ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਦੁਪਹਿਰ 6-29-20 subtitles

>>> >>> ਆਈ ਟੀ >>> ਆਈ ਟੀ ਹੈ >>> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >>> ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ >>> ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ >>> ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਦੀ >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਚ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਸਜੀਵ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਡੈਨੀਅਲ ਤੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਹੈ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ-ਗੋ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ. ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਅੰਡਰਿW ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰਿ C ਕੁਓਮੋ ਲਾਸ਼ਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਆਂਡਰੇ ਕੂਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਓਮੋ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ >>> ਗੋਰੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਯੂ ਕੁਮੋ ਲਾਸਿੰਗ >>> ਚਿੱਟੇ ਘਰ 'ਤੇ ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ >>> ਗਰੇਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ ਐਡਰੈਯੂ ਕੁਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ >>> ਐਰੇਡਿ C ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਓਮੋਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ 'ਤੇ ਲੇਟ >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਮੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਂਡਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ. ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇਸ਼ਨਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਡਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਜੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਏ.ਐੱਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੁਸ਼ੀਆ ਪਾ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪਾਟ ਏ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਰਕਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਰਕਮ' ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ' ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਸ. ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. TRACIE ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਹੈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਹੈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਟਰੈਸੀ ਬਰਤਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. >> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਯੂ.ਐੱਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਾਈਵਰਸ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨੇਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਹਨ MIL. C ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ, ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ, ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਸਾ Cਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੱਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਿਕ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਸ ਲਈ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਸ ਹੌਟਸਪਾਟਸ ਲਈ ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸਪਾੱਟਸ ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਜ਼ ਹੌਟਸਪਾਟਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ ਇਸ ਹਫਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਡੀਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਡੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਗਵਰਨਰ ਓਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਵਰਾਂ' ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਡਸ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਸਪਰੇਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇਕਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸਿੰਗ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟ੍ਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਆਈ ਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >> ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >> ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >> ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >> ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ >> ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਦਿ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਦਿ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨਿੰਗ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨਿੰਗ ਏ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ Y ਯਾਰਕ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ Y ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪੂਟ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਕ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੋ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐੱਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐਸ ਟ੍ਰੋਪਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐਸ ਟ੍ਰੋਪਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਰੱਖੀ। ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਆਈ ਟੀ ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ AYੰਗ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਦਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾ ANDਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲਿਜੈਂਸ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿ Dਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਮਿ COਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿINਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿ ITਨਿਟੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮਿITYਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੜੀ ਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੂਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ. ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਦੀ ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਚਿੱਟਾ ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਂਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਕ ਸਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਸਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ. ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. TRACIE ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ >>> ਵੀਰਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ >>> ਵੀਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਵੀਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਵਿਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ STRਕੜਾਂ ਲਈ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਇਕੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਵਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਵਿਸਤਰਾਈ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ 247 ਵਿਸਤਰਾਈ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ 247 ਇਕੱਲੇ ਰੁੱਤ ਲਈ, ਇੱਥੇ 247 ਨਵੇਂ ਸਨ ਇਕੱਲੇ ਰਿਆਜ਼, ਇੱਥੇ 247 ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਨ. ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਏ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਤੀਸਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਭ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਓਰੇਗਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਓਰੇਗਨ ਸਿੰਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਓਰੇਗਨ ਸਿੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਓਰੀਗਨ ਸੀਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਰੇਗਨ ਸੀਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਰੇਗਨ ਸਿਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ JUST ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SINCE ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਮਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਉਥੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਧ 8300 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਚਵੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. >>> 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. >>> GOV. >>> GOV. >>> GOV. ਕੇ >>> GOV. ਕੇ ਬ੍ਰਾ .ਨ >>> GOV. ਕੇ ਬਰਾROਨ ਚੇਤਾਵਨੀ >>> GOV. ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰ, ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰ, ਕੇ ਬ੍ਰਾNਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਾਰਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾNਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਾ SHਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਡਾ .ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ. ਦੁਬਾਰਾ. ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ. ਵਿਲਮੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਵਿਲਮੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਵਿਲਮੇਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਲਮੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਮੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਟੇਅ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ, ਉਹ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁੱਛੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ Cੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ Pੰਗ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਏ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੋ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕੋਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਕੋਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ. ਕੁਝ ਵੀ. ਕੁਝ ਵੀ. >> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਓਰੇਗੋਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਓਰਗਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੋ ਫਾਰਵਰਡ ਰੀਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸ਼ੀਲ ਬਣੋ. ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਆਈ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹਨ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਟੇਅ ਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨੰਬਰ ਹੈ ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕੋਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਕੋਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਓਰੇਗਨ, ਓਵਰਗਨ, ਜੀਓਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ. ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬਰਾROਨ ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬ੍ਰਾ SAਨ ਸਯਸ ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬ੍ਰਾ SAਨ ਰੀਸੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬਰਾROਂਡ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾROਂਡ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ ਲਈ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ, ਉਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਜੋ ਨਾ ਲਵੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਏ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ. ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ >> ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪੜਾਓ ਦੋ. ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Gਰੇਗਨ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 8000 ਸਰਪੈਸਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 8000, ਵਿਆਹ ਸਰਪੈਸਡ ਹੈ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 8000 ਸਰਪੈਸਡ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੂਯੂਏ ਦੇ ਸਰਪੈਸਡ ਹਨ 8000, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਯੁਮਾ 8000, ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਯੁਮਾ ਸਮੂਹ 8000, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਯੁਯੂਮਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 8000, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਸਰਪਸਡ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਸਰਪਸਡ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਫੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਹੈ >> ਮੈਂ ਫੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਹੈ >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ I ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਹ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ. ਰਹੀ ਹੈ. ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰ ਕੋਈ ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਆਈ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਅੱਛਾ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਏ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ. ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਏ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ I >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਜੂਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਜੂਲੀ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ. ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਵਿੱਚ ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਟ ਹਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਟ ਹਾਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਨਟ ਕਲਰਕਲੀ ਹਾਂ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਨਟ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਗਾਨ ਵਿਤਰਣ >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਗਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਖੌਟਾ ਵੰਡਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣੇ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੈਂਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਫੜੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ-ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ-ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ ਆਓ. ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Mਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ SAਨਲਾਈਨ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SAਨਲਾਈਨ ਕਹਿਣ' ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ Aਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਹਨ ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਹਨ ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਸਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਗਾਹਕ, ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਗਾਹਕ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪਿਕਅਪ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਵੱਛ ਪਿਕਅਪ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪਿਕਅਪ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ. ਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਹੈ ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੈ ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਹੈ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਹੈ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਲਿੰਕਨ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਕੀਤੀ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਕੀਤੀ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸਨ ਸਪਤਾਹਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਨ ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ ਸਪਤਾਹਕ, ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਨ ਸਪਤਾਹਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨ ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਏ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ, ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਟਰ ਖੱਬੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਟਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਚਾਲੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ ਪੋਲੀਸ ਗਰਾਫੀ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਪੁਲਿਸ ਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਰ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਪੋਲੀਸ ਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾOWਨ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਲੋਕ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲੋਕ ਟੂਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇਸ ਦੁਆਲੇ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵੀਲ੍ਹਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਏ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵੀਲ੍ਹਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬੱਟ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੈੱਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹੋਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਨ ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਨਿਵੇਸ਼. ਨਿਵੇਸ਼. ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ. ਮੁਕੱਦਮੇ. ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਹਨ ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ ਅਤੇ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਦਿ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਫੈਸ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਹੈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਫਾਈਲਡ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਫਾਈਲਡ ਏ ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ACLU 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ACLU ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ACLU ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ACLU ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਵਿਚੋ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਓਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੇਨਸੈਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ >> ਨੁਕਸਾਨ >> IF ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਆਈ ਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ, >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਕੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਨਾ ਕਰੋ ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ >> ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ. ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗਿਆ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆ ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੈ ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੈਲਿਯਾ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਏਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈੱਸਲਡ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ. ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ACLU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ACLU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਮਟਲ ਵਿਰੁੱਧ. ਸਿਮਟਲ. ਸਿਮਟਲ. >> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਲਟਕਿਆ ਟਰੈਕ ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ >> ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀਫੀਰੀ' ਤੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਤੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਤੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ' ਤੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੈਰੀਫਿਰੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਾ .ਡ ਦੀ ਪਰੀਫੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਈ ਹੈ ਉਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ >> ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ >> ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ >> ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ >> ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ >> ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਆਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੁਣੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਵਾਪਸ. ਵਾਪਸ. ਦੀ ਵਾਪਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ. ਕਾਰਵਾਈ. ਕਾਰਵਾਈ. ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਨਵਾਂ ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਨਵਾਂ ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਪੂਰਨ >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਪੂਰਨ >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ, ਨੀਂਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਡਾ Aਨ ਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਡਾ Dਨ ਕਰੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾOWਨ ਕਰੋ ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾOWਨ ਕਰੋ ਲਉਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹੇਠਾਂ ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਕ ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਇਕ ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਲੌਸੀਆਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ. ਲੌਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ. ਏ ਨਾਲ ਰਾਜ ਛੱਡੋ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਛੱਡੋ ਇਕੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ . . ਏ . ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ . ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ 'ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਆਈ ਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਚੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਕੇਤ ਦੋ ਟਰੰਪ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਦੋ ਟਰੰਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਕਲਪ ਦੋ ਟਰੰਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਟਰੰਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਟਰੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ. ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ >>> ਓਰੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਮੇਲਨ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦਰਜਨ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਰੀਡੇ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਰਜਨ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦਰਜਨ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਲਿਸ ਅਕਾਉਂਟਿਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. ਖਾਤਾ. ਖਾਤਾ. ਇਥੇ ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਹਨ ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ ਖਾਤਾ. ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੋਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਕ ਦੇ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਅੱਥਰੂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਜੇ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਸਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਪਟਾ ਅਗੇਵਾਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਡਸ ਜੋ ਉਹ ਹਨ ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸੈਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਡ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਵਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਡਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਡਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਟਰੈਕ ਲਈ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਰਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਫਤਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ATਟਬੇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਟੈਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੋਗ ਹਨ. ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਹਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਇਕ ਹੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ. ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਡਿਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ. ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾ. ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਨ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਿ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ. ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਆਈ ਟੀ ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਈਸਟਰੇਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਈਸਟਰੇਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀਆਂ ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦਾ ਬੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ 30 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ HOOD RIVER ਅਤੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. CREWS ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰੂ ਸਮਝ ਗਏ ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ' ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੀਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਦੁਪਹਿਰ 6-29-20

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.067"> >>> </text>
<text sub="clublinks" start="8.141" dur="0.601"> >>> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.233"> >>> ਆਈ ਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.975" dur="0.167"> >>> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.634"> >>> ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.734"> >>> ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="10.51" dur="2.269"> >>> ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.467"> >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.246" dur="0.734"> >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="13.98" dur="0.434"> >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ </text>
<text sub="clublinks" start="14.414" dur="0.434"> >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ </text>
<text sub="clublinks" start="14.848" dur="0.3"> >>> ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.148" dur="0.2"> ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="0.067"> ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.734"> ਅਮਰੀਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਚ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.3"> ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਸਜੀਵ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="1.101"> ਅਮਰੀਕਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਡੈਨੀਅਲ ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="17.55" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਚਿੱਟਾ ਘਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="17.65" dur="0.401"> ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="18.051" dur="1.001"> ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="19.052" dur="1.668"> ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="20.72" dur="0.534"> ਗ੍ਰੇਟ-ਗੋ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.2"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="21.454" dur="0.1"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.134"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.167"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.634"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਸਪਾਂਸ </text>
<text sub="clublinks" start="22.489" dur="0.934"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.423" dur="0.067"> ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਨਿਆਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.49" dur="0.867"> ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਨਿਆਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.357" dur="3.47"> ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="27.827" dur="0.534"> ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="28.361" dur="0.167"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.101"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਅੰਡਰਿW </text>
<text sub="clublinks" start="28.762" dur="0.133"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓ </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.134"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰਿ C ਕੁਓਮੋ ਲਾਸ਼ਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.233"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਆਂਡਰੇ ਕੂਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="0.3"> ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ. >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="29.562" dur="0.201"> >>> ਐਂਡਰੇਅ ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਓਮੋ 'ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.1"> >>> ਗੋਰੇ 'ਤੇ ਐਡਰੈਯੂ ਕੁਮੋ ਲਾਸਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="29.963" dur="0.133"> >>> ਚਿੱਟੇ ਘਰ 'ਤੇ ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> >>> ਗਰੇਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ ਐਡਰੈਯੂ ਕੁਮੋ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.2"> >>> ਐਰੇਡਿ C ਕੁਓਮੋ ਬਾਹਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ </text>
<text sub="clublinks" start="30.463" dur="0.234"> >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਓਮੋਰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ 'ਤੇ ਲੇਟ </text>
<text sub="clublinks" start="30.697" dur="0.3"> >>> ਐਂਡਰੇਯੂ ਕੁਮੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਵਿਖੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="30.997" dur="0.234"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.433"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="31.664" dur="1.435"> ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ </text>
<text sub="clublinks" start="33.099" dur="0.534"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਂਡਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="33.633" dur="0.2"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="33.833" dur="0.067"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.067"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="33.967" dur="0.133"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="34.1" dur="0.234"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="34.334" dur="0.267"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="34.601" dur="0.133"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.334"> ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="35.068" dur="0.2"> ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="35.268" dur="0.2"> ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="35.468" dur="0.067"> ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="35.535" dur="0.067"> ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="35.602" dur="0.167"> ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="35.769" dur="0.333"> ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.102" dur="0.234"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.336" dur="0.067"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.567"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="36.97" dur="2.035"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="39.005" dur="0.467"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, </text>
<text sub="clublinks" start="39.472" dur="0.301"> ਵਾਧਾ 'ਤੇ ਨਵ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜ </text>
<text sub="clublinks" start="39.773" dur="0.2"> ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਾਜ </text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.167"> ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.2"> ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.133"> ਅਮਰੀਕਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇਸ਼ਨਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ </text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.201"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="40.774" dur="0.1"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.066"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="40.94" dur="0.367"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰ ਨੈਸ਼ਨਡਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="41.307" dur="0.134"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.233"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.167"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="41.841" dur="0.334"> ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="42.175" dur="0.2"> ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="42.375" dur="0.3"> ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="42.675" dur="0.234"> ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਜੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.167"> ਫੈਡਰਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.076" dur="0.901"> ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="43.977" dur="0.634"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.611" dur="0.167"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.778" dur="0.1"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਏ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.133"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="45.011" dur="0.1"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="45.111" dur="0.401"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="45.512" dur="0.233"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="45.745" dur="0.868"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.613" dur="0.2"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.813" dur="0.701"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="47.514" dur="0.467"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਆ </text>
<text sub="clublinks" start="47.981" dur="0.3"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.281" dur="0.067"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.348" dur="0.333"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ, ਜੋ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.681" dur="0.267"> ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="48.948" dur="0.334"> ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="49.282" dur="1.702"> ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.984" dur="0.434"> ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.418" dur="0.233"> ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="51.651" dur="0.3"> ਸੰਕਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.167"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ </text>
<text sub="clublinks" start="52.118" dur="0.034"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੁਸ਼ੀਆ ਪਾ </text>
<text sub="clublinks" start="52.152" dur="0.133"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਪਾਟ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="52.285" dur="0.134"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਰਕਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="52.419" dur="0.767"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਰਕਮ' ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="53.186" dur="0.834"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ' ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੀ </text>
<text sub="clublinks" start="54.02" dur="0.534"> ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂ. ਐੱਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.554" dur="0.234"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.788" dur="0.1"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. TRACIE </text>
<text sub="clublinks" start="54.888" dur="0.1"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ </text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.067"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.055" dur="0.266"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.321" dur="0.267"> ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ. ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵੇਰਵੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="55.588" dur="0.201"> ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵੇਰਵੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="55.789" dur="0.567"> ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="56.356" dur="7.808"> ਟਰੈਸੀ ਬਰਤਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="64.164" dur="0.166"> ਟਰੈਕੀ ਬਰਤਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="64.33" dur="0.167"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="64.497" dur="0.2"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="64.697" dur="0.067"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="64.764" dur="0.1"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="64.864" dur="0.167"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਯੂ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="65.031" dur="0.2"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਤੋਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣੇ ਯੂ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="65.231" dur="0.301"> ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.532" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.233"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.132" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਾਈਵਰਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.266" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨੇਵਾਇਰਸ ਕੇਸ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.2"> MIL. C ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.1"> 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="66.666" dur="0.167"> ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="66.833" dur="0.067"> ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="66.9" dur="0.233"> ਨਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.234"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਕੇਸਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.367" dur="0.233"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="67.6" dur="0.501"> ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="68.101" dur="0.734"> ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="68.835" dur="0.567"> ਫਲੋਰਿਡਾ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="69.402" dur="0.167"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="69.569" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.1"> ਸਾ Cਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="69.736" dur="0.133"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.234"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.233"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="70.336" dur="0.134"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="70.47" dur="0.233"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="70.703" dur="0.301"> ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.167"> >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.066"> >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਮੱਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.1"> >> ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.201"> >> ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="0.267"> >> ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.805" dur="0.1"> >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="71.905" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="72.105" dur="0.334"> >> ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="72.439" dur="0.2"> ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="72.639" dur="0.1"> ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="72.739" dur="0.2"> ਪਿਛਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="72.939" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.039" dur="0.334"> ਪਿਛਲੇ ਮਿਕ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.373" dur="0.3"> ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਇਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.673" dur="0.134"> ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.807" dur="0.267"> ਪਿਛਲੇ ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.2"> ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.274" dur="0.167"> ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.1"> ਮਾਈਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਸ ਹੌਟਸਪਾਟਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.133"> ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਲਈ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸਪਾੱਟਸ </text>
<text sub="clublinks" start="74.674" dur="0.2"> ਮੀਕ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਂਟਜ਼ ਹਿੱਟਜ਼ ਹੌਟਸਪਾਟਜ਼ ਇਸ ਹਫਤੇ, </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.267"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ </text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="0.067"> ਇਸ ਹਫਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.1"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.375" dur="0.233"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਡੀਸ ਵਿੱਚ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.608" dur="0.167"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਡੀਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.301"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਿੱਟ ਹੌਟਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="76.076" dur="0.166"> ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="76.242" dur="0.134"> ਗਵਰਨਰ ਓਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ </text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="0.067"> ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਓਵਰਾਂ' ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="76.443" dur="0.266"> ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਡਸ ਵਿੱਚ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="76.709" dur="0.167"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="76.876" dur="0.034"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="76.91" dur="0.634"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="77.544" dur="1.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="78.611" dur="0.468"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.212" dur="0.234"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.446" dur="0.3"> ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ. >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.746" dur="0.233"> >> ਮੈਂ ਅਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.979" dur="0.134"> >> ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="80.113" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਸਪਰੇਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="80.213" dur="0.634"> >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="80.847" dur="1.668"> >> ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.515" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.3"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="82.882" dur="0.201"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.266"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.134"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="83.483" dur="0.233"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="83.716" dur="0.301"> ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ. >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.367"> >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.067"> >> ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.451" dur="0.1"> >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.551" dur="0.133"> >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.684" dur="0.2"> >> ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="84.884" dur="0.234"> ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="85.118" dur="0.067"> ਹਰ ਇਕਰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.166"> ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="85.351" dur="0.101"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.166"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.167"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="85.785" dur="0.067"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="85.852" dur="0.1"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="85.952" dur="0.334"> ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ </text>
<text sub="clublinks" start="86.286" dur="0.367"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ </text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="86.753" dur="0.367"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="87.12" dur="0.133"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਟ੍ਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.253" dur="3.103"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੇਸਿੰਗ ਟੂ </text>
