Tshatisa Umsebenzi woMntu (Curtis) | Uluhlu | Sika subtitles

-I nyani, like, akukho joke ndicinga ukuba ndiyichithile. Ndiyindoda yesitabane, ndiyakwazi ukufunda abantu. - [Umvelisi] Ngubani uC Curtis olungileyo? - Oh Nkosi yam, Ndothukile, ndingakhangela? -Umvelisi] Mm-hmm. (iindwendwe ziyahleka) - Hayi. (imfihlakalo yomculo) - [Umvelisi] Wenza ntoni ngokuziphilisa? -Ndibhabha ngoku. -Umvelisi] Ngaba uyathanda umphathi wakho? -Ndinomphathi (ehleka) (Umvelisi uhleka) -Umvelisi] Namhlanje uza kuthelekiswa Umsebenzi emntwini. - Kulungile. Ndivakalelwa kukuba ndiza kubi kakhulu kule nto. Unyamezeli Umonde, andazi ukuba yintoni. Mfondini, nditsho njalo? Ngaba kufuneka ndiyazi ukuba yintoni le? (irhasi) Yho, Thixo wam, yintoni le? Okanye njenge-exterminator, emnandi njengesihogo. I-salon yeenwele, ndiziva ngathi ndingaba ngumfana okanye intombazana, kodwa ndiziva ngathi ungandixelela. UDean waBafundi uza kuba ngumfazi ngentonga iesile lakhe. Ndiyibulele nje, huh? Ndilungile. Umlawuli womngcwabo, loo nto iyadandathekisa. Unje ngo "Kulungile, enkosi, "sele siza kuqala." Njengoku, kuyinto embi kakhulu. Ke lo mfo ungena ebharini yam ngalo lonke ixesha. Ndiyakwazi, andinalwazi lokuba wenzani. Mholo. - Mholo. - Ungubanu igama lakho? -Abby. -Abby, kuhle ukudibana nawe. - Nawe. -Ukuba izibini ezimbalwa, andazi ukuba zintoni. Ngaba ndingabuza imibuzo? -Umvelisi] Ewe. -Ngaba ungathi ungumntu onwabileyo? Ngaba unexesha elininzi lamahala, uthanda ukwenza izinto ezihlekisayo? - Yeah yeah. - kuvakala ngathi ngu-hayi, ngathi ngutitshala, ngathi bacinga ukuba bayonwaba kodwa ayisiyonto imnandi leyo. -Ndithetha inyani, ndiyakuthanda ukufunda (ukuhleka). -Isi. Ngutitshala lowo. Ayonto imnandi leyo. -Nantso ingcinga yam yolonwabo. -Kwenzelwe wena, mntwana. - Enkosi. - Mholo. - Mholo. - Lalingubani igama lakho? -I-Corky. -I-Corky? - Ewe. - Ndiyayithanda indlela yokudibanisa, ngendlela eluhlaza, ubeka ingcinga kuloo nto. -Ngokwenene kwakungekho ngcinga. (Umntu uyahleka) Andazi ukuba yindoda ekude nonxweme Ke umntu okrexezayo, kodwa Ndivakalelwa kukuba mhlawumbi ndiyifumana le vibe kuwe ukuba uyayenza le nto, njengo, ngumsebenzi otyhafileyo. Ngaba uyazi ukuba benza ntoni? -Benza ngeebhegi, izikhongozelo. - Ewe, kujongeka ngathi ngokuqinisekileyo. - Enkosi. - Wamkelekile. Ujongeka udibene kakhulu, uchwephesha. Ngaba uyathanda abantwana? -Ndinomntwana. Ndiyamthanda. -Uyamthanda. Ngaba uyathanda abanye abantwana? -Abanye babahlobo bakhe ndiyabathanda. -Umhle ngokungqongqo naye kwinto angenokwazi ukuyenza? -Silawula izinto ezilindelekileyo. -Lidini eli. (Uhleka) Ngumlinganiso oqinisekileyo. Ndintathu isithathu ngoku. - Enkosi. - Mholo. - Mholo. - Unjani? - Ulungile njani? - Kulungile. - Owu, ukubambana ngesandla. Ngaba le yimpahla yakho yemihla ngemihla? -Okuqhelekileyo. - Ubunjani ukukhula kwakho? -Bendilumkile, mna nje andizisebenzisi -Ukungazisebenzisi. Ntombazana, kunjalo. Ndicinga ukuba ungumkhupheli. - Kutheni, uthini ngam? -Ubonakala umncinci okrwada kwaye xa ndicinga nge-exterminator Ndicinga, ngathi, iibhugi kwaye zimdaka. - Ngaba ndiyanuka? -Hayi, awusiba. Njenge, ngoku ukuba ndibone ibug. Ndingathi "Uh-uh, bitch ndiyifumane." Kwaye ndiziva ngathi uza- -Ndizithiyile izitshisi. Ndibabulala ngokungathandabuzi kodwa andithandi. -Ubabulala ngokungazithandi, umgxeki. Kulungile, umhle, mhle. Ndiyakuthanda, ujongeka ubekwe kunye. Ndicinga ukuba ndijonga i-salon receptionist. Ndicinga ukuba ubonakala ubububy ngoku. Ubonakala ngathi uyakwazi ukuthetha nabantu. Izinwele zibukeka ziphilile, uyazi ukuba ndithetha ukuthini? (Uhleka) Ndiyenza, ndicinga ukuba ulwamkelo lweenwele. - Kulungile. - Mholo. - Mholo. -Ndicinga ukuba usebenza kwibar. -Ndisebenza ebhafini kwaye ungena apho. Kulungile, ndiza kuhamba kunye nososayensi kanye kwi-bat. Ndikubona ngalo lonke ixesha, kwaye ndiyazi ukuba kukho iilebhu ezininzi kwindawo yokutyela. Kwaye ndiziva ngathi ucinga ukuba isayensi inokuphola. Ndiza kuhamba phambili nditsho ukuba usosayensi. -Uhlobo luni lwesayensi ocinga ukuba ndilwenzayo? -Funda, izinto ezinceda abantu. (iindwendwe ziyahleka) Eww, andazi, musa ukundenza ndivakale ndingafundanga. Isibini, ndasala mabini. Ndinomguli olingisiweyo kunye nomphathi womngcwabo. Ujongeka ulusizi kancinci (ehleka). Uxolile, kwaye ndiziva ngathi kunokuba yindlela elungileyo thumela umngcwabo. Owu Thixo wam, ewe, ndandingazimiselanga ukubiza, njengo, awukhangeleki ulusizi. Njengemvakalelo, eww. (iindwendwe ziyahleka) Umhle. -Ukuba. - Kulungile, wena, waphule unyawo lwakho okanye into. -Ndiphose ipiyano kuyo. -Uphose ipiyano? - Ewe, umntakwethu uphose ipiyano kuyo. -Ivakala ngathi yindoda enkulu. Ngaba uyazi ukuba isigulana senziwe ntoni? -Ufana nesigulana esingeyonyani. -Njengabantu ababeka i-makephu kubantu abafileyo. - Hayi, sisidumbu sobuntu. - Ewe, owu. -Ndiya kugqirha ngesigulo ukufumana, njenge, iziyobisi. Kodwa andikho nyani isigulo. - Owu Thixo wam, wena, uya fesa unyawo owaphukileyo ukuya kufumana iziyobisi. -Yenzelwe iVicodin. (Iirhasi zeCurtis) -Bitch, ndivele ndayiqhekeza. (wonke umntu uyahleka) Owu Thixo wam, loo nto ayikaphulwanga. Umntakwenu akahoyanga ipiyano