සාලි සුළි කුණාටුවෙන් ඇති වූ කුණාටුව ශාන්ත බර්නාඩ් පැරීෂ්හි වළලු මට්ටම් අභිබවා යයි subtitles

අප අපි මැයි අපි විය හැකිය අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු අපි සාධාරණ ලෙස අවධානය යොමු කරමු අපි අවධානය යොමු කළ හැකිය අපි ස්වල්පයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු අපි මිනිත්තු කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නෙමු. මිනිත්තු කිහිපයක්. මිනිත්තු කිහිපයක්. සියළු මිනිත්තු කිහිපයක්. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. ශබ්ද කමක් නැහැ. හොදයි වගේ. හොදයි වගේ. හොදයි වගේ. දැන් හොදයි වගේ. දැන් හොදයි වගේ. දැන් ඒ හොදයි වගේ. දැන් ප්‍රමාදයි හොදයි වගේ. දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING දැන් ප්‍රමාද වී සංවර්ධනය කිරීම දැන් ප්‍රමාද වී සංවර්ධනය කිරීම දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING දියුණුව දැන් ප්‍රමාද වී ජලයේ දියුණුව දැන් ප්‍රමාද වී ගංවතුරේ දියුණුව ගංවතුරේ දියුණුව ජලයේ දියුණුවේ දියුණුව ගංවතුර සටනේ දියුණුව ගංවතුර සටනේ දියුණුව බර්නාඩ් ගංවතුර සටනේ දියුණුව බර්නාඩ් පරිෂ්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙය එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම දායකත්වය එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම මුද්ද සම්බන්ධ වේ එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ මෙය වෝඩ් වල වළලු මට්ටමට සම්බන්ධ වේ මෙය වුඩ් ලේක් වල වළලු මට්ටමට සම්බන්ධ වේ මෙය වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් වල වළලු මට්ටම් සම්බන්ධ කරයි මෙය වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශයේ වළලු මට්ටම් සම්බන්ධ කරයි. වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්පි වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි කතාව ඇත වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි සඳහා කතාව තිබේ පෝල් මර්ෆි සඳහා කතාව තිබේ පෝල් මර්ෆි දින ගණනක් සඳහා වූ කතාවයි පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා වූ කතාවයි පෝල් මර්ෆි දැන් එක්වන දින සඳහා කතාවයි පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා කතන්දරය අප හා එක් වෙයි පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා කතන්දරය අප සමඟ එක්වෙයි. දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, අයි.ටී. දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය ඒ දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය විභවයකි පෝල්, එය විභවයකි පෝල්, එය ඉතා අනතුරුදායක ය පෝල්, එය ඉතා අන්තරාදායක තත්වයකි පෝල්, එය ඉතා අන්තරාදායක තත්වයකි පෝල්, එය එස්.ටී. හි අන්තරායකර තත්වයකි. අන්තරාදායක තත්වය ශා. අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රිය අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් අදම බර්නාඩ් පරිෂ් අදම බර්නාඩ් පරිෂ් අදට පෙර ගුවන් යානයට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රිය ගුවන් ගත වීමට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියේදී 5 ට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියට පෙර 5 වන වර්‍ගයට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියේදී 5 ට පෙර ගුවන් ගත වීමට පෙර පරිස් ජනාධිපති 5 ට පෙර ගුවන් ගත වීමට පෙර පරිස් 5 ක ගුවන් ගමනකට පෙර 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන්. ජනාධිපති ගයි MCGINN කැඳවා ඇත ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් ජනාධිපති ගයි MCGIN මා අමතනු ලැබේ ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් මට කතා කොට පැවසුවා ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේය ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේය ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේ ඒ ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතනු ලැබූ අතර මට කීවේ ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් මාව කැඳවා මා හට පැවසුවා මා හට පැවසූ දේ මට කියන්න මුද්දක් ගැන මට කිව්වා මුදු මට්ටම්වල ශ්‍රේණියක් බව මට පැවසුවා මුද්දෙහි සීරියස් මට්ටමක් ඇති බව මා හා පැවසුවා මට සහ මට කීවේ මුදු වල සීරියස් උදව් වී ඇති බවයි මට සහ මට කීවේ මුද්දෙහි සීරියස් ආරක්ෂාවට උපකාර වන බවයි. ආරක්ෂාවට උදව් වන මුද්ද එය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද දැව ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන වළලු වුඩ් ලේක් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද වුඩ් ලේක් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ආරක්ෂාව සඳහා උපකාරී වන මුද්ද වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන වළලු වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ තිබේ වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් තිබේ වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් තිබේ වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත දැන් අභිබවා ගොස් ඇත මේ අනුව දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත දැන් මෙම කුණාටුවෙන් යටපත් වී ඇත මෙම කුණාටු සැත්කම මගින් දැන් අභිබවා ගොස් ඇත. මෙම කුණාටු සැත්කම. මෙම කුණාටු සැත්කම. >> මෙම කුණාටු සැත්කම. >> ඇසෝසියේට් මෙම කුණාටු සැත්කම. >> ඇසෝසියේට් මෙම කුණාටු සැත්කම. >> චණ්ඩ මාරුතයට සම්බන්ධ වන්න >> චණ්ඩ මාරුතයට සම්බන්ධ වන්න >> සුළි කුණාටුව සමඟ ඇසුරු කරන්න. සැලි. සැලි. සහ සැලි. ඒ වගේම සැලි. සහ නිසැකවම සැලි. සහ නිසැකවම අනුකූල වේ සහ නිසැකවම අනුකූල වේ එය නිසැකවම අනුකූල වේ සහ රුධිරය නිරන්තරයෙන් අනුකූල වේ තවද, ගංවතුරට ගොදුරු වන බව ස්ථිරවම අනුකූල වේ තවද, අද රාත්‍රියේදී ගංවතුරට ඔරොත්තු දෙන බව සහතික කරයි තවද, අද රාත්‍රියේ ගංවතුරට ගොදුරු වන බවට ස්ථිරවම අනුකූල වේ ගංවතුර අද රාත්‍රියේ ගංවතුර අද රාත්‍රියේ ගංවතුර අද රාත්‍රියේ. ගංවතුර අද රාත්‍රියේ. බර්නාඩ්. එස්.ටී. බර්නාඩ්. එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> THE එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> සෛලය එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> ජංගම දුරකථනය එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> CELL PHONE VIDEO SHOT >> CELL PHONE VIDEO SHOT >> CELL PHONE VIDEO SHOT JUST >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව පමණක් වෙඩි තබා ඇත >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව සමඟ පමණක් වෙඩි තබා ඇත >> අන්තිම මොහොතේදී ජංගම දුරකථන වීඩියෝ දර්ශනය >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව අවසන් පැය තුළම වෙඩි තබා ඇත >> අන්තිම පැය දර්ශන සමඟ සෙල් ෆෝන් වීඩියෝ දර්ශනය අන්තිම පැය සංදර්ශන සමඟ අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශන කුටි සමඟ අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශනය සමඟ ගංවතුර ගලා යාම අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශනය සමඟ ගංවතුර ජලය ගලා යාම පසුගිය පැය කිහිපය තුළ පමණක් ජල ප්‍රවාහය අවසාන පැය කිහිපය තුළම පාදයක් ගැන ගලා බසින ෆ්ලඩ් වෝටර් පාදයක් ගැන ගලා බසින ජලය පාදයක් ගැන ගලා යන ජල ජලය ෆුඩ්වෝටර් ගලා බසින පාදයක් ගැන ඩෙලා හරහා පාදයක් ගැන ගලා යන ජල ජලය ඩෙලා කඹය හරහා පාදයක් ගැන ගලා බසින ජලය ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා පාදයක් වටා ගලා බසින ජලය ෆ්ලෑඩ්වෝටර් ඩෙලා ක්‍රෝව් හයිවේ හරහා පාදයක් වටා ගලා යාම ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා නැඟෙනහිර දෙසින් ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් පරිෂ් නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් පරිෂ් ලේට් ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ලේට් ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙය ප්‍රමාද කරයි ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම පසුකාලීනව ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම පසුකාලීනව අ ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මේ පසුකාලීනව ශක්තිමත් ය ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම ප්‍රබල කුණාටුවෙන් පසු ප්‍රමාද විය මෙය ප්‍රබල කුණාටුවක් මෙය දැඩි කුණාටු සැත්කමක් මෙම පසුකාලීනව දැඩි කුණාටු සැත්කමක් මෙම පසුකාලීනව සුළි කුණාටුවෙන් දැඩි කුණාටු සැත්කමක් මෙම පසුකාලීනව සුළි කුණාටුවෙන් දැඩි කුණාටු සැත්කමක් චණ්ඩ මාරුතයෙන් සැත්කම් කරන්න සුළි සුළඟින් සැරිසරන්න කඩිනම් සැන්ඩි වෙතින් සැත්කම් කරන්න සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ සුළි සුළඟින් සැරිසරන්න සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ පිටතට යාම සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ පිටතට යාම ඉක්මන් කර පිටතට යන්න සීරීස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න සීරීස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න මුද්දෙහි සීරියස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න මුද්ද මට්ටම්වල සිට පිටතට ගොස් බලන්න මුද්දෙහි තරාතිරම නොබලා වේගයෙන් ඉදිරියට යන්න මුදු වල සීරීස් සපයන මුදු වල සීරීස් සමහරක් සපයන මුදු වල ශ්‍රේණි සමහර ආරක්ෂාවන් සපයන මුදු මට්ටම් යම් ආරක්ෂාවක් සපයන මුදු මට්ටම්වල ශ්‍රේණි යම් ආරක්ෂාවක් සපයන මුදු මට්ටම් ඒ සඳහා යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න විලට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් වෙත යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශයට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් පෙදෙසට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිස් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය සොයා ගැනීමට ඒ සඳහා නායකයින් සිටින ප්‍රදේශය හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා නායකයින්ගේ ප්‍රදේශය. හානි. හානි. >> හානි. >> ඔබ හානි. >> ඔබට අවශ්‍යයි හානි. >> ඔබට අවශ්‍යයි හානි. >> ඔබට ඉහළ අවශ්‍යයි හානි. >> ඔබට ඉහළ ජලයක් අවශ්‍යයි >> ඔබට ඉහළ ජලයක් අවශ්‍යයි >> ඔබට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය >> ඔබට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය >> ඔබට ලබා ගැනීමට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය >> ඔබට ලබා ගැනීමට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය >> ඔබට කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය >> ඔබට කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මට්ටමින් පිටත එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මට්ටමේ ආරක්ෂාවට පිටතින් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් විසින් අඩු ආරක්ෂණ දිනයට පිටින් LEVEE PROTECTION TUESDAY පසු ආරක්ෂණ මට්ටම අඩු කරන්න. දහවල්. දහවල්. එම දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය ෆ්ලෝරිසන්ට් වලින් පිටතට ගලා ආ අධිවේගී මාර්ගය ෆ්ලෝරයිසන්ට් වලින් පිටතට ගලා එන අධිවේගී මාර්ගය ෆ්ලෝරිසන්ට් වෙතින් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉහළට ගලා බසින අධිවේගී මාර්ගය අධිවේගී මාර්ගයෙන් පිටතට ගලා බසින අධිවේගී මාර්ගය ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව දක්වා සහ ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව සහ ෂෙල් ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව දක්වා සහ වෙරළට යන්න. ෂෙල් බීච්. ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් සභාපති එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් සභාපති එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසයි එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් එය පවසයි එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසන්නේ එය පෙනේ එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසන්නේ එය පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සල්ලි මෙන් පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සුළි කුණාටුවක් මෙන් පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැළකිය යුතු කුණාටු සැත්කමක් සේ පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු සැත්කමක් මෙන් පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු සැත්කමකට සමාන බව පෙනේ GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු ශල්‍යකර්මයක් මෙන් පෙනේ යැයි කියාය සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත සාලි කුණාටු සැත්කම හතෙන් ඉහළට යනු ඇත සාලි කුණාටු සැත්කම අඩි හතකින් ඉහළට යනු ඇත සැලි කුණාටු ශල්‍යකර්මයට පෙර අඩි හතක් පමණ ඉහළට එනු ඇත අඩි හතකට පෙර කඳු නැගීමට පෙර අඩි හතක් ගැන අද රාත්‍රියට පෙර සත් පාද ගැන. අද රාත්‍රියේ. අද රාත්‍රියේ. ඒත් අද රාත්‍රියේ. නමුත් අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය විය හැක අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය ඇලවිය හැක නමුත් ජලය ඇලවිය හැක නමුත් ජලය වටා රැඳී සිටිය හැක නමුත් ජලය ඒ වටා රැඳී සිටිය හැකිය නමුත් ජලය දින ගණනක් රැඳී සිටිය හැක. දින වටා. දින වටා. අප දින වටා. අපි කරන්නෙමු දින වටා. අපි තවමත් සිටිමු දින වටා. අපි තවමත් සිටිමු දින වටා. අපි තවමත් පවතිනු ඇත දින වටා. අපි එය තවමත් පවතිනු ඇත අපි එය තවමත් පවතිනු ඇත අපි එය බොහෝ විට සිදුවනු ඇත අපි එය සොයා බලනු ඇත අපි බොහෝ විට එය කැමති වනු ඇත අපි බොහෝ විට එය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇත අපි බොහෝ විට එය ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත අවට ඇති ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත තුන් වතාවක් පමණ ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත තුන් වතාවක් පමණ ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත තුන්දෙනෙකු වටා බොහෝ විට ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත තුන්දෙනෙකු වටා විය හැකිය තුන්දෙනෙකු හා ඒ තුන්දෙනෙකු හා අඩක් වටා විය හැක තුන්දෙනෙකු හා අර්ධ පාදයක් වටා විය හැක තුන්දෙනෙකු හා අර්ධ පාදයක් වටා විය හැකිය තුන් වතාවක් හා ඒ සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය තුන්දෙනෙකු හා බොහෝ විට කූපල් සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය තුන්දෙනෙකු හා බොහෝ විට කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් පෙර දිනකට කූපල් පාදයක් මෙයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් මෙම ජලයට පෙර කපු දිනක් සඳහා අඩියක් මෙම ජලයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් මෙම ජලයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් මෙම ජලය උරා ගැනීමට පෙර කපු දිනක් සඳහා අඩියක් මෙම ජලය උරා ගැනීමට පෙර මෙම ජලය පිටවීමට පෙර මෙම ජලය පිටවීමට පෙර මෙම ජලය මෙතැනින් උරා ගැනීමට පෙර. මෙතැනින් පිටත. මෙතැනින් පිටත. එය මෙතැනින් පිටත. එය පමණි මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී මෙතැනින් පිටත. එය කුණාටුව මත රඳා පවතී එය කුණාටුව මත රඳා පවතී එය කුණාටුව මත රඳා පවතී එය වේගයෙන් කුණාටුව මත රඳා පවතී එය වේගවත් වන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී. එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? එතන එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? තිබුණේ නැහැ එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? පෙනී සිටියේ නැත එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? මෙහි පෙනී සිටියේ නැත එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? පෙනී නොසිටියේය එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? බොහෝ දේ සඳහා පෙනී නොසිටියේය බොහෝ දේ සඳහා පෙනී නොසිටියේය බොහෝ දේපළ සඳහා පෙනී නොසිටියේය බොහෝ දේපල හානි සඳහා පෙනී නොසිටියේය බොහෝ දේවල හානිය සඳහා පෙනී නොසිටියේය එස්.ටී. හි බොහෝ දේපල හානි සිදුවී ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත. එස්.ටී. හි බොහෝ දේපල හානි සිදුවී ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත. බර්නාඩ් එස්.ටී. හි දේපල හානි බර්නාඩ් එස්.ටී. හි දේපල හානි බර්නාඩ්. . . FOLKS . කවුද? . ජීවත් වන අය . පිටත ජීවත් වන අය . පිටත ජීවත් වන අය පිටත ජීවත් වන අය මට්ටමට පිටින් ජීවත් වන අය අවම ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය අවම ආරක්ෂණ දැනුමට පිටින් ජීවත් වන අය අවම ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය දන්නා කරුණකි චලනය කිරීමට දන්නා මට්ටමේ ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය චලනය ආරක්ෂා කිරීමට දැන ගන්න අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන් ගෙනයාමට දනී අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් චලනය කිරීමට දනී අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ගෙනයාමට දනී ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනයාමට දැන ගන්න ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමක පවතී ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමට ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමට සහ ඉහළ වටකුරු සහ බෝට්ටු සඳහා ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ අගයන් සහ බෝට්ටු සඳහා ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ තට්ටුවක් සහ ආරක්ෂිත බෝට්ටු ඉහළ වටිනාකමින් යුත් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් සහ ආරක්ෂිත වරාය සඳහා බෝට්ටු වරාය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බෝට්ටු සහ බෝට්ටු වරාය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බෝට්ටු සහ බෝට්ටු. . . බොහෝ . බොහෝමයක් . බොහෝමයක් . බොහෝ නිවාස . බොහෝ නිවාස තිබේ . බොහෝ නිවාස වෙනත් ය බොහෝ නිවාස වෙනත් ය බොහෝ නිවාස වැඩි දියුණු කර ඇත. ඔසවා ඇත. ඔසවා ඇත. පවා ඔසවා ඇත. එහෙම වුනත් ඔසවා ඇත. සාලිට වඩා ඔසවා ඇත. සාලි පවා ඔසවා ඇත. සාලි දැන් සාලි දැන් සැලි දැන් බලාපොරොත්තු වේ සාලි දැන් අපේක්ෂා කර ඇත සැලි දැන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ සාලි දැන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි ඉඩම් ක්‍ෂේත්‍රය ආසන්නයේ කිරීමට දැන් අපේක්ෂා කෙරේ ලෑන්ඩ්ෆෝල් ආසන්නයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කෙරේ ලෑන්ඩ්ෆෝල් ආසන්නයේ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ ෆ්ලොරිඩාව අසල ඉඩමක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා අසල ඉඩමක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව අසල ලෑන්ඩ්ෆාල් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ, ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා ලයින් අසල ලෑන්ඩ්ෆෝල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ, එය ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා ලයින්, අයි ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය තිබේ ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය සිදුවී ඇත ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය බොහෝ සෙයින් සිදුවී ඇත ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය ඉතා අබලන් වී ඇත ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය බෙහෙවින් විනාශකාරී වී ඇත මේ සඳහා ඉතා අවාසිදායක වී ඇත ඒ සඳහා බොහෝ අවාසි සහගත වී ඇත දේශීය වශයෙන් ඉතා අශෝභන වී ඇත දේශීය වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉතා අවාසිදායකය දේශීය වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ඉතා අවාසි සහගත වී ඇත දේශීය වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම දේශීය වාණිජ ධීවර කර්මාන්තය. කර්මාන්ත. කර්මාන්ත. ඒ කර්මාන්ත. ෂ්රිම්ප් එකක් කර්මාන්ත. ෂ්රම්ප් සීසන් කර්මාන්ත. ෂ්රම්ප් සීසන් I. කර්මාන්ත. මම තේරුම් ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් මම තේරුම් ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් මම ඔබට අවබෝධ කරගත් ඉස්සන් මුහුදක් මම ඔබට අවබෝධ කර ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් මම ඔබට අවබෝධ කරගත් ඉස්සන් මුහුදක් ඒ මම ඔබට අවබෝධ කර ගත් ඉස්සන් මුහුදක් මම ඔබට වටහාගෙන ඇති ඉස්සන් මුහුදක් ඉතා හොඳය ඔබට ඉතා හොඳ මුහුදු වෙරළක් ඇති බව මට වැටහෙයි. ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. එම ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. කකුළුවා ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. ක්‍රාබ් සීසන් ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. කකුළුවන් සීසන් ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. CRAB SEASON එක ලස්සනයි ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. CRAB SEASON ඉතා හොඳයි CRAB SEASON ඉතා හොඳයි CRAB SEASON ඉතා හොඳ කාලයකි. සීසන්. සීසන්. ඔබ සීසන්. ඔයා නිකං සීසන්. ඔබ සිතන්න සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? ඔබ සිතන්නේ එය කෙසේ විය යුතුද යන්නයි ඔබ සිතන්නේ ඔවුන් එය වසා දැමිය යුතු ආකාරයයි ඔබ සිතන්නේ එය ඔවුන්ගේ මුළුමනින් ම වසා දැමිය යුතු ආකාරයයි ඔබ සිතන්නේ ඔවුන් මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමන්නේ කෙසේද යන්නයි ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතයම වසා දමයි ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමයි ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමයි පහළට සහ පහත සහ මට්ටම් පහළට සහ පහළට පහත සහ මට්ටම් වුඩ් එකේ පහළට සහ මට්ටම් වුඩ් ලේක් හි පහළට සහ මට්ටම් වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ හි පහළට සහ මට්ටම් වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ හි මට්ටම් වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් තිබේ වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් තිබේ වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් තිබේ වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත ප්‍රදේශය දැන් කුණාටුවෙන් යටපත් වී ඇත කුණාටු ශල්‍යකර්මයෙන් ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් කුණාටුව සමඟ ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් කුණාටු සැලි සමඟ ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින්. සුළි කුණාටුව සමඟ. සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි දුටුවෙමු සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි දුටුවෙමු සුළි කුණාටුව සමඟ. >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​දුටුවෙමු >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​දුටුවෙමු >> අපි හෙලිකොප්ටර් යානයක් දුටුවෙමු >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​පියාසර කළා. ඉහළින් පියාසර කරන්න. ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය ඉහළින් පියාසර කරන්න. ඒකට තිබුනා ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම විය ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම පැවතුනි ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම සහ ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය රාජ්‍ය හා දේශීය වේ එය රාජ්‍ය හා දේශීය වේ එය රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි එය රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි එය ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි එය පියාසර කර ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි එය ඉහළින් පියාසර කර ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි ඉහළින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් එතැනින් පියාසර කළ නිලධාරීන් එතැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් ගත යුතු තැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් ඒ සඳහා ගෙන ඇති නිලධාරීන් අ බැලීමක් කිරීමට එතැනින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් බැලීමට සහ එතැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් බැලීමට සහ ලබා ගැනීමට එතැනින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් බැලීමට හා උපකාර කිරීමට බැලීමට හා ඒවා ලබා ගැනීමට බැලූ බැල්මට හා හානිය තක්සේරු කිරීමට. හානිය. හානිය. ඒත් හානිය. නමුත් මුලින් හානිය. නමුත් මුල් ගයි හානිය. නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, හානිය. නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, ද නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, ද එරිලියර් ගයි එම්.සී.ගිනිස්, පරිස් නමුත් පරෙවි ජනාධිපති වන ඊර්ලියර් ගයි එම්.සී.ජිනිස් එහෙත් මෙහි පෙරීෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් එරිලියර් ගයි එම්.සී.ජිනිස්, මෙහි දී පරිස් ජනාධිපති එරිලියර් ගයි එම්.සී.ජී.නිස්, මෙහි දී අපට කියා සිටියේ පරිස් ජනාධිපති මෙහි අපට කීවේය PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට පැවසුවේ PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ එය බැලූ බැල්මට කියාය PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ එය කැමති බව පෙනේ

සාලි සුළි කුණාටුවෙන් ඇති වූ කුණාටුව ශාන්ත බර්නාඩ් පැරීෂ්හි වළලු මට්ටම් අභිබවා යයි

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.37" dur="0.066"> අප </text>
<text sub="clublinks" start="3.436" dur="0.067"> අපි මැයි </text>
<text sub="clublinks" start="3.503" dur="0.167"> අපි විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.067"> අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="3.737" dur="0.1"> අපි අවධානය යොමු කරන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="3.837" dur="0.066"> අපි සාධාරණ ලෙස අවධානය යොමු කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.234"> අපි අවධානය යොමු කළ හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="4.137" dur="0.167"> අපි ස්වල්පයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.1"> අපි මිනිත්තු කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නෙමු. </text>
<text sub="clublinks" start="4.404" dur="0.233"> මිනිත්තු කිහිපයක්. </text>
<text sub="clublinks" start="4.637" dur="0.101"> මිනිත්තු කිහිපයක්. සියළු </text>
<text sub="clublinks" start="4.738" dur="0.1"> මිනිත්තු කිහිපයක්. කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.838" dur="0.233"> කමක් නැහැ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.1"> කමක් නැහැ. ශබ්ද </text>
<text sub="clublinks" start="5.171" dur="0.1"> කමක් නැහැ. හොදයි වගේ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.271" dur="0.201"> හොදයි වගේ. </text>
<text sub="clublinks" start="5.472" dur="0.033"> හොදයි වගේ. දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.067"> හොදයි වගේ. දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="5.572" dur="0.1"> හොදයි වගේ. දැන් ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="5.672" dur="1.601"> හොදයි වගේ. දැන් ප්‍රමාදයි </text>
<text sub="clublinks" start="7.273" dur="0.067"> හොදයි වගේ. දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING </text>
<text sub="clublinks" start="7.34" dur="0.334"> දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING </text>
<text sub="clublinks" start="7.674" dur="0.067"> දැන් ප්‍රමාද වී සංවර්ධනය කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.066"> දැන් ප්‍රමාද වී සංවර්ධනය කිරීම </text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> දැන් ප්‍රමාද වී BREAKING දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> දැන් ප්‍රමාද වී ජලයේ දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> දැන් ප්‍රමාද වී ගංවතුරේ දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.167"> ගංවතුරේ දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="8.241" dur="0.067"> ජලයේ දියුණුවේ දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="8.308" dur="0.133"> ගංවතුර සටනේ දියුණුව </text>
<text sub="clublinks" start="8.441" dur="0.134"> ගංවතුර සටනේ දියුණුව බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.1"> ගංවතුර සටනේ දියුණුව බර්නාඩ් පරිෂ්. </text>
<text sub="clublinks" start="8.675" dur="0.2"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. </text>
<text sub="clublinks" start="8.875" dur="2.469"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙය </text>
<text sub="clublinks" start="11.344" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම දායකත්වය </text>
<text sub="clublinks" start="11.444" dur="0.134"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම මුද්ද සම්බන්ධ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="11.578" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="11.678" dur="0.067"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ්. මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.166"> මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="11.911" dur="0.101"> මෙම වළලු මට්ටම් ඇතුළත් වේ </text>
<text sub="clublinks" start="12.012" dur="0.1"> මෙය වෝඩ් වල වළලු මට්ටමට සම්බන්ධ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.166"> මෙය වුඩ් ලේක් වල වළලු මට්ටමට සම්බන්ධ වේ </text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.101"> මෙය වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් වල වළලු මට්ටම් සම්බන්ධ කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="12.379" dur="0.1"> මෙය වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශයේ වළලු මට්ටම් සම්බන්ධ කරයි. </text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="0.2"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. </text>
<text sub="clublinks" start="12.679" dur="0.133"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් </text>
<text sub="clublinks" start="12.812" dur="2.603"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්පි </text>
<text sub="clublinks" start="15.415" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි </text>
<text sub="clublinks" start="15.482" dur="0.1"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි </text>
<text sub="clublinks" start="15.582" dur="0.133"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි කතාව ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="15.715" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය. පෝල් මර්ෆි සඳහා කතාව තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="15.782" dur="0.2"> පෝල් මර්ෆි සඳහා කතාව තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="15.982" dur="0.067"> පෝල් මර්ෆි දින ගණනක් සඳහා වූ කතාවයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.049" dur="0.1"> පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා වූ කතාවයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.067"> පෝල් මර්ෆි දැන් එක්වන දින සඳහා කතාවයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.216" dur="0.1"> පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා කතන්දරය අප හා එක් වෙයි </text>
<text sub="clublinks" start="16.316" dur="0.133"> පෝල් මර්ෆි දැන් දින ගණනක් සඳහා කතන්දරය අප සමඟ එක්වෙයි. </text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="3.103"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. </text>
<text sub="clublinks" start="19.552" dur="0.234"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, </text>
<text sub="clublinks" start="19.786" dur="0.067"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, අයි.ටී. </text>
<text sub="clublinks" start="19.853" dur="0.1"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.2"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="20.153" dur="0.067"> දවස් දැන් අප සමඟ එක්වෙයි. පෝල්, එය විභවයකි </text>
<text sub="clublinks" start="20.22" dur="0.267"> පෝල්, එය විභවයකි </text>
<text sub="clublinks" start="20.487" dur="3.136"> පෝල්, එය ඉතා අනතුරුදායක ය </text>
<text sub="clublinks" start="23.623" dur="0.1"> පෝල්, එය ඉතා අන්තරාදායක තත්වයකි </text>
<text sub="clublinks" start="23.723" dur="0.1"> පෝල්, එය ඉතා අන්තරාදායක තත්වයකි </text>
