බිඳීම: ෆීනික්ස් නගරයේදී ෆෙඩරල් උසාවියේ ආරක්ෂක භටයාට වෙඩි තබා ඇත subtitles

තුල ෆීනික්ස් හි, ෆීනික්ස් හි, 12 ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >> ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >> MATT, ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >> මැට්, ස්තූතියි. >> මැට්, ස්තූතියි. >> මැට්, ස්තූතියි. >>> >> මැට්, ස්තූතියි. >>> අනුගමනය කිරීම >> මැට්, ස්තූතියි. >>> අනුගමනය කිරීම BREAKING >> මැට්, ස්තූතියි. >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම >> මැට්, ස්තූතියි. >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම >>> ඩවුන්ටවුන් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් රයිට් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම >>> දැන් පහත දැක්වෙන ෆීනික්ස් හි ප්‍රවෘත්ති වල BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් හි දැන්ම BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම >>> දැන් පහත දැක්වෙන ෆීනික්ස් හි ප්‍රවෘත්ති වල BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් රයිට් දැන් ඒ දැන් පොලිස් ස්ථානයක් ලෙස ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් දැන් පොලිස් තත්වයක් ලෙස පොලිස් තත්වයක් ලෙස දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය පොලිස් තත්වයක් යටතේ දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය පොලිස් තත්වයක් ලෙස දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය පොලිස් තත්වය මාර්ගය යටතේ පවතී පොලිස් තත්වය ආසන්නයේ ඇත පොලිස් තත්වය ෆීනික්ස් ආසන්නයේ පවතී පොලිස් තත්වය ෆීනික්ස් පොලිසියට ආසන්නව පවතී ෆීනික්ස් පොලිසිය අසල ෆීනික්ස් පොලිස් හෙඩ්කුවර්ස් අසල. හෙඩ්කුවර්ස්. හෙඩ්කුවර්ස්. ඔයා හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සොයමින් සිටී හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සජීවීව බලා සිටී හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සමීපව ජීවත් වීමට බලා සිටී ඔබ සමීපව ජීවත් වීමට බලා සිටී ඔබ වොෂිංටන් අසල ජීවත් වෙමින් සිටී ඔබ වොෂිංටන් වීදියට ආසන්නව ජීවත් වෙමින් සිටී ඔබ වොෂිංටන් වීදියට ආසන්නයේ ජීවත් වෙමින් සිටී ඔබ වොෂිංටන් වීදියට හා හත්වන ස්ථානයට ආසන්නව ජීවත් වෙමින් සිටී වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ පහළට වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස්. වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ඒ වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ගොඩක් වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ගොඩක් වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතී නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතී. සිදුවෙමින් පවතී. සිදුවෙමින් පවතී. පොලිසිය සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් කට්ටලය සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් සැකසුම සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් සැකැස්ම සකස් කරන්න සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් දර්ශනය සකසන්න සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් දර්ශන තිරය සකසන්න පොලිස් දර්ශන තිරය සකසන්න පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කරන්න සහ පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර තබා ගන්න පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුළු දමා ඇත පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුලු දමා ඇත පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුලු දමා ඇත පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත සහ ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත සහ පෙරමුනේ ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත සහ ප්‍රදේශය ඉදිරිපසින් අගුලු දමා ඇත සහ ප්‍රදේශය ඉදිරිපසින් අගුලු දමා ඇත හෙඩ්කුවර්වරුන්ගේ ඉදිරිපස කොටස අගුලු දමා ඇත හෙඩ්කුවර්ස් ඉදිරිපස හෙඩ්කුවර්ස් බිල්ඩින් ඉදිරිපස. ගොඩනැගිල්ල. ගොඩනැගිල්ල. වල ගොඩනැගිල්ල. ඇත්ත වශයෙන් ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි දිගටම ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි දිගටම

බිඳීම: ෆීනික්ස් නගරයේදී ෆෙඩරල් උසාවියේ ආරක්ෂක භටයාට වෙඩි තබා ඇත

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="2.769" dur="0.167">තුල</text>
<text sub="clublinks" start="2.936" dur="0.333"> ෆීනික්ස් හි,</text>
<text sub="clublinks" start="3.269" dur="0.334"> ෆීනික්ස් හි, 12</text>
<text sub="clublinks" start="3.603" dur="0.3"> ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්.</text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.835"> ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >></text>
