મહિલાઓ ડલ્લાસ કરિયાણાની દુકાનમાં ખોરાક ફેંકી દે છે, જ્યારે કામદારોએ તેને માસ્ક પહેરવાનું કહ્યું હતું subtitles

કામદારો કામદારો કામદારો જેઓ છે કામ કરી રહેલા કામદારો કામ કરનારાઓ જેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કાર્યકર કે જેઓ પ્રયાસ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કામદારો કે જેઓ આશ્રય માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કાર્યકર્તાઓ કે જે નિયમોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો છે નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો કામ કરે છે આ લોકો કામ કરે છે આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે આ લોકો એ દ્વારા કામ કરી રહ્યાં છે આ લોકો રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યા છે આ લોકો રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યાં છે આ લોકો આ કામ કરી રહેલા રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યા છે. આ કરવાથી કોઈ રોગચાળો આ અનિવાર્ય કરવાથી એક રોગચાળો દ્વારા આ અનિવાર્ય જોબ્સ કરી રહેલા એક રોગચાળા દ્વારા આ અનિવાર્ય જોબ્સ કરવા માટે એક રોગચાળો દ્વારા રખવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ નોકરીઓ કરી રહેલા એક રોગચાળા દ્વારા આપણને રાખવા માટે આ આવશ્યક જોબ્સ કરવાથી કોઈ રોગચાળો અમારા રાખવા માટે આવશ્યક નોકરીઓ અમારું + @ રાખવા માટે આવશ્યક જોબ્સ આપણા જીવનને જાળવવા માટે આવશ્યક નોકરીઓ આપણા જીવનને ચાલુ રાખવા માટે આવશ્યક જોબ્સ. જીવંત રહે છે. જીવંત રહે છે. >> જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ છે જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ એક છે >> રિપોર્ટર: આ એક છે >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની છે >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની મૂર્ખ છે >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની સંપૂર્ણ મોથ છે >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની સંપૂર્ણ મોથ મેલ્ટડાઉન છે મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌલિક મેલ્ટડાઉન મહિલાનું સંપૂર્ણ પૌષ્ટિક વિકૃત મહિલાનું સંપૂર્ણ પૌષ્ટિક સંબંધ વિનંતી ઉપર મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌન વિનંતી પર મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌન વિકૃત છે મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌખિક વસ્ત્રોની વિનંતી પર સંબંધિત છે એ પહેરવાની વિનંતી પર મહિલાનું સંપૂર્ણ મોટું વેચાણ પહેરવાની વિનંતી ઉપર A A + @ પહેરવાની વિનંતી પર માસ્ક પહેરવાની વિનંતી ઉપર. મહોરું. મહોરું. સાક્ષીઓ મહોરું. સાક્ષીઓ કહે છે મહોરું. સાક્ષીઓ આ કહે છે મહોરું. સાક્ષીઓ આ પસંદ કહે છે સાક્ષીઓ આ પસંદ કહે છે સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓની શરૂઆત થઈ સાક્ષીઓ કહે છે કે આ છટાઓનો પ્રારંભ થયો સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓનો આરંભ થયો સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓ ફિસ્ટામાં ફસાયેલા છે સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓ ફિસ્ટા ગ્રસરીમાં ફસાયેલા છે ફિસ્ટા ગ્રોસરીમાં ભરાય છે ફિસ્ટા ગ્રોસરી સ્ટોર પર કમાણી ફિસ્ટા ગ્રોસરી સ્ટોર ચાલુ સેટ + @ યુઆરડીએ પર ફિસ્ટા ગ્રસરી સ્ટોર પર અર્પિત. સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. આ સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષીઓ સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષીઓ સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષી જુએ છે સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. + @ શોટ કરતા સાક્ષીઓ + @ શોટ કરતા સાક્ષીઓ સાક્ષીઓ જે + @ વિડિઓને શોટ કરે છે સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ કહ્યું સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ કહ્યું તે સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ શ +ટ કર્યું તે સાક્ષીઓ જેણે ગ્રાહકોને કહ્યું કે + @ વિડિઓ શ SHટ કરો વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહકને મળી વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહકને મળ્યો વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક નજીક આવ્યો વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક પાસે નજીકનું ચેકઆઉટ મેળવ્યું વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક જ્યારે નજીક આવે ત્યારે નજીકમાં આવે છે નજીકમાં જ્યારે ચેકઆઉટ મેળવો જ્યારે નજીકમાં આવે ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો મેનેજરની નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો જ્યારે મેનેજર પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો મેનેજર પાસે પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો મેનેજરએ જ્યારે તેની પાસે પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો મેનેજર પાસે જ્યારે પહેરવાનું કહ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો જ્યારે મેનેજરે તેની પાસે પહેરવાનું પૂછ્યું ત્યારે નજીકની ચેકઆઉટ મેળવો મેનેજરએ તેના પહેરવા પૂછ્યું મેનેજરએ માસ્ક પહેરવા માટે પૂછ્યું. મહોરું. મહોરું. આ મહોરું. મહિલા મહોરું. સ્ત્રી છે મહોરું. સ્ત્રી જોઇ છે મહોરું. સ્ત્રી હોલ્ડિંગ જોઇ છે મહોરું. સ્ત્રી હોલ્ડિંગ એ જોવામાં આવે છે સ્ત્રી હોલ્ડિંગ એ જોવામાં આવે છે મહિલા એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે મહિલા એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે મહિલા તેનામાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ રહી છે મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે સ્ત્રી તેણીના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે સ્ત્રી તેણી બનાવે છે ત્યાં તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે જેમ તેણીએ એ તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક બનાવો તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક કરો જેમ કે તેણીએ એક સંદેશો આપ્યો તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક કરો જેમ કે તેણીએ એક મેસેટ બનાવે છે અને તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક બનાવો જેમ કે તેણી એક સંદેશા બનાવે છે અને તોફાન + @ એસ તેણી તેના હાથમાં માસ્ક કરો કેમ કે તેણીએ એક મેસ અને તોફાન બનાવે છે + @ એસ. મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. DUE મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. કારણે મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. અધિકાર મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. અધિકાર કોવીડ -19 મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. નિયોગ -19 રોગચાળો અધિકાર નિયોગ -19 રોગચાળો અધિકાર નિયોક્તા -19 રોગચાળો તેમના માટે હક નિયોક્તા -19 પેન્ડિક માટે હક છે તેઓ થયાં નિયોક્તા -19 રાષ્ટ્રીય રોગચાળો તેઓ મક્કમ છે નિયોક્તા -19 રાષ્ટ્રીય રોગચાળાને અધિકાર આપતા તેઓએ એ કોવિડ -19 ના રોગચાળાને હક છે તેઓ જાહેરમાં સહાયક થયા છે તેઓ એક પબ્લિકની મદદ કરી રહ્યાં છે તેઓ એક જાહેર માસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસને મદદ કરી રહ્યાં છે તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ જણાવ્યું હતું. તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસ કહે છે કે એ. મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસ એ કહ્યું મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ચહેરો માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ફેસ કવરિંગ મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ફેસ કવરિંગ આવશે માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે ફેસ કવરિંગ કરવામાં આવશે માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે સ્ટોરની અંદર ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે. સ્ટોરની અંદર. સ્ટોરની અંદર. મેળવો સ્ટોરની અંદર. અનુસાર સ્ટોરની અંદર. આ પ્રમાણે સ્ટોરની અંદર. સલામતી અનુસાર સ્ટોરની અંદર. સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાવા સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાવા સલામતી ગાર્ડ અનુસાર સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાતા કે જે આગલામાં છે સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાયેલા કે જે આગ્રહ છે સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડવું કે જે આગ્રહ નથી સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડવું કે જે ઇસીડેન્ટ અલગ નથી તે આગ અલગ નથી તે સૂચક ઇન્સ્યુલેટેડ નથી + @ + @ + @ તે + @ તે ત્યાં + @ તે ત્યાં છે + @ તે ત્યાં છે + @ તે ત્યાં અતિરેક છે કે જે કંઈક વધારે છે તે છે વિવિધ કન્ફ્રેન્ટેશન્સ. જોડાણો. જોડાણો. કેટલાક જોડાણો. કોઈક બીજુ જોડાણો. કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો જોડાણો. કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો જોઈ રહ્યા છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકો જોઈ રહ્યા છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો કસ્ટમર્સને પટકાતા જોઈ રહ્યા છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકોની બહાર આવ્યાં છે કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકોની બહાર નબળા પડે છે કસ્ટમરને બહાર કાASી નાખવું જોઈએ કસ્ટમર્સને માસ્કની બહાર કા Lી નાખવું જોઈએ કસ્ટમર્સને માસ્કની ભૂમિકાઓથી વધુ છૂટી જવું જોઈએ છે. માસ્ક ભૂમિકાઓ. માસ્ક ભૂમિકાઓ. ચાલુ માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન પર માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓ માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ એક માણસ કહ્યું જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ એક માણસ કહ્યું જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ સહાયિત છે જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એસોલ્ટ કરે છે જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એક કામદારને મદદ કરે છે જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એક કામદારને મદદ કરે છે જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસે એ.એ. એક કામદારને એસોલ્ટ ધંધામાં કામદારને સહાયિત જ્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય અપાય ત્યારે જ્યારે તે ધંધામાં કામદારને સોંપો જ્યારે તે હતો ત્યારે બિઝનેસમાં કામદારને સોંપ્યો જ્યારે તેણે પૂછ્યું ત્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય આપી જ્યારે તેણે પૂછ્યું ત્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય આપી વ્યવસાય જ્યારે તેણે પૂછ્યું વ્યવસાય જ્યારે તેણે પહેરવાનું કહ્યું હતું વ્યવસાય જ્યારે તેણે પહેર્યો હતો એ વ્યવસાય જ્યારે તેણે માસ્ક પહેરવાનું કહ્યું હતું. એક માસ્ક પહેરો. એક માસ્ક પહેરો. ત્યાં છે એક માસ્ક પહેરો. તે થઈ ગયું છે એક માસ્ક પહેરો. ત્યાં આવી છે એક માસ્ક પહેરો. તે એક લિટલ + @ ઇ છે એક માસ્ક પહેરો. તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા બન્યું છે તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા બન્યું છે તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા રહ્યું છે, તે એક લિટ્ટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા, માટે છે તે માટે એક લિટ્લ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે સૌથી વધુ માટે લિટલ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે તે ખૂબ જ ભાગ માટે એક લિટ્લ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યો છે ખૂબ ભાગ + લોકો માટે તે લિટલ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે સૌથી વધુ ભાગ ધરાવતા લોકો માટે તે એક લિટલ + @ ઇ રિસ્લિસ્ટા છે , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે છે , સૌથી ભાગ લોકો માટે છે , સૌથી ભાગ લોકો માટે પુલિંગ છે , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે પુલિંગ છે , મોટા ભાગના લોકો માટે તેમની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે , મોટા ભાગના લોકો માટે તેમના માસ્કની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે તેમના માસ્ક પૂલ કરવામાં આવી છે અને તેમના માસ્ક વડે પુલિંગ કરો અને તેમના માસ્ક અને પુટિંગ બહાર દબાવો તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને પટ કરો તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો અને તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તે ચાલુ રાખો અને અમે તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ કરો અને અમે છીએ તેમના માસ્કને પ Pલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો અને અમે ખુશ છીએ તે ચાલુ રાખીએ છીએ અને આપણે ખુશ છીએ તેને આગળ ધપાવીએ છીએ અને આપણે ખુશ છીએ તેને આગળ ધપાવીએ છીએ અને આપણે તેના વિશે ખુશી કરીએ છીએ. તેના વિશે. તેના વિશે. >> તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એ તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક છે >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિકીનું છે >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક પૂછવામાં આવ્યું છે >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક ગ્રાહકો પૂછે છે માલિક ગ્રાહકો પૂછે છે માલિક ગ્રાહકો માટે પૂછવામાં આવ્યું છે માલિક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછે છે માસ્ક માસ્ક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે માસ્ક માસ્ક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે અને માસ્ક માસ્ક પહેરવા અને વાપરવા માટે ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે માસ્ક માસ્ક પહેરવા અને વાપરવા માટે ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે માસ્ક પહેરવા અને હેન્ડનો ઉપયોગ કરવો માસ્ક પહેરવા અને સ Sનિટેઝરનો ઉપયોગ કરવો. સANનિઝર. સANનિઝર. >> સANનિઝર. >> સામાન્ય રીતે સANનિઝર. >> સામાન્ય રીતે લોકો સANનિઝર. >> સામાન્ય લોકો પાસેથી સANનિઝર. >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો સANનિઝર. >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો >> ટૂનમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો >> ટૂન અથવા સામાન્ય રીતે સામાન્ય લોકો >> ટૂન અથવા શOCકમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો >> ટૂન અથવા શOCકમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો, >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શOCકમાંથી લોકો, પરંતુ >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શોકમાંથી લોકો, પરંતુ તમે >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શોકમાંથી લોકો, પરંતુ તમે સ્થાનિક ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમારા સ્થાનિક રહેઠાણો ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેણાંક કરો ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેણાંક તે કરો ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ તે કરો ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ એક તરીકે કરો ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરો રહેવાસી એક કોર્ટ તરીકે કરે છે રહેવાસી એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને નિવાસીઓ તે એક કોર્ટ અને અમે કરે છે નિવાસીઓ એક કુર્તિ તરીકે કરે છે અને અમે છે નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમને આનંદ થાય છે નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમને આનંદ થાય છે નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ આઈએસ અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ ઇવેન છે અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ પણ વધુ છે >> રિપોર્ટર: + @ પણ વધુ છે >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય છે >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સંવેદના છે >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સેન્સ બ્યુ + @ સિનિસ છે >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સંવેદના બૂ છે + @ સિનસમાં COMMON SENSE BU + @ સિનસમાં કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસમાં સિનિસ કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ છે કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ ચાલુ છે કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ ચાલુ છે કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિસિસ હૂક પર છે ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક અને ક .ન પર છે ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને હોઈ શકે છે ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને તેને દંડ કરી શકાય છે ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને $ 500 દંડ કરી શકાય છે ડલાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને 500 ડોલર ભરી શકાય છે ડલાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને જો તેઓ IN 500 દંડ કરી શકે છે અને જો તેઓ દંડ કરી શકે છે $ 500 અને જો તેઓ કરો તો 500 ડINલર ભરી શકાય છે અને જો તેઓ ન આપે તો $ 500 દંડ કરી શકાય છે અને જો તેઓ મહત્વ નહીં આપે તો $ 500 ફાઇનલ કરી શકાય છે અને જો તેઓ તેમનો ઉપયોગ ન કરે તો $ 500 ફાઇનલ થઈ શકે છે અને જો તેઓ માસ્કને મહત્ત્વ આપતા નથી, તો 500 ડ$લર થઈ શકે છે અને જો તેઓ વિશ્વભરમાં માસ્કનો ઉપયોગ ન કરે તો $ 500 ફાઇનલ થઈ શકે છે. વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. આ ઉપરાંત વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. લોકો

મહિલાઓ ડલ્લાસ કરિયાણાની દુકાનમાં ખોરાક ફેંકી દે છે, જ્યારે કામદારોએ તેને માસ્ક પહેરવાનું કહ્યું હતું

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="1.801" dur="0.067"> કામદારો </text>
<text sub="clublinks" start="1.868" dur="0.067"> કામદારો </text>
<text sub="clublinks" start="1.935" dur="0.133"> કામદારો જેઓ છે </text>
<text sub="clublinks" start="2.068" dur="0.2"> કામ કરી રહેલા કામદારો </text>
<text sub="clublinks" start="2.268" dur="0.534"> કામ કરનારાઓ જેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="2.802" dur="0.067"> કાર્યકર કે જેઓ પ્રયાસ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="2.869" dur="0.167"> કામદારો કે જેઓ આશ્રય માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="3.036" dur="0.267"> કાર્યકર્તાઓ કે જે નિયમોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. </text>
<text sub="clublinks" start="3.303" dur="0.2"> નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. </text>
<text sub="clublinks" start="3.503" dur="0.167"> નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ </text>
<text sub="clublinks" start="3.67" dur="0.1"> નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="3.77" dur="0.133"> નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો છે </text>
<text sub="clublinks" start="3.903" dur="0.167"> નિયમોને પ્રોત્સાહિત કરો. આ લોકો કામ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="0.234"> આ લોકો કામ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.304" dur="0.033"> આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.337" dur="0.234"> આ લોકો એ દ્વારા કામ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.571" dur="0.233"> આ લોકો રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.804" dur="0.1"> આ લોકો રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="4.904" dur="0.167"> આ લોકો આ કામ કરી રહેલા રોગચાળા દ્વારા કામ કરી રહ્યા છે. </text>
<text sub="clublinks" start="5.071" dur="0.267"> આ કરવાથી કોઈ રોગચાળો </text>
<text sub="clublinks" start="5.338" dur="0.1"> આ અનિવાર્ય કરવાથી એક રોગચાળો દ્વારા </text>
<text sub="clublinks" start="5.438" dur="0.067"> આ અનિવાર્ય જોબ્સ કરી રહેલા એક રોગચાળા દ્વારા </text>
<text sub="clublinks" start="5.505" dur="0.367"> આ અનિવાર્ય જોબ્સ કરવા માટે એક રોગચાળો દ્વારા </text>
<text sub="clublinks" start="5.872" dur="0.067"> રખવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ નોકરીઓ કરી રહેલા એક રોગચાળા દ્વારા </text>
<text sub="clublinks" start="5.939" dur="0.133"> આપણને રાખવા માટે આ આવશ્યક જોબ્સ કરવાથી કોઈ રોગચાળો </text>
<text sub="clublinks" start="6.072" dur="0.1"> અમારા રાખવા માટે આવશ્યક નોકરીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="6.172" dur="0.134"> અમારું + @ રાખવા માટે આવશ્યક જોબ્સ </text>
<text sub="clublinks" start="6.306" dur="0.167"> આપણા જીવનને જાળવવા માટે આવશ્યક નોકરીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="6.473" dur="0.867"> આપણા જીવનને ચાલુ રાખવા માટે આવશ્યક જોબ્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="7.34" dur="0.2"> જીવંત રહે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="7.54" dur="0.167"> જીવંત રહે છે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="7.707" dur="0.1"> જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ </text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.301"> જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.208" dur="0.267"> જીવંત રહે છે. >> રિપોર્ટર: આ એક છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.475" dur="0.233"> >> રિપોર્ટર: આ એક છે </text>
