ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਅਪਡੇਟ: ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਜਾਂ ਅਲਾਬਮਾ ਲੈਂਡਫਾਲ ਲਈ ਹੈ subtitles

ਏਜੰਸੀ ਏਜੰਸੀ >> ਏਜੰਸੀ >> ਚੰਗਾ ਏਜੰਸੀ >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਚੀਫ ਹਾਂ >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਚੀਫ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਿਓਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸ ਹਾਂ >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਹਾਂ. ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੁ ਸਲਾਹ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਓਵਰਲੌਕ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਓਲੌਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ-ਤੌਹੀਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਓ'ਲੌਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੂਫਾਨੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਡਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 'ਤੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 'ਤੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹਨ ਵਿੰਡਸ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਹਨ. ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣੇ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣੇ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਏ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਏ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰੇਨਫਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰੇਨਫਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਰੇਅਰਫਲਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਹੇਠਲਾ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਅਲਮਾਮਾ ਅਕਾ ACਂਸ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਅਲਮਾਮਾ ਏਕਰਾਸ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਅਲਾਬਮਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਾਬਮਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਦੀ ਵੰਡ ਅਲਾਬਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਲਾਬਾਮਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਲਾਬਾਮਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਵੀ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਟੋਰਨਡੋ ਵਾਚ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਨਡੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਨਡੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਰਨਾਡੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਟੋਰਨਾਡੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਰਨੋਡੋਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਗਤੀ ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਗਭਗ ਵੇਖਣਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਗਭਗ ਵੇਖਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਇਮੇਜਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਇਮੇਜਰੀ ਇਹ ਇਕ ਸਲੋਅ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਲੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਲੋਅ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਐਸ.ਓ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਭ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਏ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਏ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ. ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਬਾਅ ਮਿਲੀਲੀਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਨਾ ਕਿ ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਖਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਦੱਖਣੀ ਕੰIੇ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅੱਖ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਆਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਆਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਯੋਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੇਂ ਪੰਜ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਪੰਜ ਮਾਈਲ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਲ ਡਾਉਨੋਟ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮਾਈਲ ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮਾਈਲ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮੀਲ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾILEਨਲੋਡ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾILEਨਲੋਡ ਅਤੇ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਾROਨਲੋਡ ਤੋਂ ਮੇਲ ਡਾਉਨ ਟਾੱਨ ਨਿ OR ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਡਾਉਨ ਟਾANSਨ ਨਿILE ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਾਉਨ ਟਾ NEWਨ ਨਿILE ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ. ਨਿINਨਤਮ. ਨਿINਨਤਮ. ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕੋਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਾਸਲਟ ਕਨਸਰਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਸੀ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ ਏ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਸੀ ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ. ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫੇਰ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆ ਨਹੀਂ ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਘੱਟ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਵੱਲ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁ Bਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂ. ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਡਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਫੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੈਂਡਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱIDਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱOVਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕਰੋ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਜਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟਲੀਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਲ 'ਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਤੇ ਲਪੇਟੋ ਵਧੇਰੇ ਵੈਸਟਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਪੇਟੋ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸੇ ਲਪੇਟੋ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਟ੍ਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲਪਸ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਵਿਖੇ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਇਨ ਪਲ. ਪਲ. ਪਲ. ਉਹ ਪਲ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਲ. ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਲ. ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹਨ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੂਫਾਨ ਪੂਰਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਆਈ ਟੀ 'ਤੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੂਫਾਨ ਪੂਰਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਲਾਬਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਾਬਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ. ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਸ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ ਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ. ਟੋਮੋਰੋ. ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੱਧ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮੱਧਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮੱਧਯਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌ A ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਜਾਂ ਬੇਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਡਵਿਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾYਂਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰੋਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਟੂਰੋਰ ਆਫਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. ਦੁਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰ ਹੋਵੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮਾ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਅਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਲ ਡਰਾਇੰਗ ਗੌਲਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਡਰਾਇੰਗ. ਗੁਲਫ. ਗੁਲਫ. ਐਸ.ਓ. ਗੁਲਫ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਲਫ. ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਲਫ. ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਗੁਲਫ. ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ ਗੁਲਫ. ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਨੂੰ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੋਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਅਲੋਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਸਤਖਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰੇਨਫਲ ਅਤੇ ਸ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਟੂਮ੍ਰੋ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੈਸਡੇਅ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ ਟੂਰੋਰਡ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਲਈ ਇੱਕ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੌਰੋਰਡ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਲਈ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਸੈਲੀ ਅਪਡੇਟ: ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਜਾਂ ਅਲਾਬਮਾ ਲੈਂਡਫਾਲ ਲਈ ਹੈ

