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું છું કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું પ્રકારની છું કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું પ્રકારની છું કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું ANણી રાખવાનો પ્રકાર છું કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનું છું >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનું છું >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનો છું >> હું બાજુ તરફ વળેલું છું >> હું બાજુ તરફ વળેલું છું >> હું બાજુ તરફના તરફનો પ્રકારનું છું >> હું બાજુ તરફ ઝોક રાખવાનો છું જે આપણે જોઈએ >> હું બાજુ તરફ ઝોક રાખવાનો પ્રકાર છું જે આપણે પસાર થવો જોઈએ બાજુ કે અમે થોભો બાજુ જે આપણે ખોલીએ છીએ તે બાજુએ, બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા સંભવિત બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા સંભવત. તે બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા પછી પણ લઈ શકીશું તે બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા પછી પણ લઈશું ખોલવાનું, અથવા સંભવિત એ પણ લો શરૂ કરવું, અથવા સંભવિત પગલું ભરો શરૂ કરવું, અથવા સંભવિત પગલું ભરવું. પાછા વળો. પાછા વળો. પરંતુ પાછા વળો. પરંતુ સૌથી વધુ પાછા વળો. પરંતુ સૌથી વધુ પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, હું પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, મને લાગે છે પરંતુ બધાથી વધુ, મને લાગે છે પરંતુ બધાંમાંથી, હું દરેકને વિચારું છું પરંતુ બધામાં, હું દરેકની જરૂરિયાતો વિશે વિચારું છું પરંતુ બધામાં, હું દરેકને જરૂર લાગે છે પરંતુ બધામાં, હું દરેકને બનવાની જરૂરિયાત વિશે વિચારો દરેકને બનવાની જરૂર છે દરેકને જવાબદાર રહેવાની જરૂર છે, દરેકને પ્રતિભાવ આપવા માટે જરૂર છે, વ્યક્તિગત રૂપે. પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું કરીશ પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું નહીં પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું નહીં બનાવી શકું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું એક નહીં બનાવું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું ઘણો નહીં લઉં પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું ઘણી બધી કમાણી કરીશ નહીં >> હું ઘણી બધી કમાણી કરીશ નહીં >> હું ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું >> હું ઘણા મિત્રો સાથે નહીં બનાવી શકું >> હું આની સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવી શકું >> હું સ્ટેટમેન્ટ સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું >> હું સ્ટેટમેન્ટ સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું છું સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું લગભગ છું સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું લગભગ છું સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ હું સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ હું નથી કરતો હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું નથી કરતો હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું વિચારતો નથી હું બનાવવા વિશે છું, પણ મને તેવું નથી લાગતું હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું તે વિચારતો નથી હું બનાવવા વિશે છું, પરંતુ મને નથી લાગતું કે આપણે શું કરવું જોઈએ હું કમાવવા વિશે છું, પણ મને નથી લાગતું કે આપણે ખસેડવું જોઈએ. હું કમાવવા વિશે છું, પણ મને નથી લાગતું કે આપણે તેને ખસેડવું જોઈએ. વિચારો કે આપણે તેમાં આગળ વધવું જોઈએ વિચારો કે આપણે તબક્કામાં ખસેડવું જોઈએ વિચારો કે આપણે બે તબક્કામાં ખસેડવું જોઈએ. પગલું બે. પગલું બે. >> પગલું બે. >> રિપોર્ટર: પગલું બે. >> રિપોર્ટર: આ પગલું બે. >> રિપોર્ટર: કુલ પગલું બે. >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: નવી સંખ્યા કુલ >> રિપોર્ટર: નવી કેસોની કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: નવી કેસોની કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: ઓરેગોનમાં નવા કેસોની કુલ સંખ્યા >> રિપોર્ટર: ઓરેગોન નવા કેસોની કુલ સંખ્યા ઓરેગોન માં નવા કેસ છે REરેગોનમાં નવા કેસ છે જેનું સર્પસ થયું છે ઓરેગોનમાં 8000 જેટલા નવા કેસ છે, તે 8000, REરેગોનમાં નવા કેસ છે, જેમાં 8000, મેરેશન છે REરેગોનમાં નવા કેસ છે, જેમાં 8000, મેરેશન અને છે ઓરેગોનમાં 8000, મેરેશન અને યુમ્‍યુમાં નવા કેસ છે 8000, મારેશન અને યુમપર્સેડ 8000, મARરેશન અને યુમા સમુદાયોમાં વળતર 8000 ની સરપ્રાઈઝ, મેરેશન અને યુવા મંડળીઓ છે 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળ ધરાવે છે 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળ સૌથી વધુ છે 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળમાં સૌથી વધુ કેસો છે. જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું છું જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ચાલુ છું જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું છું જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ફેન્સી પર છું, જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ફેન્સી પર છું, ગમે છે >> હું ફેન્સી પર છું, ગમે છે >> હું ફેન્સી પર છું, દરેકને ગમે છે >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે છે, >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ હું ઇચ્છું છું >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ હું ઇચ્છું છું દરેક જણ, હું કરવા માંગુ છું દરેક જણ, મારે ફરી ખુલવું છે, દરેક જણ, મારે ફરી ખુલવું છે દરેક જણ, હું ફરી ચાલુ કરવા માંગુ છું દરેક જણ, હું એક જ સમયે ફરીથી ખોલવા માંગુ છું દરેક જણ, હું તે જ સમયે ફરીથી ખોલવા માંગુ છું દરેક જણ, હું ફરીથી ખોલવા માંગુ છું, તે જ સમયે હું દરેક જણ, હું ફરીથી ઇચ્છો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું બનવા માંગું છું ફરીથી ખોલવું, તે જ સમયે હું સુરક્ષિત થવું ઇચ્છું છું. સલામત રહેવું. સલામત રહેવું. આઇ.ટી.એસ. સલામત રહેવું. તે ખુશ છે સલામત રહેવું. તેની સાથે સ્કેરી સલામત રહેવું. તેની સાથે આઈ.કે. સલામત રહેવું. સંખ્યા સાથે તે સ્પષ્ટ છે સલામત રહેવું. સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે કેસોની સંખ્યા સાથે તે સ્પષ્ટ છે કીની સંખ્યાની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે કી પોપિંગના કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે કી પOPપઅપ કરવાના કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે. કી પોપિંગ અપ થાય છે. કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેક કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકની જરૂરિયાતો કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકને જરૂર છે કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકને બનવાની જરૂર છે >> દરેકને બનવાની જરૂર છે >> દરેકને જવાબદાર રહેવાની જરૂર છે, >> દરેકને પ્રતિભાવ આપવા માટે જરૂર છે, વ્યક્તિગત રૂપે. પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. મેં જોયું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું સી એ પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણો જોઉં છું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણાં બધાં જોઉં છું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણા લોકોને જોઉં છું પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણાં લોકો પસંદ કરું છું હું ઘણાં લોકો પસંદ કરું છું હું ઘણાં લોકો પસંદ કરતો નથી તે જોઉં છું હું ઘણાં બધાં લોકો પસંદ કરી રહ્યો છું તે જોઉં છું હું ઘણાં બધાં પસંદ કરું છું જે પહેરતા નથી હું ઘણાં બધાં લોકો જોઉં છું કે માસ્ક પહેરવા નહીં. માસ્ક પહેરવા નહીં. માસ્ક પહેરવા નહીં. >> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: એ માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણો માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણી બધી માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો >> રિપોર્ટર: રહેવાસીઓનો ઘણો >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું બોલું છું >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું તેની સાથે વાત કરું છું >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું બોલવાની સાથે વાત કરું છું >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેવાસીઓ હું આ સાથે વાત કરું છું >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું તેમની સાથે બોલતા બોલું છું. હું તેમની સાથે બોલતા બોલું છું હું બોલું છું કે તેઓ આ બોલશે હું બોલતા બોલું છું કે તેઓ ચાલુ રાખશે હું બોલતા બોલું છું કે તેઓ ચાલુ રાખશે હું તે બોલવાની સાથે બોલું છું કે તેઓ સામાજિક ચાલુ રાખશે સોશિયલ ચાલુ રાખશે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ચાલુ રાખશે તે દરમિયાન સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે આમાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે ચોથામાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે ચોથામાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે ચોથામાં અંતર જુલાઈની ચોથામાં અંતર જુલાઈ હોલીડેની ચોથામાં અંતર. જુલાઈ હોલીડે. જુલાઈ હોલીડે. IN જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું છું જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રાઇન્ટ છું પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રાઇન્ટ છું પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિન્ટ ક્લર્ક્લી છું, પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિઅન્ટ ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિઅન્ટ ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, LINCOLN ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટિ ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી બીગન >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી બીગન >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટિ પ્રારંભિક ડિસ્ટ્રિબ્યુટીંગ >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી પ્રારંભ મફત ડિસ્ટ્રિબ્યુટીંગ >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી પ્રારંભિક નિ .શુલ્ક માસ્ક >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી શરૂ કરો મફત માસ્ક માટે વિતરણ માટે મફત માસ્ક વિતરણ વ્યવસાયો માટે મફત માસ્ક વિતરણ. વ્યવસાયો. વ્યવસાયો. આ વ્યવસાયો. ચેમ્બર વ્યવસાયો. ચેમ્બર ઓફ વ્યવસાયો. કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર વ્યવસાયો. કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર આવશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર આવશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર હાથ કરશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને પ્રથમ આવવા પર હાથમાં રાખશે પ્રથમ આવો તેમને હાથ પ્રથમ આવો પ્રથમ સેવા પર તેમને મોકલો તેઓને પ્રથમ આવનાર પ્રથમ સેવા આપેલ આધાર પર રાખો. પ્રથમ સેવા આધારિત. પ્રથમ સેવા આધારિત. બિઝનેસ પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકો પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકો કેન પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકી ભરી શકે છે પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યવસાય માલિકો બહાર ભરી શકે છે પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યવસાય માલિકો એ ભરી શકે છે વ્યવસાય માલિકો એ ભરી શકે છે વ્યવસાય માલિકો એક ફોર્મ ભરી શકે છે વ્યવસાય માલિકો FORનલાઇન ફોર્મ ભરી શકે છે વ્યવસાય માલિકો નલાઇન કહેવાથી ફોર્મ ભરી શકે છે વ્યવસાય માલિકો કેવી રીતે કહેતા ફોર્મ Mનલાઇન ભરી શકે છે વ્યવસાયના માલિકો ઘણા બધા કેવી રીતે કહે છે તે Mનલાઇન ફોર્મ ભરી શકે છે ઘણા Yનલાઇન કેવી રીતે કહેતા ફોર્મ ઘણા Sનલાઇન કેવી રીતે કહે છે તે ફોર્મ ONનલાઇન ONનલાઇન SAનલાઇન કહી રહ્યા છે કે તેઓ કેટલા માસ્ક કરે છે ONનલાઇન SAનલાઇન કહી રહ્યા છે કે તેઓને કેટલું માસ્ક કરે છે ONનલાઇન Yનલાઇન એમ કહેતા કે તેઓએ કેટલું માસ્ક કરે છે ONનલાઇન Yનલાઇન એમ કહી રહ્યા છે કે તેઓ કર્મચારીઓ માટે કેટલા માસ્ક કરે છે, તેઓને કર્મચારીઓ માટે જરૂરી માસ્ક, તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ માટે જરૂરી છે, તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ, ગ્રાહકો, તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ, ગ્રાહકો અને વOLલ્ટર્સ, ગ્રાહકો અને વOLલન્ટર્સ, ગ્રાહકો અને ગ્રાહકો. ગ્રાહકો ગ્રાહકો પછી ગ્રાહકો પછી તેઓ ગ્રાહકો તે પછી તેઓ આવશે ગ્રાહકો તે પછી તેઓ હશે ગ્રાહકો ત્યારબાદ તેઓને ડિરેક્ટ કરવામાં આવશે ગ્રાહકો ત્યારબાદ તેઓ પ્રત્યે દિશામાન કરવામાં આવશે ત્યારબાદ તેઓ પ્રત્યે દિશામાન કરવામાં આવશે તે પછી તેઓ પ્રત્યેકને પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ તેઓમાંથી એક તરફ સજ્જ કરવામાં આવશે ત્યારબાદ તેઓ ગંભીરમાંથી એક તરફ દોરી જશે ત્યારબાદ તેઓ એક બીજાને પસંદ કરવામાં આવશે સિવિલલ પીકઅપમાંથી એક સાર્વત્રિક પિકઅપ સ્થાનોમાંથી એક. સ્થાનો. સ્થાનો. લિંકન સ્થાનો. લિંકન છે સ્થાનો. લિન્ક AMલન અમોંગ છે સ્થાનો. લિંકન સાત વાગ્યે છે સ્થાનો. લિંકન સાત ઓરેગન છે લિંકન સાત ઓરેગન છે લિન્કVલન સાત ઓરેગન કમિટિઓ છે લિન્કOLલન જરૂરી સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે લિંકન એ લોકોની આવશ્યકતામાં સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે લિંકન એ લોકોની આવશ્યકતા માટે સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે લોકોને જરૂરી જૂથો લોકો પહેરવા માટે જરૂરી સમુદાયો માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળીઓ જ્યારે લોકો માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે સમુદાયો લોકો જ્યારે તેઓ માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે સમુદાયો જ્યારે તેઓ હોય ત્યારે માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળીઓ માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળ, જ્યારે તેઓ અંદર હોય છે જ્યારે તેઓ અંદર હોય ત્યારે માસ્ક પહેરો માસ્ક પહેરો જ્યારે તેઓ જાહેરમાં હોય માસ્ક પહેરો જ્યારે તેઓ જાહેર સ્થાનોની અંદર હોય. જાહેર સ્થળોએ. જાહેર સ્થળોએ. >>> જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ બનાવે છે જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલીસ આઠ બનાવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલીસ આઠ બનાવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસે આઠ સગવડ કરી હતી >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ આઠ સજ્જ કરે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ આઠ સૈનિકોની સુરક્ષા કરે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસે આઠ પ્રોમ્પ્ટસને એરેસ્ટ કરે છે પ્રોટેસ્ટ્સને આની ખાતરી આપે છે આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટ્સને પ્રોમ્પ્ટ કરે છે, આ અઠવાડિયે પ્રોમોસ્ટર્સ, ડિમોન્ટરેટરને મોકલે છે આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટર્સને મોકલે છે, ડિમોન્ટરેટર હતા આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટર્સને મોકલે છે, ડિમોનેટરેટર હતા સપ્તાહમાં, વિક્રેતાઓ અહીં હતા સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનિટરો સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટર્સ સિટી હોલમાં હતા સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટરો શહેરના છેલ્લા હALલમાં હતા સપ્તાહના અંતમાં અઠવાડિયાના અંતમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટર્સ, અઠવાડિયા, ડિમોનેટરેટર્સ શહેરમાં છેલ્લાં રાતનાં હતા, અને શહેરની હાલની રાત, અને શહેરની હલ રાત અને પ્રોટેસ્ટર્સ સિટી હોલ નાઈટ, અને પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી છે સિટી હ LAલ નાઇટ, અને પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી નીતિ છોડી દે છે પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી પોલીસ-છોડી દો પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી પોલિસ ગ્રાફ્ટી પ્રોટેસ્ટર્સ એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી ચાલુ કરો પ્રોટેસ્ટર્સ એટી-પોલિસ ગ્રાફ્ટી ચાલુ કરો પ્રોટેસ્ટર્સ ન્યાય ઉપર એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી છોડી દે છે પ્રોટેસ્ટર્સ જસ્ટિસ સેન્ટર પર એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી છોડી દે છે. જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક ડાઉન જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક ડાઉન લARરિઅર્સ લોકો ટૂક ડાઉન લARરિઅર્સ લોકો ટૂક ડાઉન બેરિયર્સની આસપાસ લોકો ટૂક ડાઉન બેરીઅર્સની આસપાસ બિલ્ડિંગની આસપાસ લોકો ટૂક ડાઉન બેરિયર્સ લોકો બિલ્ડિંગની આસપાસ ટૂક ડાઉન બેરિયર્સ અને લોકો મકાનની આસપાસ અને ટૂંક સમયમાં ડાઉન બેરિયર્સ બિલ્ડિંગ અને કનેક્ટેડ આસપાસ બિલ્ડિંગ અને કનેક્ટેડ ડાઉન આસપાસ બિલ્ડિંગ અને કનેક્ડ ડાઉન સલામતીની આસપાસ બિલ્ડિંગ અને કનેક્ડ ડાઉન સિક્યુરિટી કેમેરાસની આસપાસ. નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમારી પાસે નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે મેયર સુધી પહોંચ્યા છે અમે મેયર સુધી પહોંચ્યા છે અમે મેયર ટેડ સુધી પહોંચ્યા છે અમે મેયર ટેડ વ્હીલર સુધી પહોંચ્યા છે અમે મહત્તમ ટેડ વ્હીલર્સ માટે પહોંચ્યા છે અમે એ માટે મેયર ટેડ વ્હીલયર સુધી પહોંચ્યા છે અમે કોઈ કોમેન્ટ માટે મેયર ટેડ વ્હીલરે પહોંચ્યા છે અમે કોઈ ટિપ્પણી બટ માટે મેયર ટેડ વ્હીલરે પહોંચ્યા છે ટિપ્પણી બટ માટે વ્હીલરે ટેડ કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે વહન કર્યું છે કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે ટેડ પરંતુ તે નથી કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે વહન કરવું પણ સાંભળ્યું નથી કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે ટેડ લગાવી પણ હ્રદય પાછા નથી કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલને ટેડ આપો પરંતુ હાર્ટ બેક યETટ નથી. હાર્ડ બેક યૂટ નથી. હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ છે હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ મળી રહી છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ મળી રહી છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ સુટ્સ મેળવવામાં આવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેની પાસે મળી રહી છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ માટે દાવો કરવામાં આવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ, માર્ગ માટે સુટ્સ મેળવવામાં આવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેમની રીતે મેળવવામાં આવે છે >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેમની પાસે જે રીતે છે તેના માટે સ્વીકારવામાં આવે છે તેમની પાસેની રીત માટે સુઝ જે રીતે તેઓએ હેન્ડલ કર્યું છે તેના માટે પસંદ કરો આ રીતે તેઓએ હેન્ડલ રાખ્યું છે તેઓએ આ પ્રોટેસ્ટ્સને જે રીતે પકડ્યા છે તેના માર્ગ માટે, જે રીતે તેઓએ આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કર્યા છે, તે માટેનો માર્ગ આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક આ પ્રોટેસ્ટ્સને હેન્ડલ કરો, કેટલાક મુસાફરો આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક મુસાફરો અને આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક મુસાફરો અને કાયદેસર આ પ્રોત્સાહકો, કેટલાક મુસાફરો અને કાયદેસર નિરીક્ષકોને હેન્ડલ કરો જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદેસર નિરીક્ષકો જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદેસર નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો પર હુમલો જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે Fફિસો તેમની પાસે છે Fફિસર્સ કહે છે તેમની પર હુમલો કર્યો Fફિસર્સ કહે છે ત્યારે તેમની ઉપર હુમલો કર્યો Fફિસર્સ કહે છે કે તેઓએ તેઓ પર હુમલો કર્યો છે તેઓ કહે છે ત્યારે Fફિસરોએ તેઓ પર હુમલો કર્યો છે કહો અધિકારીઓએ તેઓ પર હુમલો કર્યો હતો કહો ઓફિસરોએ તેમની ઉપર હુમલો કર્યો હતો જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં જ્યારે તેઓ નિવેદનોની આવરી લેતા હતા. નિવેદનો. નિવેદનો. એઆરટી નિવેદનો. એઆરટી એડવર્ડ્સ નિવેદનો. એઆરટી એડવર્ડ્સ છે નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ કાનૂની દાવો પર છે. કાયદો. કાયદો. >> કાયદો. >> રિપોર્ટર: કાયદો. >> રિપોર્ટર: છે કાયદો. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ્સ છે કાયદો. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ છે ઇન >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ છે ઇન >> રિપોર્ટર: પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે >> રિપોર્ટર: પોર્ટલેન્ડ ઓફ પ્રોટેસ્ટ્સ છે >> રિપોર્ટર: જાતિવાદના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે >> રિપોર્ટર: જાતિવાદના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ છે અને >> રિપોર્ટર: જાતિવાદ અને નીતિના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે જાતિ અને પોલિસનો પોર્ટલેન્ડ જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસાનું પોર્ટલેન્ડ જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ, ચાલુ પોર્ટલલેન્ડ Rફ રACસિમ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખો, શહેર જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ, શહેર હિંસા ચાલુ રાખો, શહેરનું હિંસા ચાલુ રાખવું, શહેરનું શહેર હિંસા ચાલુ રાખો, વERરલેન્ડ પોલીસની શહેર હિંસા ચાલુ રાખો, વERરલેન્ડ પોલીસ ચહેરોનું શહેર હિંસકતા ચાલુ રાખો, શહેરમાં ફરજ બજાવતું પોલીસ છે હિંસા ચાલુ રાખો, વર્લ્ડર પોલિસની શહેર નવી વર્લ્ડર પોલિસ ફેસ નવી વર્લ્ડર પોલિસ નવી પડકારોનો સામનો કરે છે. પડકારો. પડકારો. આ પડકારો. આ ACLU પડકારો. ACLU છે પડકારો. ACLU ફાઇલ થયેલ છે પડકારો. ACLU ફાઇલ થયેલ છે A પડકારો. ACLU કાયદાકીય ફાઇલ છે ACLU કાયદાકીય ફાઇલ છે ACLU કાયદેસરની ફાઇલ ફાઇલ કરે છે ACLU તેના પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે ACLU સારવાર પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે ACLU ની સારવાર પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે ની સારવાર ઉપર જર્નલિસ્ટ્સની સારવાર ઉપર. જર્નલિસ્ટ્સ. જર્નલિસ્ટ્સ. એક જર્નલિસ્ટ્સ. માનૂ એક જર્નલિસ્ટ્સ. આ પૈકી એક જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્નીઓમાંથી એક જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્ની ક ONEલ્સમાંથી એક જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્નીઓમાંથી એક જે બોલાવે છે એટર્નીઓમાંથી એક જે બોલાવે છે એટર્નીઓમાંથી એક ક Cલ શું છે જે કંઈ થાય છે તેમાંથી એક ક .લ કરે છે એટર્ની કોલ્સમાંથી એક જે થાય છે એટર્નીઓમાંથી એક ક Jલ જે મુસાફરો માટે થઈ રહ્યું છે એટર્ની ક Cલ્સમાંથી એક જે મુસાફરોને થઈ રહ્યું છે એ. જર્નલિસ્ટ્સને થઈ રહ્યું છે એ માનવીની મુસાફરી કરી રહ્યું છે માનવાધિકાર અધિકારીઓની મુસાફરી કરી રહ્યું છે માનવ અધિકાર અધિકારીઓની મુસાફરીમાં સફળતા મળી રહી છે. માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તે ઈચ્છે છે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ કરવા માંગો છો માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ જોવા માગે છે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ તેને જોવા માંગે છે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે અને તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે અને તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માંગે છે અને છે તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માગે છે અને શોધે છે તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માગે છે અને કમ્પેન્સિની શોધે છે કમ્પેન્સિટરિ શોધી રહ્યા છે કમ્પેન્સિટેટરી નુકસાનને શોધી રહ્યા છે. નુકસાન. નુકસાન. >> નુકસાન. >> IF નુકસાન. >> જો તમે નુકસાન. >> જો તમે છો નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો >> જો તમે જઇ રહ્યા છો >> જો તમે મફતમાં જઇ રહ્યા છો >> જો તમે મફત ભાષણ મેળવવા જઇ રહ્યા છો >> જો તમે મફત ભાષણ મેળવવા જઇ રહ્યા છો અને >> જો તમે મફત ભાષણ અને મફતમાં જતાં રહ્યાં છો >> જો તમે મફત ભાષણ અને મફત ડિસકોર્સ મેળવવા જઇ રહ્યા છો મફત સ્પીચ અને મફત અસ્પષ્ટ મફત સ્પીચ અને મફત ડિસકોર્સ અને નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને એક્સચેંજ નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને એક્સચેંજ નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને મફત ડિસકોર્સ અને વિચારોની વિસ્તરણ, તમે મફત વિચારો અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને આઇડિયાઝનું વિસ્તરણ કરો તમારી પાસે મફત સ્પિચ અને ફ્રી ડિસકર્સ અને આઇડિયાઝનું વિસ્તરણ અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે અને વિચારોની વિગત, તમે માહિતી મેળવી શકો છો. માહિતી છે. માહિતી છે. આઈ.ટી. માહિતી છે. તે કરી શકતા નથી માહિતી છે. તે ન હોઈ શકે માહિતી છે. તે થઈ શકતું નથી માહિતી છે. તે હોઈ શકતું નથી માહિતી છે. તે પોલિસ હોઈ શકતું નથી તે પોલિસ હોઈ શકતું નથી તે પોલિસ કંટ્રોલ હોઈ શકતું નથી તે પોલિસને નિયંત્રિત કરી શકતું નથી તે પોલીસ નિયંત્રણને નિયંત્રણમાં રાખી શકશે નહીં તે હોઈ શકતું નથી કે પોલીસ નિયંત્રણ વિશેની માહિતીને નિયંત્રણમાં રાખે છે વિશે માહિતી નિયંત્રણ શું છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો તેમના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેઓ પ્રોટેસ્ટર્સને શું કરી રહ્યા છે. પ્રોટેસ્ટર્સ. પ્રોટેસ્ટર્સ. >> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: માટે પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: કાયદેસર માટે >> રિપોર્ટર: કાયદેસર માટે >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, શું >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, તેઓ શું છે નિરીક્ષકો, તેઓ શું છે નિરીક્ષકો, તેઓ શું અનુભવે છે નિરીક્ષકો, તેઓ જેનો અનુભવી છે નિરીક્ષકો, તેઓ જે અનુભવે છે તે આંખ ખોલે છે. અનુભવી આંખ ખોલીને છે. અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> નહીં અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશાં નહીં અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા જાણતા નથી અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી >> હંમેશાં કેવી રીતે જાણશો નહીં >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત જાણતા નથી >> રાત કેવી રીતે સમાપ્ત થશે તે હંમેશા જાણતા નથી, >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત સમાપ્ત થશે, પરંતુ ખબર નહીં >> હંમેશાં જાણશો નહીં કે રાત કેવી રીતે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત પૂરી થશે તે ખબર નથી, પણ હું અપેક્ષા કરું છું >> હંમેશાં કેવી રીતે રાતનો અંત આવશે તે જાણતા નથી, પરંતુ હું તેનો અપેક્ષા કરું છું રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેનો અનુભવ કરીશ રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેનો અનુભવ કરીશ રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું સમાપ્ત થઈ શકું છું રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેની સાથે સમાપ્ત થવાની કલ્પના કરું છું રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું હિંસા સાથે સમાપ્ત થવાની કવાયત કરું છું. હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું નિષ્ફળ ગયો હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું એક્સપેક્ટેડ હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું પોલિસ સાથે સમાપ્ત કરવા માટે એક્સપેક્ટેડ હું પોલિસ સાથે સમાપ્ત કરવા માટે એક્સપેક્ટેડ હું પોલીસ ઉલ્લંઘન સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત, હું પોલિસ હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત, પ્રારંભ હું પોલિસ હિંસા સાથે સમાપ્ત થવા માટે સચોટ છું, તે પ્રારંભ કરું છું. હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ છે હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ થઈ ગઈ છે >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ થઈ ગઈ છે >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ આવી ગઈ છે >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ આવી છે >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીયા પ્રોત્સાહકો પર આવી છે >> રિપોર્ટર: કORDર્ડેલીયાની સુરક્ષામાં છે >> રિપોર્ટર: કORDર્ડેલીયા નજીકના પ્રોટેસ્ટમાં છે >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીયા નજીકની દરેકની સુરક્ષામાં છે દરેક નજીકના પ્રોત્સાહકો પર દરેક દિવસની નજીકના દિવસોમાં લગભગ દરરોજ રેકોર્ડિંગના પ્રોત્સાહકો પર દરરોજની નોંધ લગભગ દરેક દિવસના પ્રોત્સાહકો પર સોંપાયેલની નોંધણી દરરોજની સંરક્ષણો પર. નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શોટ નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શOTટ નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શોટ એ.