Match baan oan persoan subtitles

- Ik fyn eins gjin grap dat ik it ferûntrêste. Ik bin in homo, ik kin minsken lêze. - [Produsint] Wa kaam Curtis korrekt? - Oh myn God, Ik bin senuweftich, kin ik sjoch? - [Produsint] Mm-hmm. (gasten laitsje) - Nee. (mystery music) - [Produsint] Wat dochsto foar it libben? - Ik bartend no krekt. - [Producer] Jo hâlde fan jo baas? - Ik ha in baas (lacht) (produsint lacht) - [Produsint] Hjoed sille jo oerienkomme baan nei persoan. - Okee. Ik fiel my dat ik hjir echt min sil wurde. Simulearre pasjint, ik ha gjin idee wat dat is. Longshoreman, sis ik dat sels? Moat ik wite wat dat is? (gûpt) Oh myn God, eww, wat is dat? Of as in fernederer, dat is ferfelend as de hel. Haarsalon, ik fiel my wol in man as famke, mar ik fiel my dat jo kinne fertelle. In studintedek wurdt in frou mei in stok omheech har ezel. Ik haw it gewoan fermoarde, he? Ik ha gelyk. Begraffenisdirekteur, dat is sa deprimearjend. Jo binne lykas "Oké, skilje elkenien, "wy binne oan it begjin." Lykas, dat is sa onhandich. Dat dizze man komt heulendal yn myn bar. Ik ken dy, ik ha gjin idee wat jo dogge. Hoi. - Hoi. - Wat is dyn namme? - Abby. - Abby, leuk dy te moetsjen. - Do ek. - Dat in pear fan dizze, ik wit net wat se binne. Kin ik fragen stelle? - [Produsint] Ja. - Soene jo sizze dat jo, lykas in leuke persoan? Hawwe jo in soad frije tiid, lykas leuke dingen dwaan? - Ja, ja. - Dat klinkt as in nee, lykas miskien in learaar, lykas se tinke dat se wille hawwe mar it is net sa leuk. - Ik bedoel, ik wol wirklik graach lêze (laket). - Eww. Dat is in learaar. Dat is dus net leuk. - Dat is myn idee fan wille. - Dit is foar jo, leave. - Dankewol. - Hoi. - Hoi. - Wat hiet jo? - Corky. - Corky? - Ja. - Ik hâld fan it bypassende, trouwens, it grien, do sette der wat tinken yn. - Eigentlik wie der gjin gedachte. (persoan laket) Ik wit net as it in longshoreman is as in man mei in hoer, mar Ik fiel my miskien dat ik dy vibe fan jo krij dat jo dit dogge, lykas frjemde baan. Witte jo wat se dogge? - Se dogge mei boaten, konteners. - Ja, dat liket jo wis. - Dankewol. - Gjin tank. Jo sjogge heul yn elkoar set, profesjonele. Fynsto bern? - Ik ha in bern. Ik mei wol oer him. - Do meist wol oer him. Fynsto oare bern? - Guon fan syn freonen fyn ik leuk. - Binne jo aardich strang mei him op wat hy kin en net kin dwaan? - Wy behearje ferwachtingen. - Dat is in dekaan. (frou laket) Dat is in dekaan foar wis. Ik bin no trije foar trije. - Dankewol. - Hoi. - Hoi. - Hoe giet it mei dy? - Goed, hoe giet it mei dy? - Goed. - Och, moaie hândruk. Is dit jo deistige klean? - Typysk. - Hoe wiesto opgroeien? - Ik wie tûk, ik gewoan my net tapasse. - Hat josels net tapast. Famke, selde. Ik tink dat hy in fernederer is. - Wêrom, hoe sit it mei my ferneatigjen? - Jo sjogge in bytsje grungy en as ik oan uterliker tink Ik tink oan, lykas bugs en smoarch. - Stink ik? - Nee, jo stinke net. Lykas, no as ik in brek seach, Ik soe wêze wolle, "Uh-uh, teef krij it." En ik fiel my wol - Ik haatsje bugs. Ik deadzje se unapologetysk mar ik hâld der net fan. - Hy deadet se unapologetysk, exterminator. Goed, do bist kreas, sy is leuk. Ik hâld fan dy, jo sjogge yn elkoar set. Ik tink dat ik sjoch nei resepsjoniste fan kapsalon. Ik tink dat jo op it stuit bubbele lykje. Jo sjogge as jo wite hoe't jo mei minsken prate. Hoar sjocht der sûn út, wite jo wat ik bedoel? (frou laket) Ik doch it, ik tink dat jo in resepsjoniste binne foar kapsalon. - Okee. - Hoi. - Hoi. - Ik tink dat jo oan in bar wurkje. - Ik wurkje oan in bar en jo komme deryn. Okee, ik gean fuort mei wittenskipper fan 'e bats. Ik sjoch dy de hiele tiid, en ik wit dat der in soad labs binne om myn restaurant. En ik fiel my as jo tinke dat wittenskip cool kin wêze. Ik sil foarút gean en sizze dat jo in wittenskipper binne. - Hokker soarte fan wittenskip tinke jo dat ik doch? - Stúdzje lykas dingen om minsken te helpen. (gasten laitsje) Eww, ik wit it net, lit my net sûnder lieding klinke. Twa, ik ha twa oer. Ik haw in simulearre pasjint en in begraffenisdirekteur. Jo sjogge in bytsje tryst (lacht). Do bist wirklik kalm, en ik fiel dat dat in goede manier soe wêze rjochtsje in begraffenis. Oh myn God, eww, ik woe net skilje, lykas, jo sjogge net fertrietlik. Lykas, de emoasje, eww. (gasten laitsje) Do bist prachtich. - Sa. - No, jo, lykas jo foet brutsen as wat. - Ik foel der in piano op. - Hast in piano fallen? - No, myn broer foel der in piano op. - Klinkt as geweldige jonge. Witte jo wat in simulearre pasjint is? - It is as in pasjint dy't net echt is. - Lykas de minsken dy't make-up op deade minsken sette. - Nee, dat is in mortier. - Oh, ooh. - Ik gean mei de pine nei de dokter drugs te krijen, lykas. Mar ik haw it sykte net echt. - Oh myn God, do, jo fake a brutsen foet om drugs te krijen. - Foar de Vicodin. (Curtis giselt) - Teef, ik haw it krekt ferplettere. (elkenien laket) Oh myn God, dat is net iens brutsen. Jo broer foel net in piano op dy. - Hy die it net. (elkenien laket) (Curtis giselt) - Oh myn God, krige