Q & A with GSD 020 with CC subtitles

Baba Ji, is dicht bij de meester zijngoed karma of zijn genade? Iets wat vertrouwd is, wordt onderschat.'Kijk, soms wanneer je te dichtbij bent,is de geest soms geneigd te analyseren.Dan gaan we alles analyseren wat hij zegt en doet,terwijl we het vaak niet kunnen begrijpen.Wanneer je te dichtbij bent,wanneer de mot te dicht bij het vuur komt,kan hij verbranden.Dank u, Baba Ji.Baba Ji, mag ik u vragen ons wat te vertellen overlevensvormen die alleen het gevolg van hun daden ondergaan (bhog jooni) enlevensvormen die karma scheppen (karam jooni)?Als we het hebben over de cyclus van 84wordt die volgens de Veda's in tweeën verdeeld.Toen God –volgens het hindoeïstische- of vedische concept –de schepping schiep,schiep hij8.400.000 vormen van levendie hij daarna in tweeën verdeelde,waarvan de een karam jooni en de ander bhog jooni heet.Bhog jooni zijn zij die karma's afbetalen,en geen karma scheppen.En karam jooni betalen zowel karma's afals dat zij karma's scheppen.Dus zie het zo.Als iemand een zekere hoeveelheidkarma's heeft, zal hij aan de hand daarvan geboren worden in een bepaalde levensvorm.Bij die levensvorm hoort een zekere karmische lading.Dus nadat hij daar doorheen is gegaan,zal hij evolueren naar de volgende vorm.Is hij door de karma's daarvan heengegaan,dan evolueert hij naar de volgende.Het is dus een ladder.Je beklimt een ladder.Door af te betalenword je lichter en klim je omhoog.En dan evolueer je op een gegeven momentdankzij zijn genade weg uit de bhog jooni.Dus op de mens na is iedereen bhog jooni,inclusief de zogeheten hemelse wezenswaarover we het wel eens hebben.Allemaal bhog jooni.Je evolueert naar de karam jooni.Maar wat is nu het verschiltussen karam jooni en bhog jooni?In karam jooni beschik je over vivek,het vermogen onderscheid te maken.Bhog jooni reageren op dingen.In karam jooni word je geacht na te denken,en te onderscheiden,objectief te zijn en vooruit te gaan.Dus in karam joonischep je karma en betaal je ook af.En alleen in karam joonikun je worden verlost.In bhog jooni kan dat niet.Bhog jooni moet evolueren tot karam jooniom verlost te kunnen worden.Zij betalen dus af.Hier betaal je én schep je.Als je nu in karam jooni bent gekomenen de lading karma's die je hebt geschapenzodanig is dat je lading heel zwaar wordt,kun je langs de ladder naar beneden gaan.Het is alsof je een ladder bent opgeklommen,en bij de laatste sport bent,je offert je een beetje op,dan heb je die ladder niet meer nodigomdat je die ontstegen bent.Maar zelfs op de laatste sport,als je voet wegglipt,weet je niet waar jehulp zult krijgenen op welke sport je terechtkomt.In de Adi Granth zegt Guru Sahib: 'Van de 8,4 miljoen soorten van leven 0:04:03.800,0:04:06.333 heeft God de mens gezegend met heerlijkheid.De mens die die sport, die kans mist,zal de pijn lijden van het komen en gaan.'In de cyclus van 84staat de mens aan de top. 'God zegende de mens met heerlijkheid.' 0:04:22.466,0:04:27.333 De mens kreeg die status. 'Wie deze sport mist'…Hij geeft dus het voorbeeld van een ladderdie we opgeklommen zijn.Maar als je op dit cruciale moment wegglijdt,weet je niet waar je hulp en steun zult krijgen,In welke jooni (levensvorm) je terecht zal komen.Je zúlt terug moeten komenen door de cyclus van geboorteen dood moeten gaan,van geluk en verdriet. 'hij zal de pijn lijden van het komen en gaan.'We zullen steeds terug moeten komen.Dus Baba Ji, als we een flauw idee hadden van de impact daarvan,zou het van directe invloed zijn op...Wel, als je er zo naar wilt kijken,en wil gaan berekenen:er zijn 8.400.000 levensvormen.Dus als je door alle vormen heen bent gegaan,word je weer als mens geboren,na 8.400.000 jaar.Ja?Nog daargelaten dat er veelbomen en planten zijn van 100 jaar oud.Er valt dus niet eens te berekenenwaar we allemaal doorheen gegaan zijn,hoeveel pijn en lijden we hebben meegemaaktvoordat we deze status verwierven.En nu zijn we tot die status gekomen,en vinden we dit vanzelfsprekend.Of we weten het niet,of we begrijpen het niet.Volgens mij begrijpen we het allemaal.Het is niet zo dat we geen goed en slecht kennen,het is gewoon dat we de dingen voor kennisgeving aannemenen dat wij denken dat dat anderen zal overkomen, niet ons.Dank u, Baba Ji.Huzur, wat is het verschil tussen liefde en gehechtheid?Liefde helpt je volwassen te worden,gehechtheid trekt je omlaag.We hadden het er eerder ook overdat we niet echt weten wat liefde is.Liefde is iets wat ons begrip te boven gaat.Liefde moet je leren geven.Krishnamurti maakte een heel mooie opmerkingtoen hij zei dat het moeilijk is liefde uit te leggen of te begrijpen.Maar we kunnen het zeker hebben over wat liefde níet is.Liefde is een positieve eigenschap.Als wij beweren dat we van iemand houden,worden we jaloers,willen we diegene niet delen,en worden we bezitterig.Dat zijn allemaal negatieve eigenschappenen dat is geen liefde.Liefde is dus iets wat je verheft.Liefde verheft je boven het fysieke.In feite proberen wij ons door een proces van spiritualiteitvoor liefde open te stellen.Aangezien de meesten van ons geprogrammeerd zijn,ervaren we maar een bepaald aspect van die liefde.Totdat je jezelf niet volledig openstelt,kun je geen liefde ervaren.Dank u, Huzur.Hazur, ik heb twee vragen.Allereerst heeft u heel mooi uitgelegdhoe wij door de 8,4 miljoen levenssoorten heen tot mens zijn geëvolueerd.Veel mensen vallen vaak ten prooi aan de misvattingdat toen we zijn geëvolueerd tot mens en die geboorte kregen,wij alle karma dat we moesten ondergaan, beëindigd hebbenen toen als mens geboren werden.Maar ik wil graag verhelderen dat zelfs nadat we de mensenvorm kregendankzij Gods genade,er nog een saldo uitstaat van onze sinchit of reserve karma.We kunnen beter niet ingaan op dingen als sinchit karma, lotskarma enz.Die worden alleen als uitleg gebruikt.Alles wat wij hoeven wetenis dat wij deel uitmaken van het web van karma.Dat dat zo is, wil zeggendat we nog steeds karma hebben.Wij hebben een lichaam - dat houdt karma in, nietwaar?Of we nu goed waren of slecht.Tenzij we die karma's ontstijgen,zal deze kringloop doorgaan. 'Je zult rekenschap moeten afleggen van elke daad die je verricht.'Als wij dus gevolgen ondergaan,wil dat zeggen dat er nog steeds karma is.Dat houdt in dat we zolang we in het lichaam leven,we handelingen verrichten.Maar als we bevrijding willen, moeten we karma ontstijgen.Nu stellen we vaak vragen over goed en slecht karma.Als iemand goede daden verricht en aan goede doelen geeft...Wij kennen het gezegde: 'Ascese leidt tot het koningschap, het koningschap tot de hel !' 0:09:16.200,0:09:17.800 Iemand die goede dingen doet en aan liefdadigheid geeft,verzamelt heel goed karma.Als hij goed karma verzamelt,dan komt hij als koning of keizer terug.Komt hij terug als koning of keizer,dan valt hij ten prooi aan losbandigheiden moet daar rekenschap van afleggen.En zo gaat de kringloop maar door, nietwaar?Daarom staat er in de Adi Granth: 'Nam is verheven boven giften, liefdadigheid en ascese.De tong die Gods Naam herhaalt,voert iemand naar vervulling'.Dus de toewijding die alle andere vormen van toewijding overstijgt,is meditatie op Nam, meditatie op Shabd.Als wij ons wijden aan de meditatieoefening op Shabd,wanneer we beginnen te mediteren,doen we, zoals Guru Sahib in de Adi Granth zegt: 'Ga daarheen waar je Gods Naam kunt krijgen.Wijd je met Meesters genade aan de meditatie.'Dus totdat we mediteren op die Naam,want de enige manier om onze karmische rekeningen eindelijk af te sluiten,is door de Shabd. 'Shabd wist de indrukken van karma uit.Shabd zal je verenigen met de oervorm van de Shabd.'Er is geen andere weg.Zonder dat zal iedereen verstrikt blijven in het web van karma.Goed karma of slecht karma – die schulden en tegoeden gaan door.Zelfs al is er sinchit karma,dan wordt dat toch vernietigd door de Shabd.Wij kunnen ons karma nooit vernietigen.Hij neemt onze verantwoordelijkheid overen tilt ons uit boven al die dingen.Dus kort door de bochtkunnen wij zeggen dat we de kracht niet hebben.Wat we ook doen –of het goed karma is of slecht – dit gaat altijd door.Maar als we onze toevlucht zoeken bij hem,dan zal hij, wanneer wij ons overgeven,onze verantwoordelijkheid op zich nemen.Dan alleen kunnen we boven deze toestand uitstijgen.Baba Ji, mijn tweede vraagis dat een leerling die zijn toevlucht heeft genomen tot zijn Meester en de meditatie beoefent,daarvan wordt gezegd dat hij drie stadia doorloopt.Het eerste is geduld,het tweede tevredenheid,en het derde is dankbaarheid.Ik verzoek u vriendelijk deze drie stadia uit te leggen.Het komt weer neer op het onderwerp overgave, nietwaar?In principe houden de eerste twee geduld inen overgave – waar zijn wens ons bevel is, nietwaar?Wanneer alles zijn wil is,en wij in zijn wil leven,zullen wij tussen niets meer onderscheid maken. 'Hij beschouwt genoegen en pijn als hetzelfde,en maakt geen onderscheid tussen eer en oneer.'Wat voor verschil is er dan nog?Dan valt er niets meer onder goed of slecht te rangschikken,omdat wij alles aanvaarden als zijn wil,waarvan we geloven dat die goed is omdat de Heer het schonk.Dan is er geen verschil meer.Dan zijn we dus de sfeer van geduld ontstegen naar die van tevredenheid.Dat is overgave. Je moet je overgeven.Dank u, Baba Ji.Baba Ji, in het leven worstelen we allemaal met het nemen van beslissingen,en hoe weten we op dit paddat we proberen de juiste beslissingen te nemen?Wel, we leren door ervaring.Ik denk niet dat er iemand is geborenmet zo'n niveau van volwassenheid dat hij alles weet.Weet je – dit levensproces is dus als een ontwakenwaarbij we elke dag wel iets ervaren.En die ervaring leert ons goed van slecht te onderscheiden.Niemand weet dus.Wij moeten door onze ervaringen heen. 'Ervaring leert de jongeren oud te zijn,en de ouderen jong.'Dus als vuistregelis alles wat ons naar ons doel –naar de Heer toe leidt, dat is goed.Alles wat ons verder van ons doel af brengt,moeten we proberen te vermijden.Maar als onze bedoelingen goed zijn geweest,en de beslissing die we hebben genomenvoor een ander niet werkt,hoe moeten we dat dan zien?Geen enkele beslissing die je neemt gaat ooit voor iedereen werken.Jouw beleving van het levenis heel anders dan die van iemand anders.De een zijn dood is de ander zijn brood.Een medicijn waar jij baat bij hebt, hoeft een ander niet per se te helpen.Het kan juist een reactie veroorzaken.Dus vanuit onszelf bezien,nemen we vanuit wat onze ervaring ons heeft geleerd,en vanuit wat wij denken dat goed is,een beslissing, want we moeten verder.Maar dat wil niet per se zeggendat iedereen het met dat besluit eens zal zijnen het iedereen zal schikken.Dus we moeten ons gezag niet laten gelden,maar naar voren brengen wat wij denken dat juist isom dan naar de ander proberen te luisterenen te kijken wat zijn ervaring hem heeft geleerd,of wat zijn mening isom vervolgens tot een vergelijk te komen.Baba Ji, mijn tweede vraag is hoe je onderscheid maakttussen een tevreden leven en een succesvol leven.Ik weet niet wat succes is.Tegenwoordig is de maatstaf voor succes anders.In de goede oude tijd was succesals de mensen respect voor je haddenen je trouw was aan je idealen,aan je gezichtspunten.Dan was je een gerespecteerd iemand.Dat is tegenwoordig anders.Tegenwoordig kijken we naar geld, naar rijkdomen wordt alles gemeten aan de hand van materiële zaken.Deze zaken zullen iemand niet tevreden maken.Ze wakkeren alleen de hebzucht aanen doen je hunkeren naar meer.Tevredenheid moet van binnenuit komen,dat je met jezelf leert leven.En als je met jezelf kunt leven,ben je gelukkig met jezelf.Dan maakt het niets uit wat een ander zegt.En dat heeft niets te makenmet hoe arm of rijk je bent.Tevredenheid houdt in dat je in zijn wil leert leven en die aanvaardt. 'Geeft u mij een rijk om over te heersen, waarin ligt dan mijn eer?Laat u mij bedelen, wat verlies ik daar dan bij?'Hij kan je aan de top zettenof omlaag halen: jij aanvaardt dat, goed?Als dit is wat hij wil, ben ik gelukkig.Dank u, Baba Ji.Baba Ji, is het heus en echt mogelijkvoor de geest om offers te brengenzolang hij verbonden is met het zelf?Want de geest zoekt altijd naar compensatievoor de offers die hij heeft gebracht.Nogmaals, dat is omdat wij de geest hebben geprogrammeerd.De geest zal zich dus gedragenzoals jij hem programmeert.De geest is niet altijd zo geweest.Daarom proberen de mystici ons uit te leggendat jij de geest gemaakt hebt tot wat hij isen hij niet zo was. 