kuwe. - Akazange. (wonke umntu uyahleka) (Iirhasi zeCurtis) - Owu, Thixo wam, ndiye ndifumana amashumi asibhozo anesibhozo? (wonke umntu uyahleka) Niba Bafana. Ufuna iziyobisi, kodwa akafuni ukwenzakala, ke yena uwaphatha la mabali. -Umvelisi] Kulungile, kulungile. Enkosi. -Andiziva ndimbi lonyawo lwakho. (wonke umntu uyahleka) Ngokwenyani, ngathi, akukho luqhuko, cinga ukuba ndiyichithile. Ndiyindoda yesitabane, ndiyakwazi ukufunda abantu. - [Umvelisi] Ngubani uC Curtis olungileyo? - Owu Thixo wam, ndinesithukuthezi, ndingabheka? -Umvelisi] Mm-hmm. (wonke umntu uyahleka) - Hayi, ngaba sithe ngqo? Oh Nkosi yam. -Umvelisi] Ngaba wonke umntu Tshintshela phezulu? -Anditsho ukuba lonyawo lwakho. (wonke umntu uyahleka) (Ii-Curtis screeches) Ndilinde, ke wena ulimele inkohliso ukuze uye kufumana iziyobisi? -Umvelisi] Yima, uza- (wonke umntu uyahleka) -Ndizenza ngathi ndiyagula, kodwa kukunceda abafundi bezonyango ngendlela yabo ebhedini. - Ewe. -Ke ayisiyi kuba kukufumana iziyobisi. - Owu, ufana nomfundisi. - Ewe, uhlobo. -Kalinda ke, ndiza, chaza, njengolu, usuku nosuku. -Uzenza ngathi ungumfundi kwezonyango, kulungile? Uza kungena kwaye ndiza kukuxelela ukuba yintoni ingxaki yam, kwaye kufuneka undixilonge. -Gotchu. - Ukulungele? -Umelwe kukuba uthambile. - Ewe, kodwa ndi -Une-UTI. - Yup, ding ding ding. - Ding ding ding. -Ufanele ukuba ugqirha. - Ndifanele, hesi. Ungene njani ekuthandeni ubuhenyu? Ndiyathetha, andiqondi ngokupheleleyo ukuba yintoni le. Iinqanawa kunye nejegi okanye into? - Ewe, ewe, inqanawa yokukhangela ingena, siyakuthatha nge crane, beka kwenye indawo ebaleni, thatha ezinye, ubeke kwakhona. Kuyothusa kakhulu. -Wenza malini, ndingabuza? (I-Corky exles) Ooh, wenza imali. Njengo, ngaba ungaba utata oshukela? - Ndinga. -Siyayithanda loo nto. Umlawuli womngcwabo, kulungile, woo. Ungandicacisela,, Usuku ebomini bakho, kuba kuvakala yoyikeka. Ngaba uphatha izidumbu? -Ukuqala kwam ukuphuma kwam, Ndandihlala ndiphethe izidumbu rhoqo. Iminyaka eliqela edluleyo, hayi kangako, kodwa ndiphathise amakhulukhulu izidumbu. -Amakhulu. -Isiqhelo ngoku ndiseofisini ukwenza amalungiselelo. Iintsapho ezizayo ukudibana nathi ukuthetha ngohlobo lwamalungiselelo bafuna. - Eww, oh Thixo wam. Molo. Ke ayisiyi-exterminator. - Hayi. -Kodwa nguwe umntu owamkela iinwele. -Mm-hmm. Ndinomhlobo osebenza apho nje Kwakunje, "Ngaba ufuna ukwenza into eyahlukileyo?" Kwaye bendifana, "Ngaba imali ilungile?" Kwaye eneneni akukubi. - Kulungile. Ke umhle ngokwenyani hayi ngomsebenzi mhle. (Uhleka) - Kuya kufuneka ubone iikhava zam. -Isi. Uxhela ibugs okanye iigundane okanye yintoni? - Zombini. (I-Curtis iyancwina) -Andiyifumani. Uninzi lweetayile zethu zibulala, ke ayisiyongxaki leyo. Isitayile sebhokisi yenja kuphela. - Ewe, hayi, loo nto yingxaki. -Xa kubuhlungu nyani kulapho bebehleli khona okwethutyana kwaye zizidenge kwaye zinuka kwaye kuyakufuneka uyibambe emva. - Hayi, hayi, kuhle ukudibana nawe. (wonke umntu uyahleka) - Halala, uqikelele kanye. - Nda. Ke undixelele uhlobo lwesayensi. -Inyango ye-Gene yinto ebizwa ngokuba yiyo. Intsholongwane ihambisa iintlobo zemfuza eziyimfuneko Ukunyanga abantu. -Gotchu. Oko kuvakala kunzima. - Mholo. - Molo. Ubonakala ngathi uthanda abantwana kwaye sonwabile ngokwenene, alusizi. - (Uhleke) Yinto enkulu engu-180. - Ewe. (wonke umntu uyahleka) -Umdala kangakanani? - Isikolo esiphakamileyo, freshman kunye sophomores ikakhulu. - Kulungile. Ngaba uyathanda? -Ewe, zipholile. -Uwe, uyathanda, musa. - Hayi, ukuzonwabisa okungapheliyo, Ndenza njalo, Ngokwenyani ndithanda ukusebenza nabo. -Ngaba abafundi bakho bayakuthanda? - Ndiyacinga, kakuhle ndiyazi ngenyaniso Abanye bacinga ukuba ndithetha kakhulu. -Ungutitshala uqobo, ayiloo nto, njengawo, umsebenzi? -Ukuqala okokuqala, fuck wena. (wonke umntu uyahleka) -Uma ke ulinde, ngathi, ngaba unyawo lolokwenyani? Njenge, kodwa njengepiyano? -Hayi, ndiwile. - Oh Kulungile. Kulungile, idini labafundi. Oko, kum, kukukhala, ngathi, (ehlebeza) bitch. -Andicingi namnye wabafundi bam ibingandichaza njengesiqhuzana. Ndingazichaza njengesiqu, kodwa andicingi ukuba omnye wabafundi bam uya kwenza njalo. -Unyanzelisa ikhowudi yokunxiba? - Hayi. - Akukho nto? - Hayi. - Ngaba akukho khowudi yokunxiba esikolweni sakho? - Ndiyathetha, awukwazi ukunxiba njenge-lingerie. -Uyambatha igrill? - Ewe. - Ndiyakuthanda oko. -Andicingi ukuba ndiya kuze ndisebenze emsebenzini Apho ukubonakala kwam kuyingxaki, kwaye ndicinga ukuba yinxalenye yesizathu sokuba mna ndikonwabele ukubonakalisa abafundi bam kwaye njengokuthi, "Ungayenza le nto, "Nokuba ubonakala njani okanye udlulile." Ndandiba ngumfundi shitty (ehleka). Bendixakiwe ubusuku bonke. -Ngaba uyawuthanda umsebenzi wakho? - Ndiyayithanda ndiyayithanda, ndingatsho? Ewe ndiyayithanda. -Ngoko ndenze kakubi kakhulu. Ndacinga ukuba kulula, ndacinga ukuba ndiyaphula. Ndicinga ukuba ndinifumene nonke. - [Umvelisi] Nguwuphi umsebenzi ongathanda ukufundela wona? -Kunokwenzeka ukuba uyidinga labafundi. - [Umvelisi] I-Dean yabafundi? - Ewe. Ngaba awucingi ukuba ndiza kulunga? - Hayi, (ndihleka). Kulungile, unokugqibela ngasemva kwaba baphethi ukusukela phezulu nabantwana, ndiziva ngathi. - Owu Thixo wam, ngekhe. Inkunkuma leyo. -Yinyani. -Yinyani.