એન. નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી શરૂઆતમાં વિડિઓ શોટ નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તેમણે પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ એ હતો પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે સહમત હતો પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે દ્વારા સ્વીકાર્યું હતું પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે પોલીસ દ્વારા એસોલ્ટ થયેલ હતો પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે પોલિસ ઇવેન્ટ દ્વારા સહાયભૂત હતો તે પોલિસ ઇવેન્ટ દ્વારા સહાયભૂત હતો તે પોલિસ દ્વારા પણ આશ્વાસન આપ્યું હતું તેમણે પોલીસ દ્વારા એસોલ્ટ આપ્યો હતો તે પોલિસ દ્વારા માન્યતા મેળવ્યો હતો તેણે પોતાની જાતને ઓળખી કા Pીને પણ પોલીસ દ્વારા સ્વીકૃત હતી. તેમણે પોલિસ દ્વારા સ્વીકાર્યું હતું, તેમ છતાં તેણે પોતાને ઓળખી કાED્યું તેમણે પોતાને તરીકે ઓળખાવી તે તેણે પોતાને ઓળખી કા A્યું એ તે જર્નલિસ્ટ તરીકે પોતાને ઓળખાવે છે. જર્નલિસ્ટ. જર્નલિસ્ટ. તેમણે જર્નલિસ્ટ. તે છે જર્નલિસ્ટ. તે નથી જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી જર્નલિસ્ટ. તે ACLU નો ભાગ નથી તે ACLU નો ભાગ નથી તે ACLU કાયદાકીય ભાગ નથી તે ACLU કાયદો બટનો ભાગ નથી તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તેણી તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તે કરે છે તે ACLU કાયદાકીય ભાગ નથી પરંતુ તે યોજના કરે છે તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તે પ્લાન ઘડે છે તેઓ યોજના ઘડે છે તેના પર કાનૂની વિધિ કરો તેને હરાવવા માટે યોજના ઘડી શકો છો તે કાયદેસરને આગળ ધપાવવા માટે યોજના બનાવે છે, પરંતુ તેના પર જામીન કરો કાયદેસરની ક્રિયાને આગળ વધારવા માટે તે યોજના બનાવે છે, પરંતુ તેને કાનૂની મુકો કાયદેસરની કાર્યવાહી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે તે યોજના ઘડશે કાયદેસરની ક્રિયા સામે કાયદેસરની ક્રિયા સામે. સરળ. સરળ. >> સરળ. >> હું સરળ. >> હું ગુમાવીશ સરળ. >> હું ટ્રેક ગુમાવીશ સરળ. >> હું ગુમાવી ટ્રેક સરળ. >> હું કેવી રીતે ટ્રેક ગુમાવીશ સરળ. >> હું કેટલો ટ્રેક ગુમાવીશ >> હું કેટલો ટ્રેક ગુમાવીશ >> હું ઘણા સમયનો ટ્રેક ગુમાવીશ >> હું કેટલા સમયનો છું તેનો ટ્રેક ગુમાવીશ >> હું કેટલો સમય આવ્યો છું તેનો ટ્રેક ગુમાવીશ >> હું કેટલો સમય ગુમાવી રહ્યો છું તેનો જવાબ હું ગુમાવી શક્યો છું >> હું ઘણા સમયનો ટ્રOક ગુમાવીશ જેથી મને ખૂબ મદદ મળી. એવા સમય કે જે મને આશ્ચર્ય થયું છે એવા સમય કે જે મને બહુ દૂર આપવામાં આવ્યા છે, એવા સમય કે જે મને ખૂબ મદદ મળી છે, પરેશાન, એવા સમય કે જે મને ખૂબ મદદ મળી, ત્રાસ આપી, ધમકાવ્યા એવા સમય કે જેની મને ખૂબ દૂર, સતામણી, ધમકી આપી છે. દૂર, સખત, ત્રાસદાયક દૂર, સખત, સજ્જ સાથે ધમકી આપી. સજ્જ. સજ્જ. સામાન્ય રીતે સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે છે સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે છે સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું છું સજ્જ. હંમેશાં જ્યારે હું ચાલુ હોઉં ત્યારે સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું ચાલુ છું સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું ચાલુ છું સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ હોય ​​છે જ્યારે હું પેરિફરી પર છું સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ હોય ​​છે જ્યારે હું તેની પેરિફરી પર છું સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ન્યાયની પેરિફરી પર છું સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ફક્ત તેની પેરિફરી પર છું સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ફક્ત ક્રોસડની પેરિફરી પર છું માત્ર ક્રોધની પેરિફરી ફક્ત ક્રોસિટ સીટીંગની પેરિફરી ફક્ત ત્યાં બેઠેલા ક્રોડફેરિફેરીની પેરિફરી ફક્ત રેકોર્ડિંગની ક્રોસિંગની પેરિફરી ફક્ત ત્યાં શું છે તેનો રેકોર્ડિંગ ક્રોડની પેરીફરી ત્યાં શું છે રેકોર્ડિંગ શું થઈ રહ્યું છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું જેવું થાય છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું ઓફિસોની નીચે શું થાય છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું અધિકારીઓની પાછળ જે બન્યું છે તેના રેકોર્ડિંગ પર બેસવું અને OFફિશનર્સ અને સદસ્યોની વચ્ચે થાય છે ઓફિસર અને પ્રોટેસ્ટર્સની વચ્ચે બને છે. પ્રોટેસ્ટર્સ. પ્રોટેસ્ટર્સ. >> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તેમણે પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તેમણે આવશે પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે >> રિપોર્ટર: તે આવવાનું ચાલુ રાખશે >> રિપોર્ટર: તે આવવાનું ચાલુ રાખશે >> રિપોર્ટર: તેઓ પ્રોટેસ્ટને આવરી લેશે. પ્રોફેસ્ટ કવર. પ્રોફેસ્ટ કવર. >> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ પ્રોફેસ્ટ કવર. >> જવાબદારી પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ જવાબદારી પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ જવાબદારી પ્રોફેસ્ટ કવર. >> જવાબદાર છે ત્યાં >> જવાબદાર છે ત્યાં >> જવાબ આપવા માટે જવાબદારી >> જવાબ આપવા માટે જવાબદાર છે >> જવાબદાર શું ત્યાં રિપોર્ટિંગ >> જવાબદારી શું છે તેના પર જાણ કરવી >> જવાબદારી જે થઈ રહ્યું છે તેના પર જાણ કરવી >> જવાબદારી જે થઈ રહ્યું છે તેના પર રિપોર્ટિંગ. શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું છું શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક સમુદાય છું શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, હું એક સમુદાય જર્નાલિસ્ટ છું, તે હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે છે હું એક સમુદાય જર્નાલિસ્ટ છું, તે શું છે હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે હું શું છું હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે હું શું કરું છું. તે હું શું કરું છું. તે હું શું કરું છું. >> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: ડબલ્યુઇ તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલેન્ડ પહોંચ્યા >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પહોંચ્યા છે >> રિપોર્ટર: અમે પોર્લેન્ડલેન્ડ પોલિસ માટે પહોંચ્યા છીએ >> રિપોર્ટર: અમે ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પહોંચ્યા >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલLANDન્ડ પોલિસ પોલિસ COફ ટુ ક COમંટ માટે પહોંચ્યા ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ કાયદાકીય સલાહ માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ કાયદાકીય બટ પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ કાયદેસર બટ ડિડ પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પોર્ટલLANDન્ડ પોલિસ MMફ કમ્યુનિટિ THEફ લ THEસ્યુટ બટ ન હતી પોર્ટલલેન્ડ પોલિસ કાયદાકીય ટિપ્પણી પર સાંભળ્યું ન હતું કાનૂની અવાજ સાંભળ્યો નહીં કાનૂની બટનો સાંભળ્યો નહીં. પાછળ. પાછળ. આ પાછળ. શહેર પાછળ. શહેર પાછળ. પોર્ટલેન્ડની શહેર પાછળ. પોર્ટલLANDન્ડની સિટી કરે છે પાછળ. પોર્ટલેન્ડ સિટી નથી કરતું પોર્ટલેન્ડ સિટી નથી કરતું પોર્ટલેન્ડની સિટી ટિપ્પણી કરતી નથી પોર્ટલેન્ડની સિટી ટિપ્પણી કરતી નથી પોર્ટલેન્ડની સિટી પૈસા ચૂકવવા અંગે ટિપ્પણી કરતી નથી પોર્ટલેન્ડની સિટી કાયદેસરના પેન્ડિંગ પર ટિપ્પણી કરતી નથી કાયદેસરની ચૂકવણી અંગેની ટિપ્પણી કાયદેસરની ક્રિયાને ચૂકવણી કરવા અંગેની ટિપ્પણી. ક્રિયા. ક્રિયા. એઆરટી ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નવું એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નવી એ.ટી. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂ નૂન, એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂન નૂન, ધ એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂન નૂન, અપ્પર >>> નૂન નૂન, અપ્પર >>> નૂન નૂન, એ સપોર્ટ કોર્ટ >>> નવું નવેમ્બર, આજે પૂર્ણ અદાલત. આજે કોર્ટ. આજે કોર્ટ. નીચે આજે કોર્ટ. નીચે એ આજે કોર્ટ. ડાઉન લOUસિઆના આજે કોર્ટ. લુઇસિયાના કાયદાને ડાઉન કરો આજે કોર્ટ. લOUસિયાનાનો કાયદો નીચે દો લOUસિયાનાનો કાયદો નીચે દો લુસિયાનાનો કાયદો કે જે ઇચ્છશે તે ડાઉન કરો લૂઇસિયાના કાયદાને છોડી દો જે બાકી છે લુઇસિયાના કાયદાને નીચે છોડી દો જે બાકી રહેશે લુસિયાનાનો કાયદો ડાઉન કરો જે રાજ્ય છોડશે લુસિયાનાનો કાયદો ડાઉન કરો જે રાજ્યની સાથે છોડી દેશે લOUસિયાના કાયદાને નીચે દો જેની સાથે રાજ્ય છોડી દો એ સાથે રાજ્ય છોડી દો એક સિંગલ સાથે સ્ટેટ છોડી દો એક જ ગર્ભપાત સાથે રાજ્ય છોડી દો . . એ . ઘણું . ખૂબ જરૂરી . ખૂબ જરૂરી ડોક્ટર . ખૂબ જરૂરી ડોક્ટરો પ્રભાવ . ઘણાં જરૂરી ડોક્ટરો ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરે છે . ઘણાં જરૂરી ડોકટરો માટે ગર્ભપાત પરફોર્મિંગ . ઘણા જરૂરી ડોકટરો છે ગર્ભપાત કામગીરી ગર્ભપાત છે પ્રભાવ એડમિશન આપવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરવું પ્રાઇવેલ્સની એડમિશન આપવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન પ્રાઇવેલ્સની એડિટ કરવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરવું નજીકના સ્થળોએ ખાનગી કંપનીઓ માટે એડબર્ટિંગ્સનું ગર્ભપાત નજીકમાં પ્રાઇવેલોજીસ એડિટ કરવું નજીકના હોસ્પિટલોમાં પ્રાઇવેટજીસ એડિટ કરવી. હોસ્પિટલો. હોસ્પિટલો. આઈ.ટી. હોસ્પિટલો. તે હતો હોસ્પિટલો. આઇટી હતી એ હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 હતો હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 નિર્ણય હતો હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 નિર્ણય સાથે હતો હોસ્પિટલો. તે ચીફ સાથેનો 5-5 નિર્ણય હતો તે ચીફ સાથેનો 5-5 નિર્ણય હતો તે મુખ્ય ન્યાય સાથે 5-4 નિર્ણય હતો તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે 5-5 નિર્ણય હતો, તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે મતદાન, 5-5 નિર્ણય હતો તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે એક 5-4 નિર્ણય હતો, મત આપીને જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, મતદાન સાથે જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, આની સાથે મત આપવો જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટની મતદાન જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટના જીવનશૈલી સાથે મત આપવો જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટના લિબેરલ ન્યાય સાથે મતદાન. કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ છે કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ તે છે કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ પ્રથમ છે કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ પ્રથમ ગર્ભપાત છે આ પ્રથમ ગર્ભપાત છે આ પ્રથમ ગર્ભપાતનો નિયમ છે આ પ્રથમ ગર્ભપાત નિયમ સિંક છે આ બે વખત ગર્ભપાતનો નિયમ છે આ પ્રથમ ગર્ભપાત રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ છે રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ એપ્લિકેશન રોલિંગ સિન્સ બે ટર્મ ટ્રમ્પ એપોઇન્ટ્સ જોડાય છે રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ એપોઇન્ટ્સ જોડાયા રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ નિમણૂકો કોર્ટમાં જોડાય છે. કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન કાયદો કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત >>> REરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત થયેલ ખાસ >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત થયેલ ખાસ સત્રો >>> REરેગોન કાયદાઓ અંતિમ અંતિમ અંતિમ સમાપ્ત >>> ઓરેગોન કાયદાકારોએ અંતિમ શુક્રવારે ખાસ સત્રો સમાપ્ત કર્યા અંતિમ શુક્રવારે ખાસ સત્રો વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાતે ખાસ સત્રો અંતમાં શુક્રવારે રાત અને ખાસ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાત અને પસાર વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે અને પસાર થયેલ ડઝનેક વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાત્રે અને પસાર ડઝનેક નાઇટ અને પેસેન્ડેડ ડઝન બીલના રાત અને પસાર ડઝનેક સમાવિષ્ટ બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક સાતનો સમાવેશ કરીને બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક સાત સમાવિષ્ટ બીલના રાત અને પાસ ડઝન પોલિસ પર સાત સમાવીને બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક પોલિસ પર સાઠનો સમાવેશ કરીને બીલ પોલિસ ખાતામાં સાઠનો સમાવેશ કરીને બીલ. હિસાબ. હિસાબ. અહીં હિસાબ. અહિયાં હિસાબ. અહીં કેટલાક છે હિસાબ. અહીં કેટલાક છે હિસાબ. અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, હિસાબ. અહીં તેઓની કેટલીક ઓફિસો છે અહીં તેઓની કેટલીક ઓફિસો છે અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ શકતા નથી અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ ઉપયોગ કરી શકતા નથી અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ ચોકનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ICફિસો ચોક ગોલનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, CHફિસર્સ ચોક ગૃહોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય ચોક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય ચોક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય ચOક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, પરિસ્થિતિઓ સિવાય ચોકના હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, જ્યાં પરિસ્થિતિઓમાં સિવાય ચોકના હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, જ્યાં પરિસ્થિતિમાં હતા ત્યાં સિવાય. પરિસ્થિતિમાં જ્યાં ડેડલી પરિસ્થિતિમાં જ્યાં ઘાતક બળ છે પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં ઘાતક બળ છે એવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં ઘાતક બળની બાંયધરી આપવામાં આવે છે. બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. અશ્રુવાયું બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ક Cન બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત કરી શકે છે બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત હોઈ શકે છે બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત ઉકેલી શકાય છે બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. અશ્રુ ફક્ત વિકસિત કરી શકાય છે જો અશ્રુ ફક્ત વિકસિત કરી શકાય છે જો અશ્રુ ફક્ત ડિપ્લોઇડ થઈ શકે જો એ જો અધિકાર હોય તો અશ્રુ માત્ર બદલી શકાય છે જો અધિકાર હોય તો આંસુ ફક્ત બદલી શકાય છે જો અધિકાર નક્કી કરવામાં આવે તો આંસુ ફક્ત ઉદ્ભવી શકાય છે જો અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે અને તેમાંથી આંસુ માત્ર બદલી શકાય છે જો અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે અને ઓફિસર આપવામાં આવે તો આંસુ માત્ર બદલી શકાય છે એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને ઓફિસર એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને ઓફિસર સેપ્ટા એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને OFફિસ્ટર સેપ્ટા જીર્ણ એક અધિકાર જાહેર કરાયો છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટા કપાયેલી કપડા છે એક અધિકાર જાહેર કરાયો છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટામાં કપડા છે એક અધિકાર નક્કી કરવામાં આવે છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટા એડવાન્સમાં કપડા પહેરે છે. એડવાન્સિસમાં સેપ્ટા પહેર્યાં હતાં સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી સેપ્ટા તે આગળ છે સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ગૃહો છે જે તેઓ છે સેપ્ટા એડવાન્સમાં અવર જવર કરે છે કે તેઓ જઈ રહ્યા છે સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ક્રોવ્ડ્સ કે જે તેઓ જઇ રહ્યા છે સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ક્રોવ્ડ્સ કે જે તેઓ વાપરવા જઇ રહ્યા છે સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ગૃહો છે કે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન છે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન પણ છે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન પણ બનાવવાનું છે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન એ પણ બનાવે છે ઓર્ગેન એ પણ બનાવે છે ઓર્ગેન પણ એક ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે ઓર્ગેન પણ એક ડેટાબેસ બનાવવાનું છે ઓર્ગન પણ એક ડેટાબેસને ટ્ર TOક કરવા માટે બનાવી રહ્યો છે ઓર્ગન જ્યારે પણ ટ્રેક કરવા માટે એક ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે ઓર્ગન જ્યારે અધિકારીઓનો ટ્ર .ક કરવા માટે પણ ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે જ્યારે અધિકારીઓ ટ્ર TRક કરવા માટે ડેટાબેઝ જ્યારે અધિકારીઓ હોય ત્યારે ટ્ર TOક કરવા માટે ડેટાબેસ જ્યારે અધિકારીઓ ડિસીપ્લિંટેડ હોય ત્યારે ટ્રેક કરવા માટે ડેટાબેસ. શિસ્તબદ્ધ છે. શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ છે શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ પાસે છે શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ તપાસો શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ તપાસો એજન્સીઓ તપાસો એજન્સીઓ ડેટાબેસને તપાસો એજન્ટો પહેલાં ડેટાબેસને તપાસો હિંસાઓ પહેલાં ડેટાબેસને તપાસવા માટેના એજન્સીઓ છે એંજિસીઓએ હરિંગ કરતા પહેલા ડેટાબેસને તપાસો હેરિંગ પહેલાં ડેટાબેઝ કોઈ અધિકારીની હેરિંગ કરતા પહેલા ડેટાબેઝ. ઓફિસર. ઓફિસર. આ ઓફિસર. ગવર્નર ઓફિસર. ગવર્નર હજી પણ ઓફિસર. સરકાર હજુ પણ છે ઓફિસર. સરકાર હજી પણ છે સરકાર હજી પણ છે સરકાર હજી સ્વીકારવા માટે છે સરકાર હજુ પણ બધાને મંજૂરી આપવા માટે છે સરકાર હજી પણ બધાને મંજૂરી આપે છે સરકાર હજી પણ આ બધાને સ્વીકારવા માટે છે સરકાર હજી પણ આ તમામ બીલને માન્ય રાખવાની છે આ તમામ બીલને મંજૂરી આપો આ બધા બીલ પૂર્વેની મંજૂરી આપો તે પહેલાં આ બધા બિલની મંજૂરી આપો તેઓ બનો તે પહેલાં આ તમામ બીલની મંજૂરી આપો તેઓ કાયદો બને તે પહેલાં આ તમામ બીલને મંજૂરી આપો. તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન છે તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે છે >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે પૂર્વનિર્ધારિત છે અને તે પૂર્વનિર્ધારિત છે અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, અને તે અવિશ્વસનીય રીતે, પૂર્વનિર્ધારિત છે અને તે અવિશ્વસનીય રીતે, પૂર્વનિર્ધારિત છે અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, તે વિશે અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, એક વિશે. અનિશ્ચિત, એક વિશે. અનિશ્ચિત, એક વિશે. આગ અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રૂ અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રુઝ હતા અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રુ આઉટ આઉટ અનિશ્ચિત, એક વિશે. અંતમાં ફાયર ક્રીવ્સ આવી હતી અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રૂ અંતમાં બહાર આવી હતી ફાયર ક્રૂ અંતમાં બહાર આવી હતી ફાયર ક્રૂ અંતમાં અંતમાં હતા ફાયર ક્રુઝ ઇન ધ રાત અંતમાં ફાયર ક્રુઝ ધી મૌન મોનિટરીંગ અંતમાં અગ્નિની સંખ્યામાં રાતની મોનીટરીંગ કરવામાં મોડાં હતાં નાના મોનિટરિંગમાં નાઇટની અંતમાં આગ લાગી હતી નાઇટ મોનીટરિંગ નાના નાના બ્રશફાયર પર નાઇટ મોનિટરિંગ નાના બ્રશફાયર પર રાતની દેખરેખ નાઇટ બ્રશફાયર પર નાઇટ મોનીટરિંગ ધ જ્યોર્જમાં નાના બ્રશફાયર પર નાણાંની દેખરેખ. બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. આઈ.ટી. બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. તે પ્રારંભ થયો બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. આઈટીએથી પ્રારંભ થયો બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. તે નજીકના વર્ષગાંઠથી શરૂ થયું તે નજીકના વર્ષગાંઠથી શરૂ થયું તે પ્રારંભે નજીકના રવેના, તે યેસ્ટર્ડે નજીકના રોવેના, અને તે ઇસ્ટર્ડેની નજીકના રોવેનાથી શરૂ થયું, અને બળજબરીથી આઇટી પ્રારંભિક રોવેનાથી શરૂ થઈ, અને ફરજિયાત .ફિશિયલ્સ આઇટી પ્રારંભિક રોવેનાથી શરૂ થઈ, અને ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ માટે રોવેના, અને ફરજિયાત અધિકારીઓ રોવેના, અને બંધ કરવા માટે ફરજિયાત .ફિશિયલ રોવેના, અને ભાગ બંધ કરવા માટે ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ રોવેના, અને ભાગ બંધ કરવા માટે ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ રુવેના, અને હાઇવેના ભાગને બંધ કરવા માટે ફરજિયાત અધિકારીઓ હાઇવે 30 ના ભાગને બંધ કરવા માટે રોવેના અને ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ હાઇવે 30 નો ભાગ બંધ કરો હાઇવેનો 30 વાગ્યે બંધ ભાગ હૂડ 30 ની વચ્ચે હૂડનો બંધ ભાગ હૂડ રીવાઈવર 30 વચ્ચે હાઇવેનો ક્લોઝ પાર્ટ હૂડ રાયવર 30 અને હાઇવેનો 30 ભાગ બંધ કરો હૂડ રાયવર 30 અને હાઇવેનો 30 ભાગ બંધ કરો હૂડ રિવર અને હૂડ રિવર અને ડીલ્સ વચ્ચે. DELLS. DELLS. CREWS DELLS. ક્રૂ મળી DELLS. ક્રૂને તે મળ્યું DELLS. ક્રૂઝ તે હેઠળ મેળવો DELLS. નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો આઇટી પછી નિયંત્રણ હેઠળ તે મેળવ્યું આઇટી સળગાવ્યા પછી તેને નિયંત્રણ હેઠળ ક્રીવો મેળવો તે લગભગ સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ તે મેળવ્યું 15 જેટલા જેટલા આઇટી સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો 15 એકર જેટલા આઇટી સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો. લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. પ્રીટિ લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. સુંદર નાના. સુંદર નાના. સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી સુંદર નાના. ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ છે સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ પાસે ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ પાસે ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ ઇશ્યૂ કરવા માટે છે ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ ઇશ્યૂ કરવા માટે છે એ ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એક સ્તર ઇશ્યૂ કરવા માટે છે ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એક સ્તર નક્કી કરવું આવશ્યક છે

કેજીડબ્લ્યુ શીર્ષ વાર્તાઓ: બપોરના 6-29-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.067"> >>> </text>
<text sub="clublinks" start="8.141" dur="0.601"> >>> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.233"> >>> આઇટી છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.167"> >>> તે સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.634"> >>> તે સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.734"> >>> જાગવાનો સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="10.51" dur="2.269"> >>> જાગવાનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.467"> >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="13.246" dur="0.734"> >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. આ </text>
<text sub="clublinks" start="13.98" dur="0.434"> >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. સફેદ </text>
<text sub="clublinks" start="14.414" dur="0.434"> >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. વ્હાઇટ હાઉસ </text>
<text sub="clublinks" start="14.848" dur="0.3"> >>> અમેરિકાનો જાગવાનો સમય છે. સફેદ ઘર છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.148" dur="0.2"> અમેરિકા. સફેદ ઘર છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.067"> અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.734"> અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ આવેલું છે </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.3"> અમેરિકા. સફેદ ઘર દૈનિક કરવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="1.101"> અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ ડેનિઅલ પર હતું </text>
<text sub="clublinks" start="17.55" dur="0.1"> અમેરિકા. વ્હાઇટ હાઉસ કોરોનાવાયરસ પર ડેનિયલ હતું </text>
<text sub="clublinks" start="17.65" dur="0.401"> કોરોનાવાયરસ પર દૈનિક રહી </text>
<text sub="clublinks" start="18.051" dur="1.001"> કોરોનાવાયરસથી ડેનિઅલ ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="19.052" dur="1.668"> તરફથી કોરોનાવાયરસ પરના દૈનિકમાં </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.534"> ગેટ-ગો તરફથી કોરોનાવાયરસ પરના રોજિંદા બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.2"> GET-GO માંથી. </text>
<text sub="clublinks" start="21.454" dur="0.1"> GET-GO માંથી. અને </text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.134"> GET-GO માંથી. અને </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.167"> GET-GO માંથી. અને ફેડરલ </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.634"> GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ </text>
<text sub="clublinks" start="22.489" dur="0.934"> GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="0.067"> GET-GO માંથી. અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત યોગ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="23.49" dur="0.867"> અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત યોગ્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="3.47"> અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.534"> અને ફેડરલ રિસ્પોન્સ ફક્ત ખોટી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.167"> ખોટું થઈ ગયું. </text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> ખોટું થઈ ગયું. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.101"> ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે </text>
<text sub="clublinks" start="28.762" dur="0.133"> ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે કુમો </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.134"> ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે ક્યુમો લાશિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.233"> ખોટું થઈ ગયું. >>> એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર નીકળવું </text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="0.3"> ખોટું થઈ ગયું. >>> એંડ્રે ક્યુમો લાશિંગ આઉટ </text>
<text sub="clublinks" start="29.562" dur="0.201"> >>> એંડ્રે ક્યુમો લાશિંગ આઉટ </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> >>> REન્ડ્ર્યૂ ક્યુમો લાશિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.1"> >>> વ્હાઇટ પર REન્ડ્ર્યૂ કુમો લાશ </text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.133"> >>> વ્હાઇટ હાઉસ પર એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર કાOો </text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> >>> વ્હાઇટ હાઉસ પર REન્ડ્રે ક્યુમો બહાર નીકળવું </text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.2"> >>> તેના માટેના સફેદ મકાનમાં એન્ડ્રે ક્યુમો બહાર કા Lો </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.234"> >>> એન્ડ્રે ક્યુમો આ માર્ગ માટેના સફેદ મકાનમાં બહાર નીકળી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.3"> >>> તે રીતે વ્હાઇટ હાઉસ પર REન્ડ્ર્યૂ કુમો લાશિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="30.997" dur="0.234"> આ માર્ગ માટે વ્હાઇટ હાઉસ </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.433"> વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="31.664" dur="1.435"> વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ તે આને હેન્ડલ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="33.099" dur="0.534"> વ્હાઇટ હાઉસ માટેનો માર્ગ તે આ રોગચાળાને નિયંત્રિત કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="33.633" dur="0.2"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.067"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="33.967" dur="0.133"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.1" dur="0.234"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.334" dur="0.267"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.601" dur="0.133"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે નંબર જોયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.334"> આ રોગચાળાને હેન્ડલ કરો. આ આપણે નંબર જોયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.068" dur="0.2"> આ આપણે નંબર જોયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.268" dur="0.2"> આ આપણે નવા નંબર જોઈએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="35.468" dur="0.067"> આ અમે નવી શોધવાની સંખ્યા જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.067"> આ અમે નવી માહિતીઓની સંખ્યા જોવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.602" dur="0.167"> આ અમે નવી માહિતીઓની સંખ્યા જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.333"> આ આપણે પર નવી નવી સંખ્યાઓની સંખ્યા જોવી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="36.102" dur="0.234"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.067"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.567"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. ને માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="36.97" dur="2.035"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. જોડાવા માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="39.005" dur="0.467"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. અમને જોડાવા માટે આભાર, </text>
<text sub="clublinks" start="39.472" dur="0.301"> રાઇઝ પર નવી માહિતી. અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય </text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.2"> અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય </text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.1"> અમને જોડાવા માટે આભાર, રાજ્ય અને </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.167"> યુ.એસ., રાજ્ય અને સ્થાનિકમાં જોડાવા માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.2"> યુ.એસ., રાજ્ય અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ સાથે જોડાવા માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.133"> અમેરિકા, રાજ્ય અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી જોડાવા માટે આભાર </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.201"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી </text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.1"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.066"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.367"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી આનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.307" dur="0.134"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી આકૃતિ માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.233"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.167"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી કેવી રીતે અંજીર મૂકવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="41.841" dur="0.334"> અને સ્થાનિક અગ્રણીઓ રાષ્ટ્રવ્યાપી કેવી રીતે અંજીર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="42.175" dur="0.2"> કેવી રીતે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.3"> કેવી રીતે અટકવું તે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="42.675" dur="0.234"> કેવી રીતે અટકવું તે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> કેવી રીતે ફેલાવો તે કેવી રીતે અંજીર કા .વાની કોશિશ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.901"> કેવી રીતે ફેલાવવું તે કેવી રીતે અંશો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.977" dur="0.634"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને કેવી રીતે રોકી શકાય તે માટે અંજીર માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.1"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. એ.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.133"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. જેમ </text>
<text sub="clublinks" start="45.011" dur="0.1"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. ગોરા તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="45.111" dur="0.401"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.233"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ ડીલ્સ તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.868"> કોવિડ -19 ના સ્પ્રેડને રોકો. વ્હાઇટ હાઉસ સાથે સોદા તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.2"> વ્હાઇટ હાઉસ સાથે સોદા તરીકે </text>
<text sub="clublinks" start="46.813" dur="0.701"> વ્હાઇટ હાઉસ જેમની સાથે વ્યવહાર કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.467"> વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, </text>
<text sub="clublinks" start="47.981" dur="0.3"> વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, આ </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.067"> વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ સાથે વ્યવહાર કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="48.348" dur="0.333"> વ્હાઇટ હાઉસ જેમ કે કટોકટી સાથે વ્યવહાર કરે છે, રાષ્ટ્રપતિ છે </text>
<text sub="clublinks" start="48.681" dur="0.267"> તે કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ છે </text>
<text sub="clublinks" start="48.948" dur="0.334"> કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="49.282" dur="1.702"> કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિની પ્રતિક્રિયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.434"> કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.233"> કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ તે સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="51.651" dur="0.3"> કટોકટી, રાષ્ટ્રપતિ એ સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપે છે કે રશિયા </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.167"> સમાચાર છે કે રશિયા પર પ્રતિક્રિયા </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.034"> રશિયા મૂકે છે તેવા સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.133"> રશિયા મૂકે છે તેવા સમાચાર માટે પ્રતિક્રિયા એ </text>