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.3"> ਏਜੰਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.1"> ਏਜੰਸੀ >> </text>
<text sub="clublinks" start="4.17" dur="0.167"> ਏਜੰਸੀ >> ਚੰਗਾ </text>
<text sub="clublinks" start="4.337" dur="0.1"> ਏਜੰਸੀ >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.437" dur="0.167"> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. </text>
<text sub="clublinks" start="4.604" dur="0.1"> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="4.704" dur="0.167"> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="4.871" dur="2.87"> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਚੀਫ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="7.741" dur="0.066"> >> ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ. >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.234"> >> ਮੈਂ ਚੀਫ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="8.041" dur="0.167"> >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਿਓਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.1"> >> ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮੈਟੋਰੋਲਾਗਿਸਟ ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="8.308" dur="0.167"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="8.475" dur="0.066"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="8.541" dur="0.1"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="8.641" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.708" dur="0.1"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.134"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="8.942" dur="0.067"> ਕ੍ਰਿਸ ਫਰੈਂਕਲਿਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.009" dur="0.266"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਹਰਾ ਬਾਕਸ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="9.275" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੁ ਸਲਾਹ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="9.342" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਓਵਰਲੌਕ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="9.509" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨੀ 'ਤੇ ਚਾਰ ਓਲੌਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="9.609" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="9.676" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ-ਤੌਹੀਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਓ'ਲੌਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="9.743" dur="0.2"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿਰਫ </text>
<text sub="clublinks" start="9.943" dur="1.802"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ </text>
<text sub="clublinks" start="11.745" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ </text>
<text sub="clublinks" start="11.845" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="11.945" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.112" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.234"> ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="12.412" dur="0.067"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.479" dur="0.1"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.579" dur="0.066"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.101"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.746" dur="0.1"> ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਡਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.846" dur="0.066"> ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 'ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="12.912" dur="0.234"> ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 'ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.146" dur="0.067"> ਵਿੰਡੋ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.1"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.1"> ਵਿੰਡਸ ਸਿਰਫ 80 ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਘੰਟਾ ਜਾਰੀ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.413" dur="0.2"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. </text>
<text sub="clublinks" start="13.613" dur="0.067"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="13.68" dur="0.067"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣੇ </text>
<text sub="clublinks" start="13.747" dur="2.135"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="15.882" dur="0.234"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.116" dur="0.033"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.149" dur="0.067"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.216" dur="0.066"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.282" dur="0.067"> ਮੀਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ. ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਏ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.334"> ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਏ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.683" dur="0.1"> ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.783" dur="0.067"> ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.85" dur="0.1"> ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="16.95" dur="0.067"> ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="17.017" dur="0.066"> ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="17.083" dur="0.2"> ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨੀ ਵਿਕਾਸ </text>
<text sub="clublinks" start="17.283" dur="0.167"> ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="17.45" dur="0.134"> ਰੇਨਫਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="17.584" dur="2.369"> ਰੇਨਫਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="19.953" dur="0.1"> ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="20.053" dur="0.067"> ਰੇਅਰਫਲਲ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="20.12" dur="0.233"> ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.353" dur="0.134"> ਹੇਠਲਾ ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.487" dur="0.033"> ਅਲਮਾਮਾ ਅਕਾ ACਂਸ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.52" dur="0.1"> ਅਲਮਾਮਾ ਏਕਰਾਸ ਤੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.62" dur="0.134"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.754" dur="0.066"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰੇਨਫਲ ਕੁਲ </text>
<text sub="clublinks" start="20.82" dur="0.167"> ਅਲਾਬਮਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="20.987" dur="0.067"> ਅਲਾਬਮਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਦੀ ਵੰਡ </text>
<text sub="clublinks" start="21.054" dur="0.133"> ਅਲਾਬਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="21.187" dur="2.903"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="24.09" dur="0.134"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.224" dur="0.2"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="24.424" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="24.557" dur="0.134"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਵੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="24.691" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="24.824" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਟੋਰਨਡੋ ਵਾਚ </text>