<text sub="clublinks" start="23.823" dur="0.067"> පෝල්, එය එස්.ටී. හි අන්තරායකර තත්වයකි. </text>
<text sub="clublinks" start="23.89" dur="0.267"> අන්තරාදායක තත්වය ශා. </text>
<text sub="clublinks" start="24.157" dur="0.133"> අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="24.29" dur="0.134"> අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.1"> අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="24.524" dur="0.067"> අන්තරාදායක තත්වය ශා. බර්නාඩ් පරිෂ් අදම </text>
<text sub="clublinks" start="24.591" dur="0.233"> බර්නාඩ් පරිෂ් අදම </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.134"> බර්නාඩ් පරිෂ් අදට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.067"> ගුවන් යානයට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රිය </text>
<text sub="clublinks" start="25.025" dur="2.736"> ගුවන් ගත වීමට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියේදී </text>
<text sub="clublinks" start="27.761" dur="0.133"> 5 ට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="27.894" dur="0.067"> 5 වන වර්‍ගයට පෙර බර්නාඩ් පරිෂ් අද රාත්‍රියේදී </text>
<text sub="clublinks" start="27.961" dur="0.3"> 5 ට පෙර ගුවන් ගත වීමට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="28.261" dur="0.067"> පරිස් ජනාධිපති 5 ට පෙර ගුවන් ගත වීමට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="28.328" dur="0.133"> පරිස් 5 ක ගුවන් ගමනකට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="28.461" dur="0.067"> 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් </text>
<text sub="clublinks" start="28.528" dur="0.133"> 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් </text>
<text sub="clublinks" start="28.661" dur="0.067"> 5 ට පෙර ගුවන් ගමන් වලට පෙර පරිස් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන්. </text>
<text sub="clublinks" start="28.728" dur="0.167"> ජනාධිපති ගයි MCGINN කැඳවා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.067"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් </text>
<text sub="clublinks" start="28.962" dur="0.1"> ජනාධිපති ගයි MCGIN මා අමතනු ලැබේ </text>
<text sub="clublinks" start="29.062" dur="0.067"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් මට කතා කොට පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේය </text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.033"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේය </text>
<text sub="clublinks" start="29.262" dur="3.437"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතා මට කීවේ ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="32.699" dur="0.067"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජින් මා අමතනු ලැබූ අතර මට කීවේ </text>
<text sub="clublinks" start="32.766" dur="0.066"> ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.එන් මාව කැඳවා මා හට පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="32.832" dur="0.201"> මා හට පැවසූ දේ මට කියන්න </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.133"> මුද්දක් ගැන මට කිව්වා </text>
<text sub="clublinks" start="33.166" dur="0.1"> මුදු මට්ටම්වල ශ්‍රේණියක් බව මට පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="33.266" dur="0.134"> මුද්දෙහි සීරියස් මට්ටමක් ඇති බව මා හා පැවසුවා </text>
<text sub="clublinks" start="33.4" dur="0.133"> මට සහ මට කීවේ මුදු වල සීරියස් උදව් වී ඇති බවයි </text>
<text sub="clublinks" start="33.533" dur="0.067"> මට සහ මට කීවේ මුද්දෙහි සීරියස් ආරක්ෂාවට උපකාර වන බවයි. </text>
<text sub="clublinks" start="33.6" dur="0.2"> ආරක්ෂාවට උදව් වන මුද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="33.8" dur="0.1"> එය ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="33.9" dur="0.1"> දැව ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන වළලු </text>
<text sub="clublinks" start="34" dur="2.736"> වුඩ් ලේක් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="36.736" dur="0.1"> වුඩ් ලේක් ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන මුද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="36.836" dur="0.1"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ආරක්ෂාව සඳහා උපකාරී වන මුද්ද </text>
<text sub="clublinks" start="36.936" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීමට උපකාරී වන වළලු </text>
<text sub="clublinks" start="37.003" dur="0.2"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ </text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="37.27" dur="0.1"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="37.37" dur="0.2"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="37.57" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="37.637" dur="0.067"> වුඩ් ලේක් සහ දේශීය ප්‍රදේශ දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="37.704" dur="0.2"> දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.1"> මේ අනුව දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="38.004" dur="0.1"> දැන් මෙම කුණාටුවෙන් යටපත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="38.104" dur="0.1"> මෙම කුණාටු සැත්කම මගින් දැන් අභිබවා ගොස් ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="38.204" dur="0.167"> මෙම කුණාටු සැත්කම. </text>
<text sub="clublinks" start="38.371" dur="2.603"> මෙම කුණාටු සැත්කම. >> </text>
<text sub="clublinks" start="40.974" dur="0.133"> මෙම කුණාටු සැත්කම. >> ඇසෝසියේට් </text>
<text sub="clublinks" start="41.107" dur="0.167"> මෙම කුණාටු සැත්කම. >> ඇසෝසියේට් </text>
<text sub="clublinks" start="41.274" dur="0.067"> මෙම කුණාටු සැත්කම. >> චණ්ඩ මාරුතයට සම්බන්ධ වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.233"> >> චණ්ඩ මාරුතයට සම්බන්ධ වන්න </text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.1"> >> සුළි කුණාටුව සමඟ ඇසුරු කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="41.674" dur="0.201"> සැලි. </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.1"> සැලි. සහ </text>
<text sub="clublinks" start="41.975" dur="0.167"> සැලි. ඒ වගේම </text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> සැලි. සහ නිසැකවම </text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> සැලි. සහ නිසැකවම අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="1.601"> සහ නිසැකවම අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.167"> එය නිසැකවම අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.177" dur="0.1"> සහ රුධිරය නිරන්තරයෙන් අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.277" dur="0.134"> තවද, ගංවතුරට ගොදුරු වන බව ස්ථිරවම අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.1"> තවද, අද රාත්‍රියේදී ගංවතුරට ඔරොත්තු දෙන බව සහතික කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="44.511" dur="0.066"> තවද, අද රාත්‍රියේ ගංවතුරට ගොදුරු වන බවට ස්ථිරවම අනුකූල වේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.577" dur="0.167"> ගංවතුර අද රාත්‍රියේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.067"> ගංවතුර අද රාත්‍රියේ </text>
<text sub="clublinks" start="44.811" dur="4.271"> ගංවතුර අද රාත්‍රියේ. </text>
<text sub="clublinks" start="49.082" dur="0.167"> ගංවතුර අද රාත්‍රියේ. බර්නාඩ්. </text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.167"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. </text>
<text sub="clublinks" start="49.416" dur="0.066"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.134"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> THE </text>
<text sub="clublinks" start="49.616" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> සෛලය </text>
<text sub="clublinks" start="49.716" dur="0.133"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> ජංගම දුරකථනය </text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව </text>
<text sub="clublinks" start="49.949" dur="0.067"> එස්.ටී. බර්නාඩ්. >> CELL PHONE VIDEO SHOT </text>
<text sub="clublinks" start="50.016" dur="0.2"> >> CELL PHONE VIDEO SHOT </text>
<text sub="clublinks" start="50.216" dur="0.134"> >> CELL PHONE VIDEO SHOT JUST </text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.067"> >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව පමණක් වෙඩි තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="50.417" dur="0.1"> >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව සමඟ පමණක් වෙඩි තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="50.517" dur="0.1"> >> අන්තිම මොහොතේදී ජංගම දුරකථන වීඩියෝ දර්ශනය </text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.1"> >> සෙල් ෆෝන් වීඩියෝව අවසන් පැය තුළම වෙඩි තබා ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="50.717" dur="0.067"> >> අන්තිම පැය දර්ශන සමඟ සෙල් ෆෝන් වීඩියෝ දර්ශනය </text>
<text sub="clublinks" start="50.784" dur="2.369"> අන්තිම පැය සංදර්ශන සමඟ </text>
<text sub="clublinks" start="53.153" dur="0.133"> අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශන කුටි සමඟ </text>
<text sub="clublinks" start="53.286" dur="0.1"> අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශනය සමඟ ගංවතුර ගලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="53.386" dur="0.067"> අන්තිම පැය ප්‍රදර්ශනය සමඟ ගංවතුර ජලය ගලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.1"> පසුගිය පැය කිහිපය තුළ පමණක් ජල ප්‍රවාහය </text>
<text sub="clublinks" start="53.553" dur="0.067"> අවසාන පැය කිහිපය තුළම පාදයක් ගැන ගලා බසින ෆ්ලඩ් වෝටර් </text>