<text sub="clublinks" start="52.285" dur="0.134"> સમાચારની પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા એક બOન્ટી મૂકે </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.767"> સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા બOન્ટી ચાલુ રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="53.186" dur="0.834"> સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયા યુએસ પર બ .ન્ટી મૂકે </text>
<text sub="clublinks" start="54.02" dur="0.534"> સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપવી કે રશિયાએ યુ.એસ. પર ભંડોળ મૂક્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="54.554" dur="0.234"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. </text>
<text sub="clublinks" start="54.788" dur="0.1"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી </text>
<text sub="clublinks" start="54.888" dur="0.1"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.067"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="55.055" dur="0.266"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રસી પોટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="55.321" dur="0.267"> યુ.એસ. ટ્રમ્પ પર બ .ન્ટી મૂકો. ટ્રેસી પોટ્સ વિગતો છે </text>
<text sub="clublinks" start="55.588" dur="0.201"> ટ્રેસી પોટ્સ વિગતો છે </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.567"> ટ્રસી પોટ્સમાંથી વિગતો છે </text>
<text sub="clublinks" start="56.356" dur="7.808"> ટ્રેસી પોટ્સમાં વASશિંગ્ટનથી વિગતો છે, </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.166"> ટ્રેસી પોટ્સ વ .શિંગ્ટન, ડી.સી. દ્વારા વિગતો છે </text>
<text sub="clublinks" start="64.33" dur="0.167"> વASશિંગ્ટન, ડી.સી. </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.2"> વ Wશિંગ્ટન, ડીસી થી </text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.067"> વASશિંગ્ટન, ડીસી થી રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="64.764" dur="0.1"> વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: ધ </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.167"> વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: યુ.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.2"> વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: હમણાં યુએસ </text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.301"> વASશિંગ્ટન, ડીસીમાંથી >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે છે 2.5 </text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.233"> >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.132" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.266" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: યુએસ હવે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.2"> 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ </text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.1"> 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ </text>
<text sub="clublinks" start="66.666" dur="0.167"> નવું 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.067"> નવા રેકોર્ડ્સ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ </text>
<text sub="clublinks" start="66.9" dur="0.233"> નવા નોંધ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ </text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.234"> ફ્લોરિડામાં નવા રેકોર્ડ સાથે 2.5 મિલિયન કોરોનાવાયરસ કેસ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.233"> ફ્લોરિડામાં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે, </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.501"> ફ્લોરિડા, દક્ષિણમાં નવા રેકોર્ડ સાથે </text>
<text sub="clublinks" start="68.101" dur="0.734"> ફ્લોરિડા, દક્ષિણ કેરોલિનામાં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે, </text>
<text sub="clublinks" start="68.835" dur="0.567"> ફ્લોરિડા, દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, માં નવા રેકોર્ડ્સ સાથે </text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.167"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, </text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="0.067"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.1"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે </text>
<text sub="clublinks" start="69.736" dur="0.133"> દક્ષિણ કેરોલિના, નેવાડા, >> અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.234"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.233"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.233"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે </text>
<text sub="clublinks" start="70.703" dur="0.301"> દક્ષિણ કેરોલીના, નેવાડા, >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.167"> >> અમે એક દિવસનો ક્લોઝર છે </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.066"> >> અમે દિવસનો એક દિવસનો સમાવિષ્ટ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.1"> >> અમે એક દિવસનો એક દિવસ નજીક છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.201"> >> અમે એક દિવસનો દિવસ બંધ કરીએ છીએ અમે મૂકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="0.267"> >> અમે આ દિવસનો એક દિવસનો નજીક છે </text>
<text sub="clublinks" start="71.805" dur="0.1"> >> અમે આ દૈનિક મૂકો તે દિવસનો એક દિવસનો ક્લોઝર </text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="0.2"> >> અમે આ દૈનિક મૂકો તે દિવસનો એક દિવસનો ક્લોઝર </text>
<text sub="clublinks" start="72.105" dur="0.334"> >> અમે તે દિવસનો એક દિવસનો કલોઝર છીએ અમે આ રોગચાળો મૂકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="72.439" dur="0.2"> દિવસ અમે આ રોગચાળો મૂકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="72.639" dur="0.1"> દિવસ અમે આ રોગચાળો ભૂતકાળમાં મૂકો. </text>
<text sub="clublinks" start="72.739" dur="0.2"> ભૂતકાળ. </text>
<text sub="clublinks" start="72.939" dur="0.1"> ભૂતકાળ. માટે </text>
<text sub="clublinks" start="73.039" dur="0.334"> ભૂતકાળ. માઇક માટે </text>
<text sub="clublinks" start="73.373" dur="0.3"> ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="73.673" dur="0.134"> ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="73.807" dur="0.267"> ભૂતકાળ. માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટ્ઝ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.2"> માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટ્ઝ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> માઇક વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> માઇક વાઇસ પ્રેસિડન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.133"> માઇક વાઇસ પ્રેસિડન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ આ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.2"> આ અઠવાડિયામાં મીક્સ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પેન્ટઝ હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.267"> આ અઠવાડિયે હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="0.067"> આ અઠવાડિયા, સરકારોની હિટ્સ હોટસ્પોટ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.1"> આ અઠવાડિયામાં હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.375" dur="0.233"> આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારી ઓડ્સમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.167"> આ અઠવાડિયામાં હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો Oડ્સ કરતા વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.301"> આ અઠવાડિયે હિટ્સના હોટસ્પોટ્સ, સરકારો Oડ્સમાં કેવી રીતે છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.166"> સરકારો કેવી રીતે Oડ્સમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.242" dur="0.134"> સરકાર કેવી રીતે Dડ્સમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> સરકારો Aડ્સમાં કેવી રીતે નિયંત્રિત થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="0.266"> ગવર્નર Oડ્સમાં છે કેવી રીતે તેને નિયંત્રિત કરવું. </text>
<text sub="clublinks" start="76.709" dur="0.167"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="76.876" dur="0.034"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="76.91" dur="0.634"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="77.544" dur="1.067"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="78.611" dur="0.468"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.133"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું અફરાડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.212" dur="0.234"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું આફ્રેઇડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.446" dur="0.3"> તે નિયંત્રિત કરવા માટે. >> હું આફ્રેઇડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.746" dur="0.233"> >> હું આફ્રેઇડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="79.979" dur="0.134"> >> હું સ્પ્રેડથી ભરેલું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.1"> >> હું સ્પ્રેડ આવતાનો આનંદ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="80.213" dur="0.634"> >> હું સ્પ્રેડ આવતા નથી ઓફ્રેઇડ </text>
<text sub="clublinks" start="80.847" dur="1.668"> >> હું બીજાથી આવતા સ્પ્રેડથી અફ્રેડ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="82.515" dur="0.067"> >> હું બીજા સ્થળોએથી આવતા સ્પ્રેડથી અફ્રેડ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.3"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. </text>
<text sub="clublinks" start="82.882" dur="0.201"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> </text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.266"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.134"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે કરી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="83.483" dur="0.233"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે મૂકી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="83.716" dur="0.301"> અન્ય સ્થિતિઓ દ્વારા ફેલાવો. >> અમે આ મૂકી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.367"> >> અમે આ મૂકી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.067"> >> અમે આ પ્રતિબંધો મૂકી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="84.451" dur="0.1"> >> અમે આ પ્રતિબંધો મૂકી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="84.551" dur="0.133"> >> અમે આ પ્રતિબંધોને દરેક પર મૂકી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="84.684" dur="0.2"> >> અમે આ પ્રતિબંધોને દરેક અન્ય પર મૂકી શકીએ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="84.884" dur="0.234"> દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.067"> દરેક અન્ય બંદરો પર પ્રતિબંધો </text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.166"> દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> દેશને દરેક અન્ય પર પ્રતિબંધો. </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.166"> સમગ્ર દેશમાં. </text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.167"> સમગ્ર દેશમાં. >> </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.067"> સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="85.852" dur="0.1"> સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: આ </text>
<text sub="clublinks" start="85.952" dur="0.334"> સમગ્ર દેશમાં. >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ </text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.367"> >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ </text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન </text>
<text sub="clublinks" start="86.753" dur="0.367"> >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> >> રિપોર્ટર: ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ ટુ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="3.103"> એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ ટૂ </text>
<text sub="clublinks" start="90.356" dur="0.468"> એડમિનિસ્ટ્રેશન ફેસિંગ વધુ પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="90.824" dur="0.166"> એડમિશનરેશન વિશે વધુ પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.267"> એડમિનિસ્ટ્રેશન શા માટે આ વિશે વધુ પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.267"> એડમિનિસ્ટ્રેશન કેમ છે તેના વિશે વધુ પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.2"> શા માટે છે તેના વિશે પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.067"> ત્યાં કેમ થયા તે વિશે પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.134"> પ્રશ્નો કેમ થયા હતા </text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.2"> બીજા કોઈ કેમ નથી તે વિશેના પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="0.1"> આ વિશે કોઈ બીજા ઉત્તેજના શા માટે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="92.225" dur="0.234"> આ વિશે કોઈ બીજા ઉત્તેજના શા માટે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="92.459" dur="0.3"> પ્રશ્નો મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજના કેમ નથી તે વિશેના પ્રશ્નો </text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.3"> મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજક નથી </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.134"> અમેરિકનોને મદદ કરવા માટે બીજા કોઈ ઉત્તેજક નથી </text>
<text sub="clublinks" start="93.193" dur="0.1"> અમેરિકાની સહાય માટે બીજા કોઈ ઉત્સાહપૂર્ણ ન હતા </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.1"> નોકરીઓ સિવાય અમેરિકનોને મદદ કરવા માટે બીજું કોઈ ઉત્તેજક નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.167"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. </text>
<text sub="clublinks" start="93.56" dur="0.1"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> </text>
<text sub="clublinks" start="93.66" dur="0.1"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="93.76" dur="0.1"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> તે સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.767"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> તે માટેનો સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.627" dur="0.134"> નોકરી સિવાય અમેરિકન. >> આનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.367"> >> આનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> >> આ એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.1"> >> આ વહીવટ માટેનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.767"> >> આ એડમિનિસ્ટ્રેશન લેવા માટેનો આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.134"> >> આ વહીવટ માટે આ સમય છે </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.867"> આ લેવા માટે એડમિનિસ્ટ્રેશન </text>
<text sub="clublinks" start="97.063" dur="0.167"> આ ગંભીરતાથી લેવાનું એડમિનિસ્ટ્રેશન. </text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="0.167"> ગંભીરતાથી. </text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.167"> ગંભીરતાથી. >> </text>
<text sub="clublinks" start="97.564" dur="0.5"> ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="1.869"> ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને </text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.433"> ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, </text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.301"> ગંભીરતાથી. >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, આ </text>
<text sub="clublinks" start="100.667" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, આ </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ </text>
<text sub="clublinks" start="101.134" dur="0.067"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, પ્રમુખ ડેનિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, પ્રમુખ ડેનિંગ એ </text>
<text sub="clublinks" start="101.301" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ નવી દૈનિક </text>
<text sub="clublinks" start="101.401" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: અને રશિયા, રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્કનું નિર્માણ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.701" dur="0.234"> રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્કની કમાણી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.133"> રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્ક ટાઇમ ડેઇનીંગ </text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.1"> પ્રમુખ નવું યોર્ક ટાઇમ્સ રિપોર્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="102.168" dur="0.534"> રાષ્ટ્રપતિ નવી યોર્ક ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="102.702" dur="0.267"> રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ યોર્કના સમયનો અહેવાલ આપ્યો કે તે </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.467"> રાષ્ટ્રપતિએ નવું યોર્ક ટાઇમ રિપોર્ટ કર્યો કે તે જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.3"> રાષ્ટ્રપતિએ ન્યુ યોર્કના સમયની જાણ કરી કે તે પાછળનો ભાગ જાણતો હતો. </text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.167"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે પાછા જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="103.903" dur="0.134"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે પાછા જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="104.037" dur="0.133"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="104.17" dur="0.067"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.734"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયા પટમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયા પટ એમાં પાછળનો ભાગ જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.267"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં એક પૈસા બUTંટમાં રાખે છે તે જાણતો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="105.438" dur="0.334"> ટાઇમ્સ રિપોર્ટ કરે છે કે તે માર્ચ રશિયામાં પાછળનું બ Bન્ટી મૂકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.2"> માર્ચ રશિયામાં એક બOન્ટી મૂકો </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ. પર બOન્ટી મૂકો </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.5"> માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ.ની ભંડોળ પર બક્ષિસ મૂકો </text>
<text sub="clublinks" start="106.606" dur="0.634"> માર્ચ રશિયામાં યુ.એસ. પર એક બPSન્ટી મૂકો </text>
<text sub="clublinks" start="107.24" dur="0.534"> માર્ચ રશિયામાં અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="107.774" dur="0.167"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="107.941" dur="0.066"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.067"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> આઇટી </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.334"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> આઇટી છે </text>
<text sub="clublinks" start="108.408" dur="0.6"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="0.167"> અફઘાનિસ્તાનમાં યુ.એસ. >> તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.301"> >> તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.2"> >> તે રાષ્ટ્રપતિની નોંધપાત્ર છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.676" dur="0.3"> >> તે પ્રમુખ છે તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="109.976" dur="0.1"> >> તે રાષ્ટ્રપતિ જઈ રહ્યું છે તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="110.076" dur="0.234"> >> તે રાષ્ટ્રપતિની યાદ અપાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> >> તે રાષ્ટ્રપતિની યાદ અપાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.367"> >> તે રાષ્ટ્રપતિ તેનાથી આગળ વધી રહ્યું છે તે યાદગાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="110.844" dur="0.166"> રાષ્ટ્રપતિ તેનાથી આગળ વધી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.01" dur="0.067"> રાષ્ટ્રપતિ તેમના માર્ગની બહાર જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.077" dur="0.067"> રાષ્ટ્રપતિ તેની રીતે આગળ વધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.144" dur="0.167"> પ્રમુખ કહેવાની તેમની રીત આગળ વધી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.311" dur="0.2"> પ્રમુખ તેમના કહેવાની રીત આગળ જતા હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.2"> રાષ્ટ્રપતિ તેમના કહેવાની રીતથી આગળ વધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.711" dur="0.234"> રાષ્ટ્રપતિ એમ કહેવાની તેમની રીત આગળ વધી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.3"> રાષ્ટ્રપતિએ તે સાંભળ્યું નથી તેવું કહેવાની રીત તેણીએ જઇ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.267"> તે સાંભળવાની રીત </text>
<text sub="clublinks" start="112.512" dur="0.1"> તેમનું કહેવાની રીત તે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="112.612" dur="0.067"> તે કહેવાની રીત તે વિશે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.167"> તે કહેવાની રીત તે વિશે કંઈપણ સાંભળ્યું નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.166"> તે વિશે કંઈપણ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.167"> તે વિશે કંઈપણ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="113.179" dur="0.567"> તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="3.404"> તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા </text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.067"> તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેન્સ </text>
<text sub="clublinks" start="117.217" dur="0.3"> તે વિશે કંઈપણ. >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="117.517" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="117.717" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: રશિયા તેઓ ચૂકવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક તેઓ ચૂકવણી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="117.984" dur="0.067"> >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિક ચૂકવે છે તે ટેલિબન ચૂકવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: રશિયા દૈનિકો આપે છે તે ટેલિબાનને ચૂકવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેનિઝ કરે છે તેઓ ટેલિબિયનને શિકાર ચૂકવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.334"> >> રિપોર્ટર: રશિયા ડેનિઝ કરે છે તેઓ ટેલિબનને શિકાર નીચે ચુકવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.2"> તાલીબાનને શિકાર ડાઉન કરવા મોકલો </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.067"> તાલીબાનને હન્ટ ડાઉન કરવા માટે અને </text>
<text sub="clublinks" start="119.052" dur="0.634"> ડાઉન અને કીલને ટેલિબાનને ચૂકવણી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="4.371"> તાલીબાનને હન્ટ ડાઉન કરવા અને અમેરિકનને મારી નાખવા માટે ચૂકવણી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> તાલીબાનને ડાઉન કરવા અને અમેરિકન સૈનિકોને મારી નાખવા માટે ચૂકવણી કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.166"> અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. આ </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.133"> અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિ </text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.1"> અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિની જોડણી </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.301"> અને અમેરિકન સૈનિકો મારવા. રાષ્ટ્રપતિએ વેબસાઇટ લખી </text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.333"> રાષ્ટ્રપતિએ વેબસાઇટ લખી </text>
<text sub="clublinks" start="125.458" dur="0.167"> રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજીન્સને લીધું </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીને મળી </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.066"> રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીની મુલાકાત લીધી </text>
<text sub="clublinks" start="125.758" dur="0.101"> રાષ્ટ્રપતિએ ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટીને ન હતી </text>
<text sub="clublinks" start="125.859" dur="0.2"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી ન હતી </text>
<text sub="clublinks" start="126.059" dur="0.067"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી વિચાર્યું નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.1"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.2"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારતો ન હતો </text>
<text sub="clublinks" start="126.426" dur="0.133"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચાર્યું નહીં કે તે મુશ્કેલ હતું </text>
<text sub="clublinks" start="126.559" dur="0.334"> ઇન્ટેલિજન્સ કમ્યુનિટી તે વિચારતા નથી કે તે મુશ્કેલ હતું </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.234"> વિચારો કે તે જીવંત હતો </text>
<text sub="clublinks" start="127.127" dur="0.1"> વિચારો કે તે આશ્ચર્યજનક હતું કે જેટલું સારું </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.066"> વિચારો કે તે જીવંત હતો કે આશ્ચર્યજનક હતું </text>
<text sub="clublinks" start="127.293" dur="0.1"> વિચારો કે તે જીવંત હતો જે આશ્ચર્યજનક નથી </text>
<text sub="clublinks" start="127.393" dur="0.201"> વિચારો કે તે ક્રેસિબલ હતું જે આસુ સુધી પહોંચ્યું ન હતું </text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.3"> વિચારો કે તે ક્રેસિબલ હતો જે આસુએ તેની પાસે ન પહોંચ્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.167"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. </text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. આ </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. સફેદ </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.167"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસ </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસ ટ્રાયિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.333"> ASUAJE તેની પાસે પહોંચી ન હતી. વ્હાઇટ હાઉસનો પ્રયાસ </text>
<text sub="clublinks" start="128.928" dur="0.234"> વ્હાઇટ હાઉસનો પ્રયાસ </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> વ્હાઇટ હાઉસ વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> વ્હાઇટ હાઉસ વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> વ્હાઇટ હાઉસ જો વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.134"> વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટીની ચકાસણી કરવાની કોશિશ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.596" dur="0.233"> વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટી હોય તો તે વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.301"> વ્હાઇટ હાઉસ જો બOન્ટી પેઇડ હોય તો તે વેરિફાઇ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="130.13" dur="0.2"> જો બOન્ટી ચૂકવેલ હોય તો ચકાસો </text>
<text sub="clublinks" start="130.33" dur="0.2"> જો બOન્ટી પેઇડ હતી તેની ચકાસણી કરો અને </text>
<text sub="clublinks" start="130.53" dur="0.1"> જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદાકારો હતા તેની ચકાસણી કરો </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.133"> જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદેસરના હતા તો ચકાસો </text>
<text sub="clublinks" start="130.763" dur="0.034"> જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદા ધારકો મળી રહ્યા હોય તો ચકાસો </text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.934"> જો બOન્ટી પેઇડ હતી અને કાયદા ધારકો મળી રહ્યા હોય તો ચકાસો </text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.267"> અને કાયદેસરના લોકો એ </text>
<text sub="clublinks" start="131.998" dur="1.635"> અને કાયદેસરના લોકો સંતાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.234"> અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રિફિંગ આપી રહ્યા છે, </text>
<text sub="clublinks" start="133.867" dur="0.333"> અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રાઇફિંગ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, એનબીસી </text>
<text sub="clublinks" start="134.2" dur="0.2"> અને કાયદેસરના લોકો આજે બ્રાઇફિંગ પ્રાપ્ત કરી રહ્યાં છે, એનબીસી દ્વારા પુષ્ટિ આપવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="134.4" dur="0.167"> આજે બ્રિફિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="134.567" dur="0.1"> બ્રાઇફિંગ ટુડે, એનબીસી કન્ફર્મ થયેલ એટી </text>
<text sub="clublinks" start="134.667" dur="0.167"> આજની તારીખમાં બ્રિફિંગ, એનબીસીએ આની પુષ્ટિ કરી </text>
<text sub="clublinks" start="134.834" dur="0.167"> આજની તારીખમાં બ્રિફિંગ, એનબીસીએ આ મોર્નિંગ પર પુષ્ટિ આપી. </text>
<text sub="clublinks" start="135.001" dur="0.3"> આ સવારે. </text>
<text sub="clublinks" start="135.301" dur="0.067"> આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="135.368" dur="0.234"> આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ અને </text>
<text sub="clublinks" start="135.602" dur="0.2"> આ સવારે. ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ </text>