Tshatisa Umsebenzi woMntu (Curtis) | Uluhlu | Sika

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="0.125" dur="2.785"> -I nyani, like, akukho joke ndicinga ukuba ndiyichithile. </text>
<text sub="clublinks" start="2.91" dur="1.87"> Ndiyindoda yesitabane, ndiyakwazi ukufunda abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="4.78" dur="2.37"> - [Umvelisi] Ngubani uC Curtis olungileyo? </text>
<text sub="clublinks" start="7.15" dur="1.37"> - Oh Nkosi yam, </text>
<text sub="clublinks" start="8.52" dur="1.6"> Ndothukile, ndingakhangela? </text>
<text sub="clublinks" start="10.12" dur="2.254"> -Umvelisi] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="12.374" dur="0.833"> (iindwendwe ziyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="13.207" dur="1.631"> - Hayi. </text>
<text sub="clublinks" start="14.838" dur="1.818"> (imfihlakalo yomculo) </text>
<text sub="clublinks" start="16.656" dur="1.407"> - [Umvelisi] Wenza ntoni ngokuziphilisa? </text>
<text sub="clublinks" start="18.063" dur="1.337"> -Ndibhabha ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="19.4" dur="1.383"> -Umvelisi] Ngaba uyathanda umphathi wakho? </text>
<text sub="clublinks" start="22.16" dur="2.343"> -Ndinomphathi (ehleka) </text>
<text sub="clublinks" start="24.503" dur="0.997"> (Umvelisi uhleka) </text>
<text sub="clublinks" start="25.5" dur="1.95"> -Umvelisi] Namhlanje uza kuthelekiswa </text>
<text sub="clublinks" start="27.45" dur="2"> Umsebenzi emntwini. </text>
<text sub="clublinks" start="29.45" dur="0.91"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="30.36" dur="1.45"> Ndivakalelwa kukuba ndiza kubi kakhulu kule nto. </text>
<text sub="clublinks" start="31.81" dur="3.28"> Unyamezeli Umonde, andazi ukuba yintoni. </text>
<text sub="clublinks" start="35.09" dur="2.15"> Mfondini, nditsho njalo? </text>
<text sub="clublinks" start="37.24" dur="1.628"> Ngaba kufuneka ndiyazi ukuba yintoni le? </text>
<text sub="clublinks" start="38.868" dur="0.833"> (irhasi) </text>
<text sub="clublinks" start="39.701" dur="1.589"> Yho, Thixo wam, yintoni le? </text>
<text sub="clublinks" start="41.29" dur="2.693"> Okanye njenge-exterminator, emnandi njengesihogo. </text>
<text sub="clublinks" start="45.21" dur="2.07"> I-salon yeenwele, ndiziva ngathi ndingaba ngumfana okanye intombazana, </text>
<text sub="clublinks" start="47.28" dur="1.32"> kodwa ndiziva ngathi ungandixelela. </text>
<text sub="clublinks" start="48.6" dur="2.46"> UDean waBafundi uza kuba ngumfazi </text>
<text sub="clublinks" start="51.06" dur="1.44"> ngentonga iesile lakhe. </text>
<text sub="clublinks" start="52.5" dur="1.1"> Ndiyibulele nje, huh? </text>
<text sub="clublinks" start="53.6" dur="1.17"> Ndilungile. </text>
<text sub="clublinks" start="54.77" dur="3.49"> Umlawuli womngcwabo, loo nto iyadandathekisa. </text>
<text sub="clublinks" start="58.26" dur="1.617"> Unje ngo "Kulungile, enkosi, </text>
<text sub="clublinks" start="59.877" dur="1.473"> "sele siza kuqala." </text>
<text sub="clublinks" start="61.35" dur="1.523"> Njengoku, kuyinto embi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="68.49" dur="3.64"> Ke lo mfo ungena ebharini yam ngalo lonke ixesha. </text>
<text sub="clublinks" start="72.13" dur="3.327"> Ndiyakwazi, andinalwazi lokuba wenzani. </text>
<text sub="clublinks" start="75.457" dur="0.93"> Mholo. - Mholo. </text>
<text sub="clublinks" start="76.387" dur="1.543"> - Ungubanu igama lakho? -Abby. </text>
<text sub="clublinks" start="77.93" dur="1.25"> -Abby, kuhle ukudibana nawe. - Nawe. </text>
<text sub="clublinks" start="79.18" dur="2.32"> -Ukuba izibini ezimbalwa, andazi ukuba zintoni. </text>
<text sub="clublinks" start="81.5" dur="1.43"> Ngaba ndingabuza imibuzo? </text>
<text sub="clublinks" start="82.93" dur="0.833"> -Umvelisi] Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="83.763" dur="2.527"> -Ngaba ungathi ungumntu onwabileyo? </text>
<text sub="clublinks" start="86.29" dur="1.31"> Ngaba unexesha elininzi lamahala, </text>
<text sub="clublinks" start="87.6" dur="0.85"> uthanda ukwenza izinto ezihlekisayo? </text>
<text sub="clublinks" start="88.45" dur="1.38"> - Yeah yeah. </text>
<text sub="clublinks" start="89.83" dur="2.01"> - kuvakala ngathi ngu-hayi, ngathi ngutitshala, </text>
<text sub="clublinks" start="91.84" dur="1.16"> ngathi bacinga ukuba bayonwaba </text>
<text sub="clublinks" start="93" dur="1.383"> kodwa ayisiyonto imnandi leyo. </text>
<text sub="clublinks" start="94.383" dur="2.389"> -Ndithetha inyani, ndiyakuthanda ukufunda (ukuhleka). </text>
<text sub="clublinks" start="96.772" dur="1.074"> -Isi. </text>
<text sub="clublinks" start="97.846" dur="2.554"> Ngutitshala lowo. </text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="1.772"> Ayonto imnandi leyo. </text>
<text sub="clublinks" start="102.172" dur="1.518"> -Nantso ingcinga yam yolonwabo. </text>
<text sub="clublinks" start="103.69" dur="1.36"> -Kwenzelwe wena, mntwana. </text>
<text sub="clublinks" start="105.05" dur="1.5"> - Enkosi. </text>