<text sub="clublinks" start="90.356" dur="0.468"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.824" dur="0.166"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ </text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.267"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.257" dur="0.267"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.067"> ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.134"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.2"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="92.125" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="92.225" dur="0.234"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="92.459" dur="0.3"> ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.3"> ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="93.059" dur="0.134"> ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="93.193" dur="0.1"> ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="93.293" dur="0.1"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। </text>
<text sub="clublinks" start="93.393" dur="0.167"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। </text>
<text sub="clublinks" start="93.56" dur="0.1"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> </text>
<text sub="clublinks" start="93.66" dur="0.1"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="93.76" dur="0.1"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.767"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="94.627" dur="0.134"> ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। >> ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="94.761" dur="0.367"> >> ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.128" dur="0.067"> >> ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.1"> >> ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="95.295" dur="0.767"> >> ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.134"> >> ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.867"> ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ </text>
<text sub="clublinks" start="97.063" dur="0.167"> ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="0.167"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.167"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="97.564" dur="0.5"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="98.064" dur="1.869"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.433"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, </text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.301"> ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="100.667" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="101.134" dur="0.067"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੈਨਿੰਗ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="101.301" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="101.401" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਤੇ ਰੂਸ, ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="101.701" dur="0.234"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ Y ਯਾਰਕ ਦਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="101.935" dur="0.133"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ Y ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ </text>
<text sub="clublinks" start="102.068" dur="0.1"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="102.168" dur="0.534"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="102.702" dur="0.267"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="102.969" dur="0.467"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="103.436" dur="0.3"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਨਿ A ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="103.736" dur="0.167"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.903" dur="0.134"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.037" dur="0.133"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="104.17" dur="0.067"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.734"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="104.971" dur="0.2"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਪੂਟ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.267"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="105.438" dur="0.334"> ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਕ ਪੈਸੇ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="105.772" dur="0.2"> ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="105.972" dur="0.134"> ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐੱਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="106.106" dur="0.5"> ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐਸ ਟ੍ਰੋਪਸ 'ਤੇ ਇਕ ਰਕਮ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="106.606" dur="0.634"> ਮਾਰਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਯੂ ਐਸ ਟ੍ਰੋਪਸ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="107.24" dur="0.534"> ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਰੱਖੀ। </text>
<text sub="clublinks" start="107.774" dur="0.167"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.941" dur="0.066"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> </text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.067"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.334"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਆਈ ਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="108.408" dur="0.6"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.008" dur="0.167"> ਯੂਐਸ ਟਰੂਪਸ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.301"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.2"> >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.676" dur="0.3"> >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="109.976" dur="0.1"> >> ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.076" dur="0.234"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.31" dur="0.167"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.477" dur="0.367"> >> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="110.844" dur="0.166"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.01" dur="0.067"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.077" dur="0.067"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.144" dur="0.167"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.311" dur="0.2"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.2"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.711" dur="0.234"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.3"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.267"> ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.512" dur="0.1"> ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="112.612" dur="0.067"> ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.167"> ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ AYੰਗ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="112.846" dur="0.166"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.167"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="113.179" dur="0.567"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="3.404"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ </text>
<text sub="clublinks" start="117.15" dur="0.067"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਦਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="117.217" dur="0.3"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="117.517" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="117.717" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="117.817" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="117.984" dur="0.067"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="118.051" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="118.451" dur="0.334"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="118.785" dur="0.2"> ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="118.985" dur="0.067"> ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="119.052" dur="0.634"> ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="119.686" dur="4.371"> ਤਾਲਿਬਨ ਨੂੰ ਡਾ ANDਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.167"> ਤਾਲੀਬਾਨ ਨੂੰ ਡਾUNTਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="124.224" dur="0.166"> ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.133"> ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.1"> ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="124.824" dur="0.301"> ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="125.125" dur="0.333"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="125.458" dur="0.167"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲਿਜੈਂਸ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.066"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿ Dਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="125.758" dur="0.101"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਮਿ COਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="125.859" dur="0.2"> ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="126.059" dur="0.067"> ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿINਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="126.126" dur="0.1"> ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿ ITਨਿਟੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.2"> ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="126.426" dur="0.133"> ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮਿITYਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੜੀ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="126.559" dur="0.334"> ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.234"> ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="127.127" dur="0.1"> ਸੋਚੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="127.227" dur="0.066"> ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="127.293" dur="0.1"> ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="127.393" dur="0.201"> ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਅਸੂਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.3"> ਸੋਚੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੂਜ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.167"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਚਿੱਟਾ </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.167"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.167"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.333"> ASUAJE ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕੀਤਾ. ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.928" dur="0.234"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="129.162" dur="0.067"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.167"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.462" dur="0.134"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਪੈਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="129.596" dur="0.233"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਂਟੀ ਹੁੰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="129.829" dur="0.301"> ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾOUਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="130.13" dur="0.2"> ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="130.33" dur="0.2"> ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਂਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="130.53" dur="0.1"> ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਕ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="130.63" dur="0.133"> ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="130.763" dur="0.034"> ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.934"> ਵੈਰੀਫਿਕੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.267"> ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="131.998" dur="1.635"> ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="133.633" dur="0.234"> ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="133.867" dur="0.333"> ਅਤੇ ਲਾਅਮੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="134.2" dur="0.2"> ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="134.4" dur="0.167"> ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="134.567" dur="0.1"> ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="134.667" dur="0.167"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="134.834" dur="0.167"> ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਾਇਫਿੰਗ, ਐਨਬੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="135.001" dur="0.3"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="135.301" dur="0.067"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ </text>
<text sub="clublinks" start="135.368" dur="0.234"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="135.602" dur="0.2"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ. ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ </text>
<text sub="clublinks" start="135.802" dur="0.233"> ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ </text>
<text sub="clublinks" start="136.035" dur="0.067"> ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਸ਼ਨ ਕਾਲਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="136.102" dur="0.534"> ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="1.268"> ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਇੱਕ ਲਈ ਕਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.567"> ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨਜ਼ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="138.471" dur="0.234"> ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="138.705" dur="0.133"> ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. TRACIE </text>
<text sub="clublinks" start="138.838" dur="0.434"> ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="139.272" dur="1.902"> ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.534"> ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="141.708" dur="0.167"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="141.875" dur="0.1"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="141.975" dur="0.066"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="142.041" dur="0.234"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵਾਇਰਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.275" dur="0.167"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.442" dur="0.267"> ਟ੍ਰੈਕੀ ਬਰਤਨ, ਐਨ ਬੀ ਸੀ ਨਿSਜ਼. >>> ਵੀਰਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.709" dur="0.167"> >>> ਵੀਰਸ ਤੇਜ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.876" dur="0.133"> >>> ਵੀਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="143.009" dur="0.534"> >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="143.543" dur="1.034"> >>> ਵੀਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.234"> >>> ਵਿਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="144.811" dur="0.233"> >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.367"> >>> ਵਾਇਰਸ ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="145.411" dur="0.267"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="145.678" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ STRਕੜਾਂ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="145.778" dur="0.101"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="145.879" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="145.979" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ </text>
<text sub="clublinks" start="146.079" dur="0.7"> ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="146.779" dur="0.167"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="146.946" dur="0.1"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="147.046" dur="0.067"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="147.113" dur="0.134"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="147.247" dur="0.233"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="147.48" dur="0.734"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="2.903"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="151.117" dur="0.534"> ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਨ, ਇਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.651" dur="0.3"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="151.951" dur="0.134"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਯੈਸਟਰਡੇਅ </text>
<text sub="clublinks" start="152.085" dur="0.133"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਇਕੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="152.218" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਵਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ, ਉਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.801"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ. ਵਿਸਤਰਾਈ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.167"> ਵਿਸਤਰਾਈ ਇਕੱਲੇ, ਇੱਥੇ 247 </text>
<text sub="clublinks" start="153.386" dur="1.568"> ਇਕੱਲੇ ਰੁੱਤ ਲਈ, ਇੱਥੇ 247 ਨਵੇਂ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="154.954" dur="0.568"> ਇਕੱਲੇ ਰਿਆਜ਼, ਇੱਥੇ 247 ਨਵੀਂਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="155.522" dur="0.133"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="155.655" dur="0.133"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="155.788" dur="0.067"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="155.855" dur="0.134"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਤੀਸਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="155.989" dur="0.233"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਭ ਦਾ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="156.222" dur="0.167"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="156.389" dur="0.267"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.3"> ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="156.956" dur="0.201"> ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.066"> ਓਰੇਗਨ ਸਿੰਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="157.323" dur="0.701"> ਓਰੇਗਨ ਸਿੰਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="3.637"> ਓਰੀਗਨ ਸੀਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="161.661" dur="0.434"> ਓਰੇਗਨ ਸੀਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="162.095" dur="0.333"> ਓਰੇਗਨ ਸਿਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="162.428" dur="0.201"> ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="162.629" dur="0.1"> JUST ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ SINCE ਮਾਰਚ </text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="0.1"> ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="162.829" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਮਾਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="162.929" dur="0.234"> ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਾਰਚ </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="0.266"> ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="163.429" dur="0.201"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. </text>
<text sub="clublinks" start="163.63" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="163.73" dur="0.1"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਉਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="163.83" dur="0.133"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="163.963" dur="0.201"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="164.164" dur="0.2"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="164.364" dur="0.3"> ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="164.664" dur="0.2"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="164.864" dur="0.134"> ਹੁਣ ਤੋਂ ਵੱਧ 8300 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="164.998" dur="0.133"> ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.234"> ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="165.365" dur="0.133"> ਹੁਣ ਕੁੱਲ 8300 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੈਚਵੀਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="165.498" dur="0.2"> 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="165.698" dur="0.1"> 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="165.798" dur="0.101"> 8300 ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਸਟੈਟਵੀਡ. >>> GOV. </text>
<text sub="clublinks" start="165.899" dur="0.133"> >>> GOV. </text>
<text sub="clublinks" start="166.032" dur="0.501"> >>> GOV. ਕੇ </text>
<text sub="clublinks" start="166.533" dur="0.433"> >>> GOV. ਕੇ ਬ੍ਰਾ .ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="166.966" dur="0.467"> >>> GOV. ਕੇ ਬਰਾROਨ ਚੇਤਾਵਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="167.433" dur="0.267"> >>> GOV. ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="167.7" dur="0.334"> ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਾਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.034" dur="0.1"> ਕੇ ਬ੍ਰਾNਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਬਾਰਜ਼, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, </text>
<text sub="clublinks" start="168.134" dur="0.2"> ਕੇ ਬ੍ਰਾ Wਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="168.334" dur="0.1"> ਕੇ ਬ੍ਰਾNਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="168.434" dur="0.201"> ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="168.635" dur="0.3"> ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="168.935" dur="2.703"> ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="171.638" dur="0.4"> ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="172.038" dur="0.234"> ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="172.272" dur="0.2"> ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="172.472" dur="0.333"> ਰਿਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="172.805" dur="0.234"> ਡਾ SHਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="173.039" dur="0.1"> ਫਿਰ ਵੀ ਡਾ .ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="173.139" dur="0.3"> ਦੁਬਾਰਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="173.439" dur="0.067"> ਦੁਬਾਰਾ. ਕ੍ਰਮਬੱਧ </text>