ik acht outta acht? (elkenien laket) Jimme. Se wol wat drugs, mar se wol eins net sear dwaan, sadat se dizze ferhalen ferrifelt. - [Produsint] Okay, goed. Dankewol. - Ik fiel my net min foar jo foet. (elkenien laket) Ik fyn eins gjin grap, tink dat ik it ferûntrêste. Ik bin in homo, ik kin minsken lêze. - [Produsint] Wa kaam Curtis korrekt? - Oh myn God, ik bin senuweftich, kin ik sjoch? - [Produsint] Mm-hmm. (elkenien laket) - Nee, binne wy ​​serieus? Oh myn God. - [Produsint] Sil elkenien oerskeakelje? - Ik bedoelde dat net oer jo foet. (elkenien laket) (Curtis screeches) Wachtsje, sadat jo ferwûnings falskje om drugs te krijen? - [Produsint] Wachtsje, do silst- (elkenien laket) - Ik doch as sike, mar it is om medyske studinten te helpen mei har bedside manier. - Oh. - Dat it is gjin drugs te krijen. - Och, jo binne as in learaar. - Ja, soarte fan. - Dat wachtsje, ik bin, lykas, útlizze lykas in dei ta dei. - Jo dogge as de medyske studint, ok? Do komst deryn en ik sil jo fertelle wat d'r mis mei my is, en jo moatte my diagnostisearje. - Gotchu. - Klear? - Jo moatte pisje. - Ja, mar ik haw, lykas- - Jo hawwe in UTI. - Yup, ding ding ding. - Ding ding ding. - Jo soene dokter moatte wêze. - Ik soe moatte, he. Hoe kaamst yn in hoer man? Ik bedoel, ik begryp gewoan hielendal net wat dit is. Boten en jassen of sokssawat? - Ja, ja, containerskip komt binnen, wy sille se mei in kraan ôfnimme, set se earne yn 'e tún, nim oare, set it wer op. It is heul saai. - Hoefolle meitsje jo, kin ik freegje? (Corky ademt) Ooh, hy makket jild. Lykas, soene jo in sûkerpater wêze kinne? - Ik soe kinne. - Wy hâlde dat leuk. Begraffenisdirekteur, okay, woof. Kinne jo my útlizze, lykas, in dei yn it libben fan jo baan, want it klinkt ferskriklik. Hawwe jo te meitsjen mei deade lichems? - Doe't ik earst begon, Ik behannele deade lichems in protte faker. De lêste ferskate jierren, net sa folle, mar ik haw hûnderten deade lichems behannele. - Hûnderten. - Meastentiids bin ik gewoan op it kantoar arranzjeminten meitsje. Famyljes dy't by ús gearkomme om te praten oer hokker soarte arranzjeminten se wolle hawwe. - Eww, oh myn God. Hee. Dus gjin exterminator. - Nee. - Mar do bist in resepsjoniste foar kapsalon. - Mm-hmm. Ik hie in freon dy't dêr krekt wurke wie lykas, "Wolle jo wat oars dwaan?" En ik wie: "Is it jild goed?" En it eins it is net min. - Okee. Dat jo binne wirklik leuk foar net in leuke baan. (frou laket) - Jo soene myn coveralls sjen moatte. - Eww. Jo deadzje bugs as rotten of wat? - Beide. (Curtis gûlt) - Ik krij it net. - De measte fan ús kills binne farske kills, dus it is net sa bruto. Jo gewoan hûn poop tas styl. - Ja, nee, dat is grou. - As it echt grou is is as se in bytsje sitten hawwe en se binne maggoty en smelly en jo moatte it fan achteren fiskje. - Nee, nee, leuk om jo te moetsjen. (elkenien laket) - lokwinskje, do riedst gelyk. - Ik die. Sa fertel my hokker soarte fan wittenskip. - Gentherapy is wat it hjit. De firussen leverje de genen oan dy't nedich binne minsken te genêzen. - Gotchu. Dat klinkt lestich. - Hoi. - Hee. Jo lykje as jo fan bern hâlde en echt bliid, net fertrietlik. - (laket) Dat is in grutte 180. - Ja. (elkenien laket) - Hoe âld learsto? - Middelbere skoalle, freshman en sophomores meast. - Okee. Fynst dy leuk? - Ja, se binne cool. - Jo, lykas, net. - Nee, it is einleaze ferdivedaasje, Ik doch it eins, Ik wol eins graach mei har wurkje. - Binne jo studinten lykas jo? - Ik tink, goed, ik wit eins guon fan harren tinke dat ik te folle praat. - Jo binne letterlik in learaar, is dat net, lykas de baan? - Earst fan alles, fuck dy. (elkenien laket) - Dat wachtsje, lykas, is de foet wirklik? Lykas, mar as in piano? - Nee, ik foel. - O, okee. Alles goed, dekaan fan studinten. Dat, foar my, scream, like, (flústert) teef. - Ik tink net dat ien fan myn studinten soe my a beskriuwe as in teef. Ik soe mysels as in teef beskriuwe, mar ik tink net dat ien fan myn studinten dat soe. - Meitsje jo in jurkkoade op? - Nee. - Neat? - Nee. - Gjin jurkkoade op jo skoalle? - Ik bedoel, jo kinne net drage lykas lingerie. - Hawwe jo de grill? - Ja. - Dat fyn ik moai. - Ik tink net dat ik oait op in baan soe wurkje wêr't myn uterlik in probleem is, en ik tink dat dit diel is fan 'e reden wêrom ik genietsje fan in refleksje fan myn studinten en lykas "Jo kinne dit ek dwaan, "Makket net út wat jo derút sjogge as trochjûn binne." Ik wie in shitty studint (lacht). Ik wie in totale nachtmerje. - Genietsje jo fan jo baan? - Ik hâld derfan, kin ik sizze? Ja, ik hâld derfan. - Dat die ik echt min. Ik tocht dat wie sa maklik, ik tocht dat ik it ferûntrêste. Ik tocht echt dat ik jo allegear krige. - [Produsint] Hokker baan soene jo it measte wolle as learling? - Wierskynlik in dekaan fan studinten. - [Produsint] Dekaan fan studinten? - Ja. Tinke jo net dat ik goed soe wêze? - Nee, ik (net) laitsjen. Okay, jo soene efter de bleekers bedarje mei de bern heech wurde, fyn ik it leuk. - Oh myn God, ik soe it noait. Dat is jiskefet. - En wier. - Wier.