<text sub="clublinks" start="8.708" dur="3.737"> >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની છે </text>
<text sub="clublinks" start="12.445" dur="0.267"> >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની મૂર્ખ છે </text>
<text sub="clublinks" start="12.712" dur="0.367"> >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની સંપૂર્ણ મોથ છે </text>
<text sub="clublinks" start="13.079" dur="0.234"> >> રિપોર્ટર: આ એક મહિલાની સંપૂર્ણ મોથ મેલ્ટડાઉન છે </text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.2"> મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌલિક મેલ્ટડાઉન </text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.067"> મહિલાનું સંપૂર્ણ પૌષ્ટિક વિકૃત </text>
<text sub="clublinks" start="13.58" dur="0.133"> મહિલાનું સંપૂર્ણ પૌષ્ટિક સંબંધ </text>
<text sub="clublinks" start="13.713" dur="0.034"> વિનંતી ઉપર મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌન </text>
<text sub="clublinks" start="13.747" dur="0.267"> વિનંતી પર મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌન વિકૃત છે </text>
<text sub="clublinks" start="14.014" dur="0.266"> મહિલાનું સંપૂર્ણ મૌખિક વસ્ત્રોની વિનંતી પર સંબંધિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="14.28" dur="0.301"> એ પહેરવાની વિનંતી પર મહિલાનું સંપૂર્ણ મોટું વેચાણ </text>
<text sub="clublinks" start="14.581" dur="0.1"> પહેરવાની વિનંતી ઉપર A </text>
<text sub="clublinks" start="14.681" dur="0.133"> A + @ પહેરવાની વિનંતી પર </text>
<text sub="clublinks" start="14.814" dur="0.1"> માસ્ક પહેરવાની વિનંતી ઉપર. </text>
<text sub="clublinks" start="14.914" dur="0.267"> મહોરું. </text>
<text sub="clublinks" start="15.181" dur="0.067"> મહોરું. સાક્ષીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="15.248" dur="0.1"> મહોરું. સાક્ષીઓ કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="15.348" dur="2.369"> મહોરું. સાક્ષીઓ આ કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="17.717" dur="0.301"> મહોરું. સાક્ષીઓ આ પસંદ કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="18.018" dur="0.233"> સાક્ષીઓ આ પસંદ કહે છે </text>
<text sub="clublinks" start="18.251" dur="0.067"> સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓની શરૂઆત થઈ </text>
<text sub="clublinks" start="18.318" dur="0.067"> સાક્ષીઓ કહે છે કે આ છટાઓનો પ્રારંભ થયો </text>
<text sub="clublinks" start="18.385" dur="0.4"> સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓનો આરંભ થયો </text>
<text sub="clublinks" start="18.785" dur="2.269"> સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓ ફિસ્ટામાં ફસાયેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.054" dur="0.233"> સાક્ષીઓ કહે છે કે આ પસંદગીઓ ફિસ્ટા ગ્રસરીમાં ફસાયેલા છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.201"> ફિસ્ટા ગ્રોસરીમાં ભરાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="21.488" dur="0.066"> ફિસ્ટા ગ્રોસરી સ્ટોર પર કમાણી </text>
<text sub="clublinks" start="21.554" dur="0.301"> ફિસ્ટા ગ્રોસરી સ્ટોર ચાલુ </text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="4.905"> સેટ + @ યુઆરડીએ પર ફિસ્ટા ગ્રસરી સ્ટોર પર અર્પિત. </text>
<text sub="clublinks" start="26.76" dur="0.166"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="26.926" dur="0.501"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. આ </text>
<text sub="clublinks" start="27.427" dur="0.601"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="28.028" dur="0.266"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="28.294" dur="0.101"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. સાક્ષી જુએ છે </text>
<text sub="clublinks" start="28.395" dur="0.2"> સ્ટોર પર સેટ + @ યુઆરડીએ. + @ શોટ કરતા સાક્ષીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="28.595" dur="0.2"> + @ શોટ કરતા સાક્ષીઓ </text>
<text sub="clublinks" start="28.795" dur="0.1"> સાક્ષીઓ જે + @ વિડિઓને શોટ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="28.895" dur="0.134"> સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="29.029" dur="0.266"> સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ કહ્યું તે </text>
<text sub="clublinks" start="29.295" dur="0.334"> સાક્ષીઓ કે જેણે + @ વિડિઓ શ +ટ કર્યું તે </text>
<text sub="clublinks" start="29.629" dur="0.134"> સાક્ષીઓ જેણે ગ્રાહકોને કહ્યું કે + @ વિડિઓ શ SHટ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.166"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક </text>
<text sub="clublinks" start="29.929" dur="0.101"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહકને મળી </text>
<text sub="clublinks" start="30.03" dur="0.1"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહકને મળ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="30.13" dur="0.166"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક નજીક આવ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="30.296" dur="0.101"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક પાસે નજીકનું ચેકઆઉટ મેળવ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="30.397" dur="0.333"> વિડિઓએ કહ્યું કે ગ્રાહક જ્યારે નજીક આવે ત્યારે નજીકમાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="30.73" dur="0.167"> નજીકમાં જ્યારે ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="30.897" dur="0.134"> જ્યારે નજીકમાં આવે ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="31.031" dur="0.2"> મેનેજરની નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="31.231" dur="0.066"> જ્યારે મેનેજર પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="31.297" dur="0.167"> મેનેજર પાસે પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="31.464" dur="0.301"> મેનેજરએ જ્યારે તેની પાસે પૂછ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="31.765" dur="0.567"> મેનેજર પાસે જ્યારે પહેરવાનું કહ્યું ત્યારે નજીકમાં ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="32.332" dur="0.4"> જ્યારે મેનેજરે તેની પાસે પહેરવાનું પૂછ્યું ત્યારે નજીકની ચેકઆઉટ મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="32.732" dur="0.2"> મેનેજરએ તેના પહેરવા પૂછ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="32.932" dur="0.101"> મેનેજરએ માસ્ક પહેરવા માટે પૂછ્યું. </text>
<text sub="clublinks" start="33.033" dur="0.166"> મહોરું. </text>
