ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ subtitles

ਕੀ ਕੀ ਏ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਤੂਰੀਏ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ REੰਗ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ REੰਗ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਏ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਏ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਾਰਜੀਅਸ ਹਾਇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅੱਜ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਮ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਿਆਓ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ. ਨੀਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ. ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਡਵ ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੰਦੂ ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਬਿੰਦੂ ਸੰਖੇਪ ਵੇਖੋ ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੋ ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 50 ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੋ 50 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵੇਖੋ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਏ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਹੈ 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਏਅਰ ਸਾ .ਥ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਸਾਉਥ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਸਾ Sਥ ਹੈ ਇਹ ਝੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੱਖਣੀ ਹੈ. ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤਰ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੇਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੱਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 30 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ 30 ਅੰਕ ਹਨ ਲੇਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ 30 ਅਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਲੀਕ 30 ਐੱਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੀਕ 30 ਅਤੇ 40 ਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ ਅੱਜ 30 ਅਤੇ 40 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅੱਜ 40 ਸ. ਅੱਜ 40 ਸ. ਐਸ.ਓ. ਅੱਜ 40 ਸ. ਅਤਿਰਿਕਤ ਅੱਜ 40 ਸ. ਅਤਿਰਿਕਤ ਡ੍ਰਾਈ ਅੱਜ 40 ਸ. ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਕਾਓ ਜੇ ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਕਾਓ ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ੍ਰਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਕਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੇਂਟ੍ਰੇਟ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਇਅ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰੋ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਕ ਕਰੋ ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਲ ਲੀਕ ਕਰੋ. ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੋਰ ਪੌਲ. ਸੱਤਵੇਂ ਹੋਰ ਪੌਲ. ਪੰਝੱਤਰ ਹੋਰ ਪੌਲ. ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਨ ਸੱਤਵੇਂ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ AVਸਤ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ERਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ERਸਤਨ ਹਨ ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ Oਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ Oਸਤਨ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਹੈ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ 80 ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ AGEਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ AVਸਤਨ ਉਮਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 80 ਹੈ Eਸਤਨ ਉੱਚ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ AVਸਤਨ ਉਚਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ERਸਤਨ ਉਚਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 86 ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ 86 ਹਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਓਰਿਯਨ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹਾਂ. ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀ ਹੈ ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਖਿਆ ਹੈ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੱਸ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਸ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੋ 10 ਜਾਂ 12 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਬਾਰੇ ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੱ UPੋ. ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਨੁਸਖੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਨੁਸਖੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਐਸ.ਓ. ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕੂਲ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਠੰ .ੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁੱਝ ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁਝ ਦੇ ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੂਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਠੰ .ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਂ ਇਸ ਕੂਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਲੀ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਇਸ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ. ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ SHੇ ਘੱਟ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 50s ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੱਟੇ 50 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਉੱਤਰੀ ਕੰ SHੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰ OFੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 50S ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੰ .ੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 50S ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਠੰ OFੇ ਕਿਸਮ ਦੇ 50S ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਟ ਲਈ 50S ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਸੀ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰਸਟਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੀ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਰ 40s ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 40 ਸਪਰਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਅਪਪਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪਪਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਝੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 50 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਲੈਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ 50 ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਦੱਖਣ 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦਾ ਦੱਖਣ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦਾ ਦੱਖਣ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 50 ਅਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕਦਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚ ਰਹੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਿਡਲ 60s ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 60 ਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਹੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸ. ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਸਾਫ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਸਾਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ. ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਟੂ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐਂਡ 60 ਐੱਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐਂਡ 60 ਐੱਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੂਮੂਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ 84 ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ 84 ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧ 84 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਅਯਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ .ਸਤ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ Nਸਤਨ 84 84 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧ 84 ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ THEਸਤਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯਾਰਨੀ 84 ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ Iਸਤਨ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ASਸਤਨ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ Iਸਤ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ROਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80ਸਤ ਦੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. 80 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ Eਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ERਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ Mਸਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ AGEਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਏਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਿੱਤਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵੱਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਹੋਏਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨਸ਼ਾਈ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨਸ਼ਾਈ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੜੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਕੀ ਦੇਖੋ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਿਖਰ ਰਾਤ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਸਰੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਸਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਿਡਲ 80 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਹਨ ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਹਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘੋ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੈਕ ਦੁਆਰਾ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ. ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਬੱਸ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੱਸ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਇਸ ERਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ AVਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ AVਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ERਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤ ਉੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤ ਉਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤ ਉਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ OVਸਤ ਜਦੋ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ OVਸਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੌਂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ AVਸਤਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁਣ OVਸਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ AVਸਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ Sਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ Sਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AVਸਤਨ 70 ਵਿੱਚ ਹੈ AVਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ ਨਵੇਂ ਲਈ Sਸਤਨ 70 ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ ORਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ. ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੈਂਜਿੰਗ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ERਸਤਨ ਪੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ERਸਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬਦਲੋ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ. ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਉਹ ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਬੱਸ ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ I ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ I ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ. ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਡਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪੋਟ ਹਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਪੋਟ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਚਟਾਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਪੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੂਸੀਆਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ ਸਿਰਫ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ ਬੱਸ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ, ਕੁਝ ਘੁੰਮਾਓ ਦੇਖੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਿਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਮਦੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਏ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲੋਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸੀ. ਸੈਂਟਰ. ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਿਕਾਸ. ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਹੈ ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਏ ਵਿਕਾਸ. ਇਕ ਉੱਚਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ. ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਨ. ਸੋਮਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ੳੁਹ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ EPSILON ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪੀਸਿਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਸਿਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪੋਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਬੱਟ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖੋਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਇੰਨਾ ਜਸਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜਸਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Wਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ੰਗ ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਜੀ ਐਫ ਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਜੀ ਐਫ ਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਪਸੀਲੌਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱEਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਇਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਣੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਖਣਸੀਆ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲਓ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਏ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਕ ਖਰੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਕਲ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਏ ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਖੰਡੀ ਦਬਾਅ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦਬਾਅ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਬਾਹਾਮਸ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭੈਮਸ ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭੈਮਜ਼ ਜੋ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭਾਤਮ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਐ ਟੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਵਿਆਂ ਵਿਚ 80s ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਸੈਲਾਨੀ 80 ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 80 ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 80s ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪੂਚਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਮੂਨੇ 80s ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉੱਚੇ

ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="3.37" dur="0.033">ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="3.403" dur="0.167"> ਕੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="3.57" dur="0.167"> ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="3.737" dur="0.066"> ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਤੂਰੀਏ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="3.803" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="4.07" dur="3.504"> ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="7.574" dur="0.1"> ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="7.674" dur="0.133"> ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="7.807" dur="0.1"> ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="7.907" dur="0.101"> ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="8.008" dur="0.066"> ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਤ੍ਰਿਯ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="8.074" dur="0.267"> ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="8.341" dur="0.067"> ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="8.408" dur="0.1"> ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="8.508" dur="0.067"> ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="8.575" dur="0.033"> ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="8.608" dur="0.134"> ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="8.742" dur="0.066"> ਅੱਜ ਲਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="8.808" dur="0.201"> ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="9.009" dur="0.133"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="9.142" dur="0.067"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="9.209" dur="0.1"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.309" dur="0.1"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.409" dur="0.067"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="9.476" dur="0.066"> ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.542" dur="0.234"> ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.776" dur="0.1"> ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.876" dur="0.1"> ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="9.976" dur="0.067"> ਬਿਹਤਰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="10.043" dur="0.1"> ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="10.143" dur="0.067"> ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="10.21" dur="0.066"> ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="10.276" dur="0.201"> ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="10.477" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="10.577" dur="1.468"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.045" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.178" dur="0.1"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="12.278" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.345" dur="0.3"> ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.645" dur="0.134"> ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.779" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ REੰਗ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.879" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਾਸ REੰਗ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="12.946" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="13.013" dur="0.2"> ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਿਲਸਿਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="13.213" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਟ੍ਰੈਚ</text>
<text sub="clublinks" start="13.313" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਿਲਸਿਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="13.413" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਸਟ੍ਰੈਚ</text>
<text sub="clublinks" start="13.513" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੱਤ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="13.646" dur="0.034"> ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="13.68" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਠੰ Fੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਏ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="13.747" dur="0.2"> ਠੰਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਏ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="13.947" dur="0.067"> ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="14.014" dur="0.066"> ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="14.08" dur="0.067"> ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਫਰੈਂਡ</text>
<text sub="clublinks" start="14.147" dur="2.202"> ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ</text>
<text sub="clublinks" start="16.349" dur="0.1"> ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="16.449" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="16.516" dur="0.267"> ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="16.783" dur="0.133"> ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="16.916" dur="0.101"> ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਾਰਜੀਅਸ ਹਾਇਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="17.017" dur="0.1"> ਅੱਜ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਆਮ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਿਆਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="17.117" dur="0.2"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="17.317" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ. ਨੀਲਾ</text>
<text sub="clublinks" start="17.417" dur="0.1"> ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਾਰਜੀਅਸ ਵੇਟਰ. ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="17.517" dur="0.2"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="17.717" dur="0.1"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਡਵ</text>
<text sub="clublinks" start="17.817" dur="2.97"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੰਦੂ</text>
<text sub="clublinks" start="20.787" dur="0.167"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਬਿੰਦੂ ਸੰਖੇਪ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="20.954" dur="0.1"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="21.054" dur="0.067"> ਨੀਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ. ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="21.121" dur="0.166"> ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="21.287" dur="0.134"> 50 ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="21.421" dur="0.1"> 50 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="21.521" dur="0.1"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="21.621" dur="0.234"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ.</text>
<text sub="clublinks" start="21.855" dur="0.033"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="21.888" dur="0.1"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="21.988" dur="0.1"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.088" dur="0.067"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.155" dur="0.067"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.222" dur="0.066"> 50 ਡਿਗਰੀ ਰੇਂਜ. ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.288" dur="0.234"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.522" dur="0.067"> ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਏਅਰ ਸਾ .ਥ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.589" dur="0.066"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਸਾਉਥ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.655" dur="0.101"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਡਰਾਈ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਸਾ Sਥ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="22.756" dur="0.1"> ਇਹ ਝੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੱਖਣੀ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="22.856" dur="2.302"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ.</text>
<text sub="clublinks" start="25.158" dur="0.167"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="25.325" dur="0.133"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ</text>
<text sub="clublinks" start="25.458" dur="0.1"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ ਬਿੰਦੂ</text>
<text sub="clublinks" start="25.558" dur="0.067"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਪਰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="25.625" dur="0.1"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ</text>
<text sub="clublinks" start="25.725" dur="0.067"> ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ. ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ</text>
<text sub="clublinks" start="25.792" dur="0.2"> ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ</text>
<text sub="clublinks" start="25.992" dur="0.1"> ਲੇਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ</text>
<text sub="clublinks" start="26.092" dur="0.1"> ਲੱਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ</text>
