Q & A ine GSD 020 neCC subtitles

Baba Ji ndiko kuvapo kwepedyo kwaTenzi Mudzidzi akanaka wemudzidzi, kana nenyasha dzake? "Kuswedera pedyo kunounza ruzvidzo." Unoziva, dzimwe nguva kana uri padhuze, kungoita maitiro epfungwa kuputsa zvese pasi. Saka isu tinotanga kuongorora zvese zvaataura, zvaanoita - uye kazhinji hatigoni kuzvinzwisisa. Saka kana uri padhuze nepadyo, apo chipfukuto chinoswedera padyo nemoto, saka inogona kupisa. Ndatenda, Baba Ji. Baba Ji, unogona here kutaura chimwe chinhu nezve mafomu ehupenyu, vari kuenda kuburikidza nemhedzisiro yezviito zvavo (bogjun), uye avo vanogadzira zviito (karamjuni). Tarisa, patinenge tichitaura nezveCycle 84, maererano neVedas yakakamurwa kuita zvikamu zviviri. Unoziva kuti pakasikwa Mwari - maererano nepfungwa yechiHindu, maererano nepfungwa yeVedas, Mwari paakasika zvisikwa, Gadzirwa na… uye ndokugadzira zvisikwa zvisere nemazana mana nemazana mana ezviuru Uye akabva avakamura kuva mapoka maviri - imwe karamjuni uye imwe iri bogjuni. Saka gogjuns ndeavo vanodzosera karma; havagadziri karma. Uye karamjuni ndeavo vanodzosera karma, uye zvakare vanogadzira karma. Tarisa pazviri nenzira iyi, kana mumwe munhu aine chaicho ngatitii karma yakawanda, zvinoenderana nerudzi rwazvakaberekwa. Mhando iyi yekuve iine mutoro wayo we karma. Paakapfuura napo, kufambira mberi mukuvandudza kune inotevera. Paanoenda kuburikidza nekarma yeiyi nhanho yekuve, inoenderera kune imwe mhando yemuviri. Saka imanera. Uri kukwira manera. Uye iwe unobhadhara sei unowedzera kureruka uye unofambira mberi zvichikwira. Uyezve, pane imwe nguva, nenyasha dzake, iwe uchasiya bogjun. Kunze kwevanhu, mabogjuns ese ari kusanganisira zvinonzi zvekudenga, iyo yatinombotaura nezvayo ... bhógjúni. Sezvaunokura, iwe unokwira kuenda ku karamjuni. Uye ndeupi musiyano uripo pakati pe karamjuni uye bogjun? Mu karamjun une vivak, une kugona kusiyanisa. Bhogjun anopindura zvinokurudzira. Mu karamjun, iwe unofanirwa kufunga unotarisirwa kusiyanisa unenge uine chinangwa uye fambira mberi. Naizvozvo muKaramjun hausi kungobhadhara chete, asi iwe unogadzirawo karma. Uye chete mu karamjun, unogona kuwana ruponeso ivo bogjuns havagone. Bogjun inofanira kutanga ikura kuita karamjun, kuitira kuti vagowana ruponeso. Saka vanobhadhara. Pamusoro pekubhadhara, iwe zvakare gadzira. Uye mu karamjun, kana mutoro wako wekarmic wawakagadzira, yakakura kwazvo, mutoro wako unorema, saka unogona kuburuka manera. Unoziva here? Iwe wakakwira manera, uri panzvimbo yekupedzisira, unobaira zvishoma, uye hauchazoda manera, unokwira pamusoro payo. Asi zvakadaro pane yekupedzisira rung, kana… rutsoka rwako rotsvedza, Iwe haugone kuziva kwekuenda zvakare unobata uye iyo rung yaunopedzisira waenda nayo. Naizvozvo zvinonzi muAdhi Granth: "Pamarudzi emamirioni 8.4, Mwari akaropafadza munhu nenyasha huru. Munhu anokundikana anorasikirwa nemukana uyu, Uchava neshungu dzekuuya nekuenda. Munharaunda ino 84, ndiyo musimboti wemunhu - "Mwari akaropafadza munhu nekubwinya kukuru." Unonzwisisa here? Ane chinzvimbo chakadaro "Uyo Anoshaya -." Anoshandisa muenzaniso wemanera pano, kuti takakwira manera, asi kana ukatsvedza panguva ino yakaoma, hauzive pekubata iyo june (hupenyu fomu) iwe yauchazoenda. Saka unofanira kudzokera shure uye kutenderera kuberekwa uye kufa, mufaro nekusuwa. "Achatambura nemarwadzo ekuuya nekuenda." Tichafanirwa kuuya zvakare uye zvakare. Baba Ji, dai taiziva kuti izvi zvakakosha sei, zvingatokanganisa zvedu… Paunotora, kana isu takabatanidza nhamba, 8,400,000 marudzi ezvisikwa, kana iwe ukapfuura neimwe yeaya marudzi saka unozvara munhu mushure memakore zviuru zvisere nemazana mana. Unonzwisisa here? Uye tinoziva kuti kune marudzi mazhinji ezvisikwa, Zvakare… miti nezvirimwa zvinozorarama kwemazana emakore. Izvo hazvigone kutomboverengerwa, mushure mezvose zvatakapfuura, kurwadziwa uye kutambura kwataifanira kusangana nako, kuwana chinzvimbo ichi, uye zvino zvatave kusvika pairi, tinozvitora sezvisina basa. Kana isu hatizive kana isu hatizvinzwisise. Ndinofunga isu tose tinonzwisisa zvakanaka. Hakusi kuti hatisi kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa, isu tinongozvitora zvese sekurerutsa uye tinofunga kuti zvichaitika kune vamwe kwete kwatiri. Ndatenda, Baba Ji. Hazura, ndeupi musiyano uripo pakati perudo uye kupindwa muropa? Rudo runobatsira iwe kukura kupindwa muropa kunokukwevera pasi. Munoziva, ndinoreva, sekutaura kwatakaita nezvenyaya yekupedzisira, rudo ... isu hatinyatso kuziva kuti chii chinonzi rudo. Rudo, rudo chimwe chinhu chinopfuura kunzwisisa kwedu. Unofanira kudzidza kupa rudo. Pane chirevo chakanaka kubva kuna Krishnamurti, kwaanoti zvinonetsa kutsanangura kana kunzwisisa rudo. Asi isu tinogona zvirokwazvo kutaura nezve izvo rudo rusiri. Rudo hunhu hwakanaka. Kana tichiti tinoda mumwe munhu, tinotanga kuita godo hatidi kugovana tiri kudzvinyirira, uye izvi zvinhu zvisina kunaka. Uye harusi rudo. Rudo ndechimwe chinhu chinotisimudza. Rudo ndechimwe chinhu chinotitungamira kupfuura zvepanyama. Saka, kutaura zvazviri, isu tinoedza kuburikidza nemweya maitiro, vhura kuda. Iwe unoziva, vazhinji vedu takarongedzwa, uye nekudaro tinongonzwa chete chimwe chikamu cherudo urwu. Kusvikira iwe wavhura zvakakwana, haugone kuwana rudo. Ndatenda, Hazura. Hazura, ndine mibvunzo miviri. Kutanga, iwe wakatsanangura zvakanaka kwatiri, sekushanduka kwatakaita kuburikidza nemamirioni 8.4 emarudzi ezvisikwa kusvika pakuzvarwa kwevanhu. Vanhu vazhinji vanozviisa pasi pemafungiro asiri iwo ekuti kuti apo patakapfuura nekushanduka-shanduka uye takagamuchira kuberekwa kwevanhu, isu takapedza karma yese yataifanira kupfuura nayo, uye ndokuzokwira pakuzvarwa kwevanhu. Asi ndinoda kutaura kuti kunyangwe mushure mekuwana kuberekwa kwemunhu nenyasha dzaMwari, isu tichine chokwadi chedu sinchine kana karma yekuchengetedza. Iwe unoziva, isu hatifanire kubatirirwa pasi muzvinhu zvakaita sinchine karma, karma inosemesa, nezvimwe. Isu tinoshandisa aya mazwi chete senzira yekutsanangura. Zvese zvatinofanira kuziva ndizvo kuti isu tiri chikamu chekarmic cobweb. Kuve chikamu chewebhu ye karma zvinoreva kuti tichine karma. Tine muviri - zvinoreva karma, unoziva? Kunyangwe isu tiri vakanaka kana vakaipa. Kusvikira isu takwira pamusoro payo, Iyi kutenderera ichaenderera, handiti? "Unenge uine mhosva yezvese zvaunoita." Naizvozvo, kana tangopfuura nemhedzisiro, zvinoreva kuti tichine karma. Ndokunge, chero bedzi isu tiri mumuviri, tinoita mabasa. Asi kana isu tichida kuwana ruponeso, tinofanira kusimuka pamusoro pe karma. Iye zvino isu tinowanzo bvunza nezve yakanaka uye yakaipa karma - kana mumwe munhu akaita zviito zvakanaka uye akazvipira kune rudo… Tine chirevo. "Kuramba kunotungamira kuchigaro chehushe, uye kutonga kunotungamira kugehena!" Mumwe munhu anogona kuita mabasa akanaka nekuita rubatsiro - uye inounganidza yakanaka kwazvo karma. Pane imwe nguva ane karma yakanaka, achadzoka samambo kana mutongi. Paanodzoka samambo kana mutongi, anokundwa nekunakidzwa kwekunzwa, uye ndichafanirwa kuve nebasa pamusoro pazvo, uye nekudaro kutenderera kunoenderera. Ndokusaka Adi Granth achiti "Ari pamusoro pezvipo, rudo uye kuramba. Mutauro unodzokorora Zita raMwari, zvichaita kuti munhu ave nokuzadzikiswa. " Iko kuzvipira kunopfuura mamwe ese mamwe marudzi, Kufungisisa pamusoro pedu, kufungisisa paShabd. Uye patinongofungisisa paShabd, patinotanga kufungisisa zvino sekureva kunoita Tenzi muAdi Granth achiti: "Enda uko kwaunogona kutora isu Mwari vedu. Kutenda kunyasha dzaTenzi, ita zvekufungisisa. " Saka kudzamara tafungisisa nezveItu - nekuti ndiyo chete nzira yekuenzanisa yako karmic account ndiye Shabd. "Sabd ichabvisa chiratidzo chekarma, Shabd achakusanganisa neSabd yekutanga. " Hakuna imwe nzira. Pasina iye, munhu wese achabatwa muwebhu ye karma. Yakanaka karma, yakaipa karma - dhititi uye kiredhiti zvichaenderera. Uye kunyangwe tichifanira kutendeka karma, ichadzimwa naShabd. Iwe unoziva, hatife takabvisa karma yedu. Iye achatora mutoro wedu uye achatisimudzira pamusoro peizvi zvese. Zvichitaurwa zviri nyore, hatina simba uye simba. Chero zvatinogadzira - karma yakanaka, yakaipa karma - ichaenderera. Asi pakarepo patinotendeukira kwaari, patinongozviisa pasi achatora basa redu - ipapo chete ndipo patinogona kusimuka pamusoro peiyi mamiriro edu. Mubvunzo wangu wechipiri, Baba Ji, zvinonzi mudzidzi anotsvaga kupotera kuna Tenzi wake uye anoita yekufungisisa tsika, inoenda nematanho matatu. Chekutanga kushivirira, chechipiri kugutsikana, uye chechitatu kutenda. Ndinoda kukubvunza kuti utsanangure matanho matatu aya. Tadzokera nenyaya yekurerendesa. Maviri ekutanga anoreva moyo murefu uye kuzviisa pasi - ko kuda kwake kuri kupi kuraira kwedu, handiti? Kana zvese zvave kuda kwake, uye tinorarama mukuda Kwake, saka hatichazosiyanisi chero chinhu. "Anofunga kufara nekurwadziwa zvakafanana, uye haasiyanisi pakati pekukunda nekunyadziswa. " Saka chii chingave kupokana? Zvino hapana chinhu chekupatsanura sezvakanaka nezvakaipa, nekuti ipapo tinogamuchira zvese sekuda kwake, tinoziva kuti zvakanaka kuti tiuwane kubva kuna Mwari. Ipapo hapana kupokana kwasara. Saka takabuda munzvimbo yekushivirira ndokugutsikana. Zvino isu ... kuzviisa pasi, tinofanirwa kuzvipira. Ndatenda Baba Ji. Baba Ji, isu tese tinonetseka nekuita sarudzo muhupenyu, uye kana tiri munzira, tingaziva sei kuti sarudzo dzatiri kuedza kuita ndidzo dzakakodzera? Tinodzidza kubudikidza neruzivo. Handifunge kuti pane munhu akambozvarwa aine degree rakakura rekuti aizoziva zvese. Tarisa - shanduko yehupenyu yakafanana nekumuka, tinosangana nechimwe chinhu zuva nezuva. Uye izvi zviitiko zvinotidzidzisa: zvakanaka, zvakaipa. Saka hapana anoziva. Tinofanira kupfuura neruzivo rwedu. "Zvakaitika zvinodzidzisa vechidiki kuti vave vakuru, uye akwegura kuva jaya. Saka sekutonga kwese, chero chii chinotisvitsa kuchinangwa chedu - - Mwari, zvakanaka. Chero chipi chinotitadzisa kubva kuchinangwa chedu, isu tinofanirwa kunzvenga izvi. Asi kana vavariro dzedu dzakarurama uye nesarudzo dzatakaita, usakodzere mumwe munhu, sei kuzvitarisa? Hapana sarudzo yaunoita inoenderana nemunhu wese. Icho chiitiko chako chehupenyu zvakasiyana zvachose nezvakaitika kune mumwe munhu. Chii chiri chikafu cheumwe chingave chepfu kune mumwe. Mushonga unokodzera hauzokwanisi munhu wese. Vanogona kunge vaine maitiro nazvo. Saka kubva pakuona kwedu, chero chiitiko chakatidzidzisa, chero zvatinofunga zvakanaka - tinofanira kusarudza, tinofanira kuenda mberi. Zvisinei, izvi hazvireve hazvo kuti zvinoreva kuti munhu wese anobvumirana nesarudzo, uye kuti zvichaenderana nemunhu wese. Saka hatifanire kudhinda, asi kuuya nemhinduro yatinofunga kuti yakanaka, wobva wateerera kune mumwe, tsvaga izvo ruzivo rwakamudzidzisa, ndeipi pfungwa yake wobva waedza kusvika pamhedziso yakafanana. Mubvunzo wangu wechipiri, Baba Ji, ndewe kusiyanisa pakati pehupenyu hunofadza uye hupenyu hunobudirira? Handizive chinonzi budiriro. Nhasi, chiyero chebudiriro zvachinja. Mumazuva akanaka ekare, kubudirira kwaive apo vanhu vaikuremekedza iwe wakamira kune zvaunofunga, nemafungiro avo, ipapo waive munhu anoremekedzwa kwazvo. Izvo zvachinja mazuva ano. Aihwa? Nhasi tinoona mari, tinoona hupfumi, zvese zvinoyerwa maererano nezvinhu zvinooneka. Asi isu hatiwane kugutsikana kubva kuzvinhu izvi. Ivo vanongomutsa kuravira, zvinomutsa matiri chishuvo chokuva nezvakawanda. Kugutsikana kunofanira kubva mukati, paunozvienzanisa newe. Kana iwe uchienderana newe, unofara newe kunyangwe ndiani akataura chero chinhu nezvako, hazvichinje chero chinhu. Uye izvozvo hazvina chekuita nazvo urombo sei kana kuti uri mupfumi sei. Kugutsikana zvinoreva kudzidza kurarama mukuda kwake uye nekuchigamuchira. "Kana iwe ukandipa humambo kuti nditonge, kubwinya kwangu kuri sei mune izvozvo? Kana mukandiita mupemhi, chii