ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ subtitles

ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਏ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਮਿੰਟ. ਕੁਝ ਮਿੰਟ. ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਚੰਗਾ. ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗਾ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਏ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲੱਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਰਡ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿੰਗ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਰਵਿੰਗ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਰਵਿੰਗ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਡੇਲਕ੍ਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪਾਲ ਮੁਰਫੀ ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੈ ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਹੈ ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ ਮੁਰਫ਼ੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ. ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪਾਲ, ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਆਈ ਟੀ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਇਹ ਹੈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਆਈ ਟੀ ਏ ਹੈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੌਲ, ਇਹ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਰਾਤ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰੀਸ਼ 'ਤੇ 5 ਪਰੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਰੀਡੈਂਟ ਗੁਅ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਟ ਜੀਯੂ ਐਮ ਸੀ ਜੀ ਐਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਰੀਡੈਂਟ ਗਯੂ ਐਮਸੀਜਨ ਆਈਐਸ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਸੀ ਐਮਜੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਯੂ ਐਮਸੀਜਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਮਿਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਮਿਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੱਵਿੰਗ ਪੱਧਰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵਿੰਗਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵਿੰਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ >> ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ >> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. SALLY. SALLY. ਅਤੇ SALLY. ਅਤੇ ਉਹ SALLY. ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ SALLY. ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ. ਅੱਜ ਇਥੇ ਫਲਾਈਡ ਫਾਈਟ ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਰਾਤ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ. ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ. ਬਰਨਾਰਡ. ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਦਿ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੇਲ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਬੱਸ >> ਸਿਰਫ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ >> ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ >> ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਡਣਾ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉੱਡਣਾ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਬਾਰੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਉਡਾਣ ਇੱਕ ਫੁਟ ਓਵਰ ਤੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ ਇੱਕ ਫੁਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਫਲਾਟਰ ਫਲਾਡ ਵਾਟਰ ਡੇਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੁਟ ਬਾਰੇ ਫਲਾਡ ਵਾਟਰ ਡੇਲਾ ਕ੍ਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੁਟ ਬਾਰੇ ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵਾਟਰ ਫੁੱਟ' ਤੇ ਫੁੱਲ ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਕ ਫੁਟ ਫਲੋਟਰ ਵਾਟਰ ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ ਈਸਟਰਨ ਵਿਚ ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇ ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਟ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਟ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਏ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੂਫਾਨ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ ਤੂਫਾਨ ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਰੀਕੈਨ ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟੋਕ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਜੋਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਰਿੰਗ ਲੇਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਹੈ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿੰਗ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕ੍ਰਿਕਸ ਏਰੀਏਸ ਪਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਖੇਤਰ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੀਡਰ ਏਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਲੀਡਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਹਨ. ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ >> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਬਾਹਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਨੇ ਅਪਰਤੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਛੱਡੋ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੱਡਡ ਆ .ਟ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੱਡਡ ਆ .ਟ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਪੇਡੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਚ ਬੀਚ 'ਤੇ. ਬੀਚ ਦਿਓ. ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਟ ਗੁਸੈ ਐਮ ਜੀਗਿਨਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਐਮ ਜੀ ਗਿੰਨੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਐਮ ਜੀ ਗਿੰਨੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੈ GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਸਧਾਰਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਸਧਾਰਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸੱਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ 'ਤੇ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਟਿਕਟ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਟਿਕਟ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿਚ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾੜੀ ਸਟਿਕਲ. ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਏ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੂਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਸ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਟਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਆਈ ਟੀ ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਰਨਾਰਡ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਨਾਰਡ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਨਾਰਡ. . . FOLKS . FOLKS WHO . ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ . ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਟ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾNDਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਸ ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾNDਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਸ. . . ਬਹੁਤ . ਜਿਆਦਾਤਰ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਹਨ . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਉਠਿਆ ਉਠਿਆ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹਾਂਲਾਕਿ ਉਠਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਉਠਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ ਉਠਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੰਡਫਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਲੰਡਫਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਡਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਆਈ ਟੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ. ਉਦਯੋਗ. ਉਦਯੋਗ. ਏ ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਐੱਸ ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ I ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਮਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ I ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ. ਸੀਜ਼ਨ. ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਝ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਾUਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚ ਪੱਧਰਾਂ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਕਟੋ ਵਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਕਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਹਨ ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਅਧੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਮੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਦੁਆਰਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ. ਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਆਈ ਟੀ ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਸੀ ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡਦੇ ਹਨ ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ ਦਫਤਰਾਂ ਜੋ ਝਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ ਦਫਤਰਾਂ ਜੋ ਝਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. ਨੁਕਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਇ ਐਮਸੀਨਿਸ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਦਿ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਦਿ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਇ ਐਮਗਿੰਨੀਸ, ਪਰੀਸ਼ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪੈਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ

ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਸੇਂਟ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.37" dur="0.066"> ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.436" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.503" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.737" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.837" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਏ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.404" dur="0.233"> ਕੁਝ ਮਿੰਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.101"> ਕੁਝ ਮਿੰਟ. ਸਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="4.738" dur="0.1"> ਕੁਝ ਮਿੰਟ. ਚੰਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.233"> ਚੰਗਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਆਵਾਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.1"> ਚੰਗਾ. ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.271" dur="0.201"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.033"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.067"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="5.572" dur="0.1"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="1.601"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="7.273" dur="0.067"> ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="7.34" dur="0.334"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="7.674" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲੱਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.167"> ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.067"> ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="8.308" dur="0.133"> ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="0.134"> ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.1"> ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="8.675" dur="0.2"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="2.469"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="11.344" dur="0.1"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="11.444" dur="0.134"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="11.578" dur="0.1"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="11.678" dur="0.067"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼. ਇਹ ਰਵਿੰਗ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.166"> ਇਹ ਰਵਿੰਗ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.101"> ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="12.012" dur="0.1"> ਇਹ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.166"> ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਲੇਵ </text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.101"> ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.1"> ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਡੇਲਕ੍ਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="0.2"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.133"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ </text>
<text sub="clublinks" start="12.812" dur="2.603"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪਾਲ ਮੁਰਫੀ </text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.067"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.482" dur="0.1"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.582" dur="0.133"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲ ਮੁਰਫ਼ੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.715" dur="0.067"> ਵੂਡ ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਖੇਤਰ. ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.2"> ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.982" dur="0.067"> ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.1"> ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.067"> ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਮਰਫੀ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.216" dur="0.1"> ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.133"> ਪੌਲ ਮੁਰਫੀ ਹੁਣ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="3.103"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.234"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪਾਲ, </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.067"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="19.853" dur="0.1"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.2"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਆਈ ਟੀ ਏ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.067"> ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ. ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.22" dur="0.267"> ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.487" dur="3.136"> ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.623" dur="0.1"> ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.723" dur="0.1"> ਪੌਲ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="23.823" dur="0.067"> ਪੌਲ, ਇਹ ਐਸ ਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="23.89" dur="0.267"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="24.157" dur="0.133"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="24.29" dur="0.134"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.1"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਰਾਤ </text>
<text sub="clublinks" start="24.524" dur="0.067"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ </text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.233"> ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.134"> ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ਟ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="2.736"> ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.133"> ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਵਜੇ </text>
<text sub="clublinks" start="27.894" dur="0.067"> ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰੀਸ਼ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.3"> 5 ਪਰੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.067"> 5 ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.328" dur="0.133"> ਪ੍ਰੈਰੀਡੈਂਟ ਗੁਅ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="0.067"> 5 ਪਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਟ ਜੀਯੂ ਐਮ ਸੀ ਜੀ ਐਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> ਪ੍ਰੈਰੀਡੈਂਟ ਗਯੂ ਐਮਸੀਜਨ ਆਈਐਸ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.067"> ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਰਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਸੀ ਐਮਜੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.167"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਯੂ ਐਮਸੀਜਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.067"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.962" dur="0.1"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="29.062" dur="0.067"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.033"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="3.437"> ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="32.699" dur="0.067"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਮਿਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ </text>