<text sub="clublinks" start="26.192" dur="0.067"> ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.259" dur="0.067"> ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.326" dur="0.1"> ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.426" dur="0.1"> ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 30 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ 30 ਅੰਕ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.526" dur="0.067"> ਲੇਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ 30 ਅਤੇ ਵਿਚ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.593" dur="0.2"> ਲੀਕ 30 ਐੱਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="26.793" dur="0.1"> ਲੀਕ 30 ਅਤੇ 40 ਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="26.893" dur="0.1"> ਅੱਜ 30 ਅਤੇ 40 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="26.993" dur="0.167"> ਅੱਜ 40 ਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="27.16" dur="2.536"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="29.696" dur="0.067"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਅਤਿਰਿਕਤ</text>
<text sub="clublinks" start="29.763" dur="0.1"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਅਤਿਰਿਕਤ ਡ੍ਰਾਈ</text>
<text sub="clublinks" start="29.863" dur="0.133"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਕਾਓ ਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="29.996" dur="0.1"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.096" dur="0.167"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਕਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="30.263" dur="0.067"> ਅੱਜ 40 ਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.33" dur="0.2"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਈ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.53" dur="0.234"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.764" dur="0.066"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ੍ਰਾਈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਕਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="30.83" dur="0.1"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੇਂਟ੍ਰੇਟ੍ਰਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰਾਇਅ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.93" dur="0.067"> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਪੈਨਟ੍ਰੇਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="30.997" dur="0.2"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਕ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="31.197" dur="0.1"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਕ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="31.297" dur="0.101"> ਪੈਂਟਚਰਾਈਨ ਲੈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਲ ਲੀਕ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="31.398" dur="0.3"> ਹੋਰ ਪੌਲ.</text>
<text sub="clublinks" start="31.698" dur="0.1"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਸੱਤਵੇਂ</text>
<text sub="clublinks" start="31.798" dur="0.1"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਪੰਝੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="31.898" dur="0.067"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="31.965" dur="2.102"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸੱਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="34.067" dur="0.1"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.167" dur="0.067"> ਹੋਰ ਪੌਲ. ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.234" dur="0.267"> ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.501" dur="0.1"> ਸੱਤਵੇਂ ਹੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡੀ AVਸਤ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.601" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ERਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.667" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ERਸਤਨ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="34.734" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="34.801" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੀ Oਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="34.901" dur="0.067"> ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ Oਸਤਨ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="34.968" dur="0.233"> ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.201" dur="0.067"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.268" dur="0.067"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.335" dur="0.1"> ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਵਿਚ AGEਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.435" dur="0.067"> ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.502" dur="0.066"> AVਸਤਨ ਉਮਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 80 ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="35.568" dur="0.067"> Eਸਤਨ ਉੱਚ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ</text>
<text sub="clublinks" start="35.635" dur="3.771"> AVਸਤਨ ਉਚਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.406" dur="0.066"> ERਸਤਨ ਉਚਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਨਾਲ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.472" dur="0.167"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.639" dur="0.067"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 86 ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.706" dur="0.133"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ 86 ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.839" dur="0.067"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.906" dur="0.067"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="39.973" dur="0.1"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ 86 ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="40.073" dur="0.167"> ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਓਰਿਯਨ ਵਿੱਚ 86 ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="40.24" dur="0.2"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="40.44" dur="0.133"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="40.573" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="40.673" dur="0.134"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ</text>
<text sub="clublinks" start="40.807" dur="0.067"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ</text>
<text sub="clublinks" start="40.874" dur="0.1"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="40.974" dur="0.067"> ਉਚਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ LEਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ. ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ</text>
<text sub="clublinks" start="41.041" dur="0.333"> ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ</text>
<text sub="clublinks" start="41.374" dur="0.067"> ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ</text>
<text sub="clublinks" start="41.441" dur="0.133"> ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="41.574" dur="1.268"> ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="42.842" dur="0.067"> ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="42.909" dur="0.234"> ਟੈਂਪਚਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.143" dur="0.033"> ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="43.176" dur="0.1"> ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.276" dur="0.1"> ਟੈਂਪਚਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.376" dur="0.1"> ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.476" dur="0.1"> ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਵਰਦੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.576" dur="0.067"> ਸੰਖੇਪ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.643" dur="0.234"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="43.877" dur="0.1"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="43.977" dur="0.033"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਖਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.01" dur="0.134"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="44.144" dur="0.066"> ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="44.21" dur="0.134"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.344" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਡਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.411" dur="0.233"> ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="44.644" dur="0.067"> ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣੇ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="44.711" dur="0.033"> ਬੱਸ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.744" dur="0.134"> ਬੱਸ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="44.878" dur="0.066"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="44.944" dur="3.104"> 10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੱਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="48.048" dur="0.1"> 10 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="48.148" dur="0.066"> 10 ਜਾਂ 12 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ</text>
<text sub="clublinks" start="48.214" dur="0.234"> ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਬਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="48.448" dur="0.067"> ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="48.515" dur="0.1"> ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="48.615" dur="0.1"> ਅੱਜ 10 ਜਾਂ 12 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੱ UPੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="48.715" dur="0.2"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="48.915" dur="0.134"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="49.049" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਸ ਸ਼ਾਮ</text>
<text sub="clublinks" start="49.149" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="49.249" dur="0.1"> ਮੀਲ ਪਰ ਘੰਟਾ. ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="49.349" dur="0.333"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="49.682" dur="0.067"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਨੁਸਖੇ</text>
<text sub="clublinks" start="49.749" dur="0.1"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="49.849" dur="0.067"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਨੁਸਖੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="49.916" dur="2.603"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="52.519" dur="0.233"> ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ. ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="52.752" dur="0.234"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="52.986" dur="0.033"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="53.019" dur="0.067"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="53.086" dur="0.133"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ</text>
<text sub="clublinks" start="53.219" dur="0.1"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="53.319" dur="0.201"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="53.52" dur="0.066"> ਸੰਖੇਪ 60 ਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="53.586" dur="0.167"> ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="53.753" dur="0.134"> ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="53.887" dur="0.033"> ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="53.92" dur="0.134"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.054" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.12" dur="0.067"> ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.187" dur="0.067"> ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.254" dur="0.066"> ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="54.32" dur="0.201"> 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="54.521" dur="0.1"> ਕੂਲ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="54.621" dur="0.1"> ਠੰ .ੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="54.721" dur="0.2"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="54.921" dur="0.067"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁੱਝ</text>
<text sub="clublinks" start="54.988" dur="0.067"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁਝ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="55.055" dur="0.066"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ</text>