chandingarasikirwa nacho? ” Inogona kukuendesa kumusoro, inogona kukukwevera pasi, uye iwe woigamuchira, zvakanaka, kana Achida izvi, anobvunza, Ndiri kufara. Ndatenda, Baba Ji. Baba Ji, zvinokwanisika chaizvo kuti pfungwa dzipe zvibayiro, chero bedzi yakasungirirwa kune yedu "Ini"? Pfungwa dzinogara dzichida chimwe chinhu kuti chigadzire icho chibairo chose chaanopa. Izvi zvinokonzerwa nenzira yatakaronga nayo pfungwa. Zvichienderana nechirongwa chawakaisa mairi, pfungwa dzinozvibata. Pfungwa dzaisagara dzakadaro. Ndicho chikonzero vafemberi vanoedza kutitsanangurira kuti zvawakaita kunze kwepfungwa dzako iyi yakanga isiri iyo nyaya pakutanga. "Oo, pfungwa, ndiwe mufananidzo wechiedza cheMwari, ziva kwawakabva! ” Saka Adi Granth anotiudza, ziva wako wega wega. Pfungwa dzaive dzisina kuverenga kudaro, sezvazviri zvino, nezviito zvedu. Maonero edu, matauriro atinoita nenyika, isu takagadzira chirongwa ichi matiri, patinoverenga zvese. Saka isu tinofanirwa kudzima icho chirongwa uye kurodha nyowani, nerubatsiro rwandichaita rwakanaka zvinhu - kuve nechinangwa muhupenyu, pachinzvimbo chekungoisa zvese pane kukarukureta. Ndatenda. Baba Ji, ungati kudii chii chinofanira kuve kuedza kwedu - zvirokwazvo tinofanira kufungisisa - asi dzimwe nguva hatizviite, isu tinoshaya, sekutaura kwangu, tinosuwa nguva chaiyo yekugara pasi, dzimwe nguva hatikwanisi. Isu tinoita sei kuti tive nechokwadi chekuti isu tinowirirana mukufungisisa, Baba Ji? Izvi zvinotevera kubva kumubvunzo wapfuura, izvo zvine hanya nepfungwa. Iwe unoziva, pfungwa chinhu chakasimba kwazvo. Kana pfungwa dzisinganzwe kuda kwakasimba, haasi kuda kuzvipira. Nhasi, vazhinji vedu hatifunge kuti tinoda chero chinhu; tinotora zvinhu sezvisina basa. Zvese zvakapihwa kwatiri zvese zvaakatiropafadza nazvo - tinongozvitora sezvisina basa. Asi kana iwe uchinzwa kudiwa kwechimwe chinhu… unoziva, zvinoita sekunge mumwe munhu akaona chinhu chakanaka muchitoro, kana achida, achaitei? Ita zvese zvaunogona - ichaponesa, taura nezvemari, uye chero chii, saka anogona kutenga chinhu icho. Saka nhasi tiri padanho apo chaizvo… Ndiri kureva, Akatipa zvese uye hatizvikoshese zvakakwana. Waizonzwa sei dai vana vako vaisakuremekedza? Takazvipira zvakawanda kwavari, uye kana vasina kukuremekedza, uye iwe unoziva, kamwe chete pagore kana kamwe pavhiki ivo vaingokufonera voti, mhoro, waizonzwa sei ipapo? Uye tinoremekedza Ishe here? Akatipa zvese tiropafadzei tese uye pane kutora nguva yekumutenda, muratidzei rutendo tinoti hatina kumbove - une nguva yenyika une nguva yevamwe une nguva yezvinhu zvese kunze kwake. "Pane zvatinoshuvira, tinogara." Pakupedzisira, pfungwa dzako dzaive chii, wakatarisei ndizvo zvichauya pamberi pako. Uye kana iri yaive nyika iwe yawakaisa pfungwa dzako pairi, ipapo uchadzoka panyika ino. Saka kunze kwekunge waisa pfungwa dzako kubva kuzvinhu zvepanyika kuenda kuna Mwari, ungatarisira kuenda kumba sei? Ehe. Baba Ji, kunyangwe isu tichiedza, dzimwe nguva hatigoni kuisa pfungwa, ndezvedu… Hapana munhu anoda kuti iwe utarise. Maharaja akadaro kunyangwe pfungwa iripo kana kuti kwete, unogara pasi. Kugona? Fungisisa nekuti Tenzi wako anoda kuti iwe ufungisise, uye kwete nekuda kwezvaunowana pazviri. Ngatitangei kuongorora - nhasi izuva rakanaka, mangwana izuva rakaipa - hazvina basa. Grand Master vakadaro "Kunyangwe iwe uchiuya nekubudirira kana kukundikana, ndoda uuye! ” Kunyangwe iwe uchiuya neako kubudirira kana kukundikana, huya. Ehe. Kana isu tichifungisisa panguva imwechete mazuva ese, Baba Ji, zvinoita here? Zvinobatsira. Handingati… chinhu ichi, asi zvinobatsira nekuti iwe wakaumba imwe nguva, mubatanidzwa, zvichave nyore kuisa pfungwa. Ndatenda, Baba Ji. Baba Ji, iwe waizotibatsira kuti tinzwisise mutsauko pakati pechitendero nekunamata? Iwe unotanga nekunamata. Kunamata ndiko kunokosha. Saka unotanga pamweya. Zvemweya ndiyo hwaro. Uye nekufamba kwenguva uye mapoka ari kukura, saka munoziva masangano ari kuumbwa, uye madziro mana echitendero achabuda. Muchokwadi, izwi reChirungu rechitendero rinobva kuchinamato chechiLatin, zvinoreva kuti kusunga, uko boka revanhu inosunga pamwechete chinangwa chimwe. Ndechipi chinangwa chakajairika? Kuziva Mwari. Icho hachisi icho chinangwa chechitendero chega chega here? Saka sei takaparadzaniswa? Baba Ji, pazviitiko zvakasiyana Ndinosangana nevechidiki, vane dambudziko nemumwe wemiitiro mina uye havagone kuzvikunda. Kunyanya, vamwe vanhu havanzwisise sei zvisina kunaka kunwa doro. Ini ndinofunga kusadya nyama, vanhu vazhinji vanonzwisisa izvo, nekuti inosanganiswa nekarma huru. Kana dzimwe nguva nei zvichidikanwa kuva nemumwe wako nguva dzose, nekuti mazuva ano zvave kuve nyore kuvanhu enda mberi uedze imwe kudyidzana, kunyangwe iri mamiriro mushure mekuroora. Ungatibatsire here kuti tinzwisise zviri nani aya mamiriro mana? Pfungwa yekuona inogona kuchinja mukati mehupenyu, mamiriro ezvinhu anogona kuchinja, mamiriro ekunze anogona kuchinja - asi mitemo yetsika haigone kuchinja, inogona here? Hongu, vechidiki nhasi vanoda kutanga vabuda vese vanoda neimwe nzira vanozivikanwa zvirinani vasati vatora danho rakakura. Asi chii chinobuda? Uyu mubvunzo wemuchato wakarongwa maringe newanano yerudo. Ndeipi muzana yemuchato kunze kwerudo, chakabudirira, kusiyana nemichato yakarongwa? Mumuchato wakarongwa iwe unopinda muhomwe, kwaunoda neimwe nzira chengetedza chiyero uye dzidzai kuremekedzana. Kuroora nekuda kwerudo iwe unopinda nemafungiro akafanogadzirwa. Uye hapana munhu anogona kurarama zvinotarisirwa, izvo zvamakasika. Kana masangana unoenda pazuva uye nekudaro urikuratidza hunhu hwako hwakanakisa. Wese munhu anozvibata sezvaanogona. Uye kana iwe ukaroora, saka chaizvo murume unoziva. Unogona kunyatsoziva munhu chete kana unogara naye masikati nousiku. Zvikasadaro unongoona chete chimiro chaanotamba. Unogona here kunyatso kuziva chinhu chakadai? Iwe uchagara nemumwe munhu sere, makore mapfumbamwe, uyezve munhu wacho anoita chimwe chinhu, uye iwe unofunga… ndaitoziva murume wacho? Asi hapana zvinotarisirwa mumuchato wakarongwa. Iwe unoziva iwe unofanirwa kufambidzana neimwe nzira. Pane zvakawanda zvinotarisirwa mumuchato werudo. Dambudziko rinowanzo, Baba Ji, kuti vanhu vanonzwa kuti hukama hwese hwemhuri hwakapihwa kwavari - havana kukwanisa kusarudza hukama hwehukama hukuru. Ivo vese neimwe nzira vakapinda munhete. Uye ivo vanonzwa kuti chete hukama Chavanogona kusarudza kuroora. Uye ndiyo nharo yavanowanzouya nayo. Uye iwe unogona here? Unogona here kusarudza? Wakasarudza here? Handisi, Baba Ji, asi vanhu vanowanzozvitaura. Ndizvozvo - kuti isu tese tine iyi pfungwa yakatemerwa, kuti tinoita sarudzo dzakasununguka muhupenyu. Iwe une chokwadi here rusununguko rwekusarudza? Sarudzo dzaunoita nhasi zvakavakirwa pane zvimwe zvinhu, handiti? Semuenzaniso, wakaberekerwa munyika ipi, dzidzo yawakagamuchira vabereki iwe waive - mhando, yakaoma, yakaoma, inoshungurudza. Zvese izvi zvinhu zvakarongedza yako yazvino mamiriro. Uye hapana ari mumaoko ako. Saka nderupi rusununguko rwekusununguka rwauri kutaura nezvaro? Kusununguka kunoreva kuti ndine rusununguko rwekusarudza. Kana usingandide, Ndinofanira kubvumidzwa kukurova zvakasununguka. Asi zvinokutadzisa rusununguko. Ndicho chikonzero iyo kambani yakagadzira mitemo magariro, uko kunyangwe rusununguko urwu rwakatamiswa. Isu tinofanirwa kushanda mukati meimwe fomati. Rusununguko zvinoreva kuti ndinogona kutyaira kudivi remugwagwa randinoda. Asi ini handikwanise nekuti kana ndikadaro, pachaitika tsaona. Ndokusaka chimiro chemagariro chakagadzirwa, mitemo yakaitwa. Saka kushanda mukati meimwe nhanho ichakubatsira ku… Hwaro kukura. Ndakagadzirira kuita sarudzo dzakanaka here? Uye kunyanya patinenge tiri vadiki. Iwe unoziva, muhudiki hwako, vanodaro rudo rwekutanga - kuda kuziva zvishoma, uye zvisina maturo - urwu ndirwo rudo rwekutanga. Vangani vedu vanogona kuzvibata? Asi handisi kuti… Ini handirwisane nemuchato nekuda kwerudo. Asi kutaura kuti muchato unofanira kunge uri murudo, uye kwete muchato wakarongwa, kana akaronga muchato, kwete muchato werudo - zvinoenderana nemamiriro ezvinhu tsika nemagariro nezvimwe zvinhu. Asi usambofunga kuti unogona kusangana nemumwe munhu zvichibva pamisangano mishoma chete. Iwe haugone. Ko doro, Baba Ji? Zvakanaka, watopindura mubvunzo iwoyo iwe pachako. Kune rimwe divi, iwe unoda rusununguko uye kune rimwe divi iwe unotora chimwe chinhu chii chinokutadzisa iwe kufunga, kufunga, zvese. Zvino rusununguko ruri kupi? Kune rimwe divi, iwe unoda kudzora zvinhu. Uye kune rimwe divi, iwe tora chimwe chinhu zvinozokutadzisa kugona kudzora. Zvinozokutadzisa kugona kufunga. Inodzima musiyano pakati pezvakanaka nezvakaipa. Hakusi kupokana here? Baba Ji, vanhu vari kutsvaga nzira yekuzorora. Unogona here kutipa imwe nzira? Nzira yekuziva zvekuita saka hatifanirwe kudaro zvinoenderana nezvinhu izvi? Tarisa ... zvakare zvinotitungamira kudoro uye zvinodhaka nezvimwe zvakadaro. Izvo zvinobatsira pfungwa kuzorora, asi kwenguva yakareba sei? Kana pfungwa dzangu dzave murugare kana ndikayananiswa nemunhu wese, Ndakasununguka Asi pandinonwa doro, inondinyaradza kweawa kana maviri, uyezve mangwanani - matambudziko angu aenda here? Pamusoro pematambudziko angu, ndine musoro, uye ndine zvimwe zvinondinetsa nekuti ini ndaigona kutaura chimwe chinhu mumamiriro ezvinhu akadaro kune mumwe munhu akazvitora zvisizvo. Saka chii chandakawana? Iko kunyepedzera kuti kuchakubatsira iwe kuzorora, kana kuti zvinokusunungure pamatambudziko. Hapana chinonyangarika, ichiri newe. Ita chimwe chinhu kubvisa matambudziko. Ita chimwe chinhu kwauri vuyisana naye, chii chichakubatsira kuti uve nerunyararo newe. Kune kudhakwa nesu. Ehe, ndinoreva ... "Makara Nesu, vachadhakwa nemufaro masikati neusiku." Baba Ji, zvinoita here kuti ubvise kuverenga kwepfungwa? Uye patinomumisa, isu tinobva tawana runyararo irworwo mukati? Unoziva, iwe wakaronga pfungwa. Pfungwa dzinoenderana nemaonero. Saka ruzivo rwedu, dzidzo yedu, zvese izvi zvakarongedza pfungwa, uye chirongwa ichi chinoshanda kuburikidza nekuverenga, ok? Sezvandareva, isu tinongoda kubvisa zvese. Nhasi, pfungwa dzemumwe nemumwe wedu - iyo nguva iyo mumwe munhu anotiudza chimwe chinhu pfungwa, uchiziva kana kusaziva, inotanga kushanda, uye inoongorora, “Zvakanaka, zvakaipa. Ndinofanira kupindura here? Ini handifanire kuita. Pane zvaakataura zvakanaka here? Pane zvaataura zvisina kunaka here? ” Zviri otomatiki. Kukwanisa kudzima chirongwa chese, zvinotora nguva uye ndizvo zvatiri kuedza kuita. Tiri kuedza kumumisa iye, tinoedza kudzidza kuve nenjere, pane kuita. Hupenyu hwanhasi huri kuita. Tinofanira kuva nechinangwa. Baba Ji, Sardar Bahadur vakati: "Hakuna murume akawana rusununguko rwemweya tichishandisa pfungwa. " Uye kune rimwe divi, isu tinoti tisati tapinda munzira, isu tinofanirwa kushandisa zvine musoro kufunga, uye kwete bofu kutevera nzira. Paunopinda munzira, iwe unoshandisa kufunga. Ukangosvika cestu Ndizvo … Zvino kune mamwe mabasa. Kuzvipira here? "Hakuna murume akawana rusununguko pamweya nekufunga." Uku kuzvipira here? Tarisa, isu tese tinobva kune imwe kumashure. Mumwe munhu akaberekerwa mumhuri yechiHindu, mumhuri yevaMuslim, maSikh, maKristu - tinobva kwakasiyana siyana. Zvinotora nguva kuti tiwane hukama kune iyi uzivi. Nekuti isu hatigone kuita neimwe nzira. Sezvatakataura, pfungwa dzinomhanya zvinoenderana nechirongwa. Isu tinofanirwa kutarisa zvinhu kubva pane imwe nzvimbo maonero. Uye saka, kune imwe nhanho, Tinofanira kushandisa kufunga uye kufunga saka tinogona kusarudza zvekuita. Kuti uwane hukama. Kana tangove nehukama nerwendo, mabasa anofanira kuuya. Uye paunotanga kuita, chiitiko chako ichi chichakubatsira zvinopfuura ruzivo chete. Pakutanga, tinoshanda pahwaro hwezivo yedu, tinoshandisa kufunga uye kufunga. Asi chiitiko chinounza chako chiitiko. Uye neizvozvo - ruzivo rwakawanda rwatinarwo, patinoona zvakanyanya kuti takaderera sei maererano nechikamu chisingazivikanwe chehupenyu hwake, uye kuti hatikwanise kuzviita. Uye tobva tatanga kutsvaga nyasha dzaKe. Uye paunotanga kutsvaga Nyasha dzake… mupemhi haagoni kuraira mamiriro. Uye saka anozviisa pasi, uye anotambanudza nemaoko maviri kuti awane chimwe chinhu. Ndatenda, Baba Ji. Baba Ji, apo satsangi anotevera mirau yeSant Matu hupenyu hwake hwese, asi kwete pakupedzisira hainzwi Ruzha, chii chichaitika kwaari? Handifunge kuti ndinoda kupindura izvozvo, nekuti ini handidi kutyora chero munhu ... Iwe unoziva, chinhu chikuru ndechekuti, pane Shabd. Shabda haina kuwedzera kana kuderera, chiedza hachiwedzere kana kuderera. Chii chiri kudzikira kana kuwedzera ingwariro yako, kunyatsoteerera Kana iwe uchitarisa, kunyangwe iwe wakatangwa kana kwete - munoziva, dzimwe nguva tinofunga ivo chete vatangi vanogona kunzwa - haina chekuita nazvo. Iwe uchanzwa Sabd iyo nguva iwe yawakananga, kunyangwe iwe usati watangwa. Zvisinei, kutanga kunotidzidzisa kuti tingaitungamira sei. Kana usati watangwa, unoti wega inzwi ripi risinganzwisisike randinonzwa. Kana kuti enda kuna chiremba unonyunyuta kuti une chinetso chekunzwa. Uye saka kutanga kunotibatsira kunzwisisa teerera kukoshesa mamiriro atiri. Asi pakupedzisira, kana usinga tarise zvakakwana saka chii chauchazadzisa nekufungisisa kwako? Zvakafanana, mwana paanoenda kuchikoro asi asingadzidzi. Saka ndinogona kuenda kuchikoro mazuva ese, asi kana ndisina chandakadzidza, ndichapasa bvunzo here? Uye… Ndingati zvakaoma kutaura kuti mumwe munhu anofungisisa nguva dzose, uye panguva imwechete haina kunzwa Izwi. Iwe unoziva, isu tine yedu pfungwa, inzwi rinofanira kunge riri rei. Uye saka mumwe munhu anotiudza iwe uchanzwa kurira kwakafanana neichi, zvakafanana, kwete chaizvo. Rira sezvizvi kana izvo. Uye ikozvino, zvinoenderana nezvinoonekwa nepfungwa dzako, kana uri munhu anobva kunyika yekumadokero, iwe uchanzwa chiridzwa chemumavirira; Kana iwe uri muIndia, iwe unonzwa chimbo cheIndia. Izwi riripo. Uye pane imwe nhanho muhupenyu hwake, mumwe nemumwe wedu akazvinzwa. Ndinga... Ndinogona kutaura zana muzana kuti hakuna munhu ndiani angave mumuviri wemunhu, iye akaramba kunzwa inzwi. Asi isu tinogona kusamuziva, kana isu hatina kumucherekedza, kana isu hatina kuziva kuti chaive chii. Saka iwe wakangozvipfuura usina kuikoshesa. Ndatenda, Baba Ji.

Q & A ine GSD 020 neCC

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="5.9" dur="3.02"> Baba Ji ndiko kuvapo kwepedyo kwaTenzi </text>
<text sub="clublinks" start="8.92" dur="4.813"> Mudzidzi akanaka wemudzidzi, kana nenyasha dzake? </text>
<text sub="clublinks" start="13.733" dur="3.067"> "Kuswedera pedyo kunounza ruzvidzo." </text>
<text sub="clublinks" start="16.8" dur="4.8"> Unoziva, dzimwe nguva kana uri padhuze, </text>
<text sub="clublinks" start="21.6" dur="3.2"> kungoita maitiro epfungwa kuputsa zvese pasi. </text>
<text sub="clublinks" start="24.8" dur="5.266"> Saka isu tinotanga kuongorora zvese zvaataura, zvaanoita - </text>
<text sub="clublinks" start="30.066" dur="3.067"> uye kazhinji hatigoni kuzvinzwisisa. </text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="2.667"> Saka kana uri padhuze nepadyo, </text>
<text sub="clublinks" start="35.8" dur="3.266"> apo chipfukuto chinoswedera padyo nemoto, </text>
<text sub="clublinks" start="39.066" dur="3.6"> saka inogona kupisa. </text>
<text sub="clublinks" start="42.666" dur="1.867"> Ndatenda, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="44.533" dur="5.4"> Baba Ji, unogona here kutaura chimwe chinhu nezve mafomu ehupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="49.933" dur="1.133"> vari kuenda kuburikidza nemhedzisiro yezviito zvavo (bogjun), </text>
<text sub="clublinks" start="51.066" dur="5.267"> uye avo vanogadzira zviito (karamjuni). </text>
<text sub="clublinks" start="56.333" dur="3.533"> Tarisa, patinenge tichitaura nezveCycle 84, </text>
<text sub="clublinks" start="59.866" dur="5.2"> maererano neVedas yakakamurwa kuita zvikamu zviviri. </text>
<text sub="clublinks" start="65.066" dur="1.794"> Unoziva kuti pakasikwa Mwari - </text>
<text sub="clublinks" start="66.86" dur="3.74"> maererano nepfungwa yechiHindu, maererano nepfungwa yeVedas, </text>
<text sub="clublinks" start="70.6" dur="2.06"> Mwari paakasika zvisikwa, </text>
<text sub="clublinks" start="72.666" dur="2"> Gadzirwa na… </text>
<text sub="clublinks" start="74.666" dur="3.134"> uye ndokugadzira zvisikwa zvisere nemazana mana nemazana mana ezviuru </text>
<text sub="clublinks" start="77.8" dur="3.466"> Uye akabva avakamura kuva mapoka maviri - </text>
<text sub="clublinks" start="81.266" dur="3.8"> imwe karamjuni uye imwe iri bogjuni. </text>
<text sub="clublinks" start="85.066" dur="4.4"> Saka gogjuns ndeavo vanodzosera karma; </text>
<text sub="clublinks" start="89.466" dur="2.134"> havagadziri karma. </text>
<text sub="clublinks" start="91.6" dur="2.466"> Uye karamjuni ndeavo vanodzosera karma, </text>
<text sub="clublinks" start="94.066" dur="3.134"> uye zvakare vanogadzira karma. </text>
<text sub="clublinks" start="97.2" dur="0.933"> Tarisa pazviri nenzira iyi, </text>
<text sub="clublinks" start="98.133" dur="4.267"> kana mumwe munhu aine chaicho </text>
<text sub="clublinks" start="102.4" dur="2.666"> ngatitii karma yakawanda, </text>
<text sub="clublinks" start="105.066" dur="5.8"> zvinoenderana nerudzi rwazvakaberekwa. </text>
<text sub="clublinks" start="110.866" dur="4"> Mhando iyi yekuve iine mutoro wayo we karma. </text>
<text sub="clublinks" start="114.866" dur="3.667"> Paakapfuura napo, </text>
<text sub="clublinks" start="118.533" dur="4.533"> kufambira mberi mukuvandudza kune inotevera. </text>
<text sub="clublinks" start="123.066" dur="5.2"> Paanoenda kuburikidza nekarma yeiyi nhanho yekuve, </text>
<text sub="clublinks" start="128.266" dur="1.667"> inoenderera kune imwe mhando yemuviri. </text>
<text sub="clublinks" start="129.933" dur="0.733"> Saka imanera. </text>
<text sub="clublinks" start="130.666" dur="1.734"> Uri kukwira manera. </text>
<text sub="clublinks" start="132.4" dur="1.866"> Uye iwe unobhadhara sei </text>
<text sub="clublinks" start="134.266" dur="3.6"> unowedzera kureruka uye unofambira mberi zvichikwira. </text>
<text sub="clublinks" start="137.866" dur="4.734"> Uyezve, pane imwe nguva, nenyasha dzake, </text>
<text sub="clublinks" start="142.6" dur="3.8"> iwe uchasiya bogjun. </text>
<text sub="clublinks" start="146.4" dur="4.6"> Kunze kwevanhu, mabogjuns ese ari </text>
<text sub="clublinks" start="151" dur="2.6"> kusanganisira zvinonzi zvekudenga, </text>
<text sub="clublinks" start="153.6" dur="1.066"> iyo yatinombotaura nezvayo ... </text>
<text sub="clublinks" start="154.666" dur="1.734"> bhógjúni. </text>
<text sub="clublinks" start="156.4" dur="3.2"> Sezvaunokura, iwe unokwira kuenda ku karamjuni. </text>
<text sub="clublinks" start="159.6" dur="2.4"> Uye ndeupi musiyano uripo pakati pe </text>
<text sub="clublinks" start="162" dur="2.066"> karamjuni uye bogjun? </text>
<text sub="clublinks" start="164.066" dur="2.067"> Mu karamjun une vivak, </text>
<text sub="clublinks" start="166.133" dur="2.467"> une kugona kusiyanisa. </text>
<text sub="clublinks" start="168.6" dur="3.266"> Bhogjun anopindura zvinokurudzira. </text>
<text sub="clublinks" start="171.866" dur="3.134"> Mu karamjun, iwe unofanirwa kufunga </text>
<text sub="clublinks" start="175" dur="2.666"> unotarisirwa kusiyanisa </text>
<text sub="clublinks" start="177.666" dur="3.267"> unenge uine chinangwa uye fambira mberi. </text>
<text sub="clublinks" start="180.933" dur="1.867"> Naizvozvo muKaramjun </text>
<text sub="clublinks" start="182.8" dur="4.266"> hausi kungobhadhara chete, asi iwe unogadzirawo karma. </text>
<text sub="clublinks" start="187.066" dur="2.667"> Uye chete mu karamjun, </text>
<text sub="clublinks" start="189.733" dur="2.133"> unogona kuwana ruponeso </text>
<text sub="clublinks" start="191.866" dur="1"> ivo bogjuns havagone. </text>
<text sub="clublinks" start="192.866" dur="3.534"> Bogjun inofanira kutanga ikura kuita karamjun, </text>
<text sub="clublinks" start="196.4" dur="4.8"> kuitira kuti vagowana ruponeso. </text>
<text sub="clublinks" start="201.2" dur="1.2"> Saka vanobhadhara. </text>
<text sub="clublinks" start="202.4" dur="2.866"> Pamusoro pekubhadhara, iwe zvakare gadzira. </text>
<text sub="clublinks" start="205.266" dur="2.2"> Uye mu karamjun, kana </text>
<text sub="clublinks" start="207.466" dur="2.2"> mutoro wako wekarmic wawakagadzira, </text>
<text sub="clublinks" start="209.666" dur="3.8"> yakakura kwazvo, mutoro wako unorema, </text>
<text sub="clublinks" start="213.466" dur="2.334"> saka unogona kuburuka manera. Unoziva here? </text>
<text sub="clublinks" start="215.8" dur="1.866"> Iwe wakakwira manera, </text>
<text sub="clublinks" start="217.666" dur="2.067"> uri panzvimbo yekupedzisira, </text>
<text sub="clublinks" start="219.733" dur="2.067"> unobaira zvishoma, </text>
<text sub="clublinks" start="221.8" dur="1.8"> uye hauchazoda manera, </text>
<text sub="clublinks" start="223.6" dur="1.466"> unokwira pamusoro payo. </text>
<text sub="clublinks" start="225.066" dur="1.534"> Asi zvakadaro pane yekupedzisira rung, </text>
<text sub="clublinks" start="226.6" dur="4.266"> kana… rutsoka rwako rotsvedza, </text>
<text sub="clublinks" start="230.866" dur="2.934"> Iwe haugone kuziva kwekuenda zvakare </text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="1.8"> unobata </text>
<text sub="clublinks" start="235.6" dur="3.2"> uye iyo rung yaunopedzisira waenda nayo. </text>
<text sub="clublinks" start="238.8" dur="2.266"> Naizvozvo zvinonzi muAdhi Granth: </text>
<text sub="clublinks" start="241.066" dur="2.734"> "Pamarudzi emamirioni 8.4, </text>
<text sub="clublinks" start="243.8" dur="2.533"> Mwari akaropafadza munhu nenyasha huru. </text>
<text sub="clublinks" start="246.333" dur="2.733"> Munhu anokundikana anorasikirwa nemukana uyu, </text>
<text sub="clublinks" start="249.066" dur="4"> Uchava neshungu dzekuuya nekuenda. </text>
<text sub="clublinks" start="253.066" dur="2.4"> Munharaunda ino 84, </text>
<text sub="clublinks" start="255.466" dur="4.934"> ndiyo musimboti wemunhu - </text>
<text sub="clublinks" start="260.4" dur="2.066"> "Mwari akaropafadza munhu nekubwinya kukuru." </text>
<text sub="clublinks" start="262.466" dur="4.867"> Unonzwisisa here? Ane chinzvimbo chakadaro </text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="1.467"> "Uyo Anoshaya -." </text>
<text sub="clublinks" start="268.8" dur="1.666"> Anoshandisa muenzaniso wemanera pano, </text>
<text sub="clublinks" start="270.466" dur="1.934"> kuti takakwira manera, </text>
<text sub="clublinks" start="272.4" dur="2.733"> asi kana ukatsvedza panguva ino yakaoma, </text>
<text sub="clublinks" start="275.133" dur="2.333"> hauzive pekubata </text>
<text sub="clublinks" start="277.466" dur="3.134"> iyo june (hupenyu fomu) iwe yauchazoenda. </text>
<text sub="clublinks" start="280.6" dur="1.666"> Saka unofanira kudzokera shure </text>
<text sub="clublinks" start="282.266" dur="1.867"> uye kutenderera </text>
<text sub="clublinks" start="284.133" dur="0.733"> kuberekwa uye kufa, </text>
<text sub="clublinks" start="284.866" dur="2.067"> mufaro nekusuwa. </text>
<text sub="clublinks" start="286.933" dur="2.867"> "Achatambura nemarwadzo ekuuya nekuenda." </text>
<text sub="clublinks" start="289.8" dur="2.6"> Tichafanirwa kuuya zvakare uye zvakare. </text>
<text sub="clublinks" start="292.4" dur="5.733"> Baba Ji, dai taiziva kuti izvi zvakakosha sei, </text>
<text sub="clublinks" start="298.133" dur="1.333"> zvingatokanganisa zvedu… </text>
<text sub="clublinks" start="299.466" dur="1.6"> Paunotora, </text>