<text sub="clublinks" start="32.766" dur="0.066"> ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਮਿਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="32.832" dur="0.201"> ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿੰਗ ਲੇਵੀ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.134"> ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="33.4" dur="0.133"> ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="33.533" dur="0.067"> ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.2"> ਰੱਵਿੰਗ ਪੱਧਰ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="33.8" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਲੇਵਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="2.736"> ਰਿੰਗ ਲੇਵਿੰਗਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="36.736" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਲੇਵਿੰਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="36.836" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> ਰਿੰਗ ਲੇਵ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.067"> ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.27" dur="0.1"> ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.37" dur="0.2"> ਜੰਗਲੀ ਲੱਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="0.067"> ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="37.637" dur="0.067"> ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟਾਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.704" dur="0.2"> ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.1"> ਹੁਣ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.167"> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="2.603"> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="40.974" dur="0.133"> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਐਸੋਸੀਏਟ </text>
<text sub="clublinks" start="41.107" dur="0.167"> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਨਾਲ ਜੁੜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.067"> ਇਹ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ. >> ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.233"> >> ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ </text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> >> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.201"> SALLY. </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.1"> SALLY. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="41.975" dur="0.167"> SALLY. ਅਤੇ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> SALLY. ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ </text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> SALLY. ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="1.601"> ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.167"> ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.177" dur="0.1"> ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="44.277" dur="0.134"> ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲੜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="44.511" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="44.577" dur="0.167"> ਅੱਜ ਇਥੇ ਫਲਾਈਡ ਫਾਈਟ </text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਰਾਤ </text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="4.271"> ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ. </text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.167"> ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ. ਬਰਨਾਰਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.167"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="49.416" dur="0.066"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.134"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="49.616" dur="0.1"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੇਲ </text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.133"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ </text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.1"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ </text>
<text sub="clublinks" start="49.949" dur="0.067"> ਐਸਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ. >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="50.016" dur="0.2"> >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="50.216" dur="0.134"> >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਬੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.067"> >> ਸਿਰਫ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="50.417" dur="0.1"> >> ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ </text>
<text sub="clublinks" start="50.517" dur="0.1"> >> ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.1"> >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.067"> >> ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="50.784" dur="2.369"> ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="53.153" dur="0.133"> ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="53.286" dur="0.1"> ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.067"> ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਡਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.067"> ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਉੱਡਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="53.62" dur="0.2"> ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਬਾਰੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਉਡਾਣ </text>
<text sub="clublinks" start="53.82" dur="0.067"> ਇੱਕ ਫੁਟ ਓਵਰ ਤੇ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਫਲਾਇੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ਇੱਕ ਫੁਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਫਲਾਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.1"> ਫਲਾਡ ਵਾਟਰ ਡੇਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੁਟ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.087" dur="0.133"> ਫਲਾਡ ਵਾਟਰ ਡੇਲਾ ਕ੍ਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੁਟ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਵਾਟਰ ਫੁੱਟ' ਤੇ ਫੁੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.067"> ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇਕ ਫੁਟ ਫਲੋਟਰ ਵਾਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="54.354" dur="0.267"> ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇਅ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="54.621" dur="0.066"> ਈਸਟਰਨ ਵਿਚ ਡੇਲਾ ਕਰੂ ਹਾਈਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.134"> ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. </text>
<text sub="clublinks" start="54.821" dur="0.133"> ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="2.336"> ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="57.29" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਡੱਲਾ ਕ੍ਰੌਅ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਟ </text>
<text sub="clublinks" start="57.357" dur="0.2"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਟ </text>
<text sub="clublinks" start="57.557" dur="0.167"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਸ </text>
<text sub="clublinks" start="57.724" dur="0.033"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.134"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.1"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਇਸ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="57.991" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਐਸ.ਟੀ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ </text>
<text sub="clublinks" start="58.058" dur="0.233"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.067"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="58.358" dur="0.2"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਸਰਜਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> ਇਸ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.233"> ਤੂਫਾਨ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="2.47"> ਤੂਫਾਨ ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="61.428" dur="0.1"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="61.528" dur="0.133"> ਹਰੀਕੈਨ ਸੈਂਡੀ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ </text>
<text sub="clublinks" start="61.661" dur="0.1"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟੋਕ ਵਿਚ ਧੱਕਾ </text>
<text sub="clublinks" start="61.761" dur="0.1"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੇ ਜੋਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="0.067"> ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰੇਤਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ </text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.234"> ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ </text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.066"> ਸੀਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ </text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.1"> ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.134"> ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ </text>