Match baan oan persoan

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.125" dur="2.785"> - Ik fyn eins gjin grap dat ik it ferûntrêste. </text>
<text sub="clublinks" start="2.91" dur="1.87"> Ik bin in homo, ik kin minsken lêze. </text>
<text sub="clublinks" start="4.78" dur="2.37"> - [Produsint] Wa kaam Curtis korrekt? </text>
<text sub="clublinks" start="7.15" dur="1.37"> - Oh myn God, </text>
<text sub="clublinks" start="8.52" dur="1.6"> Ik bin senuweftich, kin ik sjoch? </text>
<text sub="clublinks" start="10.12" dur="2.254"> - [Produsint] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="12.374" dur="0.833"> (gasten laitsje) </text>
<text sub="clublinks" start="13.207" dur="1.631"> - Nee. </text>
<text sub="clublinks" start="14.838" dur="1.818"> (mystery music) </text>
<text sub="clublinks" start="16.656" dur="1.407"> - [Produsint] Wat dochsto foar it libben? </text>
<text sub="clublinks" start="18.063" dur="1.337"> - Ik bartend no krekt. </text>
<text sub="clublinks" start="19.4" dur="1.383"> - [Producer] Jo hâlde fan jo baas? </text>
<text sub="clublinks" start="22.16" dur="2.343"> - Ik ha in baas (lacht) </text>
<text sub="clublinks" start="24.503" dur="0.997"> (produsint lacht) </text>
<text sub="clublinks" start="25.5" dur="1.95"> - [Produsint] Hjoed sille jo oerienkomme </text>
<text sub="clublinks" start="27.45" dur="2"> baan nei persoan. </text>
<text sub="clublinks" start="29.45" dur="0.91"> - Okee. </text>
<text sub="clublinks" start="30.36" dur="1.45"> Ik fiel my dat ik hjir echt min sil wurde. </text>
<text sub="clublinks" start="31.81" dur="3.28"> Simulearre pasjint, ik ha gjin idee wat dat is. </text>
<text sub="clublinks" start="35.09" dur="2.15"> Longshoreman, sis ik dat sels? </text>
<text sub="clublinks" start="37.24" dur="1.628"> Moat ik wite wat dat is? </text>
<text sub="clublinks" start="38.868" dur="0.833"> (gûpt) </text>
<text sub="clublinks" start="39.701" dur="1.589"> Oh myn God, eww, wat is dat? </text>
<text sub="clublinks" start="41.29" dur="2.693"> Of as in fernederer, dat is ferfelend as de hel. </text>
<text sub="clublinks" start="45.21" dur="2.07"> Haarsalon, ik fiel my wol in man as famke, </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="1.32"> mar ik fiel my dat jo kinne fertelle. </text>
<text sub="clublinks" start="48.6" dur="2.46"> In studintedek wurdt in frou </text>
<text sub="clublinks" start="51.06" dur="1.44"> mei in stok omheech har ezel. </text>
<text sub="clublinks" start="52.5" dur="1.1"> Ik haw it gewoan fermoarde, he? </text>
<text sub="clublinks" start="53.6" dur="1.17"> Ik ha gelyk. </text>
<text sub="clublinks" start="54.77" dur="3.49"> Begraffenisdirekteur, dat is sa deprimearjend. </text>
<text sub="clublinks" start="58.26" dur="1.617"> Jo binne lykas "Oké, skilje elkenien, </text>
<text sub="clublinks" start="59.877" dur="1.473"> "wy binne oan it begjin." </text>
<text sub="clublinks" start="61.35" dur="1.523"> Lykas, dat is sa onhandich. </text>
<text sub="clublinks" start="68.49" dur="3.64"> Dat dizze man komt heulendal yn myn bar. </text>
<text sub="clublinks" start="72.13" dur="3.327"> Ik ken dy, ik ha gjin idee wat jo dogge. </text>
<text sub="clublinks" start="75.457" dur="0.93"> Hoi. - Hoi. </text>
<text sub="clublinks" start="76.387" dur="1.543"> - Wat is dyn namme? - Abby. </text>
<text sub="clublinks" start="77.93" dur="1.25"> - Abby, leuk dy te moetsjen. - Do ek. </text>
<text sub="clublinks" start="79.18" dur="2.32"> - Dat in pear fan dizze, ik wit net wat se binne. </text>
<text sub="clublinks" start="81.5" dur="1.43"> Kin ik fragen stelle? </text>
<text sub="clublinks" start="82.93" dur="0.833"> - [Produsint] Ja. </text>
<text sub="clublinks" start="83.763" dur="2.527"> - Soene jo sizze dat jo, lykas in leuke persoan? </text>
<text sub="clublinks" start="86.29" dur="1.31"> Hawwe jo in soad frije tiid, </text>
<text sub="clublinks" start="87.6" dur="0.85"> lykas leuke dingen dwaan? </text>
<text sub="clublinks" start="88.45" dur="1.38"> - Ja, ja. </text>
<text sub="clublinks" start="89.83" dur="2.01"> - Dat klinkt as in nee, lykas miskien in learaar, </text>
<text sub="clublinks" start="91.84" dur="1.16"> lykas se tinke dat se wille hawwe </text>
<text sub="clublinks" start="93" dur="1.383"> mar it is net sa leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="94.383" dur="2.389"> - Ik bedoel, ik wol wirklik graach lêze (laket). </text>
<text sub="clublinks" start="96.772" dur="1.074"> - Eww. </text>
<text sub="clublinks" start="97.846" dur="2.554"> Dat is in learaar. </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.772"> Dat is dus net leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="102.172" dur="1.518"> - Dat is myn idee fan wille. </text>
<text sub="clublinks" start="103.69" dur="1.36"> - Dit is foar jo, leave. </text>
<text sub="clublinks" start="105.05" dur="1.5"> - Dankewol. </text>
<text sub="clublinks" start="106.55" dur="1.15"> - Hoi. - Hoi. </text>
<text sub="clublinks" start="107.7" dur="1.43"> - Wat hiet jo? - Corky. </text>