<text sub="clublinks" start="24.891" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਾਲ ਦੀ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਨਡੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="24.958" dur="0.233"> ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਰਨਡੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="25.191" dur="0.067"> ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਰਨਾਡੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="25.258" dur="0.1"> ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਟੋਰਨਾਡੋ </text>
<text sub="clublinks" start="25.358" dur="0.1"> ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="25.458" dur="0.067"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="25.525" dur="0.067"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸ </text>
<text sub="clublinks" start="25.592" dur="0.066"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਰਨੋਡੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="25.658" dur="3.337"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="28.995" dur="0.134"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.129" dur="0.1"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="29.229" dur="0.1"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="29.329" dur="0.067"> ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਜੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="29.396" dur="0.2"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.596" dur="0.133"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="29.729" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.829" dur="0.067"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.896" dur="0.1"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="29.996" dur="0.067"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.063" dur="0.067"> ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰਬੰਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.233"> ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="30.363" dur="0.167"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="30.53" dur="0.1"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਰਨੋਡੋਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="30.63" dur="0.234"> ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="30.864" dur="3.37"> ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਗਤੀ </text>
<text sub="clublinks" start="34.234" dur="0.167"> ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="34.401" dur="0.066"> ਇਹ ਟੋਰਨਾਡੋ. ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.301"> ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="34.768" dur="0.166"> ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="34.934" dur="0.134"> ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="35.068" dur="0.067"> ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਗਭਗ ਵੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.135" dur="0.066"> ਮੋਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਗਭਗ ਵੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.201"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.402" dur="0.1"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.502" dur="0.133"> ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="0.1"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="35.735" dur="1.468"> ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ </text>
<text sub="clublinks" start="37.203" dur="0.1"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘੰਟੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="37.303" dur="0.067"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="37.37" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਘੰਟੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.604" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.737" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.804" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਘੰਟੇ </text>
<text sub="clublinks" start="37.904" dur="0.167"> ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.071" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੰਟਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.138" dur="0.2"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.338" dur="0.067"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.405" dur="0.033"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.438" dur="0.1"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="38.538" dur="2.803"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="41.341" dur="0.1"> ਰਾਦਰ ਚਿੱਤਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.133"> ਰਾਦਰ ਇਮੇਜਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="0.067"> ਰਾਦਰ ਇਮੇਜਰੀ ਇਹ ਇਕ ਸਲੋਅ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="41.641" dur="0.234"> ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ </text>
<text sub="clublinks" start="41.875" dur="0.066"> ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਮੋਸ਼ਨ ਟੂਵਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ </text>
<text sub="clublinks" start="41.941" dur="0.101"> ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਲੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ </text>
<text sub="clublinks" start="42.042" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਲੋਅ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ. </text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="42.342" dur="0.067"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ </text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ </text>
<text sub="clublinks" start="42.509" dur="0.066"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਲ </text>
<text sub="clublinks" start="42.575" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਲਾਂ ਇੱਕ </text>
<text sub="clublinks" start="42.675" dur="0.134"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ. ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="42.809" dur="2.603"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="45.412" dur="0.066"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="45.478" dur="0.167"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਇਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="45.645" dur="0.167"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਭ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="45.812" dur="0.167"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="45.979" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਮੀਲ. ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.046" dur="0.166"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.212" dur="0.067"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.279" dur="0.1"> ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.379" dur="0.134"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.513" dur="0.066"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.579" dur="0.167"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="46.746" dur="2.736"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="49.482" dur="0.067"> ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਏ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="49.549" dur="0.3"> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਏ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.134"> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="49.983" dur="0.1"> ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="50.083" dur="0.267"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ </text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.067"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ </text>