<text sub="clublinks" start="301.066" dur="3"> kana isu takabatanidza nhamba, </text>
<text sub="clublinks" start="304.066" dur="3.267"> 8,400,000 marudzi ezvisikwa, </text>
<text sub="clublinks" start="307.333" dur="6.067"> kana iwe ukapfuura neimwe yeaya marudzi </text>
<text sub="clublinks" start="313.4" dur="1.4"> saka unozvara munhu </text>
<text sub="clublinks" start="314.8" dur="3.266"> mushure memakore zviuru zvisere nemazana mana. </text>
<text sub="clublinks" start="318.066" dur="0.8"> Unonzwisisa here? </text>
<text sub="clublinks" start="318.866" dur="1.534"> Uye tinoziva kuti kune marudzi mazhinji ezvisikwa, </text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="3.866"> Zvakare… miti nezvirimwa zvinozorarama kwemazana emakore. </text>
<text sub="clublinks" start="324.266" dur="2.334"> Izvo hazvigone kutomboverengerwa, </text>
<text sub="clublinks" start="326.6" dur="3.666"> mushure mezvose zvatakapfuura, </text>
<text sub="clublinks" start="330.266" dur="1.934"> kurwadziwa uye kutambura kwataifanira kusangana nako, </text>
<text sub="clublinks" start="332.2" dur="1.866"> kuwana chinzvimbo ichi, </text>
<text sub="clublinks" start="334.066" dur="1.4"> uye zvino zvatave kusvika pairi, </text>
<text sub="clublinks" start="335.466" dur="4.067"> tinozvitora sezvisina basa. </text>
<text sub="clublinks" start="339.533" dur="0.933"> Kana isu hatizive </text>
<text sub="clublinks" start="340.466" dur="1"> kana isu hatizvinzwisise. </text>
<text sub="clublinks" start="341.466" dur="1.267"> Ndinofunga isu tose tinonzwisisa zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="342.733" dur="1.867"> Hakusi kuti hatisi kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa, </text>
<text sub="clublinks" start="344.6" dur="2.2"> isu tinongozvitora zvese sekurerutsa </text>
<text sub="clublinks" start="346.8" dur="7.066"> uye tinofunga kuti zvichaitika kune vamwe kwete kwatiri. </text>
<text sub="clublinks" start="353.866" dur="2.334"> Ndatenda, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="356.2" dur="7.266"> Hazura, ndeupi musiyano uripo pakati perudo uye kupindwa muropa? </text>
<text sub="clublinks" start="363.466" dur="1.534"> Rudo runobatsira iwe kukura </text>
<text sub="clublinks" start="365" dur="3.733"> kupindwa muropa kunokukwevera pasi. </text>
<text sub="clublinks" start="368.733" dur="2.6"> Munoziva, ndinoreva, sekutaura kwatakaita nezvenyaya yekupedzisira, </text>
<text sub="clublinks" start="371.333" dur="3.867"> rudo ... isu hatinyatso kuziva kuti chii chinonzi rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="375.2" dur="6"> Rudo, rudo chimwe chinhu chinopfuura kunzwisisa kwedu. </text>
<text sub="clublinks" start="381.2" dur="2.466"> Unofanira kudzidza kupa rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="383.666" dur="5.4"> Pane chirevo chakanaka kubva kuna Krishnamurti, </text>
<text sub="clublinks" start="389.066" dur="6.534"> kwaanoti zvinonetsa kutsanangura kana kunzwisisa rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="395.6" dur="4.333"> Asi isu tinogona zvirokwazvo kutaura nezve izvo rudo rusiri. </text>
<text sub="clublinks" start="399.933" dur="2.2"> Rudo hunhu hwakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="402.133" dur="2.067"> Kana tichiti tinoda mumwe munhu, </text>
<text sub="clublinks" start="404.2" dur="1.266"> tinotanga kuita godo </text>
<text sub="clublinks" start="405.466" dur="1.267"> hatidi kugovana </text>
<text sub="clublinks" start="406.733" dur="1.8"> tiri kudzvinyirira, </text>
<text sub="clublinks" start="408.533" dur="2.333"> uye izvi zvinhu zvisina kunaka. </text>
<text sub="clublinks" start="410.866" dur="2.267"> Uye harusi rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="413.133" dur="3.533"> Rudo ndechimwe chinhu chinotisimudza. </text>
<text sub="clublinks" start="416.666" dur="8.534"> Rudo ndechimwe chinhu chinotitungamira kupfuura zvepanyama. </text>
<text sub="clublinks" start="425.2" dur="5.466"> Saka, kutaura zvazviri, isu tinoedza kuburikidza nemweya maitiro, </text>
<text sub="clublinks" start="430.666" dur="3.134"> vhura kuda. </text>
<text sub="clublinks" start="433.8" dur="2.266"> Iwe unoziva, vazhinji vedu takarongedzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="436.066" dur="6.2"> uye nekudaro tinongonzwa chete chimwe chikamu cherudo urwu. </text>
<text sub="clublinks" start="442.266" dur="3.334"> Kusvikira iwe wavhura zvakakwana, </text>
<text sub="clublinks" start="445.6" dur="3.466"> haugone kuwana rudo. </text>
<text sub="clublinks" start="450.266" dur="1"> Ndatenda, Hazura. </text>
<text sub="clublinks" start="452.8" dur="3.4"> Hazura, ndine mibvunzo miviri. </text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="2.266"> Kutanga, iwe wakatsanangura zvakanaka kwatiri, </text>
<text sub="clublinks" start="458.466" dur="6.134"> sekushanduka kwatakaita kuburikidza nemamirioni 8.4 emarudzi ezvisikwa kusvika pakuzvarwa kwevanhu. </text>
<text sub="clublinks" start="464.6" dur="5.133"> Vanhu vazhinji vanozviisa pasi pemafungiro asiri iwo ekuti </text>
<text sub="clublinks" start="469.733" dur="3.667"> kuti apo patakapfuura nekushanduka-shanduka uye takagamuchira kuberekwa kwevanhu, </text>
<text sub="clublinks" start="473.4" dur="3.333"> isu takapedza karma yese yataifanira kupfuura nayo, </text>
<text sub="clublinks" start="476.733" dur="3.933"> uye ndokuzokwira pakuzvarwa kwevanhu. </text>
<text sub="clublinks" start="480.666" dur="4.334"> Asi ndinoda kutaura kuti kunyangwe mushure mekuwana kuberekwa kwemunhu </text>
<text sub="clublinks" start="485" dur="1.933"> nenyasha dzaMwari, </text>
<text sub="clublinks" start="486.933" dur="4.067"> isu tichine chokwadi chedu sinchine kana karma yekuchengetedza. </text>
<text sub="clublinks" start="491" dur="4.266"> Iwe unoziva, isu hatifanire kubatirirwa pasi muzvinhu zvakaita sinchine karma, karma inosemesa, nezvimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="495.266" dur="1.934"> Isu tinoshandisa aya mazwi chete senzira yekutsanangura. </text>
<text sub="clublinks" start="497.2" dur="2.333"> Zvese zvatinofanira kuziva ndizvo </text>
<text sub="clublinks" start="499.533" dur="4.333"> kuti isu tiri chikamu chekarmic cobweb. </text>
<text sub="clublinks" start="503.866" dur="1.4"> Kuve chikamu chewebhu ye karma zvinoreva </text>
<text sub="clublinks" start="505.266" dur="2.2"> kuti tichine karma. </text>
<text sub="clublinks" start="507.466" dur="3.4"> Tine muviri - zvinoreva karma, unoziva? </text>
<text sub="clublinks" start="510.866" dur="4.8"> Kunyangwe isu tiri vakanaka kana vakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="515.666" dur="4.334"> Kusvikira isu takwira pamusoro payo, </text>
<text sub="clublinks" start="520" dur="4.133"> Iyi kutenderera ichaenderera, handiti? </text>
<text sub="clublinks" start="524.133" dur="5.467"> "Unenge uine mhosva yezvese zvaunoita." </text>
<text sub="clublinks" start="529.6" dur="2.666"> Naizvozvo, kana tangopfuura nemhedzisiro, </text>
<text sub="clublinks" start="532.266" dur="2.534"> zvinoreva kuti tichine karma. </text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="3.4"> Ndokunge, chero bedzi isu tiri mumuviri, </text>
<text sub="clublinks" start="538.2" dur="3.2"> tinoita mabasa. </text>
<text sub="clublinks" start="541.4" dur="4.866"> Asi kana isu tichida kuwana ruponeso, tinofanira kusimuka pamusoro pe karma. </text>
<text sub="clublinks" start="546.266" dur="4"> Iye zvino isu tinowanzo bvunza nezve yakanaka uye yakaipa karma - </text>
<text sub="clublinks" start="550.266" dur="2.267"> kana mumwe munhu akaita zviito zvakanaka uye akazvipira kune rudo… </text>
<text sub="clublinks" start="552.533" dur="1.133"> Tine chirevo. </text>
<text sub="clublinks" start="553.666" dur="2.534"> "Kuramba kunotungamira kuchigaro chehushe, uye kutonga kunotungamira kugehena!" </text>
<text sub="clublinks" start="556.2" dur="1.6"> Mumwe munhu anogona kuita mabasa akanaka nekuita rubatsiro - </text>
<text sub="clublinks" start="557.8" dur="2.4"> uye inounganidza yakanaka kwazvo karma. </text>
<text sub="clublinks" start="560.2" dur="1"> Pane imwe nguva ane karma yakanaka, </text>
<text sub="clublinks" start="561.2" dur="1.8"> achadzoka samambo kana mutongi. </text>
<text sub="clublinks" start="563" dur="1.666"> Paanodzoka samambo kana mutongi, </text>
<text sub="clublinks" start="564.666" dur="2.6"> anokundwa nekunakidzwa kwekunzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="2"> uye ndichafanirwa kuve nebasa pamusoro pazvo, </text>
<text sub="clublinks" start="569.266" dur="2.134"> uye nekudaro kutenderera kunoenderera. </text>
<text sub="clublinks" start="571.4" dur="1.933"> Ndokusaka Adi Granth achiti </text>
<text sub="clublinks" start="573.333" dur="5.733"> "Ari pamusoro pezvipo, rudo uye kuramba. </text>
<text sub="clublinks" start="579.066" dur="2.534"> Mutauro unodzokorora Zita raMwari, </text>
<text sub="clublinks" start="581.6" dur="2.866"> zvichaita kuti munhu ave nokuzadzikiswa. " </text>
<text sub="clublinks" start="584.466" dur="3.6"> Iko kuzvipira kunopfuura mamwe ese mamwe marudzi, </text>
<text sub="clublinks" start="588.066" dur="2.8"> Kufungisisa pamusoro pedu, kufungisisa paShabd. </text>
<text sub="clublinks" start="590.866" dur="3.534"> Uye patinongofungisisa paShabd, </text>
<text sub="clublinks" start="594.4" dur="2.533"> patinotanga kufungisisa </text>
<text sub="clublinks" start="596.933" dur="1.333"> zvino sekureva kunoita Tenzi muAdi Granth achiti: </text>
<text sub="clublinks" start="598.266" dur="3.2"> "Enda uko kwaunogona kutora isu Mwari vedu. </text>
<text sub="clublinks" start="601.466" dur="4.734"> Kutenda kunyasha dzaTenzi, ita zvekufungisisa. " </text>
<text sub="clublinks" start="606.2" dur="3.2"> Saka kudzamara tafungisisa nezveItu - </text>
<text sub="clublinks" start="609.4" dur="5.4"> nekuti ndiyo chete nzira yekuenzanisa yako karmic account </text>
<text sub="clublinks" start="614.8" dur="1"> ndiye Shabd. </text>
<text sub="clublinks" start="615.8" dur="2.533"> "Sabd ichabvisa chiratidzo chekarma, </text>
<text sub="clublinks" start="618.333" dur="2.333"> Shabd achakusanganisa neSabd yekutanga. " </text>
<text sub="clublinks" start="620.666" dur="1.534"> Hakuna imwe nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="622.2" dur="1.8"> Pasina iye, munhu wese achabatwa muwebhu ye karma. </text>
<text sub="clublinks" start="624" dur="3.6"> Yakanaka karma, yakaipa karma - dhititi uye kiredhiti zvichaenderera. </text>
<text sub="clublinks" start="627.6" dur="1"> Uye kunyangwe tichifanira kutendeka karma, </text>
<text sub="clublinks" start="628.6" dur="2.2"> ichadzimwa naShabd. </text>
<text sub="clublinks" start="630.8" dur="4.8"> Iwe unoziva, hatife takabvisa karma yedu. </text>
<text sub="clublinks" start="635.6" dur="2.533"> Iye achatora mutoro wedu </text>
<text sub="clublinks" start="638.133" dur="3"> uye achatisimudzira pamusoro peizvi zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="641.133" dur="1.467"> Zvichitaurwa zviri nyore, </text>
<text sub="clublinks" start="642.6" dur="3.866"> hatina simba uye simba. </text>
<text sub="clublinks" start="646.466" dur="1.8"> Chero zvatinogadzira - </text>
<text sub="clublinks" start="648.266" dur="2.734"> karma yakanaka, yakaipa karma - ichaenderera. </text>
<text sub="clublinks" start="651" dur="2.8"> Asi pakarepo patinotendeukira kwaari, </text>
<text sub="clublinks" start="653.8" dur="1.933"> patinongozviisa pasi </text>
<text sub="clublinks" start="655.733" dur="4.133"> achatora basa redu - </text>
<text sub="clublinks" start="659.866" dur="3.734"> ipapo chete ndipo patinogona kusimuka pamusoro peiyi mamiriro edu. </text>