<text sub="clublinks" start="53.62" dur="0.2"> පාදයක් ගැන ගලා බසින ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="53.82" dur="0.067"> පාදයක් ගැන ගලා යන ජල ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ෆුඩ්වෝටර් ගලා බසින පාදයක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.1"> ඩෙලා හරහා පාදයක් ගැන ගලා යන ජල ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="54.087" dur="0.133"> ඩෙලා කඹය හරහා පාදයක් ගැන ගලා බසින ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="54.22" dur="0.067"> ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා පාදයක් වටා ගලා බසින ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="54.287" dur="0.067"> ෆ්ලෑඩ්වෝටර් ඩෙලා ක්‍රෝව් හයිවේ හරහා පාදයක් වටා ගලා යාම </text>
<text sub="clublinks" start="54.354" dur="0.267"> ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="54.621" dur="0.066"> නැඟෙනහිර දෙසින් ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා </text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.134"> නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. </text>
<text sub="clublinks" start="54.821" dur="0.133"> නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="2.336"> නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් පරිෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="57.29" dur="0.067"> නැගෙනහිර ශාන්ත ඩෙලා ක්‍රෝ හයිවේ හරහා. බර්නාඩ් පරිෂ් ලේට් </text>
<text sub="clublinks" start="57.357" dur="0.2"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ලේට් </text>
<text sub="clublinks" start="57.557" dur="0.167"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙය ප්‍රමාද කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="57.724" dur="0.033"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම පසුකාලීනව </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.134"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම පසුකාලීනව අ </text>
<text sub="clublinks" start="57.891" dur="0.1"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මේ පසුකාලීනව ශක්තිමත් ය </text>
<text sub="clublinks" start="57.991" dur="0.067"> ඊස්ටර්න් එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මෙම ප්‍රබල කුණාටුවෙන් පසු ප්‍රමාද විය </text>
<text sub="clublinks" start="58.058" dur="0.233"> මෙය ප්‍රබල කුණාටුවක් </text>
<text sub="clublinks" start="58.291" dur="0.067"> මෙය දැඩි කුණාටු සැත්කමක් </text>
<text sub="clublinks" start="58.358" dur="0.2"> මෙම පසුකාලීනව දැඩි කුණාටු සැත්කමක් </text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.1"> මෙම පසුකාලීනව සුළි කුණාටුවෙන් දැඩි කුණාටු සැත්කමක් </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> මෙම පසුකාලීනව සුළි කුණාටුවෙන් දැඩි කුණාටු සැත්කමක් </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.233"> චණ්ඩ මාරුතයෙන් සැත්කම් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="58.958" dur="2.47"> සුළි සුළඟින් සැරිසරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="61.428" dur="0.1"> කඩිනම් සැන්ඩි වෙතින් සැත්කම් කරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="61.528" dur="0.133"> සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ </text>
<text sub="clublinks" start="61.661" dur="0.1"> සුළි සුළඟින් සැරිසරන්න </text>
<text sub="clublinks" start="61.761" dur="0.1"> සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ පිටතට යාම </text>
<text sub="clublinks" start="61.861" dur="0.067"> සුළි සුළඟින් සැරිසැරීම සහ පිටතට යාම </text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.234"> ඉක්මන් කර පිටතට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.066"> සීරීස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.1"> සීරීස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.134"> මුද්දෙහි සීරියස් වලින් පිටතට ගොස් බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.462" dur="0.1"> මුද්ද මට්ටම්වල සිට පිටතට ගොස් බලන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.562" dur="0.067"> මුද්දෙහි තරාතිරම නොබලා වේගයෙන් ඉදිරියට යන්න </text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="0.267"> මුදු වල සීරීස් </text>
<text sub="clublinks" start="62.896" dur="0.1"> සපයන මුදු වල සීරීස් </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.2"> සමහරක් සපයන මුදු වල ශ්‍රේණි </text>
<text sub="clublinks" start="63.196" dur="0.033"> සමහර ආරක්ෂාවන් සපයන මුදු මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="63.229" dur="2.269"> යම් ආරක්ෂාවක් සපයන මුදු මට්ටම්වල ශ්‍රේණි </text>
<text sub="clublinks" start="65.498" dur="0.067"> යම් ආරක්ෂාවක් සපයන මුදු මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="65.565" dur="0.2"> ඒ සඳහා යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.167"> විලට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="65.932" dur="0.1"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් වෙත යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="66.032" dur="0.134"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශයට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.066"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් පෙදෙසට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්න </text>
<text sub="clublinks" start="66.232" dur="3.404"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="69.636" dur="0.233"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.034"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="69.903" dur="0.133"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="70.036" dur="0.067"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශ පරිස් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.067"> ලේක් ඩෙලක්‍රොයික්ස් ප්‍රදේශය පරිෂ් ලීඩර්ස් ප්‍රදේශය සොයා ගැනීමට </text>
<text sub="clublinks" start="70.17" dur="0.233"> ඒ සඳහා නායකයින් සිටින ප්‍රදේශය </text>
<text sub="clublinks" start="70.403" dur="0.1"> හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා නායකයින්ගේ ප්‍රදේශය. </text>
<text sub="clublinks" start="70.503" dur="0.167"> හානි. </text>
<text sub="clublinks" start="70.67" dur="0.067"> හානි. >> </text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.133"> හානි. >> ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="70.87" dur="0.034"> හානි. >> ඔබට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="70.904" dur="0.1"> හානි. >> ඔබට අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.1"> හානි. >> ඔබට ඉහළ අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.067"> හානි. >> ඔබට ඉහළ ජලයක් අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="71.171" dur="0.267"> >> ඔබට ඉහළ ජලයක් අවශ්‍යයි </text>
<text sub="clublinks" start="71.438" dur="0.033"> >> ඔබට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.1"> >> ඔබට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="71.571" dur="2.202"> >> ඔබට ලබා ගැනීමට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="73.773" dur="0.1"> >> ඔබට ලබා ගැනීමට ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="73.873" dur="0.134"> >> ඔබට කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="74.007" dur="0.1"> >> ඔබට කොටස් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ ජල වාහනයක් අවශ්‍ය විය </text>
<text sub="clublinks" start="74.107" dur="0.2"> කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය </text>
<text sub="clublinks" start="74.307" dur="0.134"> එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. </text>
<text sub="clublinks" start="74.441" dur="0.133"> එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="74.574" dur="0.133"> එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.067"> එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත </text>
<text sub="clublinks" start="74.774" dur="0.067"> එස්.ටී. හි කොටස් ලබා ගැනීමට වාහනය. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත </text>
<text sub="clublinks" start="74.841" dur="0.234"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් පිටත </text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.2"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මට්ටමින් පිටත </text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.133"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් මට්ටමේ ආරක්ෂාවට පිටතින් </text>
<text sub="clublinks" start="75.408" dur="0.067"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් විසින් අඩු ආරක්ෂණ දිනයට පිටින් </text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.3"> LEVEE PROTECTION TUESDAY </text>
<text sub="clublinks" start="75.775" dur="0.1"> පසු ආරක්ෂණ මට්ටම අඩු කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="75.875" dur="2.036"> දහවල්. </text>
<text sub="clublinks" start="77.911" dur="0.167"> දහවල්. එම </text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.1"> දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="78.178" dur="0.133"> දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="78.311" dur="0.067"> දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="78.378" dur="0.067"> දහවල්. අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="78.445" dur="0.2"> අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.2"> අධිවේගී මාර්ගය ගලා ගියේය </text>
<text sub="clublinks" start="78.845" dur="0.033"> ෆ්ලෝරිසන්ට් වලින් පිටතට ගලා ආ අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.167"> ෆ්ලෝරයිසන්ට් වලින් පිටතට ගලා එන අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.067"> ෆ්ලෝරිසන්ට් වෙතින් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉහළට ගලා බසින අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.067"> අධිවේගී මාර්ගයෙන් පිටතට ගලා බසින අධිවේගී මාර්ගය </text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.233"> ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව දක්වා සහ </text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="3.37"> ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව සහ ෂෙල් </text>