'O geest, je bent de belichaming van goddelijk Licht,herken je eigen bron!'Guru Sahib zegt dus: herken je ware zelf.De geest was niet zo'n berekenend ietsals wat jij ervan gemaakt hebt.Door onze indrukken, door onze interactieshebben we die programmering in onszelf tot stand gebrachtwaarbij we alles berekenen.We moeten hem dus deprogrammeren en herprogrammerennaar wat goed is om te doen –om objectiever in het leven te staanin plaats van alles te berekenen.Dank u wel.Baba Ji, wat zou volgens uons continue streven moeten zijn –behalve natuurlijk onze meditatie.Soms ontbreekthet ons, hoe zal ik het zeggen,aan het moment waarop we echt kunnen zitten,en soms lukt het ons niet om te zitten.Hoe kunnen we constant worden in onze meditatie, Baba Ji?Wel, dat komt neer op de vraagdie zij zojuist stelde over de geest.De geest is een enorm sterke entiteit.Als de geest de noodzaak van iets niet voelt,zal hij er niets voor opofferen.Vandaag voelen de meesten van ons de noodzaak nieten nemen we dingen voor kennisgeving aan.Alles wat ons geschonken is,alles waarmee hij ons gezegend heeft,nemen we gewoon voor kennisgeving aan.Maar als je de behoefte voelt aan ietsdan is het net als iemand die iets moois ziet in een winkelen het wil hebben. Dus wat doet hij?Hem zal er alles aan gelegen zijn –hij zal ervoor sparen, hij zal anderen geld ervoor vragen enzoom dat iets te kunnen gaan kopen.Op dit moment zitten we in een stadium waarin we eigenlijk...Hij heeft ons alles geschonken enwij nemen het voor kennisgeving aan.Hoe zou jij het vindenals je eigen kinderen jou voor kennisgeving aannamen?Wij offeren zoveel voor hen op.Als ze jou voor kennisgeving aannamenen eens per jaar of per weekalleen even opbelden om hallo te zeggen:hoe zou jij dat dan vinden?En nemen wij de Heer niet voor kennisgeving aan?Hij heeft ons alles geschonken,hij heeft ons met alles gezegend,en in plaats van tijd te maken om hem te bedankenen dankbaar te zijn,zeggen we dat we geen tijd hebben.Je hebt tijd voor de wereld.Je hebt tijd voor anderen.Je hebt tijd voor alles, behalve hem. 'Waar onze wensen zijn, dat is waar we wonen.'Nu zal, wat je gedachten ook geweest zijn,de dingen waarop je je aandacht gericht hebt,dat is wat er aan het eind voor je zal verschijnen.En als het de wereld is waar je je aandacht op gericht hebt,dan zal je naar deze wereld terugkeren.Dus tenzij je je focus verlegtvan wereldse zaken naar de Heer,hoe kun je dan verwachten terug te gaan naar huis?Ja.Baba Ji, ondanks dat we het proberen,lukt het ons soms gewoonweg niet ons te concentreren,en vinden we het...Niemand heeft je gevraagd je te concentreren.Maharaj Ji zei altijd:of je aandacht er nu bij is of niet, zit.Ok? Doe je meditatieomdat je Meester wil dat je je meditatie doet,niet om wat het je oplevert.Wij gaan analyseren - vandaag is het een goede dag,morgen een slechte.Het maakt niets uit.Great Master zei altijd: 'Of je nu bij me komt met je successen of met je mislukkingen,kom in ieder geval!'Of je met je successen of je mislukkingen komt, kom.Ja.Als je elke dag op dezelfde tijd zit, Baba Ji,maakt dat wat uit?Het helpt.Ik wil niet zeggen dat ... maar het helpt,omdat je een bepaald tijdstip en associatie hebt geschapenwordt het gemakkelijker je te concentreren.Dank u wel, Baba Ji.Baba Ji, kunt u ons het verschil helpen begrijpentussen religie en spiritualiteit?Het begint met spiritualiteit.Spiritualiteit is de kern.Dus het begint met spiritualiteit.Spiritualiteit is de essentie.En naarmate de tijd vordert,en de menigtes groter worden,ontstaan er organisatiesen schep je de vier muren van religie.Eigenlijk komt religie van het Latijnse woord religare,wat verbinden betekent.Een groep mensen ismet elkaar verbonden door een gemeenschappelijk doel.Wat is dat gemeenschappelijke doel?Godverwerkelijking.Is dat niet het doel van elke religie?Waarom zijn wij dan gescheiden?Baba Ji, op verschillende momentenzag ik dat teenagers, jongeren,moeite hebben met een van de vier voorwaarden,en ze zijn niet in staat ze te overwinnen.Mensen begrijpen soms met name nietwaarom het niet goed is alcohol te gebruiken.Niet-vegetarisch eten, dat snappen veel mensen denk ik welomdat er een groot karma aan vast hangt.Soms begrijpen ze niet waarom wordt gezegddat je altijd maar één partner moet hebbenomdat de mensen vandaag de dag zo gemakkelijkverder leven en een nieuwe relatie proberen,zelfs na hun huwelijk.Kunt u ons helpen die vier voorwaarden wat beter te begrijpen?Het levensinzicht van mensen kan veranderen.Omstandigheden rondom je kunnen veranderen.Het weer kan veranderen,maar de morele wet kan niet veranderen, toch?Nu willen jongeren vandaag de daguitgaanen elkaar wat beterleren kennen voor ze de uiteindelijke stap zetten.Wat zien we gebeuren?Het gaat om een overeengekomen huwelijktegenover een huwelijk uit liefde.Welk percentage huwelijken uit liefdeis een succes vergeleken met overeengekomen huwelijken?In een overeengekomen huwelijkstap je in een eenheidwanneer je er klaar voor bent.Daar moeten we een soort balans in zien te houdenen leren elkaar te respecteren.Een huwelijk uit liefdega je al met vooringenomen ideeën aan.Terwijl niemand aan die verwachtingen kan voldoendie je in het leven hebt geroepen.Wanneer je elkaar ontmoeten uitgaat enzo,laat je je van je beste kant zien.Iedereen doet zich op zijn best voor.Ben je getrouwd, dan zie je hoe iemand werkelijk,echt is.Je komt er pas achter wie iemand echt isals je daadwerkelijkdag en nacht met hem leeft.Anders zie je alleen maarhet masker dat iemand opzet.Kan je hem dan echt leren kennen?Je kan acht á negen jaar samenleven met iemanden dan doet diegene iets waarvan je opschrikt ...kende je diegene dan echt?In een overeengekomen huwelijk zijn er geen verwachtingen.Je weet dat je er zelf iets van moet maken.In een huwelijk uit liefde zijn er massa's verwachtingen.Het punt daarbij, Baba Ji, is doorgaansdat mensen het gevoel hebben dat alle relaties,de belangrijkste relaties in hun leven hun toegevallen zijn.Ze liggen al van tevoren voor hen vast.De enige waarvan ze het gevoel hebbendat ze zelf kunnen kiezen, is met wie zij trouwen.Die redenering lijk je heel vaak tegen te komen.Is dat zo?Kun je echt kiezen?Heb jij gekozen?Ik niet, Baba Ji, maar dat is wat mensen geneigd zijn te zeggen.Dat is het punt –dat wij allemaal het vooringenomen idee hebben,dat je in het leven zelf kunt kiezen.Heb je eigenlijk een vrije keus?De keuzes die je vandaag maaktberusten op bepaalde factoren, nietwaar?Het land waarin je geboren werd,de opleiding die je genoot,de ouders die je kreeg;vriendelijke, moeilijke, harde, traumatische.Door al die factoren ben je geprogrammeerd tot wat je nu benten je hebt geen ervan in eigen hand.Dus over wat voor soort vrije wil heb je het dan?Vrije wil houdt in dat ik de vrijheid heb te kiezen.Dat houdt in dat als ik jou niet mag,ik de vrijheid zou hebben je een klap te geven.Maar dat maakt weer inbreuk op zijn vrijheid.Daarom schiep de maatschappij normenen zijn er sociale wettenwaarin zelfs die vrijheid beknot is.Wij moeten binnen een bepaalde structuur leven.Vrijheid wil zeggen dat ik aan elke kant van de weg kan rijden die ik wil.Maar dat kan ik nietwant als ik dat doe, krijg ik een ongeluk.Daarom zijn er maatschappelijke structuren in het leven geroepen, enzijn er wetten gemaakt.Binnen een zekere discipline te levenzal je helpen om...De basis ervan is volwassenheid.Zijn wij volwassen genoeg om de juiste beslissingen te nemen?Vooral wanneer we jong zijn.Bij jongeren heeft men het overvroege liefde – een beetje nieuwsgierigheiden een beetje dwaasheid –dat is vroege liefde.Hoevelen van ons kunnen die in stand houden?Ik zeg nietdat ik tegen huwelijken uit liefde ben.Maar je kunt niet stellen dat een huwelijk uit liefde moet zijnen niet uit een overeenkomst,of overeengekomen en niet uit liefde.Dat hangt van de situatie af,van de cultuur enzovoorts.Maar denk nooitdat je iemand echt kunt kennendoor hem een paar keer te hebben ontmoet.Dat kan niet.En alcohol, Baba Ji?Die vraag heb je zelf al beantwoord.Aan de ene kant wil je vrijheid,en aan de andere kant gebruik je ietswat je verstand, je rede, alles uitschakelt.Waar blijft dan je vrijheid?Aan de ene kant wil je de controle hebben.Aan de andere kant neem je ietswaardoor je de controle verliest.Het schakelt je gezonde verstand uiten goed en slecht.Is dat geen tegenspraak?Baba Ji, de mensen zoeken naar een manier om zich te ontspannen.Kunt u ons een alternatief geven?Hoe kunnen we begrijpen hoe dat te doenzonder afhankelijk te zijn van die andere dingen?Kijk, weer komt het neer op alcoholen geestverruimende drugs enzo.Dat dit de geest ontspant, maar voor hoelang?Als mijn geest vredig is,als ik met iedereen vrede heb,ben ik ontspannen.Maar als ik alcohol neem,ben ik een uur of twee ontspannen,maar zijn dan 's morgens mijn problemen verdwenen?Dan heb ik naast mijn problemen ook nog hoofdpijn,en andere problemen,want misschien heb ik in die toestandwel iets gezegdtegen iemand die dat verkeerd heeft opgevat.Wat heb ik er dan mee bereikt?Het is een misvatting dat je er ontspannen door raaktof dat het je problemen laat verdwijnen.Er verdwijnt niets, het is er nog steeds.Je kunt beter iets doen wat je problemen echt wegneemt.Doe iets waardoor jemet jezelf in het reine komt.Wat je helpt om vrede te krijgen met jezelf.Er is de dronkenschap van Nam.Ja, ik bedoel... 'Zij die doordrenkt zijn van Nam, blijven dag en nacht dronken van geluk.'Baba Ji, is het echt mogelijk de geest te laten ophouden met berekenen?En als we het stoppen,vinden we dan automatisch die innerlijke stilte?Kijk, weet je, je hebt de geest geprogrammeerd.De geest is beïnvloedbaar.Deze kennis van ons, onze opvoeding,dat alles heeft de geest geprogrammeerd,en dat programma werkt met berekening nietwaar?Zoals ik zei, we moeten gewoonweg alles wissen.Nu werkt de geest van iedereen zo –dat zodra iemand iets tegen ons zegtde geest bewust of onbewustgaat werkenen zegt: 'dit is goed, dit is slecht.Moet ik reageren?Ik moet niet reageren.Zei hij iets aardigs?Zei hij iets vervelends?'Dat is een automatisme.Om dat te kunnen deprogrammeren,dat kost tijdmaar dat is nu net wat we proberen te doen.We proberen hem stil te maken,met te proberen objectief te zijnin plaats van reactief.Nu is het leven reactief.Wij moeten objectief zijn.Baba Ji, Sardar Bahadur zei: 'Niemand werd ooit spiritueel vrijdoor een proces van logica.'Aan de andere kant wordt ons verteld ons verstand te gebruiken,en bij alles vraagtekens te zetten voor we op het pad komenen niet blindelings volgen.Wanneer je logica gebruikt om op het pad te komen,is, als je eenmaal op het pad bent...Dat is dus......dat is een daad.Is dat overgave? 'Geen mens werd ooit bevrijd door een proces van logica.'Is dat overgave?Wel, wij hebben allemaal een bepaalde achtergrond, nietwaar?De een wordt in een hindoe-gezin geboren, de ander ineen moslim-gezin, een sikh gezin, een christelijk gezin –we hebben allemaal een andere achtergrond.We hebben tijd nodig om ons te kunnen vindenin de filosofie.Omdat we vastzitten.Zoals zij zei, de geest is geprogrammeerd.We kunnen er alleen naar kijken vanuit een bepaald perspectief.In die matemoeten we onze logica en rede gebruikenom te kunnen zien wat we aangaanen om ons daarin te kunnen vinden.Als je je daarin eenmaal kunt vinden,is het tijd om te handelen.Ga je eenmaal handelen,dan zal dat je helpenin plaats van alleen kennis.Aanvankelijk gingen we op basis van kennis aan de slagmet gebruik van onze logica en rede.Vervolgens brengt handelen persoonlijke ervaring.En hoe meer persoonlijkeervaring je hebt,hoe meer je beseft hoe weinig wij wetenvan de onbekende factor in ons leven.Die zullen we nooit kúnnen weten.En dan gaan we om zijn genade vragenEn begin je eenmaal om zijn genade te vragen …een bedelaar stelt nooit eisen en voorwaarden.Een bedelaar onderwerpt zich.Hij steekt allebei zijn handen uit om te ontvangen.Dank u, Baba Ji.Baba Ji, als een satsangi zijn hele leven de principes van Sant Mat heeft gevolgdmaar tot aan het laatste eindhet Geluid niet heeft gehoord,wat wordt er dan van hem?Ik denk niet dat ik daar antwoord op wil geven,omdat ik niemands ...Het belangrijkste is dat de Shabd er is.Shabd wordt niet meer of minder.Het Licht neemt niet toe of af.Wat er sterker wordt of verslapt is je aandacht,hoe aandachtig je bent.Ben je geconcentreerd,of je nu ingewijd bent of niet –weet je, soms denken wedat alleen ingewijden het kunnen horen.Daar heeft het niets mee te maken.Je kunt de Shabd horenzodra je geconcentreerd bentook al ben je niet ingewijd.Maar bij de inwijding leren wij hoe het te kanaliseren.Ben je niet ingewijd, dan denk je alleen maar:waar komt dat rare geluid toch vandaan?'Of je gaat naar de dokter en zegt:ik heb een probleem in mijn oren.Inwijding helpt je het dus te begrijpenerop gespitst te zijnen de staat waarin je verkeert op waarde te schatten.Maar het komt er uiteindelijk op neerdat als je niet genoeg geconcentreerd bent,het de vraag is wat je met je meditatie hebt bereikt.Wat inhoudt -het is als een kind dat naar school gaat maar niet leert.Ik kan dus best elke dag naar school gaanmaar haal ik mijn examen als ik niets leer?En …Volgens mij kan moeilijk worden gezegddat iemand regelmatig heeft gemediteerden het Geluid niet hoort.Wij hebben onze eigen verwachting geschapenvan wat het Geluid zou moeten zijn.Dus als ons wordt verteld:je zult zo'n soort geluid horen –zo'n geluid, en geen ander.Het klinkt zo.Dan hangt het ervan af welke indrukken er in je geest zittenof je een westerling bent:dan zul je bepaalde westerse instrumenten horen.Ben je een Indiër, dan hoor je iets wat daar bij past.Het Geluid is er.En in de een of andere fase in ons leven,hebben we het allemaal gehoord.Ik geloof niet...Ik kan met 100% zekerheid zeggendat er niemand bestaatin een mensenlichaamdie het Geluid niet heeft gehoord.Maar we herkenden het misschien niet,of we schonken er geen aandacht aanof we wisten niet wat het was.Dus ging je gewoon verder zonder je er bewust van te zijn.Dank u, Baba Ji.