<text sub="clublinks" start="55.121" dur="0.067"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="55.188" dur="0.167"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="55.355" dur="0.067"> ਠੰਡਾ ਪਾਸੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="55.422" dur="1.468"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="56.89" dur="0.133"> ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.023" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.123" dur="0.067"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੂਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.19" dur="0.167"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਠੰ .ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.357" dur="0.1"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.457" dur="0.133"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="57.59" dur="0.067"> ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਂ ਇਸ ਕੂਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="57.657" dur="0.2"> ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="57.857" dur="0.167"> ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ</text>
<text sub="clublinks" start="58.024" dur="0.134"> ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.158" dur="0.066"> ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.224" dur="0.1"> ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.324" dur="0.067"> ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="58.391" dur="0.2"> ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="58.591" dur="0.067"> ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="58.658" dur="0.067"> ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="58.725" dur="0.133"> ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="58.858" dur="0.067"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="58.925" dur="2.336"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਲੀ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="61.261" dur="0.167"> ਇਹ ਓਵਰਵਰਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਈਲਡ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="61.428" dur="0.066"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="61.494" dur="0.2"> ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="61.694" dur="0.067"> ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="61.761" dur="0.034"> ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="61.795" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="61.928" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="62.028" dur="0.134"> ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="62.162" dur="0.066"> ਇਸ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="62.228" dur="0.167"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="62.395" dur="0.1"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="62.495" dur="0.1"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="62.595" dur="0.1"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="62.695" dur="0.234"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ</text>
<text sub="clublinks" start="62.929" dur="0.1"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰ</text>
<text sub="clublinks" start="63.029" dur="0.1"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.129" dur="0.1"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ SHੇ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="63.229" dur="0.067"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.296" dur="0.067"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.363" dur="0.067"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.43" dur="0.066"> ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="63.496" dur="2.136"> ਉੱਤਰੀ ਕੰ Lੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="65.632" dur="0.167"> ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 50s ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="65.799" dur="0.1"> ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="65.899" dur="0.066"> ਉੱਤਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="65.965" dur="0.134"> ਹੋਰ ਕਿਨਾਰੇ ਘੱਟੇ 50 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="66.099" dur="0.067"> ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="66.166" dur="0.2"> ਉੱਤਰ ਕੰ SHੇ 'ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="66.366" dur="0.067"> ਉੱਤਰੀ ਕੰ SHੇ ਹੇਠਾਂ 50 ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੰ OFੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="66.433" dur="0.233"> 50S ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੰ .ੇ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="66.666" dur="0.067"> 50S ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਲਈ ਠੰ OFੇ ਕਿਸਮ ਦੇ</text>
<text sub="clublinks" start="66.733" dur="0.067"> 50S ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਟ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="66.8" dur="0.066"> 50S ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="66.866" dur="0.1"> 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="66.966" dur="0.134"> 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="67.1" dur="0.067"> 50 ਐੱਸ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="67.167" dur="0.267"> ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="67.434" dur="0.033"> ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ</text>
<text sub="clublinks" start="67.467" dur="0.1"> ਐਤਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.567" dur="0.133"> ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ</text>
<text sub="clublinks" start="67.7" dur="0.101"> ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="67.801" dur="0.066"> ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="67.867" dur="2.136"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="70.003" dur="0.167"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ</text>
<text sub="clublinks" start="70.17" dur="0.1"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="70.27" dur="0.1"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.37" dur="0.2"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.57" dur="0.033"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰਸਟਰਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="70.603" dur="0.134"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="70.737" dur="0.067"> ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਰ 40s ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="70.804" dur="0.166"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 40 ਸਪਰਪ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="70.97" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਅਪਪਰਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="71.037" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪਪਰਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="71.137" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.204" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.271" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.371" dur="0.1"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਝੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 40 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.471" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 50 ਸਕਿੰਟ ਅਤੇ ਲੈਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="71.538" dur="0.267"> 50 ਅਤੇ ਝੀਲ ਦਾ ਦੱਖਣ</text>
<text sub="clublinks" start="71.805" dur="2.569"> 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="74.374" dur="0.167"> 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦਾ ਦੱਖਣ ਕੇਵਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="74.541" dur="0.066"> 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦਾ ਦੱਖਣ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="74.607" dur="0.1"> 50 ਅਤੇ ਝੀਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕਦਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="74.707" dur="0.067"> 50 ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="74.774" dur="0.234"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="75.008" dur="0.067"> ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ</text>
<text sub="clublinks" start="75.075" dur="0.133"> ਮਿਡਲ 60s ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="75.208" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ 60 ਵੇਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="75.275" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="75.375" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="75.475" dur="0.233"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ.</text>
<text sub="clublinks" start="75.708" dur="0.101"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਸਾਫ</text>
<text sub="clublinks" start="75.809" dur="0.133"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਸਾਫ਼ ਸਕੀਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="75.942" dur="0.067"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="76.009" dur="0.1"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="76.109" dur="0.067"> ਘੱਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਡਲ 60 ਸਕਿੰਟ. ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="76.176" dur="0.2"> ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="76.376" dur="2.369"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="78.745" dur="0.167"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="78.912" dur="0.133"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="79.045" dur="0.067"> ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="79.112" dur="0.2"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="79.312" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="79.412" dur="0.167"> ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="79.579" dur="0.1"> ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="79.679" dur="0.2"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="79.879" dur="0.067"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="79.946" dur="0.067"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="80.013" dur="0.033"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="80.046" dur="0.134"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਟੂ</text>
<text sub="clublinks" start="80.18" dur="0.066"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="80.246" dur="2.837"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="83.083" dur="0.066"> ਅਤੇ ਮੁੱ TOਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ. 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.149" dur="0.267"> 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.416" dur="0.134"> 50 ਐਂਡ 60 ਐੱਸ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.55" dur="0.066"> 50 ਐਂਡ 60 ਐੱਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="83.616" dur="0.067"> 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਸਕਿੰਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="83.683" dur="0.167"> 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="83.85" dur="0.067"> 50 ਐੱਸ ਅਤੇ 60 ਐੱਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="83.917" dur="0.3"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ</text>
<text sub="clublinks" start="84.217" dur="0.1"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ</text>
<text sub="clublinks" start="84.317" dur="0.067"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="84.384" dur="0.1"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="84.484" dur="2.936"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="87.42" dur="0.1"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੂਮੂਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ 84</text>