<text sub="clublinks" start="4.738" dur="0.166"> ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >> MATT,</text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.101"> ෆීනික්ස් හි, ප්‍රවෘත්ති 12 ක්. >> මැට්, ස්තූතියි.</text>
<text sub="clublinks" start="5.005" dur="0.166"> >> මැට්, ස්තූතියි.</text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.167"> >> මැට්, ස්තූතියි. >>></text>
<text sub="clublinks" start="5.338" dur="0.167"> >> මැට්, ස්තූතියි. >>> අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.133"> >> මැට්, ස්තූතියි. >>> අනුගමනය කිරීම BREAKING</text>
<text sub="clublinks" start="5.638" dur="0.301"> >> මැට්, ස්තූතියි. >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="5.939" dur="0.3"> >> මැට්, ස්තූතියි. >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="6.239" dur="0.267"> >>> BREAKING NEWS අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="6.506" dur="0.167"> >>> ඩවුන්ටවුන් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="6.673" dur="0.133"> >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="6.806" dur="0.167"> >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් රයිට් හි BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="6.973" dur="0.934"> >>> දැන් පහත දැක්වෙන ෆීනික්ස් හි ප්‍රවෘත්ති වල BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.267"> >>> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් හි දැන්ම BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="8.174" dur="0.634"> >>> දැන් පහත දැක්වෙන ෆීනික්ස් හි ප්‍රවෘත්ති වල BREAKING ප්‍රවෘත්ති අනුගමනය කිරීම</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.234"> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් රයිට් දැන් ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="9.042" dur="0.167"> දැන් පොලිස් ස්ථානයක් ලෙස ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="9.209" dur="0.066"> ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් දැන් පොලිස් තත්වයක් ලෙස</text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.334"> පොලිස් තත්වයක් ලෙස දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.567"> පොලිස් තත්වයක් යටතේ දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="10.176" dur="0.334"> පොලිස් තත්වයක් ලෙස දැන් ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස් අයිතිය</text>
<text sub="clublinks" start="10.51" dur="0.2"> පොලිස් තත්වය මාර්ගය යටතේ පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="10.71" dur="0.668"> පොලිස් තත්වය ආසන්නයේ ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="11.378" dur="0.5"> පොලිස් තත්වය ෆීනික්ස් ආසන්නයේ පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="11.878" dur="0.634"> පොලිස් තත්වය ෆීනික්ස් පොලිසියට ආසන්නව පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="12.512" dur="0.334"> ෆීනික්ස් පොලිසිය අසල</text>
<text sub="clublinks" start="12.846" dur="0.1"> ෆීනික්ස් පොලිස් හෙඩ්කුවර්ස් අසල.</text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.167"> හෙඩ්කුවර්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="13.113" dur="0.066"> හෙඩ්කුවර්ස්. ඔයා</text>
<text sub="clublinks" start="13.179" dur="0.334"> හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ</text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.434"> හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සොයමින් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="13.947" dur="0.333"> හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සජීවීව බලා සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.401"> හෙඩ්කුවර්ස්. ඔබ සමීපව ජීවත් වීමට බලා සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="14.681" dur="0.3"> ඔබ සමීපව ජීවත් වීමට බලා සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="14.981" dur="0.134"> ඔබ වොෂිංටන් අසල ජීවත් වෙමින් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="15.115" dur="0.1"> ඔබ වොෂිංටන් වීදියට ආසන්නව ජීවත් වෙමින් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="15.215" dur="0.667"> ඔබ වොෂිංටන් වීදියට ආසන්නයේ ජීවත් වෙමින් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.434"> ඔබ වොෂිංටන් වීදියට හා හත්වන ස්ථානයට ආසන්නව ජීවත් වෙමින් සිටී</text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.233"> වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන</text>
<text sub="clublinks" start="16.549" dur="0.1"> වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය</text>
<text sub="clublinks" start="16.649" dur="0.701"> වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ</text>