Q & A with GSD 020 with CC

View online
< ?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><>
<text sub="clublinks" start="5.9" dur="3.02">Baba Ji, is dicht bij de meester zijn</text>
<text sub="clublinks" start="8.92" dur="4.813">goed karma of zijn genade?</text>
<text sub="clublinks" start="13.733" dur="3.067"> Iets wat vertrouwd is, wordt onderschat.'</text>
<text sub="clublinks" start="16.8" dur="4.8">Kijk, soms wanneer je te dichtbij bent,</text>
<text sub="clublinks" start="21.6" dur="3.2">is de geest soms geneigd te analyseren.</text>
<text sub="clublinks" start="24.8" dur="5.266">Dan gaan we alles analyseren wat hij zegt en doet,</text>
<text sub="clublinks" start="30.066" dur="3.067">terwijl we het vaak niet kunnen begrijpen.</text>
<text sub="clublinks" start="33.133" dur="2.667">Wanneer je te dichtbij bent,</text>
<text sub="clublinks" start="35.8" dur="3.266">wanneer de mot te dicht bij het vuur komt,</text>
<text sub="clublinks" start="39.066" dur="3.6">kan hij verbranden.</text>
<text sub="clublinks" start="42.666" dur="1.867">Dank u, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="44.533" dur="5.4">Baba Ji, mag ik u vragen ons wat te vertellen over</text>
<text sub="clublinks" start="49.933" dur="1.133">levensvormen die alleen het gevolg van hun daden ondergaan (bhog jooni) en</text>
<text sub="clublinks" start="51.066" dur="5.267">levensvormen die karma scheppen (karam jooni)?</text>
<text sub="clublinks" start="56.333" dur="3.533">Als we het hebben over de cyclus van 84</text>
<text sub="clublinks" start="59.866" dur="5.2">wordt die volgens de Veda's in tweeën verdeeld.</text>
<text sub="clublinks" start="65.066" dur="1.794">Toen God –</text>
<text sub="clublinks" start="66.86" dur="3.74">volgens het hindoeïstische- of vedische concept –</text>
<text sub="clublinks" start="70.6" dur="2.06">de schepping schiep,</text>
<text sub="clublinks" start="72.666" dur="2">schiep hij</text>
<text sub="clublinks" start="74.666" dur="3.134">8.400.000 vormen van leven</text>
<text sub="clublinks" start="77.8" dur="3.466">die hij daarna in tweeën verdeelde,</text>
<text sub="clublinks" start="81.266" dur="3.8">waarvan de een karam jooni en de ander bhog jooni heet.</text>
<text sub="clublinks" start="85.066" dur="4.4">Bhog jooni zijn zij die karma's afbetalen,</text>
<text sub="clublinks" start="89.466" dur="2.134">en geen karma scheppen.</text>
<text sub="clublinks" start="91.6" dur="2.466">En karam jooni betalen zowel karma's af</text>
<text sub="clublinks" start="94.066" dur="3.134">als dat zij karma's scheppen.</text>
<text sub="clublinks" start="97.2" dur="0.933">Dus zie het zo.</text>
<text sub="clublinks" start="98.133" dur="4.267">Als iemand een zekere hoeveelheid</text>
<text sub="clublinks" start="102.4" dur="2.666">karma's heeft, zal hij aan de hand daarvan</text>
<text sub="clublinks" start="105.066" dur="5.8"> geboren worden in een bepaalde levensvorm.</text>
<text sub="clublinks" start="110.866" dur="4">Bij die levensvorm hoort een zekere karmische lading.</text>
<text sub="clublinks" start="114.866" dur="3.667">Dus nadat hij daar doorheen is gegaan,</text>
<text sub="clublinks" start="118.533" dur="4.533">zal hij evolueren naar de volgende vorm.</text>
<text sub="clublinks" start="123.066" dur="5.2">Is hij door de karma's daarvan heengegaan,</text>
<text sub="clublinks" start="128.266" dur="1.667">dan evolueert hij naar de volgende.</text>
<text sub="clublinks" start="129.933" dur="0.733">Het is dus een ladder.</text>
<text sub="clublinks" start="130.666" dur="1.734">Je beklimt een ladder.</text>
<text sub="clublinks" start="132.4" dur="1.866">Door af te betalen</text>
<text sub="clublinks" start="134.266" dur="3.6">word je lichter en klim je omhoog.</text>
<text sub="clublinks" start="137.866" dur="4.734">En dan evolueer je op een gegeven moment</text>
<text sub="clublinks" start="142.6" dur="3.8">dankzij zijn genade weg uit de bhog jooni.</text>
<text sub="clublinks" start="146.4" dur="4.6">Dus op de mens na is iedereen bhog jooni,</text>
<text sub="clublinks" start="151" dur="2.6">inclusief de zogeheten hemelse wezens</text>
<text sub="clublinks" start="153.6" dur="1.066">waarover we het wel eens hebben.</text>
<text sub="clublinks" start="154.666" dur="1.734">Allemaal bhog jooni.</text>
<text sub="clublinks" start="156.4" dur="3.2">Je evolueert naar de karam jooni.</text>
<text sub="clublinks" start="159.6" dur="2.4">Maar wat is nu het verschil</text>
<text sub="clublinks" start="162" dur="2.066">tussen karam jooni en bhog jooni?</text>
<text sub="clublinks" start="164.066" dur="2.067">In karam jooni beschik je over vivek,</text>
<text sub="clublinks" start="166.133" dur="2.467">het vermogen onderscheid te maken.</text>
<text sub="clublinks" start="168.6" dur="3.266">Bhog jooni reageren op dingen.</text>
<text sub="clublinks" start="171.866" dur="3.134">In karam jooni word je geacht na te denken,</text>
<text sub="clublinks" start="175" dur="2.666">en te onderscheiden,</text>
<text sub="clublinks" start="177.666" dur="3.267">objectief te zijn en vooruit te gaan.</text>
<text sub="clublinks" start="180.933" dur="1.867">Dus in karam jooni</text>
<text sub="clublinks" start="182.8" dur="4.266">schep je karma en betaal je ook af.</text>
<text sub="clublinks" start="187.066" dur="2.667">En alleen in karam jooni</text>
<text sub="clublinks" start="189.733" dur="2.133">kun je worden verlost.</text>
<text sub="clublinks" start="191.866" dur="1">In bhog jooni kan dat niet.</text>
<text sub="clublinks" start="192.866" dur="3.534">Bhog jooni moet evolueren tot karam jooni</text>
<text sub="clublinks" start="196.4" dur="4.8">om verlost te kunnen worden.</text>
<text sub="clublinks" start="201.2" dur="1.2">Zij betalen dus af.</text>
<text sub="clublinks" start="202.4" dur="2.866">Hier betaal je én schep je.</text>
<text sub="clublinks" start="205.266" dur="2.2">Als je nu in karam jooni bent gekomen</text>
<text sub="clublinks" start="207.466" dur="2.2">en de lading karma's die je hebt geschapen</text>
<text sub="clublinks" start="209.666" dur="3.8">zodanig is dat je lading heel zwaar wordt,</text>
<text sub="clublinks" start="213.466" dur="2.334">kun je langs de ladder naar beneden gaan.</text>
<text sub="clublinks" start="215.8" dur="1.866">Het is alsof je een ladder bent opgeklommen,</text>
<text sub="clublinks" start="217.666" dur="2.067">en bij de laatste sport bent,</text>
<text sub="clublinks" start="219.733" dur="2.067">je offert je een beetje op,</text>
<text sub="clublinks" start="221.8" dur="1.8">dan heb je die ladder niet meer nodig</text>
<text sub="clublinks" start="223.6" dur="1.466">omdat je die ontstegen bent.</text>
<text sub="clublinks" start="225.066" dur="1.534">Maar zelfs op de laatste sport,</text>
<text sub="clublinks" start="226.6" dur="4.266">als je voet wegglipt,</text>
<text sub="clublinks" start="230.866" dur="2.934">weet je niet waar je</text>
<text sub="clublinks" start="233.8" dur="1.8">hulp zult krijgen</text>
<text sub="clublinks" start="235.6" dur="3.2">en op welke sport je terechtkomt.</text>
<text sub="clublinks" start="238.8" dur="2.266">In de Adi Granth zegt Guru Sahib:</text>
<text sub="clublinks" start="241.066" dur="2.734"> 'Van de 8,4 miljoen soorten van leven 0:04:03.800,0:04:06.333 heeft God de mens gezegend met heerlijkheid.</text>
<text sub="clublinks" start="246.333" dur="2.733">De mens die die sport, die kans mist,</text>
<text sub="clublinks" start="249.066" dur="4">zal de pijn lijden van het komen en gaan.'</text>
<text sub="clublinks" start="253.066" dur="2.4">In de cyclus van 84</text>
<text sub="clublinks" start="255.466" dur="4.934">staat de mens aan de top.</text>
<text sub="clublinks" start="260.4" dur="2.066"> 'God zegende de mens met heerlijkheid.' 0:04:22.466,0:04:27.333 De mens kreeg die status.</text>
<text sub="clublinks" start="267.333" dur="1.467"> 'Wie deze sport mist'…</text>
<text sub="clublinks" start="268.8" dur="1.666">Hij geeft dus het voorbeeld van een ladder</text>
<text sub="clublinks" start="270.466" dur="1.934">die we opgeklommen zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="272.4" dur="2.733">Maar als je op dit cruciale moment wegglijdt,</text>
<text sub="clublinks" start="275.133" dur="2.333">weet je niet waar je hulp en steun zult krijgen,</text>
<text sub="clublinks" start="277.466" dur="3.134">In welke jooni (levensvorm) je terecht zal komen.</text>
<text sub="clublinks" start="280.6" dur="1.666">Je zúlt terug moeten komen</text>
<text sub="clublinks" start="282.266" dur="1.867">en door de cyclus van geboorte</text>
<text sub="clublinks" start="284.133" dur="0.733">en dood moeten gaan,</text>
<text sub="clublinks" start="284.866" dur="2.067">van geluk en verdriet.</text>
<text sub="clublinks" start="286.933" dur="2.867"> 'hij zal de pijn lijden van het komen en gaan.'</text>
<text sub="clublinks" start="289.8" dur="2.6">We zullen steeds terug moeten komen.</text>
<text sub="clublinks" start="292.4" dur="5.733">Dus Baba Ji, als we een flauw idee hadden van de impact daarvan,</text>
<text sub="clublinks" start="298.133" dur="1.333">zou het van directe invloed zijn op...</text>
<text sub="clublinks" start="299.466" dur="1.6">Wel, als je er zo naar wilt kijken,</text>
<text sub="clublinks" start="301.066" dur="3">en wil gaan berekenen:</text>
<text sub="clublinks" start="304.066" dur="3.267">er zijn 8.400.000 levensvormen.</text>
<text sub="clublinks" start="307.333" dur="6.067">Dus als je door alle vormen heen bent gegaan,</text>
<text sub="clublinks" start="313.4" dur="1.4">word je weer als mens geboren,</text>
<text sub="clublinks" start="314.8" dur="3.266">na 8.400.000 jaar.</text>
<text sub="clublinks" start="318.066" dur="0.8">Ja?</text>
<text sub="clublinks" start="318.866" dur="1.534">Nog daargelaten dat er veel</text>
<text sub="clublinks" start="320.4" dur="3.866">bomen en planten zijn van 100 jaar oud.</text>
<text sub="clublinks" start="324.266" dur="2.334">Er valt dus niet eens te berekenen</text>
<text sub="clublinks" start="326.6" dur="3.666">waar we allemaal doorheen gegaan zijn,</text>
<text sub="clublinks" start="330.266" dur="1.934">hoeveel pijn en lijden we hebben meegemaakt</text>
<text sub="clublinks" start="332.2" dur="1.866">voordat we deze status verwierven.</text>
<text sub="clublinks" start="334.066" dur="1.4">En nu zijn we tot die status gekomen,</text>
<text sub="clublinks" start="335.466" dur="4.067">en vinden we dit vanzelfsprekend.</text>
<text sub="clublinks" start="339.533" dur="0.933">Of we weten het niet,</text>
<text sub="clublinks" start="340.466" dur="1">of we begrijpen het niet.</text>
<text sub="clublinks" start="341.466" dur="1.267">Volgens mij begrijpen we het allemaal.</text>
<text sub="clublinks" start="342.733" dur="1.867">Het is niet zo dat we geen goed en slecht kennen,</text>
<text sub="clublinks" start="344.6" dur="2.2">het is gewoon dat we de dingen voor kennisgeving aannemen</text>
<text sub="clublinks" start="346.8" dur="7.066">en dat wij denken dat dat anderen zal overkomen, niet ons.</text>
<text sub="clublinks" start="353.866" dur="2.334">Dank u, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="356.2" dur="7.266">Huzur, wat is het verschil tussen liefde en gehechtheid?</text>