<text sub="clublinks" start="62.462" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਲੇਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="62.562" dur="0.067"> ਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="0.267"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="62.896" dur="0.1"> ਰਿੰਗ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.033"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="63.229" dur="2.269"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="0.067"> ਰਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="65.565" dur="0.2"> ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> ਲੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.1"> ਲੈਕ ਡੀਲੈਕਰੋਇਕਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="66.032" dur="0.134"> ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.066"> ਲੈਕ ਡੀਲੈਕ੍ਰਿਕਸ ਏਰੀਏਸ ਪਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="3.404"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.233"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰ </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.034"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="69.903" dur="0.133"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਜ਼ ਖੇਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.067"> ਲੈਕ ਡੈਲਕ੍ਰੌਇਕਸ ਏਰੀਅਸ ਪੈਰਿਸ਼ ਲੀਡਰਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.17" dur="0.233"> ਲੀਡਰ ਏਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.403" dur="0.1"> ਲੀਡਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.503" dur="0.167"> ਨੁਕਸਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="70.67" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ >> </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.133"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.034"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="70.904" dur="0.1"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.1"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.267"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.033"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.1"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="71.571" dur="2.202"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.773" dur="0.1"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.134"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.007" dur="0.1"> >> ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ </text>
<text sub="clublinks" start="74.107" dur="0.2"> ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.134"> ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.133"> ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="74.574" dur="0.133"> ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.067"> ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="74.774" dur="0.067"> ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.234"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪੈਰੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.2"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਲੇਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.133"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="75.408" dur="0.067"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ ਨੇ ਅਪਰਤੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.3"> ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਛੱਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.1"> ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="2.036"> ਦੁਪਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="77.911" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.1"> ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇ </text>
<text sub="clublinks" start="78.178" dur="0.133"> ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫੁੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="78.378" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੱਡਡ ਆ .ਟ </text>
<text sub="clublinks" start="78.445" dur="0.2"> ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੱਡਡ ਆ .ਟ </text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.2"> ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="78.845" dur="0.033"> ਹਾਈਵੇਅ ਫਲੋਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.167"> ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਰਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.067"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.233"> ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="3.37"> ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.782" dur="0.134"> ਫਲੋਰਿਸੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਪੇਡੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਚ ਬੀਚ 'ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="82.916" dur="0.2"> ਬੀਚ ਦਿਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.116" dur="0.133"> ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="0.134"> ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="83.383" dur="0.167"> ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="83.55" dur="0.066"> ਬੀਚ ਦਿਓ. ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.201"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="0.166"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.983" dur="0.101"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ </text>
<text sub="clublinks" start="84.084" dur="0.066"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ </text>
<text sub="clublinks" start="84.15" dur="0.1"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜੇਡੈਂਟ ਗੁਸੈ ਐਮ ਜੀਗਿਨਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="84.25" dur="0.1"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਐਮ ਜੀ ਗਿੰਨੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="84.35" dur="0.067"> ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ. ਬਰਨਾਰਡ ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਐਮ ਜੀ ਗਿੰਨੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="84.417" dur="0.2"> ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="84.617" dur="2.303"> ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.1"> GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="87.02" dur="0.133"> ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.067"> GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="87.22" dur="0.167"> GUY MCGINNIS ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="87.387" dur="0.067"> ਗੁਆਂ Mੀ ਐਮਜੀਨੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="87.454" dur="0.166"> ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="87.62" dur="0.1"> ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="87.72" dur="0.101"> ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.1"> ਸਧਾਰਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਵਜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="87.921" dur="0.133"> ਸਧਾਰਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਸੱਤ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="88.054" dur="0.067"> ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾੜ </text>
<text sub="clublinks" start="88.121" dur="0.233"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="88.354" dur="0.167"> ਪੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="88.521" dur="0.1"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਫੀਟਾਂ 'ਤੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.066"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="88.888" dur="0.1"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.101"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="1.968"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ </text>
<text sub="clublinks" start="91.057" dur="0.067"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਪਿਕਿੰਗ. ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਟਿਕਟ </text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.233"> ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਟਿਕਟ </text>