<text sub="clublinks" start="173.506" dur="0.1"> ਦੁਬਾਰਾ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="173.606" dur="0.2"> ਦੁਬਾਰਾ. ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="173.806" dur="0.101"> ਦੁਬਾਰਾ. ਵਿਲਮੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="173.907" dur="0.233"> ਵਿਲਮੇਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="174.14" dur="0.1"> ਵਿਲਮੇਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="174.24" dur="0.501"> ਵਿਲਮੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="174.741" dur="0.333"> ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="175.074" dur="0.534"> ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਮੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="175.608" dur="0.267"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="175.875" dur="0.034"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="175.909" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="176.009" dur="0.1"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="176.109" dur="0.233"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਟੇਅ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="176.342" dur="0.234"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="176.576" dur="0.3"> ਹਫ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="176.876" dur="0.167"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="177.043" dur="0.067"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="177.11" dur="0.067"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="177.177" dur="0.834"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.2"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="178.211" dur="0.467"> ਘਰ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.2"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="178.878" dur="0.1"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="178.978" dur="0.1"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="179.078" dur="0.067"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="179.145" dur="0.367"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="179.512" dur="0.601"> ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.113" dur="0.267"> ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.38" dur="0.3"> ਹੁਣੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.68" dur="0.133"> ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="180.813" dur="0.101"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="180.914" dur="0.233"> ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪੁੱਛੋ </text>
<text sub="clublinks" start="181.147" dur="0.034"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="181.181" dur="0.367"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="181.548" dur="0.433"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.467"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="182.448" dur="0.167"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਆਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="182.615" dur="0.334"> ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="182.949" dur="0.267"> ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="183.216" dur="0.334"> ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="183.55" dur="0.467"> ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="184.017" dur="0.433"> ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="184.45" dur="0.334"> ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="184.784" dur="0.734"> ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="185.518" dur="0.234"> ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="185.752" dur="3.336"> ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਸਮਾਜਿਕ </text>
<text sub="clublinks" start="189.088" dur="0.568"> ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="189.656" dur="0.267"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="189.923" dur="0.066"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="189.989" dur="0.134"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="190.123" dur="0.167"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="190.29" dur="0.066"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="190.356" dur="0.301"> ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ. ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="190.657" dur="0.2"> ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="190.857" dur="0.067"> ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="190.924" dur="0.567"> ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="191.491" dur="1.868"> ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ Cੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="193.359" dur="0.568"> ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ Pੰਗ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="193.927" dur="0.166"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="194.093" dur="0.201"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="194.294" dur="0.033"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="194.327" dur="0.1"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="194.427" dur="0.167"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ </text>
<text sub="clublinks" start="194.594" dur="0.3"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="194.894" dur="0.234"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ </text>
<text sub="clublinks" start="195.128" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ </text>
<text sub="clublinks" start="195.295" dur="0.166"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.101"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="195.562" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="195.662" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="195.929" dur="0.267"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="0.1"> ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="196.296" dur="0.667"> ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="196.963" dur="1.034"> ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="197.997" dur="0.267"> ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="198.264" dur="0.301"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="198.565" dur="0.2"> ਕੋਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="198.765" dur="0.066"> ਕੋਵਡ -19 ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="198.831" dur="0.101"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="198.932" dur="0.2"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="199.132" dur="0.133"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="199.265" dur="0.234"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="199.499" dur="0.3"> ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="199.799" dur="0.267"> ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="200.066" dur="0.1"> ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="200.166" dur="0.134"> ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="200.3" dur="0.567"> ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="200.867" dur="0.133"> ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="201" dur="0.301"> ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="201.301" dur="0.533"> ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="201.834" dur="0.167"> ਕੁਝ ਵੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="202.001" dur="0.034"> ਕੁਝ ਵੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="202.035" dur="0.133"> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="202.168" dur="0.2"> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="202.368" dur="0.201"> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="202.569" dur="0.2"> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਓਰੇਗੋਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="202.769" dur="0.267"> ਕੁਝ ਵੀ. >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="203.036" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="203.203" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="203.303" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="203.503" dur="0.133"> >> ਮੈਂ ਓਰੇਗਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="203.636" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਓਰਗਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="203.803" dur="0.267"> >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਓਰਿਜਨ ਨੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="204.07" dur="0.267"> ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="204.337" dur="0.167"> ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="204.504" dur="0.1"> ਫਾਰਵਰਡ ਰੀਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸ਼ੀਲ ਬਣੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="204.604" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. </text>
<text sub="clublinks" start="204.737" dur="0.134"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="204.871" dur="0.067"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="204.938" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="205.038" dur="0.1"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="205.138" dur="0.2"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="0.234"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="205.572" dur="0.767"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="206.339" dur="0.133"> ਅੱਗੇ ਮੁੜ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="206.472" dur="3.938"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="210.41" dur="0.433"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="210.843" dur="0.201"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="211.044" dur="0.3"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="0.133"> ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.301"> ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="211.778" dur="0.2"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="211.978" dur="0.1"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="212.078" dur="0.067"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="212.145" dur="0.133"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="212.278" dur="0.301"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="212.579" dur="0.133"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="212.712" dur="0.3"> ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਪੂਰੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="213.012" dur="0.201"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="213.213" dur="0.1"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="213.313" dur="0.1"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="213.413" dur="0.1"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="213.513" dur="0.133"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="213.646" dur="0.234"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="213.88" dur="0.334"> ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.214" dur="0.233"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.447" dur="0.067"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.514" dur="0.167"> ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.681" dur="0.1"> ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.781" dur="0.167"> ਉਹ ਸਟੇਅ ਸ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="214.948" dur="0.3"> ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="215.248" dur="0.167"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="215.415" dur="0.2"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="215.615" dur="0.067"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="215.682" dur="0.066"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="215.748" dur="0.234"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="215.982" dur="0.133"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="216.115" dur="0.334"> ਸ਼ੱਟ ਡਾਉਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="216.449" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="216.716" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="216.816" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="216.95" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="217.15" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="217.45" dur="0.234"> ਕੋਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="217.684" dur="0.1"> ਕੋਵਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਓਰੇਗਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="217.784" dur="0.1"> ਓਵਰਗਨ, ਜੀਓਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="217.884" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. </text>
<text sub="clublinks" start="218.084" dur="0.467"> ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬਰਾROਨ </text>
<text sub="clublinks" start="218.551" dur="1.001"> ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬ੍ਰਾ SAਨ ਸਯਸ </text>
<text sub="clublinks" start="219.552" dur="0.501"> ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬ੍ਰਾ SAਨ ਰੀਸੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.053" dur="0.267"> ਓਰੇਗਨ, ਗੋਵ. ਬਰਾROਂਡ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.32" dur="0.333"> ਬਰਾROਂਡ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.653" dur="0.1"> ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="220.753" dur="0.067"> ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.82" dur="0.067"> ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.887" dur="0.1"> ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="220.987" dur="0.901"> ਬ੍ਰਾ SAਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਅ-ਐਟ-ਹੋਮ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="221.888" dur="0.267"> ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="222.155" dur="0.267"> ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="222.422" dur="0.534"> ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="222.956" dur="0.166"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. </text>
<text sub="clublinks" start="223.122" dur="0.101"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="223.223" dur="0.066"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="223.289" dur="0.167"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="223.456" dur="0.267"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="223.723" dur="0.2"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="223.923" dur="0.434"> ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਹੁੰਚ. ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="224.357" dur="0.167"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="224.524" dur="0.167"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="224.691" dur="0.066"> ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="224.757" dur="0.701"> ਹੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="225.458" dur="0.801"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="226.259" dur="0.467"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="226.726" dur="0.3"> ਹੁਣੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="227.026" dur="0.201"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="227.227" dur="0.1"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="227.327" dur="0.1"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="227.427" dur="0.1"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="227.527" dur="0.734"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਜੋ ਨਾ ਲਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="228.261" dur="0.434"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="228.695" dur="0.6"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="229.295" dur="0.167"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="229.462" dur="0.033"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="229.495" dur="0.067"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="229.562" dur="0.2"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="229.762" dur="0.167"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="229.929" dur="0.267"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="230.196" dur="0.2"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="230.396" dur="0.301"> ਕਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="230.697" dur="0.166"> >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="230.863" dur="0.101"> >> ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="230.964" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="231.064" dur="0.3"> >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="231.364" dur="0.267"> >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="231.631" dur="0.767"> >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="232.398" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="232.498" dur="0.267"> ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="232.765" dur="0.234"> ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="232.999" dur="0.801"> ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="0.6"> ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="234.4" dur="0.434"> ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="234.834" dur="0.134"> ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="234.968" dur="0.934"> ਉਹ ਪਾਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="235.902" dur="0.2"> ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="236.102" dur="3.737"> ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ </text>
<text sub="clublinks" start="239.839" dur="0.167"> ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ. </text>
<text sub="clublinks" start="240.006" dur="0.167"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="240.173" dur="0.1"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="240.273" dur="0.067"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਬਹੁਤ </text>
<text sub="clublinks" start="240.34" dur="0.233"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ </text>
<text sub="clublinks" start="240.573" dur="0.134"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="240.707" dur="0.267"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="240.974" dur="0.267"> ਪਿਛੇ ਹਟੋ. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="241.241" dur="0.266"> ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="241.507" dur="0.101"> ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="241.608" dur="0.066"> ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="241.674" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="241.741" dur="0.868"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="242.609" dur="0.333"> ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="242.942" dur="4.238"> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="247.18" dur="0.567"> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="247.747" dur="0.167"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="247.914" dur="0.067"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="247.981" dur="0.1"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="248.081" dur="0.167"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="248.248" dur="0.2"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="248.448" dur="0.133"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="248.581" dur="0.267"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="248.848" dur="0.167"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="249.015" dur="0.367"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="249.382" dur="0.267"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="249.649" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="249.716" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="249.816" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.016" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.116" dur="0.3"> >> ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="250.416" dur="0.167"> ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ </text>
<text sub="clublinks" start="250.583" dur="0.134"> ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="250.717" dur="0.066"> ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="250.783" dur="0.1"> ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="250.883" dur="0.167"> ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="251.05" dur="0.167"> ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="251.217" dur="0.267"> ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="251.484" dur="0.334"> ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="251.818" dur="0.233"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="252.051" dur="0.1"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="252.151" dur="0.067"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="252.218" dur="0.134"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ </text>
