കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു പ്രധാന വാർത്തകൾ: ഉച്ചയ്ക്ക് 6-29-20 subtitles

>>> >>> ഐ.ടി. >>> ഇത് >>> ഇത് സമയമാണ് >>> ഇത് സമയമായി >>> ഇത് ഉണരുവാൻ സമയമായി >>> ഉണരുവാൻ സമയമായി >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. ദി >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് ഹ .സ് >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ടായി അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ടായി അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് അമേരിക്ക. കൊറോണവൈറസിലെ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് കൊറോണവൈറസിൽ ഡെനിയലിൽ ആയി കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ഡെനിയലിൽ ആയി കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നുള്ള ഡെനിയലിൽ ഗെറ്റ്-ഗോയിൽ നിന്ന് കൊറോണവൈറസിൽ ഡെനിയലിൽ ആയി. നേടുക-പോകുക. നേടുക-പോകുക. ഒപ്പം നേടുക-പോകുക. ഒപ്പം നേടുക-പോകുക. ഫെഡറലും നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണം ശരിയാണ് ഫെഡറൽ പ്രതികരണം ശരിയാണ് ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫെഡറൽ‌ റെസ്പോൺ‌സ് തെറ്റാണ്. തെറ്റാണ്. തെറ്റാണ്. >>> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രെ ക്യൂമോ തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ ലാഷിംഗ് തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രെ ക്യൂമോ ലാഷിംഗ് .ട്ട് തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വെള്ളയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു അതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഈ പാൻഡെമിക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ്. ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇതാണ് ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്പർ കാണുന്നു ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ എണ്ണം കാണുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ എണ്ണം കാണുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയതിന്റെ എണ്ണം കാണുന്നു ഇത് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഇത് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു ഇത് പുതിയ വളർച്ചയുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. പുതിയ അണുബാധകൾ. പുതിയ അണുബാധകൾ. നന്ദി പുതിയ അണുബാധകൾ. നന്ദി പുതിയ അണുബാധകൾ. ചേരുന്നതിന് നന്ദി പുതിയ അണുബാധകൾ. ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, പുതിയ അണുബാധകൾ. ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സംസ്ഥാനം യുഎസ്, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ എന്നിവയിൽ ചേരുന്നതിന് നന്ദി യുഎസ്, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ ലീഡർമാർ ചേരുന്നതിന് നന്ദി ഞങ്ങളെ ചേർത്തതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് ശ്രമിക്കുന്നു നാഷണൽ‌വൈഡ് ലോക്കൽ‌ ലീഡറുകൾ‌ ശ്രമിക്കുന്നു ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് ഫിഗറിനായി ശ്രമിക്കുന്നു ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് പുറത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വ്യാപനം എങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. എ.എസ് കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. ആയി കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ആയി കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ as സ് ആയി കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ D സ് ഡീലുകൾ പോലെ കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ with സ് ഡീലുകൾ പോലെ വൈറ്റ് ഹ with സ് ഡീലുകൾ പോലെ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, ദി പ്രസിഡന്റ്, പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, പ്രസിഡന്റ് പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യയിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ ഒരു ബ OUNT ണ്ടി ഓണാക്കുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ യുഎസിൽ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു റഷ്യ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു. യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. TRACIE യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ട്സ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രേസി പോട്ടുകൾ വിശദമായി ട്രേസി പോട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രേസി പോട്ടുകൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്, ട്രേസി പോട്ട്സ് വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: ദി വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഇപ്പോൾ യുഎസ് വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്ന് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ആണ് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 മില്ല്യൺ ആണ് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ഉണ്ട് 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ, ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ, തെക്ക് ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളുമായി തെക്കൻ കരോലിനയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ, ഫ്ലോറിഡ, സൗത്ത് കരോലിന, നെവാഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ സൗത്ത് കരോലിന, നെവാഡ, തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ മാറ്റുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയായ ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്നു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡെമിക് ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡെമിക് ഇടുന്നു. കഴിഞ്ഞ. കഴിഞ്ഞ. വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ. മൈക്കിനായി കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസിനായി കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനായി കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സിനായി മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സിനായി മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സ് ഹിറ്റുകൾക്കായി മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച, ഗവൺമെൻറുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഒറ്റത്തവണയാണ് ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലാണ് ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നത് ഓഡിസിലാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കാൾ വിചിത്രമാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കാൾ വിചിത്രമാണ്. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ അല്ല ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> ഞാൻ വ്യാപനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> ഞാൻ വ്യാപകമായി വരുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> ഞാൻ വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല >> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> WE മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> നമുക്ക് പുട്ട് ചെയ്യാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> നമുക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാം >> നമുക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാം >> ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താം >> ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓണാക്കാം >> നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും >> നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോന്നിനും നൽകാം ഓരോരുത്തരുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: THE രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇല്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല ജോബ്സ് ഇല്ലാതെ അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല. ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇത് ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> സമയം ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇത് സമയമായി ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇതിന് സമയമായി >> ഇതിന് സമയമായി >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി >> ഇത് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ സമയത്തിനുള്ള സമയമാണ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. ഗുരുതരമായി. ഗുരുതരമായി. >> ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒപ്പം റഷ്യ, ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, ദി >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, ദി >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, പ്രസിഡന്റ് >> റിപ്പോർട്ടർ: റുസിയ, പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കൂടാതെ റഷ്യ, പ്രസിഡൻറ് ഡെനിംഗ് എ >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: റുസിയ, പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയത് >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ, ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ഡെനിയിംഗ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് ഒരു പുതിയ സമയ സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് ഒരു പുതിയ സമയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അവനറിയാം പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അവനറിയാമെന്ന് അവന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക മാർ‌ച്ചിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യ പുട്ടിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യയിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യയിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു മാർച്ച് റഷ്യയിൽ ഒരു ബ OUNT ണ്ടി ഓണാക്കുക മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഐ.ടി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് >> ഇത് പ്രസിഡന്റിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു >> ഇത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു >> പ്രസിഡന്റ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രസിഡന്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു >> പ്രസിഡൻറ് പുറത്തുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് >> പ്രസിഡന്റ് അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ പുറത്ത് പോകുന്നു പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്കു പോകുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്കു പുറത്ത് പോകുന്നു പ്രസിഡന്റ് അവനോട് പറയാൻ പോകുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് അവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുകയാണ് അവൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ വഴിക്കു പോകുകയാണ് അവൻ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ വഴിക്കു പോകുന്നു അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അവൻ പറയുന്ന വഴി ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പറയാനുള്ള വഴി അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പറയാനുള്ള വഴി അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദെ >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദെ >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദ പേ >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ അവർ പണം നൽകുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ അവർ താലിബാനെ അടയ്ക്കുന്നു >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: റഷ്യ താലിബാൻ‌ നൽ‌കുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ താലിബാനെ വേട്ടയാടുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ താലിബാനെ വേട്ടയാടുന്നു താഴേയ്‌ക്ക് താലിബാൻ നൽകുക താഴേയ്‌ക്ക് പോകാൻ താലിബാൻ നൽകുക താഴേക്കിറങ്ങാനും കൊല്ലാനും താലിബാൻ നൽകുക താലിബാനെ വേട്ടയാടാനും അമേരിക്കയെ കൊല്ലാനും താഴേക്കിറങ്ങാനും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലാനും താലിബാൻ പണം നൽകുക. അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. ദി അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് സമന്വയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക അസുജെയെ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നു അസുജെ ചെയ്തതാണെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക അസുജെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക അസുജെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക. അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. ദി അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ .സ് അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ TR സ് ശ്രമം അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു വൈറ്റ് ഹ OU സ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബ OUNT ണ്ടി ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു ബ OUNT ണ്ടി ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചവരും നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതും നിയമനിർമ്മാതാക്കളുമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതായും നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നേടുന്നതായും പരിശോധിക്കുക ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതാണെന്നും നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നേടുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കുക നിയമനിർമ്മാതാക്കളും എ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് നേടുന്നു നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് ഒരു മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നു, നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് എൻ‌ബി‌സിയിൽ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നേടുന്നു നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നേടുന്നു, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോളിംഗും ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും വിളിക്കുന്നു ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഒരു കോളിംഗ് ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. TRACIE ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് IS ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നു ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു >>> വൈറസ് ഒറിഗോണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു, >>> വൈറസ് ഓറിഗോണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു, മൂന്ന് ഒറിഗണിൽ വെൽ, മൂന്ന് മൂന്ന് ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒറിഗോണിൽ ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ, ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്കായി, അവിടെ ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ, അവിടെയുണ്ട് ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്കായി, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് അവിടെയുണ്ട് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 ആയി സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയതായി ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 പുതിയത് ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, 247 പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എ പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നാമത് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നിലൊന്ന് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നിലൊന്ന് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. ഒറിഗോണിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ ഒറിഗോണിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ ഒറിഗോൺ പാപത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ ഒറിഗൺ സിൻസിലെ എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് ന്യായമായ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. അവിടെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് 8300-ൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആകെ 8300 ആകുന്നു 8300 ആകെ കേസുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 8300 ആകെ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. >>> 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. >>> GOV. >>> GOV. >>> GOV. കെ >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റുള്ളവ കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ ആകാം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർബന്ധിതമായിരിക്കാം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർത്തലാക്കാം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർത്തലാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകാം നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകാം വീണ്ടും നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകാം. വീണ്ടും. വീണ്ടും. കണക്കാക്കുന്നു വീണ്ടും. അതുപ്രകാരം വീണ്ടും. അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും. വില്ലാമറ്റിലേക്ക് വില്ലാമറ്റിലേക്ക് വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, ദി ഗവൺമെന്റിന്റെ വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറയുന്നു ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് ഹോം ഓർഡറിൽ തുടരാൻ പറയുന്നു ഹോം ഓർഡറിൽ തുടരുക വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും തുടരുക ഹോം ഓർഡറിൽ താമസിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇല്ല വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും താമസിക്കുന്നത് അവളല്ല വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ മുൻഗണനയല്ല ഹോം ഓർ‌ഡറിൽ‌ താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. വേണ്ടി അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പൊത്തെക്ക്, അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ, അവൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ, അവൾ വ്യക്തിപരമായി മെച്ചപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഇപ്പോൾ, അവൾ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾ പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾ, പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ പൊതുവായി മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസിനും പബ്ലിക്, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസിനും പബ്ലിക്, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസ് സോഷ്യൽ പബ്ലിക്, കൂടാതെ സാമൂഹിക വിതരണത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകൾ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകളുടെ കൺസീഡറാണ് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നു പ്രതികരണം ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നു പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് പ്രതികരണം ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പരിഗണിക്കുന്നു പ്രതികരണമാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രതികരണമാണ് ആളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: എ തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ധാരാളം താമസക്കാർ‌ അവർ‌ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അവർ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക അവർ ഇപ്പോഴും വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ ഇപ്പോഴും മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക, കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ കരുതുന്നു കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ കരുതുന്നു കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ അവർ, സംസ്ഥാനം ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ അവർ, സ്റ്റേറ്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീങ്ങുന്നതായി കരുതുക മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതുക മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മുൻകരുതൽ എന്തിനുവേണ്ടിയും മുന്നോട്ട് പോകുക. എന്തും. എന്തും. >> എന്തും. >> ഞാൻ എന്തും. >> എനിക്ക് ഇല്ല എന്തും. >> എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തും. >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല എന്തും. >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല >> ഒറിഗൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല >> ഒറിഗൺ വളരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല >> ഒറിഗൺ വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല >> ഒറിഗൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അഗ്രസ്സീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല >> ചലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒറിഗൺ വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക ഫോർവേഡ് റീപ്പണിംഗിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക. ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞാൻ ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞാൻ കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങളോട് കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അവ നിർ‌ണ്ണയിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർക്കുണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അത് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അത് മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ അവർ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അവർ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ ചെയ്യുന്നത് എ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു അവർ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു അവർ താമസിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു തുടരുന്നതിലൂടെ അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു. ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS THE ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS NUMBER ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: എണ്ണം >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 ന്റെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ക്ലിംബ്സ് ഇൻ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ഒറിഗോണിലെ ക്ലിംബ്സ്, കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ഓറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. തവിട്ട് ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. മറ്റൊരാൾ വീണ്ടും ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു മറ്റൊരാൾ വീണ്ടും ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര R ൺ പറയുന്നു വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡർ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നത് ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു ഹോം ഓർഡർ ഇവിടെ ഇല്ല ഹോം ഓർഡർ അവളുടെ മുൻഗണനയല്ല ഹോം ഓർ‌ഡർ‌ അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. വേണ്ടി മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊത്തെക്ക്, മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ ചോദിക്കുന്നു മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ, അവൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ അവൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ഇപ്പോൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ അവൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ചില ചില മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരുക മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുക മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുക മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയാം മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലർ പറയുന്നില്ല മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലരാകരുത് എന്ന് പറയുക മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുന്നില്ലെന്ന് പറയുക. മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ദയയുള്ളവനാണ് മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ഒരു തരം മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ളവനാണ് മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള ടവർഡുകളുടെ തരത്തിലാണ് >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള ടവർഡുകളുടെ തരത്തിലാണ് >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള തരത്തിലാണ് >> ഞാൻ വശത്തേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളവനാണ് >> ഞാൻ വശങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളവനാണ് >> ഞങ്ങളുടേത് വശത്തേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് >> ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വശത്തെ ചായ്‌വുള്ള തരത്തിലാണ് ഞാൻ >> ഞങ്ങൾ‌ താൽ‌ക്കാലികമായി നിർ‌ത്തേണ്ട വശത്തേക്ക്‌ ചായ്‌വുള്ള ഒരു തരം ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തേണ്ട വശം ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട വശം, ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട വശം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതോ ആയ വശം ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതോ ആയ വശം ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേക്കാവുന്ന വശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തേക്കാം തുറക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേക്കാം തുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി എടുക്കുക തുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് എടുക്കുക. പിന്നോട്ട് മാറുക. പിന്നോട്ട് മാറുക. പക്ഷേ പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ കരുതുന്നു പക്ഷേ, എല്ലാവരേയും ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവർക്കുമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് ആവശ്യമാണ്, ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ചെയ്യും ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല >> ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻറിനൊപ്പം ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് കരുതുന്നില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക ഞങ്ങൾ ഫേസിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക. PHASE രണ്ട്. PHASE രണ്ട്. >> PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: THE PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ നമ്പർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ നമ്പർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയതിന്റെ ആകെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകൾ ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകൾ മറികടന്നു ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000 ആണ്, ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ, കൂടാതെ ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ, യുമ എന്നിവ മറികടന്നു സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ 8000, മരിയൻ, യുമ രാജ്യങ്ങൾ സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ ഉണ്ട് സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ ഉണ്ട് സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ‌ സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ രാജ്യങ്ങൾ‌ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുണ്ട്. രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഓണാണ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഉണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എല്ലാവരേയും പോലെ ഞാൻ ഫെൻസിലാണ് >> ഞാൻ എല്ലാവരേയും പോലെ ഫെൻസിലാണ്, >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, AT എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവിടെ എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരേ സമയം എല്ലാവരും ഒരേ സമയം, വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും, ഒരേ സമയം ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം വീണ്ടും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം വീണ്ടും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം വീണ്ടും, ഞാൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം വീണ്ടും, ഞാൻ സുരക്ഷിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം. സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയാനകമാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കേസുകളുടെ എണ്ണവുമായി ഇത് ഭയപ്പെടുന്നു പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുന്നു കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കീ പോപ്പ് അപ്പ്. പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> എല്ലാവരും പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് >> എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് >> എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകണം, >> വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ കാണുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ധാരാളം കാണുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളെ കാണുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് ഞാൻ കാണുന്നു ധരിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: എ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ I. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിച്ച ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിച്ച ധാരാളം താമസക്കാർ >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞാൻ‌ സംസാരിച്ച ധാരാളം റെസിഡന്റുകൾ‌ >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞാൻ‌ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം റെസിഡന്റുകൾ‌ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവർ തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവർ തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അവർ സാമൂഹികമായി തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു സാമൂഹികവുമായി തുടരും സാമൂഹിക വ്യതിയാനവുമായി തുടരും സാമൂഹിക വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് തുടരും അതിലേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും നാലിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം ജൂലൈ നാലിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക ജൂലൈ ഹോളിഡേയുടെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുക. ജൂലൈ ഹോളിഡേ. ജൂലൈ ഹോളിഡേ. IN ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയന്റ് പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയന്റ് പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, കെ.ജി.ഡബ്ല്യു പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ‌, ഞാൻ‌ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. CLERKLEY, KGW NEWS. CLERKLEY, KGW NEWS. >>> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ കൗണ്ടി CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ കൗണ്ടി സ RE ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു സ M ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു സ M ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു സൗജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ ma ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ബിസിനസുകൾ. ബിസിനസുകൾ. ദി ബിസിനസുകൾ. ചേംബർ ബിസിനസുകൾ. ചേംബർ ഓഫ് ബിസിനസുകൾ. വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ ബിസിനസുകൾ. വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ കൈകോർത്തും വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ സഹായിക്കും വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ പുറത്താക്കും ആദ്യം വരൂ ആദ്യം വന്ന ആദ്യത്തെ സേവനം ആദ്യം വന്ന ആദ്യ സേവന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ പുറത്താക്കുക. ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് കഴിയും ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു പൂരിപ്പിക്കാം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു പൂരിപ്പിക്കാം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ പറയുന്ന ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് എത്രത്തോളം പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ എത്രത്തോളം പറയുന്നു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ നിരവധി മാസ്‌ക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ നിരവധി മാസ്‌ക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര മാസ്‌ക്കുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു, ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാസ്‌ക്കുകൾ, എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, ഉപഭോക്താക്കൾ‌, എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, ഉപഭോക്താക്കൾ‌, കൂടാതെ വോളണ്ടിയർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ, കൂടാതെ വോളണ്ടിയർമാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, ക്ലയന്റുകൾ. ക്ലയന്റുകൾ. ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യും ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ആകും ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ഡയറക്‌ട് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ വഴിതിരിച്ചുവിടും അപ്പോൾ അവർ വഴിതിരിച്ചുവിടും അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ അവ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഒരു സെർവറിലേക്ക് നയിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഗുരുതരമായ പിക്കപ്പുകളിലൊന്നിലേക്ക് നയിക്കും സെവറൽ പിക്കപ്പിൽ ഒന്ന് ഗുരുതരമായ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒന്ന്. ലൊക്കേഷനുകൾ. ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കോൺ ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ IS ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഉണ്ട് ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗോണിലാണ് ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗോണിലാണ് ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ലിങ്കോൺ ഉണ്ട് ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലിങ്കൺ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലിങ്കൺ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാജ്യങ്ങൾ ആളുകൾ‌ അകത്തുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ‌ മാസ്‌ക്കുകൾ‌ ധരിക്കാൻ‌ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ‌ അവർ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക പൊതു സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക. പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാന്റ് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിർമ്മിച്ചത് പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ടായി >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ടായി >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ട് അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ടാം അറസ്റ്റ് >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊമോസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ച, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വാരാന്ത്യം, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാളിൽ അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രിയിൽ, ആഴ്ച, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, കൂടാതെ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, സംരക്ഷകർ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇടത് സിറ്റി ഹാൾ‌ അവസാന രാത്രി, പ്രൊട്ടസ്റ്റർ‌മാർ‌ ഇടത് ആന്റി-പോളിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഇടത് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇടത് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഓണാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഇടത് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് നീതിയിൽ ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഇടത് ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി. ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ കാണുക ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ താഴേക്ക് ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ താഴേക്കിറങ്ങുന്നു ആളുകൾ താഴേക്കിറങ്ങുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ആളുകൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ബാരിയറുകൾ ബിൽഡിംഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ ബിൽഡിംഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ബിൽഡിംഗിനും നോക്കിനും ചുറ്റും ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ളവയ്‌ക്കും ചുറ്റും ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ള സുരക്ഷയ്ക്കും ചുറ്റും ബിൽഡിംഗ്, നോക്ക്ഡ് ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾക്ക് ചുറ്റും. ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. WE ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. നമുക്ക് ഉണ്ട് ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ മേയറിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾ മേയറിലേക്ക് എത്തി മേയർ ടെഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി മേയർ ടെഡ് വീലറിനായി ഞങ്ങൾ എത്തി എയ്‌ക്കായി മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി ഒരു കമന്റിനായി മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി ഒരു കമന്റിനായി ഞങ്ങൾ മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ പക്ഷേ ഉണ്ട് ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ പക്ഷേ ഇല്ല ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ എന്നാൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ, പക്ഷേ കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ എന്നാൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാന്റ് പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ലഭിക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ലഭിക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി സ്വീഡിംഗ് നേടുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി സ്വീകരിക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി വഴിയൊരുക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി അവർക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി അവർക്കുള്ള വഴിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് അവർക്കുള്ള വഴിക്ക് വിധേയമായി അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത വഴിക്കായി ഈ മാർഗ്ഗം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചില വഴികളിലൂടെ അവർ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചിലത് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചില ജേണലിസ്റ്റുകളും ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ, നിയമപരമായത് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ, നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ജേണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ജേണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും പറയുന്നു ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും തങ്ങളെ സമീപിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക ഓഫീസർമാർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക ഓഫീസർമാർ അവരെ സമീപിച്ചതായി പറയുക അവർ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു അവർ പുറത്തുപോയപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക കവർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക അവർ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ. ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ART ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് കൂടുതൽ ഓണാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വേർഡ്സ് കൂടുതൽ ആർട്ട് എഡ്വേർഡ്സ് കൂടുതൽ ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. നിയമം. നിയമം. >> നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS IN >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS IN >> റിപ്പോർട്ടർ: പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ >> റിപ്പോർട്ടർ: പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ സംരക്ഷകർ >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡിലെ വംശീയതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു >> റിപ്പോർട്ടർ: വംശീയതയുടെ പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ സംരക്ഷകർ >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡിലെ വംശീയതയുടെയും നയത്തിൻറെയും സംരക്ഷകർ‌ പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആന്റ് പോളിസ് പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, ദി പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, സിറ്റി പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, നഗരത്തിന്റെ വയലൻസ് തുടരുന്നു, നഗരത്തിന്റെ വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാൻഡറുടെ നഗരം വയലൻസ് തുടരുന്നത്, വെർലാൻഡർ പോലീസിന്റെ നഗരം വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാൻഡർ പോളിസ് ഫേസിന്റെ നഗരം വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാണ്ടർ പോളിസിന്റെ നഗരം വയലൻസ് തുടരുക, വെർലാണ്ടർ പോളിസിന്റെ നഗരം പുതിയത് വെർലാൻഡർ പോലീസ് പുതിയത് വെർലാണ്ടർ പോളിസ് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ. വെല്ലുവിളികൾ. ദി വെല്ലുവിളികൾ. ACLU വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഉണ്ട് വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഫയൽ ചെയ്തു വെല്ലുവിളികൾ. എക്ലു ഫയൽ ചെയ്തു വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു ചികിത്സയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു നിയമ വ്യവഹാരം ACLU ഫയൽ ചെയ്തു ചികിത്സയിലൂടെ ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു ചികിത്സയിലൂടെ ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ ചികിത്സയിലൂടെ. ജേണലിസ്റ്റുകൾ. ജേണലിസ്റ്റുകൾ. ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾ. വൺ ഓഫ് ജേണലിസ്റ്റുകൾ. ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണികളിലൊന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണികളിലൊന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോർണികളിലൊന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോർണി വിളികളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു A. ഒരു മനുഷ്യനെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യാവകാശത്തിന് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവര്ക്ക് വേണം മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ നിർത്തിയത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ നിർത്തിയതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ നിർത്തിയതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ അത് നിർത്തുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അത് നിർത്തുകയും തിരയുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ നിർത്തിയത് കാണാനും നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം തേടുന്നു നഷ്ടപരിഹാര നാശങ്ങൾ തേടുന്നു. നാശനഷ്ടങ്ങൾ. നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> IF നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ സ RE ജന്യമായി പോകുന്നുവെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാനും സ Dis ജന്യമായി കണ്ടെത്താനും പോകുകയാണെങ്കിൽ സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും എക്സ്ചേഞ്ചും സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും എക്സ്ചേഞ്ചും സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, നിങ്ങൾ സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും, നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ട് ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും, നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരം ലഭിക്കാൻ. വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഐ.ടി. വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് കഴിയില്ല വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് കഴിയില്ല വിവരം ലഭിക്കാൻ. അത് സാധ്യമല്ല വിവരം ലഭിക്കാൻ. അത് സാധ്യമല്ല വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് പോലീസായിരിക്കില്ല ഇത് പോലീസായിരിക്കില്ല പോലീസ് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല പോളിസി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് കഴിയില്ല പോളിസി വിവരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് കഴിയില്ല വിവരം നിയന്ത്രിക്കുക എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അവർ എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാരോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: FOR പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായി >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായി >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, എന്താണ് >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, അവർ എന്താണ് OBSERVERS, അവർ എന്താണ് നിരീക്ഷകർ, അവർ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് നിരീക്ഷകർ, അവർ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് നിരീക്ഷകർ, അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> ചെയ്യരുത് പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യരുത് പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എപ്പോഴും അറിയില്ല പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെ അറിയരുത് പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല >> എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല >> രാത്രി എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല >> രാത്രി എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയരുത് >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അക്രമത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞാൻ അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. പോളിസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോളിസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോലീസ് വയലൻസിൽ അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, പോളിസ് വയലൻസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ആരംഭിക്കുന്നു പോളിസി വയലൻസിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, അത് ആരംഭിച്ചു. വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ട് വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ടായി >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ടായി >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ എത്തി >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ പോയി >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ അടുത്തുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ‌ എത്തി >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ ഓരോരുത്തരുടെയും സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഓരോന്നിനും സമീപമുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും അടുത്തുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിരക്ഷയിൽ റെക്കോർഡുചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും സമീപമുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ. കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഷോട്ട് കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഷോട്ട് ഓഫ് കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ട് കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ട് കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. HE ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ ആക്രമിച്ചു ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ നയത്തിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവനോടൊപ്പമുള്ള നയത്തിലൂടെ അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി കരുതുന്നു ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. HE ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഇല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഭാഗമല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഭാഗമല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ അതിന്റെ ഭാഗമല്ല ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ആക്ലുവിന്റെ ഭാഗമല്ല അവൻ ആക്ലുവിന്റെ ഭാഗമല്ല അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവനാണ് അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യുന്നു അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ പദ്ധതി ചെയ്യുന്നു അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നിയമം, പക്ഷേ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നിയമം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്തുടരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു നിയമം നിയമപരമായി പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു നിയമനടപടി എന്നാൽ നിയമപരമായ നടപടി പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു നിയമവിരുദ്ധം എന്നാൽ നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് എതിരായി അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു വീണ്ടും നിയമപരമായ നടപടി പിന്തുടരുക ലളിതമായി എതിർ‌ക്കുന്ന നിയമപരമായ നടപടി. ലളിതമായി. ലളിതമായി. >> ലളിതമായി. >> ഞാൻ ലളിതമായി. >> ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ലളിതമായി. >> എനിക്ക് ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി ലളിതമായി. >> എനിക്ക് ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി ലളിതമായി. >> ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി ലളിതമായി. >> എനിക്ക് എത്ര ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി >> എനിക്ക് എത്ര ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി >> എനിക്ക് എത്ര തവണ ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി >> ഞാൻ എത്ര തവണ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി >> ഞാൻ എത്ര തവണ കടന്നുപോയി എന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടമായി >> ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട എത്ര സമയങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു >> ഞാൻ എത്ര തവണ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടമായി ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള ആക്രമണ സമയങ്ങൾ, ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾ ദൂരം, ഉപദ്രവിച്ചു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ദൂരം, ഉപദ്രവിക്കൽ, അറസ്റ്റുമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റ്. ഉപയോഗപ്രദമായി അറസ്റ്റ്. ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അറസ്റ്റ്. ഇത് ശരിയാണ് അറസ്റ്റ്. ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓണായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ പരിധിവരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ ന്യായമായ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ വെറും പരിധിവരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ക്രൗഡ് ജസ്റ്റിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ക്രൗഡിന്റെ മാത്രം പരിധി ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗിന്റെ പരിധി ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗ് അവിടെ മാത്രം ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗിന്റെ പരിധി എന്താണെന്നത് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്ന ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗിന്റെ പരിധി എന്താണെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു ഓഫീസർമാർക്കിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു ഓഫീസർമാർക്കിടയിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ഓഫീസർമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഓഫീസർമാർക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാർക്കും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: HE പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ ചെയ്യും പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും >> റിപ്പോർട്ടർ: അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും. പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> THE പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> അവിടെയുള്ള അവകാശം >> അവിടെയുള്ള അവകാശം >> റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം >> റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം >> എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം >> എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം >> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം >> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ്, ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ്, ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അത് ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അത് എന്താണ് ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: WE അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ പോർട്ട്‌ലാൻഡിലേക്ക് എത്തി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞങ്ങൾ‌ പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞങ്ങൾ‌ പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിയമത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിയമപ്രകാരമുള്ള കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് പക്ഷേ ചെയ്തില്ല നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി പക്ഷേ കേട്ടില്ല നിയമം കേട്ടിട്ടില്ല നിയമവിരുദ്ധം പിന്നോട്ട് കേട്ടില്ല. മടങ്ങുക. മടങ്ങുക. ദി മടങ്ങുക. നഗരം മടങ്ങുക. സിറ്റി ഓഫ് മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം ഇല്ല പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം ഇല്ല പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം നിയമപരമായി തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിയമപരമായി തീർപ്പാക്കാനുള്ള അഭിപ്രായം നിയമപരമായ നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അഭിപ്രായം. നടപടി. നടപടി. ART നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ.ജി.ഡബ്ല്യു നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> പുതിയത് ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> പുതിയത് ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, ദി ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം കോടതി >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇന്ന് കോടതി. ഇന്ന് കോടതി. താഴേക്ക് ഇന്ന് കോടതി. താഴേക്ക് എ ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂയിസിയാന ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ലൂയിസിയാന നിയമം ഇറക്കുക എയ്‌ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക എ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും ഒരൊറ്റ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തോടെ സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും . . എ . ഒരുപാട് . ധാരാളം ആവശ്യമാണ് . ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ . ധാരാളം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രകടനം . ഗർഭച്ഛിദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ . ഗർഭച്ഛിദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ . വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നു സംഭവിക്കാനുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ പ്രകടനം അഡ്മിറ്റിംഗ് സ്വകാര്യതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ സമീപത്തുള്ള അവകാശങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ പ്രകടനം സമീപത്തുള്ള അവകാശങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സ്വകാര്യതകൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഐ.ടി. ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. അതൊരു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ഒരു 5-4 ആയിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ചീഫുമായി 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു ഇത് ചീഫുമായി 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു ചീഫ് നീതിയുമായുള്ള 5-4 തീരുമാനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ടുകളുള്ള 5-4 തീരുമാനം, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 5-4 തീരുമാനം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ടുകളുള്ള 5-4 തീരുമാനം, വോട്ടിംഗ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടിംഗ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടുചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, കോടതിയിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിസ് റോബർട്സ്, കോടതിയുടെ ലിബറലുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നു. കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഈ കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇത് ആദ്യത്തേതാണ് കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അലസിപ്പിക്കൽ റൂളിംഗ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അലസിപ്പിക്കൽ റൂളിംഗ് പാപം രണ്ടുപേരുടെ ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് രണ്ട് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് രണ്ട് ട്രംപിനെ നിയന്ത്രിക്കുക രണ്ട് ട്രംപ് അപ്പോയിന്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ ചേർന്നു രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ ചേർന്നു രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> OREGON നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> ഒറിഗോൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ പൂർത്തിയായി >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ പൂർത്തിയായി >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കേഴ്‌സ് പ്രത്യേക ഫിനിഷ് ചെയ്തു >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കർമാർ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കർമാർ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനത്തെ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വൈകി വെള്ളിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി കടന്നുപോയി പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വൈകി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ഡസൻ കഴിഞ്ഞു രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും ആറ് ഓളം ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും പൊലീസിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും പോളിസിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ പോളിസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ. അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ ചിലത് അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ ചിലത് അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഓഫീസർമാരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട് ഓഫീസർമാരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് കഴിയില്ല അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാരകമായ ശക്തി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാരകമായ ശക്തി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാരകമായ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ. ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. കണ്ണീർ വാതകം ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS CAN ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS ന് മാത്രമേ കഴിയൂ ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. ടീർ‌ഗാസ് മാത്രമേ ആകൂ ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS വിന്യസിക്കാനാകും ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. ടീഗാസിന് മാത്രമേ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ടീഗാസിന് മാത്രമേ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ടീഗാസ് എ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വിന്യസിക്കാനാകും TEARGAS ഒരു അവകാശമാണെങ്കിൽ മാത്രം വിന്യസിക്കാനാകും ശരിയായതാണെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടീർ‌ഗാസ് ഡിപ്ലോയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്റ്റ ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റയെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റ അഡ്വാൻസിൽ ക്രോഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് സെപ്‌റ്റ അഡ്വാൻസിലെ ക്രോഡുകൾ സെപ്‌റ്റ അവർക്കുള്ള അഡ്വാൻസിൽ ക്രോഡുകൾ അവർക്കുള്ള അഡ്വാൻസിലെ സെപ്‌റ്റ ക്രോഡുകൾ അവർ പോകുന്ന പുരോഗതിയിൽ സെപ്റ്റ വർത്തമാനങ്ങൾ അവർ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ് സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻസിലെ സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നതിന്റെ പുരോഗതിയിൽ സെപ്റ്റ വർഗ്ഗങ്ങൾ. അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ IS അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ കൂടി അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എ ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എ ഓർഗൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓർഗൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓർ‌ഗാൻ‌ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു ഓർഗൻ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓർഗാൻ ഓഫീസർമാരെ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഓഫീസർമാർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഓഫീസർമാർ ഉള്ളപ്പോൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഓഫീസർമാർ അച്ചടക്കമുള്ളപ്പോൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റാബേസ്. അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കാൻ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് ഏജൻസികൾ മുമ്പ് ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏജൻസികൾ വാടകയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഏജൻസിക്ക് മുമ്പായി ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കാൻ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് ഒരു വാടകയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാറ്റാബേസ്. ഓഫീസർ. ഓഫീസർ. ദി ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റിൽ ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരേയും അംഗീകരിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരേയും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം മുമ്പ് അംഗീകരിക്കുക ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അവർക്ക് മുമ്പായി അംഗീകരിക്കുക ഈ ബില്ലുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകരിക്കുക നിയമത്തിന് മുമ്പായി ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക. നിയമത്തിന് മുമ്പായി. നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON IS നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, കൂടാതെ >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, കൂടാതെ >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, അത് ഇതാണ് >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ, ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അനിവാര്യമായും മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അറിയപ്പെടാതെ തന്നെ മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീ വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. ഫയർ ക്രൂസ് വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. ഫയർ ക്രൂകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീപിടുത്തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീപിടിത്തങ്ങൾ വൈകി വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. അഗ്നിശമന സേന വൈകി അഗ്നിശമന സേന വൈകി അഗ്നിശമന സേനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തായിരുന്നു രാത്രിയിൽ തീ പടരുന്നു ഫയർ ക്രൂകൾ രാത്രി മോണിറ്ററിംഗിലേക്ക് വൈകി രാത്രിയിലെ മോണിറ്ററിംഗിലേക്ക് ഫയർ ക്രൂകൾ വൈകി ചെറിയ മോണിറ്ററിംഗ് രാത്രിയിൽ തീപിടിത്തങ്ങൾ അവസാനിച്ചു ചെറിയ മോണിറ്ററിംഗ് ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രി ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ രാത്രി നിരീക്ഷിക്കുന്നു രാത്രിയിലെ ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയറിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു ജോർജിലെ ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രി. ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. ഐ.ടി. ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. അത് തുടങ്ങി ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. ഇത് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ആരംഭിച്ചു റോവീനയ്‌ക്ക് സമീപം ഇത് ആരംഭിച്ചു, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, നിർബന്ധിതമാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്‌ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ നിർബന്ധിത ഓഫീസുകളും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്‌ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, ഒപ്പം നിർബന്ധിത ഓഫീസുകളും റോവീന, നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ റോവേന, അടയ്‌ക്കാൻ നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ റൊവേന, ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റോവേന, നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ റോവേന, ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ റോവേന, ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ 30 ഹൈവേയുടെ ഭാഗം 30 ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഹുഡിന് 30 ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക ഹുഡ് റിവറിനും ഇടയിൽ ഹുഡ് റിവറിനും ഡെല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ. ഡെൽ‌സ്. ഡെൽ‌സ്. CREWS ഡെൽ‌സ്. CREWS GOT ഡെൽ‌സ്. CREWS മനസ്സിലായി ഡെൽ‌സ്. CREWS മനസ്സിലായി ഡെൽ‌സ്. CREWS നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു CREWS നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രൗസ് ലഭിച്ചു ക്രൗസ് ഐടിക്ക് ശേഷം ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു കത്തിച്ചതിനുശേഷം ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൗസ് ആഗ്രഹിച്ചു 15-ന് കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു. 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. പ്രെറ്റി 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. പ്രെറ്റി സ്മാൾ. പ്രെറ്റി സ്മാൾ. പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് എ എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് ഒരു ലെവൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് ഒരു ലെവൽ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു

കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു പ്രധാന വാർത്തകൾ: ഉച്ചയ്ക്ക് 6-29-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.067"> >>> </text>
<text sub="clublinks" start="8.141" dur="0.601"> >>> ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.233"> >>> ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.167"> >>> ഇത് സമയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.634"> >>> ഇത് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.734"> >>> ഇത് ഉണരുവാൻ സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="10.51" dur="2.269"> >>> ഉണരുവാൻ സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.467"> >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. </text>
<text sub="clublinks" start="13.246" dur="0.734"> >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="13.98" dur="0.434"> >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="14.414" dur="0.434"> >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് ഹ .സ് </text>
<text sub="clublinks" start="14.848" dur="0.3"> >>> അമേരിക്കയെ ഉണർത്താൻ സമയമായി. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="15.148" dur="0.2"> അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.067"> അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.734"> അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഉണ്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.3"> അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="1.101"> അമേരിക്ക. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="17.55" dur="0.1"> അമേരിക്ക. കൊറോണവൈറസിലെ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡെനിയലിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="17.65" dur="0.401"> കൊറോണവൈറസിൽ ഡെനിയലിൽ ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="18.051" dur="1.001"> കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് ഡെനിയലിൽ ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="19.052" dur="1.668"> കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്നുള്ള ഡെനിയലിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.534"> ഗെറ്റ്-ഗോയിൽ നിന്ന് കൊറോണവൈറസിൽ ഡെനിയലിൽ ആയി. </text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.2"> നേടുക-പോകുക. </text>
<text sub="clublinks" start="21.454" dur="0.1"> നേടുക-പോകുക. ഒപ്പം </text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.134"> നേടുക-പോകുക. ഒപ്പം </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.167"> നേടുക-പോകുക. ഫെഡറലും </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.634"> നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും </text>
<text sub="clublinks" start="22.489" dur="0.934"> നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="0.067"> നേടുക-പോകുക. ഫെഡറൽ പ്രതികരണം ശരിയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="23.49" dur="0.867"> ഫെഡറൽ പ്രതികരണം ശരിയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="3.47"> ഫെഡറൽ പ്രതികരണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.534"> ഫെഡറൽ‌ റെസ്പോൺ‌സ് തെറ്റാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.167"> തെറ്റാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> തെറ്റാണ്. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.101"> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.762" dur="0.133"> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രെ ക്യൂമോ </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.134"> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ ലാഷിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.233"> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രെ ക്യൂമോ ലാഷിംഗ് .ട്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="0.3"> തെറ്റാണ്. >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="29.562" dur="0.201"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.1"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വെള്ളയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.133"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.2"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.234"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.3"> >>> ആൻഡ്രൂ ക്യൂമോ വൈറ്റ് ഹ OU സിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="30.997" dur="0.234"> അതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.433"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് </text>
<text sub="clublinks" start="31.664" dur="1.435"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ് </text>
<text sub="clublinks" start="33.099" dur="0.534"> ഈ പാൻഡെമിക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈറ്റ് ഹ OU സ്. </text>
<text sub="clublinks" start="33.633" dur="0.2"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. </text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഈ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.067"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="33.967" dur="0.133"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="34.1" dur="0.234"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="34.334" dur="0.267"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="34.601" dur="0.133"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്പർ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.334"> ഈ പാൻഡെമിക് കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇത് ഞങ്ങൾ എണ്ണം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.068" dur="0.2"> ഇത് ഞങ്ങൾ എണ്ണം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.268" dur="0.2"> ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയതിന്റെ എണ്ണം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.468" dur="0.067"> ഇത് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.067"> ഇത് പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.602" dur="0.167"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.333"> ഇത് പുതിയ വളർച്ചയുടെ എണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="36.102" dur="0.234"> പുതിയ അണുബാധകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.067"> പുതിയ അണുബാധകൾ. നന്ദി </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.567"> പുതിയ അണുബാധകൾ. നന്ദി </text>
<text sub="clublinks" start="36.97" dur="2.035"> പുതിയ അണുബാധകൾ. ചേരുന്നതിന് നന്ദി </text>
<text sub="clublinks" start="39.005" dur="0.467"> പുതിയ അണുബാധകൾ. ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, </text>
<text sub="clublinks" start="39.472" dur="0.301"> പുതിയ അണുബാധകൾ. ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.2"> ഞങ്ങളെ ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.1"> ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിന് നന്ദി, സംസ്ഥാനം </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.167"> യുഎസ്, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ എന്നിവയിൽ ചേരുന്നതിന് നന്ദി </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.2"> യുഎസ്, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ ലീഡർമാർ ചേരുന്നതിന് നന്ദി </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.133"> ഞങ്ങളെ ചേർത്തതിന് നന്ദി, സ്റ്റേറ്റ്, ലോക്കൽ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.201"> പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.1"> പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് </text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.066"> പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.367"> നാഷണൽ‌വൈഡ് ലോക്കൽ‌ ലീഡറുകൾ‌ ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="41.307" dur="0.134"> ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് ഫിഗറിനായി ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.233"> ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് പുറത്ത് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.167"> ലോക്കൽ‌ ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="41.841" dur="0.334"> പ്രാദേശിക ലീഡേഴ്സ് നാഷണൽ‌വൈഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="42.175" dur="0.2"> എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.3"> എങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="42.675" dur="0.234"> എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.901"> വ്യാപനം എങ്ങനെ നിർത്താമെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="43.977" dur="0.634"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം എങ്ങനെ നിർത്താം എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.1"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. എ.എസ് </text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.133"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="45.011" dur="0.1"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="45.111" dur="0.401"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ as സ് ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.233"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ D സ് ഡീലുകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.868"> കോവിഡ് -19 ന്റെ വ്യാപനം നിർത്തുക. വൈറ്റ് ഹ with സ് ഡീലുകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.2"> വൈറ്റ് ഹ with സ് ഡീലുകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="46.813" dur="0.701"> വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.467"> പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, </text>
<text sub="clublinks" start="47.981" dur="0.3"> പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.067"> പ്രസിഡന്റ്, പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ </text>
<text sub="clublinks" start="48.348" dur="0.333"> പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് ഡീലുകൾ പോലെ, പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="48.681" dur="0.267"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="48.948" dur="0.334"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="49.282" dur="1.702"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.434"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.233"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="51.651" dur="0.3"> പ്രതിസന്ധി, പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.167"> റഷ്യയിലെ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.034"> റഷ്യ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.133"> റഷ്യ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="52.285" dur="0.134"> റഷ്യ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.767"> റഷ്യ ഒരു ബ OUNT ണ്ടി ഓണാക്കുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="53.186" dur="0.834"> റഷ്യ യുഎസിൽ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="54.02" dur="0.534"> റഷ്യ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി നൽകുന്ന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="54.554" dur="0.234"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. </text>
<text sub="clublinks" start="54.788" dur="0.1"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. TRACIE </text>
<text sub="clublinks" start="54.888" dur="0.1"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.067"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="55.055" dur="0.266"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="55.321" dur="0.267"> യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. ട്രേസി പോട്ട്സ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="55.588" dur="0.201"> ട്രേസി പോട്ടുകൾ വിശദമായി </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.567"> ട്രേസി പോട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="56.356" dur="7.808"> ട്രേസി പോട്ടുകൾ വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.166"> ട്രേസി പോട്ട്സ് വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="64.33" dur="0.167"> വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.2"> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> </text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.067"> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="64.764" dur="0.1"> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: ദി </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.167"> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.2"> വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന്, ഡിസി >> റിപ്പോർട്ടർ: ഇപ്പോൾ യുഎസ് </text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.301"> വാഷിംഗ്ടൺ, ഡിസിയിൽ നിന്ന് >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ആണ് </text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.233"> >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 മില്ല്യൺ ആണ് </text>
<text sub="clublinks" start="66.132" dur="0.134"> >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="66.266" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: യുഎസ് ഇപ്പോൾ 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.2"> 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.1"> 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="66.666" dur="0.167"> 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.067"> പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="66.9" dur="0.233"> പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.234"> ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളുള്ള 2.5 ദശലക്ഷം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.233"> ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.501"> തെക്ക് ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളുമായി </text>
<text sub="clublinks" start="68.101" dur="0.734"> തെക്കൻ കരോലിനയിലെ ഫ്ലോറിഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ, </text>
<text sub="clublinks" start="68.835" dur="0.567"> ഫ്ലോറിഡ, സൗത്ത് കരോലിന, നെവാഡയിലെ പുതിയ രേഖകളോടെ </text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.167"> സൗത്ത് കരോലിന, നെവാഡ, </text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="0.067"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.1"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="69.736" dur="0.133"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.234"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.233"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.233"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="70.703" dur="0.301"> തെക്കൻ കരോലിന, നെവാഡ, >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.167"> >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.066"> >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.1"> >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.201"> >> ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="0.267"> >> ഞങ്ങൾ ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.805" dur="0.1"> >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ മാറ്റുന്ന ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="0.2"> >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയായ ദിവസത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലോസറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="72.105" dur="0.334"> >> ഞങ്ങൾ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അടച്ചിരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="72.439" dur="0.2"> ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡെമിക് ഇട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="72.639" dur="0.1"> കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ പാൻഡെമിക് ഇടുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="72.739" dur="0.2"> കഴിഞ്ഞ. </text>
<text sub="clublinks" start="72.939" dur="0.1"> കഴിഞ്ഞ. വേണ്ടി </text>
<text sub="clublinks" start="73.039" dur="0.334"> കഴിഞ്ഞ. മൈക്കിനായി </text>
<text sub="clublinks" start="73.373" dur="0.3"> കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസിനായി </text>
<text sub="clublinks" start="73.673" dur="0.134"> കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനായി </text>
<text sub="clublinks" start="73.807" dur="0.267"> കഴിഞ്ഞ. മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സിനായി </text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.2"> മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സിനായി </text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പെൻറ്സ് ഹിറ്റുകൾക്കായി </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.133"> മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.2"> മൈക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് പെൻറ്സ് ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.267"> ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="0.067"> ഈ ആഴ്ച, ഗവൺമെൻറുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.1"> ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="75.375" dur="0.233"> ഈ ആഴ്ച ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഒറ്റത്തവണയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.167"> ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ എഡിറ്റുചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് മുകളിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.301"> ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ അടിക്കുന്നു, ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.166"> ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? </text>
<text sub="clublinks" start="76.242" dur="0.134"> ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നത് ഓഡിസിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ഗവൺമെന്റുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കാൾ വിചിത്രമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="0.266"> ഗവൺമെന്റുകൾ ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കാൾ വിചിത്രമാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="76.709" dur="0.167"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. </text>
<text sub="clublinks" start="76.876" dur="0.034"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="76.91" dur="0.634"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="77.544" dur="1.067"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="78.611" dur="0.468"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ അല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.133"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="79.212" dur="0.234"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="79.446" dur="0.3"> ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="79.746" dur="0.233"> >> ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="79.979" dur="0.134"> >> ഞാൻ വ്യാപനത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.1"> >> ഞാൻ വ്യാപകമായി വരുന്നതിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="80.213" dur="0.634"> >> ഞാൻ വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="80.847" dur="1.668"> >> മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="82.515" dur="0.067"> >> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പ്രെഡിനെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.3"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="82.882" dur="0.201"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> </text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.266"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> WE </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.134"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="83.483" dur="0.233"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> നമുക്ക് പുട്ട് ചെയ്യാം </text>
<text sub="clublinks" start="83.716" dur="0.301"> മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വ്യാപിപ്പിക്കുക. >> നമുക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.367"> >> നമുക്ക് ഇത് സ്ഥാപിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.067"> >> ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താം </text>
<text sub="clublinks" start="84.451" dur="0.1"> >> ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓണാക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="84.551" dur="0.133"> >> നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="84.684" dur="0.2"> >> നമുക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഓരോന്നിനും നൽകാം </text>
<text sub="clublinks" start="84.884" dur="0.234"> ഓരോരുത്തരുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.067"> ഓരോ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.166"> മറ്റെല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> ഓരോ രാജ്യത്തെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.166"> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.167"> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.067"> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="85.852" dur="0.1"> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: THE </text>
<text sub="clublinks" start="85.952" dur="0.334"> രാജ്യത്തെ സമീപിക്കുക. >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് </text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.367"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് </text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ </text>
<text sub="clublinks" start="86.753" dur="0.367"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="3.103"> അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="90.356" dur="0.468"> അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="90.824" dur="0.166"> അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.267"> അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.267"> അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫേസിംഗ് ടഗ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.2"> എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.067"> എന്തിനാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.134"> എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.2"> എന്തുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇല്ലാത്തത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="0.1"> രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="92.225" dur="0.234"> രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="92.459" dur="0.3"> സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.3"> സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.134"> അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="93.193" dur="0.1"> അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.1"> ജോബ്സ് ഇല്ലാതെ അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിമുലസ് ഇല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.167"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. </text>
<text sub="clublinks" start="93.56" dur="0.1"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="93.66" dur="0.1"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="93.76" dur="0.1"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.767"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇത് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="94.627" dur="0.134"> ജോലികളില്ലാത്ത അമേരിക്കക്കാർ. >> ഇതിന് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.367"> >> ഇതിന് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.1"> >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.767"> >> ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സമയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.134"> >> ഇത് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഈ സമയത്തിനുള്ള സമയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.867"> ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ </text>
<text sub="clublinks" start="97.063" dur="0.167"> ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="0.167"> ഗുരുതരമായി. </text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.167"> ഗുരുതരമായി. >> </text>
<text sub="clublinks" start="97.564" dur="0.5"> ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="1.869"> ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.433"> ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒപ്പം റഷ്യ, </text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.301"> ഗുരുതരമായി. >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="100.667" dur="0.3"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കൂടാതെ റഷ്യ, പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="101.134" dur="0.067"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റുസിയ, പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.1"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കൂടാതെ റഷ്യ, പ്രസിഡൻറ് ഡെനിംഗ് എ </text>
<text sub="clublinks" start="101.301" dur="0.1"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: റുസിയ, പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="101.401" dur="0.3"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ, ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ഡെനിയിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="101.701" dur="0.234"> ഒരു പുതിയ യോർക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.133"> ഒരു പുതിയ സമയ സമയത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.1"> ഒരു പുതിയ സമയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡെനിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="102.168" dur="0.534"> പ്രസിഡന്റ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="102.702" dur="0.267"> ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.467"> പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അവനറിയാം </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.3"> പ്രസിഡൻറ് ഒരു പുതിയ യോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു, അവനറിയാമെന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.167"> അവന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="103.903" dur="0.134"> അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സമയങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക </text>
<text sub="clublinks" start="104.037" dur="0.133"> മാർ‌ച്ചിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="104.17" dur="0.067"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.734"> മാർച്ച് റഷ്യ പുട്ടിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.267"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="105.438" dur="0.334"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ‌ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാമെന്ന് ടൈംസ് റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.2"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ ഒരു ബ OUNT ണ്ടി ഓണാക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.5"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക </text>
<text sub="clublinks" start="106.606" dur="0.634"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക </text>
<text sub="clublinks" start="107.24" dur="0.534"> മാർച്ച് റഷ്യയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു ബൗണ്ടി ഇടുക. </text>