<text sub="clublinks" start="87.52" dur="0.067"> ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵਾਂਗੇ 84 ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="87.587" dur="0.167"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="87.754" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="87.821" dur="0.066"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ NYRI 84 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="87.887" dur="0.134"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧ 84 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="88.021" dur="0.1"> ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਅਯਵਾਸੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ .ਸਤ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="88.121" dur="0.1"> ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ Nਸਤਨ 84 84 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="88.221" dur="0.1"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧ 84 ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ THEਸਤਨ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="88.321" dur="0.067"> ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਯਾਰਨੀ 84 ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ Iਸਤਨ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="88.388" dur="0.2"> ASਸਤਨ ਉਚਾਈ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="88.588" dur="0.133"> Iਸਤ 'ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="88.721" dur="0.067"> ROਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ</text>
<text sub="clublinks" start="88.788" dur="0.1"> 80ਸਤ ਦੇ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="88.888" dur="0.167"> 80 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="89.055" dur="0.1"> 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="89.155" dur="0.067"> 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="89.222" dur="0.1"> 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="89.322" dur="0.134"> 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="89.456" dur="0.066"> 80 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. ਅਸੀਂ Eਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="89.522" dur="0.267"> ਅਸੀਂ ERਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="89.789" dur="1.869"> ਅਸੀਂ Mਸਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="91.658" dur="0.167"> ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ AGEਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="91.825" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="91.925" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="92.025" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="92.092" dur="0.166"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="92.258" dur="0.034"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="92.292" dur="0.133"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="92.425" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="92.525" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="92.592" dur="0.167"> ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="92.759" dur="0.2"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="92.959" dur="0.067"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="93.026" dur="0.133"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="93.159" dur="0.167"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="93.326" dur="0.134"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.46" dur="0.066"> ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਬਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.526" dur="0.167"> ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਐਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.693" dur="0.033"> ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.726" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਏਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.793" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.86" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.927" dur="0.066"> ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="93.993" dur="0.101"> ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="94.094" dur="0.066"> ਤੁਸੀਂ ਹੁਮਿੱਤਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="94.16" dur="1.902"> ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="96.062" dur="0.067"> ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵੱਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="96.129" dur="0.233"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="96.362" dur="0.067"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="96.429" dur="0.034"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.463" dur="0.066"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.529" dur="0.134"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਹੋਏਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.663" dur="0.066"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.729" dur="0.101"> ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="96.83" dur="0.066"> ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਿਟ ਅਪ ਕਰੋ ਇਹ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="96.896" dur="0.234"> ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="97.13" dur="0.1"> ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="97.23" dur="0.1"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="97.33" dur="0.067"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="97.397" dur="0.167"> ਇਹ ਇਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="97.564" dur="0.066"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨਸ਼ਾਈ ਰੱਖੀਏ</text>
<text sub="clublinks" start="97.63" dur="0.067"> ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨਸ਼ਾਈ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="97.697" dur="0.234"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="97.931" dur="0.066"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="97.997" dur="0.134"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="98.131" dur="0.1"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="98.231" dur="0.1"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="98.331" dur="2.002"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="100.333" dur="0.067"> ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਸਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.4" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.567" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="100.667" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.834" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="100.934" dur="0.066"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="101.067" dur="0.134"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੜੀਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="101.201" dur="0.2"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="101.401" dur="0.1"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="101.501" dur="0.133"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਕੀ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="101.634" dur="0.1"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="101.734" dur="0.101"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="101.835" dur="0.066"> ਦਿਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਨਸਰ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="101.901" dur="0.234"> ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="102.135" dur="0.067"> ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="102.202" dur="0.133"> ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="102.335" dur="0.1"> ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="102.435" dur="2.136"> ਉਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="104.571" dur="0.066"> ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="104.637" dur="0.201"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੀ ਸਿਖਰ ਰਾਤ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="104.838" dur="0.066"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="104.904" dur="0.134"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.038" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.105" dur="0.066"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.171" dur="0.1"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਅਕ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="105.271" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਸਰੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 80 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.338" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਸਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.405" dur="0.2"> ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ</text>
<text sub="clublinks" start="105.605" dur="0.234"> ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="105.839" dur="0.166"> ਮਿਡਲ 80 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="106.005" dur="0.067"> ਮਿਡਲ 80 ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="106.072" dur="0.234"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="106.306" dur="0.066"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ</text>
<text sub="clublinks" start="106.372" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="106.439" dur="2.636"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.075" dur="0.1"> 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.175" dur="0.134"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.309" dur="0.1"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.409" dur="0.067"> ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="109.476" dur="0.266"> 85 ਜਾਂ 86 ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਘੋ</text>
<text sub="clublinks" start="109.742" dur="0.101"> 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ</text>
<text sub="clublinks" start="109.843" dur="0.133"> ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ</text>
<text sub="clublinks" start="109.976" dur="0.167"> ਇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="110.143" dur="0.1"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੈਕ ਦੁਆਰਾ 85 ਜਾਂ 86 ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="110.243" dur="0.2"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="110.443" dur="0.1"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="110.543" dur="0.034"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="110.577" dur="0.1"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="110.677" dur="0.066"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ</text>
<text sub="clublinks" start="110.743" dur="0.101"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="110.844" dur="0.066"> ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਵੀਕ ਦੁਆਰਾ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼</text>
<text sub="clublinks" start="110.91" dur="0.267"> ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼</text>
<text sub="clublinks" start="111.177" dur="0.1"> ਅਤੇ ਇਸ ERਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="111.277" dur="0.134"> ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ AVਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ,</text>
<text sub="clublinks" start="111.411" dur="1.902"> ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ AVਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="113.313" dur="0.167"> ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="113.48" dur="0.066"> ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ERਸਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="113.546" dur="0.2"> Hਸਤ ਉੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="113.746" dur="0.101"> Hਸਤ ਉਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="113.847" dur="0.166"> Hਸਤ ਉਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.013" dur="0.067"> Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.08" dur="0.1"> Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.18" dur="0.067"> Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.247" dur="0.067"> Hਸਤਨ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.314" dur="0.267"> ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="114.581" dur="0.1"> OVਸਤ ਜਦੋ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="114.681" dur="0.066"> ਹੁਣ OVਸਤ ਉੱਚੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੌਂਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="114.747" dur="0.067"> ਹੁਣ AVਸਤਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="114.814" dur="0.067"> ਹੁਣ OVਸਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਦੂਰ</text>