<text sub="clublinks" start="109.13" dur="0.91"> - Corky? - Ja. </text>
<text sub="clublinks" start="110.04" dur="1.4"> - Ik hâld fan it bypassende, trouwens, it grien, </text>
<text sub="clublinks" start="111.44" dur="1.47"> do sette der wat tinken yn. </text>
<text sub="clublinks" start="112.91" dur="2.065"> - Eigentlik wie der gjin gedachte. </text>
<text sub="clublinks" start="114.975" dur="1.545"> (persoan laket) </text>
<text sub="clublinks" start="116.52" dur="1.75"> Ik wit net as it in longshoreman is </text>
<text sub="clublinks" start="118.27" dur="1.333"> as in man mei in hoer, </text>
<text sub="clublinks" start="120.8" dur="1.38"> mar </text>
<text sub="clublinks" start="122.18" dur="1.87"> Ik fiel my miskien dat ik dy vibe fan jo krij </text>
<text sub="clublinks" start="124.05" dur="1.911"> dat jo dit dogge, lykas frjemde baan. </text>
<text sub="clublinks" start="125.961" dur="1.569"> Witte jo wat se dogge? </text>
<text sub="clublinks" start="127.53" dur="2.16"> - Se dogge mei boaten, konteners. </text>
<text sub="clublinks" start="129.69" dur="2.203"> - Ja, dat liket jo wis. </text>
<text sub="clublinks" start="132.75" dur="0.833"> - Dankewol. </text>
<text sub="clublinks" start="133.583" dur="0.833"> - Gjin tank. </text>
<text sub="clublinks" start="134.416" dur="1.924"> Jo sjogge heul yn elkoar set, profesjonele. </text>
<text sub="clublinks" start="136.34" dur="1.95"> Fynsto bern? </text>
<text sub="clublinks" start="138.29" dur="1.52"> - Ik ha in bern. </text>
<text sub="clublinks" start="139.81" dur="1.84"> Ik mei wol oer him. - Do meist wol oer him. </text>
<text sub="clublinks" start="141.65" dur="1.59"> Fynsto oare bern? </text>
<text sub="clublinks" start="143.24" dur="2.06"> - Guon fan syn freonen fyn ik leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="145.3" dur="0.86"> - Binne jo aardich strang mei him </text>
<text sub="clublinks" start="146.16" dur="1.73"> op wat hy kin en net kin dwaan? </text>
<text sub="clublinks" start="147.89" dur="1.96"> - Wy behearje ferwachtingen. </text>
<text sub="clublinks" start="149.85" dur="0.994"> - Dat is in dekaan. </text>
<text sub="clublinks" start="150.844" dur="0.996"> (frou laket) </text>
<text sub="clublinks" start="151.84" dur="2.1"> Dat is in dekaan foar wis. </text>
<text sub="clublinks" start="153.94" dur="1.681"> Ik bin no trije foar trije. </text>
<text sub="clublinks" start="155.621" dur="0.833"> - Dankewol. </text>
<text sub="clublinks" start="156.454" dur="0.833"> - Hoi. - Hoi. </text>
<text sub="clublinks" start="157.287" dur="0.833"> - Hoe giet it mei dy? </text>
<text sub="clublinks" start="158.12" dur="0.833"> - Goed, hoe giet it mei dy? </text>
<text sub="clublinks" start="158.953" dur="1.067"> - Goed. - Och, moaie hândruk. </text>
<text sub="clublinks" start="160.02" dur="2.31"> Is dit jo deistige klean? </text>
<text sub="clublinks" start="162.33" dur="0.833"> - Typysk. </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="1.827"> - Hoe wiesto opgroeien? </text>
<text sub="clublinks" start="164.99" dur="1.4"> - Ik wie tûk, ik gewoan </text>
<text sub="clublinks" start="166.39" dur="1.43"> my net tapasse. - Hat josels net tapast. </text>
<text sub="clublinks" start="167.82" dur="1.8"> Famke, selde. </text>
<text sub="clublinks" start="169.62" dur="1.89"> Ik tink dat hy in fernederer is. </text>
<text sub="clublinks" start="171.51" dur="2.32"> - Wêrom, hoe sit it mei my ferneatigjen? </text>
<text sub="clublinks" start="173.83" dur="1.5"> - Jo sjogge in bytsje grungy </text>
<text sub="clublinks" start="175.33" dur="1.61"> en as ik oan uterliker tink </text>
<text sub="clublinks" start="176.94" dur="2.54"> Ik tink oan, lykas bugs en smoarch. </text>
<text sub="clublinks" start="179.48" dur="0.833"> - Stink ik? </text>
<text sub="clublinks" start="180.313" dur="1.097"> - Nee, jo stinke net. </text>
<text sub="clublinks" start="181.41" dur="1.43"> Lykas, no as ik in brek seach, </text>
<text sub="clublinks" start="182.84" dur="2.06"> Ik soe wêze wolle, "Uh-uh, teef krij it." </text>
<text sub="clublinks" start="184.9" dur="1.148"> En ik fiel my wol </text>
<text sub="clublinks" start="186.048" dur="1.082"> - Ik haatsje bugs. </text>
<text sub="clublinks" start="187.13" dur="1.46"> Ik deadzje se unapologetysk </text>
<text sub="clublinks" start="188.59" dur="1.07"> mar ik hâld der net fan. </text>
<text sub="clublinks" start="189.66" dur="3.02"> - Hy deadet se unapologetysk, exterminator. </text>
<text sub="clublinks" start="192.68" dur="2.36"> Goed, do bist kreas, sy is leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="195.04" dur="1.73"> Ik hâld fan dy, jo sjogge yn elkoar set. </text>
<text sub="clublinks" start="196.77" dur="3.3"> Ik tink dat ik sjoch nei resepsjoniste fan kapsalon. </text>
<text sub="clublinks" start="200.07" dur="2.18"> Ik tink dat jo op it stuit bubbele lykje. </text>
<text sub="clublinks" start="202.25" dur="2.05"> Jo sjogge as jo wite hoe't jo mei minsken prate. </text>