<text sub="clublinks" start="135.802" dur="0.233"> ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ </text>
<text sub="clublinks" start="136.035" dur="0.067"> ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ કLINલિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.534"> ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ માટે ક .લિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="1.268"> ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ માટે કALલિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.567"> ડેમોક્રેટ્સ અને રિપબ્લિકન્સ એક શોધ માટે બોલાવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.234"> શોધ માટે કLINલ કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="138.705" dur="0.133"> શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી </text>
<text sub="clublinks" start="138.838" dur="0.434"> શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="139.272" dur="1.902"> શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.534"> શોધ માટે કLINલ કરો. ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.1"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="141.975" dur="0.066"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ </text>
<text sub="clublinks" start="142.041" dur="0.234"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="142.275" dur="0.167"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ ફેલાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="142.442" dur="0.267"> ટ્રસી પોટ્સ, એનબીસી ન્યૂઝ. >>> વાયરસ ઝડપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.167"> >>> વાયરસ ઝડપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.133"> >>> વાયરસ ઝડપથી પ્રસરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="143.009" dur="0.534"> >>> વાયરસ ઓરેગનમાં ઝડપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="143.543" dur="1.034"> >>> વાયરસ ઓરેગોન તરીકે ઝડપી છે </text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.234"> >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં સ્વસ્થ રૂપે ફેલાય છે, </text>
<text sub="clublinks" start="144.811" dur="0.233"> >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં ઝડપી તરીકે ફેલાય છે, માટે </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.367"> >>> વાયરસ ઓરેગોનમાં ઝડપી તરીકે ફેલાય છે, ત્રણ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="145.411" dur="0.267"> ઓરેગોનમાં જેમ કે, સારું </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> STRરેગોનમાં સ્વતંત્ર રીતે, ત્રણ દૃ STRતા માટે </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.101"> STRરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="145.879" dur="0.1"> Oરેગોનમાં, ત્રણ દૃ D દિવસો માટે, ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="145.979" dur="0.1"> Wરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="146.079" dur="0.7"> STRરેગોનમાં, ત્રણ મજબૂત દિવસો માટે, ત્યાં બન્યા </text>
<text sub="clublinks" start="146.779" dur="0.167"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="146.946" dur="0.1"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.067"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="147.113" dur="0.134"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="147.247" dur="0.233"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 નવા થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="147.48" dur="0.734"> સ્ટ્રેટ ડે, ઓછામાં ઓછા 200 નવી કેસોમાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="2.903"> મજબૂત દિવસો, ત્યાં ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.534"> મક્કમ દિવસો, ઓછામાં ઓછા 200 નવી કેસોમાં દિવસનો સમય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="151.651" dur="0.3"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.134"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. ગઇકાલે </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.133"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, </text>
<text sub="clublinks" start="152.218" dur="0.1"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડેય એકલા, અહીં હતા </text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.801"> ઓછામાં ઓછા 200 નવા કેસો પરનો દિવસ. યેસ્ટર્ડે એકલા, અહીં 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.167"> યેસ્ટર્ડેય એકલા, અહીં 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.386" dur="1.568"> યેસ્ટર્ડે એકલા, અહીં 247 નવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.568"> યેસ્ટર્ડેય એકલા, 247 નવી માહિતી મળી. </text>
<text sub="clublinks" start="155.522" dur="0.133"> નવી માહિતી. </text>
<text sub="clublinks" start="155.655" dur="0.133"> નવી માહિતી. એ </text>
<text sub="clublinks" start="155.788" dur="0.067"> નવી માહિતી. ત્રીજું </text>
<text sub="clublinks" start="155.855" dur="0.134"> નવી માહિતી. એક તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="155.989" dur="0.233"> નવી માહિતી. બધાની ત્રીજી </text>
<text sub="clublinks" start="156.222" dur="0.167"> નવી માહિતી. તમામ કેસોનો તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="156.389" dur="0.267"> નવી માહિતી. તમામ કેસોનો ત્રીજો </text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.3"> નવી માહિતી. ઓરેગોનમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો ભાગ </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.201"> ઓરેગોનમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો ભાગ </text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.1"> ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.066"> ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.701"> ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="3.637"> ઓરેગોન સિન્સ માર્ચમાં તમામ કેસોનો તૃતીય </text>
<text sub="clublinks" start="161.661" dur="0.434"> ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો અહેવાલ આપ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="162.095" dur="0.333"> ઓરેગોન સિન્સમાં તમામ કેસોનો ત્રીજો અહેવાલ આપ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.201"> સિન માર્ચ ઓફ રિપોર્ટ કરવામાં આવી </text>
<text sub="clublinks" start="162.629" dur="0.1"> જસ્ટમાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> જસ્ટ સિન માર્ચ રિપોર્ટ કરવામાં આવી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> ભૂતકાળમાં સિન માર્ચ રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.234"> છેલ્લા બે વર્ષમાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.266"> છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં સિન માર્ચનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="0.201"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. </text>
<text sub="clublinks" start="163.63" dur="0.1"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="163.73" dur="0.1"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="163.83" dur="0.133"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. હમણાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="163.963" dur="0.201"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. હવે આવી ગયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="164.164" dur="0.2"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. ત્યાં હજી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="164.364" dur="0.3"> ફક્ત બે અઠવાડિયા. હવેથી વધુ થયાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="164.664" dur="0.2"> હવેથી વધુ થયાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="164.864" dur="0.134"> હવેથી વધુ 8300 થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="164.998" dur="0.133"> કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.234"> કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="165.365" dur="0.133"> કુલ 8300 કરતાં વધુ હવે સ્ટેટવીડ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="165.498" dur="0.2"> 8300 કુલ કેસો STATWIDE. </text>
<text sub="clublinks" start="165.698" dur="0.1"> 8300 કુલ કેસો STATWIDE. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> 8300 કુલ કેસો STATWIDE. >>> જી.ઓ.વી. </text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.133"> >>> જી.ઓ.વી. </text>
<text sub="clublinks" start="166.032" dur="0.501"> >>> જી.ઓ.વી. કે </text>
<text sub="clublinks" start="166.533" dur="0.433"> >>> જી.ઓ.વી. K BROWN </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.467"> >>> જી.ઓ.વી. કે બ્રાઉન ચેતવણી </text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.267"> >>> જી.ઓ.વી. કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="167.7" dur="0.334"> કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.034" dur="0.1"> કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.134" dur="0.2"> કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, અન્ય </text>
<text sub="clublinks" start="168.334" dur="0.1"> કે બ્રાઉન ચેતવણી બાર, આરામ, અન્ય વ્યવસાયો </text>
<text sub="clublinks" start="168.434" dur="0.201"> બાકીના, અન્ય વ્યવસાયો </text>
<text sub="clublinks" start="168.635" dur="0.3"> આરામ, અન્ય વ્યવસાયો હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="168.935" dur="2.703"> આરામ, અન્ય વ્યવસાયો હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="171.638" dur="0.4"> આરામ, અન્ય વ્યવસાયો દબાણ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="172.038" dur="0.234"> રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો માટે દબાણ કરવામાં આવી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="172.272" dur="0.2"> રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો બંધ કરવાની ફરજ પડી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="172.472" dur="0.333"> રિસ્ટોરન્ટ્સ, અન્ય વ્યવસાયો ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.234"> ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="173.039" dur="0.1"> ફરીથી ડાઉન બંધ કરવા માટે દબાણ કરી શકાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="173.139" dur="0.3"> ફરી. </text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.067"> ફરી. મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="173.506" dur="0.1"> ફરી. અનુસાર </text>
<text sub="clublinks" start="173.606" dur="0.2"> ફરી. આ પ્રમાણે </text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.101"> ફરી. વિલમેટ્ટ સાથે જોડાણ </text>
<text sub="clublinks" start="173.907" dur="0.233"> વિલમેટ્ટ સાથે જોડાણ </text>
<text sub="clublinks" start="174.14" dur="0.1"> વિલ્મેટ સપ્તાહને અનુરૂપ, </text>
<text sub="clublinks" start="174.24" dur="0.501"> વિલ્મેટ અઠવાડિયાનો સમાવેશ, આ </text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.333"> રાજ્ય સરકાર, વિલ્મેટ સપ્તાહ સાથે મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="175.074" dur="0.534"> રાજ્ય સરકાર કહે છે, વિલ્મેટ સપ્તાહ સાથે મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="175.608" dur="0.267"> અઠવાડિયા, સરકાર કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="175.875" dur="0.034"> અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે રિસુઝિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="175.909" dur="0.1"> અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે કે રિસીઝિંગ એ </text>
<text sub="clublinks" start="176.009" dur="0.1"> અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે એક રીસ ફરી વળવું </text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.233"> અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે એક સ્ટે પર ફરી વળવું </text>
<text sub="clublinks" start="176.342" dur="0.234"> અઠવાડિયું, સરકાર કહે છે કે ઘરે રહેવાની રીસિસ આપવી </text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.3"> અઠવાડિયું, ગવર્નર કહે છે કે ઘરના ઓર્ડર પર એક સ્ટેઈ ફરી વળવું </text>
<text sub="clublinks" start="176.876" dur="0.167"> ઘર ઓર્ડર પર એક પ્રાઇસ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.067"> ઘર ઓર્ડર પર એક પ્રાઇસ ફરી શરૂ કરી રહ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="0.067"> ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.834"> ઘરની STર્ડર પર રોકાયેલી રીસીંગ તેણીની નથી </text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.2"> ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તેણીનું પસંદ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.467"> ઘરની STર્ડર પર સ્ટેની રીસ્યુઝિંગ તેણીનો પ્રિય અભિગમ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.2"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.1"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. માટે </text>
<text sub="clublinks" start="178.978" dur="0.1"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હવે માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.067"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં, તેણી </text>
<text sub="clublinks" start="179.145" dur="0.367"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં, તેણી છે </text>
<text sub="clublinks" start="179.512" dur="0.601"> તેણીની પસંદનો અભિગમ નથી. હમણાં માટે, તે પ્રભાવશાળી છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="0.267"> હમણાં માટે, તે પ્રભાવશાળી છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.38" dur="0.3"> હમણાં માટે, તેણી ખાનગીમાં પ્રભાવશાળી છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.68" dur="0.133"> હમણાં માટે, તે વ્યક્તિગત જવાબદારીને પ્રભાવિત કરી રહી છે, </text>
<text sub="clublinks" start="180.813" dur="0.101"> હમણાં, તેણી વ્યક્તિગત જવાબદારીને પ્રભાવિત કરે છે, પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.233"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, પૂછવું </text>
<text sub="clublinks" start="181.147" dur="0.034"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકો પૂછતા </text>
<text sub="clublinks" start="181.181" dur="0.367"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને પૂછવું </text>
<text sub="clublinks" start="181.548" dur="0.433"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને પહેરવાનું પૂછવું </text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.467"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરવાનું કહેવું </text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.167"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરીને પૂછવું </text>
<text sub="clublinks" start="182.615" dur="0.334"> વ્યક્તિગત જવાબદારી, લોકોને માસ્ક પહેરીને પૂછવું </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.267"> લોકો માસ્ક પહેરવા માટે બહાર </text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.334"> જાહેરમાં માસ્ક પહેરવા માટેના લોકો, </text>
<text sub="clublinks" start="183.55" dur="0.467"> લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરવા માટે, અને </text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.433"> લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ </text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.334"> લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ </text>
<text sub="clublinks" start="184.784" dur="0.734"> લોકો જાહેરમાં માસ્ક પહેરે છે, અને તે પણ વ્યવહારમાં </text>
<text sub="clublinks" start="185.518" dur="0.234"> જાહેર, અને તે પણ પ્રેક્ટિસ </text>
<text sub="clublinks" start="185.752" dur="3.336"> જાહેર, અને વ્યવહારિક સામાજિક માટે પણ </text>
<text sub="clublinks" start="189.088" dur="0.568"> જાહેર, અને વ્યવહારિક સામાજિક આપત્તિ. </text>
<text sub="clublinks" start="189.656" dur="0.267"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. </text>
<text sub="clublinks" start="189.923" dur="0.066"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા </text>
<text sub="clublinks" start="189.989" dur="0.134"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.123" dur="0.167"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.29" dur="0.066"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા એ લોકોની સલાહકાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.356" dur="0.301"> સામાજિક સ્તરે અન્ય લોકોથી થોડી દૂરીનું અંતર. પ્રતિક્રિયા એ લોકોના ધ્યાનમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.657" dur="0.2"> પ્રતિક્રિયા એ લોકોના ધ્યાનમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.067"> પ્રતિક્રિયા એ લોકો માટે શ્રેષ્ઠ છે </text>
<text sub="clublinks" start="190.924" dur="0.567"> પ્રતિક્રિયા એ લોકોનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="1.868"> પ્રતિક્રિયા એ લોકો માટેનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="193.359" dur="0.568"> પ્રતિક્રિયા એ લોકો ફરી વિચારવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="193.927" dur="0.166"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. </text>
<text sub="clublinks" start="194.093" dur="0.201"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="194.294" dur="0.033"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="194.327" dur="0.1"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: એ </text>
<text sub="clublinks" start="194.427" dur="0.167"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણો </text>
<text sub="clublinks" start="194.594" dur="0.3"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણી બધી </text>
<text sub="clublinks" start="194.894" dur="0.234"> ફરીથી ખોલવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ. >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો </text>
<text sub="clublinks" start="195.295" dur="0.166"> >> રિપોર્ટર: રહેવાસીઓની ઘણી બધી કહો </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.101"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="195.562" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે તેઓ હજી પણ ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="195.662" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ કહે છે કે તેઓ હજી પણ ખૂબ ભરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="195.929" dur="0.267"> તેઓ હજી પણ ખૂબ કહો </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.1"> કહો કે તેઓ હજી પણ ખૂબ કન્સર્ટેડ છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.296" dur="0.667"> કહો કે તેઓ હજી પણ ખૂબ જ કન્સર્ટેડ છે </text>
<text sub="clublinks" start="196.963" dur="1.034"> તેઓ ક COવિડ -19 વિશે ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે કહો </text>
<text sub="clublinks" start="197.997" dur="0.267"> ક COવિડ -19 વિશે તેઓ ખૂબ ધ્યાન આપે છે તેમ કહો, </text>
<text sub="clublinks" start="198.264" dur="0.301"> તેઓ ક COવિડ -19 વિશે ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે તે કહો, તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="198.565" dur="0.2"> કોવિડ -19, તે અંગે કનેક્ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="0.066"> કVવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.101"> કVવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="198.932" dur="0.2"> કVવિડ -19 વિશે કન્ક્રર્ટેડ, તેઓ રાજ્યનો વિચાર કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="199.132" dur="0.133"> કોવિડ -19 વિશે કન્ક્રર્ટેડ, તેઓ સ્ટેટલને વિચારવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="199.265" dur="0.234"> કોવિડ -19 વિશે કનેક્ટેડ, તેઓ વિચારે છે કે રાજ્ય હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="199.499" dur="0.3"> કોવિડ -૧ C AB વિશે કન્સેર્ટેડ, તેઓ વિચારે છે કે સ્ટેટ ખૂબ સારું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.267"> રાજ્ય ખૂબ હોવું જોઈએ વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> રાજ્ય ખૂબ જ સાવચેતીભર્યું હોવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.134"> સ્ટેટને ખૂબ જ સાવચેતીભર્યું ચાલવું જોઈએ તેવું વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="200.3" dur="0.567"> સ્ટેટને ખૂબ આગળ વધતા આગળ વધવું જોઈએ તેવું વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="200.867" dur="0.133"> સ્ટેટને આગળની સાથે આગળ વધતા ઘણી સાવચેતીભર્યું માનવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.301"> આગળ સાથે આગળ વધવું </text>
<text sub="clublinks" start="201.301" dur="0.533"> આગળ કંઈપણ સાથે આગળ વધવું. </text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.167"> કંઈપણ. </text>
<text sub="clublinks" start="202.001" dur="0.034"> કંઈપણ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.035" dur="0.133"> કંઈપણ. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="202.168" dur="0.2"> કંઈપણ. >> હું નથી કરતો </text>
<text sub="clublinks" start="202.368" dur="0.201"> કંઈપણ. >> હું વિચારતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.2"> કંઈપણ. >> હું ઓરેગોન નથી માનતો </text>
<text sub="clublinks" start="202.769" dur="0.267"> કંઈપણ. >> હું ઓરેગોન નહીં માનો </text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.167"> >> હું ઓરેગોન નહીં માનો </text>
<text sub="clublinks" start="203.203" dur="0.1"> >> હું ઓરેગોન નહીં લાગે </text>
<text sub="clublinks" start="203.303" dur="0.2"> >> હું ઓરિગનને ખૂબ નહીં માનતો </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.133"> >> મને નથી લાગતું કે ઓરેગોન ખૂબ આક્રમક બનવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="203.636" dur="0.167"> >> હું ઓરેગોન વિશે ખૂબ જ આક્રમક ન હોવું જોઈએ. </text>
<text sub="clublinks" start="203.803" dur="0.267"> >> હું મૂંઝવણમાં ખૂબ આક્રમક ન હોઉં એવું ઓરેગોન માનતો નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.267"> મૂવિંગ વિશે ખૂબ જ આક્રમક બનો </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.167"> આગળ વધતા જતા ઘણાં આક્રમક બનો </text>
<text sub="clublinks" start="204.504" dur="0.1"> આગળ ધપાતા મૂવિંગ વિશે ખૂબ આક્રમક બનો. </text>
<text sub="clublinks" start="204.604" dur="0.133"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. </text>
<text sub="clublinks" start="204.737" dur="0.134"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું </text>
<text sub="clublinks" start="204.871" dur="0.067"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું માનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="204.938" dur="0.1"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="205.038" dur="0.1"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. હું વિચારું છું </text>
<text sub="clublinks" start="205.138" dur="0.2"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમે મળીએ </text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="0.234"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ખૂબ મળશે </text>
<text sub="clublinks" start="205.572" dur="0.767"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ખૂબ મળશે </text>
<text sub="clublinks" start="206.339" dur="0.133"> ફોરવર્ડ રુપેનિંગ. મને લાગે છે કે અમને ઘણું બધું મળશે </text>
<text sub="clublinks" start="206.472" dur="3.938"> મને લાગે છે કે અમને ઘણું બધું મળશે </text>
<text sub="clublinks" start="210.41" dur="0.433"> મને લાગે છે કે આપણે ઘણી બધી દેશો મેળવીશું </text>
<text sub="clublinks" start="210.843" dur="0.201"> મને લાગે છે કે આપણે ઘણા દેશો અને </text>
<text sub="clublinks" start="211.044" dur="0.3"> મને લાગે છે કે આપણે ઘણા દેશો અને તેમાંથી ઘણો મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="0.133"> મને લાગે છે કે અમે ઘણા દેશો અને નિર્ણય સ્વીકારો છો </text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.301"> મને લાગે છે કે અમે ઘણા દેશો અને તેઓનો નિર્ણય લેશો </text>
<text sub="clublinks" start="211.778" dur="0.2"> દેશો અને ઘોષણા તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="211.978" dur="0.1"> દેશો અને ઘોષણા તેઓ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="212.078" dur="0.067"> દેશો અને ઘોષણા તેઓએ જોયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.133"> દેશો અને જાહેર કરે છે કે તેઓએ જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="212.278" dur="0.301"> દેશો અને તસવીરો તેઓએ જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.133"> દેશો અને તસવીરો તેઓએ આખામાં જોયું છે, </text>
<text sub="clublinks" start="212.712" dur="0.3"> દેશો અને તસવીરો તેઓએ આખા પર જોયું છે, તે </text>
<text sub="clublinks" start="213.012" dur="0.201"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="213.213" dur="0.1"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તે </text>
<text sub="clublinks" start="213.313" dur="0.1"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="213.413" dur="0.1"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ આવ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="0.133"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="213.646" dur="0.234"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.334"> સંપૂર્ણ રૂપે જોયું છે, તેઓ ઘણું બધું કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.214" dur="0.233"> તેઓ ઘણું કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.447" dur="0.067"> તેઓ ખૂબ સચોટ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.167"> તેઓ ખૂબ જ હમણાં કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.681" dur="0.1"> તેઓ મુસાફરી કરીને ખૂબ યોગ્ય કામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.167"> તેઓ સ્ટેટિંગ શટ દ્વારા ખૂબ જ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="214.948" dur="0.3"> તેઓ શટ ડાઉન દ્વારા ખૂબ જ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="215.248" dur="0.167"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. </text>
<text sub="clublinks" start="215.415" dur="0.2"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="215.615" dur="0.067"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="215.682" dur="0.066"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: છે </text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.234"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: છે </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.133"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: નંબર છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.334"> શટ ડાઉન વહન દ્વારા અધિકાર. >> રિપોર્ટર: સંખ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: સંખ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.716" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 નો નંબર છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની સંખ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="216.95" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સની સંખ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સની સંખ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="217.45" dur="0.234"> COVID-19 કેસ ક્લાઇમ્બ્સ ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="217.684" dur="0.1"> Vરેગોનમાં કોવિડ -19 કેસની ક્લાઇમ્બ્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.1"> કોવિડ -19 કેરેસ ક્લાઇમ્બ્સ ઇન ઓરેગોન, જી.વો. </text>
<text sub="clublinks" start="217.884" dur="0.2"> ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. </text>
<text sub="clublinks" start="218.084" dur="0.467"> ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="218.551" dur="1.001"> ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="219.552" dur="0.501"> ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે રિઇઝિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="220.053" dur="0.267"> ઓરેગોન, જી.ઓ.વી. બ્રાઉન કહે છે કે બીજા કોઈને ફરી પ્રયાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="220.32" dur="0.333"> બ્રાઉન કહે છે કે બીજા કોઈને ફરી પ્રયાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="220.653" dur="0.1"> બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ પર ફરી પ્રયાસ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="220.753" dur="0.067"> બ્રાઉન કહે છે કે અન્ય સ્ટે-એટી-હોમ ઓર્ડરની પુનર્વિચારણા કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડર ફરીથી છે </text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડર રિસ્યુસિંગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.901"> બ્રાઉન કહે છે કે બીજી સ્ટાઇ-એટી-હોમ ઓર્ડરની પુનર્વિચારણા તેણીની નથી </text>
<text sub="clublinks" start="221.888" dur="0.267"> સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="222.155" dur="0.267"> સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તેણીનો પસંદ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.534"> સ્ટે ઓન-હોમ ઓર્ડર તેણીની પસંદીદા અભિગમ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="222.956" dur="0.166"> પ્રિય એપ્લિકેશન. </text>
<text sub="clublinks" start="223.122" dur="0.101"> પ્રિય એપ્લિકેશન. માટે </text>
<text sub="clublinks" start="223.223" dur="0.066"> પ્રિય એપ્લિકેશન. હવે માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="223.289" dur="0.167"> પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="0.267"> પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી છે </text>