<text sub="clublinks" start="114.881" dur="2.703"> ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ AVਸਤ ਉੱਚਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="117.584" dur="0.1"> ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ Sਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="117.684" dur="0.066"> ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਦੋਂ Sਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="117.75" dur="0.201"> AVਸਤਨ 70 ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="117.951" dur="0.066"> AVਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="118.017" dur="0.134"> ਨਵੇਂ ਲਈ Sਸਤਨ 70 ਵਿੱਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="118.151" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਵਿਚ AVਸਤਨ ਉੱਚਾਈ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="118.251" dur="0.1"> ORਸਤਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਓਰਿਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="118.351" dur="0.3"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="118.651" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="118.751" dur="0.067"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="118.818" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="118.918" dur="0.1"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.018" dur="0.067"> ਨਿ OR ਓਰਲੀਨਜ਼ ਖੇਤਰ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.085" dur="0.234"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.319" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.419" dur="0.067"> ਅਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓ</text>
<text sub="clublinks" start="119.486" dur="0.133"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੈਂਜਿੰਗ ਹੋਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="119.619" dur="2.436"> ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ERਸਤਨ ਪੱਧਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="122.055" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਹੋਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="122.222" dur="0.066"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="122.288" dur="0.167"> ਸਾਡੀ ERਸਤ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬਦਲੋ</text>
<text sub="clublinks" start="122.455" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="122.522" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ</text>
<text sub="clublinks" start="122.589" dur="0.066"> ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਘੱਟ</text>
<text sub="clublinks" start="122.655" dur="0.201"> ਸਾਡੀ ERਸਤਨ ਉੱਚਾਈ ਜਿੱਥੇ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="122.856" dur="0.2"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ.</text>
<text sub="clublinks" start="123.056" dur="0.1"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="123.156" dur="0.133"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="123.289" dur="0.1"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.389" dur="0.101"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.49" dur="0.066"> ਘੱਟ 60 ਵਿੱਚ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.556" dur="0.167"> ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.723" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="123.823" dur="0.1"> ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.923" dur="0.067"> ਇਹ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="123.99" dur="0.067"> ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="124.057" dur="0.1"> ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="124.157" dur="0.1"> ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.257" dur="0.267"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="124.524" dur="0.1"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="124.624" dur="1.735"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="126.359" dur="0.1"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="126.459" dur="0.134"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ</text>
<text sub="clublinks" start="126.593" dur="0.066"> ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="126.659" dur="0.234"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="126.893" dur="0.1"> ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="126.993" dur="0.1"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="127.093" dur="0.067"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="127.16" dur="0.1"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="127.26" dur="0.067"> ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="127.327" dur="0.267"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="127.594" dur="0.133"> ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ</text>
<text sub="clublinks" start="127.727" dur="0.1"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.827" dur="0.067"> ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="127.894" dur="0.1"> ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="127.994" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="128.194" dur="0.2"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="128.394" dur="0.101"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="128.495" dur="0.1"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ</text>
<text sub="clublinks" start="128.595" dur="2.135"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="130.73" dur="0.067"> ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ I</text>
<text sub="clublinks" start="130.797" dur="0.233"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ I</text>
<text sub="clublinks" start="131.03" dur="0.067"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.097" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.197" dur="0.034"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="131.231" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.331" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="131.431" dur="0.167"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="131.598" dur="0.133"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.731" dur="0.134"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.865" dur="0.066"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="131.931" dur="0.134"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="132.065" dur="0.133"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="132.198" dur="0.067"> ਸੋਚੋ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="132.265" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="132.465" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="132.565" dur="0.234"> ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="132.799" dur="2.069"> ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਡਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="134.868" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="134.934" dur="0.234"> ਅਜੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="135.168" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="135.268" dur="0.067"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="135.335" dur="0.066"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="135.401" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="135.468" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="135.568" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="135.668" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ</text>
<text sub="clublinks" start="135.735" dur="0.234"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="135.969" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="136.069" dur="0.067"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="136.136" dur="0.133"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="136.269" dur="0.1"> ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.369" dur="0.167"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ.</text>
<text sub="clublinks" start="136.536" dur="0.1"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="136.636" dur="0.067"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ</text>
<text sub="clublinks" start="136.703" dur="2.536"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.239" dur="0.166"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪੋਟ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.405" dur="0.101"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="139.506" dur="0.066"> ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="139.572" dur="0.234"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="139.806" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਪੋਟ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="139.939" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.039" dur="0.101"> ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਹੋਰ ਚਟਾਕ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.14" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="140.24" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸਪੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="140.306" dur="0.167"> ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="140.473" dur="0.1"> ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.573" dur="0.067"> ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.64" dur="0.133"> ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.773" dur="0.067"> ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="140.84" dur="0.167"> ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="141.007" dur="0.167"> ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="141.174" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ.</text>
<text sub="clublinks" start="141.274" dur="0.2"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ.</text>
<text sub="clublinks" start="141.474" dur="2.136"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="143.61" dur="0.033"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ ਸਿਰਫ</text>
<text sub="clublinks" start="143.643" dur="0.133"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਪਰ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="143.776" dur="0.101"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="143.877" dur="0.1"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ</text>
<text sub="clublinks" start="143.977" dur="0.2"> ਲੂਸੀਆਨਾ ਨੂੰ. ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ,</text>
<text sub="clublinks" start="144.177" dur="0.2"> ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ,</text>
<text sub="clublinks" start="144.377" dur="0.067"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="144.444" dur="0.067"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.511" dur="0.066"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="144.577" dur="0.067"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.644" dur="0.067"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.711" dur="0.167"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.878" dur="0.066"> ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="144.944" dur="0.201"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="145.145" dur="0.066"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="145.211" dur="0.067"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="145.278" dur="0.167"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="145.445" dur="2.235"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="147.68" dur="0.167"> ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="147.847" dur="0.2"> ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="148.047" dur="0.167"> ਕੁਝ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="148.214" dur="0.1"> ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ, ਕੁਝ ਘੁੰਮਾਓ ਦੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="148.314" dur="0.167"> ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="148.481" dur="0.067"> ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="148.548" dur="0.167"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="148.715" dur="0.066"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਸ਼ੁਰੂ</text>