<text sub="clublinks" start="106.55" dur="1.15"> - Mholo. - Mholo. </text>
<text sub="clublinks" start="107.7" dur="1.43"> - Lalingubani igama lakho? -I-Corky. </text>
<text sub="clublinks" start="109.13" dur="0.91"> -I-Corky? - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="110.04" dur="1.4"> - Ndiyayithanda indlela yokudibanisa, ngendlela eluhlaza, </text>
<text sub="clublinks" start="111.44" dur="1.47"> ubeka ingcinga kuloo nto. </text>
<text sub="clublinks" start="112.91" dur="2.065"> -Ngokwenene kwakungekho ngcinga. </text>
<text sub="clublinks" start="114.975" dur="1.545"> (Umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="116.52" dur="1.75"> Andazi ukuba yindoda ekude nonxweme </text>
<text sub="clublinks" start="118.27" dur="1.333"> Ke umntu okrexezayo, </text>
<text sub="clublinks" start="120.8" dur="1.38"> kodwa </text>
<text sub="clublinks" start="122.18" dur="1.87"> Ndivakalelwa kukuba mhlawumbi ndiyifumana le vibe kuwe </text>
<text sub="clublinks" start="124.05" dur="1.911"> ukuba uyayenza le nto, njengo, ngumsebenzi otyhafileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="125.961" dur="1.569"> Ngaba uyazi ukuba benza ntoni? </text>
<text sub="clublinks" start="127.53" dur="2.16"> -Benza ngeebhegi, izikhongozelo. </text>
<text sub="clublinks" start="129.69" dur="2.203"> - Ewe, kujongeka ngathi ngokuqinisekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="132.75" dur="0.833"> - Enkosi. </text>
<text sub="clublinks" start="133.583" dur="0.833"> - Wamkelekile. </text>
<text sub="clublinks" start="134.416" dur="1.924"> Ujongeka udibene kakhulu, uchwephesha. </text>
<text sub="clublinks" start="136.34" dur="1.95"> Ngaba uyathanda abantwana? </text>
<text sub="clublinks" start="138.29" dur="1.52"> -Ndinomntwana. </text>
<text sub="clublinks" start="139.81" dur="1.84"> Ndiyamthanda. -Uyamthanda. </text>
<text sub="clublinks" start="141.65" dur="1.59"> Ngaba uyathanda abanye abantwana? </text>
<text sub="clublinks" start="143.24" dur="2.06"> -Abanye babahlobo bakhe ndiyabathanda. </text>
<text sub="clublinks" start="145.3" dur="0.86"> -Umhle ngokungqongqo naye </text>
<text sub="clublinks" start="146.16" dur="1.73"> kwinto angenokwazi ukuyenza? </text>
<text sub="clublinks" start="147.89" dur="1.96"> -Silawula izinto ezilindelekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="149.85" dur="0.994"> -Lidini eli. </text>
<text sub="clublinks" start="150.844" dur="0.996"> (Uhleka) </text>
<text sub="clublinks" start="151.84" dur="2.1"> Ngumlinganiso oqinisekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="153.94" dur="1.681"> Ndintathu isithathu ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="155.621" dur="0.833"> - Enkosi. </text>
<text sub="clublinks" start="156.454" dur="0.833"> - Mholo. - Mholo. </text>
<text sub="clublinks" start="157.287" dur="0.833"> - Unjani? </text>
<text sub="clublinks" start="158.12" dur="0.833"> - Ulungile njani? </text>
<text sub="clublinks" start="158.953" dur="1.067"> - Kulungile. - Owu, ukubambana ngesandla. </text>
<text sub="clublinks" start="160.02" dur="2.31"> Ngaba le yimpahla yakho yemihla ngemihla? </text>
<text sub="clublinks" start="162.33" dur="0.833"> -Okuqhelekileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="163.163" dur="1.827"> - Ubunjani ukukhula kwakho? </text>
<text sub="clublinks" start="164.99" dur="1.4"> -Bendilumkile, mna nje </text>
<text sub="clublinks" start="166.39" dur="1.43"> andizisebenzisi -Ukungazisebenzisi. </text>
<text sub="clublinks" start="167.82" dur="1.8"> Ntombazana, kunjalo. </text>
<text sub="clublinks" start="169.62" dur="1.89"> Ndicinga ukuba ungumkhupheli. </text>
<text sub="clublinks" start="171.51" dur="2.32"> - Kutheni, uthini ngam? </text>
<text sub="clublinks" start="173.83" dur="1.5"> -Ubonakala umncinci okrwada </text>
<text sub="clublinks" start="175.33" dur="1.61"> kwaye xa ndicinga nge-exterminator </text>
<text sub="clublinks" start="176.94" dur="2.54"> Ndicinga, ngathi, iibhugi kwaye zimdaka. </text>
<text sub="clublinks" start="179.48" dur="0.833"> - Ngaba ndiyanuka? </text>
<text sub="clublinks" start="180.313" dur="1.097"> -Hayi, awusiba. </text>
<text sub="clublinks" start="181.41" dur="1.43"> Njenge, ngoku ukuba ndibone ibug. </text>
<text sub="clublinks" start="182.84" dur="2.06"> Ndingathi "Uh-uh, bitch ndiyifumane." </text>
<text sub="clublinks" start="184.9" dur="1.148"> Kwaye ndiziva ngathi uza- </text>
<text sub="clublinks" start="186.048" dur="1.082"> -Ndizithiyile izitshisi. </text>
<text sub="clublinks" start="187.13" dur="1.46"> Ndibabulala ngokungathandabuzi </text>
<text sub="clublinks" start="188.59" dur="1.07"> kodwa andithandi. </text>
<text sub="clublinks" start="189.66" dur="3.02"> -Ubabulala ngokungazithandi, umgxeki. </text>
<text sub="clublinks" start="192.68" dur="2.36"> Kulungile, umhle, mhle. </text>
<text sub="clublinks" start="195.04" dur="1.73"> Ndiyakuthanda, ujongeka ubekwe kunye. </text>
<text sub="clublinks" start="196.77" dur="3.3"> Ndicinga ukuba ndijonga i-salon receptionist. </text>