<text sub="clublinks" start="82.782" dur="0.134"> ෆ්ලෝරිසන්ට් සිට බලාපොරොත්තුව දක්වා සහ වෙරළට යන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="82.916" dur="0.2"> ෂෙල් බීච්. </text>
<text sub="clublinks" start="83.116" dur="0.133"> ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. </text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="0.134"> ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="83.383" dur="0.167"> ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් </text>
<text sub="clublinks" start="83.55" dur="0.066"> ෂෙල් බීච්. එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් සභාපති </text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.201"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් සභාපති </text>
<text sub="clublinks" start="83.817" dur="0.166"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි </text>
<text sub="clublinks" start="83.983" dur="0.101"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් </text>
<text sub="clublinks" start="84.084" dur="0.066"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="84.15" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් එය පවසයි </text>
<text sub="clublinks" start="84.25" dur="0.1"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසන්නේ එය පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="84.35" dur="0.067"> එස්.ටී. බර්නාඩ් පරිෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් පවසන්නේ එය පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="84.417" dur="0.2"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="84.617" dur="2.303"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සල්ලි මෙන් පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.1"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සුළි කුණාටුවක් මෙන් පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="87.02" dur="0.133"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැළකිය යුතු කුණාටු සැත්කමක් සේ පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.067"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු සැත්කමක් මෙන් පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="87.22" dur="0.167"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු සැත්කමකට සමාන බව පෙනේ </text>
<text sub="clublinks" start="87.387" dur="0.067"> GUY MCGINNIS පවසන්නේ එය සැලි කුණාටු ශල්‍යකර්මයක් මෙන් පෙනේ යැයි කියාය </text>
<text sub="clublinks" start="87.454" dur="0.166"> සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="87.62" dur="0.1"> සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="87.72" dur="0.101"> සැලි කුණාටු සැත්කම ඉහළින්ම පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.1"> සාලි කුණාටු සැත්කම හතෙන් ඉහළට යනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="87.921" dur="0.133"> සාලි කුණාටු සැත්කම අඩි හතකින් ඉහළට යනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="88.054" dur="0.067"> සැලි කුණාටු ශල්‍යකර්මයට පෙර අඩි හතක් පමණ ඉහළට එනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="88.121" dur="0.233"> අඩි හතකට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="88.354" dur="0.167"> කඳු නැගීමට පෙර අඩි හතක් ගැන </text>
<text sub="clublinks" start="88.521" dur="0.1"> අද රාත්‍රියට පෙර සත් පාද ගැන. </text>
<text sub="clublinks" start="88.621" dur="0.201"> අද රාත්‍රියේ. </text>
<text sub="clublinks" start="88.822" dur="0.066"> අද රාත්‍රියේ. ඒත් </text>
<text sub="clublinks" start="88.888" dur="0.1"> අද රාත්‍රියේ. නමුත් </text>
<text sub="clublinks" start="88.988" dur="0.101"> අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="1.968"> අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය විය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="91.057" dur="0.067"> අද රාත්‍රියේ. නමුත් ජලය ඇලවිය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="91.124" dur="0.233"> නමුත් ජලය ඇලවිය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="91.357" dur="0.067"> නමුත් ජලය වටා රැඳී සිටිය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="91.424" dur="0.1"> නමුත් ජලය ඒ වටා රැඳී සිටිය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="91.524" dur="0.1"> නමුත් ජලය දින ගණනක් රැඳී සිටිය හැක. </text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.167"> දින වටා. </text>
<text sub="clublinks" start="91.791" dur="0.1"> දින වටා. අප </text>
<text sub="clublinks" start="91.891" dur="0.1"> දින වටා. අපි කරන්නෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="91.991" dur="0.101"> දින වටා. අපි තවමත් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.166"> දින වටා. අපි තවමත් සිටිමු </text>
<text sub="clublinks" start="92.258" dur="2.937"> දින වටා. අපි තවමත් පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.195" dur="0.066"> දින වටා. අපි එය තවමත් පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.261" dur="0.201"> අපි එය තවමත් පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.462" dur="0.1"> අපි එය බොහෝ විට සිදුවනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.562" dur="0.1"> අපි එය සොයා බලනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.662" dur="0.1"> අපි බොහෝ විට එය කැමති වනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.1"> අපි බොහෝ විට එය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> අපි බොහෝ විට එය ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.267"> ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.196" dur="0.133"> ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.329" dur="0.1"> අවට ඇති ඉහළ වඩදිය මෙන් පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.1"> තුන් වතාවක් පමණ ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.067"> තුන් වතාවක් පමණ ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.596" dur="0.067"> තුන්දෙනෙකු වටා බොහෝ විට ඉහළ වඩදිය බාදිය පෙනෙනු ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.167"> තුන්දෙනෙකු වටා විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.1"> තුන්දෙනෙකු හා ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="96.93" dur="0.1"> තුන්දෙනෙකු හා අඩක් වටා විය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="97.03" dur="0.067"> තුන්දෙනෙකු හා අර්ධ පාදයක් වටා විය හැක </text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.033"> තුන්දෙනෙකු හා අර්ධ පාදයක් වටා විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="97.13" dur="2.135"> තුන් වතාවක් හා ඒ සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="99.265" dur="0.134"> තුන්දෙනෙකු හා බොහෝ විට කූපල් සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="99.399" dur="0.067"> තුන්දෙනෙකු හා බොහෝ විට කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් පමණ විය හැකිය </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.233"> කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> පෙර දිනකට කූපල් පාදයක් </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.133"> මෙයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="99.899" dur="0.067"> මෙම ජලයට පෙර කපු දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="99.966" dur="0.067"> මෙම ජලයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.133"> මෙම ජලයට පෙර කූපල් දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.067"> මෙම ජලය උරා ගැනීමට පෙර කපු දිනක් සඳහා අඩියක් </text>
<text sub="clublinks" start="100.233" dur="0.2"> මෙම ජලය උරා ගැනීමට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="100.433" dur="0.067"> මෙම ජලය පිටවීමට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="100.5" dur="0.1"> මෙම ජලය පිටවීමට පෙර </text>
<text sub="clublinks" start="100.6" dur="0.1"> මෙම ජලය මෙතැනින් උරා ගැනීමට පෙර. </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.167"> මෙතැනින් පිටත. </text>
<text sub="clublinks" start="100.867" dur="0.1"> මෙතැනින් පිටත. එය </text>
<text sub="clublinks" start="100.967" dur="0.134"> මෙතැනින් පිටත. එය පමණි </text>
<text sub="clublinks" start="101.101" dur="0.066"> මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="101.167" dur="0.067"> මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="101.234" dur="2.069"> මෙතැනින් පිටත. එය රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.303" dur="0.066"> මෙතැනින් පිටත. එය කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.369" dur="0.167"> එය කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.536" dur="0.1"> එය කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.636" dur="0.067"> එය වේගයෙන් කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.1"> එය වේගවත් වන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.067"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="103.87" dur="0.133"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද යන්න කුණාටුව මත රඳා පවතී. </text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.234"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.133"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? එතන </text>
<text sub="clublinks" start="104.37" dur="0.134"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? තිබුණේ නැහැ </text>