<text sub="clublinks" start="33.199" dur="0.1"> મહોરું. આ </text>
<text sub="clublinks" start="33.299" dur="0.067"> મહોરું. મહિલા </text>
<text sub="clublinks" start="33.366" dur="0.1"> મહોરું. સ્ત્રી છે </text>
<text sub="clublinks" start="33.466" dur="0.334"> મહોરું. સ્ત્રી જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="33.8" dur="0.133"> મહોરું. સ્ત્રી હોલ્ડિંગ જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="33.933" dur="0.134"> મહોરું. સ્ત્રી હોલ્ડિંગ એ જોવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.2"> સ્ત્રી હોલ્ડિંગ એ જોવામાં આવે છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.267" dur="0.033"> મહિલા એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.3" dur="0.167"> મહિલા એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.467" dur="0.301"> મહિલા તેનામાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ રહી છે </text>
<text sub="clublinks" start="34.768" dur="0.233"> મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.001" dur="0.1"> મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.101" dur="0.2"> સ્ત્રી તેણીના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.301" dur="0.201"> સ્ત્રી તેણી બનાવે છે ત્યાં તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="35.502" dur="0.4"> મહિલાએ તેના હાથમાં એક માસ્ક હોલ્ડિંગ જોયું છે જેમ તેણીએ એ </text>
<text sub="clublinks" start="35.902" dur="0.2"> તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક બનાવો </text>
<text sub="clublinks" start="36.102" dur="0.067"> તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક કરો જેમ કે તેણીએ એક સંદેશો આપ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="36.169" dur="0.133"> તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક કરો જેમ કે તેણીએ એક મેસેટ બનાવે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="36.302" dur="0.101"> તેણીએ તેના હાથમાં માસ્ક બનાવો જેમ કે તેણી એક સંદેશા બનાવે છે અને તોફાન + @ એસ </text>
<text sub="clublinks" start="36.403" dur="0.2"> તેણી તેના હાથમાં માસ્ક કરો કેમ કે તેણીએ એક મેસ અને તોફાન બનાવે છે + @ એસ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.603" dur="0.167"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. </text>
<text sub="clublinks" start="36.77" dur="4.104"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. DUE </text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.3"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. કારણે </text>
<text sub="clublinks" start="41.174" dur="0.334"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="41.508" dur="0.3"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. અધિકાર કોવીડ -19 </text>
<text sub="clublinks" start="41.808" dur="0.1"> મેસ અને સ્ટોર્મ + @ એસ આઉટ. નિયોગ -19 રોગચાળો અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="41.908" dur="0.234"> નિયોગ -19 રોગચાળો અધિકાર </text>
<text sub="clublinks" start="42.142" dur="0.1"> નિયોક્તા -19 રોગચાળો તેમના માટે હક </text>
<text sub="clublinks" start="42.242" dur="0.167"> નિયોક્તા -19 પેન્ડિક માટે હક છે તેઓ થયાં </text>
<text sub="clublinks" start="42.409" dur="0.1"> નિયોક્તા -19 રાષ્ટ્રીય રોગચાળો તેઓ મક્કમ છે </text>
<text sub="clublinks" start="42.509" dur="0.133"> નિયોક્તા -19 રાષ્ટ્રીય રોગચાળાને અધિકાર આપતા તેઓએ એ </text>
<text sub="clublinks" start="42.642" dur="0.2"> કોવિડ -19 ના રોગચાળાને હક છે તેઓ જાહેરમાં સહાયક થયા છે </text>
<text sub="clublinks" start="42.842" dur="0.201"> તેઓ એક પબ્લિકની મદદ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.043" dur="0.2"> તેઓ એક જાહેર માસનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.243" dur="0.1"> તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસને મદદ કરી રહ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="43.343" dur="0.233"> તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ જણાવ્યું હતું. </text>
<text sub="clublinks" start="43.576" dur="0.201"> તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ જણાવ્યું હતું કે </text>
<text sub="clublinks" start="43.777" dur="4.004"> તેઓ એક જાહેર માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસ કહે છે કે એ. </text>
<text sub="clublinks" start="47.781" dur="0.2"> મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસ એ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="47.981" dur="0.2"> મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ચહેરો </text>
<text sub="clublinks" start="48.181" dur="0.067"> માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ફેસ કવરિંગ </text>
<text sub="clublinks" start="48.248" dur="0.066"> મુખ્ય ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ફેસ કવરિંગ આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="48.314" dur="0.334"> માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે ફેસ કવરિંગ કરવામાં આવશે </text>
<text sub="clublinks" start="48.648" dur="0.234"> માસ ઓર્ડિનન + @ સીઇએસએ કહ્યું કે એક ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="48.882" dur="0.233"> ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="49.115" dur="0.034"> ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.066"> ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="49.215" dur="0.134"> ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે </text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.267"> સ્ટોરની અંદર ચહેરો આવરી લેવાની જરૂર રહેશે. </text>
<text sub="clublinks" start="49.616" dur="0.267"> સ્ટોરની અંદર. </text>
<text sub="clublinks" start="49.883" dur="0.066"> સ્ટોરની અંદર. મેળવો </text>
<text sub="clublinks" start="49.949" dur="0.101"> સ્ટોરની અંદર. અનુસાર </text>
<text sub="clublinks" start="50.05" dur="0.166"> સ્ટોરની અંદર. આ પ્રમાણે </text>
<text sub="clublinks" start="50.216" dur="0.134"> સ્ટોરની અંદર. સલામતી અનુસાર </text>
<text sub="clublinks" start="50.35" dur="0.267"> સ્ટોરની અંદર. સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાવા </text>
<text sub="clublinks" start="50.617" dur="0.2"> સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાવા </text>
<text sub="clublinks" start="50.817" dur="0.133"> સલામતી ગાર્ડ અનુસાર </text>
<text sub="clublinks" start="50.95" dur="0.067"> સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાતા કે જે આગલામાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="51.017" dur="0.3"> સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડાયેલા કે જે આગ્રહ છે </text>