<text sub="clublinks" start="107.774" dur="0.167"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="107.941" dur="0.066"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.067"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.334"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="108.408" dur="0.6"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="0.167"> അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ട്രൂപ്പുകൾ. >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.301"> >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.2"> >> ഇത് പ്രസിഡന്റിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="109.676" dur="0.3"> >> ഇത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="109.976" dur="0.1"> >> പ്രസിഡന്റ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="110.076" dur="0.234"> >> ഇത് ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രസിഡന്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> >> പ്രസിഡൻറ് പുറത്തുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.367"> >> പ്രസിഡന്റ് അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="110.844" dur="0.166"> പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ പുറത്ത് പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="111.01" dur="0.067"> പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="111.077" dur="0.067"> പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്കു പോകുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="111.144" dur="0.167"> പ്രസിഡന്റ് അവന്റെ വഴിക്കു പുറത്ത് പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="111.311" dur="0.2"> പ്രസിഡന്റ് അവനോട് പറയാൻ പോകുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.2"> പ്രസിഡന്റ് അവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പോകുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="111.711" dur="0.234"> അവൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ വഴിക്കു പോകുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.3"> അവൻ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്റെ വഴിക്കു പോകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.267"> അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="112.512" dur="0.1"> അവൻ പറയുന്ന വഴി ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="112.612" dur="0.067"> പറയാനുള്ള വഴി അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.167"> പറയാനുള്ള വഴി അവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.166"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. </text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.167"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> </text>
<text sub="clublinks" start="113.179" dur="0.567"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="3.404"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ </text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.067"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് </text>
<text sub="clublinks" start="117.217" dur="0.3"> ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തും. >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദെ </text>
<text sub="clublinks" start="117.517" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദെ </text>
<text sub="clublinks" start="117.717" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ ഡെനിസ് ദ പേ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ അവർ പണം നൽകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="117.984" dur="0.067"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ അവർ താലിബാനെ അടയ്ക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.2"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: റഷ്യ താലിബാൻ‌ നൽ‌കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ താലിബാനെ വേട്ടയാടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.334"> >> റിപ്പോർട്ടർ: റഷ്യ താലിബാനെ വേട്ടയാടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.2"> താഴേയ്‌ക്ക് താലിബാൻ നൽകുക </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.067"> താഴേയ്‌ക്ക് പോകാൻ താലിബാൻ നൽകുക </text>
<text sub="clublinks" start="119.052" dur="0.634"> താഴേക്കിറങ്ങാനും കൊല്ലാനും താലിബാൻ നൽകുക </text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="4.371"> താലിബാനെ വേട്ടയാടാനും അമേരിക്കയെ കൊല്ലാനും </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> താഴേക്കിറങ്ങാനും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലാനും താലിബാൻ പണം നൽകുക. </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.166"> അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.133"> അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.1"> അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.301"> അമേരിക്കൻ സൈനികരെ കൊല്ലുക. പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.333"> പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="125.458" dur="0.167"> പ്രസിഡന്റ് സമന്വയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> പ്രസിഡന്റ് ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.066"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="125.758" dur="0.101"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത പ്രസിഡന്റ് ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="125.859" dur="0.2"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെയ്തിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.059" dur="0.067"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.1"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.2"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.426" dur="0.133"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.559" dur="0.334"> ഇന്റലിജൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.234"> വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="127.127" dur="0.1"> അസുജെയെ വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.066"> അസുജെ ചെയ്തതാണെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="127.293" dur="0.1"> അസുജെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="127.393" dur="0.201"> അസുജെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.3"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതുക. </text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.167"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.167"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ .സ് </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ TR സ് ശ്രമം </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.333"> അസുജെ അവനെ സമീപിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="128.928" dur="0.234"> വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹ OU സ് </text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> വൈറ്റ് ഹ OU സ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.134"> ബ OUNT ണ്ടി ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="129.596" dur="0.233"> ബ OUNT ണ്ടി ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.301"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹ OU സ് ശ്രമിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="130.13" dur="0.2"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.33" dur="0.2"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.53" dur="0.1"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചവരും നിയമനിർമ്മാതാക്കളും ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.133"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതും നിയമനിർമ്മാതാക്കളുമാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.763" dur="0.034"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതായും നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നേടുന്നതായും പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.934"> ബ OUNT ണ്ടി പണമടച്ചതാണെന്നും നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ നേടുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.267"> നിയമനിർമ്മാതാക്കളും എ </text>
<text sub="clublinks" start="131.998" dur="1.635"> നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.234"> നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് ഒരു മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="133.867" dur="0.333"> നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് എൻ‌ബി‌സിയിൽ ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="134.2" dur="0.2"> നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ന് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് നേടുന്നു, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="134.4" dur="0.167"> ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="134.567" dur="0.1"> ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി സ്ഥിരീകരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="134.667" dur="0.167"> ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="134.834" dur="0.167"> ഇന്ന് ബ്രീഫിംഗ്, എൻ‌ബി‌സി ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. </text>
<text sub="clublinks" start="135.001" dur="0.3"> ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="135.301" dur="0.067"> ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="135.368" dur="0.234"> ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="135.602" dur="0.2"> ഈ പ്രഭാതത്തിൽ. ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും </text>
<text sub="clublinks" start="135.802" dur="0.233"> ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും </text>
<text sub="clublinks" start="136.035" dur="0.067"> ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോളിംഗും </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.534"> ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും വിളിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="1.268"> ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഒരു കോളിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.567"> ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കൻമാരും ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.234"> ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="138.705" dur="0.133"> ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. TRACIE </text>
<text sub="clublinks" start="138.838" dur="0.434"> ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="139.272" dur="1.902"> ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.534"> ഒരു അന്വേഷണത്തിനായി വിളിക്കുന്നു. ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.1"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="141.975" dur="0.066"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് </text>
<text sub="clublinks" start="142.041" dur="0.234"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് IS </text>
<text sub="clublinks" start="142.275" dur="0.167"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="142.442" dur="0.267"> ട്രേസി പോട്ട്സ്, എൻ‌ബി‌സി ന്യൂസ്. >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.167"> >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.133"> >>> വൈറസ് വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="143.009" dur="0.534"> >>> വൈറസ് ഒറിഗോണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="143.543" dur="1.034"> >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.234"> >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="144.811" dur="0.233"> >>> വൈറസ് ഓറിഗോണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.367"> >>> വൈറസ് ഒറിഗണിൽ വേഗത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു, മൂന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="145.411" dur="0.267"> ഒറിഗണിൽ വെൽ, മൂന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> മൂന്ന് ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒറിഗോണിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.101"> ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="145.879" dur="0.1"> ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്കായി, അവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="145.979" dur="0.1"> ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ, അവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="146.079" dur="0.7"> ഒറിഗോണിൽ, മൂന്ന് ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്കായി, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="146.779" dur="0.167"> ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="146.946" dur="0.1"> ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.067"> ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് അവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="147.113" dur="0.134"> ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 ആയി </text>
<text sub="clublinks" start="147.247" dur="0.233"> സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയതായി </text>
<text sub="clublinks" start="147.48" dur="0.734"> ശക്തമായ ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="2.903"> സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.534"> സ്‌ട്രൈറ്റ് ദിവസങ്ങൾ, കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="151.651" dur="0.3"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.134"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.133"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="152.218" dur="0.1"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.801"> കുറഞ്ഞത് 200 പുതിയ കേസുകളിൽ. ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.167"> ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.386" dur="1.568"> ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, അവിടെ 247 പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.568"> ഇന്നലെ ഒറ്റയ്ക്ക്, 247 പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="155.522" dur="0.133"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="155.655" dur="0.133"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എ </text>
<text sub="clublinks" start="155.788" dur="0.067"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നാമത് </text>
<text sub="clublinks" start="155.855" dur="0.134"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നിലൊന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="155.989" dur="0.233"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. മൂന്നിലൊന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="156.222" dur="0.167"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="156.389" dur="0.267"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിലൊന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.3"> പുതിയ ഇൻഫെക്ഷനുകൾ. ഒറിഗോണിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.201"> ഒറിഗോണിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.1"> ഒറിഗോൺ പാപത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.066"> ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.701"> ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="3.637"> ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="161.661" dur="0.434"> റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത ഒറിഗോൺ സിൻസ് മാർച്ചിലെ മൂന്നാമത്തെ കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="162.095" dur="0.333"> ഒറിഗൺ സിൻസിലെ എല്ലാ കേസുകളിലും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌തു </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.201"> റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="162.629" dur="0.1"> ന്യായമായ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്‌ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.234"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.266"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത പാപത്തിന്റെ മാർച്ച്. </text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="0.201"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. </text>
<text sub="clublinks" start="163.63" dur="0.1"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. അവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="163.73" dur="0.1"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. അവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="163.83" dur="0.133"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="163.963" dur="0.201"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="164.164" dur="0.2"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="164.364" dur="0.3"> കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രം. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="164.664" dur="0.2"> ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="164.864" dur="0.134"> 8300-ൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="164.998" dur="0.133"> ആകെ 8300 ആകുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.234"> 8300 ആകെ കേസുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="165.365" dur="0.133"> 8300 ആകെ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="165.498" dur="0.2"> 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. </text>
<text sub="clublinks" start="165.698" dur="0.1"> 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> 8300 ആകെ കേസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്‌വൈഡ്. >>> GOV. </text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.133"> >>> GOV. </text>
<text sub="clublinks" start="166.032" dur="0.501"> >>> GOV. കെ </text>
<text sub="clublinks" start="166.533" dur="0.433"> >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.467"> >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് </text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.267"> >>> GOV. കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="167.7" dur="0.334"> കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.034" dur="0.1"> കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.134" dur="0.2"> കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റുള്ളവ </text>
<text sub="clublinks" start="168.334" dur="0.1"> കെ ബ്ര RO ൺ മുന്നറിയിപ്പ് ബാറുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="168.434" dur="0.201"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="168.635" dur="0.3"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="168.935" dur="2.703"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ ആകാം </text>
<text sub="clublinks" start="171.638" dur="0.4"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാം </text>
<text sub="clublinks" start="172.038" dur="0.234"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർബന്ധിതമായിരിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="172.272" dur="0.2"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർത്തലാക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="172.472" dur="0.333"> റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, മറ്റ് ബിസിനസുകൾ നിർത്തലാക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകാം </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.234"> നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകാം </text>
<text sub="clublinks" start="173.039" dur="0.1"> വീണ്ടും നിർത്താൻ നിർബന്ധിതരാകാം. </text>
<text sub="clublinks" start="173.139" dur="0.3"> വീണ്ടും. </text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.067"> വീണ്ടും. കണക്കാക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="173.506" dur="0.1"> വീണ്ടും. അതുപ്രകാരം </text>
<text sub="clublinks" start="173.606" dur="0.2"> വീണ്ടും. അതനുസരിച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.101"> വീണ്ടും. വില്ലാമറ്റിലേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="173.907" dur="0.233"> വില്ലാമറ്റിലേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="174.14" dur="0.1"> വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, </text>
<text sub="clublinks" start="174.24" dur="0.501"> വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.333"> ഗവൺമെന്റിന്റെ വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച് </text>
<text sub="clublinks" start="175.074" dur="0.534"> വില്ലാമറ്റ് ആഴ്ചയോട് അനുബന്ധിച്ച്, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="175.608" dur="0.267"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="175.875" dur="0.034"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="175.909" dur="0.1"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="176.009" dur="0.1"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.233"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും താമസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="176.342" dur="0.234"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.3"> ആഴ്ച, ഗവൺമെന്റ് ഹോം ഓർഡറിൽ തുടരാൻ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="176.876" dur="0.167"> ഹോം ഓർഡറിൽ തുടരുക </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.067"> വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും തുടരുക </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="0.067"> ഹോം ഓർഡറിൽ താമസിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.834"> വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും താമസിക്കുന്നത് അവളല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.2"> വീട്ടിലെ ഓർഡറിൽ വീണ്ടും താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ മുൻഗണനയല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.467"> ഹോം ഓർ‌ഡറിൽ‌ താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.2"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.1"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. വേണ്ടി </text>
<text sub="clublinks" start="178.978" dur="0.1"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പൊത്തെക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.067"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ </text>
<text sub="clublinks" start="179.145" dur="0.367"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ </text>
<text sub="clublinks" start="179.512" dur="0.601"> അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. ഇപ്പോൾ, അവൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="0.267"> ഇപ്പോൾ, അവൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="180.38" dur="0.3"> ഇപ്പോൾ, അവൾ വ്യക്തിപരമായി മെച്ചപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="180.68" dur="0.133"> ഇപ്പോൾ, അവൾ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="180.813" dur="0.101"> ഇപ്പോൾ, അവൾ ചോദിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.233"> വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="181.147" dur="0.034"> വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="181.181" dur="0.367"> വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="181.548" dur="0.433"> വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം, ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.467"> വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.167"> വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="182.615" dur="0.334"> വ്യക്തിഗത ഉത്തരവാദിത്തം, മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.267"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.334"> പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="183.55" dur="0.467"> പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.433"> പൊതുവായി മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.334"> പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="184.784" dur="0.734"> പൊതു മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാനുള്ള ആളുകൾ, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസിനും </text>
<text sub="clublinks" start="185.518" dur="0.234"> പബ്ലിക്, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസിനും </text>
<text sub="clublinks" start="185.752" dur="3.336"> പബ്ലിക്, കൂടാതെ പ്രാക്ടീസ് സോഷ്യൽ </text>
<text sub="clublinks" start="189.088" dur="0.568"> പബ്ലിക്, കൂടാതെ സാമൂഹിക വിതരണത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. </text>
<text sub="clublinks" start="189.656" dur="0.267"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="189.923" dur="0.066"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം </text>
<text sub="clublinks" start="189.989" dur="0.134"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം </text>
<text sub="clublinks" start="190.123" dur="0.167"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="190.29" dur="0.066"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകളുടെ കൺസീഡറാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="190.356" dur="0.301"> സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ. പ്രതികരണം ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="190.657" dur="0.2"> പ്രതികരണം ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.067"> പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് </text>
<text sub="clublinks" start="190.924" dur="0.567"> പ്രതികരണം ആളുകൾ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം പരിഗണിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="1.868"> പ്രതികരണമാണ് ആളുകൾ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം പരിഗണിക്കുന്നത് </text>
<text sub="clublinks" start="193.359" dur="0.568"> പ്രതികരണമാണ് ആളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. </text>
<text sub="clublinks" start="193.927" dur="0.166"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. </text>
<text sub="clublinks" start="194.093" dur="0.201"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> </text>
<text sub="clublinks" start="194.294" dur="0.033"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="194.327" dur="0.1"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: എ </text>
<text sub="clublinks" start="194.427" dur="0.167"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം </text>
<text sub="clublinks" start="194.594" dur="0.3"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം </text>
<text sub="clublinks" start="194.894" dur="0.234"> തുറക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വഴി. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="195.295" dur="0.166"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.101"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="195.562" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="195.662" dur="0.267"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ധാരാളം താമസക്കാർ‌ അവർ‌ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="195.929" dur="0.267"> അവർ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.1"> അവർ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="196.296" dur="0.667"> അവർ ഇപ്പോഴും വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="196.963" dur="1.034"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ ഇപ്പോഴും മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="197.997" dur="0.267"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക, </text>
<text sub="clublinks" start="198.264" dur="0.301"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് അവർ വളരെ രഹസ്യമായി പറയുന്നുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="198.565" dur="0.2"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="0.066"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.101"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="198.932" dur="0.2"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="199.132" dur="0.133"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്തു, അവർ സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="199.265" dur="0.234"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ അവർ, സംസ്ഥാനം ആയിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="199.499" dur="0.3"> കോവിഡ് -19 നെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കിയ അവർ, സ്റ്റേറ്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.267"> സ്റ്റേറ്റ് വളരെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.134"> സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീങ്ങുന്നതായി കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="200.3" dur="0.567"> മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="200.867" dur="0.133"> സംസ്ഥാനം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.301"> മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന മുൻകരുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="201.301" dur="0.533"> എന്തിനുവേണ്ടിയും മുന്നോട്ട് പോകുക. </text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.167"> എന്തും. </text>
<text sub="clublinks" start="202.001" dur="0.034"> എന്തും. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.035" dur="0.133"> എന്തും. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="202.168" dur="0.2"> എന്തും. >> എനിക്ക് ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="202.368" dur="0.201"> എന്തും. >> എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.2"> എന്തും. >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="202.769" dur="0.267"> എന്തും. >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.167"> >> ഞാൻ ഒറിഗൺ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.203" dur="0.1"> >> ഒറിഗൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.303" dur="0.2"> >> ഒറിഗൺ വളരെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.133"> >> ഒറിഗൺ വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.636" dur="0.167"> >> ഒറിഗൺ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അഗ്രസ്സീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="203.803" dur="0.267"> >> ചലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒറിഗൺ വളരെ മോശമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.267"> ചലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.167"> മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="204.504" dur="0.1"> ഫോർവേഡ് റീപ്പണിംഗിനെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="204.604" dur="0.133"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. </text>