<text sub="clublinks" start="50.417" dur="0.1"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.517" dur="0.1"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.066"> ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.683" dur="0.167"> ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="50.85" dur="2.603"> ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="53.453" dur="0.233"> ਦਬਾਅ ਮਿਲੀਲੀਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="53.686" dur="0.201"> ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. </text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.1"> ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="53.987" dur="0.1"> ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਨਾ ਕਿ </text>
<text sub="clublinks" start="54.087" dur="0.167"> ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="54.254" dur="0.066"> ਮਿਲਿਬਰਜ਼ ਨੂੰ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.167"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="54.487" dur="0.2"> ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="54.687" dur="0.167"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="54.854" dur="0.1"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="54.954" dur="0.067"> ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.021" dur="0.067"> ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="55.088" dur="0.167"> ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ </text>
<text sub="clublinks" start="55.255" dur="2.502"> ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="57.757" dur="0.034"> ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="57.791" dur="0.133"> ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.067"> ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="57.991" dur="0.1"> ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ </text>
<text sub="clublinks" start="58.091" dur="0.067"> ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ </text>
<text sub="clublinks" start="58.158" dur="0.267"> ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.425" dur="0.033"> ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.458" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.558" dur="0.033"> ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਏ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਬਣੋ </text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="58.792" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="58.858" dur="0.201"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.059" dur="0.033"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.092" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.167"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.359" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.459" dur="0.067"> ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="59.526" dur="0.066"> ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਖਾਤਮਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="59.592" dur="0.267"> ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="59.859" dur="1.969"> ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="61.828" dur="0.067"> ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="61.895" dur="0.167"> ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="62.062" dur="0.166"> 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.1"> ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="62.328" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਕੰIੇ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ </text>
<text sub="clublinks" start="62.395" dur="0.167"> ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="62.562" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="62.629" dur="0.066"> ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ </text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.101"> ਅੱਖ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="62.796" dur="0.1"> ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="62.896" dur="0.1"> ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="62.996" dur="0.067"> ਆਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਸਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="63.063" dur="0.066"> ਆਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="2.603"> ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਯੋਜਕ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.732" dur="0.033"> ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="65.765" dur="0.1"> ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="65.865" dur="0.134"> ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="65.999" dur="0.1"> ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.099" dur="0.1"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.199" dur="0.1"> ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.299" dur="0.067"> ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.2"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.566" dur="0.133"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.699" dur="0.067"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.766" dur="0.034"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.8" dur="0.166"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="66.966" dur="0.101"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="67.067" dur="0.066"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="67.133" dur="0.2"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ </text>
<text sub="clublinks" start="67.333" dur="0.134"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ </text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.067"> ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ </text>
<text sub="clublinks" start="67.534" dur="0.133"> ਇਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="67.667" dur="2.136"> ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਰੇ </text>
<text sub="clublinks" start="69.803" dur="0.066"> ਇਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਪੰਜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.234"> ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੇਂ ਪੰਜ </text>
<text sub="clublinks" start="70.103" dur="0.1"> ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਪੰਜ ਮਾਈਲ </text>
<text sub="clublinks" start="70.203" dur="0.167"> ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਲ </text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.067"> ਡਾਉਨੋਟ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮਾਈਲ </text>
<text sub="clublinks" start="70.437" dur="0.133"> ਡਾਉਨ ਡਾਉਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮਾਈਲ </text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.067"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤੀਵਰੇ ਪੰਜ ਮੀਲ </text>
<text sub="clublinks" start="70.637" dur="0.2"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾILEਨਲੋਡ </text>
<text sub="clublinks" start="70.837" dur="0.067"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾILEਨਲੋਡ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="70.904" dur="0.133"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਾROਨਲੋਡ ਤੋਂ ਮੇਲ </text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> ਡਾਉਨ ਟਾੱਨ ਨਿ OR ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ </text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.1"> ਡਾਉਨ ਟਾANSਨ ਨਿILE ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ </text>
<text sub="clublinks" start="71.337" dur="0.067"> ਡਾਉਨ ਟਾ NEWਨ ਨਿILE ਓਰਲੀਨਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="71.404" dur="0.267"> ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="71.671" dur="0.1"> ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ. </text>
<text sub="clublinks" start="71.771" dur="2.303"> ਨਿINਨਤਮ. </text>