<text sub="clublinks" start="91.357" dur="0.067"> ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="91.424" dur="0.1"> ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ </text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.1"> ਪਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾੜੀ ਸਟਿਕਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.167"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.1"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="91.891" dur="0.1"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="91.991" dur="0.101"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.166"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="92.258" dur="2.937"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> ਦਿਨ ਬਦਲੇ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.662" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.267"> ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.133"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ </text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲਓਗੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="96.596" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਤ </text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.033"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="97.13" dur="2.135"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="99.265" dur="0.134"> ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਅੱਧ ਦੀ ਫੀਸ </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.233"> ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੂਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਪੈਰ </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.133"> ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਸ </text>
<text sub="clublinks" start="99.899" dur="0.067"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਟ </text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.067"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਫੀਸ </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.133"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.067"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਅੱਧ ਫੀਟਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="100.233" dur="0.2"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="100.433" dur="0.067"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="100.5" dur="0.1"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="100.6" dur="0.1"> ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੱUਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. </text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ </text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="101.167" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="101.234" dur="2.069"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਸਿਰਫ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.303" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਆ .ਟ. ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.167"> ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.636" dur="0.067"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.067"> ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.87" dur="0.133"> ਇਹ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.234"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.133"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="104.37" dur="0.134"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="104.504" dur="0.033"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.1"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.067"> ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="104.804" dur="0.267"> ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="105.271" dur="0.067"> ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="2.035"> ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="107.373" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="107.44" dur="0.167"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਨਾਰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="107.607" dur="0.067"> ਐਸਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਨਾਰਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="107.674" dur="0.233"> . </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.067"> . FOLKS </text>
<text sub="clublinks" start="107.974" dur="0.1"> . FOLKS WHO </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.134"> . ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.066"> . ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.274" dur="0.067"> . ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.341" dur="0.234"> ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.166"> ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.741" dur="0.101"> ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.033"> ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="108.875" dur="0.1"> ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="108.975" dur="0.067"> ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.233"> ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="109.275" dur="0.167"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="109.442" dur="0.034"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="1.968"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.233"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.744" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="111.811" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="111.911" dur="0.034"> ਉੱਚ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ </text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾਂ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.133"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਟ </text>
<text sub="clublinks" start="112.178" dur="0.067"> ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.167"> ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾNDਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਸ </text>
<text sub="clublinks" start="112.412" dur="0.067"> ਹਾਰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾNDਂਡ ਅਤੇ ਬੋਟਸ. </text>
<text sub="clublinks" start="112.479" dur="0.2"> . </text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.066"> . ਬਹੁਤ </text>
<text sub="clublinks" start="112.745" dur="0.067"> . ਜਿਆਦਾਤਰ </text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.1"> . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ </text>
<text sub="clublinks" start="112.912" dur="0.067"> . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.1"> . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="113.079" dur="0.067"> . ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="113.146" dur="0.233"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="113.379" dur="0.101"> ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="2.202"> ਉਠਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="115.682" dur="0.133"> ਉਠਿਆ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> ਉਠਿਆ ਹਾਂਲਾਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.067"> ਉਠਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="115.982" dur="0.134"> ਉਠਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.116" dur="0.066"> ਉਠਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.182" dur="0.267"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.449" dur="0.034"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.483" dur="0.1"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.583" dur="0.166"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈਂਡਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.066"> ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੰਡਨ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.916" dur="0.201"> ਲੰਡਫਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ </text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.133"> ਲੰਡਫਲ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="117.383" dur="2.269"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਡਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.167"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਲੈਂਡਫੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ </text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.2"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="120.086" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.1"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.286" dur="0.201"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.066"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.553" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਲਾਬਮਾ ਲਾਈਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.62" dur="0.2"> ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.1"> ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.201"> ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.133"> ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.1"> ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.267"> ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ </text>