<text sub="clublinks" start="204.737" dur="0.134"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="204.871" dur="0.067"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="204.938" dur="0.1"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങളോട് കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="205.038" dur="0.1"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="205.138" dur="0.2"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="0.234"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="205.572" dur="0.767"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="206.339" dur="0.133"> ഫോർവേഡ് റീപോണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="206.472" dur="3.938"> ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="210.41" dur="0.433"> ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="210.843" dur="0.201"> ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="211.044" dur="0.3"> ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ധാരാളം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="0.133"> ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും ലഭിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.301"> ഞങ്ങൾ‌ക്ക് ധാരാളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അവ നിർ‌ണ്ണയിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="211.778" dur="0.2"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും </text>
<text sub="clublinks" start="211.978" dur="0.1"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="212.078" dur="0.067"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.133"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="212.278" dur="0.301"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.133"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, </text>
<text sub="clublinks" start="212.712" dur="0.3"> രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനവും അവർ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അത് </text>
<text sub="clublinks" start="213.012" dur="0.201"> മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അത് </text>
<text sub="clublinks" start="213.213" dur="0.1"> മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ </text>
<text sub="clublinks" start="213.313" dur="0.1"> അവർ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="213.413" dur="0.1"> അവർ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="0.133"> അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കണ്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="213.646" dur="0.234"> മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ ചെയ്യുന്നത് എ </text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.334"> മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു, അവർ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="214.214" dur="0.233"> അവർ ധാരാളം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="214.447" dur="0.067"> അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.167"> അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="214.681" dur="0.1"> അവർ താമസിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.167"> തുടരുന്നതിലൂടെ അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="214.948" dur="0.3"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ ധാരാളം അവകാശങ്ങൾ ചെയ്തു. </text>
<text sub="clublinks" start="215.248" dur="0.167"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="215.415" dur="0.2"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="215.615" dur="0.067"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="215.682" dur="0.066"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS </text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.234"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS THE </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.133"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS NUMBER </text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.334"> ഷട്ട് ഡ by ൺ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്. >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.267"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="216.716" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 ന്റെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.134"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="216.95" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.3"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോവിഡ് -19 കേസുകളുടെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="217.45" dur="0.234"> കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ക്ലിംബ്സ് ഇൻ </text>
<text sub="clublinks" start="217.684" dur="0.1"> കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ഒറിഗോണിലെ ക്ലിംബ്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.1"> കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ഓറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="217.884" dur="0.2"> ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="218.084" dur="0.467"> ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. തവിട്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="218.551" dur="1.001"> ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="219.552" dur="0.501"> ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.053" dur="0.267"> ഒറിഗോൺ, ഗവൺമെന്റ്. മറ്റൊരാൾ വീണ്ടും ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.32" dur="0.333"> മറ്റൊരാൾ വീണ്ടും ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.653" dur="0.1"> വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.753" dur="0.067"> വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര RO ൺ വീണ്ടും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡറിനെ ബ്ര R ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.901"> വീട്ടിലേയ്‌ക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡർ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നത് ബ്ര RO ൺ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="221.888" dur="0.267"> ഹോം ഓർഡർ ഇവിടെ ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="222.155" dur="0.267"> ഹോം ഓർഡർ അവളുടെ മുൻഗണനയല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.534"> ഹോം ഓർ‌ഡർ‌ അവളുടെ മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച് അല്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="222.956" dur="0.166"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. </text>
<text sub="clublinks" start="223.122" dur="0.101"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. വേണ്ടി </text>
<text sub="clublinks" start="223.223" dur="0.066"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പൊത്തെക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="223.289" dur="0.167"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="0.267"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ </text>
<text sub="clublinks" start="223.723" dur="0.2"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="223.923" dur="0.434"> മുൻ‌ഗണനാ അപ്രോച്ച്. ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.167"> ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="224.524" dur="0.167"> ഇപ്പോൾ, അവൾ ആളുകളോട് ചോദിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.066"> ഇപ്പോൾ, അവൾ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="224.757" dur="0.701"> ഇപ്പോൾ, അവൾ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="225.458" dur="0.801"> ഇപ്പോൾ, അവൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="226.259" dur="0.467"> ഇപ്പോൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ അവൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="226.726" dur="0.3"> ഇപ്പോൾ, മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ അവൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ചില </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.201"> ചില മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരുക </text>
<text sub="clublinks" start="227.227" dur="0.1"> മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.1"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="227.427" dur="0.1"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയാം </text>
<text sub="clublinks" start="227.527" dur="0.734"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലർ പറയുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="228.261" dur="0.434"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലരാകരുത് എന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.6"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ തുടരാൻ, ചിലത് പറയുന്നില്ലെന്ന് പറയുക. </text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.167"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. </text>
<text sub="clublinks" start="229.462" dur="0.033"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> </text>
<text sub="clublinks" start="229.495" dur="0.067"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="229.562" dur="0.2"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.167"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ദയയുള്ളവനാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="229.929" dur="0.267"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ഒരു തരം </text>
<text sub="clublinks" start="230.196" dur="0.2"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ളവനാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.301"> മതിയാകില്ലെന്ന് പറയുക. >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള ടവർഡുകളുടെ തരത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.697" dur="0.166"> >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള ടവർഡുകളുടെ തരത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.863" dur="0.101"> >> ഞാൻ ചായ്‌വുള്ള തരത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="230.964" dur="0.1"> >> ഞാൻ വശത്തേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളവനാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.3"> >> ഞാൻ വശങ്ങളിലേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളവനാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.364" dur="0.267"> >> ഞങ്ങളുടേത് വശത്തേക്ക് ചായുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="231.631" dur="0.767"> >> ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വശത്തെ ചായ്‌വുള്ള തരത്തിലാണ് ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.1"> >> ഞങ്ങൾ‌ താൽ‌ക്കാലികമായി നിർ‌ത്തേണ്ട വശത്തേക്ക്‌ ചായ്‌വുള്ള ഒരു തരം </text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.267"> ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തേണ്ട വശം </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട വശം, </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.801"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട വശം, അല്ലെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="0.6"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതോ ആയ വശം </text>
<text sub="clublinks" start="234.4" dur="0.434"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിച്ചതോ ആയ വശം </text>
<text sub="clublinks" start="234.834" dur="0.134"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേക്കാവുന്ന വശങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.934"> ഞങ്ങൾ തുറക്കേണ്ട ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്തേക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="235.902" dur="0.2"> തുറക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തേക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="236.102" dur="3.737"> തുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി എടുക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="239.839" dur="0.167"> തുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക് എടുക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="240.006" dur="0.167"> പിന്നോട്ട് മാറുക. </text>
<text sub="clublinks" start="240.173" dur="0.1"> പിന്നോട്ട് മാറുക. പക്ഷേ </text>
<text sub="clublinks" start="240.273" dur="0.067"> പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.233"> പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="240.573" dur="0.134"> പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, </text>
<text sub="clublinks" start="240.707" dur="0.267"> പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.267"> പിന്നോട്ട് മാറുക. എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.241" dur="0.266"> എന്നാൽ മിക്കതും, ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.507" dur="0.101"> പക്ഷേ, എല്ലാവരേയും ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.608" dur="0.066"> എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.674" dur="0.067"> എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.868"> എല്ലാവർക്കുമായി, എല്ലാവർക്കുമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.333"> എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="4.238"> എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് ആവശ്യമാണ്, </text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="0.567"> ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="247.747" dur="0.167"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. </text>
<text sub="clublinks" start="247.914" dur="0.067"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> </text>
<text sub="clublinks" start="247.981" dur="0.1"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="248.081" dur="0.167"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="248.248" dur="0.2"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ചെയ്യില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="248.448" dur="0.133"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="248.581" dur="0.267"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="248.848" dur="0.167"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="249.015" dur="0.367"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="249.382" dur="0.267"> >> ഞാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.067"> >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="249.716" dur="0.1"> >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="249.816" dur="0.2"> >> ഞാൻ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.1"> >> ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റിൽ ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="250.116" dur="0.3"> >> ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻറിനൊപ്പം ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="250.416" dur="0.167"> പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.134"> ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.717" dur="0.066"> ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> ഞാൻ പറയുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="0.167"> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="251.05" dur="0.167"> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ </text>
<text sub="clublinks" start="251.217" dur="0.267"> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="251.484" dur="0.334"> ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="251.818" dur="0.233"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.051" dur="0.1"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.151" dur="0.067"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.218" dur="0.134"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.352" dur="0.166"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.518" dur="0.201"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.3"> ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="253.019" dur="0.2"> ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.1"> ഞങ്ങൾ ഫേസിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക </text>
<text sub="clublinks" start="253.319" dur="0.1"> ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്ന് കരുതുക. </text>
<text sub="clublinks" start="253.419" dur="0.167"> PHASE രണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="253.586" dur="0.167"> PHASE രണ്ട്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="253.753" dur="0.1"> PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="253.853" dur="0.1"> PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: THE </text>
<text sub="clublinks" start="253.953" dur="0.267"> PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ </text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.234"> PHASE രണ്ട്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ നമ്പർ </text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ നമ്പർ </text>
<text sub="clublinks" start="254.621" dur="0.066"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയതിന്റെ ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.134"> >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="254.921" dur="0.267"> >> റിപ്പോർട്ടർ: പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="255.188" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="255.388" dur="0.267"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം </text>
<text sub="clublinks" start="255.655" dur="0.3"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="255.955" dur="0.1"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകൾ മറികടന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="256.055" dur="0.134"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000 ആണ്, </text>
<text sub="clublinks" start="256.189" dur="0.534"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ </text>
<text sub="clublinks" start="256.723" dur="4.871"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="261.594" dur="0.2"> ഒറിഗോണിലെ പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം 8000, മരിയൻ, യുമ എന്നിവ മറികടന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="261.794" dur="0.267"> സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ </text>
<text sub="clublinks" start="262.061" dur="0.1"> 8000, മരിയൻ, യുമ രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="262.161" dur="0.067"> സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="262.228" dur="0.1"> സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.267"> സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ ക OUNT ണ്ടികൾ‌ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.167"> സർ‌പാസ്ഡ് 8000, മരിയൻ‌, യുമ രാജ്യങ്ങൾ‌ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="262.762" dur="0.167"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="262.929" dur="0.1"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="263.029" dur="0.067"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="263.096" dur="0.2"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഓണാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.233"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="263.529" dur="0.167"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, </text>
<text sub="clublinks" start="263.696" dur="0.301"> രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉണ്ട്. >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="263.997" dur="0.267"> >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="264.264" dur="0.1"> എല്ലാവരേയും പോലെ ഞാൻ ഫെൻസിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="264.364" dur="0.066"> >> ഞാൻ എല്ലാവരേയും പോലെ ഫെൻസിലാണ്, </text>
<text sub="clublinks" start="264.43" dur="0.1"> >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="264.53" dur="0.134"> >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="264.664" dur="0.334"> >> ഞാൻ ഫെൻസിലാണ്, എല്ലാവരേയും പോലെ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="264.998" dur="0.267"> എല്ലാവരും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.033"> എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.1"> എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, AT </text>
<text sub="clublinks" start="265.398" dur="0.133"> എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="265.531" dur="0.201"> എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരേ സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="265.732" dur="0.166"> എല്ലാവരും ഒരേ സമയം, വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.234"> എല്ലാവരും, ഒരേ സമയം ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="266.132" dur="0.3"> എല്ലാവരും, ഞാൻ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.167"> വീണ്ടും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="266.599" dur="0.067"> വീണ്ടും, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="266.666" dur="0.2"> വീണ്ടും, ഞാൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം </text>
<text sub="clublinks" start="266.866" dur="0.134"> വീണ്ടും, ഞാൻ സുരക്ഷിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ സമയം. </text>
<text sub="clublinks" start="267" dur="0.2"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. </text>
<text sub="clublinks" start="267.2" dur="0.133"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് </text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="0.1"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയാനകമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="267.433" dur="0.1"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="267.533" dur="0.234"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="267.767" dur="0.167"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="267.934" dur="0.334"> സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം. ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="268.268" dur="0.233"> ഇത് നമ്പറിലുള്ള ഭയമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="268.501" dur="0.067"> കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="268.568" dur="0.067"> കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="268.635" dur="0.734"> കേസുകളുടെ എണ്ണവുമായി ഇത് ഭയപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="269.369" dur="8.475"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="277.844" dur="0.167"> കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു കീ പോപ്പ് അപ്പ്. </text>
<text sub="clublinks" start="278.011" dur="0.166"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="278.177" dur="0.167"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.1"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> എല്ലാവരും </text>
<text sub="clublinks" start="278.444" dur="0.067"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="278.511" dur="0.167"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="278.678" dur="0.334"> പ്രധാന പോപ്പിംഗ് കേസുകൾ. >> എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="279.012" dur="0.367"> >> എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="279.379" dur="0.233"> >> എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകണം, </text>
<text sub="clublinks" start="279.612" dur="0.1"> >> വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.134"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. </text>
<text sub="clublinks" start="279.846" dur="0.066"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="0.034"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="279.946" dur="0.067"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="280.013" dur="0.1"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="280.113" dur="0.267"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ധാരാളം കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="280.38" dur="0.233"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളെ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="280.613" dur="0.234"> ഉത്തരവാദിത്തം, വ്യക്തിപരമായി. ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="280.847" dur="0.167"> ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="281.014" dur="0.066"> ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="281.08" dur="0.1"> ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="281.18" dur="0.201"> ധരിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.267"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="281.648" dur="0.166"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. </text>
<text sub="clublinks" start="281.814" dur="0.167"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="281.981" dur="0.034"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="282.015" dur="0.166"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: എ </text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.167"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം </text>
<text sub="clublinks" start="282.348" dur="0.334"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം </text>
<text sub="clublinks" start="282.682" dur="0.2"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കരുത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.134"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="283.016" dur="0.133"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ധാരാളം താമസക്കാർ I. </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="283.249" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിച്ച ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="283.416" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞാൻ സംസാരിച്ച ധാരാളം താമസക്കാർ </text>
<text sub="clublinks" start="283.583" dur="0.2"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞാൻ‌ സംസാരിച്ച ധാരാളം റെസിഡന്റുകൾ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="283.783" dur="0.3"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞാൻ‌ സംസാരിക്കുന്ന ധാരാളം റെസിഡന്റുകൾ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.201"> ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.133"> അവർ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="284.417" dur="0.067"> അവർ തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="284.484" dur="0.167"> അവർ തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="284.651" dur="0.266"> അവർ സാമൂഹികമായി തുടരുമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="284.917" dur="0.267"> സാമൂഹികവുമായി തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.184" dur="0.101"> സാമൂഹിക വ്യതിയാനവുമായി തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.285" dur="0.1"> സാമൂഹിക വ്യതിയാനത്തിലേക്ക് തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.385" dur="0.133"> അതിലേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.067"> നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.585" dur="0.333"> നാലാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് സാമൂഹിക വ്യാപനം തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="285.918" dur="0.201"> നാലിലേയ്ക്കുള്ള ദൂരം </text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.167"> ജൂലൈ നാലിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="286.286" dur="0.1"> ജൂലൈ ഹോളിഡേയുടെ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.166"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. </text>
<text sub="clublinks" start="286.552" dur="0.201"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. IN </text>
<text sub="clublinks" start="286.753" dur="0.066"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.2"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="287.086" dur="0.267"> ജൂലൈ ഹോളിഡേ. പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="287.353" dur="0.301"> പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="287.654" dur="0.066"> പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, </text>
<text sub="clublinks" start="287.72" dur="0.501"> പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ, ഞാൻ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, കെ.ജി.ഡബ്ല്യു </text>
<text sub="clublinks" start="288.221" dur="4.004"> പോർട്ട്‌ലാന്റിൽ‌, ഞാൻ‌ ബ്രയൻറ് ക്ലർക്ക്ലി, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.167"> CLERKLEY, KGW NEWS. </text>
<text sub="clublinks" start="292.392" dur="0.133"> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="292.525" dur="0.167"> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, </text>
<text sub="clublinks" start="292.692" dur="0.133"> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="0.134"> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ കൗണ്ടി </text>
<text sub="clublinks" start="292.959" dur="0.267"> CLERKLEY, KGW NEWS. >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="293.226" dur="0.333"> >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="293.559" dur="0.067"> >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="293.626" dur="0.134"> >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ കൗണ്ടി സ RE ജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="293.76" dur="0.066"> >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു സ M ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="293.826" dur="0.201"> >>> ഇന്ന്, ലിങ്കൺ ക OUNT ണ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു സ M ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="294.027" dur="0.3"> സൗജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.1"> ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ ma ജന്യ മാസ്കുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="294.427" dur="0.167"> ബിസിനസുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="294.594" dur="0.133"> ബിസിനസുകൾ. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.2"> ബിസിനസുകൾ. ചേംബർ </text>
<text sub="clublinks" start="294.927" dur="0.334"> ബിസിനസുകൾ. ചേംബർ ഓഫ് </text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.134"> ബിസിനസുകൾ. വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ </text>
<text sub="clublinks" start="295.395" dur="0.3"> ബിസിനസുകൾ. വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ </text>
<text sub="clublinks" start="295.695" dur="0.2"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ </text>