<text sub="clublinks" start="74.074" dur="0.133"> ਨਿINਨਤਮ. ਆਗਿਆਕਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="74.207" dur="0.167"> ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ </text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.1"> ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="74.474" dur="0.067"> ਨਿINਨਤਮ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.2"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੋਤਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="74.741" dur="0.133"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="74.874" dur="0.067"> ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਟਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="74.941" dur="0.1"> ਆਗਿਆਕਾਰ ਕੋਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="75.041" dur="0.1"> ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="75.141" dur="2.937"> ਆਗਿਆਕਾਰ ਕਾਸਲਟ ਕਨਸਰਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.078" dur="0.066"> ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਸਟਲ ਕਨਸਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.144" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.344" dur="0.101"> ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="78.445" dur="0.133"> ਇਸ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="78.578" dur="0.1"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="78.678" dur="0.2"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="78.878" dur="0.1"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="78.978" dur="0.101"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਪਾਸੇ </text>
<text sub="clublinks" start="79.079" dur="0.1"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.179" dur="0.133"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.1"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="0.134"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.546" dur="0.066"> ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ. ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.612" dur="0.301"> ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="79.913" dur="2.369"> ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="82.282" dur="0.2"> ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.582" dur="0.067"> ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="82.649" dur="0.233"> ਵਿਕਾਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="82.882" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="82.982" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="83.049" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="83.249" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="83.349" dur="0.101"> ਤੂਫਾਨੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.45" dur="0.2"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="83.65" dur="0.1"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.75" dur="0.1"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.85" dur="0.033"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="83.883" dur="0.134"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੀ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="84.017" dur="0.067"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="84.084" dur="2.335"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="86.419" dur="0.067"> ਸੋਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="86.486" dur="0.167"> ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="86.653" dur="0.066"> ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="86.719" dur="0.101"> ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਹੋਰ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="86.82" dur="0.1"> ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="86.92" dur="0.233"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="87.153" dur="0.067"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫੇਰ, </text>
<text sub="clublinks" start="87.22" dur="0.1"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ, ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.32" dur="0.167"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.487" dur="0.1"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਫਿਰ ਵੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ </text>
<text sub="clublinks" start="87.587" dur="0.067"> ਵੈਸਟ ਵੱਲ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.654" dur="0.167"> ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.133"> ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="87.954" dur="0.1"> ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="88.054" dur="2.436"> ਫਿਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="90.49" dur="0.133"> ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="90.623" dur="0.067"> ਫੇਰ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="90.69" dur="0.234"> ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਘੱਟ </text>
<text sub="clublinks" start="90.924" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="90.99" dur="0.101"> ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.091" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਗਤੀ ਵੱਲ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.157" dur="0.167"> ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਘੱਟਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.324" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁ Bਲੀ ਗੱਲ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.391" dur="0.233"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="91.624" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.724" dur="0.201"> ਸ਼ੁਰੂ. </text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="3.336"> ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="95.428" dur="0.067"> ਸ਼ੁਰੂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.495" dur="0.267"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.762" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਡਫਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="95.862" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="95.929" dur="0.066"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੈਨਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="95.995" dur="0.101"> ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਫੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.096" dur="0.066"> ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੈਂਡਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.162" dur="0.234"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.396" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="96.496" dur="0.067"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="96.563" dur="2.135"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="98.698" dur="0.167"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱIDਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ </text>
<text sub="clublinks" start="98.865" dur="0.1"> ਲੈਂਡਫਲ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. </text>
<text sub="clublinks" start="98.965" dur="0.167"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="99.132" dur="0.1"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="99.232" dur="0.1"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="0.1"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="99.432" dur="0.134"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.133"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਵੇਖਿਆ ਸੀ </text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.067"> ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੇਖੇ </text>
<text sub="clublinks" start="99.766" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੇਖੇ </text>