<text sub="clublinks" start="17.35" dur="0.167"> වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ පහළට</text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.1"> වොෂිංටන් වීදිය සහ හත්වන වීදිය සහ ඩවුන්ටවුන් ෆීනික්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="17.617" dur="0.3"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්.</text>
<text sub="clublinks" start="17.917" dur="0.034"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම</text>
<text sub="clublinks" start="17.951" dur="0.167"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ඒ</text>
<text sub="clublinks" start="18.118" dur="0.367"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ගොඩක්</text>
<text sub="clublinks" start="18.485" dur="0.4"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම ගොඩක්</text>
<text sub="clublinks" start="18.885" dur="0.801"> වීදිය සහ පහළ ෆීනික්ස්. නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම්</text>
<text sub="clublinks" start="19.686" dur="0.267"> නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම්</text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.133"> නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතී</text>
<text sub="clublinks" start="20.086" dur="0.1"> නිසැකවම බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතී.</text>
<text sub="clublinks" start="20.186" dur="0.234"> සිදුවෙමින් පවතී.</text>
<text sub="clublinks" start="20.42" dur="0.1"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිසිය</text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="0.1"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් කට්ටලය</text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.367"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් සැකසුම</text>
<text sub="clublinks" start="20.987" dur="0.1"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් සැකැස්ම සකස් කරන්න</text>
<text sub="clublinks" start="21.087" dur="0.167"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් දර්ශනය සකසන්න</text>
<text sub="clublinks" start="21.254" dur="0.434"> සිදුවෙමින් පවතී. පොලිස් දර්ශන තිරය සකසන්න</text>
<text sub="clublinks" start="21.688" dur="0.167"> පොලිස් දර්ශන තිරය සකසන්න</text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.1"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කරන්න සහ</text>
<text sub="clublinks" start="21.955" dur="0.133"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර තබා ගන්න</text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.1"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුළු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="22.188" dur="0.1"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුලු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="0.301"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර අගුලු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="22.589" dur="0.333"> පොලිසිය ක්‍රීම් දර්ශන පටිගත කර ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="22.922" dur="0.167"> ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="23.089" dur="0.1"> සහ ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="23.189" dur="0.501"> සහ පෙරමුනේ ප්‍රදේශය අගුළු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="23.69" dur="0.534"> සහ ප්‍රදේශය ඉදිරිපසින් අගුලු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="24.224" dur="0.767"> සහ ප්‍රදේශය ඉදිරිපසින් අගුලු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="24.991" dur="0.134"> හෙඩ්කුවර්වරුන්ගේ ඉදිරිපස කොටස අගුලු දමා ඇත</text>
<text sub="clublinks" start="25.125" dur="0.267"> හෙඩ්කුවර්ස් ඉදිරිපස</text>
<text sub="clublinks" start="25.392" dur="0.1"> හෙඩ්කුවර්ස් බිල්ඩින් ඉදිරිපස.</text>
<text sub="clublinks" start="25.492" dur="0.166"> ගොඩනැගිල්ල.</text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="0.101"> ගොඩනැගිල්ල. වල</text>
<text sub="clublinks" start="25.759" dur="0.1"> ගොඩනැගිල්ල. ඇත්ත වශයෙන්</text>
<text sub="clublinks" start="25.859" dur="0.233"> ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි</text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.434"> ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි දිගටම</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.067"> ගොඩනැගිල්ල. පා UR මාලාවෙන් අපි දිගටම</text>