<text sub="clublinks" start="295.895" dur="0.1"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ കൈകോർത്തും </text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.067"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ സഹായിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="296.062" dur="0.1"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="296.162" dur="0.167"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.367"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ അവരെ പുറത്താക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="296.696" dur="0.767"> വാണിജ്യത്തിന്റെ ചേംബർ ആദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ പുറത്താക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="297.463" dur="0.334"> ആദ്യം വരൂ </text>
<text sub="clublinks" start="297.797" dur="1.802"> ആദ്യം വന്ന ആദ്യത്തെ സേവനം </text>
<text sub="clublinks" start="299.599" dur="0.534"> ആദ്യം വന്ന ആദ്യ സേവന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ പുറത്താക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="300.133" dur="0.267"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. </text>
<text sub="clublinks" start="300.4" dur="0.1"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് </text>
<text sub="clublinks" start="300.5" dur="0.066"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="300.566" dur="0.101"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="300.667" dur="0.166"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="300.833" dur="0.167"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="301" dur="0.367"> ആദ്യ സെർവ്ഡ് അടിസ്ഥാനം. ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു പൂരിപ്പിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="301.367" dur="0.2"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു പൂരിപ്പിക്കാം </text>
<text sub="clublinks" start="301.567" dur="0.134"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="301.701" dur="0.133"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="301.834" dur="0.067"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് ഓൺ‌ലൈൻ പറയുന്ന ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="301.901" dur="0.167"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="302.068" dur="0.3"> ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് എത്രത്തോളം പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും </text>
<text sub="clublinks" start="302.368" dur="0.234"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ എത്രത്തോളം പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="302.602" dur="0.1"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ നിരവധി മാസ്‌ക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="302.702" dur="0.1"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ നിരവധി മാസ്‌ക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="302.802" dur="0.634"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="303.436" dur="1.401"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="304.837" dur="0.367"> ഫോം ഓൺ‌ലൈൻ ജീവനക്കാർക്ക് എത്ര മാസ്‌ക്കുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.301"> ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാസ്‌ക്കുകൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="305.505" dur="0.2"> എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, </text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.067"> എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, ഉപഭോക്താക്കൾ‌, </text>
<text sub="clublinks" start="305.772" dur="0.1"> എം‌പ്ലോയികൾ‌, വോളണ്ടിയർ‌മാർ‌, ഉപഭോക്താക്കൾ‌, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="305.872" dur="0.267"> വോളണ്ടിയർമാർ, ഉപയോക്താക്കൾ, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="306.139" dur="0.1"> വോളണ്ടിയർമാർ, ഉപഭോക്താക്കൾ, ക്ലയന്റുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="306.239" dur="0.2"> ക്ലയന്റുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="306.439" dur="0.1"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="306.539" dur="0.1"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ </text>
<text sub="clublinks" start="306.639" dur="0.067"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="306.706" dur="0.167"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ആകും </text>
<text sub="clublinks" start="306.873" dur="0.066"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ ഡയറക്‌ട് ചെയ്യപ്പെടും </text>
<text sub="clublinks" start="306.939" dur="0.301"> ക്ലയന്റുകൾ. അപ്പോൾ അവർ വഴിതിരിച്ചുവിടും </text>
<text sub="clublinks" start="307.24" dur="0.167"> അപ്പോൾ അവർ വഴിതിരിച്ചുവിടും </text>
<text sub="clublinks" start="307.407" dur="0.467"> അപ്പോൾ അവർ ഒന്നിലേക്ക് നയിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="307.874" dur="2.869"> അപ്പോൾ അവ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="310.743" dur="0.501"> അപ്പോൾ അവർ ഒരു സെർവറിലേക്ക് നയിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="311.244" dur="0.267"> അപ്പോൾ അവർ ഗുരുതരമായ പിക്കപ്പുകളിലൊന്നിലേക്ക് നയിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="311.511" dur="0.3"> സെവറൽ പിക്കപ്പിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="311.811" dur="0.1"> ഗുരുതരമായ പിക്കപ്പ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒന്ന്. </text>
<text sub="clublinks" start="311.911" dur="0.234"> ലൊക്കേഷനുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="312.145" dur="0.066"> ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കോൺ </text>
<text sub="clublinks" start="312.211" dur="0.134"> ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ IS </text>
<text sub="clublinks" start="312.345" dur="0.133"> ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="312.478" dur="0.134"> ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനത്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="312.612" dur="0.133"> ലൊക്കേഷനുകൾ. ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗോണിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="312.745" dur="0.267"> ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗോണിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="313.012" dur="0.2"> ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ലിങ്കോൺ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="313.212" dur="0.134"> ലിങ്കൺ ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="313.346" dur="0.067"> ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലിങ്കൺ </text>
<text sub="clublinks" start="313.413" dur="0.133"> ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏഴ് ഒറിഗൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ലിങ്കൺ </text>
<text sub="clublinks" start="313.546" dur="0.2"> ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="313.746" dur="0.134"> ആളുകൾക്ക് ധരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="0.1"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="313.98" dur="0.1"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="314.08" dur="0.133"> മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="314.213" dur="0.301"> ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ മുഖംമൂടികൾ ധരിക്കാൻ ആവശ്യമായ രാജ്യങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="314.514" dur="0.467"> ആളുകൾ‌ അകത്തുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ‌ മാസ്‌ക്കുകൾ‌ ധരിക്കാൻ‌ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="314.981" dur="0.233"> അവർ ഉള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="315.214" dur="0.167"> പൊതുസ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="315.381" dur="0.534"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാസ്‌ക്കുകൾ ധരിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="315.915" dur="0.2"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="316.115" dur="2.97"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="319.085" dur="0.133"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="319.218" dur="0.134"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="319.352" dur="0.233"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് നിർമ്മിച്ചത് </text>
<text sub="clublinks" start="319.585" dur="0.267"> പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="319.852" dur="0.267"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="320.119" dur="0.067"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് എട്ട് അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="320.186" dur="0.167"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ടാം അറസ്റ്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="320.353" dur="0.1"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="320.453" dur="0.767"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസ് നിർമ്മിച്ച എട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="321.22" dur="0.267"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="321.487" dur="0.234"> ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="321.721" dur="0.467"> ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊമോസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="322.188" dur="0.167"> ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="322.355" dur="0.334"> ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നു, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="322.689" dur="0.2"> ആഴ്ച, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="322.889" dur="0.1"> വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="322.989" dur="0.1"> വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="323.089" dur="0.234"> വാരാന്ത്യം, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാളിൽ അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="323.323" dur="0.1"> വീക്കെൻഡ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രിയിൽ, </text>
<text sub="clublinks" start="323.423" dur="0.834"> ആഴ്ച, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർമാർ സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="324.257" dur="0.3"> സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="324.557" dur="0.434"> സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, സംരക്ഷകർ </text>
<text sub="clublinks" start="324.991" dur="0.6"> സിറ്റി ഹാൾ അവസാന രാത്രി, പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇടത് </text>
<text sub="clublinks" start="325.591" dur="0.101"> സിറ്റി ഹാൾ‌ അവസാന രാത്രി, പ്രൊട്ടസ്റ്റർ‌മാർ‌ ഇടത് ആന്റി-പോളിസ് </text>
<text sub="clublinks" start="325.692" dur="0.266"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഇടത് </text>
<text sub="clublinks" start="325.958" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇടത് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="326.025" dur="0.1"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഓണാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="326.125" dur="0.701"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഇടത് </text>
<text sub="clublinks" start="326.826" dur="0.2"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് നീതിയിൽ ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി ഇടത് </text>
<text sub="clublinks" start="327.026" dur="0.534"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ആന്റി-പോളിസ് ഗ്രാഫിറ്റി. </text>
<text sub="clublinks" start="327.56" dur="0.234"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. </text>
<text sub="clublinks" start="327.794" dur="0.066"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="327.86" dur="0.1"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ കാണുക </text>
<text sub="clublinks" start="327.96" dur="0.201"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ താഴേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="328.161" dur="0.233"> ജസ്റ്റിസ് സെന്ററിലെ ഗ്രാഫിറ്റി. ആളുകൾ താഴേക്കിറങ്ങുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="328.394" dur="0.234"> ആളുകൾ താഴേക്കിറങ്ങുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="328.628" dur="0.367"> ചുറ്റുമുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="328.995" dur="3.904"> ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ബാരിയറുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="332.899" dur="0.434"> ബിൽഡിംഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="333.333" dur="0.266"> ബിൽഡിംഗിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="333.599" dur="0.267"> ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="333.866" dur="0.201"> ബിൽഡിംഗിനും നോക്കിനും ചുറ്റും </text>
<text sub="clublinks" start="334.067" dur="0.166"> ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ളവയ്‌ക്കും ചുറ്റും </text>
<text sub="clublinks" start="334.233" dur="0.167"> ബിൽഡിംഗിനും ചുറ്റുമുള്ള സുരക്ഷയ്ക്കും ചുറ്റും </text>
<text sub="clublinks" start="334.4" dur="0.1"> ബിൽഡിംഗ്, നോക്ക്ഡ് ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾക്ക് ചുറ്റും. </text>
<text sub="clublinks" start="334.5" dur="0.167"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="334.667" dur="0.1"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. WE </text>
<text sub="clublinks" start="334.767" dur="0.134"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. നമുക്ക് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="334.901" dur="0.066"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="334.967" dur="0.201"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="335.168" dur="0.267"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="335.435" dur="0.233"> ഡ C ൺ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറകൾ. ഞങ്ങൾ മേയറിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="335.668" dur="0.167"> ഞങ്ങൾ മേയറിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="335.835" dur="0.133"> മേയർ ടെഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="335.968" dur="0.067"> മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="336.035" dur="0.1"> മേയർ ടെഡ് വീലറിനായി ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="336.135" dur="0.334"> എയ്‌ക്കായി മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="336.469" dur="0.1"> ഒരു കമന്റിനായി മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="336.569" dur="0.367"> ഒരു കമന്റിനായി ഞങ്ങൾ മേയർ ടെഡ് വീലറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="336.936" dur="0.2"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ </text>
<text sub="clublinks" start="337.136" dur="0.067"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ പക്ഷേ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="337.203" dur="0.1"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ പക്ഷേ ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="337.303" dur="0.667"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ എന്നാൽ കേട്ടിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="337.97" dur="2.87"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ, പക്ഷേ കേൾക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="340.84" dur="0.534"> ഒരു കമന്റിനായി ടെഡ് വീലർ എന്നാൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="341.374" dur="0.2"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="341.574" dur="0.167"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="341.741" dur="0.167"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.066"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="341.974" dur="0.134"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="342.108" dur="0.3"> പിന്നോട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല. >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ലഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="342.408" dur="0.2"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ലഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.067"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി സ്വീഡിംഗ് നേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="342.675" dur="0.067"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി സ്വീകരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="342.742" dur="0.133"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="342.875" dur="0.234"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി വഴിയൊരുക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="343.109" dur="0.2"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി അവർക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="343.309" dur="0.3"> >>> പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി അവർക്കുള്ള വഴിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="343.609" dur="0.267"> അവർക്കുള്ള വഴിക്ക് വിധേയമായി </text>
<text sub="clublinks" start="343.876" dur="0.1"> അവർ കൈകാര്യം ചെയ്ത വഴിക്കായി </text>
<text sub="clublinks" start="343.976" dur="0.167"> ഈ മാർഗ്ഗം അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="344.143" dur="0.1"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="344.243" dur="0.201"> ചില വഴികളിലൂടെ അവർ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="344.444" dur="0.3"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചിലത് </text>
<text sub="clublinks" start="344.744" dur="0.067"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="344.811" dur="0.133"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ചില ജേണലിസ്റ്റുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="344.944" dur="0.2"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ, നിയമപരമായത് എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക </text>
<text sub="clublinks" start="345.144" dur="0.668"> ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ, ചില ജേണലിസ്റ്റുകൾ, നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക </text>
<text sub="clublinks" start="345.812" dur="0.2"> ജേണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും </text>
<text sub="clublinks" start="346.012" dur="3.136"> ജേണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="349.148" dur="0.467"> ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="349.615" dur="0.267"> ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="349.882" dur="0.134"> ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="350.016" dur="0.3"> ജേർണലിസ്റ്റുകളും നിയമപരമായ നിരീക്ഷകരും തങ്ങളെ സമീപിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="350.316" dur="0.234"> ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="350.55" dur="0.066"> ഓഫീസർമാർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="350.616" dur="0.101"> ഓഫീസർമാർ അവരെ സമീപിച്ചതായി പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="350.717" dur="0.066"> അവർ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="350.783" dur="0.301"> അവർ പുറത്തുപോയപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ സമീപിച്ചുവെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="351.084" dur="0.233"> കവർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുക </text>
<text sub="clublinks" start="351.317" dur="0.2"> അവർ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="351.517" dur="0.267"> അവർ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="351.784" dur="0.1"> അവർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ മൂടിവയ്ക്കുമ്പോൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="351.884" dur="0.201"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="352.085" dur="0.166"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ART </text>
<text sub="clublinks" start="352.251" dur="0.101"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് </text>
<text sub="clublinks" start="352.352" dur="0.1"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="352.452" dur="0.066"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="352.518" dur="0.701"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് കൂടുതൽ ഓണാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.134"> ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ. ആർട്ട് എഡ്വേർഡ്സ് കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="353.353" dur="0.467"> ആർട്ട് എഡ്വേർഡ്സ് കൂടുതൽ </text>
<text sub="clublinks" start="353.82" dur="0.567"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ് നിയമത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="354.387" dur="0.167"> നിയമം. </text>
<text sub="clublinks" start="354.554" dur="0.167"> നിയമം. >> </text>
<text sub="clublinks" start="354.721" dur="0.066"> നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="354.787" dur="0.167"> നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS </text>
<text sub="clublinks" start="354.954" dur="0.1"> നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS </text>
<text sub="clublinks" start="355.054" dur="0.334"> നിയമം. >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS IN </text>
<text sub="clublinks" start="355.388" dur="0.267"> >> റിപ്പോർട്ടർ: IS PROTESTS IN </text>
<text sub="clublinks" start="355.655" dur="0.033"> >> റിപ്പോർട്ടർ: പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="355.688" dur="0.134"> >> റിപ്പോർട്ടർ: പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ സംരക്ഷകർ </text>
<text sub="clublinks" start="355.822" dur="0.066"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡിലെ വംശീയതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="355.888" dur="0.234"> >> റിപ്പോർട്ടർ: വംശീയതയുടെ പോർട്ട്‌ലാൻഡിലെ സംരക്ഷകർ </text>
<text sub="clublinks" start="356.122" dur="0.834"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡിലെ വംശീയതയുടെയും നയത്തിൻറെയും സംരക്ഷകർ‌ </text>
<text sub="clublinks" start="356.956" dur="0.267"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആന്റ് പോളിസ് </text>
<text sub="clublinks" start="357.223" dur="0.834"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് </text>
<text sub="clublinks" start="358.057" dur="0.067"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, </text>
<text sub="clublinks" start="358.124" dur="0.2"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="358.324" dur="0.2"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, സിറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="358.524" dur="0.334"> പോർട്ട്‌ലാന്റ് ഓഫ് റേസിസം ആൻഡ് പോളിസ് വയലൻസ് തുടരുന്നു, നഗരത്തിന്റെ </text>
<text sub="clublinks" start="358.858" dur="0.3"> വയലൻസ് തുടരുന്നു, നഗരത്തിന്റെ </text>
<text sub="clublinks" start="359.158" dur="0.134"> വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാൻഡറുടെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="359.292" dur="0.1"> വയലൻസ് തുടരുന്നത്, വെർലാൻഡർ പോലീസിന്റെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="359.392" dur="0.1"> വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാൻഡർ പോളിസ് ഫേസിന്റെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="359.492" dur="0.634"> വയലൻസ് തുടരുന്നു, വെർലാണ്ടർ പോളിസിന്റെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="360.126" dur="0.133"> വയലൻസ് തുടരുക, വെർലാണ്ടർ പോളിസിന്റെ നഗരം പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="360.259" dur="0.468"> വെർലാൻഡർ പോലീസ് പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="360.727" dur="0.567"> വെർലാണ്ടർ പോളിസ് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="361.294" dur="0.2"> വെല്ലുവിളികൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="361.494" dur="0.067"> വെല്ലുവിളികൾ. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="361.561" dur="0.066"> വെല്ലുവിളികൾ. ACLU </text>
<text sub="clublinks" start="361.627" dur="0.201"> വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="361.828" dur="0.1"> വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="361.928" dur="0.333"> വെല്ലുവിളികൾ. എക്ലു ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="362.261" dur="0.167"> വെല്ലുവിളികൾ. ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="362.428" dur="0.2"> ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="362.628" dur="0.201"> ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="362.829" dur="0.3"> ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="363.129" dur="0.634"> ചികിത്സയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു നിയമ വ്യവഹാരം ACLU ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="363.763" dur="0.167"> ചികിത്സയിലൂടെ ACLU ഒരു നിയമനടപടി ഫയൽ ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="363.93" dur="1.067"> ചികിത്സയിലൂടെ </text>
<text sub="clublinks" start="364.997" dur="0.568"> ജേണലിസ്റ്റുകളുടെ ചികിത്സയിലൂടെ. </text>
<text sub="clublinks" start="365.565" dur="0.167"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="365.732" dur="0.066"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="365.798" dur="0.1"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. വൺ ഓഫ് </text>
<text sub="clublinks" start="365.898" dur="0.267"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="366.165" dur="0.134"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണികളിലൊന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="366.299" dur="0.167"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="366.466" dur="0.867"> ജേണലിസ്റ്റുകൾ. അറ്റോർണികളിലൊന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് </text>
<text sub="clublinks" start="367.333" dur="0.167"> അറ്റോർണികളിലൊന്ന് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് </text>
<text sub="clublinks" start="367.5" dur="0.2"> അറ്റോർണി വിളികളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="367.7" dur="0.367"> സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="368.067" dur="0.334"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.033"> ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="368.434" dur="0.367"> ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അറ്റോർണി കോളുകളിൽ ഒന്ന് </text>
<text sub="clublinks" start="368.801" dur="0.234"> ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു A. </text>
<text sub="clublinks" start="369.035" dur="0.133"> ഒരു മനുഷ്യനെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="369.168" dur="0.234"> ഒരു മനുഷ്യാവകാശത്തിന് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="369.402" dur="0.233"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ജേണലിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. </text>
<text sub="clublinks" start="369.635" dur="0.201"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. </text>
<text sub="clublinks" start="369.836" dur="0.1"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ </text>
<text sub="clublinks" start="369.936" dur="0.066"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവര്ക്ക് വേണം </text>
<text sub="clublinks" start="370.002" dur="0.067"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="370.069" dur="0.234"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="0.267"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ അത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="370.57" dur="0.133"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ നിർത്തിയത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="370.703" dur="0.868"> മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം. അവർ നിർത്തിയതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="371.571" dur="0.167"> അവർ നിർത്തിയതും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="371.738" dur="0.166"> അവർ അത് നിർത്തുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="0.935"> അവർ അത് നിർത്തുകയും തിരയുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="372.839" dur="0.1"> അവർ നിർത്തിയത് കാണാനും നഷ്ടപരിഹാരം തേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="372.939" dur="2.636"> നഷ്ടപരിഹാരം തേടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="375.575" dur="0.534"> നഷ്ടപരിഹാര നാശങ്ങൾ തേടുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="376.109" dur="0.166"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="376.275" dur="0.067"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="376.342" dur="0.067"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> IF </text>
<text sub="clublinks" start="376.409" dur="0.167"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങളാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="376.576" dur="0.233"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങളാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="376.809" dur="0.2"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.009" dur="0.234"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.243" dur="0.3"> നാശനഷ്ടങ്ങൾ. >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.543" dur="0.201"> >> നിങ്ങൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.744" dur="0.133"> >> നിങ്ങൾ സ RE ജന്യമായി പോകുന്നുവെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.877" dur="0.067"> >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="377.944" dur="0.3"> >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="378.244" dur="0.267"> >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="378.511" dur="0.267"> >> നിങ്ങൾ സ SP ജന്യമായി സംസാരിക്കാനും സ Dis ജന്യമായി കണ്ടെത്താനും പോകുകയാണെങ്കിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="378.778" dur="0.2"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും </text>
<text sub="clublinks" start="378.978" dur="0.167"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും </text>
<text sub="clublinks" start="379.145" dur="0.067"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും എക്സ്ചേഞ്ചും </text>