<text sub="clublinks" start="223.723" dur="0.2"> પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં, તેણી પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="223.923" dur="0.434"> પ્રિય એપ્લિકેશન. હમણાં માટે, તે લોકો પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.167"> હમણાં માટે, તે લોકો પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="224.524" dur="0.167"> હમણાં, તેણી લોકોને પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.066"> હમણાં, તેણી સતત ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="224.757" dur="0.701"> હમણાં, તેણી ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="225.458" dur="0.801"> હમણાં, તેણી વસ્ત્રો ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="226.259" dur="0.467"> હમણાં માટે, તે લોકો માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવાનું કહી રહ્યો છે, </text>
<text sub="clublinks" start="226.726" dur="0.3"> હમણાં, તે માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે લોકોને પૂછે છે, અમુક </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.201"> માસ્ક પહેરો ચાલુ રાખવા માટે, અમુક </text>
<text sub="clublinks" start="227.227" dur="0.1"> માસ્ક પહેરો ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો </text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.1"> માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવું, તેવું કહો </text>
<text sub="clublinks" start="227.427" dur="0.1"> માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહે છે કે </text>
<text sub="clublinks" start="227.527" dur="0.734"> માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહે છે કે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="228.261" dur="0.434"> માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો કે જે ન હોઈ શકે </text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.6"> માસ્ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવા માટે, કેટલાક કહો કે તે ખૂબ સુંદર ન બને. </text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.167"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. </text>
<text sub="clublinks" start="229.462" dur="0.033"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> </text>
<text sub="clublinks" start="229.495" dur="0.067"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="229.562" dur="0.2"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.167"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું પ્રકારની છું </text>
<text sub="clublinks" start="229.929" dur="0.267"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું પ્રકારની છું </text>
<text sub="clublinks" start="230.196" dur="0.2"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું ANણી રાખવાનો પ્રકાર છું </text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.301"> કહો કે ઉત્સાહપૂર્ણ ન બનો. >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="230.697" dur="0.166"> >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="230.863" dur="0.101"> >> હું આગળ તરફનો પ્રકારનો છું </text>
<text sub="clublinks" start="230.964" dur="0.1"> >> હું બાજુ તરફ વળેલું છું </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.3"> >> હું બાજુ તરફ વળેલું છું </text>
<text sub="clublinks" start="231.364" dur="0.267"> >> હું બાજુ તરફના તરફનો પ્રકારનું છું </text>
<text sub="clublinks" start="231.631" dur="0.767"> >> હું બાજુ તરફ ઝોક રાખવાનો છું જે આપણે જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.1"> >> હું બાજુ તરફ ઝોક રાખવાનો પ્રકાર છું જે આપણે પસાર થવો જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.267"> બાજુ કે અમે થોભો </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> બાજુ જે આપણે ખોલીએ છીએ તે બાજુએ, </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.801"> બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા </text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="0.6"> બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા સંભવિત </text>
<text sub="clublinks" start="234.4" dur="0.434"> બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા સંભવત. </text>
<text sub="clublinks" start="234.834" dur="0.134"> તે બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા પછી પણ લઈ શકીશું </text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.934"> તે બાજુ કે આપણે શરૂ થવું જોઈએ, અથવા પછી પણ લઈશું </text>
<text sub="clublinks" start="235.902" dur="0.2"> ખોલવાનું, અથવા સંભવિત એ પણ લો </text>
<text sub="clublinks" start="236.102" dur="3.737"> શરૂ કરવું, અથવા સંભવિત પગલું ભરો </text>
<text sub="clublinks" start="239.839" dur="0.167"> શરૂ કરવું, અથવા સંભવિત પગલું ભરવું. </text>
<text sub="clublinks" start="240.006" dur="0.167"> પાછા વળો. </text>
<text sub="clublinks" start="240.173" dur="0.1"> પાછા વળો. પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="240.273" dur="0.067"> પાછા વળો. પરંતુ સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.233"> પાછા વળો. પરંતુ સૌથી વધુ </text>
<text sub="clublinks" start="240.573" dur="0.134"> પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, </text>
<text sub="clublinks" start="240.707" dur="0.267"> પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, હું </text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.267"> પાછા વળો. પરંતુ બધાથી વધુ, મને લાગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="241.241" dur="0.266"> પરંતુ બધાથી વધુ, મને લાગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="241.507" dur="0.101"> પરંતુ બધાંમાંથી, હું દરેકને વિચારું છું </text>
<text sub="clublinks" start="241.608" dur="0.066"> પરંતુ બધામાં, હું દરેકની જરૂરિયાતો વિશે વિચારું છું </text>
<text sub="clublinks" start="241.674" dur="0.067"> પરંતુ બધામાં, હું દરેકને જરૂર લાગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.868"> પરંતુ બધામાં, હું દરેકને બનવાની જરૂરિયાત વિશે વિચારો </text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.333"> દરેકને બનવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="4.238"> દરેકને જવાબદાર રહેવાની જરૂર છે, </text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="0.567"> દરેકને પ્રતિભાવ આપવા માટે જરૂર છે, વ્યક્તિગત રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="247.747" dur="0.167"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="247.914" dur="0.067"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="247.981" dur="0.1"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="248.081" dur="0.167"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું કરીશ </text>
<text sub="clublinks" start="248.248" dur="0.2"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="248.448" dur="0.133"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું નહીં બનાવી શકું </text>
<text sub="clublinks" start="248.581" dur="0.267"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું એક નહીં બનાવું </text>
<text sub="clublinks" start="248.848" dur="0.167"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું ઘણો નહીં લઉં </text>
<text sub="clublinks" start="249.015" dur="0.367"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. >> હું ઘણી બધી કમાણી કરીશ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="249.382" dur="0.267"> >> હું ઘણી બધી કમાણી કરીશ નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.067"> >> હું ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું </text>
<text sub="clublinks" start="249.716" dur="0.1"> >> હું ઘણા મિત્રો સાથે નહીં બનાવી શકું </text>
<text sub="clublinks" start="249.816" dur="0.2"> >> હું આની સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવી શકું </text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.1"> >> હું સ્ટેટમેન્ટ સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું </text>
<text sub="clublinks" start="250.116" dur="0.3"> >> હું સ્ટેટમેન્ટ સાથે ઘણા મિત્રો નહીં બનાવું </text>
<text sub="clublinks" start="250.416" dur="0.167"> સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે </text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.134"> સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="250.717" dur="0.066"> સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું લગભગ છું </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું લગભગ છું </text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="0.167"> સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, </text>
<text sub="clublinks" start="251.05" dur="0.167"> સ્ટેટમેન્ટ સાથે મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="251.217" dur="0.267"> સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ હું </text>
<text sub="clublinks" start="251.484" dur="0.334"> સ્ટેટમેન્ટ સાથેના મિત્રો કે હું બનાવવા માટે લગભગ છું, પરંતુ હું નથી કરતો </text>
<text sub="clublinks" start="251.818" dur="0.233"> હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું નથી કરતો </text>
<text sub="clublinks" start="252.051" dur="0.1"> હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું વિચારતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="252.151" dur="0.067"> હું બનાવવા વિશે છું, પણ મને તેવું નથી લાગતું </text>
<text sub="clublinks" start="252.218" dur="0.134"> હું બનાવવા વિશે છું, પણ હું તે વિચારતો નથી </text>
<text sub="clublinks" start="252.352" dur="0.166"> હું બનાવવા વિશે છું, પરંતુ મને નથી લાગતું કે આપણે શું કરવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="252.518" dur="0.201"> હું કમાવવા વિશે છું, પણ મને નથી લાગતું કે આપણે ખસેડવું જોઈએ. </text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.3"> હું કમાવવા વિશે છું, પણ મને નથી લાગતું કે આપણે તેને ખસેડવું જોઈએ. </text>
<text sub="clublinks" start="253.019" dur="0.2"> વિચારો કે આપણે તેમાં આગળ વધવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.1"> વિચારો કે આપણે તબક્કામાં ખસેડવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="253.319" dur="0.1"> વિચારો કે આપણે બે તબક્કામાં ખસેડવું જોઈએ. </text>
<text sub="clublinks" start="253.419" dur="0.167"> પગલું બે. </text>
<text sub="clublinks" start="253.586" dur="0.167"> પગલું બે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="253.753" dur="0.1"> પગલું બે. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="253.853" dur="0.1"> પગલું બે. >> રિપોર્ટર: આ </text>
<text sub="clublinks" start="253.953" dur="0.267"> પગલું બે. >> રિપોર્ટર: કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.234"> પગલું બે. >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="254.621" dur="0.066"> >> રિપોર્ટર: કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: નવી સંખ્યા કુલ </text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: નવી કેસોની કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="254.921" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: નવી કેસોની કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="255.188" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: ઓરેગોનમાં નવા કેસોની કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="255.388" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: ઓરેગોન નવા કેસોની કુલ સંખ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="255.655" dur="0.3"> ઓરેગોન માં નવા કેસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="255.955" dur="0.1"> REરેગોનમાં નવા કેસ છે જેનું સર્પસ થયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="256.055" dur="0.134"> ઓરેગોનમાં 8000 જેટલા નવા કેસ છે, તે 8000, </text>
<text sub="clublinks" start="256.189" dur="0.534"> REરેગોનમાં નવા કેસ છે, જેમાં 8000, મેરેશન છે </text>
<text sub="clublinks" start="256.723" dur="4.871"> REરેગોનમાં નવા કેસ છે, જેમાં 8000, મેરેશન અને છે </text>
<text sub="clublinks" start="261.594" dur="0.2"> ઓરેગોનમાં 8000, મેરેશન અને યુમ્‍યુમાં નવા કેસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="261.794" dur="0.267"> 8000, મારેશન અને યુમપર્સેડ </text>
<text sub="clublinks" start="262.061" dur="0.1"> 8000, મARરેશન અને યુમા સમુદાયોમાં વળતર </text>
<text sub="clublinks" start="262.161" dur="0.067"> 8000 ની સરપ્રાઈઝ, મેરેશન અને યુવા મંડળીઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="262.228" dur="0.1"> 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળ ધરાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.267"> 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળ સૌથી વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.167"> 8000 અસ્તિત્વમાં છે, લગ્ન અને યુવા મંડળમાં સૌથી વધુ કેસો છે. </text>
<text sub="clublinks" start="262.762" dur="0.167"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="262.929" dur="0.1"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="263.029" dur="0.067"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="263.096" dur="0.2"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ચાલુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.233"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="263.529" dur="0.167"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ફેન્સી પર છું, </text>
<text sub="clublinks" start="263.696" dur="0.301"> જૂથોમાં સૌથી વધુ કેસ છે. >> હું ફેન્સી પર છું, ગમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="263.997" dur="0.267"> >> હું ફેન્સી પર છું, ગમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="264.264" dur="0.1"> >> હું ફેન્સી પર છું, દરેકને ગમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="264.364" dur="0.066"> >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે છે, </text>
<text sub="clublinks" start="264.43" dur="0.1"> >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ </text>
<text sub="clublinks" start="264.53" dur="0.134"> >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="264.664" dur="0.334"> >> હું ફેંસ પર છું, દરેકને ગમે, પણ હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="264.998" dur="0.267"> દરેક જણ, હું કરવા માંગુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.033"> દરેક જણ, મારે ફરી ખુલવું છે, </text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.1"> દરેક જણ, મારે ફરી ખુલવું છે </text>
<text sub="clublinks" start="265.398" dur="0.133"> દરેક જણ, હું ફરી ચાલુ કરવા માંગુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="265.531" dur="0.201"> દરેક જણ, હું એક જ સમયે ફરીથી ખોલવા માંગુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="265.732" dur="0.166"> દરેક જણ, હું તે જ સમયે ફરીથી ખોલવા માંગુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.234"> દરેક જણ, હું ફરીથી ખોલવા માંગુ છું, તે જ સમયે હું </text>
<text sub="clublinks" start="266.132" dur="0.3"> દરેક જણ, હું ફરીથી ઇચ્છો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.167"> ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="266.599" dur="0.067"> ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું ઇચ્છું છું </text>
<text sub="clublinks" start="266.666" dur="0.2"> ફરીથી ખોલો, તે જ સમયે હું બનવા માંગું છું </text>
<text sub="clublinks" start="266.866" dur="0.134"> ફરીથી ખોલવું, તે જ સમયે હું સુરક્ષિત થવું ઇચ્છું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="267" dur="0.2"> સલામત રહેવું. </text>
<text sub="clublinks" start="267.2" dur="0.133"> સલામત રહેવું. આઇ.ટી.એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="0.1"> સલામત રહેવું. તે ખુશ છે </text>
<text sub="clublinks" start="267.433" dur="0.1"> સલામત રહેવું. તેની સાથે સ્કેરી </text>
<text sub="clublinks" start="267.533" dur="0.234"> સલામત રહેવું. તેની સાથે આઈ.કે. </text>
<text sub="clublinks" start="267.767" dur="0.167"> સલામત રહેવું. સંખ્યા સાથે તે સ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="267.934" dur="0.334"> સલામત રહેવું. સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="268.268" dur="0.233"> સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="268.501" dur="0.067"> કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="268.568" dur="0.067"> કેસોની સંખ્યા સાથે તે સ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="268.635" dur="0.734"> કીની સંખ્યાની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="269.369" dur="8.475"> કી પોપિંગના કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="277.844" dur="0.167"> કી પOPપઅપ કરવાના કેસોની સંખ્યા સાથે તે અસ્પષ્ટ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="278.011" dur="0.166"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="278.177" dur="0.167"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.1"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેક </text>
<text sub="clublinks" start="278.444" dur="0.067"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકની જરૂરિયાતો </text>
<text sub="clublinks" start="278.511" dur="0.167"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકને જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="278.678" dur="0.334"> કી પોપિંગ અપ થાય છે. >> દરેકને બનવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="279.012" dur="0.367"> >> દરેકને બનવાની જરૂર છે </text>
<text sub="clublinks" start="279.379" dur="0.233"> >> દરેકને જવાબદાર રહેવાની જરૂર છે, </text>
<text sub="clublinks" start="279.612" dur="0.1"> >> દરેકને પ્રતિભાવ આપવા માટે જરૂર છે, વ્યક્તિગત રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.134"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. </text>
<text sub="clublinks" start="279.846" dur="0.066"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="0.034"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. મેં જોયું </text>
<text sub="clublinks" start="279.946" dur="0.067"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું સી એ </text>
<text sub="clublinks" start="280.013" dur="0.1"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણો જોઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="280.113" dur="0.267"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણાં બધાં જોઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="280.38" dur="0.233"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણા લોકોને જોઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="280.613" dur="0.234"> પ્રતિભાવ આપવા, વ્યક્તિગત રૂપે. હું ઘણાં લોકો પસંદ કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="280.847" dur="0.167"> હું ઘણાં લોકો પસંદ કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="281.014" dur="0.066"> હું ઘણાં લોકો પસંદ કરતો નથી તે જોઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="281.08" dur="0.1"> હું ઘણાં બધાં લોકો પસંદ કરી રહ્યો છું તે જોઉં છું </text>
<text sub="clublinks" start="281.18" dur="0.201"> હું ઘણાં બધાં પસંદ કરું છું જે પહેરતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.267"> હું ઘણાં બધાં લોકો જોઉં છું કે માસ્ક પહેરવા નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="281.648" dur="0.166"> માસ્ક પહેરવા નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="281.814" dur="0.167"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> </text>
<text sub="clublinks" start="281.981" dur="0.034"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="282.015" dur="0.166"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: એ </text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.167"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણો </text>
<text sub="clublinks" start="282.348" dur="0.334"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણી બધી </text>
<text sub="clublinks" start="282.682" dur="0.2"> માસ્ક પહેરવા નહીં. >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેઠાણો </text>
<text sub="clublinks" start="283.016" dur="0.133"> >> રિપોર્ટર: રહેવાસીઓનો ઘણો </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું બોલું છું </text>
<text sub="clublinks" start="283.249" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું તેની સાથે વાત કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="283.416" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું બોલવાની સાથે વાત કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="283.583" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધાં રહેવાસીઓ હું આ સાથે વાત કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="283.783" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: ઘણા બધા રહેવાસીઓ હું તેમની સાથે બોલતા બોલું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.201"> હું તેમની સાથે બોલતા બોલું છું </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.133"> હું બોલું છું કે તેઓ આ બોલશે </text>
<text sub="clublinks" start="284.417" dur="0.067"> હું બોલતા બોલું છું કે તેઓ ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="284.484" dur="0.167"> હું બોલતા બોલું છું કે તેઓ ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="284.651" dur="0.266"> હું તે બોલવાની સાથે બોલું છું કે તેઓ સામાજિક ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="284.917" dur="0.267"> સોશિયલ ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.184" dur="0.101"> સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.285" dur="0.1"> તે દરમિયાન સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.385" dur="0.133"> આમાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.067"> ચોથામાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.585" dur="0.333"> ચોથામાં સામાજિક અંતર ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="285.918" dur="0.201"> ચોથામાં અંતર </text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.167"> જુલાઈની ચોથામાં અંતર </text>
<text sub="clublinks" start="286.286" dur="0.1"> જુલાઈ હોલીડેની ચોથામાં અંતર. </text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.166"> જુલાઈ હોલીડે. </text>
<text sub="clublinks" start="286.552" dur="0.201"> જુલાઈ હોલીડે. IN </text>
<text sub="clublinks" start="286.753" dur="0.066"> જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, </text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું </text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.2"> જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="287.086" dur="0.267"> જુલાઈ હોલીડે. પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રાઇન્ટ છું </text>
<text sub="clublinks" start="287.353" dur="0.301"> પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રાઇન્ટ છું </text>
<text sub="clublinks" start="287.654" dur="0.066"> પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિન્ટ ક્લર્ક્લી છું, </text>
<text sub="clublinks" start="287.72" dur="0.501"> પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિઅન્ટ ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ </text>
<text sub="clublinks" start="288.221" dur="4.004"> પોર્ટલેન્ડમાં, હું બ્રિઅન્ટ ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. </text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.167"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. </text>
<text sub="clublinks" start="292.392" dur="0.133"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="292.525" dur="0.167"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, </text>
<text sub="clublinks" start="292.692" dur="0.133"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, LINCOLN </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="0.134"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટિ </text>
<text sub="clublinks" start="292.959" dur="0.267"> ક્લર્ક્લી, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી બીગન </text>
<text sub="clublinks" start="293.226" dur="0.333"> >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી બીગન </text>
<text sub="clublinks" start="293.559" dur="0.067"> >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટિ પ્રારંભિક ડિસ્ટ્રિબ્યુટીંગ </text>
<text sub="clublinks" start="293.626" dur="0.134"> >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી પ્રારંભ મફત ડિસ્ટ્રિબ્યુટીંગ </text>
<text sub="clublinks" start="293.76" dur="0.066"> >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી પ્રારંભિક નિ .શુલ્ક માસ્ક </text>
<text sub="clublinks" start="293.826" dur="0.201"> >>> આજે, લિંકન કાઉન્ટી શરૂ કરો મફત માસ્ક માટે વિતરણ </text>
<text sub="clublinks" start="294.027" dur="0.3"> માટે મફત માસ્ક વિતરણ </text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.1"> વ્યવસાયો માટે મફત માસ્ક વિતરણ. </text>
<text sub="clublinks" start="294.427" dur="0.167"> વ્યવસાયો. </text>
<text sub="clublinks" start="294.594" dur="0.133"> વ્યવસાયો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.2"> વ્યવસાયો. ચેમ્બર </text>
<text sub="clublinks" start="294.927" dur="0.334"> વ્યવસાયો. ચેમ્બર ઓફ </text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.134"> વ્યવસાયો. કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર </text>
<text sub="clublinks" start="295.395" dur="0.3"> વ્યવસાયો. કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="295.695" dur="0.2"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="295.895" dur="0.1"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર હાથ કરશે </text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.067"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="296.062" dur="0.1"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="296.162" dur="0.167"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.367"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને હાથમાં રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="296.696" dur="0.767"> કોમર્સ ઓફ ચેમ્બર તેમને પ્રથમ આવવા પર હાથમાં રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="297.463" dur="0.334"> પ્રથમ આવો તેમને હાથ </text>
<text sub="clublinks" start="297.797" dur="1.802"> પ્રથમ આવો પ્રથમ સેવા પર તેમને મોકલો </text>
<text sub="clublinks" start="299.599" dur="0.534"> તેઓને પ્રથમ આવનાર પ્રથમ સેવા આપેલ આધાર પર રાખો. </text>
<text sub="clublinks" start="300.133" dur="0.267"> પ્રથમ સેવા આધારિત. </text>
<text sub="clublinks" start="300.4" dur="0.1"> પ્રથમ સેવા આધારિત. બિઝનેસ </text>
<text sub="clublinks" start="300.5" dur="0.066"> પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકો </text>
<text sub="clublinks" start="300.566" dur="0.101"> પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકો કેન </text>
<text sub="clublinks" start="300.667" dur="0.166"> પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યાપાર માલિકી ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="300.833" dur="0.167"> પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યવસાય માલિકો બહાર ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301" dur="0.367"> પ્રથમ સેવા આધારિત. વ્યવસાય માલિકો એ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301.367" dur="0.2"> વ્યવસાય માલિકો એ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301.567" dur="0.134"> વ્યવસાય માલિકો એક ફોર્મ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301.701" dur="0.133"> વ્યવસાય માલિકો FORનલાઇન ફોર્મ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301.834" dur="0.067"> વ્યવસાય માલિકો નલાઇન કહેવાથી ફોર્મ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="301.901" dur="0.167"> વ્યવસાય માલિકો કેવી રીતે કહેતા ફોર્મ Mનલાઇન ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="302.068" dur="0.3"> વ્યવસાયના માલિકો ઘણા બધા કેવી રીતે કહે છે તે Mનલાઇન ફોર્મ ભરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="302.368" dur="0.234"> ઘણા Yનલાઇન કેવી રીતે કહેતા ફોર્મ </text>
<text sub="clublinks" start="302.602" dur="0.1"> ઘણા Sનલાઇન કેવી રીતે કહે છે તે ફોર્મ ONનલાઇન </text>
<text sub="clublinks" start="302.702" dur="0.1"> ONનલાઇન SAનલાઇન કહી રહ્યા છે કે તેઓ કેટલા માસ્ક કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="302.802" dur="0.634"> ONનલાઇન SAનલાઇન કહી રહ્યા છે કે તેઓને કેટલું માસ્ક કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="303.436" dur="1.401"> ONનલાઇન Yનલાઇન એમ કહેતા કે તેઓએ કેટલું માસ્ક કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="304.837" dur="0.367"> ONનલાઇન Yનલાઇન એમ કહી રહ્યા છે કે તેઓ કર્મચારીઓ માટે કેટલા માસ્ક કરે છે, </text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.301"> તેઓને કર્મચારીઓ માટે જરૂરી માસ્ક, </text>
<text sub="clublinks" start="305.505" dur="0.2"> તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ માટે જરૂરી છે, </text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.067"> તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ, ગ્રાહકો, </text>