<text sub="clublinks" start="51.317" dur="0.134"> સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડવું કે જે આગ્રહ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="51.451" dur="0.167"> સલામતી ગાર્ડ સાથે જોડવું કે જે ઇસીડેન્ટ અલગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="51.618" dur="0.066"> તે આગ અલગ નથી </text>
<text sub="clublinks" start="51.684"> તે સૂચક ઇન્સ્યુલેટેડ નથી + @ </text>
<text sub="clublinks" start="51.684" dur="0.167"> + @ </text>
<text sub="clublinks" start="51.851" dur="0.1"> + @ તે </text>
<text sub="clublinks" start="51.951" dur="0.101"> + @ તે ત્યાં </text>
<text sub="clublinks" start="52.052" dur="4.804"> + @ તે ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="56.856" dur="0.334"> + @ તે ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.234"> + @ તે ત્યાં અતિરેક છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.424" dur="0.367"> કે જે કંઈક વધારે છે </text>
<text sub="clublinks" start="57.791" dur="0.133"> તે છે વિવિધ કન્ફ્રેન્ટેશન્સ. </text>
<text sub="clublinks" start="57.924" dur="0.2"> જોડાણો. </text>
<text sub="clublinks" start="58.124" dur="0.1"> જોડાણો. કેટલાક </text>
<text sub="clublinks" start="58.224" dur="0.167"> જોડાણો. કોઈક બીજુ </text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.067"> જોડાણો. કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો </text>
<text sub="clublinks" start="58.458" dur="0.2"> જોડાણો. કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.234"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો છે </text>
<text sub="clublinks" start="58.892" dur="0.167"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો જોઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="59.059" dur="0.066"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકો જોઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="59.125" dur="0.067"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો કસ્ટમર્સને પટકાતા જોઈ રહ્યા છે </text>
<text sub="clublinks" start="59.192" dur="0.2"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકોની બહાર આવ્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="59.392" dur="4.972"> કેટલાક અન્ય વ્યવસાયો ગ્રાહકોની બહાર નબળા પડે છે </text>
<text sub="clublinks" start="64.364" dur="0.2"> કસ્ટમરને બહાર કાASી નાખવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="64.564" dur="5.305"> કસ્ટમર્સને માસ્કની બહાર કા Lી નાખવું જોઈએ </text>
<text sub="clublinks" start="69.869" dur="0.267"> કસ્ટમર્સને માસ્કની ભૂમિકાઓથી વધુ છૂટી જવું જોઈએ છે. </text>
<text sub="clublinks" start="70.136" dur="0.167"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. </text>
<text sub="clublinks" start="70.303" dur="0.1"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. ચાલુ </text>
<text sub="clublinks" start="70.403" dur="0.1"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન પર </text>
<text sub="clublinks" start="70.503" dur="0.134"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર </text>
<text sub="clublinks" start="70.637" dur="0.367"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, </text>
<text sub="clublinks" start="71.004" dur="0.1"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓ </text>
<text sub="clublinks" start="71.104" dur="0.133"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="71.237" dur="0.267"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="71.504" dur="0.334"> માસ્ક ભૂમિકાઓ. જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ એક માણસ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="71.838" dur="0.267"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ એક માણસ કહ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="72.105" dur="0.033"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ સહાયિત છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.138" dur="0.167"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એસોલ્ટ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.305" dur="0.067"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એક કામદારને મદદ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.372" dur="0.133"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસ એક કામદારને મદદ કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="72.505" dur="0.334"> જૂન છઠ્ઠા પર, તેઓએ કહ્યું કે એક માણસે એ.એ. </text>
<text sub="clublinks" start="72.839" dur="0.267"> એક કામદારને એસોલ્ટ </text>
<text sub="clublinks" start="73.106" dur="0.067"> ધંધામાં કામદારને સહાયિત </text>
<text sub="clublinks" start="73.173" dur="0.066"> જ્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય અપાય ત્યારે </text>
<text sub="clublinks" start="73.239" dur="0.067"> જ્યારે તે ધંધામાં કામદારને સોંપો </text>
<text sub="clublinks" start="73.306" dur="0.3"> જ્યારે તે હતો ત્યારે બિઝનેસમાં કામદારને સોંપ્યો </text>
<text sub="clublinks" start="73.606" dur="0.234"> જ્યારે તેણે પૂછ્યું ત્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય આપી </text>
<text sub="clublinks" start="73.84" dur="0.1"> જ્યારે તેણે પૂછ્યું ત્યારે ધંધામાં કામદારને સહાય આપી </text>
<text sub="clublinks" start="73.94" dur="0.2"> વ્યવસાય જ્યારે તેણે પૂછ્યું </text>
<text sub="clublinks" start="74.14" dur="0.034"> વ્યવસાય જ્યારે તેણે પહેરવાનું કહ્યું હતું </text>
<text sub="clublinks" start="74.174" dur="0.233"> વ્યવસાય જ્યારે તેણે પહેર્યો હતો એ </text>
<text sub="clublinks" start="74.407" dur="0.234"> વ્યવસાય જ્યારે તેણે માસ્ક પહેરવાનું કહ્યું હતું. </text>
<text sub="clublinks" start="74.641" dur="0.3"> એક માસ્ક પહેરો. </text>
<text sub="clublinks" start="74.941" dur="0.1"> એક માસ્ક પહેરો. ત્યાં છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.041" dur="0.034"> એક માસ્ક પહેરો. તે થઈ ગયું છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.166"> એક માસ્ક પહેરો. ત્યાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.241" dur="0.267"> એક માસ્ક પહેરો. તે એક લિટલ + @ ઇ છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.508" dur="0.167"> એક માસ્ક પહેરો. તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા બન્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.675" dur="0.134"> તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા બન્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="75.809" dur="0.133"> તે એક લિટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા રહ્યું છે, </text>