<text sub="clublinks" start="363.466" dur="1.534">Liefde helpt je volwassen te worden,</text>
<text sub="clublinks" start="365" dur="3.733">gehechtheid trekt je omlaag.</text>
<text sub="clublinks" start="368.733" dur="2.6">We hadden het er eerder ook over</text>
<text sub="clublinks" start="371.333" dur="3.867">dat we niet echt weten wat liefde is.</text>
<text sub="clublinks" start="375.2" dur="6">Liefde is iets wat ons begrip te boven gaat.</text>
<text sub="clublinks" start="381.2" dur="2.466">Liefde moet je leren geven.</text>
<text sub="clublinks" start="383.666" dur="5.4">Krishnamurti maakte een heel mooie opmerking</text>
<text sub="clublinks" start="389.066" dur="6.534">toen hij zei dat het moeilijk is liefde uit te leggen of te begrijpen.</text>
<text sub="clublinks" start="395.6" dur="4.333">Maar we kunnen het zeker hebben over wat liefde níet is.</text>
<text sub="clublinks" start="399.933" dur="2.2">Liefde is een positieve eigenschap.</text>
<text sub="clublinks" start="402.133" dur="2.067">Als wij beweren dat we van iemand houden,</text>
<text sub="clublinks" start="404.2" dur="1.266">worden we jaloers,</text>
<text sub="clublinks" start="405.466" dur="1.267">willen we diegene niet delen,</text>
<text sub="clublinks" start="406.733" dur="1.8">en worden we bezitterig.</text>
<text sub="clublinks" start="408.533" dur="2.333">Dat zijn allemaal negatieve eigenschappen</text>
<text sub="clublinks" start="410.866" dur="2.267">en dat is geen liefde.</text>
<text sub="clublinks" start="413.133" dur="3.533">Liefde is dus iets wat je verheft.</text>
<text sub="clublinks" start="416.666" dur="8.534">Liefde verheft je boven het fysieke.</text>
<text sub="clublinks" start="425.2" dur="5.466">In feite proberen wij ons door een proces van spiritualiteit</text>
<text sub="clublinks" start="430.666" dur="3.134">voor liefde open te stellen.</text>
<text sub="clublinks" start="433.8" dur="2.266">Aangezien de meesten van ons geprogrammeerd zijn,</text>
<text sub="clublinks" start="436.066" dur="6.2">ervaren we maar een bepaald aspect van die liefde.</text>
<text sub="clublinks" start="442.266" dur="3.334">Totdat je jezelf niet volledig openstelt,</text>
<text sub="clublinks" start="445.6" dur="3.466">kun je geen liefde ervaren.</text>
<text sub="clublinks" start="450.266" dur="1">Dank u, Huzur.</text>
<text sub="clublinks" start="452.8" dur="3.4">Hazur, ik heb twee vragen.</text>
<text sub="clublinks" start="456.2" dur="2.266">Allereerst heeft u heel mooi uitgelegd</text>
<text sub="clublinks" start="458.466" dur="6.134">hoe wij door de 8,4 miljoen levenssoorten heen tot mens zijn geëvolueerd.</text>
<text sub="clublinks" start="464.6" dur="5.133">Veel mensen vallen vaak ten prooi aan de misvatting</text>
<text sub="clublinks" start="469.733" dur="3.667">dat toen we zijn geëvolueerd tot mens en die geboorte kregen,</text>
<text sub="clublinks" start="473.4" dur="3.333">wij alle karma dat we moesten ondergaan, beëindigd hebben</text>
<text sub="clublinks" start="476.733" dur="3.933">en toen als mens geboren werden.</text>
<text sub="clublinks" start="480.666" dur="4.334">Maar ik wil graag verhelderen dat zelfs nadat we de mensenvorm kregen</text>
<text sub="clublinks" start="485" dur="1.933">dankzij Gods genade,</text>
<text sub="clublinks" start="486.933" dur="4.067">er nog een saldo uitstaat van onze sinchit of reserve karma.</text>
<text sub="clublinks" start="491" dur="4.266">We kunnen beter niet ingaan op dingen als sinchit karma, lotskarma enz.</text>
<text sub="clublinks" start="495.266" dur="1.934">Die worden alleen als uitleg gebruikt.</text>
<text sub="clublinks" start="497.2" dur="2.333">Alles wat wij hoeven weten</text>
<text sub="clublinks" start="499.533" dur="4.333">is dat wij deel uitmaken van het web van karma.</text>
<text sub="clublinks" start="503.866" dur="1.4">Dat dat zo is, wil zeggen</text>
<text sub="clublinks" start="505.266" dur="2.2">dat we nog steeds karma hebben.</text>
<text sub="clublinks" start="507.466" dur="3.4">Wij hebben een lichaam - dat houdt karma in, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="510.866" dur="4.8">Of we nu goed waren of slecht.</text>
<text sub="clublinks" start="515.666" dur="4.334">Tenzij we die karma's ontstijgen,</text>
<text sub="clublinks" start="520" dur="4.133">zal deze kringloop doorgaan.</text>
<text sub="clublinks" start="524.133" dur="5.467"> 'Je zult rekenschap moeten afleggen van elke daad die je verricht.'</text>
<text sub="clublinks" start="529.6" dur="2.666">Als wij dus gevolgen ondergaan,</text>
<text sub="clublinks" start="532.266" dur="2.534">wil dat zeggen dat er nog steeds karma is.</text>
<text sub="clublinks" start="534.8" dur="3.4">Dat houdt in dat we zolang we in het lichaam leven,</text>
<text sub="clublinks" start="538.2" dur="3.2">we handelingen verrichten.</text>
<text sub="clublinks" start="541.4" dur="4.866">Maar als we bevrijding willen, moeten we karma ontstijgen.</text>
<text sub="clublinks" start="546.266" dur="4">Nu stellen we vaak vragen over goed en slecht karma.</text>
<text sub="clublinks" start="550.266" dur="2.267">Als iemand goede daden verricht en aan goede doelen geeft...</text>
<text sub="clublinks" start="552.533" dur="1.133">Wij kennen het gezegde:</text>
<text sub="clublinks" start="553.666" dur="2.534"> 'Ascese leidt tot het koningschap, het koningschap tot de hel !' 0:09:16.200,0:09:17.800 Iemand die goede dingen doet en aan liefdadigheid geeft,</text>
<text sub="clublinks" start="557.8" dur="2.4">verzamelt heel goed karma.</text>
<text sub="clublinks" start="560.2" dur="1">Als hij goed karma verzamelt,</text>
<text sub="clublinks" start="561.2" dur="1.8">dan komt hij als koning of keizer terug.</text>
<text sub="clublinks" start="563" dur="1.666">Komt hij terug als koning of keizer,</text>
<text sub="clublinks" start="564.666" dur="2.6">dan valt hij ten prooi aan losbandigheid</text>
<text sub="clublinks" start="567.266" dur="2">en moet daar rekenschap van afleggen.</text>
<text sub="clublinks" start="569.266" dur="2.134">En zo gaat de kringloop maar door, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="571.4" dur="1.933">Daarom staat er in de Adi Granth:</text>
<text sub="clublinks" start="573.333" dur="5.733"> 'Nam is verheven boven giften, liefdadigheid en ascese.</text>
<text sub="clublinks" start="579.066" dur="2.534">De tong die Gods Naam herhaalt,</text>
<text sub="clublinks" start="581.6" dur="2.866">voert iemand naar vervulling'.</text>
<text sub="clublinks" start="584.466" dur="3.6">Dus de toewijding die alle andere vormen van toewijding overstijgt,</text>
<text sub="clublinks" start="588.066" dur="2.8">is meditatie op Nam, meditatie op Shabd.</text>
<text sub="clublinks" start="590.866" dur="3.534">Als wij ons wijden aan de meditatieoefening op Shabd,</text>
<text sub="clublinks" start="594.4" dur="2.533">wanneer we beginnen te mediteren,</text>
<text sub="clublinks" start="596.933" dur="1.333">doen we, zoals Guru Sahib in de Adi Granth zegt:</text>
<text sub="clublinks" start="598.266" dur="3.2"> 'Ga daarheen waar je Gods Naam kunt krijgen.</text>
<text sub="clublinks" start="601.466" dur="4.734">Wijd je met Meesters genade aan de meditatie.'</text>
<text sub="clublinks" start="606.2" dur="3.2">Dus totdat we mediteren op die Naam,</text>
<text sub="clublinks" start="609.4" dur="5.4">want de enige manier om onze karmische rekeningen eindelijk af te sluiten,</text>
<text sub="clublinks" start="614.8" dur="1">is door de Shabd.</text>
<text sub="clublinks" start="615.8" dur="2.533"> 'Shabd wist de indrukken van karma uit.</text>
<text sub="clublinks" start="618.333" dur="2.333">Shabd zal je verenigen met de oervorm van de Shabd.'</text>
<text sub="clublinks" start="620.666" dur="1.534">Er is geen andere weg.</text>
<text sub="clublinks" start="622.2" dur="1.8">Zonder dat zal iedereen verstrikt blijven in het web van karma.</text>
<text sub="clublinks" start="624" dur="3.6">Goed karma of slecht karma – die schulden en tegoeden gaan door.</text>
<text sub="clublinks" start="627.6" dur="1">Zelfs al is er sinchit karma,</text>
<text sub="clublinks" start="628.6" dur="2.2">dan wordt dat toch vernietigd door de Shabd.</text>
<text sub="clublinks" start="630.8" dur="4.8">Wij kunnen ons karma nooit vernietigen.</text>
<text sub="clublinks" start="635.6" dur="2.533">Hij neemt onze verantwoordelijkheid over</text>
<text sub="clublinks" start="638.133" dur="3">en tilt ons uit boven al die dingen.</text>
<text sub="clublinks" start="641.133" dur="1.467">Dus kort door de bocht</text>
<text sub="clublinks" start="642.6" dur="3.866">kunnen wij zeggen dat we de kracht niet hebben.</text>
<text sub="clublinks" start="646.466" dur="1.8">Wat we ook doen –</text>
<text sub="clublinks" start="648.266" dur="2.734">of het goed karma is of slecht – dit gaat altijd door.</text>
<text sub="clublinks" start="651" dur="2.8">Maar als we onze toevlucht zoeken bij hem,</text>
<text sub="clublinks" start="653.8" dur="1.933">dan zal hij, wanneer wij ons overgeven,</text>
<text sub="clublinks" start="655.733" dur="4.133">onze verantwoordelijkheid op zich nemen.</text>
<text sub="clublinks" start="659.866" dur="3.734">Dan alleen kunnen we boven deze toestand uitstijgen.</text>
<text sub="clublinks" start="663.6" dur="2.333">Baba Ji, mijn tweede vraag</text>
<text sub="clublinks" start="665.933" dur="4.333">is dat een leerling die zijn toevlucht heeft genomen tot zijn Meester</text>
<text sub="clublinks" start="670.266" dur="1.934"> en de meditatie beoefent,</text>
<text sub="clublinks" start="672.2" dur="3.4">daarvan wordt gezegd dat hij drie stadia doorloopt.</text>
<text sub="clublinks" start="675.6" dur="2.666">Het eerste is geduld,</text>
<text sub="clublinks" start="678.266" dur="2.334">het tweede tevredenheid,</text>
<text sub="clublinks" start="680.6" dur="1.933">en het derde is dankbaarheid.</text>
<text sub="clublinks" start="682.533" dur="4.267">Ik verzoek u vriendelijk deze drie stadia uit te leggen.</text>
<text sub="clublinks" start="686.8" dur="2.666">Het komt weer neer op het onderwerp overgave, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="689.466" dur="5.2">In principe houden de eerste twee geduld in</text>
<text sub="clublinks" start="694.666" dur="4.4">en overgave – waar zijn wens ons bevel is, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="699.066" dur="1.934">Wanneer alles zijn wil is,</text>
<text sub="clublinks" start="701" dur="2">en wij in zijn wil leven,</text>
<text sub="clublinks" start="703" dur="3.666">zullen wij tussen niets meer onderscheid maken.</text>
<text sub="clublinks" start="706.666" dur="2.6"> 'Hij beschouwt genoegen en pijn als hetzelfde,</text>
<text sub="clublinks" start="709.266" dur="2.067">en maakt geen onderscheid tussen eer en oneer.'</text>
<text sub="clublinks" start="711.333" dur="1.533">Wat voor verschil is er dan nog?</text>
<text sub="clublinks" start="712.866" dur="2">Dan valt er niets meer onder goed of slecht te rangschikken,</text>
<text sub="clublinks" start="714.866" dur="3.067">omdat wij alles aanvaarden als zijn wil,</text>