<text sub="clublinks" start="204.3" dur="2.13"> Hoar sjocht der sûn út, wite jo wat ik bedoel? </text>
<text sub="clublinks" start="206.43" dur="0.833"> (frou laket) </text>
<text sub="clublinks" start="207.263" dur="1.607"> Ik doch it, ik tink dat jo in resepsjoniste binne foar kapsalon. </text>
<text sub="clublinks" start="208.87" dur="1.25"> - Okee. </text>
<text sub="clublinks" start="210.12" dur="1.12"> - Hoi. - Hoi. </text>
<text sub="clublinks" start="211.24" dur="1.56"> - Ik tink dat jo oan in bar wurkje. </text>
<text sub="clublinks" start="212.8" dur="1.85"> - Ik wurkje oan in bar en jo komme deryn. </text>
<text sub="clublinks" start="214.65" dur="2.69"> Okee, ik gean fuort mei wittenskipper fan 'e bats. </text>
<text sub="clublinks" start="217.34" dur="1.1"> Ik sjoch dy de hiele tiid, </text>
<text sub="clublinks" start="218.44" dur="3.53"> en ik wit dat der in soad labs binne om myn restaurant. </text>
<text sub="clublinks" start="221.97" dur="2.9"> En ik fiel my as jo tinke dat wittenskip cool kin wêze. </text>
<text sub="clublinks" start="224.87" dur="1.56"> Ik sil foarút gean en sizze dat jo in wittenskipper binne. </text>
<text sub="clublinks" start="226.43" dur="2.13"> - Hokker soarte fan wittenskip tinke jo dat ik doch? </text>
<text sub="clublinks" start="228.56" dur="2.947"> - Stúdzje lykas dingen om minsken te helpen. </text>
<text sub="clublinks" start="233.279" dur="1.583"> (gasten laitsje) </text>
<text sub="clublinks" start="234.862" dur="3.378"> Eww, ik wit it net, lit my net sûnder lieding klinke. </text>
<text sub="clublinks" start="238.24" dur="0.88"> Twa, ik ha twa oer. </text>
<text sub="clublinks" start="239.12" dur="3.683"> Ik haw in simulearre pasjint en in begraffenisdirekteur. </text>
<text sub="clublinks" start="243.95" dur="1.55"> Jo sjogge in bytsje tryst (lacht). </text>
<text sub="clublinks" start="246.35" dur="1.27"> Do bist wirklik kalm, </text>
<text sub="clublinks" start="247.62" dur="2.78"> en ik fiel dat dat in goede manier soe wêze </text>
<text sub="clublinks" start="250.4" dur="1.603"> rjochtsje in begraffenis. </text>
<text sub="clublinks" start="253.25" dur="1.12"> Oh myn God, eww, ik woe net skilje, </text>
<text sub="clublinks" start="254.37" dur="1.75"> lykas, jo sjogge net fertrietlik. </text>
<text sub="clublinks" start="256.12" dur="2.367"> Lykas, de emoasje, eww. </text>
<text sub="clublinks" start="258.487" dur="1.217"> (gasten laitsje) </text>
<text sub="clublinks" start="259.704" dur="2.04"> Do bist prachtich. </text>
<text sub="clublinks" start="261.744" dur="1.456"> - Sa. </text>
<text sub="clublinks" start="263.2" dur="2.277"> - No, jo, lykas jo foet brutsen as wat. </text>
<text sub="clublinks" start="265.477" dur="2.123"> - Ik foel der in piano op. </text>
<text sub="clublinks" start="267.6" dur="1.57"> - Hast in piano fallen? </text>
<text sub="clublinks" start="269.17" dur="2.08"> - No, myn broer foel der in piano op. </text>
<text sub="clublinks" start="271.25" dur="1.22"> - Klinkt as geweldige jonge. </text>
<text sub="clublinks" start="272.47" dur="2.45"> Witte jo wat in simulearre pasjint is? </text>
<text sub="clublinks" start="274.92" dur="3.3"> - It is as in pasjint dy't net echt is. </text>
<text sub="clublinks" start="278.22" dur="2.91"> - Lykas de minsken dy't make-up op deade minsken sette. </text>
<text sub="clublinks" start="281.13" dur="1.14"> - Nee, dat is in mortier. </text>
<text sub="clublinks" start="282.27" dur="1.04"> - Oh, ooh. </text>
<text sub="clublinks" start="283.31" dur="2.21"> - Ik gean mei de pine nei de dokter </text>
<text sub="clublinks" start="285.52" dur="1.41"> drugs te krijen, lykas. </text>
<text sub="clublinks" start="286.93" dur="1.65"> Mar ik haw it sykte net echt. </text>
<text sub="clublinks" start="288.58" dur="2.14"> - Oh myn God, do, jo fake a </text>
<text sub="clublinks" start="292.06" dur="0.833"> brutsen foet </text>
<text sub="clublinks" start="292.893" dur="1.431"> om drugs te krijen. - Foar de Vicodin. </text>
<text sub="clublinks" start="294.324" dur="1.063"> (Curtis giselt) </text>
<text sub="clublinks" start="295.387" dur="1.715"> - Teef, ik haw it krekt ferplettere. </text>
<text sub="clublinks" start="297.102" dur="1.368"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="298.47" dur="2.09"> Oh myn God, dat is net iens brutsen. </text>
<text sub="clublinks" start="300.56" dur="0.92"> Jo broer foel net </text>
<text sub="clublinks" start="301.48" dur="1.741"> in piano op dy. - Hy die it net. </text>
<text sub="clublinks" start="303.221" dur="0.833"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="304.054" dur="1.796"> (Curtis giselt) </text>
<text sub="clublinks" start="305.85" dur="2.46"> - Oh myn God, krige ik acht outta acht? </text>
<text sub="clublinks" start="308.31" dur="1.27"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="309.58" dur="0.833"> Jimme. </text>
<text sub="clublinks" start="311.55" dur="1.05"> Se wol wat drugs, </text>
<text sub="clublinks" start="312.6" dur="1.44"> mar se wol eins net sear dwaan, </text>