<text sub="clublinks" start="663.6" dur="2.333"> Mubvunzo wangu wechipiri, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="665.933" dur="4.333"> zvinonzi mudzidzi anotsvaga kupotera kuna Tenzi wake </text>
<text sub="clublinks" start="670.266" dur="1.934"> uye anoita yekufungisisa tsika, </text>
<text sub="clublinks" start="672.2" dur="3.4"> inoenda nematanho matatu. </text>
<text sub="clublinks" start="675.6" dur="2.666"> Chekutanga kushivirira, </text>
<text sub="clublinks" start="678.266" dur="2.334"> chechipiri kugutsikana, </text>
<text sub="clublinks" start="680.6" dur="1.933"> uye chechitatu kutenda. </text>
<text sub="clublinks" start="682.533" dur="4.267"> Ndinoda kukubvunza kuti utsanangure matanho matatu aya. </text>
<text sub="clublinks" start="686.8" dur="2.666"> Tadzokera nenyaya yekurerendesa. </text>
<text sub="clublinks" start="689.466" dur="5.2"> Maviri ekutanga anoreva moyo murefu </text>
<text sub="clublinks" start="694.666" dur="4.4"> uye kuzviisa pasi - ko kuda kwake kuri kupi kuraira kwedu, handiti? </text>
<text sub="clublinks" start="699.066" dur="1.934"> Kana zvese zvave kuda kwake, </text>
<text sub="clublinks" start="701" dur="2"> uye tinorarama mukuda Kwake, </text>
<text sub="clublinks" start="703" dur="3.666"> saka hatichazosiyanisi chero chinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="706.666" dur="2.6"> "Anofunga kufara nekurwadziwa zvakafanana, </text>
<text sub="clublinks" start="709.266" dur="2.067"> uye haasiyanisi pakati pekukunda nekunyadziswa. " </text>
<text sub="clublinks" start="711.333" dur="1.533"> Saka chii chingave kupokana? </text>
<text sub="clublinks" start="712.866" dur="2"> Zvino hapana chinhu chekupatsanura sezvakanaka nezvakaipa, </text>
<text sub="clublinks" start="714.866" dur="3.067"> nekuti ipapo tinogamuchira zvese sekuda kwake, </text>
<text sub="clublinks" start="717.933" dur="2.667"> tinoziva kuti zvakanaka kuti tiuwane kubva kuna Mwari. </text>
<text sub="clublinks" start="720.6" dur="0.866"> Ipapo hapana kupokana kwasara. </text>
<text sub="clublinks" start="721.466" dur="4.134"> Saka takabuda munzvimbo yekushivirira ndokugutsikana. </text>
<text sub="clublinks" start="725.6" dur="4.866"> Zvino isu ... kuzviisa pasi, tinofanirwa kuzvipira. </text>
<text sub="clublinks" start="730.466" dur="2.2"> Ndatenda Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="733.8" dur="5.8"> Baba Ji, isu tese tinonetseka nekuita sarudzo muhupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="739.6" dur="2.8"> uye kana tiri munzira, tingaziva sei </text>
<text sub="clublinks" start="742.4" dur="5.6"> kuti sarudzo dzatiri kuedza kuita ndidzo dzakakodzera? </text>
<text sub="clublinks" start="748" dur="1.933"> Tinodzidza kubudikidza neruzivo. </text>
<text sub="clublinks" start="749.933" dur="2.733"> Handifunge kuti pane munhu akambozvarwa </text>
<text sub="clublinks" start="752.666" dur="4.2"> aine degree rakakura rekuti aizoziva zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="756.866" dur="5.6"> Tarisa - shanduko yehupenyu yakafanana nekumuka, </text>
<text sub="clublinks" start="762.466" dur="2.734"> tinosangana nechimwe chinhu zuva nezuva. </text>
<text sub="clublinks" start="765.2" dur="5.4"> Uye izvi zviitiko zvinotidzidzisa: zvakanaka, zvakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="770.6" dur="3.4"> Saka hapana anoziva. </text>
<text sub="clublinks" start="774" dur="2.866"> Tinofanira kupfuura neruzivo rwedu. </text>
<text sub="clublinks" start="776.866" dur="2"> "Zvakaitika zvinodzidzisa vechidiki kuti vave vakuru, </text>
<text sub="clublinks" start="778.866" dur="3.2"> uye akwegura kuva jaya. </text>
<text sub="clublinks" start="782.066" dur="2.4"> Saka sekutonga kwese, </text>
<text sub="clublinks" start="784.466" dur="4.534"> chero chii chinotisvitsa kuchinangwa chedu - </text>
<text sub="clublinks" start="789" dur="2"> - Mwari, zvakanaka. </text>
<text sub="clublinks" start="791" dur="2"> Chero chipi chinotitadzisa kubva kuchinangwa chedu, </text>
<text sub="clublinks" start="793" dur="2.866"> isu tinofanirwa kunzvenga izvi. </text>
<text sub="clublinks" start="795.866" dur="2.4"> Asi kana vavariro dzedu dzakarurama </text>
<text sub="clublinks" start="798.266" dur="3.134"> uye nesarudzo dzatakaita, </text>
<text sub="clublinks" start="801.4" dur="2.4"> usakodzere mumwe munhu, </text>
<text sub="clublinks" start="803.8" dur="1.733"> sei kuzvitarisa? </text>
<text sub="clublinks" start="805.533" dur="4.067"> Hapana sarudzo yaunoita inoenderana nemunhu wese. </text>
<text sub="clublinks" start="809.6" dur="1.8"> Icho chiitiko chako chehupenyu </text>
<text sub="clublinks" start="811.4" dur="3.2"> zvakasiyana zvachose nezvakaitika kune mumwe munhu. </text>
<text sub="clublinks" start="814.6" dur="3"> Chii chiri chikafu cheumwe chingave chepfu kune mumwe. </text>
<text sub="clublinks" start="817.6" dur="2.666"> Mushonga unokodzera hauzokwanisi munhu wese. </text>
<text sub="clublinks" start="820.266" dur="2.8"> Vanogona kunge vaine maitiro nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="823.066" dur="2.867"> Saka kubva pakuona kwedu, </text>
<text sub="clublinks" start="825.933" dur="3.2"> chero chiitiko chakatidzidzisa, </text>
<text sub="clublinks" start="829.133" dur="1.867"> chero zvatinofunga zvakanaka - </text>
<text sub="clublinks" start="831" dur="2.533"> tinofanira kusarudza, tinofanira kuenda mberi. </text>
<text sub="clublinks" start="833.533" dur="1.867"> Zvisinei, izvi hazvireve hazvo kuti zvinoreva </text>
<text sub="clublinks" start="835.4" dur="2.4"> kuti munhu wese anobvumirana nesarudzo, </text>
<text sub="clublinks" start="837.8" dur="2.8"> uye kuti zvichaenderana nemunhu wese. </text>
<text sub="clublinks" start="840.6" dur="3.2"> Saka hatifanire kudhinda, </text>
<text sub="clublinks" start="843.8" dur="2.066"> asi kuuya nemhinduro yatinofunga kuti yakanaka, </text>
<text sub="clublinks" start="845.866" dur="2.334"> wobva wateerera kune mumwe, </text>
<text sub="clublinks" start="848.2" dur="2.2"> tsvaga izvo ruzivo rwakamudzidzisa, </text>
<text sub="clublinks" start="850.4" dur="2.066"> ndeipi pfungwa yake </text>
<text sub="clublinks" start="852.466" dur="3.534"> wobva waedza kusvika pamhedziso yakafanana. </text>
<text sub="clublinks" start="856" dur="4.066"> Mubvunzo wangu wechipiri, Baba Ji, ndewe kusiyanisa </text>
<text sub="clublinks" start="860.066" dur="6.4"> pakati pehupenyu hunofadza uye hupenyu hunobudirira? </text>
<text sub="clublinks" start="866.466" dur="1.8"> Handizive chinonzi budiriro. </text>
<text sub="clublinks" start="868.266" dur="3.934"> Nhasi, chiyero chebudiriro zvachinja. </text>
<text sub="clublinks" start="872.2" dur="2.466"> Mumazuva akanaka ekare, kubudirira kwaive </text>
<text sub="clublinks" start="874.666" dur="2.534"> apo vanhu vaikuremekedza </text>
<text sub="clublinks" start="877.2" dur="4.2"> iwe wakamira kune zvaunofunga, </text>
<text sub="clublinks" start="881.4" dur="1.8"> nemafungiro avo, </text>
<text sub="clublinks" start="883.2" dur="2.266"> ipapo waive munhu anoremekedzwa kwazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="885.466" dur="1.534"> Izvo zvachinja mazuva ano. Aihwa? </text>
<text sub="clublinks" start="887" dur="3.066"> Nhasi tinoona mari, tinoona hupfumi, </text>
<text sub="clublinks" start="890.066" dur="4.534"> zvese zvinoyerwa maererano nezvinhu zvinooneka. </text>
<text sub="clublinks" start="894.6" dur="4.8"> Asi isu hatiwane kugutsikana kubva kuzvinhu izvi. </text>
<text sub="clublinks" start="899.4" dur="1.4"> Ivo vanongomutsa kuravira, </text>
<text sub="clublinks" start="900.8" dur="2.666"> zvinomutsa matiri chishuvo chokuva nezvakawanda. </text>
<text sub="clublinks" start="903.466" dur="2.134"> Kugutsikana kunofanira kubva mukati, </text>
<text sub="clublinks" start="905.6" dur="2.266"> paunozvienzanisa newe. </text>
<text sub="clublinks" start="907.866" dur="2.2"> Kana iwe uchienderana newe, </text>
<text sub="clublinks" start="910.066" dur="2"> unofara newe </text>
<text sub="clublinks" start="912.066" dur="3.2"> kunyangwe ndiani akataura chero chinhu nezvako, hazvichinje chero chinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="915.266" dur="1.467"> Uye izvozvo hazvina chekuita nazvo </text>
<text sub="clublinks" start="916.733" dur="4.267"> urombo sei kana kuti uri mupfumi sei. </text>
<text sub="clublinks" start="921" dur="4.133"> Kugutsikana zvinoreva kudzidza kurarama mukuda kwake uye nekuchigamuchira. </text>
<text sub="clublinks" start="925.133" dur="1.867"> "Kana iwe ukandipa humambo kuti nditonge, kubwinya kwangu kuri sei mune izvozvo? </text>
<text sub="clublinks" start="927" dur="3.466"> Kana mukandiita mupemhi, chii chandingarasikirwa nacho? ” </text>
<text sub="clublinks" start="930.466" dur="1.734"> Inogona kukuendesa kumusoro, </text>
<text sub="clublinks" start="932.2" dur="2.533"> inogona kukukwevera pasi, uye iwe woigamuchira, zvakanaka, </text>
<text sub="clublinks" start="934.733" dur="6.2"> kana Achida izvi, anobvunza, Ndiri kufara. </text>
<text sub="clublinks" start="940.933" dur="1.867"> Ndatenda, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="942.8" dur="2.733"> Baba Ji, zvinokwanisika chaizvo </text>
<text sub="clublinks" start="945.533" dur="2.067"> kuti pfungwa dzipe zvibayiro, </text>
<text sub="clublinks" start="947.6" dur="3.066"> chero bedzi yakasungirirwa kune yedu "Ini"? </text>
<text sub="clublinks" start="950.666" dur="3.467"> Pfungwa dzinogara dzichida chimwe chinhu kuti chigadzire icho </text>
<text sub="clublinks" start="954.133" dur="4"> chibairo chose chaanopa. </text>
<text sub="clublinks" start="958.133" dur="4.333"> Izvi zvinokonzerwa nenzira yatakaronga nayo pfungwa. </text>
<text sub="clublinks" start="962.466" dur="2.134"> Zvichienderana nechirongwa chawakaisa mairi, </text>
<text sub="clublinks" start="964.6" dur="1.666"> pfungwa dzinozvibata. </text>
<text sub="clublinks" start="966.266" dur="3.6"> Pfungwa dzaisagara dzakadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="969.866" dur="3.534"> Ndicho chikonzero vafemberi vanoedza kutitsanangurira </text>
<text sub="clublinks" start="973.4" dur="2.8"> kuti zvawakaita kunze kwepfungwa dzako </text>
<text sub="clublinks" start="976.2" dur="2"> iyi yakanga isiri iyo nyaya pakutanga. </text>
<text sub="clublinks" start="978.2" dur="2.533"> "Oo, pfungwa, ndiwe mufananidzo wechiedza cheMwari, </text>
<text sub="clublinks" start="980.733" dur="2.733"> ziva kwawakabva! ” </text>
<text sub="clublinks" start="983.466" dur="4.734"> Saka Adi Granth anotiudza, ziva wako wega wega. </text>
<text sub="clublinks" start="988.2" dur="4.466"> Pfungwa dzaive dzisina kuverenga kudaro, </text>
<text sub="clublinks" start="992.666" dur="2.4"> sezvazviri zvino, nezviito zvedu. </text>
<text sub="clublinks" start="995.066" dur="3.534"> Maonero edu, matauriro atinoita nenyika, </text>
<text sub="clublinks" start="998.6" dur="3.333"> isu takagadzira chirongwa ichi matiri, </text>
<text sub="clublinks" start="1001.933" dur="2.533"> patinoverenga zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="1004.466" dur="4.8"> Saka isu tinofanirwa kudzima icho chirongwa uye kurodha nyowani, </text>
<text sub="clublinks" start="1009.266" dur="3.2"> nerubatsiro rwandichaita rwakanaka zvinhu - </text>
<text sub="clublinks" start="1012.466" dur="2.534"> kuve nechinangwa muhupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="1015" dur="4.8"> pachinzvimbo chekungoisa zvese pane kukarukureta. </text>
<text sub="clublinks" start="1019.8" dur="0.666"> Ndatenda. </text>
<text sub="clublinks" start="1020.466" dur="2.4"> Baba Ji, ungati kudii </text>
<text sub="clublinks" start="1022.866" dur="2.6"> chii chinofanira kuve kuedza kwedu - </text>
<text sub="clublinks" start="1025.466" dur="1.467"> zvirokwazvo tinofanira kufungisisa - </text>