<text sub="clublinks" start="717.933" dur="2.667">waarvan we geloven dat die goed is omdat de Heer het schonk.</text>
<text sub="clublinks" start="720.6" dur="0.866">Dan is er geen verschil meer.</text>
<text sub="clublinks" start="721.466" dur="4.134">Dan zijn we dus de sfeer van geduld ontstegen naar die van tevredenheid.</text>
<text sub="clublinks" start="725.6" dur="4.866">Dat is overgave. Je moet je overgeven.</text>
<text sub="clublinks" start="730.466" dur="2.2">Dank u, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="733.8" dur="5.8">Baba Ji, in het leven worstelen we allemaal met het nemen van beslissingen,</text>
<text sub="clublinks" start="739.6" dur="2.8">en hoe weten we op dit pad</text>
<text sub="clublinks" start="742.4" dur="5.6">dat we proberen de juiste beslissingen te nemen?</text>
<text sub="clublinks" start="748" dur="1.933">Wel, we leren door ervaring.</text>
<text sub="clublinks" start="749.933" dur="2.733">Ik denk niet dat er iemand is geboren</text>
<text sub="clublinks" start="752.666" dur="4.2">met zo'n niveau van volwassenheid dat hij alles weet.</text>
<text sub="clublinks" start="756.866" dur="5.6">Weet je – dit levensproces is dus als een ontwaken</text>
<text sub="clublinks" start="762.466" dur="2.734">waarbij we elke dag wel iets ervaren.</text>
<text sub="clublinks" start="765.2" dur="5.4">En die ervaring leert ons goed van slecht te onderscheiden.</text>
<text sub="clublinks" start="770.6" dur="3.4">Niemand weet dus.</text>
<text sub="clublinks" start="774" dur="2.866">Wij moeten door onze ervaringen heen.</text>
<text sub="clublinks" start="776.866" dur="2"> 'Ervaring leert de jongeren oud te zijn,</text>
<text sub="clublinks" start="778.866" dur="3.2">en de ouderen jong.'</text>
<text sub="clublinks" start="782.066" dur="2.4">Dus als vuistregel</text>
<text sub="clublinks" start="784.466" dur="4.534">is alles wat ons naar ons doel –</text>
<text sub="clublinks" start="789" dur="2">naar de Heer toe leidt, dat is goed.</text>
<text sub="clublinks" start="791" dur="2">Alles wat ons verder van ons doel af brengt,</text>
<text sub="clublinks" start="793" dur="2.866">moeten we proberen te vermijden.</text>
<text sub="clublinks" start="795.866" dur="2.4">Maar als onze bedoelingen goed zijn geweest,</text>
<text sub="clublinks" start="798.266" dur="3.134">en de beslissing die we hebben genomen</text>
<text sub="clublinks" start="801.4" dur="2.4">voor een ander niet werkt,</text>
<text sub="clublinks" start="803.8" dur="1.733">hoe moeten we dat dan zien?</text>
<text sub="clublinks" start="805.533" dur="4.067">Geen enkele beslissing die je neemt gaat ooit voor iedereen werken.</text>
<text sub="clublinks" start="809.6" dur="1.8">Jouw beleving van het leven</text>
<text sub="clublinks" start="811.4" dur="3.2">is heel anders dan die van iemand anders.</text>
<text sub="clublinks" start="814.6" dur="3">De een zijn dood is de ander zijn brood.</text>
<text sub="clublinks" start="817.6" dur="2.666">Een medicijn waar jij baat bij hebt, hoeft een ander niet per se te helpen.</text>
<text sub="clublinks" start="820.266" dur="2.8">Het kan juist een reactie veroorzaken.</text>
<text sub="clublinks" start="823.066" dur="2.867">Dus vanuit onszelf bezien,</text>
<text sub="clublinks" start="825.933" dur="3.2">nemen we vanuit wat onze ervaring ons heeft geleerd,</text>
<text sub="clublinks" start="829.133" dur="1.867">en vanuit wat wij denken dat goed is,</text>
<text sub="clublinks" start="831" dur="2.533">een beslissing, want we moeten verder.</text>
<text sub="clublinks" start="833.533" dur="1.867">Maar dat wil niet per se zeggen</text>
<text sub="clublinks" start="835.4" dur="2.4">dat iedereen het met dat besluit eens zal zijn</text>
<text sub="clublinks" start="837.8" dur="2.8">en het iedereen zal schikken.</text>
<text sub="clublinks" start="840.6" dur="3.2">Dus we moeten ons gezag niet laten gelden,</text>
<text sub="clublinks" start="843.8" dur="2.066">maar naar voren brengen wat wij denken dat juist is</text>
<text sub="clublinks" start="845.866" dur="2.334">om dan naar de ander proberen te luisteren</text>
<text sub="clublinks" start="848.2" dur="2.2">en te kijken wat zijn ervaring hem heeft geleerd,</text>
<text sub="clublinks" start="850.4" dur="2.066">of wat zijn mening is</text>
<text sub="clublinks" start="852.466" dur="3.534">om vervolgens tot een vergelijk te komen.</text>
<text sub="clublinks" start="856" dur="4.066">Baba Ji, mijn tweede vraag is hoe je onderscheid maakt</text>
<text sub="clublinks" start="860.066" dur="6.4">tussen een tevreden leven en een succesvol leven.</text>
<text sub="clublinks" start="866.466" dur="1.8">Ik weet niet wat succes is.</text>
<text sub="clublinks" start="868.266" dur="3.934">Tegenwoordig is de maatstaf voor succes anders.</text>
<text sub="clublinks" start="872.2" dur="2.466">In de goede oude tijd was succes</text>
<text sub="clublinks" start="874.666" dur="2.534">als de mensen respect voor je hadden</text>
<text sub="clublinks" start="877.2" dur="4.2">en je trouw was aan je idealen,</text>
<text sub="clublinks" start="881.4" dur="1.8">aan je gezichtspunten.</text>
<text sub="clublinks" start="883.2" dur="2.266">Dan was je een gerespecteerd iemand.</text>
<text sub="clublinks" start="885.466" dur="1.534">Dat is tegenwoordig anders.</text>
<text sub="clublinks" start="887" dur="3.066">Tegenwoordig kijken we naar geld, naar rijkdom</text>
<text sub="clublinks" start="890.066" dur="4.534">en wordt alles gemeten aan de hand van materiële zaken.</text>
<text sub="clublinks" start="894.6" dur="4.8">Deze zaken zullen iemand niet tevreden maken.</text>
<text sub="clublinks" start="899.4" dur="1.4">Ze wakkeren alleen de hebzucht aan</text>
<text sub="clublinks" start="900.8" dur="2.666">en doen je hunkeren naar meer.</text>
<text sub="clublinks" start="903.466" dur="2.134">Tevredenheid moet van binnenuit komen,</text>
<text sub="clublinks" start="905.6" dur="2.266">dat je met jezelf leert leven.</text>
<text sub="clublinks" start="907.866" dur="2.2">En als je met jezelf kunt leven,</text>
<text sub="clublinks" start="910.066" dur="2">ben je gelukkig met jezelf.</text>
<text sub="clublinks" start="912.066" dur="3.2">Dan maakt het niets uit wat een ander zegt.</text>
<text sub="clublinks" start="915.266" dur="1.467">En dat heeft niets te maken</text>
<text sub="clublinks" start="916.733" dur="4.267">met hoe arm of rijk je bent.</text>
<text sub="clublinks" start="921" dur="4.133">Tevredenheid houdt in dat je in zijn wil leert leven en die aanvaardt.</text>
<text sub="clublinks" start="925.133" dur="1.867"> 'Geeft u mij een rijk om over te heersen, waarin ligt dan mijn eer?</text>
<text sub="clublinks" start="927" dur="3.466">Laat u mij bedelen, wat verlies ik daar dan bij?'</text>
<text sub="clublinks" start="930.466" dur="1.734">Hij kan je aan de top zetten</text>
<text sub="clublinks" start="932.2" dur="2.533">of omlaag halen: jij aanvaardt dat, goed?</text>
<text sub="clublinks" start="934.733" dur="6.2">Als dit is wat hij wil, ben ik gelukkig.</text>
<text sub="clublinks" start="940.933" dur="1.867">Dank u, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="942.8" dur="2.733">Baba Ji, is het heus en echt mogelijk</text>
<text sub="clublinks" start="945.533" dur="2.067">voor de geest om offers te brengen</text>
<text sub="clublinks" start="947.6" dur="3.066">zolang hij verbonden is met het zelf?</text>
<text sub="clublinks" start="950.666" dur="3.467">Want de geest zoekt altijd naar compensatie</text>
<text sub="clublinks" start="954.133" dur="4">voor de offers die hij heeft gebracht.</text>
<text sub="clublinks" start="958.133" dur="4.333">Nogmaals, dat is omdat wij de geest hebben geprogrammeerd.</text>
<text sub="clublinks" start="962.466" dur="2.134">De geest zal zich dus gedragen</text>
<text sub="clublinks" start="964.6" dur="1.666">zoals jij hem programmeert.</text>
<text sub="clublinks" start="966.266" dur="3.6">De geest is niet altijd zo geweest.</text>
<text sub="clublinks" start="969.866" dur="3.534">Daarom proberen de mystici ons uit te leggen</text>
<text sub="clublinks" start="973.4" dur="2.8">dat jij de geest gemaakt hebt tot wat hij is</text>
<text sub="clublinks" start="976.2" dur="2">en hij niet zo was.</text>
<text sub="clublinks" start="978.2" dur="2.533"> 'O geest, je bent de belichaming van goddelijk Licht,</text>
<text sub="clublinks" start="980.733" dur="2.733">herken je eigen bron!'</text>
<text sub="clublinks" start="983.466" dur="4.734">Guru Sahib zegt dus: herken je ware zelf.</text>
<text sub="clublinks" start="988.2" dur="4.466">De geest was niet zo'n berekenend iets</text>
<text sub="clublinks" start="992.666" dur="2.4">als wat jij ervan gemaakt hebt.</text>
<text sub="clublinks" start="995.066" dur="3.534">Door onze indrukken, door onze interacties</text>
<text sub="clublinks" start="998.6" dur="3.333">hebben we die programmering in onszelf tot stand gebracht</text>
<text sub="clublinks" start="1001.933" dur="2.533">waarbij we alles berekenen.</text>
<text sub="clublinks" start="1004.466" dur="4.8">We moeten hem dus deprogrammeren en herprogrammeren</text>
<text sub="clublinks" start="1009.266" dur="3.2">naar wat goed is om te doen –</text>
<text sub="clublinks" start="1012.466" dur="2.534">om objectiever in het leven te staan</text>
<text sub="clublinks" start="1015" dur="4.8">in plaats van alles te berekenen.</text>
<text sub="clublinks" start="1019.8" dur="0.666">Dank u wel.</text>
<text sub="clublinks" start="1020.466" dur="2.4">Baba Ji, wat zou volgens u</text>
<text sub="clublinks" start="1022.866" dur="2.6">ons continue streven moeten zijn –</text>
<text sub="clublinks" start="1025.466" dur="1.467">behalve natuurlijk onze meditatie.</text>
<text sub="clublinks" start="1026.933" dur="2.133">Soms ontbreekt</text>
<text sub="clublinks" start="1029.066" dur="3.8">het ons, hoe zal ik het zeggen,</text>
<text sub="clublinks" start="1032.866" dur="4.4">aan het moment waarop we echt kunnen zitten,</text>
<text sub="clublinks" start="1037.266" dur="1.8">en soms lukt het ons niet om te zitten.</text>
<text sub="clublinks" start="1039.066" dur="3.2">Hoe kunnen we constant worden in onze meditatie, Baba Ji?</text>
<text sub="clublinks" start="1042.266" dur="1.6">Wel, dat komt neer op de vraag</text>
<text sub="clublinks" start="1043.866" dur="2.134">die zij zojuist stelde over de geest.</text>
<text sub="clublinks" start="1046" dur="2.6">De geest is een enorm sterke entiteit.</text>
<text sub="clublinks" start="1048.6" dur="2.866">Als de geest de noodzaak van iets niet voelt,</text>
<text sub="clublinks" start="1051.466" dur="2.334">zal hij er niets voor opofferen.</text>
<text sub="clublinks" start="1053.8" dur="2.266">Vandaag voelen de meesten van ons de noodzaak niet</text>
<text sub="clublinks" start="1056.066" dur="1.4">en nemen we dingen voor kennisgeving aan.</text>
<text sub="clublinks" start="1057.466" dur="2">Alles wat ons geschonken is,</text>
<text sub="clublinks" start="1059.466" dur="1.4">alles waarmee hij ons gezegend heeft,</text>
<text sub="clublinks" start="1060.866" dur="2.334">nemen we gewoon voor kennisgeving aan.</text>
<text sub="clublinks" start="1063.2" dur="2.8">Maar als je de behoefte voelt aan iets</text>