<text sub="clublinks" start="314.04" dur="2.28"> sadat se dizze ferhalen ferrifelt. </text>
<text sub="clublinks" start="316.32" dur="0.93"> - [Produsint] Okay, goed. </text>
<text sub="clublinks" start="317.25" dur="0.95"> Dankewol. - Ik fiel my net min </text>
<text sub="clublinks" start="318.2" dur="0.897"> foar jo foet. </text>
<text sub="clublinks" start="319.097" dur="2.917"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="323.03" dur="3.04"> Ik fyn eins gjin grap, tink dat ik it ferûntrêste. </text>
<text sub="clublinks" start="326.07" dur="2.44"> Ik bin in homo, ik kin minsken lêze. </text>
<text sub="clublinks" start="328.51" dur="2.38"> - [Produsint] Wa kaam Curtis korrekt? </text>
<text sub="clublinks" start="330.89" dur="2.616"> - Oh myn God, ik bin senuweftich, kin ik sjoch? </text>
<text sub="clublinks" start="333.506" dur="1.667"> - [Produsint] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="336.325" dur="0.833"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="337.158" dur="2.452"> - Nee, binne wy ​​serieus? </text>
<text sub="clublinks" start="339.61" dur="0.833"> Oh myn God. </text>
<text sub="clublinks" start="341.28" dur="1.58"> - [Produsint] Sil elkenien </text>
<text sub="clublinks" start="342.86" dur="0.833"> oerskeakelje? </text>
<text sub="clublinks" start="345.62" dur="1.413"> - Ik bedoelde dat net oer jo foet. </text>
<text sub="clublinks" start="347.033" dur="1.668"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="348.701" dur="1.362"> (Curtis screeches) </text>
<text sub="clublinks" start="350.063" dur="2.517"> Wachtsje, sadat jo ferwûnings falskje om drugs te krijen? </text>
<text sub="clublinks" start="352.58" dur="1.672"> - [Produsint] Wachtsje, do silst- </text>
<text sub="clublinks" start="354.252" dur="0.918"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="355.17" dur="1.75"> - Ik doch as sike, </text>
<text sub="clublinks" start="356.92" dur="1.48"> mar it is om medyske studinten te helpen </text>
<text sub="clublinks" start="358.4" dur="2.1"> mei har bedside manier. </text>
<text sub="clublinks" start="360.5" dur="0.833"> - Oh. </text>
<text sub="clublinks" start="361.333" dur="1.077"> - Dat it is gjin drugs te krijen. </text>
<text sub="clublinks" start="362.41" dur="1.44"> - Och, jo binne as in learaar. </text>
<text sub="clublinks" start="363.85" dur="0.95"> - Ja, soarte fan. </text>
<text sub="clublinks" start="364.8" dur="0.93"> - Dat wachtsje, ik bin, lykas, </text>
<text sub="clublinks" start="365.73" dur="1.58"> útlizze lykas in dei ta dei. </text>
<text sub="clublinks" start="367.31" dur="2.16"> - Jo dogge as de medyske studint, ok? </text>
<text sub="clublinks" start="369.47" dur="0.833"> Do komst deryn </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="1.517"> en ik sil jo fertelle wat d'r mis mei my is, </text>
<text sub="clublinks" start="371.82" dur="1.5"> en jo moatte my diagnostisearje. </text>
<text sub="clublinks" start="373.32" dur="0.95"> - Gotchu. - Klear? </text>
<text sub="clublinks" start="375.58" dur="1.04"> - Jo moatte pisje. </text>
<text sub="clublinks" start="376.62" dur="1.15"> - Ja, mar ik haw, lykas- </text>
<text sub="clublinks" start="378.64" dur="1.261"> - Jo hawwe in UTI. </text>
<text sub="clublinks" start="379.901" dur="1.45"> - Yup, ding ding ding. </text>
<text sub="clublinks" start="381.351" dur="1.96"> - Ding ding ding. - Jo soene dokter moatte wêze. </text>
<text sub="clublinks" start="383.311" dur="2.169"> - Ik soe moatte, he. </text>
<text sub="clublinks" start="385.48" dur="1.973"> Hoe kaamst yn in hoer man? </text>
<text sub="clublinks" start="389.1" dur="2.61"> Ik bedoel, ik begryp gewoan hielendal net wat dit is. </text>
<text sub="clublinks" start="391.71" dur="0.833"> Boten en jassen of sokssawat? </text>
<text sub="clublinks" start="392.543" dur="3.077"> - Ja, ja, containerskip komt binnen, </text>
<text sub="clublinks" start="395.62" dur="1.38"> wy sille se mei in kraan ôfnimme, </text>
<text sub="clublinks" start="397" dur="1.17"> set se earne yn 'e tún, </text>
<text sub="clublinks" start="398.17" dur="1.37"> nim oare, set it wer op. </text>
<text sub="clublinks" start="399.54" dur="1.41"> It is heul saai. </text>
<text sub="clublinks" start="400.95" dur="1.58"> - Hoefolle meitsje jo, kin ik freegje? </text>
<text sub="clublinks" start="402.53" dur="2.15"> (Corky ademt) </text>
<text sub="clublinks" start="404.68" dur="2.07"> Ooh, hy makket jild. </text>
<text sub="clublinks" start="406.75" dur="2.001"> Lykas, soene jo in sûkerpater wêze kinne? </text>
<text sub="clublinks" start="408.751" dur="0.833"> - Ik soe kinne. </text>
<text sub="clublinks" start="411.209" dur="1.591"> - Wy hâlde dat leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="412.8" dur="2.99"> Begraffenisdirekteur, okay, woof. </text>
<text sub="clublinks" start="415.79" dur="2.17"> Kinne jo my útlizze, lykas, </text>
<text sub="clublinks" start="417.96" dur="1.17"> in dei yn it libben fan jo baan, </text>