<text sub="clublinks" start="252.352" dur="0.166"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="252.518" dur="0.201"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="252.719" dur="0.3"> ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="253.019" dur="0.2"> ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="253.219" dur="0.1"> ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="253.319" dur="0.1"> ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="253.419" dur="0.167"> ਪੜਾਓ ਦੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="253.586" dur="0.167"> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="253.753" dur="0.1"> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="253.853" dur="0.1"> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="253.953" dur="0.267"> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="254.22" dur="0.234"> ਪੜਾਓ ਦੋ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ </text>
<text sub="clublinks" start="254.454" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਨੰਬਰ </text>
<text sub="clublinks" start="254.621" dur="0.066"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="254.687" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="254.787" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="254.921" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="255.188" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="255.388" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="255.655" dur="0.3"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="255.955" dur="0.1"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="256.055" dur="0.134"> Gਰੇਗਨ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 8000 ਸਰਪੈਸਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="256.189" dur="0.534"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 8000, ਵਿਆਹ ਸਰਪੈਸਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="256.723" dur="4.871"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ 8000 ਸਰਪੈਸਡ, ਮੌਤ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="261.594" dur="0.2"> ਓਰੇਗਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੂਯੂਏ ਦੇ ਸਰਪੈਸਡ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="261.794" dur="0.267"> 8000, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਯੁਮਾ </text>
<text sub="clublinks" start="262.061" dur="0.1"> 8000, ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਯੁਮਾ ਸਮੂਹ </text>
<text sub="clublinks" start="262.161" dur="0.067"> 8000, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਯੁਯੂਮਾ ਸਭਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="262.228" dur="0.1"> 8000, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="262.328" dur="0.267"> ਸਰਪਸਡ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="262.595" dur="0.167"> ਸਰਪਸਡ 8000, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="262.762" dur="0.167"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="262.929" dur="0.1"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="263.029" dur="0.067"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="263.096" dur="0.2"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="263.296" dur="0.233"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="263.529" dur="0.167"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ ਤੇ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="263.696" dur="0.301"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ. >> ਮੈਂ ਫੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="263.997" dur="0.267"> >> ਮੈਂ ਫੈਂਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="264.264" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="264.364" dur="0.066"> >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, </text>
<text sub="clublinks" start="264.43" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="264.53" dur="0.134"> >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="264.664" dur="0.334"> >> ਮੈਂ ਫੈਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="264.998" dur="0.267"> ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="265.265" dur="0.033"> ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="265.298" dur="0.1"> ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="265.398" dur="0.133"> ਹਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="265.531" dur="0.201"> ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="265.732" dur="0.166"> ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="265.898" dur="0.234"> ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ I </text>
<text sub="clublinks" start="266.132" dur="0.3"> ਹਰ ਇਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="266.432" dur="0.167"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="266.599" dur="0.067"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="266.666" dur="0.2"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="266.866" dur="0.134"> ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="267" dur="0.2"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="267.2" dur="0.133"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="267.433" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="267.533" dur="0.234"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="267.767" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="267.934" dur="0.334"> ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ. ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="268.268" dur="0.233"> ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="268.501" dur="0.067"> ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="268.568" dur="0.067"> ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="268.635" dur="0.734"> ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="269.369" dur="8.475"> ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="277.844" dur="0.167"> ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀ ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ. ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="278.011" dur="0.166"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="278.177" dur="0.167"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="278.344" dur="0.1"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰ ਕੋਈ </text>
<text sub="clublinks" start="278.444" dur="0.067"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="278.511" dur="0.167"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="278.678" dur="0.334"> ਕੁੰਜੀ ਭੜਾਸ ਕੱ .ਦਾ ਹੈ. >> ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="279.012" dur="0.367"> >> ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="279.379" dur="0.233"> >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="279.612" dur="0.1"> >> ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="279.712" dur="0.134"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="279.846" dur="0.066"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="279.912" dur="0.034"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਅੱਛਾ </text>
<text sub="clublinks" start="279.946" dur="0.067"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="280.013" dur="0.1"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="280.113" dur="0.267"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="280.38" dur="0.233"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="280.613" dur="0.234"> ਜਵਾਬਦੇਹ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="280.847" dur="0.167"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="281.014" dur="0.066"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="281.08" dur="0.1"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="281.18" dur="0.201"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="281.381" dur="0.267"> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="281.648" dur="0.166"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="281.814" dur="0.167"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="281.981" dur="0.034"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="282.015" dur="0.166"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="282.181" dur="0.167"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ </text>
<text sub="clublinks" start="282.348" dur="0.334"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="282.682" dur="0.2"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ </text>
<text sub="clublinks" start="282.882" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ </text>
<text sub="clublinks" start="283.016" dur="0.133"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ I </text>
<text sub="clublinks" start="283.149" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="283.249" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="283.416" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="283.583" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="283.783" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="284.083" dur="0.201"> ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="284.284" dur="0.133"> ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="284.417" dur="0.067"> ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="284.484" dur="0.167"> ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="284.651" dur="0.266"> ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="284.917" dur="0.267"> ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="285.184" dur="0.101"> ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="285.285" dur="0.1"> ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="285.385" dur="0.133"> ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="285.518" dur="0.067"> ਚੌਥੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="285.585" dur="0.333"> ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤਬਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="285.918" dur="0.201"> ਚੌਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="286.119" dur="0.167"> ਜੂਲੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ </text>
<text sub="clublinks" start="286.286" dur="0.1"> ਜੂਲੀ ਹੋਲੀਡੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="286.386" dur="0.166"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. </text>
<text sub="clublinks" start="286.552" dur="0.201"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="286.753" dur="0.066"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, </text>
<text sub="clublinks" start="286.819" dur="0.067"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="286.886" dur="0.2"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="287.086" dur="0.267"> ਜੂਲੀ HOLIDAY. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਟ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="287.353" dur="0.301"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਟ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="287.654" dur="0.066"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਨਟ ਕਲਰਕਲੀ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="287.72" dur="0.501"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ </text>
<text sub="clublinks" start="288.221" dur="4.004"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਇਨਟ ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. </text>
<text sub="clublinks" start="292.225" dur="0.167"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. </text>
<text sub="clublinks" start="292.392" dur="0.133"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="292.525" dur="0.167"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, </text>
<text sub="clublinks" start="292.692" dur="0.133"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ </text>
<text sub="clublinks" start="292.825" dur="0.134"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="292.959" dur="0.267"> ਕਲਰਕਲੀ, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ </text>
<text sub="clublinks" start="293.226" dur="0.333"> >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ </text>
<text sub="clublinks" start="293.559" dur="0.067"> >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਗਾਨ ਵਿਤਰਣ </text>
<text sub="clublinks" start="293.626" dur="0.134"> >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਗਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="293.76" dur="0.066"> >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ </text>
<text sub="clublinks" start="293.826" dur="0.201"> >>> ਅੱਜ, ਲਿੰਕਨ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ </text>
<text sub="clublinks" start="294.027" dur="0.3"> ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਖੌਟਾ ਵੰਡਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="294.327" dur="0.1"> ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="294.427" dur="0.167"> ਕਾਰੋਬਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="294.594" dur="0.133"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="294.727" dur="0.2"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੈਂਬਰ </text>
<text sub="clublinks" start="294.927" dur="0.334"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੈਂਬਰ ਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="295.261" dur="0.134"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ </text>
<text sub="clublinks" start="295.395" dur="0.3"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="295.695" dur="0.2"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="295.895" dur="0.1"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਫੜੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="295.995" dur="0.067"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="296.062" dur="0.1"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="296.162" dur="0.167"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="296.329" dur="0.367"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="296.696" dur="0.767"> ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="297.463" dur="0.334"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱ .ੋ </text>
<text sub="clublinks" start="297.797" dur="1.802"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ-ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਜਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="299.599" dur="0.534"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ-ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ ਆਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="300.133" dur="0.267"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="300.4" dur="0.1"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="300.5" dur="0.066"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ </text>
<text sub="clublinks" start="300.566" dur="0.101"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="300.667" dur="0.166"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="300.833" dur="0.167"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301" dur="0.367"> ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਿਸ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301.367" dur="0.2"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301.567" dur="0.134"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301.701" dur="0.133"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Mਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301.834" dur="0.067"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ SAਨਲਾਈਨ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="301.901" dur="0.167"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ SAਨਲਾਈਨ ਕਹਿਣ' ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="302.068" dur="0.3"> ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ Aਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="302.368" dur="0.234"> ਫਾਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="302.602" dur="0.1"> ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="302.702" dur="0.1"> ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ </text>
<text sub="clublinks" start="302.802" dur="0.634"> ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="303.436" dur="1.401"> ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਖੌਟੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="304.837" dur="0.367"> ਫਾਰਮ LINEਨਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਖੌਟਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="305.204" dur="0.301"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਸਕ, </text>
<text sub="clublinks" start="305.505" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="305.705" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="305.772" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="305.872" dur="0.267"> ਵਲੰਟੀਅਰ, ਗਾਹਕ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="306.139" dur="0.1"> ਵਲੰਟੀਅਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕ </text>
<text sub="clublinks" start="306.239" dur="0.2"> ਗਾਹਕ </text>
<text sub="clublinks" start="306.439" dur="0.1"> ਗਾਹਕ ਫਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="306.539" dur="0.1"> ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="306.639" dur="0.067"> ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="306.706" dur="0.167"> ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="306.873" dur="0.066"> ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="306.939" dur="0.301"> ਗਾਹਕ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="307.24" dur="0.167"> ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="307.407" dur="0.467"> ਤਦ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="307.874" dur="2.869"> ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="310.743" dur="0.501"> ਤਦ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="311.244" dur="0.267"> ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪਿਕਅਪ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="311.511" dur="0.3"> ਸਵੱਛ ਪਿਕਅਪ ਵਿਚੋਂ ਇਕ </text>
<text sub="clublinks" start="311.811" dur="0.1"> ਵੱਖਰੇ ਪਿਕਅਪ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ. </text>
<text sub="clublinks" start="311.911" dur="0.234"> ਸਥਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="312.145" dur="0.066"> ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ </text>
<text sub="clublinks" start="312.211" dur="0.134"> ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="312.345" dur="0.133"> ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਬਹੁਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="312.478" dur="0.134"> ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਵਜੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="312.612" dur="0.133"> ਸਥਾਨ ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="312.745" dur="0.267"> ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.012" dur="0.2"> ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="313.212" dur="0.134"> ਲਿੰਕਨ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="313.346" dur="0.067"> ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="313.413" dur="0.133"> ਲਿੰਕਨ ਸੱਤ ਓਰੇਗਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="313.546" dur="0.2"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="313.746" dur="0.134"> ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="313.88" dur="0.1"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="313.98" dur="0.1"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="314.08" dur="0.133"> ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="314.213" dur="0.301"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="314.514" dur="0.467"> ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="314.981" dur="0.233"> ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="315.214" dur="0.167"> ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="315.381" dur="0.534"> ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="315.915" dur="0.2"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="316.115" dur="2.97"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="319.085" dur="0.133"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="319.218" dur="0.134"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="319.352" dur="0.233"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="319.585" dur="0.267"> ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਕਸ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="319.852" dur="0.267"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="320.119" dur="0.067"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="320.186" dur="0.167"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="320.353" dur="0.1"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="320.453" dur="0.767"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="321.22" dur="0.267"> ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="321.487" dur="0.234"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="321.721" dur="0.467"> ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="322.188" dur="0.167"> ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="322.355" dur="0.334"> ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="322.689" dur="0.2"> ਸਪਤਾਹਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="322.889" dur="0.1"> ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="322.989" dur="0.1"> ਸਪਤਾਹਕ, ਪਿੰਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="323.089" dur="0.234"> ਸਪਤਾਹਕ, ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="323.323" dur="0.1"> ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆਏ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ, </text>