<text sub="clublinks" start="104.504" dur="0.033"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? පෙනී සිටියේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.1"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? මෙහි පෙනී සිටියේ නැත </text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.067"> එය වේගයෙන් ගමන් කරන්නේ කෙසේද? බොහෝ දේ සඳහා පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="104.804" dur="0.267"> බොහෝ දේ සඳහා පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.134"> බොහෝ දේපළ සඳහා පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="105.205" dur="0.066"> බොහෝ දේපල හානි සඳහා පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="105.271" dur="0.067"> බොහෝ දේවල හානිය සඳහා පෙනී නොසිටියේය </text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="2.035"> එස්.ටී. හි බොහෝ දේපල හානි සිදුවී ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත. </text>
<text sub="clublinks" start="107.373" dur="0.067"> එස්.ටී. හි බොහෝ දේපල හානි සිදුවී ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත. බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="107.44" dur="0.167"> එස්.ටී. හි දේපල හානි බර්නාඩ් </text>
<text sub="clublinks" start="107.607" dur="0.067"> එස්.ටී. හි දේපල හානි බර්නාඩ්. </text>
<text sub="clublinks" start="107.674" dur="0.233"> . </text>
<text sub="clublinks" start="107.907" dur="0.067"> . FOLKS </text>
<text sub="clublinks" start="107.974" dur="0.1"> . කවුද? </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.134"> . ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.208" dur="0.066"> . පිටත ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.274" dur="0.067"> . පිටත ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.341" dur="0.234"> පිටත ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.575" dur="0.166"> මට්ටමට පිටින් ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.741" dur="0.101"> අවම ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.842" dur="0.033"> අවම ආරක්ෂණ දැනුමට පිටින් ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="108.875" dur="0.1"> අවම ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය දන්නා කරුණකි </text>
<text sub="clublinks" start="108.975" dur="0.067"> චලනය කිරීමට දන්නා මට්ටමේ ආරක්ෂාවට පිටින් ජීවත් වන අය </text>
<text sub="clublinks" start="109.042" dur="0.233"> චලනය ආරක්ෂා කිරීමට දැන ගන්න </text>
<text sub="clublinks" start="109.275" dur="0.167"> අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන් ගෙනයාමට දනී </text>
<text sub="clublinks" start="109.442" dur="0.034"> අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් චලනය කිරීමට දනී </text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="1.968"> අඩු ආරක්ෂාවක් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ගෙනයාමට දනී </text>
<text sub="clublinks" start="111.444" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනයාමට දැන ගන්න </text>
<text sub="clublinks" start="111.511" dur="0.233"> ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමක පවතී </text>
<text sub="clublinks" start="111.744" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමට </text>
<text sub="clublinks" start="111.811" dur="0.1"> ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ මට්ටමට සහ </text>
<text sub="clublinks" start="111.911" dur="0.034"> ඉහළ වටකුරු සහ බෝට්ටු සඳහා ඔවුන්ගේ වටිනාකම් </text>
<text sub="clublinks" start="111.945" dur="0.1"> ඉහළ අගයන් සහ බෝට්ටු සඳහා ඔවුන්ගේ වටිනාකම් </text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.133"> ඔවුන්ගේ වටිනාකම් ඉහළ තට්ටුවක් සහ ආරක්ෂිත බෝට්ටු </text>
<text sub="clublinks" start="112.178" dur="0.067"> ඉහළ වටිනාකමින් යුත් ඔවුන්ගේ වටිනාකම් සහ ආරක්ෂිත වරාය සඳහා බෝට්ටු </text>
<text sub="clublinks" start="112.245" dur="0.167"> වරාය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බෝට්ටු සහ බෝට්ටු </text>
<text sub="clublinks" start="112.412" dur="0.067"> වරාය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බෝට්ටු සහ බෝට්ටු. </text>
<text sub="clublinks" start="112.479" dur="0.2"> . </text>
<text sub="clublinks" start="112.679" dur="0.066"> . බොහෝ </text>
<text sub="clublinks" start="112.745" dur="0.067"> . බොහෝමයක් </text>
<text sub="clublinks" start="112.812" dur="0.1"> . බොහෝමයක් </text>
<text sub="clublinks" start="112.912" dur="0.067"> . බොහෝ නිවාස </text>
<text sub="clublinks" start="112.979" dur="0.1"> . බොහෝ නිවාස තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="113.079" dur="0.067"> . බොහෝ නිවාස වෙනත් ය </text>
<text sub="clublinks" start="113.146" dur="0.233"> බොහෝ නිවාස වෙනත් ය </text>
<text sub="clublinks" start="113.379" dur="0.101"> බොහෝ නිවාස වැඩි දියුණු කර ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="2.202"> ඔසවා ඇත. </text>
<text sub="clublinks" start="115.682" dur="0.133"> ඔසවා ඇත. පවා </text>
<text sub="clublinks" start="115.815" dur="0.1"> ඔසවා ඇත. එහෙම වුනත් </text>
<text sub="clublinks" start="115.915" dur="0.067"> ඔසවා ඇත. සාලිට වඩා </text>
<text sub="clublinks" start="115.982" dur="0.134"> ඔසවා ඇත. සාලි පවා </text>
<text sub="clublinks" start="116.116" dur="0.066"> ඔසවා ඇත. සාලි දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="116.182" dur="0.267"> සාලි දැන් </text>
<text sub="clublinks" start="116.449" dur="0.034"> සැලි දැන් බලාපොරොත්තු වේ </text>
<text sub="clublinks" start="116.483" dur="0.1"> සාලි දැන් අපේක්ෂා කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="116.583" dur="0.166"> සැලි දැන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ </text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.101"> සාලි දැන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරයි </text>
<text sub="clublinks" start="116.85" dur="0.066"> ඉඩම් ක්‍ෂේත්‍රය ආසන්නයේ කිරීමට දැන් අපේක්ෂා කෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="116.916" dur="0.201"> ලෑන්ඩ්ෆෝල් ආසන්නයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.133"> ලෑන්ඩ්ෆෝල් ආසන්නයේ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="117.25" dur="0.133"> ෆ්ලොරිඩාව අසල ඉඩමක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="117.383" dur="2.269"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා අසල ඉඩමක් ඇති කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ </text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.167"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව අසල ලෑන්ඩ්ෆාල් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.819" dur="0.067"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා ලයින් අසල ලෑන්ඩ්ෆෝල් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ, එය </text>
<text sub="clublinks" start="119.886" dur="0.2"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා ලයින්, අයි </text>
<text sub="clublinks" start="120.086" dur="0.1"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="120.186" dur="0.1"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය සිදුවී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.286" dur="0.201"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය බොහෝ සෙයින් සිදුවී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.487" dur="0.066"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය ඉතා අබලන් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.553" dur="0.067"> ෆ්ලොරිඩා ඇලබාමා රේඛාව, එය බෙහෙවින් විනාශකාරී වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.62" dur="0.2"> මේ සඳහා ඉතා අවාසිදායක වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.82" dur="0.1"> ඒ සඳහා බොහෝ අවාසි සහගත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.201"> දේශීය වශයෙන් ඉතා අශෝභන වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="121.121" dur="0.133"> දේශීය වාණිජ කටයුතු සඳහා ඉතා අවාසිදායකය </text>
<text sub="clublinks" start="121.254" dur="0.1"> දේශීය වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ඉතා අවාසි සහගත වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="121.354" dur="0.267"> දේශීය වාණිජ මසුන් ඇල්ලීම </text>
<text sub="clublinks" start="121.621" dur="0.1"> දේශීය වාණිජ ධීවර කර්මාන්තය. </text>
<text sub="clublinks" start="121.721" dur="0.167"> කර්මාන්ත. </text>
<text sub="clublinks" start="121.888" dur="2.002"> කර්මාන්ත. ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.133"> කර්මාන්ත. ෂ්රිම්ප් එකක් </text>
<text sub="clublinks" start="124.023" dur="0.101"> කර්මාන්ත. ෂ්රම්ප් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="124.124" dur="0.2"> කර්මාන්ත. ෂ්රම්ප් සීසන් I. </text>
<text sub="clublinks" start="124.324" dur="0.066"> කර්මාන්ත. මම තේරුම් ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="124.39" dur="0.201"> මම තේරුම් ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="124.591" dur="0.1"> මම ඔබට අවබෝධ කරගත් ඉස්සන් මුහුදක් </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.033"> මම ඔබට අවබෝධ කර ගත් ෂ්රම්ප් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="124.724" dur="0.134"> මම ඔබට අවබෝධ කරගත් ඉස්සන් මුහුදක් ඒ </text>
<text sub="clublinks" start="124.858" dur="0.1"> මම ඔබට අවබෝධ කර ගත් ඉස්සන් මුහුදක් </text>
<text sub="clublinks" start="124.958" dur="0.133"> මම ඔබට වටහාගෙන ඇති ඉස්සන් මුහුදක් ඉතා හොඳය </text>
<text sub="clublinks" start="125.091" dur="0.1"> ඔබට ඉතා හොඳ මුහුදු වෙරළක් ඇති බව මට වැටහෙයි. </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.2"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. </text>
<text sub="clublinks" start="125.391" dur="0.101"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. එම </text>
<text sub="clublinks" start="125.492" dur="0.133"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. කකුළුවා </text>
<text sub="clublinks" start="125.625" dur="0.067"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. ක්‍රාබ් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="125.692" dur="0.133"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. කකුළුවන් සීසන් </text>