<text sub="clublinks" start="121.621" dur="0.1"> ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.167"> ਉਦਯੋਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="121.888" dur="2.002"> ਉਦਯੋਗ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.133"> ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.2"> ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ I </text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> ਉਦਯੋਗ. ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.1"> ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.033"> ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਮਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.134"> ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.1"> ਇੱਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.958" dur="0.133"> ਇਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.091" dur="0.1"> ਇਕ ਸ਼ਰਿੰਪ ਸੀਜ਼ਨ I ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.2"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.101"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.133"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.925" dur="0.067"> ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ. ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.234"> ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.1"> ਕਰੈਬ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="1.468"> ਸੀਜ਼ਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="127.794" dur="0.133"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.134"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.1"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.067"> ਸੀਜ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.233"> ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.1"> ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਝ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.101"> ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="128.862" dur="0.2"> ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="129.129" dur="2.702"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="4.638"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਾUਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.233"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="0.067"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ </text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.067"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="136.903" dur="0.1"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="137.003" dur="0.1"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚ ਪੱਧਰਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="2.87"> ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰ </text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.066"> ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.201"> ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਕਟੋ ਵਿਚਲੇ ਪੱਧਰ </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਕਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.066"> ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="140.406" dur="0.101"> ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.2"> ਵੂਡ ਲੀਕ ਡਲੀਟਕੋ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.066"> ਜੰਗਲੀ ਝੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.167"> ਖੇਤਰ ਹੁਣੇ ਅਧੂਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਓਵਰਟੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.1"> ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="2.903"> ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.067"> ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.2"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਮੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.377" dur="0.167"> ਨਾਲ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="144.544" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.167"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.066"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.101"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="145.145" dur="0.066"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ </text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ </text>
<text sub="clublinks" start="145.278" dur="2.97"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ. ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="148.248" dur="0.066"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ. >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.201"> >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="148.515" dur="0.166"> >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="148.681" dur="0.1"> >> ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. </text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਆਈ ਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.1"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.115" dur="0.1"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.067"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.282" dur="0.1"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.067"> ਫਲਾਈ ਓਵਰਹੇਡ. ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.449" dur="2.869"> ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.134"> ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="152.552" dur="0.1"> ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.133"> ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.067"> ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.234"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.086" dur="0.033"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.1"> ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.034"> ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.1"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.066"> ਦਫਤਰਾਂ ਜੋ ਝਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.419" dur="0.134"> ਦਫਤਰਾਂ ਜੋ ਝਲਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> ਦਫਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.2"> ਇਕ ਝਲਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.82" dur="0.133"> ਉਥੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.1"> ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="154.053" dur="0.201"> ਨੁਕਸਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="2.202"> ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="156.456" dur="0.167"> ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ </text>
<text sub="clublinks" start="156.623" dur="0.166"> ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੂ </text>
<text sub="clublinks" start="156.789" dur="0.134"> ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਇ ਐਮਸੀਨਿਸ, </text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.067"> ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="156.99" dur="0.233"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਦਿ </text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.167"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਇ ਐਮਗਿੰਨੀਸ, ਪਰੀਸ਼ </text>
<text sub="clublinks" start="157.39" dur="0.1"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪੈਰੀਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ </text>
<text sub="clublinks" start="157.49" dur="0.1"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ </text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.067"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.067"> ਪਰ ਅਰਲੀਅਰ ਗਾਈ ਮੈਕਿਗਨਿਸ, ਪਰੀਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.233"> ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="157.957" dur="0.067"> ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> ਪੈਰਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.1"> ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ </text>
<text sub="clublinks" start="158.224" dur="2.469"> ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਐੱਸ </text>