<text sub="clublinks" start="200.07" dur="2.18"> Ndicinga ukuba ubonakala ubububy ngoku. </text>
<text sub="clublinks" start="202.25" dur="2.05"> Ubonakala ngathi uyakwazi ukuthetha nabantu. </text>
<text sub="clublinks" start="204.3" dur="2.13"> Izinwele zibukeka ziphilile, uyazi ukuba ndithetha ukuthini? </text>
<text sub="clublinks" start="206.43" dur="0.833"> (Uhleka) </text>
<text sub="clublinks" start="207.263" dur="1.607"> Ndiyenza, ndicinga ukuba ulwamkelo lweenwele. </text>
<text sub="clublinks" start="208.87" dur="1.25"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="210.12" dur="1.12"> - Mholo. - Mholo. </text>
<text sub="clublinks" start="211.24" dur="1.56"> -Ndicinga ukuba usebenza kwibar. </text>
<text sub="clublinks" start="212.8" dur="1.85"> -Ndisebenza ebhafini kwaye ungena apho. </text>
<text sub="clublinks" start="214.65" dur="2.69"> Kulungile, ndiza kuhamba kunye nososayensi kanye kwi-bat. </text>
<text sub="clublinks" start="217.34" dur="1.1"> Ndikubona ngalo lonke ixesha, </text>
<text sub="clublinks" start="218.44" dur="3.53"> kwaye ndiyazi ukuba kukho iilebhu ezininzi kwindawo yokutyela. </text>
<text sub="clublinks" start="221.97" dur="2.9"> Kwaye ndiziva ngathi ucinga ukuba isayensi inokuphola. </text>
<text sub="clublinks" start="224.87" dur="1.56"> Ndiza kuhamba phambili nditsho ukuba usosayensi. </text>
<text sub="clublinks" start="226.43" dur="2.13"> -Uhlobo luni lwesayensi ocinga ukuba ndilwenzayo? </text>
<text sub="clublinks" start="228.56" dur="2.947"> -Funda, izinto ezinceda abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="233.279" dur="1.583"> (iindwendwe ziyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="234.862" dur="3.378"> Eww, andazi, musa ukundenza ndivakale ndingafundanga. </text>
<text sub="clublinks" start="238.24" dur="0.88"> Isibini, ndasala mabini. </text>
<text sub="clublinks" start="239.12" dur="3.683"> Ndinomguli olingisiweyo kunye nomphathi womngcwabo. </text>
<text sub="clublinks" start="243.95" dur="1.55"> Ujongeka ulusizi kancinci (ehleka). </text>
<text sub="clublinks" start="246.35" dur="1.27"> Uxolile, </text>
<text sub="clublinks" start="247.62" dur="2.78"> kwaye ndiziva ngathi kunokuba yindlela elungileyo </text>
<text sub="clublinks" start="250.4" dur="1.603"> thumela umngcwabo. </text>
<text sub="clublinks" start="253.25" dur="1.12"> Owu Thixo wam, ewe, ndandingazimiselanga ukubiza, </text>
<text sub="clublinks" start="254.37" dur="1.75"> njengo, awukhangeleki ulusizi. </text>
<text sub="clublinks" start="256.12" dur="2.367"> Njengemvakalelo, eww. </text>
<text sub="clublinks" start="258.487" dur="1.217"> (iindwendwe ziyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="259.704" dur="2.04"> Umhle. </text>
<text sub="clublinks" start="261.744" dur="1.456"> -Ukuba. </text>
<text sub="clublinks" start="263.2" dur="2.277"> - Kulungile, wena, waphule unyawo lwakho okanye into. </text>
<text sub="clublinks" start="265.477" dur="2.123"> -Ndiphose ipiyano kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="267.6" dur="1.57"> -Uphose ipiyano? </text>
<text sub="clublinks" start="269.17" dur="2.08"> - Ewe, umntakwethu uphose ipiyano kuyo. </text>
<text sub="clublinks" start="271.25" dur="1.22"> -Ivakala ngathi yindoda enkulu. </text>
<text sub="clublinks" start="272.47" dur="2.45"> Ngaba uyazi ukuba isigulana senziwe ntoni? </text>
<text sub="clublinks" start="274.92" dur="3.3"> -Ufana nesigulana esingeyonyani. </text>
<text sub="clublinks" start="278.22" dur="2.91"> -Njengabantu ababeka i-makephu kubantu abafileyo. </text>
<text sub="clublinks" start="281.13" dur="1.14"> - Hayi, sisidumbu sobuntu. </text>
<text sub="clublinks" start="282.27" dur="1.04"> - Ewe, owu. </text>
<text sub="clublinks" start="283.31" dur="2.21"> -Ndiya kugqirha ngesigulo </text>
<text sub="clublinks" start="285.52" dur="1.41"> ukufumana, njenge, iziyobisi. </text>
<text sub="clublinks" start="286.93" dur="1.65"> Kodwa andikho nyani isigulo. </text>
<text sub="clublinks" start="288.58" dur="2.14"> - Owu Thixo wam, wena, uya fesa </text>
<text sub="clublinks" start="292.06" dur="0.833"> unyawo owaphukileyo </text>
<text sub="clublinks" start="292.893" dur="1.431"> ukuya kufumana iziyobisi. -Yenzelwe iVicodin. </text>
<text sub="clublinks" start="294.324" dur="1.063"> (Iirhasi zeCurtis) </text>
<text sub="clublinks" start="295.387" dur="1.715"> -Bitch, ndivele ndayiqhekeza. </text>
<text sub="clublinks" start="297.102" dur="1.368"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="298.47" dur="2.09"> Owu Thixo wam, loo nto ayikaphulwanga. </text>
<text sub="clublinks" start="300.56" dur="0.92"> Umntakwenu akahoyanga </text>
<text sub="clublinks" start="301.48" dur="1.741"> ipiyano kuwe. - Akazange. </text>
<text sub="clublinks" start="303.221" dur="0.833"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="304.054" dur="1.796"> (Iirhasi zeCurtis) </text>
<text sub="clublinks" start="305.85" dur="2.46"> - Owu, Thixo wam, ndiye ndifumana amashumi asibhozo anesibhozo? </text>
<text sub="clublinks" start="308.31" dur="1.27"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="309.58" dur="0.833"> Niba Bafana. </text>