<text sub="clublinks" start="125.825" dur="0.1"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. CRAB SEASON එක ලස්සනයි </text>
<text sub="clublinks" start="125.925" dur="0.067"> ඔබ සතුව හොඳ මුහුදු වෙරළක් තිබේ. CRAB SEASON ඉතා හොඳයි </text>
<text sub="clublinks" start="125.992" dur="0.234"> CRAB SEASON ඉතා හොඳයි </text>
<text sub="clublinks" start="126.226" dur="0.1"> CRAB SEASON ඉතා හොඳ කාලයකි. </text>
<text sub="clublinks" start="126.326" dur="1.468"> සීසන්. </text>
<text sub="clublinks" start="127.794" dur="0.133"> සීසන්. ඔබ </text>
<text sub="clublinks" start="127.927" dur="0.134"> සීසන්. ඔයා නිකං </text>
<text sub="clublinks" start="128.061" dur="0.1"> සීසන්. ඔබ සිතන්න </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.1"> සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="128.261" dur="0.1"> සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="128.361" dur="0.067"> සීසන්. ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="128.428" dur="0.233"> ඔබ සිතන්නේ කෙසේද? </text>
<text sub="clublinks" start="128.661" dur="0.1"> ඔබ සිතන්නේ එය කෙසේ විය යුතුද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.101"> ඔබ සිතන්නේ ඔවුන් එය වසා දැමිය යුතු ආකාරයයි </text>
<text sub="clublinks" start="128.862" dur="0.2"> ඔබ සිතන්නේ එය ඔවුන්ගේ මුළුමනින් ම වසා දැමිය යුතු ආකාරයයි </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.067"> ඔබ සිතන්නේ ඔවුන් මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමන්නේ කෙසේද යන්නයි </text>
<text sub="clublinks" start="129.129" dur="2.702"> ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිතයම වසා දමයි </text>
<text sub="clublinks" start="131.831" dur="4.638"> ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමයි </text>
<text sub="clublinks" start="136.469" dur="0.067"> ඔවුන්ගේ මුළු ජීවිත කාලයම වසා දමයි </text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.233"> පහළට සහ </text>
<text sub="clublinks" start="136.769" dur="0.067"> පහත සහ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="136.836" dur="0.067"> පහළට සහ පහළට </text>
<text sub="clublinks" start="136.903" dur="0.1"> පහත සහ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="137.003" dur="0.1"> වුඩ් එකේ පහළට සහ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="137.103" dur="2.87"> වුඩ් ලේක් හි පහළට සහ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="139.973" dur="0.066"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ හි පහළට සහ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.201"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ හි මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.1"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් </text>
<text sub="clublinks" start="140.34" dur="0.066"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="140.406" dur="0.101"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="140.507" dur="0.2"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් තිබේ </text>
<text sub="clublinks" start="140.707" dur="0.066"> වුඩ් ලේක් ඩෙලිකෝ ප්‍රදේශයේ මට්ටම් දැන් අධීක්ෂණය කර ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.167"> ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="140.94" dur="0.067"> ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.1"> ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="141.107" dur="0.1"> ප්‍රදේශය දැන් කුණාටුවෙන් යටපත් වී ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="141.207" dur="2.903"> කුණාටු ශල්‍යකර්මයෙන් ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="144.11" dur="0.067"> ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් ප්‍රදේශය දැන් අභිබවා ගොස් ඇත </text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.2"> ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් </text>
<text sub="clublinks" start="144.377" dur="0.167"> ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් </text>
<text sub="clublinks" start="144.544" dur="0.1"> කුණාටුව සමඟ ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින් </text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.1"> කුණාටු සැලි සමඟ ඇසෝසියේටඩ් කුණාටු සැත්කම මගින්. </text>
<text sub="clublinks" start="144.744" dur="0.167"> සුළි කුණාටුව සමඟ. </text>
<text sub="clublinks" start="144.911" dur="0.067"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="144.978" dur="0.066"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ </text>
<text sub="clublinks" start="145.044" dur="0.101"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="145.145" dur="0.066"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි </text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.067"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="145.278" dur="2.97"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> සහ අපි දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="148.248" dur="0.066"> සුළි කුණාටුව සමඟ. >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.201"> >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="148.515" dur="0.166"> >> අපි හෙලිකොප්ටර් යානයක් දුටුවෙමු </text>
<text sub="clublinks" start="148.681" dur="0.1"> >> අපි හෙලිකොප්ටරයක් ​​පියාසර කළා. </text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.167"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. </text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.067"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය </text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.1"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. ඒකට තිබුනා </text>
<text sub="clublinks" start="149.115" dur="0.1"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම විය </text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.067"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම පැවතුනි </text>
<text sub="clublinks" start="149.282" dur="0.1"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය දෙකම සහ </text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.067"> ඉහළින් පියාසර කරන්න. එය රාජ්‍ය හා දේශීය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="149.449" dur="2.869"> එය රාජ්‍ය හා දේශීය වේ </text>
<text sub="clublinks" start="152.318" dur="0.1"> එය රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි </text>
<text sub="clublinks" start="152.418" dur="0.134"> එය රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි </text>
<text sub="clublinks" start="152.552" dur="0.1"> එය ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි </text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.133"> එය පියාසර කර ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි </text>
<text sub="clublinks" start="152.785" dur="0.067"> එය ඉහළින් පියාසර කර ඇති රාජ්‍ය හා දේශීය කාර්යාල දෙකකි </text>
<text sub="clublinks" start="152.852" dur="0.234"> ඉහළින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.086" dur="0.033"> එතැනින් පියාසර කළ නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.119" dur="0.1"> එතැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.034"> ගත යුතු තැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.253" dur="0.1"> ඒ සඳහා ගෙන ඇති නිලධාරීන් අ </text>
<text sub="clublinks" start="153.353" dur="0.066"> බැලීමක් කිරීමට එතැනින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.419" dur="0.134"> බැලීමට සහ එතැනට පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="0.067"> බැලීමට සහ ලබා ගැනීමට එතැනින් පියාසර කර ඇති නිලධාරීන් </text>
<text sub="clublinks" start="153.62" dur="0.2"> බැලීමට හා උපකාර කිරීමට </text>
<text sub="clublinks" start="153.82" dur="0.133"> බැලීමට හා ඒවා ලබා ගැනීමට </text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.1"> බැලූ බැල්මට හා හානිය තක්සේරු කිරීමට. </text>
<text sub="clublinks" start="154.053" dur="0.201"> හානිය. </text>
<text sub="clublinks" start="154.254" dur="2.202"> හානිය. ඒත් </text>
<text sub="clublinks" start="156.456" dur="0.167"> හානිය. නමුත් මුලින් </text>
<text sub="clublinks" start="156.623" dur="0.166"> හානිය. නමුත් මුල් ගයි </text>
<text sub="clublinks" start="156.789" dur="0.134"> හානිය. නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, </text>
<text sub="clublinks" start="156.923" dur="0.067"> හානිය. නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, ද </text>
<text sub="clublinks" start="156.99" dur="0.233"> නමුත් මුල් ගයි MCGINNIS, ද </text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.167"> එරිලියර් ගයි එම්.සී.ගිනිස්, පරිස් </text>
<text sub="clublinks" start="157.39" dur="0.1"> නමුත් පරෙවි ජනාධිපති වන ඊර්ලියර් ගයි එම්.සී.ජිනිස් </text>
<text sub="clublinks" start="157.49" dur="0.1"> එහෙත් මෙහි පෙරීෂ් ජනාධිපති ගයි එම්.සී.ජී.නිස් </text>
<text sub="clublinks" start="157.59" dur="0.067"> එරිලියර් ගයි එම්.සී.ජිනිස්, මෙහි දී පරිස් ජනාධිපති </text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.067"> එරිලියර් ගයි එම්.සී.ජී.නිස්, මෙහි දී අපට කියා සිටියේ </text>
<text sub="clublinks" start="157.724" dur="0.233"> පරිස් ජනාධිපති මෙහි අපට කීවේය </text>
<text sub="clublinks" start="157.957" dur="0.067"> PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට පැවසුවේ </text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="0.1"> PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ </text>
<text sub="clublinks" start="158.124" dur="0.1"> PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ එය බැලූ බැල්මට කියාය </text>
<text sub="clublinks" start="158.224" dur="2.469"> PARISH PRESIDENT මෙතැනදී අපට කීවේ එය කැමති බව පෙනේ </text>