<text sub="clublinks" start="305.772" dur="0.1"> તેઓને કર્મચારીઓ, વોલન્ટર્સ, ગ્રાહકો અને </text>
<text sub="clublinks" start="305.872" dur="0.267"> વOLલ્ટર્સ, ગ્રાહકો અને </text>
<text sub="clublinks" start="306.139" dur="0.1"> વOLલન્ટર્સ, ગ્રાહકો અને ગ્રાહકો. </text>
<text sub="clublinks" start="306.239" dur="0.2"> ગ્રાહકો </text>
<text sub="clublinks" start="306.439" dur="0.1"> ગ્રાહકો પછી </text>
<text sub="clublinks" start="306.539" dur="0.1"> ગ્રાહકો પછી તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="306.639" dur="0.067"> ગ્રાહકો તે પછી તેઓ આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="306.706" dur="0.167"> ગ્રાહકો તે પછી તેઓ હશે </text>
<text sub="clublinks" start="306.873" dur="0.066"> ગ્રાહકો ત્યારબાદ તેઓને ડિરેક્ટ કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="306.939" dur="0.301"> ગ્રાહકો ત્યારબાદ તેઓ પ્રત્યે દિશામાન કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="307.24" dur="0.167"> ત્યારબાદ તેઓ પ્રત્યે દિશામાન કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="307.407" dur="0.467"> તે પછી તેઓ પ્રત્યેકને પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="307.874" dur="2.869"> ત્યારબાદ તેઓમાંથી એક તરફ સજ્જ કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="310.743" dur="0.501"> ત્યારબાદ તેઓ ગંભીરમાંથી એક તરફ દોરી જશે </text>
<text sub="clublinks" start="311.244" dur="0.267"> ત્યારબાદ તેઓ એક બીજાને પસંદ કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="311.511" dur="0.3"> સિવિલલ પીકઅપમાંથી એક </text>
<text sub="clublinks" start="311.811" dur="0.1"> સાર્વત્રિક પિકઅપ સ્થાનોમાંથી એક. </text>
<text sub="clublinks" start="311.911" dur="0.234"> સ્થાનો. </text>
<text sub="clublinks" start="312.145" dur="0.066"> સ્થાનો. લિંકન </text>
<text sub="clublinks" start="312.211" dur="0.134"> સ્થાનો. લિંકન છે </text>
<text sub="clublinks" start="312.345" dur="0.133"> સ્થાનો. લિન્ક AMલન અમોંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="312.478" dur="0.134"> સ્થાનો. લિંકન સાત વાગ્યે છે </text>
<text sub="clublinks" start="312.612" dur="0.133"> સ્થાનો. લિંકન સાત ઓરેગન છે </text>
<text sub="clublinks" start="312.745" dur="0.267"> લિંકન સાત ઓરેગન છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.012" dur="0.2"> લિન્કVલન સાત ઓરેગન કમિટિઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.212" dur="0.134"> લિન્કOLલન જરૂરી સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.346" dur="0.067"> લિંકન એ લોકોની આવશ્યકતામાં સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.413" dur="0.133"> લિંકન એ લોકોની આવશ્યકતા માટે સાત ઓરેગોન સમુદાયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="313.546" dur="0.2"> લોકોને જરૂરી જૂથો </text>
<text sub="clublinks" start="313.746" dur="0.134"> લોકો પહેરવા માટે જરૂરી સમુદાયો </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="0.1"> માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="313.98" dur="0.1"> જ્યારે લોકો માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે સમુદાયો </text>
<text sub="clublinks" start="314.08" dur="0.133"> લોકો જ્યારે તેઓ માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી હોય ત્યારે સમુદાયો </text>
<text sub="clublinks" start="314.213" dur="0.301"> જ્યારે તેઓ હોય ત્યારે માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="314.514" dur="0.467"> માસ્ક પહેરવા માટે જરૂરી લોકોની મંડળ, જ્યારે તેઓ અંદર હોય છે </text>
<text sub="clublinks" start="314.981" dur="0.233"> જ્યારે તેઓ અંદર હોય ત્યારે માસ્ક પહેરો </text>
<text sub="clublinks" start="315.214" dur="0.167"> માસ્ક પહેરો જ્યારે તેઓ જાહેરમાં હોય </text>
<text sub="clublinks" start="315.381" dur="0.534"> માસ્ક પહેરો જ્યારે તેઓ જાહેર સ્થાનોની અંદર હોય. </text>
<text sub="clublinks" start="315.915" dur="0.2"> જાહેર સ્થળોએ. </text>
<text sub="clublinks" start="316.115" dur="2.97"> જાહેર સ્થળોએ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="319.085" dur="0.133"> જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="319.218" dur="0.134"> જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="319.352" dur="0.233"> જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="319.585" dur="0.267"> જાહેર સ્થળોએ. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલીસ આઠ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="319.852" dur="0.267"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલીસ આઠ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="320.119" dur="0.067"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસે આઠ સગવડ કરી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="320.186" dur="0.167"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ આઠ સજ્જ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="320.353" dur="0.1"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ આઠ સૈનિકોની સુરક્ષા કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="320.453" dur="0.767"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસે આઠ પ્રોમ્પ્ટસને એરેસ્ટ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="321.22" dur="0.267"> પ્રોટેસ્ટ્સને આની ખાતરી આપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="321.487" dur="0.234"> આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટ્સને પ્રોમ્પ્ટ કરે છે, </text>
<text sub="clublinks" start="321.721" dur="0.467"> આ અઠવાડિયે પ્રોમોસ્ટર્સ, ડિમોન્ટરેટરને મોકલે છે </text>
<text sub="clublinks" start="322.188" dur="0.167"> આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટર્સને મોકલે છે, ડિમોન્ટરેટર હતા </text>
<text sub="clublinks" start="322.355" dur="0.334"> આ અઠવાડિયે પ્રોટેસ્ટર્સને મોકલે છે, ડિમોનેટરેટર હતા </text>
<text sub="clublinks" start="322.689" dur="0.2"> સપ્તાહમાં, વિક્રેતાઓ અહીં હતા </text>
<text sub="clublinks" start="322.889" dur="0.1"> સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનિટરો </text>
<text sub="clublinks" start="322.989" dur="0.1"> સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટર્સ સિટી હોલમાં હતા </text>
<text sub="clublinks" start="323.089" dur="0.234"> સપ્તાહમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટરો શહેરના છેલ્લા હALલમાં હતા </text>
<text sub="clublinks" start="323.323" dur="0.1"> સપ્તાહના અંતમાં અઠવાડિયાના અંતમાં વિકેન્ડ, ડિમોનેટરેટર્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="323.423" dur="0.834"> અઠવાડિયા, ડિમોનેટરેટર્સ શહેરમાં છેલ્લાં રાતનાં હતા, અને </text>
<text sub="clublinks" start="324.257" dur="0.3"> શહેરની હાલની રાત, અને </text>
<text sub="clublinks" start="324.557" dur="0.434"> શહેરની હલ રાત અને પ્રોટેસ્ટર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="324.991" dur="0.6"> સિટી હોલ નાઈટ, અને પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી છે </text>
<text sub="clublinks" start="325.591" dur="0.101"> સિટી હ LAલ નાઇટ, અને પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી નીતિ છોડી દે છે </text>
<text sub="clublinks" start="325.692" dur="0.266"> પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી પોલીસ-છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="325.958" dur="0.067"> પ્રોટેસ્ટર્સ બાકી પોલિસ ગ્રાફ્ટી </text>
<text sub="clublinks" start="326.025" dur="0.1"> પ્રોટેસ્ટર્સ એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી ચાલુ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="326.125" dur="0.701"> પ્રોટેસ્ટર્સ એટી-પોલિસ ગ્રાફ્ટી ચાલુ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="326.826" dur="0.2"> પ્રોટેસ્ટર્સ ન્યાય ઉપર એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી છોડી દે છે </text>
<text sub="clublinks" start="327.026" dur="0.534"> પ્રોટેસ્ટર્સ જસ્ટિસ સેન્ટર પર એન્ટિ-પોલિસ ગ્રાફ્ટી છોડી દે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="327.56" dur="0.234"> જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. </text>
<text sub="clublinks" start="327.794" dur="0.066"> જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="327.86" dur="0.1"> જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક </text>
<text sub="clublinks" start="327.96" dur="0.201"> જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક ડાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="328.161" dur="0.233"> જસ્ટિસ સેન્ટર પર GRAFFITI. લોકો ટૂક ડાઉન લARરિઅર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="328.394" dur="0.234"> લોકો ટૂક ડાઉન લARરિઅર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="328.628" dur="0.367"> લોકો ટૂક ડાઉન બેરિયર્સની આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="328.995" dur="3.904"> લોકો ટૂક ડાઉન બેરીઅર્સની આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="332.899" dur="0.434"> બિલ્ડિંગની આસપાસ લોકો ટૂક ડાઉન બેરિયર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="333.333" dur="0.266"> લોકો બિલ્ડિંગની આસપાસ ટૂક ડાઉન બેરિયર્સ અને </text>
<text sub="clublinks" start="333.599" dur="0.267"> લોકો મકાનની આસપાસ અને ટૂંક સમયમાં ડાઉન બેરિયર્સ </text>
<text sub="clublinks" start="333.866" dur="0.201"> બિલ્ડિંગ અને કનેક્ટેડ આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="334.067" dur="0.166"> બિલ્ડિંગ અને કનેક્ટેડ ડાઉન આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="334.233" dur="0.167"> બિલ્ડિંગ અને કનેક્ડ ડાઉન સલામતીની આસપાસ </text>
<text sub="clublinks" start="334.4" dur="0.1"> બિલ્ડિંગ અને કનેક્ડ ડાઉન સિક્યુરિટી કેમેરાસની આસપાસ. </text>
<text sub="clublinks" start="334.5" dur="0.167"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. </text>
<text sub="clublinks" start="334.667" dur="0.1"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે </text>
<text sub="clublinks" start="334.767" dur="0.134"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="334.901" dur="0.066"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="334.967" dur="0.201"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.168" dur="0.267"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.435" dur="0.233"> નીચે સુરક્ષા કેમેરાસ. અમે મેયર સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.668" dur="0.167"> અમે મેયર સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.835" dur="0.133"> અમે મેયર ટેડ સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="335.968" dur="0.067"> અમે મેયર ટેડ વ્હીલર સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.035" dur="0.1"> અમે મહત્તમ ટેડ વ્હીલર્સ માટે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.135" dur="0.334"> અમે એ માટે મેયર ટેડ વ્હીલયર સુધી પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.469" dur="0.1"> અમે કોઈ કોમેન્ટ માટે મેયર ટેડ વ્હીલરે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.569" dur="0.367"> અમે કોઈ ટિપ્પણી બટ માટે મેયર ટેડ વ્હીલરે પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="336.936" dur="0.2"> ટિપ્પણી બટ માટે વ્હીલરે ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="337.136" dur="0.067"> કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે વહન કર્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="337.203" dur="0.1"> કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે ટેડ પરંતુ તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="337.303" dur="0.667"> કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે વહન કરવું પણ સાંભળ્યું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="337.97" dur="2.87"> કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલરે ટેડ લગાવી પણ હ્રદય પાછા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="340.84" dur="0.534"> કોઈ ટિપ્પણી માટે વ્હીલને ટેડ આપો પરંતુ હાર્ટ બેક યETટ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="341.374" dur="0.2"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. </text>
<text sub="clublinks" start="341.574" dur="0.167"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="341.741" dur="0.167"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.066"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="341.974" dur="0.134"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.108" dur="0.3"> હાર્ડ બેક યૂટ નથી. >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ મળી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.408" dur="0.2"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ મળી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.067"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ સુટ્સ મેળવવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.675" dur="0.067"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેની પાસે મળી રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.742" dur="0.133"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ માટે દાવો કરવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="342.875" dur="0.234"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ, માર્ગ માટે સુટ્સ મેળવવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="343.109" dur="0.2"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેમની રીતે મેળવવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="343.309" dur="0.3"> >>> પોર્ટલેન્ડ પોલિસ તેમની પાસે જે રીતે છે તેના માટે સ્વીકારવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="343.609" dur="0.267"> તેમની પાસેની રીત માટે સુઝ </text>
<text sub="clublinks" start="343.876" dur="0.1"> જે રીતે તેઓએ હેન્ડલ કર્યું છે તેના માટે પસંદ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="343.976" dur="0.167"> આ રીતે તેઓએ હેન્ડલ રાખ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="344.143" dur="0.1"> તેઓએ આ પ્રોટેસ્ટ્સને જે રીતે પકડ્યા છે તેના માર્ગ માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="344.243" dur="0.201"> જે રીતે તેઓએ આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કર્યા છે, તે માટેનો માર્ગ </text>
<text sub="clublinks" start="344.444" dur="0.3"> આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="344.744" dur="0.067"> આ પ્રોટેસ્ટ્સને હેન્ડલ કરો, કેટલાક મુસાફરો </text>
<text sub="clublinks" start="344.811" dur="0.133"> આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક મુસાફરો અને </text>
<text sub="clublinks" start="344.944" dur="0.2"> આ પ્રોટેસ્ટ્સને નિયંત્રિત કરો, કેટલાક મુસાફરો અને કાયદેસર </text>
<text sub="clublinks" start="345.144" dur="0.668"> આ પ્રોત્સાહકો, કેટલાક મુસાફરો અને કાયદેસર નિરીક્ષકોને હેન્ડલ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="345.812" dur="0.2"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદેસર નિરીક્ષકો </text>
<text sub="clublinks" start="346.012" dur="3.136"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="349.148" dur="0.467"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો </text>
<text sub="clublinks" start="349.615" dur="0.267"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદેસર નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો </text>
<text sub="clublinks" start="349.882" dur="0.134"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે ઓફિસો પર હુમલો </text>
<text sub="clublinks" start="350.016" dur="0.3"> જર્નલિસ્ટ્સ અને કાયદાકીય નિરીક્ષકો કહે છે Fફિસો તેમની પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="350.316" dur="0.234"> Fફિસર્સ કહે છે તેમની પર હુમલો કર્યો </text>
<text sub="clublinks" start="350.55" dur="0.066"> Fફિસર્સ કહે છે ત્યારે તેમની ઉપર હુમલો કર્યો </text>
<text sub="clublinks" start="350.616" dur="0.101"> Fફિસર્સ કહે છે કે તેઓએ તેઓ પર હુમલો કર્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="350.717" dur="0.066"> તેઓ કહે છે ત્યારે Fફિસરોએ તેઓ પર હુમલો કર્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="350.783" dur="0.301"> કહો અધિકારીઓએ તેઓ પર હુમલો કર્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="351.084" dur="0.233"> કહો ઓફિસરોએ તેમની ઉપર હુમલો કર્યો હતો જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં </text>
<text sub="clublinks" start="351.317" dur="0.2"> જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં </text>
<text sub="clublinks" start="351.517" dur="0.267"> જ્યારે તેઓ આવતાં હતાં </text>
<text sub="clublinks" start="351.784" dur="0.1"> જ્યારે તેઓ નિવેદનોની આવરી લેતા હતા. </text>
<text sub="clublinks" start="351.884" dur="0.201"> નિવેદનો. </text>
<text sub="clublinks" start="352.085" dur="0.166"> નિવેદનો. એઆરટી </text>
<text sub="clublinks" start="352.251" dur="0.101"> નિવેદનો. એઆરટી એડવર્ડ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="352.352" dur="0.1"> નિવેદનો. એઆરટી એડવર્ડ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="352.452" dur="0.066"> નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="352.518" dur="0.701"> નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.134"> નિવેદનો. આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="353.353" dur="0.467"> આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="353.82" dur="0.567"> આર્ટ એડવર્ડ્સ વધુ કાનૂની દાવો પર છે. </text>
<text sub="clublinks" start="354.387" dur="0.167"> કાયદો. </text>
<text sub="clublinks" start="354.554" dur="0.167"> કાયદો. >> </text>
<text sub="clublinks" start="354.721" dur="0.066"> કાયદો. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="354.787" dur="0.167"> કાયદો. >> રિપોર્ટર: છે </text>
<text sub="clublinks" start="354.954" dur="0.1"> કાયદો. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="355.054" dur="0.334"> કાયદો. >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ છે ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="355.388" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: પ્રોટેસ્ટ છે ઇન </text>
<text sub="clublinks" start="355.655" dur="0.033"> >> રિપોર્ટર: પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="355.688" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: પોર્ટલેન્ડ ઓફ પ્રોટેસ્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="355.822" dur="0.066"> >> રિપોર્ટર: જાતિવાદના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="355.888" dur="0.234"> >> રિપોર્ટર: જાતિવાદના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="356.122" dur="0.834"> >> રિપોર્ટર: જાતિવાદ અને નીતિના પોર્ટલેન્ડમાં પ્રોટેસ્ટ્સ છે </text>
<text sub="clublinks" start="356.956" dur="0.267"> જાતિ અને પોલિસનો પોર્ટલેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="357.223" dur="0.834"> જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસાનું પોર્ટલેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="358.057" dur="0.067"> જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ </text>
<text sub="clublinks" start="358.124" dur="0.2"> જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ, ચાલુ </text>
<text sub="clublinks" start="358.324" dur="0.2"> પોર્ટલલેન્ડ Rફ રACસિમ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખો, શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="358.524" dur="0.334"> જાતિવાદ અને પોલિસ હિંસા ચાલુ રાખવાનો પોર્ટલેન્ડ, શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="358.858" dur="0.3"> હિંસા ચાલુ રાખો, શહેરનું </text>
<text sub="clublinks" start="359.158" dur="0.134"> હિંસા ચાલુ રાખવું, શહેરનું શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="359.292" dur="0.1"> હિંસા ચાલુ રાખો, વERરલેન્ડ પોલીસની શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="359.392" dur="0.1"> હિંસા ચાલુ રાખો, વERરલેન્ડ પોલીસ ચહેરોનું શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="359.492" dur="0.634"> હિંસકતા ચાલુ રાખો, શહેરમાં ફરજ બજાવતું પોલીસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="360.126" dur="0.133"> હિંસા ચાલુ રાખો, વર્લ્ડર પોલિસની શહેર નવી </text>
<text sub="clublinks" start="360.259" dur="0.468"> વર્લ્ડર પોલિસ ફેસ નવી </text>
<text sub="clublinks" start="360.727" dur="0.567"> વર્લ્ડર પોલિસ નવી પડકારોનો સામનો કરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="361.294" dur="0.2"> પડકારો. </text>
<text sub="clublinks" start="361.494" dur="0.067"> પડકારો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="361.561" dur="0.066"> પડકારો. આ ACLU </text>
<text sub="clublinks" start="361.627" dur="0.201"> પડકારો. ACLU છે </text>
<text sub="clublinks" start="361.828" dur="0.1"> પડકારો. ACLU ફાઇલ થયેલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="361.928" dur="0.333"> પડકારો. ACLU ફાઇલ થયેલ છે A </text>
<text sub="clublinks" start="362.261" dur="0.167"> પડકારો. ACLU કાયદાકીય ફાઇલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="362.428" dur="0.2"> ACLU કાયદાકીય ફાઇલ છે </text>
<text sub="clublinks" start="362.628" dur="0.201"> ACLU કાયદેસરની ફાઇલ ફાઇલ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="362.829" dur="0.3"> ACLU તેના પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે </text>
<text sub="clublinks" start="363.129" dur="0.634"> ACLU સારવાર પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે </text>
<text sub="clublinks" start="363.763" dur="0.167"> ACLU ની સારવાર પર કાયદાકીય ફાઇલ કરી છે </text>
<text sub="clublinks" start="363.93" dur="1.067"> ની સારવાર ઉપર </text>
<text sub="clublinks" start="364.997" dur="0.568"> જર્નલિસ્ટ્સની સારવાર ઉપર. </text>
<text sub="clublinks" start="365.565" dur="0.167"> જર્નલિસ્ટ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="365.732" dur="0.066"> જર્નલિસ્ટ્સ. એક </text>
<text sub="clublinks" start="365.798" dur="0.1"> જર્નલિસ્ટ્સ. માનૂ એક </text>
<text sub="clublinks" start="365.898" dur="0.267"> જર્નલિસ્ટ્સ. આ પૈકી એક </text>
<text sub="clublinks" start="366.165" dur="0.134"> જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્નીઓમાંથી એક </text>
<text sub="clublinks" start="366.299" dur="0.167"> જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્ની ક ONEલ્સમાંથી એક </text>
<text sub="clublinks" start="366.466" dur="0.867"> જર્નલિસ્ટ્સ. એટર્નીઓમાંથી એક જે બોલાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="367.333" dur="0.167"> એટર્નીઓમાંથી એક જે બોલાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="367.5" dur="0.2"> એટર્નીઓમાંથી એક ક Cલ શું છે </text>
<text sub="clublinks" start="367.7" dur="0.367"> જે કંઈ થાય છે તેમાંથી એક ક .લ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="368.067" dur="0.334"> એટર્ની કોલ્સમાંથી એક જે થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.033"> એટર્નીઓમાંથી એક ક Jલ જે મુસાફરો માટે થઈ રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="368.434" dur="0.367"> એટર્ની ક Cલ્સમાંથી એક જે મુસાફરોને થઈ રહ્યું છે એ. </text>
<text sub="clublinks" start="368.801" dur="0.234"> જર્નલિસ્ટ્સને થઈ રહ્યું છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="369.035" dur="0.133"> માનવીની મુસાફરી કરી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="369.168" dur="0.234"> માનવાધિકાર અધિકારીઓની મુસાફરી કરી રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="369.402" dur="0.233"> માનવ અધિકાર અધિકારીઓની મુસાફરીમાં સફળતા મળી રહી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="369.635" dur="0.201"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. </text>
<text sub="clublinks" start="369.836" dur="0.1"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="369.936" dur="0.066"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તે ઈચ્છે છે </text>
<text sub="clublinks" start="370.002" dur="0.067"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ કરવા માંગો છો </text>
<text sub="clublinks" start="370.069" dur="0.234"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ જોવા માગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="0.267"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ તેને જોવા માંગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="370.57" dur="0.133"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે </text>
<text sub="clublinks" start="370.703" dur="0.868"> માનવ અધિકાર ઉલ્લંઘન. તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="371.571" dur="0.167"> તેઓ રોકે છે તે જોવા માંગે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="371.738" dur="0.166"> તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માંગે છે અને છે </text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="0.935"> તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માગે છે અને શોધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="372.839" dur="0.1"> તેઓ રોકેલા આઇટી જોવા માગે છે અને કમ્પેન્સિની શોધે છે </text>
<text sub="clublinks" start="372.939" dur="2.636"> કમ્પેન્સિટરિ શોધી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="375.575" dur="0.534"> કમ્પેન્સિટેટરી નુકસાનને શોધી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="376.109" dur="0.166"> નુકસાન. </text>
<text sub="clublinks" start="376.275" dur="0.067"> નુકસાન. >> </text>
<text sub="clublinks" start="376.342" dur="0.067"> નુકસાન. >> IF </text>
<text sub="clublinks" start="376.409" dur="0.167"> નુકસાન. >> જો તમે </text>
<text sub="clublinks" start="376.576" dur="0.233"> નુકસાન. >> જો તમે છો </text>
<text sub="clublinks" start="376.809" dur="0.2"> નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.009" dur="0.234"> નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.243" dur="0.3"> નુકસાન. >> જો તમે જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.543" dur="0.201"> >> જો તમે જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.744" dur="0.133"> >> જો તમે મફતમાં જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.877" dur="0.067"> >> જો તમે મફત ભાષણ મેળવવા જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="377.944" dur="0.3"> >> જો તમે મફત ભાષણ મેળવવા જઇ રહ્યા છો અને </text>
<text sub="clublinks" start="378.244" dur="0.267"> >> જો તમે મફત ભાષણ અને મફતમાં જતાં રહ્યાં છો </text>
<text sub="clublinks" start="378.511" dur="0.267"> >> જો તમે મફત ભાષણ અને મફત ડિસકોર્સ મેળવવા જઇ રહ્યા છો </text>
<text sub="clublinks" start="378.778" dur="0.2"> મફત સ્પીચ અને મફત અસ્પષ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="378.978" dur="0.167"> મફત સ્પીચ અને મફત ડિસકોર્સ અને </text>
<text sub="clublinks" start="379.145" dur="0.067"> નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને એક્સચેંજ </text>
<text sub="clublinks" start="379.212" dur="0.133"> નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને એક્સચેંજ </text>
<text sub="clublinks" start="379.345" dur="0.067"> નિ SPશુલ્ક સ્પીચ અને મફત ડિસકોર્સ અને વિચારોની વિસ્તરણ, </text>
<text sub="clublinks" start="379.412" dur="0.267"> તમે મફત વિચારો અને ફ્રી ડિસકોર્સ અને આઇડિયાઝનું વિસ્તરણ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="379.679" dur="0.834"> તમારી પાસે મફત સ્પિચ અને ફ્રી ડિસકર્સ અને આઇડિયાઝનું વિસ્તરણ </text>
<text sub="clublinks" start="380.513" dur="0.167"> અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="380.68" dur="0.367"> અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="381.047" dur="0.4"> અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="381.447" dur="0.401"> અને વિચારોની વિનિમય, તમારી પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="381.848" dur="0.166"> અને વિચારોની વિગત, તમે માહિતી મેળવી શકો છો. </text>
<text sub="clublinks" start="382.014" dur="0.167"> માહિતી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="382.181" dur="0.134"> માહિતી છે. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="382.315" dur="0.067"> માહિતી છે. તે કરી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="382.382" dur="0.133"> માહિતી છે. તે ન હોઈ શકે </text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.167"> માહિતી છે. તે થઈ શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="382.682" dur="0.267"> માહિતી છે. તે હોઈ શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="382.949" dur="0.267"> માહિતી છે. તે પોલિસ હોઈ શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="383.216" dur="0.267"> તે પોલિસ હોઈ શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="383.483" dur="0.367"> તે પોલિસ કંટ્રોલ હોઈ શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="383.85" dur="1.501"> તે પોલિસને નિયંત્રિત કરી શકતું નથી </text>
<text sub="clublinks" start="385.351" dur="0.401"> તે પોલીસ નિયંત્રણને નિયંત્રણમાં રાખી શકશે નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="385.752" dur="0.3"> તે હોઈ શકતું નથી કે પોલીસ નિયંત્રણ વિશેની માહિતીને નિયંત્રણમાં રાખે છે </text>
<text sub="clublinks" start="386.052" dur="0.2"> વિશે માહિતી નિયંત્રણ </text>