<text sub="clublinks" start="323.423" dur="0.834"> ਸਪਤਾਹਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਡੈਮੋਨੇਟਰਸ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="324.257" dur="0.3"> ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="324.557" dur="0.434"> ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="324.991" dur="0.6"> ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਟਰ ਖੱਬੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="325.591" dur="0.101"> ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਟਰਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਪਾਲਿਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="325.692" dur="0.266"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="325.958" dur="0.067"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="326.025" dur="0.1"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ-ਪੋਲਿਸ ਗ੍ਰਾਫਿਟੀ ਚਾਲੂ </text>
<text sub="clublinks" start="326.125" dur="0.701"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਐਂਟੀ ਪੋਲੀਸ ਗਰਾਫੀ 'ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="326.826" dur="0.2"> ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਪੁਲਿਸ ਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="327.026" dur="0.534"> ਪ੍ਰੋਟੈਸਰ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਪੋਲੀਸ ਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="327.56" dur="0.234"> ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="327.794" dur="0.066"> ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="327.86" dur="0.1"> ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="327.96" dur="0.201"> ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾOWਨ </text>
<text sub="clublinks" start="328.161" dur="0.233"> ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਫਟੀ. ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="328.394" dur="0.234"> ਲੋਕ ਟੋਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="328.628" dur="0.367"> ਲੋਕ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="328.995" dur="3.904"> ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰ </text>
<text sub="clublinks" start="332.899" dur="0.434"> ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਸ </text>
<text sub="clublinks" start="333.333" dur="0.266"> ਲੋਕ ਟੂਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="333.599" dur="0.267"> ਲੋਕ ਟੌਕ ਡਾਉਨ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="333.866" dur="0.201"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="334.067" dur="0.166"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="334.233" dur="0.167"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="334.4" dur="0.1"> ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਡਾਉਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇਸ ਦੁਆਲੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="334.5" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="334.667" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="334.767" dur="0.134"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ </text>
<text sub="clublinks" start="334.901" dur="0.066"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="334.967" dur="0.201"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.168" dur="0.267"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.435" dur="0.233"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇਸ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.668" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.835" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="335.968" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵੀਲ੍ਹਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.035" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.135" dur="0.334"> ਅਸੀਂ ਏ ਦੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵੀਲ੍ਹਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.469" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.569" dur="0.367"> ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬੱਟ ਲਈ ਮੇਅਰ ਟੇਡ ਵ੍ਹੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="336.936" dur="0.2"> ਟਿੱਪਣੀ ਵੀਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="337.136" dur="0.067"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="337.203" dur="0.1"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="337.303" dur="0.667"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੈੱਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="337.97" dur="2.87"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="340.84" dur="0.534"> ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਰ ਨੂੰ ਟੇਡ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="341.374" dur="0.2"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="341.574" dur="0.167"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="341.741" dur="0.167"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="341.908" dur="0.066"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="341.974" dur="0.134"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.108" dur="0.3"> ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਕਰੋ. >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.408" dur="0.2"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.608" dur="0.067"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀਆ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.675" dur="0.067"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="342.742" dur="0.133"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="342.875" dur="0.234"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="343.109" dur="0.2"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="343.309" dur="0.3"> >>> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="343.609" dur="0.267"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="343.876" dur="0.1"> ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="343.976" dur="0.167"> ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ </text>
<text sub="clublinks" start="344.143" dur="0.1"> ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, </text>
<text sub="clublinks" start="344.243" dur="0.201"> ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="344.444" dur="0.3"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="344.744" dur="0.067"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ </text>
<text sub="clublinks" start="344.811" dur="0.133"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="344.944" dur="0.2"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="345.144" dur="0.668"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ </text>
<text sub="clublinks" start="345.812" dur="0.2"> ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="346.012" dur="3.136"> ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="349.148" dur="0.467"> ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="349.615" dur="0.267"> ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="349.882" dur="0.134"> ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="350.016" dur="0.3"> ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="350.316" dur="0.234"> ਆਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="350.55" dur="0.066"> ਕਹੋਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="350.616" dur="0.101"> ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="350.717" dur="0.066"> ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="350.783" dur="0.301"> ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.084" dur="0.233"> ਆਖੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.317" dur="0.2"> ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.517" dur="0.267"> ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="351.784" dur="0.1"> ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="351.884" dur="0.201"> ਨਿਵੇਸ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="352.085" dur="0.166"> ਨਿਵੇਸ਼. ਏ.ਆਰ.ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="352.251" dur="0.101"> ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ </text>
<text sub="clublinks" start="352.352" dur="0.1"> ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="352.452" dur="0.066"> ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="352.518" dur="0.701"> ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="353.219" dur="0.134"> ਨਿਵੇਸ਼. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="353.353" dur="0.467"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਹੋਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="353.82" dur="0.567"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="354.387" dur="0.167"> ਮੁਕੱਦਮੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="354.554" dur="0.167"> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="354.721" dur="0.066"> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="354.787" dur="0.167"> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="354.954" dur="0.1"> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="355.054" dur="0.334"> ਮੁਕੱਦਮੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="355.388" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="355.655" dur="0.033"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="355.688" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="355.822" dur="0.066"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="355.888" dur="0.234"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="356.122" dur="0.834"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="356.956" dur="0.267"> ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="357.223" dur="0.834"> ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ </text>
<text sub="clublinks" start="358.057" dur="0.067"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="358.124" dur="0.2"> ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="358.324" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="358.524" dur="0.334"> ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="358.858" dur="0.3"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="359.158" dur="0.134"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="359.292" dur="0.1"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="359.392" dur="0.1"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਫੇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="359.492" dur="0.634"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="360.126" dur="0.133"> ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="360.259" dur="0.468"> ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਫੈਸ </text>
<text sub="clublinks" start="360.727" dur="0.567"> ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਸ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="361.294" dur="0.2"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="361.494" dur="0.067"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="361.561" dur="0.066"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU </text>
<text sub="clublinks" start="361.627" dur="0.201"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="361.828" dur="0.1"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਫਾਈਲਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="361.928" dur="0.333"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਫਾਈਲਡ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="362.261" dur="0.167"> ਚੁਣੌਤੀਆਂ. ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="362.428" dur="0.2"> ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="362.628" dur="0.201"> ACLU 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="362.829" dur="0.3"> ACLU ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.129" dur="0.634"> ACLU ਨੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.763" dur="0.167"> ACLU ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="363.93" dur="1.067"> ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="364.997" dur="0.568"> ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="365.565" dur="0.167"> ਪੱਤਰਕਾਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="365.732" dur="0.066"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="365.798" dur="0.1"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਵਿਚੋ ਇਕ </text>
<text sub="clublinks" start="365.898" dur="0.267"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਓਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ </text>
<text sub="clublinks" start="366.165" dur="0.134"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="366.299" dur="0.167"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ </text>
<text sub="clublinks" start="366.466" dur="0.867"> ਪੱਤਰਕਾਰ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="367.333" dur="0.167"> ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="367.5" dur="0.2"> ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="367.7" dur="0.367"> ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="368.067" dur="0.334"> ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="368.401" dur="0.033"> ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="368.434" dur="0.367"> ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਕਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="368.801" dur="0.234"> ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="369.035" dur="0.133"> ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="369.168" dur="0.234"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="369.402" dur="0.233"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="369.635" dur="0.201"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="369.836" dur="0.1"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="369.936" dur="0.066"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="370.002" dur="0.067"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="370.069" dur="0.234"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="0.267"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="370.57" dur="0.133"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="370.703" dur="0.868"> ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="371.571" dur="0.167"> ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="371.738" dur="0.166"> ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="371.904" dur="0.935"> ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="372.839" dur="0.1"> ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="372.939" dur="2.636"> ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="375.575" dur="0.534"> ਕੰਪੇਨਸੈਟਰੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="376.109" dur="0.166"> ਨੁਕਸਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="376.275" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ >> </text>
<text sub="clublinks" start="376.342" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ >> IF </text>
<text sub="clublinks" start="376.409" dur="0.167"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="376.576" dur="0.233"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="376.809" dur="0.2"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.009" dur="0.234"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.243" dur="0.3"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.543" dur="0.201"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.744" dur="0.133"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.877" dur="0.067"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="377.944" dur="0.3"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="378.244" dur="0.267"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="378.511" dur="0.267"> >> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="378.778" dur="0.2"> ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="378.978" dur="0.167"> ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="379.145" dur="0.067"> ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ </text>
<text sub="clublinks" start="379.212" dur="0.133"> ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ </text>
<text sub="clublinks" start="379.345" dur="0.067"> ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="379.412" dur="0.267"> ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="379.679" dur="0.834"> ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="380.513" dur="0.167"> ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="380.68" dur="0.367"> ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="381.047" dur="0.4"> ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="381.447" dur="0.401"> ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="381.848" dur="0.166"> ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="382.014" dur="0.167"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="382.181" dur="0.134"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="382.315" dur="0.067"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="382.382" dur="0.133"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="382.515" dur="0.167"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="382.682" dur="0.267"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="382.949" dur="0.267"> ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="383.216" dur="0.267"> ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="383.483" dur="0.367"> ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="383.85" dur="1.501"> ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="385.351" dur="0.401"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="385.752" dur="0.3"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="386.052" dur="0.2"> ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="386.252" dur="0.167"> ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="386.419" dur="0.133"> ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="386.552" dur="0.067"> ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="386.619" dur="0.667"> ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="387.286" dur="0.201"> ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="387.487" dur="1.268"> ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="388.755" dur="0.567"> ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="389.322" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="389.489" dur="0.2"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="389.689" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="389.756" dur="0.133"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="389.889" dur="0.234"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="390.123" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="390.423" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="390.523" dur="0.133"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਕੀ </text>
<text sub="clublinks" start="390.656" dur="0.101"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="390.757" dur="0.333"> ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="391.09" dur="0.067"> ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="391.157" dur="0.601"> ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="391.758" dur="0.1"> ਓਬਸਰਵਰ, ਉਹ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="391.858" dur="0.166"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="392.024" dur="0.134"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="392.158" dur="0.133"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="392.291" dur="0.167"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="392.458" dur="0.2"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="392.658" dur="0.234"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="392.892" dur="0.3"> ਅਨੁਭਵ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ. >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ </text>
<text sub="clublinks" start="393.192" dur="0.234"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਵੇਂ </text>
<text sub="clublinks" start="393.426" dur="0.067"> >> ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="393.493" dur="0.1"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="393.593" dur="0.467"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, </text>
<text sub="clublinks" start="394.06" dur="0.167"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="394.227" dur="0.867"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="395.094" dur="1.201"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="396.295" dur="0.534"> >> ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="396.829" dur="0.167"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="396.996" dur="0.1"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="397.096" dur="0.1"> ਰਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="397.196" dur="0.201"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="397.397" dur="0.8"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="398.197" dur="0.167"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="398.364" dur="1.568"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="399.932" dur="0.434"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="400.366" dur="0.2"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ </text>