<text sub="clublinks" start="100.033" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="100.133" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="100.266" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਦੇ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="100.333" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱOVਦੇ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="100.433" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="100.5" dur="0.2"> ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਵਰ </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="2.903"> ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="103.603" dur="0.1"> ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.703" dur="0.1"> ਸ਼ਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="103.803" dur="0.134"> ਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="103.937" dur="0.066"> ਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.003" dur="0.167"> ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ </text>
<text sub="clublinks" start="104.17" dur="0.067"> ਸ਼ਾਖਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.237" dur="0.3"> ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.537" dur="0.1"> ਪਰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.1"> ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="104.737" dur="0.201"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ </text>
<text sub="clublinks" start="104.938" dur="0.133"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀ </text>
<text sub="clublinks" start="105.071" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="105.138" dur="1.768"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਜਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="106.906" dur="0.067"> ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="106.973" dur="0.267"> ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.24" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.407" dur="0.033"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.44" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.54" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.607" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟਲੀਟ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ </text>
<text sub="clublinks" start="107.674" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="107.874" dur="0.133"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="108.007" dur="0.067"> ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ </text>
<text sub="clublinks" start="108.074" dur="0.067"> ਅਸਲ 'ਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="108.141" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="108.241" dur="0.133"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 'ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="108.374" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਤੇ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ </text>
<text sub="clublinks" start="108.441" dur="0.2"> ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਤੇ ਲਪੇਟੋ </text>
<text sub="clublinks" start="108.641" dur="0.067"> ਵਧੇਰੇ ਵੈਸਟਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਪੇਟੋ </text>
<text sub="clublinks" start="108.708" dur="0.067"> ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ </text>
<text sub="clublinks" start="108.775" dur="2.269"> ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ </text>
<text sub="clublinks" start="111.044" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸੇ ਲਪੇਟੋ </text>
<text sub="clublinks" start="111.111" dur="0.166"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="111.277" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੈਸਟਨ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.344" dur="0.267"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.611" dur="0.033"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.644" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.744" dur="0.034"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ </text>
<text sub="clublinks" start="111.778" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.845" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.911" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="111.978" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="112.045" dur="0.267"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.312" dur="0.1"> ਈਸਟ੍ਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="112.412" dur="0.167"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ </text>
<text sub="clublinks" start="112.579" dur="0.066"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ </text>
<text sub="clublinks" start="112.645" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="112.712" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲਪਸ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="112.779" dur="0.233"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਵਿਖੇ </text>
<text sub="clublinks" start="113.012" dur="0.101"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਕਲੈਪਸ ਇਨ ਪਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="113.113" dur="2.068"> ਪਲ. </text>
<text sub="clublinks" start="115.181" dur="0.1"> ਪਲ. ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="115.281" dur="0.167"> ਪਲ. ਜੋ ਕਿ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="115.448" dur="0.2"> ਪਲ. ਜੋ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="115.648" dur="0.067"> ਪਲ. ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="115.715" dur="0.167"> ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="115.882" dur="0.133"> ਇਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="116.015" dur="0.101"> ਇਹ ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="116.116" dur="0.2"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. </text>
<text sub="clublinks" start="116.316" dur="0.1"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="116.416" dur="0.1"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="116.516" dur="0.133"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="116.649" dur="0.1"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚੋ </text>
<text sub="clublinks" start="116.749" dur="0.067"> ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="116.816" dur="0.234"> ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="117.05" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="117.117" dur="0.2"> ਅਤੇ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹਨ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="117.317" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="117.383" dur="1.702"> ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="119.085" dur="0.067"> ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="119.152" dur="0.267"> ਤੂਫਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="119.419" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="119.519" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਪੂਰਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, </text>
<text sub="clublinks" start="119.586" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਆਈ ਟੀ 'ਤੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="119.652" dur="0.134"> ਤੂਫਾਨ ਪੂਰਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="119.786" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="119.853" dur="0.3"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.153" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.22" dur="0.1"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.32" dur="0.066"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.386" dur="0.134"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.52" dur="0.067"> ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਅਲਾਬਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="120.587" dur="0.2"> ਅਲਾਬਮਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="120.787" dur="0.133"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="120.92" dur="0.1"> ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="121.02" dur="2.303"> ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="123.323" dur="0.1"> ਹੁਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="123.423" dur="0.067"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.233"> ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਸਹੀ </text>