<text sub="clublinks" start="386.252" dur="0.167"> શું છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="386.419" dur="0.133"> તેમના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="386.552" dur="0.067"> તેઓ શું કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="386.619" dur="0.667"> તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="387.286" dur="0.201"> તેઓ જે કરી રહ્યા છે તેના વિશેની માહિતીને નિયંત્રિત કરો </text>
<text sub="clublinks" start="387.487" dur="1.268"> તેઓ શું કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="388.755" dur="0.567"> તેઓ પ્રોટેસ્ટર્સને શું કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="389.322" dur="0.167"> પ્રોટેસ્ટર્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="389.489" dur="0.2"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="389.689" dur="0.067"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="389.756" dur="0.133"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: માટે </text>
<text sub="clublinks" start="389.889" dur="0.234"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: કાયદેસર માટે </text>
<text sub="clublinks" start="390.123" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: કાયદેસર માટે </text>
<text sub="clublinks" start="390.423" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, </text>
<text sub="clublinks" start="390.523" dur="0.133"> >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, શું </text>
<text sub="clublinks" start="390.656" dur="0.101"> >> રિપોર્ટર: કાયદાકીય નિરીક્ષકો માટે, તેઓ શું છે </text>
<text sub="clublinks" start="390.757" dur="0.333"> નિરીક્ષકો, તેઓ શું છે </text>
<text sub="clublinks" start="391.09" dur="0.067"> નિરીક્ષકો, તેઓ શું અનુભવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="391.157" dur="0.601"> નિરીક્ષકો, તેઓ જેનો અનુભવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="391.758" dur="0.1"> નિરીક્ષકો, તેઓ જે અનુભવે છે તે આંખ ખોલે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="391.858" dur="0.166"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. </text>
<text sub="clublinks" start="392.024" dur="0.134"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="392.158" dur="0.133"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="392.291" dur="0.167"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશાં નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="392.458" dur="0.2"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા જાણતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="392.658" dur="0.234"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="392.892" dur="0.3"> અનુભવી આંખ ખોલીને છે. >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="393.192" dur="0.234"> >> હંમેશા કેવી રીતે ખબર નથી </text>
<text sub="clublinks" start="393.426" dur="0.067"> >> હંમેશાં કેવી રીતે જાણશો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="393.493" dur="0.1"> >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત જાણતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="393.593" dur="0.467"> >> રાત કેવી રીતે સમાપ્ત થશે તે હંમેશા જાણતા નથી, </text>
<text sub="clublinks" start="394.06" dur="0.167"> >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત સમાપ્ત થશે, પરંતુ ખબર નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="394.227" dur="0.867"> >> હંમેશાં જાણશો નહીં કે રાત કેવી રીતે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું </text>
<text sub="clublinks" start="395.094" dur="1.201"> >> હંમેશાં કેવી રીતે રાત પૂરી થશે તે ખબર નથી, પણ હું અપેક્ષા કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="396.295" dur="0.534"> >> હંમેશાં કેવી રીતે રાતનો અંત આવશે તે જાણતા નથી, પરંતુ હું તેનો અપેક્ષા કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="396.829" dur="0.167"> રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેનો અનુભવ કરીશ </text>
<text sub="clublinks" start="396.996" dur="0.1"> રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેનો અનુભવ કરીશ </text>
<text sub="clublinks" start="397.096" dur="0.1"> રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું સમાપ્ત થઈ શકું છું </text>
<text sub="clublinks" start="397.196" dur="0.201"> રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું તેની સાથે સમાપ્ત થવાની કલ્પના કરું છું </text>
<text sub="clublinks" start="397.397" dur="0.8"> રાત્રે સમાપ્ત થશે, પરંતુ હું હિંસા સાથે સમાપ્ત થવાની કવાયત કરું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="398.197" dur="0.167"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. </text>
<text sub="clublinks" start="398.364" dur="1.568"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું </text>
<text sub="clublinks" start="399.932" dur="0.434"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું નિષ્ફળ ગયો </text>
<text sub="clublinks" start="400.366" dur="0.2"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું એક્સપેક્ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="400.566" dur="0.234"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત </text>
<text sub="clublinks" start="400.8" dur="0.233"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત </text>
<text sub="clublinks" start="401.033" dur="0.267"> હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે. હું પોલિસ સાથે સમાપ્ત કરવા માટે એક્સપેક્ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="401.3" dur="0.301"> હું પોલિસ સાથે સમાપ્ત કરવા માટે એક્સપેક્ટેડ </text>
<text sub="clublinks" start="401.601" dur="0.167"> હું પોલીસ ઉલ્લંઘન સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત, </text>
<text sub="clublinks" start="401.768" dur="0.1"> હું પોલિસ હિંસા સાથે સમાપ્ત કરવા માટે કવાયત, પ્રારંભ </text>
<text sub="clublinks" start="401.868" dur="0.6"> હું પોલિસ હિંસા સાથે સમાપ્ત થવા માટે સચોટ છું, તે પ્રારંભ કરું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="402.468" dur="0.167"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="402.635" dur="1.568"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="404.203" dur="0.534"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="404.737" dur="0.134"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ </text>
<text sub="clublinks" start="404.871" dur="0.2"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.334"> હિંસા, તે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ થઈ ગઈ છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.405" dur="0.166"> >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ થઈ ગઈ છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.571" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ આવી ગઈ છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીઆ આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.838" dur="0.067"> >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીયા પ્રોત્સાહકો પર આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="405.905" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: કORDર્ડેલીયાની સુરક્ષામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.105" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: કORDર્ડેલીયા નજીકના પ્રોટેસ્ટમાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.272" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: કોર્ડેલીયા નજીકની દરેકની સુરક્ષામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="406.572" dur="0.167"> દરેક નજીકના પ્રોત્સાહકો પર </text>
<text sub="clublinks" start="406.739" dur="0.401"> દરેક દિવસની નજીકના દિવસોમાં </text>
<text sub="clublinks" start="407.14" dur="0.667"> લગભગ દરરોજ રેકોર્ડિંગના પ્રોત્સાહકો પર </text>
<text sub="clublinks" start="407.807" dur="2.102"> દરરોજની નોંધ લગભગ દરેક દિવસના પ્રોત્સાહકો પર </text>
<text sub="clublinks" start="409.909" dur="0.534"> સોંપાયેલની નોંધણી દરરોજની સંરક્ષણો પર. </text>
<text sub="clublinks" start="410.443" dur="0.2"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી </text>
<text sub="clublinks" start="410.643" dur="0.1"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ </text>
<text sub="clublinks" start="410.743" dur="0.067"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શોટ </text>
<text sub="clublinks" start="410.81" dur="0.133"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શOTટ </text>
<text sub="clublinks" start="410.943" dur="0.801"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી વિડિઓ શોટ એ.એન. </text>
<text sub="clublinks" start="411.744" dur="2.202"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી શરૂઆતમાં વિડિઓ શોટ </text>
<text sub="clublinks" start="413.946" dur="0.534"> નિર્ધારિત દિવસની નોંધણી પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ </text>
<text sub="clublinks" start="414.48" dur="0.167"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ </text>
<text sub="clublinks" start="414.647" dur="0.067"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તેમણે </text>
<text sub="clublinks" start="414.714" dur="0.2"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ એ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="414.914" dur="0.067"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે સહમત હતો </text>
<text sub="clublinks" start="414.981" dur="0.267"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે દ્વારા સ્વીકાર્યું હતું </text>
<text sub="clublinks" start="415.248" dur="0.167"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે પોલીસ દ્વારા એસોલ્ટ થયેલ હતો </text>
<text sub="clublinks" start="415.415" dur="0.3"> પ્રારંભિક રક્ષણનો વિડિઓ શોટ તે પોલિસ ઇવેન્ટ દ્વારા સહાયભૂત હતો </text>
<text sub="clublinks" start="415.715" dur="0.233"> તે પોલિસ ઇવેન્ટ દ્વારા સહાયભૂત હતો </text>
<text sub="clublinks" start="415.948" dur="0.067"> તે પોલિસ દ્વારા પણ આશ્વાસન આપ્યું હતું </text>
<text sub="clublinks" start="416.015" dur="0.2"> તેમણે પોલીસ દ્વારા એસોલ્ટ આપ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="416.215" dur="0.134"> તે પોલિસ દ્વારા માન્યતા મેળવ્યો હતો </text>
<text sub="clublinks" start="416.349" dur="0.067"> તેણે પોતાની જાતને ઓળખી કા Pીને પણ પોલીસ દ્વારા સ્વીકૃત હતી. </text>
<text sub="clublinks" start="416.416" dur="0.867"> તેમણે પોલિસ દ્વારા સ્વીકાર્યું હતું, તેમ છતાં તેણે પોતાને ઓળખી કાED્યું </text>
<text sub="clublinks" start="417.283" dur="0.167"> તેમણે પોતાને તરીકે ઓળખાવી </text>
<text sub="clublinks" start="417.45" dur="1.568"> તે તેણે પોતાને ઓળખી કા A્યું એ </text>
<text sub="clublinks" start="419.018" dur="0.167"> તે જર્નલિસ્ટ તરીકે પોતાને ઓળખાવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="419.185" dur="0.167"> જર્નલિસ્ટ. </text>
<text sub="clublinks" start="419.352" dur="0.067"> જર્નલિસ્ટ. તેમણે </text>
<text sub="clublinks" start="419.419" dur="0.066"> જર્નલિસ્ટ. તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="419.485" dur="0.2"> જર્નલિસ્ટ. તે નથી </text>
<text sub="clublinks" start="419.685" dur="0.167"> જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="419.852" dur="0.234"> જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.086" dur="0.2"> જર્નલિસ્ટ. તે ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.286" dur="0.3"> જર્નલિસ્ટ. તે ACLU નો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.586" dur="0.267"> તે ACLU નો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.853" dur="0.067"> તે ACLU કાયદાકીય ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.92" dur="0.067"> તે ACLU કાયદો બટનો ભાગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="420.987" dur="0.1"> તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તેણી </text>
<text sub="clublinks" start="421.087" dur="0.334"> તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તે કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="421.421" dur="0.066"> તે ACLU કાયદાકીય ભાગ નથી પરંતુ તે યોજના કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="421.487" dur="0.334"> તે ACLU કાયદાકીય ભાગનો નથી પરંતુ તે પ્લાન ઘડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="421.821" dur="0.233"> તેઓ યોજના ઘડે છે તેના પર કાનૂની વિધિ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="422.054" dur="0.401"> તેને હરાવવા માટે યોજના ઘડી શકો છો </text>
<text sub="clublinks" start="422.455" dur="3.103"> તે કાયદેસરને આગળ ધપાવવા માટે યોજના બનાવે છે, પરંતુ તેના પર જામીન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="425.558" dur="0.5"> કાયદેસરની ક્રિયાને આગળ વધારવા માટે તે યોજના બનાવે છે, પરંતુ તેને કાનૂની મુકો </text>
<text sub="clublinks" start="426.058" dur="0.234"> કાયદેસરની કાર્યવાહી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે તે યોજના ઘડશે </text>
<text sub="clublinks" start="426.292" dur="0.267"> કાયદેસરની ક્રિયા સામે </text>
<text sub="clublinks" start="426.559" dur="0.1"> કાયદેસરની ક્રિયા સામે. </text>
<text sub="clublinks" start="426.659" dur="0.167"> સરળ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.826" dur="0.067"> સરળ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="426.893" dur="0.1"> સરળ. >> હું </text>
<text sub="clublinks" start="426.993" dur="0.1"> સરળ. >> હું ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="427.093" dur="0.067"> સરળ. >> હું ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="427.16" dur="0.233"> સરળ. >> હું ગુમાવી ટ્રેક </text>
<text sub="clublinks" start="427.393" dur="0.2"> સરળ. >> હું કેવી રીતે ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="427.593" dur="0.367"> સરળ. >> હું કેટલો ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="427.96" dur="0.201"> >> હું કેટલો ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="428.161" dur="0.1"> >> હું ઘણા સમયનો ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="428.261" dur="0.1"> >> હું કેટલા સમયનો છું તેનો ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="428.361" dur="0.2"> >> હું કેટલો સમય આવ્યો છું તેનો ટ્રેક ગુમાવીશ </text>
<text sub="clublinks" start="428.561" dur="0.067"> >> હું કેટલો સમય ગુમાવી રહ્યો છું તેનો જવાબ હું ગુમાવી શક્યો છું </text>
<text sub="clublinks" start="428.628" dur="0.3"> >> હું ઘણા સમયનો ટ્રOક ગુમાવીશ જેથી મને ખૂબ મદદ મળી. </text>
<text sub="clublinks" start="428.928" dur="0.2"> એવા સમય કે જે મને આશ્ચર્ય થયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="429.128" dur="0.2"> એવા સમય કે જે મને બહુ દૂર આપવામાં આવ્યા છે, </text>
<text sub="clublinks" start="429.328" dur="0.201"> એવા સમય કે જે મને ખૂબ મદદ મળી છે, પરેશાન, </text>
<text sub="clublinks" start="429.529" dur="0.3"> એવા સમય કે જે મને ખૂબ મદદ મળી, ત્રાસ આપી, ધમકાવ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="429.829" dur="0.334"> એવા સમય કે જેની મને ખૂબ દૂર, સતામણી, ધમકી આપી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="430.163" dur="0.267"> દૂર, સખત, ત્રાસદાયક </text>
<text sub="clublinks" start="430.43" dur="0.1"> દૂર, સખત, સજ્જ સાથે ધમકી આપી. </text>
<text sub="clublinks" start="430.53" dur="0.267"> સજ્જ. </text>
<text sub="clublinks" start="430.797" dur="0.066"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="430.863" dur="0.067"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે </text>
<text sub="clublinks" start="430.93" dur="0.1"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="431.03" dur="0.1"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="431.13" dur="0.234"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="431.364" dur="0.2"> સજ્જ. હંમેશાં જ્યારે હું ચાલુ હોઉં ત્યારે </text>
<text sub="clublinks" start="431.564" dur="0.834"> સજ્જ. સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું ચાલુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="432.398" dur="0.3"> સામાન્ય રીતે તે જ્યારે હું ચાલુ છું </text>
<text sub="clublinks" start="432.698" dur="1.368"> સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ હોય ​​છે જ્યારે હું પેરિફરી પર છું </text>
<text sub="clublinks" start="434.066" dur="0.434"> સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ હોય ​​છે જ્યારે હું તેની પેરિફરી પર છું </text>
<text sub="clublinks" start="434.5" dur="0.167"> સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ન્યાયની પેરિફરી પર છું </text>
<text sub="clublinks" start="434.667" dur="0.234"> સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ફક્ત તેની પેરિફરી પર છું </text>
<text sub="clublinks" start="434.901" dur="0.3"> સામાન્ય રીતે તે ત્યારે જ થાય છે જ્યારે હું ફક્ત ક્રોસડની પેરિફરી પર છું </text>
<text sub="clublinks" start="435.201" dur="0.267"> માત્ર ક્રોધની પેરિફરી </text>
<text sub="clublinks" start="435.468" dur="0.1"> ફક્ત ક્રોસિટ સીટીંગની પેરિફરી </text>
<text sub="clublinks" start="435.568" dur="0.167"> ફક્ત ત્યાં બેઠેલા ક્રોડફેરિફેરીની પેરિફરી </text>
<text sub="clublinks" start="435.735" dur="0.6"> ફક્ત રેકોર્ડિંગની ક્રોસિંગની પેરિફરી </text>
<text sub="clublinks" start="436.335" dur="0.101"> ફક્ત ત્યાં શું છે તેનો રેકોર્ડિંગ ક્રોડની પેરીફરી </text>
<text sub="clublinks" start="436.436" dur="0.3"> ત્યાં શું છે રેકોર્ડિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="436.736" dur="0.267"> શું થઈ રહ્યું છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું </text>
<text sub="clublinks" start="437.003" dur="0.2"> જેવું થાય છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું </text>
<text sub="clublinks" start="437.203" dur="0.734"> ઓફિસોની નીચે શું થાય છે તે રેકોર્ડિંગ પર બેસવું </text>
<text sub="clublinks" start="437.937" dur="0.1"> અધિકારીઓની પાછળ જે બન્યું છે તેના રેકોર્ડિંગ પર બેસવું અને </text>
<text sub="clublinks" start="438.037" dur="0.901"> OFફિશનર્સ અને સદસ્યોની વચ્ચે થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="438.938" dur="0.534"> ઓફિસર અને પ્રોટેસ્ટર્સની વચ્ચે બને છે. </text>
<text sub="clublinks" start="439.472" dur="0.167"> પ્રોટેસ્ટર્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.639" dur="0.2"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="439.839" dur="0.067"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="439.906" dur="0.1"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તેમણે </text>
<text sub="clublinks" start="440.006" dur="0.801"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તેમણે આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="440.807" dur="6.539"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="447.346" dur="0.067"> પ્રોટેસ્ટર્સ. >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="447.413" dur="0.3"> >> રિપોર્ટર: તે ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="447.713" dur="0.167"> >> રિપોર્ટર: તે આવવાનું ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="447.88" dur="0.301"> >> રિપોર્ટર: તે આવવાનું ચાલુ રાખશે </text>
<text sub="clublinks" start="448.181" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: તેઓ પ્રોટેસ્ટને આવરી લેશે. </text>
<text sub="clublinks" start="448.448" dur="0.166"> પ્રોફેસ્ટ કવર. </text>
<text sub="clublinks" start="448.614" dur="0.067"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="448.681" dur="0.2"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ </text>
<text sub="clublinks" start="448.881" dur="0.067"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> જવાબદારી </text>
<text sub="clublinks" start="448.948" dur="0.167"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ જવાબદારી </text>
<text sub="clublinks" start="449.115" dur="0.267"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> આ જવાબદારી </text>
<text sub="clublinks" start="449.382" dur="0.267"> પ્રોફેસ્ટ કવર. >> જવાબદાર છે ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="449.649" dur="0.3"> >> જવાબદાર છે ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="449.949" dur="0.033"> >> જવાબ આપવા માટે જવાબદારી </text>
<text sub="clublinks" start="449.982" dur="0.1"> >> જવાબ આપવા માટે જવાબદાર છે </text>
<text sub="clublinks" start="450.082" dur="0.067"> >> જવાબદાર શું ત્યાં રિપોર્ટિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="450.149" dur="0.2"> >> જવાબદારી શું છે તેના પર જાણ કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="450.349" dur="0.167"> >> જવાબદારી જે થઈ રહ્યું છે તેના પર જાણ કરવી </text>
<text sub="clublinks" start="450.516" dur="0.334"> >> જવાબદારી જે થઈ રહ્યું છે તેના પર રિપોર્ટિંગ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.85" dur="0.133"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. </text>
<text sub="clublinks" start="450.983" dur="0.067"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.033"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું છું </text>
<text sub="clublinks" start="451.083" dur="0.368"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક </text>
<text sub="clublinks" start="451.451" dur="0.266"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક સમુદાય છું </text>
<text sub="clublinks" start="451.717" dur="0.167"> શું ચાલી રહ્યું છે તેની જાણ કરવી. હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, </text>
<text sub="clublinks" start="451.884" dur="0.2"> હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, </text>
<text sub="clublinks" start="452.084" dur="0.067"> હું એક સમુદાય જર્નાલિસ્ટ છું, તે </text>
<text sub="clublinks" start="452.151" dur="0.1"> હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.251" dur="0.668"> હું એક સમુદાય જર્નાલિસ્ટ છું, તે શું છે </text>
<text sub="clublinks" start="452.919" dur="0.433"> હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે હું શું છું </text>
<text sub="clublinks" start="453.352" dur="0.568"> હું એક સમુદાય જર્નલિસ્ટ છું, તે હું શું કરું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="453.92" dur="0.166"> તે હું શું કરું છું. </text>
<text sub="clublinks" start="454.086" dur="0.167"> તે હું શું કરું છું. >> </text>
<text sub="clublinks" start="454.253" dur="0.067"> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="454.32" dur="0.134"> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: ડબલ્યુઇ </text>
<text sub="clublinks" start="454.454" dur="0.133"> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="454.587" dur="0.2"> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="454.787" dur="0.334"> તે હું શું કરું છું. >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="455.121" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: અમે પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="455.388" dur="0.133"> >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલેન્ડ પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="455.521" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પહોંચ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="455.621" dur="0.134"> >> રિપોર્ટર: અમે પોર્લેન્ડલેન્ડ પોલિસ માટે પહોંચ્યા છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="455.755" dur="0.067"> >> રિપોર્ટર: અમે ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="455.822" dur="0.333"> >> રિપોર્ટર: અમે પોર્ટલLANDન્ડ પોલિસ પોલિસ COફ ટુ ક COમંટ માટે પહોંચ્યા </text>
<text sub="clublinks" start="456.155" dur="0.167"> ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="456.322" dur="0.167"> પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="456.489" dur="0.1"> કાયદાકીય સલાહ માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="456.589" dur="0.1"> કાયદાકીય બટ પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="456.689" dur="0.167"> કાયદેસર બટ ડિડ પર ટિપ્પણી માટે પોર્ટલેન્ડ પોલિસ </text>
<text sub="clublinks" start="456.856" dur="0.2"> પોર્ટલLANDન્ડ પોલિસ MMફ કમ્યુનિટિ THEફ લ THEસ્યુટ બટ ન હતી </text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="0.3"> પોર્ટલલેન્ડ પોલિસ કાયદાકીય ટિપ્પણી પર સાંભળ્યું ન હતું </text>
<text sub="clublinks" start="457.356" dur="0.234"> કાનૂની અવાજ સાંભળ્યો નહીં </text>
<text sub="clublinks" start="457.59" dur="0.1"> કાનૂની બટનો સાંભળ્યો નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="457.69" dur="0.2"> પાછળ. </text>
<text sub="clublinks" start="457.89" dur="0.1"> પાછળ. આ </text>
<text sub="clublinks" start="457.99" dur="0.067"> પાછળ. શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="458.057" dur="0.167"> પાછળ. શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="458.224" dur="0.1"> પાછળ. પોર્ટલેન્ડની શહેર </text>
<text sub="clublinks" start="458.324" dur="0.167"> પાછળ. પોર્ટલLANDન્ડની સિટી કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="458.491" dur="0.3"> પાછળ. પોર્ટલેન્ડ સિટી નથી કરતું </text>
<text sub="clublinks" start="458.791" dur="0.267"> પોર્ટલેન્ડ સિટી નથી કરતું </text>
<text sub="clublinks" start="459.058" dur="0.033"> પોર્ટલેન્ડની સિટી ટિપ્પણી કરતી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="459.091" dur="0.134"> પોર્ટલેન્ડની સિટી ટિપ્પણી કરતી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="459.225" dur="0.133"> પોર્ટલેન્ડની સિટી પૈસા ચૂકવવા અંગે ટિપ્પણી કરતી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="459.358" dur="0.234"> પોર્ટલેન્ડની સિટી કાયદેસરના પેન્ડિંગ પર ટિપ્પણી કરતી નથી </text>
<text sub="clublinks" start="459.592" dur="0.267"> કાયદેસરની ચૂકવણી અંગેની ટિપ્પણી </text>
<text sub="clublinks" start="459.859" dur="0.1"> કાયદેસરની ક્રિયાને ચૂકવણી કરવા અંગેની ટિપ્પણી. </text>
<text sub="clublinks" start="459.959" dur="0.2"> ક્રિયા. </text>
<text sub="clublinks" start="460.159" dur="0.167"> ક્રિયા. એઆરટી </text>
<text sub="clublinks" start="460.326" dur="0.067"> ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, </text>
<text sub="clublinks" start="460.393" dur="0.1"> ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ </text>
<text sub="clublinks" start="460.493" dur="0.667"> ક્રિયા. એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. </text>
<text sub="clublinks" start="461.16" dur="2.169"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. </text>
<text sub="clublinks" start="463.329" dur="0.4"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="463.729" dur="0.201"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નવું </text>
<text sub="clublinks" start="463.93" dur="0.233"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નવી એ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="464.163" dur="0.167"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂ નૂન, </text>
<text sub="clublinks" start="464.33" dur="0.267"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂન નૂન, ધ </text>
<text sub="clublinks" start="464.597" dur="0.3"> એઆરટી એડવર્ડ્સ, કેજીડબ્લ્યુ સમાચાર. >>> નૂન નૂન, અપ્પર </text>
<text sub="clublinks" start="464.897" dur="0.2"> >>> નૂન નૂન, અપ્પર </text>
<text sub="clublinks" start="465.097" dur="0.134"> >>> નૂન નૂન, એ સપોર્ટ કોર્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="465.231" dur="0.1"> >>> નવું નવેમ્બર, આજે પૂર્ણ અદાલત. </text>
<text sub="clublinks" start="465.331" dur="0.2"> આજે કોર્ટ. </text>
<text sub="clublinks" start="465.531" dur="0.034"> આજે કોર્ટ. નીચે </text>
<text sub="clublinks" start="465.565" dur="0.166"> આજે કોર્ટ. નીચે એ </text>
<text sub="clublinks" start="465.731" dur="0.067"> આજે કોર્ટ. ડાઉન લOUસિઆના </text>
<text sub="clublinks" start="465.798" dur="0.2"> આજે કોર્ટ. લુઇસિયાના કાયદાને ડાઉન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="465.998" dur="0.501"> આજે કોર્ટ. લOUસિયાનાનો કાયદો નીચે દો </text>
<text sub="clublinks" start="466.499" dur="0.267"> લOUસિયાનાનો કાયદો નીચે દો </text>
<text sub="clublinks" start="466.766" dur="0.1"> લુસિયાનાનો કાયદો કે જે ઇચ્છશે તે ડાઉન કરો </text>
<text sub="clublinks" start="466.866" dur="0.067"> લૂઇસિયાના કાયદાને છોડી દો જે બાકી છે </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.1"> લુઇસિયાના કાયદાને નીચે છોડી દો જે બાકી રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="467.033" dur="0.167"> લુસિયાનાનો કાયદો ડાઉન કરો જે રાજ્ય છોડશે </text>
<text sub="clublinks" start="467.2" dur="0.567"> લુસિયાનાનો કાયદો ડાઉન કરો જે રાજ્યની સાથે છોડી દેશે </text>
<text sub="clublinks" start="467.767" dur="0.367"> લOUસિયાના કાયદાને નીચે દો જેની સાથે રાજ્ય છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="468.134" dur="0.233"> એ સાથે રાજ્ય છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="468.367" dur="0.167"> એક સિંગલ સાથે સ્ટેટ છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="468.534" dur="0.167"> એક જ ગર્ભપાત સાથે રાજ્ય છોડી દો </text>