<text sub="clublinks" start="75.942" dur="0.067"> તે એક લિટ્ટલ + @ ઇ રિઝિસ્ટા, માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.133"> તે માટે એક લિટ્લ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.142" dur="0.267"> સૌથી વધુ માટે લિટલ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.409" dur="0.3"> તે ખૂબ જ ભાગ માટે એક લિટ્લ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યો છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.709" dur="0.234"> ખૂબ ભાગ + લોકો માટે તે લિટલ + @ ઇ રિસ્ટિસ્ટા રહ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="76.943" dur="0.1"> સૌથી વધુ ભાગ ધરાવતા લોકો માટે તે એક લિટલ + @ ઇ રિસ્લિસ્ટા છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.043" dur="0.234"> , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.277" dur="0.167"> , સૌથી ભાગ લોકો માટે છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.444" dur="0.1"> , સૌથી ભાગ લોકો માટે પુલિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.544" dur="0.133"> , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે પુલિંગ છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.677" dur="0.134"> , મોટા ભાગના લોકો માટે તેમની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="77.811" dur="0.2"> , મોટા ભાગના લોકો માટે તેમના માસ્કની પૂર્તિ કરવામાં આવી છે </text>
<text sub="clublinks" start="78.011" dur="0.333"> , સૌથી વધુ ભાગ લોકો માટે તેમના માસ્ક પૂલ કરવામાં આવી છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="78.344" dur="0.301"> તેમના માસ્ક વડે પુલિંગ કરો અને </text>
<text sub="clublinks" start="78.645" dur="0.1"> તેમના માસ્ક અને પુટિંગ બહાર દબાવો </text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.067"> તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને પટ કરો </text>
<text sub="clublinks" start="78.812" dur="0.1"> તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો </text>
<text sub="clublinks" start="78.912" dur="0.133"> તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો અને </text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.3"> તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તે ચાલુ રાખો અને અમે </text>
<text sub="clublinks" start="79.345" dur="0.134"> તેમના માસ્કને પULલિંગ કરો અને તેને ચાલુ કરો અને અમે છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="79.479" dur="0.167"> તેમના માસ્કને પ Pલિંગ કરો અને તેને ચાલુ રાખો અને અમે ખુશ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="79.646" dur="0.233"> તે ચાલુ રાખીએ છીએ અને આપણે ખુશ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="79.879" dur="0.167"> તેને આગળ ધપાવીએ છીએ અને આપણે ખુશ છીએ </text>
<text sub="clublinks" start="80.046" dur="0.334"> તેને આગળ ધપાવીએ છીએ અને આપણે તેના વિશે ખુશી કરીએ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="80.38" dur="0.167"> તેના વિશે. </text>
<text sub="clublinks" start="80.547" dur="0.166"> તેના વિશે. >> </text>
<text sub="clublinks" start="80.713" dur="0.067"> તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: </text>
<text sub="clublinks" start="80.78" dur="0.167"> તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એ </text>
<text sub="clublinks" start="80.947" dur="0.234"> તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક </text>
<text sub="clublinks" start="81.181" dur="0.1"> તેના વિશે. >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર </text>
<text sub="clublinks" start="81.281" dur="0.2"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર </text>
<text sub="clublinks" start="81.481" dur="0.133"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક </text>
<text sub="clublinks" start="81.614" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક છે </text>
<text sub="clublinks" start="81.714" dur="0.301"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિકીનું છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.015" dur="0.367"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક પૂછવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.382" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: એક સ્થાનિક સ્ટોર માલિક ગ્રાહકો પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.482" dur="0.167"> માલિક ગ્રાહકો પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.649" dur="0.1"> માલિક ગ્રાહકો માટે પૂછવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.749" dur="0.167"> માલિક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછે છે </text>
<text sub="clublinks" start="82.916" dur="0.233"> માસ્ક માસ્ક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.267"> માસ્ક માસ્ક પહેરવા ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="83.416" dur="0.3"> માસ્ક માસ્ક પહેરવા અને વાપરવા માટે ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="83.716" dur="0.267"> માસ્ક માસ્ક પહેરવા અને વાપરવા માટે ગ્રાહકોને પૂછવામાં આવ્યું છે </text>
<text sub="clublinks" start="83.983" dur="0.434"> માસ્ક પહેરવા અને હેન્ડનો ઉપયોગ કરવો </text>
<text sub="clublinks" start="84.417" dur="0.1"> માસ્ક પહેરવા અને સ Sનિટેઝરનો ઉપયોગ કરવો. </text>
<text sub="clublinks" start="84.517" dur="0.2"> સANનિઝર. </text>
<text sub="clublinks" start="84.717" dur="0.267"> સANનિઝર. >> </text>
<text sub="clublinks" start="84.984" dur="0.201"> સANનિઝર. >> સામાન્ય રીતે </text>
<text sub="clublinks" start="85.185" dur="0.133"> સANનિઝર. >> સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="85.318" dur="0.134"> સANનિઝર. >> સામાન્ય લોકો પાસેથી </text>
<text sub="clublinks" start="85.452" dur="0.066"> સANનિઝર. >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="85.518" dur="0.1"> સANનિઝર. >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="85.618" dur="0.267"> >> બહારથી સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="85.885" dur="0.067"> >> ટૂનમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="85.952" dur="0.167"> >> ટૂન અથવા સામાન્ય રીતે સામાન્ય લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="86.119" dur="0.033"> >> ટૂન અથવા શOCકમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો </text>
<text sub="clublinks" start="86.152" dur="1.702"> >> ટૂન અથવા શOCકમાંથી સામાન્ય રીતે લોકો, </text>