<text sub="clublinks" start="1066" dur="3.2">dan is het net als iemand die iets moois ziet in een winkel</text>
<text sub="clublinks" start="1069.2" dur="2.066">en het wil hebben. Dus wat doet hij?</text>
<text sub="clublinks" start="1071.266" dur="1.6">Hem zal er alles aan gelegen zijn –</text>
<text sub="clublinks" start="1072.866" dur="2.267">hij zal ervoor sparen, hij zal anderen geld ervoor vragen enzo</text>
<text sub="clublinks" start="1075.133" dur="3.133">om dat iets te kunnen gaan kopen.</text>
<text sub="clublinks" start="1078.266" dur="4.067">Op dit moment zitten we in een stadium waarin we eigenlijk...</text>
<text sub="clublinks" start="1082.333" dur="3.267">Hij heeft ons alles geschonken en</text>
<text sub="clublinks" start="1085.6" dur="2.933">wij nemen het voor kennisgeving aan.</text>
<text sub="clublinks" start="1088.533" dur="2.333">Hoe zou jij het vinden</text>
<text sub="clublinks" start="1090.866" dur="1.934">als je eigen kinderen jou voor kennisgeving aannamen?</text>
<text sub="clublinks" start="1092.8" dur="1.6">Wij offeren zoveel voor hen op.</text>
<text sub="clublinks" start="1094.4" dur="2.466">Als ze jou voor kennisgeving aannamen</text>
<text sub="clublinks" start="1096.866" dur="1.934">en eens per jaar of per week</text>
<text sub="clublinks" start="1098.8" dur="2.666">alleen even opbelden om hallo te zeggen:</text>
<text sub="clublinks" start="1101.466" dur="1.334">hoe zou jij dat dan vinden?</text>
<text sub="clublinks" start="1102.8" dur="3.066">En nemen wij de Heer niet voor kennisgeving aan?</text>
<text sub="clublinks" start="1105.866" dur="1.467">Hij heeft ons alles geschonken,</text>
<text sub="clublinks" start="1107.333" dur="1.667">hij heeft ons met alles gezegend,</text>
<text sub="clublinks" start="1109" dur="3.466">en in plaats van tijd te maken om hem te bedanken</text>
<text sub="clublinks" start="1112.466" dur="2.134">en dankbaar te zijn,</text>
<text sub="clublinks" start="1114.6" dur="1.6">zeggen we dat we geen tijd hebben.</text>
<text sub="clublinks" start="1116.2" dur="1.333">Je hebt tijd voor de wereld.</text>
<text sub="clublinks" start="1117.533" dur="1.2">Je hebt tijd voor anderen.</text>
<text sub="clublinks" start="1118.733" dur="2.733">Je hebt tijd voor alles, behalve hem.</text>
<text sub="clublinks" start="1121.466" dur="1.8"> 'Waar onze wensen zijn, dat is waar we wonen.'</text>
<text sub="clublinks" start="1123.266" dur="2.934">Nu zal, wat je gedachten ook geweest zijn,</text>
<text sub="clublinks" start="1126.2" dur="1.866">de dingen waarop je je aandacht gericht hebt,</text>
<text sub="clublinks" start="1128.066" dur="2.2">dat is wat er aan het eind voor je zal verschijnen.</text>
<text sub="clublinks" start="1130.266" dur="1.934">En als het de wereld is waar je je aandacht op gericht hebt,</text>
<text sub="clublinks" start="1132.2" dur="3.266">dan zal je naar deze wereld terugkeren.</text>
<text sub="clublinks" start="1135.466" dur="2.134">Dus tenzij je je focus verlegt</text>
<text sub="clublinks" start="1137.6" dur="2.6">van wereldse zaken naar de Heer,</text>
<text sub="clublinks" start="1140.2" dur="2">hoe kun je dan verwachten terug te gaan naar huis?</text>
<text sub="clublinks" start="1142.2" dur="1.066">Ja.</text>
<text sub="clublinks" start="1143.266" dur="1.4">Baba Ji, ondanks dat we het proberen,</text>
<text sub="clublinks" start="1144.666" dur="2.267">lukt het ons soms gewoonweg niet ons te concentreren,</text>
<text sub="clublinks" start="1146.933" dur="0.867">en vinden we het...</text>
<text sub="clublinks" start="1147.8" dur="1.8">Niemand heeft je gevraagd je te concentreren.</text>
<text sub="clublinks" start="1149.6" dur="1.466">Maharaj Ji zei altijd:</text>
<text sub="clublinks" start="1151.066" dur="3.6">of je aandacht er nu bij is of niet, zit.</text>
<text sub="clublinks" start="1154.666" dur="1.267">Ok? Doe je meditatie</text>
<text sub="clublinks" start="1155.933" dur="2.133">omdat je Meester wil dat je je meditatie doet,</text>
<text sub="clublinks" start="1158.066" dur="2.334">niet om wat het je oplevert.</text>
<text sub="clublinks" start="1160.4" dur="2.6">Wij gaan analyseren - vandaag is het een goede dag,</text>
<text sub="clublinks" start="1163" dur="0.933">morgen een slechte.</text>
<text sub="clublinks" start="1163.933" dur="2.867">Het maakt niets uit.</text>
<text sub="clublinks" start="1166.8" dur="1.133">Great Master zei altijd:</text>
<text sub="clublinks" start="1167.933" dur="2.267"> 'Of je nu bij me komt met je successen of met je mislukkingen,</text>
<text sub="clublinks" start="1170.2" dur="1.8">kom in ieder geval!'</text>
<text sub="clublinks" start="1172" dur="4">Of je met je successen of je mislukkingen komt, kom.</text>
<text sub="clublinks" start="1176" dur="1.2">Ja.</text>
<text sub="clublinks" start="1177.2" dur="2.4">Als je elke dag op dezelfde tijd zit, Baba Ji,</text>
<text sub="clublinks" start="1179.6" dur="1.6">maakt dat wat uit?</text>
<text sub="clublinks" start="1181.2" dur="1.066">Het helpt.</text>
<text sub="clublinks" start="1182.266" dur="2.734">Ik wil niet zeggen dat ... maar het helpt,</text>
<text sub="clublinks" start="1185" dur="3.4">omdat je een bepaald tijdstip en associatie hebt geschapen</text>
<text sub="clublinks" start="1188.4" dur="1.8">wordt het gemakkelijker je te concentreren.</text>
<text sub="clublinks" start="1190.2" dur="1.6">Dank u wel, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="1191.8" dur="2.066">Baba Ji, kunt u ons het verschil helpen begrijpen</text>
<text sub="clublinks" start="1193.866" dur="3.134">tussen religie en spiritualiteit?</text>
<text sub="clublinks" start="1197" dur="2.533">Het begint met spiritualiteit.</text>
<text sub="clublinks" start="1199.533" dur="3.067">Spiritualiteit is de kern.</text>
<text sub="clublinks" start="1202.6" dur="1.8">Dus het begint met spiritualiteit.</text>
<text sub="clublinks" start="1204.4" dur="2.266">Spiritualiteit is de essentie.</text>
<text sub="clublinks" start="1206.666" dur="2.134">En naarmate de tijd vordert,</text>
<text sub="clublinks" start="1208.8" dur="3.8">en de menigtes groter worden,</text>
<text sub="clublinks" start="1212.6" dur="1.933">ontstaan er organisaties</text>
<text sub="clublinks" start="1214.533" dur="2.933">en schep je de vier muren van religie.</text>
<text sub="clublinks" start="1217.466" dur="2.534">Eigenlijk komt religie van het Latijnse woord religare,</text>
<text sub="clublinks" start="1220" dur="2.2">wat verbinden betekent.</text>
<text sub="clublinks" start="1222.2" dur="3.6">Een groep mensen is</text>
<text sub="clublinks" start="1225.8" dur="3.2">met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk doel.</text>
<text sub="clublinks" start="1229" dur="1.666">Wat is dat gemeenschappelijke doel?</text>
<text sub="clublinks" start="1230.666" dur="2.2">Godverwerkelijking.</text>
<text sub="clublinks" start="1232.866" dur="3.334">Is dat niet het doel van elke religie?</text>
<text sub="clublinks" start="1236.2" dur="3.2">Waarom zijn wij dan gescheiden?</text>
<text sub="clublinks" start="1241.866" dur="2.534">Baba Ji, op verschillende momenten</text>
<text sub="clublinks" start="1244.4" dur="2.4">zag ik dat teenagers, jongeren,</text>
<text sub="clublinks" start="1246.8" dur="3.4">moeite hebben met een van de vier voorwaarden,</text>
<text sub="clublinks" start="1250.2" dur="2.8">en ze zijn niet in staat ze te overwinnen.</text>
<text sub="clublinks" start="1253" dur="2.266">Mensen begrijpen soms met name niet</text>
<text sub="clublinks" start="1255.266" dur="2.2">waarom het niet goed is alcohol te gebruiken.</text>
<text sub="clublinks" start="1257.466" dur="2">Niet-vegetarisch eten, dat snappen veel mensen denk ik wel</text>
<text sub="clublinks" start="1259.466" dur="2.334">omdat er een groot karma aan vast hangt.</text>
<text sub="clublinks" start="1261.8" dur="2.4">Soms begrijpen ze niet waarom wordt gezegd</text>
<text sub="clublinks" start="1264.2" dur="1.666">dat je altijd maar één partner moet hebben</text>
<text sub="clublinks" start="1265.866" dur="2.4">omdat de mensen vandaag de dag zo gemakkelijk</text>
<text sub="clublinks" start="1268.266" dur="3.134">verder leven en een nieuwe relatie proberen,</text>
<text sub="clublinks" start="1271.4" dur="2.2">zelfs na hun huwelijk.</text>
<text sub="clublinks" start="1273.6" dur="5">Kunt u ons helpen die vier voorwaarden wat beter te begrijpen?</text>
<text sub="clublinks" start="1278.6" dur="3">Het levensinzicht van mensen kan veranderen.</text>
<text sub="clublinks" start="1281.6" dur="2.2">Omstandigheden rondom je kunnen veranderen.</text>
<text sub="clublinks" start="1283.8" dur="1.266">Het weer kan veranderen,</text>
<text sub="clublinks" start="1285.066" dur="4.134">maar de morele wet kan niet veranderen, toch?</text>
<text sub="clublinks" start="1289.2" dur="3">Nu willen jongeren vandaag de dag</text>
<text sub="clublinks" start="1292.2" dur="1.266">uitgaan</text>
<text sub="clublinks" start="1293.466" dur="1.4">en elkaar wat beter</text>
<text sub="clublinks" start="1294.866" dur="3.667">leren kennen voor ze de uiteindelijke stap zetten.</text>
<text sub="clublinks" start="1298.533" dur="2.333">Wat zien we gebeuren?</text>
<text sub="clublinks" start="1300.866" dur="1.867">Het gaat om een overeengekomen huwelijk</text>
<text sub="clublinks" start="1302.733" dur="2.533">tegenover een huwelijk uit liefde.</text>
<text sub="clublinks" start="1305.266" dur="2">Welk percentage huwelijken uit liefde</text>
<text sub="clublinks" start="1307.266" dur="3.267">is een succes vergeleken met overeengekomen huwelijken?</text>
<text sub="clublinks" start="1310.533" dur="1.933">In een overeengekomen huwelijk</text>
<text sub="clublinks" start="1312.466" dur="3.334">stap je in een eenheid</text>
<text sub="clublinks" start="1315.8" dur="1.933">wanneer je er klaar voor bent.</text>
<text sub="clublinks" start="1317.733" dur="3.867">Daar moeten we een soort balans in zien te houden</text>
<text sub="clublinks" start="1321.6" dur="3.2">en leren elkaar te respecteren.</text>
<text sub="clublinks" start="1324.8" dur="1.133">Een huwelijk uit liefde</text>
<text sub="clublinks" start="1325.933" dur="3.333">ga je al met vooringenomen ideeën aan.</text>
<text sub="clublinks" start="1329.266" dur="4.467">Terwijl niemand aan die verwachtingen kan voldoen</text>
<text sub="clublinks" start="1333.733" dur="1.867">die je in het leven hebt geroepen.</text>
<text sub="clublinks" start="1335.6" dur="1.8">Wanneer je elkaar ontmoet</text>
<text sub="clublinks" start="1337.4" dur="1.533">en uitgaat enzo,</text>
<text sub="clublinks" start="1338.933" dur="2.067">laat je je van je beste kant zien.</text>
<text sub="clublinks" start="1341" dur="2.2">Iedereen doet zich op zijn best voor.</text>
<text sub="clublinks" start="1343.2" dur="5.533">Ben je getrouwd, dan zie je hoe iemand werkelijk,</text>
<text sub="clublinks" start="1348.733" dur="0.867">echt is.</text>
<text sub="clublinks" start="1349.6" dur="1.266">Je komt er pas achter wie iemand echt is</text>
<text sub="clublinks" start="1350.866" dur="1.134">als je daadwerkelijk</text>
<text sub="clublinks" start="1352" dur="2.8">dag en nacht met hem leeft.</text>