<text sub="clublinks" start="469.769" dur="0.033"> . </text>
<text sub="clublinks" start="469.802" dur="0.401"> . એ </text>
<text sub="clublinks" start="470.203" dur="0.4"> . ઘણું </text>
<text sub="clublinks" start="470.603" dur="0.534"> . ખૂબ જરૂરી </text>
<text sub="clublinks" start="471.137" dur="0.534"> . ખૂબ જરૂરી ડોક્ટર </text>
<text sub="clublinks" start="471.671" dur="0.167"> . ખૂબ જરૂરી ડોક્ટરો પ્રભાવ </text>
<text sub="clublinks" start="471.838" dur="0.367"> . ઘણાં જરૂરી ડોક્ટરો ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="472.205" dur="0.133"> . ઘણાં જરૂરી ડોકટરો માટે ગર્ભપાત પરફોર્મિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="472.338" dur="1.001"> . ઘણા જરૂરી ડોકટરો છે ગર્ભપાત કામગીરી </text>
<text sub="clublinks" start="473.339" dur="0.3"> ગર્ભપાત છે પ્રભાવ </text>
<text sub="clublinks" start="473.639" dur="0.634"> એડમિશન આપવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરવું </text>
<text sub="clublinks" start="474.273" dur="0.434"> પ્રાઇવેલ્સની એડમિશન આપવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન </text>
<text sub="clublinks" start="474.707" dur="0.467"> પ્રાઇવેલ્સની એડિટ કરવા માટે ગર્ભપાતનું પ્રદર્શન કરવું </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.267"> નજીકના સ્થળોએ ખાનગી કંપનીઓ માટે એડબર્ટિંગ્સનું ગર્ભપાત </text>
<text sub="clublinks" start="475.441" dur="0.3"> નજીકમાં પ્રાઇવેલોજીસ એડિટ કરવું </text>
<text sub="clublinks" start="475.741" dur="0.101"> નજીકના હોસ્પિટલોમાં પ્રાઇવેટજીસ એડિટ કરવી. </text>
<text sub="clublinks" start="475.842" dur="0.166"> હોસ્પિટલો. </text>
<text sub="clublinks" start="476.008" dur="0.301"> હોસ્પિટલો. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="476.309" dur="0.033"> હોસ્પિટલો. તે હતો </text>
<text sub="clublinks" start="476.342" dur="1.001"> હોસ્પિટલો. આઇટી હતી એ </text>
<text sub="clublinks" start="477.343" dur="0.501"> હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 હતો </text>
<text sub="clublinks" start="477.844" dur="0.667"> હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 નિર્ણય હતો </text>
<text sub="clublinks" start="478.511" dur="1.735"> હોસ્પિટલો. તે એક 5-4 નિર્ણય સાથે હતો </text>
<text sub="clublinks" start="480.246" dur="0.067"> હોસ્પિટલો. તે ચીફ સાથેનો 5-5 નિર્ણય હતો </text>
<text sub="clublinks" start="480.313" dur="0.333"> તે ચીફ સાથેનો 5-5 નિર્ણય હતો </text>
<text sub="clublinks" start="480.646" dur="0.234"> તે મુખ્ય ન્યાય સાથે 5-4 નિર્ણય હતો </text>
<text sub="clublinks" start="480.88" dur="0.734"> તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે 5-5 નિર્ણય હતો, </text>
<text sub="clublinks" start="481.614" dur="3.203"> તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે મતદાન, 5-5 નિર્ણય હતો </text>
<text sub="clublinks" start="484.817" dur="0.167"> તે મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રોબર્ટ્સ સાથે એક 5-4 નિર્ણય હતો, મત આપીને </text>
<text sub="clublinks" start="484.984" dur="0.2"> જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, મતદાન સાથે </text>
<text sub="clublinks" start="485.184" dur="0.167"> જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, આની સાથે મત આપવો </text>
<text sub="clublinks" start="485.351" dur="0.167"> જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટની મતદાન </text>
<text sub="clublinks" start="485.518" dur="0.2"> જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટના જીવનશૈલી સાથે મત આપવો </text>
<text sub="clublinks" start="485.718" dur="0.1"> જસ્ટિસ રોબર્ટ્સ, કોર્ટના લિબેરલ ન્યાય સાથે મતદાન. </text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="0.2"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. </text>
<text sub="clublinks" start="486.018" dur="0.067"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ </text>
<text sub="clublinks" start="486.085" dur="0.1"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="486.185" dur="0.167"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="486.352" dur="0.234"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ પ્રથમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="486.586" dur="0.433"> કોર્ટની લીબરલ ન્યાય. આ પ્રથમ ગર્ભપાત છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.019" dur="0.234"> આ પ્રથમ ગર્ભપાત છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.253" dur="0.133"> આ પ્રથમ ગર્ભપાતનો નિયમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.386" dur="0.101"> આ પ્રથમ ગર્ભપાત નિયમ સિંક છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.487" dur="0.133"> આ બે વખત ગર્ભપાતનો નિયમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.62" dur="0.2"> આ પ્રથમ ગર્ભપાત રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ છે </text>
<text sub="clublinks" start="487.82" dur="0.3"> રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ </text>
<text sub="clublinks" start="488.12" dur="0.101"> રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ એપ્લિકેશન </text>
<text sub="clublinks" start="488.221" dur="0.333"> રોલિંગ સિન્સ બે ટર્મ ટ્રમ્પ એપોઇન્ટ્સ જોડાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="488.554" dur="0.801"> રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ એપોઇન્ટ્સ જોડાયા </text>
<text sub="clublinks" start="489.355" dur="0.1"> રોલિંગ સિન્સ બે ટ્રમ્પ નિમણૂકો કોર્ટમાં જોડાય છે. </text>
<text sub="clublinks" start="489.455" dur="2.302"> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="491.757" dur="0.468"> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="492.225" dur="0.233"> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન </text>
<text sub="clublinks" start="492.458" dur="0.267"> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન કાયદો </text>
<text sub="clublinks" start="492.725" dur="0.734"> કોર્ટમાં જોડાયેલા અપોઇન્ટ્સ. >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત </text>
<text sub="clublinks" start="493.459" dur="0.234"> >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત </text>
<text sub="clublinks" start="493.693" dur="3.537"> >>> REરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત થયેલ ખાસ </text>
<text sub="clublinks" start="497.23" dur="0.433"> >>> ઓરેગોન કાયદાઓ સમાપ્ત થયેલ ખાસ સત્રો </text>
<text sub="clublinks" start="497.663" dur="0.267"> >>> REરેગોન કાયદાઓ અંતિમ અંતિમ અંતિમ સમાપ્ત </text>
<text sub="clublinks" start="497.93" dur="0.267"> >>> ઓરેગોન કાયદાકારોએ અંતિમ શુક્રવારે ખાસ સત્રો સમાપ્ત કર્યા </text>
<text sub="clublinks" start="498.197" dur="0.2"> અંતિમ શુક્રવારે ખાસ સત્રો </text>
<text sub="clublinks" start="498.397" dur="0.067"> વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાતે </text>
<text sub="clublinks" start="498.464" dur="0.134"> ખાસ સત્રો અંતમાં શુક્રવારે રાત અને </text>
<text sub="clublinks" start="498.598" dur="0.133"> ખાસ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાત અને પસાર </text>
<text sub="clublinks" start="498.731" dur="0.134"> વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે અને પસાર થયેલ ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="498.865" dur="0.333"> વિશિષ્ટ સેશન્સ અંતમાં શુક્રવારે રાત્રે અને પસાર ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="499.198" dur="0.2"> નાઇટ અને પેસેન્ડેડ ડઝન </text>
<text sub="clublinks" start="499.398" dur="0.167"> બીલના રાત અને પસાર ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="499.565" dur="0.067"> સમાવિષ્ટ બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="499.632" dur="0.067"> સાતનો સમાવેશ કરીને બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="499.699" dur="0.233"> સાત સમાવિષ્ટ બીલના રાત અને પાસ ડઝન </text>
<text sub="clublinks" start="499.932" dur="0.301"> પોલિસ પર સાત સમાવીને બીલના રાત અને પાસ ડઝનેક </text>
<text sub="clublinks" start="500.233" dur="0.367"> પોલિસ પર સાઠનો સમાવેશ કરીને બીલ </text>
<text sub="clublinks" start="500.6" dur="0.1"> પોલિસ ખાતામાં સાઠનો સમાવેશ કરીને બીલ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.7" dur="0.2"> હિસાબ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.9" dur="0.067"> હિસાબ. અહીં </text>
<text sub="clublinks" start="500.967" dur="0.1"> હિસાબ. અહિયાં </text>
<text sub="clublinks" start="501.067" dur="0.066"> હિસાબ. અહીં કેટલાક છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.133" dur="0.101"> હિસાબ. અહીં કેટલાક છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.234" dur="0.166"> હિસાબ. અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.234"> હિસાબ. અહીં તેઓની કેટલીક ઓફિસો છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.634" dur="0.234"> અહીં તેઓની કેટલીક ઓફિસો છે </text>
<text sub="clublinks" start="501.868" dur="0.066"> અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="501.934" dur="0.601"> અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ ઉપયોગ કરી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="502.535" dur="2.002"> અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ઓફિસર્સ ચોકનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી </text>
<text sub="clublinks" start="504.537" dur="0.5"> અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, ICફિસો ચોક ગોલનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, </text>
<text sub="clublinks" start="505.037" dur="0.267"> અહીં તેઓમાંથી કેટલાક છે, CHફિસર્સ ચોક ગૃહોનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય </text>
<text sub="clublinks" start="505.304" dur="0.167"> ચોક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય </text>
<text sub="clublinks" start="505.471" dur="0.2"> ચોક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, સિવાય </text>
<text sub="clublinks" start="505.671" dur="0.134"> ચOક હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, પરિસ્થિતિઓ સિવાય </text>
<text sub="clublinks" start="505.805" dur="0.133"> ચોકના હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, જ્યાં પરિસ્થિતિઓમાં સિવાય </text>
<text sub="clublinks" start="505.938" dur="0.167"> ચોકના હોલ્ડ્સનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી, જ્યાં પરિસ્થિતિમાં હતા ત્યાં સિવાય. </text>
<text sub="clublinks" start="506.105" dur="0.234"> પરિસ્થિતિમાં જ્યાં ડેડલી </text>
<text sub="clublinks" start="506.339" dur="0.267"> પરિસ્થિતિમાં જ્યાં ઘાતક બળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="506.606" dur="0.367"> પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં ઘાતક બળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="506.973" dur="0.133"> એવી પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં ઘાતક બળની બાંયધરી આપવામાં આવે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="507.106" dur="0.234"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.066"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. અશ્રુવાયું </text>
<text sub="clublinks" start="507.406" dur="0.101"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ક Cન </text>
<text sub="clublinks" start="507.507" dur="0.1"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત કરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="507.607" dur="0.333"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="507.94" dur="0.067"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. આંસુ ફક્ત ઉકેલી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="508.007" dur="0.901"> બળની બાંયધરી આપવામાં આવી છે. અશ્રુ ફક્ત વિકસિત કરી શકાય છે જો </text>
<text sub="clublinks" start="508.908" dur="0.133"> અશ્રુ ફક્ત વિકસિત કરી શકાય છે જો </text>
<text sub="clublinks" start="509.041" dur="7.074"> અશ્રુ ફક્ત ડિપ્લોઇડ થઈ શકે જો એ </text>
<text sub="clublinks" start="516.115" dur="0.434"> જો અધિકાર હોય તો અશ્રુ માત્ર બદલી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="516.549" dur="0.3"> જો અધિકાર હોય તો આંસુ ફક્ત બદલી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="516.849" dur="0.1"> જો અધિકાર નક્કી કરવામાં આવે તો આંસુ ફક્ત ઉદ્ભવી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="516.949" dur="0.267"> જો અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે અને તેમાંથી આંસુ માત્ર બદલી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="517.216" dur="0.267"> જો અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે અને ઓફિસર આપવામાં આવે તો આંસુ માત્ર બદલી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="517.483" dur="0.234"> એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને ઓફિસર </text>
<text sub="clublinks" start="517.717" dur="0.1"> એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને ઓફિસર સેપ્ટા </text>
<text sub="clublinks" start="517.817" dur="0.133"> એક અધિકાર જાહેર કરવામાં આવે છે અને OFફિસ્ટર સેપ્ટા જીર્ણ </text>
<text sub="clublinks" start="517.95" dur="0.067"> એક અધિકાર જાહેર કરાયો છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટા કપાયેલી કપડા છે </text>
<text sub="clublinks" start="518.017" dur="0.234"> એક અધિકાર જાહેર કરાયો છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટામાં કપડા છે </text>
<text sub="clublinks" start="518.251" dur="0.267"> એક અધિકાર નક્કી કરવામાં આવે છે અને SEફિસ્ટર સેપ્ટા એડવાન્સમાં કપડા પહેરે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="518.518" dur="0.2"> એડવાન્સિસમાં સેપ્ટા પહેર્યાં હતાં </text>
<text sub="clublinks" start="518.718" dur="0.066"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી </text>
<text sub="clublinks" start="518.784" dur="0.101"> સેપ્ટા તે આગળ છે </text>
<text sub="clublinks" start="518.885" dur="0.166"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ગૃહો છે જે તેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="519.051" dur="0.134"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં અવર જવર કરે છે કે તેઓ જઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="519.185" dur="0.233"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ક્રોવ્ડ્સ કે જે તેઓ જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="519.418" dur="0.201"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ક્રોવ્ડ્સ કે જે તેઓ વાપરવા જઇ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="519.619" dur="0.3"> સેપ્ટા એડવાન્સમાં ઓળંગી ગૃહો છે કે તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="519.919" dur="0.233"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="520.152" dur="0.034"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન </text>
<text sub="clublinks" start="520.186" dur="0.1"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન છે </text>
<text sub="clublinks" start="520.286" dur="0.234"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="520.52" dur="0.1"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન પણ બનાવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="520.62" dur="0.333"> તેઓ તેનો ઉપયોગ કરવા જઇ રહ્યા છે. ઓર્ગેન એ પણ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="520.953" dur="0.267"> ઓર્ગેન એ પણ બનાવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.22" dur="0.067"> ઓર્ગેન પણ એક ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.287" dur="0.133"> ઓર્ગેન પણ એક ડેટાબેસ બનાવવાનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.42" dur="0.101"> ઓર્ગન પણ એક ડેટાબેસને ટ્ર TOક કરવા માટે બનાવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.521" dur="0.2"> ઓર્ગન જ્યારે પણ ટ્રેક કરવા માટે એક ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.721" dur="0.233"> ઓર્ગન જ્યારે અધિકારીઓનો ટ્ર .ક કરવા માટે પણ ડેટાબેસ બનાવી રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="521.954" dur="0.167"> જ્યારે અધિકારીઓ ટ્ર TRક કરવા માટે ડેટાબેઝ </text>
<text sub="clublinks" start="522.121" dur="0.234"> જ્યારે અધિકારીઓ હોય ત્યારે ટ્ર TOક કરવા માટે ડેટાબેસ </text>
<text sub="clublinks" start="522.355" dur="0.1"> જ્યારે અધિકારીઓ ડિસીપ્લિંટેડ હોય ત્યારે ટ્રેક કરવા માટે ડેટાબેસ. </text>
<text sub="clublinks" start="522.455" dur="0.267"> શિસ્તબદ્ધ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="522.722" dur="0.1"> શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="522.822" dur="0.067"> શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="522.889" dur="0.133"> શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ પાસે છે </text>
<text sub="clublinks" start="523.022" dur="0.067"> શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="523.089" dur="0.3"> શિસ્તબદ્ધ છે. એજન્સીઓ તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="523.389" dur="0.267"> એજન્સીઓ તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="523.656" dur="0.1"> એજન્સીઓ ડેટાબેસને તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="523.756" dur="0.134"> એજન્ટો પહેલાં ડેટાબેસને તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="523.89" dur="0.533"> હિંસાઓ પહેલાં ડેટાબેસને તપાસવા માટેના એજન્સીઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="524.423" dur="0.167"> એંજિસીઓએ હરિંગ કરતા પહેલા ડેટાબેસને તપાસો </text>
<text sub="clublinks" start="524.59" dur="1.068"> હેરિંગ પહેલાં ડેટાબેઝ </text>
<text sub="clublinks" start="525.658" dur="0.567"> કોઈ અધિકારીની હેરિંગ કરતા પહેલા ડેટાબેઝ. </text>
<text sub="clublinks" start="526.225" dur="0.167"> ઓફિસર. </text>
<text sub="clublinks" start="526.392" dur="0.167"> ઓફિસર. આ </text>
<text sub="clublinks" start="526.559" dur="0.1"> ઓફિસર. ગવર્નર </text>
<text sub="clublinks" start="526.659" dur="0.067"> ઓફિસર. ગવર્નર હજી પણ </text>
<text sub="clublinks" start="526.726" dur="0.2"> ઓફિસર. સરકાર હજુ પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="526.926" dur="0.3"> ઓફિસર. સરકાર હજી પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.226" dur="0.234"> સરકાર હજી પણ છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.46" dur="0.067"> સરકાર હજી સ્વીકારવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.527" dur="0.066"> સરકાર હજુ પણ બધાને મંજૂરી આપવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.593" dur="0.134"> સરકાર હજી પણ બધાને મંજૂરી આપે છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.727" dur="0.2"> સરકાર હજી પણ આ બધાને સ્વીકારવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="527.927" dur="0.334"> સરકાર હજી પણ આ તમામ બીલને માન્ય રાખવાની છે </text>
<text sub="clublinks" start="528.261" dur="0.267"> આ તમામ બીલને મંજૂરી આપો </text>
<text sub="clublinks" start="528.528" dur="0.066"> આ બધા બીલ પૂર્વેની મંજૂરી આપો </text>
<text sub="clublinks" start="528.594" dur="0.567"> તે પહેલાં આ બધા બિલની મંજૂરી આપો </text>
<text sub="clublinks" start="529.161" dur="1.168"> તેઓ બનો તે પહેલાં આ તમામ બીલની મંજૂરી આપો </text>
<text sub="clublinks" start="530.329" dur="0.568"> તેઓ કાયદો બને તે પહેલાં આ તમામ બીલને મંજૂરી આપો. </text>
<text sub="clublinks" start="530.897" dur="0.166"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. </text>
<text sub="clublinks" start="531.063" dur="0.167"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="531.23" dur="0.134"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર </text>
<text sub="clublinks" start="531.364" dur="0.066"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન </text>
<text sub="clublinks" start="531.43" dur="0.167"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન છે </text>
<text sub="clublinks" start="531.597" dur="0.301"> તેઓ કાયદો બનવા પહેલાં. >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, </text>
<text sub="clublinks" start="531.898" dur="0.166"> >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, </text>
<text sub="clublinks" start="532.064" dur="0.067"> >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને </text>
<text sub="clublinks" start="532.131" dur="0.601"> >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે </text>
<text sub="clublinks" start="532.732" dur="2.269"> >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.001" dur="0.567"> >>> વિલ્ડફાયર સીઝન અહીં છે, અને તે પૂર્વનિર્ધારિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.568" dur="0.4"> અને તે પૂર્વનિર્ધારિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="535.968" dur="0.034"> અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, </text>
<text sub="clublinks" start="536.002" dur="0.066"> અને તે અવિશ્વસનીય રીતે, પૂર્વનિર્ધારિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="536.068" dur="0.134"> અને તે અવિશ્વસનીય રીતે, પૂર્વનિર્ધારિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="536.202" dur="0.1"> અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, તે વિશે </text>
<text sub="clublinks" start="536.302" dur="0.267"> અને તે અનિશ્ચિતપણે પૂર્વનિર્ધારિત છે, એક વિશે. </text>
<text sub="clublinks" start="536.569" dur="0.2"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. </text>
<text sub="clublinks" start="536.769" dur="0.1"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. આગ </text>
<text sub="clublinks" start="536.869" dur="0.1"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રૂ </text>
<text sub="clublinks" start="536.969" dur="0.134"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રુઝ હતા </text>
<text sub="clublinks" start="537.103" dur="0.2"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રુ આઉટ આઉટ </text>
<text sub="clublinks" start="537.303" dur="0.2"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. અંતમાં ફાયર ક્રીવ્સ આવી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="537.503" dur="0.3"> અનિશ્ચિત, એક વિશે. ફાયર ક્રૂ અંતમાં બહાર આવી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="537.803" dur="0.167"> ફાયર ક્રૂ અંતમાં બહાર આવી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="537.97" dur="0.134"> ફાયર ક્રૂ અંતમાં અંતમાં હતા </text>
<text sub="clublinks" start="538.104" dur="0.2"> ફાયર ક્રુઝ ઇન ધ રાત અંતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="538.304" dur="0.1"> ફાયર ક્રુઝ ધી મૌન મોનિટરીંગ અંતમાં </text>
<text sub="clublinks" start="538.404" dur="0.667"> અગ્નિની સંખ્યામાં રાતની મોનીટરીંગ કરવામાં મોડાં હતાં </text>
<text sub="clublinks" start="539.071" dur="0.134"> નાના મોનિટરિંગમાં નાઇટની અંતમાં આગ લાગી હતી </text>
<text sub="clublinks" start="539.205" dur="0.901"> નાઇટ મોનીટરિંગ નાના </text>
<text sub="clublinks" start="540.106" dur="0.4"> નાના બ્રશફાયર પર નાઇટ મોનિટરિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="540.506" dur="0.234"> નાના બ્રશફાયર પર રાતની દેખરેખ </text>
<text sub="clublinks" start="540.74" dur="0.233"> નાઇટ બ્રશફાયર પર નાઇટ મોનીટરિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="540.973" dur="0.267"> ધ જ્યોર્જમાં નાના બ્રશફાયર પર નાણાંની દેખરેખ. </text>
<text sub="clublinks" start="541.24" dur="0.167"> બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. </text>
<text sub="clublinks" start="541.407" dur="0.134"> બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. આઈ.ટી. </text>
<text sub="clublinks" start="541.541" dur="0.667"> બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. તે પ્રારંભ થયો </text>
<text sub="clublinks" start="542.208" dur="2.936"> બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. આઈટીએથી પ્રારંભ થયો </text>
<text sub="clublinks" start="545.144" dur="0.167"> બ્રશફાયર ઇન ધ ગોર્જ. તે નજીકના વર્ષગાંઠથી શરૂ થયું </text>
<text sub="clublinks" start="545.311" dur="0.267"> તે નજીકના વર્ષગાંઠથી શરૂ થયું </text>
<text sub="clublinks" start="545.578" dur="0.067"> તે પ્રારંભે નજીકના રવેના, </text>
<text sub="clublinks" start="545.645" dur="0.133"> તે યેસ્ટર્ડે નજીકના રોવેના, અને </text>
<text sub="clublinks" start="545.778" dur="0.167"> તે ઇસ્ટર્ડેની નજીકના રોવેનાથી શરૂ થયું, અને બળજબરીથી </text>
<text sub="clublinks" start="545.945" dur="0.067"> આઇટી પ્રારંભિક રોવેનાથી શરૂ થઈ, અને ફરજિયાત .ફિશિયલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="546.012" dur="0.3"> આઇટી પ્રારંભિક રોવેનાથી શરૂ થઈ, અને ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ માટે </text>
<text sub="clublinks" start="546.312" dur="0.234"> રોવેના, અને ફરજિયાત અધિકારીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="546.546" dur="0.066"> રોવેના, અને બંધ કરવા માટે ફરજિયાત .ફિશિયલ </text>
<text sub="clublinks" start="546.612" dur="0.067"> રોવેના, અને ભાગ બંધ કરવા માટે ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="546.679" dur="0.234"> રોવેના, અને ભાગ બંધ કરવા માટે ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="546.913" dur="0.1"> રુવેના, અને હાઇવેના ભાગને બંધ કરવા માટે ફરજિયાત અધિકારીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="547.013" dur="0.333"> હાઇવે 30 ના ભાગને બંધ કરવા માટે રોવેના અને ફરજિયાત Fફિશિયલ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="547.346" dur="0.267"> હાઇવે 30 નો ભાગ બંધ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="547.613" dur="0.1"> હાઇવેનો 30 વાગ્યે બંધ ભાગ </text>
<text sub="clublinks" start="547.713" dur="0.1"> હૂડ 30 ની વચ્ચે હૂડનો બંધ ભાગ </text>
<text sub="clublinks" start="547.813" dur="0.067"> હૂડ રીવાઈવર 30 વચ્ચે હાઇવેનો ક્લોઝ પાર્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="547.88" dur="0.734"> હૂડ રાયવર 30 અને હાઇવેનો 30 ભાગ બંધ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="548.614" dur="0.134"> હૂડ રાયવર 30 અને હાઇવેનો 30 ભાગ બંધ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="548.748" dur="1.902"> હૂડ રિવર અને </text>
<text sub="clublinks" start="550.65" dur="0.567"> હૂડ રિવર અને ડીલ્સ વચ્ચે. </text>
<text sub="clublinks" start="551.217" dur="0.2"> DELLS. </text>
<text sub="clublinks" start="551.417" dur="0.067"> DELLS. CREWS </text>
<text sub="clublinks" start="551.484" dur="0.067"> DELLS. ક્રૂ મળી </text>
<text sub="clublinks" start="551.551" dur="0.2"> DELLS. ક્રૂને તે મળ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="551.751" dur="0.233"> DELLS. ક્રૂઝ તે હેઠળ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="551.984" dur="0.234"> DELLS. નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="552.218" dur="0.233"> નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="552.451" dur="0.034"> નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="552.485" dur="0.133"> આઇટી પછી નિયંત્રણ હેઠળ તે મેળવ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="552.618" dur="0.134"> આઇટી સળગાવ્યા પછી તેને નિયંત્રણ હેઠળ ક્રીવો મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="552.752" dur="0.167"> તે લગભગ સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ તે મેળવ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="552.919" dur="0.266"> 15 જેટલા જેટલા આઇટી સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="553.185" dur="0.801"> 15 એકર જેટલા આઇટી સળગાવી દીધા પછી નિયંત્રણ હેઠળ નિયંત્રણ મેળવો. </text>
<text sub="clublinks" start="553.986" dur="0.234"> લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. </text>
<text sub="clublinks" start="554.22" dur="1.702"> લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. પ્રીટિ </text>
<text sub="clublinks" start="555.922" dur="0.567"> લગભગ 15 એકર જેટલી આઈટી સળગાવી. સુંદર નાના. </text>
<text sub="clublinks" start="556.489" dur="0.3"> સુંદર નાના. </text>
<text sub="clublinks" start="556.789" dur="0.167"> સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી </text>
<text sub="clublinks" start="556.956" dur="0.1"> સુંદર નાના. ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="557.056" dur="0.067"> સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ છે </text>
<text sub="clublinks" start="557.123" dur="0.167"> સુંદર નાના. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="557.29" dur="0.233"> ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ પાસે </text>
<text sub="clublinks" start="557.523" dur="0.034"> ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ ઇશ્યૂ કરવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="557.557" dur="0.1"> ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ ઇશ્યૂ કરવા માટે છે એ </text>
<text sub="clublinks" start="557.657" dur="0.7"> ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એક સ્તર ઇશ્યૂ કરવા માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="558.357" dur="0.801"> ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એક સ્તર નક્કી કરવું આવશ્યક છે </text>