<text sub="clublinks" start="379.212" dur="0.133"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ ഡിസ്കോഴ്സും എക്സ്ചേഞ്ചും </text>
<text sub="clublinks" start="379.345" dur="0.067"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, </text>
<text sub="clublinks" start="379.412" dur="0.267"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, നിങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="379.679" dur="0.834"> സ SP ജന്യ സ്പീച്ചും സ Dis ജന്യ കണ്ടെത്തലും ഐഡിയകളുടെ വിപുലീകരണവും, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="380.513" dur="0.167"> ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="380.68" dur="0.367"> ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="381.047" dur="0.4"> ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="381.447" dur="0.401"> ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും, നിങ്ങൾക്കത് ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="381.848" dur="0.166"> ഐഡിയകളുടെ വ്യാപനവും, നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="382.014" dur="0.167"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. </text>
<text sub="clublinks" start="382.181" dur="0.134"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="382.315" dur="0.067"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="382.382" dur="0.133"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.167"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. അത് സാധ്യമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="382.682" dur="0.267"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. അത് സാധ്യമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="382.949" dur="0.267"> വിവരം ലഭിക്കാൻ. ഇത് പോലീസായിരിക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="383.216" dur="0.267"> ഇത് പോലീസായിരിക്കില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="383.483" dur="0.367"> പോലീസ് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="383.85" dur="1.501"> പോളിസി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="385.351" dur="0.401"> പോളിസി വിവരം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="385.752" dur="0.3"> പോളിസിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="386.052" dur="0.2"> വിവരം നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="386.252" dur="0.167"> എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="386.419" dur="0.133"> അവർ എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="386.552" dur="0.067"> അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="386.619" dur="0.667"> അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="387.286" dur="0.201"> അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="387.487" dur="1.268"> അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് </text>
<text sub="clublinks" start="388.755" dur="0.567"> അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാരോട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. </text>
<text sub="clublinks" start="389.322" dur="0.167"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. </text>
<text sub="clublinks" start="389.489" dur="0.2"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="389.689" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="389.756" dur="0.133"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: FOR </text>
<text sub="clublinks" start="389.889" dur="0.234"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായി </text>
<text sub="clublinks" start="390.123" dur="0.3"> >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായി </text>
<text sub="clublinks" start="390.423" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, </text>
<text sub="clublinks" start="390.523" dur="0.133"> >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, എന്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="390.656" dur="0.101"> >> റിപ്പോർട്ടർ: നിയമപരമായ നിരീക്ഷകർക്ക്, അവർ എന്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="390.757" dur="0.333"> OBSERVERS, അവർ എന്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="391.09" dur="0.067"> നിരീക്ഷകർ, അവർ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് </text>
<text sub="clublinks" start="391.157" dur="0.601"> നിരീക്ഷകർ, അവർ എന്താണ് അനുഭവിച്ചത് </text>
<text sub="clublinks" start="391.758" dur="0.1"> നിരീക്ഷകർ, അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="391.858" dur="0.166"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="392.024" dur="0.134"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="392.158" dur="0.133"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> ചെയ്യരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="392.291" dur="0.167"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="392.458" dur="0.2"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എപ്പോഴും അറിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="392.658" dur="0.234"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എല്ലായ്പ്പോഴും എങ്ങനെ അറിയരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="392.892" dur="0.3"> പരിചയം കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. >> എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="393.192" dur="0.234"> >> എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="393.426" dur="0.067"> >> രാത്രി എങ്ങനെയെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="393.493" dur="0.1"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയരുത് </text>
<text sub="clublinks" start="393.593" dur="0.467"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, </text>
<text sub="clublinks" start="394.06" dur="0.167"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ </text>
<text sub="clublinks" start="394.227" dur="0.867"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="395.094" dur="1.201"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="396.295" dur="0.534"> >> രാത്രി എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമെന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="396.829" dur="0.167"> രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="396.996" dur="0.1"> രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="397.096" dur="0.1"> രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="397.196" dur="0.201"> രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="397.397" dur="0.8"> രാത്രി അവസാനിക്കും, പക്ഷേ അക്രമത്തോടെ അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="398.197" dur="0.167"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="398.364" dur="1.568"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="399.932" dur="0.434"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് </text>
<text sub="clublinks" start="400.366" dur="0.2"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="400.566" dur="0.234"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="400.8" dur="0.233"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="401.033" dur="0.267"> അക്രമത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. പോളിസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="401.3" dur="0.301"> പോളിസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="401.601" dur="0.167"> പോലീസ് വയലൻസിൽ അവസാനിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, </text>
<text sub="clublinks" start="401.768" dur="0.1"> പോളിസ് വയലൻസുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ആരംഭിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="401.868" dur="0.6"> പോളിസി വയലൻസിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, അത് ആരംഭിച്ചു. </text>
<text sub="clublinks" start="402.468" dur="0.167"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="402.635" dur="1.568"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> </text>
<text sub="clublinks" start="404.203" dur="0.534"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="404.737" dur="0.134"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ </text>
<text sub="clublinks" start="404.871" dur="0.2"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.334"> വയലൻസ്, ഇത് ആരംഭിക്കുന്നു. >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="405.405" dur="0.166"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ ഉണ്ടായി </text>
<text sub="clublinks" start="405.571" dur="0.1"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.167"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ പോയി </text>
<text sub="clublinks" start="405.838" dur="0.067"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="405.905" dur="0.2"> >> റിപ്പോർട്ടർ: കോർഡെലിയയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="406.105" dur="0.167"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ അടുത്തുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ‌ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="406.272" dur="0.3"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: കോർ‌ഡെലിയ ഓരോരുത്തരുടെയും സംരക്ഷണത്തിലാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="406.572" dur="0.167"> ഓരോന്നിനും സമീപമുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="406.739" dur="0.401"> ഓരോ ദിവസവും അടുത്തുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="407.14" dur="0.667"> ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിരക്ഷയിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="407.807" dur="2.102"> റെക്കോർഡുചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും സമീപമുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="409.909" dur="0.534"> ഓരോ ദിവസവും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="410.443" dur="0.2"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="410.643" dur="0.1"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ </text>
<text sub="clublinks" start="410.743" dur="0.067"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഷോട്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="410.81" dur="0.133"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. വീഡിയോ ഷോട്ട് ഓഫ് </text>
<text sub="clublinks" start="410.943" dur="0.801"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="411.744" dur="2.202"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ഒരു വീഡിയോ ഷോട്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="413.946" dur="0.534"> കണക്കാക്കിയ ദിവസം റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="414.48" dur="0.167"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="414.647" dur="0.067"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. HE </text>
<text sub="clublinks" start="414.714" dur="0.2"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ </text>
<text sub="clublinks" start="414.914" dur="0.067"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="414.981" dur="0.267"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ ആക്രമിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="415.248" dur="0.167"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ നയത്തിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="415.415" dur="0.3"> ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഷോട്ട്. അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="415.715" dur="0.233"> അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="415.948" dur="0.067"> അവൻ പോലീസിനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="416.015" dur="0.2"> അവനോടൊപ്പമുള്ള നയത്തിലൂടെ അവൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="416.215" dur="0.134"> അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="416.349" dur="0.067"> അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="416.416" dur="0.867"> അയാൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ പോളിസിലൂടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="417.283" dur="0.167"> അവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="417.45" dur="1.568"> അവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി കരുതുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="419.018" dur="0.167"> ഒരു ജേർണലിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. </text>
<text sub="clublinks" start="419.185" dur="0.167"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="419.352" dur="0.067"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. HE </text>
<text sub="clublinks" start="419.419" dur="0.066"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ </text>
<text sub="clublinks" start="419.485" dur="0.2"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="419.685" dur="0.167"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="419.852" dur="0.234"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.086" dur="0.2"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ അതിന്റെ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.286" dur="0.3"> ഒരു ജേണലിസ്റ്റ്. അവൻ ആക്ലുവിന്റെ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.586" dur="0.267"> അവൻ ആക്ലുവിന്റെ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.853" dur="0.067"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.92" dur="0.067"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="420.987" dur="0.1"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവനാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="421.087" dur="0.334"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="421.421" dur="0.066"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ പദ്ധതി ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="421.487" dur="0.334"> അവൻ ആക്ലു നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, പക്ഷേ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="421.821" dur="0.233"> നിയമം, പക്ഷേ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="422.054" dur="0.401"> നിയമം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം പിന്തുടരാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="422.455" dur="3.103"> നിയമം നിയമപരമായി പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="425.558" dur="0.5"> നിയമനടപടി എന്നാൽ നിയമപരമായ നടപടി പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="426.058" dur="0.234"> നിയമവിരുദ്ധം എന്നാൽ നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് എതിരായി അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="426.292" dur="0.267"> വീണ്ടും നിയമപരമായ നടപടി പിന്തുടരുക </text>
<text sub="clublinks" start="426.559" dur="0.1"> ലളിതമായി എതിർ‌ക്കുന്ന നിയമപരമായ നടപടി. </text>
<text sub="clublinks" start="426.659" dur="0.167"> ലളിതമായി. </text>
<text sub="clublinks" start="426.826" dur="0.067"> ലളിതമായി. >> </text>
<text sub="clublinks" start="426.893" dur="0.1"> ലളിതമായി. >> ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="426.993" dur="0.1"> ലളിതമായി. >> ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="427.093" dur="0.067"> ലളിതമായി. >> എനിക്ക് ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="427.16" dur="0.233"> ലളിതമായി. >> എനിക്ക് ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="427.393" dur="0.2"> ലളിതമായി. >> ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="427.593" dur="0.367"> ലളിതമായി. >> എനിക്ക് എത്ര ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="427.96" dur="0.201"> >> എനിക്ക് എത്ര ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="428.161" dur="0.1"> >> എനിക്ക് എത്ര തവണ ട്രാക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="428.261" dur="0.1"> >> ഞാൻ എത്ര തവണ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="428.361" dur="0.2"> >> ഞാൻ എത്ര തവണ കടന്നുപോയി എന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="428.561" dur="0.067"> >> ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട എത്ര സമയങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് നഷ്‌ടപ്പെട്ടു </text>
<text sub="clublinks" start="428.628" dur="0.3"> >> ഞാൻ എത്ര തവണ ആക്രമിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് നഷ്ടമായി </text>
<text sub="clublinks" start="428.928" dur="0.2"> ഞാൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="429.128" dur="0.2"> ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള ആക്രമണ സമയങ്ങൾ, </text>
<text sub="clublinks" start="429.328" dur="0.201"> ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="429.529" dur="0.3"> ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="429.829" dur="0.334"> ഞാൻ വളരെ ദൂരെയുള്ള, ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="430.163" dur="0.267"> ദൂരം, ഉപദ്രവിച്ചു, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="430.43" dur="0.1"> ദൂരം, ഉപദ്രവിക്കൽ, അറസ്റ്റുമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. </text>
<text sub="clublinks" start="430.53" dur="0.267"> അറസ്റ്റ്. </text>
<text sub="clublinks" start="430.797" dur="0.066"> അറസ്റ്റ്. ഉപയോഗപ്രദമായി </text>
<text sub="clublinks" start="430.863" dur="0.067"> അറസ്റ്റ്. ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="430.93" dur="0.1"> അറസ്റ്റ്. ഇത് ശരിയാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="431.03" dur="0.1"> അറസ്റ്റ്. ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കുമ്പോൾ </text>
<text sub="clublinks" start="431.13" dur="0.234"> അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="431.364" dur="0.2"> അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓണായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="431.564" dur="0.834"> അറസ്റ്റ്. ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="432.398" dur="0.3"> ഞാൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="432.698" dur="1.368"> ഞാൻ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="434.066" dur="0.434"> ഞാൻ പരിധിവരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="434.5" dur="0.167"> ഞാൻ ന്യായമായ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="434.667" dur="0.234"> ഞാൻ വെറും പരിധിവരെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="434.901" dur="0.3"> ക്രൗഡ് ജസ്റ്റിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="435.201" dur="0.267"> ക്രൗഡിന്റെ മാത്രം പരിധി </text>
<text sub="clublinks" start="435.468" dur="0.1"> ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗിന്റെ പരിധി </text>
<text sub="clublinks" start="435.568" dur="0.167"> ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗ് അവിടെ മാത്രം </text>
<text sub="clublinks" start="435.735" dur="0.6"> ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗിന്റെ പരിധി </text>
<text sub="clublinks" start="436.335" dur="0.101"> എന്താണെന്നത് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്ന ക്രൗഡ് സിറ്റിംഗിന്റെ പരിധി </text>
<text sub="clublinks" start="436.436" dur="0.3"> എന്താണെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="436.736" dur="0.267"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="437.003" dur="0.2"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="437.203" dur="0.734"> ഓഫീസർമാർക്കിടയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="437.937" dur="0.1"> ഓഫീസർമാർക്കിടയിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="438.037" dur="0.901"> ഓഫീസർമാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="438.938" dur="0.534"> ഓഫീസർമാർക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാർക്കും ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="439.472" dur="0.167"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. </text>
<text sub="clublinks" start="439.639" dur="0.2"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="439.839" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="439.906" dur="0.1"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: HE </text>
<text sub="clublinks" start="440.006" dur="0.801"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ ചെയ്യും </text>
<text sub="clublinks" start="440.807" dur="6.539"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="447.346" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ്. >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="447.413" dur="0.3"> >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="447.713" dur="0.167"> >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="447.88" dur="0.301"> >> റിപ്പോർട്ടർ: അവൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും </text>
<text sub="clublinks" start="448.181" dur="0.267"> >> റിപ്പോർട്ടർ: അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് തുടരും. </text>
<text sub="clublinks" start="448.448" dur="0.166"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. </text>
<text sub="clublinks" start="448.614" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> </text>
<text sub="clublinks" start="448.681" dur="0.2"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="448.881" dur="0.067"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="448.948" dur="0.167"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="449.115" dur="0.267"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> ബാധ്യത </text>
<text sub="clublinks" start="449.382" dur="0.267"> പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുക. >> അവിടെയുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="449.649" dur="0.3"> >> അവിടെയുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="449.949" dur="0.033"> >> റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="449.982" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="450.082" dur="0.067"> >> എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="450.149" dur="0.2"> >> എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="450.349" dur="0.167"> >> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം </text>
<text sub="clublinks" start="450.516" dur="0.334"> >> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. </text>
<text sub="clublinks" start="450.85" dur="0.133"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="450.983" dur="0.067"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.033"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="451.083" dur="0.368"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു </text>
<text sub="clublinks" start="451.451" dur="0.266"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="451.717" dur="0.167"> എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ്, </text>
<text sub="clublinks" start="451.884" dur="0.2"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ്, </text>
<text sub="clublinks" start="452.084" dur="0.067"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് </text>
<text sub="clublinks" start="452.151" dur="0.1"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അത് </text>
<text sub="clublinks" start="452.251" dur="0.668"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അത് എന്താണ് </text>
<text sub="clublinks" start="452.919" dur="0.433"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ </text>
<text sub="clublinks" start="453.352" dur="0.568"> ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. </text>
<text sub="clublinks" start="453.92" dur="0.166"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. </text>
<text sub="clublinks" start="454.086" dur="0.167"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> </text>
<text sub="clublinks" start="454.253" dur="0.067"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: </text>
<text sub="clublinks" start="454.32" dur="0.134"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: WE </text>
<text sub="clublinks" start="454.454" dur="0.133"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="454.587" dur="0.2"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="454.787" dur="0.334"> അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.121" dur="0.267"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.388" dur="0.133"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ പോർട്ട്‌ലാൻഡിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.521" dur="0.1"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.621" dur="0.134"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞങ്ങൾ‌ പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.755" dur="0.067"> >> റിപ്പോർട്ടർ: ഞങ്ങൾ കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="455.822" dur="0.333"> >> റിപ്പോർ‌ട്ടർ‌: ഞങ്ങൾ‌ പോർ‌ട്ട്‌ലാൻ‌ഡ് പോളിസിലേക്ക് എത്തി </text>
<text sub="clublinks" start="456.155" dur="0.167"> കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="456.322" dur="0.167"> കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="456.489" dur="0.1"> നിയമത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="456.589" dur="0.1"> നിയമപ്രകാരമുള്ള കമന്റിനായി പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="456.689" dur="0.167"> നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് </text>
<text sub="clublinks" start="456.856" dur="0.2"> നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോലീസ് പക്ഷേ ചെയ്തില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="0.3"> നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ കമന്റിനായുള്ള പോർട്ട്‌ലാൻഡ് പോളിസി പക്ഷേ കേട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="457.356" dur="0.234"> നിയമം കേട്ടിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="457.59" dur="0.1"> നിയമവിരുദ്ധം പിന്നോട്ട് കേട്ടില്ല. </text>
<text sub="clublinks" start="457.69" dur="0.2"> മടങ്ങുക. </text>
<text sub="clublinks" start="457.89" dur="0.1"> മടങ്ങുക. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="457.99" dur="0.067"> മടങ്ങുക. നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="458.057" dur="0.167"> മടങ്ങുക. സിറ്റി ഓഫ് </text>
<text sub="clublinks" start="458.224" dur="0.1"> മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="458.324" dur="0.167"> മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം </text>
<text sub="clublinks" start="458.491" dur="0.3"> മടങ്ങുക. പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="458.791" dur="0.267"> പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം ഇല്ല </text>
<text sub="clublinks" start="459.058" dur="0.033"> പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="459.091" dur="0.134"> പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം കമന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="459.225" dur="0.133"> പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="459.358" dur="0.234"> പോർട്ട്‌ലാൻഡിന്റെ നഗരം നിയമപരമായി തീർ‌ച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="459.592" dur="0.267"> നിയമപരമായി തീർപ്പാക്കാനുള്ള അഭിപ്രായം </text>
<text sub="clublinks" start="459.859" dur="0.1"> നിയമപരമായ നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള അഭിപ്രായം. </text>
<text sub="clublinks" start="459.959" dur="0.2"> നടപടി. </text>
<text sub="clublinks" start="460.159" dur="0.167"> നടപടി. ART </text>
<text sub="clublinks" start="460.326" dur="0.067"> നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, </text>
<text sub="clublinks" start="460.393" dur="0.1"> നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ.ജി.ഡബ്ല്യു </text>
<text sub="clublinks" start="460.493" dur="0.667"> നടപടി. ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="461.16" dur="2.169"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="463.329" dur="0.4"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="463.729" dur="0.201"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="463.93" dur="0.233"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> പുതിയത് </text>
<text sub="clublinks" start="464.163" dur="0.167"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, </text>
<text sub="clublinks" start="464.33" dur="0.267"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, ദി </text>
<text sub="clublinks" start="464.597" dur="0.3"> ആർട്ട് എഡ്വാർഡ്സ്, കെ‌ജി‌ഡബ്ല്യു ന്യൂസ്. >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം </text>
<text sub="clublinks" start="464.897" dur="0.2"> >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം </text>
<text sub="clublinks" start="465.097" dur="0.134"> >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, സുപ്രീം കോടതി </text>
<text sub="clublinks" start="465.231" dur="0.1"> >>> ഉച്ചയ്ക്ക് പുതിയത്, ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി. </text>
<text sub="clublinks" start="465.331" dur="0.2"> ഇന്ന് കോടതി. </text>
<text sub="clublinks" start="465.531" dur="0.034"> ഇന്ന് കോടതി. താഴേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="465.565" dur="0.166"> ഇന്ന് കോടതി. താഴേക്ക് എ </text>
<text sub="clublinks" start="465.731" dur="0.067"> ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂയിസിയാന </text>
<text sub="clublinks" start="465.798" dur="0.2"> ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="465.998" dur="0.501"> ഇന്ന് കോടതി. ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="466.499" dur="0.267"> ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="466.766" dur="0.1"> ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="466.866" dur="0.067"> ഇടത് വശത്തുള്ള ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.1"> അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="467.033" dur="0.167"> സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="467.2" dur="0.567"> സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമുള്ള ഒരു ലൂയിസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="467.767" dur="0.367"> എയ്‌ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലൂസിയാന നിയമം ഇറക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="468.134" dur="0.233"> എ ഉള്ള സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="468.367" dur="0.167"> ഒരൊറ്റ സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="468.534" dur="0.167"> ഒരൊറ്റ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തോടെ സംസ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കും </text>