<text sub="clublinks" start="1354.8" dur="3">Anders zie je alleen maar</text>
<text sub="clublinks" start="1357.8" dur="3.266">het masker dat iemand opzet.</text>
<text sub="clublinks" start="1361.066" dur="1.6">Kan je hem dan echt leren kennen?</text>
<text sub="clublinks" start="1362.666" dur="2">Je kan acht á negen jaar samenleven met iemand</text>
<text sub="clublinks" start="1364.666" dur="3">en dan doet diegene iets waarvan je opschrikt ...</text>
<text sub="clublinks" start="1367.666" dur="3.534">kende je diegene dan echt?</text>
<text sub="clublinks" start="1371.2" dur="3.466">In een overeengekomen huwelijk zijn er geen verwachtingen.</text>
<text sub="clublinks" start="1374.666" dur="2.534">Je weet dat je er zelf iets van moet maken.</text>
<text sub="clublinks" start="1377.2" dur="3">In een huwelijk uit liefde zijn er massa's verwachtingen.</text>
<text sub="clublinks" start="1380.2" dur="2.4">Het punt daarbij, Baba Ji, is doorgaans</text>
<text sub="clublinks" start="1382.6" dur="3.733">dat mensen het gevoel hebben dat alle relaties,</text>
<text sub="clublinks" start="1386.333" dur="2.267">de belangrijkste relaties in hun leven hun toegevallen zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="1388.6" dur="1.666">Ze liggen al van tevoren voor hen vast.</text>
<text sub="clublinks" start="1390.266" dur="1.8">De enige waarvan ze het gevoel hebben</text>
<text sub="clublinks" start="1392.066" dur="1.334">dat ze zelf kunnen kiezen, is met wie zij trouwen.</text>
<text sub="clublinks" start="1393.4" dur="2.266">Die redenering lijk je heel vaak tegen te komen.</text>
<text sub="clublinks" start="1395.666" dur="1.267">Is dat zo?</text>
<text sub="clublinks" start="1396.933" dur="1.933">Kun je echt kiezen?</text>
<text sub="clublinks" start="1398.866" dur="0.8">Heb jij gekozen?</text>
<text sub="clublinks" start="1399.666" dur="3.2">Ik niet, Baba Ji, maar dat is wat mensen geneigd zijn te zeggen.</text>
<text sub="clublinks" start="1402.866" dur="1.6">Dat is het punt –</text>
<text sub="clublinks" start="1404.466" dur="2.8">dat wij allemaal het vooringenomen idee hebben,</text>
<text sub="clublinks" start="1407.266" dur="3.134">dat je in het leven zelf kunt kiezen.</text>
<text sub="clublinks" start="1410.4" dur="4.066">Heb je eigenlijk een vrije keus?</text>
<text sub="clublinks" start="1414.466" dur="2.134">De keuzes die je vandaag maakt</text>
<text sub="clublinks" start="1416.6" dur="3.533">berusten op bepaalde factoren, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="1420.133" dur="2.933">Het land waarin je geboren werd,</text>
<text sub="clublinks" start="1423.066" dur="2.934">de opleiding die je genoot,</text>
<text sub="clublinks" start="1426" dur="1.866">de ouders die je kreeg;</text>
<text sub="clublinks" start="1427.866" dur="4.6">vriendelijke, moeilijke, harde, traumatische.</text>
<text sub="clublinks" start="1432.466" dur="3.867">Door al die factoren ben je geprogrammeerd tot wat je nu bent</text>
<text sub="clublinks" start="1436.333" dur="3.267">en je hebt geen ervan in eigen hand.</text>
<text sub="clublinks" start="1439.6" dur="3.066">Dus over wat voor soort vrije wil heb je het dan?</text>
<text sub="clublinks" start="1442.666" dur="3.6">Vrije wil houdt in dat ik de vrijheid heb te kiezen.</text>
<text sub="clublinks" start="1446.266" dur="1.134">Dat houdt in dat als ik jou niet mag,</text>
<text sub="clublinks" start="1447.4" dur="2.066">ik de vrijheid zou hebben je een klap te geven.</text>
<text sub="clublinks" start="1449.466" dur="2.667">Maar dat maakt weer inbreuk op zijn vrijheid.</text>
<text sub="clublinks" start="1452.133" dur="2.867">Daarom schiep de maatschappij normen</text>
<text sub="clublinks" start="1455" dur="1.8">en zijn er sociale wetten</text>
<text sub="clublinks" start="1456.8" dur="2.266">waarin zelfs die vrijheid beknot is.</text>
<text sub="clublinks" start="1459.066" dur="3.467">Wij moeten binnen een bepaalde structuur leven.</text>
<text sub="clublinks" start="1462.533" dur="3.133">Vrijheid wil zeggen dat ik aan elke kant van de weg kan rijden die ik wil.</text>
<text sub="clublinks" start="1465.666" dur="2.067">Maar dat kan ik niet</text>
<text sub="clublinks" start="1467.733" dur="3.867">want als ik dat doe, krijg ik een ongeluk.</text>
<text sub="clublinks" start="1471.6" dur="1.733">Daarom zijn er maatschappelijke structuren in het leven geroepen, en</text>
<text sub="clublinks" start="1473.333" dur="2.667">zijn er wetten gemaakt.</text>
<text sub="clublinks" start="1476" dur="3.466">Binnen een zekere discipline te leven</text>
<text sub="clublinks" start="1479.466" dur="2.467">zal je helpen om...</text>
<text sub="clublinks" start="1481.933" dur="1.333">De basis ervan is volwassenheid.</text>
<text sub="clublinks" start="1483.266" dur="3.134">Zijn wij volwassen genoeg om de juiste beslissingen te nemen?</text>
<text sub="clublinks" start="1486.4" dur="2.266">Vooral wanneer we jong zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="1488.666" dur="7.8">Bij jongeren heeft men het over</text>
<text sub="clublinks" start="1496.466" dur="4.4">vroege liefde – een beetje nieuwsgierigheid</text>
<text sub="clublinks" start="1500.866" dur="5.134">en een beetje dwaasheid –</text>
<text sub="clublinks" start="1506" dur="2.666">dat is vroege liefde.</text>
<text sub="clublinks" start="1508.666" dur="4.534">Hoevelen van ons kunnen die in stand houden?</text>
<text sub="clublinks" start="1513.2" dur="0.6">Ik zeg niet</text>
<text sub="clublinks" start="1513.8" dur="2.266">dat ik tegen huwelijken uit liefde ben.</text>
<text sub="clublinks" start="1516.066" dur="2.6">Maar je kunt niet stellen dat een huwelijk uit liefde moet zijn</text>
<text sub="clublinks" start="1518.666" dur="0.867">en niet uit een overeenkomst,</text>
<text sub="clublinks" start="1519.533" dur="2.067">of overeengekomen en niet uit liefde.</text>
<text sub="clublinks" start="1521.6" dur="1.8">Dat hangt van de situatie af,</text>
<text sub="clublinks" start="1523.4" dur="2.8">van de cultuur enzovoorts.</text>
<text sub="clublinks" start="1526.2" dur="3.533">Maar denk nooit</text>
<text sub="clublinks" start="1529.733" dur="2.467">dat je iemand echt kunt kennen</text>
<text sub="clublinks" start="1532.2" dur="3.266">door hem een paar keer te hebben ontmoet.</text>
<text sub="clublinks" start="1535.466" dur="1.534">Dat kan niet.</text>
<text sub="clublinks" start="1537" dur="3.933">En alcohol, Baba Ji?</text>
<text sub="clublinks" start="1540.933" dur="2.267">Die vraag heb je zelf al beantwoord.</text>
<text sub="clublinks" start="1543.2" dur="2.066">Aan de ene kant wil je vrijheid,</text>
<text sub="clublinks" start="1545.266" dur="3.8">en aan de andere kant gebruik je iets</text>
<text sub="clublinks" start="1549.066" dur="3.4">wat je verstand, je rede, alles uitschakelt.</text>
<text sub="clublinks" start="1552.466" dur="3">Waar blijft dan je vrijheid?</text>
<text sub="clublinks" start="1555.466" dur="2.067">Aan de ene kant wil je de controle hebben.</text>
<text sub="clublinks" start="1557.533" dur="1.867">Aan de andere kant neem je iets</text>
<text sub="clublinks" start="1559.4" dur="3.466">waardoor je de controle verliest.</text>
<text sub="clublinks" start="1562.866" dur="1.734">Het schakelt je gezonde verstand uit</text>
<text sub="clublinks" start="1564.6" dur="4.2">en goed en slecht.</text>
<text sub="clublinks" start="1568.8" dur="2.266">Is dat geen tegenspraak?</text>
<text sub="clublinks" start="1571.066" dur="2.667">Baba Ji, de mensen zoeken naar een manier om zich te ontspannen.</text>
<text sub="clublinks" start="1573.733" dur="2.733">Kunt u ons een alternatief geven?</text>
<text sub="clublinks" start="1576.466" dur="2">Hoe kunnen we begrijpen hoe dat te doen</text>
<text sub="clublinks" start="1578.466" dur="1">zonder afhankelijk te zijn van die andere dingen?</text>
<text sub="clublinks" start="1579.466" dur="1.934">Kijk, weer komt het neer op alcohol</text>
<text sub="clublinks" start="1581.4" dur="2.266">en geestverruimende drugs enzo.</text>
<text sub="clublinks" start="1583.666" dur="3.8">Dat dit de geest ontspant, maar voor hoelang?</text>
<text sub="clublinks" start="1587.466" dur="2.2">Als mijn geest vredig is,</text>
<text sub="clublinks" start="1589.666" dur="2">als ik met iedereen vrede heb,</text>
<text sub="clublinks" start="1591.666" dur="3.067">ben ik ontspannen.</text>
<text sub="clublinks" start="1594.733" dur="2.133">Maar als ik alcohol neem,</text>
<text sub="clublinks" start="1596.866" dur="2.534">ben ik een uur of twee ontspannen,</text>
<text sub="clublinks" start="1599.4" dur="4">maar zijn dan 's morgens mijn problemen verdwenen?</text>
<text sub="clublinks" start="1603.4" dur="2.866">Dan heb ik naast mijn problemen ook nog hoofdpijn,</text>
<text sub="clublinks" start="1606.266" dur="1.534">en andere problemen,</text>
<text sub="clublinks" start="1607.8" dur="1.666">want misschien heb ik in die toestand</text>
<text sub="clublinks" start="1609.466" dur="2.534">wel iets gezegd</text>
<text sub="clublinks" start="1612" dur="3.266">tegen iemand die dat verkeerd heeft opgevat.</text>
<text sub="clublinks" start="1615.266" dur="2.8">Wat heb ik er dan mee bereikt?</text>
<text sub="clublinks" start="1618.066" dur="3.067">Het is een misvatting dat je er ontspannen door raakt</text>
<text sub="clublinks" start="1621.133" dur="1.8">of dat het je problemen laat verdwijnen.</text>
<text sub="clublinks" start="1622.933" dur="2.667">Er verdwijnt niets, het is er nog steeds.</text>
<text sub="clublinks" start="1625.6" dur="3.333">Je kunt beter iets doen wat je problemen echt wegneemt.</text>
<text sub="clublinks" start="1628.933" dur="2.4">Doe iets waardoor je</text>
<text sub="clublinks" start="1631.333" dur="2.133">met jezelf in het reine komt.</text>
<text sub="clublinks" start="1633.466" dur="3.4">Wat je helpt om vrede te krijgen met jezelf.</text>
<text sub="clublinks" start="1636.866" dur="2.467">Er is de dronkenschap van Nam.</text>
<text sub="clublinks" start="1639.333" dur="0.733">Ja, ik bedoel...</text>
<text sub="clublinks" start="1640.066" dur="3"> 'Zij die doordrenkt zijn van Nam, blijven dag en nacht dronken van geluk.'</text>
<text sub="clublinks" start="1647.933" dur="5.6">Baba Ji, is het echt mogelijk de geest te laten ophouden met berekenen?</text>
<text sub="clublinks" start="1653.533" dur="2.267">En als we het stoppen,</text>
<text sub="clublinks" start="1655.8" dur="4.066">vinden we dan automatisch die innerlijke stilte?</text>
<text sub="clublinks" start="1659.866" dur="2.4">Kijk, weet je, je hebt de geest geprogrammeerd.</text>
<text sub="clublinks" start="1662.266" dur="2.067">De geest is beïnvloedbaar.</text>
<text sub="clublinks" start="1664.333" dur="3">Deze kennis van ons, onze opvoeding,</text>
<text sub="clublinks" start="1667.333" dur="2.733">dat alles heeft de geest geprogrammeerd,</text>
<text sub="clublinks" start="1670.066" dur="4.2">en dat programma werkt met berekening nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="1674.266" dur="5">Zoals ik zei, we moeten gewoonweg alles wissen.</text>
<text sub="clublinks" start="1679.266" dur="1.934">Nu werkt de geest van iedereen zo –</text>