<text sub="clublinks" start="87.854" dur="0.234"> >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શOCકમાંથી લોકો, પરંતુ </text>
<text sub="clublinks" start="88.088" dur="0.4"> >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શોકમાંથી લોકો, પરંતુ તમે </text>
<text sub="clublinks" start="88.488" dur="0.2"> >> સામાન્ય રીતે ટૂન અથવા શોકમાંથી લોકો, પરંતુ તમે સ્થાનિક </text>
<text sub="clublinks" start="88.688" dur="0.401"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક </text>
<text sub="clublinks" start="89.089" dur="0.066"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમારા સ્થાનિક રહેઠાણો </text>
<text sub="clublinks" start="89.155" dur="0.1"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેણાંક કરો </text>
<text sub="clublinks" start="89.255" dur="0.1"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેણાંક તે કરો </text>
<text sub="clublinks" start="89.355" dur="0.034"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ તે કરો </text>
<text sub="clublinks" start="89.389" dur="0.467"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ એક તરીકે કરો </text>
<text sub="clublinks" start="89.856" dur="0.1"> ટૂન અથવા શોક, પરંતુ તમે સ્થાનિક રહેવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરો </text>
<text sub="clublinks" start="89.956" dur="0.234"> રહેવાસી એક કોર્ટ તરીકે કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="90.19" dur="0.1"> રહેવાસી એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="90.29" dur="0.1"> નિવાસીઓ તે એક કોર્ટ અને અમે કરે છે </text>
<text sub="clublinks" start="90.39" dur="0.167"> નિવાસીઓ એક કુર્તિ તરીકે કરે છે અને અમે છે </text>
<text sub="clublinks" start="90.557" dur="4.804"> નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમને આનંદ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.361" dur="0.534"> નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમને આનંદ થાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="95.895" dur="0.634"> નિવાસીઓ એક કોર્ટ તરીકે કરે છે અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.2"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. </text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.368"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> </text>
<text sub="clublinks" start="97.097" dur="0.066"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ </text>
<text sub="clublinks" start="97.163" dur="0.134"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ આઈએસ </text>
<text sub="clublinks" start="97.297" dur="0.133"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ ઇવેન છે </text>
<text sub="clublinks" start="97.43" dur="0.234"> અને અમે તેના વિશે ખુશ છીએ. >> રિપોર્ટર: + @ પણ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="97.664" dur="0.333"> >> રિપોર્ટર: + @ પણ વધુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.201"> >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય છે </text>
<text sub="clublinks" start="98.198" dur="0.367"> >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સંવેદના છે </text>
<text sub="clublinks" start="98.565" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સેન્સ બ્યુ + @ સિનિસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="98.665" dur="0.1"> >> રિપોર્ટર: + @ એ પણ વધુ સામાન્ય સંવેદના બૂ છે + @ સિનસમાં </text>
<text sub="clublinks" start="98.765" dur="0.334"> COMMON SENSE BU + @ સિનસમાં </text>
<text sub="clublinks" start="99.099" dur="0.233"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસમાં સિનિસ </text>
<text sub="clublinks" start="99.332" dur="0.134"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ </text>
<text sub="clublinks" start="99.466" dur="0.1"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.566" dur="0.133"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ ચાલુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.699" dur="0.134"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિનિસ ચાલુ છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.833" dur="0.1"> કોમન્સ સેન્સ બીયુ + @ ડલાસ કાઉન્ટીમાં સિસિસ હૂક પર છે </text>
<text sub="clublinks" start="99.933" dur="0.233"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.166" dur="0.134"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને </text>
<text sub="clublinks" start="100.3" dur="0.066"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક અને ક .ન પર છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.366" dur="0.201"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને હોઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.567" dur="0.133"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને તેને દંડ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.7" dur="0.1"> ડલ્લાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને $ 500 દંડ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.8" dur="0.134"> ડલાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને 500 ડોલર ભરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="100.934" dur="0.1"> ડલાસ કાઉન્ટી હૂક પર છે અને જો તેઓ IN 500 દંડ કરી શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.034" dur="0.2"> અને જો તેઓ દંડ કરી શકે છે $ 500 </text>
<text sub="clublinks" start="101.234" dur="0.133"> અને જો તેઓ કરો તો 500 ડINલર ભરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.367" dur="0.267"> અને જો તેઓ ન આપે તો $ 500 દંડ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.634" dur="0.1"> અને જો તેઓ મહત્વ નહીં આપે તો $ 500 ફાઇનલ કરી શકાય છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.167"> અને જો તેઓ તેમનો ઉપયોગ ન કરે તો $ 500 ફાઇનલ થઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="101.901" dur="0.267"> અને જો તેઓ માસ્કને મહત્ત્વ આપતા નથી, તો 500 ડ$લર થઈ શકે છે </text>
<text sub="clublinks" start="102.168" dur="0.1"> અને જો તેઓ વિશ્વભરમાં માસ્કનો ઉપયોગ ન કરે તો $ 500 ફાઇનલ થઈ શકે છે. </text>
<text sub="clublinks" start="102.268" dur="0.401"> વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. </text>
<text sub="clublinks" start="102.669" dur="0.233"> વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. આ ઉપરાંત </text>
<text sub="clublinks" start="102.902" dur="3.07"> વિશ્વના માસ્કને સુધારશો નહીં. લોકો </text>