<text sub="clublinks" start="148.781" dur="0.034"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="148.815" dur="0.067"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="148.882" dur="0.066"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="148.948" dur="0.1"> ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.048" dur="0.134"> ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.182" dur="0.067"> ਕੁਝ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.249" dur="0.2"> ਸਪਿਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਵੇਖਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="149.449" dur="2.536"> ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ</text>
<text sub="clublinks" start="151.985" dur="0.167"> ਘੁੰਮਦੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.152" dur="0.133"> ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.285" dur="0.1"> ਦਬਾਅ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.385" dur="0.067"> ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਪਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ</text>
<text sub="clublinks" start="152.452" dur="0.2"> ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="152.652" dur="0.033"> ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="152.685" dur="0.067"> ਜੋ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="152.752" dur="0.167"> ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="152.919" dur="0.067"> ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="152.986" dur="0.167"> ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਘੱਟ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="153.153" dur="0.066"> ਉਹ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਲੋਅ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="153.219" dur="0.234"> ਕੋਈ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਸੀ</text>
<text sub="clublinks" start="153.453" dur="0.1"> ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਟ੍ਰੋਪਿਕਲ ਦਬਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸੀ.</text>
<text sub="clublinks" start="153.553" dur="2.636"> ਸੈਂਟਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="156.189" dur="0.167"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="156.356" dur="0.066"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="156.422" dur="0.101"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="156.523" dur="0.133"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="156.656" dur="0.167"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="156.823" dur="0.067"> ਸੈਂਟਰ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="156.89" dur="0.267"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="157.157" dur="0.1"> ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.</text>
<text sub="clublinks" start="157.257" dur="0.267"> ਵਿਕਾਸ.</text>
<text sub="clublinks" start="157.524" dur="0.033"> ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.557" dur="0.1"> ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="157.657" dur="0.133"> ਵਿਕਾਸ. ਇਕ ਉੱਚਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.79" dur="0.067"> ਵਿਕਾਸ. ਉਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.857" dur="0.1"> ਵਿਕਾਸ. ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="157.957" dur="0.067"> ਵਿਕਾਸ. ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="158.024" dur="2.469"> ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="160.493" dur="0.067"> ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="160.56" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="160.727" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="160.827" dur="0.133"> ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="160.96" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.06" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.127" dur="0.2"> ਅਗਲੇ ਜੋੜੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.327" dur="0.167"> ਦਿਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.494" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.561" dur="0.167"> ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.728" dur="0.066"> ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="161.794" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਮੋਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="161.861" dur="0.234"> ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਤ ਰੂਪ ਤੋਂ</text>
<text sub="clublinks" start="162.095" dur="0.1"> ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="162.195" dur="0.2"> ਸੋਮਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="162.395" dur="0.1"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="162.495" dur="0.1"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ੳੁਹ</text>
<text sub="clublinks" start="162.595" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ</text>
<text sub="clublinks" start="162.662" dur="0.067"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="162.729" dur="2.002"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="164.731" dur="0.066"> ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="164.797" dur="0.267"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="165.064" dur="0.067"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ EPSILON ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="165.131" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="165.231" dur="0.067"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="165.298" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="165.398" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪੀਸਿਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="165.498" dur="0.067"> ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਪਲੀਅਨ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="165.565" dur="0.2"> ਐਪਸਿਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="165.765" dur="0.1"> ਐਪਸਿਲਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="165.865" dur="0.1"> ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="165.965" dur="0.1"> ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.065" dur="0.167"> ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪੋਟ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.232" dur="0.067"> ਈਪਸੀਲੌਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.299" dur="0.167"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.466" dur="0.067"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.533" dur="0.133"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="166.666" dur="2.336"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="169.002" dur="0.066"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="169.068" dur="0.167"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਬੱਟ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="169.235" dur="0.067"> ਇਹ ਸਪਾਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ</text>
<text sub="clublinks" start="169.302" dur="0.234"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ</text>
<text sub="clublinks" start="169.536" dur="0.1"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.636" dur="0.1"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.736" dur="0.066"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.802" dur="0.101"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.903" dur="0.066"> ਵੈਸਟਨ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="169.969" dur="0.267"> ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖੋਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.236" dur="0.067"> ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.303" dur="0.133"> ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਜੋ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.436" dur="0.034"> ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.47" dur="0.1"> ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.57" dur="0.1"> ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.67" dur="0.067"> ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="170.737" dur="0.2"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="170.937" dur="0.167"> ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ</text>
<text sub="clublinks" start="171.104" dur="0.1"> ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.</text>
<text sub="clublinks" start="171.204" dur="0.167"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ.</text>
<text sub="clublinks" start="171.371" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਐਸ.ਓ.</text>
<text sub="clublinks" start="171.471" dur="0.033"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਇੰਨਾ ਜਸਟ</text>
<text sub="clublinks" start="171.504" dur="1.635"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="173.139" dur="0.167"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="173.306" dur="0.067"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="173.373" dur="0.1"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜਸਟ</text>
<text sub="clublinks" start="173.473" dur="0.167"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ</text>
<text sub="clublinks" start="173.64" dur="0.066"> ਅਤੇ ਉੱਤਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="173.706" dur="0.201"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ</text>
<text sub="clublinks" start="173.907" dur="0.066"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="173.973" dur="0.1"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="174.073" dur="0.134"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="174.207" dur="0.1"> ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="174.307" dur="0.067"> ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="174.374" dur="0.066"> ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="174.44" dur="0.201"> ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="174.641" dur="0.066"> ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="174.707" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="174.774" dur="0.033"> ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="174.807" dur="0.101"> ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="174.908" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ</text>
<text sub="clublinks" start="175.041" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="175.108" dur="2.335"> ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ</text>
<text sub="clublinks" start="177.443" dur="0.134"> ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ</text>
<text sub="clublinks" start="177.577" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Wਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ</text>
<text sub="clublinks" start="177.677" dur="0.067"> ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="177.744" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ</text>
<text sub="clublinks" start="177.844" dur="0.167"> ਜੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ੰਗ</text>
<text sub="clublinks" start="178.011" dur="0.066"> ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰੀਕਾ</text>