<text sub="clublinks" start="1681.2" dur="2.066">dat zodra iemand iets tegen ons zegt</text>
<text sub="clublinks" start="1683.266" dur="1.4">de geest bewust of onbewust</text>
<text sub="clublinks" start="1684.666" dur="1.8">gaat werken</text>
<text sub="clublinks" start="1686.466" dur="1.334">en zegt: 'dit is goed, dit is slecht.</text>
<text sub="clublinks" start="1687.8" dur="0.666">Moet ik reageren?</text>
<text sub="clublinks" start="1688.466" dur="1.334">Ik moet niet reageren.</text>
<text sub="clublinks" start="1689.8" dur="1">Zei hij iets aardigs?</text>
<text sub="clublinks" start="1690.8" dur="1.8">Zei hij iets vervelends?'</text>
<text sub="clublinks" start="1692.6" dur="3.133">Dat is een automatisme.</text>
<text sub="clublinks" start="1695.733" dur="2.933">Om dat te kunnen deprogrammeren,</text>
<text sub="clublinks" start="1698.666" dur="1.934">dat kost tijd</text>
<text sub="clublinks" start="1700.6" dur="2.266">maar dat is nu net wat we proberen te doen.</text>
<text sub="clublinks" start="1702.866" dur="1.467">We proberen hem stil te maken,</text>
<text sub="clublinks" start="1704.333" dur="1.933">met te proberen objectief te zijn</text>
<text sub="clublinks" start="1706.266" dur="2">in plaats van reactief.</text>
<text sub="clublinks" start="1708.266" dur="1.934">Nu is het leven reactief.</text>
<text sub="clublinks" start="1710.2" dur="2.4">Wij moeten objectief zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="1717" dur="2.133">Baba Ji, Sardar Bahadur zei:</text>
<text sub="clublinks" start="1719.133" dur="3.067"> 'Niemand werd ooit spiritueel vrij</text>
<text sub="clublinks" start="1722.2" dur="2.066">door een proces van logica.'</text>
<text sub="clublinks" start="1724.266" dur="4.2">Aan de andere kant wordt ons verteld ons verstand te gebruiken,</text>
<text sub="clublinks" start="1728.466" dur="1.8">en bij alles vraagtekens te zetten voor we op het pad komen</text>
<text sub="clublinks" start="1730.266" dur="2">en niet blindelings volgen.</text>
<text sub="clublinks" start="1732.266" dur="2.667">Wanneer je logica gebruikt om op het pad te komen,</text>
<text sub="clublinks" start="1734.933" dur="3">is, als je eenmaal op het pad bent...</text>
<text sub="clublinks" start="1737.933" dur="0.6">Dat is dus...</text>
<text sub="clublinks" start="1738.533" dur="1.067">...dat is een daad.</text>
<text sub="clublinks" start="1739.6" dur="1.466">Is dat overgave?</text>
<text sub="clublinks" start="1741.066" dur="2.534"> 'Geen mens werd ooit bevrijd door een proces van logica.'</text>
<text sub="clublinks" start="1743.6" dur="2.8">Is dat overgave?</text>
<text sub="clublinks" start="1746.4" dur="4.6">Wel, wij hebben allemaal een bepaalde achtergrond, nietwaar?</text>
<text sub="clublinks" start="1751" dur="2.066">De een wordt in een hindoe-gezin geboren, de ander in</text>
<text sub="clublinks" start="1753.066" dur="2.934">een moslim-gezin, een sikh gezin, een christelijk gezin –</text>
<text sub="clublinks" start="1756" dur="1.666">we hebben allemaal een andere achtergrond.</text>
<text sub="clublinks" start="1757.666" dur="4.267">We hebben tijd nodig om ons te kunnen vinden</text>
<text sub="clublinks" start="1761.933" dur="1.467">in de filosofie.</text>
<text sub="clublinks" start="1763.4" dur="1.8">Omdat we vastzitten.</text>
<text sub="clublinks" start="1765.2" dur="1.466">Zoals zij zei, de geest is geprogrammeerd.</text>
<text sub="clublinks" start="1766.666" dur="2.8">We kunnen er alleen naar kijken vanuit een bepaald perspectief.</text>
<text sub="clublinks" start="1769.466" dur="1">In die mate</text>
<text sub="clublinks" start="1770.466" dur="2.734">moeten we onze logica en rede gebruiken</text>
<text sub="clublinks" start="1773.2" dur="5.333">om te kunnen zien wat we aangaan</text>
<text sub="clublinks" start="1778.533" dur="2.667">en om ons daarin te kunnen vinden.</text>
<text sub="clublinks" start="1781.2" dur="2.133">Als je je daarin eenmaal kunt vinden,</text>
<text sub="clublinks" start="1783.333" dur="4.067">is het tijd om te handelen.</text>
<text sub="clublinks" start="1787.4" dur="1.533">Ga je eenmaal handelen,</text>
<text sub="clublinks" start="1788.933" dur="1.733">dan zal dat je helpen</text>
<text sub="clublinks" start="1790.666" dur="2.734">in plaats van alleen kennis.</text>
<text sub="clublinks" start="1793.4" dur="3.8">Aanvankelijk gingen we op basis van kennis aan de slag</text>
<text sub="clublinks" start="1797.2" dur="2.666">met gebruik van onze logica en rede.</text>
<text sub="clublinks" start="1799.866" dur="5">Vervolgens brengt handelen persoonlijke ervaring.</text>
<text sub="clublinks" start="1804.866" dur="0.934">En hoe meer persoonlijke</text>
<text sub="clublinks" start="1805.8" dur="2.066">ervaring je hebt,</text>
<text sub="clublinks" start="1807.866" dur="4.2">hoe meer je beseft hoe weinig wij weten</text>
<text sub="clublinks" start="1812.066" dur="3.134">van de onbekende factor in ons leven.</text>
<text sub="clublinks" start="1815.2" dur="3.333">Die zullen we nooit kúnnen weten.</text>
<text sub="clublinks" start="1818.533" dur="3.067">En dan gaan we om zijn genade vragen</text>
<text sub="clublinks" start="1821.6" dur="2.066">En begin je eenmaal om zijn genade te vragen …</text>
<text sub="clublinks" start="1823.666" dur="2.534">een bedelaar stelt nooit eisen en voorwaarden.</text>
<text sub="clublinks" start="1826.2" dur="2">Een bedelaar onderwerpt zich.</text>
<text sub="clublinks" start="1828.2" dur="4.866">Hij steekt allebei zijn handen uit om te ontvangen.</text>
<text sub="clublinks" start="1833.066" dur="1">Dank u, Baba Ji.</text>
<text sub="clublinks" start="1835" dur="5.866">Baba Ji, als een satsangi zijn hele leven de principes van Sant Mat heeft gevolgd</text>
<text sub="clublinks" start="1840.866" dur="1.6">maar tot aan het laatste eind</text>
<text sub="clublinks" start="1842.466" dur="1">het Geluid niet heeft gehoord,</text>
<text sub="clublinks" start="1843.466" dur="2.334">wat wordt er dan van hem?</text>
<text sub="clublinks" start="1849" dur="2.8">Ik denk niet dat ik daar antwoord op wil geven,</text>
<text sub="clublinks" start="1851.8" dur="3.866">omdat ik niemands ...</text>
<text sub="clublinks" start="1860.2" dur="5.4">Het belangrijkste is dat de Shabd er is.</text>
<text sub="clublinks" start="1865.6" dur="2.266">Shabd wordt niet meer of minder.</text>
<text sub="clublinks" start="1867.866" dur="2.534">Het Licht neemt niet toe of af.</text>
<text sub="clublinks" start="1870.4" dur="4.2">Wat er sterker wordt of verslapt is je aandacht,</text>
<text sub="clublinks" start="1874.6" dur="1.866">hoe aandachtig je bent.</text>
<text sub="clublinks" start="1876.466" dur="1">Ben je geconcentreerd,</text>
<text sub="clublinks" start="1877.466" dur="2.867">of je nu ingewijd bent of niet –</text>
<text sub="clublinks" start="1880.333" dur="1.333">weet je, soms denken we</text>
<text sub="clublinks" start="1881.666" dur="1.334">dat alleen ingewijden het kunnen horen.</text>
<text sub="clublinks" start="1883" dur="2.466">Daar heeft het niets mee te maken.</text>
<text sub="clublinks" start="1885.466" dur="3.534">Je kunt de Shabd horen</text>
<text sub="clublinks" start="1889" dur="3.6">zodra je geconcentreerd bent</text>
<text sub="clublinks" start="1892.6" dur="1.6">ook al ben je niet ingewijd.</text>
<text sub="clublinks" start="1894.2" dur="3.8">Maar bij de inwijding leren wij hoe het te kanaliseren.</text>
<text sub="clublinks" start="1898" dur="1.8">Ben je niet ingewijd, dan denk je alleen maar:</text>
<text sub="clublinks" start="1899.8" dur="1.6">waar komt dat rare geluid toch vandaan?'</text>
<text sub="clublinks" start="1901.4" dur="2.533">Of je gaat naar de dokter en zegt:</text>
<text sub="clublinks" start="1903.933" dur="2.733">ik heb een probleem in mijn oren.</text>
<text sub="clublinks" start="1906.666" dur="4.534">Inwijding helpt je het dus te begrijpen</text>
<text sub="clublinks" start="1911.2" dur="1.4">erop gespitst te zijn</text>
<text sub="clublinks" start="1912.6" dur="5.133">en de staat waarin je verkeert op waarde te schatten.</text>
<text sub="clublinks" start="1917.733" dur="1.067">Maar het komt er uiteindelijk op neer</text>
<text sub="clublinks" start="1918.8" dur="2.466">dat als je niet genoeg geconcentreerd bent,</text>
<text sub="clublinks" start="1921.266" dur="2.4">het de vraag is wat je met je meditatie hebt bereikt.</text>
<text sub="clublinks" start="1923.666" dur="1.134">Wat inhoudt -</text>
<text sub="clublinks" start="1924.8" dur="4.866">het is als een kind dat naar school gaat maar niet leert.</text>
<text sub="clublinks" start="1929.666" dur="2.067">Ik kan dus best elke dag naar school gaan</text>
<text sub="clublinks" start="1931.733" dur="5.2">maar haal ik mijn examen als ik niets leer?</text>
<text sub="clublinks" start="1936.933" dur="2.6">En …</text>
<text sub="clublinks" start="1939.533" dur="1.467">Volgens mij kan moeilijk worden gezegd</text>
<text sub="clublinks" start="1941" dur="3.133">dat iemand regelmatig heeft gemediteerd</text>
<text sub="clublinks" start="1944.133" dur="3.867">en het Geluid niet hoort.</text>
<text sub="clublinks" start="1948" dur="2">Wij hebben onze eigen verwachting geschapen</text>
<text sub="clublinks" start="1950" dur="2.533">van wat het Geluid zou moeten zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="1952.533" dur="0.867">Dus als ons wordt verteld:</text>
<text sub="clublinks" start="1953.4" dur="2">je zult zo'n soort geluid horen –</text>
<text sub="clublinks" start="1955.4" dur="2.4">zo'n geluid, en geen ander.</text>
<text sub="clublinks" start="1957.8" dur="1">Het klinkt zo.</text>
<text sub="clublinks" start="1958.8" dur="3.066">Dan hangt het ervan af welke indrukken er in je geest zitten</text>
<text sub="clublinks" start="1961.866" dur="0.867">of je een westerling bent:</text>
<text sub="clublinks" start="1962.733" dur="1.867">dan zul je bepaalde westerse instrumenten horen.</text>
<text sub="clublinks" start="1964.6" dur="2.666">Ben je een Indiër, dan hoor je iets wat daar bij past.</text>
<text sub="clublinks" start="1967.266" dur="2">Het Geluid is er.</text>
<text sub="clublinks" start="1969.266" dur="2.6">En in de een of andere fase in ons leven,</text>
<text sub="clublinks" start="1971.866" dur="3.8">hebben we het allemaal gehoord.</text>
<text sub="clublinks" start="1975.666" dur="0.734">Ik geloof niet...</text>
<text sub="clublinks" start="1976.4" dur="2.533">Ik kan met 100% zekerheid zeggen</text>
<text sub="clublinks" start="1978.933" dur="1.467">dat er niemand bestaat</text>
<text sub="clublinks" start="1980.4" dur="2">in een mensenlichaam</text>
<text sub="clublinks" start="1982.4" dur="3.733">die het Geluid niet heeft gehoord.</text>
<text sub="clublinks" start="1986.133" dur="2.733">Maar we herkenden het misschien niet,</text>
<text sub="clublinks" start="1988.866" dur="1.467">of we schonken er geen aandacht aan</text>
<text sub="clublinks" start="1990.333" dur="2.467">of we wisten niet wat het was.</text>
<text sub="clublinks" start="1992.8" dur="4.333">Dus ging je gewoon verder zonder je er bewust van te zijn.</text>
<text sub="clublinks" start="1997.133" dur="1.2">Dank u, Baba Ji.</text>