<text sub="clublinks" start="311.55" dur="1.05"> Ufuna iziyobisi, </text>
<text sub="clublinks" start="312.6" dur="1.44"> kodwa akafuni ukwenzakala, </text>
<text sub="clublinks" start="314.04" dur="2.28"> ke yena uwaphatha la mabali. </text>
<text sub="clublinks" start="316.32" dur="0.93"> -Umvelisi] Kulungile, kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="317.25" dur="0.95"> Enkosi. -Andiziva ndimbi </text>
<text sub="clublinks" start="318.2" dur="0.897"> lonyawo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="319.097" dur="2.917"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="323.03" dur="3.04"> Ngokwenyani, ngathi, akukho luqhuko, cinga ukuba ndiyichithile. </text>
<text sub="clublinks" start="326.07" dur="2.44"> Ndiyindoda yesitabane, ndiyakwazi ukufunda abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="328.51" dur="2.38"> - [Umvelisi] Ngubani uC Curtis olungileyo? </text>
<text sub="clublinks" start="330.89" dur="2.616"> - Owu Thixo wam, ndinesithukuthezi, ndingabheka? </text>
<text sub="clublinks" start="333.506" dur="1.667"> -Umvelisi] Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="336.325" dur="0.833"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="337.158" dur="2.452"> - Hayi, ngaba sithe ngqo? </text>
<text sub="clublinks" start="339.61" dur="0.833"> Oh Nkosi yam. </text>
<text sub="clublinks" start="341.28" dur="1.58"> -Umvelisi] Ngaba wonke umntu </text>
<text sub="clublinks" start="342.86" dur="0.833"> Tshintshela phezulu? </text>
<text sub="clublinks" start="345.62" dur="1.413"> -Anditsho ukuba lonyawo lwakho. </text>
<text sub="clublinks" start="347.033" dur="1.668"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="348.701" dur="1.362"> (Ii-Curtis screeches) </text>
<text sub="clublinks" start="350.063" dur="2.517"> Ndilinde, ke wena ulimele inkohliso ukuze uye kufumana iziyobisi? </text>
<text sub="clublinks" start="352.58" dur="1.672"> -Umvelisi] Yima, uza- </text>
<text sub="clublinks" start="354.252" dur="0.918"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="355.17" dur="1.75"> -Ndizenza ngathi ndiyagula, </text>
<text sub="clublinks" start="356.92" dur="1.48"> kodwa kukunceda abafundi bezonyango </text>
<text sub="clublinks" start="358.4" dur="2.1"> ngendlela yabo ebhedini. </text>
<text sub="clublinks" start="360.5" dur="0.833"> - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="361.333" dur="1.077"> -Ke ayisiyi kuba kukufumana iziyobisi. </text>
<text sub="clublinks" start="362.41" dur="1.44"> - Owu, ufana nomfundisi. </text>
<text sub="clublinks" start="363.85" dur="0.95"> - Ewe, uhlobo. </text>
<text sub="clublinks" start="364.8" dur="0.93"> -Kalinda ke, ndiza, </text>
<text sub="clublinks" start="365.73" dur="1.58"> chaza, njengolu, usuku nosuku. </text>
<text sub="clublinks" start="367.31" dur="2.16"> -Uzenza ngathi ungumfundi kwezonyango, kulungile? </text>
<text sub="clublinks" start="369.47" dur="0.833"> Uza kungena </text>
<text sub="clublinks" start="370.303" dur="1.517"> kwaye ndiza kukuxelela ukuba yintoni ingxaki yam, </text>
<text sub="clublinks" start="371.82" dur="1.5"> kwaye kufuneka undixilonge. </text>
<text sub="clublinks" start="373.32" dur="0.95"> -Gotchu. - Ukulungele? </text>
<text sub="clublinks" start="375.58" dur="1.04"> -Umelwe kukuba uthambile. </text>
<text sub="clublinks" start="376.62" dur="1.15"> - Ewe, kodwa ndi </text>
<text sub="clublinks" start="378.64" dur="1.261"> -Une-UTI. </text>
<text sub="clublinks" start="379.901" dur="1.45"> - Yup, ding ding ding. </text>
<text sub="clublinks" start="381.351" dur="1.96"> - Ding ding ding. -Ufanele ukuba ugqirha. </text>
<text sub="clublinks" start="383.311" dur="2.169"> - Ndifanele, hesi. </text>
<text sub="clublinks" start="385.48" dur="1.973"> Ungene njani ekuthandeni ubuhenyu? </text>
<text sub="clublinks" start="389.1" dur="2.61"> Ndiyathetha, andiqondi ngokupheleleyo ukuba yintoni le. </text>
<text sub="clublinks" start="391.71" dur="0.833"> Iinqanawa kunye nejegi okanye into? </text>
<text sub="clublinks" start="392.543" dur="3.077"> - Ewe, ewe, inqanawa yokukhangela ingena, </text>
<text sub="clublinks" start="395.62" dur="1.38"> siyakuthatha nge crane, </text>
<text sub="clublinks" start="397" dur="1.17"> beka kwenye indawo ebaleni, </text>
<text sub="clublinks" start="398.17" dur="1.37"> thatha ezinye, ubeke kwakhona. </text>
<text sub="clublinks" start="399.54" dur="1.41"> Kuyothusa kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="400.95" dur="1.58"> -Wenza malini, ndingabuza? </text>
<text sub="clublinks" start="402.53" dur="2.15"> (I-Corky exles) </text>
<text sub="clublinks" start="404.68" dur="2.07"> Ooh, wenza imali. </text>
<text sub="clublinks" start="406.75" dur="2.001"> Njengo, ngaba ungaba utata oshukela? </text>
<text sub="clublinks" start="408.751" dur="0.833"> - Ndinga. </text>
<text sub="clublinks" start="411.209" dur="1.591"> -Siyayithanda loo nto. </text>
<text sub="clublinks" start="412.8" dur="2.99"> Umlawuli womngcwabo, kulungile, woo. </text>
<text sub="clublinks" start="415.79" dur="2.17"> Ungandicacisela,, </text>