<text sub="clublinks" start="178.077" dur="0.201"> ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ</text>
<text sub="clublinks" start="178.278" dur="0.066"> ਜੀ ਐਫ ਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="178.344" dur="0.201"> ਜੀ ਐਫ ਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਇਥੇ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.545" dur="0.133"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.678" dur="0.067"> ਜੀਐਫਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਐਤਵਾਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.745" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="178.945" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="179.012" dur="2.636"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਪਸਿਲੌਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.648" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਪਸੀਲੌਨ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.848" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.915" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="181.981" dur="0.201"> ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱEਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.182" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.248" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.315" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.482" dur="0.067"> ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.549" dur="0.1"> ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.649" dur="0.066"> ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਸਮ</text>
<text sub="clublinks" start="182.715" dur="0.201"> ਇੱਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ</text>
<text sub="clublinks" start="182.916" dur="0.2"> ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="183.116" dur="2.836"> ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ</text>
<text sub="clublinks" start="185.952" dur="0.1"> ਇਥੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.052" dur="0.167"> ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="186.219" dur="0.067"> ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.286" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.486" dur="0.2"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.686" dur="0.133"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.819" dur="0.167"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="186.986" dur="0.067"> ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="187.053" dur="0.234"> ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="187.287" dur="0.1"> ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਤੂਫਾਨ ਬਣੋ</text>
<text sub="clublinks" start="187.387" dur="0.1"> ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਖਣਸੀਆ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="187.487" dur="0.167"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ.</text>
<text sub="clublinks" start="187.654" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="187.754" dur="0.066"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="187.82" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="187.887" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="187.954" dur="2.135"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="190.089" dur="0.167"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ</text>
<text sub="clublinks" start="190.256" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੇਟਾ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="190.323" dur="0.2"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="190.523" dur="0.1"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="190.623" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="190.69" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="190.757" dur="0.133"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="190.89" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="190.957" dur="0.067"> ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾ ਲਵੇ</text>
<text sub="clublinks" start="191.024" dur="0.2"> ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="191.224" dur="0.1"> ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="191.324" dur="0.067"> ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="191.391" dur="0.066"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="191.457" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਲਓ</text>
<text sub="clublinks" start="191.524" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="191.591" dur="0.1"> ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="191.691" dur="0.067"> ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="191.758" dur="2.636"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="194.394" dur="0.1"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="194.494" dur="0.133"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="194.627" dur="0.1"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="194.727" dur="0.134"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="194.861" dur="0.1"> ਪੰਜ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹੋ</text>
<text sub="clublinks" start="194.961" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="195.028" dur="0.2"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="195.228" dur="0.133"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="195.361" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="195.461" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗੇ</text>
<text sub="clublinks" start="195.528" dur="0.1"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="195.628" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="195.695" dur="0.067"> ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="195.762" dur="0.267"> ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵੇਖੋ</text>
<text sub="clublinks" start="196.029" dur="0.133"> ਕੁਝ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ,</text>
<text sub="clublinks" start="196.162" dur="0.034"> ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="196.196" dur="2.435"> ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="198.631" dur="0.067"> ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਕ ਖਰੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.698" dur="0.234"> ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਖੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="198.932" dur="0.1"> ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.032" dur="0.033"> ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਕਲ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ</text>
<text sub="clublinks" start="199.065" dur="0.167"> ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਏ</text>
<text sub="clublinks" start="199.232" dur="0.067"> ਦਬਾਅ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="199.299" dur="0.3"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਗਰਮ</text>
<text sub="clublinks" start="199.599" dur="0.167"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇੱਕ ਖੰਡੀ ਦਬਾਅ</text>
<text sub="clublinks" start="199.766" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦਬਾਅ</text>
<text sub="clublinks" start="199.866" dur="0.1"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਤੂਫਾਨੀ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਨੇੜੇ</text>
<text sub="clublinks" start="199.966" dur="0.067"> ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ੀਟਾ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ</text>
<text sub="clublinks" start="200.033" dur="0.167"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ</text>
<text sub="clublinks" start="200.2" dur="0.066"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="200.266" dur="2.636"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿUBਬਾ ਜਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="202.902" dur="0.1"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਬਾਹਾਮਸ</text>
<text sub="clublinks" start="203.002" dur="0.134"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭੈਮਸ ਜੋ</text>
<text sub="clublinks" start="203.136" dur="0.133"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭੈਮਜ਼ ਜੋ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="203.269" dur="0.067"> ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਿ Cਬਾ ਜਾਂ ਭਾਤਮ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ</text>
<text sub="clublinks" start="203.336" dur="0.234"> ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="203.57" dur="0.033"> ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="203.603" dur="0.067"> ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ</text>
<text sub="clublinks" start="203.67" dur="0.1"> ਜਾਂ ਬਾਹਮਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ.</text>
<text sub="clublinks" start="203.77" dur="0.2"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ.</text>
<text sub="clublinks" start="203.97" dur="0.067"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ</text>
<text sub="clublinks" start="204.037" dur="0.1"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਐ ਟੀ</text>
<text sub="clublinks" start="204.137" dur="0.1"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="204.237" dur="0.133"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ</text>
<text sub="clublinks" start="204.37" dur="0.067"> ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਦਲੋ. ਪਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="204.437" dur="0.234"> ਪਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="204.671" dur="0.066"> ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ</text>
<text sub="clublinks" start="204.737" dur="0.201"> ਪਰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="204.938" dur="0.066"> ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="205.004" dur="0.1"> ਪਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.</text>
<text sub="clublinks" start="205.104" dur="0.234"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="205.338" dur="1.869"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="207.207" dur="0.066"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ</text>
<text sub="clublinks" start="207.273" dur="0.1"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="207.373" dur="0.167"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="207.54" dur="0.067"> ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="207.607" dur="0.267"> ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="207.874" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="207.941" dur="0.133"> ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="208.074" dur="0.067"> ਸਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ</text>
<text sub="clublinks" start="208.141" dur="0.067"> ਸਾਡੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ</text>
<text sub="clublinks" start="208.208" dur="0.333"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.541" dur="0.134"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.675" dur="0.066"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.741" dur="0.067"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.808" dur="0.067"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="208.875" dur="0.067"> ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ 80 ਵਿਆਂ ਵਿਚ</text>
<text sub="clublinks" start="208.942" dur="0.2"> 80s ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਸੈਲਾਨੀ</text>
<text sub="clublinks" start="209.142" dur="0.067"> 80 ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="209.209" dur="2.135"> 80 ਅਤੇ ਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ</text>
<text sub="clublinks" start="211.344" dur="0.133"> 80s ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪੂਚਰ ਜਾਰੀ ਹੈ</text>
<text sub="clublinks" start="211.477" dur="0.067"> ਨਮੂਨੇ 80s ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉੱਚੇ</text>