<text sub="clublinks" start="419.13" dur="1.55"> want it klinkt ferskriklik. </text>
<text sub="clublinks" start="420.68" dur="1.49"> Hawwe jo te meitsjen mei deade lichems? </text>
<text sub="clublinks" start="422.17" dur="0.96"> - Doe't ik earst begon, </text>
<text sub="clublinks" start="423.13" dur="2.29"> Ik behannele deade lichems in protte faker. </text>
<text sub="clublinks" start="425.42" dur="1.67"> De lêste ferskate jierren, net sa folle, </text>
<text sub="clublinks" start="427.09" dur="2.53"> mar ik haw hûnderten deade lichems behannele. </text>
<text sub="clublinks" start="429.62" dur="0.833"> - Hûnderten. </text>
<text sub="clublinks" start="430.453" dur="1.787"> - Meastentiids bin ik gewoan op it kantoar </text>
<text sub="clublinks" start="432.24" dur="1.75"> arranzjeminten meitsje. </text>
<text sub="clublinks" start="433.99" dur="1.51"> Famyljes dy't by ús gearkomme </text>
<text sub="clublinks" start="435.5" dur="1.62"> om te praten oer hokker soarte arranzjeminten </text>
<text sub="clublinks" start="437.12" dur="0.833"> se wolle hawwe. </text>
<text sub="clublinks" start="437.953" dur="1.174"> - Eww, oh myn God. </text>
<text sub="clublinks" start="439.127" dur="0.853"> Hee. </text>
<text sub="clublinks" start="439.98" dur="1.62"> Dus gjin exterminator. </text>
<text sub="clublinks" start="441.6" dur="0.833"> - Nee. </text>
<text sub="clublinks" start="442.433" dur="1.287"> - Mar do bist in resepsjoniste foar kapsalon. </text>
<text sub="clublinks" start="443.72" dur="1.029"> - Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="444.749" dur="1.321"> Ik hie in freon dy't dêr krekt wurke </text>
<text sub="clublinks" start="446.07" dur="1.46"> wie lykas, "Wolle jo wat oars dwaan?" </text>
<text sub="clublinks" start="447.53" dur="1.577"> En ik wie: "Is it jild goed?" </text>
<text sub="clublinks" start="449.107" dur="1.223"> En it eins </text>
<text sub="clublinks" start="450.33" dur="1.21"> it is net min. </text>
<text sub="clublinks" start="451.54" dur="1.328"> - Okee. </text>
<text sub="clublinks" start="452.868" dur="2.122"> Dat jo binne wirklik leuk foar net in leuke baan. </text>
<text sub="clublinks" start="454.99" dur="1.21"> (frou laket) </text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="1.27"> - Jo soene myn coveralls sjen moatte. </text>
<text sub="clublinks" start="457.47" dur="1.333"> - Eww. </text>
<text sub="clublinks" start="458.803" dur="2.747"> Jo deadzje bugs as rotten of wat? </text>
<text sub="clublinks" start="461.55" dur="0.833"> - Beide. </text>
<text sub="clublinks" start="462.383" dur="1.197"> (Curtis gûlt) </text>
<text sub="clublinks" start="463.58" dur="0.833"> - Ik krij it net. </text>
<text sub="clublinks" start="464.413" dur="1.737"> - De measte fan ús kills binne farske kills, </text>
<text sub="clublinks" start="466.15" dur="1.45"> dus it is net sa bruto. </text>
<text sub="clublinks" start="467.6" dur="1.92"> Jo gewoan hûn poop tas styl. </text>
<text sub="clublinks" start="469.52" dur="1.25"> - Ja, nee, dat is grou. </text>
<text sub="clublinks" start="470.77" dur="1.13"> - As it echt grou is </text>
<text sub="clublinks" start="471.9" dur="1.56"> is as se in bytsje sitten hawwe </text>
<text sub="clublinks" start="473.46" dur="3"> en se binne maggoty en smelly </text>
<text sub="clublinks" start="476.46" dur="2.4"> en jo moatte it fan achteren fiskje. </text>
<text sub="clublinks" start="478.86" dur="1.489"> - Nee, nee, leuk om jo te moetsjen. </text>
<text sub="clublinks" start="480.349" dur="1.681"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="482.03" dur="1.35"> - lokwinskje, </text>
<text sub="clublinks" start="483.38" dur="1.35"> do riedst gelyk. - Ik die. </text>
<text sub="clublinks" start="484.73" dur="1.73"> Sa fertel my hokker soarte fan wittenskip. </text>
<text sub="clublinks" start="486.46" dur="2.02"> - Gentherapy is wat it hjit. </text>
<text sub="clublinks" start="488.48" dur="2.38"> De firussen leverje de genen oan dy't nedich binne </text>
<text sub="clublinks" start="490.86" dur="1.242"> minsken te genêzen. </text>
<text sub="clublinks" start="492.102" dur="0.84"> - Gotchu. </text>
<text sub="clublinks" start="492.942" dur="2.274"> Dat klinkt lestich. </text>
<text sub="clublinks" start="495.216" dur="0.984"> - Hoi. - Hee. </text>
<text sub="clublinks" start="496.2" dur="1.2"> Jo lykje as jo fan bern hâlde </text>
<text sub="clublinks" start="497.4" dur="2.468"> en echt bliid, net fertrietlik. </text>
<text sub="clublinks" start="499.868" dur="1.912"> - (laket) Dat is in grutte 180. </text>
<text sub="clublinks" start="501.78" dur="2.29"> - Ja. (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="504.07" dur="1.35"> - Hoe âld learsto? </text>
<text sub="clublinks" start="505.42" dur="1.23"> - Middelbere skoalle, </text>
<text sub="clublinks" start="506.65" dur="1.47"> freshman en sophomores meast. </text>
<text sub="clublinks" start="508.12" dur="0.833"> - Okee. </text>
<text sub="clublinks" start="508.953" dur="0.957"> Fynst dy leuk? </text>