<text sub="clublinks" start="417.96" dur="1.17"> Usuku ebomini bakho, </text>
<text sub="clublinks" start="419.13" dur="1.55"> kuba kuvakala yoyikeka. </text>
<text sub="clublinks" start="420.68" dur="1.49"> Ngaba uphatha izidumbu? </text>
<text sub="clublinks" start="422.17" dur="0.96"> -Ukuqala kwam ukuphuma kwam, </text>
<text sub="clublinks" start="423.13" dur="2.29"> Ndandihlala ndiphethe izidumbu rhoqo. </text>
<text sub="clublinks" start="425.42" dur="1.67"> Iminyaka eliqela edluleyo, hayi kangako, </text>
<text sub="clublinks" start="427.09" dur="2.53"> kodwa ndiphathise amakhulukhulu izidumbu. </text>
<text sub="clublinks" start="429.62" dur="0.833"> -Amakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="430.453" dur="1.787"> -Isiqhelo ngoku ndiseofisini </text>
<text sub="clublinks" start="432.24" dur="1.75"> ukwenza amalungiselelo. </text>
<text sub="clublinks" start="433.99" dur="1.51"> Iintsapho ezizayo ukudibana nathi </text>
<text sub="clublinks" start="435.5" dur="1.62"> ukuthetha ngohlobo lwamalungiselelo </text>
<text sub="clublinks" start="437.12" dur="0.833"> bafuna. </text>
<text sub="clublinks" start="437.953" dur="1.174"> - Eww, oh Thixo wam. </text>
<text sub="clublinks" start="439.127" dur="0.853"> Molo. </text>
<text sub="clublinks" start="439.98" dur="1.62"> Ke ayisiyi-exterminator. </text>
<text sub="clublinks" start="441.6" dur="0.833"> - Hayi. </text>
<text sub="clublinks" start="442.433" dur="1.287"> -Kodwa nguwe umntu owamkela iinwele. </text>
<text sub="clublinks" start="443.72" dur="1.029"> -Mm-hmm. </text>
<text sub="clublinks" start="444.749" dur="1.321"> Ndinomhlobo osebenza apho nje </text>
<text sub="clublinks" start="446.07" dur="1.46"> Kwakunje, "Ngaba ufuna ukwenza into eyahlukileyo?" </text>
<text sub="clublinks" start="447.53" dur="1.577"> Kwaye bendifana, "Ngaba imali ilungile?" </text>
<text sub="clublinks" start="449.107" dur="1.223"> Kwaye eneneni </text>
<text sub="clublinks" start="450.33" dur="1.21"> akukubi. </text>
<text sub="clublinks" start="451.54" dur="1.328"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="452.868" dur="2.122"> Ke umhle ngokwenyani hayi ngomsebenzi mhle. </text>
<text sub="clublinks" start="454.99" dur="1.21"> (Uhleka) </text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="1.27"> - Kuya kufuneka ubone iikhava zam. </text>
<text sub="clublinks" start="457.47" dur="1.333"> -Isi. </text>
<text sub="clublinks" start="458.803" dur="2.747"> Uxhela ibugs okanye iigundane okanye yintoni? </text>
<text sub="clublinks" start="461.55" dur="0.833"> - Zombini. </text>
<text sub="clublinks" start="462.383" dur="1.197"> (I-Curtis iyancwina) </text>
<text sub="clublinks" start="463.58" dur="0.833"> -Andiyifumani. </text>
<text sub="clublinks" start="464.413" dur="1.737"> Uninzi lweetayile zethu zibulala, </text>
<text sub="clublinks" start="466.15" dur="1.45"> ke ayisiyongxaki leyo. </text>
<text sub="clublinks" start="467.6" dur="1.92"> Isitayile sebhokisi yenja kuphela. </text>
<text sub="clublinks" start="469.52" dur="1.25"> - Ewe, hayi, loo nto yingxaki. </text>
<text sub="clublinks" start="470.77" dur="1.13"> -Xa kubuhlungu nyani </text>
<text sub="clublinks" start="471.9" dur="1.56"> kulapho bebehleli khona okwethutyana </text>
<text sub="clublinks" start="473.46" dur="3"> kwaye zizidenge kwaye zinuka </text>
<text sub="clublinks" start="476.46" dur="2.4"> kwaye kuyakufuneka uyibambe emva. </text>
<text sub="clublinks" start="478.86" dur="1.489"> - Hayi, hayi, kuhle ukudibana nawe. </text>
<text sub="clublinks" start="480.349" dur="1.681"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="482.03" dur="1.35"> - Halala, </text>
<text sub="clublinks" start="483.38" dur="1.35"> uqikelele kanye. - Nda. </text>
<text sub="clublinks" start="484.73" dur="1.73"> Ke undixelele uhlobo lwesayensi. </text>
<text sub="clublinks" start="486.46" dur="2.02"> -Inyango ye-Gene yinto ebizwa ngokuba yiyo. </text>
<text sub="clublinks" start="488.48" dur="2.38"> Intsholongwane ihambisa iintlobo zemfuza eziyimfuneko </text>
<text sub="clublinks" start="490.86" dur="1.242"> Ukunyanga abantu. </text>
<text sub="clublinks" start="492.102" dur="0.84"> -Gotchu. </text>
<text sub="clublinks" start="492.942" dur="2.274"> Oko kuvakala kunzima. </text>
<text sub="clublinks" start="495.216" dur="0.984"> - Mholo. - Molo. </text>
<text sub="clublinks" start="496.2" dur="1.2"> Ubonakala ngathi uthanda abantwana </text>
<text sub="clublinks" start="497.4" dur="2.468"> kwaye sonwabile ngokwenene, alusizi. </text>
<text sub="clublinks" start="499.868" dur="1.912"> - (Uhleke) Yinto enkulu engu-180. </text>
<text sub="clublinks" start="501.78" dur="2.29"> - Ewe. (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="504.07" dur="1.35"> -Umdala kangakanani? </text>
<text sub="clublinks" start="505.42" dur="1.23"> - Isikolo esiphakamileyo, </text>
<text sub="clublinks" start="506.65" dur="1.47"> freshman kunye sophomores ikakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="508.12" dur="0.833"> - Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="508.953" dur="0.957"> Ngaba uyathanda? </text>