<text sub="clublinks" start="1026.933" dur="2.133"> asi dzimwe nguva hatizviite, </text>
<text sub="clublinks" start="1029.066" dur="3.8"> isu tinoshaya, sekutaura kwangu, </text>
<text sub="clublinks" start="1032.866" dur="4.4"> tinosuwa nguva chaiyo yekugara pasi, </text>
<text sub="clublinks" start="1037.266" dur="1.8"> dzimwe nguva hatikwanisi. </text>
<text sub="clublinks" start="1039.066" dur="3.2"> Isu tinoita sei kuti tive nechokwadi chekuti isu tinowirirana mukufungisisa, Baba Ji? </text>
<text sub="clublinks" start="1042.266" dur="1.6"> Izvi zvinotevera kubva kumubvunzo wapfuura, </text>
<text sub="clublinks" start="1043.866" dur="2.134"> izvo zvine hanya nepfungwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1046" dur="2.6"> Iwe unoziva, pfungwa chinhu chakasimba kwazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1048.6" dur="2.866"> Kana pfungwa dzisinganzwe kuda kwakasimba, </text>
<text sub="clublinks" start="1051.466" dur="2.334"> haasi kuda kuzvipira. </text>
<text sub="clublinks" start="1053.8" dur="2.266"> Nhasi, vazhinji vedu hatifunge kuti tinoda chero chinhu; </text>
<text sub="clublinks" start="1056.066" dur="1.4"> tinotora zvinhu sezvisina basa. </text>
<text sub="clublinks" start="1057.466" dur="2"> Zvese zvakapihwa kwatiri </text>
<text sub="clublinks" start="1059.466" dur="1.4"> zvese zvaakatiropafadza nazvo - </text>
<text sub="clublinks" start="1060.866" dur="2.334"> tinongozvitora sezvisina basa. </text>
<text sub="clublinks" start="1063.2" dur="2.8"> Asi kana iwe uchinzwa kudiwa kwechimwe chinhu… </text>
<text sub="clublinks" start="1066" dur="3.2"> unoziva, zvinoita sekunge mumwe munhu akaona chinhu chakanaka muchitoro, </text>
<text sub="clublinks" start="1069.2" dur="2.066"> kana achida, achaitei? </text>
<text sub="clublinks" start="1071.266" dur="1.6"> Ita zvese zvaunogona - </text>
<text sub="clublinks" start="1072.866" dur="2.267"> ichaponesa, taura nezvemari, uye chero chii, </text>
<text sub="clublinks" start="1075.133" dur="3.133"> saka anogona kutenga chinhu icho. </text>
<text sub="clublinks" start="1078.266" dur="4.067"> Saka nhasi tiri padanho apo chaizvo… </text>
<text sub="clublinks" start="1082.333" dur="3.267"> Ndiri kureva, Akatipa zvese uye </text>
<text sub="clublinks" start="1085.6" dur="2.933"> hatizvikoshese zvakakwana. </text>
<text sub="clublinks" start="1088.533" dur="2.333"> Waizonzwa sei </text>
<text sub="clublinks" start="1090.866" dur="1.934"> dai vana vako vaisakuremekedza? </text>
<text sub="clublinks" start="1092.8" dur="1.6"> Takazvipira zvakawanda kwavari, </text>
<text sub="clublinks" start="1094.4" dur="2.466"> uye kana vasina kukuremekedza, </text>
<text sub="clublinks" start="1096.866" dur="1.934"> uye iwe unoziva, kamwe chete pagore kana kamwe pavhiki </text>
<text sub="clublinks" start="1098.8" dur="2.666"> ivo vaingokufonera voti, mhoro, </text>
<text sub="clublinks" start="1101.466" dur="1.334"> waizonzwa sei ipapo? </text>
<text sub="clublinks" start="1102.8" dur="3.066"> Uye tinoremekedza Ishe here? </text>
<text sub="clublinks" start="1105.866" dur="1.467"> Akatipa zvese </text>
<text sub="clublinks" start="1107.333" dur="1.667"> tiropafadzei tese </text>
<text sub="clublinks" start="1109" dur="3.466"> uye pane kutora nguva yekumutenda, </text>
<text sub="clublinks" start="1112.466" dur="2.134"> muratidzei rutendo </text>
<text sub="clublinks" start="1114.6" dur="1.6"> tinoti hatina kumbove - </text>
<text sub="clublinks" start="1116.2" dur="1.333"> une nguva yenyika </text>
<text sub="clublinks" start="1117.533" dur="1.2"> une nguva yevamwe </text>
<text sub="clublinks" start="1118.733" dur="2.733"> une nguva yezvinhu zvese kunze kwake. </text>
<text sub="clublinks" start="1121.466" dur="1.8"> "Pane zvatinoshuvira, tinogara." </text>
<text sub="clublinks" start="1123.266" dur="2.934"> Pakupedzisira, pfungwa dzako dzaive chii, </text>
<text sub="clublinks" start="1126.2" dur="1.866"> wakatarisei </text>
<text sub="clublinks" start="1128.066" dur="2.2"> ndizvo zvichauya pamberi pako. </text>
<text sub="clublinks" start="1130.266" dur="1.934"> Uye kana iri yaive nyika iwe yawakaisa pfungwa dzako pairi, </text>
<text sub="clublinks" start="1132.2" dur="3.266"> ipapo uchadzoka panyika ino. </text>
<text sub="clublinks" start="1135.466" dur="2.134"> Saka kunze kwekunge waisa pfungwa dzako </text>
<text sub="clublinks" start="1137.6" dur="2.6"> kubva kuzvinhu zvepanyika kuenda kuna Mwari, </text>
<text sub="clublinks" start="1140.2" dur="2"> ungatarisira kuenda kumba sei? </text>
<text sub="clublinks" start="1142.2" dur="1.066"> Ehe. </text>
<text sub="clublinks" start="1143.266" dur="1.4"> Baba Ji, kunyangwe isu tichiedza, </text>
<text sub="clublinks" start="1144.666" dur="2.267"> dzimwe nguva hatigoni kuisa pfungwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1146.933" dur="0.867"> ndezvedu… </text>
<text sub="clublinks" start="1147.8" dur="1.8"> Hapana munhu anoda kuti iwe utarise. </text>
<text sub="clublinks" start="1149.6" dur="1.466"> Maharaja akadaro </text>
<text sub="clublinks" start="1151.066" dur="3.6"> kunyangwe pfungwa iripo kana kuti kwete, unogara pasi. </text>
<text sub="clublinks" start="1154.666" dur="1.267"> Kugona? Fungisisa </text>
<text sub="clublinks" start="1155.933" dur="2.133"> nekuti Tenzi wako anoda kuti iwe ufungisise, </text>
<text sub="clublinks" start="1158.066" dur="2.334"> uye kwete nekuda kwezvaunowana pazviri. </text>
<text sub="clublinks" start="1160.4" dur="2.6"> Ngatitangei kuongorora - nhasi izuva rakanaka, </text>
<text sub="clublinks" start="1163" dur="0.933"> mangwana izuva rakaipa - </text>
<text sub="clublinks" start="1163.933" dur="2.867"> hazvina basa. </text>
<text sub="clublinks" start="1166.8" dur="1.133"> Grand Master vakadaro </text>
<text sub="clublinks" start="1167.933" dur="2.267"> "Kunyangwe iwe uchiuya nekubudirira kana kukundikana, </text>
<text sub="clublinks" start="1170.2" dur="1.8"> ndoda uuye! ” </text>
<text sub="clublinks" start="1172" dur="4"> Kunyangwe iwe uchiuya neako kubudirira kana kukundikana, huya. </text>
<text sub="clublinks" start="1176" dur="1.2"> Ehe. </text>
<text sub="clublinks" start="1177.2" dur="2.4"> Kana isu tichifungisisa panguva imwechete mazuva ese, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="1179.6" dur="1.6"> zvinoita here? </text>
<text sub="clublinks" start="1181.2" dur="1.066"> Zvinobatsira. </text>
<text sub="clublinks" start="1182.266" dur="2.734"> Handingati… chinhu ichi, asi zvinobatsira </text>
<text sub="clublinks" start="1185" dur="3.4"> nekuti iwe wakaumba imwe nguva, mubatanidzwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1188.4" dur="1.8"> zvichave nyore kuisa pfungwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1190.2" dur="1.6"> Ndatenda, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="1191.8" dur="2.066"> Baba Ji, iwe waizotibatsira kuti tinzwisise mutsauko </text>
<text sub="clublinks" start="1193.866" dur="3.134"> pakati pechitendero nekunamata? </text>
<text sub="clublinks" start="1197" dur="2.533"> Iwe unotanga nekunamata. </text>
<text sub="clublinks" start="1199.533" dur="3.067"> Kunamata ndiko kunokosha. </text>
<text sub="clublinks" start="1202.6" dur="1.8"> Saka unotanga pamweya. </text>
<text sub="clublinks" start="1204.4" dur="2.266"> Zvemweya ndiyo hwaro. </text>
<text sub="clublinks" start="1206.666" dur="2.134"> Uye nekufamba kwenguva </text>
<text sub="clublinks" start="1208.8" dur="3.8"> uye mapoka ari kukura, saka munoziva </text>
<text sub="clublinks" start="1212.6" dur="1.933"> masangano ari kuumbwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1214.533" dur="2.933"> uye madziro mana echitendero achabuda. </text>
<text sub="clublinks" start="1217.466" dur="2.534"> Muchokwadi, izwi reChirungu rechitendero rinobva kuchinamato chechiLatin, </text>
<text sub="clublinks" start="1220" dur="2.2"> zvinoreva kuti kusunga, </text>
<text sub="clublinks" start="1222.2" dur="3.6"> uko boka revanhu </text>
<text sub="clublinks" start="1225.8" dur="3.2"> inosunga pamwechete chinangwa chimwe. </text>
<text sub="clublinks" start="1229" dur="1.666"> Ndechipi chinangwa chakajairika? </text>
<text sub="clublinks" start="1230.666" dur="2.2"> Kuziva Mwari. </text>
<text sub="clublinks" start="1232.866" dur="3.334"> Icho hachisi icho chinangwa chechitendero chega chega here? </text>
<text sub="clublinks" start="1236.2" dur="3.2"> Saka sei takaparadzaniswa? </text>
<text sub="clublinks" start="1241.866" dur="2.534"> Baba Ji, pazviitiko zvakasiyana </text>
<text sub="clublinks" start="1244.4" dur="2.4"> Ndinosangana nevechidiki, </text>
<text sub="clublinks" start="1246.8" dur="3.4"> vane dambudziko nemumwe wemiitiro mina </text>
<text sub="clublinks" start="1250.2" dur="2.8"> uye havagone kuzvikunda. </text>
<text sub="clublinks" start="1253" dur="2.266"> Kunyanya, vamwe vanhu havanzwisise </text>
<text sub="clublinks" start="1255.266" dur="2.2"> sei zvisina kunaka kunwa doro. </text>
<text sub="clublinks" start="1257.466" dur="2"> Ini ndinofunga kusadya nyama, vanhu vazhinji vanonzwisisa izvo, </text>
<text sub="clublinks" start="1259.466" dur="2.334"> nekuti inosanganiswa nekarma huru. </text>
<text sub="clublinks" start="1261.8" dur="2.4"> Kana dzimwe nguva nei zvichidikanwa </text>
<text sub="clublinks" start="1264.2" dur="1.666"> kuva nemumwe wako nguva dzose, </text>
<text sub="clublinks" start="1265.866" dur="2.4"> nekuti mazuva ano zvave kuve nyore kuvanhu </text>
<text sub="clublinks" start="1268.266" dur="3.134"> enda mberi uedze imwe kudyidzana, </text>
<text sub="clublinks" start="1271.4" dur="2.2"> kunyangwe iri mamiriro mushure mekuroora. </text>
<text sub="clublinks" start="1273.6" dur="5"> Ungatibatsire here kuti tinzwisise zviri nani aya mamiriro mana? </text>
<text sub="clublinks" start="1278.6" dur="3"> Pfungwa yekuona inogona kuchinja mukati mehupenyu, </text>
<text sub="clublinks" start="1281.6" dur="2.2"> mamiriro ezvinhu anogona kuchinja, </text>
<text sub="clublinks" start="1283.8" dur="1.266"> mamiriro ekunze anogona kuchinja - </text>
<text sub="clublinks" start="1285.066" dur="4.134"> asi mitemo yetsika haigone kuchinja, inogona here? </text>
<text sub="clublinks" start="1289.2" dur="3"> Hongu, vechidiki nhasi </text>
<text sub="clublinks" start="1292.2" dur="1.266"> vanoda kutanga vabuda vese </text>
<text sub="clublinks" start="1293.466" dur="1.4"> vanoda neimwe nzira </text>
<text sub="clublinks" start="1294.866" dur="3.667"> vanozivikanwa zvirinani vasati vatora danho rakakura. </text>
<text sub="clublinks" start="1298.533" dur="2.333"> Asi chii chinobuda? </text>
<text sub="clublinks" start="1300.866" dur="1.867"> Uyu mubvunzo wemuchato wakarongwa </text>
<text sub="clublinks" start="1302.733" dur="2.533"> maringe newanano yerudo. </text>
<text sub="clublinks" start="1305.266" dur="2"> Ndeipi muzana yemuchato kunze kwerudo, </text>
<text sub="clublinks" start="1307.266" dur="3.267"> chakabudirira, kusiyana nemichato yakarongwa? </text>
<text sub="clublinks" start="1310.533" dur="1.933"> Mumuchato wakarongwa </text>
<text sub="clublinks" start="1312.466" dur="3.334"> iwe unopinda muhomwe, </text>
<text sub="clublinks" start="1315.8" dur="1.933"> kwaunoda </text>
<text sub="clublinks" start="1317.733" dur="3.867"> neimwe nzira chengetedza chiyero </text>
<text sub="clublinks" start="1321.6" dur="3.2"> uye dzidzai kuremekedzana. </text>
<text sub="clublinks" start="1324.8" dur="1.133"> Kuroora nekuda kwerudo </text>
<text sub="clublinks" start="1325.933" dur="3.333"> iwe unopinda nemafungiro akafanogadzirwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1329.266" dur="4.467"> Uye hapana munhu anogona kurarama zvinotarisirwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1333.733" dur="1.867"> izvo zvamakasika. </text>