<text sub="clublinks" start="509.91" dur="1.16"> - Ja, se binne cool. </text>
<text sub="clublinks" start="511.07" dur="1.18"> - Jo, lykas, net. </text>
<text sub="clublinks" start="512.25" dur="1.31"> - Nee, it is einleaze ferdivedaasje, </text>
<text sub="clublinks" start="513.56" dur="0.833"> Ik doch it eins, </text>
<text sub="clublinks" start="514.393" dur="1.777"> Ik wol eins graach mei har wurkje. </text>
<text sub="clublinks" start="516.17" dur="2.031"> - Binne jo studinten lykas jo? </text>
<text sub="clublinks" start="518.201" dur="0.833"> - Ik tink, </text>
<text sub="clublinks" start="519.034" dur="1.056"> goed, ik wit eins </text>
<text sub="clublinks" start="520.09" dur="2"> guon fan harren tinke dat ik te folle praat. </text>
<text sub="clublinks" start="522.09" dur="0.833"> - Jo binne letterlik in learaar, </text>
<text sub="clublinks" start="522.923" dur="2.327"> is dat net, lykas de baan? </text>
<text sub="clublinks" start="525.25" dur="1.013"> - Earst fan alles, fuck dy. </text>
<text sub="clublinks" start="526.263" dur="2.307"> (elkenien laket) </text>
<text sub="clublinks" start="528.57" dur="1.793"> - Dat wachtsje, lykas, is de foet wirklik? </text>
<text sub="clublinks" start="531.27" dur="1.66"> Lykas, mar as in piano? </text>
<text sub="clublinks" start="532.93" dur="2.44"> - Nee, ik foel. - O, okee. </text>
<text sub="clublinks" start="535.37" dur="1.61"> Alles goed, dekaan fan studinten. </text>
<text sub="clublinks" start="536.98" dur="2.301"> Dat, foar my, scream, like, </text>
<text sub="clublinks" start="539.281" dur="2.491"> (flústert) teef. </text>
<text sub="clublinks" start="541.772" dur="1.048"> - Ik tink net dat ien fan myn studinten </text>
<text sub="clublinks" start="542.82" dur="1.341"> soe my a beskriuwe as in teef. </text>
<text sub="clublinks" start="544.161" dur="1.8"> Ik soe mysels as in teef beskriuwe, </text>
<text sub="clublinks" start="545.961" dur="1.709"> mar ik tink net dat ien fan myn studinten dat soe. </text>
<text sub="clublinks" start="547.67" dur="2.501"> - Meitsje jo in jurkkoade op? </text>
<text sub="clublinks" start="550.171" dur="0.833"> - Nee. </text>
<text sub="clublinks" start="551.004" dur="0.833"> - Neat? - Nee. </text>
<text sub="clublinks" start="551.837" dur="1.043"> - Gjin jurkkoade op jo skoalle? </text>
<text sub="clublinks" start="552.88" dur="1.526"> - Ik bedoel, jo kinne net drage </text>
<text sub="clublinks" start="554.406" dur="1.494"> lykas lingerie. </text>
<text sub="clublinks" start="555.9" dur="1.11"> - Hawwe jo de grill? </text>
<text sub="clublinks" start="557.01" dur="0.833"> - Ja. </text>
<text sub="clublinks" start="557.843" dur="1.05"> - Dat fyn ik moai. </text>
<text sub="clublinks" start="558.893" dur="1.667"> - Ik tink net dat ik oait op in baan soe wurkje </text>
<text sub="clublinks" start="560.56" dur="1.273"> wêr't myn uterlik in probleem is, </text>
<text sub="clublinks" start="561.833" dur="3.597"> en ik tink dat dit diel is fan 'e reden wêrom ik </text>
<text sub="clublinks" start="565.43" dur="2.45"> genietsje fan in refleksje fan myn studinten </text>
<text sub="clublinks" start="567.88" dur="1.917"> en lykas "Jo kinne dit ek dwaan, </text>
<text sub="clublinks" start="569.797" dur="1.743"> "Makket net út wat jo derút sjogge as trochjûn binne." </text>
<text sub="clublinks" start="571.54" dur="2.17"> Ik wie in shitty studint (lacht). </text>
<text sub="clublinks" start="573.71" dur="2.23"> Ik wie in totale nachtmerje. </text>
<text sub="clublinks" start="575.94" dur="1.043"> - Genietsje jo fan jo baan? </text>
<text sub="clublinks" start="576.983" dur="1.977"> - Ik hâld derfan, kin ik sizze? </text>
<text sub="clublinks" start="578.96" dur="0.863"> Ja, ik hâld derfan. </text>
<text sub="clublinks" start="581.65" dur="1.323"> - Dat die ik echt min. </text>
<text sub="clublinks" start="584.03" dur="2.82"> Ik tocht dat wie sa maklik, ik tocht dat ik it ferûntrêste. </text>
<text sub="clublinks" start="586.85" dur="1.55"> Ik tocht echt dat ik jo allegear krige. </text>
<text sub="clublinks" start="588.4" dur="3.214"> - [Produsint] Hokker baan soene jo it measte wolle as learling? </text>
<text sub="clublinks" start="591.614" dur="1.888"> - Wierskynlik in dekaan fan studinten. </text>
<text sub="clublinks" start="593.502" dur="1.008"> - [Produsint] Dekaan fan studinten? </text>
<text sub="clublinks" start="594.51" dur="0.833"> - Ja. </text>
<text sub="clublinks" start="595.343" dur="2.217"> Tinke jo net dat ik goed soe wêze? </text>
<text sub="clublinks" start="597.56" dur="1.89"> - Nee, ik (net) laitsjen. </text>
<text sub="clublinks" start="599.45" dur="1.84"> Okay, jo soene efter de bleekers bedarje </text>
<text sub="clublinks" start="601.29" dur="2.38"> mei de bern heech wurde, fyn ik it leuk. </text>
<text sub="clublinks" start="603.67" dur="1.463"> - Oh myn God, ik soe it noait. </text>
<text sub="clublinks" start="606.1" dur="2.08"> Dat is jiskefet. </text>
<text sub="clublinks" start="608.18" dur="1.133"> - En wier. - Wier. </text>