<text sub="clublinks" start="123.723" dur="0.167"> ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਭਾਰੀ </text>
<text sub="clublinks" start="123.89" dur="0.1"> ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="123.99" dur="0.2"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. </text>
<text sub="clublinks" start="124.19" dur="0.1"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="124.29" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਉਹ </text>
<text sub="clublinks" start="124.357" dur="0.1"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.457" dur="0.034"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.491" dur="0.066"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.557" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="0.067"> ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼. ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.691" dur="0.2"> ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="124.891" dur="0.133"> ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.024" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.091" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.191" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="125.258" dur="2.202"> ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="127.46" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="127.527" dur="0.133"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="127.66" dur="0.1"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="127.76" dur="0.134"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.067"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="127.961" dur="0.066"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ </text>
<text sub="clublinks" start="128.027" dur="0.134"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="128.161" dur="0.067"> ਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ </text>
<text sub="clublinks" start="128.228" dur="0.267"> ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਾਗ </text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.1"> ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="0.166"> ਟੋਮੋਰੋ. </text>
<text sub="clublinks" start="128.761" dur="0.067"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="128.828" dur="0.134"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="128.962" dur="0.066"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="129.028" dur="0.034"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="129.062" dur="0.167"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="129.229" dur="0.066"> ਟੋਮੋਰੋ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="129.295" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="129.529" dur="2.936"> ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="132.465" dur="0.134"> ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="132.599" dur="0.166"> ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="132.765" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਮੱਧ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਂਡਫੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="132.832" dur="0.167"> ਸੋਮਟਾਈਮ ਮੱਧਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="132.999" dur="0.134"> ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ </text>
<text sub="clublinks" start="133.133" dur="0.066"> ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ </text>
<text sub="clublinks" start="133.199" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿੱਚ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.266" dur="0.133"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਫਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="133.399" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌਗ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.466" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮੱਧਯਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.533" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਸੋਮਟਾਈਮ ਮਿਡਲ ਟੂਮਰੌ A ਦੁਬਾਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="133.6" dur="0.233"> ਮੋਬਾਈਲ ਬੇਅ ਜਾਂ ਬੇਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ </text>
<text sub="clublinks" start="133.833" dur="2.67"> ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="136.503" dur="0.133"> ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ </text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="0.167"> ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="136.803" dur="0.233"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. </text>
<text sub="clublinks" start="137.036" dur="0.134"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ </text>
<text sub="clublinks" start="137.17" dur="0.1"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="137.27" dur="0.067"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ </text>
<text sub="clublinks" start="137.337" dur="0.1"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.437" dur="0.067"> ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.504" dur="0.266"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.77" dur="0.134"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਡਵਿਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.904" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="137.971" dur="0.1"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="138.071" dur="2.502"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾYਂਟੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.067"> ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਉਂਟੀ ਹੋਰ ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.234"> ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="140.874" dur="0.133"> ਬਾਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.067"> ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="141.074" dur="0.2"> ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="0.067"> ਬੈਲਡਵਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੂਰੋਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="141.341" dur="0.3"> ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ </text>
<text sub="clublinks" start="141.641" dur="0.1"> ਟੂਰੋਰ ਆਫਟਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ. </text>
<text sub="clublinks" start="141.741" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ </text>
<text sub="clublinks" start="141.908" dur="0.133"> ਦੁਪਹਿਰ ਅਸੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="142.041" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.108" dur="0.1"> ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.208" dur="0.1"> ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.308" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="142.375" dur="2.402"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.777" dur="0.034"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="144.811" dur="0.133"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ </text>
<text sub="clublinks" start="144.944" dur="0.167"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਏ </text>
<text sub="clublinks" start="145.111" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.134"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. </text>
<text sub="clublinks" start="145.345" dur="0.2"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. </text>
<text sub="clublinks" start="145.545" dur="0.1"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ </text>