<text sub="clublinks" start="509.91" dur="1.16"> -Ewe, zipholile. </text>
<text sub="clublinks" start="511.07" dur="1.18"> -Uwe, uyathanda, musa. </text>
<text sub="clublinks" start="512.25" dur="1.31"> - Hayi, ukuzonwabisa okungapheliyo, </text>
<text sub="clublinks" start="513.56" dur="0.833"> Ndenza njalo, </text>
<text sub="clublinks" start="514.393" dur="1.777"> Ngokwenyani ndithanda ukusebenza nabo. </text>
<text sub="clublinks" start="516.17" dur="2.031"> -Ngaba abafundi bakho bayakuthanda? </text>
<text sub="clublinks" start="518.201" dur="0.833"> - Ndiyacinga, </text>
<text sub="clublinks" start="519.034" dur="1.056"> kakuhle ndiyazi ngenyaniso </text>
<text sub="clublinks" start="520.09" dur="2"> Abanye bacinga ukuba ndithetha kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="522.09" dur="0.833"> -Ungutitshala uqobo, </text>
<text sub="clublinks" start="522.923" dur="2.327"> ayiloo nto, njengawo, umsebenzi? </text>
<text sub="clublinks" start="525.25" dur="1.013"> -Ukuqala okokuqala, fuck wena. </text>
<text sub="clublinks" start="526.263" dur="2.307"> (wonke umntu uyahleka) </text>
<text sub="clublinks" start="528.57" dur="1.793"> -Uma ke ulinde, ngathi, ngaba unyawo lolokwenyani? </text>
<text sub="clublinks" start="531.27" dur="1.66"> Njenge, kodwa njengepiyano? </text>
<text sub="clublinks" start="532.93" dur="2.44"> -Hayi, ndiwile. - Oh Kulungile. </text>
<text sub="clublinks" start="535.37" dur="1.61"> Kulungile, idini labafundi. </text>
<text sub="clublinks" start="536.98" dur="2.301"> Oko, kum, kukukhala, ngathi, </text>
<text sub="clublinks" start="539.281" dur="2.491"> (ehlebeza) bitch. </text>
<text sub="clublinks" start="541.772" dur="1.048"> -Andicingi namnye wabafundi bam </text>
<text sub="clublinks" start="542.82" dur="1.341"> ibingandichaza njengesiqhuzana. </text>
<text sub="clublinks" start="544.161" dur="1.8"> Ndingazichaza njengesiqu, </text>
<text sub="clublinks" start="545.961" dur="1.709"> kodwa andicingi ukuba omnye wabafundi bam uya kwenza njalo. </text>
<text sub="clublinks" start="547.67" dur="2.501"> -Unyanzelisa ikhowudi yokunxiba? </text>
<text sub="clublinks" start="550.171" dur="0.833"> - Hayi. </text>
<text sub="clublinks" start="551.004" dur="0.833"> - Akukho nto? - Hayi. </text>
<text sub="clublinks" start="551.837" dur="1.043"> - Ngaba akukho khowudi yokunxiba esikolweni sakho? </text>
<text sub="clublinks" start="552.88" dur="1.526"> - Ndiyathetha, awukwazi ukunxiba </text>
<text sub="clublinks" start="554.406" dur="1.494"> njenge-lingerie. </text>
<text sub="clublinks" start="555.9" dur="1.11"> -Uyambatha igrill? </text>
<text sub="clublinks" start="557.01" dur="0.833"> - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="557.843" dur="1.05"> - Ndiyakuthanda oko. </text>
<text sub="clublinks" start="558.893" dur="1.667"> -Andicingi ukuba ndiya kuze ndisebenze emsebenzini </text>
<text sub="clublinks" start="560.56" dur="1.273"> Apho ukubonakala kwam kuyingxaki, </text>
<text sub="clublinks" start="561.833" dur="3.597"> kwaye ndicinga ukuba yinxalenye yesizathu sokuba mna </text>
<text sub="clublinks" start="565.43" dur="2.45"> ndikonwabele ukubonakalisa abafundi bam </text>
<text sub="clublinks" start="567.88" dur="1.917"> kwaye njengokuthi, "Ungayenza le nto, </text>
<text sub="clublinks" start="569.797" dur="1.743"> "Nokuba ubonakala njani okanye udlulile." </text>
<text sub="clublinks" start="571.54" dur="2.17"> Ndandiba ngumfundi shitty (ehleka). </text>
<text sub="clublinks" start="573.71" dur="2.23"> Bendixakiwe ubusuku bonke. </text>
<text sub="clublinks" start="575.94" dur="1.043"> -Ngaba uyawuthanda umsebenzi wakho? </text>
<text sub="clublinks" start="576.983" dur="1.977"> - Ndiyayithanda ndiyayithanda, ndingatsho? </text>
<text sub="clublinks" start="578.96" dur="0.863"> Ewe ndiyayithanda. </text>
<text sub="clublinks" start="581.65" dur="1.323"> -Ngoko ndenze kakubi kakhulu. </text>
<text sub="clublinks" start="584.03" dur="2.82"> Ndacinga ukuba kulula, ndacinga ukuba ndiyaphula. </text>
<text sub="clublinks" start="586.85" dur="1.55"> Ndicinga ukuba ndinifumene nonke. </text>
<text sub="clublinks" start="588.4" dur="3.214"> - [Umvelisi] Nguwuphi umsebenzi ongathanda ukufundela wona? </text>
<text sub="clublinks" start="591.614" dur="1.888"> -Kunokwenzeka ukuba uyidinga labafundi. </text>
<text sub="clublinks" start="593.502" dur="1.008"> - [Umvelisi] I-Dean yabafundi? </text>
<text sub="clublinks" start="594.51" dur="0.833"> - Ewe. </text>
<text sub="clublinks" start="595.343" dur="2.217"> Ngaba awucingi ukuba ndiza kulunga? </text>
<text sub="clublinks" start="597.56" dur="1.89"> - Hayi, (ndihleka). </text>
<text sub="clublinks" start="599.45" dur="1.84"> Kulungile, unokugqibela ngasemva kwaba baphethi </text>
<text sub="clublinks" start="601.29" dur="2.38"> ukusukela phezulu nabantwana, ndiziva ngathi. </text>
<text sub="clublinks" start="603.67" dur="1.463"> - Owu Thixo wam, ngekhe. </text>
<text sub="clublinks" start="606.1" dur="2.08"> Inkunkuma leyo. </text>
<text sub="clublinks" start="608.18" dur="1.133"> -Yinyani. -Yinyani. </text>