<text sub="clublinks" start="400.566" dur="0.234"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="400.8" dur="0.233"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="401.033" dur="0.267"> ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="401.3" dur="0.301"> ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="401.601" dur="0.167"> ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ, </text>
<text sub="clublinks" start="401.768" dur="0.1"> ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="401.868" dur="0.6"> ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="402.468" dur="0.167"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="402.635" dur="1.568"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="404.203" dur="0.534"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="404.737" dur="0.134"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆ </text>
<text sub="clublinks" start="404.871" dur="0.2"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.071" dur="0.334"> ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.405" dur="0.166"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.571" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.671" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲੀਆ ਵਿਖੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.838" dur="0.067"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="405.905" dur="0.2"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.105" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੀਆਲਿਆ ਨੇੜਿਓਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.272" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਕੋਰਡੈਲਿਯਾ ਨੇੜਲੇ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="406.572" dur="0.167"> ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="406.739" dur="0.401"> ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="407.14" dur="0.667"> ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ </text>
<text sub="clublinks" start="407.807" dur="2.102"> ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="409.909" dur="0.534"> ਹਰ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="410.443" dur="0.2"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="410.643" dur="0.1"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ </text>
<text sub="clublinks" start="410.743" dur="0.067"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="410.81" dur="0.133"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="410.943" dur="0.801"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਏਨ </text>
<text sub="clublinks" start="411.744" dur="2.202"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="413.946" dur="0.534"> ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="414.48" dur="0.167"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="414.647" dur="0.067"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="414.714" dur="0.2"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="414.914" dur="0.067"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="414.981" dur="0.267"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="415.248" dur="0.167"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੈੱਸਲਡ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="415.415" dur="0.3"> ਇੱਕ ਮੁ PROਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ. ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="415.715" dur="0.233"> ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="415.948" dur="0.067"> ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="416.015" dur="0.2"> ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="416.215" dur="0.134"> ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="416.349" dur="0.067"> ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="416.416" dur="0.867"> ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="417.283" dur="0.167"> ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="417.45" dur="1.568"> ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="419.018" dur="0.167"> ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="419.185" dur="0.167"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="419.352" dur="0.067"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="419.419" dur="0.066"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="419.485" dur="0.2"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਨਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="419.685" dur="0.167"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="419.852" dur="0.234"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.086" dur="0.2"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.286" dur="0.3"> ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ. ਉਹ ACLU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.586" dur="0.267"> ਉਹ ACLU ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.853" dur="0.067"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.92" dur="0.067"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="420.987" dur="0.1"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="421.087" dur="0.334"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="421.421" dur="0.066"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="421.487" dur="0.334"> ਉਹ ACLU ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="421.821" dur="0.233"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="422.054" dur="0.401"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="422.455" dur="3.103"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="425.558" dur="0.5"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="426.058" dur="0.234"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="426.292" dur="0.267"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ </text>
<text sub="clublinks" start="426.559" dur="0.1"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਮਟਲ ਵਿਰੁੱਧ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.659" dur="0.167"> ਸਿਮਟਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="426.826" dur="0.067"> ਸਿਮਟਲ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="426.893" dur="0.1"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ </text>
<text sub="clublinks" start="426.993" dur="0.1"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="427.093" dur="0.067"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="427.16" dur="0.233"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਲਟਕਿਆ ਟਰੈਕ </text>
<text sub="clublinks" start="427.393" dur="0.2"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਹਾਰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="427.593" dur="0.367"> ਸਿਮਟਲ. >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="427.96" dur="0.201"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗਵਾ ਲਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="428.161" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="428.261" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="428.361" dur="0.2"> >> ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="428.561" dur="0.067"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="428.628" dur="0.3"> >> ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="428.928" dur="0.2"> ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="429.128" dur="0.2"> ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="429.328" dur="0.201"> ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="429.529" dur="0.3"> ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="429.829" dur="0.334"> ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="430.163" dur="0.267"> ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="430.43" dur="0.1"> ਦੂਰ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਧਮਕੀ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="430.53" dur="0.267"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ </text>
<text sub="clublinks" start="430.797" dur="0.066"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="430.863" dur="0.067"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="430.93" dur="0.1"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="431.03" dur="0.1"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="431.13" dur="0.234"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="431.364" dur="0.2"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="431.564" dur="0.834"> ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="432.398" dur="0.3"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="432.698" dur="1.368"> ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀਫੇਰੀ ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="434.066" dur="0.434"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੀਫੀਰੀ' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="434.5" dur="0.167"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="434.667" dur="0.234"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="434.901" dur="0.3"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ' ਤੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="435.201" dur="0.267"> ਕ੍ਰਾਸਡ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="435.468" dur="0.1"> ਕ੍ਰਾਸਟ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੈਰੀਫਿਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="435.568" dur="0.167"> ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਾ .ਡ ਦੀ ਪਰੀਫੇਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="435.735" dur="0.6"> ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="436.335" dur="0.101"> ਉਥੇ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="436.436" dur="0.3"> ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="436.736" dur="0.267"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="437.003" dur="0.2"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="437.203" dur="0.734"> ਇੱਥੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="437.937" dur="0.1"> ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="438.037" dur="0.901"> ਦੋਵਾਂ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="438.938" dur="0.534"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.472" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="439.639" dur="0.2"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="439.839" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="439.906" dur="0.1"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="440.006" dur="0.801"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਕਰੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="440.807" dur="6.539"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="447.346" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ. >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="447.413" dur="0.3"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="447.713" dur="0.167"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="447.88" dur="0.301"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="448.181" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="448.448" dur="0.166"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="448.614" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="448.681" dur="0.2"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="448.881" dur="0.067"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਅਧਿਕਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="448.948" dur="0.167"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="449.115" dur="0.267"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="449.382" dur="0.267"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="449.649" dur="0.3"> >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ ਉਥੇ ਹੋਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="449.949" dur="0.033"> >> ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="449.982" dur="0.1"> >> ਓਬਿਲਿਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="450.082" dur="0.067"> >> ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="450.149" dur="0.2"> >> ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="450.349" dur="0.167"> >> ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="450.516" dur="0.334"> >> ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.85" dur="0.133"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="450.983" dur="0.067"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਆਈ </text>
<text sub="clublinks" start="451.05" dur="0.033"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="451.083" dur="0.368"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="451.451" dur="0.266"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿMMਨਿਟੀ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="451.717" dur="0.167"> ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ. ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="451.884" dur="0.2"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="452.084" dur="0.067"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="452.151" dur="0.1"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.251" dur="0.668"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="452.919" dur="0.433"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="453.352" dur="0.568"> ਮੈਂ ਇਕ ਕਮਿ Jਨਿਟੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="453.92" dur="0.166"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="454.086" dur="0.167"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> </text>
<text sub="clublinks" start="454.253" dur="0.067"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: </text>
<text sub="clublinks" start="454.32" dur="0.134"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="454.454" dur="0.133"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="454.587" dur="0.2"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="454.787" dur="0.334"> ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="455.121" dur="0.267"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="455.388" dur="0.133"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="455.521" dur="0.1"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="455.621" dur="0.134"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="455.755" dur="0.067"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="455.822" dur="0.333"> >> ਰਿਪੋਰਟਰ: ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="456.155" dur="0.167"> ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="456.322" dur="0.167"> 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="456.489" dur="0.1"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="456.589" dur="0.1"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="456.689" dur="0.167"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ </text>
<text sub="clublinks" start="456.856" dur="0.2"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="457.056" dur="0.3"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਕਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸੁਣੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="457.356" dur="0.234"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="457.59" dur="0.1"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="457.69" dur="0.2"> ਵਾਪਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="457.89" dur="0.1"> ਵਾਪਸ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="457.99" dur="0.067"> ਵਾਪਸ. ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="458.057" dur="0.167"> ਵਾਪਸ. ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="458.224" dur="0.1"> ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="458.324" dur="0.167"> ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="458.491" dur="0.3"> ਵਾਪਸ. ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="458.791" dur="0.267"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="459.058" dur="0.033"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="459.091" dur="0.134"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="459.225" dur="0.133"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="459.358" dur="0.234"> ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="459.592" dur="0.267"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="459.859" dur="0.1"> ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ' ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="459.959" dur="0.2"> ਕਾਰਵਾਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="460.159" dur="0.167"> ਕਾਰਵਾਈ. ਏ.ਆਰ.ਟੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="460.326" dur="0.067"> ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, </text>
<text sub="clublinks" start="460.393" dur="0.1"> ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਜ਼, ਕੇ.ਜੀ.ਡਬਲਯੂ </text>
<text sub="clublinks" start="460.493" dur="0.667"> ਕਾਰਵਾਈ. ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="461.16" dur="2.169"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="463.329" dur="0.4"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="463.729" dur="0.201"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਨਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="463.93" dur="0.233"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਨਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="464.163" dur="0.167"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, </text>
<text sub="clublinks" start="464.33" dur="0.267"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਨਵਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="464.597" dur="0.3"> ਆਰਟ ਐਡਵਰਡਸ, ਕੇਜੀਡਬਲਯੂ ਨਿSਜ਼. >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਪੂਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="464.897" dur="0.2"> >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਪੂਰਨ </text>
<text sub="clublinks" start="465.097" dur="0.134"> >>> ਦੁਪਿਹਰ ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ </text>
<text sub="clublinks" start="465.231" dur="0.1"> >>> ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="465.331" dur="0.2"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. </text>
<text sub="clublinks" start="465.531" dur="0.034"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਥੱਲੇ, ਹੇਠਾਂ, ਨੀਂਵਾ </text>
<text sub="clublinks" start="465.565" dur="0.166"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਡਾ Aਨ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="465.731" dur="0.067"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਡਾ Dਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="465.798" dur="0.2"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="465.998" dur="0.501"> ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾOWਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="466.499" dur="0.267"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾOWਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="466.766" dur="0.1"> ਲਉਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="466.866" dur="0.067"> ਹੇਠਾਂ ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="466.933" dur="0.1"> ਇਕ ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="467.033" dur="0.167"> ਇਕ ਲੂਸੀਆਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="467.2" dur="0.567"> ਲੌਸੀਆਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="467.767" dur="0.367"> ਲੌਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="468.134" dur="0.233"> ਏ ਨਾਲ ਰਾਜ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="468.367" dur="0.167"> ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="468.534" dur="0.167"> ਇਕੋ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="469.769" dur="0.033"> . </text>
<text sub="clublinks" start="469.802" dur="0.401"> . ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="470.203" dur="0.4"> . ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="470.603" dur="0.534"> . ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="471.137" dur="0.534"> . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="471.671" dur="0.167"> . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="471.838" dur="0.367"> . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="472.205" dur="0.133"> . ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="472.338" dur="1.001"> . ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="473.339" dur="0.3"> ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="473.639" dur="0.634"> ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="474.273" dur="0.434"> ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="474.707" dur="0.467"> ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ 'ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="475.174" dur="0.267"> ਨੇੜਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="475.441" dur="0.3"> ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="475.741" dur="0.101"> ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ। </text>
<text sub="clublinks" start="475.842" dur="0.166"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="476.008" dur="0.301"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="476.309" dur="0.033"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="476.342" dur="1.001"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="477.343" dur="0.501"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="477.844" dur="0.667"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="478.511" dur="1.735"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਇਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="480.246" dur="0.067"> ਹਸਪਤਾਲਾਂ. ਇਹ ਚੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="480.313" dur="0.333"> ਇਹ ਚੀਫ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="480.646" dur="0.234"> ਇਹ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="480.88" dur="0.734"> ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ, </text>