<text sub="clublinks" start="145.645" dur="0.1"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="145.745" dur="0.067"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="145.812" dur="0.167"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="145.979" dur="0.133"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="146.112" dur="0.067"> ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="146.179" dur="0.267"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="146.446" dur="2.569"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰ ਹੋਵੋ </text>
<text sub="clublinks" start="149.015" dur="0.067"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਮਾ ਵਿਚ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.082" dur="0.133"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ </text>
<text sub="clublinks" start="149.215" dur="0.1"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮਾ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="149.315" dur="0.067"> ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਲਾਸਮ ਦੱਖਣ ਅਲਾਬਾਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿੱਚ </text>
<text sub="clublinks" start="149.382" dur="0.2"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ </text>
<text sub="clublinks" start="149.582" dur="0.2"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ </text>
<text sub="clublinks" start="149.782" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, </text>
<text sub="clublinks" start="149.849" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ </text>
<text sub="clublinks" start="149.916" dur="0.1"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="150.016" dur="0.067"> ਦੱਖਣੀ ਅਲਾਬਮਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="150.083" dur="0.267"> ਪਿਛਲੇ ਮਨਜੂਰੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="150.35" dur="0.167"> ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰਾਅਿੰਗ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="150.517" dur="2.469"> ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="152.986" dur="0.167"> ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.066"> ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.067"> ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਰੂਪਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ </text>
<text sub="clublinks" start="153.286" dur="0.2"> ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਕਲ ਡਰਾਇੰਗ </text>
<text sub="clublinks" start="153.486" dur="0.1"> ਗੌਲਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਡਰਾਇੰਗ. </text>
<text sub="clublinks" start="153.586" dur="0.167"> ਗੁਲਫ. </text>
<text sub="clublinks" start="153.753" dur="0.1"> ਗੁਲਫ. ਐਸ.ਓ. </text>
<text sub="clublinks" start="153.853" dur="0.1"> ਗੁਲਫ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="153.953" dur="0.067"> ਗੁਲਫ. ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ </text>
<text sub="clublinks" start="154.02" dur="0.134"> ਗੁਲਫ. ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="154.154" dur="0.166"> ਗੁਲਫ. ਅਲਾਬਮਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ </text>
<text sub="clublinks" start="154.32" dur="0.067"> ਗੁਲਫ. ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="154.387" dur="0.167"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="154.554" dur="0.067"> ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="154.621" dur="0.133"> ਇਸ ਲਈ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="154.754" dur="2.302"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਨੂੰ ਅਲਾਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="157.056" dur="0.167"> ਅਲੋਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡੰਡਲ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਲੋਕ </text>
<text sub="clublinks" start="157.223" dur="0.067"> ਅਲੋਬਾਮਾ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰੰਡੇਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.29" dur="0.234"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.033"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.624" dur="0.133"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.757" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.824" dur="0.067"> ਫਲੋਰਿਡਾ ਪੰਡਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ </text>
<text sub="clublinks" start="157.891" dur="0.333"> 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.224" dur="0.134"> ਦਸਤਖਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.358" dur="0.066"> ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.424" dur="0.167"> ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.591" dur="0.067"> ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨਾ </text>
<text sub="clublinks" start="158.658" dur="0.2"> ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="158.858" dur="0.134"> ਰੇਨਫਲ ਅਤੇ ਸ </text>
<text sub="clublinks" start="158.992" dur="2.202"> ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ </text>
<text sub="clublinks" start="161.194" dur="0.167"> ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰੇਰਕ </text>
<text sub="clublinks" start="161.361" dur="0.1"> ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਪ੍ਰੇਰਕ </text>
<text sub="clublinks" start="161.461" dur="0.067"> ਰੇਨਫਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.528" dur="0.233"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.761" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.828" dur="0.067"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.895" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.961" dur="0.034"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="161.995" dur="0.133"> ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.128" dur="0.134"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.262" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="162.328" dur="0.167"> ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="162.495" dur="0.1"> ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਵੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.1"> ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="162.695" dur="2.57"> ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="165.265" dur="0.166"> ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="165.431" dur="0.167"> ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="165.598" dur="0.067"> ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਇੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="165.665" dur="0.267"> ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ </text>
<text sub="clublinks" start="165.932" dur="0.067"> ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="165.999" dur="0.1"> ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="166.099" dur="0.167"> ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="166.266" dur="0.066"> ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ </text>
<text sub="clublinks" start="166.332" dur="0.301"> ਨਾਈਟ ਟੂਮ੍ਰੋ ਤੋਂ </text>
<text sub="clublinks" start="166.633" dur="0.066"> ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੈਸਡੇਅ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="166.699" dur="0.034"> ਨਾਈਟ ਟੂਰੋਰਡ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਲਈ </text>
<text sub="clublinks" start="166.733" dur="0.1"> ਇੱਕ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੌਰੋਰਡ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="166.833" dur="0.1"> ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="166.933" dur="0.067"> ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="167" dur="0.066"> ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਈ ਨਾਈਟ ਟੂਮਰੌ ਵੈਡਨੇਸਡੇਯ ਦੁਆਰਾ </text>
<text sub="clublinks" start="167.066" dur="0.701"> ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਲਈ ਵੈਡਨੇਸਡੇਅ </text>