<text sub="clublinks" start="469.769" dur="0.033"> . </text>
<text sub="clublinks" start="469.802" dur="0.401"> . എ </text>
<text sub="clublinks" start="470.203" dur="0.4"> . ഒരുപാട് </text>
<text sub="clublinks" start="470.603" dur="0.534"> . ധാരാളം ആവശ്യമാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="471.137" dur="0.534"> . ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="471.671" dur="0.167"> . ധാരാളം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രകടനം </text>
<text sub="clublinks" start="471.838" dur="0.367"> . ഗർഭച്ഛിദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്ന ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="472.205" dur="0.133"> . ഗർഭച്ഛിദ്രം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാരാളം ഡോക്ടർമാർ </text>
<text sub="clublinks" start="472.338" dur="1.001"> . വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="473.339" dur="0.3"> സംഭവിക്കാനുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രം </text>
<text sub="clublinks" start="473.639" dur="0.634"> അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ പ്രകടനം </text>
<text sub="clublinks" start="474.273" dur="0.434"> അഡ്മിറ്റിംഗ് സ്വകാര്യതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ </text>
<text sub="clublinks" start="474.707" dur="0.467"> അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.267"> സമീപത്തുള്ള അവകാശങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അലസിപ്പിക്കൽ പ്രകടനം </text>
<text sub="clublinks" start="475.441" dur="0.3"> സമീപത്തുള്ള അവകാശങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="475.741" dur="0.101"> അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ സ്വകാര്യതകൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="475.842" dur="0.166"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="476.008" dur="0.301"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="476.309" dur="0.033"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="476.342" dur="1.001"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. അതൊരു </text>
<text sub="clublinks" start="477.343" dur="0.501"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ഒരു 5-4 ആയിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="477.844" dur="0.667"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="478.511" dur="1.735"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="480.246" dur="0.067"> ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. ഇത് ചീഫുമായി 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="480.313" dur="0.333"> ഇത് ചീഫുമായി 5-4 തീരുമാനമായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="480.646" dur="0.234"> ചീഫ് നീതിയുമായുള്ള 5-4 തീരുമാനം </text>
<text sub="clublinks" start="480.88" dur="0.734"> ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ടുകളുള്ള 5-4 തീരുമാനം, </text>
<text sub="clublinks" start="481.614" dur="3.203"> ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 5-4 തീരുമാനം </text>
<text sub="clublinks" start="484.817" dur="0.167"> ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ടുകളുള്ള 5-4 തീരുമാനം, വോട്ടിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="484.984" dur="0.2"> ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="485.184" dur="0.167"> ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, വോട്ടുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="485.351" dur="0.167"> ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, കോടതിയിൽ വോട്ടുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="485.518" dur="0.2"> ജസ്റ്റിസ് റോബർട്സ്, കോടതിയുടെ ലിബറലുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="485.718" dur="0.1"> ജസ്റ്റിസ് റോബർട്ട്സ്, കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസുമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="0.2"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="486.018" dur="0.067"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഈ </text>
<text sub="clublinks" start="486.085" dur="0.1"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="486.185" dur="0.167"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="486.352" dur="0.234"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇത് ആദ്യത്തേതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="486.586" dur="0.433"> കോടതിയുടെ ലിബറൽ ജസ്റ്റിസ്. ഇതാണ് ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം </text>
<text sub="clublinks" start="487.019" dur="0.234"> ഇതാണ് ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം </text>
<text sub="clublinks" start="487.253" dur="0.133"> ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അലസിപ്പിക്കൽ റൂളിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="487.386" dur="0.101"> ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അലസിപ്പിക്കൽ റൂളിംഗ് പാപം </text>
<text sub="clublinks" start="487.487" dur="0.133"> രണ്ടുപേരുടെ ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="487.62" dur="0.2"> രണ്ട് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ഗർഭച്ഛിദ്രം ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="487.82" dur="0.3"> രണ്ട് ട്രംപിനെ നിയന്ത്രിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="488.12" dur="0.101"> രണ്ട് ട്രംപ് അപ്പോയിന്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="488.221" dur="0.333"> രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ ചേർന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="488.554" dur="0.801"> രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ ചേർന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="489.355" dur="0.1"> രണ്ട് ട്രംപ് നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="489.455" dur="2.302"> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="491.757" dur="0.468"> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="492.225" dur="0.233"> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> OREGON </text>
<text sub="clublinks" start="492.458" dur="0.267"> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> ഒറിഗോൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ </text>
<text sub="clublinks" start="492.725" dur="0.734"> നിയമനങ്ങൾ കോടതിയിൽ ചേർന്നു. >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ പൂർത്തിയായി </text>
<text sub="clublinks" start="493.459" dur="0.234"> >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ പൂർത്തിയായി </text>
<text sub="clublinks" start="493.693" dur="3.537"> >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കേഴ്‌സ് പ്രത്യേക ഫിനിഷ് ചെയ്തു </text>
<text sub="clublinks" start="497.23" dur="0.433"> >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കർമാർ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="497.663" dur="0.267"> >>> ഒറിഗൺ ലോമേക്കർമാർ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="497.93" dur="0.267"> >>> ഒറിഗൺ നിയമനിർമ്മാതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനത്തെ പ്രത്യേക സെഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="498.197" dur="0.2"> പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വൈകി വെള്ളിയാഴ്ച </text>
<text sub="clublinks" start="498.397" dur="0.067"> സ്പെഷ്യൽ സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="498.464" dur="0.134"> പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="498.598" dur="0.133"> പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി കടന്നുപോയി </text>
<text sub="clublinks" start="498.731" dur="0.134"> പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വൈകി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="498.865" dur="0.333"> പ്രത്യേക സെഷനുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി ഡസൻ കഴിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="499.198" dur="0.2"> രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="499.398" dur="0.167"> ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="499.565" dur="0.067"> ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="499.632" dur="0.067"> ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="499.699" dur="0.233"> ആറ് ഓളം ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="499.932" dur="0.301"> പൊലീസിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകളുടെ രാത്രിയും കടന്നുപോയ ഡസനുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="500.233" dur="0.367"> പോളിസിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="500.6" dur="0.1"> പോളിസ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിൽ ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ബില്ലുകൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.7" dur="0.2"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. </text>
<text sub="clublinks" start="500.9" dur="0.067"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="500.967" dur="0.1"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ </text>
<text sub="clublinks" start="501.067" dur="0.066"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ ചിലത് </text>
<text sub="clublinks" start="501.133" dur="0.101"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഇവിടെ ചിലത് </text>
<text sub="clublinks" start="501.234" dur="0.166"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.234"> അക്ക CC ണ്ടബിലിറ്റി. ഓഫീസർമാരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="501.634" dur="0.234"> ഓഫീസർമാരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="501.868" dur="0.066"> അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="501.934" dur="0.601"> അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="502.535" dur="2.002"> അവരിൽ ചിലർ ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="504.537" dur="0.5"> അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, </text>
<text sub="clublinks" start="505.037" dur="0.267"> അവയിൽ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട്, ഓഫീസർമാർക്ക് ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ </text>
<text sub="clublinks" start="505.304" dur="0.167"> ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ </text>
<text sub="clublinks" start="505.471" dur="0.2"> ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒഴികെ </text>
<text sub="clublinks" start="505.671" dur="0.134"> സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="505.805" dur="0.133"> ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ </text>
<text sub="clublinks" start="505.938" dur="0.167"> മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒഴികെ ചോക്ക് ഹോൾഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല </text>
<text sub="clublinks" start="506.105" dur="0.234"> മരണമടഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="506.339" dur="0.267"> മാരകമായ ശക്തി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="506.606" dur="0.367"> മാരകമായ ശക്തി ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="506.973" dur="0.133"> മാരകമായ ശക്തി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="507.106" dur="0.234"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.066"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. കണ്ണീർ വാതകം </text>
<text sub="clublinks" start="507.406" dur="0.101"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS CAN </text>
<text sub="clublinks" start="507.507" dur="0.1"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS ന് മാത്രമേ കഴിയൂ </text>
<text sub="clublinks" start="507.607" dur="0.333"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. ടീർ‌ഗാസ് മാത്രമേ ആകൂ </text>
<text sub="clublinks" start="507.94" dur="0.067"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. TEARGAS വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="508.007" dur="0.901"> ഫോഴ്‌സ് വാറന്റാണ്. ടീഗാസിന് മാത്രമേ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ </text>
<text sub="clublinks" start="508.908" dur="0.133"> ടീഗാസിന് മാത്രമേ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ </text>
<text sub="clublinks" start="509.041" dur="7.074"> ടീഗാസ് എ ആണെങ്കിൽ മാത്രം വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="516.115" dur="0.434"> TEARGAS ഒരു അവകാശമാണെങ്കിൽ മാത്രം വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="516.549" dur="0.3"> ശരിയായതാണെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="516.849" dur="0.1"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടീർ‌ഗാസ് ഡിപ്ലോയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ </text>
<text sub="clublinks" start="516.949" dur="0.267"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="517.216" dur="0.267"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ടീർ‌ഗാസ് വിന്യസിക്കാനാകും </text>
<text sub="clublinks" start="517.483" dur="0.234"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ </text>
<text sub="clublinks" start="517.717" dur="0.1"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്റ്റ </text>
<text sub="clublinks" start="517.817" dur="0.133"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="517.95" dur="0.067"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റയെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="518.017" dur="0.234"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="518.251" dur="0.267"> ഒരു അവകാശം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഓഫീസർ സെപ്‌റ്റ അഡ്വാൻസിൽ ക്രോഡുകൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="518.518" dur="0.2"> അഡ്വാൻസ് സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് </text>
<text sub="clublinks" start="518.718" dur="0.066"> സെപ്‌റ്റ അഡ്വാൻസിലെ ക്രോഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="518.784" dur="0.101"> സെപ്‌റ്റ അവർക്കുള്ള അഡ്വാൻസിൽ ക്രോഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="518.885" dur="0.166"> അവർക്കുള്ള അഡ്വാൻസിലെ സെപ്‌റ്റ ക്രോഡുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="519.051" dur="0.134"> അവർ പോകുന്ന പുരോഗതിയിൽ സെപ്റ്റ വർത്തമാനങ്ങൾ </text>
<text sub="clublinks" start="519.185" dur="0.233"> അവർ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ് സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് </text>
<text sub="clublinks" start="519.418" dur="0.201"> അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻസിലെ സെപ്‌റ്റ ക്രോൺസ് </text>
<text sub="clublinks" start="519.619" dur="0.3"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നതിന്റെ പുരോഗതിയിൽ സെപ്റ്റ വർഗ്ഗങ്ങൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="519.919" dur="0.233"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="520.152" dur="0.034"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ </text>
<text sub="clublinks" start="520.186" dur="0.1"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ IS </text>
<text sub="clublinks" start="520.286" dur="0.234"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ കൂടി </text>
<text sub="clublinks" start="520.52" dur="0.1"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="520.62" dur="0.333"> അവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു. ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എ </text>
<text sub="clublinks" start="520.953" dur="0.267"> ഓർഗൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എ </text>
<text sub="clublinks" start="521.22" dur="0.067"> ഓർഗൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="521.287" dur="0.133"> ഓർഗൻ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="521.42" dur="0.101"> ഓർ‌ഗാൻ‌ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="521.521" dur="0.2"> ഓർഗൻ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="521.721" dur="0.233"> ഓർഗാൻ ഓഫീസർമാരെ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="521.954" dur="0.167"> ഓഫീസർമാർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="522.121" dur="0.234"> ഓഫീസർമാർ ഉള്ളപ്പോൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റാബേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="522.355" dur="0.1"> ഓഫീസർമാർ അച്ചടക്കമുള്ളപ്പോൾ ട്രാക്കുചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റാബേസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="522.455" dur="0.267"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. </text>
<text sub="clublinks" start="522.722" dur="0.1"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ </text>
<text sub="clublinks" start="522.822" dur="0.067"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="522.889" dur="0.133"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.022" dur="0.067"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.089" dur="0.3"> അച്ചടക്കം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.389" dur="0.267"> ഏജൻസികൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.656" dur="0.1"> ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കാൻ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.756" dur="0.134"> ഏജൻസികൾ മുമ്പ് ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="523.89" dur="0.533"> ഏജൻസികൾ വാടകയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="524.423" dur="0.167"> ഒരു ഏജൻസിക്ക് മുമ്പായി ഡാറ്റാബേസ് പരിശോധിക്കാൻ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="524.59" dur="1.068"> ഒരു വാടകയ്‌ക്ക് മുമ്പുള്ള ഡാറ്റാബേസ് </text>
<text sub="clublinks" start="525.658" dur="0.567"> ഒരു ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡാറ്റാബേസ്. </text>
<text sub="clublinks" start="526.225" dur="0.167"> ഓഫീസർ. </text>
<text sub="clublinks" start="526.392" dur="0.167"> ഓഫീസർ. ദി </text>
<text sub="clublinks" start="526.559" dur="0.1"> ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="526.659" dur="0.067"> ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="526.726" dur="0.2"> ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="526.926" dur="0.3"> ഓഫീസർ. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="527.226" dur="0.234"> ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="527.46" dur="0.067"> ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="527.527" dur="0.066"> ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരേയും അംഗീകരിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="527.593" dur="0.134"> ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരേയും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="527.727" dur="0.2"> ഇവയെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="527.927" dur="0.334"> ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="528.261" dur="0.267"> ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="528.528" dur="0.066"> ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം മുമ്പ് അംഗീകരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="528.594" dur="0.567"> ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അവർക്ക് മുമ്പായി അംഗീകരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="529.161" dur="1.168"> ഈ ബില്ലുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അംഗീകരിക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="530.329" dur="0.568"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക. </text>
<text sub="clublinks" start="530.897" dur="0.166"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. </text>
<text sub="clublinks" start="531.063" dur="0.167"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="531.23" dur="0.134"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE </text>
<text sub="clublinks" start="531.364" dur="0.066"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON </text>
<text sub="clublinks" start="531.43" dur="0.167"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON IS </text>
<text sub="clublinks" start="531.597" dur="0.301"> നിയമത്തിന് മുമ്പായി. >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="531.898" dur="0.166"> >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="532.064" dur="0.067"> >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="532.131" dur="0.601"> >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="532.732" dur="2.269"> >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, അത് ഇതാണ് </text>
<text sub="clublinks" start="535.001" dur="0.567"> >>> WILDFIRE SEASON ഇവിടെയുണ്ട്, ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="535.568" dur="0.4"> ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="535.968" dur="0.034"> കൂടാതെ ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, </text>
<text sub="clublinks" start="536.002" dur="0.066"> കൂടാതെ, ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="536.068" dur="0.134"> ഇത് അനിവാര്യമായും മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="536.202" dur="0.1"> ഇത് അറിയപ്പെടാതെ തന്നെ മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് </text>
<text sub="clublinks" start="536.302" dur="0.267"> ഒരെണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇത് മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. </text>
<text sub="clublinks" start="536.569" dur="0.2"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. </text>
<text sub="clublinks" start="536.769" dur="0.1"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീ </text>
<text sub="clublinks" start="536.869" dur="0.1"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. ഫയർ ക്രൂസ് </text>
<text sub="clublinks" start="536.969" dur="0.134"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. ഫയർ ക്രൂകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="537.103" dur="0.2"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീപിടുത്തങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് </text>
<text sub="clublinks" start="537.303" dur="0.2"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. തീപിടിത്തങ്ങൾ വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="537.503" dur="0.3"> വിവരമില്ലാതെ, ഒന്നിനെക്കുറിച്ച്. അഗ്നിശമന സേന വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="537.803" dur="0.167"> അഗ്നിശമന സേന വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="537.97" dur="0.134"> അഗ്നിശമന സേനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തായിരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="538.104" dur="0.2"> രാത്രിയിൽ തീ പടരുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="538.304" dur="0.1"> ഫയർ ക്രൂകൾ രാത്രി മോണിറ്ററിംഗിലേക്ക് വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="538.404" dur="0.667"> രാത്രിയിലെ മോണിറ്ററിംഗിലേക്ക് ഫയർ ക്രൂകൾ വൈകി </text>
<text sub="clublinks" start="539.071" dur="0.134"> ചെറിയ മോണിറ്ററിംഗ് രാത്രിയിൽ തീപിടിത്തങ്ങൾ അവസാനിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="539.205" dur="0.901"> ചെറിയ മോണിറ്ററിംഗ് </text>
<text sub="clublinks" start="540.106" dur="0.4"> ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രി </text>
<text sub="clublinks" start="540.506" dur="0.234"> ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ രാത്രി നിരീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="540.74" dur="0.233"> രാത്രിയിലെ ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയറിനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="540.973" dur="0.267"> ജോർജിലെ ചെറിയ ബ്രഷ്ഫയർ നിരീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രി. </text>
<text sub="clublinks" start="541.24" dur="0.167"> ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. </text>
<text sub="clublinks" start="541.407" dur="0.134"> ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. ഐ.ടി. </text>
<text sub="clublinks" start="541.541" dur="0.667"> ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. അത് തുടങ്ങി </text>
<text sub="clublinks" start="542.208" dur="2.936"> ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. ഇത് ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="545.144" dur="0.167"> ജോർജിൽ ബ്രഷ്ഫയർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ആരംഭിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="545.311" dur="0.267"> കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ആരംഭിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="545.578" dur="0.067"> റോവീനയ്‌ക്ക് സമീപം ഇത് ആരംഭിച്ചു, </text>
<text sub="clublinks" start="545.645" dur="0.133"> ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ </text>
<text sub="clublinks" start="545.778" dur="0.167"> ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, നിർബന്ധിതമാക്കി </text>
<text sub="clublinks" start="545.945" dur="0.067"> ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്‌ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, കൂടാതെ നിർബന്ധിത ഓഫീസുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="546.012" dur="0.3"> ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോവേനയ്‌ക്ക് സമീപം ആരംഭിച്ചു, ഒപ്പം നിർബന്ധിത ഓഫീസുകളും </text>
<text sub="clublinks" start="546.312" dur="0.234"> റോവീന, നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="546.546" dur="0.066"> റോവേന, അടയ്‌ക്കാൻ നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="546.612" dur="0.067"> റൊവേന, ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="546.679" dur="0.234"> ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ റോവേന, നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="546.913" dur="0.1"> റോവേന, ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ </text>
<text sub="clublinks" start="547.013" dur="0.333"> റോവേന, ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിർബന്ധിത ഓഫീസുകൾ 30 </text>
<text sub="clublinks" start="547.346" dur="0.267"> ഹൈവേയുടെ ഭാഗം 30 </text>
<text sub="clublinks" start="547.613" dur="0.1"> ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="547.713" dur="0.1"> ഹുഡിന് 30 ഹൈവേയുടെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="547.813" dur="0.067"> ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="547.88" dur="0.734"> ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="548.614" dur="0.134"> ഹുഡ് റിവറിനുമിടയിൽ ഹൈവേ 30 ന്റെ ഭാഗം അടയ്ക്കുക </text>
<text sub="clublinks" start="548.748" dur="1.902"> ഹുഡ് റിവറിനും ഇടയിൽ </text>
<text sub="clublinks" start="550.65" dur="0.567"> ഹുഡ് റിവറിനും ഡെല്ലുകൾക്കും ഇടയിൽ. </text>
<text sub="clublinks" start="551.217" dur="0.2"> ഡെൽ‌സ്. </text>
<text sub="clublinks" start="551.417" dur="0.067"> ഡെൽ‌സ്. CREWS </text>
<text sub="clublinks" start="551.484" dur="0.067"> ഡെൽ‌സ്. CREWS GOT </text>
<text sub="clublinks" start="551.551" dur="0.2"> ഡെൽ‌സ്. CREWS മനസ്സിലായി </text>
<text sub="clublinks" start="551.751" dur="0.233"> ഡെൽ‌സ്. CREWS മനസ്സിലായി </text>
<text sub="clublinks" start="551.984" dur="0.234"> ഡെൽ‌സ്. CREWS നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="552.218" dur="0.233"> CREWS നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ വന്നു </text>
<text sub="clublinks" start="552.451" dur="0.034"> നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രൗസ് ലഭിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="552.485" dur="0.133"> ക്രൗസ് ഐടിക്ക് ശേഷം ഇത് നിയന്ത്രിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="552.618" dur="0.134"> കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="552.752" dur="0.167"> കത്തിച്ചതിനുശേഷം ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൗസ് ആഗ്രഹിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="552.919" dur="0.266"> 15-ന് കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="553.185" dur="0.801"> 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ക്രൂവിനു കഴിഞ്ഞു. </text>
<text sub="clublinks" start="553.986" dur="0.234"> 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. </text>
<text sub="clublinks" start="554.22" dur="1.702"> 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. പ്രെറ്റി </text>
<text sub="clublinks" start="555.922" dur="0.567"> 15 ഏക്കറുകളിൽ കത്തിച്ചതിനുശേഷം. പ്രെറ്റി സ്മാൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="556.489" dur="0.3"> പ്രെറ്റി സ്മാൾ. </text>
<text sub="clublinks" start="556.789" dur="0.167"> പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി </text>
<text sub="clublinks" start="556.956" dur="0.1"> പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="557.056" dur="0.067"> പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="557.123" dur="0.167"> പ്രെറ്റി സ്മാൾ. എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="557.29" dur="0.233"> എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് </text>
<text sub="clublinks" start="557.523" dur="0.034"> എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു </text>
<text sub="clublinks" start="557.557" dur="0.1"> എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് എ </text>
<text sub="clublinks" start="557.657" dur="0.7"> എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് ഒരു ലെവൽ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു </text>
<text sub="clublinks" start="558.357" dur="0.801"> എമർജൻസി മാനേജുമെന്റ് ഒരു ലെവൽ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു </text>