<text sub="clublinks" start="481.614" dur="3.203"> ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="484.817" dur="0.167"> ਇਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ 5-4 ਫੈਸਲਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="484.984" dur="0.2"> ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="485.184" dur="0.167"> ਜਸਟਿਸ ਰੋਬਰਟਸ, ਵੋਟਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="485.351" dur="0.167"> ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="485.518" dur="0.2"> ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="485.718" dur="0.1"> ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟਸ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ. </text>
<text sub="clublinks" start="485.818" dur="0.2"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="486.018" dur="0.067"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="486.085" dur="0.1"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="486.185" dur="0.167"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="486.352" dur="0.234"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="486.586" dur="0.433"> ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਨਿਆਂ. ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.019" dur="0.234"> ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.253" dur="0.133"> ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਿਯਮ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.386" dur="0.101"> ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.487" dur="0.133"> ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.62" dur="0.2"> ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਕੇਤ ਦੋ ਟਰੰਪ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="487.82" dur="0.3"> ਦੋ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾਓ </text>
<text sub="clublinks" start="488.12" dur="0.101"> ਦੋ ਟਰੰਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਕਲਪ </text>
<text sub="clublinks" start="488.221" dur="0.333"> ਦੋ ਟਰੰਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="488.554" dur="0.801"> ਦੋ ਟਰੰਪ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="489.355" dur="0.1"> ਦੋ ਟਰੰਪਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="489.455" dur="2.302"> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="491.757" dur="0.468"> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> </text>
<text sub="clublinks" start="492.225" dur="0.233"> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ </text>
<text sub="clublinks" start="492.458" dur="0.267"> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="492.725" dur="0.734"> ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ </text>
<text sub="clublinks" start="493.459" dur="0.234"> >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ </text>
<text sub="clublinks" start="493.693" dur="3.537"> >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="497.23" dur="0.433"> >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="497.663" dur="0.267"> >>> ਓਰੇਗਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="497.93" dur="0.267"> >>> ਓਰੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਮੇਲਨ </text>
<text sub="clublinks" start="498.197" dur="0.2"> ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ </text>
<text sub="clublinks" start="498.397" dur="0.067"> ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ </text>
<text sub="clublinks" start="498.464" dur="0.134"> ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="498.598" dur="0.133"> ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="498.731" dur="0.134"> ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦਰਜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="498.865" dur="0.333"> ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫਰੀਡੇ ਨਾਈਟ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="499.198" dur="0.2"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.398" dur="0.167"> ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਰਜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.565" dur="0.067"> ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="499.632" dur="0.067"> ਸੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਦਰਜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="499.699" dur="0.233"> ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨਾਂ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="499.932" dur="0.301"> ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਪਾਸ ਦਰਜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="500.233" dur="0.367"> ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="500.6" dur="0.1"> ਪੋਲਿਸ ਅਕਾਉਂਟਿਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.7" dur="0.2"> ਖਾਤਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="500.9" dur="0.067"> ਖਾਤਾ. ਇਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="500.967" dur="0.1"> ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.067" dur="0.066"> ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.133" dur="0.101"> ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.234" dur="0.166"> ਖਾਤਾ. ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="501.4" dur="0.234"> ਖਾਤਾ. ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.634" dur="0.234"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="501.868" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="501.934" dur="0.601"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="502.535" dur="2.002"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="504.537" dur="0.5"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, </text>
<text sub="clublinks" start="505.037" dur="0.267"> ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। </text>
<text sub="clublinks" start="505.304" dur="0.167"> ਚੋਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="505.471" dur="0.2"> ਚੋਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="505.671" dur="0.134"> ਚੌਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="505.805" dur="0.133"> ਚੋਕ ਦੇ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="505.938" dur="0.167"> ਚੌਕ ਹੋਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="506.105" dur="0.234"> ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="506.339" dur="0.267"> ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="506.606" dur="0.367"> ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਾਤਕ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="506.973" dur="0.133"> ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="507.106" dur="0.234"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="507.34" dur="0.066"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="507.406" dur="0.101"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="507.507" dur="0.1"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="507.607" dur="0.333"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਅੱਥਰੂ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="507.94" dur="0.067"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="508.007" dur="0.901"> ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ. ਜੇ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="508.908" dur="0.133"> ਜੇ ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="509.041" dur="7.074"> ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ </text>
<text sub="clublinks" start="516.115" dur="0.434"> ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="516.549" dur="0.3"> ਜੇ ਇਕ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="516.849" dur="0.1"> ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="516.949" dur="0.267"> ਟੀਅਰਗਾਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਸਹੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="517.216" dur="0.267"> ਟੀਅਰਗਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="517.483" dur="0.234"> ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="517.717" dur="0.1"> ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ </text>
<text sub="clublinks" start="517.817" dur="0.133"> ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="517.95" dur="0.067"> ਇੱਕ ਹੱਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="518.017" dur="0.234"> ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="518.251" dur="0.267"> ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="518.518" dur="0.2"> ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਖਰਚੇ </text>
<text sub="clublinks" start="518.718" dur="0.066"> ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="518.784" dur="0.101"> ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="518.885" dur="0.166"> ਸੇਪਟਾ ਅਗੇਵਾਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਡਸ ਜੋ ਉਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="519.051" dur="0.134"> ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸੈਂਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰੌਡ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="519.185" dur="0.233"> ਸੇਪਟਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਵਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="519.418" dur="0.201"> ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਡਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="519.619" dur="0.3"> ਸੇਪਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੌਡਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="519.919" dur="0.233"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="520.152" dur="0.034"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ </text>
<text sub="clublinks" start="520.186" dur="0.1"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="520.286" dur="0.234"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="520.52" dur="0.1"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="520.62" dur="0.333"> ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="520.953" dur="0.267"> ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="521.22" dur="0.067"> ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="521.287" dur="0.133"> ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="521.42" dur="0.101"> ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਕ ਟਰੈਕ ਲਈ ਇਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="521.521" dur="0.2"> ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="521.721" dur="0.233"> ਓਰਗਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="521.954" dur="0.167"> ਦਫਤਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="522.121" dur="0.234"> ATਟਬੇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="522.355" dur="0.1"> ਟੈਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਟਾਬੇਸ ਜਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੋਗ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="522.455" dur="0.267"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="522.722" dur="0.1"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="522.822" dur="0.067"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="522.889" dur="0.133"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.022" dur="0.067"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.089" dur="0.3"> ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.389" dur="0.267"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.656" dur="0.1"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.756" dur="0.134"> ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="523.89" dur="0.533"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਹਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="524.423" dur="0.167"> ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="524.59" dur="1.068"> ਇਕ ਹੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="525.658" dur="0.567"> ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਟਾਬੇਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="526.225" dur="0.167"> ਅਧਿਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="526.392" dur="0.167"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="526.559" dur="0.1"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="526.659" dur="0.067"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="526.726" dur="0.2"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="526.926" dur="0.3"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.226" dur="0.234"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.46" dur="0.067"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.527" dur="0.066"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.593" dur="0.134"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.727" dur="0.2"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="527.927" dur="0.334"> ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="528.261" dur="0.267"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="528.528" dur="0.066"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="528.594" dur="0.567"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="529.161" dur="1.168"> ਇਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="530.329" dur="0.568"> ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="530.897" dur="0.166"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="531.063" dur="0.167"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> </text>
<text sub="clublinks" start="531.23" dur="0.134"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ </text>
<text sub="clublinks" start="531.364" dur="0.066"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="531.43" dur="0.167"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵਿਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="531.597" dur="0.301"> ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="531.898" dur="0.166"> >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="532.064" dur="0.067"> >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="532.131" dur="0.601"> >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="532.732" dur="2.269"> >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.001" dur="0.567"> >>> ਵੈਲਡਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨ ਇਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.568" dur="0.4"> ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਡਿਟਡ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="535.968" dur="0.034"> ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟਡ ਹੈ, </text>
<text sub="clublinks" start="536.002" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="536.068" dur="0.134"> ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="536.202" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="536.302" dur="0.267"> ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="536.569" dur="0.2"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="536.769" dur="0.1"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ </text>
<text sub="clublinks" start="536.869" dur="0.1"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="536.969" dur="0.134"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਫਾਇਰ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਨ </text>
<text sub="clublinks" start="537.103" dur="0.2"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="537.303" dur="0.2"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="537.503" dur="0.3"> ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ. ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="537.803" dur="0.167"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="537.97" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="538.104" dur="0.2"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="538.304" dur="0.1"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="538.404" dur="0.667"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="539.071" dur="0.134"> ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="539.205" dur="0.901"> ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="540.106" dur="0.4"> ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ </text>
<text sub="clublinks" start="540.506" dur="0.234"> ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="540.74" dur="0.233"> ਦਿ ਛੋਟੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="540.973" dur="0.267"> ਗਾਰਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਸ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਤ. </text>
<text sub="clublinks" start="541.24" dur="0.167"> ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. </text>
<text sub="clublinks" start="541.407" dur="0.134"> ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="541.541" dur="0.667"> ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="542.208" dur="2.936"> ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਯੈਸਟਰਡੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="545.144" dur="0.167"> ਬੁਰਸ਼ਫਾਇਰ ਗਾਰਜ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="545.311" dur="0.267"> ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="545.578" dur="0.067"> ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, </text>
<text sub="clublinks" start="545.645" dur="0.133"> ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="545.778" dur="0.167"> ਇਹ ਈਸਟਰੇਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="545.945" dur="0.067"> ਇਹ ਈਸਟਰੇਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="546.012" dur="0.3"> ਇਹ ਈਸਟਰਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੋਵੇਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ </text>
<text sub="clublinks" start="546.312" dur="0.234"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="546.546" dur="0.066"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="546.612" dur="0.067"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="546.679" dur="0.234"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="546.913" dur="0.1"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ </text>
<text sub="clublinks" start="547.013" dur="0.333"> ਰੋਵੇਨਾ, ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰੀਆਂ </text>
<text sub="clublinks" start="547.346" dur="0.267"> ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦਾ ਬੰਦ ਹਿੱਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="547.613" dur="0.1"> ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਿੱਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="547.713" dur="0.1"> ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ 30 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ </text>
<text sub="clublinks" start="547.813" dur="0.067"> ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਿੱਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="547.88" dur="0.734"> ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="548.614" dur="0.134"> ਹਾਈਵੇਅ 30 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਭਾਗ </text>
<text sub="clublinks" start="548.748" dur="1.902"> ਹੁੱਡ ਰਿਵਰ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="550.65" dur="0.567"> HOOD RIVER ਅਤੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="551.217" dur="0.2"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="551.417" dur="0.067"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. CREWS </text>
<text sub="clublinks" start="551.484" dur="0.067"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰੂ ਸਮਝ ਗਏ </text>
<text sub="clublinks" start="551.551" dur="0.2"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="551.751" dur="0.233"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ </text>
<text sub="clublinks" start="551.984" dur="0.234"> ਡੀ.ਐਲ.ਐੱਸ. ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="552.218" dur="0.233"> ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="552.451" dur="0.034"> ਕਰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="552.485" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="552.618" dur="0.134"> ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ' ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="552.752" dur="0.167"> ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਰਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="552.919" dur="0.266"> 15 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="553.185" dur="0.801"> 15 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="553.986" dur="0.234"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="554.22" dur="1.702"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੀਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="555.922" dur="0.567"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="556.489" dur="0.3"> ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="556.789" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="556.956" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ </text>
<text sub="clublinks" start="557.056" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.123" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.29" dur="0.233"> ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.523" dur="0.034"> ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="557.557" dur="0.1"> ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="557.657" dur="0.7"> ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="558.357" dur="0.801"> ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>