<text sub="clublinks" start="1335.6" dur="1.8"> Kana masangana </text>
<text sub="clublinks" start="1337.4" dur="1.533"> unoenda pazuva uye nekudaro </text>
<text sub="clublinks" start="1338.933" dur="2.067"> urikuratidza hunhu hwako hwakanakisa. </text>
<text sub="clublinks" start="1341" dur="2.2"> Wese munhu anozvibata sezvaanogona. </text>
<text sub="clublinks" start="1343.2" dur="5.533"> Uye kana iwe ukaroora, saka chaizvo murume </text>
<text sub="clublinks" start="1348.733" dur="0.867"> unoziva. </text>
<text sub="clublinks" start="1349.6" dur="1.266"> Unogona kunyatsoziva munhu </text>
<text sub="clublinks" start="1350.866" dur="1.134"> chete kana </text>
<text sub="clublinks" start="1352" dur="2.8"> unogara naye masikati nousiku. </text>
<text sub="clublinks" start="1354.8" dur="3"> Zvikasadaro unongoona chete </text>
<text sub="clublinks" start="1357.8" dur="3.266"> chimiro chaanotamba. </text>
<text sub="clublinks" start="1361.066" dur="1.6"> Unogona here kunyatso kuziva chinhu chakadai? </text>
<text sub="clublinks" start="1362.666" dur="2"> Iwe uchagara nemumwe munhu sere, makore mapfumbamwe, </text>
<text sub="clublinks" start="1364.666" dur="3"> uyezve munhu wacho anoita chimwe chinhu, uye iwe unofunga… </text>
<text sub="clublinks" start="1367.666" dur="3.534"> ndaitoziva murume wacho? </text>
<text sub="clublinks" start="1371.2" dur="3.466"> Asi hapana zvinotarisirwa mumuchato wakarongwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1374.666" dur="2.534"> Iwe unoziva iwe unofanirwa kufambidzana neimwe nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1377.2" dur="3"> Pane zvakawanda zvinotarisirwa mumuchato werudo. </text>
<text sub="clublinks" start="1380.2" dur="2.4"> Dambudziko rinowanzo, Baba Ji, </text>
<text sub="clublinks" start="1382.6" dur="3.733"> kuti vanhu vanonzwa kuti hukama hwese hwemhuri hwakapihwa kwavari - </text>
<text sub="clublinks" start="1386.333" dur="2.267"> havana kukwanisa kusarudza hukama hwehukama hukuru. </text>
<text sub="clublinks" start="1388.6" dur="1.666"> Ivo vese neimwe nzira vakapinda munhete. </text>
<text sub="clublinks" start="1390.266" dur="1.8"> Uye ivo vanonzwa kuti chete hukama </text>
<text sub="clublinks" start="1392.066" dur="1.334"> Chavanogona kusarudza kuroora. </text>
<text sub="clublinks" start="1393.4" dur="2.266"> Uye ndiyo nharo yavanowanzouya nayo. </text>
<text sub="clublinks" start="1395.666" dur="1.267"> Uye iwe unogona here? </text>
<text sub="clublinks" start="1396.933" dur="1.933"> Unogona here kusarudza? </text>
<text sub="clublinks" start="1398.866" dur="0.8"> Wakasarudza here? </text>
<text sub="clublinks" start="1399.666" dur="3.2"> Handisi, Baba Ji, asi vanhu vanowanzozvitaura. </text>
<text sub="clublinks" start="1402.866" dur="1.6"> Ndizvozvo - </text>
<text sub="clublinks" start="1404.466" dur="2.8"> kuti isu tese tine iyi pfungwa yakatemerwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1407.266" dur="3.134"> kuti tinoita sarudzo dzakasununguka muhupenyu. </text>
<text sub="clublinks" start="1410.4" dur="4.066"> Iwe une chokwadi here rusununguko rwekusarudza? </text>
<text sub="clublinks" start="1414.466" dur="2.134"> Sarudzo dzaunoita nhasi </text>
<text sub="clublinks" start="1416.6" dur="3.533"> zvakavakirwa pane zvimwe zvinhu, handiti? </text>
<text sub="clublinks" start="1420.133" dur="2.933"> Semuenzaniso, wakaberekerwa munyika ipi, </text>
<text sub="clublinks" start="1423.066" dur="2.934"> dzidzo yawakagamuchira </text>
<text sub="clublinks" start="1426" dur="1.866"> vabereki iwe waive - </text>
<text sub="clublinks" start="1427.866" dur="4.6"> mhando, yakaoma, yakaoma, inoshungurudza. </text>
<text sub="clublinks" start="1432.466" dur="3.867"> Zvese izvi zvinhu zvakarongedza yako yazvino mamiriro. </text>
<text sub="clublinks" start="1436.333" dur="3.267"> Uye hapana ari mumaoko ako. </text>
<text sub="clublinks" start="1439.6" dur="3.066"> Saka nderupi rusununguko rwekusununguka rwauri kutaura nezvaro? </text>
<text sub="clublinks" start="1442.666" dur="3.6"> Kusununguka kunoreva kuti ndine rusununguko rwekusarudza. </text>
<text sub="clublinks" start="1446.266" dur="1.134"> Kana usingandide, </text>
<text sub="clublinks" start="1447.4" dur="2.066"> Ndinofanira kubvumidzwa kukurova zvakasununguka. </text>
<text sub="clublinks" start="1449.466" dur="2.667"> Asi zvinokutadzisa rusununguko. </text>
<text sub="clublinks" start="1452.133" dur="2.867"> Ndicho chikonzero iyo kambani yakagadzira mitemo </text>
<text sub="clublinks" start="1455" dur="1.8"> magariro, </text>
<text sub="clublinks" start="1456.8" dur="2.266"> uko kunyangwe rusununguko urwu rwakatamiswa. </text>
<text sub="clublinks" start="1459.066" dur="3.467"> Isu tinofanirwa kushanda mukati meimwe fomati. </text>
<text sub="clublinks" start="1462.533" dur="3.133"> Rusununguko zvinoreva kuti ndinogona kutyaira kudivi remugwagwa randinoda. </text>
<text sub="clublinks" start="1465.666" dur="2.067"> Asi ini handikwanise </text>
<text sub="clublinks" start="1467.733" dur="3.867"> nekuti kana ndikadaro, pachaitika tsaona. </text>
<text sub="clublinks" start="1471.6" dur="1.733"> Ndokusaka chimiro chemagariro chakagadzirwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1473.333" dur="2.667"> mitemo yakaitwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1476" dur="3.466"> Saka kushanda mukati meimwe nhanho </text>
<text sub="clublinks" start="1479.466" dur="2.467"> ichakubatsira ku… </text>
<text sub="clublinks" start="1481.933" dur="1.333"> Hwaro kukura. </text>
<text sub="clublinks" start="1483.266" dur="3.134"> Ndakagadzirira kuita sarudzo dzakanaka here? </text>
<text sub="clublinks" start="1486.4" dur="2.266"> Uye kunyanya patinenge tiri vadiki. </text>
<text sub="clublinks" start="1488.666" dur="7.8"> Iwe unoziva, muhudiki hwako, vanodaro </text>
<text sub="clublinks" start="1496.466" dur="4.4"> rudo rwekutanga - kuda kuziva zvishoma, </text>
<text sub="clublinks" start="1500.866" dur="5.134"> uye zvisina maturo - </text>
<text sub="clublinks" start="1506" dur="2.666"> urwu ndirwo rudo rwekutanga. </text>
<text sub="clublinks" start="1508.666" dur="4.534"> Vangani vedu vanogona kuzvibata? </text>
<text sub="clublinks" start="1513.2" dur="0.6"> Asi handisi kuti… </text>
<text sub="clublinks" start="1513.8" dur="2.266"> Ini handirwisane nemuchato nekuda kwerudo. </text>
<text sub="clublinks" start="1516.066" dur="2.6"> Asi kutaura kuti muchato unofanira kunge uri murudo, </text>
<text sub="clublinks" start="1518.666" dur="0.867"> uye kwete muchato wakarongwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1519.533" dur="2.067"> kana akaronga muchato, kwete muchato werudo - </text>
<text sub="clublinks" start="1521.6" dur="1.8"> zvinoenderana nemamiriro ezvinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1523.4" dur="2.8"> tsika nemagariro nezvimwe zvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1526.2" dur="3.533"> Asi usambofunga </text>
<text sub="clublinks" start="1529.733" dur="2.467"> kuti unogona kusangana nemumwe munhu </text>
<text sub="clublinks" start="1532.2" dur="3.266"> zvichibva pamisangano mishoma chete. </text>
<text sub="clublinks" start="1535.466" dur="1.534"> Iwe haugone. </text>
<text sub="clublinks" start="1537" dur="3.933"> Ko doro, Baba Ji? </text>
<text sub="clublinks" start="1540.933" dur="2.267"> Zvakanaka, watopindura mubvunzo iwoyo iwe pachako. </text>
<text sub="clublinks" start="1543.2" dur="2.066"> Kune rimwe divi, iwe unoda rusununguko </text>
<text sub="clublinks" start="1545.266" dur="3.8"> uye kune rimwe divi iwe unotora chimwe chinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1549.066" dur="3.4"> chii chinokutadzisa iwe kufunga, kufunga, zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="1552.466" dur="3"> Zvino rusununguko ruri kupi? </text>
<text sub="clublinks" start="1555.466" dur="2.067"> Kune rimwe divi, iwe unoda kudzora zvinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1557.533" dur="1.867"> Uye kune rimwe divi, iwe tora chimwe chinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1559.4" dur="3.466"> zvinozokutadzisa kugona kudzora. </text>
<text sub="clublinks" start="1562.866" dur="1.734"> Zvinozokutadzisa kugona kufunga. </text>
<text sub="clublinks" start="1564.6" dur="4.2"> Inodzima musiyano pakati pezvakanaka nezvakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="1568.8" dur="2.266"> Hakusi kupokana here? </text>
<text sub="clublinks" start="1571.066" dur="2.667"> Baba Ji, vanhu vari kutsvaga nzira yekuzorora. </text>
<text sub="clublinks" start="1573.733" dur="2.733"> Unogona here kutipa imwe nzira? </text>
<text sub="clublinks" start="1576.466" dur="2"> Nzira yekuziva zvekuita saka hatifanirwe kudaro </text>
<text sub="clublinks" start="1578.466" dur="1"> zvinoenderana nezvinhu izvi? </text>
<text sub="clublinks" start="1579.466" dur="1.934"> Tarisa ... zvakare zvinotitungamira kudoro </text>
<text sub="clublinks" start="1581.4" dur="2.266"> uye zvinodhaka nezvimwe zvakadaro. </text>
<text sub="clublinks" start="1583.666" dur="3.8"> Izvo zvinobatsira pfungwa kuzorora, asi kwenguva yakareba sei? </text>
<text sub="clublinks" start="1587.466" dur="2.2"> Kana pfungwa dzangu dzave murugare </text>
<text sub="clublinks" start="1589.666" dur="2"> kana ndikayananiswa nemunhu wese, </text>
<text sub="clublinks" start="1591.666" dur="3.067"> Ndakasununguka </text>
<text sub="clublinks" start="1594.733" dur="2.133"> Asi pandinonwa doro, </text>
<text sub="clublinks" start="1596.866" dur="2.534"> inondinyaradza kweawa kana maviri, </text>
<text sub="clublinks" start="1599.4" dur="4"> uyezve mangwanani - matambudziko angu aenda here? </text>
<text sub="clublinks" start="1603.4" dur="2.866"> Pamusoro pematambudziko angu, ndine musoro, </text>
<text sub="clublinks" start="1606.266" dur="1.534"> uye ndine zvimwe zvinondinetsa </text>
<text sub="clublinks" start="1607.8" dur="1.666"> nekuti ini ndaigona kutaura chimwe chinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1609.466" dur="2.534"> mumamiriro ezvinhu akadaro </text>
<text sub="clublinks" start="1612" dur="3.266"> kune mumwe munhu akazvitora zvisizvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1615.266" dur="2.8"> Saka chii chandakawana? </text>
<text sub="clublinks" start="1618.066" dur="3.067"> Iko kunyepedzera kuti kuchakubatsira iwe kuzorora, </text>
<text sub="clublinks" start="1621.133" dur="1.8"> kana kuti zvinokusunungure pamatambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="1622.933" dur="2.667"> Hapana chinonyangarika, ichiri newe. </text>
<text sub="clublinks" start="1625.6" dur="3.333"> Ita chimwe chinhu kubvisa matambudziko. </text>
<text sub="clublinks" start="1628.933" dur="2.4"> Ita chimwe chinhu kwauri </text>
<text sub="clublinks" start="1631.333" dur="2.133"> vuyisana naye, </text>
<text sub="clublinks" start="1633.466" dur="3.4"> chii chichakubatsira kuti uve nerunyararo newe. </text>
<text sub="clublinks" start="1636.866" dur="2.467"> Kune kudhakwa nesu. </text>
<text sub="clublinks" start="1639.333" dur="0.733"> Ehe, ndinoreva ... </text>
<text sub="clublinks" start="1640.066" dur="3"> "Makara Nesu, vachadhakwa nemufaro masikati neusiku." </text>
<text sub="clublinks" start="1647.933" dur="5.6"> Baba Ji, zvinoita here kuti ubvise kuverenga kwepfungwa? </text>
<text sub="clublinks" start="1653.533" dur="2.267"> Uye patinomumisa, </text>
<text sub="clublinks" start="1655.8" dur="4.066"> isu tinobva tawana runyararo irworwo mukati? </text>
<text sub="clublinks" start="1659.866" dur="2.4"> Unoziva, iwe wakaronga pfungwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1662.266" dur="2.067"> Pfungwa dzinoenderana nemaonero. </text>
<text sub="clublinks" start="1664.333" dur="3"> Saka ruzivo rwedu, dzidzo yedu, </text>
<text sub="clublinks" start="1667.333" dur="2.733"> zvese izvi zvakarongedza pfungwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1670.066" dur="4.2"> uye chirongwa ichi chinoshanda kuburikidza nekuverenga, ok? </text>
<text sub="clublinks" start="1674.266" dur="5"> Sezvandareva, isu tinongoda kubvisa zvese. </text>
<text sub="clublinks" start="1679.266" dur="1.934"> Nhasi, pfungwa dzemumwe nemumwe wedu - </text>
<text sub="clublinks" start="1681.2" dur="2.066"> iyo nguva iyo mumwe munhu anotiudza chimwe chinhu </text>
<text sub="clublinks" start="1683.266" dur="1.4"> pfungwa, uchiziva kana kusaziva, </text>
<text sub="clublinks" start="1684.666" dur="1.8"> inotanga kushanda, </text>
<text sub="clublinks" start="1686.466" dur="1.334"> uye inoongorora, “Zvakanaka, zvakaipa. </text>
<text sub="clublinks" start="1687.8" dur="0.666"> Ndinofanira kupindura here? </text>
<text sub="clublinks" start="1688.466" dur="1.334"> Ini handifanire kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="1689.8" dur="1"> Pane zvaakataura zvakanaka here? </text>
<text sub="clublinks" start="1690.8" dur="1.8"> Pane zvaataura zvisina kunaka here? ” </text>
<text sub="clublinks" start="1692.6" dur="3.133"> Zviri otomatiki. </text>
<text sub="clublinks" start="1695.733" dur="2.933"> Kukwanisa kudzima chirongwa chese, </text>
<text sub="clublinks" start="1698.666" dur="1.934"> zvinotora nguva </text>
<text sub="clublinks" start="1700.6" dur="2.266"> uye ndizvo zvatiri kuedza kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="1702.866" dur="1.467"> Tiri kuedza kumumisa iye, </text>
<text sub="clublinks" start="1704.333" dur="1.933"> tinoedza kudzidza kuve nenjere, </text>
<text sub="clublinks" start="1706.266" dur="2"> pane kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="1708.266" dur="1.934"> Hupenyu hwanhasi huri kuita. </text>
<text sub="clublinks" start="1710.2" dur="2.4"> Tinofanira kuva nechinangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1717" dur="2.133"> Baba Ji, Sardar Bahadur vakati: </text>
<text sub="clublinks" start="1719.133" dur="3.067"> "Hakuna murume akawana rusununguko rwemweya </text>
<text sub="clublinks" start="1722.2" dur="2.066"> tichishandisa pfungwa. " </text>
<text sub="clublinks" start="1724.266" dur="4.2"> Uye kune rimwe divi, isu tinoti tisati tapinda munzira, </text>
<text sub="clublinks" start="1728.466" dur="1.8"> isu tinofanirwa kushandisa zvine musoro kufunga, </text>
<text sub="clublinks" start="1730.266" dur="2"> uye kwete bofu kutevera nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1732.266" dur="2.667"> Paunopinda munzira, iwe unoshandisa kufunga. </text>
<text sub="clublinks" start="1734.933" dur="3"> Ukangosvika cestu </text>
<text sub="clublinks" start="1737.933" dur="0.6"> Ndizvo … </text>
<text sub="clublinks" start="1738.533" dur="1.067"> Zvino kune mamwe mabasa. </text>
<text sub="clublinks" start="1739.6" dur="1.466"> Kuzvipira here? </text>
<text sub="clublinks" start="1741.066" dur="2.534"> "Hakuna murume akawana rusununguko pamweya nekufunga." </text>
<text sub="clublinks" start="1743.6" dur="2.8"> Uku kuzvipira here? </text>
<text sub="clublinks" start="1746.4" dur="4.6"> Tarisa, isu tese tinobva kune imwe kumashure. </text>
<text sub="clublinks" start="1751" dur="2.066"> Mumwe munhu akaberekerwa mumhuri yechiHindu, </text>
<text sub="clublinks" start="1753.066" dur="2.934"> mumhuri yevaMuslim, maSikh, maKristu - </text>
<text sub="clublinks" start="1756" dur="1.666"> tinobva kwakasiyana siyana. </text>
<text sub="clublinks" start="1757.666" dur="4.267"> Zvinotora nguva kuti tiwane hukama </text>
<text sub="clublinks" start="1761.933" dur="1.467"> kune iyi uzivi. </text>
<text sub="clublinks" start="1763.4" dur="1.8"> Nekuti isu hatigone kuita neimwe nzira. </text>
<text sub="clublinks" start="1765.2" dur="1.466"> Sezvatakataura, pfungwa dzinomhanya zvinoenderana nechirongwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1766.666" dur="2.8"> Isu tinofanirwa kutarisa zvinhu kubva pane imwe nzvimbo maonero. </text>
<text sub="clublinks" start="1769.466" dur="1"> Uye saka, kune imwe nhanho, </text>
<text sub="clublinks" start="1770.466" dur="2.734"> Tinofanira kushandisa kufunga uye kufunga </text>
<text sub="clublinks" start="1773.2" dur="5.333"> saka tinogona kusarudza zvekuita. </text>
<text sub="clublinks" start="1778.533" dur="2.667"> Kuti uwane hukama. </text>
<text sub="clublinks" start="1781.2" dur="2.133"> Kana tangove nehukama nerwendo, </text>
<text sub="clublinks" start="1783.333" dur="4.067"> mabasa anofanira kuuya. </text>
<text sub="clublinks" start="1787.4" dur="1.533"> Uye paunotanga kuita, </text>
<text sub="clublinks" start="1788.933" dur="1.733"> chiitiko chako ichi chichakubatsira </text>
<text sub="clublinks" start="1790.666" dur="2.734"> zvinopfuura ruzivo chete. </text>
<text sub="clublinks" start="1793.4" dur="3.8"> Pakutanga, tinoshanda pahwaro hwezivo yedu, </text>
<text sub="clublinks" start="1797.2" dur="2.666"> tinoshandisa kufunga uye kufunga. </text>
<text sub="clublinks" start="1799.866" dur="5"> Asi chiitiko chinounza chako chiitiko. </text>
<text sub="clublinks" start="1804.866" dur="0.934"> Uye neizvozvo - </text>
<text sub="clublinks" start="1805.8" dur="2.066"> ruzivo rwakawanda rwatinarwo, </text>
<text sub="clublinks" start="1807.866" dur="4.2"> patinoona zvakanyanya kuti takaderera sei </text>
<text sub="clublinks" start="1812.066" dur="3.134"> maererano nechikamu chisingazivikanwe chehupenyu hwake, </text>
<text sub="clublinks" start="1815.2" dur="3.333"> uye kuti hatikwanise kuzviita. </text>
<text sub="clublinks" start="1818.533" dur="3.067"> Uye tobva tatanga kutsvaga nyasha dzaKe. </text>
<text sub="clublinks" start="1821.6" dur="2.066"> Uye paunotanga kutsvaga Nyasha dzake… </text>
<text sub="clublinks" start="1823.666" dur="2.534"> mupemhi haagoni kuraira mamiriro. </text>
<text sub="clublinks" start="1826.2" dur="2"> Uye saka anozviisa pasi, </text>
<text sub="clublinks" start="1828.2" dur="4.866"> uye anotambanudza nemaoko maviri kuti awane chimwe chinhu. </text>
<text sub="clublinks" start="1833.066" dur="1"> Ndatenda, Baba Ji. </text>
<text sub="clublinks" start="1835" dur="5.866"> Baba Ji, apo satsangi anotevera mirau yeSant Matu hupenyu hwake hwese, </text>
<text sub="clublinks" start="1840.866" dur="1.6"> asi kwete pakupedzisira </text>
<text sub="clublinks" start="1842.466" dur="1"> hainzwi Ruzha, </text>
<text sub="clublinks" start="1843.466" dur="2.334"> chii chichaitika kwaari? </text>
<text sub="clublinks" start="1849" dur="2.8"> Handifunge kuti ndinoda kupindura izvozvo, </text>
<text sub="clublinks" start="1851.8" dur="3.866"> nekuti ini handidi kutyora chero munhu ... </text>
<text sub="clublinks" start="1860.2" dur="5.4"> Iwe unoziva, chinhu chikuru ndechekuti, pane Shabd. </text>
<text sub="clublinks" start="1865.6" dur="2.266"> Shabda haina kuwedzera kana kuderera, </text>
<text sub="clublinks" start="1867.866" dur="2.534"> chiedza hachiwedzere kana kuderera. </text>
<text sub="clublinks" start="1870.4" dur="4.2"> Chii chiri kudzikira kana kuwedzera ingwariro yako, </text>
<text sub="clublinks" start="1874.6" dur="1.866"> kunyatsoteerera </text>
<text sub="clublinks" start="1876.466" dur="1"> Kana iwe uchitarisa, </text>
<text sub="clublinks" start="1877.466" dur="2.867"> kunyangwe iwe wakatangwa kana kwete - </text>
<text sub="clublinks" start="1880.333" dur="1.333"> munoziva, dzimwe nguva tinofunga </text>
<text sub="clublinks" start="1881.666" dur="1.334"> ivo chete vatangi vanogona kunzwa - </text>
<text sub="clublinks" start="1883" dur="2.466"> haina chekuita nazvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1885.466" dur="3.534"> Iwe uchanzwa Sabd </text>
<text sub="clublinks" start="1889" dur="3.6"> iyo nguva iwe yawakananga, </text>
<text sub="clublinks" start="1892.6" dur="1.6"> kunyangwe iwe usati watangwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1894.2" dur="3.8"> Zvisinei, kutanga kunotidzidzisa kuti tingaitungamira sei. </text>
<text sub="clublinks" start="1898" dur="1.8"> Kana usati watangwa, unoti wega </text>
<text sub="clublinks" start="1899.8" dur="1.6"> inzwi ripi risinganzwisisike randinonzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1901.4" dur="2.533"> Kana kuti enda kuna chiremba unonyunyuta </text>
<text sub="clublinks" start="1903.933" dur="2.733"> kuti une chinetso chekunzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1906.666" dur="4.534"> Uye saka kutanga kunotibatsira kunzwisisa </text>
<text sub="clublinks" start="1911.2" dur="1.4"> teerera </text>
<text sub="clublinks" start="1912.6" dur="5.133"> kukoshesa mamiriro atiri. </text>
<text sub="clublinks" start="1917.733" dur="1.067"> Asi pakupedzisira, </text>
<text sub="clublinks" start="1918.8" dur="2.466"> kana usinga tarise zvakakwana </text>
<text sub="clublinks" start="1921.266" dur="2.4"> saka chii chauchazadzisa nekufungisisa kwako? </text>
<text sub="clublinks" start="1923.666" dur="1.134"> Zvakafanana, </text>
<text sub="clublinks" start="1924.8" dur="4.866"> mwana paanoenda kuchikoro asi asingadzidzi. </text>
<text sub="clublinks" start="1929.666" dur="2.067"> Saka ndinogona kuenda kuchikoro mazuva ese, </text>
<text sub="clublinks" start="1931.733" dur="5.2"> asi kana ndisina chandakadzidza, ndichapasa bvunzo here? </text>
<text sub="clublinks" start="1936.933" dur="2.6"> Uye… </text>
<text sub="clublinks" start="1939.533" dur="1.467"> Ndingati zvakaoma kutaura </text>
<text sub="clublinks" start="1941" dur="3.133"> kuti mumwe munhu anofungisisa nguva dzose, </text>
<text sub="clublinks" start="1944.133" dur="3.867"> uye panguva imwechete haina kunzwa Izwi. </text>
<text sub="clublinks" start="1948" dur="2"> Iwe unoziva, isu tine yedu pfungwa, </text>
<text sub="clublinks" start="1950" dur="2.533"> inzwi rinofanira kunge riri rei. </text>
<text sub="clublinks" start="1952.533" dur="0.867"> Uye saka mumwe munhu anotiudza </text>
<text sub="clublinks" start="1953.4" dur="2"> iwe uchanzwa kurira kwakafanana neichi, </text>
<text sub="clublinks" start="1955.4" dur="2.4"> zvakafanana, kwete chaizvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1957.8" dur="1"> Rira sezvizvi kana izvo. </text>
<text sub="clublinks" start="1958.8" dur="3.066"> Uye ikozvino, zvinoenderana nezvinoonekwa nepfungwa dzako, </text>
<text sub="clublinks" start="1961.866" dur="0.867"> kana uri munhu anobva kunyika yekumadokero, </text>
<text sub="clublinks" start="1962.733" dur="1.867"> iwe uchanzwa chiridzwa chemumavirira; </text>
<text sub="clublinks" start="1964.6" dur="2.666"> Kana iwe uri muIndia, iwe unonzwa chimbo cheIndia. </text>
<text sub="clublinks" start="1967.266" dur="2"> Izwi riripo. </text>
<text sub="clublinks" start="1969.266" dur="2.6"> Uye pane imwe nhanho muhupenyu hwake, </text>
<text sub="clublinks" start="1971.866" dur="3.8"> mumwe nemumwe wedu akazvinzwa. </text>
<text sub="clublinks" start="1975.666" dur="0.734"> Ndinga... </text>
<text sub="clublinks" start="1976.4" dur="2.533"> Ndinogona kutaura zana muzana </text>
<text sub="clublinks" start="1978.933" dur="1.467"> kuti hakuna munhu </text>
<text sub="clublinks" start="1980.4" dur="2"> ndiani angave mumuviri wemunhu, </text>
<text sub="clublinks" start="1982.4" dur="3.733"> iye akaramba kunzwa inzwi. </text>
<text sub="clublinks" start="1986.133" dur="2.733"> Asi isu tinogona kusamuziva, </text>
<text sub="clublinks" start="1988.866" dur="1.467"> kana isu hatina kumucherekedza, </text>
<text sub="clublinks" start="1990.333" dur="2.467"> kana isu hatina kuziva kuti chaive chii. </text>
<text sub="clublinks" start="1992.8" dur="4.333"> Saka iwe wakangozvipfuura usina kuikoshesa. </text>
<text sub="clublinks" start="1997.133" dur="1.2"> Ndatenda, Baba Ji. </text>